ŽIAK NIE JE NÁDOBA, KTORÚ TREBA NAPLNIŤ, ALE FAKĽA, KTORÚ TREBA ZAPÁLIŤ


1 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PROKOFIEVOVA 5, BRATISLAVA ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM ŽIAK NIE JE NÁDOBA, KT...
Author:  Tomáš Beneš

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


Občanov treba k separácii motivovať
1 2/2017 ročník XIX Ekológia a ekonomika nemôžu stáť proti sebe Občanov treba k separácii motivovať Zelená do...

Incheba. Treba zažiť
1 2 Ľudia si pamätajú: Len 10% toho, čo počujú, len 20% toho, čo vidia, len 40% toho, čo vidia a počujú, ale 100% toho, čo z...

Treba sa tešiť z vecí, ktoré
1 PREVENCIA ZDRAVIE POISTENIE 3/2016 Treba sa tešiť z vecí, ktoré máme Lenka Šóošova Za prevent&iacut...

ČO TREBA ZVÁŽIŤ PRI VOĽBE STREDNEJ ŠKOLY (SOŠ)
1 ČO TREBA ZVÁŽIŤ PRI VOĽBE STREDNEJ ŠKOLY (SOŠ) Žiak/žiačka:... Trieda:... Dátum:... Po skončení ZŠ chcem p...

365 Kolik ml vody je treba pridat ke 100 ml roztoku ZnCh o hmotnostní
1 ., Kolik ml vody je treba pridat ke 100 ml roztoku ZnCh o hmotnostní koncentraci Cm=250 mg/l, aby vznikl roztok o koncentraci 0,020 g/l? [ 11...

l15is 1630 :::: PENGARUH STRUKTUR ~~E PEMiLiKAN, FA KTOR FUNDAMENTAL DAN L1NGKUNGAN
1 PARAREL SESSON NATONAL CONFERENCE UKWMS 2008 Ruang Brawijaya 1 Scsi NTERDEP END ENS PASAR MODAL DUNA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PASAR AKT MODAL NDON E...

Za druhú významnú zmenu zákona o DPH je treba považovať zavedenie nového inštitútu, a to úroku z nadmerného odpočtu
1 Oznámenie k zákonu č. 297/2016 Z. z., a k čl. IV zákona č. 298/2016, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 222...

Nič nie je jednoduché
1 Nič nie je jednoduché Názov: Nič nie je jednoduché Autor textu a banneru: Tesska (2013/2014) Pairing: Severus Snape/Remus Lupin...

KLIEŠŤ NIE JE MAZNÁČIK
1 AKCIOVÝ MAGAZÍN 3 PLATNOSŤ KLIEŠŤ NIE JE MAZNÁČIK Pripravte sa včas DOPRAVA ZADARMO TIETO ANTIPARAZITIKÁ zak&uacu...ZÁKLADNÁ ŠKOLA, PROKOFIEVOVA 5, 851 01 BRATISLAVA

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŽIAK NIE JE NÁDOBA, KTORÚ TREBA NAPLNIŤ, ALE FAKĽA, KTORÚ TREBA ZAPÁLIŤ. J. A. KOMENSKÝ 1

ZÁZNAMY O PLATNOSTI A REVIDOVANÍ ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

PLATNOSŤ ŠKVP REVIDOVANIE ŠKVP PLATNOSŤ ŠKVP

DÁTUM

ZAMERANIE INOVÁCIE, ZMENY, ÚPRAVY

1.9.2008 1.9.2009 1.9.2010

DOPLNENÝ ŠKVP PRE 2. A 6. ROČNÍK, DOPLNENÝ ŠKVP PRE 3. A 7. ROČNÍK REALIZÁCIA PROJEKTU SRDCE NA DLANI - VÝCHOVNO-PREVENTÍVNY PROGRAM MULTIKULTÚRNEJ TOLERANCIE PROTI NÁSILIU V ŠKOLÁCH.

