FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILAPS87. Biztonsági adatlap. Azonosított felhasználás Ipari Foglalkozásszerű Fogyasztói Felhasználása -


1 Oldal 1/15 Biztonsági adatlap 1 SZAKASZ. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítá...

0 downloads 2 Views 190KB Size

Recommend Documents


No documents


FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016 A nyomtatás kelte 15/03/2016

FILAPS87

Oldal 1/15

Biztonsági adatlap 1 SZAKASZ. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Elnevezés

FILAPS87

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása zsírtalanító mosószer.arry tiles. Leírás/Használat Azonosított felhasználás Felhasználása 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cég neve Cím Helység és állam

Ipari

Foglalkozásszerű

Fogyasztói

-

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Via Garibaldi, 58 35018 San Martino di Lupari (PD) ITALIA tel: +39.049.9467300 fax: +39.049.9460753

Az illetékes személy e-mail címe A biztonsági adatlapért felelős

1.4. Sürgősségi telefonszám Sürgős információt ad

[email protected]

TEL +39.049.9467300 HUNGARY: +36 06 80 20 11 99 ETTSZ= Health Toxicological Information Service

2 SZAKASZ. A veszély meghatározása. 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása. A termék a 1272/2008/EK (CLP) rendelet (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 1907/2006/EK rendelet valamint későbbi módosításai rendelkezéseinek megfelelő biztonsági adatlap szükséges. Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza. Veszélyosztály és veszélymegjelölés: Szemirritáció, kategória 2

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

2.2. Címkézési elemek. Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016

FILAPS87

A nyomtatás kelte 15/03/2016 Oldal 2/15

Figyelmeztetések:

Figyelem

A figyelmeztető mondatok: H319

Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P101 P102 P264 P280 P305+P351+P338 P337+P313

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. A használatot követően a(z) . . . -t alaposan meg kell mosni. Szemvédő / arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

2.3. Egyéb veszélyek. A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat.

3 SZAKASZ. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok. 3.1. Anyagok. Nem rá vonatkozó információ. 3.2. Keverékek. Tartalom: Azonosítás.

Konc. %.

Osztályozás 1272/2008 (CLP).

10 - 30

Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Eye Irrit. 2 H319

1-5

Flam. Liq. 3 H226, Eye Irrit. 2 H319

1-5

Eye Irrit. 2 H319

BENZILALKOHOL CAS. 100-51-6 EK. 202-859-9 INDEX. 603-057-00-5 Nyilv. sz. 01-2119492630-38 1-propoxypropan-2-ol CAS. 1569-01-3 EK. 216-372-4 INDEX. Nyilv. sz. 01-2119474443-37 Monoethanolamine oleate CAS. 2272-11-9 EK. 218-878-0 INDEX. Nyilv. sz. : A REACH V. Melléklet szerint mentesített

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016

FILAPS87

A nyomtatás kelte 15/03/2016 Oldal 3/15

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-,trisodium salt CAS. 164462-16-2

1-5

Met. Corr. 1 H290

0,5 - 1

Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Corr. 1B H314, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 3 H412

EK. 423-270-5 INDEX. Nyilv. sz. 01-0000016977-53 ETANOL-AMIN CAS. 141-43-5

EK. 205-483-3 INDEX. 603-030-00-8 Nyilv. sz.

01-2119486455-28

Megjegyzés: A range felső értéke kizárva. Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. része tartalmazza.

4 SZAKASZ. Elsősegély-nyújtási intézkedések.

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése. SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencséket. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 30/60 percen át. Azonnal forduljunk orvoshoz. BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal zuhanyozzunk le. Azonnal forduljunk orvoshoz. LENYELÉS: Itassunk vizet minél nagyobb mennyiségben. Azonnal forduljunk orvoshoz. Ne hánytassuk, hacsak az orvos kifejezetten el nem rendeli. BELÉLEGZÉS: Azonnal hívjunk orvost. Vigyük a sérültet szabad levegőre, a baleset helyszínétől távol. Ha a légzés leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Alkalmazzunk megfelelő óvintézkedéseket a segítségnyújtó számára.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások. A tartalmazott anyagok által okozott tünetekről és mellékhatásokról, lásd a 11. pontot.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése. Nem állnak rendelkezésre információk.

