GIDS voor de LEERLINGEN Sint-Lodewijk - BuSO


1 GIDS voor de LEERLINGEN Sint-Lodewijk - BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische handicap Sint-Lodewijk Kwatrechtsteenweg Wetteren ...
Author:  Guus Lambrechts

0 downloads 1 Views 4MB Size

Recommend Documents


Schoolreglement BuSO-KIDS voor leerlingen
1 Schoolreglement BuSO-KIDS voor leerlingen2 Welkom We vinden het fijn dat je samen met je ouders voor het BuSO-KIDS gekozen hebt. We hopen dat iedere...

Creatie door leerlingen BuSO
1 Creatie door leerlingen BuSO2 Mevrouwen, Mijne heren, Wij zijn verheugd u ons jaarverslag 2016 te kunnen voorstellen. Zoals de voorbije jaren zijn i...

GIDS VOOR LEERLINGEN
1 GIDS VOOR LEERLINGEN Beroepsschool Sint-Jozef Opleidingsvorm 1: type 3 Opleidingsvorm 3: type basisaanbod, 1, 3 & 9 OC SINT-JOZEF Ebergiste De D...

GIDS VOOR LEERLINGEN
1 GIDS VOOR LEERLINGEN Beroepsschool Sint-Jozef Opleidingsvorm 1: type 3 Opleidingsvorm 3: type basisaanbod, 1, 3 & 9 OC SINT-JOZEF Ebergiste De D...

praktische gids voor ouders en leerlingen
1 praktische gids vr uders en leerlingen Schljaar Sint-Dnatusinstituut Middenschl Dendermndestraat Merchtem tel. 052/ fax. 052/2 Inhudstafel Blz. 1. W...

ICT GIDS LEERLINGEN EN OUDERS
1 ICT GIDS LEERLINGEN EN OUDERS Door middel van deze ICT-gids willen we een extra service bieden wat betreft ICT op het Sterren College. In deze uitga...

Voortgezet Onderwijs Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen
1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Voortgezet Onderwijs Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen2 3 Heeft u, na het lezen van deze gi...

Voortgezet Onderwijs Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen
1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Voortgezet Onderwijs Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen2 Heeft u, na het lezen van deze gids...

DE GIDS VOOR SCHOOLVERLATERS
1 DE GIDS VOOR SCHOOLVERLATERS2 2016 Op een dag zet je de stap naar werk, maar je hebt nog een hoop vragen. Hoe zit dat precies met je inschrijving bi...

Praktische gids voor de
1 Praktische gids voor de VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN2 INHOUD INLEIDING: DE WET 2 1. Is de wetgeving van toepassing op uw bedrijf? 3 3 types verpakk...GIDS voor de LEERLINGEN Sint-Lodewijk - BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische handicap

Sint-Lodewijk Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Schooljaar 2011/2012

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

1

inhoud Welkom 1 2 3 4 5 6

Historiek Het opvoedingsproject De omgeving Studieaanbod Een dag in Sint-Lodewijk Aan de ouders 6.1 Individuele begeleiding en opvolgen van de leerlingen 6.2 Opvolging studieresultaten 6.3 Oudercontacten OV 1 en OV 4 6.4 Infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen (OV 4) 6.5 Infoavond over de studiekeuze na het tweede jaar (OV 4) 6.6 Infoavond over de stages in het BSO (OV 4) 6.7 Schoolraad 6.8 Mededelingen en nieuwsbrief 6.9 Bereikbaarheid van de school 7 Kalender 8 Wie is wie 8.1 De directeur 8.2 De klastitularis 8.3 De vakleerkrachten 8.4 De coördinatoren 8.5 Het CLB 8.6 De schoolarts 8.7 De ICT-coördinatoren 8.8 De preventieadviseur 8.9 Het secretariaat 9 Evaluatie 9.1 Evaluatie en rapporten in OV 4 9.1.1 Dagwerk 9.1.2 Stages en GIP 9.1.3 Examens 9.1.4 Ordemaatregelen bij examens 9.1.5 Schrijfhulp en examenhulp 9.1.6 Remediëring tijdens het schooljaar en vakantietaken 9.1.7 Officiële waarschuwing / bijkomende proeven 9.1.8 Rapporten dagwerk 9.1.9 Trimesterrapporten en jaarrapport 9.1.10 Attituderapporten 9.1.11 Waarde van elk trimesterrapport 9.2 Evaluatie en rapporten in OV 1

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

5 8 12 13 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 32

2

Leerstoornissen 33 10 Eindbeoordeling 33 11.1 Eindbeoordeling OV 4 33 11.1.1 Attesten 33 11.1.2 Uitgestelde beslissingen 33 11.1.3 Getuigschriften en diploma’s 34 11.2 Eindbeoordeling OV 1 34 11 Levensstijl 35 12.1 Relationele vorming en omgang 35 12.2 Algemeen voorkomen 36 12 Schoolmateriaal 36 13.1 Schoolboeken 36 13.2 Werkboeken, atlas 36 13.3 Fotokopieën 36 ste 13.4 Mappen 1 graad 36 13.5 Schoolagenda 37 13.6 Persoonlijke voorwerpen 37 13.7 Klaslokaal 37 13.8 Beschadigingen 37 13 Klare afspraken 38 14.1 Aanvang van de lessen 38 14.2 Leerlingenvervoer 38 14.3 Te laat komen 38 14.4 Leswisseling 38 14.5 Recreatie 38 14.6 Middagpauze 39 14.7 Het verlaten van het klaslokaal en het schoolgebouw na de lessen 39 14.8 Het verlaten van het schoolgebouw tijdens de lesuren 39 14.9 Geluidsdragers 39 14.10 GSM 40 14.11 Beeld- en geluidsopnamen in de school 40 14.12 Gebruik van het computermateriaal 40 14 Administratieve afspraken 42 15.1 De inschrijving 42 15.2 Bevestiging studiekeuze OV 4 43 15.3 Het administratieve dossier van de leerling (OV 4) 43 15.4 Het CLB 43 15.5 Regelmatige leerling 46 15.6 Aanwezigheid en extramurale activiteiten 46 15.7 Afwezigheden 46 15.8 Afwezigheid tijdens examens, CO’s, praktijk, stages, taken 48 15.9 Vrijstelling van vakken 49 15.10 Spreiding van het lesprogramma 49 15.11 TOAH 49 15.12 Afwezigheid tijdens de studie en evaluatiedagen 49 15.13 Spijbelen 50 15.14 De schoolverzekering 50 15.15 Bewaartijd van de leerlingendocumenten 50 15.16 Samenwerking met apart wonende ouders 50 15.17 De schoolrekening 51

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

3

15 Veiligheid, gezondheid en hygiëne 16.1 Milieubewustzijn in de eigen omgeving 16.2 Toiletten 16.3 Roken 16.4 Drugs 16.5 Alcoholische dranken 16.6 EHBO / medische dienst 16.7 Brandpreventie

52 52 52 52 52 53 53 53

Wettelijke bepalingen

54

1 2 3 4 5 6 7 8 9

54 56 59 61 61 61 61 62 63

Engagementsverklaring Orde- en tuchtmaatregelen Beroepsmogelijkheden na de deliberatie Wet op de verwerking van de persoonsgegevens Beeld- en geluidopnames Gebruik van de naam Sint-Lodewijk Informatieve uitgaven van de school Studietoelagen De verantwoordelijken

WELKOM Geachte ouders Beste leerlingen Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school en wij danken u voor het vertrouwen dat u in Sint-Lodewijk stelt. We willen samen met alle personeelsleden een positieve omgeving creëren voor een evenwichtige ontplooiing van uw zoon of dochter. De nieuwe leerlingen heten we van harte welkom. We zijn ervan overtuigd dat je vlug je weg zal vinden in deze nieuwe omgeving. De leerkrachten zullen je zo goed mogelijk begeleiden. Ook de andere leerlingen verwelkomen we graag opnieuw op onze school. We zijn blij dat je er weer bent en we hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wil helpen. Het boekje dat je nu in handen houdt, is een Gids voor de leerlingen waarin wij alle informatie geven over de school. Het schoolreglement is een deel van deze Gids. Meerderjarige leerlingen kunnen juridisch autonoom optreden en kunnen het schoolreglement zelf ondertekenen. Dat geldt ook voor alle andere documenten zoals rapporten en bepaalde afwezigheden. Toch blijft de school de ouders van meerderjarige leerlingen als gesprekspartner erkennen en worden zij steeds geïnformeerd en uitgenodigd. Wij vragen dan ook dat zij dit schoolreglement mee ter kennisname ondertekenen. We wensen je veel enthousiasme en veel succes.

Het personeel en de directie

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

4

1 HISTORIEK

Petrus Jozef Triest werd geboren in Brussel op 31 augustus 1760. Hij werd pastoor in Lovendegem waar hij de basis zou leggen voor de uitbouw van zijn levenswerk. Petrus Jozef Triest richtte de congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria op in 1803. Op 4 november 1803, na een plechtige eucharistieviering in de dorpskerk, namen de eerste Zusters van Liefde hun intrek in de nieuwe woonst op Appensvoorde (Lovendegem). Op 21 augustus 1804 vertrouwde pastoor Triest zijn stichting een nieuwe taak toe. Naast het onderwijs zouden de Zusters van Liefde ook de verzorging van zieke en behoeftige mensen op zich nemen. In 2003 bestond de Congregatie van de Zusters van Liefde 200 jaar. In dat jubeljaar werden dan ook tal van activiteiten georganiseerd. Vanaf 1 januari 2003 zijn de werken (scholen, voorzieningen, instellingen, …) afgesplitst van de congregatie en krijgen zij meer autonomie. Een nieuw samenwerkingsnetwerk is opgestart, de WGO-groep TABOR. Ook Sint-Lodewijk maakt hiervan deel uit. Samen met andere scholen, ziekenhuizen, mpi’s, … proberen we op deze wijze een meerwaarde te realiseren. Sint-Lodewijk is de oudste instelling voor personen met een motorische handicap in Vlaanderen. Onder leiding van Monseigneur Van Reckem en Dokter A. Van Haelst startte in 1921 de opvang van motorisch gehandicapte meisjes als privé-initiatief van de Zusters van Liefde. Hierbij stelden de zusters een deel van hun klooster ter beschikking aan een 15-tal verlamde kinderen van 5 tot 12 jaar aan wie elementair onderwijs werd gegeven. Officieel luisterde de instelling naar de naam: ‘Gesticht voor gebrekkige meisjes te Kwatrecht’. In 1928 verruimde men het onderwijspakket met een afdeling huishoudkunde analoog aan de gewone beroepsscholen. De gehandicapte leerlingen werden van toen af reeds in de mogelijkheid gesteld een beroep te leren. Voor die tijd was dit een revolutionaire omkering in de mentaliteit rond hulpverlening. De segregatie en collocatie van gehandicapten was in die tussenoorlogse periode immers nog een algemeen aanvaard idee.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

5

Het opleiden van onze leerlingen tot een beroep, stond in schril contrast met de toen heersende mentaliteit.

In 1937 werd de school door de staat erkend. Spoedig daarop brak de tweede wereldoorlog uit en dit was onvermijdelijk een periode van stagnatie. In 1949 werd onder leiding van Kanunnik Blaton en Dokter J. Van Haelst het hele gebouw gemoderniseerd, voorzien van liften en hellende vlakken en werd er een medische afdeling opgericht met mecano-, elektro-, hydro- en kinesitherapie. Naast Dr. Van Haelst, orthopedist en pediater, was er 1 kinesist die bijgestaan werd door enkele verpleegsters. In 1950 telde het lager onderwijs 94 leerlingen en de beroepsafdeling 51 leerlingen. Het waren vooral kinderen met polio, verlammingen, heup- en gewrichtsafwijkingen en enkele hersenverlamden. Het begeleidend personeel voor deze 145 kinderen beperkte zich tot 1 geneesheer-specialist, 1 kinesist, 5 verpleegsters, 2 opvoedsters, 5 onderwijzeressen, 1 toezichtster en 6 leraressen van de beroepsafdeling. Sinds 1967 (oprichting Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten - vanaf 1991 Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap) werden de leerlingen na de klasuren begeleid in kleine leefeenheden. De laatste 30 jaar kwam het instituut in een ware stroomversnelling. De wijzigende mentaliteit in de gehandicaptenzorg op humaan, pedagogisch en medisch vlak en de hierbij aansluitende wetgeving, maakten een verdere structureelorganisatorische uitbouw van onze instelling mogelijk en leidden tot een inhoudelijke verrijking van onze werking. Geschoold opvoedend en ander deskundig personeel deden hun intrede. De paramedische diensten werden volwaardig uitgebouwd samen met een verruimde medische staf. Het onderwijs werd meer gedifferentieerd en duidelijker gestructureerd. Er kwamen speciale programma’s voor kinderen en jongeren met een meervoudige handicap. Onze instelling werd in 1972 ook gemengd.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

6

Begin jaren ‘70 (Regenboog) en in de jaren ‘80 (Klaverwei) werden 108 individuele kamers en 14 nieuwe leefgroepen bijgebouwd. Dit maakte het mogelijk de kinderen intenser te begeleiden. In de aard van de dienstverlening werd in 1982 gestart met een dienst 'Vroegtijdige Thuisbegeleiding' die orthopedagogische en therapeutische begeleiding aan huis organiseert voor gezinnen met heel jonge kinderen. Vanaf november 1988 werd dit een aparte vzw in samenwerking met het mpi Ten Dries te Landegem: vzw de Kangoeroe. De thuisbegeleidingsdienst richt zich momenteel zowel naar zeer jonge kinderen als naar jongeren en volwassenen met motorische ontwikkelingsmoeilijkheden en NAH (niet aangeboren hersenletsels of voorheen ‘posttraumatisch gehandicapten’) in Oost-Vlaanderen. In 1984 startte Sint-Lodewijk met een home voor volwassenen met een meervoudige handicap. Momenteel biedt Home Diepenbroek dus opvang aan 34 volwassenen met een motorisch-meervoudige handicap. Tot de realisatie van de nieuwbouw op de verkaveling tegenover het huidige terrein van Home Diepenbroek (in de Diepenbroekstraat te Wetteren), verblijven 14 van de bewoners op de campus van Sint-Lodewijk in de Kwatrechtsteenweg te Wetteren. Ook in de school (BuSO) evolueerde de werking en het studieaanbod gedurende de laatste dertig jaar. In 1974 start een nieuwe afdeling nl. de sociale leerklassen voor meervoudig gehandicapten. In 1978 wordt het buitengewoon onderwijs hertekend in vier opleidingsvormen. Sint-Lodewijk biedt OV 1 en OV 4 aan. In 1979 schakelt het Secundair Onderwijs voor OV 4 over naar het VSO (Vernieuwd Secundair Onderwijs). Na veel discussie op nationaal vlak, wordt in 1989 het eenheidstype in het secundair onderwijs ingevoerd. Een combinatie van het VSO en het traditionele onderwijs. Het studieaanbod voor OV 4 dat vroeger enkel uit een TSO-studierichting en twee BSO-studierichtingen bestond, wordt uitgebreid met drie studierichtingen in het ASO en vernieuwde studierichtingen in TSO en BSO. In 1983 en 1984 startten de scholen met de begeleiding van kinderen en jongeren met een motorische handicap in het gewoon onderwijs. Naast deze GONbegeleiding door de scholen, geeft het mpi ook advies en ondersteuning door de therapiecoördinator en de dienst DIATH. Vanaf november 1988 werd gestart met de dienst 'Begeleid Wonen' i.s.m. vzw De Beweging (Gijzenzele) en Home Angèle Verburght (Landegem). Zij stichtten samen een aparte vzw die later geregistreerd werd in een groter samenwerkingsverband: ‘Begeleid Wonen Oost-Vlaanderen of de vzw WUNIAN’.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

7

2 HET OPVOEDINGSPROJECT

CHRISTELIJKE SCHOOL Onze school wil de leerlingen helpen opgroeien tot christelijk geïnspireerde volwassenen. Dit wil zeggen dat we mensen willen vormen die in onze samenleving gestalte durven geven aan hun christen-zijn. Zij kunnen daarbij in dialoog treden en samenwerken met personen en groepen met een andere levensbeschouwing. Sint-Lodewijk probeert een eigentijdse formulering van haar christelijke identiteit binnen het vormings- en opvoedingsproject waar te maken. Hiervoor baseren we ons op de opdrachtsverklaring van de congregatie van de Zusters van Liefde van J. M., Noordprovincie waarin de volgende basiswaarden ons handelen richten:

Gastvrijheid Solidariteit Kwaliteit Evenwaardigheid Openheid Soberheid Innovatie

Van jou als leerling verwachten we dat: ♦ jij je openstelt voor de figuur van Jezus Christus en voor de evangelische waarden van waaruit onze school werkt. ♦ je probeert deze waarden een plaats te geven in een persoonlijke levensbeschouwelijke visie. ♦ je door studie van de christelijke godsdienst, tot een verdieping of herontdekking van je eigen geloofs(be)leven wil komen. ♦ je, vanuit het eigen christelijk zingevingsmodel, respect kan opbrengen voor de overtuiging en geloofsvisie van anderen.

