Het is altijd een bijzonder moment aan het begin van de legislatuur, het debat over het bestuursakkoord. Een bestuursakkoord waar hard aan gewerkt is


1 Geachte voorzitter, Burgemeester, Beste collega s, Het is altijd een bijzonder moment aan het begin van de legislatuur, het debat over het bestuursa...
Author:  Emiel Lambrechts

0 downloads 98 Views 112KB Size

Recommend Documents


No documents


Geachte voorzitter, Burgemeester, Beste collega’s,

Het is altijd een bijzonder moment aan het begin van de legislatuur, het debat over het bestuursakkoord. Een bestuursakkoord waar hard aan gewerkt is. Een bestuursakkoord met ambitie en durf. Een bestuursakkoord dat onze stad, die we allemaal doodgraag zien, volop op de Vlaamse, Belgische én zelfs internationale kaart zet. Ik wil onze burgemeester bedanken, voor de duidelijke en volledige toelichting aan deze raad. Namens onze fractie wil ik ook alle partijen die meewerkten aan dit huzarenstukje, uitdrukkelijk danken. We hebben samen een knappe bergrit gereden. Door berg en dal, met een tussensprint onderweg. Ik voel aan dat we tegelijk aan de finish en de start staan, weer klaar om aan onze volgende rit te beginnen. En die volgende rit, daar hebben we nu samen, de weg van bepaald. Beste collega’s, wat onze fractie betreft, gaan we er in elk geval een toprit van maken! We hebben een sterke kopman die het peloton zal trekken. En in Gent kan het ook wel eens over een kasseibaan gaan. Maar ook op deze kasseibaan zullen we de weg effenen. Het peloton, onze bestuursploeg, met goeie trekkers en duwers, dat is er eentje om u tegen te zeggen. We besturen deze stad met 4 partijen, die met volle goesting het engagement aangaan. We moeten toegeven, collega’s, het waren lange en intensieve besprekingen. Het was immers belangrijk voor elke partner rond de tafel om het mandaat van de burger, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Want wij nemen het takenpakket dat wij van die burger kregen, niet licht. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, met de handen uit de mouwen en de voeten op de grond. Gewoon doen. De beleidsmaatregelen die voorliggen zijn opgebouwd vanuit een breed maatschappelijk draagvlak. Vertrekkende vanuit een duidelijke visie voor onze diverse, groeiende en bloeiende stad. Met de 14 ambitieuze werven , gestoeld op sociale, duurzame en liberale hoekstenen, gaan wij aan de slag. Want, beste collega’s, in dit bestuursakkoord heeft mijn partij haar krachtlijnen en prioriteiten kunnen betonneren.