REVIDOVANIE

ZMENY V SPÔSOBE ZAČLENENIA PRIEREZOVÝCH TÉM DO OBSAHU VZDELÁVANIA

1.7.2011

1.9.2011

AKTUALIZÁCIA – UPRAVENÝ POČET HODÍN PODĽA ŠVP - ÚPRAVY V UČEBNÝCH PLÁNOCH V SÚLADE S RÁMCOVÝM UP PRE ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM SCHVÁLENÝM MŠVVAŠ SR 20. MÁJA 2011. DOPLNENÝ ŠKVP PRE 4. A 8. ROČNÍK

2

1.9.2011

ZMENY V ZAČLENENÍ PRIEREZOVÝCH TÉM DO OBSAHU VZDELÁVANIA

1.9.2011

ZMENY V CHARAKTERISTIKE VOLITEĽNÝCH PREDMETOV DOPLNENÉ HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV PRIESTOROVÉ ZMENY – DLHODOBÝ PRENÁJOM PAVILÓNU A1

1.9.2012

DOPLNENÝ ŠKVP PRE 9. ROČNÍK ZRIADENIE ŠPECIÁLNEJ TRIEDY PRE ŽIAKOV S ASPERGEROVÝM SYNDRÓMOM A FUNKČNÝM AUTIZMOM (BEZ MENTÁLNEHO POSTIHU) VYTVORENIE ŠKVP V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI IMPLEMENTÁCII FINANČNEJ GRAMOTNOSTI DO TEMATICKÝCH VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍCH PLÁNOV ÚPRAVY V UČEBNÝCH PLÁNOCH. ZAVEDENIE PREDMETU REGIONÁLNA VÝCHOVA A PRÁCA S LITERÁRNYM TEXTOM.

1.10.2012

VYPRACOVANIE ŠKOLSKÉHO PROJEKTU DIEVČENSKÉ LABORATÓRIUM

16.9.2013

ZMENY V DLHODOBÝCH ; UKONČENIE NIEKTORÝCH ŠKOLSKÝCH PROJEKTOV, VYPRACOVANIE ŠKOLSKÉHO PROJEKTU KLUBOVŇA PLNÁ RADOSTI, ZÍSKANIE FINANČNEJ DOTÁCIE

18.1.2014

ZAPOJENIE ŠKOLY DO MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU DRUHÝ KROK

3

Tento záznam vypovedá o tom,  kedy bol ŠKVP schválený a v ktorom časovom období vstupuje do platnosti (vždy sa uvádza k prvému dňu príslušného školského roka.  Ak v priebehu realizácie programu došlo k zásadným zmenám v niektorej časti ŠKVP (inovačné, organizačné, priestorové a pod.) je potrebné zmenu okamžite zaznamenať.  Aby sme mali evidenciu aké zmeny sa v ŠKVP urobili a kedy sa urobili, je potrebné viesť evidenciu o revidovaní ŠKVP.  V prípade, že je potrebná úprava obsahu vzdelávania o viac ako 60%, je povinnosť vypracovať nový vzdelávací program. Keďže ŠKVP nemajú schvaľovaciu doložku MŠVVaŠ SR, je povinnosťou riaditeľa školy sledovať platnosť a aktuálnosť. Preto je potrebné na titulnom liste vytvoriť miesto, na starostlivé zaznamenávanie zmien. Platnosť ŠKVP je určený na obdobie komplexnej dĺžky plnenia povinnej školskej dochádzky (na 9 rokov). ŠKVP môžeme používať aj po skončení uceleného cyklu vzdelávania, ak si program nevyžaduje žiadne úpravy.

4

I.ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

STUPEŇ VZDELANIA ISCED 1, 2

DĹŽKA ŠTÚDIA

4, 5 ROKOV

VYUČOVACÍ JAZYK

SLOVENSKÝ

ŠTUDIJNÁ FORMA

DENNÁ

DRUH ŠKOLY

ZÁKLADNÁ

PREDKLADATEĽ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

PREDKLADATEĽ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ADRESA

PROKOFIEVOVA 5, 851 01 BRATISLAVA

IČO

31754911

RIADITEĽKA ŠKOLY

MGR. DANIELA PETRÍKOVÁ

KOORDINÁTOR PRE TVORBU PROGRAMU ŠKVP PaedDr. OĽGA MATEOVIČOVÁ MGR. TERÉZIA KRALOVIČOVÁ KONTAKTY

02/63536071; 02/63825443 [email protected]

