Gvadányi, József Postényi förödés


1 Gvadányi, József Postényi förödés2 3 GVADÁNYI PÖSTÉNYI FÖRÖDÉS4 5 7 Digiti...
Author:  Valéria Molnár

0 downloads 2 Views 4MB Size

Recommend Documents


No documents


Gvadányi, József Postényi förödés

GVADÁNYI

PÖSTÉNYI FÖRÖDÉS

7

Digitized by the Internet Archive in

2011 with funding from University of Toronto

http://www.archive.org/details/pstnyifrOOgvad

,

PÖSTEN Y

I

FÖRÖDÉS a'

mellyefc

Egy Magyar Lovas Ezeredbl

való

SZÁZADOS az ottan törcént

MULATSÁGOS DOLGOKKAL, élö

Magyar nyelven, 17B7. Efzteadöbe,

Versekbe

Rák Havának

Nyomtattatott

foglalt

12. napján.

TsólMsWón,

% Cafphim Tengei; partyáa azon E&tend&be,

$óTi° A0/.6V

A

9

X

^ 030

*HlÉife2? '

L—J

í'íJlí

i*r."~r=s.-

1

Br

&M LX

,

*fl

[ftÍ^>^ St'i

^&^?HT-S^5

TAVASZ,

A' i

Mi

.íhent

i

ii

nK

fúgárival, ama' nagy Terfegen,

Phasbus magosra ment

Nem

lehetet látni

a' tsillagos

Egén,

gyermekeket jégen,

Tsúízkálni, fem haláfzt, haláfzni

a'

Léken.

El-fzéllyefzteue ö Boreásnak fzelét,

Zúzmarával

terhelt, fekete fellegét,

El-olvafztá vizek', padolattyát jegét

El-üzte tsikorgó,

komor

A

2

borzas Telét.

Zöldbe

,

4

(

Zöldbe

o

)

öltöfztette, a' fold* kerekfégét,

Szennyes gyáfzfza után , meg-adta fzépfégét,

mezkön

Flóra aT El-fzórta

,

's

virágja* bövfégét,

minden fa, meg-nyerte zöldfégét.

Most kük urtsblkötnek,kofzorút Leánykák, Pázsiton ugrálnak ? vígan

a*

báránykák,

Hímjeket pityegik, a'nyöstyén Fáczánkák,

Vígadnak, örülnek, ezen

ártatlánkák,

A' földnek vetette, Pán maga ekéjét Szarva közé

tette, vasas efztekéjét,

Patsirta felette rebdes

Énekli, el-érvén

a'

és igéjét

,

Tavafz

Tsevegve köfzönti, a

Tehén

tölgyét

feji.

Juháfz zséjtárjába ád

Köpübe

a

9

hajnalt a' Fecske,

házi menyecske,

tejet a*

virágot hord

zsengéjét.

kecske,

minden méhecshe.

A

o

(

) «fe»

A

Nyár.

%

Szolgabíró, Bíró! füvölt fárgá Rigó

Büdös bábuk

kiált,

hogy

Tóth

a'

Bár magába dohos, azon

igen jó,

túró,

érett

1

Mellyet a Tóth efzik, de izére való.

Zöld

Mind

fetét

éjjel

,

mind nappal a

Énekli, de

Hogy

Az

Fülemile madár,

fiirbe,

még

f

hogy

jelen

1

is

a

árpa kalongyán

Hangya maga

felette

nagy kár,

tojássán fántzo!*

és

,

már legyeket

Medve barlangjábl, ki-jött, látt

most,

nem mégyen,

Hanem Belgiumba,

a'

maga dolgához, a*

mustrához,

fegyver gyakorláshoz,

fog majd

A

ránczol,

víg, nem vántzol.

Katonafag kéfzül, gyorsan Pest alá

zár.

Daru vígan tánczol,

,

féfzkén

hallójába,

Azért ki-ki

van

nyár,

nagy melegfég, torkára vetett

a*

Pók -is

,

3

a'

tsatákhoz.

Parafa*

,

6

o

(

Parafztfág ferénnycn

) ,

kap kafzakortsához,

Vintzellér-is fiet nyúlni kapájához,

Arató

nem

foka, fog majd farlójához,

Kofzorút fog vinni, Céres' oltárához.

More-is

le

guggot Kovácsol fzegeket,

A' Purdéja hánnya

a*

Czigány kereket,

Sárája varáfol , néz fok tenyereket

Bal

felöl üríti, a*

pénzes zsebeket.

Oki mellyért fzükféges

a'

Förd.

Egyedül tsak kinek vagyon nyavalyája,

Avagy

tagjaiban valamely hibája,

Hogy ert

St

ne

végyen betegfég'

épen maradgyon»

teste'

tsirája,

minden

tája.

Orvost

,

o

(

Orvost keres, avagy Reménli

,

,

7

)

he* vízbe kéfeul^

a*

hogy így majd

egéfzfzen fel-épul,

Meg-romI ott testében, meleg víz Feje fem fog

fájni

,

új vértfzül,

hagymáfzfza-is

meg-hL

Meg-kell, ki ezt írom , nékem-is vallanom,

Hogy tördött

bádgyatt némelly

testem,

tagom

Vérem meg-fürdött

Kemény

,

ritkán-ts

strapátziák, okai

Mert negyven 5

és

alhatom

mondhatom*

három efztendök most

múlnak,

Hogy

én Királyomnak

záfzlója alá, az

Esküdtem: azólta áldozom»is annak, Ki Hadak' Istene, borostyános Marsnak.

—un

——— —Hadi

Az

és bátran

,

,

mi

én ott háborúját

követtem

Egybe Frantz Királynak, Próbáltam

———*—

Történetek.

én Monarchámnak

Végzettem,

m

az

záfzlóját^

katonáját

fésültem fürtös frizuráját.

