ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI


1 2 Obsah 1. Úvod Podnikatelské aktivity v roce Popis činnosti Vliv činnosti společnosti na životní prostředí Vliv v&yacut...

0 downloads 3 Views 1MB Size

Recommend Documents


Investiní výhled Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha, 15. ervence 2010
1 Investiní výhled 2010 Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha, 15. ervence...

Analýza procesu získávání a výbru pracovník ve spolenosti. Olympus C&S
1 Vysoká škola polytechnická Jihlava obor Finance a ízení Analýza procesu získáván&iacu...

K ivnická odnož poboky eské archeologické spolenosti pro severní Moravu a Slezsko Jií Tichánek
1 K ivnická odnož poboky eské archeologické spolenosti pro severní Moravu a Slezsko Jií Tichánek Poát...

Busak+Shamban má nový název spolenosti: Trelleborg Sealing Solutions Kvalita a Sluby zstávají! Turcite -B Slydway
1 Busak+Shamban má nový název spolenosti: Trelleborg Sealing Solutions Kvalita a Sluby zstávají!2 Inovace v konstru...

Velká cena Litomyšle SP. Skoková soutž st. ZL cm. Cena spolenosti KERAMO-MONTÁŽ
1 1. B2975 Lacinová Klára MB0468 WinnerHorses.eu CZ CORRLANDO KJ00WW 55,87 24,84 G/2011/GER//Connor /Jacaranda I/Carthago Z /...

INOVACE SYSTÉMU VZDLÁVÁNÍ VE SPOLENOSTI ELKO EP, S.R.O. INNOVATION OF THE SYSTEM OF EDUCATION IN COMPANY ELKO EP, S.R.O
1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINE...

Obsah. Pro vnitní potebu len Spolenosti pro rozvoj veejného osvtlení SRVO, Pod Vysílakou 1387, Praha 5, I
1 2 Obsah 47. technický seminá SRVO jaro 2015 v Táboe... 2 Zpráva o innosti SRVO od semináe ve Valticích k s...

ANALÝZA ÍZENÍ JAKOSTI VE SPOLENOSTI BRNNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE A. S. QUALITY CONTROL ANALYSIS IN COMPANY BRNNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE A. S
1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACUL...ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

Obsah 1.

Úvod ............................................................................................................................... 3

2.

Podnikatelské aktivity v roce 2017 .................................................................................. 5

3.

4.

2.1

Popis činnosti .......................................................................................................... 5

2.2

Vliv činnosti společnosti na životní prostředí ........................................................... 6

2.3

Vliv výrobku na životní prostředí .............................................................................. 7

Integrovaný systém managementu, responsible care ..................................................... 8 3.1

Integrovaný systém managementu.......................................................................... 8

3.2

Responsible Care .................................................................................................... 8

Environmentální systém managementu a výsledky monitorování ................................... 9 4.1

Vodní hospodářství - odpadní vody ......................................................................... 9

4.2

Ochrana ovzduší ....................................................................................................12

4.3

Nakládání s odpady a obaly ...................................................................................14

4.4

Integrovaný registr znečišťování.............................................................................15

4.5

Spotřeba energií.....................................................................................................16

4.6

Spotřeba surovin ....................................................................................................17

4.7

Monitorování pracovního prostředí .........................................................................17

5.

Soulad s právními předpisy, chemické látky a směsi, ADR, výsledky kontrol, stížnosti ..18

6.

Bezpečnost práce, ochrana zdraví, hygiena práce a požární ochrana ...........................19

7.

Prevence závažných havárií ..........................................................................................21

8.

Environmentální náklady a výnosy ................................................................................21

9.

8.1

Investiční náklady ...................................................................................................21

8.2

Provozní náklady ....................................................................................................21

8.3

Environmentální výnosy .........................................................................................21

Závěr .............................................................................................................................22

-2-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

1. Úvod Pravidelnou každoroční zprávou, o vlivu na životní a pracovní prostředí, bezpečnost práce, ochranu zdraví zaměstnanců a havarijní připravenost chceme informovat všechny zainteresované strany o výsledcích našeho úsilí o dosažení souladu našich podnikatelských aktivit s principy Podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj v roce 2017. Cílem této podávané zprávy je, podobně jako v předchozích letech, informovat všechny naše obchodní partnery a odbornou i laickou veřejnost, zkráceně všechny zainteresované strany o dosavadních výsledcích a budoucích záměrech ve výše jmenovaných oblastech. Hlavním smyslem je předat objektivní informace o klíčových údajích firmy, které dokladují náš podíl na trvalém zlepšování ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, a také seznámit s cíli a směry, kterými se budeme dále ubírat. Vedení společnosti Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., považuje oblast ochrany životního a pracovního prostředí, havarijní připravenosti, bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců za neoddělitelnou součást svých podnikatelských aktivit v oblasti výroby katalyzátorů. Podle plánu byly nadále rozvíjeny programy v péči o zdraví zaměstnanců společnosti v bezpečnosti a ochraně pracovního i životního prostředí. Prioritou společnosti je naprostá bezpečnost výroby, maximální důraz na ochranu životního prostředí a vytváření dlouhodobě dobrých vztahů s veřejností. V oblasti ochrany životního prostředí je trvale soustředěna pozornost na neustálé snižování negativního vlivu na životní prostředí – především do oblasti nakládání s odpadními vodami. Společnost se řadí mezi střední podniky, který je definován počtem zaměstnanců pod 250 a celkovým ročním obratem nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. Posláním firmy je „Stát se předním výrobcem zákaznických katalyzátorů“. Spolu s posláním společnosti bylo stanoveno 5 hlavních oblastí dlouhodobých cílů společnosti, kterých chce společnost v průběhu několika málo let dosáhnout. V roce 2017 došlo k mírnému nárůstu výroby oproti předchozím rokům. Největší podíl výroby byl zaměřen na výrobu zákaznických katalyzátorů, která je specifická hlavně tím, že společnost musí rychle reagovat na potřeby odběratelů (zákazníků). To se odrazilo v nárůstu počtu testovaných materiálů spolu s testováním samotné výroby katalyzátorů (společnost vlastní výzkumnou jednotku). Ve společnosti je nastaven trend směřování investic do modernizace a zefektivnění výrob a s tím spojené i předcházení znečištění. V roce 2017 byla uvolněna významná část prostředků k provedení nutných oprav na zařízení a do investičních akcí zejména v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce. V uplynulém roce bylo do investičních akcí vloženo celkem cca 21 milionů Kč. V rámci těchto investicí došlo k modernizaci vybavení laboratoří a instalaci nových rozvodů stlačených plynů, zřízení nových bezpečnostních skladů a instalaci nových zařízení zejména pro zlepšení pracovního i životního prostředí. Společnost nadále plánuje organizovat výrobu katalyzátorů tak, aby byly zajištěny finanční prostředky pro obnovu zastaralých zařízení v podmínkách integrované ochrany a prevence znečištění životního prostředí a při respektování námi přijatého závazku odpovědného podnikání v chemii (Responsible Care).

