ÉVES JELENTÉS 2017 Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap


1 ÉVES JELENTÉS 2017 Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap Az éves beszámoló az é...
Author:  Alexandra Orbán

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


ÉVES JELENTÉS 2017 Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap Az éves beszámoló az éves jelentés részét képezi.

Tartalomjegyzék A. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves jelentésről B. Alapadatok C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás, az alap összetétele II. A forgalomban levő befektetési jegyek száma III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték IV. Az alap összetétele 1) Az alap összetétele 2) A vagyonkimutatás elemzése

V. Az alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt üzleti évekről VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban VIII. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása IX. Az Alapkezelő, illetve az alap által az adott időszakra kifizetett javadalmazás X. Az Alapra vonatkozó egyéb információk 1) Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak 2) Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás 3) Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek 4) Az Alapkezelő által kezelt alapok

XI. A tőkeáttételt alkalmazó Alap esetében a tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások XII. Javadalmazási politika

D. Független Könyvvizsgálói Jelentés az éves beszámolóról E. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet F. Üzleti jelentés

KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary

Tel.: +36 (1) 887 71 00 Fax: +36 (1) 887 71 01 E-mail: [email protected] Internet: kpmg.hu

Független könyvvizsgálói jelentés

A Budapest Kontroll Abszolut Hozam Származtatott Alap befektetőinek Vélemény Elvégeztük a Budapest Kontroll Abszolut Hozam Származtatott Alap (továbbiakban „az Alap") 2017. évi éves jelentése I., II., III., IV.1., V., VI., VII., IX. és XI. pontjaiban található számviteli információknak (továbbiakban „éves jelentésben közölt számviteli információk”) a könyvvizsgálatát. Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2017. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban „számviteli törvény”), valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra. Vélemény alapja Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségeink bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelősségei” szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a Budapest Alapkezelő Zrt.-től az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálata szempontjából a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatá”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek ezekkel a követelményekkel összhangban. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő ahhoz, hogy megalapozza véleményünket. Egyéb információk A Budapest Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (továbbiakban „vezetés") felelős az egyéb információkért. Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt egyéb nem számviteli információkból állnak, de nem tartalmazzák az éves jelentésben közölt számviteli információkat és az azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésünket. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves jelentésben közölt számviteli információkra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb nem számviteli információkra és azokra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak, vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Budapest Kontroll Abszolut Hozam Származtatott Alap - 24 - 2017.12.31. 3 KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Company registration: Budapest, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, no: 01-09-063183

Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk. A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősségei az éves jelentésben közölt számviteli információkért A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése. Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős az Alap vállalkozás folytatására való képességének felméréséért és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek megfelelő közzétételéért, valamint a vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a vállalkozás folytatásának elvén alapuló összeállításáért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelősségei Célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentés egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint a véleményünket tartalmazó könyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja a létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha önmagukban vagy együttesen ésszerű várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentés alapján meghozott gazdasági döntéseit. A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat részeként szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett: • Azonosítjuk és felbecsüljük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. • Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. • Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. • Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéről az éves jelentésben közölt számviteli információknak a vállalkozás folytatásának elvén alapuló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli Budapest Kontroll Abszolut Hozam Származtatott Alap - 24 - 2017.12.31. 2 © 2018 KPMG Hungária Kft. All rights reserved.

információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni. • Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra. Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is. Budapest, 2018. április 27. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: 000202

Agócs Gábor Partner

Kajtár László Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: 000269

Budapest Kontroll Abszolut Hozam Származtatott Alap - 24 - 2017.12.31. 3 © 2018 KPMG Hungária Kft. All rights reserved.

B. Alapadatok Anol neve Rövid neve Rövid angol neve

Budapest Controll Absolute Return Derivative Fund Budapest Kontroll Származtatott Alap Budapest Controll Derivative Fund

Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan 1995. február 24. (ÁÉTF engedély száma: 110.035-1/95) HUF

A sorozatok adatai „A” sorozat: „U” sorozat: „I” sorozat:

névérték 1 HUF névérték 1 HUF névérték 1 HUF

ISIN kód: HU0000702741 ISIN kód: HU0000713011 ISIN kód: HU0000715487

Alapkezelő Letétkezelő Könyvvizsgáló

Budapest Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. KPMG Hungária Kft.

1138 Budapest, Váci út 193. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1134 Budapest, Váci út 31.

Aktuális alapkezelési díj „A” sorozat: „U” sorozat: „I” sorozat:

1.6% 1.6% 0.8%

Célkitűzés és befektetési politika Az alap eszközeit egy kiegyensúlyozott hozam reményében, mérsékelt árfolyamkockázatokat felvállalva fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az alap által vállalt árfolyamkockázatok jelentős részét tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel veszi, illetve veheti fel. Az alap stratégiai célja, hogy 3 éves távon minden tőkepiaci környezet esetén a pénzpiaci alapokkal versenyképes hozamokat nyújtson. Az alap deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével, és emellett derivatív ügyletekkel, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is kiépíthet. Az alap ennél fogva az átlagostól eltérő kockázatot fut. Az Alapkezelő felvállalja, hogy az alap számára nagy szabadságfok mellett kiválasztja azokat az eszközöket, amelyeket az adott piaci környezetben jó befektetésnek tart. Az Alap változó jellege folytán nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira, és az általa felvehető rövid pozíciók miatt alkalmasint az egy jegyre jutó árfolyam az uralkodó piaci tendenciákkal ellentétesen is mozoghat. Az Alapkezelő mindemellett igyekszik az alap hozamát oly módon stabilizálni, hogy az alap értékvesztése az alap számára kedvezőtlen folyamatok esetén is elmaradjon attól, amit egy tiszta részvényalap szenvedhet el komolyabb részvénypiac visszaesés esetén. A pozíciókat az Alapkezelő saját döntése szerint alakítja ki. Az alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – forgalmazási szünnapot hirdet ki. Az alap újrabefektető, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Az alap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitettséggel. Az alap nem rendelkezik referenciai indexszel. Az alap ÁÉKBV-nek nem minősülő alap. Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. Az Alap közzétételi helyei www.bpalap.hu; www.kozzetetelek.hu

1

C. Éves jelentés I. Vagyonkimutatás, az alap összetétele Az alap devizaneme: magyar forint Az Alap csak tőzsdei értékpapírt vásárolhat (kivéve a hitelviszonyt megtestesítő papírokat és a befektetési jegyeket). Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Átruházható értékpapírok Banki egyenlegek Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek Nettó eszközérték

Nyitó 1,590,690,958 777,717,737 51,636,691 2,420,045,385 -3,334,307 2,416,711,078

Záró 5,226,355,711 737,956,547 -4,202,894 5,960,109,364 -5,898,367 5,954,210,997

A portfólió bontása főbb eszközkategóriák szerint

Eszköztípus Számlapénz Betét Jegybanki kötvény Diszkont kincstárjegy Államkötvény Jelzáloglevél Vállalati kötvény Befektetési jegy ETF Részvény Derivatív ügyletek Repo Opció/Struktúra Forgalmazási számla egyenlege Követelések/Kötelezettségek Eszközök összesen (Bruttó eszközérték) Díjak Nettó eszközérték:

Nyitó Eszközérték 777,717,737 0 0 339,848,360 230,646,874 0 201,032,617 0 272,957,753 546,205,354 -21,430,801 0 0 -36,356 73,103,848 2,420,045,385 -3,334,307 2,416,711,078

2

Súly 32.14% 0.00% 0.00% 14.04% 9.53% 0.00% 8.31% 0.00% 11.28% 22.57% -0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 3.02% 100.00%

Záró Eszközérték 737,956,547 0 0 510,022,390 1,440,952,022 0 99,656,853 0 302,783,713 2,872,940,733 2,782,132 0 0 0 -6,985,026 5,960,109,364 -5,898,367 5,954,210,997

Súly 12.38% 0.00% 0.00% 8.56% 24.18% 0.00% 1.67% 0.00% 5.08% 48.20% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% 100.00%

Az alap tételes összetétele Az alap tételes értékpapír és banki egyenleg összetétele Az alap devizaneme: magyar forint %: az eszközökhöz viszonyítva Banki egyenlegek Folyószámla Deviza EURO NORVEG KORONA CSEH KORONA DÁN KORONA EURO MAGYAR FORINT SVÁJCI FRANK USA DOLLÁR Összesen

Kód EUR NOK CZK DKK EUR HUF CHF USD HUF

Nyitó 0 0 50,263,012 93,410,053 67,110,277 334,734,418 169,318 232,030,659 777,717,737

Záró 4,548,105 -2 -142,092 43,636,918 211,432,945 395,570,609 34,318,578 48,591,486 737,956,547

Betétek Az alap az időszakok végén nem tartalmazott ilyen eszközt. Átruházható értékpapírok nyitó állomány Fajta

Név

IsIn

ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Államkötvény Államkötvény Államkötvény Diszkont kincstárjegy Vállalati kötvény Vállalati kötvény Vállalati kötvény

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ISHARES DAX DE ISHARES FTSE/XINHUA CHINA ISHARES FTSE/XINHUA CHINA ISHARES MSCI MEXICO ISHARES RUSSELL 2000 PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR Alphabet Inc CL-A AMAZON BANCA INTESA SPA CISCO SYSTEMS INC CSX US Corp. Discover Financial GOLDMAN SACHS GROUP INC INTL BUSINESS MACHINES CORP MICROSOFT CORP NOVOB DC ÚJ NVIDIA PEPSICO INC PETROBRAS A171220C14 A171220C14 A200520O14 D170719 ICEAIR Float 10/26/21 MOLHB 5.875 04/17 OTPHB Var 11/49

US81369Y6059 DE0005933931 US4642871846 US4642871846 US4642868222 US4642876555 US74347B2016 US02079K3059 US0231351067 IT0000072618 US17275R1023 US1264081035 US2547091080 US38141G1040 US4592001014 US5949181045 DK0060534915 US67066G1040 US7134481081 US71654V4086 HU0000402821 HU0000402821 HU0000402847 HU0000521125 NO0010776982 XS0503453275 XS0274147296

3

Eszközérték 102,658,050 24,846,861 -2,809,077 2,809,077 25,886,018 65,495,836 54,070,988 93,306,233 77,256,107 30,025,146 17,791,118 84,610,838 21,220,412 26,079,266 48,860,816 73,166,122 15,892,134 15,709,993 18,479,332 23,807,837 50,075,400 153,230,724 27,340,750 339,848,360 44,634,185 98,293,895 58,104,537

Pf. arány 4.2% 1.0% -0.1% 0.1% 1.1% 2.7% 2.2% 3.9% 3.2% 1.2% 0.7% 3.5% 0.9% 1.1% 2.0% 3.0% 0.7% 0.6% 0.8% 1.0% 2.1% 6.3% 1.1% 14.0% 1.8% 4.1% 2.4%

záró állomány Fajta ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény

Név

IsIn

Elements Rogers Total Return ETN Greenhaven Commodity ETF ISHARES DAX DE ISHARES FTSE/XINHUA CHINA ISHARES FTSE/XINHUA CHINA ISHARES MSCI JAPAN uj ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND ISHARES TRANSPORTATION AVERA Powershares DB Commodity IND VANECK VECTORS AGRIBUSINESS Alphabet Inc CL-A AMAZON APPLE COMPUTER Berkshire Hathaway BRK BOEING CO CE US Equity CIA VALE DO RIO DOCE-ADR CITIGROUP INC. CME Group Deere Co. DR HORTON INC ESTEE LAUDER Ferrari Ferrari FREEPORT-MCMORAN COOPER GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GRAPHISOFT PARK HOME DEPOT HONEYWELL J.P. MORGAN CHASE & CO KEYCORP LOCKHEED MARTIN CO MCDONALD'S CORPORATION MICROSOFT CORP MOL TÖRZS ÚJ NETFLIX NOVOB DC ÚJ PEPSICO INC Planet Fitness POTASH CORP OF SASKATCHEWAN Progressive Corp RAYTHEON Robot Global ETF S&P Global Starbucks Corp TWITTER UNION PACIFIC CORP UNITEDHEALTH CORP

US8702978011 US97718W1080 DE0005933931 US4642871846 US4642871846 US46434G8226 US4642867729 US4642871929 US73935S1050 US92189F7006 US02079K3059 US0231351067 US0378331005 US0846707026 US0970231058 US1508701034 US91912E1055 US1729674242 US12572Q1058 US2441991054 US23331A1097 US5184391044 NL0011585146 NL0011585146 US35671D8570 US38141G1040 US38141G1040 HU0000083696 US4370761029 US4385161066 US46625H1005 US4932671088 US5398301094 US5801351017 US5949181045 HU0000153937 US64110L1061 DK0060534915 US7134481081 US72703H1014 CA73755L1076 US7433151039 US7551115071 US3015057074 US78409V1044 US8552441094 US90184L1026 US9078181081 US91324P1021

4

Eszközérték Pf. arány 1,398,114 1,492,875 34,861,314 -3,586,162 3,586,162 38,791,191 19,400,126 173,652,232 1,290,149 31,897,712 150,004,687 60,557,496 43,815,339 82,113,824 198,523,385 27,724,083 63,329,386 67,429,226 68,064,850 81,044,008 92,557,736 32,943,708 -40,716,187 40,716,187 49,089,336 -26,383,965 26,383,965 72,500,000 171,749,243 107,207,382 132,901,610 39,166,610 58,186,139 53,476,307 88,588,646 60,100,000 34,790,255 58,608,213 31,048,487 44,830,267 37,425,441 43,745,434 26,749,934 155,123,337 43,859,354 29,738,403 31,082,146 48,607,763 119,866,527

0.02% 0.03% 0.58% -0.06% 0.06% 0.65% 0.33% 2.91% 0.02% 0.54% 2.52% 1.02% 0.74% 1.38% 3.33% 0.47% 1.06% 1.13% 1.14% 1.36% 1.55% 0.55% -0.68% 0.68% 0.82% -0.44% 0.44% 1.22% 2.88% 1.80% 2.23% 0.66% 0.98% 0.90% 1.49% 1.01% 0.58% 0.98% 0.52% 0.75% 0.63% 0.73% 0.45% 2.60% 0.74% 0.50% 0.52% 0.82% 2.01%

Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Államkötvény Államkötvény Államkötvény Államkötvény Diszkont kincstárjegy Diszkont kincstárjegy Diszkont kincstárjegy Vállalati kötvény Vállalati kötvény

