EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, MBA, SOUDNÍ EXEKUTOR


1 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, MBA, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX 4499/ USNESENÍ Soudn...
Author:  Jiří Netrval

0 downloads 3 Views 489KB Size

Recommend Documents


EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, MBA, SOUDNÍ EXEKUTOR
1 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, MBA, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX 2516/ USNESENÍ Soudn...

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, MBA, SOUDNÍ EXEKUTOR
1 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, MBA, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX 13914/ USNESENÍ Soud...

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, MBA, SOUDNÍ EXEKUTOR
1 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, MBA, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX USNESENÍ Soudn&iacut...

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, MBA, SOUDNÍ EXEKUTOR
1 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, MBA, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX 505/18-95 USNESENÍ S...

Statutární město Karlovy Vary Městská policie Karlovy Vary Moskevská 34, KARLOVY VARY
1 ODDĚLENÍ PREVENCE A DOHLEDU Školní 7 - (Lidový dům) Karlovy Vary Stará Role tel.: kontakty na lektory: Pavel Dawi...

Oprava mostu v km 1,007 Karlovy Vary d.n. - Karlovy Vary
1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Lab...

88, Karlovy Vary USNESENÍ
1 K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary USNESENÍ ze 14. je...

88, Karlovy Vary USNESENÍ
1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údaj...

Židovská obec Karlovy Vary
1 Vnitřní pravidla pro poskytování sociálních služeb Židovské obce Karlovy Vary I. Charakteristika 1. Židovs...

88, Karlovy Vary
1 Objednatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Pořizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, ...EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, MBA, SOUDNÍ EXEKUTOR

181 EX 4499/16-275

USNESENÍ Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, MBA, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce na základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: rozsudek ze dne 29. 2. 2016, č. j. 3 C 14/2016-23, který vydal Okresní soud Praha-západ, exekučním soudem: Okresní soud Praha-západ, pověření ze dne 19. 4. 2016, č. j. 206 EXE 6647/2016, v exekuční věci oprávněného: Generali Pojišťovna a.s., IČ: 61859869, sídlem Bělehradská 132, Praha 2, 12084, práv. zást.: Mgr. Jan Ševčík, advokát, sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, 10100, proti povinnému: Sochová Kateřina, nar. 31. 8. 1977, IČ: 70357536, bytem U SILNICE 23, Všenory, 25231, pro vymožení peněžitého plnění oprávněného, jakož i nákladů oprávněného a nákladů exekuce, rozhodl o provedení elektronické dražby nemovitých věcí tak, že se dle § 336b a § 336o o.s.ř. vydává tato

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA: I.

Soudní exekutor dle § 336b a § 336o o.s.ř. nařizuje 1. elektronickou dražbu níže uvedených nemovitých věcí.

II.

Soudní exekutor dle § 336o odst. 2 písm. c) o.s.ř. stanovuje adresu internetové stránky, na které se dražba bude konat a kde může veřejnost, po provedení registrace na dražebním portálu, dražbu sledovat, takto: -

III.

Soudní exekutor dle § 336o odst. 2 písm. d) o.s.ř. stanovuje datum a čas zahájení a ukončení elektronické dražby, během kterého lze zvyšovat podání, takto: -

IV.

www.drazby-exekutori.cz

datum a čas zahájení elektronické dražby: 29. listopadu 2018 v 10.00 hodin, datum a čas ukončení elektronické dražby: 29. listopadu 2018 v 10.30 hodin, dražba se však koná i po této době, pokud dražitelé činí podání. Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku posledního podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, elektronická dražba se tím končí. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno.