OPVOEDEND ONDERWIJS OP CHRISTELIJK-GELOVIGE BASIS We stellen ons actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke wijze ook, kansarm is. Wij bieden een kwalitatief onderwijs aan onze jongeren zowel op het inhoudelijke vlak als op het vlak van de didactische werking. In onze pedagogische benadering stellen wij elke jongere als uniek individu centraal. Wij streven hierbij naar de totale vorming en ontplooiing van elke leerling. We baseren onze zingeving op de christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap. Vanuit de evangelische boodschap willen wij een boodschap van vreugde en hoop meegeven aan onze jonge mensen. Daarbij vertrekken we vanuit het christelijk mensbeeld namelijk:

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

8

Volgens de bijbels-christelijke traditie is de mens op een viervoudige wijze verbonden: 1 met zijn eigen ik 2 met een ander 3 met de natuur 4 met God. Deze vier openheden of gerichtheden vormen de vier pijlers van een christelijk mensbeeld, met die belangrijke nuance dat de vierde pijler, de openheid op God, de drie voorgaande draagt en overstijgt. De vier pijlers staan ook nooit los van elkaar maar moeten als een eenheid worden beschouwd. 1 De gerichtheid van de mens naar zichzelf: De openheid of gerichtheid van de mens naar het eigen ik betekent dat de mens de opdracht krijgt te werken aan zijn eigen levensplan en zijn geluk. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een persoonlijk project en de zin die hij aan zijn leven geeft. 2 De gerichtheid van de mens naar de ander: We zien de ander fundamenteel als onze zuster en broeder en niet als onze concurrent of vijand. Dit betekent dat we dienstbaar zijn voor elkaar, dat we van de ander houden en hem kunnen vergeven, dat we solidair zijn en verdraagzaam. 3 De gerichtheid van de mens naar de wereld: De mens heeft tot taak van de wereld een huis en een thuis te maken. Dit drukt zich uit in verwondering, bewondering en ook dankbaarheid voor het geschenk van de Schepping. Zijn kennis en vaardigheden stelt hij niet in dienst van macht en beheersing maar van zorg en verantwoordelijkheid voor de natuur. Menselijke arbeid beschouwt hij als een vorm van mede-scheppen. 4 De gerichtheid van de mens naar God: De openheid van God is de overstijgende openheid die de andere gerichtheden draagt of doordesemt. Voor een christen kan er geen sprake zijn van verbondenheid met zichzelf, de ander en de natuur zonder de verbondenheid met een diepere werkelijkheid die God is. Die verbondenheid geeft een eigen kijk op en zin aan het leven. EEN SAMEN OP TE BOUWEN GELOOFSGEMEENSCHAP De katholieke school waarborgt het geloofsaanbod voor de jongeren en wil daarbij een partner zijn voor de ouders. Ze verwacht van alle leden van de school dat ze eerbied opbrengen voor de christelijke verankering van de school. Ze brengt een zo ruim mogelijke groep van mensen samen, die ze bezielt om de herkenbaarheid van de katholieke school te bevorderen en van hun geloof te getuigen. De katholieke school maakt werk van pastorale animatie, van gebedsmomenten en sacramentele vieringen.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

9

De katholieke school is een werk- en leefgemeenschap waarin men dagelijks gezamenlijk het christelijk geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. Ze is gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van de evangelische en humane waarden die daaruit voortvloeien. De katholieke school is herkenbaar aan de getuigenis van haar leden. Getuigen betekent de anderen met eerbied benaderen en de waarheid laten zien, zonder die met geweld op te dringen, inzicht in het leven vanuit de verrezen Christus proberen bij te brengen, zonder de vrijheid van de anderen te kwetsen. Openheid voor de diepere levensvragen kenmerkt de katholieke school.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

10

MISSIE

Sint-Lodewijk

-

biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische handicap. Ook het gezin en het breder netwerk worden zo actief mogelijk betrokken.

-

heeft als doel kinderen, jongeren en volwassenen te laten groeien tot individuen met optimale zelfstandigheid en levenskwaliteit zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.

-

wil een dynamische en kwaliteitsvolle organisatie zijn door mee te evolueren met veranderende vragen, door een verantwoord beheer van de middelen en door een systematische verbetering van de werking.

-

wil aan gemotiveerde en deskundige medewerkers de bevoegdheid, verantwoordelijkheid en ondersteuning geven om dit te realiseren.

-

werkt vanuit een Christelijke mens- en maatschappijvisie aan gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en innovatie als basiswaarden.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

11

3 DE OMGEVING

4 4 1 1

3 3 2 2

1 1

1 Omgeving

Kwatrechtsteenweg Parkeerplaats Spoorweg Schelde

2 Hoofdgebouw

Klaslokalen (BuSO en BuBaO) Speelplaats Sportzaal Therapieën Kapel Administratie

3 Regenboog

Oprit en parkeerplaatsen (bussen) Leefgroepen

4 Klaverwei

Leefgroepen Woning

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

12

4 HET STUDIEAANBOD

OPLEIDINGSVORM 4 ASO

TSO

7

BSO Kantooradministratie en gegevensbeheer

Organisatie-assistentie

6

LatijnModerne talen

EconomieModerne talen

Humane Wetenschappen

Handel

Kantoor

Organisatiehulp

5

LatijnModerne talen

EconomieModerne talen

Humane Wetenschappen

Handel

Kantoor

Organisatiehulp

4

Latijn

Economie

Humane Wetenschappen

Handel

Kantoor

Verzorging-voeding

3

Latijn

Economie

Humane Wetenschappen

Handel

Kantoor

Verzorging-voeding

2

Latijn

1 optie: Klassieke studiën

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Moderne Wetenschappen 1ste leerjaar A optie: Moderne Wetenschappen

Schooljaar 2011-2012

Beroepsvoorbereidend leerjaar 1ste leerjaar B

13

Opleidingsvorm 4

ASO: Algemeen secundair onderwijs Het ASO richt zich voornamelijk tot leerlingen die theoretisch begaafd zijn en zich in hoofdzaak aangetrokken voelen door een theoretische benadering van de leerinhouden. De leerlingen worden voorbereid op het hoger onderwijs (zowel de professionele als de academische bachelor en master). De leerlingen behalen het diploma van secundair onderwijs. Binnen het ASO bieden wij in SintLodewijk drie basisrichtingen aan: Latijn, Economie en Humane Wetenschappen, die in de derde graad voor Latijn en Economie gecombineerd worden met Moderne Talen. De leerlingen uit de economische richting kunnen na hun 6de leerjaar ook nog het 7de leerjaar Kantooradministratie en gegevensbeheer volgen.

TSO: Technisch secundair onderwijs In het TSO wordt eveneens een algemene vorming aangeboden maar met een grotere nadruk op de toepassingen. In Sint-Lodewijk bieden wij de studierichting Handel aan. Deze richting is een doorstromingsrichting die zoals in het ASO gericht is op een doorstroming naar het hoger onderwijs met nadruk op de professionele bachelors. Na het beëindigen van de opleiding (diploma van secundair onderwijs) kan de leerling kiezen voor deze verdere studie maar men kan ook onmiddellijk naar het beroepsleven. Ook het volgen van het 7de leerjaar Kantooradministratie en gegevensbeheer behoort tot de mogelijkheden.

BSO: Beroepssecundair onderwijs In het BSO wordt de nadruk gelegd op een praktische opleiding aangepast aan de manuele en motorische vaardigheden van onze leerlingen. Terwijl in het ASO de nadruk ligt op het theoretische en in het TSO op de toepassing ligt in het BSO de nadruk op de praktijk. Wij bieden in Sint-Lodewijk twee studierichtingen aan: Kantoor en Organisatiehulp. Na het 6de jaar behalen de leerlingen het getuigschrift van het 6de jaar BSO. Wanneer zij een 7de specialisatiejaar doen (Kantooradministratie en gegevensbeheer of Organisatie-assistentie) behalen zij ook het diploma secundair onderwijs.

GON-begeleiding GON staat voor Geïntegreerd Onderwijs. Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld om kinderen en jongeren met een beperking tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

14

Inschrijvingsvoorwaarden: Vanuit de GON-werking van Sint-Lodewijk bieden wij ondersteuning aan jongeren met een motorische beperking in het secundair en gesubsidieerd hoger onderwijs. Onze leerlingen dienen te beschikken over een inschrijvingsverslag (attest type 4 en een protocol) met een motivering voor matig of ernstige beperking. Deze documenten worden afgeleverd door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of door een gemachtigde instantie. De school ‘gewoon onderwijs’ is gelegen in de regio Oost-Vlaanderen & Vlaams-Brabant. Inhoudelijke werking: De inhoudelijke GON-werking richt zich op drie belangrijke pijlers: de teamgerichte, de leerlinggerichte en de oudergerichte werking. Elk van deze pijlers wordt nog verder uitgewerkt in subpijlers. Hieronder vindt u een overzicht dat echter niet limitatief is. -

Teamgerichte werking (gericht op het team gewoon onderwijs) o Informeren (i.v.m. beperking, aanpassingen, …) o Sensibiliseren en adviseren (i.v.m. de pedagogische aanpak bv. Sticordi-maatregelen, …) o Ondersteunen (in de onderwijspraktijk, …)

-

Leerlinggerichte werking (gericht op de GON-leerling) o Ondersteunen in het aanpassen van de onderwijsomgeving= materiaalaanpassingen, materiële ondersteuning o Sociaal-emotionele begeleiding o Stimuleren van motorische ontwikkeling o Ondersteunen in organisatie en structuur o Aanleren en verbeteren van studie- en werkhouding o Opvolgen en begeleiden bij schoolse tekorten o Leren leren o Ondersteunen in zelfstandigheid en zelfredzaamheid o Ondersteunen in (meta)cognitieve vaardigheden

-

Oudergerichte werking (gericht op de ouders of ondersteuners) o Informeren (i.v.m. aanpassingen, studieloopbaan, …) o Adviseren (i.v.m. pedagogische aanpak, …) o Ondersteunen (in de thuissituatie, …)

Contactgegevens: VZW Sint-Lodewijk BuSO Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GON-coördinator, Kim Redant Secretariaat, Lieve Vervaet

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

09 272 53 15 09 272 53 00

Schooljaar 2011-2012

15

OPLEIDINGSVORM 1

FSO

SSO

MSO

BASIS

BASIS

BASIS

Toekomsttraining

FINALITEIT

Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining

SCHAKEL

Attitudevorming

SCHAKEL

Algemene Sociale Vorming

FINALITEIT

Algemene Sociale Vorming Attitudevorming Toekomsttraining

FINALITEIT

2

1

Algemene Sociale Vorming

Algemene Sociale Vorming

Algemene Sociale Vorming

Attitudevorming

Attitudevorming

Attitudevorming

Toekomsttraining

Toekomsttraining

Toekomsttraining

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

16

Opleidingsvorm 1 Klasgroepen Binnen opleidingsvorm 1 zijn er 3 hoofdstromen en 2 schakelklassen die als het ware een schakel vormen tussen deze 3 hoofdstromen. De 3 hoofdstromen zijn: FSO = Functioneel Secundair Onderwijs SSO = Sociaal Secundair Onderwijs MSO = Maatschappelijk Secundair Onderwijs De 2 schakelklassen zijn: Schakel 1: aanbod van vakken uit FSO en SSO Schakel 2: aanbod van vakken uit SSO en MSO

Algemene werking Opleidingsvorm 1 richt zich tot leerlingen die later terecht komen in een beschermd leef- en woonmilieu. Binnen OV 1 wordt er een onderscheid gemaakt volgens niveau, rekening houdend met de mentale mogelijkheden en beperkingen van de leerling. Hierdoor worden 3 hoofdstromen gecreëerd: FSO – SSO – MSO. Afhankelijk van de leeftijd wordt eerst een basisvorming en nadien een finaliteitswerking aangeboden.

Niveaugebonden FSO De leerstofverwerking gebeurt volledig binnen de lessen zelf en wordt sterk begeleid. Motorische en sociale vaardigheden worden aangeleerd om ze zo functioneel mogelijk toe te passen in een beperkte context. De toekomst wordt op maat van de leerling voornamelijk praktisch voorbereid. SSO De leerstofverwerking gebeurt grotendeels binnen de lessen zelf en wordt begeleid. Af en toe gebeurt de verdere verwerking en automatisatie aan de hand van kleine taken en toetsen. Motorische en sociale vaardigheden worden aangeleerd om ze zo functioneel mogelijk toe te passen in een ruime context. De toekomst wordt op maat van de leerling zowel theoretisch als praktisch voorbereid. MSO Hier onderscheiden we leerlingen die onmiddellijk in OV 1 starten en leerlingen die de eindtermen in OV 4 niet meer kunnen bereiken en overgaan naar OV 1.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

17

In deze richting is er aandacht voor de verdere cognitieve ontwikkeling van de leerling waarbij men de leerlingen begeleidt om hen zo zelfstandig mogelijk met de aangeboden leerstof en vaardigheden te leren omgaan. Verwerking van de aangeboden leerstof gebeurt dus zowel binnen alsook buiten de schooluren, aan de hand van taken en toetsen. De toekomst wordt op maat van de leerling zowel theoretisch als praktisch voorbereid. De schakelklassen bieden een aangepast, samengesteld programma aan met vakken uit de beide aanleunende hoofdstromen.

Deze werking is steeds op het niveau van het kennen en kunnen van de leerlingen, waardoor er individueel en groepsgebonden les wordt gegeven.