-3-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

Rok 2017 uzavírá úspěšné podnikání společnosti, po privatizaci výrobny katalyzátorů společnosti CHEMOPETROL, a.s. Litvínov. Během tohoto období společnost prošla řadou změn, které se pozitivně odráží na úspěchu společnosti na celosvětových trzích v oblasti heterogenních katalyzátorů. Celkově lze říci, že je společnost Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., dlouhodobě úspěšně podnikající v oboru průmyslových heterogenních katalyzátorů. Po úspěšné realizaci projektu „Segregace Odpadní vod“ v roce 2014 se i nadále snažíme aktivně optimalizovat množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod. Kromě plnění zákonných povinností pokračovalo úspěšné plnění povinností vyplývajících z přijatých dobrovolných aktivit, týkajících se zejména integrovaného systému řízení kvality a ochrany životního prostředí a Odpovědného podnikání v chemii - Responsible Care. Plnění jednotlivých etap je kontrolováno interními audity, příslušnými úřady i veřejností. Tento postup je základním předpokladem pro získání důvěry, že prioritní snahou vedení společnosti je systematické pokračování v cestě neustálého snižování dopadů výrobní činnosti podniku na okolní životní prostředí a zároveň i zlepšování environmentálního profilu organizace. Na druhé straně, je to výraz i k zamyšlení a pochopení, že celý proces vyžaduje určitý čas pro realizaci náročných opatření, investic a předsevzatých úkolů. Jako každý rok i letos jsme nezapomněli na sponzorskou činnost. V roce 2017 jsme uvolnili více než 150 tis. Kč pro charitativní činnost, která se týkala zejména darů občanskému sdružení Porozumění. Ke strategii společnosti patří i vytváření důvěryhodného vztahu s okolím, zejména zákazníky, dodavateli, úřady a jinými zainteresovanými stranami, založeného na otevřené a pravdivé komunikaci ve všech oblastech.

-4-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

2. Podnikatelské aktivity v roce 2017 V uplynulém roce došlo k mírnému nárůstu výroby katalyzátorů oproti předchozím rokům. Společnost se i v roce 2017 věnovala výrobě katalyzátorů vyráběných dle receptury zákazníků (tzv. zákaznické katalyzátory). Díky výrobě zákaznických katalyzátorů společnost nadále zůstává aktivní na předních celosvětových trzích v oblasti heterogenních katalyzátorů. Zavedení do výroby nových typů katalyzátorů předchází testování a poloprovozní ověření technologického postupu, které probíhá rovněž ve společnosti. Společnost vlastní výzkumnou jednotku. Graf 1: Produkce katalyzátorů v % porovnání s rokem 2003

Nárůst [%]

[%] 350

300

250

200

150

100

50

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Společnost se při své činnosti zaměřuje na potřeby zákazníka tím, že udržuje vysokou kvalitu svých produktů a služeb a přizpůsobuje specifikaci produktů a služeb požadavkům zákazníka. Dále monitoruje informace týkající se vnímání zákazníků, zda jsou plněny jejich požadavky, naplňuje potřeby a jejich očekávání včetně plnění požadavků dalších zainteresovaných stran (dodavatelů, zaměstnanců a vlastníků) pro dosažení jejich spokojenosti a k získání konkurenčních výhod. Vedení společnosti připravilo program vzdělávání s cílem zvýšení motivace zaměstnanců a povědomí o vlivu činnosti společnosti na životní prostředí.

2.1

Popis činnosti

Katalyzátory jsou, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH), chemické směsi složené minimálně ze dvou chemických látek.

-5-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

Jedná se převážně o kombinace oxidů kovů, případně samotných kovů na nosičích oxidu hlinitém, oxidu titaničitém nebo oxidu křemičitém, křemelině apod. Technologie výroby zahrnuje jednotkové operace běžně používané při výrobě anorganických látek (srážení suspensí, neutralizace, filtrace, sušení, kalcinace, mletí, tvarování, třídění). Finální operací je balení a značení výrobků na obalech dle platných předpisů před odesláním zákazníkům. Veškeré operace probíhají za kontrolovaných podmínek, na jejichž dodržení závisí aktivita a mechanické vlastnosti výrobku. Část z celkové výroby katalyzátorů činil podíl tzv. srážených katalyzátorů, tj. katalyzátorů vyráběných z roztoků anorganických solí. Suroviny, tj. chemické látky nebo chemické směsi pro výrobu katalyzátorů, byly nakupovány od tuzemských nebo zahraničních výrobců. Jen malá část byla pokrývána dovozem z nečlenských zemí EU. Významná část vyráběných katalyzátorů představují nebezpečné směsi. Menší část pak obsahuje karcinogenní komponenty (např. oxid nikelnatý nebo oxid chromový). Výroba těchto katalyzátorů probíhá za přísně kontrolovaných podmínek ochrany zdraví zúčastněných zaměstnanců v režimu kontrolovaného pásma. K hlavním rizikovým faktorům při výrobě katalyzátorů patří práce s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, zejména karcinogenními, prašnost při mechanických operacích, hluk a vysoká teplota části technologického zařízení. Paralelně s výrobou pokračovala spolupráce se specializovanými vědecko-výzkumnými pracovišti působícími jak na území ČR (např. Ústav Jaroslava Heyrovského, AVČr, VŠCHT a UNICRE), tak zahraničím. Testování aktivity katalyzátorů bylo prováděno na speciálním pracovišti vybaveném potřebným zařízením. Zákazníkům byly pravidelně předávány veškeré informace potřebné pro správné a bezpečné nakládání s vyrobenými katalyzátory,.

