HBVS 985TX ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze


1 HBVS 985TX ODSAVAČ PAR 1 Návod k instalaci a obsluze2 OBSAH Úvod 2 Bezpečnostní upozornění 2 Instalace (odsáv&aac...
Author:  Libuše Jarošová

0 downloads 3 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents
HBVS 985TX ODSAVAČ PAR

Návod k instalaci a obsluze 1

OBSAH Úvod 2 Bezpečnostní upozornění 2 Instalace (odsávání do exteriéru) 4 Instalace (vnitřní recirkulace) 8 Popis ovládacích prvků 9 Obsluha 9 Údržba 10 Odstranění případných problémů 11 Zákaznický servis 11

ÚVOD Děkujeme za koupi tohoto odsavače. Tento návod k obsluze je navržený pro poskytnutí všech potřebných instrukcí týkajících se instalace, použití a údržby spotřebiče. Pro zajištění správné a bezpečné obsluhy spotřebiče si přečtěte tento návod důkladně před instalací a použitím. Odsavač je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a má jednoduchý design. Je vybaven velice výkonným elektrickým motorem a odstředivým ventilátorem, také nabízí silný sací výkon s nízkou hlučností, obsahuje nepřilnavý tukový filtr a snadno se instaluje.

Umístěním označení na tento spotřebič prohlašujeme na vlastní odpovědnost shodu se všemi Evropskými bezpečnostními požadavky a požadavky pro ochranu životního prostředí, týkajícími se legislativy pro tento spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ • Nedovolte dětem obsluhovat spotřebič. • Odsavač je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoliv pro grilování, stánky s grilem a jiné komerční účely. • Odsavač a jeho filtr musíte pravidelně čistit, abyste jej udrželi v dobrém provozním stavu. • Odsavač čistěte dle pokynů v návodu. • Pod odsavačem neflambujte a zabraňte otevřenému ohni z plynového sporáku bez nádobí. • V kuchyni zajistěte dostatečné proudění vzduchu. • Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda není přívodní kabel poškozený. Poškozený přívodní kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaný servisní technik. • Pokud se používá v místnosti najednou odsavač a spotřebič spalující plyny nebo jiná paliva, musíte zajistit dostatečnou ventilaci. • Vzduch nesmíte odsávat do komínu, který se používá pro odtah spalin ze spotřebičů spalujících plyny nebo jiná paliva. • Musíte dodržovat předpisy týkající se odsávání vzduchu. • Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. • Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. • Odsavač není určený pro instalaci nad varnou desku s více než čtyřmi varnými zónami.

2

Riziko zasažení elektrickým proudem • Tento spotřebič připojujte pouze ke správně uzemněné síťové zásuvce. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. • Nedodržení těchto pokynů může vést k smrti, požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Seznam standardního příslušenství Popis

Ilustrace

Množství

Kryt

1

Horní kryt komínu

1

Spodní kryt komínu

1

Držák spodního komínu

1

Držák horního komínu

1

Závěsný panel

1

φ8 hmoždinky φ8×φ6 bílé

9

Šrouby ST4.0 × 30

9

φ7.2 šrouby ST4.0 × 8

2

3

INSTALACE (odsávání do exteriéru) Pokud máte vývod do exteriéru, odsavač můžete připojit dle níže uvedeného obrázku pomocí odtahového potrubí (smaltovaného, hliníkového, flexibilního nehořlavého s vnitřním průměrem 150 mm)1. Před instalací musíte spotřebič odpojit od elektrické sítě.

2. Odsavač musíte instalovat v minimální vzdálenosti 65 - 75 cm od horní hrany varné desky.

 3. Vyvrtejte 3 x 8 mm otvory k instalaci držáku. Zašroubujte a utáhněte držák na zeď pomocí dodaných šroubů.

  

Hmoždinka PP Nástěnný držák

4

Šroub (4 mm x 30 mm)

4. Odsavač zvedněte a zavěste na nástěnný držák.

&RRNHUKRRN

NHW

5. Upevněte jednosměrný ventil na výstup vzduchu odsavače. Pak připojte odtahové potrubí k jednosměrnému ventilu dle obrázku níže.

Odtahové potrubí

Odsavač

5

6. i. Umístěte sklo do příslušné pozice v horní části odsavače. ii. Upevněte 4 šrouby a podložkami. Abyste zabránili prasknutí skla, neutahujte šrouby nadměrnou sílou. i. Vložte vnitřní dekorační kryt do vnějšího krytu komínu. Pak vytáhněte vnitřní dekorační kryt nahoru. Nastavte do požadované výšky.

ii. Vysunutím dekoračního krytu nastavte výšku komínu. Po dosažení požadované výšky zavěste zajišťovací otvor na zajišťovací šroub dle níže zobrazeného obrázku.

Vnitřní dekorační kryt

Vnější dekorační kryt

6

7. i. Vyvrtejte 2 x 8 mm otvory k upevnění držáku II. Našroubujte a utáhněte držák II na zeď pomocí 2 dodaných šroubů. ii. Nasaďte dekorační kryt na spotřebič a upevněte 2 šrouby.

Držák ll

Šroub 4 mm x 8 mm

Hmoždinka

Šroub (4 mm x 30 mm)

7

INSTALACE (vnitřní recirkulace) Pokud nemáte možnost odsávání do exteriéru, není nutné odtahové potrubí a instalace je podobná jako v části „INSTALACE (odsávání do exteriéru)”.

K zachycení pachu se využívají aktivní uhlíkové filtry. K instalaci aktivního uhlíkového filtru musíte nejdříve vyndat tukový filtr. Zatlačte pojistky a stáhněte jej dolů.