ZRIAĎOVATEĽ

OBEC

NÁZOV

MČ PETRŽALKA

ADRESA

KUTLÍKOVA 17, 852 12 BRATISLAVA

PLATNOSŤ DOKUMENTU od 01.09.2008

5

1. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základná škola Prokofievova 5 je plnoorganizovaná základná škola. Vyučovanie na škole začalo 1. septembra 1986. Budova je situovaná v mestskej časti husto zastavanej výškovými budovami, v blízkosti dopravných komunikácií a obchodov. Škola je projektovaná na 24 tried. Triedy sú umiestnené na poschodiach v jednotlivých blokoch. Školský areál má vysadené stromy a jeho časť je pokrytá trávnikom. V súčasnosti v areáli postupuje realizácia rekonštrukčných prác. Revitalizácia areálu mala byť dokončená v máji 2013, avšak na žiadosť investora so súhlasom MČ Petržalka sa dokončenie presunulo do roku 2014. Revitalizačné práce obmedzili podmienky na rozvoj športových aktivít žiakov tunajšej školy (chýbajú športoviská typu atletickej dráhy a športoviská na kolektívne hry). Na druhej strane je potrebné konštatovať, že sa skvalitnila výučba tenisu, ktorú sme zaviedli nielen v rámci ŠKVP do primárneho vzdelávania od 1. ročníka, ale aj v rámci klubovej popoludňajšej činnosti. Medzi žiakmi sa profilujú výrazné talenty na jednej strane, na druhej strane sme poskytli možnosti na pestovanie rekreačného športovania aj pre menej výrazné talenty.

2.

CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV

Školu navštevujú najmä žiaci z lokality Dvory, Lúky, Kopčany, ale aj žiaci z iných školských obvodov a mestských častí. V období rokov 2005 – 2008 sme zaznamenávali pokles žiakov. Od roku 2009 sa počet stabilizoval, resp. postupne narastá. Pokles bol spôsobený rôznymi faktormi (veľkou migráciou obyvateľov), ale aj prejavmi xenofóbie zo strany niektorých rodičov, ktorá je daná rajonizáciou, školským obvodom. S touto skutočnosťou sa vyrovnávame len veľmi ťažko, pretože výchovné výsledky školy sú na dobrej úrovni. Na škole dbáme na to, aby sa nevyskytovali sociopatologické javy, ktoré sme takmer úplne odbúrali vďaka kvalitnému pedagogickému kolektívu a odborných zamestnancov – školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg, výchovný poradca. 6

Škola ponúka predovšetkým výchovne vyvážené prostredie, v ktorom žiak je pre učiteľa partnerom. Učíme deti, aby sa nebáli vysloviť svoj názor na čokoľvek, čo sa týka ich, kolektívu a spoločnosti, demokracii ich učíme aj prostredníctvom Žiackeho parlamentu, cez ktorý sa každá myšlienka, názor či požiadavka dostane až k riaditeľke školy. Učíme ich tvrdej práci, ale i vedieť sa kultúrne a slušne správať na verejnosti, snažíme sa, aby sebavedomie našich žiakov bolo zdravé a podložené schopnosťami, zručnosťami a vedomosťami. Vo vzdelávaní sme zaznamenali zlepšenie a skvalitnenie vedomostnej úrovne, zlepšil sa celkový vedomostný priemer (pozri Správu o dosiahnutých výsledkoch) Popri bežnej populácii školu navštevujú aj mimoriadne talentovaní žiaci, ktorí dosahujú mimoriadne úspechy nielen v súťažiach doma, ale aj v zahraničí (husle, golf, tenis), Popri nich sú na škole žiaci zaradení do špeciálnej triedy pre žiakov s Aspergerovým syndrómom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami. Sú to talentovaní žiaci, ktorí dosahujú výborné vzdelávacie výsledky, na druhej strane im škola poskytuje vhodné podmienky, ktoré im zaručia vhodné prostredie na vzdelávanie a prípravu na ďalší život. Škola zabezpečuje inkluzívne vzdelávanie formou začlenenia žiakov do bežných tried na oboch stupňoch vzdelávania. Pre všetkých žiakov sú na škole vytvorené také podmienky, aby mohli vo vzdelávaní napredovať podľa svojich individuálnych potrieb.

3.