2.2

Vliv činnosti společnosti na životní prostředí

Společnost je situována v centru průmyslového areálu Chempark Záluží a vzhledem k charakteru a rozsahu výroby neovlivňuje významněji své okolí produkcí znečištění. Také v roce 2017 pokračovala snaha společnosti o zlepšení svého environmentálního profilu, tj. zejména o redukci produkovaného specifického znečištění do ovzduší, odpadních vod a produkce pevných odpadů. Společnost Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., má pro svoji činnost vydané Integrované povolení pro zařízení „Výroba heterogenních katalyzátorů“ (dále jen IPPC). IPPC vydal Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod značkou 926/ŽPZ/06/IP-83/Z1/Rc, dne 28. 6. 2007. Integrované povolení je pravidelně aktualizováno. Společnost má zpracován registr environmentálních aspektů. K významným aspektům jsou stanoveny cíle a cílové hodnoty. K nejvýznamnějším environmentálním aspektům výroby katalyzátorů patří produkce znečištění rozpuštěnými anorganickými solemi a těžkými kovy v procesních odpadních vodách. K významným environmentálním aspektům náleží také tvorba prašného aerosolu vznikajícího při mechanických operacích se surovinami, meziprodukty a

-6-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

produkty a tvorba nebezpečných pevných odpadů. Veškeré energie, které společnost využívá, tj. elektrický proud, zemní plyn, topná i technologická pára, parní kondenzát a veškeré druhy vod (chladící, užitková, pitná), jsou nakupovány od společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Plnění environmentálních cílů je každoročně kontrolováno interními audity a kontrolním auditem společností Loyd’s Quality Assurance, a.s., Praha. Recertifikační audit proběhl v dubnu 2016, kdy společnost obhájila užívání loga. Kontrolní audit se konal v dubnu 2017. V roce 2013 byla provedena nová kategorizace stávajících zdrojů znečištění ovzduší dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a v loňském roce byly instalovány nové zdroje znečištění ovzduší. Společnost provozuje vyjmenované i nevyjmenované technologické zdroje znečištění ovzduší spalující zemní plyn, parní a elektrické. Jedním z vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší jsou odmašťovací stoly. Spalovací zdroje znečištění ovzduší jsou vybaveny tzv. nízkoemitujícími hořáky, které zajišťují nízké emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého pod zákonnými limity. Vybrané pece a sušárny jsou vybaveny zařízením na záchyt emisí (tkaninové filtry, ventilátor-cyklon-vodní pračka).

2.3

Vliv výrobku na životní prostředí

Katalyzátory, jako důležité chemické směsi urychlující průmyslové chemické procesy. A tudíž příznivě přímo nebo nepřímo ovlivňují životní prostředí u uživatele. Část vyráběných katalyzátorů je přímo určena pro procesy ochrany životního prostředí jako např. odstraňování sirovodíku z rafinérských a jiných plynů, snižování emisí oxidů dusíku (proces katalytické redukce Renox), snižování emisí organických látek apod. Vyráběné katalyzátory jsou vybavovány bezpečnostními listy, které obsahují informace pro uživatele jak bezpečně nakládat s katalyzátory, včetně informací jak zneškodňovat výrobek pokud se stane odpadem. V roce 2017 pokračovaly aktualizace bezpečnostních listů dle požadavků nové evropské chemické legislativy, nařízení REACH a nařízení CLP. Katalyzátory nebezpečné pro přepravu byly přepravovány dle platné legislativy pro ADR, IMDG, ICAO/IATA.

-7-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

3. Integrovaný systém managementu, responsible care 3.1

Integrovaný systém managementu

Environmentální management je složkou integrovaného systému managementu, který byl certifikován v roce 2004 firmou Loyd’s Register Quality Assurance, a.s., Praha. Funkčnost integrovaného systému managementu je ověřována jak interními audity, tak kontrolními audity prováděnými certifikační společností. Recertifikační audit, který potvrdil soulad environmentálního systému řízení s normou ČSN EN ISO 14001:2005 a soulad systému kvality s normou ČSN EN ISO 9001:2008, proběhl v dubnu 2016, kdy společnost obhájila užívání loga. Základem integrovaného systému managementu je nejen vyhlášená politika, jejíž vědomé dodržování je vyžadováno jak od vlastních zaměstnanců, tak od smluvních partnerů, ale i přijetí mise společnosti „Stát se předním výrobcem zákaznických katalyzátorů“ a stanovení dlouhodobých cílů společnosti. Ve vazbě na vyhlášenou politiku společnost identifikovala environmentální aspekty a pro významné aspekty v environmentálním programu stanovila cíle a cílové hodnoty. Dlouhodobé cíle jsou každoročně rozpracovány na krátkodobé cíle společnosti, které jsou pravidelně vyhodnocovány. Plnění environmentálního programu je pravidelně hodnoceno při přezkoumání ISM vedením. V roce 2017 probíhaly práce na zvýšení provázanosti jednotlivých systémů (kvality, environmentu a bezpečnosti práce) a přípravy na recertifikaci systému dle nových norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 ve spolupráci s externí odbornou společností. Byla aktualizována dokumentace a modelovány procesy v těchto oblastech. V následujících letech si chceme potvrdit a vyhodnotit správnost nastaveného systému a na nastavení cílových hodnot. Ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a zajištění vysoké kvality našich výrobků považujeme za neopominutelnou součást řízení naší společnosti. Plánujeme systematicky realizovat taková opatření, aby naše činnost omezila negativní dopady na životní prostředí na nejnižší možnou míru.