US STEEL VISA INC A VISA INC A Waberers International Zrt. WAL-MART STORES INC WELLS FARGO A190520B13 A190828D16 A200520O14 A210623A15 D180523 D180523 D181121 ICEAIR Float 10/26/21 OTPHB Var 11/49

US9129091081 US92826C8394 US92826C8394 HU0000120720 US9311421039 US9497461015 HU0000402649 HU0000403126 HU0000402847 HU0000402995 HU0000521596 HU0000521596 HU0000521844 NO0010776982 XS0274147296

Egyéb eszközök Derivatív ügyletek nyitó állomány Név Eszközérték EUR/HUF -17,285 EUR/HUF 50,820 EUR/HUF 192,374 USD/HUF -18,943,663 USD/HUF -3,593,373 USD/HUF -2,264,187 USD/HUF 163,382 USD/HUF 3,233,630 DKK/HUF -252,500 záró állomány Név nasdaq 100 emini mar 18 nasdaq 100 emini mar 18 USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF EUR/HUF EUR/HUF USD/HUF USD/HUF

Lejárat 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15

Eszközérték 1,747,643 1,747,643 870,143 456,149 37,630 -269,839 -1,160,825 -1,814,815 -844,825 -1,289,718 -4,134,673 -3,184,767 -4,789,663 -4,126,823 -1,874,709 -405,094 -4,237,358 -6,482,718 -3,750,202

Lejárat 2018.03.16 2018.03.16 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17

5

54,666,257 14,760,459 29,520,918 13,943,166 127,836,813 125,664,558 320,083,522 299,857,800 27,206,700 793,804,000 73,005,913 327,026,487 109,989,990 38,956,272 60,700,581

0.92% 0.25% 0.50% 0.23% 2.14% 2.11% 5.37% 5.03% 0.46% 13.30% 1.22% 5.49% 1.85% 0.65% 1.02%

USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF

-1,230,137 -1,097,319 -547,682 -462,558 31,137 -1,080,244 2,959,535 1,028,618 229,523 2,555,803 9,209,332 7,809,354 2,750,738 2,199,547 747,635 4,414,272 6,771,399

2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.03.14 2018.03.14 2018.03.14

Repo ügyletek Az alap az időszakok végén nem tartalmazott ilyen eszközt. Forgalmazási számlák Deviza MAGYAR FORINT

Kód HUF

Nyitó -36,356

% 0.0%

Záró 0

% 0.0%

Követelések kötelezettségek nyitó állomány Köv/Köt Fajta Teljesítések pénz Teljesítések pénz Teljesítések pénz Esedékesség fizetés

Instrumentum Western Digital NVIDIA CREDIT SUISSE GROUP REG PEPSICO INC

záró állomány Köv/Köt Fajta Teljesítések pénz Teljesítések pénz Teljesítések pénz Esedékesség fizetés Esedékesség fizetés Esedékesség fizetés Esedékesség fizetés Esedékesség fizetés Esedékesség fizetés

Instrumentum Western Digital POTASH CORP OF SASKATCHEWAN KLA-Tencor PEPSICO INC WAL-MART STORES INC CIA VALE DO RIO DOCE-ADR CME Group POTASH CORP OF SASKATCHEWAN Deere Co.

Eszközérték

ISIN/Deviza US9581021055 US67066G1040 CH0012138530 USD

-3 48,079,732 24,911,150 112,969

ISIN/Deviza US9581021055 CA73755L1076 US4824801009 USD USD USD USD USD USD

Eszközérték -3 -37,189,470 27,155,892 177,159 561,187 505,607 1,386,463 154,051 264,088

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy darabszám Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap U sorozat Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap A sorozat Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap I sorozat

Nyitó db 0 737,779,193 1,245,230,067

6

Záró db 0 698,077,221 4,645,740,168

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap U sorozat Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap A sorozat Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap I sorozat

Nyitó 1.5578 1.5578 1.0178

Záró 1.585 1.585 1.0435

IV. Az alap összetétele 1) Az alap összetétele Nyitó A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Egyéb átruházható értékpapírok Összesen Ebből hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

1,389,658,341

Időszaki változás% 268.9%

0

Záró 5,126,698,858

Eszközök %-ban 86.0%

-

0

0.0%

0

-

0

0.0%

201,032,617 1,590,690,958 771,527,851

-50.4% 228.6% 165.8%

99,656,853 5,226,355,711 2,050,631,265

1.7% 87.7% 34.4%

A portfólióban levő alapok alapkezelési díjainak legnagyobb mértéke Ha az alap eszközeinek legalább 20 százalékát más befektetési alapokba, kollektív befektetési formákba fekteti, az éves jelentésében közzé kell tenni a tényleges befektetésként szereplő más alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legnagyobb mértékét. Kollektív befektetési formák aránya az eszközökhöz:

5%

A kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díj legmagasabb mértéke: nem alkalmazandó Érintett befektetési forma: nem alkalmazandó Az Alap értékpapír állományában 20% részesedést meghaladó értékpapírok működési költségei Nem alkalmazandó. 2) A vagyonkimutatás elemzése Piaci folyamatok 2017 A 2017-es év ismét egy jó év volt a kötvénybefektetők számára, tovább folytatódott a hozamcsökkenés a már eleve historikusan alacsony szintekről. Úgy tudott jól szerepelni a hazai kötvénypiac, hogy a fejlett kötvénypiacok már inkább a korrekció fázisában voltak, míg a német tíz éves papír 22 bázispontot emelkedett és az amerikai tíz éves papír szinten maradt, addig a hazai tíz éves kötvény 114 bázispontos csökkenés után 3,16%-os 2016 év végi szintről 2,02%-ra csökkent 2017 végére. Mindez elsősorban az MNB-nek volt köszönhető. 2017-ben tovább folyatta lazító programját, több fronton is enyhített a pénzpiaci kondíciókon. Az alapkamathoz idén már nem nyúlt, a kamatfolyosót viszont még aszimmetrikusabbá tette, a jegybanknál korlátlanul elhelyezhető betétek kamatszintjét -0,15%-ra csökkentette, a hitelezési kamatot pedig az alapkamattal egy szinten, 0,90%-on tartotta. A már bevezetett likviditásnövelő forint és deviza swap tenderekkel folyamatosan magasan tartotta a bankrendszerben keringő pénz állományát. A jegybank az újabb és újabb bejelentett programokkal folyamatosan nyomta le a piacon elérhető hozamokat, egészen addig, hogy a rövid lejáratú kamatok időszakosan negatív tartományba kerültek és a bankközi kamatok (az úgynevezett BUBOR jegyzések) is nulla közelébe csökkentek. Mindezek eredőjeként tovább növelte a pénz áramlását a rövid instrumentumokból a hosszabb lejáratú kötvények felé, ami így a fejlett piaci kamatemelési várakozások és az emelkedő inflációs várakozások ellenére sem tudott érdemben felfelé korrigálni.

7

Bár gazdasági és politikai turbulenciából 2017-ben sem volt hiány, a részvénypiacok mégis minden idők, egyik legnyugodtabb évét produkálták. A napi kilengések nagysága történelmi mélypontra esett, az indexek szinte megszakítás nélkül tudtak emelkedni. Amerika annak ellenére lett a legerősebb fejlett piac, hogy Trump elnök nap mint nap állt elő váratlanabbnál váratlanabb húzásokkal. A helyi vállalati szektor viszont folyamatosan szállította kitűnő eredményeket, ez segített hozzá az S&P 500 indexet kétszámjegyű emelkedéshez. Az emelkedésben döntő szerep jutott a technológiai szektor papírjainak, amelyből a legnagyobb cégek történelmi csúcsokra erősödtek. Eközben Európában némileg visszafogottabb volt a börzék emelkedése. Itt a figyelem középpontjában az német és az olasz választások voltak, ahol mindkét referendum elhúzódó kormányalakítási tárgyalásokhoz vezetett, elbizonytalanítva némileg a befektetőket. Az Egyesült Királyságban továbbra sincs egyértelmű ütemterv a Brexit levezényléséről, így ez a továbbiakban is diszkontfaktor maradhat a helyi befektetéssel kapcsolatban. MSCI Világ Index az évet 20,1%-os emelkedéssel zárta. Az alap befektetései 2017-ben Az alap 2017-ben jellemzően visszafogott kockázati kitettséggel működött. Pozíciókat elsősorban nemzetközi részvényekben, nyersanyagokban és fejlett piaci devizákban vállalt.

V. Az alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban Az adat fellelési helye a) Befektetésekből származó jövedelem b) Egyéb bevétel c) Kezelési költségek d) A letétkezelő díjai e) Egyéb díjak és adók f) Nettó jövedelem g) Felosztott és újra befektetett jövedelem h) A tőkeszámla változásai i) Értékkülönbözet j) Egyéb változások

Eredmény kimutatás / PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Eredmény kimutatás / EGYÉB BEVÉTELEK Beszámoló III/3. sz. melléklet Alapkezelési díj Beszámoló III/3. sz. melléklet Letétkezelési díj Beszámoló III/3. sz. melléklet minden egyéb díj Eredmény kimutatás / Tárgyévi eredmény Az alap nem fizet hozamot. Az Alapkezelő az Alap befektetésein elért nyereséget újra befekteti. A befektetési jegy tulajdonosok befektetési jegyük hozamát a jegyek (vagy azok egy részének) visszaváltásával realizálják. lásd lejjebb Beszámoló II/6 sz. melléklet Értékelési különbözet tartaléka Nincs olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.

Tőkeszámla változásai

Nyitó állomány (db) Vétel (db) Visszaváltás (db) Záró állomány (db)

A Bef. Jegy 737,779,193 193,395,873 233,097,845 698,077,221

I Bef. Jegy 1,245,230,067 3,400,510,101 0 4,645,740,168

U Bef. Jegy 0 0 0 0

Az alap devizaneme: magyar forint A sorozatok névértéke az „Alapadatok” fejezetben található. Dátum 2017.01.31 2017.02.28 2017.03.31 2017.04.28 2017.05.31 2017.06.30 2017.07.31 2017.08.31 2017.09.29

Nettó eszközérték 2,413,086,152 2,371,728,531 2,540,440,732 2,608,823,060 2,916,926,347 3,053,057,731 3,301,484,491 3,428,338,763 3,897,516,660

A sorozat 1.568500 1.568900 1.571000 1.595000 1.613700 1.584500 1.574100 1.569000 1.569400

I sorozat

U sorozat

1.025500 1.026400 1.028500 1.044900 1.057900 1.039200 1.032800 1.030100 1.031000

8

1.568500 1.568900 1.571000 1.595000 1.613700 1.584500 1.574100 1.569000 1.569400

2017.10.31 2017.11.30 2017.12.29

4,617,561,571 5,512,897,957 5,954,210,997

1.578300 1.588500 1.585000

1.037700 1.045000 1.043500

1.578300 1.588500 1.585000

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt üzleti évekről A sorozat I sorozat U sorozat Árfolyam Hozam (%) Árfolyam Hozam (%) Árfolyam Hozam (%) 2013.12.31 1.467400 -4.67% 2014.12.31 1.498700 2.13% 1.498700 1.05%* 2015.12.31 1.555500 3.79% 1.008600 0.91%* 1.555400 3.78% 2016.12.30 1.557800 0.15% 1.017800 0.91% 1.557800 0.15% 2017.12.29 1.585000 1.75% 1.043500 2.53% 1.585000 1.75% *: tört év, nem annualizált hozam Az U sorozat 2014-ben indult. Az I sorozat 2015-ben indult. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Dátum

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban Az Alap 2017-ben kötött származtatott ügyletei Az ügylet típusa: tőzsdei és nem tőzsdei

Instrumentum neve SILVER 2017 marc CORN 2017 marc CORN 2017 marc Coffee 2017 márc Nasdaq e-mini 2017 marc Cotton Futures 2017 may Coffee 2017 márc CAC 40 2017 Április FTSEMIB 2017 junius CORN 2017 marc SILVER 2017 marc CORN 2017 may Silver 2017 may CAC 40 2017 Április FTSEMIB 2017 junius CAC 40 2017 Április FTSEMIB 2017 junius CAC 40 2017 Április CAC 40 2017 Április WTI CRUDE 2017 Jun Silver 2017 may Nasdaq e-mini 2017 marc WTI CRUDE 2017 Jun Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Cotton Futures 2017 may CORN 2017 may

Kötésnap 2017.01.17 2017.01.19 2017.01.20 2017.01.23 2017.01.31 2017.02.02 2017.02.07 2017.02.21 2017.02.22 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.24 2017.03.01 2017.03.01 2017.03.02 2017.03.02 2017.03.03 2017.03.09 2017.03.10 2017.03.10 2017.03.14 2017.03.27 2017.04.03 2017.04.06 2017.04.07 2017.04.21

Lejárat 2017.01.17 2017.01.19 2017.01.20 2017.01.23 2017.01.31 2017.02.02 2017.02.07 2017.02.21 2017.02.22 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.24 2017.03.01 2017.03.01 2017.03.02 2017.03.02 2017.03.03 2017.03.09 2017.03.10 2017.03.10 2017.03.14 2017.03.27 2017.04.03 2017.04.06 2017.04.07 2017.04.21

Vételi deviza

Eladási deviza

USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD

USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD

9

Mennyiség 2 5 5 2 10 3 2 3 2 10 2 10 2 2 2 3 4 6 2 2 2 10 2 10 5 5 3 10

Záráskori elszámolóár 17.03 3.6475 3.68 155.6 5091.5 77.75 143.9 4871.5 18315 3.7025 18.13 377.5 18.201 4822.5 18620 4910.5 18955 4949.5 4972.5 49.81 16.895 5385.25 49.69 1336.65 1370.4 1348.3 74.3 355

Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Nasdaq 100 e-mini Sep17 Bund Futures Sept 2017 Nasdaq 100 e-mini Sep17 Bund Futures Sept 2017 Dax Index 2017 Dec Nasdaq 100 e-mini Sep17 Dax Index 2017 Dec Dax Index 2017 Dec Dax Index 2017 Dec Dax Index 2017 Dec FTSEMIB 2017 dec Bund Futures Sept 2017 FTSEMIB 2017 dec Nasdaq 100 E-Mini Dec17 Nasdaq 100 e-mini Sep17 Dax Index 2017 Dec FTSEMIB 2017 dec Russel 2000 mini Dec17 Dax Index 2017 Dec FTSEMIB 2017 dec Dax Index 2017 Dec Russel 2000 mini Dec17 Russel 2000 mini Dec17 WTI Crude Dec 2017 Dax Index 2017 Dec WTI Crude marc 2018 Russel 2000 mini Dec17 Russel 2000 mini Dec17 WTI Crude Dec 2017 DAX 2018 Március WTI Crude marc 2018 nasdaq 100 emini mar 18 Nasdaq 100 E-Mini Dec17 nasdaq 100 emini mar 18 DAX 2018 Március DAX 2018 Március