1

Zoals een stad zonder belastingverhoging, niet voor onze inwoners, niet voor onze bedrijven. Nee, elke Gentenaar moet de kans krijgen om te groeien en zijn volle potentieel te verwezenlijken. Zonder dat ons investeringsniveau daarvoor moet inboeten. Want wij liberalen, wij willen vooruit. Wij willen vooruit door een slagkrachtige, maar tegelijk flexibele organisatie. Via publiekszaken zetten we daarom in op een stevige en moderne dienstverlening, zowel in de binnenkort vernieuwde loketten aan de Zuid als in de wijken. We leven in de 21e eeuw. Een stadsorganisatie is niet langer een statisch orgaan, maar een professioneel apparaat. Daarom zetten we de administratieve vereenvoudiging onverminderd voort en ook de e-dienstverlening zullen we verder uitbouwen. De burger mag weten, hij moet zelfs weten wat wij als bestuur doen. In de komende jaren evolueren we van een passieve naar een actieve openbaarheid van bestuur. Het is een kernpunt om de stem van de Gentenaar sterker te laten gelden. We willen toewerken naar diepere participatie, door breder en vooral beter te luisteren naar onze inwoners. We willen hen de vrijheid geven om eigen buurt, eigen straat, mee vorm te geven. We zorgen voor burgerbudgetten, met wijkoverleg, en dat in elke deelgemeente. Gent is groter dan de kuip, en onze bestuursploeg is er zich van bewust dat in elk van onze deelgemeentes heel wat werk op de plank ligt. We renoveren reeds bestaande accommodaties en we kijken waar bijkomende infrastructuur vereist is. Ook wat mobiliteit betreft zetten we in op participatie en overleg met de inwoners. We gaan voor een integrale aanpak waarbij we in samenspraak met bewoners en belanghebbenden verkeersplannen voor de deelgemeentes zullen opstellen. Wij zien mobiliteit als een service. Een service die van topkwaliteit moet zijn en met een garantie waar de kleine lettertjes geen afbreuk aan doen. Vlot en veilig door Gent. Dat is het uitgangspunt. We zetten daarom in op een doorgedreven kwaliteitsverhoging van ons mobiliteitsnet. We investeren in een sterke stad, waar er hard gewerkt wordt. Ook ons arbeidspact is daarom een mooie pijler in dit bestuursakkoord. De jobs zijn er. Ruimschoots. We gaan ze ook invullen, en we zullen een House of Skills oprichten. Geen huis maar een thuis, voor werkenden en werkzoekenden die zich willen heroriënteren of verder ontwikkelen. Ook in onze haven, onze North Sea Port, gaan we voor vooruitgang, innovatie en duurzaamheid. We gaan voor jobs en een echte toegevoegde waarde.

2

Geen jobs zonder ondernemers. We zouden geen liberalen zijn als we geen zorg dragen voor die ondernemers en zeker het jong en innovatief talent dat in onze stad zo talrijk aanwezig is. We richten daarom de Ghent Economic Board op. Onze stad kent al veel succesvolle start-ups en we hebben al een stevig beleid ter ondersteuning daarvan. Maar we leggen de lat hoog, én terecht! We maken van Gent dé technologische hoofdstad van Europa!

Door in te zetten op een arbeidspact maken we meteen ook werk van de structurele aanpak van armoede. Ook het systeem van de automatische rechtentoekenning zal er mede voor zorgen dat niemand meer uit de boot valt. Deze visie vinden we ook terug in het woonbeleid, een beleid op maat, waarin we werken met flexibele regels, aangepast aan de noden van vandaag.

Hoe maken we onze stad opnieuw betaalbaar? Hoe maken we wonen in onze stad duurzaam? Hoe trekken we jonge, nieuw samengestelde gezinnen aan, senioren, studenten, singles? We doen aan uitbreiding, inbreiding, renoveren, benoveren, maar ook co-housen en kangoeroewonen. Duurzaam, met oog op welzijn. 90 miljoen, een bedrag waarvoor we ook extern middelen zullen zoeken. Want het is een serieuze som geld. Het is de som die we willen investeren in ons woonbeleid. En terecht collega’s. Want we hebben nood aan aangepaste antwoorden op de heersende woonnood. Geen bric-à-brac oplossingen, maar een integrale aanpak om de structurele tekortkomingen op een echt goede manier aan te pakken. Wanneer duizenden mensen terecht op straat komen om ons politici op onze verantwoordelijkheid te wijzen inzake klimaat, dan móeten we naar die stem luisteren. We zijn het onszelf en onze opvolgers verplicht. We zijn en zullen voorlopers blijven in het klimaatbeleid, door onder meer de invoering en uitbreiding van een lage emissiezone, een groter verwarmingsnet en volop te gaan voor lokale en hernieuwbare energieproductie. We gaan voor ambitieuze projecten, we moeten dergelijke bergen durven beklimmen met ons peloton. Een verdubbeling tegen 2024 van de energieproductie door zonnepanelen, waarom ook niet collega’s?