Soudní exekutor dle § 336b odst. 2 písm. b) a písm. d) až h) o.s.ř. uvádí, že: a.

draženy budou nemovité věci a jejich příslušenství: 

nemovité věci:

a)

Adresa: T. G. Masaryka 623/12, 360 01 Karlovy Vary Tel.: + 420 353 224 896 / + 420 353 230 242 / e-mail: [email protected] / www.eukv.cz / ID datové schránky: 9h5vz87 IČ: 01825992 / DIČ: CZ8107203819 Bankovní spojení (číslo účtu): 2109373491/2700 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

vše výše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, 

příslušenství: kolna,

b)

vše výše zapsané v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, b.

výsledná cena dražených nemovitých věcí a jejich příslušenství byla stanovena částkou 2624000,00 Kč,

c.

výše nejnižšího podání je v souladu s § 336e odst. 1 o.s.ř. stanovena částkou 1968000,00 Kč,

d.

výše jistoty se stanovuje částkou 50000,00 Kč splatnou na účet soudního exekutora č. 2109373512/2700, v.s.: 449916, s.s.: rodné číslo fyzické osoby nebo identifikační číslo právnické osoby, či v hotovosti v pokladně soudního exekutora; v souladu s § 336h odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 336o odst. 4 o.s.ř. se jako dražitel může dražby zúčastnit pouze ten, kdo zaplatil jistotu do zahájení dražby,

e.

na nemovitých věcech uvedených ve výroku IV. bod a) váznou následující věcná břemena:

_________________________________________________________________________________________________________________ P o u č e n í : Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka a podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 věta poslední vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční činnosti a další činnosti ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou, nebo Vám bude předána v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

která prodejem v dražbě nezaniknou. Jiná věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou, soudnímu exekutorovi nebyla oznámena a ani mu nejsou jinak známá. f.

V.

vydražitel je v souladu s § 336l odst. 1 o.s.ř. oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty pro podávání návrhů předražku v délce 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu podle § 336ja odst. 1 o.s.ř.; byl-li však podán takový návrh, nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku; vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu; předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.

Soudní exekutor dle § 336o odst. 2 písm. a) o.s.ř. stanovuje způsob registrace dražitelů a způsob, jakým jsou dražitelé povinni sdělit svoje jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, takto: Dražby se může účastnit pouze ten, kdo zaplatil dražební jistotu a je účastníkem dražby probíhající na portálu www.drazby-exekutori.cz, kde prokáže svoji totožnost. Dražit nesmí soudci, zaměstnanci soudů, povinný, soudní exekutor a zaměstnanci soudního exekutora a ti, jimž v nabytí dražené věci brání zvláštní předpis. Další dražby se též nemůže účastnit vydražitel, který nezaplatil nejvyšší podání. Účastníkem dražby se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která provede základní registraci na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz a prokáže svoji totožnost odesláním registračního formuláře umístěného na http://www.drazby-exekutori.cz/registrace.aspx způsobem tam uvedeným provozovateli dražebního portálu, ve kterém uvede jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození. Účastník je povinen vyplnit v registračním formuláři všechny povinné údaje, jinak mu nebude umožněno registraci dokončit. Účastník je povinen v registračním formuláři uvést pravdivé a aktuální informace, jinak odpovídá za škodu, kterou neuvedením pravdivých informací způsobí. V případě, že po provedení registrace dojde k jakékoli změně v údajích uvedených v registračním formuláři, je účastník povinen toto oznámit provozovateli dražebního portálu. Provozovatel dražebního portálu zajistí, aby byl registrační formulář v elektronické podobě uložen v uživatelském účtu účastníka a přístupný všem uživatelům, k jejichž dražbám se účastník přihlásí. Účastník je povinen si při registraci zvolit uživatelské jméno, pod kterým se bude elektronických dražeb účastnit pod statusem účastníka či dražitele. Uživatel je povinen zdržet se užívání jakýchkoliv hanlivých, urážlivých či vulgárních označení, v opačném případě je administrátor oprávněn podle svého uvážení buď registraci uživatele a jeho účet bez náhrady zrušit anebo změnit jeho uživatelské jméno.