2017.05.03 2017.05.16 2017.05.17 2017.05.18 2017.05.19 2017.05.24 2017.05.25 2017.06.12 2017.06.12 2017.06.29 2017.06.29 2017.07.06 2017.07.10 2017.07.10 2017.07.12 2017.07.18 2017.07.25 2017.08.10 2017.08.16 2017.08.29 2017.09.11 2017.09.12 2017.09.12 2017.09.18 2017.09.27 2017.10.02 2017.10.18 2017.10.19 2017.10.27 2017.10.30 2017.11.07 2017.11.08 2017.11.09 2017.11.14 2017.11.15 2017.11.16 2017.11.17 2017.11.21 2017.11.21 2017.12.01 2017.12.05 2017.12.06 2017.12.08 2017.12.28

2017.05.03 2017.05.16 2017.05.17 2017.05.18 2017.05.19 2017.05.24 2017.05.25 2017.06.12 2017.06.12 2017.06.29 2017.06.29 2017.07.06 2017.07.10 2017.07.10 2017.07.12 2017.07.18 2017.07.25 2017.08.10 2017.08.16 2017.08.29 2017.09.11 2017.09.12 2017.09.12 2017.09.18 2017.09.27 2017.10.02 2017.10.18 2017.10.19 2017.10.27 2017.10.30 2017.11.07 2017.11.08 2017.11.09 2017.11.14 2017.11.15 2017.11.16 2017.11.17 2017.11.21 2017.11.21 2017.12.01 2017.12.05 2017.12.06 2017.12.08 2017.12.28

USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR

10

USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR

5 5 5 5 5 5 5 25 14 3 3 4 1 8 1 2 2 2 2 7 1 9 9 1 1 3 1 4 1 3 10 6 3 6 10 20 6 1 6 9 9 9 1 2

1385.4 1391.8 1369.6 1347.58 1363.4 1385 1391 1420.86 5711.25 162.62 5658.75 160.55 12457.5 5700 12551 12422.5 12239 12050 21885 165.41 21920 5990.7 5982.5 12597.5 22585 1495.5 13045.5 22200 13210.5 1493.1 1488.32 56.65 13146.6667 55.75 1454.96 1480.06 55.5 13195 57.5067 6365.5 6264.19445 6257 13209 12979

Vételi Eladási deviza deviza

Kötésnap

Lejárat

Vételi Érték

Eladási Érték

2017.01.02

2017.02.15

USD

HUF

800,000

236,115,200

2017.01.02

2017.02.15

HUF

USD

117,787,280

400,000

2017.01.04

2017.02.15

HUF

EUR

74,064,000

240,000

2017.01.06

2017.02.15

HUF

EUR

33,788,700

110,000

2017.02.10

2017.02.15

EUR

HUF

67,000

20,654,090

2017.02.10

2017.08.09

HUF

EUR

20,713,057

67,000

2017.02.10

2017.03.22

HUF

USD

347,478,000

1,200,000

2017.02.10

2017.02.15

USD

HUF

1,550,000

449,391,500

2017.02.13

2017.02.15

DKK

HUF

2,285,000

94,964,600

2017.02.13

2017.03.22

HUF

USD

460,416,300

1,590,000

2017.02.13

2017.08.23

HUF

EUR

340,197,000

1,100,000

2017.02.13

2017.02.15

EUR

HUF

1,170,000

360,828,000

2017.02.13

2017.02.15

USD

HUF

1,890,000

547,911,000

2017.03.21

2017.05.17

HUF

USD

453,849,600

1,590,000

2017.03.21

2017.03.22

USD

HUF

1,590,000

454,740,000

2017.03.21

2017.03.22

USD

HUF

600,000

171,354,000

2017.03.21

2017.03.22

USD

HUF

600,000

171,318,000

2017.04.13

2017.05.17

HUF

USD

292,600,000

1,000,000

2017.04.18

2017.05.17

HUF

USD

292,130,000

1,000,000

2017.04.24

2017.05.17

USD

HUF

650,000

186,381,000

2017.05.05

2017.05.17

USD

HUF

350,000

99,309,000

2017.05.15

2017.05.17

USD

HUF

2,590,000

731,934,000

2017.05.15

2017.08.16

HUF

USD

1,011,159,400

3,590,000

2017.06.15

2017.08.16

USD

HUF

590,000

162,515,500

2017.06.28

2017.08.16

HUF

USD

272,280,000

1,000,000

2017.06.30

2017.08.23

EUR

HUF

490,000

151,728,500

2017.07.18

2017.08.16

HUF

USD

79,374,000

300,000

2017.07.20

2017.08.16

HUF

USD

157,866,000

600,000

2017.07.20

2017.08.16

HUF

USD

262,160,000

1,000,000

2017.07.24

2017.08.16

HUF

USD

26,160,000

100,000

2017.07.26

2017.08.16

USD

HUF

500,000

131,675,000

2017.07.31

2018.01.17

HUF

USD

1,390,500,000

5,400,000

2017.07.31

2017.08.16

USD

HUF

2017.08.08

2018.01.17

HUF

EUR

20,422,679

67,000

2017.08.08

2017.08.09

EUR

HUF

67,000

20,404,013

2017.08.15

2017.08.16

USD

HUF

100,000

25,906,500

2017.08.23

2018.01.17

HUF

EUR

182,280,000

600,000

2017.08.23

2017.08.23

EUR

HUF

610,000

184,891,000

2017.08.29

2018.01.17

HUF

USD

125,600,000

500,000

2017.08.31

2018.01.17

USD

HUF

300,000

76,740,000

2017.08.31

2018.01.17

USD

HUF

300,000

77,154,000

2017.09.07

2018.01.17

HUF

USD

76,380,000

300,000

2017.09.08

2018.01.17

HUF

USD

41,588,250

165,000

5,400,000 1,402,380,000

11

2017.09.14

2018.01.17

USD

HUF

250,000

64,637,500

2017.09.18

2018.01.17

HUF

USD

93,878,000

365,000

2017.09.20

2018.01.17

HUF

USD

31,875,000

125,000

2017.09.21

2018.01.17

HUF

USD

31,075,200

120,000

2017.09.22

2018.01.17

HUF

USD

128,270,000

500,000

2017.09.25

2018.01.17

USD

HUF

300,000

77,880,000

2017.09.26

2018.01.17

USD

HUF

300,000

78,771,000

2017.10.03

2018.01.17

USD

HUF

300,000

79,425,000

2017.10.10

2018.01.17

HUF

USD

209,920,000

800,000

2017.10.11

2018.01.17

HUF

USD

182,119,000

700,000

2017.10.13

2018.01.17

USD

HUF

500,000

130,195,100

2017.10.18

2018.01.17

USD

HUF

500,000

130,640,000

2017.10.19

2018.01.17

HUF

USD

36,447,600

140,000

2017.10.27

2018.01.17

USD

HUF

350,000

93,730,000

2017.10.27

2018.01.17

USD

HUF

500,000

133,485,000

2017.11.07

2018.01.17

USD

HUF

500,000

134,140,000

2017.11.09

2018.01.17

HUF

USD

267,910,000

1,000,000

2017.11.09

2018.01.17

HUF

USD

80,166,000

300,000

2017.11.13

2018.01.17

HUF

USD

266,510,000

1,000,000

2017.11.21

2018.01.17

USD

HUF

500,000

133,477,150

2017.11.23

2018.01.17

HUF

USD

160,558,100

610,000

2017.11.24

2018.01.17

HUF

USD

209,160,000

800,000

2017.11.29

2018.01.17

USD

HUF

500,000

131,225,000

2017.12.19

2018.03.14

HUF

USD

39,450,000

150,000

2017.12.20

2018.03.14

HUF

USD

262,430,000

1,000,000

2017.12.20

2018.03.14

HUF

USD

393,795,000

1,500,000

VIII. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az Alapkezelő vezérigazgatója: Konkoly Miklós A Felügyelő Bizottság elnöke: Szűcs Zoltán Az Alapkezelő Ügyvezetői: Konkoly Miklós, Harmath András. Az Alapkezelő adminisztratív tevékenységét ellátó vezetője: Habsz Dániel. Az Alapkezelő befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személye: Kovács Ildikó. Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2017-es év folyamán. Az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás, egyéb információk Nem volt ilyen változás.

IX. Az Alapkezelő, illetve az alap által az adott időszakra kifizetett javadalmazás Az Alapkezelő az Alapok elért teljesítményéhez kötött sikerdíj rendszert nem alkalmaz. Az Alapok alapkezelői díj bevétele nem teljesítményfüggő. Az Alap az alkalmazottak részére sem fizet sikerdíjat. Az Alapkezelő éves beszámolójában is szereplő munkabér és prémium összege 250,890 ezer forint, a személyi jellegű egyéb ráfordítások összege 13,834 ezer forint, a betegszabadság távolléti díj térítése 311 ezer forint. Az átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő.

12

1) Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nem alkalmazandó

2) Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs ilyen megállapodás. 3) Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Kockázat/nyereség profil „A”, „U”, „I” sorozat: Várhatóan alacsonyabb hozam

Várhatóan magasabb hozam

Várhatóan alacsonyabb kockázat

1

2

3

Várhatóan magasabb kockázat

4

5

6

7

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2009-ben befektetési politikát váltott, ezért a mutató kiszámításához használt múltbeli adatok egy része, a jogszabály előírásainak megfelelően, egy mesterséges referencia index teljesítményén alapul. A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap U sorozat 2014ben indult, ezért a mutató kiszámításához használt múltbeli adatok egy része, a jogszabály előírásainak megfelelően, egy mesterséges referencia index teljesítményén alapul. A múltbeli – a szintetikus mutató számításához is használt – adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az alap jövőbeli kockázati profiljának. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az alap kategorizálása idővel módosulhat. A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést. A közepes kockázati besorolás a jelenlegi piaci viszonyokat tükröző árfolyam-ingadozások eredménye, és annak köszönhető, hogy az alap eszközeit változó mértékben részvényekbe és származtatott eszközökbe fekteti, és ezeket számottevő árfolyam-ingadozás jellemezhet. Az abszolút hozamú alapok időnként részvény alapokhoz hasonló kockázati profillal is rendelkezhetnek, így akár 7-es kategóriába is kerülhetnek. Legfontosabb kockázati elemek, amelyeket nem fejez ki kockázat/nyereség mutató: Likviditási kockázat: A korábban megfelelően likvidnek tartott értékpapírpiacok (állampapír, részvény) szélessége és mélysége bizonyos körülmények között drámaian romolhat, és ilyenkor bizonyos pozíciók zárása vagy nyitása csak jelentős kereskedési költségek és/vagy veszteségek árán lehetséges. A származtatott ügyletekhez kapcsolódó kockázatok Származtatott termékekből eredő kockázat Az Alap befektetései között – korlátozott mértékben és a jogszabályok betartásával – származtatott eszközök is szerepelhetnek. A származtatott termékek speciális kockázatokat képviselnek, mivel ezen termékek a piaci eseményekre sok esetben érzékenyebben reagálhatnak. Például előfordulhat, hogy a származtatott termékek likviditása rövid időn belül jelentősen csökken, ezért az Alap a származtatott ügyleten elért nyereségét részben, vagy egészben nem tudja realizálni. Továbbá, a származtatott ügyletekre sok esetben tőkeáttétel jellemző, aminek következtében a származtatott eszköz árfolyama rendkívüli módon érzékeny lehet a tőkepiaci árfolyamok mozgására. A származtatott ügyletek árfolyam kockázata A származtatott ügyletek árfolyama elsősorban a mögöttes értékpapírok, devizák, árupiaci eszközök és kamatlábak árfolyamától függnek, de a köztük levő kapcsolat nem lineáris, ezért a származtatott eszköz árfolyama a mögöttes termékektől akár jelentősen eltérő értékváltozást eredményezhet. Emellett egy adott mögöttes termékhez kötött származtatott ügylet árfolyamát más termékek ára is befolyásolhatja, átmenetileg akár jelentős értékváltozást is indukálva. Az értékpapír- és tőkepiacok összeomlásának árazási, értékelési kockázata

13

Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a származtatott eszköz mögöttes eszközeiben, vagy azok kereskedését végző tőzsdéken kereskedési platformokon olyan szélsőséges árfolyam változás következik be az eszközök értékelésének, elszámolásának napján, hogy az piaci összeomlásnak tekinthető. Az ilyen esetekben előfordulhat, hogy az érintett eszköz értéke reális módon nem határozható meg, illetve az nem tükrözi megfelelően a tényleges piaci folyamatokat és árfolyamot. Származtatott ügyletekhez kapcsolódó partner kockázat Az Alap portfóliójában lévő nem szabványosított (tőzsdén kívüli) származtatott ügyletek nem szabványosított szerződések keretében kerülnek megkötésre partner pénzintézetekkel és/vagy pénzügyi szolgáltatókkal, mivel sok esetben a szabványosított tőzsdei termékek nem megfelelőek a befektetési politikában meghatározott célok eléréséhez. Az Alapkezelő gondos kockázati elemzésnek veti alá az Alap minden partnerét, akivel tőzsdén kívüli ügyletet köt, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy a származtatott ügyletek megkötésében részt vevő partner fizetőképessége megszűnik a szerződés érvényességi ideje alatt, és ezáltal nem teljesíti a szerződésből adódó fizetési kötelezettségét az Alap számára.

