I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD


1 I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD d...

0 downloads 3 Views 462KB Size

Recommend Documents


No documents


INFORMACE PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD 1. 1. 2014 dle § 11 a následujících zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) I. UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Dle zákona o státním občanství ČR není na udělení státního občanství ČR právní nárok. O udělení státního občanství České republiky rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.Státní občanství ČR lze udělit, pokud je žadatel integrován do společnosti v ČR, zejména pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního.Státní občanství nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy a zdraví nebo majetkové hodnoty.Osoby žádající o udělení státního občanství od 1. 1. 2014 již neprokazují pozbytí svého dosavadního občanství.

Státní občanství České republiky lze na žádost udělit fyzické osobě, která současně splňuje podmínky stanovené zákonem: 1/ Státní občanství ČR lze udělit, pokud má žadatel na území České republiky povolen trvalý pobyt ke dni podání žádosti nepřetržitě: a) po dobu alespoň 5 let, nebo b) po dobu alespoň 3 let, jde-li o žadatele, který je občanem státu Evropské unie, Švýcarska nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko), nebo c) po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let. Do doby pobytu požadované v písmenech a) a b) se započítává doba jakéhokoli oprávněného pobytu na území ČR před dosažením 18 let věku. Tento pobyt se považuje za pobyt trvalý a započítává se do zákonem vyžadované doby povoleného trvalého pobytu. Ministerstvo vnitra ČR může prominout podmínku trvalého pobytu na území České republiky uvedenou v bodu 1 a), b), c), má-li žadatel povolen trvalý pobyt a a) narodil se na území České republiky, anebo b) byl státním občanem České republiky nebo České socialistické republiky, popř. do roku 1968 státním občanem Československé republiky, nebo Československé socialistické republiky, anebo c) alespoň jeden z jeho rodičů je státním občanem České republiky, anebo d) byl po dosažení věku 18 let osvojen občanem České republiky, anebo e) jeho manžel (manželka) nebo registrovaný partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky, anebo ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ, ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

f)

má povolen trvalý pobyt na území ČR z důvodu humanitárních, jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu ČR, anebo

g) je ke dni podání žádosti mladší 18 let, anebo h) je bezdomovcem (= fyzickou osobou bez státního občanství) nebo mu byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu, pokud platnost rozhodnutí o udělení této formy mezinárodní ochrany trvá. Je možné prominout pouze chybějící délku trvalého pobytu, nikoli jeho existenci. Trvalý pobyt na území České republiky musí mít žadatel tedy v každém případě povolen. 2/ Státní občanství ČR lze udělit, pokud žadatel prokáže, že se na území ČR zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanovena v odstavci 1 písm. a) až c). Do této doby se započítávají i období nepřítomnosti cizince na území ČR, pokud: a)

jednotlivá období nepřítomnosti nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, nebo

b)

ze závažného důvodu 6 po sobě jdoucích měsíců. (Závažným důvodem je zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta.)

Splnění této podmínky může být prominuto žadateli, který má na území ČR povolen trvalý pobyt a a)

jeho manžel nebo registrovaný partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem ČR, nebo

b)

je ke dni podání žádosti mladší 18 let.

3/ Státní občanství ČR lze udělit, a)

pokud žadatel starší 15 let nebyl v České republice pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin (Výpis z rejstříku trestů žadatele si obstarává MV ČR formou dálkového přístupu podle zvláštních právních předpisů – nepředkládá jej tedy žadatel.)

b) pokud žadatel starší 15 let, který se zdržuje v ČR po dobu kratší 10 let, nebyl pravomocně odsouzen pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin: - ve státě jehož je občanem pokud se v něm zdržoval po dosažení věku 15 let (nejde-li o žadatele, kterému byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany), - v jiných státech, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let. (Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu předkládá žadatel, tento doklad lze nahradit čestným prohlášením o bezúhonnosti, pokud cizí stát tento doklad nevydává, nebo jej odmítá vydat.) Podmínka podle bodů a) a b) je splněna, pokud se na žadatele hledí, jako by nebyl odsouzen, nebo pokud byl v cizím státě odsouzen za čin, který není trestný podle práva ČR.

ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ, ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

-2-

4/ Státní občanství ČR lze udělit, pokud žadatel prokáže znalost českého jazyka (= „znalost jazyka“) Tuto podmínku nemusí splnit: a) žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk (nikoliv slovenský jazyk), nebo b) žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo c) žadatel s tělesným nebo mentální postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka. V § 13 vyhl. č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky, jsou stanoveny jazykové zkoušky, jež jsou postaveny na roveň zkoušce za účelem prokázání znalosti českého jazyka. Rovnocennými jazykovými zkouškami jsou: a) maturitní zkouška z českého jazyka, b) státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, c) státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečněného v českém jazyce, d) zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka úroveň B1 nebo vyšší, certifikovaná Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečněná plnoprávným členem této asociace. MV ČR může tuto podmínku v případech hodných zvláštního zřetele prominout. Povinnost prokázat znalost českého jazyka se vztahuje i na žadatele, kteří jsou státními občany Slovenské republiky. 5/ Státní občanství ČR lze udělit, pokud žadatel prokáže základní znalost ústavního systému ČR a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR (= „znalost reálií“) Tuto podmínku nemusí splnit: a) žadatel, který doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, nebo b) žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let, nebo c) žadatel s tělesným nebo mentální postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka a znalost ústavního systému ČR a základní orientaci v kulturněspolečenských, zeměpisných a historických reáliích ČR. MV ČR může tuto podmínku v případech hodných zvláštního zřetele prominout. INFORMACE O „ZKOUŠCE Z JAZYKA A REÁLIÍ“: http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz

6/ Státní občanství ČR lze udělit žadateli, který v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území ČR, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území ČR, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti. MV ČR může splnění této podmínky prominout, pokud žadatel odstranil způsobený škodlivý následek, nebo učinil účinná opatření k jeho odstranění. ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ, ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

-3-

7/ Státní občanství ČR lze udělit žadateli, který prokáže výši a zdroje svých příjmů, popřípadě splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu nebo bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny, a že ze svých příjmů v deklarované výši odvádí daň, pokud podle jiného právního předpisu tuto povinnost neplní jiná osoba. Tyto skutečnosti je žadatel povinen prokázat za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti. Tuto podmínku nemusí splnit žadatel, který je ke dni podání žádosti mladší 18 let. 8/ Státní občanství ČR lze udělit žadateli, který prokáže, že jeho pobyt na území ČR v posledních 3 letech předcházející dni podání žádosti výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi. Výše uvedeným výrazným zatížením systému se rozumí, že žadatel je převážně závislý na dávkách poskytovaných ze systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi, pokud se nejedná o osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti z důvodu svého zdravotního stavu, připravuje se na budoucí povolání, nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána. (Podmínka bude u každého žadatele posuzována individuálně, s přihlédnutím k jeho aktuální situaci, bydlišti /např. bydliště v oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti/, dosaženému vzdělání a možnosti uplatnění se na trhu práce, věk, zdravotní stav, apod.) MV ČR může splnění této podmínky prominout z důvodů hodných zvláštního zřetele, jimiž je zejména skutečnost, že žadatel je bezdomovcem nebo mu byla udělena mezinárodní ochrana na území ČR formou azylu nebo doplňkové ochrany. II. KDE MŮŽE ŽADATEL PODAT ŽÁDOST O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR ŽÁDOST SE PODÁVÁ OSOBNĚ NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ podle místa trvalého pobytu žadatele. Žadatelé s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje tak mohou učinit na adrese Krajský úřad Olomouckého kraje, 13. patro budovy RCO, Jeremenkova 40b, Olomouc. Vzhledem ke skutečnosti, že podání žádosti u krajského úřadu trvá asi hodinu, doporučujeme všem žadatelům, aby si pro podání své žádosti předem telefonicky sjednali konkrétní termín u příslušné pracovnice. Děkujeme za pochopení. Trvalý pobyt žadatele – rozdělení dle správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Správní obvod obce s rozšířenou působností:

Pracovnice:

Přerov

Věra Graplová, DiS.

Jeseník, Mohelnice, Šternberk

Kanc. č.

