Hiltermann Lease B.V


1 Hiltermann Lease B.V. Verzekeringsvoorwaarden Private Lease Versie 1.1, /262 Inhoud De Verzekering... 7 Algemene Verzekering Voorwaarden Begripsomsc...
Author:  Katrien Wauters

0 downloads 6 Views 204KB Size

Recommend Documents


MONIQUE HILTERMANN. kookboek
1 MONIQUE HILTERMANN kookboek 12 VOORWOORD verwerkte ingrediënten probeerde te onderscheiden en aantekeningen maakte over de smaken. Fantaserend ...

HUISARTSPRAKTIJK HILTERMANN & VAN DER VELDEN
1 HUISARTSPRAKTIJK HILTERMANN & VAN DER VELDEN JAARVERSLAG 20152 INHOUD 1. Inleiding Missie en Visie Ontwikkelingen in Het team in Organisatie. 8 ...

Maart 2017 Lease- overeenkomst ANWB Private Lease
1 Maart 2017 Lease- overeenkomst ANWB Private Lease2 klantnummer: [ ] dossiernummer: [ ] Versie: 27 maart 2017 Leaseovereenkomst LeasePlan en de aanvu...

Juni 2016 Lease- overeenkomst ANWB Private Lease
1 Juni 2016 Lease- overeenkomst ANWB Private Lease2 klantnummer: [ ] dossiernummer: [ ] Versie: 9 juni 2016 Leaseovereenkomst LeasePlan en de aanvulle...

Algemene Voorwaarden Operational Lease Wensink Lease B.V
1 Algemene Voorwaarden Operational Lease Wensink Lease B.V. Versie 2016 Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken d...

Algemene Verzekeringsvoorwaarden Private lease Lease m Motorrijtuigen
1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Motorrijtuig a. het op het leasecontract omschreven motorrijtuig. b. een vervangend motorrijtuig van een gelijkwa...

ALGEMENE OPERATIONELE LEASE VOORWAARDEN GOMES LEASE B.V
1 ALGEMENE OPERATIONELE LEASE VOORWAARDEN GOMES LEASE B.V. Definities In deze Voorwaarden wordt bedoeld met: Cliënt: de in het Contract genoemde ...

DS PRIVATE LEASE PRIVATE LEASE ZONDER INVESTEREN LUXUEUS GENIETEN
1 DS PRIVATE LEASE PRIVATE LEASE ZONDER INVESTEREN LUXUEUS GENIETEN2 2 PRIVATE LEASE3 DS PRIVATE LEASE altijd de juiste keuze Kies nu de DS die bij u ...

DS OPERATIONAL LEASE DS FINANCIAL LEASE ZAKELIJKE LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?
1 DS OPERATIONAL LEASE DS FINANCIAL LEASE ZAKELIJKE LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?2 2 ZAKELIJKE LEASE3 Altijd een leasevorm die bij u en u...

CITROËN FINANCIAL LEASE CITROËN OPERATIONAL LEASE ZAKELIJKE LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?
1 ZAKELIJKE LEASE WELKE LEASEVORM PAST BIJ UW BEDRIJF?2 23 ALTIJD EEN LEASEVORM DIE BIJ U EN UW BEDRIJF PAST Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u ...Hiltermann Lease B.V. Verzekeringsvoorwaarden Private Lease Versie 1.1, 01-08 2018

1/26

Inhoud De Verzekering ........................................................................................................................................ 7 Algemene Verzekering Voorwaarden ..................................................................................................... 7 1 Begripsomschrijvingen .................................................................................................................... 7 1.1 Gebeurtenis .................................................................................................................................. 7 1.2 Motorrijtuig .................................................................................................................................. 7 1.3 Verzekeraars ................................................................................................................................. 7 1.4 Lessee ........................................................................................................................................... 7 1.5 Leasemaatschappij ....................................................................................................................... 7 1.6 Bereddingskosten ......................................................................................................................... 7 1.7 Aanhanger .................................................................................................................................... 7 1.8 Polisblad ....................................................................................................................................... 8 2 Verzekerd gebied ................................................................................................................................. 8 3 Beperkingen en uitsluitingen............................................................................................................... 8 3.1 Diefstal .......................................................................................................................................... 8 3.2 Opzet en bewuste roekeloosheid................................................................................................. 8 3.3 Rijbewijs........................................................................................................................................ 8 3.4 Ander gebruik ............................................................................................................................... 8 3.5 Wedstrijden .................................................................................................................................. 8 3.6 Molest ........................................................................................................................................... 9 3.6.1 Gewapend conflict:................................................................................................................ 9 3.6.2 Burgeroorlog:......................................................................................................................... 9 3.6.3 Opstand: ................................................................................................................................ 9 3.6.4 Binnenlandse onlusten: ......................................................................................................... 9 3.6.5 Oproer: .................................................................................................................................. 9 3.6.6 Muiterij: ................................................................................................................................. 9 3.6.7 Inbeslagname ........................................................................................................................ 9 3.7 Atoomkernreacties ................................................................................................................... 9 3.8 Terrorisme ................................................................................................................................ 9 4 Verplichtingen in geval van schade ................................................................................................... 10 4.1 Schademeldingsplicht ................................................................................................................. 10 2/26

4.1.1 Melding bij Verzekeraar ...................................................................................................... 10 4.1.2 Aangifte politie .................................................................................................................... 10 4.2 Verplichting tot medewerking .................................................................................................... 10 4.3 Inlichtingen ................................................................................................................................. 10 4.4 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen .................................................................................... 10 4.5 Bereddingsplicht ......................................................................................................................... 10 4.6 Verlies van het recht op uitkering .............................................................................................. 10 5 Hulpverlening .................................................................................................................................... 11 5.1 Omvang hulpverlening in Nederland.......................................................................................... 11 5.1.1 vervoer van het beschadigde motorrijtuig en eventuele aanhanger naar een garage of. 11 5.1.2 vervoer van de bestuurder en de eventuele in-/opzittenden met hun bagage per taxi 11 5.2 Omvang hulpverlening buiten Nederland .................................................................................. 11 5.2.1 vergoeding van de kosten van berging en vervoer van het beschadigde motorrijtuig en.. 11 5.2.2 eventuele nazending van vervangende onderdelen; .......................................................... 11 5.2.3 indien (voorlopig) herstel meer dan 4 werkdagen zal vergen:............................................ 11 5.2.4 vergoeding van de kosten voor voortzetting van de reis naar de plaats van de eerste ..... 11 5.2.5 in geval van diefstal van het motorrijtuig, de service hiervoor bedoeld onder art. 5.2.1 .. 11 5.3 Uitvoering ................................................................................................................................... 11 5.4 Uitsluitingen ............................................................................................................................... 11 6 Hulp aan gewonden........................................................................................................................... 12 7 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) ............................................................. 12 8 Strekking en omvang van de verzekering .......................................................................................... 12 8.1 Algemeen.................................................................................................................................... 12 8.2 Gekoppeld object ....................................................................................................................... 12 8.3 Schade aan eigen motorrijtuigen ............................................................................................... 12 8.3.1 Bedrijfsmotorrijtuig ............................................................................................................. 12 8.3.2 Andere gezinsmotorrijtuigen van Leasemaatschappij ........................................................ 12 8.4 Mede-inzittenden/medeopzittende........................................................................................... 13 8.5 Zekerheidstelling ........................................................................................................................ 13 8.6 Lading en/of andere zaken ......................................................................................................... 13 8.7 Gekoppeld object ....................................................................................................................... 13 8.8 Proceskosten, wettelijke rente en bereddingskosten ................................................................ 13