Algemene accenten: -

vast lessenrooster samenwerking van leefgroep en therapie binnen het klasgebeuren voor een aantal specifieke activiteiten aandacht voor de specifieke noden van de leerling uitbreiden van algemene en culturele kennis werken rond persoonsvorming aanleren en toepassen van functionele vaardigheden aanleren van verschillende communicatievaardigheden aanleren en verwerven van attitudes zoals weerbaarheid, assertiviteit, verantwoordelijkheidszin, initiatiefname, sociale gerichtheid, … aangepast evaluatiesysteem (pictogrammen, pijltjes, punten, attitudes, …)

Leeftijdsgebonden Binnen elke hoofdstroom onderscheiden we een basisvorming en een finaliteitswerking. Basisvorming: leerlingen met een leeftijd van maximum 18 jaar. Binnen deze vorming wordt de nadruk gelegd op een functionele werking die aangepast is aan de cognitieve en lichamelijke mogelijkheden van onze leerlingen. Het onderhouden en uitbreiden van toekomstgerichte functionele vaardigheden is hier het hoofdaccent. Via thematisch en projectonderwijs worden de lessen op een boeiende manier aangeboden. Finaliteitswerking: leerlingen die de leeftijd van 18 jaar bereiken. Binnen deze werking wordt de toekomsttraining een hoofdaccent. Deze jaren zijn heel belangrijk in het voorbereiden naar een mogelijks woon-, leef- en werkmilieu. Afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften zal een leerling kennis maken met deze toekomstperspectieven, dit zowel theoretisch als praktisch (a.d.h.v. bezoeken, stages, …).

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

18

5 EEN DAG IN SINT- LODEWIJK

08.00 uur – 08.35 uur: het leerlingensecretariaat (mevr. L. Vervaet) is open

08.35 uur – 09.25 uur: eerste lesuur

09.25 uur – 10.15 uur: tweede lesuur

10.15 uur – 10.30 uur: recreatie

10.30 uur – 11.20 uur: derde lesuur

11.20 uur – 12.10 uur: vierde lesuur

12.10 uur – 13.25 uur: middagpauze (leefgroepen)

13.00 uur – 13.25 uur: middagactiviteiten mediatheek / informatica 13.25 uur – 14.15 uur: vijfde lesuur

14.15 uur – 15.05 uur: zesde lesuur

15.05 uur – 15.20 uur: recreatie (niet op vrijdag voor OV 1 de lessen eindigen dan om 15.55 uur) 15.20 uur – 16.10 uur: zevende lesuur

16.10 uur – 17.00 uur: achtste lesuur (enkel voor OV 4 op dinsdag en donderdag)

Op vrijdag voor OV 4: 13.20 14.10 15.00 15.10

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

uur uur uur uur

– – – –

14.10 15.00 15.10 16.00

uur uur uur (pauze) uur

Schooljaar 2011-2012

19

6 AAN DE OUDERS

6. 1 INDIVIDUELE BEGELEIDING EN OPVOLGING VAN DE LEERLINGEN In samenwerking met de diensten van het mpi worden alle leerlingen individueel gevolgd. Hiervoor worden de ouders individueel uitgenodigd om samen met de leerkrachten de vorderingen van hun zoon/dochter te bespreken. Er wordt voor elke leerling, na overleg met alle begeleiders, een handelingsplanning opgesteld.

6. 2 OPVOLGING STUDIERESULTATEN Naast de individuele begeleiding wenst de school regelmatig georganiseerde oudercontacten te hebben om de studieresultaten te bespreken. Naast de schoolagenda (OV 4) die een dagelijks communicatiekanaal is, geven de dagwerkrapporten (OV 4) en de trimesterrapporten (OV 4 en OV 1) een overzicht van de studieresultaten of de vorderingen van de leerlingen. De data waarop deze rapporten worden meegegeven, staan verder in deze Gids gegroepeerd. Ze staan ook in de algemene schoolkalender.

6. 3 OUDERCONTACTEN OV 1 en OV 4 Driemaal per jaar is er een georganiseerd oudercontact. Op vrijdag 28 oktober is er voor OV 4 tussen 16.00 uur en 19.00 uur een oudercontact met de klastitularis. Op vrijdag 20 januari is er een algemeen oudercontact (OV 1 en OV 4) met alle vakleerkrachten van 16.00 uur tot 19.00 uur. En op vrijdag 29 juni is er tussen 08.30 uur en 12.30 uur oudercontact (OV 1 en OV 4) met de klastitularis voor de afhaling van het rapport op het einde van het schooljaar. Daarnaast is er de mogelijkheid dat u telefonisch uitgenodigd wordt door de klassenraad voor een bijkomend oudercontact (eind december, vóór de kerstvakantie of eind maart, vóór de paasvakantie) indien de resultaten een bijkomend gesprek zouden vragen.

6. 4 INFONAMIDDAG VOOR OUDERS VAN NIEUWE LEERLINGEN (OV 4) Op maandagnamiddag 19 september vanaf 15.00 uur worden de ouders van de nieuwe leerlingen (OV 4) uitgenodigd op een infonamiddag. Op deze namiddag wordt de manier van werken in de school en daarna in de leefgroep uitgelegd. Na een algemene uitleg kunnen de ouders nog individueel met de klastitularis, de respectieve coördinatoren en de directie spreken. Aansluitend op het schoolgedeelte wordt de werking van het mpi en de leefgroepen uitgelegd in de leefgroep. Voor de nieuwe leerlingen van OV 1 wordt een kijkmoment georganiseerd waarop de ouders met de klaswerking kunnen kennis maken. Dit zal plaatsvinden op maandag 17 oktober.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

20

6. 5 INFOAVOND OVER DE STUDIEKEUZE NA HET TWEEDE JAAR (OV 4) Op maandagavond 27 februari om 19.00 uur worden de ouders van de leerlingen van het tweede jaar en de leerlingen zelf uitgenodigd op een infoavond over de studiekeuze na het tweede jaar. De overgang van de eerste naar de tweede graad is een scharnierpunt voor de studiekeuze. Om zowel de leerlingen als de ouders hierover voldoende informatie te geven, zullen de directie en de leerkrachten de studierichtingen van het derde jaar voorstellen.

6. 6 INFOAVOND OVER DE STAGES IN HET BSO (OV 4) Op maandagavond 12 maart om 19.00 uur worden de ouders van de leerlingen van het 4de jaar Verzorging-Voeding en het 5de jaar Kantoor samen met de leerlingen uitgenodigd op een infoavond over de stages. In het 5de (OH), 6de en 7de BSO volgen de leerlingen een halve dag tot anderhalve dag per week stage in een bedrijf of instelling. Dit is voor onze leerlingen een zeer rijke en bijzondere ervaring. Om te weten hoe dit allemaal verloopt, zullen de directie en de stagebegeleiders de nodige uitleg geven en zullen enkele leerlingen die reeds stage doen, komen getuigen over hun ervaringen.

6. 7 SCHOOLRAAD Via de schoolraad waarin de ouders vertegenwoordigd zijn (samen met de leerlingen, het personeel en vertegenwoordigers van de sociaal-economische omgeving) luisteren wij graag naar de stem van de ouders als groep.

6. 8 MEDEDELINGEN EN NIEUWSBRIEF De mededelingen (brieven, formulieren, aankondigingen enz.) worden voor de 1ste graad OV 4 via de gezamenlijke map meegegeven, voor de 2de en de 3de graad via de klasagenda en voor OV 1 via de mapjes ‘post in’ en ‘post uit’. Per trimester krijgen de leerlingen (en de ouders) samen met het rapport een activiteitenkalender mee waarop alle activiteiten, verlofdagen, examenperioden enz. staan. Algemene zaken, verslagen van activiteiten, andere mededelingen zullen verschijnen in de nieuwsbrief die gezamenlijk met het mpi wordt opgemaakt.

6. 9 BEREIKBAARHEID VAN DE SCHOOL Men kan het secretariaat van de school elke dag bereiken tussen 08.00 uur en 17.00 uur (woensdag tot 12.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur). Het telefoonnummer is 09 272 53 00. Het faxnummer 09 272 53 03. Het e-mailadres is [email protected] (secretariaat). Als ouders kan u gedurende het hele schooljaar steeds individueel contact opnemen met de school voor inlichtingen of om een afspraak te maken met een vakleerkracht, de klastitularis, een coördinator of met de directeur.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

21

7 KALENDER In de jaarkalender staan alle reeds gekende data voor de organisatie van het schooljaar: vakantieperioden, verlofdagen, examenperioden, deliberatiedagen, rapportdata, oudercontacten, infoavonden, opendeurdag enz. Per trimester krijgt u een trimesterkalender waarop de schoolactiviteiten vermeld worden (studie-uitstappen, interne activiteiten enz.) zodat je telkens kan zien wat er voor jouw klas dat trimester gepland is buiten de gewone lessen. September Donderdag 01 september

start schooljaar

Woensdag 07 september

eerste stagedag voor 7 KAG en 7 OA

Donderdag 08 september

eerste stagedag voor 6 K, 6 OH en 5 OH (halve dag)

Maandag 19 september

infonamiddag nieuwe ouders OV 4 (school en leefgroep)

Vrijdag 30 september

eerste dagwerkrapport (alle klassen OV 4)

Oktober Maandag 03 oktober

facultatieve verlofdag

Maandag 17 oktober

infovoormiddag nieuwe ouders OV 1

Vrijdag 28 oktober

tweede dagwerkrapport (alle klassen OV 4) oudercontact met titularis (OV 4)

Maandag 31 oktober / Vrijdag 04 november

herfstvakantie

November Vrijdag 11 november

vrije dag (Wapenstilstand WO I)

December

Dinsdag 06 december

studienamiddag 3de gr (ASO-TSO)

Woensdag 07 december

start examens 3de gr (ASO-TSO)

Vrijdag 09 december

derde dagwerkrapport (alle klassen OV 4)

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

22

Maandag 12 december

start examens 2de gr (ASO-TSO) studienamiddag 5-6 K studienamiddag 1 A en 2 MW

Dinsdag 13 december

start examens 5-6 K start examens 1 A en 2 MW studienamiddag 1 B, 2 BVL, 3-4 K, 5-6 OH, 7 OA en KAG

Woensdag 14 december

start examens 1 B, 2 BVL, 3-4 K, 5-6 OH, 7 OA en KAG

Donderdag 15 december

studienamiddag 3-4 VV

Vrijdag 16 december

start examens 3-4 VV

Maandag 19 december

laatste examendag voor 1 A en 1 B

Dinsdag 20 december

laatste examendag voor alle klassen namiddag: les integratiedag voor 1 A en 1 B

Woensdag 21 december Donderdag 22 december

deliberaties (de leerlingen zijn thuis of in het mpi) deliberaties (de leerlingen zijn thuis of in het mpi)

Vrijdag 23 december

gewone lesdag trimesterrapport oudercontact op vraag van de klassenraad weekendvervoer om 16.00 uur

Maandag 26 december / Vrijdag 06 januari

kerstvakantie

Januari Maandag 09 januari

start tweede trimester

Vrijdag 20 januari

algemeen oudercontact (vakleerkrachten)

Februari Vrijdag 10 februari

vierde dagwerkrapport (alle klassen OV 4)

Maandag 20 februari/ Vrijdag 24 februari

krokusvakantie

Maandag 27 februari

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

infoavond voor ouders en leerlingen 2de jaar (OV 4) over studiekeuze

Schooljaar 2011-2012

23

Maart Vrijdag 09 maart

pedagogische studiedag

Maandag 12 maart

infoavond voor ouders en leerlingen (4 VV en 5 K) over de stagewerking

Vrijdag 16 maart

vijfde dagwerkrapport (1ste en 2de gr OV 4)

Maandag 19 maart

start examens 2de gr (ASO-TSO) studienamiddag 2 MW

Dinsdag 20 maart

studienamiddag 1 A, 2 BVL en 3-4 K start examens 2 MW

Woensdag 21 maart

start examens 1 A, 2 BVL en 3-4 K

Donderdag 22 maart

start examens 1 B studienamiddag 3-4 VV

Vrijdag 23 maart

start examens 3-4 VV

Maandag 26 maart

mogelijkheid partieel examen 3de gr (ASO-TSO)

Dinsdag 27 maart

mogelijkheid partieel examen 3de gr (BSO) laatste examendag voor alle klassen namiddag: les

Woensdag 28 maart Donderdag 29 maart

deliberaties (de leerlingen zijn thuis of in het mpi) deliberaties (de leerlingen zijn thuis of in het mpi)

Vrijdag 30 maart

gewone lesdag vijfde dagwerkrapport (3de gr OV 4) trimesterrapport oudercontact op vraag van de klassenraad

April Maandag 02 april / Vrijdag 13 april

paasvakantie

Maandag 16 april

start derde trimester

Maandag 30 april

facultatieve verlofdag

Mei Dinsdag 01 mei

vrije dag

zaterdag 05 mei

opendeurdag

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

24

Donderdag 17 mei Vrijdag 18 mei

vrije dag (Hemelvaartsdag) vrije dag

Dinsdag 22 mei

sportdag

Maandag 28 mei

vrije dag (pinkstermaandag)

Juni Vrijdag 01 juni

zesde dagwerkrapport voor alle klassen OV 4

Maandag 04 juni

GIP (mondeling voor 6 H / 6 OH / 6 K / 7 OA / 7 KAG)

Maandag 11 juni

studienamiddag 3de gr (ASO-TSO)

Dinsdag 12 juni

start examens 3de gr (ASO-TSO)

Woensdag 13 juni

zevende dagwerkrapport (restpunten) voor alle klassen OV 4

Donderdag 14 juni

studienamiddag 2de gr (ASO-TSO)

Vrijdag 15 juni

start examens 2de gr (ASO-TSO)

Maandag 18 juni

start examens 2 MW start examens 5-6 K studienamiddag 1 A, 2 BVL, 3-4 K, 5-6 OH, 7 OA en KAG

Dinsdag 19 juni

start examens 1 A, 2 BVL, 3-4 K, 5-6 OH, 7 OA en KAG studienamiddag 1 B

Woensdag 20 juni

start examens 1 B

Donderdag 21 juni

start examens 3-4 VV

Maandag 25 juni

laatste examendag voor alle klassen activiteiten (bundelen notities)

Dinsdag 26 juni Woensdag 27 juni

deliberaties (de leerlingen zijn thuis of in het mpi) deliberaties (de leerlingen zijn thuis of in het mpi)

Donderdag 28 juni

activiteiten (bundelen notities) proclamatie 6de en 7de jaar

Vrijdag 29 juni

trimester- en jaarrapport (oudercontact)

einde schooljaar Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

25

8 WIE IS WIE

8. 1 DE DIRECTEUR De heer M. Van Kerchove is de directeur. Hij staat in voor de algemene leiding van de school en werkt als lid van de directievergadering van Sint-Lodewijk samen met de andere directieleden van het mpi en BuBaO.

8. 2 DE KLASTITULARIS Op school is de klastitularis de eerste vertrouwenspersoon. Bij hem of haar kan je altijd aankloppen voor een gesprek over het studeren in het algemeen, over een persoonlijke situatie, over de klassituatie of voor het melden van bepaalde zaken.

8. 3 DE VAKLEERKRACHTEN Per vak heb je in het secundair onderwijs een andere leerkracht. Soms kan het zijn dat één leerkracht meer dan één vak geeft in jouw klas. Heb je specifieke vragen i.v.m. de leerstof van dat vak dan vraag je dat rechtstreeks aan de vakleerkracht.

8. 4 DE COÖRDINATOREN In Sint-Lodewijk zijn er 3 algemene coördinatoren en 4 leerlingencoördinatoren: -

mevr. I. Vergauwen voor de algemene coördinatie van OV 4 mevr. A. Van De Velde voor de algemene coördinatie van OV 1 mevr. K. Redant voor de algemene coördinatie van het GON

-

mevr. I. Waeyenberge voor de coördinatie van de 1ste graad OV 4 mevr. M. Verdickt voor de coördinatie van de 2de graad OV 4 mevr. T. Scheirlinck voor de coördinatie van de 3de graad OV 4 de heer D. Vanhoecke voor de coördinatie van OV 1

De leerlingencoördinatoren begeleiden samen met de klastitularissen de klassen, volgen de studieresultaten op, volgen samen met de klastitularis en de cliëntverantwoordelijke individuele leerlingen, begeleiden samen met het CLB de studiekeuze en coördineren de activiteiten.

