± ha. Datum: Naam: Handtekening:


1 kadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel stadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) F (0344) E I Bank IBAN NL93 NWAB BIC NWABNL2G INSCHRIJFFORMULIER ...
Author:  Melissa Smeets

0 downloads 14 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


ekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel ostadres Postbus 599, 4000 AN Tiel T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 E [email protected] I www.waterschaprivierenland.nl Bank IBAN NL93 NWAB 0636 7572 69 BIC NWABNL2G

INSCHRIJFFORMULIER PACHT Kavel 5 Ammerzoden L 122 ged. ± 1.64.81 ha Slijkwellsedijk Wellseind Locatie RWZI Zaltbommel 12 oktober 2017 12.00-14.00 uur (opening inschrijvingen 14.00 uur)

W ater s c ha p Ri v i er e n l an d Pagina 2 van 2

Personalia Naam en voorletters Burgerservicenummer Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres

Bedrijfsgegevens Naam (waaronder bekend bij RVO) Relatienummer bij RVO KvK-nummer Aard van het agrarisch bedrijf

Inschrijver schrijft hierbij in voor een geliberaliseerde pachtovereenkomst (model hieronder toegevoegd) voor het perceel kadastraal bekend Ammerzoden L 122 ged. voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 Kavelnummer 5 Oppervlakte Bieding totale pachtprijs per jaar (per kavel NIET PER HECTARE) Ammerzoden L 122 ged. Slijkwellsedijk Wellseind

± 1.64.81 haOndertekening inschrijver Datum:

Naam:

Handtekening:

Inschrijver verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. Het onjuist of onvolledig invullen kan gevolgen hebben voor de toewijzing van de pachtgrond. Bij ondertekening verklaart u kennis te hebben genomen van de voorwaarden en bepalingen Pacht 2018 die behoren bij de uitgifte van percelen door Waterschap Rivierenland en hiermee akkoord te gaan. Indien dit formulier door meerdere personen wordt ingevuld, is elke persoon hoofdelijk aansprakelijk Het inschrijfformulier kan in een gesloten enveloppe o.v.v. Waterschap Rivierenland Inschrijving Pacht KAVEL 5 tussen 12.00 en 14.00 uur, worden ingeleverd door overhandiging van de envelop aan de medewerker van het waterschap (Team Grondzaken) die de opening van de enveloppen coördineert.

56 68

117

600 57

Openbare inschrijving pacht 2018

58

49 5

601

54

(

WW012. 55

Kavel nummer:

5

Kadastraal perceel:

AMZ00 L 122

Code:

114506

58 57 949 602 950 978

WW011.

952

(

124

154

196 951 934

16481 m2

102 122

Topografische en Kadastrale Ondergrond © Topografische Dienst Kadaster

48

25

66 23

Schaal: 1:2.500 Formaat: A4 Datum:

9-8-2017

Getekend: lv Bestand:

24

123 Hoewel bij de samenstelling van deze kaart de grootste zorgvuldigheid is betracht, kan Waterschap Rivierenland niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Waterschap Rivierenland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie van deze kaart.

±

05_114506.pdf

Voorwaarden en bepalingen Uitgifte in pacht bij openbare inschrijving 2018 1.

Aan de inschrijving kunnen door de inschrijver GEEN voorwaarden verbonden worden, en ook GEEN voorbehoud gemaakt worden inzake financiering, vergunningen of milieukundige bepalingen e.d. Gegadigden dienen zich hieromtrent te voren te informeren.

2.

Alleen van de hoogste inschrijving wordt de naam van de inschrijver en het bedrag per kavel bekend gemaakt. Alle andere bedragen worden bekend gemaakt zonder naam van de inschrijver hierbij te vermelden.

3.

Verpachting zal geschieden aan de hoogstbiedende inschrijving/inschrijver voor de gehele kavel.

4

Een bod moet altijd worden uitgedrukt in totale euro’s per kavel, dus niet per hectare, in een absoluut getal, bijv. € 1.000,-- of € 1234,-- . Biedingen zoals € 100,-- boven het hoogste bod” zijn NIET geldig.

5.

De kosten van de overdracht, waaronder begrepen de kosten van Grondkamer zijn voor rekening van inschrijver.

6.

