HVSD 9800 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze


1 HVSD 9800 ODSAVAČ PAR 1 Návod k instalaci a obsluze2 OBSAH Úvod 2 Bezpečnostní upozornění 2 Montáž na zeď 3 Insta...
Author:  Libuše Vacková

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents
HVSD 9800 ODSAVAČ PAR

Návod k instalaci a obsluze 1

OBSAH Úvod 2 Bezpečnostní upozornění

2

Montáž na zeď

3

Instalace (vnitřní recirkulace)

6

Dotekové ovládání

7

Údržba 8 Odstranění případných problémů

9

ÚVOD Děkujeme za koupi tohoto odsavače. Tento návod k obsluze je navržený pro poskytnutí všech potřebných instrukcí týkajících se instalace, použití a údržby spotřebiče. Pro zajištění správné a bezpečné obsluhy spotřebiče si přečtěte tento návod důkladně před instalací a použitím. Odsavač je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a má jednoduchý design. Je vybaven velice výkonným elektrickým motorem a odstředivým ventilátorem, také nabízí silný sací výkon s nízkou hlučností, obsahuje nepřilnavý tukový filtr a snadno se instaluje. Umístěním označení na tento spotřebič prohlašujeme na vlastní odpovědnost shodu se všemi Evropskými bezpečnostními požadavky a požadavky pro ochranu životního prostředí, týkajícími se legislativy pro tento spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ • Nedovolte dětem obsluhovat spotřebič. • Odsavač je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoliv pro grilování, stánky s grilem a jiné komerční účely. • Odsavač a jeho filtr musíte pravidelně čistit, abyste jej udrželi v dobrém provozním stavu. • Odsavač čistěte dle pokynů v návodu. • Pod odsavačem neflambujte a zabraňte otevřenému ohni z plynového sporáku bez nádobí. • V kuchyni zajistěte dostatečné proudění vzduchu. • Před připojením tohoto spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda není přívodní kabel poškozený. Poškozený přívodní kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaný servisní technik. • Pokud se používá v místnosti najednou odsavač a spotřebič spalující plyny nebo jiná paliva, musíte zajistit dostatečnou ventilaci. • Vzduch nesmíte odsávat do komínu, který se používá pro odtah spalin ze spotřebičů spalujících plyny nebo jiná paliva. • Musíte dodržovat předpisy týkající se odsávání vzduchu. • Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. • Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. • Odsavač není určený pro instalaci nad varnou desku s více než čtyřmi varnými zónami.

2

Riziko zasažení elektrickým proudem • Tento spotřebič připojujte pouze ke správně uzemněné síťové zásuvce. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. • Nedodržení těchto pokynů může vést k smrti, požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

MONTÁŽ NA ZEĎ 1. Příprava pro instalaci:

a. Pokud máte vývod do exteriéru, odsavač můžete připojit dle níže uvedeného obrázku pomocí odtahového potrubí (smaltovaného, hliníkového, flexibilního nehořlavého s vnitřním průměrem 150 mm)

b. Před instalací musíte spotřebič odpojit od elektrické sítě.

c. Odsavač musíte instalovat v minimální vzdálenosti 65 - 75 cm od horní hrany varné desky.3

2. Instalace (Odsávání do exteriéru) Pozor! Dbejte varování v návodu týkajících se použití odsavače při odsávání vzduchu do exteriéru. Pokud je současně v provozu odsavač a další spotřebič využívající jinou než elektrickou energii, podtlak v místnosti nesmí přesáhnout 4 Pa (4×10-5 Baru) • Vyvrtejte 3 x 8 mm otvory k instalaci držáku. Zašroubujte a utáhněte držák na zeď pomocí dodaných šroubů.

Šroub (4 mm x 30 mm) Otvory ve zdi

Hmoždinka  

Nástěnný držák• U nakloněného modelu musíte vyvrtat extra 4 x 8 mm otvory a vložit šrouby s hmoždinkami před instalací.

S J4

• Upevněte jednosměrný ventil na výstup vzduchu odsavače. Pak připojte odtahové potrubí k jednosměrnému ventilu dle obrázku níže.

SS

\

Odtahové potrubíOdsavač• Instalace dekoračního krytu • Vysunutím dekoračního krytu nastavte výšku komínu. Po dosažení požadované výšky zavěste zajišťovací otvor na zajišťovací šrouby dle níže zobrazeného obrázku.

Horní dekorační kryt

Spodní dekorační kryt

• Vyvrtejte 2 x 8 mm otvory k upevnění držáku II. Našroubujte a utáhněte držák ll na zeď pomocí 2 dodaných šroubů. Nasaďte dekorační kryt na spotřebič a upevněte 2 šrouby.