8. 5 HET CLB Mevr. L. Meersseman is de vaste medewerker van het CLB voor onze school. Bij haar kan je terecht voor de studiekeuze, informatie of individuele vragen. Zij volgt samen met de leerkrachten, de coördinatoren en de cliëntverantwoordelijken de resultaten en de vorderingen van de leerlingen op.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

26

8. 6 DE SCHOOLARTS Het medisch schooltoezicht is een onderdeel van het CLB. Dr. Jacobs is de schoolarts. Ze wordt bijgestaan door de verpleegkundige mevr. N. Duquesne. In overleg met de medische dienst van het mpi voeren zij het medisch schooltoezicht uit.

8. 7 DE ICT-COÖRDINATOREN Mevr. B. Van de Velde is de lokale schoolgebonden ICT-coördinator en mevr. A. Blancke is de lokale leerlinggebonden ICT-coördinator. Een aantal ICT-taken worden opgenomen door de centrale ICT-dienst en de helpdesk.

8. 8 DE PREVENTIEADVISEUR De heer D. Van Wesepoel is de preventieadviseur voor de school. Hij vertegenwoordigt samen met twee leerkrachten de school in het CPBW (Comité voor preventie en bescherming op het werk). Hij volgt voor de school ook alle meldingen van schade en herstelling op samen met de technische dienst en hij staat in voor de jaarlijkse evacuatieoefeningen in het schoolgebouw.

8. 9 HET SECRETARIAAT Mevr. L. Vervaet is de verantwoordelijke voor het leerlingensecretariaat. Bij haar kan je als leerling terecht voor de volgende zaken: -

aanmeldingen afwezigheden medische attesten toezichten en vervangingen van leerkrachten schoolmateriaal handboeken inlichtingen en vragen aangifte ongevallen

Mevr. S. Delmeiren is de verantwoordelijke van het personeelssecretariaat en de boekhouding. Bij haar kan je als leerling terecht voor de volgende zaken: -

alle financiële verrichtingen (afgeven van geld of betalingen) de schoolrekening verzekeringen personeel

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

27

9 EVALUATIE

9. 1 EVALUATIE EN RAPPORTEN IN OV 4

9. 1. 1 DAGWERK Het dagwerk is heel belangrijk omdat de leerlingen hiermee naast het behalen van punten voor het jaartotaal ook geleerd worden om regelmatig te werken en te studeren. In alle klassen wordt er voor een aantal vakken gewerkt met permanente evaluatie. Die betekent dat er voor deze vakken geen examens zijn en dat het dagwerk voor 100 % meetelt. De verhouding tussen het dagwerk en de examens wordt geleidelijk opgebouwd vanaf het eerste jaar tot en met het zevende jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderwijsvormen ASO-TSO en BSO.

Jaar

ASO

TSO

BSO

DW / EX

DW / EX

DW / EX

1

50 50

50 50

70 30

2

50 50

50 50

70 30

3

40 60

50 50

60 40

4

40 60

50 50

60 40

5

30 70

40 60

50 50

6

30 70

40 60

50 50

7

-

-

-

-

50 50

Voor de vakken met permanente evaluatie telt het dagwerk voor 100 %.

9. 1. 2 STAGES EN GEINTEGREERDE PROEF (GIP) In de derde graad van het BSO en TSO gaat aparte aandacht uit naar de evaluatie van de stages en/of de GIP. De resultaten van de stage en/of de resultaten van de GIP zijn elementen voor de totale eindbeoordeling in juni. In het BSO vormen de stages ook een onderdeel bij de beoordeling van de GIP. Voor elke stage wordt een apart stagereglement voorgelegd. De mentor en de stagebegeleider beoordelen de stages. Een positieve beoordeling (50%) is zoals bij de andere vakken noodzakelijk voor het behalen een A-attest.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

28

De GIP toetst of de leerling de beoogde vormingscomponenten van de gevolgde studierichting heeft verworven. Zowel de manier waarop het dossier tot stand komt (het proces) als het dossier zelf (het product) worden geëvalueerd. De leerling moet vaardig zijn door het spontaan en blijvend toepassen van kennis, vaardigheden en attitudes eigen aan de gevolgde opleiding. Bij elke opdracht gedurende het proces wordt aandacht besteed aan het beoordelen van attitudes en sociale vaardigheden zoals nauwkeurig werken, stiptheid enz. De GIP wordt opgevat als een jaarproject (BSO) of graadproject (TSO) waarbij de leerlingen uitgedaagd worden om creatief en probleemoplossend te denken. Zij leren hierbij ook schriftelijk en mondeling rapporteren en hun eindwerk mondeling toe te lichten.

9. 1. 3 EXAMENS Alle klassen hebben in december, maart en juni examens (behalve voor de vakken met permanente evaluatie). De leerlingen van de derde graad hebben in maart geen volledige examenreeks. Er is de mogelijkheid om een beperkt aantal partiële examens te organiseren. Dit wordt door de leerkrachten vooraf bepaald en doorgegeven aan de leerlingen. De examens hebben in principe plaats in de voormiddag. Na de voorziene examentijd (en ten vroegste om 10.20 uur) mogen de internen naar hun kamer. De semi-internen en externen mogen dan naar huis of studeren in het examenlokaal. In de namiddag is er steeds studie. De semiinternen en externen die niet naar huis gaan, kunnen op school studeren in een studielokaal. Aan de ouders zal voor de examenperioden een formulier meegegeven worden waarop men kan aanduiden waar hun zoon of dochter zal studeren (thuis of op school). Hierop kunnen de interne ook aanduiden of zij op vrijdagnamiddag (indien er geen examens voorzien zijn) naar huis gaan.

9. 1. 4 ORDEMAATREGELEN BIJ EXAMENS - Wanneer een leerling effectief betrapt wordt op spieken (via visuele, auditieve, schriftelijke of digitale overdracht), wordt het examen onderbroken. De leerkracht van toezicht verzamelt de nodige bewijsstukken en maakt een verslag van de fraude voor de directeur. Het examen wordt daarna verder gezet. De klassenraad zal nadien oordelen of de fraude gegrond is, of het examen in zijn geheel of voor een onderdeel een nul krijgt, of er een bijkomende proef toegekend wordt en wanneer die moet afgelegd worden. - Tijdens het examen bewaart men de stilte. Wanneer men iets moet vragen, richt men zich tot de leerkracht in toezicht. - Wanneer men tijdens een examen het examenlokaal zou moeten verlaten (toilet, medische reden, afdrukken examen of andere) kan dit enkel na toestemming en onder begeleiding. - Bij afwezigheid (ziekte) op een examen moeten de leerlingen steeds een doktersattest binnenbrengen. Nadien zal afgesproken worden wanneer deze examens moeten ingehaald worden. - Leerlingen die een verkeerd vak zouden gestudeerd hebben, leggen het examen toch af. Nadien zal er op basis van een schriftelijke verklaring van de ouders of de leefgroep en het oordeel van de klassenraad beslist worden of het vak kan ingehaald worden. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

29

9. 1. 5 SCHRIJFHULP EN EXAMENHULP Voor een aantal leerlingen wordt tijdens de examens schrijfhulp georganiseerd. Dit betekent dat een leerkracht het schrijven overneemt en woordelijk noteert wat de leerling op de examenvragen antwoordt. Andere leerlingen krijgen examenhulp. Dit kan betekenen dat de leerkracht van toezicht samen met de leerling nakijkt of alle vragen beantwoord zijn en / of dat de leerkracht samen met de leerling de eventuele tijdsindicaties per vraag of onderdeel van het examen bewaakt.

9. 1. 6 REMEDIËRING TIJDENS HET SCHOOLJAAR EN VAKANTIETAKEN Wanneer je tijdens het schooljaar voor bepaalde vakken moeilijkheden hebt, kan het zijn dat de vakleerkracht je bijkomende oefeningen, taken, toetsen of uitleg geeft. Na overleg met de klassenraad kan door de school beslist worden dat je tijdens de middagpauze (tussen 13.00 uur en 13.25 uur) naar de school komt voor een remediëring onder de vorm van oefeningen, taken, toetsen of bijkomende uitleg. De vakleerkracht beslist in hoeverre de resultaten van deze remediëring opgenomen worden in de resultaten van het dagwerk. Deze gegevens vormen een bijkomend element bij een mogelijke deliberatie.

De klassenraad kan na elke examenperiode een vakantietaak opgeven als remediëring. Dit is bedoeld om de leerling te helpen om bepaalde leerstofonderdelen beter te begrijpen zodat men in het volgende trimester beter kan volgen. Deze taken dienen na de kerstvakantie, de paasvakantie of de zomervakantie afgegeven te worden. De ouders worden via een formulier op de hoogte gebracht van het resultaat dat hun dochter/zoon behaald heeft voor die taak. De resultaten tellen echter niet mee voor het dagwerk maar kunnen een bijkomend element zijn voor de eindbeoordeling. Enkel wanneer op het einde van het schooljaar een vakantietaak wordt gegeven, wordt hiervan in september een toets afgenomen. De resultaten van deze toets tellen mee voor het 1ste dagwerkrapport.

9. 1. 7 OFFICIËLE WAARSCHUWING / BIJKOMENDE PROEVEN De klassenraad kan in juni voor een vak een officiële waarschuwing geven. Dit betekent dat de leerling voor dit vak mag overgaan naar het volgende jaar maar dat men in principe het volgende schooljaar minstens 50 % moet behalen voor dit vak. Indien dit niet het geval zou zijn, zal de klassenraad zich minder soepel opstellen. Het kan zijn dat de klassenraad in juni over onvoldoende gegevens beschikt om een eindbeslissing te nemen. Dan wordt de beslissing uitgesteld en legt de leerling voor één of meerdere vakken een bijkomende proef (of inhaalexamen) af.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

30

9. 1. 8 RAPPORTEN DAGWERK Er zijn 7 rapporten voor dagwerk per jaar. Hierbij is het laatste rapport een rapport om de periode tussen het vorige dagwerkrapport en de examens te overbruggen (we noemen dit de restpunten). Het kan zijn dat niet alle vakken ingevuld zijn op dit laatste rapport. Het eerste rapport is reeds op 30 september. Het is mogelijk dat bepaalde vakken van één uur per week daar nog niet ingevuld zijn. Bij de rapportdata wordt indien nodig ook rekening gehouden met de stagedagen voor de 3de graad BSO.

1. Dagwerkrapporten en permanente evaluatie 1ste en 2de graad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Vrijdag 30 september Vrijdag 28 oktober Vrijdag 09 december Vrijdag 10 februari Vrijdag 16 maart Vrijdag 01 juni Woensdag 13 juni (restpunten)

2. Dagwerkrapporten en permanente evaluatie 3de graad 1 2 3 4 5 6 7

Vrijdag 30 september Vrijdag 28 oktober Vrijdag 09 december Vrijdag 10 februari Vrijdag 30 maart (= trimesterrapport) Vrijdag 01 juni Woensdag 13 juni (restpunten)

9. 1. 9 TRIMESTERRAPPORTEN EN JAARRAPPORT 1. Vrijdag 23 december 2. Vrijdag 30 maart 3. Donderdag 28 juni (6de en 7de jaar met proclamatie) Vrijdag 29 juni (met oudercontact) Bij het derde trimester is tevens het jaarrapport gevoegd dat een samenvatting is van alle behaalde resultaten.

9. 1. 10 ATTITUDERAPPORTEN De attituderapporten voor OV 1 vallen samen met de trimesterrapporten. Voor OV 4 zijn er drie attituderapporten: Eerste attituderapport: Tweede attituderapport: Derde attituderapport: Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

vrijdag 28 oktober vrijdag 23 december vrijdag 30 maart Schooljaar 2011-2012

31

Voor OV 4 zijn attituderapporten een indicatie van de wijze waarop een leerling in de klas werkt en studeert. Deze indicaties staan los van de behaalde resultaten die uitgedrukt worden in punten. Enkel voor de beoordeling van de stages en de GIP spelen de vooraf vastgelegde attitudes wel een rol in de beoordeling van het resultaat.

9. 1. 11 WAARDE VAN ELK TRIMESTERRAPPORT Elk trimester heeft in het jaartotaal een bepaalde waarde (naargelang de lengte van het trimester). Het eerste trimester telt in het totaal mee voor Het tweede trimester telt in het totaal mee voor Het derde trimester telt in het totaal mee voor

40 % 30 % 30 %

We laten het derde (soms korte trimester) toch meetellen voor 30 % om leerlingen die nog een tekort moeten inhalen de kans te geven dit te doen en nog punten te verdienen. Het jaarrapport wordt samengesteld volgens de opgegeven verhouding (40-3030) en ook rekening houdend met de vastgelegde verhouding tussen dagwerk en examens.

9. 2 EVALUATIE EN RAPPORTEN IN OV 1 Op het einde van elk trimester wordt een rapport meegegeven. Dit rapport geeft de evolutie weer van de prestaties en vaardigheden van de jongere, dit zowel op gebied van het schools functioneren als op het vlak van de attitudes. FSO In FSO worden de vakken gequoteerd a.d.h.v. pijltjes en pictogrammen. Deze symbolen (pijltje omhoog, omlaag, wisselend of gelijk aan) zijn zeer duidelijk voor de FSO-ers. Op dit rapport worden de leef- en opvoedingsgewoonten concreet geformuleerd in werkpuntjes: b.v. “Ik zeg ’s morgens vriendelijk goede dag”. Schakel 1, SSO, Schakel 2 en MSO In de schakelklassen, SSO en MSO werken we met quoteringen op 10. Dit kan zowel per vak als per leerstofonderdeel zijn. Daarbij wordt elke taak of onderdeel van het vak aangegeven en van commentaar voorzien wanneer dit nodig is. De attitudes worden geëvalueerd aan de hand van woorden (zeer goed, goed, voldoende, onvoldoende).

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

32

10 LEERSTOORNISSEN Bij een normaal begaafde leerling (OV 4) mag een leerstoornis geen beletsel zijn om een diploma secundair onderwijs te verwerven. Leerstoornissen kunnen dikwijls via faciliteiten opgevangen worden. De mogelijke faciliteiten worden door de respectieve klassenraden op basis van objectieve gegevens per leerstoornis en per individuele leerling via een charter vastgelegd en worden door alle leerkrachten toegepast. Van de leerling wordt medewerking verwacht om van de faciliteiten gebruik te mogen maken (inzetclausule).

11 EINDBEOORDELING 11. 1 EINDBEOORDELING OV 4 Op het einde van het schooljaar komt de delibererende klassenraad samen. Deze klassenraad bestaat uit de leerkrachten die tijdens het schooljaar les gegeven hebben bij die klas. Hij wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. De klassenraad baseert zich op de resultaten van het dagwerk, de permanente evaluatie, de stages, de GIP en de examens om autonoom een beslissing te nemen over de behaalde attesten, getuigschriften en diploma’s.