Het Waterschap Rivierenland behoudt zich het recht voor om zich omtrent gunning of nietgunning te beraden gedurende 48 uur na het uur van de opening van de inschrijfformulieren. Verstrijkt die termijn, zonder dat de gunning plaats heeft gevonden, dan zijn de inschrijvers van hun verplichtingen bevrijd.

7.

De rechtsgeldigheid van een inschrijfformulier is uitsluitend ter beoordeling van Waterschap Rivierenland. Inschrijfformulieren die niet ondertekend zijn, zijn ongeldig.

8.

Inschrijver is verplicht bij het inschrijfformulier een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te voegen.

9.

Een aanbod kan niet eenzijdig door een inschrijver worden ingetrokken en blijft geldig tot Waterschap Rivierenland gunt of vaststaat dat niet aan een van de bieders wordt gegund.

10.

Indien meerdere personen gezamenlijk inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van hun verplichtingen jegens het Waterschap Rivierenland.

11.

De kavel(s) is/zijn ter plaatse met borden aangegeven.

12.

Aan de tekening kunnen t.a.v. de maatvoering geen rechten worden ontleend.

13.

Het inschrijfformulier kan in een gesloten envelop o.v.v. Waterschap Rivierenland Inschrijving Pacht KAVEL (kavelnummer noteren), vanaf 12.00 u tot uiterlijk 14.00 uur, worden ingeleverd door overhandiging van de envelop aan de medewerker van het Team Grondzaken van het waterschap die ter plaatse op de rioolwaterzuiveringsinstallatie aanwezig is. Vanaf 14 uur zullen deze in openbaarheid worden geopend. Indien u niet bij de inschrijving aanwezig kunt zijn, kunt u contact opnemen met Team Grondzaken via 0344 649 113.

14.

Inschrijving is alleen voorbehouden aan inwoners binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.

15.

Bij gelijke inschrijving zal de gunning via loting plaatsvinden. De inschrijvers waarvoor loting plaats zal vinden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

16.

Met het indienen van een inschrijving accepteert de inschrijver de algemene bepalingen en voorwaarden van deze procedure zoals aangegeven in dit document, voor zover in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving, waaronder ook het afzien van het hanteren van eigen algemene voorwaarden.

17.

Verpachting geschiedt onder voorwaarden en bepalingen zoals in dit document en in de bijgevoegde modelovereenkomst zijn beschreven.

18.

Binnen 1 week na gunning ontvangt pachter een concept pachtovereenkomst aangeboden. Deze dient uiterlijk voor 1 november 2018 getekend retour te zijn ontvangen

19.

Waterschap Rivierenland behoudt zich uitdrukkelijk de gunning van de betreffende percelen voor en kan zonder opgaaf van redenen besluiten niet te gunnen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Waterschap Rivierenland Team Grondzaken Contactpersonen: de heer J.V. Steur en/of de heer A. Compagner Tel: (0344) 649 113 E-mail: [email protected] Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er desalniettemin onjuistheden worden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten worden ontleend.

Algemene bepalingen Uitgifte in pacht bij openbare inschrijving 2018 Procedure De kavels worden vanaf medio augustus 2017 aangeboden via de website www.waterschaprivierenland.nl. De benodigde informatie en inschrijfformulieren zijn hier te downloaden. Voorbehoud verpachting Uit de uitnodiging tot het doen van een inschrijving zoals neergelegd in dit beschrijvend document vloeien voor Waterschap Rivierenland geen verplichtingen voort. Waterschap Rivierenland behoudt zich het recht voor op ieder moment deze procedure geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen of om aan het eind niet tot verpachting over te gaan, zonder nader opgaaf van redenen. Waterschap Rivierenland is ook geen enkele vergoeding schuldig aan inschrijvers voor het doen van een inschrijving. Dit geldt ook indien Waterschap Rivierenland besluit niet tot verpachting over te gaan of als de procedure tussentijds wordt beëindigd. De pacht is pas definitief indien de pachtovereenkomst(en) door beide partijen rechtsgeldig is/zijn ondertekend Voldoen aan vereisten titel 7.5 BW (pacht) Inschrijver toont aan dat hij ten tijde van de uitvoering van de opdracht zal voldoen aan de vereisten van BW titel 7.5 (pacht) door als hoofdberoep agrariër te hebben. Een inschrijver die niet aan deze vereisten voldoet wordt van deelneming aan de procedure uitgesloten. Indien er wordt ingeschreven door meerdere personen of een in geval van combinatie dient ten minste één van de inschrijvers aan bovenstaande eis te voldoen. Verklaring inschrijver Door inschrijving en ondertekening verklaart inschrijver dat: 1. Hij volledig en zonder voorwaarden instemt met alle gestelde voorwaarden. 2. Hij zijn inschrijving integraal en onvoorwaardelijk gestand doet tot uiterlijk 48 uur na de opening van de inschrijving. 3. Hij niet in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, zijn bedrijfsmatige werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens hem geen een surseance van betaling geldt en dat hij niet in een andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voortkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving van een lidstaat van de Europese Unie; 4. Hij ten tijde van de uitvoering van de opdracht zal voldoen aan de vereisten van BW titel 7.5 (pacht) door als hoofdberoep agrariër te hebben. Er moet sprake zijn van bedrijfsmatige landbouw.