3.2

Responsible Care

Od roku 2004 se společnost účastní na plnění dobrovolného programu „Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii“. Pravidelně je prováděné vyhodnocování plnění programu. Ve třetím čtvrtletí roku 2014 společnost úspěšně obhájila výsledky dosažené v rámci dobrovolné aktivity Responsible Care. Na základě tohoto výsledku společnost obdržela od SCHP ČR souhlas s právem používat známku RC do října 2018.

-8-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

4. Environmentální systém managementu a výsledky monitorování 4.1

Vodní hospodářství - odpadní vody

Podmínky čištění procesních odpadních vod, dešťových a splaškových vod má společnost stanoveny v IPPC a zároveň smluvně zajištěny v biologické čistírně odpadních vod společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., jednotka Ekologických služeb, úsek Vodní hospodářství – Biologická čistírna (dále jen BČOV) a dalšími externími společnostmi. Pro odpadní vody předávané k vyčištění (zneškodnění) na BČOV má společnost stanoveny přípustné („p“) a maximálně přípustné („m“) hodnoty koncentrací jednotlivých ukazatelů a maximální množství odpadních vod předávaných k čištění. Jednotlivé ukazatelé (Cu2+, Ti4+, Co2+, Mo2+, Ni2+, Al3+, Zn2+, NL, RAS, celkový dusík a pH) jsou sledovány v pravidelných intervalech dle IPPC a příslušné smlouvy. O překročení ukazatelů je informována biologická čistírna společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., spolu s důvody překročení a přijatými opatřeními a v případě překročení maximálních hodnot jednotlivých ukazatelů je informován i Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odběr vzorků je prováděn prostřednictvím vzorků odebraných pomocí stacionárního automatického vzorkovače, který je umístěn na výtoku z potrubí odpadních vod vedených do procesu čištění. Byl zpracován provozní řád s popisem systému nakládání s odpadní vodou a po projednání s vedením biologické čistírny společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., předložen ke schválení Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který ho bez připomínek schválil. Na základě změn v legislativě a změn Integrovaného povolení společnosti, týkajících se nakládání s odpadními vodami vyplývají pro společnost jisté povinnosti a opatření, které je nutné bezpodmínečně dodržovat. Jedná se o dodržování přípustných hodnot koncentrací jednotlivých ukazatelů uvedených v integrovaném povolení a o snížení množství předávané odpadní vody na biologickou čistírnu odpadních vod. Významným úkolem je omezení množství těžkých kovů a rozpustných anorganických solí v procesní odpadní vodě. Jedná se především o nikl, kobalt a měď, které jsou škodlivé pro biologický proces čištění. Další snižování úniků těžkých kovů do odpadních vod je jedním z předních úkolů firmy. Z toho důvodu byla zahájena spolupráce a jednání se specialisty a možnými dodavateli samotné technologie čištění. Společnost ESMC od roku 2010 postupně připravovala rozsáhlé projekty na předčištění odpadních vod, které spočívali buď v instalaci velkokapacitního homogenizačního tanku a neutralizační stanice nebo provedení segregace odpadních vod – rozdělení na tzv. „čisté“ a „špinavé„ odpadní vody“ a instalaci odparky. Technologie, která spočívala v instalaci velkokapacitního homogenizačního tanku a neutralizační stanice, byla zamítnuta vzhledem k tomu, že nebyla ze strany společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o., a Krajským úřadem Ústeckého kraje akceptována technologie, která navyšuje obsah rozpustných anorganických solí v odpadních vodách.

-9-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

V roce 2014 byl dokončen projekt „Segregace odpadních vod“. Odpadní vody z každé filtrační jednotky jsou rozděleny na dva proudy – odpadní vody obsahující vyšší množství těžkých kovů, dusíkatých látek, nerozpustných látek a rozpuštěných anorganických solí (tzv. „špinavé odpadní vody“) a odpadní vody obsahující vyhovující množství těžkých kovů, dusíkatých látek, nerozpustných látek a rozpuštěných anorganických solí dle ukazatelů v integrovaném povolení (tzv. „čisté odpadní vody“). Čisté odpadní vody jsou i nadále vypouštěny na BČOV. Špinavé odpadní vody jsou předávány k vyčištění externí společnosti mimo areál Chempark Záluží. Tyto odpadní vody jsou odváženy autocisternou a jsou předávány v režimu odpadních vod na externí ČOV. V rámci roční zprávy o plnění podmínek IPPC byly vyhodnoceny koncentrační a množstevní limity odpadních vod předávaných ke zneškodnění na biologickou čistírnu. Podrobně je plnění povinností týkajících se odpadních a dešťových vod shrnuto ve zprávě „Čištění odpadních vod odpadajících z procesů výroby srážených katalyzátorů (situační zpráva za rok 2017)“. Níže shrnujeme pouze nejdůležitější informace: Tabulka 1: Produkce procesních odpadních vod a splaškových a dešťových vod Procesní odpadní voda

Rok

Splašková voda + dešťová kanalizace

Objem

Celkový dusík Nc

Cu

[m3]

[t/rok]

[kg/rok]

2003

57 107

74,148

*

71 156

2004

71 753

76,447

*

92 524

2005

82 777

81,080

977

85 086

2006

81 396

77,521

496

23 266

2007

87 925

91,570

482

*

2008

88 422

91,662

679

8 966

2009

30 295

27,040

26

9 347

2010

35 870

33,152

17,94

11 482

2011

31 596

14,531

39,95

8 461

2012

54 305

32,482

145,00

9 510

2013

62 834

46,317

207,9

10 421

2014

51 604

18,475

49,59

8 960

2015

33 339

10,082

83,121

8 346

2016

46 260

25,940

446,460

14 328

2017

31 166

19,181

135,849

9 087

* - údaje nejsou k dispozici

-10-

[m3]