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

Výchova a vzdelávanie sú personálne zabezpečené pedagogickým kolektívom, ktorý vyhovuje požiadavkám na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Učitelia v našej škole sú nositeľmi vedomostného potenciálu, ale tiež emocionálnej inteligencie a presadzujú ciele, ktoré sú konkretizované v koncepcii školy. Pedagogickí zamestnanci sa zapájajú do kontinuálneho vzdelávania rôzneho typu: kvalifikačné, akreditačné, špecializačné, inovačné a adaptačné. Na škole pracuje školská psychologička, školská špeciálna pedagogička, výchovná poradkyňa, špeciálni pedagógovia, koordinátorka prevencií, koordinátorka environmentálnej výchovy, koordinátori školského vzdelávacieho programu.

7

4.

ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA

Od školského roku 2008/2009 v rámci školského vzdelávacieho programu sme zaviedli predmet športová príprava žiakov so zameraním na tenis. Od školského roku 2013/2014 sme vytvorili triedu so zameraním na športovú prípravu. Učebný plán je upravený tak, aby sa žiaci od útleho veku mohli venovať tomuto športu a súčasne mali zabezpečené aj kvalitné vzdelávanie. Jedinou podmienkou na prijatie dieťaťa do ročníka je výborný zdravotný stav a záujem dieťaťa a jeho zákonného zástupcu. Od školského roku 2008/2009 sme zaviedli v rámci školského vzdelávacieho programu aj vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka ZŠ pre celú populáciu daného ročníka. Od uvedeného dátumu sme prijímacie konanie a psychologické testy na prijatie žiaka do tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 1. ročníka zrušili.. Škola je zapojená do projektu EU Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj - Premena tradičnej školy na modernú. V rámci uvedeného projektu sa pripravili pre ročníky 1. až 4. učebné osnovy a ďalšie metodické materiály na vyučovanie anglického jazyka.

8

5.

DLHODOBÉ PROJEKTY

Do školského roku 2012/2013 škola realizovala 20 rôznych dlhodobých projektov. Vzhľadom na nižší počet pedagogických zamestnancov a náročnosť projektov, od školského roku 2013/2014 sme sa rozhodli zredukovať počet projektov. Vypracovali sme nové projekty, do ktorých sa priebežne zapojíme, a to Klubovňa plná radosti a Druhý krok. Projekty v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu modernizujeme z vlastných prostriedkov, alebo prostriedkov získaných cez OZ. Realizáciou projektov chceme prispieť ku skvalitneniu vzdelávania a environmentálnej výchovy.

ELEKTRONIZÁCIA A REVITALIZÁCIA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Zamerané na skvalitnenie knižničných služieb a zlepšenie čitateľskej gramotnosti našich žiakov

INFOVEK

Zameraný na zavádzanie informačno- komunikačnej technológie do vyučovania.

VLASTNÝ PROJEKT ZŠ

ZABRÁŇME ŠIKANOVANIU

Zamerané na prevenciu proti rasizmu, xenofóbii

VLASTNÝ PROJEKT ZŠ

DIEVČENSKÉ LABORATÓRIUM

Projekt je zameraný na dievčatá – správne stravovanie, úprava zovňajšku, hygiena telesná hmotnosť, správna životospráva,

OLO

OLOMPIÁDA

Projekt – zameraný na ochranu prírody, zber druhotných surovín.

BVS, MVS

MODRÁ ŠKOLA

Cieľom je formovať pozitívne postoje žiakov k vode, rozširovať a prehlbovať vedomostí a zručností detí a mládeže o ochrane vodných zdrojov,.

9

MČ - PETRŽALKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA

PROFKREATIS

ZA ATLETIKOU DO ŠPORTOVEJ HALY ELÁN

Formovanie vzťahu k športovaniu, zdravej súťaživosti

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL NÁDEJÍ

Podpora pravidelného športovania detí od 1. ročníka

OP VZDELÁVANIE

Vyučovanie AJ na 1. stupni ZŠ

SECOND STEP- SRDCE NA DLANI

Program je zameraný na sociálno-emocionálny a morálny vývin detí proti násiliu, ktorý pomáha riešiť agresiu, násilie, šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, introverziu a rozvíja u detí empatiu, komunikačné zručnosti, morálne správanie, dobré sociálne vzťahy, súdržnosť v triede a spoluprácu školy a rodiny.

ŽIVICA

ZELENÁ ŠKOLA

Certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete EcoSchool Formovanie pozitívnych environmentálnych vzťahov, vedomostí, zručností

NADÁCIA PONTIS

MOJA BRATISLAVA

Podujatie firemného dobrovoľníctva, v ktorom sa dobrovoľníci z rôznych firiem podieľajú na skrášľovaní životného prostredia, prípadne ponúkajú vzdelávacie aktivity.