 Připojte aktivní uhlíkový filtr na spotřebič a otočte jej ve směru hodinových ručiček. Opakujte stejný postup na druhé straně.

ZAVŘÍT POZNÁMKA: o Ujistěte se, zda je filtr zajištěný ve správné pozici. V opačném případě se může uvolnit a způsobit nebezpečí. o Při nasazení aktivního uhlíkového filtru se sníží sací výkon.

8

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 

OBSLUHA Tlačítko nízkého výkonu 1 Slouží k větrání kuchyně. Vhodný pro dušení a vaření, které neprodukuje příliš mnoho páry. Tlačítko středního výkonu 2 Proudění vzduchu je ideální pro větrání při standardním vaření. Tlačítko vysokého výkonu 3 Při vysoké intenzitě kouře nebo páry stiskněte tlačítko vysokého výkonu pro maximální účinek větrání. Tlačítko osvětlení Poznámka: pokud stisknete najednou tlačítko nízkého/středního/vysokého výkonu, spotřebič bude pracovat na maximálním výkonu.

  Tlačítko zapnutí/vypnutí Stisknutím na 1-2 sekundy zapnete/vypnete odsavač. Tlačítko nízkého výkonu Slouží k větrání kuchyně. Vhodný pro dušení a vaření, které neprodukuje příliš mnoho páry. Tlačítko středního výkonu Proudění vzduchu je ideální pro větrání při standardním vaření. Tlačítko vysokého výkonu Při vysoké intenzitě kouře nebo páry stiskněte tlačítko vysokého výkonu pro maximální účinek větrání.

 Tlačítko osvětlení Krátkým stisknutím tlačítka osvětlení/časovače (1 sekunda) zapnete nebo vypnete osvětlení. 9

 Rychlý časovač Stisknutím a podržením tlačítka osvětlení/časovače na 2-3 sekundy zapnete rychlý časovač. Tlačítko provozního výkonu bude blikat, rychlý časovač bude trvat 5 sekund. Po skončení odpočítávání zazní akustická signalizace na 5 sekund. K zrušení rychlého časovače stiskněte opět tlačítko osvětlení/časovače nebo stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM Po připojení k elektrické síti je systém v pohotovostním režimu. Tlačítko nízkého výkonu Slouží k větrání kuchyně. Vhodný pro dušení a vaření, které neprodukuje příliš mnoho páry. Tlačítko středního výkonu Proudění vzduchu je ideální pro větrání při standardním vaření. Tlačítko vysokého výkonu Při vysoké intenzitě kouře nebo páry stiskněte tlačítko vysokého výkonu pro maximální účinek větrání.

 Tlačítko Booster Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete nejvyšší rychlost a opětovným stisknutím vypnete motor. Tlačítko osvětlení

ÚDRŽBA Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. I. Pravidelné čištění Použijte měkkou vlhkou utěrku namočenou v teplé vodě se saponátem nebo mycí prostředek na nádobí. Nikdy nepoužívejte kovové škrabky, chemikálie, drsné předměty nebo kartáče. II. Měsíční čištění tukového filtru DŮLEŽITÉ: filtr čistěte každý měsíc, abyste zabránili riziku požáru. Filtr zachycuje tuk, kouř a prach ... proto přímo ovlivňuje účinek odsavače. Pokud jej nevyčistíte, zbytky tuku (potencionálně hořlavé) se nahromadí na filtru. Vyčistěte jej mycím prostředkem pro domácnost. III. Roční čištění aktivního uhlíkového filtru Platí VÝHRADNĚ pro spotřebiče s instalovaným v recirkulační verzi (bez odsávání do exteriéru). Tento filtr zachycuje pachy a je nutné jej vyměnit minimálně jednou ročně, v závislosti na frekvenci použití odsavače. IV. Výměna žárovky Vyšroubujte šrouby skla, sejměte sklo odsavače. Najděte žárovku, která vyžaduje výměnu, najdete ji na držáku světla uvnitř odsavače.

10

KW

LL

L W

 WK E OE K

G

Odpojte konektor a vyjměte držáky žárovky a kabely z odsavače. Důležité: žárovky nelze vyměnit jednotlivě, musíte objednat žárovky, držáky a kabely jako kompletní díl. (LED osvětlení: MAX 1,5 W) Instalujte náhradní žárovky, držáky a kabely stejným způsobem jako originální. Pak připojte kabely. Instalujte sklo a utáhněte šrouby. Zajistěte správné utažení.

ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Závada Svítí ale nefunguje. Nesvítí a nefunguje.

Silné vibrace spotřebiče.

Slabý výkon odsávání.

Příčina

Řešení

Zablokovaný ventilátor. Poškozený motor.

Spotřebič vypněte a opravu přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Vypálená žárovka.

Vyměňte žárovku za novou.

Volné připojení napájení.

Opět připojte k elektrické síti.

Poškozený ventilátor.

Spotřebič vypněte a opravu přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Motor ventilátoru není dobře upevněný.

Spotřebič vypněte a opravu přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Spotřebič není správně zavěšený na držáku.

Spotřebič sundejte a zkontrolujte správnou pozici držáku.

Příliš velká vzdálenost od spotřebiče a sporáku.

Upravte vzdálenost na 65 - 75 cm.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS Pokud nemůžete identifikovat příčinu závady, spotřebič vypněte a kontaktujte servisní středisko. SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde jej najdu? Je nezbytné sdělit servisnímu středisku kód výrobku a sériové číslo (16 znakový kód začínající číslicí 3); můžete jej najít na záručním listě nebo výrobním štítku spotřebiče. Pomůže zabránit zbytečným výjezdům techniků a tudíž značně ušetřit s tím spojené náklady.

11

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde najdete i seznam míst zpětného odběru. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

12

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.