11. 1. 1 ATTESTEN Een oriënteringsattest A betekent dat men volledig geslaagd is. Een oriënteringsattest B betekent dat men geslaagd is en naar een volgend leerjaar mag overgaan behalve in de onderwijsvorm of studierichting die op het attest vermeld staat. Men noemt dit clausuleren voor bepaalde studierichtingen. Men heeft echter de vrijheid om het jaar over te doen in dezelfde studierichting ook al zou men daarvoor geclausuleerd zijn. Een oriënteringsattest C betekent dat men niet geslaagd is en het jaar moet overdoen in dezelfde richting of een andere richting. Bij een A-attest kan het zijn dat men een vakantietaak krijgt of een officiële waarschuwing voor een bepaald vak (of vakken).

11. 1. 2 UITGESTELDE BESLISSINGEN Beslissingen over attesten, getuigschriften en diploma’s worden in principe genomen uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar. Het kan echter zijn dat de klassenraad oordeelt dat er te weinig gegevens beschikbaar zijn om een beslissing te nemen. Dan wordt de beslissing uitgesteld en kunnen er bijkomende examens, stages of proeven opgelegd worden.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

33

11. 1. 3 GETUIGSCHRIFTEN EN DIPLOMA’S

Wie in het eerste leerjaar A / B of 2 BVL geslaagd is, kan een getuigschrift basisonderwijs krijgen indien men dit bij aanvang van het eerste jaar nog niet in bezit had. (Voor het eerste leerjaar A is dit een uitzonderingsprocedure om toegelaten te worden zonder reeds in het bezit te zijn van een getuigschrift basisonderwijs). Na de eerste en de tweede graad krijgt men een getuigschrift. Na het 6de jaar BSO krijgt men een studiegetuigschrift. Na het 6de jaar ASO / TSO en het 7de jaar BSO krijgt men het diploma van secundair onderwijs. Na het 6de jaar TSO Handel en het 6de jaar BSO Kantoor (of het 7de jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer) kan men eveneens een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer behalen wanneer de vereiste leerstof door de leerlingen op een voldoende wijze verwerkt is.

11. 2 EINDBEOORDELING IN OV 1

Op het einde van het schooljaar komt de klassenraad samen en worden de prestaties van elke leerling besproken. Er wordt nagegaan in welke klasgroep of stroom (FSO-SSO-MSO) elke leerling het volgende schooljaar het best zal functioneren. Deze beslissing wordt gemotiveerd op het rapport en wordt op het oudercontact van 29 juni toegelicht voor de ouders en de leerling.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

34

12 LEVENSSTIJL

12. 1 RELATIONELE VORMING EN OMGANG

Eén van de opdrachten van de school is de leerlingen op een goede en respectvolle manier met elkaar te leren omgaan. Hierbij komen verschillende zaken aan bod: goed leren luisteren naar elkaar en conflicten zonder (verbale) agressie leren oplossen, gevoelens leren verwoorden, vragen en hulpvragen leren stellen, zelfvertrouwen leren krijgen enz. Dit zijn belangrijke elementen in de vorming tot volwassenheid.

Relaties en sociale vaardigheden Onze maatschappij stelt hoge eisen aan jonge mensen. Men vraagt een doorgedreven scholing maar menselijke en sociale vaardigheden zijn even belangrijk. Daarbij komen heel wat elementen kijken zoals in de vorige paragraaf verwoord werd. De school wil extra helpen in de vorming tot volwassenheid door het lessenpakket “Leefsleutels“ aan te bieden in de eerste graad OV 4. Ook in andere lessen komt dit aspect aan bod. In OV 1 wordt dit opgenomen in de lessen relationele en seksuele vorming (RSV) en sociale vaardigheden (SOVA). Specifiek voor FSO (OV 1) wordt gewerkt met de Goldsteinmethode. Leren omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid opnemen, inzet, werken aan een goede klassfeer, open zijn tegenover iedereen op school zijn centrale begrippen in deze lessen.

Pesten Het is vanzelfsprekend dat we pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag niet aanvaarden in Sint-Lodewijk. Pesten is op een systematische (of herhalende) wijze tegen dezelfde leerling (of leerlingen) verbaal of fysiek handelen. Wanneer men zou gepest worden, moet men niet aarzelen om dit te melden aan de klastitularis, de coördinator of aan de directeur. Ook de ouders moeten geen schroom hebben om hierover met de school contact op te nemen. In de eerste graad (OV 4) en in heel OV 1 wordt preventief gewerkt rond pesten door middel van film, toneel of activiteit.

Relatiebekwaamheid Ook de relatiebekwaamheid tussen jongens en meisjes op school is een belangrijk punt. Een ongedwongen omgang met respect voor ieders karakter en eigenheid is essentieel. Maar we moeten ook oog hebben voor het functioneren binnen een groep. Intiem zijn heeft zijn eigen sfeer en een school is hiervoor niet de geschikte plaats. Openlijk intiem contact (= handelingen die niet tot de schoolsfeer of werksfeer behoren zoals knuffelen, zoenen enz.) hoort niet thuis in de klasgroep of op school. Een school is een gemeenschappelijke instelling waar men de nodige tact voor iedereen moet opbrengen.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

35

12. 2 ALGEMEEN VOORKOMEN Het algemeen voorkomen van de leerlingen is eenvoudig, verzorgd en niet extravagant. Zichtbare piercings (en tatoeages) zijn op school niet toegelaten (met uitzondering van een eventueel klein knopje met een diameter van maximaal 2 mm). Ringen en tongpiercings zijn dus niet toegelaten. Het afdekken ervan door een pleister waarbij men duidelijk kan zien dat er een piercing aangebracht is, wordt niet aanvaard. Daarbij wil de school zich voor de leerlingen die met voeding werken in regel stellen met de HACCP-normen en voor de leerlingen die op stage gaan met de eisen die men op de stageplaatsen stelt wat voorkomen betreft. Hoofddeksels worden binnen de schoolgebouwen afgezet tenzij er medische redenen zijn. Ouders en leerlingen aanvaarden het recht toegekend aan de directie om over concrete toepassingen van de hier geformuleerde regels inzake kledij en voorkomen een beslissing te nemen conform de stijl en sfeer die in de school nagestreefd wordt.

13 SCHOOLMATERIAAL

13. 1 SCHOOLBOEKEN De school stelt de schoolboeken ter beschikking via een huursysteem. Hierbij betaalt men 6 EUR per jaar per schoolboek. In principe krijgt iedere leerling op 01 september zijn pakket schoolboeken.

13. 2 WERKBOEKEN, ATLAS Op 29 juni bij de rapportafhaling krijgt iedere leerling de lijst van de werkboeken voor het volgende schooljaar evenals de titels van bepaalde boeken die niet aan één jaar gebonden zijn zoals een atlas. Iedere leerling koopt deze vóór 01 september zelf aan in de boekhandel.

13. 3 FOTOKOPIEËN Voor heel wat vakken worden er fotokopieën gegeven. Soms is dit ter vervanging van een school- of werkboek soms ter aanvulling. De leerkrachten bezorgen deze kopieën altijd geperforeerd aan de leerlingen zodat je die onmiddellijk in een ringmap kan wegbergen. 13. 4 MAPPEN 1STE GRAAD Voor de leerlingen van het eerste graad zullen gezamenlijk door de school ringmappen voorzien worden samen met een gemeenschappelijke map. Per hoofdvak wordt door alle leerlingen een bepaalde kleur gebruikt.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

36

13. 5 SCHOOLAGENDA In OV 4 heeft elke leerling een persoonlijke schoolagenda. Deze agenda is een planningsagenda om te noteren welke leerstof je moet studeren of welke taken je moet maken. M.a.w. om je taken, toetsen en studietijd te plannen. Daarenboven is het een communicatiemiddel tussen de school en de ouders / leefgroep. De schoolagenda heeft men elke dag bij zich. Indien men zelf deze agenda niet kan invullen, zal de vakleerkracht dit doen. In elke klas is er tevens een klasagenda waar de leerkracht van elk vak noteert welk onderdeel van de leerstof gegeven is het voorbije uur. Dat is m.a.w. een logboek dat je steeds kan consulteren. Dit logboek is een officieel document dat hoort bij elke klas. De leerkracht van het lesuur zorgt ervoor dat deze klasagenda steeds aanwezig is ook wanneer men les heeft in een vaklokaal. Er zal daarom per klas door de klastitularis een leerling aangeduid worden om indien nodig de klasagenda naar een vaklokaal mee te brengen. In OV 1 werkt men in sommige klassen eveneens met de klasagenda die voor heel de klas geldig is. De leerkracht vult deze klasagenda in. Daarnaast kan men een individuele schoolagenda gebruiken voor het plannen van taken en toetsen.

13. 6 PERSOONLIJKE VOORWERPEN In principe brengt men geen waardevolle voorwerpen mee naar school wanneer dit niet strikt nodig zijn. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of het verlies van persoonlijk materiaal. Dit wil wel zeggen dat iedereen respect moet opbrengen voor elkaars materiaal zoals een PC of laptop.

13. 7 KLASLOKAAL Het eigen klaslokaal is voor een groot deel van de schooltijd je leefruimte. Probeer er een aangename leefruimte van te maken waarin orde een belangrijk principe is. In samenspraak met en met de toestemming van de klastitularis mag men het klaslokaal naar schikking en versiering zelf inrichten.

13. 8 BESCHADIGINGEN Wie – zij het onvrijwillig – iets beschadigt, dient te betalen voor de herstellingskosten en zo nodig de kosten om het beschadigde voorwerp te vervangen. Bij grotere kosten kan men de familiale verzekering aanspreken. Wanneer er echter moedwilligheid is, zal de directie naast de kosten een bijkomende ordemaatregel opleggen.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

37

14 KLARE AFSPRAKEN

14. 1 AANVANG VAN DE LESSEN In de rubriek “Een dag in Sint-Lodewijk” zie je de aanvangsuren van elke les. Men zorgt dat men tijdig aan het klaslokaal is. ’s Morgens en ’s namiddags zal de leerkracht om 08.35 uur en om 13.25 uur (13.20 uur op vrijdag voor OV 4) het klaslokaal openen en je binnen laten. Dit betekent dat men tijdig uit de leefgroep vertrekt en men daarbij rekening houdt met mogelijke wachttijden aan de liften. Wanneer men van een therapie / consultatie komt of wanneer men van lokaal moet verwisselen, doet men dat zonder treuzelen.

14. 2 DAGELIJKS (OF WEKELIJKS) LEERLINGENVERVOER De Lijn beheert autonoom het leerlingenvervoer. Zij bepalen het rittenverloop en de samenstelling van elke leerlingengroep per bus. Voor elke bus wordt door de school een busbegeleider aangesteld. Deze begeleider draagt samen met de buschauffeur de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de orde en kan je vragen om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, de stiptheid en de orde tijdens de rit. Het dragen van heupgordels is steeds verplicht.

14. 3 TE LAAT KOMEN Wanneer men ’s morgens, ’s middags, na de recreatie of een leswisseling te laat is, heeft de leerkracht steeds het recht om je naar het leerlingensecretariaat bij mevr. L. Vervaet of naar de directie te sturen voor een verantwoording alvorens je in de klas wordt toegelaten. Het leerlingensecretariaat of de directie zal hiervoor een nota in de agenda zetten of een nota meegeven. Wanneer men meermaals zonder geldige reden te laat komt, kan men als sanctie op dagen die de directeur bepaalt om 13.00 uur aanwezig moeten zijn in de mediatheek voor verplichte studie. De ouders en de leefgroep zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

14. 4 LESWISSELING Wanneer na 10 minuten de leerkracht (of bij een voorziene afwezigheid de leerkracht van toezicht) nog niet aanwezig is, gaat één van de leerlingen naar het secretariaat bij mevr. L. Vervaet (of bij afwezigheid bij mevr. S. Delmeiren) om dit te melden.

14. 5 RECREATIE Tijdens de recreatie om 10.15 uur en 15.05 uur blijven de leerlingen van OV 4 boven op de 1ste verdieping. De leerlingen van OV 1 houden recreatie in de sportzaal en op de speelplaats.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

38

14. 6 MIDDAGPAUZE De middagpauze duurt van 12.10 uur tot 13.25 uur. (Behalve de externen gaan alle leerlingen naar de leefgroep. De externen gaan naar de zelfbediening van het personeel en blijven daar tot 13.00 uur. Zij melden zich om 13.00 uur bij de dagverantwoordelijke van de mediatheek. Ze mogen daarna ook naar de speelplaats gaan, maar gaan niet verder dan de bruine poort). Vanaf 13.00 uur starten de middagactiviteiten op school en mag men terug naar het schoolgebouw komen. Men kan elke dag vanaf 13.00 uur naar de mediatheek of naar het computerlokaal. Andere activiteiten worden apart aangekondigd.

14. 7 HET VERLATEN VAN HET KLASLOKAAL EN HET SCHOOLGEBOUW NA DE LESSEN Na het einde van de lessen verlaat men het schoolgebouw tenzij je een afspraak hebt met een leerkracht of het secretariaat. Men komt na de lessen niet meer vanuit de leefgroep terug naar het schoolgebouw. Bij het verlaten van het klaslokaal (op het einde van de dag of wanneer men die dag er niet meer komt) doet men in samenspraak met de leerkracht van het lesuur de volgende zaken: - bord afwassen - vensters sluiten - lichten uitdoen - tafels opruimen - mappen die in de klas blijven, schikken - afval in de vuilnisbak - PC’s afsluiten en printers uitschakelen In afspraak met de titularis ververst men elke week op vrijdag het water in de emmer om het bord mee af te wassen (men laat de spons, indien mogelijk, niet in de emmer liggen).

14. 8 HET VERLATEN VAN HET SCHOOLGEBOUW TIJDENS DE SCHOOLUREN Wanneer men om één of andere reden de school moet verlaten en dit is niet vooraf aangekondigd en goedgekeurd, verwittigt men steeds eerst mevr. L. Vervaet (of bij afwezigheid mevr. S. Delmeiren).

14. 9 GELUIDSDRAGERS (iPOD, MP3-SPELER, WALKMAN EN ANDERE) Gelijk welke geluidsdrager (zoals een iPOD) mag in de klaslokalen, tijdens de leswisseling, tijdens activiteiten of op uitstappen en studiebezoeken niet gebruikt worden. Dit mag wel tijdens de recreaties en op de bus (bij uitstappen) tenzij er op de bus uitleg gegeven wordt. Bij het beluisteren van muziek mag niemand anders gestoord worden m.a.w. het geluid mag niet hoorbaar zijn voor anderen.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

39

14. 10 GSM Het gebruik en ontvangen van alle vormen van mobiele telefonie voor privédoeleinden is tijdens de schooltijd en op uitstappen en studiebezoeken verboden. De leerkrachten hebben steeds het recht om bij misbruik het toestel in bewaring te nemen en aan het secretariaat te geven (of op een uitstap zelf bij te houden) tot het einde van de schooldag. We willen er iedereen op wijzen dat geluidsdragers of GSM’s steeds veilig moeten bewaard worden en best niet zichtbaar zijn. Op deze wijze geven ze ook het minste aanleiding tot verlies.

14. 11 BEELD- EN GELUIDSOPNAMEN IN DE SCHOOL Zoals ook verder vermeld in de administratieve en wettelijke bepalingen is het verboden om zonder toestemming van de directeur in de school beeld- of geluidsopnames te maken of te verspreiden via gelijk welk kanaal (elektronisch, internet of papier). Dit betekent dat men bijvoorbeeld geen foto’s of opnames mag maken in de klas of op de school zonder vooraf de toestemming gekregen te hebben van de directeur.