MČ PETRŽALKA- KZP- SAV

PETRŽÁLSKA SUPER ŠKOLA – VEDA NIE JE NUDA

Realizované v spolupráci so SAV – odborníci sa z vedeckého pohľadu snažia žiakom sprostredkovať primeraným spôsobom objavy a poznatky z rôznych oblastí výskumu, vedy a techniky. Zamerané na regionálnu výchovu.

PROFKREATIS

DRUHÝ KROK

Medzinárodný projekt zameraný na emocionálny rozvoj detí

VLASTNÝ PROJEKT ZŠ

KLUBOVŇA PLNÁ RADOSTI

Zameraný na rozvoj klubových činností

10

6.

SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTMI

Škola v prvom rade veľmi úzko spolupracuje so zriaďovateľom. Škola od zriaďovateľa očakáva podporu pri napĺňaní cieľov a zabezpečenie dostatku financií na prevádzku školy. Zriaďovateľ zase od školy očakáva kvalitné plnenie úloh a poskytovanie kvalitných služieb verejnosti. Za mimoriadne dôležitú považujeme spoluprácu s rodičmi. Škola poskytuje rodičovi ako objednávateľovi kvalitné služby v rámci výchovy a vzdelávania, poskytuje mimoškolské aktivity, od rodičov očakáva spoluprácu, podporu jej hlavných cieľov, podiel na ich realizácii a pomoc škole. Rada školy je funkčný orgán, zostavený z odborníkov na výchovu a vzdelávanie (učitelia, riaditeľ súkromnej ZUŠ), rodičov a zástupcu Rady rodičov ochotných spolupracovať a pomáhať škole, poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí majú záujem o rozvoj a napredovanie školy, zástupcu zriaďovateľa. Vyjadruje sa k hlavným úlohám, dáva podnety a návrhy na skvalitnenie činnosti, spolupodieľa sa na realizácii úloh, poskytuje pomoc. Rada školy sa schádza pravidelne 3 x ročne, viac v prípade potreby. Schôdze Rady rodičov sú organizovane pravidelne, a to ako spoločné zasadnutia na plenárnych schôdzach, na triednych aktívoch, v rámci konzultačných hodín a pri mimoriadnych príležitostiach (výročia, sviatky, oslavy...). Na vysokej úrovni je spolupráca so zariadením Centrum výchovnej a pedagogicko- psychologickej prevencie, centrom Andreas a Cenad. Kontakt s týmto zariadením zabezpečuje školská psychologička a výchovná poradkyňa na vysokej profesionálnej úrovni. K spolupráci prizýva škola aj OZ a projektových partnerov, očakáva od nich pomoc, podporu a dôveru. Učitelia spolupracujú s Pedagogickou a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského ako fakultní učitelia. Úzko spolupracuje so Štátnym pedagogickým ústavom.

11

7.

PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO–TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY

Budova predstavuje jeden celok, členený na pavilóny A, B. Do areálu patrí aj školské ihrisko, ktoré je momentálne v rekonštrukcii. V priestore školskej budovy sa nachádza byt školníka. Vškolskom objekte sa okrem 20 kmeňových tried nachádzajú odborné učebne hudobnej výchovy, prírodopisu, technickej výchovy, žiacka kuchynka, 2 počítačové učebne, 2 multimediálne učebne, 2 telocvične, tanečná (zrkadlová) učebňa, poloodborné učebne jazykov, chémie, fyziky, dejepisu, slovenského jazyka, zemepisu, náboženskej výchovy, žiacka knižnica a čitáreň a študovňa vybavená počítačom s pripojením na internet (na základe získaného grantu z projektu Revitalizácia a elektronizácia školských knižníc), didaktickou technikou. Pri výučbe sa využíva didaktická technika, audiovizuálne pomôcky, učiteľská knižnica s počítačom a pripojením na internet má samostatnú miestnosť, herňa školského klubu detí je zariadená moderne a účelne. Poloodborné učebne sú vybudované po uvoľnení priestorov, v niektorých sú ešte stále kmeňové triedy. Jazyková učebňa zriadená z projektu EU Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj - Premena tradičnej školy na modernú, škola získala niekoľko nových PC a notebookov a s nimi súvisiacimi zariadeniami (dataprojektory, DVD prehrávače) z projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ. Budova má školskú kuchyňu a jedáleň, v ktorej sa popri vlastných stravníkoch stravujú aj cudzí stravníci, podáva sa doplnkové jedlo. Škola je v rámci stravovania zapojená do Programu Školské ovocie (ovocné šťavy zdarma). Interiér školy je riešený účelne, všetky priestory sú hygienicky a esteticky udržiavané, mimoriadny dôraz kladieme aj na hygienické zariadenia.Vybavenie kabinetných zbierok je na vysokej úrovni, doplnené o moderné výukové programy. Od marca 2010 je otvorená Miestna knižnica v pavilóne B1. Pravidelným využívaním knižnice sa skvalitnil výchovno-vzdelávací proces a doplnili sa aj voľno časové aktivity detí.