Kockázatkezelési rendszerek A nem szándékolt kockázatok felvállalásának elkerülésére érdekében az Alapkezelő által működtetett két fő kontroll mechanizmus – a jogszabályi elvárásokkal is összhangban – a befektetési terület és az üzlettámogatási terület szervezeti szétválasztása, illetve a független kockázatkezelési funkció működtetése. A front és a back office jellegű funkciók szervezeti elkülönítése biztosítja, hogy a portfolió-kezelők által kötött ügyletek ellenőrzése, visszaigazolása, elszámolása és kiértékelése magától az ügyletkötéstől teljesen elkülönüljön, így az összeférhetetlenség elkerülhető és intézményesített másodszintű kontroll működik. Az Alapkezelő kockázattudatos üzleti tevékenységét intézményesített kockázatkezelési kontroll támogatja, ami az Alapkezelőn belül elkülönült funkcióként van jelen. A független kockázatkezelési funkció elsődleges célja a kockázattudatos üzleti tevékenység proaktív elősegítése, valamint folyamatos kockázati kontrollja. Fő feladata ennek megfelelően a kockázatkezelési irányelvek, eljárások kidolgozása, a belső fórumokon a kockázatkezelési szempontok képviselete, az azonosított kulcskockázatokat lefedő kockázati kontrollok, mint folyamatba épített kontrollok üzemeltetése, ennek megfelelő kockázati mérések működtetése, az ezzel kapcsolatos jelentésszolgálat teljesítése, továbbá indokolt esetben az észlelt kockázati problémák eszkalálása a megfelelő döntéshozói szintekre. Ugyanakkor a kockázattudatos magatartás, illetve a különböző kockázatok azonosítása és kezelése szempontjából az Alapkezelőn belül minden funkcionális csoport számára jelentkeznek felelősségek és feladatok. A független kockázatkezelési funkció mellett kiemelt szerepe van a szervezet kockázatvállalási hajlandóságát meghatározó, a kockázatkezelési politikát és eljárásokat jóváhagyó Vezérigazgatónak, az Alapkezelő egyéb vezető állású dolgozóinak, illetve a kockázatokat tudatosan felvállaló portfolió-kezelőknek is. A kockázatok kezeléséhez kapcsolódó irányelvek és folyamatok szabályozottságát biztosítandó az Alapkezelő belső kockázatkezelési szabályzatokat működtet. A magas szintű Kockázatkezelési Politika célja, hogy átfogóan meghatározza Alapkezelő működése során az Alapkezelőnél, illetve az Alapkezelő által kezelt portfólióknál felmerülő releváns kockázatok körét, valamint kezelésük általános elveit és módszereit. Az egyes kezelt portfoliók tekintetében a piaci-befektetési kockázati étvágyat az Alapkezelő vezetése tételesen határozza meg a jogszabályi keretek és a Kockázatkezelési Politikában lefektetett általános kockázatkezelési elvek figyelembe vétele mellett. Az azonosított releváns kockázatok mérésre és kezelésre vonatkozó technikákat, eszközöket és intézkedéseket, valamint a kockázatkezelési jelentésszolgálat formáját és tartalmát az Alapkezelő külön szabályzatban, részletes eljárási rendben szabályozza. A Kockázatkezelési Eljárások tartalmazzák azokat a kockázati limiteket és küszöbszámokat/indikátorokat, amelyek támogatják az Alapkezelőt abban, hogy a nem kívánt kockázatokat a portfoliók kezelése során elkerülje, illetve a szükséges korrekciós intézkedéseket idejekorán kezdeményezze. A kockázati korlátokat az Alapkezelő vezetése hagyja jóvá, ami alapján a visszamérésről az üzlettámogatási és a kockázatkezelési terület - a korlátok jellegétől függően - napi és/vagy havi rendszerességgel gondoskodik. A rendszeres kockázatkezelési jelentésszolgálat keretében a jóváhagyott kockázati profiltól való esetleges eltérések a kockázatkezelés által mindig kivizsgálásra kerülnek, ami alapján az Alapkezelő vezetése akciókat kezdeményezhet a portfoliókezelési terület felé.

14

4) Az Alapkezelő által kezelt alapok Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja

Budapest Prémium Dinamikus Részalap

Budapest Állampapír Alap

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap

Budapest Arany Alapok Alapja

Budapest Prémium Konzervatív Részalap

Budapest Befektetési Kártya Alap

Budapest Prémium Progresszív Részalap

Budapest Bonitas Alap

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja

Budapest Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja

Budapest USA Részvény Alap

Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap

BF Money Balancovany Alap

Budapest Egyensúly Alap

BF Money Chraneny Alap

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

BF Money EMEA Részvény Alap

Budapest Franklin Templeton Alapok Alapja

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap

Budapest Kötvény Alap

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja

BF Money Konzervativni Alap

Budapest Paradigma Alap

BF Money Közép-Európai Részvény Alap

Budapest Paradigma Plusz Alap

XI. A tőkeáttételt alkalmazó Alap esetében a tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások A használt módszer: teljes kitettség Kontroll Teljes kitettség 2017.01.31 117.73% 2017.02.28 124.55% 2017.03.31 111.26% 2017.04.30 115.16% 2017.05.31 116.07% 2017.06.30 121.92% 2017.07.31 124.23% 2017.08.31 110.06% 2017.09.30 113.48% 2017.10.31 113.23% 2017.11.30 107.38% 2017.12.31 109.97%

XII. Javadalmazási politika Lásd IX.-es pontot. Az Alap nem fizetett közvetlenül jutalékot és bármely javadalmazást az alkalmazottak részére. b) Az Alapkezelő éves beszámolójának III/7.-es melléklete tartalmazza a 2017-es évben foglalkoztatott munkavállalók kiemelt kereseti adatait c) Összes javadalmazás= Munkabér és prémium + Személyi jellegű egyéb kifizetések + Betegszabadság távolléti díj térítése d) A felülvizsgálat megtörtént, szabálytalanságot nem tárt fel. e) Nem történt érdemi változás a)

Budapest, 2018. április 27.

Budapest Alapkezelő Zrt.

15

KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary

Tel.: +36 (1) 887 71 00 Fax: +36 (1) 887 71 01 E-mail: [email protected] Internet: kpmg.hu

Független könyvvizsgálói jelentés

A Budapest Kontroll Abszolut Hozam Származtatott Alap befektetőinek Vélemény Elvégeztük a Budapest Kontroll Abszolut Hozam Származtatott Alap (továbbiakban „az Alap") 2017. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 5.966.122 E Ft, az üzleti év eredménye 3.630 E Ft nyereség – , és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alap 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban „számviteli törvény”). Vélemény alapja Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségeink bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősségei” szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a Budapest Alapkezelő Zrt.-től az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata szempontjából a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatá”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek ezekkel a követelményekkel összhangban. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő ahhoz, hogy megalapozza véleményünket. Egyéb információk Az egyéb információk az Alap 2017. évi üzleti jelentéséből állnak. A Budapest Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (továbbiakban „vezetés") felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre. Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak, vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Budapest Kontroll Abszolut Hozam Származtatott Alap - 18 - 2017.12.31. 3 KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Company registration: Budapest, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, no: 01-09-063183

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása. Véleményünk szerint az Alap 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges szempontból összhangban van az Alap 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály az Alap számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt. A fentieken túl az Alapról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényeges hibás állítás az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás állítás milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk. A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősségei az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése. Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős az Alap vállalkozás folytatására való képességének felméréséért és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek megfelelő közzétételéért, valamint a vezetés felelős az éves beszámolónak a vállalkozás folytatásának elvén alapuló összeállításáért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn. Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősségei Célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint a véleményünket tartalmazó könyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja a létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha önmagukban vagy együttesen ésszerű várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat részeként szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett: • Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. • Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. • Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

Budapest Kontroll Abszolut Hozam Származtatott Alap - 18 - 2017.12.31. 2 © 2018 KPMG Hungária Kft. All rights reserved.

• Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéről az éves beszámolónak a vállalkozás folytatásának elvén alapuló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni. • Értékeljük az éves beszámoló, beleértve a közzétételeket is, átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint azt, hogy az éves beszámoló a valós bemutatást megvalósító módon mutatja-e be a mögöttes ügyleteket és eseményeket. Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is. Budapest, 2018. április 27. KPMG Hungária Kft. Nyilvántartási szám: 000202

Agócs Gábor Partner

Kajtár László Kamarai tag könyvvizsgáló Nyilvántartási szám: 000269

Budapest Kontroll Abszolut Hozam Származtatott Alap - 18 - 2017.12.31. 3 © 2018 KPMG Hungária Kft. All rights reserved.

$ %

&!'(

4 ! 5-

! "# ! ) !

'

3

/ )

#

5-

6

3

7

*

+ ,-.' /

%0'

20

+

* - ''

3

1)

-

/ )

1;F8 "+ 7 , $?(

1;F8 "+ 7 , 7? <(

!

#

%$"

&'()*+ &'()*+ * ,- -, ! , .$ ," , / # 6 ,

% & 3 9 2

* 0 0 #$ 5

&

!"#!$ & ( #) * $ #) # +, # :;/1; -;2 "$ $ !$! . < *7 4$ # !"#!$ < , .$ % 0 % = ,! 8 " 4 7=# > ? ? 4 7=# > ? ? 4 $ 5 > ?34 , # #, # % ,? - * @ [email protected] A @* *B ! 8 8 8 8 :

3

C 0, ! 8 " :@A0B - / 9 2 # C? # 6 D +, " # 4 $ 4? ? # 6 D +, E /.F0 ;F1 E /:-./ G :H 4 $ 4? ? # 6 D +, # !"#!$ C =$= 4 7( ", 7 $ 4 7( ", / <# #, , + #3 , ! 8 7 8 " I 11;J 0/KF J - /0/;/ 1 L/ -. @ 0/KF J - /0/;/ 1 L/ [email protected] :; / 1;B0B - /0/;/ D .$ % 0 % = , /E((F E A @* *B ! ; 8 8 ; 8:

*

9 ?

3

2 34#$

"

9:

9 3 * 3 *

9 ; 9 :

!"#!$ *%9&* %2 *% &* 3 2*99& *2 3*29 339* 9 339*2 9 5& 9

%* %*

%* & *&& 9 * & * 22 39*2&% 3 9* 3 &*% *9

9: 9: ;9

"

*

% & 3 9 2

N<7

$ #

!"#!$ % ' ( #) * $ #) #' +, # / 31 ,- -, ! 7 8 8 7 " -./ /0 1/ 2 !4 !4 4 $ 5 6! 7 "$ $) ) !4 8 " !4 !"#!$ %

% & 3 9 2

% & 3 9 2

,- -, !

3

* 0 0 #$! ," 1 . %

4 " 4

5

# 4 "?

!"#!$

9: 9 *29 * 2* * 53* * 2*% & * 3*9 5 2*& *

9 7 9 ;;9 9 9 : %* *9 3 *&23* 53* % * & & 9* 3 9* 3 9 *2& 5 9*% 2 *&

2 3 9

9 % &

9 ; 2 1 L/

3* &

/0 1 M0-:N-;/ / 9;7; 9: ;9

"

;9 9 ;;9

I N<7

$ =;

"

"

-45-*637 .:08+

-45-*637 *0/)8+ !

#

%$"

& & '(')*+,- .*/0 01 2 3

#

5

! &

" & " ! " '(

$ #

' 4 4 #$! 2" 6 7 %

' 4 4 #$ 9

"#

$

0 58#$

% $

$ # % %

)*+,-./

$ 0,1232.

( )*+,-./ #3+,9-:-3; 1/

!

"

.';+ :<0= *'>>+ >'0

# " < > > >% > > > > @ > > >% > > > > >$

)*+,-./

"

"

=" # # &

"

" # ! ' (# ( "" ? @ # ? & " & > " <" "#@ ' # # = "# #"" ! ' (#

"

"

" " "!

&

@

# ? &

"

"

# A# #

! " & " " < " " ! # B = A # A [email protected] " <#"( C ' #

"#

&

& # ! B

"

$ 0,1232. ( 2

4:

"

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (korábbi név: Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap)

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapot a Budapest Alapkezelő Zrt. kezeli és képviseli, amely 10 MFt jegyzett tőkével 1992. október 12-én alakult. A Társaság üzleti tevékenységét ténylegesen 1992. október 12-ével kezdte meg. A Társaság alaptőkéje a mérlegkészítés időpontjában 500 MFt forint. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. Cégjegyzék száma: 01-10-041964 Közzétételi hely: www.bpalap.hu Az alapkezelő képviseletében az alap beszámolójának aláírására jogosultak: Konkoly Miklós 2045 Törökbálint, Otelló u. 25. Harmath András 1047 Budapest, Attila u. 132/B Habsz Dániel 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 48/A 2/12.

A befektetési alapnál a könyvvizsgálat kötelező, melyet a 2017. évben KPMG Hungária Kft. végez. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Kajtár László (Magyar Könyvvizsgálói Kamara 000269). A 2017. évi beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj bruttó: 406.051 Ft. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Neve: Ivanov Emil Lakcíme: 1148 Budapest, Csernyus u. 70. Regisztrálási száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 006204

Számviteli politika A számviteli politika fő vonásai Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormányrendelet alapján alakította ki. Az Alap kettős könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, melynek része a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és a Cash flow-kimutatás. Az Alap eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelelően történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam különbözetét a tárgyévi eredmény nem

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (korábbi név: Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap)

tartalmazza, az közvetlenül a tőkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A deviza, illetve valutakészletek átértékelési különbözete a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az szintén közvetlenül a tőkenövekménnyel szemben kerül kimutatásra. A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás névértékben az induló tőkét, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésből adódó - különbözet a tőkenövekményt változtatja. Az összehasonlíthatóság elve érdekében a mérlegben és az eredménykimutatásban az előző évi adatok a rendelet előírásainak megfelelő bontásban szerepelnek. A beszámoló szempontjából jelentős hiba Jelentős hiba - ami szükségessé teszi a háromhasábos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet ellenőrzés vagy önellenőrzés tár fel, és beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások előjeltől független együttes értéke pedig meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. A valuta és devizatételek évközi elszámolásának módja Az Alap az évközi valuta és devizatételeket az MNB által közzétett a gazdasági esemény teljesítésének napjára szóló devizaárfolyamon számítja át forintra. A valutában és devizában fennálló eszközök és kötelezettségek év végi értékelése Az Alap a valutában és devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket az év végi értékelés során az MNB által közzétett a mérleg fordulónapjára szóló devizaárfolyamon értékeli. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: Az értékpapírok állományának összetételét külön kimutatás tartalmazza. Az értékpapírok záró állománya az év utolsó napján érvényes árfolyamon lett értékelve. A saját tőke induló tőkéből és tőkenövekményből áll. Az induló tőke az alakuláskori és a későbbi forgalmazásból származó kibocsátott és visszavásárolt befektetési jegyeket tartalmazza névértéken. A tőkenövekményt az előző évek és a tárgyév eredménye, valamint az értékpapírok és a befektetési jegyek értékelési különbözete teszi ki. A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból tevődik össze. A passzív időbeli elhatárolások a tárgyévet terhelő időarányos kötelezettségeket tartalmazza. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés: A pénzügyi műveletek bevételei az értékpapír eladásból származó bevételeket, realizált és nem realizált árfolyamdifferenciát, kapott kamatot és osztalékot, valamint a forward ügyletek nyereségét tartalmazza. A pénzügyileg realizált és nem realizált árfolyamveszteséget, a forward ügyletek veszteségét a pénzügyi műveletek ráfordítása tartalmazza, mint eredményt csökkentő tételek. Az elszámolt működési költségeket külön táblázat részletezi költségnemenként, a kimutatás a tárgyidőszak végéig pénzügyileg rendezett összegeket is tartalmazza. A fizetett, fizetendő hozamok a befektetőknek járó, tárgyévre időarányosan számított összeg, melynek a kifizetése, jóváírása a tárgyévet követően válik esedékessé.