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

OVEREENKOMST PERCELEN Geliberaliseerde pacht 1 jaar o.b.v. artikel 7:397 lid 1 BW Waterschap Rivierenland, gevestigd en kantoorhoudende te 4003 BX Tiel, De Blomboogerd 1, vertegenwoordigd door de heer drs. D.R. Vink, teamleider Grondzaken, te dezen handelend voor en namens het Waterschap Rivierenland, daartoe gemachtigd op grond van de ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap Rivierenland 2011 van 14 december 2010, hierna te noemen “de grondeigenaar/ de verpachter/het Waterschap”, en heer/mevrouw ………….., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door BSN-nummer/KvKnummer of Relatienummer RvO.nl: …………………………………………………..*(*verplicht in te vullen), hierna te noemen "de pachter", Verklaren te hebben verpacht en in pacht te hebben uitgegeven, respectievelijk te hebben gepacht en in pacht te hebben aangenomen de navolgende percelen: Code beheervlak

gemeente

sectie

nummer

Oppervlakte in m2

Totale oppervlakte hierna te noemen “pachtobject”, zoals gearceerd op de bij deze overeenkomst behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening(en) is aangegeven, partijen voldoende bekend, die daarvan geen nadere omschrijving verlangen. Deze pachtovereenkomst is voorts gesloten onder de navolgende condities:

Artikel 1 Op de pachtovereenkomst is artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 2, duur pachtperiode

Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2018 en eindigend op 31 december 2018.

Pagina 1 van 8

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Artikel 3, pachtprijs en wijze van betaling 1. De jaarlijkse pachtprijs bedraagt € ( ha. x € per jaar /per hectare). 2. De betaling van de pachtprijs geschiedt op de in de algemene bepalingen aangegeven wijze. Artikel 4, bijzondere bepalingen De grondeigenaar streeft ernaar o.a. de Distel-, Ridderzuring-, Grote Brandnetel- en Reuze Bereklauwpopulaties op graslandpercelen beperkt te houden. Bestrijding van grote haarden wordt door de pachter uitgevoerd middels een vroegtijdige maaibeurt of middels selectieve chemische onkruidbestrijding. Artikel 5, Algemene bepalingen Van deze overeenkomst maken deel uit de ‘Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland’. Deze algemene bepalingen zijn partijen bekend. De pachter heeft hiervan een exemplaar ontvangen. De algemene bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken, of toepassing ervan ten aanzien van de zaak niet mogelijk is.

Aldus overeengekomen, in 3-voud opgemaakt en getekend te Tiel, ___________________________

De pachter,

De verpachter,

____________________ heer/mevrouw …………..,

___________________ drs. D.R. Vink (teamleider Grondzaken)

Pagina 2 van 8

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland Algemeen

1. Deze overeenkomst verplicht zowel verpachter als pachter tot naleving van de bepalingen van de wet voor zover daarvan bij deze overeenkomst niet rechtsgeldig is afgeweken.

Pachtprijs en betaling

2. De pachtprijs zal, zonder enige korting, aftrek of verrekening worden voldaan op de door verpachter aangegeven wijze. Betaling van de pachtprijs geschiedt door middel van de door de verpachter jaarlijks toe te zenden factuur/acceptgiro. Tegen een vordering tot betaling van de pachtprijs is elk beroep op verrekening uitgesloten. 3. Bij niet tijdige betaling van de pachtprijs is pachter in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. De alsdan verschuldigde pachtprijs wordt vermeerderd met 1% rente voor iedere maand of een gedeelte van een maand dat pachter in gebreke is. Pachter verkrijgt daardoor geen recht op uitstel van betaling. 4. De kosten verbonden aan het incasso van de pachtprijs komen voor rekening van pachter.