12

8.

ŠKOLA AKO ŽIVOTNÝ PRIESTOR

Hovorí sa, že škola je náš druhý domov. Aby sa v nej dobre cítili žiaci, pedagógovia, všetci zamestnanci, aby sa hostia radi vracali do jej priestorov, snažíme sa, aby pôsobila v prvom rade čisto a esteticky. O tom, že dbáme na estetický vzhľad svedčí hala, ktorej dominuje kvetinová výzdoba a plastické nástenky, ktoré prezentujú štyri ročné obdobia (priebežne sa výzdoba mení podľa aktuálnosti). V hale je esteticky upravená nástenka, ktorá poskytne všetky potrebné informácie o škole. Myšlienku, že estetické prostredie vychováva a stimuluje, podporuje skutočnosť, že za celý školský rok sa nestane, aby žiaci poškodili alebo inak devastovali výzdobu. Medziposchodia sa tematicky a farebne odlišujú. Výzdoba na nich je opäť doplnená množstvom kvetov (1000), o ktoré sa starajú žiaci pod vedením pedagógov. Priestory respíria sprevádzajú žiakov i návštevníkov školy históriou Bratislavy. Účelne a esteticky zariadená knižnica a študovňa slúži žiakom na výchovno-vzdelávací proces. Triedni učitelia so žiakmi dbajú aj na estetický vzhľad tried napriek tomu, že niektoré triedy by potrebovali najmä zariadenie novým školským nábytkom. V pavilóne B1 je potrebné vymeniť dvere na triedach a toaletách. V mesiacoch október – december 2009 sa zrealizovalo zatepľovanie budovy výmenou okien. Zapojením sa do projektu ISRMO je predpoklad, že sa nielen opravia toalety, strechy, fasáda budovy zateplením a náterom, ale úsporou energií škola získa finančné prostriedky na zakúpenie pomôcok, vybavenia, aj obnovu učební IKT a ďalších odborných učební. Na škole vládnu korektné a priateľské vzťahy medzi zamestnancami, čo vytvára celkovo pozitívnu atmosféru. Aj napriek tomu, že na veľké priestory má škola len 4 upratovačky, každá trieda, chodba, šatňa či kabinet sú vždy čisté a hygienicky nezávadné.

13

9.

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Priestory, v ktorých sa realizuje výchovno-vzdelávací proces spĺňajú bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy. O dodržiavaní bezpečnosti a ochrane zdravia sú žiaci pravidelne informovaní na triednických hodinách, formou vnútorného poriadku školy, poučením pred prázdninami. Prakticky si precvičujú pravidlá pri účelových cvičeniach, aktivitách v dopravnej výchove a pri simulovaných poplachoch (požiarnych). Únikové východy z budovy školy sú riadne označené. V odborných učebniach je na viditeľnom mieste prevádzkový poriadok. Pedagogickí a ostatní zamestnanci sa pravidelne v súlade so zákonom zúčastňujú odborných školení BOZP. Všetky revízie (elektrických, hasiacich zariadení, výťahov, TV náradia ) sa vykonávajú pravidelne.