3

Gent als echte zonnestad. Dat is niet alleen een zeer sympathiek imago voor een stad, het is ook nog eens perfect om Gent tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Twee vliegen in één klap dus. We zijn allemaal anders, we zijn allemaal Gentenaar. Jong en oud, hetero of holebi, van welke overtuiging of afkomst ook, elke inwoner heeft zijn talenten en diverse eigenschappen. In Gent is iedereen welkom. Hier is geen plaats voor discriminatie of racisme. In Gent heeft iedereen de vrijheid te zijn zoals hij of zij wil zijn. We halen er zelfs met plezier de wetenschap bij. In samenwerking met academische partners zetten we in op praktijktesten. En dat kan alleen maar in een veilige stad. Daarom gaan we voor blauw nog meer op straat. Een nabije politie en vooral een gemeenschapsgerichte politiezorg werkt degelijk. We streven naar een professioneel korps dat ruimte heeft om haar dienstverlening zo daadkrachtig mogelijk uit te voeren. Een nieuw centraal politiehuis is daarom ook een topprioriteit de komende jaren! Een veilige stad zien wij zeer breed. We zetten daarom ook in op de aanpak van georganiseerde bedelarij en illegale economie. Het sleutelwoord zal hierin opnieuw samenwerking zijn. Investeren zullen we ook doen in de komende generatie. Elk kind heeft recht op het beste onderwijs in een divers en kwaliteitsvol scholenaanbod. We trekken kinderen zo vroeg mogelijk aan. De kwaliteit van onze scholen staat met stip op 1. En die kwaliteit hangt zeer nauw samen met voldoende plaatsen Door een doorgedreven samenwerking met de onderwijsnetten en Vlaanderen voeren we een Gents masterplan capaciteit uit. Want we gaan voor een groepssprint collega’s waarbij elk kind de eindmeet moet halen. De strijd tegen kinderarmoede, een van dé topprioriteiten voor de komende 6 jaar, start al bij het begin, namelijk de vroege detectie van een mogelijke probleemsituatie. Deze alarmbel wordt ingebouwd in de scholen en ook het project ‘Kinderen Eerst’ gaan we verder uitrollen. De samenwerking met brugfiguren krijgt hierin een centrale rol. We zorgen voor een groene, gezonde en open publieke ruimte waar jongeren zich kunnen ontplooien. Onze jeugd is onze toekomst en vraagt investeringen. Daarom is het terecht onze ambitie om in 2024 de Europese Jeugdhoofdstad te worden. Voor het aanleggen van het openbaar domein houden we rekening met iedereen. Naast de jeugdhoofdstad als doel, zijn we nu al een generatievriendelijke stad en dat gaan we zo houden. Een aangename stad, voor de spring in het veld’s, maar ook voor zij die al wat meer lentes achter de rug hebben.

4

Een evidentie tenslotte, collega’s, is dat we als stad volop inzetten op vrije tijd, sport en cultuur. Want cultuur is de adem van een samenleving. En om cultuur en sport ten volle te kunnen beleven is er nood aan goede en kwaliteitsvolle accommodatie. Buurtsporthallen in Sint-Denijs-Westrem, Ledeberg en aan de Oude Dokken zorgen ervoor dat we overal sport kunnen beoefenen.

Er ligt werk op de plank, dat is duidelijk. Onze schepenen zullen binnen deze ploeg dit vooruitstrevende stedelijke project mee vorm geven. En ze doen dit niet alleen. Want we gaan voor vernieuwing met een echt samenwerkingscollege met vier zeer sterke partners. Vanuit de gemeenteraad kijken we alvast uit naar de beleidsnota’s. Vanzelfsprekend schenkt de Open Vld fractie dan ook haar volste vertrouwen. Beste collega’s, ik besluit. Dit bestuursakkoord heeft durf. Durf om de juiste wegen te berijden. Naast elkaar, mooi in het peloton. We laten niemand achter. We houden ons pad aan, maar durven bruggen oversteken en grenzen verleggen. En dit alles, voor een stad in vooruitgang. Dit alles voor ons Gent. Dank u wel.

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.