A

4

De

,

8

o

(

De

)

négy háborúba Burkus eltt áltam,

Sok jó

vitézivel, gyakran

Meg- vallom nem egyfzer

Tlök meg

fzaladással

kudartzot foha

:

Engemet

fzembe fzáltam, váltam

még fem láttam.

az Isten fzerentsével áldott.

Hartzokba tsatákba, életbe meg-tartott,

Egy Frantznak lövesse lábamon alt-hatott De foha a' Prussus nékem nem árthatott.

Söt gyakran rt-álló , pofztyait fel- vertem,

Sok

bagázsiáját,

Czíítennek

Kik

9

s

Vernernek kurutzát kergettem,

halált viselnek

Ezek

felöl

lovait el-nyertem,

*s

nem

9

edgyet le-tettem.

mondgyák, hogy pardont nem adnak

Kik azt tolok kérik

,

életbe

Soha magokat fem hadgyák Tartya

ket

nem hagynak, tenni rabnak,

világ azért fene vadnak.

Én

o

(

Én

pedig

)

mondhatom

9

hogy rofzfzabb

,

kuruttzát

Fridriknek

nem

Úgy vágtuk

láttam; mint

azokat

fok

:

Mutatta, pardont kért,

Ostora voltam

a'

a'

kukoritzát,

Rozenkrantzát

félté gallér rantzát.

7

a Desertoroknak,

én.,

Kik Magyarok voltak

,

ollyas kurutzoknak,

Örültem kardomat, vethetvén nyakoknak,

Vagy

hafznát vehetvén futrás pórázoknak.

Ha illyet foghattam

,

néki

nem kedveztem,

Nyálát allyig nyelte, ott úgy kötöztettem, Hite'

meg-fzegését,

fzemére vetettem,

Meily ezredbi fzökött, ahoz el-kldöttem.

SokkaMs*egy

fejér ofzlop ki-virágzott,

röltem, hogy azon Hóhér A'

ki

ollyat rázott,

nemzetünket tettével gyalázott*

Hogy I$tent,'s Királyt tsal, arra nem vigyázott.

A

5

Pari*

,

io

(

,

o

)

Paripám fzürke volt Büfzke volt

a* neve,

Kényessen járó volt, mert volt tüze, 'sheve, Mcg-erefztvén fékét

ollyan

,

futást teve

Hogy orczámra tsordúlt két fzememnekleve.

Szép bogláros fzerfzám tsörgott a* lovamon,

Várva volt Királyném' neve czafrangomon,

Török kard

óldalomon,

tarsollyal fügött

Kótsag tollam ingót,

Sok Pomert,

fzéltul

Prussus Fit

^

kalpagomon.

én rabommá

tettem

Nem

cdgyet közölök, febbe-is ejtettem,

Mint ölyv a' tsirkéket , gyakran fzéjefztettem,

Pour

le

Híres

Néhány Parolára

Ftül

Merit Rendet Tifztekrül le-téptem,

F6

vezér Kleist

jól

esmért engemet,

tsatázás köfzt, kiáltá

nevemet,

menvén, meg-fogta kezemet,

talpig nézte, tsekély fzeméllyemet.

Azomba

,

(

Azomba kéz Száz aranyat

o

alatt,

,

11

)

minden kuruttzának,

ígért, ki tenne rabjának,

Köfzönöm egyedül,

Isten

oltalmának,

Hogy fejemmel nem ntt, fzáma zsákmánnyának.

De OUy Hogy

Saxóniába, ki menvén Portára,

hirtelen tsaptam egyfzer Quartéllyára,

tsak alig kapott

Equipázséja

A

lett

lovának hátára,

fáradfágom' ára.

Háborúknak Gyümölcse.

A* DitsSfég mellet,

Trtem

,

fzenvedtem

inféget,

fzomjfágot, és ollykor éhféget

Tsattogó hideget, rekkent melegféget Lerázást* meg-hányást, fok rendetlen fégeL

Fagyos

12

O

( 1

Fagyos fold

)

fzínére,

Igmándi nyergemet

ha leheveredtem,

fejem alá tettem

,

Köpönyegem

alatt

Mert havas

essötül, jól

,

,

mint nyárfa rerzkettem, meg-verettettem.

Mindezek okoztak, bennem gyengeféget, Azért, hogy meg-ny érjem

a'

volt egésféget,

Végyen minden tagom, inam,

Vérem fzokott

á

járást

,

's

erösféget,

kívánt csendesféget.

He- Fiznék, és Körülötte lév alkalmatosfágóknak

Pöste'nybe förödöm

Van

a'

,

Vág* vizének,

le-írasa*

hol és

febes folyása

benne

forrása,

Fördö meleg víznek, mellynek nincsen mássá, Bizoníttya eztet fokak* jobbúlása.

BÜdös

,,

o

(

Büdös

knek

13

)

benne , vagyon kevés gzí.

Vassal bír, és azzal Mercuriust

Tám

gyzi

Vulcánus maga, ezen vizet fzi,

Olly forró

,

bé esni

,

ki-ki

magát rzi.

Akár melly nagy légyen Vágnák áradássá^

Akkor

n,

ennek-ís magosra forrássá,

Ha amannak vagyon Ennek-is,

fzint'

árja' le-húllássa

akkor esik apadássá.

Vág' partyán defzkákbül áll hofzFz épület, Különös kamarák ebbe,

's

jó kéfzlet,

Semmiben af vendégitt meg nem fzüklhet, Végezvén

fürdését,

nyofzolyán

hevülhet.

Két köz fördk vannak ezeltt munkálva, Áll az kerületek defzkákbul tsináiva,

Ezekbe bé-lhet minden fzegény, Heverhet fenekén

a*

*s

árva,

fekete farba*,

Fö~

%4

o

(

Förödik

itt

)

Paprág, fördik Katonafág,

Yárofok' lakosi, és fzámos Urafág,

Mossa rühét

zsidó

,

fzcnnyét

a'

czigányfág,

Förödik Tóth , Németh, és Magyar Polgárfág.