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap (korábbi név: Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap)

Egyéb Az Alap befektetési jegyeinek névértéke: 1 Ft, azaz egy forint. Az Alapnál származtatott ügyletek, kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és tőke megóvására tett ígéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak.

!" # #

%$!

&'

%$"#

%$& ' ()%

-

$

/012"

3 ! 4/56! "0 "

%7

$ $(%

!

(

$

)

*+,-..

.

# #

%$&'

%$4 "

+ ;

<=

! !

/06!/ 6 # #

%$&'

%$.

.

* ( 8% 7 #

7 9

()

:

>

6 4B ! C/0

+

, 9

-

?

()

$&

< ! C/0

,

# #

%$&'

%$.

.

B

! 4

# #

%$&'

%$.#

./

"1

!

)%7

"1

!

' ! ' ! & '

! 4

,

0

0

B

#1 "$# 1

, ?

()

$&

@

*,+A-

D

4

4 G600/ / H 6I60 6 ; / # #

%$2 /E

!

' ! ' ! &'$ ()

8

"$# 1

$& ( () $ )

6 4B ! C/0 B 0 < ! C/0

! 4 B

:

"1 ! 4

.

' ! )%7

?

()

$& ( () $ )

*,+.F

4J! / 606!/ "1 4" # #

%$/

&'

%$&'

%$#1 :

+F

.

)*+ +, - .

/.*

!"# 0 1

" !

$ 4"'& #

%2# 3 ! !'

%&" '

! $% & )

-

( &''

5 3 ! !'

!

"

%

"

!

#

#%$'( (

!

*

%

"

" " +,

#

"#

!

!

"

+, )*+ +, -

67

689

96

96

976

7

86:8 6 7:

$

012 34

5 5

!67856 8 ! "#

! %& ' * ) ! $ % &

(

)

& '

()

*

"##

"$ #

#

#

+,-.-

-, //

%345678

9:!;!#!

!:3#!;! !" "

' %

!"# $ % $ ! & $' (

% & (& )

! % & '*

!

#

$

))

+,-./00

/ +.12+

2 %345678

9:!;!#! @[email protected]#A !" "

! ' %

& ! "# !"# $ % $ ! (& & $' ( )

#

$

)

"* <

! =

"* '*

!

)

+2-.2,>

++?.,,+

2 345

36# 57! !" "

! " # $%&#'' ! ( ) & % ! *+, - . $%&#' ! +, - ! %&' ( &' '

)*+,-)

#

$

-.+/01

2 3 45 6 7685 9 : ;<=5

>! 5 + !! 69

! "# $

%

+

"& "" ,

( # '( # /( "#

& "# %

'(

" '

- & ""

)

.

) '( (', & ") &( ) '( " ' ) .& 0) ) '( "

) "

'. 1 )

'

'(

" '

) *

) *

) *

) *

) * ) *

) * ) *

) *

) *

) -

>$;[email protected]=)B;5C?D' - $;*$ - -E;=/??B>/'F !"# $ !% & / %, "! 0

'!"! !%

#

"#

! # ! !%

($

)*

$ !%%+ ,

123 1 5# %

%# .

,

)

-# .# ! !%

312

122 14 3

6 70

418 9 %

)

2

1

3

1:3

38 1 3

! # 6 70

!!"#$%!" &''&()*+ , .!'!"*/ &0! / ,&*$. !* " , , , , 1 &2! /#$ !/ &''&()*+ 3 1 41 , , 4 1 5 44

-

32:13 ;! "! 0 & 6 , 7 8 , 9 *$ : ; )*+ , [email protected] 88 1 8 @$:! ! / "*! "$*)&"$. 9 *7 @ 88 , 4 &0 !//)%! & 6 ,, 8 .6#$:!* "; 8, 83 , 8 ,A 9 5 , !! ! &7 .$"!* )*"!// , 8 B ?, &:&* .&:$. , 8 4 , 4 ? ,@ ,, , , 8

-

-

-

4 ,

@

-

, -

8,

7 7 = 1 !
# %, "! 0 .&$* C C 1$ C

1 2218:2 -

21 $ !%

& ,

1 22188

2

8:1 =

1: 312 2 -

1 34 : 1382

441 1

1

8

8 -B;*)D? D [email protected][email protected]'*$ .$6$($*&
7

-

7

7

*F 0+"$6) "!**N !/E
4A, 8 9 ,, J

4

A//E!0CJ *I<

C 7

)*!.F..&'F"+ LO//E!/MD

)*!.!EH

C 7

0+I:
*

LPM

*$')(H

P

.$6
C 7

I.*$ *$.I<&< LO//E!/MD

P

C 7

$//EK% )(H:!.) !.#$*F &.F/&< LO//E!/MD

P

,

H

!7 % ,

G

@ ( I(I C 7 C 7 C 7 C 7 7 C C 7

H

&.+N/EF'.$
P

0+I:
P

8!
C 7

J *I<6$6K &< LO//E!/MD

C 7 7

T..$'6$6K &< LO//E!/MD

C 7 7 7

4O*%I"+!< LO//E!/MD 4O*%I"+!< 4O*%I"+!< 4O*%I"+!< 4)";/*F !0+!< LO//E!/MD 0+I: !0+:$"<
C 7 7 7 C 7 7 7 C 7 7 7 C 7 7 C 7 7 7 C 7 7 7 C 7 7 7 C 7 7

P

I/E%I"+!< LO//E!/MD

C 7 7 7

,HE/(I"
C 7 7

I%I *I<

,HE/(I ! :!%!E!*!** LO//E!/MD 4Q.UO.()
,HE/(I ! :!%!E!*!** LO//E!/MD 4Q.UO.() I/E%I"+!< LO//E!/MD

C 7 7 7 C 7 7 7

!%)E$"!'

$E(F.<&(N) I/ !0+I: #)*!.%)/E&"+* '!0*!/*!/K*H I67D

C 7 7 7 C 7 7 7

C 7 7

P

!.EF.N0.!%!.!< LO//E!/MD ,HE/(I ! :!%!E!*!** LO//E!/MD ,HE/(I"
44 C 7 7 7 C 7 7 7

,HE/(I ! :!%!E!*!** LO//E!/MD ,HE/(I"
C 7 7

4F 6N*.F/) !0+ LO//E!/MD

C 7

$*F )(H/ Q0+.!*!< I *I
P

C 7

<*K% )(H:!.) !.#$*F &.F/&< LO//E!/MD

P

@ %, ,% ,

G

14881

E $.$6"F.
($6!/* :/E&.G* &E$' EF '$E*$*&** .$6M V V /& &E$*D V V /& &E$*D V V /& &E$*D

7 I%) #&E$'$D 7 P 7 P 7 P

H

!"

D # ()*+

", -. /

0 1

8ABE

!

* ! "#

% + , 0 / . & $

% + , 0 / . & $ % % %% %+ %, %0 %/ %. :

4<

'( '( '( 1 2 3 4

)* ( ( ( (( ( ( - ( ( ( ( - ( ( ( ( ( ( ( ( -( * ( -( 56 ( ( 7 (( 6 6 ( ( 8 9 ( ( : (( 9 ( ( 3 ( - . * ", -. / 30 * 2 ( ( 2 ( 4 3 ( ( 3 ( ( ; 8" 9 ", -. / 0 * 4 ( )( ( 4 ( )( ( ( 4 ( (( ( ( 4 ( < 7 - )(7 - )(- - ( ( 7 - )(- < ;<=>$ > ?>? :@A&B>@ C C *

( %

&

$% % ! 0 23 1 #$

" "# "# "# "# "# "# "# "# "# "# "#

# " " # " " " # # #

& #' ! 04 251 #% &&

# .& &

#&, $/

#,, . /

# 00 0

#0, $.$ #000

.+ % . %.

/

#

00/ .& & 0 6 27 3

+ %0 &, $/ 0721 423

+0, $// $ 0/, 00, . 424 ,0 &&$

# + 0% $ .. &. %+ . & 721562 13 + 0$+ $ /

#++/ &%+ 0 &0,

#%++ $& . $+.

055 24 4

01 21 6

" # #

( %.

:7

4<

( 8

9=

! !" !# $ %&'( '% )'

* +

5 -0

6 01

./01 2, 1 + .

7

!" ! #

!" $%& %'(

!" ! #

!" $%& )*+

!" ! #

!"

!" ! #

!" %*, %'(

!" ! #

!" ,-- %'(

!" ! #

!" .$& %'(

!" ! #

!" ./- %'(

!" ! #

!" '0- %'(

!" ! #

!" %*, )*+

!" ! #

!"

;-

./01 2, 3 /

, -

89%%89&%:9'%%

89%%:9)889(&:

() 9)')98<%

()(9=8:98<=

)8:9==<

%9( %9')%

%9( %9')'

'

(9)&(9 &(

:9= 89&%%

)%%9( 8

&

8)98&&

7

1! 2

1

7

3 -+ 0 1

7

6 ?07 ;

8)98&&

6, 3 /

4

?

3 @

0

:9(''9< &

01 - -0 .

A 0 +2

- 3 B +2 0 A 0

45

- 3 B +2 - -0 6! 6! "

76

9 9 9 !7 ; " 9 45

;2

6! #

"<

;2

:#2

9 # 9 191: = 8 !>#9 7 ;9 !" ! 26 #3 " 3 3! " 3; : ! ! 2 7 2 2 #16 # : ! ! ;2 ! 91! 8"! 9 #* !; # 1 2# ; 7 3 " 37 6 1 2# " 6

')9''%

89=8<9%'&9==8 (:

89)<)9 '(9) =

89)<)9 '(9) =

&

' ''<%

C& &&&<

' '') #"8

!

" "# 1

#

3; # " 3 * !"2#

#

2

;


2

!

3 + 2 #16 # 76 ;2

61< 2 ! 91! 8" # !" ! ! 2# * !"2# # 2 1 2# " ;2 7 18 9 6

89 = 9):

89=8%9&<=9&&=

.

7 18 9 6 ! 9

!" 9 5

-.

%) )*+

- -0 - 3 0> 1

+2- 01

4 5 3 1 + .

%) %'(

01 10 1 3 / >+2

4 5 3 3 /

:#2

9

+ 7#3;

"

#3 " 3 2 # 3

6

3!

? !

61 3 7 ! 6! 7 ; " :

#"8

!

"

+

9

* !"2#

9#

# ! 9! "! ; !" ! !

@

1

3!

2

9 ?) 8

7 AB

!" !

2

"#

2 "

[email protected] !

3

7

!

#

2

;


2

!" 9

6


>#

F. Üzleti jelentés Anol neve Rövid neve Rövid angol neve

Budapest Controll Absolute Return Derivative Fund Budapest Kontroll Származtatott Alap Budapest Controll Derivative Fund

Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan 1995. február 24. (ÁÉTF engedély száma: 110.035-1/95) HUF

A sorozatok adatai „A” sorozat: „U” sorozat: „I” sorozat:

névérték 1 HUF névérték 1 HUF névérték 1 HUF

ISIN kód: HU0000702741 ISIN kód: HU0000713011 ISIN kód: HU0000715487

Alapkezelő Letétkezelő Könyvvizsgáló

Budapest Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. KPMG Hungária Kft.

1138 Budapest, Váci út 193. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1134 Budapest, Váci út 31.

Aktuális alapkezelési díj „A” sorozat: „U” sorozat: „I” sorozat:

1.6% 1.6% 0.8%

Célkitűzés és befektetési politika Az alap eszközeit egy kiegyensúlyozott hozam reményében, mérsékelt árfolyamkockázatokat felvállalva fekteti be úgy, hogy az elérhető legszélesebb kockázati profilú eszközökbe fektet. Az alap által vállalt árfolyamkockázatok jelentős részét tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel veszi, illetve veheti fel. Az alap stratégiai célja, hogy 3 éves távon minden tőkepiaci környezet esetén a pénzpiaci alapokkal versenyképes hozamokat nyújtson. Az alap deviza-, kamatláb-, és értékpapírügyletek segítségével, és emellett derivatív ügyletekkel, az uralkodó piaci tendenciákat követve, illetve előre becsülve pozícióit úgy igyekszik kialakítani, hogy az a befektetési jegy-tulajdonosok által befektetett tőke értékét középtávon gyarapítsa. Az alap a jogszabályokban a származtatott alapokra meghatározott limit erejéig tőkeáttételes pozíciókat is felvehet, valamint nettó rövid pozíciókat is kiépíthet. Az alap ennél fogva az átlagostól eltérő kockázatot fut. Az Alapkezelő felvállalja, hogy az alap számára nagy szabadságfok mellett kiválasztja azokat az eszközöket, amelyeket az adott piaci környezetben jó befektetésnek tart. Az Alap változó jellege folytán nem mindig egyformán reagál a tőkepiacok változásaira, és az általa felvehető rövid pozíciók miatt alkalmasint az egy jegyre jutó árfolyam az uralkodó piaci tendenciákkal ellentétesen is mozoghat. Az Alapkezelő mindemellett igyekszik az alap hozamát oly módon stabilizálni, hogy az alap értékvesztése az alap számára kedvezőtlen folyamatok esetén is elmaradjon attól, amit egy tiszta részvényalap szenvedhet el komolyabb részvénypiac visszaesés esetén. A pozíciókat az Alapkezelő saját döntése szerint alakítja ki. Az alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – forgalmazási szünnapot hirdet ki. Az alap újrabefektető, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Az alap nem rendelkezik sem földrajzi, sem iparági, sem egyéb célpiaci kitettséggel. Az alap nem rendelkezik referenciai indexszel. Az alap ÁÉKBV-nek nem minősülő alap. Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. Az Alap közzétételi helyei www.bpalap.hu; www.kozzetetelek.hu