14. 12 GEBRUIK VAN HET COMPUTERMATERIAAL Onze school beschikt over een uitgebreid computerpark verspreid over verschillende computerlokalen en investeert jaarlijks in nieuwe computerapparatuur, software en het netwerk. Om het goed functioneren van de aanwezige computerapparatuur te bevorderen is het nodig dat elke leerling aandacht heeft voor volgende punten:

Afspraken •• • •

Elke leerling krijgt bij het begin van het schooljaar een unieke login-code. Om zich aan te melden op het netwerk gebruikt de leerling altijd zijn persoonlijke login-code. Alle gegevens worden opgeslagen op de server. Iedere gebruiker heeft op het netwerk zijn eigen map waarin dit kan gebeuren. De mapstructuur op de server bestaat uit twee delen. Enerzijds heb je als leerling de map Algemeen. Hierin kan je algemene zaken plaatsen die iedereen kan raadplegen. Daarnaast heb je de map Lessen. Hierin plaats je enkel documenten die alleen voor jou bestemd zijn. Toetsen worden steeds in de map Lessen bewaard. Je kan hierin ook op een eenvoudige wijze een deelstructuur in aanbrengen met één map per vak. Voor de examens is een aparte map voorzien. Bewaar geen documenten in mappen op de harde schijf van de pc, want die wordt regelmatig gewist. (Bijvoorbeeld mijn documenten). Leerlingen die documenten of bestanden op een andere plaats dan de server moeten bewaren, zoals blanco cursussen die gebruikt worden om in te vullen met compenserende software zoals Kurzweil, Sprint enz., moeten zelf voor een regelmatige back-up van deze bestanden zorgen.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

40Bij het verlaten van een computerklas meldt de leerling zich af. Enkel na het laatste lesuur (in een computerklas) schakelt de leerling de pc en de randapparaten uit. Indien er problemen zijn met computer, randapparatuur of netwerkdiensten, dan is het de taak van de leerling om dit aan de leerkracht of ICT-coördinator te melden. Printen is een dure zaak. Eén geprint blad kost meer dan een fotokopie, gebruik daarom niet nodeloos de printer.

Software • • •

De software, aanwezig op de pc’s, is legaal verworven; het kopiëren ervan is verboden. Nieuwe programma’s worden enkel op aanvraag geïnstalleerd door de ICTcoördinator. Leerlingen die compenserende software (zoals Kurzweil, Sprint enz.) wensen uit te testen alvorens deze aan te kopen, kunnen voor bepaalde software gratis gebruik maken van een schoollicentie. Een aantal licenties kunnen nadien ter beschikking gesteld worden. Aan het gebruik hiervan is een contract verbonden waarin de leerling zich akkoord verklaart om goed zorg te dragen voor dit materiaal. Bij beschadiging anders dan normale slijtage zullen de herstelkosten of vervangkosten door de leerling gedragen worden. In die gevallen waarin de verzekering tussenbeide kan komen, zal de verzekering aangesproken worden.

Het gebruik van Internet • • •Het bekijken van pornografische, racistische, gewelddadige of andere discriminerende websites is verboden. Het downloaden van MP3’s, films, illegale software, … is verboden. Het gebruik van chatrooms, instant messaging (zoals Facebook, MSNMessenger) is niet toegestaan tenzij voor een lesopdracht en onder begeleiding van de leerkracht. Bij het gebruik van de netwerk- en internetdiensten respecteer je de ‘netiquette’. Op welke wijze je ook met andere mensen in contact komt (vb. email/chat), blijf je ten allen tijde beleefd.

Persoonlijk computergebruik • •

De leerlingen mogen elkaars pc’s niet gebruiken. De persoonlijke pc of laptop mag enkel gebruikt worden als hulpmiddel en mag geen gegevens of software bevatten die betrekking hebben op de toetsen of examens. De leerkrachten hebben het recht om dit te controleren.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

41

Opmerking • •Indien een leerling opzettelijk schade berokkent, zal hij/zij deze moeten vergoeden. Gegevens die opgeslagen worden op het schoolnetwerk of via het netwerk verstuurd worden, zijn steeds toegankelijk voor de beheerder van het netwerk. Men kan zich niet beroepen op de privacy om bepaalde gegevens af te schermen. De school kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor berichten die via het netwerk op school verstuurd worden.

15 ADMINISTRATIEVE AFSPRAKEN

15. 1 DE INSCHRIJVING Voor de inschrijvingsprocedure verwijzen we naar de intakeprocedure van SintLodewijk die opgenomen is in de kennismakingsbrochure van het mpi en te lezen is in het kwaliteitshandboek van het mpi. We willen er op wijzen dat je pas definitief ingeschreven bent in de school wanneer jij en je ouders akkoord gegaan zijn met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. Hiervoor wordt bij inschrijving een formulier ondertekend waarop u zich akkoord verklaart met het pedagogisch project en het schoolreglement. Elk jaar op 01 september ondertekenen de ouders en de leerlingen opnieuw de akkoordverklaring voor het nieuwe schooljaar en krijgen zij individueel het schoolreglement voor het nieuwe schooljaar dat vervat zit in de Gids voor de leerlingen. Onze school is wat capaciteit betreft beperkt door de huidige bouwfysische norm en is gebonden aan de erkenningsnorm van het mpi. Voor het BuSO betekent dit 120 leerlingen die het statuut semi-intern of intern hebben. Dit is een beslissing van de Raad van Bestuur (VZW Sint-Lodewijk). In uitzonderlijke gevallen kan men boven de norm van 120 toch ingeschreven worden als extern in de 3de graad (OV 4) of als intern/semi-intern (OV 4 – OV 1). Voor beide uitzonderingen is telkens een beslissing van de directieraad (school en mpi) van Sint-Lodewijk nodig. Broers en zussen (met gemeenschappelijke ouders of wanneer de moeder of de vader gemeenschappelijk is, al dan niet wonend op hetzelfde adres, of er zijn geen gemeenschappelijke ouders maar men woont onder hetzelfde dak), kinderen van personeelsleden en doorstromers van BuBaO Sint-Lodewijk hebben voorrang op alle andere leerlingen voor een inschrijving in de school in zoverre men voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden voor het BuSO OV 1 of BuSO OV 4 type 4. Voor het mpi kunnen andere specifieke voorwaarden gelden zoals de erkenning door het VAPH, het statuut intern versus semi-intern of migratie vanuit een andere instelling. Wanneer men niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. Het statuut van vrije leerling is geen recht. Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

42

15. 2 BEVESTIGING STUDIEKEUZE OV 4 In de loop van het schooljaar worden de leerlingen a.d.h.v. infoavonden, CLBoverleg en individuele gesprekken begeleid bij het bepalen van hun studiekeuze. Bij het eindrapport (29 juni) krijgen de leerlingen een brief om deze studiekeuze definitief te bevestigen. Deze bevestiging wordt bij de rapportafhaling op 29 juni terugbezorgd aan het leerlingensecretariaat of ten laatste in de eerste week van juli opgestuurd.

15. 3 HET ADMINISTRATIEVE DOSSIER VAN DE LEERLING (OV 4) Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar A of B (OV 4) brengt men op het leerlingensecretariaat bij mevr. L. Vervaet het getuigschrift van het basisonderwijs of, indien men dit (nog) niet behaald heeft, het bewijs van het gevolgde leerjaar binnen. Nieuwe leerlingen in de hogere jaren brengen de reeds behaalde getuigschriften of attesten eveneens binnen bij mevr. L. Vervaet. In het begin van het schooljaar zal ook een kopie genomen worden van de identiteitskaart (of eventueel de SIS-kaart).

15. 4 HET CLB CLB betekent Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Het CLB waarmee SintLodewijk samenwerkt is het Vrij CLB Wetteren. Openingsuren: - alle werkdagen van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 - na 16u op afspraak Sluitingsperiodes: -

kerstvakantie met uitzondering van 2 dagen paasvakantie zomervakantie van 15 juli t.e.m. 15 augustus feestdagen

Gesprek op school: enkel op afspraak Contactpersoon:

CLB-team:

-

Liesbeth Meersseman [email protected]

Liesbeth Meersseman, psychopedagogisch consulent Nancy Duquesne: verpleegkundige Bart Jacobs: CLB-arts Marijke De Clercq: maatschappelijk werker

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

43

Waarvoor kan je bij ons terecht: Ons CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij het CLB aankloppen. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent. Verander je van school. Dan kan je bij je vroegere CLB terecht tot je in je nieuwe school ingeschreven bent. Je kan naar het CLB … -

als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt als je moeite hebt met leren voor studie- en beroepskeuzehulp als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam als je met vragen zit over seks, vriendschap en verliefdheid voor inentingen

Je moet naar het CLB … -

op medisch onderzoek als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht) voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

We zullen samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke manier uitleggen hoe we te werk gaan, wat je dossier inhoudt en wat je rechten en plichten zijn. Kunnen we je helpen, dan doen we dat ook. Valt je vraag buiten onze werking, dan krijg je uitleg en informatie over waar je wel terecht kan. Dus ook als je niet weet waarheen, ben je bij ons welkom. Het CLB werkt in overleg. Dat wil zeggen dat we in de begeleiding alle beslissingen samen met jou nemen. Je hebt ook recht op regelmatige bespreking van die begeleiding. Heb je een klacht, dan kan je daarmee bij het CLB terecht. Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Je kan vragen om je door iemand te laten bijstaan. Dat moet wel iemand van de school zijn of iemand die beroepsgeheim heeft en niets te maken heeft met de hulpverlening. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt men dat je bekwaam bent. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. Als je onbekwaam wordt geacht, wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders of voogd. Voor een deel van de begeleiding mag je vanaf 12 jaar meestal zelf beslissen of je die wil of niet, tenzij de CLB-tussenkomst verplicht is.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

44

CLB-dossier: Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We noteren de gegevens uiteraard volgens de huidige regelgeving, in jouw multidisciplinair dossier: - in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. - we behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. - we houden ons aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarige. Het dossier inkijken: Vanaf 12 jaar vinden we je bekwaam om je dossier in te kijken. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Als je bekwaam bent, mogen je ouders of voogd het dossier enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dit geldt echter niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de CLB-arts. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Dit gebeurt altijd door middel van een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van een medisch onderzoek en leerplichtbegeleiding. Naar een andere school: Ga je naar een andere school, dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten, maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Als je 12 jaar of ouder bent en je wil niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de nieuwe school schriftelijk laten weten aan je vroegere CLB. Dat moet zo snel mogelijk omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. Ben je jonger dan 12 jaar, dan moeten je ouders schriftelijk verzet aantekenen. En later: We houden je dossier minstens 10 jaar bij in de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd. Dat gebeurt nooit voor je 25 jaar bent (of 30 jaar voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs). Meer uitleg: Kijk op onze website www.clbwetteren.be of op www.vclb-koepel.be of op www.ond.vlaanderen.be/clb

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

45

15. 5 REGELMATIGE LEERLING Wie op het einde van het jaar in OV 4 een officieel studiebewijs wil behalen, moet een regelmatige leerling zijn. Hiervoor moet je voldoen aan twee voorwaarden: - voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden. - het geheel van de vorming van dat leerjaar (eventueel gesplitst op twee schooljaren) werkelijk en regelmatig volgen, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid.

15. 6 AANWEZIGHEID EN EXTRAMURALE ACTIVITEITEN Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deel neemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Wanneer deze activiteiten echter aaneensluitend meerdere dagen in beslag nemen en eventueel in het buitenland plaatsvinden, ben je niet verplicht hieraan deel te nemen. Indien je niet deelneemt, moet je aanwezig zijn op school (of in samenspraak met het mpi in de leefgroep) om vervangende activiteiten te doen en geef je een gemotiveerde kennisgeving van niet-deelname binnen. Verder verwachten we dat je elke schooldag tijdig aanwezig bent op school. Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat je te laat komt. In het volgende punt kan je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn.

15. 7 AFWEZIGHEDEN De algemene regel is dat je ouders steeds de school verwittigen wanneer je afwezig bent. Is de afwezigheid te voorzien en/of vereist ze het voorafgaand akkoord van de school, dan wordt de school vooraf op de hoogte gebracht. Bij onvoorziene afwezigheid delen je ouders de reden zo vlug mogelijk mee. 15.7.1 Gewettigde afwezigheden -

medische redenen (ziekte, opname, ongeval) bijwonen van een begrafenis of een huwelijksplechtigheid van een bloed- of aanverwant of van iemand die thuis inwoont oproeping of dagvaarding voor een rechtbank het onbereikbaar zijn van de school (overmacht) bij schorsing van de lessen (staking) maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming (plaatsing) afleggen van proeven voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap een schorsing, een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting (zie orde- en tuchtmaatregelen)

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

46

15.7.2 Andere afwezigheden Andere afwezigheden bespreekt men steeds vooraf met de directeur. Je hebt geen recht op deze afwezigheden. De directeur gaat na of deze aanwezigheden mogelijk zijn en beslist over de toekenning: -

begrafenis van een familielid huwelijksplechtigheid van een familielid de periode van het overlijden van één van de ouders, broer, zus, grootouder of van iemand die onder het zelfde dak woont persoonlijke redenen een selectie door een erkende federatie voor deelname aan een culturele of sportmanifestatie

15.7.3 Bijzondere regels -

Feestdagen inherent aan de levensbeschouwelijke overtuiging (indien door de Grondwet erkend) en wanneer de ouders vooraf melden dat men aan deze feestdagen deelneemt:  voor moslims  voor joden

: het suikerfeest (1 d) en het Offerfeest (1 d) : het Joods nieuwjaar (2 d), de Grote Verzoening (1 d) het Loofhuttenfeest (2 d) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de kleine Verzoening (1 d), feest van Esther (1 d), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 d)  voor orthodoxen : (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest: Kerstfeest (2 d), Paasmaandag, Hemelvaart (1 d) en Pinksteren (1 d) -

Leden van de Vlaamse scholierenkoepel vzw kunnen deelnemen aan de activiteiten verbonden aan hun lidmaatschap.

15.7.4 Procedures 1 Voorziene afwezigheden Bij afwezigheden die men vooraf weet, brengt men vooraf een schriftelijke verantwoording van de ouders of een officieel document binnen bij de directeur (of bij afwezigheid rechtstreeks op het leerlingensecretariaat).

2 Onvoorziene afwezigheden Bij onvoorziene afwezigheden brengen de ouders ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.30 uur het leerlingensecretariaat telefonisch op de hoogte.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

47

3 Afwezigheden om medische redenen -

voor een afwezigheid om medische redenen van één of twee opeenvolgende dagen (dit in afspraak met het mpi) is geen medisch attest vereist. Een ondertekende verklaring van de ouders volstaat. Dit kan maximaal viermaal per schooljaar.

-

voor de volgende redenen is een medisch attest nodig:  een afwezigheid (in afspraak met het mpi) van drie of meer opeenvolgende dagen.  wanneer men al vier maal afwezig geweest is zonder dat een medisch attest nodig was, moet men vanaf de vijfde afwezigheid (ongeacht de duur, dus ook voor één dag) een medisch attest binnenbrengen.  elke afwezigheid (ziekte) tijdens de examens.

4 Verklaring van de ouders / medisch attest Een verklaring van de ouders of een medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, voor je terugkomst. Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen, dat dan, telkens als je afwezig bent, gepreciseerd wordt door een verklaring van de ouders.