Aanvaarding

5. De verpachting geschiedt voetstoots, terwijl partijen verklaren het pachtobject geheel te kennen en daarvan geen nadere omschrijving verlangen. 6. Verschil tussen de werkelijke en opgegeven grootte van het pachtobject zal geen grond opleveren tot wijziging van de pachtprijs of vernietiging van de pachtovereenkomst. 7. De verpachter is niet gehouden de pachter te vrijwaren ter zake van heersende en lijdende erfdienstbaarheden of andere lusten en lasten; hij staat niet in voor gebreken, bekend of onbekend, zichtbaar of verborgen. 8. Pachter doet afstand van het recht op schadevergoeding in het geval pachter het gebruik of de vruchttrekking geheel of gedeeltelijk komt te missen door de uitoefening van een bestaand, bij het aangaan van de overeenkomst aan partijen redelijkerwijs niet bekend recht op het pachtobject door derden.

Lasten

9. De zakelijke lasten welke bij het aangaan van deze overeenkomst op het pachtobject drukken, zijn voor rekening van verpachter. 10. De gebruikerslasten (o.a. voortvloeiende uit de onroerende zaakbelasting) komen voor rekening van pachter. Pagina 3 van 8

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland Oplevering

11. De pachter levert het pachtobject bij het einde van de pachttijd aan verpachter op in dezelfde staat en met dezelfde bestemming als waarin hij het heeft ontvangen, of waarin het is gebracht met toestemming van verpachter of met machtiging van de Grondkamer of de rechter. 12. De eigendom van gewassen, al dan niet wortelvast, producten, machines, materialen e.d. die na de oplevering nog op of in het pachtobject aanwezig zijn gaat zonder vergoeding over naar de verpachter, tenzij bedoelde eigendom is overgegaan naar de opkomende pachter. 13. De pachter zal bij het verlaten van het pachtobject de landerijen, sloten, greppels en verder alles wat ten dienste van het pachtobject aanwezig is (o.a. dammen, hekken en afrasteringen) en zaken die bestanddeel zijn van het pachtobject in goede staat opleveren, zulks ten genoegen van de verpachter. 14. Pachter mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verpachter gebruik maken van het aan hem toekomende recht tot ontruiming op grond van artikel 7:349 van het Burgerlijk Wetboek.

Mededelingen bij overlijden

15. Bij het overlijden van de pachter zijn de erfgenamen gehouden daarvan binnen een maand mededeling aan de verpachter te doen. Voorts zullen zij daarbij mededelen wie de erfgenamen van de pachter zijn en uit welke hoofde.

Rechten van derden

16. Pachter is verplicht bestaande uit- en/of overwegen over het pachtobject, hetzij ten behoeve van andere eigendommen van verpachter, hetzij dat verpachter deze aan derden heeft verleend, zonder vergoeding te gedogen. 17. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verpachter zal pachter uit- en/of overwegen niet aan derden mogen toestaan of zodanig gebruik van het pachtobject mogen gedogen. 18. Pachter is verplicht voor het bezit en het behoud van de rechten van verpachter op het pachtobject te waken. Voor zover mogelijk zal de pachter in verband daarmede rechten uitoefenen die verjaring voorkomen. Pachter zal van iedere inbreuk op de in de eerste zin van deze bepaling bedoelde rechten onverwijld aan verpachter kennis geven. 19. Pachter is verplicht te zorgen dat ten laste van het pachtobject geen erfdienstbaarheden of andere lasten ontstaan, een en ander op straffe van vergoeding van kosten, schaden en renten. 20. De pachter zal de verpachter onverwijld in kennis stellen van feitelijkheden en handelingen van derden ten gevolge waarvan pachter in het genot van het pachtobject wordt belemmerd. Pagina 4 van 8