3/26

9 Beperkingen en uitsluitingen............................................................................................................. 14 9.1 Zaken die de Lessee onder zich heeft......................................................................................... 14 9.2 Personenschade toegebracht aan de bestuurder ...................................................................... 14 10 Verhaalsrecht van verzekeraars ...................................................................................................... 14 10.1 Afwijking van de polisdekking .................................................................................................. 14 10.2 Einde van de dekking ................................................................................................................ 14 11 Behandeling van een schadegeval................................................................................................... 14 12 Cascoverzekering motorrijtuigen .................................................................................................... 15 12.1 Bewaking en vervoer van het motorrijtuig............................................................................... 15 12.2 Bijdrage in de averijgrosse ....................................................................................................... 15 12.3 Accessoires ............................................................................................................................... 15 12.4 Hulpverlening buiten Nederland na pech ................................................................................ 15 12.5 Motorrijwiel of scooter ............................................................................................................ 15 13 Strekking en omvang van de beperkte cascodekking ..................................................................... 16 13.1 Schadeoorzaken ....................................................................................................................... 16 13.2 Sleuteldiefstal ........................................................................................................................... 16 14 Beperkingen en uitsluitingen........................................................................................................... 16 14.1 Bevriezing ................................................................................................................................. 16 14.2 Oorzaken .................................................................................................................................. 17 14.3 Gebruiksderving ....................................................................................................................... 17 14.4 Audiovisuele apparatuur .......................................................................................................... 17 14.5 Diefstal/vermissing motorrijtuigsleutels .................................................................................. 17 14.6 Alcoholgebruik e.d. ................................................................................................................... 17 14.6.1 De verzekering geeft geen dekking wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden17 14.6.2 Van dekkingsuitsluiting is ook sprake, als de bestuurder weigert mee te werken aan 17 15 Herstellen van het motorrijtuig ....................................................................................................... 17 15.1 Voorwaarden herstel ................................................................................................................ 17 15.2 Voorlopige voorziening............................................................................................................. 18 15.3 Expertise ................................................................................................................................... 18 15.4 Schaderegeling bij diefstal, braak, verduistering of joyriding. ................................................. 18 16 Begripsomschrijvingen .................................................................................................................... 19 16.1 Lessee ....................................................................................................................................... 19

4/26

16.2 Begunstigden ............................................................................................................................ 19 16.2.1 ten aanzien van een uitkering wegens overlijden: ............................................................ 19 16.2.2 ten aanzien van uitkeringen op grond van blijvende invaliditeit en geneeskundige ........ 19 16.3 Ongeval ..................................................................................................................................... 19 16.3.1 Onder ongeval in de zin van deze rubriek wordt verstaan: een plotseling en .................. 19 16.3.2 Het begrip ongeval omvat tevens: .................................................................................... 19 17 Strekking van de verzekering........................................................................................................... 20 18 Omvang van de uitkering................................................................................................................. 20 18.1 Overlijden (Rubriek A) .............................................................................................................. 20 18.2 Blijvende invaliditeit (Rubriek B) .............................................................................................. 20 18.2.1 Ter zake van blijvende invaliditeit wordt in totaal nooit meer uitgekeerd dan het21 18.2.2 Voor alle niet onder art. 18.2.1 genoemde gevallen van blijvende invaliditeit wordt een21 18.2.3 Indien reeds bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval wordt vergroot, dan21 18.2.4 Verzekeraars kunnen, wanneer de blijvende aard van de invaliditeit van de Lessee ...... 21 18.2.5 Indien de Lessee als rechtstreeks gevolg van een ongeval blijvend invalide is....... 21 18.2.6 Progressieve uitkering ....................................................................................................... 21 18.3 Geneeskundige behandeling (D) .............................................................................................. 22 18.4 Bagage (F) ................................................................................................................................. 22 19 Maximum uitkeringen ..................................................................................................................... 23 19.1 Uitkering rubriek A ................................................................................................................... 23 19.2 Uitkering rubriek B ................................................................................................................... 23 19.3 Meerdere Lessee ...................................................................................................................... 23 20 Beperkingen en uitsluitingen........................................................................................................... 23 20.1 Misdrijf...................................................................................................................................... 23 20.2 Alcohol ...................................................................................................................................... 23 20.3 Laadruimte................................................................................................................................ 23 20.4 Eerder letsel.............................................................................................................................. 23 20.5 Rubriek D .................................................................................................................................. 24 21 Verplichtingen bij een ongeval ........................................................................................................ 24 21.1 Melding ..................................................................................................................................... 24 21.2 Behandeling .............................................................................................................................. 24 21.3 Medewerking............................................................................................................................ 24

5/26

21.4 Overlijden ................................................................................................................................. 24 22 Geschillen ........................................................................................................................................ 24 22.1 Hoogte ...................................................................................................................................... 24 22.2 Commissie van Advies .............................................................................................................. 25 22.3 Geschil bij benoeming .............................................................................................................. 25 22.4 Kosten ....................................................................................................................................... 25 22.5 Andere geschillen ..................................................................................................................... 25 22.1 ook de eerstvermelde geschillen onderworpen aan de rechtspraak van de in .............. 25 23 Lessee .............................................................................................................................................. 25 24 Omschrijving van de dekking ........................................................................................................... 25 24.1 Schade ...................................................................................................................................... 25 24.2 Gedekte gebeurtenissen .......................................................................................................... 26 25 Schade ............................................................................................................................................. 26 25.1 Vaststelling vergoeding/rechthebbende .................................................................................. 26 25.2 Verzekerd bedrag ..................................................................................................................... 26 25.3 Gordel/helm ............................................................................................................................. 26 25.4 Dekking krachtens rubriek IA (aansprakelijkheid) .................................................................... 26

6/26

De Verzekering Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:914 Burgerlijk Wetboek (BW), indien en voor zover de door Lessee of een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar resp. een Lessee aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de Lessee resp. de derde was ontstaan dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan. Het enige gevolg van het ontbreken van onzekerheid is dat de betreffende schade niet is gedekt; de verzekering blijft onverminderd van kracht. Deze verzekering geeft dekking voor de op het polisblad van toepassing verklaarde rubrieken.

Algemene Verzekering Voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Gebeurtenis Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen als gevolg van een en dezelfde oorzaak ten gevolge waarvan schade (als door de verzekering gedekt) is ontstaan.

1.2 Motorrijtuig Het op het polisblad omschreven motorrijtuig, zonder dat daaraan iets is gekoppeld, met standaarduitrusting volgens de fabriekscatalogus en met de naar aard en omvang gebruikelijke accessoires, mits vast gemonteerd in, op of aan het motorrijtuig.

1.3 Verzekeraars Diegenen, die gezamenlijk het Lessee risico dragen, ieder voor het door of namens hem getekende aandeel.

1.4 Lessee De gemachtigde bestuurder van het op de polis vermelde motorrijtuig, alsmede de met het motorrijtuig vervoerd wordende personen.

1.5 Leasemaatschappij Diegene, die de verzekering met verzekeraars is aangegaan en de premies, kosten en eventuele assurantiebelasting is verschuldigd.

1.6 Bereddingskosten Kosten ten gevolge van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege Leasemaatschappij of een Lessee worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor – indien gevallen – (een Lessee aansprakelijk zou zijn en) de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

1.7 Aanhanger Gekoppeld object, bedoeld om voortbewogen te worden door een motorvoertuig, dat 7/26

voldoet aan de wettelijk daarvoor gestelde eisen.

1.8 Polisblad Onder polisblad wordt -indien van toepassing - tevens verstaan het laatst afgegeven aanhangsel bij de polis.

2 Verzekerd gebied De verzekering is van kracht voor landen die op het door verzekeraars afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs (de groene kaart) staan vermeld en hierop niet zijn doorgehaald.

3 Beperkingen en uitsluitingen 3.1 Diefstal De verzekering geeft geen dekking aan hen, die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft en aan hen die, dit wetende, het motorrijtuig zonder geldige redenen gebruiken.