Egy

van

hagyításnyíra;

Ki tsak förödni jön

Ebbül megyén

,

itt'

Teplicz falva.

ebbe vagyon fzálva,

ki ki, a' vízig fétálva,

Egyedül czigányiag campíroz el-válva.

Mivel minden rendbül

áll

ezen fokafág,

Történik minden nap, jjalxujjab újfág,

A' mitt

De

ezt

itt'

ki-tefzek, mint tsupa valófág,

ízemmel

Els

látni, vala

nagy mulatfág.

Történet c? Czigányokkal.

Én egy Vasárnapon Jó Gazdához fzáteam

érkeztem

falu'

estvére,

közepére,

Kápolna, Méfzárfzék nem voltak mefzfzére,

Udvarán jó konyha, fzakácsom' kedvére, Sze-

o

(

Szeredrül

már

15

)

vólt,y egy új

itt

Magyar

chórus 9

Ell

Nem

melly hegedült, vala jó Muzsikus, vétetett

tle

femmi hamis Tónus,

,

Tsudáltam : hogy kerefet-neve vala Ambrus.

A' mint vacsoráltam , öten meg-jelentek, Elöl izolgám Jjjenek-bé,

által

hozzám bé-üzentek,

mondám

:

bé-jovén köfzöntek,

Szóltam: jó barátimi honnan valók kentek?

Szerediek vagyunk, és förödni jöttünk,

Szók Ambrus: Kett van, kes vinyes köröttünk ,

Nékem-is, és Ferkó-ötsémnek

a' fejünk

Sédül: meleg viztül, tám jobbulást nyerünk*

Feleltem 5 engemMs fzint illyen baj gyötör, Nincs appetitussom

%

ha efzem bánt csömör,

Tsak hogy nem keringek, mint kerengs ökör, Olly nagyon fáj fejem

,

lábamat köfzvény tr.

De

,

i6

De

(

o

)

most Bécsbül jövök,

Csáfzár'

Docto-

rával

Szóltam bajaimról, én önnön magával,

Adott orvosfágot, esküdött fzavával,

Semmi bajom nem Tsak

élvén Curájaval.

lefz',

egyfzer kelletik a* porát bé venni,

Holnap hogy ha élek, fogom

De

eztet tenni

,

fzükféges erre harminczfzor fördeni,

Holnap után

el-is

fogom

ezt

kezdem.

De azért Barátim! hogy mi most fzenvedünk, Nemfzükfég,

a'

mellet fzomorúk-is legyünk,

Ambrus

!

Holtunk után majd meg-láttyuk

,

Húzdmagyarossan

,

igyunk

*s

együnk

hogy mit

tegyünk.

Nem-is kémélték

k,

hegedk7

húrjait,

Régi Magyaroknak palotás tánczait,

ügy meg-vonák

,

hogy

a'

halgatók lábait,

Mozdulásra hozták , köfzvényes

inait.

Egy

o )

(

Egy jó nagy paíatzkal,

17

bort nékik adattam,

Vacsorálván; vélek 'magamat

mulattam,

Rákóczi, Bertsényi, nótáit hallgattam.,

A* Nagy

Idáit -is, vélek el vonattam.

Laczkó

el*húzák keservét,

fiunak-is,

Annyával meg-történt fzereimes

Piheg hangokkal el-mondák

Az

esetét ,

énekét,

öreg Czimbalmos, hlaíá

itt

A* mint elvégzettem , immár a* Fei-költem: el-hagyták k-is

Az

egy

afztalra tettem,

a'

könyvét.

vacsorát,

muzsikát,

kis iskátulát,

Szóltam: im nézzétek ezen medicinát.

Csásár Doctorátúl

,

drága pénzen vettem.

Nagyon boldog vagyok,

tsak

hogy meg*

ejthettem,

Egy Szép

Teres pohárba egy dózsist hintettem? tifzta

kut* vizet

B

rgája öntöttem %

Sal

18

(

©

)

Sal Anglicánum volt: más Laxativával

Én nem

fzoktam

Minden más

Ez nem

élni, tsak

fzer bánta

ennek favával,

gyomrom rágássával

kínzott foha tulajdonfágával.

Czigány okhoz fzóltam: így kell ennek lenni,

Reggel ezt bé-fogom, mind egy tseppig venni,

Ugy fogok

azután

A' Doctor

tanított,

a'

fördbe menni,

mint kell mindent

tenni.

Barátim! Kívánok, már most jóétfzakát,

Mig

itt

fogok lenni , minden nap muzsikát,

Fogtok nékem

5

tenni ,

mert a Magyar nótát

Ti olly jól húzzátok, mint Ditters

Majd

fél éj

concertyát.

volt, hogy Ök, én

tlem

el-

mentek ,

Egy csrbe ísak közel hozzám, fzállást kértek,

Más nap

korán regvei már nálam termettek,

És mikép' nyugodtam, engemet

kérdettek,

Mon-

,

o

(

19

)

Mondottam: Barátim! Keveset aludtam, A' fej-fzédléstl Erre

a'

ágyamba forgottam,

poharat, afztalrul fel-kaptam,

És utolsó tseppig, elttök

ki-ittam.,

El-küldöttem ket, hogy ok tsak men-

nyének , A' he-vízbe, mellyberi bátran förödgyenek,

hozzám

Estvére minnyájan

el-jöjjenek

Alkalmatlanfágot addig ne tegyenek.

Szavamat fogadták: estve nyóltz órakor Meg-jelentek nálam

Ditsekedtem

;

napnak

,

le-fzáltakor,

hogy melly nagyon a

9

hafznált

por;

Hogy most már jói esik, mind étel, mind a' bor.

A

9

Köfzvényt nem érzem

,

a*

két lábam

könnyi

Szemem homály t vefzti

,

a'

fejem fem fzédl,

Már forrófág fem bánt , érzem

,

a'

vérem hl,

Szóval: azon portul, minden tagom enyhük

B

2

Ezt

20

(

O

)

Ezt halván, közlök négyen, menyre fidre Kértek: hogy tekéntsek beteges ügyökre,

Mert fzcrnyenfzeny vednek, lábokra, 'sfejekre Ezen

porral legyek én fegedeímekre.