5 SZAKASZ. Tűzvédelmi intézkedések.

5.1. Oltóanyag. MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK Az oltóeszközök a következők: szén-dioxid, hab, vegyi por. A kijutott, kiszivárgott termékhez, mely nem gyulladt meg, vízpárát lehet használni a gyúlékony gőzök szétoszlatására és a kijutás megállításában tevékenykedő személyek védelmére. NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016

FILAPS87

A nyomtatás kelte 15/03/2016 Oldal 4/15

Ne használjunk vízsugarat. A víz nem hatékony a tűz oltására, mindazonáltal felhasználható a tűznek kitett, zárt tartályok hűtésére, robbanások megelőzése céljából.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek. AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN A tűznek kitett tartályokban túlnyomás alakulhat ki robbanásveszélyt okozva. Ne lélegezze be az égéstermékeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését. Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést. Gyűjtsük össze az oltáshoz használt vizet, melyet a csatornába engedni nem szabad. Az oltáshoz használt szennyezett víznek és a tűz maradékának a hulladékeltávolítását az érvényes előírások szerint végezzük. VÉDŐFELSZERELÉS Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

6 SZAKASZ. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál.

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások. Állítsuk le a kijutást, ha nem áll fenn veszély. A bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződésének az elkerülése végett viseljünk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. pontjában tárgyalt személyi védőfelszerelést). Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szükséges beavatkozások esetében.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések. Akadályozzuk meg, hogy a termék bejusson a csatornába, a felszíni vizekbe, a talajvizekbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai. Szívjuk a kiömlött anyagot egy megfelelő edénybe. Mérlegeljük a termékhez használandó tartály kompatibilitását, a 10. pont ellenőrzésével. Szárítsuk fel a maradékot inert felszívó anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A 7. pont tartályainak az anyagát illetően győződjünk meg róla, hogy nem áll-e fenn esetleges inkompatibilitás. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra. A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.

7 SZAKASZ. Kezelés és tárolás.

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016 A nyomtatás kelte 15/03/2016

FILAPS87

Oldal 5/15

Berendezések és személyek számára megfelelő földelési rendszert biztosítsunk. Kerüljük a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Ne lélegezzük be az esetleges porokat vagy gőzöket vagy ködöket. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. Használat után mossunk kezet. Kerüljük a termék szétszóródását a környezetben.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt. Csak az eredeti tartályban tároljuk. Szellős helyen, gyújtóforrástól távol tároljuk. Tartsuk az edényeket hermetikusan lezárva. Tartsuk a terméket világosan címkézett tartályokban. Kerüljük a túlmelegedést. Kerüljük az erős ütéseket. A tartályokat esetleges inkompatibilis anyagoktól távol tároljuk, ellenőrizve a 10. pontot.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások). Nem állnak rendelkezésre információk.

8 SZAKASZ. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem. 8.1. Ellenőrzési paraméterek. Referenciák Szabványok:

CZE

Česká Republika

DEU DNK ESP

Deutschland Danmark España

FIN

Suomi

FRA GRB GRC

France United Kingdom Ελλάδα

HRV ITA NLD

Hrvatska Italia Nederland

NOR POL

Norge Polska

SVN SWE EU

Slovenija Sverige OEL EU TLV-ACGIH

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci MAK-und BAT-Werte-Liste 2012 Graensevaerdier per stoffer og materialer INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5 JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102 EH40/2005 Workplace exposure limits ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9 Φεβρουαρίου 2012 NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 Databank of the social and Economic Concil of Netherlands (SER) Values, AF 2011:18 Veiledning om Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r Uradni list Republike Slovenije 15. 6. 2007 Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18 Irányelv 2009/161/EU; Irányelv 2006/15/EK; Irányelv 2004/37/EK; Irányelv 2000/39/EK. ACGIH 2014

BENZILALKOHOL Küszöbérték. Típus

Állam

TWA/8h mg/m3

STEL/15min ppm

mg/m3

ppm

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016 A nyomtatás kelte 15/03/2016

FILAPS87

Oldal 6/15

TLV

CZE

40

HTP

FIN

45

NDS

POL

240

80 10

Becsült, a környezetre hatásmentes koncentráció - PNEC. Referencia érték édesvízben Referencia érték tengervízben Referencia érték édesvízi üledékekhez Referencia érték tengeri üledékekhez

1 0,1 5,27 527

mg/l mg/l mg/kg mg/kg

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL Fogyasztókra gyakorolt hatás. Expozíciós út

Lokális akut

Szisztem akut

Szájon át.

VND

25 mg/kg/d

Belélegezve.

VND

40,55 mg/m3

Bőrön át.