_________________________________________________________________________________________________________________ P o u č e n í : Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka a podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 věta poslední vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční činnosti a další činnosti ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou, nebo Vám bude předána v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Pro fyzickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit jako dražitel a draženou věc nabýt do svého výlučného vlastnictví, platí, že je povinna vyplnit registrační formulář označený „FYZICKÁ OSOBA“ a tento opatřit svým podpisem a doručit jedním z níže uvedených způsobů soudnímu exekutorovi nebo provozovateli dražebního portálu. Fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé a nabýt draženou věc do podílového spoluvlastnictví, jsou povinny vyplnit registrační formulář označený „SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL“, v němž uvedou zejména, v jakém poměru jim má být udělen příklep a který ze společných dražitelů je oprávněn i jménem ostatních dražitelů činit podání, a tento opatří svými podpisy všichni společní dražitelé a doručí jej jedním z níže uvedených způsobů soudnímu exekutorovi nebo provozovateli dražebního portálu. Fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé - manželé a draženou věc nabýt do společného jmění manželů, jsou povinny vyplnit registrační formulář označený „SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ“, v němž uvedou, který z manželů bude jménem manželů činit podání a tento opatřit podpisy obou manželů a doručit soudnímu exekutorovi nebo provozovateli dražebního portálu. Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit a draženou věc nabýt do svého výlučného vlastnictví, platí, že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat, vyplnit formulář označený „PRÁVNICKÁ OSOBA“, v němž osoba, která formulář vyplňuje, označí, z jakého titulu vyplývá její oprávnění jednat za právnickou osobou, a tento opatří svým podpisem, a spolu s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a listinami prokazujícími oprávnění jednat za právnickou osobu doručit jedním z níže uvedených způsobů soudnímu exekutorovi nebo provozovateli dražebního portálu. Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit jako společný dražitel s jiným dražitelem, platí přiměřeně předchozí ustanovení. Účastník, který má v úmyslu se zúčastnit dražby a svědčí mu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě k dražené nemovité věci, je povinen tuto skutečnost prokázat způsobem stanoveným níže. Za prokázání předkupního práva nebo výhrady zpětné koupě, nelze-li tuto skutečnost zjistit ze spisu soudního exekutora, se považuje zejména doručení aktuálního výpisu listu vlastnictví, či originálu nebo úředně ověřené kopie smlouvy, z níž předkupní právo či výhrada zpětné koupě vyplývá. Účastník, aby se mohl účastnit dražby, doručí vyplněný registrační formulář soudnímu exekutorovi nebo provozovateli dražebního portálu jedním z následujících způsobů: 1.

Registrační formulář vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit a v této formě ho odešle v listinné podobě soudnímu exekutorovi nebo provozovateli dražebního portálu na adresu jejich sídla.

2.

Registrační formulář vytiskne, vlastnoručně podepíše, nechá svůj podpis na formuláři úředně ověřit a nechá listinu převést autorizovanou konverzí do elektronické podoby. V této podobě ho doručí soudnímu exekutorovi na emailovou adresu [email protected] nebo provozovateli dražebního portálu na emailovou adresu [email protected]

3.

Registrační formulář převede do formátu .pdf, dokument opatří svým zaručeným elektronickým podpisem a v této formě ho doručí soudnímu exekutorovi na emailovou adresu [email protected] nebo provozovateli dražebního portálu na emailovou adresu [email protected]

4.

Registrační formulář převede do formátu .pdf, a v této formě ho doručí ze své datové schránky soudnímu exekutorovi do jeho datové schránky ID: 9h5vz87 nebo provozovateli dražebního portálu do jeho datové schránky ID: dbdfdti.

_________________________________________________________________________________________________________________ P o u č e n í : Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka a podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 věta poslední vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční činnosti a další činnosti ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou, nebo Vám bude předána v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

5.

Registrační formulář osobně podepíše před nadepsaným soudním exekutorem nebo před zaměstnancem uvedeného soudního exekutora, a současně mu prokáže svoji totožnost platným osobním dokladem. Registrační formulář předá soudnímu exekutorovi, který ho doručí do datové schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby.

VI.

Soudní exekutor dle § 336o odst. 2 písm. b) o.s.ř. tímto stanovuje způsob informování o postupu při dražbě, a to odkazem na internetové stránky http://www.drazby-exekutori.cz/napoveda.aspx, na kterých je tento postup zveřejněn.

VII.

Soudní exekutor dle § 336b odst. 3 písm. a) a b) o.s.ř. vyzývá:

VIII.

a.

každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva soudnímu exekutorovi v souladu s § 336o odst. 2 písm. g) o.s.ř. prokázal nejpozději tři pracovní dny před zahájením dražby, jinak k jeho právu nebude při provedení exekuce přihlíženo,

b.

každého, kdo má k nemovité věci nájemní či pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v dražební vyhlášce, nejde-li o nájemce bytu, výměnkáře, je-li součástí výměnku právo bydlení, nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského pachtu koncem pachtovního roku.