Szívessen, Barátim! feleltem; fzolgálok,

Hogy Tik jobban

Ha

ekfogy

is;

lefztek

,

a' mellet-is állok.

Bécsbe majd

frisset

találok,

Örültek: befzédem kedvet nemzet náiok.

Az l$égy

Iskátulát itt, mingyárt feres

el-vettem>

pohárba, jó négy Dózsist' tettem,

Fris Vizet reájok, mint fzükfég öntöttem,

Porcelán-táczákkal , azokat bé-fedtem.

Valamit mást adnék, nem voltak kétfégbe,

Az

én bé-vevéssem látták , mint ment végbe,

Minden czigány vala, Mert gyógyulásának

igen jó kedvébe, juta reméltébe.

Vacso-

(

O

Vacsorálván fzóltam

21

)

no c muz$ikállyaíok>

:

Ma néhány fzépLengyel tánczokat vonnyatok, Majd mingyárt néktek-is, ennetek

Kívánom

azután

,

hogy

jól

adatok*.

nyugodgyatok*

Lengyel-táncz vonáshoz, hozzá-is fogának, Négyet-is

De nem

ok egybe, öfzve kavarának,

volt

itt híjjá ^

Újjal húrokon-is,

Egy

tánczot

a'czigány czifrának,

gyakran patiogának.

el- vonván,

meg -mondák

hogy kié,

Uram! ím' Ezs

a'

ezs a* tánca, Fiscariusunké,

más pediglen

E' pedig

a'

,

mi Kafztnar Urunké?

hídnál lakd

Vámosunké.

Ezek után mondám ; mennyetek már

enni,

Jjjetck-el korán, orvosfág bé- venni:

Mert én

a*

fördbe , jókor fogok menni,

Majd megint estvére, vígan fogunk

B

3

lenni.

Regvei

,

22

Regvel

O

(

ittam

)

már Konyhámba

öt órakor,

Mig Kávémat

,

udvaron

Kávézásom Vizeket

,

k

tsák

arra

után, gyért ek-bé!

áltak,

fétáltak

Láttam, láb-hegy en-is, ajtóm eltt

Mikor fzóllítom-bé

,

jártak,

vártak,

mondottam;

kanállal fel-zavarítottam

Kinek, kinek az ö dózsissát nyújtottam; Igyátok-ki frissen! bíztatva fzóllottam.

k

Egybe mingyárást-is,

De

fzemeket

Testeket

Be

meg

fojtos ital

rútul

rázván fzájok' görbén vonták, ezs,

Felelt a' Kontrahás

Uram

hunyorították,Uram!

Rajok rivafzkodtam

Jaj

azt fel-hajtották,

;

azt mondották.

mért hunyorganak

neve volt Perepúlty 9

keseri, bides mint

a'

ló-húgy,

Semem zsold kaiikát hány, tám jön reám fúly. A'

,

,

o

(

A' pora-is enyves

,

23

)

mert, inemhez ragadt,

Úgy tetzik,hólyagzsik nyelvem tiile, 's dagadt, A' vér

Még

a'

Lelkembe egéfzsen

jó a

1

fel-áradt

fejembe, hogy esem meg-maradt.

Hallyátok Barátim

Hogy rofz,

egy

!

fincs jó

orvosfág,

rofzfzathajt-el, hidgyétek: valófág,

E' rofz majd meg-gyógyit

,

és ér

nagy bol-

dogfág Titeket

:

hogy

Mind így

ezt

volt,

Sétáltam; bé

most

téfzitek

,

bolondfág.

fzolgámmal a'förödöházba

mentem

rendelt

kamarámba:

Fel öltözvén itten föröd ruhámba,

Bé ültem

,

he-vízzel meg-töltött vannámba,

Bándám-is utánnam hamar el-érkezett

Köz fördhöz

érvén

,

9

gatyára vetkezett

Helyt nyerni fokafág között igyekezett,

De

? még-is mind a négy közikbe férkezett.

B 4

Ennek

,

,

24

o

(

Ennek nagyobb

)

vak Katonafág,

réfze,

Fördött fok Németh-is

Tóth

*s

,

Magyar

Polgárfág,

Sváb

,

Hijentz

,

fok

Hanák

Leányok, Afzfzonyok

Itt

Mert

a*

fJdbl

Padokon ülnek

a'

fok

víz fokkal hévebb,

fakad, azért-is itt ,

kik aláb

Sarába bé-menvén, már

Nem

falusi Parafztfág,

nem kevés zsidófág,

,

mind a' Vannákba,

,

idó

,

melegebb,

kik fellyeb,

ott fokkal

múlva

9

mélyebb.

hallotlam

nagy

zajgást

Üssed

udri

!

Vannámba

!

slag tzú

fel-áltam

Láttam-is, hogy

Mivel

Ennek

a'

;

e'

!

lássam

Bandám

he-vízbe

forrójátl

fzókat's pufogást,

k

téfzen

a^

láimázást,

már fzaladást.

nyakig be-ültek

gyomrokba hevültek,

A* dózsis operált, hogy

fzint

úgy zödltek,

Izzadó t homlokok, majd hogy el-nem dltek.

Hamar

,

o

(

Hamar

a'

gyomrokon

Rotyogott füstösök , rút

A

1

víz

25

)

's

a'

só hatalmat vett,

nagy büdösfég lett,

zavarodott, fok fzínre

lett

festet,

Mellyértki ki, ki ittfördött, nagy fzitkottett.

A' fok ütéssek közt, vízbí ki-ugrottak, Czigány- mézgát még-is, fron botsájtottak,

Akkor-is inokon folyt, mikor futottak,

Ugyan

tsak sC

srö

füzesbe jutottak.