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland Jacht en visserij

21. Verpachter behoudt zich het recht en het genot van jacht en visserij op het pachtobject voor. 22. De pachter verleent aan verpachter toestemming het genot van de jacht en de visserij op het pachtobject te verhuren. Voorts verleent pachter aan verpachter en door deze aan te wijzen derden toestemming om op de pachtgronden gebruik te maken van de ten behoeve van de uitvoering krachtens de Flora- en Faunawet gegeven vrijstellingen (artikel 65), aanwijzingen (artikel 76) en ontheffingen (artikelen 68 en 75). Pachter is verplicht om die toestemming desgevraagd schriftelijk te bevestigen. 23. De pachter machtigt hierbij de verpachter aan derden, die ten behoeve van de uitoefening van het jachtrecht of de visserij gebruik van of toegang tot het pachtobject behoeven, dat gebruik of die toegang toe te staan. 24. Pachter is verplicht mede toezicht te houden op het voorkomen van stroperij e.d., mededeling te doen aan de verpachter of zijn gemachtigde wanneer door hem stroperij of andere benadeling van de wild- en/of visstand wordt ontdekt en zelf maatregelen te nemen om te voorkomen dat het wild nodeloos wordt verontrust of in gevaar gebracht.

Gebruiksbepalingen

25. Pachter zal het pachtobject als een goed pachter gebruiken overeenkomstig de bestemming. Zonder schriftelijke toestemming van de verpachter zal pachter: - het pachtobject niet van bestemming, inrichting of gedaante veranderen ook niet door het aanbrengen van verbeteringen; - het pachtobject noch geheel noch gedeeltelijk aan anderen in pacht of gebruik afstaan; - geen grind, zand of andere bodemspecie verkopen of wegvoeren; - geen zuiveringsslib op het pachtobject aanbrengen; - op het pachtobject geen opstallen, reclameborden (waaronder begrepen reclame-uitingen anderszins) e.d. plaatsen of doen plaatsen; - geen vee van anderen inscharen; - geen gras op stam verkopen. Bij verlening van toestemming geldt dat onderhoud, reparaties en verzekering van het opgerichte en de verhoging van grond- en andere lasten die daarvan het gevolg zijn voor rekening van pachter komen, onverminderd het recht van verpachter om nadere voorwaarden te stellen. 26. Pachter zal het pachtobject niet in waarde mogen doen verminderen. Pagina 5 van 8

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland Gronden

27. Met schriftelijke toestemming van de verpachter, is het de pachter toegestaan grasland te scheuren, behoudens na verkregen machtiging overeenkomstig artikel 7:348 lid 2, 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek. Indien voor het scheuren van grasland wordt gekozen wordt na afronding van de teelt uiterlijk voor einde teeltjaar het perceel geploegd opgeleverd. 28. Pachter moet het land vrijhouden van schadelijke gewassen en onkruid en hij zal het onderhoud van het pachtobject zodanig moeten verzorgen zoals nodig is en wordt vereist. 29. Pachter dient zaaizaad en pootgoed te gebruiken dat aan de gebruikelijke eisen voldoet. 30. Verpachter behoudt zich het recht voor alle afwaterings- en scheidingssloten in of langs de verpachte percelen gelegen te doen ruimen, weer onder het vereiste profiel te brengen en de daaruit komende grond en ruigten op de aangrenzende percelen te leggen.

Toegang

31. Verpachter en zijn gemachtigde hebben te allen tijde het recht op vrije toegang tot het pachtobject. 32. Bij voorgenomen vervreemding of opnieuw verpachten zal op de daarvoor door verpachter aan te wijzen tijden het pachtobject door pachter ter bezichtiging moeten worden gesteld en zullen desgevraagd inlichtingen of aanwijzingen door pachter moeten worden gegeven aan belangstellenden. 33. Verpachter behoudt zich het recht voor te allen tijde de nodige werkzaamheden dienende tot onderhoud van het pachtobject te verrichten c.q. te doen verrichten en op het pachtobject bij voorgenomen verkoop of verpachting borden en/of aankondigingen te plaatsen.

Productie/leveringsrechten

34. In geval op het pachtobject als gevolg van publiekrechtelijke voorschriften productie- en/of leveringsrechten of dergelijke rusten of komen te rusten of op andere wijze met het pachtobject verbonden zijn of worden, verplicht pachter zich om deze rechten in stand te houden. 35. Pachter verplicht zich om verpachter alle noodzakelijke informatie te verstrekken verband houdende met voormelde rechten, hun aard en omvang. 36. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verpachter is het pachter niet toegestaan voormelde rechten te vervreemden, deze te doen toe- of afnemen of tijdelijk in gebruik aan derden te geven.