Soudní exekutor dle § 336b odst. 4 písm. a) až e) o.s.ř. upozorňuje: a.

oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele povinného, že se mohou domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro které byla nařízena exekuce, jestliže je v souladu s § 336o odst. 2 písm. f) o.s.ř. přihlásí nejpozději do zahájení dražby a přihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3 o.s.ř., tj. přihláška bude obsahovat výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá, vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby, údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří a skutečnosti významné pro pořadí pohledávky a k přihlášce budou připojeny listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu; k přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, se nepřihlíží, opožděné nebo neúplné přihlášky soudní exekutor usnesením odmítne; proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 336f o.s.ř.),

b.

oprávněného, ty, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitele a povinného, že mohou popřít přihlášené pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle § 336p odst. 1 o.s.ř., tj. ode dne zveřejnění oznámení o přihlášených pohledávkách na úřední desce soudního exekutora, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované podstaty bylo nařízeno jednání; k námitkám a žádosti o jednání učiněným později se nepřihlíží,

c.

dražitele, že se připouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením zástavního práva na vydražené nemovité věci (§ 336l odst. 4 o.s.ř.) s tím, že vydražitel je v souladu s § 336o odst. 2 písm. e) o.s.ř. povinen sdělit, zda bude nejvyšší podání dopláceno úvěrem se zřízením zástavního práva k vydražené nemovité věci, nejpozději do tří dnů od ukončení dražby,

_________________________________________________________________________________________________________________ P o u č e n í : Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka a podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 věta poslední vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční činnosti a další činnosti ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou, nebo Vám bude předána v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

d.

osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, že ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé a že udělením příklepu předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zanikají, nejde-li o předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, která udělením příklepu nezanikají; předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě musí být v souladu s § 336o odst. 2 písm. h) o.s.ř. uplatněny nejpozději tři pracovní dny před zahájením dražby s tím, že soudní exekutor před zahájením vlastní dražby rozhodne usnesením, zda jsou předkupní právo či výhrada zpětné koupě prokázány a toto rozhodnutí zveřejní v systému elektronické dražby,

e.

výlučně na základě skutečností zjištěných z veřejného seznamu na to, že pozemek, na který se vztahuje nařízení exekuce, není zatížen právem stavby,

f.

osobu odpovědnou za správu domu a pozemku dle § 1190 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o prodej jednotky v domě, že se může domáhat uspokojení pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, pokud tato pohledávka byla uplatněna u soudu žalobou podle části třetí občanského soudního řádu a jestliže ji v souladu s § 336o odst. 2 písm. f) o.s.ř. přihlásí nejpozději do zahájení dražby a přihláška bude obsahovat náležitosti podle § 336f odst. 2 a 3 o.s.ř., tj. přihláška bude obsahovat výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá, vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby, údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří a skutečnosti významné pro pořadí pohledávky a k přihlášce budou připojeny listiny prokazující, že jde o pohledávku související se správou domu a pozemku, která byla uplatněna u soudu žalobou podle části třetí občanského soudního řádu, ledaže tyto skutečnosti vyplývají z obsahu spisu, s tím, že přihlášky, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství nebude uvedena, soudní exekutor odmítne.

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Karlových Varech dne 8. 10. 2018

__________________________ Mgr. Lukáš Křivánek, MBA soudní exekutor Exekutorský úřad Karlovy Vary

_________________________________________________________________________________________________________________ P o u č e n í : Je-li Vám tato písemnost doručena bez otisku razítka a podpisu, je platná i bez těchto náležitostí, neboť byla vyhotovena za součinnosti provozovatele poštovních služeb v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 věta poslední vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční činnosti a další činnosti ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Vám byl doručen listinný stejnopis této písemnosti vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, k Vaší písemné žádosti bude zaslána tato písemnost elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti, přičemž tato písemnost bude vyhotovena v elektronické podobě a opatřena uznávaným elektronickým podpisem soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil, anebo elektronickou značkou, nebo Vám bude předána v sídle exekutorského úřadu na technickém nosiči dat.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.