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

Výrazné zvýšení množství mědi v roce 2016 je zapříčiněno celkovým nárůstem objemu odpadních vod a zejména kompletním čištěním nádrží před provedením zkoušek těsnosti, které jsou prováděny v zákonném termínu 1x za 5 let, ale také likvidací kalů s vyšší koncentrací těžkých kovů vzniklých sedimentací procesních odpadních vod. Procesní odpadní voda je produkována z procesu výroby tzv. srážených katalyzátorů, ve kterých se jako výchozí suroviny používají převážně ve vodě rozpustné dusičnany kovů. Z tohoto důvodu je nejsledovanějším parametrem v produkovaných procesních odpadních vodách dusík, stopové koncentrace těžkých kovů např. Cu2+, Ti4+, Ni2+, Zn 2+, Mo6+, Co2+ Al3+, rozpustné anorganické soli, atd. Únik těžkých kovů do procesních odpadních vod úzce souvisí s technologií filtrace a promývání suspenzí při výrobě srážených katalyzátorů. V současné době se kovy do procesních odpadních vod dostávají v podobě rozpustných anorganických solí. Procesní odpadní vody jsou separovány již na jednotlivých částech provozu v místě jejich vzniku a to podle složení a koncentrace škodlivin v nich obsažených na tzv. „čisté“ a „špinavé“ odpadní vody. OV jsou následně homogenizovány v retenčních nádržích a poté čerpány do BČ nebo odvezeny autocisternou na externí ČOV, kde jsou přítomné dusíkaté látky biologicky odbourávány. Roční limity, stanovené pro dusík v čistých OV, nejsou překračovány. Snižování měrné produkce dusíku a spotřeby vody (viz tabulka 4) je výsledkem pokračujícího výzkumu v oblasti technologie výroby srážených katalyzátorů. Tabulka 2:

Měrná produkce odpadních vod a dusíkatého znečištění. Rok

Měrná spotřeba vody 3

[m /t kat.]

Měrná produkce dusíku [kg/t kat.]

2004

153

163

2005

154

150

2006

151

144

2007

118

123

2008

140

145

2009

131

117

2010

124

114

2011

67

31

2012

110

115

2013

101

108

2014

69

25

2015

76

52

2016

46

19

2017

22

11

-11-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

Graf 2:

Vývoj měrné spotřeby vody a produkce dusíku

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Měrná spotřeba vody [m3/t kat.]

4.2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Měrná produkce dusíku [kg/t kat.]

Ochrana ovzduší

V roce 2013 byla provedena nová kategorizace stávajících zdrojů znečištění ovzduší dle zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a byly instalovány nové zdroje znečištění ovzduší. Společnost provozuje vyjmenované i nevyjmenované technologické zdroje znečištění ovzduší spalující zemní plyn, parní a elektrické. Jedním z vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší jsou odmašťovací stoly. Spalovací zdroje znečištění ovzduší jsou vybaveny tzv. nízkoemitujícími hořáky, které zajišťují nízké emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého pod zákonnými limity. Vybrané pece a sušárny jsou vybaveny zařízením na záchyt emisí (tkaninové filtry, ventilátor-cyklon-vodní pračka). V roce 2014 byl v souvislosti s modernizací technologie výroby katalyzátorů ve výrobním objektu 3542 instalován vláknový filtr pro záchyt emisí TZL z několika zdrojů znečišťování ovzduší umístěných v tomto objektu. S instalací tohoto filtru došlo také ke snížení specifického emisního limitu pro TZL stanoveného v integrovaném povolení, a to na desetinu původní hodnoty. Limit je garantován výrobcem a dle provedeného autorizovaného měření v praxi dodržován. Provozované zdroje znečišťování ovzduší odpovídají svým vybavením nejlepším dostupným technikám. V roce 2016 byl realizován projekt karcinogenního provozu na stavbě 4533. Jedná se o rekonstrukci stávající výroby katalyzátorů na stavbě 4533. Stávající zařízení bylo doplněno tak, aby splňovalo požadavky pro práci s karcinogenními látkami, tj. těsné spojení, odsávání a instalace nového filtračního zařízení. Všechny zdroje znečišťování ovzduší (chladné zdroje) na stavbě 4533 jsou při výrobě katalyzátorů s obsahem karcinogenních látek

-12-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

svedeny do filtračního zařízení pro záchyt TZL a budou provozovány pouze v součinnosti s plně funkčním filtračním zařízením. Projekt byl dokončen v průběhu roku 2016 dokončen a na filtračním zařízení bylo provedeno autorizované měření emisí do ovzduší, které prokázalo výparné podkročení emisních limitů stanovených v integrovaném povolení. Tabulka 3:

Celkové emise a měrné emise v období 2003 – 2017 NOx

CO

TZL

[kg]

[kg]

[kg]

2003

89

106

2004

403

2005

Rok

Měrná emise NOx

CO

TZL

[kg/t kat.]

[kg/t kat.]

[kg/t kat.]

-

0,114

0,136

-

167

-

0,412

0,170

-

646

306

-

0,565

0,267

-

2006

645

265

-

0,592

0,243

-

2007

725

298/2864*

-

0,462

0,190/1,827*

-

2008

432

5405

1255

0,247

3,090

0,717

2009

191

3079

749

0,191

3,061

0,745

2010

228

2040

481

0,260

2,329

0,550

2011

455

2322

153

0,353

1,800

0,119

2012

655

3464

224

0,373

1,975

0,128

2013

495

629

223

0,255

0,324

0,115

2014

974

4088

40

0,386

1,621

0,016

2015

836

2374

54

0,636

1,805

0,041

2016

2523

3899

177

1,805

2,790

0,127

2017

3313

2362

262

1,870

1,333

0,148

* - včetně hodnot naměřených u MRP II

Hodnoty měrných emisí jsou ovlivněny skladbou vyráběných katalyzátorů v jednotlivých letech, pro jejichž výrobu se používají specifické technologické postupy. Zvýšené emise oxidu uhelnatého za roky 2008-2012 jsou způsobeny uvedením do provozu zdroje znečištění ovzduší, označeného jako malá rotační pec II (MRP II). Nicméně autorizované měření emisí potvrdilo, že emisní limity stanovené v integrovaném povolení nejsou překračovány. V souladu s platnou legislativou a IPPC zajišťujeme pravidelné provedení měření emisí autorizovanou osobou vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší. Zvýšené množství emisí do ovzduší v roce 2016 je zapříčiněno zejména uvedením do povozu nových zařízení určených k sušení a žíhání materiálu a navýšením množství zpracovávaného materiálu a tím i provozních hodin zařízení. V souladu s platnou legislativou a IPPC zajišťujeme provedení měření emisí autorizovanou osobou vyjmenovaných zdrojů znečištění ovzduší. Společnost nepodléhá obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Společnost nevyrábí regulované látky.