Onderhoud algemeen

37. Pachter moet op zijn kosten de aanwezige sloten, greppels, drainagesystemen en duikers jaarlijks vóór de schouwdatum Pagina 6 van 8

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland schoonmaken. 38. De pachter zal op zijn kosten moeten repareren, onderhouden en eventueel vernieuwen alle omheiningen, hekken, pompen, drinkgelegenheden, waterleidingen, sloten, greppels, duikers, wegen, dammen, bruggen, op- en afritten en drainagesystemen. 39. Boeten en kosten betreffende het pachtobject, welke aan verpachter door publiekrechtelijke lichamen worden opgelegd c.q. in rekening worden gebracht, komen, indien deze het gevolg zijn van nalatigheid van pachter, voor zijn rekening. 40. Pachter is aansprakelijk voor alle reparatiekosten die voortvloeien uit het verzuim van reparaties, onderhoud en het treffen van voorlopige maatregelen waartoe hij verplicht is of die voortvloeien uit beschadiging ten gevolge van onoordeelkundig gebruik. Verzekering

41. Pachter verplicht zich te verzekeren tegen bedrijfsschade, waartegen verzekering redelijkerwijs verwacht kan worden. Nalatigheid wordt aangemerkt als schuld in de zin van artikel 7:330 lid 2 sub b van het Burgerlijk Wetboek. Onder de verzekeringsverplichting wordt allereerst verstaan de verzekering tegen brand-, bliksem- en stormschade en van vee, voorraden, landbouwgereedschappen, werktuigen en alles wat tot de bedrijfsinventaris van pachter behoort. 42. Pachter zal de verzekering sluiten bij een solide brand- en/of schadeverzekeringsmaatschappij. 43. Kwitanties van de laatst betaalde premie dienen op verzoek bij de betaling van de eerste pachttermijn van ieder pachtjaar te worden overlegd. Indien verpachter zulks wenst, moet pachter de polissen van deze verzekering aan verpachter ter inzage geven.

Molest

44. Indien ten aanzien van de bescherming tegen gevaren van aanvalsdaden uit de lucht en/of gewelddaden of terreuracties vanaf de grond van welke aard, oorsprong of oorzaak ook, door de overheid wetten worden afgekondigd of maatregelen verplichtend worden voorgeschreven, zal de pachter verplicht zijn die voorschriften of maatregelen voor zover betrekking hebbende op het pachtobject na te komen of te gedogen. Hij zal daarvoor geen vergoeding, compensatie of schadeloosstelling van de verpachter kunnen vorderen. Hetzelfde geldt voor door genoemde daden, acties of tegenmaatregelen direct of indirect gevraagd, of ongevraagd veroorzaakte schade of ongerief aan het pachtobject.

Schade

45. Pachter zal verpachter onverwijld kennis geven van schade, door hem of derden aan het pachtobject toegebracht en jegens Pagina 7 van 8

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland verpachter aansprakelijk zijn voor alle schaden aan het pachtobject toegebracht, tenzij deze buiten zijn schuld en de schuld van hen die met zijn toestemming op of in het pachtobject verblijven, ontstaan zijn. Onteigening

46. Indien een gedeelte van het pachtobject wordt onteigend, zal de pachtprijs evenredig worden verlaagd onverminderd de wettelijke rechten van pachter tegenover de onteigenaar. 47. Bij onteigening, geheel of gedeeltelijk, is verpachter aan pachter geen enkele schadevergoeding verschuldigd.

Ingebrekestelling

48. Ten aanzien van de bij deze overeenkomst aangegane verplichtingen, zullen partijen in verzuim zijn door de enkele daad of nalatigheid of door enkel verloop van een te stellen termijn of door het verstrijken van een gestelde datum, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is. 49. Bij faillissement van de pachter kan verpachter de pacht opzeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 39 van de Faillissementwet. Verpachter kan alsdan de volledige pachtprijs over het lopende pachtjaar opeisen.

Faillissement

Kosten

50. De kosten aan de opstelling en afsluiting van deze overeenkomst verbonden, alsmede de kosten van eventuele aanvullings- en wijzigingsovereenkomsten en de toetsingskosten van de Grondkamer komen voor rekening van pachter. Deze kosten dienen door pachter aan verpachter te worden voldaan binnen 30 dagen nadat verpachter om desbetreffende voldoening heeft verzocht, waarbij punt 3 en 4 van deze algemene bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn.

Aanduiding

51. Deze bepalingen kunnen worden aangehaald als de “Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht van Waterschap Rivierenland”.

Pagina 8 van 8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.