1

I. Vagyonkimutatás, az alap összetétele Az alap devizaneme: magyar forint Az Alap csak tőzsdei értékpapírt vásárolhat (kivéve a hitelviszonyt megtestesítő papírokat és a befektetési jegyeket). Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Átruházható értékpapírok Banki egyenlegek Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek Nettó eszközérték

Nyitó 1,590,690,958 777,717,737 51,636,691 2,420,045,385 -3,334,307 2,416,711,078

Záró 5,226,355,711 737,956,547 -4,202,894 5,960,109,364 -5,898,367 5,954,210,997

A portfólió bontása főbb eszközkategóriák szerint

Eszköztípus Számlapénz Betét Jegybanki kötvény Diszkont kincstárjegy Államkötvény Jelzáloglevél Vállalati kötvény Befektetési jegy ETF Részvény Derivatív ügyletek Repo Opció/Struktúra Forgalmazási számla egyenlege Követelések/Kötelezettségek Eszközök összesen (Bruttó eszközérték) Díjak Nettó eszközérték:

Nyitó Eszközérték 777,717,737 0 0 339,848,360 230,646,874 0 201,032,617 0 272,957,753 546,205,354 -21,430,801 0 0 -36,356 73,103,848 2,420,045,385 -3,334,307 2,416,711,078

2

Súly 32.14% 0.00% 0.00% 14.04% 9.53% 0.00% 8.31% 0.00% 11.28% 22.57% -0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 3.02% 100.00%

Záró Eszközérték 737,956,547 0 0 510,022,390 1,440,952,022 0 99,656,853 0 302,783,713 2,872,940,733 2,782,132 0 0 0 -6,985,026 5,960,109,364 -5,898,367 5,954,210,997

Súly 12.38% 0.00% 0.00% 8.56% 24.18% 0.00% 1.67% 0.00% 5.08% 48.20% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% 100.00%

Az alap tételes összetétele Az alap tételes értékpapír és banki egyenleg összetétele Az alap devizaneme: magyar forint %: az eszközökhöz viszonyítva Banki egyenlegek Folyószámla Deviza EURO NORVEG KORONA CSEH KORONA DÁN KORONA EURO MAGYAR FORINT SVÁJCI FRANK USA DOLLÁR Összesen

Kód EUR NOK CZK DKK EUR HUF CHF USD HUF

Nyitó 0 0 50,263,012 93,410,053 67,110,277 334,734,418 169,318 232,030,659 777,717,737

Záró 4,548,105 -2 -142,092 43,636,918 211,432,945 395,570,609 34,318,578 48,591,486 737,956,547

Betétek Az alap az időszakok végén nem tartalmazott ilyen eszközt. Átruházható értékpapírok nyitó állomány Fajta

Név

IsIn

ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Államkötvény Államkötvény Államkötvény Diszkont kincstárjegy Vállalati kötvény Vállalati kötvény Vállalati kötvény

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ISHARES DAX DE ISHARES FTSE/XINHUA CHINA ISHARES FTSE/XINHUA CHINA ISHARES MSCI MEXICO ISHARES RUSSELL 2000 PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR Alphabet Inc CL-A AMAZON BANCA INTESA SPA CISCO SYSTEMS INC CSX US Corp. Discover Financial GOLDMAN SACHS GROUP INC INTL BUSINESS MACHINES CORP MICROSOFT CORP NOVOB DC ÚJ NVIDIA PEPSICO INC PETROBRAS A171220C14 A171220C14 A200520O14 D170719 ICEAIR Float 10/26/21 MOLHB 5.875 04/17 OTPHB Var 11/49

US81369Y6059 DE0005933931 US4642871846 US4642871846 US4642868222 US4642876555 US74347B2016 US02079K3059 US0231351067 IT0000072618 US17275R1023 US1264081035 US2547091080 US38141G1040 US4592001014 US5949181045 DK0060534915 US67066G1040 US7134481081 US71654V4086 HU0000402821 HU0000402821 HU0000402847 HU0000521125 NO0010776982 XS0503453275 XS0274147296

3

Eszközérték 102,658,050 24,846,861 -2,809,077 2,809,077 25,886,018 65,495,836 54,070,988 93,306,233 77,256,107 30,025,146 17,791,118 84,610,838 21,220,412 26,079,266 48,860,816 73,166,122 15,892,134 15,709,993 18,479,332 23,807,837 50,075,400 153,230,724 27,340,750 339,848,360 44,634,185 98,293,895 58,104,537

Pf. arány 4.2% 1.0% -0.1% 0.1% 1.1% 2.7% 2.2% 3.9% 3.2% 1.2% 0.7% 3.5% 0.9% 1.1% 2.0% 3.0% 0.7% 0.6% 0.8% 1.0% 2.1% 6.3% 1.1% 14.0% 1.8% 4.1% 2.4%

záró állomány Fajta ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF ETF Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény

Név

IsIn

Elements Rogers Total Return ETN Greenhaven Commodity ETF ISHARES DAX DE ISHARES FTSE/XINHUA CHINA ISHARES FTSE/XINHUA CHINA ISHARES MSCI JAPAN uj ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND ISHARES TRANSPORTATION AVERA Powershares DB Commodity IND VANECK VECTORS AGRIBUSINESS Alphabet Inc CL-A AMAZON APPLE COMPUTER Berkshire Hathaway BRK BOEING CO CE US Equity CIA VALE DO RIO DOCE-ADR CITIGROUP INC. CME Group Deere Co. DR HORTON INC ESTEE LAUDER Ferrari Ferrari FREEPORT-MCMORAN COOPER GOLDMAN SACHS GROUP INC GOLDMAN SACHS GROUP INC GRAPHISOFT PARK HOME DEPOT HONEYWELL J.P. MORGAN CHASE & CO KEYCORP LOCKHEED MARTIN CO MCDONALD'S CORPORATION MICROSOFT CORP MOL TÖRZS ÚJ NETFLIX NOVOB DC ÚJ PEPSICO INC Planet Fitness POTASH CORP OF SASKATCHEWAN Progressive Corp RAYTHEON Robot Global ETF S&P Global Starbucks Corp TWITTER UNION PACIFIC CORP UNITEDHEALTH CORP

US8702978011 US97718W1080 DE0005933931 US4642871846 US4642871846 US46434G8226 US4642867729 US4642871929 US73935S1050 US92189F7006 US02079K3059 US0231351067 US0378331005 US0846707026 US0970231058 US1508701034 US91912E1055 US1729674242 US12572Q1058 US2441991054 US23331A1097 US5184391044 NL0011585146 NL0011585146 US35671D8570 US38141G1040 US38141G1040 HU0000083696 US4370761029 US4385161066 US46625H1005 US4932671088 US5398301094 US5801351017 US5949181045 HU0000153937 US64110L1061 DK0060534915 US7134481081 US72703H1014 CA73755L1076 US7433151039 US7551115071 US3015057074 US78409V1044 US8552441094 US90184L1026 US9078181081 US91324P1021

4

Eszközérték Pf. arány 1,398,114 1,492,875 34,861,314 -3,586,162 3,586,162 38,791,191 19,400,126 173,652,232 1,290,149 31,897,712 150,004,687 60,557,496 43,815,339 82,113,824 198,523,385 27,724,083 63,329,386 67,429,226 68,064,850 81,044,008 92,557,736 32,943,708 -40,716,187 40,716,187 49,089,336 -26,383,965 26,383,965 72,500,000 171,749,243 107,207,382 132,901,610 39,166,610 58,186,139 53,476,307 88,588,646 60,100,000 34,790,255 58,608,213 31,048,487 44,830,267 37,425,441 43,745,434 26,749,934 155,123,337 43,859,354 29,738,403 31,082,146 48,607,763 119,866,527

0.02% 0.03% 0.58% -0.06% 0.06% 0.65% 0.33% 2.91% 0.02% 0.54% 2.52% 1.02% 0.74% 1.38% 3.33% 0.47% 1.06% 1.13% 1.14% 1.36% 1.55% 0.55% -0.68% 0.68% 0.82% -0.44% 0.44% 1.22% 2.88% 1.80% 2.23% 0.66% 0.98% 0.90% 1.49% 1.01% 0.58% 0.98% 0.52% 0.75% 0.63% 0.73% 0.45% 2.60% 0.74% 0.50% 0.52% 0.82% 2.01%

Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Részvény Államkötvény Államkötvény Államkötvény Államkötvény Diszkont kincstárjegy Diszkont kincstárjegy Diszkont kincstárjegy Vállalati kötvény Vállalati kötvény

US STEEL VISA INC A VISA INC A Waberers International Zrt. WAL-MART STORES INC WELLS FARGO A190520B13 A190828D16 A200520O14 A210623A15 D180523 D180523 D181121 ICEAIR Float 10/26/21 OTPHB Var 11/49

US9129091081 US92826C8394 US92826C8394 HU0000120720 US9311421039 US9497461015 HU0000402649 HU0000403126 HU0000402847 HU0000402995 HU0000521596 HU0000521596 HU0000521844 NO0010776982 XS0274147296

Egyéb eszközök Derivatív ügyletek nyitó állomány Név Eszközérték EUR/HUF -17,285 EUR/HUF 50,820 EUR/HUF 192,374 USD/HUF -18,943,663 USD/HUF -3,593,373 USD/HUF -2,264,187 USD/HUF 163,382 USD/HUF 3,233,630 DKK/HUF -252,500 záró állomány Név nasdaq 100 emini mar 18 nasdaq 100 emini mar 18 USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF EUR/HUF EUR/HUF USD/HUF USD/HUF

Lejárat 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15 2017.02.15

Eszközérték 1,747,643 1,747,643 870,143 456,149 37,630 -269,839 -1,160,825 -1,814,815 -844,825 -1,289,718 -4,134,673 -3,184,767 -4,789,663 -4,126,823 -1,874,709 -405,094 -4,237,358 -6,482,718 -3,750,202

Lejárat 2018.03.16 2018.03.16 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17

5

54,666,257 14,760,459 29,520,918 13,943,166 127,836,813 125,664,558 320,083,522 299,857,800 27,206,700 793,804,000 73,005,913 327,026,487 109,989,990 38,956,272 60,700,581

0.92% 0.25% 0.50% 0.23% 2.14% 2.11% 5.37% 5.03% 0.46% 13.30% 1.22% 5.49% 1.85% 0.65% 1.02%

USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF USD/HUF

-1,230,137 -1,097,319 -547,682 -462,558 31,137 -1,080,244 2,959,535 1,028,618 229,523 2,555,803 9,209,332 7,809,354 2,750,738 2,199,547 747,635 4,414,272 6,771,399

2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.01.17 2018.03.14 2018.03.14 2018.03.14

Repo ügyletek Az alap az időszakok végén nem tartalmazott ilyen eszközt. Forgalmazási számlák Deviza MAGYAR FORINT

Kód HUF

Nyitó -36,356

% 0.0%

Záró 0

% 0.0%

Követelések kötelezettségek nyitó állomány Köv/Köt Fajta Teljesítések pénz Teljesítések pénz Teljesítések pénz Esedékesség fizetés

Instrumentum Western Digital NVIDIA CREDIT SUISSE GROUP REG PEPSICO INC

záró állomány Köv/Köt Fajta Teljesítések pénz Teljesítések pénz Teljesítések pénz Esedékesség fizetés Esedékesség fizetés Esedékesség fizetés Esedékesség fizetés Esedékesség fizetés Esedékesség fizetés

Instrumentum Western Digital POTASH CORP OF SASKATCHEWAN KLA-Tencor PEPSICO INC WAL-MART STORES INC CIA VALE DO RIO DOCE-ADR CME Group POTASH CORP OF SASKATCHEWAN Deere Co.

Eszközérték

ISIN/Deviza US9581021055 US67066G1040 CH0012138530 USD

-3 48,079,732 24,911,150 112,969

ISIN/Deviza US9581021055 CA73755L1076 US4824801009 USD USD USD USD USD USD

Eszközérték -3 -37,189,470 27,155,892 177,159 561,187 505,607 1,386,463 154,051 264,088

II. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy darabszám Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap U sorozat Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap A sorozat Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap I sorozat

Nyitó db 0 737,779,193 1,245,230,067

6

Záró db 0 698,077,221 4,645,740,168

III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap U sorozat Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap A sorozat Budapest Kontroll Abszolút Hozam Alap I sorozat

Nyitó 1.5578 1.5578 1.0178

Záró 1.585 1.585 1.0435

IV. Az alap összetétele 1) Az alap összetétele Nyitó A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Egyéb átruházható értékpapírok Összesen Ebből hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

1,389,658,341

Időszaki változás% 268.9%

0

Záró 5,126,698,858

Eszközök %-ban 86.0%

-

0

0.0%

0

-

0

0.0%

201,032,617 1,590,690,958 771,527,851

-50.4% 228.6% 165.8%

99,656,853 5,226,355,711 2,050,631,265

1.7% 87.7% 34.4%

A portfólióban levő alapok alapkezelési díjainak legnagyobb mértéke Ha az alap eszközeinek legalább 20 százalékát más befektetési alapokba, kollektív befektetési formákba fekteti, az éves jelentésében közzé kell tenni a tényleges befektetésként szereplő más alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legnagyobb mértékét. Kollektív befektetési formák aránya az eszközökhöz:

5%

A kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díj legmagasabb mértéke: nem alkalmazandó Érintett befektetési forma: nem alkalmazandó Az Alap értékpapír állományában 20% részesedést meghaladó értékpapírok működési költségei Nem alkalmazandó. 2) A vagyonkimutatás elemzése Piaci folyamatok 2017 A 2017-es év ismét egy jó év volt a kötvénybefektetők számára, tovább folytatódott a hozamcsökkenés a már eleve historikusan alacsony szintekről. Úgy tudott jól szerepelni a hazai kötvénypiac, hogy a fejlett kötvénypiacok már inkább a korrekció fázisában voltak, míg a német tíz éves papír 22 bázispontot emelkedett és az amerikai tíz éves papír szinten maradt, addig a hazai tíz éves kötvény 114 bázispontos csökkenés után 3,16%-os 2016 év végi szintről 2,02%-ra csökkent 2017 végére. Mindez elsősorban az MNB-nek volt köszönhető. 2017-ben tovább folyatta lazító programját, több fronton is enyhített a pénzpiaci kondíciókon. Az alapkamathoz idén már nem nyúlt, a kamatfolyosót viszont még aszimmetrikusabbá tette, a jegybanknál korlátlanul elhelyezhető betétek kamatszintjét -0,15%-ra csökkentette, a hitelezési kamatot pedig az alapkamattal egy szinten, 0,90%-on tartotta. A már bevezetett likviditásnövelő forint és deviza swap tenderekkel folyamatosan magasan tartotta a bankrendszerben keringő pénz állományát. A jegybank az újabb és újabb bejelentett programokkal folyamatosan nyomta le a piacon elérhető hozamokat, egészen addig, hogy a rövid lejáratú kamatok időszakosan negatív tartományba kerültek és a bankközi kamatok (az úgynevezett BUBOR jegyzések) is nulla közelébe csökkentek. Mindezek eredőjeként tovább növelte a pénz áramlását a rövid instrumentumokból a hosszabb lejáratú kötvények felé, ami így a fejlett piaci kamatemelési várakozások és az emelkedő inflációs várakozások ellenére sem tudott érdemben felfelé korrigálni.