3.2 Opzet en bewuste roekeloosheid De verzekering geeft geen dekking voor gebeurtenissen veroorzaakt met opzet, bewuste roekeloosheid of goedvinden van een Lessee. Dit in afwijking van artikel 7:952 Burgerlijk Wetboek.

3.3 Rijbewijs De verzekering geeft geen dekking voor gebeurtenissen veroorzaakt gedurende de tijd dat de bestuurder: - een rijverbod is opgelegd en/of zijn rijbewijs is ingenomen; - de rijbevoegdheid is ontzegd; - niet heeft voldaan aan de op zijn rijbewijs gestelde voorschriften; - niet in het bezit is van een geldig, voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel niet heeft voldaan aan de overige ten aanzien van de rijbevoegdheid gestelde voorschriften. Deze uitsluiting geldt niet voor die Lessee die aantoont dat de bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ten aanzien daarvan redelijkerwijs niets valt te verwijten.

3.4 Ander gebruik De verzekering geeft geen dekking voor gebeurtenissen veroorzaakt tijdens verhuur, of tijdens gebruik van het motorrijtuig anders dan waarvoor dit volgens opgaaf aan verzekeraars is bestemd, behalve indien als pechhulp een ander motorrijtuig bij wijze van vriendendienst wordt gesleept. Deze uitsluiting geldt niet voor die Lessee die aantoont dat de bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ten aanzien daarvan redelijkerwijs niets valt te verwijten.

3.5 Wedstrijden De verzekering geeft geen dekking voor gebeurtenissen veroorzaakt tijdens het deelnemen aan een wedstrijd, snelheidsproef of -rit, tenzij het gaat om een regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd of -rit, die niet langer duurt dan 24 uur en 8/26

geheel binnen Nederland plaatsvindt, waarbij het snelheidselement niet van overwegend belang is. Deze uitsluiting geldt niet voor die Lessee die aantoont dat de bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ten aanzien daarvan redelijkerwijs niets valt te verwijten.

3.6 Molest De verzekering geeft geen dekking voor schade veroorzaakt door of ontstaan uit:

3.6.1 Gewapend conflict: Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruikmakend van militaire machtsmiddelen, bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapend optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties;

3.6.2 Burgeroorlog: Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is;

3.6.3 Opstand: Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbare gezag;

3.6.4 Binnenlandse onlusten: Onder binnenlandse onlusten worden verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen voordoen binnen een staat;

3.6.5 Oproer: Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbare gezag;

3.6.6 Muiterij: Onder muiterij wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.

3.6.7 Inbeslagname De verzekering geeft geen dekking voor schade veroorzaakt gedurende de tijd dat het motorrijtuig in beslag is genomen of wordt gebruikt op grond van een besluit van een Nederlandse of vreemde mogendheid.

3.7 Atoomkernreacties Deze verzekering dekt geen schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplitsing, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.

3.8 Terrorisme Deze verzekering dekt geen schade als het ongeval of de gebeurtenis is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit terrorismerisico. Deze uitsluiting geldt niet voor zover dekking wordt verleend binnen de werking van het Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 9/26

Terrorismeschaden (N.H.T.).

4 Verplichtingen in geval van schade 4.1 Schademeldingsplicht 4.1.1 Melding bij Verzekeraar Zodra Lessee of tot uitkering gerechtigden op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan Verzekeraar en Leasemaatschappij te melden.

4.1.2 Aangifte politie In geval van diefstal of poging daartoe, verduistering, joyriding of oplichting dient Lessee bovendien onmiddellijk aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten.

4.2 Verplichting tot medewerking Lessee en de tot uitkering gerechtigden zijn verplicht hun volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van verzekeraars zou kunnen benadelen. Zij zijn verplicht zich te onthouden van het erkennen van aansprakelijkheid.

4.3 Inlichtingen Lessee en de tot uitkering gerechtigde zijn verplicht binnen redelijke termijn een schriftelijke en ondertekende verklaring omtrent de oorzaak en toedracht en omvang van de schade aan verzekeraars over te leggen. De door de Lessee verstrekte of te verstrekken opgaven, mondeling dan wel schriftelijk, zullen dienen tot de vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering.

4.4 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien Lessee of de tot uitkering gerechtigde een of meer van bovenstaande polisverplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van verzekeraars heeft benadeeld. Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien Lessee of de tot uitkering gerechtigde de hiervoor genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet verzekeraars te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.

4.5 Bereddingsplicht Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de Leasemaatschappij of de Lessee heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in art. 1.6 en daardoor de belangen van verzekeraars heeft geschaad.

4.6 Verlies van het recht op uitkering Als verzekeraars met betrekking tot een schade een definitief standpunt hebben ingenomen, zullen verzekeraars dat schriftelijk aan Lessee mededelen. Een definitief standpunt houdt in: een afwijzing van een vordering of (een aanbod tot het doen van) een slotbetaling. Als Lessee niet binnen 12 maanden na schriftelijke mededeling hiertegen bij verzekeraars in verzet is gekomen vervalt zijn recht op dekking voor die schade.

10/26

5 Hulpverlening Indien de verzekering betrekking heeft op een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs A, B of BE is vereist, geeft deze verzekering aanspraak op hulpverlening en/of kostenvergoeding indien: - het motorrijtuig wordt gestolen of niet meer aan het verkeer kan deelnemen als gevolg van brand, enige van buiten komende oorzaak, een mechanisch en/of elektronisch gebrek dan wel eigen gebrek; - de bestuurder niet meer in staat is het motorrijtuig te besturen en een andere in-/opzittende de besturing niet kan overnemen.

5.1 Omvang hulpverlening in Nederland De hulpverlening in Nederland omvat:

5.1.1 vervoer van het beschadigde motorrijtuig en eventuele aanhanger naar een garage of een ander adres naar keuze binnen Nederland;

5.1.2 vervoer van de bestuurder en de eventuele in-/opzittenden met hun bagage per taxi naar een adres naar keuze binnen Nederland.

5.2 Omvang hulpverlening buiten Nederland De hulpverlening buiten Nederland (doch binnen het verzekerd gebied) omvat:

5.2.1 vergoeding van de kosten van berging en vervoer van het beschadigde motorrijtuig en eventuele aanhanger naar de dichtstbijzijnde garage;

5.2.2 eventuele nazending van vervangende onderdelen; 5.2.3 indien (voorlopig) herstel meer dan 4 werkdagen zal vergen: - vervoer van het beschadigde motorrijtuig en eventuele aanhanger naar Nederland; - als dat economisch niet verantwoord is: vergoeding van de kosten van invoer en vernietiging van het motorrijtuig;

5.2.4 vergoeding van de kosten voor voortzetting van de reis naar de plaats van de eerste bestemming met openbaar vervoer 2e klasse (taxi's en vliegtuigen daaronder niet begrepen), dan wel vergoeding van de kosten voor de terugreis van de bestuurder en de in-/opzittenden met openbaar vervoer 2e klasse (taxi's en vliegtuigen daaronder niet begrepen) vermeerderd met de kosten van vervoer per taxi naar respectievelijk van het dichtstbijzijnde bus- of spoorwegstation;

5.2.5 in geval van diefstal van het motorrijtuig, de service hiervoor bedoeld onder art. 5.2.1 tot en met 5.2.3 indien het motorrijtuig wordt teruggevonden, alsmede de service aangeven onder art. 5.2.4 na ontdekking van diefstal.

5.3 Uitvoering De uitvoering van deze service wordt verzorgd door de op de groene kaart genoemde Hulpdienst EuroCross. Deze bepaalt, met inachtneming van de omstandigheden, de wijze waarop het bedoelde vervoer plaatsvindt.

5.4 Uitsluitingen De hulpverlening geldt niet voor kentekenverzekeringen en voor motorrijtuigen, die 11/26

worden gebruikt voor verhuur zonder chauffeur.