-13-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

4.3

Nakládání s odpady a obaly

Nakládání s odpady v roce 2017 probíhalo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti nakládání s odpady. Společnost je od 25. 5. 2009 provozovatelem zařízení k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů pro nebezpečný odpad katalogového čísla 16 08 05* Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou. Odpad 16 08 05* Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou společnost regeneruje na základě schváleného Provozního řádu zařízení a výsledný produkt je prodáván jako výrobek. Zařízení zahájilo svoji činnost v roce 2010. V roce 2017 nebyl do zařízení výše uvedený odpad k přepracování dodán. Při výrobní činnosti a zejména při zavádění nových výrobků je respektována zásada minimalizace vzniku odpadů. U nestandardních meziproduktů nebo výrobků, pokud vzniknou, se vždy hledají možnosti jejich vracení zpět do výroby k přepracování. Významná část nebezpečných odpadů obsahujících kovy, jako je Cu, Ni a Co, je odprodávána jako druhotná surovina na přepracování do podniků, které se zabývají výrobou uvedených kovů. V následující tabulce je uveden vývoj v produkci jednotlivých druhů odpadů. Tabulka 4:

Produkce jednotlivých typů odpadů Specifická produkce odpadů

Odpady (t)

Rok Komunální

Ostatní

(kg/t katalyzátoru) Nebezpečné

Celkem

kg NO/t

kg OO/t

2003

8,80

23,55

10,44

42,8

13,6

56

2004

9,02

41,36

31,72

82,1

32,4

39,4

2005

8,84

51,20/44,70*

28,90/18,24*

151,9

25,2

77,6

2006

7,92

156,56/30,80*

20,80

185,3

19,1

142,0

2007

9,98

27,86/307,30**

33,50

350,8

21,3

223,8

2008

14,02

182,86/362,40**

43,06

419,9

24,6

207,2

2009

10,14

131,62

62,74

204,5

62,5

131,0

2010

13,26

129,92

45,42

188,6

51,7

148,4

2011

7,90

51,94

160,71

220,5

124,5

40,3

2012

21,54

188,83

129,84

350,7

74,0

107,7

2013

22,01

235,42

307,68/1280**

575,9

158,6

121,4/671,1

2014

7,78

698,24

32,88

738,9

13

277

2015

9,38

390,46

8,28

408,12

6,3

296,9

2016

10,54

200,84

5,48

216,86

3,9

143,7

-14-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

2017

9,72

242,02

2

253,74

1 772

1,13

*)

Odpady charakteru staré zátěže. Toto množství není nezohledňováno v ukazateli specifická produkce odpadů. **) Včetně ostatního odpadu z čištění výrobního zařízení na výrobu srážených katalyzátorů. NO – nebezpečné odpady OO – ostatní odpady

V roce 2017 došlo k navýšení množství vyrobených katalyzátorů a tedy i k mírnému nárůstu celkového množství odpadu. Společnosti se podařilo odseparovat téměř 50 % recyklovatelných odpadů z celkového množství vyprodukovaného odpadu. Zejména vytříděné obalové materiály, které byly předány na třídící linku společnosti Celio a.s. Litvínov, a odpad železa a oceli, který byl předán společnosti PARTR, spol. s.r.o., k dalšímu využití. Povinnosti vyplývající pro původce ze zákona o obalech byly v roce 2017 také plněny prostřednictvím autorizované společnosti EKO-KOM, a.s., se kterou má společnost uzavřenou smlouvu.

4.4

Integrovaný registr znečišťování

Integrovaný registr znečištění (IRZ) je v ČR provozován na základě zákona č. 25/2008 Sb., a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Registr znečištění registruje údaje o emisích ohlašovaných látek do ovzduší, vod, půdy a jejich přenosech v odpadech a odpadních vodách a přenosy nebezpečných a ostatních odpadů. Údaje pro IRZ a E-PRTR jsou prostřednictvím „Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) předávány do 31. března za uplynulý rok. Do integrovaného registru znečišťování jsou v souladu s požadavky legislativy ohlašovány látky, jejichž emise dosáhly či přesáhly množství stanovené jako prahová hodnota.

-15-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

4.5

Spotřeba energií

Tabulka 5:

Spotřeba energií

Energie

Zemní plyn

Pára 2,4 + 0,35 MPa

Elektřina

Spotřeba celkem

Měrná spotřeba energie

[TJ]

GJ/t katalyzátoru

Parametr

[m3]

2003

111 131

3,95

34,40

1,88

6,75

45,10

59,10

2004

134 102

4,77

58,96

1,95

7,02

70,75

72,30

2005

341 567

12,16

47,19

2,92

10,47

69,82

61,10

2006

351 000

13,54

46,70

2,88

10,30

70,54

64,80

2007

451 000

16,05

51,60

4,05

14,58

82,83

52,80

2008

503 480

17,92

52,58

4,29

15,41

85,91

49,12

2009

234 146

8,87

36,51

3,05

10,98

56,36

56,12

2010

129 090

4,89

80,38

2,68

9,66

94,93

108,42

2011

147 201

5,58

64,41

2,80

10,06

80,05

62,05

2012

254 666

9,65

55,65

4,02

14,46

79,76

45,47

2013

276 857

10,49

61,28

4,61

9,65

81,42

41,97

2014

384 202

17,0

39,45

3,8

13,68

70,13

23,90

2015

293 772

11,27

60,86

2,86

10,3

74,99

57,02

2016

352 616

13,56

40,19

3,93

14,14

57,67

41,26

2017

535 630

20,55

46,57

4,39

15,81

71,52

40,36

[TJ]

[TJ]

[GWh]

[TJ]

Postupné zvyšování výroby katalyzátorů a orientace na výrobu zákaznických katalyzátorů si také vyžádalo uvedení do provozu nových zařízení a zrušení některých zařízení staršího typů, což mělo za následek rozdíly ve spotřebách energií. Instalací nových modernějších zařízení se podařilo v posledních letech snížit měrnou spotřebu energie, jednoho z významných ukazatelů hospodárného využívání energie. Nejvyšší spotřebu energií, zvláště spotřebu zemního plynu a elektrické energie mají zdroje znečištění ovzduší – pece, sušárny.