Kik vélek fördöttek, vízbl ki-költöztek, Pfi! Pfi!

kiáltottak, hirtelen öltöztek,

Sokan ruhájokat, csomóba kötöztek,

Dohos

volt

a'

Czigány-Myrha, mellyt öntöfztek.

Katonafág fke'p'

,

haragra fel-indúlt,

Hogy ket meg-verik, nagyon '$

kéfzült

flt

Sok már köztök bothoz, fok pallofához Láttam

dlt

nyuit,

rofz íefzvége, parafztfág-is mozdult,

B 5

Azért

sl6

o

(

Azért

)

ruhámat ízaporán fel-vettem

a'

És közikbe menni Szerencsére

felette

,

fiettem,

még-is köztök hamar lettem,

Czígányok mért jártak így, el-befzéllettem.

Meg-értvén

a'

dolgot, minnyájan nevettek,

Hogy nem bántyák ket,

Nem

volt

ígéretet tettek

más befzédgyek ,

a*

mint ok

,

öl-

töfztek,

Tsak a'

:

hogy czigányok miként

Szolgám ruhájokat

Semmi

bajok

nem

a*

rá fzedettek.

füzesbe vitte,

lefz,

vélek eMritette,

Parancsolatomat nékiek meg-tette,

Nálam

vacsorájok léfzen jelentette^

Monda

Még

fzolgám

akkor-is

,

a' fó

a'

mint

reájok találtf>

gyomrokba operált

Ki nyár-fa tövébe kukorodva purgált, Ki hasát meg-fogván, görnyedezve

Járkált,

Még-

,

o

(

27

)

Még-is csak el-jöttek cstve nyólcz órakor, Szóltak, hogy vefzsen-ela* Csáfzári Doctor,

Pokolba,

és vele, azson

Mert azzsal

Uram!

a'

rajtok

átkozsot por, azs Erdegi

volt

Lelkünket, azs úgy

Hogy Czimbalmos Bátyánk

,

ostor,

álíal-járta,

már

halálát

várta

Gyomrunkat, bilünket,

rútul fel-zsavartá

Ködökünket-is majd hogy ki-nem

5

csafarta.

Turgyelunkat ugyan íorttánk bé-íelé,

Nem mehetet volna, gombos t-is belé, De az a' gyilkos por, tsak mind elé elé Igyekezset, hamar gatyánkat-is

Mondottam Barátim ;

Hogy a' port bé- ve vén Valamint én tettem,

,

telié.

nagyot vétettettek,

!

mingyártförödtettek,

ti

úgy nem

Azon nap , nem más nap ,

tettetek,

fördeni mentetek.

De

,

e8

(

Defemmi: Minden

o

mertígy-is,

rofzt ki-'zött ,

Ki-kergette

)

a* rút

's

vért

por testetekbl,

a'

gonofzt lelketekbül,

ti

fzívetekbül,

Köfzyényt lábotokbúl , homály t fzemetekbül.

No bizs igazs Uram Ifzólt a' vén Czimbalmos, Semem mint a* gyengy-házs már ollyan ,

velágos

Lábam mint nád páltsa, könyü, gégém hangos, Most látom

,

a' Csáfzár'

,

Doctora hogy okos.

A* czigányok voltak igen

Mert

a' Perfvafio

történet így

Második.

kedvekbe,

munkált a fejekbe,

Elhitték, lennének, már

Az elsk

ment

egésfégbe:

itten

végbe.

Egy Zsidónéval.

Egy nap fördk között fel 's alá :

fétáltam,

A' köz förd eltt, kevéssé meg-áltam,

Kik fördenek benne néztem

Több

,

és vizsgáltam.

fok fétálókkal, imé! eztet láttam.

Egy

,

o

(

Egy

Tám

29

)

Zsidó Afzízonynak el-fzédlt

a' feje,

víznek gözétül bódúlt-meg veleje

Bé-düllöt Ki-látzott

Vaj Rifke*

a'

vízbe; de

Urának

fábes teklije.

a*

Ura áztat, gyakran

niír! e'

teste' eleje

ordította,

volt neve, azon fzóllította,

Ki-emelvén vízbi , orrát rázta

's

fogta,

Fel-efzmélvén Rifke fzemeit nyitotta.

Azután

fel-vette Rifkét

Mint zsúpot vetette

Vgy

hátára,

egy targonczára,

húzta 5 mint dögöt sírva fzállására,

Kaczagot. ki nézet

e'

Targonczárúl Ura

Nem

ott

,

a'

vélte

,

testébi

Tragaediára.

itt-is ,

le-emelte,

ki-bújt

volna Lelke,

Fülébe ordítá nevét: Rifke! Rifke!

Demeg-hólt: már bögöt, vele négy Gyermeke*

Vág*

,

,

« )

(

3o

Vág* vizének partján A' Galgócsi Rabin, mingyáxt

Azért-is

iit

néki ásatott,

sírt

fördöt, mulatott

5

el - hívattatott

1

Vele a zsidofág mind ide

fzaladott.

•v

A'Talimúbúl mormolt , magát hajtogatta, Többi-is hajlongot,

Férje

a'

firatta,

Fekete poíztóval végre bé-takarta,

Négy

zsidó

Sírjához

Mert

a'

a'

földrül vállára fel-kapta.

el-érvén fzörnyen meg-ijedtefc.,

Mellyet az ott

förd katonák

Mig ok Ábrahámhoz

De

malaczot ok

sírba döglött

leltek,

vetettek,

háznál könyörgöttek.

femmit fem fzóltak, hanem

a'

Vág'

partyán

Jó mefzfze el-mentek, egy fánál meg-álván, üj

sírt

ásatattak, itten

El-temették: ki-ki

ok fzaporán

mene dolga

után.