6 Hulp aan gewonden Onder deze verzekering is ook gedekt, beschadiging of bevuiling van de binnenstoffering van het motorrijtuig ontstaan bij het kosteloos vervoer van personen, die bij een ongeval betrokken waren. Deze dekking is zonder eigen risico en is eveneens van kracht, indien uitsluitend een verzekering tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid is gesloten. Rubriek IA Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden Aansprakelijkheid

7 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) Met inachtneming van hetgeen nadrukkelijk anders in de verzekeringsvoorwaarden van deze polis mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te voldoen.

8 Strekking en omvang van de verzekering 8.1 Algemeen Deze verzekering verleent dekking tegen de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van Lessee voor schade aan personen en/of zaken van derden -de daaruit voortvloeiende schade daaronder begrepen - met of door het motorrijtuig veroorzaakt en wel voor alle Lessee tezamen tot ten hoogste het op het polisblad vermelde bedrag per gebeurtenis. Indien de schade is veroorzaakt in een tot het verzekerd gebied behorend land, waar in de wet een hoger verzekerd bedrag is voorgeschreven, geeft de verzekering dekking tot dit hogere bedrag.

8.2 Gekoppeld object Indien het motorrijtuig een personenauto of bestelauto is, wordt een aanhangwagen, welke aan het motorrijtuig is gekoppeld, als deel van het motorrijtuig beschouwd.

8.3 Schade aan eigen motorrijtuigen 8.3.1 Bedrijfsmotorrijtuig Indien het Lessee motorrijtuig schade veroorzaakt aan een ander motorrijtuig, waarvan Leasemaatschappij de eigenaar of houder is, zullen verzekeraars de schade aan dat andere motorrijtuig vergoeden, indien en voor zover zij daartoe krachtens de verzekeringsvoorwaarden gehouden zouden zijn geweest als de schade niet door de Leasemaatschappij, maar door een willekeurige benadeelde was geleden, tenzij: - dat andere motorrijtuig in de zin van de WAM als deel van het Lessee motorrijtuig kan worden aangemerkt; - de schade is toegebracht in een gebouw of op een terrein in gebruik bij Leasemaatschappij. Uitgesloten is de uit het ongeval voortvloeiende bedrijfsschade en eventuele waardevermindering.

8.3.2 Andere gezinsmotorrijtuigen van Leasemaatschappij Indien de verzekering betrekking heeft op een gezinspersonenauto en met of door deze personenauto schade wordt toegebracht aan een andere personenauto, waarvan het 12/26

kenteken op naam staat van een Lessee, vergoeden verzekeraars - mits deze auto's hoofdzakelijk door Leasemaatschappij of de bij hem inwonende gezinsleden worden bestuurd - de schade aan de andere auto (met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade), indien en voor zover zij daartoe krachtens de verzekeringsvoorwaarden gehouden zouden zijn geweest als de schade niet aan Leasemaatschappij maar aan een derde was toegebracht.

8.4 Mede-inzittenden/medeopzittende Binnen de grenzen van deze polis is onder deze verzekering begrepen de aansprakelijkheid van personen, die zich zonder het motorrijtuig zelf te besturen, in of op het motorrijtuig bevinden, dan wel daar in-, op-, af-, of uitstappen, een en ander met uitsluiting van schade, toegebracht aan het Lessee motorrijtuig en aan de daarmee, daarin, respectievelijk daarop vervoerd wordende zaken.

8.5 Zekerheidstelling Indien ter waarborging van de rechten van benadeelden door een buitenlandse overheid het stellen van zekerheid wordt verlangd om de opheffing van een op het motorrijtuig gelegd beslag of invrijheidstelling van een Lessee te verkrijgen, verstrekken verzekeraars deze zekerheid tot ten hoogste EUR 50.000,00 per gebeurtenis, mits sprake is van een gedekte schade. Lessee zijn verplicht verzekeraars te machtigen over de zekerheidstelling te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven; zij zullen alle medewerking moeten verlenen om de terugbetaling te verkrijgen.

8.6 Lading en/of andere zaken Onder de verzekering is begrepen de aansprakelijkheid van de op deze polis Lessee personen voor schade aan derden toegebracht met of door lading of andere zaken, terwijl deze zich bevinden op, worden vervoerd met, vallen van, dan wel nadat deze zijn gevallen van het motorrijtuig. Aansprakelijkheid voor schade bij het laden en lossen is slechts verzekerd indien en voor zover de schade niet gedekt zou zijn door een andere verzekering, indien deze verzekering niet bestond.

8.7 Gekoppeld object Onder de verzekering is begrepen de aansprakelijkheid van de op deze polis Lessee personen, voor schade aan derden toegebracht met of door objecten, zolang deze objecten zijn gekoppeld aan het motorrijtuig, of nadat deze daarvan zijn losgemaakt of losgeraakt doch nog niet definitief buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen. Betreft de verzekering een motorrijtuig met een "maximaal toelaatbaar gewicht" van meer dan 3.500 kg, dan is de dekking uitsluitend van kracht indien dit uitdrukkelijk in de polis is vermeld.

8.8 Proceskosten, wettelijke rente en bereddingskosten Boven het verzekerd bedrag worden vergoed: - de proceskosten; - de kosten van met goedvinden of op verlangen van verzekeraars gevoerde procedures en in hun opdracht verleende rechtsbijstand; - wettelijke rente; - de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom; - de bereddingskosten.

13/26

9 Beperkingen en uitsluitingen Naast de uitsluitingen als vermeld in art. 3 zijn op deze rubriek voorts van toepassing de hierna te noemen beperkingen en uitsluitingen:

9.1 Zaken die de Lessee onder zich heeft Uitgesloten is schade aan zaken die de Lessee onder zich heeft of die met het motorrijtuig worden vervoerd, waaronder een gekoppeld object. Onder zaken die met het motorrijtuig worden vervoerd, worden niet verstaan die zaken van passagiers, die tot hun particuliere huishouding behoren;

9.2 Personenschade toegebracht aan de bestuurder Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor personenschade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt.

10 Verhaalsrecht van verzekeraars 10.1 Afwijking van de polisdekking In alle gevallen, waarin verzekeraars krachtens de WAM of een met de WAM overeenkomende buitenlandse wet schade hebben moeten vergoeden, waartoe zij op grond van de polisbepalingen tegenover de desbetreffende Lessee niet zijn gehouden, zijn verzekeraars gerechtigd deze door hen vergoede schade te verhalen op de jegens de benadeelde aansprakelijke Lessee, alsmede op de Leasemaatschappij. Dit verhaalsrecht omvat bovendien de door verzekeraars ter zake van deze schade gemaakte kosten.

10.2 Einde van de dekking Een verhaalsrecht jegens de Lessee komt verzekeraars ook toe bij schade veroorzaakt na het einde van de verzekering of de dekking. Indien de schade door een ander dan de Leasemaatschappij is veroorzaakt nadat de verzekering bij overlijden van de Leasemaatschappij is geëindigd, zullen verzekeraars van hun verhaalsrecht tegenover de erfgenamen geen gebruik maken, indien deze voldaan hebben aan de verplichting tot kennisgeving die krachtens genoemde bepaling op hen rust.

11 Behandeling van een schadegeval Verzekeraars hebben het recht aanspraken van benadeelden naar eigen inzicht te behandelen, een schade rechtstreeks aan benadeelden te vergoeden en met hen schikkingen te treffen. Bestaat een schadevergoeding uit periodieke uitkeringen en is de waarde van die uitkeringen met inachtneming van eventuele andere schadevergoedingen hoger dan het Lessee bedrag, dan wordt de duur of de hoogte van die uitkeringen naar evenredigheid verminderd.