-16-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

Graf 3:

Měrná spotřeba energie v GJ/t katalyzátoru

Měrná spotřeba energie GJ/t katalyzátoru 120

100

80

60

40

20

0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vyšší měrnou spotřebu energie v roce 2010 zapříčinila zejména vyšší spotřeba vysokotlaké páry, u které došlo v tomto roce ke změně bilancování dodávek vysokotlaké páry, využívané pro provozní zařízení, ze strany dodavatele. Mírný nárůst měrné spotřeby energie v roce 2015 je způsoben také prováděním provozních zkoušek nových katalyzátorů, které byly dříve testovány ve vlastní výzkumné jednotce. V roce 2017 společnost nechala vypracovat projekt na optimalizaci spotřeby energií a identifikaci případných úniků, zejména páry. Na základě tohoto projetu jsou postupně realizována opatření pro zamezení únikům a racionálního využívání energií.

4.6

Spotřeba surovin

Spotřeba surovin, chemikálií a pomocných látek byla kontrolována při prověrce platných technicko-hospodářských norem (THN). Problémy s vyhodnocováním rozdílů byly způsobeny odděleným bilancováním, kdy na výrobu jednoho typu katalyzátoru byly použity dvě, nebo více alternativních surovin od různých dodavatelů.

4.7

Monitorování pracovního prostředí

V průběhu roku 2017 bylo provedeno měření prašnosti v ovzduší pracovního prostředí v návaznosti na výrobu katalyzátoru s karcinogenní složkou. Provedené měření neprokázalo překročení přípustných expozičních limitů (PEL) dle vyhlášky č. 361/2007 Sb.

-17-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

5. Soulad s právními předpisy, chemické látky a směsi, ADR, výsledky kontrol, stížnosti Soulad s právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví, které se na společnost vztahují, byl kontrolován interními audity dle požadavku norem ČSN EN ISO 14001. Změny v požadavcích právních předpisů, které se na společnost vztahují, byly začleňovány do programu školení pracovníků společnosti a zmapovány v procesech společnosti. Společnost nakládá s chemickými látkami a chemickými směsmi v souladu s platným zákonem o chemických látkách a chemických směsích s příslušnými nařízeními Evropského parlamentu a Rady. Společnost má zaregistrovány dle nařízení REACH čtyři chemické látky, z toho 3 byly registrovány v druhé registrační vlně v roce 2013, další látky jsou předregistrovány a jejich registrace proběhne ve třetím registračním termínu v roce 2018. Společnost klasifikuje všechny své chemické produkty, které uvádí na trh, a na základě zjištěných vlastností výrobků zpracovává bezpečnostní listy, jejichž formát i obsah splňují požadavky platné legislativy. Bezpečnostní listy látek uváděných na trh jsou poskytovány všem odběratelům a dle potřeby pravidelně aktualizovány. Bezpečnostní listy vyráběných i nakupovaných nebezpečných chemických látek a směsí jsou zpřístupněny všem zaměstnancům prostřednictvím počítačové sítě. Nebezpečné věci podléhající předpisům ADR byly přepravovány v souladu s těmito předpisy. V průběhu roku 2017 proběhla řada kontrol, které provedly orgány státní správy v oblasti EMS, dále kontroly týkající se bezpečnosti práce (Unipetrol Services, s.r.o., Základní odborová organizace CHEMOPETROL, a.s.) a pravidelná kontrola zdravotnickým zařízením Paracelsus, s.r.o., Litvínov, která se týkala hygieny práce. Podobně jako v předchozích letech, byla prováděna havarijní cvičení a cvičný požární poplach modelových situací dle plánu. V průběhu roku 2017 nedošlo k žádné havárii.

-18-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

6. Bezpečnost práce, ochrana zdraví, hygiena práce a požární ochrana Společnost Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., považuje bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci a požární ochranu za jednu z priorit své politiky. Společnost neustále zkvalitňuje podmínky na pracovišti a opatření na ochranu zdraví při práci a zajištění bezpečnosti při práci a požární ochrany v souladu s příslušnými předpisy a normami, zlepšuje metody hodnocení rizik, prevence úrazů, zavádí opatření ke zvýšení efektivity práce, rozvíjí dovednosti svých zaměstnanců a zavádí opatření namířená ke zkvalitnění pracovního prostředí, informuje své zaměstnance a externí společnosti o platné interní dokumentaci k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jejich dopadech. V roce 2017 bylo zaznamenáno celkem 11 pracovních úrazů, z nichž 2 úrazy byly s následnou pracovní neschopností. Jednalo se zejména o úrazy související s manipulací s břemenem či jinými předměty. Nebyl evidován žádný smrtelný úraz, ani nebyl diagnostikován žádný případ nemoci z povolání. V posledních letech se společnosti daří snižovat počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností a celkovou četnost úrazů, tj. procento úrazů vztažené na počet zaměstnanců. Tabulka 6:

Rok

BOZP statistika

Úrazy Úrazy bez Smrtelné s pracovní pracovní úrazy neschop- neschopností nosti počet

počet

počet

Počet dnů pracovní neschopnosti

Nemoc z povolání

Frekvence úrazů

Četnost úrazů

dny

počet

počet

%

Závažnost úrazů

2003

0

0

*)

0

0

-

-

-

2004

0

0

6

0

0

-

-

-

2005

0

1

3

99

0

-

-

-

2006

0

2

10

49,5

0

-

1,45

0,019

2007

0

1

3

22

0

-

0,62

0,007 3

2008

0

8

4

387

0

-

4,76

0,91

2009

0

2

19

435

0

-

1,7

0,696

2010

0

0

4

0

0

-

0

0

2011

0

0

8

0

0

-

0

0

2012

0

11

11

96

0

-

13,3

-

2013

0

8

11

-

0

26,40

10,1

-

2014

0

6

12

-

0

19,42

9,33

-

2015

0

5

8

148

0

26,22

11,21

0,07

2016

0

2

11

192

0

9,39

9,92

0,08

2017

0

2

9

95

0

8,44

6,71

0,03

-19-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

*) nebylo zaznamenáno

Do Environmentální zprávy jsou zavedeny indikátory úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny, a to:    