Šroub (4 mm x 8 mm) Hmoždinka Šroub (4 mm x 30 mm) Díl ll5

Instalace (vnitřní recirkulace) Pokud nemáte možnost odsávání do exteriéru, není nutné odtahové potrubí a instalace je podobná jako v části „Instalace (odsávání do exteriéru)”.K zachycení pachu se využívají aktivní uhlíkové filtry. K instalaci aktivního uhlíkového filtru musíte nejdříve vyndat tukový filtr. Zatlačte pojistky a stáhněte jej dolů.

 Připojte aktivní uhlíkový filtr na spotřebič a otočte jej ve směru hodinových ručiček. Opakujte stejný postup na druhé straně.

ZAVŘÍT POZNÁMKA: o Ujistěte se, zda je filtr zajištěný ve správné pozici. V opačném případě se může uvolnit a způsobit nebezpečí. o Při nasazení aktivního uhlíkového filtru se sníží sací výkon.

6

DOTEKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Výkon ventilátoru

Osvětlení

Časovač

LED displej

Infračervený Čištění přijímač

Vypnutí

TLAČÍTKO VÝKONU VENTILÁTORU Tlačítko slouží ke změně výkonu motoru v cyklu „Nízký-střední-vysoký-vypnutý“.

    TLAČÍTKO OSVĚTLENÍ Tlačítko k zapnutí a vypnutí osvětlení. TLAČÍTKO ČASOVAČE 1. Nastavení přesného času Když je odsavač v pohotovostním režimu (motor není v provozu), stisknutím tlačítka časovače vstoupíte do nastavení času. Tlačítkem „Volby výkonu ventilátoru“ nastavte hodiny a tlačítkem „Osvětlení“ nastavte minuty. 2. Nastavení časovače Když je odsavač v provozu, stisknutím tlačítka časovače nastavte odpočítávání. Jedním stisknutím tlačítka časovače přidáte k časovači jednu minutu. Maximální čas časovače je 60 minut.

    INFRAČERVENÝ PŘIJÍMAČ Slouží pro příjem signálu příkazů z dálkového ovládání, viz obrázek níže ohledně efektivního rozsahu ovládání.

ϲϬŽ ϲϬŽ

7

REŽIM ČIŠTĚNÍ Stisknutím tlačítka na 3 sekundy aktivujte režim čištění, skleněný panel se otevře ale motor nefunguje. TLAČÍTKO VYPNUTÍ Podržte tlačítko stisknuté na 3 sekundy k vypnutí odsavače. Skleněný panel se zavře.

ÚDRŽBA Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. I. Pravidelné čištění Použijte měkkou vlhkou utěrku namočenou v teplé vodě se saponátem nebo mycí prostředek na nádobí. Nikdy nepoužívejte kovové škrabky, chemikálie, drsné předměty nebo kartáče. II. Měsíční čištění tukového filtru DŮLEŽITÉ: filtr čistěte každý měsíc, abyste zabránili riziku požáru. Filtr zachycuje tuk, kouř a prach ... proto přímo ovlivňuje účinek odsavače. Pokud jej nevyčistíte, zbytky tuku (potencionálně hořlavé) se nahromadí na filtru. Vyčistěte jej mycím prostředkem pro domácnost. III. Roční čištění aktivního uhlíkového filtru Platí VÝHRADNĚ pro spotřebiče s instalovaným v recirkulační verzi (bez odsávání do exteriéru). Tento filtr zachycuje pachy a je nutné jej vyměnit minimálně jednou ročně, v závislosti na frekvenci použití odsavače. IV. Výměna žárovky 1. Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě. 2. Sejměte kryt žárovky všroubováním 2 šroubů. 3. Vyšroubujte vypálenou žárovku. 4. Nahraďte za stejný typ žárovky. • LED žárovky (max. 1,5 W). Vyměňte žárovku. Uvolněte šrouby na skleněném panelu a sundejte jej. Najděte žárovku, kterou je potřeba vyměnit, najdete ji uvnitř základny odsavače.

8

ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Závada

Příčina

Řešení

Světlo svítí ale motor nefunguje.

Zablokovaný ventilátor. Poškozený motor.

Spotřebič vypněte a opravu přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Osvětlení nesvítí ani motor nefunguje.

Vypálená žárovka.

Vyměňte žárovku za novou.

Volné připojení napájení.

Opět připojte k elektrické síti.

Poškozený ventilátor.

Spotřebič vypněte a opravu přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Motor ventilátoru není dobře upevněný.

Spotřebič vypněte a opravu přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Spotřebič není správně zavěšený na držáku.

Spotřebič sundejte a zkontrolujte správnou pozici držáku.

Příliš velká vzdálenost od spotřebiče a sporáku.

Upravte vzdálenost na 65 - 75 cm.

Silné vibrace spotřebiče.

Slabý výkon odsávání.

9

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde najdete i seznam míst zpětného odběru. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

10

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.