15. 8 AFWEZIGHEID TIJDENS EXAMENS, CO’S, PRAKTIJK, STAGES, TAKEN Als je om welke reden dan ook aan een examen, co, praktijkoefening, stage of taak niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Als je langdurig afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen om de niet gevolgde lesuren praktijk en/of stages in te halen. De directeur doet dit steeds in samenspraak met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer examens, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. De directeur beslist in samenspraak met de klassenraad of je die niet gemaakte examens moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet inhalen. Dit wordt aan de ouders meegedeeld.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

48

15. 9 AANPASSING VAN LESPROGRAMMA Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken niet kan volgen, kan de klassenraad op basis van objectieve medische gegevens beslissen een vrijstelling te verlenen, op voorwaarde dat je vervangende activiteiten volgt. Je lesprogramma kan aangepast worden, maar zonder vermindering van het aantal lesuren. De klassenraad kan je vragen om vakken op een andere manier te benaderen (bv. theoretisch) of kan je een ander vak opleggen. Een vrijstelling gebeurt individueel, uitzonderlijk en op basis van een medisch dossier. Een vrijstelling is ook niet afdwingbaar.

15. 10 SPREIDING VAN HET LESPROGRAMMA Uitzonderlijk kan de klassenraad je om medische redenen toestaan om het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden (bij uitzondering wanneer men zou moeten overzitten over drie of vier schooljaren). In principe wordt deze beslissing bij aanvang of zo vroeg mogelijk tijdens het schooljaar genomen. Enkel wanneer de noodzaak zich pas in de loop van het schooljaar voordoet, kan dit tijdens het schooljaar beslist worden. Een spreiding is niet afdwingbaar door de ouders of de leerling. De klassenraad beslist hierover en bepaalt welke vakken in welk jaar moeten gevolgd worden.

15. 11 TOAH Tijdelijk onderwijs aan huis kan onder bepaalde voorwaarden georganiseerd door de school waar de jongere als regelmatige leerling is ingeschreven. Een TOAH betekent dat je 4 uur per week thuis les kan krijgen. Behalve chronisch zieke leerlingen, geldt het recht pas nadat je 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest bent (m.i.v. de zomervakantie) wegens ziekte of ongeval tenzij het om chronische ziekte gaat. Indien de leerling binnen een bepaalde afstand (- 20 km) van de school verblijft, is deze vorm van onderwijs een leerlingenrecht; wordt desbetreffende afstand overschreden, dan beslist de school uiteindelijk zelf of tijdelijk onderwijs aan huis kan aangeboden worden.

15. 12 AFWEZIGHEID TIJDENS DE STUDIE (EXAMENPERIODEN) EN DE EVALUATIEDAGEN (KLASSENRADEN) De examens (zie data in de schoolkalender) hebben in principe plaats in de voormiddag. Na de voorziene examentijd (en ten vroegste om 10.20 uur) mogen de internen naar hun kamer. De semi-internen en externen mogen dan naar huis of studeren in het examenlokaal. In de namiddag is er steeds studie. De semiinternen en externen die niet naar huis gaan, kunnen op school studeren in een studielokaal. Aan de ouders zal voor de examenperioden een formulier meegegeven worden waarop men kan aanduiden waar hun zoon of dochter zal studeren (thuis of op school). Hierop kunnen de interne ook aanduiden of zij op vrijdagnamiddag (indien er geen examens voorzien zijn) naar huis gaan.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

49

Wanneer er evaluatiedagen zijn (zie data in de schoolkalender) mag je afwezig zijn op school. In samenspraak met het mpi wordt er echter opvang voorzien. Wie wenst gebruik te maken van de opvang, dient dit vooraf aan te geven. Hiervoor krijg je een formulier bij het begin van de eerste examenperiode.

15. 13 SPIJBELEN Spijbelen kan niet! Bij overtreding zal je, mede vanuit het CLB, van nabij worden gevolgd. Overtredingen van de regels in verband met aanwezigheden kunnen op termijn gevolgen hebben voor je statuut als “regelmatige leerling”, met mogelijks moeilijkheden in verband met bekrachtiging van je studies en de leerplicht als gevolg. Wanneer men meer dan 29 halve dagen onwettig afwezig is, kan men de studietoelage verliezen. Indien je niet positief inspeelt op de begeleidingsinspanningen vanuit de school kan de directeur steeds beslissen om je uit te schrijven.

15. 14 DE SCHOOLVERZEKERING Aanvullende burgerlijke aansprakelijkheid: per schooljaar is er een vrijstelling van 123,95 EUR per schadegeval ten laste mpi/school. Verzekering lichamelijke ongevallen: er is een maximale tussenkomst van 1.983 EUR boven de mutualiteitstussenkomst per ongeval. Brandverzekering: we raden de ouders aan om de persoonlijke inboedel op verplaatsing aan te geven bij de eigen brandverzekering.

15. 15 BEWAARTIJD VAN DE LEERLINGENDOCUMENTEN (ASO-TSO-BSO) Per structuuronderdeel worden de schriften en huistaken van 3 regelmatige leerlingen, naar keuze aangeduid op het einde van het schooljaar, op de school bewaard gedurende het lopende en het voorafgaande schooljaar. De schriften, huistaken van de niet aangeduide leerlingen worden gedurende het lopende en het voorafgaande schooljaar thuis bewaard. Deze schooldocumenten worden onmiddellijk ter beschikking gesteld van de school indien de school in het kader van een onderwijsinspectie erom verzoekt. De geïntegreerde proeven van de leerlingen van het 6de jaar TSO, BSO en het 7de jaar BSO worden op school bewaard.

15. 16 COMMUNICATIE MET APART WONENDE OUDERS Alle briefwisseling wordt steeds naar beide ouders opgestuurd. Wanneer gevraagd kan ook het rapport bijkomend elektronisch naar één van beide ouders gestuurd worden. Op oudercontacten of andere infomomenten worden steeds beide ouders uitgenodigd. Zij bepalen onderling of ze op hetzelfde tijdstip aanwezig zijn. De schoolrekening kan op vraag naar beide ouders opgestuurd worden. De betaling gebeurt echter door één van de ouders. Regelingen wat betreft het splitsen van het factuurbedrag worden onderling tussen beide ouders geregeld.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

50

15. 17 DE SCHOOLREKENING In deze Gids voor de leerlingen staan bij een aantal rubrieken de prijzen of richtprijzen voor de verschillende diensten, activiteiten en materialen. Alle kosten werden op 14 juni 2011 door de Raad van Bestuur bepaald na een positief advies van de schoolraad op 21 februari 2011. De betalingstermijn na het versturen van de kostennota bedraagt 30 dagen. De interestvoet voor 2011 bedraagt 3,75%. Vaste kostprijs voor alle leerlingen -

schoolagenda rapportmap (nieuwe leerling) gids voor de leerlingen huur handboeken klasfoto

6,00 4,00 6,00 6,00 2,50

EUR EUR EUR EUR / per handboek EUR

Kostprijs naar gelang van de activiteit of studierichting - fotokopieën 1ste graad OV 1 2de graad 3de graad

55,00 60,00 65,00 70,00

EUR EUR EUR EUR

- per studie-uitstap vervoer winkeluitstap OV 1 3,00 EUR vervoer min 25 km 4,00 EUR vervoer plus 25 km 8,00 EUR toegangsgelden naargelang van de activiteit met maximum van 10,00 EUR - per interne activiteit

naargelang van de activiteit met maximum van 10,00 EUR

- projectactiviteiten

met een maximum van 20,00 EUR voor een volledige projectuitvoering

- materialen crea/plastische opvoeding

6,00 EUR / per lesuur / jaar (met maximum van 3 uur)

- grondstoffen leskeuken

1,00 EUR / lesweek / maaltijd 0,50 EUR / lesweek / activiteit

Individuele kosten -

individuele kopieën (eigen gebruik) abonnementen tijdschriften gezamenlijk aangekochte mappen beschadiging materiaal deelname aan een meerdaagse (buitenlandse) extra-murosactiviteit

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

0,08 EUR per kopie kostprijs kostprijs werkelijke kost / verzekering werkelijke kost Schooljaar 2011-2012

51

16 VEILIGHEID, GEZONDHEID EN HYGIENE

16. 1 MILIEUBEWUSTZIJN IN DE EIGEN OMGEVING Zorg voor het milieu begint in je eigen klaslokaal en in het schoolgebouw waar je heel wat uren per dag aanwezig bent. Men zorgt voor orde in de klas en doet afval in de vuilbak en niet meer gebruikt papier in de papiermand. Tijdens de recreatie werpt men mogelijk afval in de voorziene vuilbakjes. Lege flesjes zet men terug op de afgesproken plaats.

16. 2 TOILETTEN Men past de hygiënische voorschriften toe in de toiletten en de verzorgingseenheden. De leerlingen die zelfstandig kunnen stappen, mogen ook gebruik maken van de vier toiletten aan trap van vergaderlokaal 2.

16. 3 ROKEN Roken op school (zowel in de gebouwen als op de schoolterreinen) is decretaal volledig verboden vanaf 01-09-2008. Dit geldt zowel voor leerlingen, personeel als ouders. Wie deze regel niet opvolgt kan gesanctioneerd of vervolgd worden. Ook tijdens één- of meerdaagse uitstappen is het voor leerlingen en personeel verboden te roken tussen 06.30 uur en 18.30 uur.

16. 4 DRUGS Het bezit, gebruik of verhandelen van drugs of enige illegale substantie is eveneens ten strengste verboden op school. Dit geldt ook voor studie-uitstappen. Bij bezit, gebruik of verhandelen zal er steeds een onderzoek ingesteld worden en zullen er orde- en tuchtmaatregelen genomen worden. Ook voor feiten gepleegd buiten de schoolmuren kan de school (in samenwerking met de politie) de nodige maatregelen treffen. Het personeel heeft in het belang van de leerlingen zelf of van derden hierin een meldingsplicht. De school, in samenwerking met het mpi, voorziet steeds in een begeleidingsplan met de nodige hulpverlening om mogelijke problemen te voorkomen of te verhelpen. Wanneer er nog geen tuchtmaatregel genomen is en men weigert de begeleiding of men houdt zich niet aan de opgelegde ordemaatregelen zal een tuchtprocedure gestart worden. Wanneer men de begeleiding weigert of niet opvolgt, wordt dit een verzwarend element in de tuchtprocedure.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

52

16. 5 ALCOHOLISCHE DRANKEN Het is op school ten strengste op school verboden om alcoholische dranken (of pepdranken) in bezit te hebben, te verbruiken of te verhandelen. Dit geldt eveneens tijdens studieuitstappen buiten de school. Wie deze regel niet opvolgt, kan gesanctioneerd worden.

16. 6 EHBO / MEDISCHE DIENST Bij kwetsuren, als men ziek is of men voelt zich onwel, gaat men zich eerst melden op het leerlingensecretariaat bij mevr. L. Vervaet. Indien je dat zelf niet kan, zal de leerkracht dit doen. Mevr. Vervaet zal, indien nodig, contact opnemen met de medische dienst die verder zullen oordelen of een dokter moet opgeroepen worden of een opname in een ziekenhuis nodig is. Ze nemen dan ook contact op met je ouders, de leefgroep en verwittigen opnieuw de school. Wanneer men na een korte afwezigheid terug naar de klas komt, meldt men zich eerst eveneens aan bij mevr. Vervaet.

16. 7 BRANDPREVENTIE Wat te doen bij brand(alarm) op school? 1. Blijf rustig en volg de richtlijnen van de leerkrachten en de TIP* 2. Sluit ramen en deuren bij het verlaten van de klas. 3. Ga naar het dichtstbijzijnde trefpunt. • De leerlingen die niet met de trap naar beneden kunnen blijven op het trefpunt, samen met een aantal leerkrachten. Deze leerlingen worden door de TIP naar beneden gebracht. • De andere leerlingen gaan onder begeleiding van een leerkracht naar de verzamelplaats. • Bij alarm gebruik je nooit de lift om naar beneden te gaan. 4. Op de verzamelplaats ga je je melden bij de verantwoordelijke. Je blijft op de verzamelplaats wachten. 5. Ga nooit terug naar de klas. 6. Merk je zelf brand op en de sirene is nog niet in werking: • Bel de brandweer: 0 + 100 (van op elk telefoontoestel vanuit SintLodewijk). • Bel het intern noodnummer: 55 (van op elk telefoontoestel vanuit SintLodewijk). • Geef alarm door een brandmeldingsknop in te duwen. • Start de evacuatie. Voor meer informatie kan je terecht bij de preventieadviseur van je school: Van Wesepoel Dirk * TIP: Tweede interventieploeg Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

53

WETTELIJKE BEPALINGEN Elke school moet een schoolreglement hebben dat aan de ouders en de leerlingen kenbaar gemaakt wordt. In overeenstemming met de schoolsfeer hebben wij de meeste punten uit het reglement opgenomen in een ruimer kader van onthaal. Zo kwam deze Gids voor de leerlingen tot stand. Elk reglement moet wettelijk ook een engagementsverklaring, de procedures voor tuchtmaatregelen (wegzenden van leerlingen) en de beroepsmogelijkheden bij betwisting van deliberaties bevatten. Om deze redenen hebben wij deze procedures en andere wettelijke bepalingen apart gezet. Ten eerste zijn deze punten meer naar de ouders dan naar de leerlingen gericht omdat er wettelijke procedures in beschreven worden waarin de ouders betrokken zijn. En ten tweede omdat sommige procedures weliswaar noodzakelijk maar eerder uitzonderlijk zijn.

1 ENGAGEMENTSVERKLARING 1. 1 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding De klastitularissen en de graadcoördinatoren zijn de spilfiguren in de leerlingenbegeleiding. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. De CLBmedewerker biedt ondersteunende en aanvullende hulp. Binnen het mpi is de cliëntverantwoordelijke het eerste aanspreekpunt. Leerlingen met leerstoornissen kunnen op onze school genieten van faciliteiten. 1. 2 Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact Onze school kiest voor een samenwerking met de ouders. We willen u regelmatig informeren over de prestaties en het gedrag van uw kind op school. Dat doen we schriftelijk via het rapport, de schoolagenda of via de gewone briefwisseling. Het is belangrijk dat ouders van nieuwe leerlingen een goed zicht hebben op de werking van onze school. In het begin van elk schooljaar plannen we daarom een informatieavond. Gedurende het schooljaar worden alle ouders verschillende keren uitgenodigd voor een individueel overleg met de klastitularis en/of vakleerkrachten over de schoolresultaten en attitudes van hun kind. De ouders krijgen voor de algemene oudercontacten een inschrijvingsformulier waarop zij een (voorkeur)uur kunnen invullen. Voor het oudercontact met de vakleerkrachten duiden de ouders ook de namen aan van de leerkrachten die zij wensen te spreken. Naast deze georganiseerde oudercontacten bestaat er ook de mogelijkheid tot een individueel overleg. De aanvraag voor dit overleg kan uitgaan van de directie, de graadcoördinatoren of uzelf.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

54

Maandag 19 september 2011 (15.00 uur) informatienamiddag voor de ouders van nieuwe leerlingen OV 4. Maandag 17 oktober 2011 (voormiddag) kijkmoment voor de ouders van de nieuwe leerlingen OV 1. Vrijdag 28 oktober 2011 (16.00 uur – 19.00 uur) oudercontact met de klastitularis voor alle klassen OV 4. Vrijdag 23 december 2011 (voormiddag) oudercontact met de klastitularis/cotitularis en/of vakleerkrachten maar enkel op uitnodiging vanuit de klassenraad. Vrijdag 20 januari 2012 (16.00 uur – 19.00 uur) algemeen oudercontact met alle leerkrachten als vakleerkracht. Maandag 27 februari 2012 (19.00 uur) infoavond studiekeuze voor de ouders en de leerlingen van het 2de jaar OV 4 Maandag 12 maart 2012 (19.00 uur) infoavond stages voor ouders en leerlingen 4 VV en 5 K Vrijdag 30 maart 2012 (voor- of namiddag) oudercontact met de klastitularis/cotitularis en/of vakleerkrachten maar enkel op uitnodiging vanuit de klassenraad. Vrijdag 29 juni 2012 (08.30 uur – 12.30 uur) afhalen rapport en rapportbespreking voor ouders en/of leerlingen OV 1 en OV 4.