,

o

(

Trentsén

Egy

31

)

Fármegyebéli

Farafzi

Legénynek Története*

Harmad nap Trentsény

ez után

,

ugyan

ott f

röd vén,

Vármegyébl, egy nagy

parafa;

Legény, Izmos

A

1

,

ers

vállú, de rongyos volt fzegény,

Medvét bírhatná , vala 5 Mosta magát vízben,

's

olly

kemény.

dolgát végre

hajtván*

Ki akara jönni, de

farát tapintván

Érzé, nincs gatyája, hamar vifzfza bukván Igen bámult azon, hogy maradt Kereste 6 áztat, de

Mert

a*

víz

Madzag nem

fel

illy

nem

már akkor fenékre

pufzíán,

lelhette* ültette

volt benne, könnyen el-veízt~ hette x

Vízbe habuczkolván

,

éfzre

fem vehette,

Magát

3^

(

©

)

Magát másodfzor-is, korúi tapogattya 5 Most

-is tsak azí

érzi,

hogy oda 5

Mit tegyen? „Ki menne, fok a

a*

gatya:

néz láttya*

Távúi pedig tle, fels ruházattya.

Végre

e'

blts tanács, követvén ,

Strutz madárt

ötlött elméjébe,

e' fzorúlt

ügyébe,

Bé-fedte fzemeit, és vala véltébe,

Hogy így majd fenkinek , nem tnik fzemébe.

Bé-takarván mind

a'

két fzemét kezével,

Ki-ugrott a' vízbi meztelen testével,

Hahota nevetést A*

jelen

lévk

Méltán

is;

indított tettével,

köfzt, fzemléltetésével.

mivel

nem

volt lábra valója,

Teste' tagjainak lett ö árúlója,

E' Hornyáknak

olly-is

Ritka nap-órának van

vala vak Matyója, illy

mutatóia.

Dámák

,

o

(

33

)

látván eztet, nagyon fikojtottak,

Dámák

Szemekre legyezt, ámbár borítottak, Jól láttam alóla

még-is fájdítottak

,

Leg-aláb, egy Izemet arra fordítottak.

Szupé Némelly

De

felet

Hornyák, nevetést okozott*

Dáma monda

fzívébe még-is

Hogy Ura

Több

nincs

,

vefzfzen az átkozott,

nem egy jól

iíly

foháfzkodott,

fel-sequipírozott#

befzéd köfzt mondáim

:

ezt

Geo-

metrának

Tegyük,mert nincs párja az öMáfz-Stabjának, Hafznos

nyoma marad

,

minden

Qvadrát-

tyának, Láttyuk, hogy most mérik * földgyét

a'

Ha-

zának*

Midn De

ezt fzóllottam

fzür-kankójába, 6

,

a'

már

fzobába bé-jött, fel-öltözött,

Mit akar, nem tudtuk minden meg-ütközött, :

Egyfzerre nagy katzai lett vendégim közötu

C

Mint

,

34

o

C

,

,

)

Mini Bálvány, meg-állott, nézte*

mit

nevetünk Gondolhatta , hogy tám el-vefzett az efzünk,

Vagy

réfzegek vagyunk tefzünk

Mert

Itt

látta

,

afztalnál

Geométra

a*

ám

Mérni akar

ez

!

,

,

,

hogy

illy

lármát

ifzunk's

ekünk.

,

ülünk

,

Dámákhoz azért jött

;

fzóllottam,

mondottamé

Szalupokon kezdi mérését hallottam,

Szavammal

új

katzajt köfztök

El-únván

a'

nézést

én

mondtam ^

így fzóllot

Ennek

léfz

;

:

Borovitsku kupte Boriskát keres-e,

fzalopján, mérése'

Máfokén azután,

indítottam.

kezdete,

rendel végezete.

Dámák a'fzobámblfzegényl ki-kergették, Mert

Míg

a'

Gavalérok vexálták

itten

,

nevették

fürödtünk mindég emlegették,

Hol a Geométra, Dámáktul

kérdették,

B&9

,,

o

(

Egy Prédikátorral Egy

Prédikátor-is

Két hétig fórdött E' fzegény

35

)

esett

Történet.

fzent oldal tsontyávaí

,

maga Zsuzsiival

itt ,

Pap nem bírt

,

a'

jobbik karjával,

Mestere réfzegen vágta kafzájávah

Fekete pájábl, volt németh ruhája,

Oda haza maradt Egyházi Dókája, Academicus volt, mert volt Paródiája, Haj kevés volt azon,

ki

Avítt kis kalapot viselt

Egy vastag nád

páltzát

Fejér csont pixisbl

Tabákot gyakran

látzott czérnája.

a*

fejébe,

tartott bal

kezébe 5

mellyt hordott 2sebébe

,

fzít

ritkán volt kedvébe.

:

Hofzfz vékony lábú

öfztövér

ember

volt,

Szájjá felett állott horgas, orra mint bolt

Nagy fzemeket

nyitót

Agyag fzínt mutatott,

C

,

hogy ha valamit

fzólt,

ollyan volt mint fél hólt.

a

He3*

,

,

o

36

(

Hc-TÍa korul

fétált,

,

)

magával

befzéllet,

Gém a' tó

partyán, olly lépéseket tett,

Hol Égre, hol

földre, gyakran tekéngetet,

Mint

Nyelve, hol Déak fzót, hol görögöt

Említé

nem

ejtet*

egyfzer Theologiáját

Kevtonnak-is az 6 Philozofiáját,

Égig magafztalta Voltér fok munkáját 9

De

nyugofztal tattá, Zsuzsi Phisikáját.

E* pediglen

vala Terméfzet'

Minden fzemnek

tettfzett

fzépfége,

testének épfége.

Cédrus fának nintsen fzebb egy enesfége,

Auróra harrnattya vala gyengefége.

Nem

kitsíny,

nem-is

nagy, volt

teste'

állása

Hajnalt látfzoi nyitni fzája mosolygása

Czikornyásan

esett

Lépése apró volt

,

,

minden

mint Pipis*

mozdulása járása.

Két

(

o

Két fekete fzeme, ha

ég

Arra

37

)

kire tekintet,

tüzet, és fzerelmet hintet,

Cupidó-is mingyárt ollyan fzívnek intet,

Hogy

ezen tekintet, már fzeretni kintet.