14/26

Rubriek IB Bijzondere Verzekeringsvoorwaarden Casco

12 Cascoverzekering motorrijtuigen Lessee heeft, tot ten hoogste het op het polisblad genoemde bedrag onder aftrek van het geldende eigen risico, recht op vergoeding van schade aan het motorrijtuig ontstaan door de gebeurtenissen hierna genoemd in art. 13.1 en bovendien door botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water geraken of door andere plotseling van buiten komende onheilen. Daarenboven heeft de Lessee recht op vergoeding van:

12.1 Bewaking en vervoer van het motorrijtuig Voor zover niet al verzekerd krachtens art. 5, de kosten van bewaking en vervoer van het motorrijtuig naar de meest nabij gevestigde reparateur, bij wie het motorrijtuig kan worden hersteld van de in de aanhef van dit artikel bedoelde beschadigingen;

12.2 Bijdrage in de averijgrosse 12.3 Accessoires Schade aan of verlies van de niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires, voor zover deze aan of in het motorrijtuig vast zijn gemonteerd en wel tot een maximum van EUR 1140,00 of, indien hoger, tot een maximum van 10% van de cataloguswaarde van het motorrijtuig, alsmede van de schade aan of verlies van de overige accessoires voor zover deze bestemd zijn om de verkeersveiligheid te bevorderen, zoals een brandblusapparaat, gevarendriehoek, pechkoffer en -lamp, sleepkabel en verbandtrommel. Onder accessoires worden niet verstaan die onderdelen welke zijn aangebracht ter vervanging van de standaardonderdelen van het motorrijtuig, of het motorrijtuig in zijn standaarduitrusting wijzigen. Dergelijke voorzieningen, zoals lichtmetalen velgen, LPG-installaties, schuifdak, communicatie-, navigatie en soortgelijke apparatuur, evenals tectylbehandelingen en speciale beschilderingen komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien uitdrukkelijk meeverzekerd. Geen vergoeding wordt verleend voor zaken als radardetectoren en lasershields.

12.4 Hulpverlening buiten Nederland na pech In aanvulling op het bepaalde in rubriek I, tevens de vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg tot een maximum van EUR 500,00 per gebeurtenis. De kosten van onderdelen en reparatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Verder worden vergoed de kosten van het namens Lessee bestellen en toezenden van onderdelen die noodzakelijk zijn om het motorrijtuig rijklaar te maken, indien deze onderdelen ter plaatse niet op korte termijn verkrijgbaar zijn. De kosten van de onderdelen zelf komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wel kunnen deze door verzekeraars worden voorgeschoten. Verzekeraars kunnen echter betaling vooraf verlangen indien deze kosten hoger zijn dan EUR 700,00.

12.5 Motorrijwiel of scooter In geval van een ongeval met een motorrijwiel of scooter wordt vergoed schade aan of verlies van kleding en de helm van de opzittenden tot maximaal EUR 700,00 per 15/26

opzittende, per gebeurtenis.

13 Strekking en omvang van de beperkte cascodekking 13.1 Schadeoorzaken Indien volgens het polisblad het risico van beperkte cascoschade aan het motorrijtuig is verzekerd, heeft Lessee aanspraak op vergoeding van schade ontstaan door: a. diefstal, verduistering, joyriding, alsmede beschadiging ten gevolge van poging tot diefstal van het motorrijtuig en/of van daarin aanwezige zaken of beschadiging gedurende de tijd dat het motorrijtuig was ontvreemd. Niet meeverzekerd zijn zaken die niet als accessoires in de zin van de polis kunnen worden aangemerkt; b. brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag; c. ruitbreuk, niet gepaard gaande met een andere beschadiging van het motorrijtuig, behalve door de scherven van de ruit; d overstroming, hagelstenen, aardverschuiving, sneeuwlawines of het omwaaien van het motorrijtuig, (om)vallende voorwerpen; e storm (waaronder wordt verstaan een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde); f botsing met vogels, loslopende dieren of overstekend wild. Schade die ontstaat bij de eventuele daaropvolgende of daaruit voortvloeiende botsingen is niet gedekt; g een van buiten komend onheil gedurende de tijd, dat het motorrijtuig voor transport met een vervoermiddel aan een transportonderneming is overgedragen, met uitzondering van schade ontstaan tijdens takelen en slepen en van schade als schrammen, krassen of lakschade; h. relletjes; hieronder worden verstaan incidentele geweldmanifestaties.

13.2 Sleuteldiefstal Zonder dat sprake is van een gedekte gebeurtenis als omschreven in art. 12 en 13.1 worden vergoed de ter voorkoming van diefstal van het Lessee motorrijtuig noodzakelijke kosten van wijziging, of – als zulks niet mogelijk is - vervanging van sloten van het Lessee motorrijtuig, indien de motorrijtuigsleutels na diefstal met braak of na beroving met geweld in het bezit van onbevoegden zijn geraakt. Onder motorrijtuigsleutels worden in dit verband verstaan alle mechanische en/of elektronische middelen met behulp waarvan de portieren van het motorrijtuig kunnen worden geopend en/of de motor van het motorrijtuig kan worden gestart. De vergoeding zal ten hoogste EUR 650,00 of, indien hoger, tot ten hoogste 3 % van het verzekerd bedrag 'casco' of 'beperkt casco' bedragen. De hiervoor bedoelde diefstal of beroving dient te blijken uit een proces-verbaal van aangifte, waarin de motorrijtuigsleutels afzonderlijk vermeld staan.

14 Beperkingen en uitsluitingen Naast de uitsluitingen als vermeld in art. 3 zijn op de cascoverzekering voorts de hierna te noemen beperkingen en uitsluitingen van toepassing.

14.1 Bevriezing Uitgesloten is schade door bevriezing anders dan als rechtstreeks gevolg van een gebeurtenis vastgelegd in art. 12 en 13.1.

16/26

14.2 Oorzaken Uitgesloten is schade ten gevolge van slijtage, waardevermindering, onderhoudsachterstand of zuivere mechanische schade, evenals schade, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het mechanisme, constructie- of materiaalfouten, eigen gebrek of een andere inwendige oorzaak. Indien echter als verder gevolg daarvan een gebeurtenis heeft plaatsgehad in de zin van art. 12 en 13.1 is de daardoor veroorzaakte schade gedekt.

14.3 Gebruiksderving Uitgesloten is schade door het niet kunnen gebruiken van het motorrijtuig.

14.4 Audiovisuele apparatuur Schade aan of verlies van audio/visuele apparatuur als gevolg van braak aan het motorrijtuig of diefstal is beperkt tot maximaal EUR 1750,00 per gebeurtenis, tenzij bij de vaststelling van het Lessee bedrag voor casco of beperkt casco rekening is gehouden met een hogere waarde voor deze apparatuur. Uitgesloten is schade door diefstal van deze apparatuur, welke vast in het motorrijtuig is gemonteerd en waarvan na de diefstal het bijbehorende verwijderbare (bedienings)paneel niet getoond kan worden.

14.5 Diefstal/vermissing motorrijtuigsleutels De verzekering geeft geen recht op vergoeding wegens diefstal van het Lessee motorrijtuig indien Leasemaatschappij - nadat hem bekend was geworden dat de motorrijtuigsleutels waren gestolen of vermist - niet zo spoedig mogelijk adequate maatregelen heeft getroffen om diefstal van het motorrijtuig door gebruikmaking van de gestolen of vermiste sleutels te voorkomen. Onder motorrijtuigsleutels dienen in dit verband te worden verstaan alle mechanische en/of elektronische middelen met behulp waarvan de portieren van het motorrijtuig kunnen worden geopend en/of de motor van het motorrijtuig kan worden gestart.

14.6 Alcoholgebruik e.d. 14.6.1 De verzekering geeft geen dekking wanneer de gebeurtenis heeft plaatsgevonden terwijl de bestuurder van het motorrijtuig onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden.