VND

28,5 mg/kg/d

Lokális krónikus

VND

Szisztem krónikus

5,7 mg/kg/d

Dolgozókra gyakorolt hatások Lokális akut

Szisztem akut

Lokális krónikus

Szisztem krónikus

VND

450 mg/m3

VND

90 mg/m3

VND

47 mg/kg/d

VND

9,5 mg/kg/d

Lokális krónikus VND

Szisztem krónikus 217 mg/m3

VND

9 mg/kg/d

Lokális krónikus

Szisztem krónikus

1-propoxypropan-2-ol Becsült, a környezetre hatásmentes koncentráció - PNEC. Referencia érték édesvízben Referencia érték tengervízben Referencia érték édesvízi üledékekhez Referencia érték tengeri üledékekhez Normál érték vízre, szakaszos kiadás Referencia érték STP mikroorganizmusokhoz Referencia érték szárazföldi környezethez

0,1 0,01 0,386 0,0386 1 4 0,0185

mg/l mg/l mg/kg mg/kg mg/l mg/l mg/kg

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL Fogyasztókra gyakorolt hatás. Expozíciós út

Lokális akut

Szisztem akut

Belélegezve.

Lokális krónikus VND

Szisztem krónikus 26 mg/m3

Bőrön át.

VND

2,2 mg/kg/d

Dolgozókra gyakorolt hatások Lokális akut

Szisztem akut

Monoethanolamine oleate Becsült, a környezetre hatásmentes koncentráció - PNEC. Referencia érték édesvízben Referencia érték tengervízben Referencia érték édesvízi üledékekhez Referencia érték tengeri üledékekhez Normál érték vízre, szakaszos kiadás Referencia érték STP mikroorganizmusokhoz Referencia érték szárazföldi környezethez

0,478 0,0478 8020 802 0,141 0,562 1600

mg/l mg/l mg/kg mg/kg mg/l mg/l mg/kg

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL Fogyasztókra gyakorolt hatás. Expozíciós út

Lokális akut

Szisztem akut

Szájon át.

VND

25 mg/kg bw/d

Dolgozókra gyakorolt hatások Lokális akut

Lokális krónikus

Szisztem krónikus

Szisztem akut

Belélegezve.

VND

43,5 mg/m3

VND

146,9 mg/m3

Bőrön át.

VND

25 mg/kg bw/d

VND

41,7 mg/kg bw/d

Lokális krónikus

Szisztem krónikus

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-,trisodium salt Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL Fogyasztókra gyakorolt hatás. Expozíciós út

Lokális akut

Szisztem akut

Lokális krónikus

Szisztem krónikus

Dolgozókra gyakorolt hatások Lokális akut

Szisztem akut

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016 A nyomtatás kelte 15/03/2016

FILAPS87

Oldal 7/15

Szájon át.

85 mg/kg/d

85 mg/kg/d

17 mg/kg/m3

17 mg/kg/m3

Belélegezve.

20 mg/m3

20 mg/m3

2 mg/m3

20 mg/m3

Típus

Állam

TWA/8h

TLV

CZE

2,5

AGW

DEU

5,1

2

10,2

4

10,2

4

40 mg/m3

40 mg/m3

4 mg/m3

40 mg/m3

Lokális krónikus

Szisztem krónikus

ETANOL-AMIN Küszöbérték. mg/m3

STEL/15min ppm

mg/m3

ppm

7,5

BŐR. BŐR.

MAK

DEU

5,1

2

TLV

DNK

2,5

1

VLA

ESP

2,5

1

7,5

3

BŐR.

HTP

FIN

2,5

1

7,6

3

BŐR.

BŐR.

VLEP

FRA

2,5

1

7,6

3

BŐR.

WEL

GRB

2,5

1

7,6

3

BŐR.

TLV

GRC

2,5

1

7,6

3

GVI

HRV

2,5

1

7,6

3

BŐR.

TLV

ITA

2,5

1

7,6

3

BŐR.

OEL

NLD

2,5

TLV

NOR

2,5

NDS

POL

2,5

MV

SVN

2,5

1

MAK

SWE

OEL

EU

TLV-ACGIH

7,6

BŐR.

1

BŐR. 7,5 BŐR.

8

3

15

6

BŐR.

2,5

1

7,6

3

BŐR.