7

Bár gazdasági és politikai turbulenciából 2017-ben sem volt hiány, a részvénypiacok mégis minden idők, egyik legnyugodtabb évét produkálták. A napi kilengések nagysága történelmi mélypontra esett, az indexek szinte megszakítás nélkül tudtak emelkedni. Amerika annak ellenére lett a legerősebb fejlett piac, hogy Trump elnök nap mint nap állt elő váratlanabbnál váratlanabb húzásokkal. A helyi vállalati szektor viszont folyamatosan szállította kitűnő eredményeket, ez segített hozzá az S&P 500 indexet kétszámjegyű emelkedéshez. Az emelkedésben döntő szerep jutott a technológiai szektor papírjainak, amelyből a legnagyobb cégek történelmi csúcsokra erősödtek. Eközben Európában némileg visszafogottabb volt a börzék emelkedése. Itt a figyelem középpontjában az német és az olasz választások voltak, ahol mindkét referendum elhúzódó kormányalakítási tárgyalásokhoz vezetett, elbizonytalanítva némileg a befektetőket. Az Egyesült Királyságban továbbra sincs egyértelmű ütemterv a Brexit levezényléséről, így ez a továbbiakban is diszkontfaktor maradhat a helyi befektetéssel kapcsolatban. MSCI Világ Index az évet 20,1%-os emelkedéssel zárta. Az alap befektetései 2017-ben Az alap 2017-ben jellemzően visszafogott kockázati kitettséggel működött. Pozíciókat elsősorban nemzetközi részvényekben, nyersanyagokban és fejlett piaci devizákban vállalt.

V. Az alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban Az adat fellelési helye a) Befektetésekből származó jövedelem b) Egyéb bevétel c) Kezelési költségek d) A letétkezelő díjai e) Egyéb díjak és adók f) Nettó jövedelem g) Felosztott és újra befektetett jövedelem h) A tőkeszámla változásai i) Értékkülönbözet j) Egyéb változások

Eredmény kimutatás / PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Eredmény kimutatás / EGYÉB BEVÉTELEK Beszámoló III/3. sz. melléklet Alapkezelési díj Beszámoló III/3. sz. melléklet Letétkezelési díj Beszámoló III/3. sz. melléklet minden egyéb díj Eredmény kimutatás / Tárgyévi eredmény Az alap nem fizet hozamot. Az Alapkezelő az Alap befektetésein elért nyereséget újra befekteti. A befektetési jegy tulajdonosok befektetési jegyük hozamát a jegyek (vagy azok egy részének) visszaváltásával realizálják. lásd lejjebb Beszámoló II/6 sz. melléklet Értékelési különbözet tartaléka Nincs olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire.

Tőkeszámla változásai

Nyitó állomány (db) Vétel (db) Visszaváltás (db) Záró állomány (db)

A Bef. Jegy 737,779,193 193,395,873 233,097,845 698,077,221

I Bef. Jegy 1,245,230,067 3,400,510,101 0 4,645,740,168

U Bef. Jegy 0 0 0 0

Az alap devizaneme: magyar forint A sorozatok névértéke az „Alapadatok” fejezetben található. Dátum 2017.01.31 2017.02.28 2017.03.31 2017.04.28 2017.05.31 2017.06.30 2017.07.31 2017.08.31 2017.09.29

Nettó eszközérték 2,413,086,152 2,371,728,531 2,540,440,732 2,608,823,060 2,916,926,347 3,053,057,731 3,301,484,491 3,428,338,763 3,897,516,660

A sorozat 1.568500 1.568900 1.571000 1.595000 1.613700 1.584500 1.574100 1.569000 1.569400

I sorozat

U sorozat

1.025500 1.026400 1.028500 1.044900 1.057900 1.039200 1.032800 1.030100 1.031000

8

1.568500 1.568900 1.571000 1.595000 1.613700 1.584500 1.574100 1.569000 1.569400

2017.10.31 2017.11.30 2017.12.29

4,617,561,571 5,512,897,957 5,954,210,997

1.578300 1.588500 1.585000

1.037700 1.045000 1.043500

1.578300 1.588500 1.585000

VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt üzleti évekről A sorozat I sorozat U sorozat Árfolyam Hozam (%) Árfolyam Hozam (%) Árfolyam Hozam (%) 2013.12.31 1.467400 -4.67% 2014.12.31 1.498700 2.13% 1.498700 1.05%* 2015.12.31 1.555500 3.79% 1.008600 0.91%* 1.555400 3.78% 2016.12.30 1.557800 0.15% 1.017800 0.91% 1.557800 0.15% 2017.12.29 1.585000 1.75% 1.043500 2.53% 1.585000 1.75% *: tört év, nem annualizált hozam Az U sorozat 2014-ben indult. Az I sorozat 2015-ben indult. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Dátum

VII. A származtatott ügyletek részletes leírása a tárgyidőszakban Az Alap 2017-ben kötött származtatott ügyletei Az ügylet típusa: tőzsdei és nem tőzsdei

Instrumentum neve SILVER 2017 marc CORN 2017 marc CORN 2017 marc Coffee 2017 márc Nasdaq e-mini 2017 marc Cotton Futures 2017 may Coffee 2017 márc CAC 40 2017 Április FTSEMIB 2017 junius CORN 2017 marc SILVER 2017 marc CORN 2017 may Silver 2017 may CAC 40 2017 Április FTSEMIB 2017 junius CAC 40 2017 Április FTSEMIB 2017 junius CAC 40 2017 Április CAC 40 2017 Április WTI CRUDE 2017 Jun Silver 2017 may Nasdaq e-mini 2017 marc WTI CRUDE 2017 Jun Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Cotton Futures 2017 may CORN 2017 may

Kötésnap 2017.01.17 2017.01.19 2017.01.20 2017.01.23 2017.01.31 2017.02.02 2017.02.07 2017.02.21 2017.02.22 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.24 2017.03.01 2017.03.01 2017.03.02 2017.03.02 2017.03.03 2017.03.09 2017.03.10 2017.03.10 2017.03.14 2017.03.27 2017.04.03 2017.04.06 2017.04.07 2017.04.21

Lejárat 2017.01.17 2017.01.19 2017.01.20 2017.01.23 2017.01.31 2017.02.02 2017.02.07 2017.02.21 2017.02.22 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.23 2017.02.24 2017.03.01 2017.03.01 2017.03.02 2017.03.02 2017.03.03 2017.03.09 2017.03.10 2017.03.10 2017.03.14 2017.03.27 2017.04.03 2017.04.06 2017.04.07 2017.04.21

Vételi deviza

Eladási deviza

USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD

USD USD USD USD USD USD USD EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD

9

Mennyiség 2 5 5 2 10 3 2 3 2 10 2 10 2 2 2 3 4 6 2 2 2 10 2 10 5 5 3 10

Záráskori elszámolóár 17.03 3.6475 3.68 155.6 5091.5 77.75 143.9 4871.5 18315 3.7025 18.13 377.5 18.201 4822.5 18620 4910.5 18955 4949.5 4972.5 49.81 16.895 5385.25 49.69 1336.65 1370.4 1348.3 74.3 355

Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Russel 2000 mini Jun17 Nasdaq 100 e-mini Sep17 Bund Futures Sept 2017 Nasdaq 100 e-mini Sep17 Bund Futures Sept 2017 Dax Index 2017 Dec Nasdaq 100 e-mini Sep17 Dax Index 2017 Dec Dax Index 2017 Dec Dax Index 2017 Dec Dax Index 2017 Dec FTSEMIB 2017 dec Bund Futures Sept 2017 FTSEMIB 2017 dec Nasdaq 100 E-Mini Dec17 Nasdaq 100 e-mini Sep17 Dax Index 2017 Dec FTSEMIB 2017 dec Russel 2000 mini Dec17 Dax Index 2017 Dec FTSEMIB 2017 dec Dax Index 2017 Dec Russel 2000 mini Dec17 Russel 2000 mini Dec17 WTI Crude Dec 2017 Dax Index 2017 Dec WTI Crude marc 2018 Russel 2000 mini Dec17 Russel 2000 mini Dec17 WTI Crude Dec 2017 DAX 2018 Március WTI Crude marc 2018 nasdaq 100 emini mar 18 Nasdaq 100 E-Mini Dec17 nasdaq 100 emini mar 18 DAX 2018 Március DAX 2018 Március

2017.05.03 2017.05.16 2017.05.17 2017.05.18 2017.05.19 2017.05.24 2017.05.25 2017.06.12 2017.06.12 2017.06.29 2017.06.29 2017.07.06 2017.07.10 2017.07.10 2017.07.12 2017.07.18 2017.07.25 2017.08.10 2017.08.16 2017.08.29 2017.09.11 2017.09.12 2017.09.12 2017.09.18 2017.09.27 2017.10.02 2017.10.18 2017.10.19 2017.10.27 2017.10.30 2017.11.07 2017.11.08 2017.11.09 2017.11.14 2017.11.15 2017.11.16 2017.11.17 2017.11.21 2017.11.21 2017.12.01 2017.12.05 2017.12.06 2017.12.08 2017.12.28

2017.05.03 2017.05.16 2017.05.17 2017.05.18 2017.05.19 2017.05.24 2017.05.25 2017.06.12 2017.06.12 2017.06.29 2017.06.29 2017.07.06 2017.07.10 2017.07.10 2017.07.12 2017.07.18 2017.07.25 2017.08.10 2017.08.16 2017.08.29 2017.09.11 2017.09.12 2017.09.12 2017.09.18 2017.09.27 2017.10.02 2017.10.18 2017.10.19 2017.10.27 2017.10.30 2017.11.07 2017.11.08 2017.11.09 2017.11.14 2017.11.15 2017.11.16 2017.11.17 2017.11.21 2017.11.21 2017.12.01 2017.12.05 2017.12.06 2017.12.08 2017.12.28

USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR

10

USD USD USD USD USD USD USD USD USD EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD USD USD EUR EUR

5 5 5 5 5 5 5 25 14 3 3 4 1 8 1 2 2 2 2 7 1 9 9 1 1 3 1 4 1 3 10 6 3 6 10 20 6 1 6 9 9 9 1 2

1385.4 1391.8 1369.6 1347.58 1363.4 1385 1391 1420.86 5711.25 162.62 5658.75 160.55 12457.5 5700 12551 12422.5 12239 12050 21885 165.41 21920 5990.7 5982.5 12597.5 22585 1495.5 13045.5 22200 13210.5 1493.1 1488.32 56.65 13146.6667 55.75 1454.96 1480.06 55.5 13195 57.5067 6365.5 6264.19445 6257 13209 12979