14.6.2 Van dekkingsuitsluiting is ook sprake, als de bestuurder weigert mee te werken aan een ademtest, urine- of bloedproef of soortgelijk onderzoek, dan wel zich hieraan onttrekt. De uitsluitingen in art. 14.6 gelden niet voor die Lessee die aantoont dat de bedoelde omstandigheden zich buiten zijn weten en tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ten aanzien daarvan redelijkerwijs niets valt te verwijten.

15 Herstellen van het motorrijtuig 15.1 Voorwaarden herstel Lessee is verplicht met het herstellen of doen herstellen van het motorrijtuig te 17/26

wachten totdat verzekeraars of door hen aangewezen deskundige(n) hem daartoe toestemming hebben verleend, tenzij de volledige herstelkosten niet meer bedragen dan EUR 700,00 voor vier of meerwielige motorrijtuigen, respectievelijk EUR 350,00 voor andere motorrijtuigen.

15.2 Voorlopige voorziening Indien echter de beschadiging van dien aard is, dat verder rijden onmogelijk is of gevaar oplevert voor het verkeer of voor het motorrijtuig zelf, doch het motorrijtuig door een eenvoudige voorlopige voorziening weer in zodanige toestand gebracht kan worden, dat het zonder die gevaren kan worden gebruikt, is Lessee tot zodanige voorlopige voorziening bevoegd.

15.3 Expertise Expertise van schade en toestemming tot herstel geschieden steeds zonder dat verzekeraars daardoor hun gehoudenheid tot vergoeding van de schade erkennen.

15.4 Schaderegeling bij diefstal, braak, verduistering of joyriding. Bij de gebeurtenissen diefstal, braak, verduistering en joyriding is verzekerde verplicht direct aangifte te doen bij de politie. Verzekeringnemer verklaart zich bij vermissing van het motorrijtuig akkoord met het aanmelden door verzekeraars van de voertuiggegevens aan het Vermiste Objecten Register (VOR), zodat door de overheid erkende particuliere organisaties door verzekeraars ingeschakeld kunnen worden voor het terugvinden en terugbezorgen van het motorrijtuig. Het recht op schadevergoeding ontstaat nadat een termijn van 30 dagen na aangifte is verstreken zonder dat verzekerde de beschikking heeft gekregen over het motorrijtuig en nadat de verzekerde op verzoek van verzekeraars de eigendom van de ontvreemde, verzekerde zaken aan hen heeft overgedragen. In de akte van overdracht wordt in ieder geval bepaald dat, indien verzekeraars de macht over het motorrijtuig krijgen, verzekerde het recht heeft dit van hen terug te kopen tegen het uitgekeerde bedrag, vermeerderd met de door verzekeraars gemaakte kosten. Indien de verzekering betrekking heeft op een personenauto (Niet zijnde les-, lease- of huurauto), zal bij verlies van het motorrijtuig door diefstal of verduistering, mits dit risico is gedekt, aan verzekerde een bedrag van EUR 30,00 worden vergoed voor iedere dag dat het motorrijtuig niet ter beschikking van verzekerde stond. Deze vergoeding zal plaatsvinden voor een periode van ten hoogste 30 dagen.

18/26

Rubriek II Verzekeringsvoorwaarden Ongevallen in- en opzittenden

16 Begripsomschrijvingen 16.1 Lessee In afwijking van het bepaalde in artikel 1.4 zijn Lessee diegenen die op het moment van het in art. 16.3 omschreven ongeval met toestemming van de daartoe bevoegde persoon zich in of op het motorrijtuig bevinden, of daar in-, op-, af- of uitstappen.

16.2 Begunstigden De uitkeringen worden - tenzij anders is overeengekomen - verleend:

16.2.1 ten aanzien van een uitkering wegens overlijden: - aan de echtgenoot of de geregistreerde partner van de Lessee; of indien deze ontbreekt: - aan de erfgenamen van de Lessee.

16.2.2 ten aanzien van uitkeringen op grond van blijvende invaliditeit en geneeskundige kosten aan de Lessee.

16.3 Ongeval 16.3.1 Onder ongeval in de zin van deze rubriek wordt verstaan: een plotseling en rechtstreeks van buitenaf op het lichaam van de Lessee inwerk end geweld tijdens de looptijd van deze verzekering, ten gevolge waarvan geneeskundig vast te stellen letsel ontstaat en/of de Lessee overlijdt.

16.3.2 Het begrip ongeval omvat tevens: a. zonnesteek, bevriezing, verdrinking, verstikking, blikseminslag of andere elektrische ontlading en etsing door bijtende stoffen; b. zonnebrand, uitputting, verhongering en/of uitdroging als gevolg van het geïsoleerd raken door enige ramp; c. acute vergiftiging door het binnenkrijgen van giftige gassen of dampen of van vaste of vloeibare stoffen; d. het besmet raken door ziektekiemen ten gevolge van een onvrijwillige val in het water of in een andere vloeibare stof; e. verstuiking, ontwrichting en spierscheuring - ook indien ontstaan door eigen plotselinge krachtsinspanning -mits aard en plaats van dit letsel medisch aantoonbaar zijn; f. huidletsel, in betrekkelijk korte tijd door wrijving van harde voorwerpen aan handen en voeten ontstaan; g. geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel, ontstaan ten gevolge van het ongewild binnendringen van stoffen of voorwerpen van buiten het lichaam in de luchtwegen, het spijsverteringsorgaan, de gehoorgangen of de ogen; h. wondinfectie en bloedvergiftiging, rechtstreeks verband houdende met een gedekt ongeval, als ook complicaties en verergeringen van het ongevalletsel als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of van een medisch noodzakelijk geachte behandeling; i. lendenspit (lumbago), peesschedeontsteking (tendovaginitis crepitans), zweepslag (coup de fouet), hernia nuclei pulposi en operatie van hernia (ingewandsbreuken) 19/26

als beperkt in art. 20.5; j. cervicaal (of lumbaal) acceleratieletsel van de wervelkolom (post whiplash syndroom) met even-tuele neuro-psychologische en/of vestibulaire afwijkingen.

17 Strekking van de verzekering De dekking van deze rubriek geldt ten aanzien van ongevallen, die in-/opzittenden van het Lessee motorrijtuig overkomen tijdens of ten gevolge van het rijden in/op het op het polisblad genoemde motorrijtuig, het daar in-, op-, af-, of uitstappen en/of het onderweg verrichten van (nood-)reparaties of het verlenen van hulp daarbij, dan wel wanneer een Lessee zich in verband met de brandstofvoorziening van het motorrijtuig op het terrein van een tankstation bevindt.

18 Omvang van de uitkering 18.1 Overlijden (Rubriek A) Indien de Lessee als rechtstreeks gevolg van een ongeval overlijdt, wordt de voor A Lessee som uitgekeerd met inachtneming van het bepaalde in art. 19.3. Op deze uitkering worden alle bedragen in mindering gebracht die ter zake van hetzelfde ongeval reeds wegens B (zie art. 18.2) zijn uitgekeerd, maar nooit meer dan het voor overlijden volgens A uit te keren bedrag.