7,5

3

15

6

Becsült, a környezetre hatásmentes koncentráció - PNEC. Referencia érték édesvízben Referencia érték tengervízben Referencia érték édesvízi üledékekhez Referencia érték tengeri üledékekhez Normál érték vízre, szakaszos kiadás Referencia érték STP mikroorganizmusokhoz

0,085 0,0085 0,434 0,0434 0,028 100

mg/l mg/l mg/kg mg/kg mg/l mg/l

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL Fogyasztókra gyakorolt hatás. Expozíciós út

Lokális akut

Szisztem akut

Dolgozókra gyakorolt hatások Lokális akut

Szájon át.

Lokális krónikus VND

Szisztem krónikus 3,75 mg/kg/d

Szisztem akut

Belélegezve.

2 mg/m3

VND

3,3 mg/m3

VND

Bőrön át.

VND

0,24 mg/kg/d

VND

1 mg/kg/d

RövidÍtések:

(C) = CEILING ; BELÉL = Belélegezhető frakció ; RESPIR = Respirábilis frakció ; THORAK = Thorakális frakció. VND = azonosított veszély, de nem áll rendelkezésre semmilyen DNEL/PNEC ; NEA = nincs várható expozíció ; NPI = nincs azonosított veszély.

Az oldószer-keverék TLV értéke.

7,5 mg/m3.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016

FILAPS87

A nyomtatás kelte 15/03/2016 Oldal 8/15

8.2. Az expozíció ellenőrzése. Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni vedőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztetettségét hatékony helyi légelszívó berendezéssel. A személyi védőfelszerelésen fel kell legyen tüntetve az EK-jelölés, mely tanúsítja, hogy megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak. Gondoskodjunk sürgősségi arc- és szemmosó zuhanyról. KEZEK VÉDELME A kezet III. Kategóriájú munkakesztyűvel kell védeni (MSZ EN 374). A védőkesztyűk anyagának kiválasztásához figyelembe kell venni az alábbiakat: kompatibilitás, károsodás/elhasználódás, szakadási és áthatolási idő. Készítmények esetén a munkakesztyűk kémiai anyagoknak való ellenálló képesség használat előtt előtt ellenőrizni kell, amennyiben az előre nem kiszámítható. A kesztyűknek van kopás-idej van, amely használat módjától és időtartamától függ. BŐR VÉDELME Hosszú újjú munkaruhát és I. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (89/686/EGK irányelv és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni. SZEMEK VÉDELME Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (MSZ EN 166). LÉGZŐSZERVEK VÉDELME Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, ajánlatos A típusú légszűrő arcmaszk viselése, melynek osztályát (1, 2 vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani. (MSZ EN 14387). Különböző természetű gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aerosolok, füstök, ködök stb.) jelenléte esetén kombinált típusú szűrőkről kell gondoskodni.. A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott. Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a szagérzékelési küszöb a vonatkozó TLV-TWA-nál magasabb, valamint szükséghelyzet esetén, viseljünk nyíltkörös, sűrített levegős (EN 137. szabvány) vagy külső levegőellátással működő légzésvédő készüléket (EN 138. szabvány). A légúti védőfelszerelés helyes megválasztásához kövessük az EN 529 szabvány útmutatását. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ KONTROLLJAI. A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi eőírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges.

9 SZAKASZ. Fizikai és kémiai tulajdonságok. 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ. Fizikai állapot Szín Szag Szagküszöbérték. pH-érték. Olvadáspont / fagyáspont. Kezdeti forráspont. Forrásponttartomány. Lobbanáspont. Párolgási sebesség Szilárd anyagok és gázok gyúlékonysága Felső gyulladási hőmérséklet. Felső gyulladási hőmérséklet. Alsó robbanási határ. Felső robbanási határ. Gőznyomás.

folyékony Vil goss rga Pine fragrance Nem áll rendelkezésre. 11 Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. > 60 ˚C. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016

FILAPS87

A nyomtatás kelte 15/03/2016 Oldal 9/15

Relatív gőzsűrűség Relatív sűrűség. Oldhatóság Megoszlási együttható: n-oktánol/víz Öngyulladási hőmérséklet. Bomlási hőmérséklet. Viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok

Nem áll rendelkezésre. 1,011 Kg/l V zben teljesen old d Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre. Nem áll rendelkezésre.

9.2. Egyéb információk. VOC (Az EK/2010/75) : VOC (illékony szén) :

20,14 % - 203,65 g/liter. Nem áll rendelkezésre.