Telefon:

E-mail:

1310

585 508 608

[email protected]

JUDr. Blanka Dostálová

1310

585 508 528

[email protected]

Olomouc, Litovel

Mgr. Dana Ilíková

1310

585 508 610

[email protected]

Bc. Jana Brtníková

1310

585 508 606

[email protected]

Prostějov:

Bc. Pavla Skopalová

1311

585 508 612

[email protected]

Šumperk, Zábřeh:

Eva Vepřková

1311

585 508 616

[email protected]

Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Uničov

Ing. Markéta Hofschneiderová

1311

585 508 394

[email protected]

ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ, ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

-4-

III. POSTUP VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Krajský úřad příslušný k přijetí žádosti 1. shromáždí od žadatele zákonem stanovené podklady, 2. vyplní se žadatelem dotazník, 3. žádost o udělení státního občanství se svým stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu obce, ve které je žadatel přihlášen k pobytu a dalšími předloženými doklady zašle do 30 dnů ode dne jejího podání Ministerstvu vnitra. 4. MINISTERSTVO VNITRA O ŽÁDOSTI ROZHODNE do 180 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena. Ministerstvo vnitra si může žadatele předvolat k ústnímu jednání. IV. CO MUSÍ OBSAHOVAT ŽÁDOST O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu žadatele, popř. jinou adresu pro doručování. Ze žádosti musí být patrné, že žadatel žádá o udělení státního občanství ČR a z jakých důvodů. Dále ze žádosti musí být patrné, zda a z jakých důvodů žádá o prominutí splnění podmínek pro udělení státního občanství ČR. V. JAKÉ DOKLADY ŽADATEL PŘIPOJÍ K ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR a) Rodný list * b) Oddací list - pokud uzavřel manželství (a to i v případě žadatele rozvedeného či ovdovělého) nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství - pokud vstoupil do partnerství * c) Doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení registrovaného partnerství, pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno * d) Úmrtní list zemřelého manžela nebo registrovaného partnera * *Doklady uvedené v písm. a) až d) je vhodné předložit za účelem odstranění případných rozporů v evidencích státní správy e) Pokud se žadatel starší 15 let zdržuje na území ČR po dobu kratší 10 let (viz. bod I/3 b): výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele ze státu, jehož je občanem, pokud v něm pobýval po dosažení věku 15 let  pokud cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává či jej odmítá žadateli vydat, lze jej nahradit čestným prohlášením b. výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele z cizích států (= státu, jehož žadatel není občanem), kde žadatel v posledních 10 letech před podáním žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let  pokud cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává či jej odmítá žadateli vydat, lze jej nahradit čestným prohlášením c. čestné prohlášení o bezúhonnosti, jde-li o cizí stát (= stát, jehož žadatel není občanem), kde žadatel v posledních 10 letech po dosažení věku 15 let pobýval po kratší dobu.  tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců. a.

ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ, ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

-5-

Všechny cizojazyčné doklady musí být úředně přeloženy do češtiny (netýká se dokladů vydaných ve Slovenské republice). Předkládají se originály, nebo úředně ověřené fotokopie. Originál překladu musí být pevně spojen s originálem nebo úředně ověřenou kopií cizojazyčného dokladu. U nesmluvních států musí být doklady opatřeny doložkou Apostille případně superlegalizovány. f)

Životopis zpracovaný volnou formou v českém jazyce (podrobný souvislý text – ne strukturovaný životopis), ve kterém uvede zejména údaje o: a. pobytu na území ČR, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, b. pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v ČR, c. rodinném a společenském životě.

g) Doklad o absolvování zkoušky znalosti z českého jazyka pro účely udělování státního občanství (= „zkouška z jazyka“) nebo doklady, které prokáží, že a. v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk (nikoliv slovenský jazyk), nebo b. jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si „znalost českého jazyka“, nebo c. žadatel složil „rovnocennou jazykovou zkoušku“ dle § 13 (viz. bod I/4) Tento doklad nepředkládá žadatel mladší 15 nebo starší 65 let. h) Doklad o absolvování zkoušky základní znalosti ústavního systému v ČR a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích ČR pro účely udělování státního občanství (= „zkouška z reálií“) nebo doklady, které prokáží a. že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk (nikoliv slovenský jazyk), nebo b. že jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si „znalost reálií“, nebo Tento doklad nepředkládá žadatel mladší 15 nebo starší 65 let. i)

Doklady, kterými žadatel prokáže, že se na území ČR skutečně zdržuje alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu, jak je stanovena v odstavci I./1 písm. a) až c): např. školní vysvědčení, podklady vztahující se k pracovní či podnikatelské činnosti (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatele), hospitalizace apod., popř. doklady prokazující jeho pobyty v zahraničí.

j)

Potvrzení, která nejsou starší 30 dnů, že nemá: a. v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky (potvrzení vydávají pracoviště Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, viz. www.financnisprava.cz a pracoviště Celního úřadu pro Olomoucký kraj, viz. www.celnisprava.cz), b. nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení evidovaný u příslušného orgánu sociálního zabezpečení (potvrzení vydá okresní pracoviště České správy sociálního zabezpečení, viz. www.cssz.cz) a c. nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění evidovaný u příslušné zdravotní pojišťovny (pokud bude z registračních údajů pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny patrné, že žadatel byl samoplátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění (OBZP, OSVČ), doloží rovněž vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období posledních 3 let)

ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ, ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

-6-

( doklady prokazující plnění těchto povinností za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti, tzn. potvrzení o aktuální bezdlužnosti žadatele je nedostatečné, z potvrzení musí jednoznačně vyplývat, že žadatel plnil zákonné povinnosti v období posledních 3 let před podáním žádosti o udělení státního občanství ČR) k) Doklady prokazující zdroje finančních prostředků sloužících k zajištění jeho životních potřeb v ČR v posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti, zejména:

l)

a. potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu, b. doklady, které prokazují příjmy manžela nebo registrovaného partnera, pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán, c. doklady, že disponuje příjmy ze zahraničí. (např. výpisy z bankovních účtů vedených českými bankovními ústavy) Žadatel, který v ČR vykonává nebo vykonával závislou práci, připojí: a. potvrzení o svém zaměstnání včetně informace o výši příjmu, b. pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, c. případně další podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v ČR v minulosti věnoval. ( doklady za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti)

m) Žadatel, který studuje nebo v minulosti na území ČR studoval, připojí: a. potvrzení o studiu b. poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium n) Povolení k trvalému pobytu pro cizince o) Cestovní doklad VI. SPOLEČNÁ ŽÁDOST MANŽELŮ, ŽÁDOSTI PRO DĚTI MLADŠÍ 18 LET 

Manželé mohou podat společnou žádost o udělení státního občanství ČR.Manželé mohou do své společné žádosti zahrnout své děti mladší 18 let. Pokud žádost o udělení státního občanství ČR podává jen jeden z rodičů dítěte, může dítě zahrnout do žádosti pouze se souhlasem druhého rodiče.Rodiče (popř. jeden z rodičů) mohou podat samostatnou žádost o udělení státního občanství ČR pro dítě mladší 18 let. Pokud žádost podává jen jeden z rodičů dítěte, může podat žádost o udělení státního občanství ČR dítěti pouze se souhlasem druhého rodiče.Podpis na písemném souhlasu druhého rodiče musí být úředně ověřen. Úředně ověřený podpis není potřeba, pokud druhý rodič vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před pracovníkem krajského úřadu, u něhož je žádost podávána.Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území ČR, znám nebo zemřel.Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území ČR, znám, může samostatnou žádost o udělení státního občanství ČR pro dítě podat jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Opatrovník k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení.

ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ, ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

-7-K žádosti o udělení státního občanství ČR dítěti staršímu 15 let je třeba jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří souhlas a žádost podepíše před pracovníkem krajského úřadu, u něhož je žádost podána.K žádosti pro dítě mladší 18 let je nutné připojit: o

rodný list dítěte,

životopis zpracovaný volnou formou v českém jazyce (podrobný souvislý text – ne strukturovaný životopis), ve kterém se uvedou zejména údaje o pobytu na území ČR, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, údaje o studiu v ČR, případně o společenském životě, o potvrzení, která nejsou starší 30 dnů, že nemá:  v evidenci daní u orgánů Finanční správy ČR ani orgánů Celní správy ČR evidován nedoplatek s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,  nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění evidovaný u příslušné zdravotní pojišťovny ( doklady prokazující plnění těchto povinností za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti) o případně další doklady uvedené v oddíle V (přiměřeně věku dítěte). o

VII. SPRÁVNÍ POPLATKY Správní poplatek za udělení státního občanství ČR uhradí žadatel v případě, že mu bude státní občanství ČR uděleno, a to formou kolkových známek v den složení státoobčanského slibu na krajském úřadě. Správní poplatky za udělení státního občanství ČR: -

zletilé fyzické osobě:

2.000 Kč

-

nezletilé fyzické osobě:

500 Kč

-

azylantovi

500 Kč

MV ČR může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek: -

zletilé fyzické osobě:

až na 500 Kč

-

nezletilé fyzické osobě:

až na 100 Kč

-

azylantovi

až na 100 Kč

Správní poplatek bude vždy vyměřován za každou fyzickou osobu, a to i v případě společných žádostí.

ZPRACOVAL: KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE, ODBOR MAJETKOVÝ, PRÁVNÍ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ, ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

-8-

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.