18.2 Blijvende invaliditeit (Rubriek B) Indien de Lessee als rechtstreeks gevolg van een ongeval blijvend invalide wordt, worden de hierna genoemde percentages van de voor B Lessee som uitgekeerd, tenzij het bepaalde in art. 19.3 van toepassing is: bij algeheel verlies van de verstandelijke vermogens 100% algehele verlamming 100% bij algeheel verlies van het gezichtsvermogen van beide ogen 100% bij algeheel verlies van het gezichtsvermogen van één oog 30% indien binnen het kader van deze overeenkomst reeds uitkering is verleend voor het verlies van een oog wordt bij het verlies van het andere oog uitgekeerd 70% bij algehele doofheid van beide oren 60% bij algehele doofheid van een oor 14% indien binnen deze overeenkomst reeds uitkering is verleend voor algehele doofheid aan een oor, wordt bij het ontstaan van algehele doofheid van het andere oor uitgekeerd 35% bij algeheel verlies van reuk en smaak 10% bij algeheel verlies van: de arm tot in het schoudergewricht 75% de hand en arm tot in het ellebooggewricht of tussen elleboog- en schoudergewricht 68% de hand tot in het polsgewricht of de hand en arm tussen pols- en ellebooggewricht 60% het been tot in het heupgewricht 70% de voet en het been tot in het kniegewricht of tussen knie- en heupgewricht 60% de voet en het been tussen enkel- en kniegewricht 50% de duim 14% de wijsvinger 5% de middelvinger 12% 20/26

de ringvinger 10% de pink 10% de grote teen 10% een andere teen 5% de milt 5% ingeval van whiplashsyndroom (maximaal) 5% Onbruikbaarheid wordt met verlies gelijkgesteld. Bij gedeeltelijk verlies wordt een evenredig deel van deze percentages uitgekeerd.

18.2.1 Ter zake van blijvende invaliditeit wordt in totaal nooit meer uitgekeerd dan het maximum bedrag dat wordt uitgekeerd in geval van 100% blijvende invaliditeit van de Lessee. Bij verlies van verscheidene vingers van een hand wordt nooit meer uitgekeerd dan het bedrag dat wordt uitgekeerd bij verlies van de gehele hand.

18.2.2 Voor alle niet onder art. 18.2.1 genoemde gevallen van blijvende invaliditeit wordt een percentage vastgesteld onafhankelijk van het beroep van Lessee.

18.2.3 Indien reeds bestaande blijvende invaliditeit door een ongeval wordt vergroot, dan wordt als grondslag voor de uitkering aangehouden een percentage gelijk aan het verschil in graad van invaliditeit voor en na het ongeval. De vaststelling van dit percentage geschiedt met inachtneming van het in art. 18.2 bepaalde.

18.2.4 Verzekeraars kunnen, wanneer de blijvende aard van de invaliditeit van de Lessee niet voor hen vaststaat, of wanneer de graad daarvan nog wijziging kan ondergaan, hun beslissing omtrent een uitkering uit hoofde van B uitstellen tot ten hoogste 1 jaar na de dag van melding van het ongeval. Maken zij van dit recht gebruik, dan vergoeden zij aan de begunstigde vanaf het ingaan van de 7e maand na de datum waarop het ongeval is gemeld, een rente gelijk aan de wettelijke rente, te berekenen over het later vast te stellen uitkeringsbedrag uit hoofde van B.

18.2.5 Indien de Lessee als rechtstreeks gevolg van een ongeval blijvend invalide is geworden en daarna door een niet met dat ongeval verband houdende oorzaak overlijdt, voordat de graad van blijvende invaliditeit is vastgesteld, doen verzekeraars aan de begunstigde(n) van de voor B Lessee som een uitkering op basis van het percentage blijvende invaliditeit, dat correspondeert met de laatst bekende gegevens ter zake van de te verwachten graad van de blijvende invaliditeit.

18.2.6 Progressieve uitkering Indien zulks blijkt uit een aantekening op het polisblad, gelden de navolgende progressieve uitkeringspercentages. Bij een blijvende invaliditeitsgraad van ten minste 26% wordt het uitkeringspercentage verhoogd tot de hierna te noemen percentages: A = invaliditeitsgraad B = uitkeringspercentage A B A B A B 26 27 51 78 76 53 27 29 52 81 77 56 28 31 53 84 78 59 29 33 54 87 79 162 30 35 55 90 80 165 31 37 56 93 81 168 21/26

18 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 26 44 45 46 47 48 49 50

39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

96 82 171 99 83 174 102 84 177 105 85 180 108 86 183 111 87 186 114 88 189 117 89 192 120 90 195 123 91 198 126 92 201 129 93 204

63 65 67 69 71 73 75

69 70 71 72 73 74 75

118 94 135 95 138 96 141 97 144 98 147 99 50 100

207 210 213 216 219 222 214

18.3 Geneeskundige behandeling (D) Indien de Lessee als rechtstreeks gevolg van een ongeval kosten van geneeskundige behandeling moet maken, worden deze kosten tot ten hoogste de voor D Lessee som vergoed, mits daarin niet op andere wijze is voorzien en nadat en voor zover de bewijsstukken aan verzekeraars zijn overgelegd. Onder kosten van geneeskundige behandeling worden uitsluitend verstaan honoraria van artsen en kosten gemaakt voor door een arts voorgeschreven behandeling en geneesmiddelen, ziekenhuisverpleging, verbandmiddelen, vervoer naar en van een arts en/of ziekenhuis, aanschaffing van door het ongeval noodzakelijk geworden kunstledematen, een blindengeleidehond of een invalidenwagen.

18.4 Bagage (F) Indien vermeld op het polisblad geeft rubriek F de Lessee aanspraak op vergoeding, indien zij in verband met het gebruiken van het Lessee motorrijtuig schade lijden door vernieling, teniet gaan of beschadiging van de meegevoerde bagage. Indien in het motorrijtuig aanwezige zaken vernield of beschadigd worde n ten gevolge van een het motorrijtuig treffende gebeurtenis als brand, ontploffing, zelfontbranding, botsing, omslaan, van de weg geraken, of enig plotseling van buiten komend onheil, keren verzekeraars de kosten van herstel uit of, indien herstel niet meer mogelijk is, de waarde van die zaken onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, verminderd met de eventuele restwaarde. In geval van vermissing van in het motorrijtuig aanwezige zaken wordt eveneens uitkering verleend, mits die vermissing verband houdt met een hierboven omschreven gebeurtenis. Als een dergelijke gebeurtenis wordt niet beschouwd: het beschadigen van het motorrijtuig met het oogmerk daaruit zaken te ontvreemden. De voor de uitkering in aanmerking komende zaken zijn: door de Lessee gedragen 22/26

kledingstukken, aan de Lessee in eigendom toebehorende gebruiksvoorwerpen alsmede andere voor persoonlijk gebruik bestemde bagage, met uitzondering van geld, waardepapieren, handelsartikelen, sieraden, kunstvoorwerpen, of artikelen die alleen een verzamelaarwaarde hebben. De uitkering heeft plaats tot het maximaal voor bagage Lessee bedrag genoemd op het polisblad en voor zover in de vergoeding niet reeds op andere wijze is voorzien.

19 Maximum uitkeringen In afwijking van hetgeen hieromtrent is bepaald op het polisblad geldt het volgende.

19.1 Uitkering rubriek A Voor personen jonger dan 16 of ouder dan 70 geldt een uitkering van ten hoogste EUR 5000,- per Lessee.

19.2 Uitkering rubriek B Voor B geldt een uitkering van ten hoogste EUR 10.000,00 per in-/opzittende, indien het personen betreft ouder dan 70 jaar.

19.3 Meerdere Lessee De Lessee bedragen per in-/opzittende worden verminderd in verhouding van het op het polisblad genoemde aantal in-/opzittenden tot het werkelijke aantal in-/opzittenden, indien zich op het moment van een ongeval meer in -/opzittenden in of op het motorrijtuig bevinden dan op het polisblad genoemde aantal.

20 Beperkingen en uitsluitingen Naast de uitsluitingen als vermeld in art. 3 zijn op deze rubriek voorts van toepassing de hierna te noemen beperkingen en uitsluitingen.

20.1 Misdrijf Geen uitkering wordt verleend indien het ongeval is ontstaan bij het door een Lessee plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe.

20.2 Alcohol Geen uitkering wordt verleend indien het ongeval is ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig ten tijde van de gebeurtenis onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken of enig ander genees-, bedwelmend- of opwekkend middel verkeerde, dat de bestuurder niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden.

20.3 Laadruimte Geen uitkering wordt verleend aan Lessee, die in de voor zaken bestemde laadruimte van een bedrijfsmotorrijtuig worden vervoerd.