Četnost úrazů v %, tj. (počet*100) / počet zaměstnanců Frekvence, tj. počet úrazů na 1 milion odpracovaných hodin – do roku 2013 nebyla stanovována Závažnost, tj. (počet zameškaných pracovních dnů * 100) / (kalendářní fond pracovní doby * počet zaměstnanců) Nemoci z povolání: počet diagnostikovaných případů v průběhu roku na 1 milion odpracovaných hodin - z důvodu nižšího počtu odpracovaných hodin v ESMC není stanovován.

Bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců a zainteresovaných stran je trvalým požadavkem při všech činnostech naší společnosti. Nulová úrazovost je cíl, ke kterému se chceme trvale přiblížit. Všichni zaměstnanci byli pravidelně, dle stanoveného plánu, proškolováni ze zásad bezpečné práce a ochrany zdraví a jejich znalosti ověřovány. V průběhu roku probíhaly pravidelné i namátkové kontroly dodržování pravidel bezpečné práce na pracovištích. Problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců je pravidelným bodem porad vedení společnosti. Zjištěné nedostatky a přijatá nápravná opatření byly projednávány na výrobních poradách. Pro nakládání s vybranými skupinami nebezpečných chemických látek má společnost dle zákona č. 258/2000 Sb. zpracována pravidla, schválená KHS. Tato pravidla, která jsou jedním z důležitých podkladů pro školení a jsou průběžně doplňována. Zvláštní pozornost byla věnována expozici zaměstnanců prachu, který vzniká při pracovních operacích se sypkými jemnozrnnými materiály. Důsledně byla dodržována a kontrolována stanovená pravidla pro práci v tzv. kontrolovaném pásmu, předepsaná KHS pro výrobu katalyzátorů s karcinogenní složkou. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou zaměstnancům společnosti vydávány zaměstnancům na základě vydané směrnice 45 „Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků“ a dále dle vlastního vyhodnocení rizik zaměstnancem při jednotlivých činnostech. Dle uzavřené smlouvy se společností UNIPETROL SERVICES, s.r.o., úsekem HSE&Q o odborném poradenství zahrnujícím zajišťování bezpečnost a ochranu zdraví při práci, přepravu nebezpečných věcí (ADR, RID) a havarijní prevenci pokračovala spolupráce v této oblasti.

-20-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

7. Prevence závažných havárií Společnost byla Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií zařazena do skupiny A. V roce 2015 byl vydán nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Požadavky tohoto předpisu byly implementovány a postupně dochází k plnění jednotlivých povinností vyplývajících z předpisu. V této souvislosti byl zpracován nový “Bezpečnostní program prevence závažné havárie”. Společnost Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., prováděla realizaci nápravných opatření, uložených kontrolními orgány. Jednalo se především o vybudování prostor s trvalým kontrolovaným pásmem a hygienickou smyčkou (karcinogeny) a aktualizaci dokumentace. V roce 2017 ani v předchozích letech nedošlo ve společnosti k havárii klasifikované dle zákona o prevenci závažných havárií jako závažná havárie.

8. Environmentální náklady a výnosy 8.1

Investiční náklady

Ve společnosti je nastaven trend směřování investic do modernizace a zefektivnění výrob a s tím spojené i předcházení znečištění. V roce 2017 byla uvolněna významná část prostředků k provedení nutných oprav na zařízení a do investičních akcí zejména v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce. V uplynulém roce bylo do investičních akcí vloženo celkem cca 21 milionů Kč. V rámci těchto investicí došlo k modernizaci vybavení laboratoří a instalaci nových rozvodů stlačených plynů, zřízení nových bezpečnostních skladů a instalaci nových zařízení zejména pro zlepšení pracovního i životního prostředí. Investiční projekty ve výrobě jsou také z části financovány z fondů EU v programu OP PIK "Rozvoj".

8.2

Provozní náklady

Provozní náklady zahrnují platby za čištění odpadních vod, odstraňování odpadů, náklady na provoz, náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, na konzultační a poradenskou činnost zajišťovanou externě, na vzdělávací aktivity, aj. Provozní náklady jsou závislé zejména na typu vyráběných katalyzátorů a počtu zaměstnanců.

8.3

Environmentální výnosy

Výnosy z realizovaných opatření nelze kvantifikovat. Přímé výnosy se týkaly prodeje vratného parního kondenzátu a vytříděného železného šrotu jako druhotné suroviny.

-21-

ENVIRONMENTÁLNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI

9. Závěr Společnost Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., za své působení dosáhla velmi dobrých výsledků v oblasti výzkumu, vývoje a výroby heterogenních katalyzátorů. V roce 2017 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku. Společnost Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., jako výrobce vysoce kvalifikovaných chemických směsí má jako jednu z nejvyšších priorit při svém podnikání chránit životní prostředí, zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Našim cílem je řadit se mezi firmy se špičkovou podnikatelskou aktivitou nejen v Evropské unii, ale celosvětově. V příštích letech se společnost ESMC bude i nadále orientovat na výrobu zákaznických katalyzátorů, která je specifická hlavně tím, že společnost musí rychle reagovat na potřeby odběratelů (zákazníků). Dále se ESMC soustředí na investiční akce spojené s ochranou životního prostředí, prevencí závažných havárií, bezpečností a hygienou práce. V roce 2017 bylo provedeno několik investičních akcí zaměřených zejména na snížení znečištění odpadních vod, omezení emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší a zlepšení podmínek v oblasti BOZP a PO. Zaměstnanci společnosti jsou považováni za klíčové nositele aktivit v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Všichni zaměstnanci jsou aktivně a trvale angažováni při tvorbě a ochraně životního prostředí.

-22-

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.