10 SZAKASZ. Stabilitás és reakciókészség.

10.1. Reakciókészség. Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye.

10.2. Kémiai stabilitás. A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége. Normális felhasználási és tárolási feltételek között veszélyes reakciók nem várhatók.

10.4. Kerülendő körülmények. Nincsen. Tartsuk magunkat mindazonáltal a vegyi termékekkel szemben alkalmazott szokásos óvintézkedésekhez.

10.5. Nem összeférhető anyagok. Nem állnak rendelkezésre információk.

10.6. Veszélyes bomlástermékek. Hőbomlásra vagy tűz esetén az egészségre potenciálisan káros gázok és gőzök szabadulhatnak fel.

11 SZAKASZ. Toxikológiai adatok.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016

FILAPS87

A nyomtatás kelte 15/03/2016 Oldal 10/15

Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint.Ezért a termék expozíciójából származó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját. Akut hatások: szembe jutva irritációt okoz; a tünetek lehetnek: kivörösödés, ödéma, fájdalom és könnyezés. Lenyelése egészségi problémákat okozhat, hasi fájdalmakat, gyomorégést, hányingert és hányást.

Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-,trisodium salt LD50 (Szájon át).> 4 mg/kg ratto LD50 (Bőrön át).> 4 mg/kg dermale LC50 (Belélegzés).> 5 mg/l ratto 1-propoxypropan-2-ol LD50 (Szájon át).> 2000 mg/kg Rat LD50 (Bőrön át).> 2000 mg/kg Rat ETANOL-AMIN LD50 (Szájon át).1515 mg/kg rat male/female LD50 (Bőrön át).2504 mg/kg male rabbit BENZILALKOHOL LD50 (Szájon át).1230 mg/kg Rat LD50 (Bőrön át).2000 mg/kg Rabbit LC50 (Belélegzés).> 4,1 mg/l/4h Rat Monoethanolamine oleate LD50 (Szájon át).1089 mg/kg rat male/female LD50 (Bőrön át).2504 mg/kg male rabbit LC50 (Belélegzés).> 1,3 mg/l/4h 6h rat male/female

12 SZAKASZ. Ökológiai információk. Mivel a készítményről nem állnak rendelkezésre specifikus adatok, használjuk a normál ipari munkaelőírások betartásával, elkerülve a termék kijutását a környezetbe. Mindenképpen elkerülendő, hogy a termék a talajba vagy vízfolyásokba kerüljön. Amennyiben a termék vízfolyásba került vagy beszennyezte a talajt vagy a növényzetet, értesíteni kell az illetékes hatóságokat. Intézkedni kell, hogy minimálisra csökkenjen a vízbázisokra gyakorolt hatás. 12.1. Toxicitás. Alanine, N,Nbis(carboxymethyl)-,trisodium salt LC50 - Halak Esetén. EC50 - Rákok Esetén.

> 200 mg/l/96h > 200 mg/l/48h

1-propoxypropan-2-ol LC50 - Halak Esetén.

> 100 mg/l/96h Rainbow Trout

EC50 - Rákok Esetén.

> 100 mg/l/48h Daphnia Magna

ETANOL-AMIN LC50 - Halak Esetén.

349 mg/l/96h Cyprinus carpio

EC50 - Rákok Esetén.

65 mg/l/48h Daphnia Magna

EC50 - Algák / Vízi Növények Esetén. Krónikus NOEC halak esetén.

2,1 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata 1,24 mg/l 41d Oryzias latipes

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016

FILAPS87

A nyomtatás kelte 15/03/2016 Oldal 11/15

BENZILALKOHOL LC50 - Halak Esetén.

460 mg/l/96h Pimephales promelas

EC50 - Rákok Esetén.

230 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Algák / Vízi Növények Esetén.

770 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata

Monoethanolamine oleate LC50 - Halak Esetén.

349 mg/l/96h Cyprinus carpio

EC50 - Rákok Esetén.

65 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Algák / Vízi Növények Esetén.

2,5 mg/l/72h Pseudokirchnerella subcapitata

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság.

Alanine, N,Nbis(carboxymethyl)-,trisodium salt Biológialilag gyorsan lebontható. >80% 28d 1-propoxypropan-2-ol Biológialilag gyorsan lebontható. >70% 10d ETANOL-AMIN Vízben való oldhatóság.

mg/l 1000 - 10000

Biológialilag gyorsan lebontható. >70% 28d BENZILALKOHOL Biológialilag gyorsan lebontható. 87% 28d Monoethanolamine oleate Biológialilag gyorsan lebontható. >90 21d 12.3. Bioakkumulációs képesség.