1. 3 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enz. worden als normale schooldagen beschouwd. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een ordemaatregel. Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement onder punt 15.7

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

55

Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Als de school vaststelt dat uw kind gespijbeld heeft, dan zal u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden door de school. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. De wet op de leerplicht is duidelijk: van zodra een leerling 10 halve dagen ongewettigd afwezig is, wordt dit als problematisch omschreven. Eenmaal de leerling meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig is, moet een spijbeldossier opgemaakt en doorgestuurd worden naar de bevoegde dienst van het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De studietoelage kan dan ingehouden worden. In het kader van de samenwerking met de politie werden verder de volgende afspraken gemaakt: indien de inspanningen door de niet gerechtelijke actoren niet het gewenste resultaat opleveren, wordt er aan de hand van een meldingsfiche melding gedaan bij het ‘Aanspreekpunt Scholen’. Er kan dan een buitengerechtelijke afhandeling zijn via een spijbelcontract of een gerechtelijke afhandeling via een proces-verbaal. De verdere opvolging gebeurt dan door de parketmagistraten. Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

1. 4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren is het voor de school een moeilijke opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen

2 ORDE – EN TUCHTMAATREGELEN

2.1 Begeleidende maatregelen Wanneer je gedrag het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert of in gevaar brengt, kan de school in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende maatregelen voorstellen: een begeleidingscontract. In een begeleidingscontract kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

56

2.2 Ordemaatregelen De volgende ordemaatregelen (die niet in dwingende volgorde staan) kunnen door alle leerkrachten opgelegd worden: -

opmerking waarschuwing individueel gesprek bijkomende taken strafwerk tijdelijk uit de les verwijderen (men meldt zich dan aan bij het leerlingensecretariaat) gemeenschapsdienst (of alternatieve sanctie).

In samenspraak met de directeur kunnen de volgende ordemaatregelen opgelegd worden: -

het ontzeggen van bepaalde lessen niet deelnemen aan een uitstap of een activiteit bijkomende studie op woensdagnamiddag of op een leerlingvrije dag (deliberatiedagen) in uitzonderlijke gevallen kan de directeur een blaam geven aan een leerling.

Tegen ordemaatregelen is geen beroep mogelijk.

2. 3 Tuchtmaatregelen Als je gedragingen stelt die een gevaar vormen voor het onderwijs- en vormingsgebeuren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Dit zal b.v. het geval zijn: als ordemaatregelen tot niets hebben geleid, als je ernstige of wettelijk strafbare feiten stelt of als je de realisatie van het pedagogisch project in gevaar brengt.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken - een tijdelijke uitsluiting uit de school voor een maximale duur van 10 school dagen - definitieve uitsluiting/definitieve uitsluiting met ingang van 01 september uit de school. Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur of door een afgevaardigde van het schoolbestuur. Als de directeur een definitieve uitsluiting overweegt, wint hij eerst het advies in van de begeleidende klassenraad.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

57

Preventieve schorsing In afwachting van een tuchtprocedure, kan je als bewarende maatregel preventief geschorst worden tot wanneer er een tuchtmaatregel wordt uitgesproken of de tuchtprocedure wordt stopgezet. Een preventieve schorsing kan enkel genomen worden in uiterst dringende omstandigheden: -

voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot een definitieve uitsluiting. wanneer je aanwezigheid op de school een gevaar vormt voor jezelf, medeleerlingen of personeelsleden.

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een preventieve schorsing beslissen. Deze maatregel wordt schriftelijk en kort gemotiveerd meegedeeld aan de ouders. De maatregel gaat onmiddellijk in en wordt bevestigd en zo nodig nader gemotiveerd in een brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart.

Tuchtprocedure Als de directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur van mening is dat er reden is om een tuchtmaatregel uit te spreken, dan word je per aangetekende brief opgeroepen voor een onderhoud over de vastgestelde feiten in het bijzijn van je ouders* en eventueel een raadsman. (Deze raadsman is niet noodzakelijk een advocaat maar kan niet een personeelslid van de school of een personeelslid van het CLB zijn). Dit onderhoud vindt ten vroegste plaats op de 6de werkdag na verzending van de brief (poststempel). Je ouders*, eventueel je raadsman, en jijzelf krijgen vooraf inzage in je tuchtdossier. De directeur of de afgevaardigde van het schoolbestuur brengt je ouders* binnen drie werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing. Pas na deze mededeling wordt de tuchtmaatregel van kracht.

Beroepsprocedure Tegen tuchtmaatregelen is geen beroep mogelijk, behalve tegen een definitieve uitsluiting/definitieve uitsluiting met ingang van 01 september. Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. Uiterlijk de 6de werkdag na verzending van de beslissing tot definitieve uitsluiting/ definitieve uitsluiting met ingang van 01 september (poststempel), kunnen je ouders* schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. Je wordt per brief opgeroepen om samen met je ouders* en eventueel een raadsman, voor deze interne beroepscommissie te verschijnen. Uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. Je ouders, eventueel je raadsman, en jijzelf krijgen voorafgaandelijk inzage in je tuchtdossier. * ouders en/of meerderjarige leerlingen Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

58

De interne beroepscommissie kan de straf bevestigen, vernietigen, of vervangen door een lichtere straf. De interne beroepscommissie brengt je ouders* binnen een redelijke termijn per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

Opmerkingen Bij de uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens die niet vooraf zijn bekend gemaakt en/of die geen deel uitmaken van je tuchtdossier. Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inkijken, behalve wanneer je ouders* er schriftelijk toestemming voor geven. Bij definitieve uitsluiting word je actief bijgestaan door het begeleidende CLB en door de directeur of zijn afgevaardigde bij het zoeken naar een andere school. Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school.

Recht van opvang Als je, na de voorziene procedure, preventief bent geschorst en/of tijdelijk of definitief bent uitgesloten, kunnen je ouders vragen om je op te vangen. Dit gebeurt door een gemotiveerde aanvraag. Als de school op deze vraag niet ingaat, zullen we dit schriftelijk en gemotiveerd meedelen aan je ouders. Als de school op deze vraag wel ingaat, dan worden er afspraken gemaakt met jou en je ouders.

3 BEROEPSMOGELIJKHEDEN NA DE DELIBERATIE

-

Uiterlijk op de derde werkdag na de uitdeling van de rapporten kan men een persoonlijk onderhoud aanvragen met een afgevaardigde van de Inrichtende Macht of met de voorzitter van de delibererende klassenraad (de directeur of zijn afgevaardigde). Deze aanvraag gebeurt mondeling, telefonisch of schriftelijk.

-

Dit onderhoud kan leiden tot drie conclusies: 1 De ouders gaan akkoord met de genomen beslissing. Hiermee is de betwisting beëindigd. 2 De school gaat niet akkoord met de bezwaren van de ouders. De betwisting blijft bestaan. 3 De school is van oordeel dat de bezwaren het overwegen waard zijn en roept de delibererende klassenraad opnieuw samen.

-

Het resultaat van het onderhoud en van de eventuele bijeenroeping van de delibererende klassenraad wordt per aangetekende brief aan de ouders* meegedeeld.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

59

-

Wanneer de betwisting blijft bestaan (de school en/of delibererende klassenraad blijft bij zijn oorspronkelijke beslissing), kunnen de ouders* binnen een termijn van drie werkdagen na verzending (poststempel) van het resultaat van het onderhoud of de bijeenroeping van de delibererende klassenraad, per aangetekend schrijven beroep instellen bij de interne beroepscommissie (zie verder).

-

De interne beroepscommissie deelt het resultaat van haar onderzoek mee aan de Inrichtende Macht.

-

De Inrichtende Macht beslist vervolgens of de delibererende klassenraad al of niet opnieuw dient samen te komen met het oog op het nemen van een definitieve beslissing. De Inrichtende Macht deelt dit binnen een redelijke termijn per aangetekend schrijven mee aan de ouders*.

-

Indien de Inrichtende Macht beslist dat de delibererende klassenraad opnieuw moet samen komen, dient de delibererende klassenraad ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar samen te komen en een beslissing te nemen. De Inrichtende Macht deelt de gemotiveerde beslissing van de delibererende klassenraad binnen een redelijke termijn bij aangetekend schrijven mee aan de ouders*.

-

Het aanvechten van deze beslissing kan enkel via juridische weg of administratief beroep. De delibererende klassenraad is echter een autonoom orgaan. Een rechtbank kan enkel afdwingen dat de delibererende klassenraad opnieuw samenkomt. De beslissing zelf kan zij niet beïnvloeden.

De interne beroepscommissie

Voor de samenstelling van de interne beroepscommissie verwijzen we naar punt 7 (De verantwoordelijken) van deze Gids. Bij de voorzitter (en/of t.a.v. de secretaris) kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school (tuchtmaatregel). De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing. Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de beslissing genomen door de delibererende klassenraad, kan men in de tweede fase van de beroepsprocedure naar deze interne beroepscommissie. De beroepscommissie adviseert het schoolbestuur om de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

60

4 WET OP DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Deze gegevensverwerking is onderworpen aan de privacywet. Hierdoor heb je het recht te weten welke persoonsgegevens de school aangaande jou verwerkt en het recht deze gegevens zo nodig te laten verbeteren. Van sommige leerlingen verwerkt de school bovendien enkele medische gegevens. Dit mag uitsluitend met de schriftelijke toestemming van de betrokken leerlingen of hun ouders en moet de school in staat stellen risicosituaties te voorkomen en gepast op te treden als deze leerlingen gevaar lopen.

5 BEELD- EN GELUIDOPNAMES Het is verboden om zonder toestemming van de directeur in de school beeld- of geluidsopnames te maken of te verspreiden via gelijk welk kanaal (elektronisch, internet of papier). Dit betekent dat men bijvoorbeeld geen foto’s of opnames mag maken in de klas of op de school in het algemeen zonder vooraf de toestemming gekregen te hebben van de directeur.

6 GEBRUIK VAN DE NAAM SINT-LODEWIJK Wanneer de leerlingen een activiteit wensen te organiseren en daarbij de naam van de school VZW Sint-Lodewijk / Sint-Lodewijk BuSO / Instituut Sint-Lodewijk / mpi Sint-Lodewijk of enige andere variant willen gebruiken, dienen zij vooraf de toestemming te vragen aan de directeur. Ook via internet of een andere informatiedrager mag de naam van de school of de instelling enkel gebruikt worden na toestemming van de directeur.

7 INFORMATIEVE UITGAVEN VAN DE SCHOOL De school is gerechtigd om niet-gerichte foto’s en ander beeldmateriaal genomen in het kader van het schoolgebeuren te gebruiken voor informatieve doeleinden (zoals een schoolbrochure en de nieuwsbrief). Voor publicatie van gerichte foto’s van individuele leerlingen bedoeld voor externe communicatie zal vooraf de toestemming gevraagd worden aan de ouders en aan de leerling of kan je zelf een bezwaar kenbaar maken. Het kan hier gaan om geposeerde, individuele en geposeerde groeps- en klasfoto’s.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

61

8 STUDIETOELAGEN Naast financiële en opleidingsvoorwaarden, wordt de schooltoelage ook afhankelijk gesteld van de participatie op school. De voorwaarden inzake participatie op school om recht te hebben op een schooltoelage zijn de volgende: 1° op de laatste schooldag van juni ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school; de leerling die hieraan niet of niet langer voldoet, zal zijn schooltoelage moeten terugbetalen; 2° geen overmatig aantal dagen problematisch afwezig zijn geweest; de leerling die, ondanks begeleidingsmaatregelen van de school en het CLB en ondanks verwittigingen van de overheid, gedurende twee opeenvolgende schooljaren 30 of meer halve dagen problematisch afwezig is geweest, zal zijn schooltoelage (van het tweede schooljaar) moeten terugbetalen; 3° na uitschrijving in de loop van het schooljaar binnen de 15 kalenderdagen in een andere school ingeschreven zijn; een leerling die hieraan niet voldoet, zal zijn schooltoelage moeten terugbetalen.

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

62

9 DE VERANTWOORDELIJKEN

De Inrichtende Macht (Raad van Bestuur)* Voorzitter: Schatbewaarder: Secretaris: Leden:

De heer Hugo Bulté E. Z. Godelieve De Baere Mevr. Daniëlle Vandoninck De heer Koen De Bock De heer Luc De Kerf De heer André Troch Mevr. Els Verdonck

* wordt later aangevuld

De Inrichtende Macht (Algemene vergadering)* Voorzitter: De heer Hugo Bulté Bestuurder-schatbewaarder: E. Z. Godelieve De Baere Leden: De heer Koen De Bock De heer Luc De Kerf De heer André Troch De heer Herman Van de Velde Mevr. Daniëlle Vandoninck Mevr. Els Verdonck

* wordt later aangevuld

Algemeen directeur Sint-Lodewijk De heer W. Van Hoorde Kwatrechtsteenweg 168 9230 WETTEREN Tel. 09 272 52 00

Directeur Sint-Lodewijk BuSO De heer M. Van Kerchove Kwatrechtsteenweg 168 9230 WETTEREN Tel. 09 272 53 00

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

63

Schoolraad Afgevaardigden ouders:

Mevrouw H. De Vos

Afgevaardigden leerlingen:

Heidrun Van Meirvenne (6 Handel – OV 4) Leslie Engels (MSO – OV 1)

Afgevaardigden personeel:

Mevr. Mevr. Mevr. Mevr.

4de geleding:

De heer R. Haelvoet De heer F. Van Damme De heer G. Van Der Vurst

Directeur:

De heer M. Van Kerchove

Permanente adviseurs:

De heer W. Van Hoorde De heer L. De Kerf

L. Vervaet (secretaris) I. Vergauwen (wnd. voorzitter) A. Van De Velde K. Redant

LOC (Lokaal onderhandelingscomité) Voorzitter:

De heer M. Van Kerchove

Inrichtende Macht:

E.Z. G. De Baere De heer H. Bulté De heer L. De Kerf De heer W. Van Hoorde

Permanent adviseur:

Mevr. L. Windels

Leden:

Mevr. Mevr. Mevr. Mevr.

B. Bohyn M. Soen E. Van Den Dooren B. Van de Velde (secretaris)

Mevr. B. De Grave Mevr. A. Lampaert

Jongerenraad Afgevaardigden personeel

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Mevr. M. Verdickt Mevr. A. Willems

Schooljaar 2011-2012

64

CPBW (Comité voor preventie en bescherming op het werk) Leden:

De heer M. Van Kerchove Mevr. B. Bohyn Mevr. G. De Ruijsscher De heer D. Van Wesepoel (preventieadviseur)

CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding) CLB Wetteren Hoenderstraat 53 9230 Wetteren Tel. 09 369 22 21 - Fax 09 369 61 89 e-mail: [email protected] website: http://www.clbwetteren.be Directeur: Consulente:

De heer J. Grandsire Mevr. L. Meersseman

Interne beroepscommissie Voorzitter:

mevrouw M.-J. De Clercq

Secretaris: mevrouw L. Vervaet Leden:

twee leerkrachten die niet tot de delibererende klassenraad behoren

Adres:

VZW Sint-Lodewijk (BuSO) Interne Beroepscommissie T.a.v. M.-J. De Clercq en/of L. Vervaet Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk - Secundair Onderwijs

Schooljaar 2011-2012

65

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.