Történt-is:

Egy

hogy fzeme' két tüzes menyköve,

hadi Tifztet ért, fzívét, ugy meg-löve,

Hogy

fzerelrnének lett halálos döge,

És köldök tsömörbe fzntelenül nyöge.

De

ezen deliTifzt, ki ittfördött,

's

lakot,

És mint nyájas ember, velünk mulatgatot, Cupidónak nyila, mivel belé hatot, Mint fzarvasDictamust,

Mert egyfzer Sétálgatván

Mivel

!

Förd' partyán

Pap, mint maga

jobbik

a'

E' Tsuda

a'

a'

Ö-is olly fzert

fájt,

fogta bal

kapót.

vestájával,

párjával,

karjával,

mutatotí vízre az ujjával.

C 3

Kedves

,,

38

o

C

:

)

Kedves Zsuzsim! ugy mond:

én

Hel-

vétziába

Majd

Még

illy

vizet láttam

fem volt

illy

egy hegynek allyába,

,

nagyon Igneus kúttyába,

Nem is buzgót földbül

más víznek

,

folytába.

Eleikbe került, lassú ballagással,

A* Tifzt

:

*s

fzembe esvén hajtással

ket

Köfzöntötte

's

Erre pathetice

Látom Tifzt vagy

Nem

tudom

e*

,

:

f

meg-

,

mi

difcurálással.

a* Clariffímus

fzólt

én

fzép

csendes fzó hangzással,

k,

Kérdezé vannak

,

Pap , de Mathematicus,

víznek

a'

tüze hány grádus,

Sulphureusos-é ? avagy Chalibeus?

A' Tifzt, mert

tanult volt,

fzólla

rnin-

denekrül Disfertált

Mért ezek

eltte,

a'

meleg vizekrül, fzóllot a'

tüzekrl,

Volfius igy írna

ezekrl.

olly forrók

Mondván: hogy

,

Volfiust

(

nevezvén

Volfiust)

39

Pap

a*

hogy majd nem

borúit,

Sokrates ez! Kérte:

o

V

a!

nyakára,

esett az orrára,

mutat, nézvén Zsuzsijára,

menne vélek egy

kis

Látom Uram tudod , hogy !

Pedig eztet tudni,

fcientia

vacsorára.

quid fit natura,

dura,

Már látom, hogy vagyon benned mens matúra, Tubuson

Ecclipsist látod, melly futura.

Befzédgye leg-jobb víz

,

volt

Tifztnek

malmára* Azért nem-is várt

Papné gyenge

Örömmel

Illették,

lakó fzállására.

felett

Volfnak Phyfikáját

Tycho* Astronómiáját,

Hofzta elö:

A' Papné,

invitálására,

karját, vette jobb karjára.

vezette

A' vatsora

több

a'

Tifzttel,

9

s e'rzették

egymásnak

bokáját

fzerelem' fáklyáját.

C 4

Pap

,

4o

o

(

Pap

És annyira

Hogy

a'

Bírta a'

kezébül ittak Bátyafágot,

tetzett, ivott ennél kávét,

Pap,

nem

-is

bírta

fzerette

miként

,

,

a* kis

e' fzentelt

Azt-is,

Fujt

orczájára

,

Vestanét.

,

hogy

és

hogy Zsuzsija,

a'

Daphnét,

miként nem, egyfzer meg-

ezen Brúderje csókjait

Gyenge

Kátét,

olly fzívessen

fejtette

Hogy

Rokonyfágot,

a*

Papné nála, gyakran uzsonnázol.

Mint ezen Mars' Fia,

De

ollynagybarátfógot,

vitte, Tifzt

Valamikor

Philüs

>

a* Tifztel vetett

K°gy egymás

,

Pap, mint

ejtette

ölelgette

vifzfza téríttette.

a'

Borz, mérgébe

refzketett,

De

a'

Mert

Parochája leg-többet fzeny védett, ezt vonta ráfzta

Már mind

a'

,

hajat róla tépett

kettre azólta leskedett.

Egy

,

(

Egy

41

)

monda

után

dél

o

a'

Pap: kedvem

vagyon úgy mond:

Sétálni, mert

nagyon

Ha Zsuzsinak kedve

a'

nap nem

fütt

,

nincs

,

ithon maradgyon,

A' Tifztet mulassa, máriást jádtzodgyon.

El-méne

,

de hamar , megint vifzfza

tere,

Ajtót rajok nyitván, borzadt teste, 'svére,

Mivel

ket ugyan

Mellybl majd

De más

olly

játékba

ere,

fógorfág lehe tne a' bére.

nap hajnalkor, Lovakat fogatott,

Minden bagázsiát

kotsira

rakatott,

Parochiájára Zsuzsival baktatott,

Több&ör így ne járjon , keménnyen hajtatott. Kevés hetek múlva guta meg-ütötte Halál Paradicsom* Kertyébe vezette,

De

Zsuzsit

Mivel

nem

ott tsak

hofzfzas öfzvegyfégbe tette,

hamar , egy Kováts

C 5

el-vette.

Több

,

4*

Több

A

írás

akartam feltenni,

jött; azért el-keiletik

Regimentemnél

Vers

)

iilyen dolgokat

Oderetn 9

o

(

9

helyébe

menni,

fietve kell lenni

9

tám kardot

kell fenni.

Meg-adta af He-víz én egésfégemet,

Sti

Meg

egéfzlen meg-is

tifztítá

véremet,

ersítette inamat eremet,

Endimio-is hagy aludni engemet.

Azért Neptunusnak áldozatot tettem,

A' He- víznek partyán

oltárt építettem,

bven

Mellyet virágokkal

Egy néhanyfzor körös

meg- hintettem,

körül teményefztem.

A' Szeredi Banda , hogy el-fogok menni, Meg-haiván, bánatba nem tudót mit tenni. Bizonyossá kívánt

Futva

a'

jve hozzám,

dologba lenni, tanufágot venni.