ETANOL-AMIN Megoszlási együttható: oktanol/víz.

-2,3

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016

FILAPS87

A nyomtatás kelte 15/03/2016 Oldal 12/15

BENZILALKOHOL Megoszlási együttható: oktanol/víz.

1,05

12.4. A talajban való mobilitás.

ETANOL-AMIN Megoszlási együttható: talaj/víz.

-0,5646

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei. A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat. 12.6. Egyéb káros hatások. Nem állnak rendelkezésre információk.

13 SZAKASZ. Ártalmatlanítási szempontok.

13.1. Hulladékkezelési módszerek. Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni. Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

14 SZAKASZ. Szállításra vonatkozó információk. 14.1. UN-szám.

Nem alkalmazható.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés.

Nem alkalmazható.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok).

Nem alkalmazható.

14.4. Csomagolási csoport.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016

FILAPS87

A nyomtatás kelte 15/03/2016 Oldal 13/15

Nem alkalmazható.

14.5. Környezeti veszélyek.

Nem alkalmazható.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések.

Nem alkalmazható.

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás.

Nem rá vonatkozó információ.

15 SZAKASZ. Szabályozással kapcsolatos információk. 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok. Seveso kategória.

Nincs.

A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint. Termék. Pont.

3

A Candidate List (REACH 59. cikk)-ben szereplő anyagok. Nincs. Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet). Nincs. Kiviteli bejentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EK) rendelet. Nincs. A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs. A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok:

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016

FILAPS87

A nyomtatás kelte 15/03/2016 Oldal 14/15

Nincs. Egészségügyi ellenőrzés. E kémiai anyag expozíciójának kitett dolgozók nem kötelesek egészségügyi ellenőrzés alatt állni, ha a kockázat-értékelés eredményei azt mutatják, hogy csak enyhe kockázat áll fenn a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, és ha betartják a 98/24/EK rendeletben foglaltakat.

(EC) No. 648/2004 Szabályzatban megfelelő összetevők 5% és 15% között

szappan

Limonene, parfümök, Linalool A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EC) No. 648/2004 Szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés. Az alábbi tartalmazott anyagokra vonatkozóan végeztek kémiai biztonsági értékelést: BENZILALKOHOL 1-propoxypropan-2-ol ETANOL-AMIN

16 SZAKASZ. Egyéb információk. A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege: Flam. Liq. 3

Tűzveszélyes folyadékok, kategória 3

Met. Corr. 1

Fémekre maró hatású anyagok és keverékek, kategória 1

Acute Tox. 4

Akut toxicitás, kategória 4

Skin Corr. 1B

Bőrmarás, kategória 1B

Eye Irrit. 2

Szemirritáció, kategória 2

STOT SE 3

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3

Aquatic Chronic 3

A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 3

H226

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H302

Lenyelve ártalmas.

H312

Bőrrel érintkezve ártalmas.

H332

Belélegezve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H335

Légúti irritációt okozhat.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

RÖVIDÍTÉSEK: - ADR:Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

Átdolgozási Sz. 17

Felülvizsgálva 14/03/2016

FILAPS87

A nyomtatás kelte 15/03/2016 Oldal 15/15

- CAS NUMBER: CAS (Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat) szám - CE50: közepes effektív koncentráció - CE NUMBER: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben - CLP: 1272/2008/EK rendelet - DNEL: Származtatott hatásmentes szint - EmS: Emergency Schedule - GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere - IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat - IC50: közepes gátló koncentráció - IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata - IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet - INDEX NUMBER: CLP VI. melléklet azonosító szám - LC50: Közepes halálos koncentráció - LD50: Közepes halálos dózis - OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték - PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint - PEC: Becsült környezeti koncentráció - PEL: Megengedett expozíciós határérték - PNEC: Becsült hatástalan koncentráció - REACH: 1907/2006/EK rendelet - RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat - TLV: Küszöbérték - TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni. - TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték - TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték - VOC: Illékony szerves vegyület - vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA: 1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EU) rendelete (REACH) 2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EU) rendelete (CLP) 3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EU) rendelete (I Atp. CLP) 4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete 5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP) 6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP) 7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP) 8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP) 9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - ECHA Agency honlap Megjegyzés a felhasználó számára: A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e. Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást. Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk. A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítsunk. Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest: A következő rovatokban történtek változások: 03 / 08 / 09 / 11 / 12.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.