20.4 Eerder letsel Geen uitkering wordt verleend, indien het ongeval is ontstaan als rechtstreeks gevolg van een bestaande ziekte, gebrek of andere abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van de Lessee, tenzij deze door een onder deze overeenkomst vallend eerder ongeval veroorzaakt werd. Indien daardoor alleen de gevolgen van het ongeval zijn vergroot, wordt bij de vaststelling van de grootte van de uitkering rekening 23/26

gehouden met de gevolgen welke het ongeval bij de Lessee zou hebben gehad, indien zodanige afwijking niet zou hebben bestaan.

20.5 Rubriek D Indien een vergoeding volgens rubriek D is overeengekomen, zoals nader is omschreven in art. 18.3, komt voor de in art. 16.3.2 i genoemde gevallen ten hoogste 1/5 deel van de voor deze rubriek Lessee som per gebeurtenis voor vergoeding in aanmerking. Voor hernia pulposi wordt slechts eenmaal de hier bedoelde uitkering verleend.

21 Verplichtingen bij een ongeval Naast de verplichtingen als vermeld in art. 4 rusten op Lessee de navolgende plichten:

21.1 Melding Lessee is verplicht om aan verzekeraars een ongeval te melden binnen 3 maanden na het plaatsvinden ervan, met dien verstande dat een ongeval waaruit een recht op uitkering ingevolge art. 18.3 kan ontstaan, moet zijn aangemeld binnen 14 dagen nadat het ongeval zich heeft voorgedaan. Wordt de aangifte later gedaan, dan kan toch recht op uitkering ontstaan, mits ten genoegen van verzekeraar is aangetoond: - dat de blijvende invaliditeit en/of geneeskundige behandeling het uitsluitend gevolg is van een ongeval in de zin van deze overeenkomst; - dat de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zijn vergroot; - dat de Lessee in alle opzichten de voorschriften van de behandelend arts heeft opgevolgd.

21.2 Behandeling De Lessee is verplicht zich onverwijld onder behandeling van een bevoegd geneesheer te stellen en niets te verzuimen dat spoedig herstel kan bevorderen.

21.3 Medewerking De Lessee en/of begunstigde(n) is (zijn) verplicht alle medewerking te verlenen ter vaststelling van aard en omstandigheden van het ongeval - waaronder begrepen het geven van toestemming tot het verrichten van sectie - alsmede ter vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit.

21.4 Overlijden Indien Lessee komt te overlijden vervalt ieder recht op uitkering indien de erven of de begunstigden niet ten minste 48 uur voor de begrafenis of verassing aan verzekeraars kennisgegeven hebben van het overlijden.

22 Geschillen 22.1 Hoogte Geschillen uitsluitend de hoegrootheid van uitkeringen en vergoedingen uit hoofde van deze rubriek betreffende, worden onderworpen aan de uitspraak van een commissie van advies, bestaande uit drie leden, wier uitspraak door partijen wordt aanvaard als 24/26

een bindend advies.

22.2 Commissie van Advies De leden van de commissie van advies worden gekozen uit personen, die geacht mogen worden deskundig te zijn ter zake van het onderwerp van geschil. Elk van beide partijen wijst één lid aan; deze twee leden benoemen in gemeenschappelijk overleg het derde lid..

22.3 Geschil bij benoeming Komen zij ter zake van die benoeming niet tot overeenstemming, dan wordt het derde lid benoemd door de Kantonrechter te Amsterdam op eenvoudig verzoekschrift van partijen of van de meest gerede partij, welke dan aan haar wederpartij van de indiening van dat verzoekschrift kennis geeft. Van die benoeming van de leden van de commissie van advies moet blijken uit een door partijen en die leden ondertekende akte, welke tevens inhoudt een omschrijving van het onderwerp van

22.4 Kosten Elke partij draagt de kosten van het door haar aangewezen lid; de kosten van het derde lid worden door elke partij voor de helft gedragen; het derde lid is bevoegd, alvorens de zaak in behandeling te nemen, van partijen depot te verlangen tot een door hem te bepalen bedrag als zekerheid voor de voldoening van zijn kosten; partijen zijn tot het stellen van een zodanig depot verplicht.

22.5 Andere geschillen Wanneer, behalve geschillen bedoeld in art. 22.1, ook andere geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende, zijn ontstaan, zijn in afwijking van het bepaalde in art.

22.1 ook de eerstvermelde geschillen onderworpen aan de rechtspraak van de in Nederland bevoegde rechter. Rubriek III Verzekeringsvoorwaarden Schade In- en Opzittenden

23 Lessee In afwijking van het bepaalde in artikel 1.4 van de Algemene Voorwaarden zijn Lessee degenen die op het moment van een in art. 24 omschreven gebeurtenis met toestemming van een daartoe bevoegde persoon zich in of op het motorrijtuig bevinden, dan wel daar in-, op-, af- of uitstappen.

24 Omschrijving van de dekking 24.1 Schade De verzekering geeft recht op vergoeding van de schade die een Lessee lijdt als gevolg van een hierna in artikel 24.2 omschreven gebeurtenis. Onder schade wordt verstaan: - schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend; - schade ten gevolge van beschadiging of verloren gaan van met het motorrijtuig meegevoerde zaken die behoren tot de particuliere huishouding van een Lessee tot een maximum van EUR 1.600,00; - motorrijtuigen of aanhangwagens / caravans en de daarmee vervoerde zaken 25/26

worden uitdrukkelijk niet als zodanige meegevoerde zaken aangemerkt. De verzekering biedt geen dekking voor schade door beschadiging of verlies van: - geld en geldswaardige papieren; - accessoires/toegevoegde zaken als bedoeld in deze polisvoorwaarden; - communicatieapparatuur (mobiele telefoons/navigatieapparatuur); - elektronica en computerapparatuur (laptops e.d.); - losse sieraden.

24.2 Gedekte gebeurtenissen Als gedekte gebeurtenis gelden: - een ongeval, waaronder te verstaan een plotseling onverwacht van buiten komend onheil, op het lichaam van de Lessee inwerkend geweld dat rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel doet ontstaan; - een verkeersongeval, zijnde een botsing, aan- of overrijding waarbij het motorrijtuig is betrokken. De verzekering geeft tevens dekking ingeval een zodanige gebeurtenis een Lessee overkomt bij het onderweg verrichten van een (nood-)reparatie aan het motorrijtuig of het verlenen van hulp daarbij, dan wel wanneer hij zich in verband met de brandstofvoorziening van het motorrijtuig op het terrein van een tankstation bevindt.

25 Schade 25.1 Vaststelling vergoeding/rechthebbende Bij schade als gevolg van dood of verwonding wordt de hoogte van de schade vastgesteld overeenkomstig de daartoe strekkende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de maatstaven van het burgerlijk recht. Als rechthebbende krachtens deze verzekering gelden nooit anderen dan de rechtstreeks bij de schadegebeurtenis betrokken Lessee - voor zover deze natuurlijke personen zijn - of hun nagelaten betrekkingen.

25.2 Verzekerd bedrag Het in de polis vermelde Lessee bedrag geldt als maximum vergoeding per gebeurtenis en tevens per motorrijtuig, voor alle Lessee tezamen.

25.3 Gordel/helm Indien Lessee, in strijd met een wettelijke verplichting, geen veiligheidsgordel of helm droeg, wordt de schadevergoeding verminderd met 14%, tenzij Leasemaatschappij gehouden is de volledige schade aan de Lessee te vergoeden.

25.4 Dekking krachtens rubriek IA (aansprakelijkheid) Als vaststaat dat naar aanleiding van de schadegebeurtenis een beroep kan worden gedaan op de dekking van rubriek IA (aansprakelijkheid) zal vergoeding van schade geschieden krachtens die rubriek.

26/26

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.