Vételi Eladási deviza deviza

Kötésnap

Lejárat

Vételi Érték

Eladási Érték

2017.01.02

2017.02.15

USD

HUF

800,000

236,115,200

2017.01.02

2017.02.15

HUF

USD

117,787,280

400,000

2017.01.04

2017.02.15

HUF

EUR

74,064,000

240,000

2017.01.06

2017.02.15

HUF

EUR

33,788,700

110,000

2017.02.10

2017.02.15

EUR

HUF

67,000

20,654,090

2017.02.10

2017.08.09

HUF

EUR

20,713,057

67,000

2017.02.10

2017.03.22

HUF

USD

347,478,000

1,200,000

2017.02.10

2017.02.15

USD

HUF

1,550,000

449,391,500

2017.02.13

2017.02.15

DKK

HUF

2,285,000

94,964,600

2017.02.13

2017.03.22

HUF

USD

460,416,300

1,590,000

2017.02.13

2017.08.23

HUF

EUR

340,197,000

1,100,000

2017.02.13

2017.02.15

EUR

HUF

1,170,000

360,828,000

2017.02.13

2017.02.15

USD

HUF

1,890,000

547,911,000

2017.03.21

2017.05.17

HUF

USD

453,849,600

1,590,000

2017.03.21

2017.03.22

USD

HUF

1,590,000

454,740,000

2017.03.21

2017.03.22

USD

HUF

600,000

171,354,000

2017.03.21

2017.03.22

USD

HUF

600,000

171,318,000

2017.04.13

2017.05.17

HUF

USD

292,600,000

1,000,000

2017.04.18

2017.05.17

HUF

USD

292,130,000

1,000,000

2017.04.24

2017.05.17

USD

HUF

650,000

186,381,000

2017.05.05

2017.05.17

USD

HUF

350,000

99,309,000

2017.05.15

2017.05.17

USD

HUF

2,590,000

731,934,000

2017.05.15

2017.08.16

HUF

USD

1,011,159,400

3,590,000

2017.06.15

2017.08.16

USD

HUF

590,000

162,515,500

2017.06.28

2017.08.16

HUF

USD

272,280,000

1,000,000

2017.06.30

2017.08.23

EUR

HUF

490,000

151,728,500

2017.07.18

2017.08.16

HUF

USD

79,374,000

300,000

2017.07.20

2017.08.16

HUF

USD

157,866,000

600,000

2017.07.20

2017.08.16

HUF

USD

262,160,000

1,000,000

2017.07.24

2017.08.16

HUF

USD

26,160,000

100,000

2017.07.26

2017.08.16

USD

HUF

500,000

131,675,000

2017.07.31

2018.01.17

HUF

USD

1,390,500,000

5,400,000

2017.07.31

2017.08.16

USD

HUF

2017.08.08

2018.01.17

HUF

EUR

20,422,679

67,000

2017.08.08

2017.08.09

EUR

HUF

67,000

20,404,013

2017.08.15

2017.08.16

USD

HUF

100,000

25,906,500

2017.08.23

2018.01.17

HUF

EUR

182,280,000

600,000

2017.08.23

2017.08.23

EUR

HUF

610,000

184,891,000

2017.08.29

2018.01.17

HUF

USD

125,600,000

500,000

2017.08.31

2018.01.17

USD

HUF

300,000

76,740,000

2017.08.31

2018.01.17

USD

HUF

300,000

77,154,000

2017.09.07

2018.01.17

HUF

USD

76,380,000

300,000

2017.09.08

2018.01.17

HUF

USD

41,588,250

165,000

5,400,000 1,402,380,000

11

2017.09.14

2018.01.17

USD

HUF

250,000

64,637,500

2017.09.18

2018.01.17

HUF

USD

93,878,000

365,000

2017.09.20

2018.01.17

HUF

USD

31,875,000

125,000

2017.09.21

2018.01.17

HUF

USD

31,075,200

120,000

2017.09.22

2018.01.17

HUF

USD

128,270,000

500,000

2017.09.25

2018.01.17

USD

HUF

300,000

77,880,000

2017.09.26

2018.01.17

USD

HUF

300,000

78,771,000

2017.10.03

2018.01.17

USD

HUF

300,000

79,425,000

2017.10.10

2018.01.17

HUF

USD

209,920,000

800,000

2017.10.11

2018.01.17

HUF

USD

182,119,000

700,000

2017.10.13

2018.01.17

USD

HUF

500,000

130,195,100

2017.10.18

2018.01.17

USD

HUF

500,000

130,640,000

2017.10.19

2018.01.17

HUF

USD

36,447,600

140,000

2017.10.27

2018.01.17

USD

HUF

350,000

93,730,000

2017.10.27

2018.01.17

USD

HUF

500,000

133,485,000

2017.11.07

2018.01.17

USD

HUF

500,000

134,140,000

2017.11.09

2018.01.17

HUF

USD

267,910,000

1,000,000

2017.11.09

2018.01.17

HUF

USD

80,166,000

300,000

2017.11.13

2018.01.17

HUF

USD

266,510,000

1,000,000

2017.11.21

2018.01.17

USD

HUF

500,000

133,477,150

2017.11.23

2018.01.17

HUF

USD

160,558,100

610,000

2017.11.24

2018.01.17

HUF

USD

209,160,000

800,000

2017.11.29

2018.01.17

USD

HUF

500,000

131,225,000

2017.12.19

2018.03.14

HUF

USD

39,450,000

150,000

2017.12.20

2018.03.14

HUF

USD

262,430,000

1,000,000

2017.12.20

2018.03.14

HUF

USD

393,795,000

1,500,000

VIII. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az Alapkezelő vezérigazgatója: Konkoly Miklós A Felügyelő Bizottság elnöke: Szűcs Zoltán Az Alapkezelő Ügyvezetői: Konkoly Miklós, Harmath András. Az Alapkezelő adminisztratív tevékenységét ellátó vezetője: Habsz Dániel. Az Alapkezelő befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személye: Kovács Ildikó. Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2017-es év folyamán. Az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás, egyéb információk Nem volt ilyen változás.

IX. Az Alapkezelő, illetve az alap által az adott időszakra kifizetett javadalmazás Az Alapkezelő az Alapok elért teljesítményéhez kötött sikerdíj rendszert nem alkalmaz. Az Alapok alapkezelői díj bevétele nem teljesítményfüggő. Az Alap az alkalmazottak részére sem fizet sikerdíjat. Az Alapkezelő éves beszámolójában is szereplő munkabér és prémium összege 250,890 ezer forint, a személyi jellegű egyéb ráfordítások összege 13,834 ezer forint, a betegszabadság távolléti díj térítése 311 ezer forint. Az átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő.

12

1) Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nem alkalmazandó

2) Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs ilyen megállapodás. 3) Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Kockázat/nyereség profil „A”, „U”, „I” sorozat: Várhatóan alacsonyabb hozam

Várhatóan magasabb hozam

Várhatóan alacsonyabb kockázat

1

2

3

Várhatóan magasabb kockázat

4

5

6

7

A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap 2009-ben befektetési politikát váltott, ezért a mutató kiszámításához használt múltbeli adatok egy része, a jogszabály előírásainak megfelelően, egy mesterséges referencia index teljesítményén alapul. A mutató az alap heti hozamainak ingadozását veszi alapul az elmúlt öt évre vonatkozóan. Az alap U sorozat 2014ben indult, ezért a mutató kiszámításához használt múltbeli adatok egy része, a jogszabály előírásainak megfelelően, egy mesterséges referencia index teljesítményén alapul. A múltbeli – a szintetikus mutató számításához is használt – adatok nem szükségszerűen megbízható mutatói az alap jövőbeli kockázati profiljának. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan, és az alap kategorizálása idővel módosulhat. A legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést. A közepes kockázati besorolás a jelenlegi piaci viszonyokat tükröző árfolyam-ingadozások eredménye, és annak köszönhető, hogy az alap eszközeit változó mértékben részvényekbe és származtatott eszközökbe fekteti, és ezeket számottevő árfolyam-ingadozás jellemezhet. Az abszolút hozamú alapok időnként részvény alapokhoz hasonló kockázati profillal is rendelkezhetnek, így akár 7-es kategóriába is kerülhetnek. Legfontosabb kockázati elemek, amelyeket nem fejez ki kockázat/nyereség mutató: Likviditási kockázat: A korábban megfelelően likvidnek tartott értékpapírpiacok (állampapír, részvény) szélessége és mélysége bizonyos körülmények között drámaian romolhat, és ilyenkor bizonyos pozíciók zárása vagy nyitása csak jelentős kereskedési költségek és/vagy veszteségek árán lehetséges. A származtatott ügyletekhez kapcsolódó kockázatok Származtatott termékekből eredő kockázat Az Alap befektetései között – korlátozott mértékben és a jogszabályok betartásával – származtatott eszközök is szerepelhetnek. A származtatott termékek speciális kockázatokat képviselnek, mivel ezen termékek a piaci eseményekre sok esetben érzékenyebben reagálhatnak. Például előfordulhat, hogy a származtatott termékek likviditása rövid időn belül jelentősen csökken, ezért az Alap a származtatott ügyleten elért nyereségét részben, vagy egészben nem tudja realizálni. Továbbá, a származtatott ügyletekre sok esetben tőkeáttétel jellemző, aminek következtében a származtatott eszköz árfolyama rendkívüli módon érzékeny lehet a tőkepiaci árfolyamok mozgására. A származtatott ügyletek árfolyam kockázata A származtatott ügyletek árfolyama elsősorban a mögöttes értékpapírok, devizák, árupiaci eszközök és kamatlábak árfolyamától függnek, de a köztük levő kapcsolat nem lineáris, ezért a származtatott eszköz árfolyama a mögöttes termékektől akár jelentősen eltérő értékváltozást eredményezhet. Emellett egy adott mögöttes termékhez kötött származtatott ügylet árfolyamát más termékek ára is befolyásolhatja, átmenetileg akár jelentős értékváltozást is indukálva. Az értékpapír- és tőkepiacok összeomlásának árazási, értékelési kockázata

13

Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy a származtatott eszköz mögöttes eszközeiben, vagy azok kereskedését végző tőzsdéken kereskedési platformokon olyan szélsőséges árfolyam változás következik be az eszközök értékelésének, elszámolásának napján, hogy az piaci összeomlásnak tekinthető. Az ilyen esetekben előfordulhat, hogy az érintett eszköz értéke reális módon nem határozható meg, illetve az nem tükrözi megfelelően a tényleges piaci folyamatokat és árfolyamot. Származtatott ügyletekhez kapcsolódó partner kockázat Az Alap portfóliójában lévő nem szabványosított (tőzsdén kívüli) származtatott ügyletek nem szabványosított szerződések keretében kerülnek megkötésre partner pénzintézetekkel és/vagy pénzügyi szolgáltatókkal, mivel sok esetben a szabványosított tőzsdei termékek nem megfelelőek a befektetési politikában meghatározott célok eléréséhez. Az Alapkezelő gondos kockázati elemzésnek veti alá az Alap minden partnerét, akivel tőzsdén kívüli ügyletet köt, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy a származtatott ügyletek megkötésében részt vevő partner fizetőképessége megszűnik a szerződés érvényességi ideje alatt, és ezáltal nem teljesíti a szerződésből adódó fizetési kötelezettségét az Alap számára.

Kockázatkezelési rendszerek A nem szándékolt kockázatok felvállalásának elkerülésére érdekében az Alapkezelő által működtetett két fő kontroll mechanizmus – a jogszabályi elvárásokkal is összhangban – a befektetési terület és az üzlettámogatási terület szervezeti szétválasztása, illetve a független kockázatkezelési funkció működtetése. A front és a back office jellegű funkciók szervezeti elkülönítése biztosítja, hogy a portfolió-kezelők által kötött ügyletek ellenőrzése, visszaigazolása, elszámolása és kiértékelése magától az ügyletkötéstől teljesen elkülönüljön, így az összeférhetetlenség elkerülhető és intézményesített másodszintű kontroll működik. Az Alapkezelő kockázattudatos üzleti tevékenységét intézményesített kockázatkezelési kontroll támogatja, ami az Alapkezelőn belül elkülönült funkcióként van jelen. A független kockázatkezelési funkció elsődleges célja a kockázattudatos üzleti tevékenység proaktív elősegítése, valamint folyamatos kockázati kontrollja. Fő feladata ennek megfelelően a kockázatkezelési irányelvek, eljárások kidolgozása, a belső fórumokon a kockázatkezelési szempontok képviselete, az azonosított kulcskockázatokat lefedő kockázati kontrollok, mint folyamatba épített kontrollok üzemeltetése, ennek megfelelő kockázati mérések működtetése, az ezzel kapcsolatos jelentésszolgálat teljesítése, továbbá indokolt esetben az észlelt kockázati problémák eszkalálása a megfelelő döntéshozói szintekre. Ugyanakkor a kockázattudatos magatartás, illetve a különböző kockázatok azonosítása és kezelése szempontjából az Alapkezelőn belül minden funkcionális csoport számára jelentkeznek felelősségek és feladatok. A független kockázatkezelési funkció mellett kiemelt szerepe van a szervezet kockázatvállalási hajlandóságát meghatározó, a kockázatkezelési politikát és eljárásokat jóváhagyó Vezérigazgatónak, az Alapkezelő egyéb vezető állású dolgozóinak, illetve a kockázatokat tudatosan felvállaló portfolió-kezelőknek is. A kockázatok kezeléséhez kapcsolódó irányelvek és folyamatok szabályozottságát biztosítandó az Alapkezelő belső kockázatkezelési szabályzatokat működtet. A magas szintű Kockázatkezelési Politika célja, hogy átfogóan meghatározza Alapkezelő működése során az Alapkezelőnél, illetve az Alapkezelő által kezelt portfólióknál felmerülő releváns kockázatok körét, valamint kezelésük általános elveit és módszereit. Az egyes kezelt portfoliók tekintetében a piaci-befektetési kockázati étvágyat az Alapkezelő vezetése tételesen határozza meg a jogszabályi keretek és a Kockázatkezelési Politikában lefektetett általános kockázatkezelési elvek figyelembe vétele mellett. Az azonosított releváns kockázatok mérésre és kezelésre vonatkozó technikákat, eszközöket és intézkedéseket, valamint a kockázatkezelési jelentésszolgálat formáját és tartalmát az Alapkezelő külön szabályzatban, részletes eljárási rendben szabályozza. A Kockázatkezelési Eljárások tartalmazzák azokat a kockázati limiteket és küszöbszámokat/indikátorokat, amelyek támogatják az Alapkezelőt abban, hogy a nem kívánt kockázatokat a portfoliók kezelése során elkerülje, illetve a szükséges korrekciós intézkedéseket idejekorán kezdeményezze. A kockázati korlátokat az Alapkezelő vezetése hagyja jóvá, ami alapján a visszamérésről az üzlettámogatási és a kockázatkezelési terület - a korlátok jellegétől függően - napi és/vagy havi rendszerességgel gondoskodik. A rendszeres kockázatkezelési jelentésszolgálat keretében a jóváhagyott kockázati profiltól való esetleges eltérések a kockázatkezelés által mindig kivizsgálásra kerülnek, ami alapján az Alapkezelő vezetése akciókat kezdeményezhet a portfoliókezelési terület felé.

14

4) Az Alapkezelő által kezelt alapok Budapest Abszolút Kötvény Alapok Alapja

Budapest Prémium Dinamikus Részalap

Budapest Állampapír Alap

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap

Budapest Arany Alapok Alapja

Budapest Prémium Konzervatív Részalap

Budapest Befektetési Kártya Alap

Budapest Prémium Progresszív Részalap

Budapest Bonitas Alap

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja

Budapest Bonus Abszolút Hozam Alapok Alapja

Budapest USA Részvény Alap

Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap

BF Money Balancovany Alap

Budapest Egyensúly Alap

BF Money Chraneny Alap

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

BF Money EMEA Részvény Alap

Budapest Franklin Templeton Alapok Alapja

BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap

Budapest Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap

BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap

Budapest Kötvény Alap

BF Money Feltörekvő Piaci Részvény Alap

Budapest Nyersanyag Alapok Alapja

BF Money Konzervativni Alap

Budapest Paradigma Alap

BF Money Közép-Európai Részvény Alap

Budapest Paradigma Plusz Alap

XI. A tőkeáttételt alkalmazó Alap esetében a tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások A használt módszer: teljes kitettség Kontroll Teljes kitettség 2017.01.31 117.73% 2017.02.28 124.55% 2017.03.31 111.26% 2017.04.30 115.16% 2017.05.31 116.07% 2017.06.30 121.92% 2017.07.31 124.23% 2017.08.31 110.06% 2017.09.30 113.48% 2017.10.31 113.23% 2017.11.30 107.38% 2017.12.31 109.97%

XII. Javadalmazási politika Lásd IX.-es pontot. Az Alap nem fizetett közvetlenül jutalékot és bármely javadalmazást az alkalmazottak részére. b) Az Alapkezelő éves beszámolójának III/7.-es melléklete tartalmazza a 2017-es évben foglalkoztatott munkavállalók kiemelt kereseti adatait c) Összes javadalmazás= Munkabér és prémium + Személyi jellegű egyéb kifizetések + Betegszabadság távolléti díj térítése d) A felülvizsgálat megtörtént, szabálytalanságot nem tárt fel. e) Nem történt érdemi változás

a)

Budapest, 2018. április 27.

Budapest Alapkezelő Zrt.

15

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.