Szólt

,

;

°

(

Szólt

43

)

Ambrus; hát Uram!

mi

azs mit

hallottunk

Igazs-é? mind éten

hogy meg nemhaltunk

Már

az

esünkbe-is

,

fint'

úgy tébolygot-

tünk Ide

,

hogy meg - tudgyuk

,

tsak

azért

fu-

tottunk.

Igazs-é?

Ha

hogy azs Úr a' harisokba megyén,

ithon maradna, volna azs nagy fégyen^

Csáfzár parancsollya , hogy azs

Meg-kell annak lenni

,

azs

Ur ott légyen,

Úr

,

bár mit

tegyen.

Úgy vagyon: Kelletik, &

Azért

fizet

fietve

utam' el-venni

Csáfzár, mit kíván, azt tenni,

nékem, meg-kell annak

Holnap korán

postán

el-is

lennie

fogok menni*

Meg-

,

44

o

(

JVÍeg-yallom:

e*

fzómra könyveket hul-

latlak

Nem-is

)

,

dolgok, míg velem, mu-

v'ólt rofz

tattak

,

Fejeket csóválták, kevéssé halgattak.

De

illy

bútsúzásra végtére fakadtak.

r

Azs

mint

A'

a'

légyen, azs

Isten

Kertvily

hl,

Úr'

erisfége,

húllyon ellensige,

Ellensignek azs 6 tizes dihesfége,

Ne

írje

;

fent

Mihály ügyen

Mint sövény

:

fegftfége.

kerittsék azs Ángyali ka-

rok,

Sent György

*

fent

nagy Sándor

leg-fibb

Archangyalok

Azs

egite fent féreg, a' menybili

tagok

Minden fenték: binak, legyenek bár vakok.

Meg

(

Meg

o

45

)

köfzöntem az ö fzép kívánásokat,

Nyújtottam kezekbe, Szuferendórokat,

De

nem-is kémélték

varratig

k-is négy Órakor követték

húrokat, úttyokat.

förd

Urak' fzállására,

Vég bútsúmat vettem

tölök utóllyára,

El-mentem

itt

Eztet elvégezvén fel-ultem postára.

Siettem

,

hogy

érjek

Marsnak

piattzára.

COLOPHON HELYETT.

I

(

Már SzázadosUram'

o f

)

eredzésének

eddig vagyon a' Pstényi Ének; De, ki Revisora voltam e' versének, Egynéhány rigmusim nékem is lennének.

Vége

's

*

En tllem

kérdezni Olvasónak jussa, szép Krónika' víg Anonymussa; Kit, bár véres Marsnak zord mezeit fussa, Lantos Apollónak fed szeled laurussa.

Ki

e'

Sáros Nagy Peleske' Nótáriussának, Ha éledtél könyvénn magyaros Úttyának,

Pstényi Förödést láthatod párjának, GRÓF GVADÁNYI JÓZSEF' kedve' virágjának. Zabolátlan néha Pegazussá' szája, Illendség' hámjánn ki-kírúg patája; De másfél- száz éve még más nóta jára:

Ne vonnyad

a'

Múltt-at Má-nak rámájára.mostann nem módi a', Oszveborsóltt étek De, mit régenn fztek az már História; Klió eltt pedig a' naturalia a m non Tsak úgy történtt légyen :!j

sünt turpia.

LYány

pedig tükörbl szépségét, hibáját Láttyuk mi e' könyvbl Eleink' világát, A' nyájas Dámáknak víg cottériáját, Pajzány Gavallérok' gálántériáját.;

o

(

;

:

n

)

is melly igaz érdem vóltt: Verset egy Gróf él magyar nyelv enn kohóltt, Midnn palotákból Honnyi szó majd kihóltt, 'S Poéta Frantz, Német, Deák verset majmóltt.

Gondollyuk meg: az

r idegen maszlagot nem

E' Gróf

Magyar Helikonra 'S melly utat

Azonn

indúltt

rágott,

egyenessenn hágott, huszárossann

GVADÁNYI

ARANY

szedni laurus-ágot.

Gvadányiánáknak: Pöstényi Förödés örltt jó vásárnak.

De

lön

is

kelettyök

Már abból magja Mit

Ezt

JESZENSZKY ISTVÁNY

BÁRCZY GUSZTÁV Úr

Ujjonnann kiadni pénzt Tzéllyát

Hív

Olvasó

f

SUGÁR

JEN

ácsi mii é-vé

!

e

úgy szivére vette

nem

kéméllette buzgónn segétette:

könyvetskét

tette.

hármuknak köszönd, hogy

GVADÁNYF Dalija*

exemplárnak, bizony tartott kárnak.

sints bóltbann

halhattad, szavait füleddel falhattad,

szárnyánn lelked* Múltt* fényénn jártattad,

Jelen' homállyából kiszabadéthattad.

Nem

vélném, hogy volnál olly goromba 's dre: Finnyás orrod álna tréfákért tselre De K á t ó s homlokod* ha rántod redre Menny jobb erkltsökért a' Strand-F ered re! :

írtam Budánn, 1920-ik Esztendbenn, Kis Aszszony* Havának 9-dikére verradó éjtszakánn. A'

VERSFKBÉLL

AflSÍ*

A

MAGYAR HELIKON

HARMADIK

KÖTETE GRÓF

GVADÁNYI

JÓZSEF „PÖSTÉNYI FÖRÖDÉS"-E. KÉSZÜLT E KÖNYV AZ ELS KIADÁSRÓL 111 FACSIMILE PÉLDÁNYBAN JAPÁN MERÍTETT PAPÍRON. EZ A

SZÁMÜ PÉLDÁNY

TULAJDONA.

Korvin Testvérek mintézetének nyomása Budapest, Révay-utca

14

Gvadányi, József "stényi för'ddés

31<

1787a

PLEASE

CARDS OR

DO NOT REMOVE

SLIPS

UNIVERSITY

FROM

THIS

OF TORONTO

POCKET

LIBRARY

O

i^

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.