14

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU VÍZIOU ŠKOLY JE IDEÁLNY ŽIAK - ŽIAK, KTORÝ PO ZÍSKANÍ VZDELANIA POSKYTOVANÉHO ZÁKLADNOU ŠKOLOU BUDE DOBRÝ (ĆESTNÝ, CHARAKTERNÝ, MORÁLNY), MÚDRY (VZDELANÝ, TVORIVÝ), AKTÍVNY (SAMOSTATNÝ, PRACOVITÝ, INICIATÍVNY A ŠŤASTNÝ (VYROVNANÝ A ZDRAVÝ) ČLOVEK. CIEĽOM JE, ABY VO VNÚTORNOM ŽIVOTE ŠKOLY DOMINOVALI ZÁSADY:    

REŠPEKTOVANIE OSOBNOSTI DIEŤAŤA VYTVÁRANIE A UDRŽIAVANIE NEOHROZENÉHO ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA KOMPLEXNÁ PROSOCIÁLNOSŤ VZÁJOMNÁ ÚSPEŠNÁ KOMUNIKÁCIA, KTORÁ VEDIE K PRIPRAVENOSTI ÚSPEŠNE KOMUNIKOVAŤ S KAŽDÝM

Zo samotnej vízie školy vyplýva, že škola výchovno-vzdelávaciu činnosť smeruje k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Chceme pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného vlastnej motivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Chceme, aby žiak školy bol gramotný v oblasti IKT, zo žiakov našej školy chceme vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Preto im zabezpečujeme kvalitnú prípravu v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov, podporujeme talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka. U žiakov formujeme tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne a národné cítenie, hodnotové orientácie, vychovávame ich v duchu humanistických princípov v úzkej spolupráci s rodičmi. Každý žiak našej školy má pre nás rovnakú ľudskú hodnotu, chceme, aby všetci zažívali pocit úspechu zo svojej práce, a preto žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a integrovaní žiaci majú vypracovaný individuálny výchovnovzdelávací program. 15

ZAMERANIE ŠKOLY A STUPEŇ VZDELANIA

Zameranie školy vychádza z dôsledného poznania detskej populácie, pedagógov školy, podmienok vzdelávania, ale aj z cieľov špecifikovaných v dlhodobej koncepcii školy. V radoch bežnej detskej populácie je možné identifikovať deti nadané, talentované a svojimi rodičmi cieľavedome usmerňované tak, aby dosahovali nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní alebo v individuálnych záujmových činnostiach (hudba, šport, umenie, výtvarné činnosti a pod.). V radoch bežnej detskej populácie sa v súčasnosti vyskytuje aj určité percento detí, ktoré majú diagnostikované rôzne poruchy učenia. Pre tieto deti je potrebné vytvárať podmienky formou individuálnej integrácie, čo prináša zvýšené nároky na prácu pedagógov a školského psychológa. Učitelia v našej škole sú nositeľmi vedomostného potenciálu, ale tiež emocionálnej inteligencie. Plnia celkové a čiastkové ciele školy, kontinuálne sa vzdelávajú, sú aktívni a iniciatívni, spolupracujú s rodičovskou verejnosťou, účinne spolupracujú s ďalšími partnermi školy, snažia sa vytvárať pozitívny imidž školy. Každý člen pedagogického zboru má právo participovať na tvorbe školských noriem, tiež na usmerňovaní chodu školy. Akceptujú vnútorné školské predpisy s vedomím, že nariadenia, ktoré spoločne skoncipovali a prijali, budú musieť plniť. Pri zostavovaní školského kurikula sme akceptovali tieto skutočnosti a skutočnosti z hodnotenia školy na základe swot analýzy.

16

SILNÉ STRÁNKY

 Starostlivosť o nadaných žiakov a o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania, o integrovaných žiakov,

SLABÉ STRÁNKY  potrebná ďalšia rekonštrukcia budovy,  nedostatočný počet moderných učebníc.

 eliminovanie výchovných problémov s deťmi,  kvalitne fungujúca tímová práca učiteľov,  100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov, vysoká odbornosť a počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov, kontinuálne vzdelávanie učiteľov,  projektové aktivity školy a realizácia niekoľkých projektov,  tradície školy,  vybavenosť školy počítačovou technikou, multimediálne učebne,  prezentácia školy na verejnosti,  fungujúca práca klubov v čase mimo vyučovaia,  poskytovanie nadštandardných služieb prostredníctvom školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu,  práca Žiackeho parlamentu a jeho akceptácia vedením školy a pedagogickým zborom,  aktivity na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov.

17

PRÍLEŽITOSTI  Využitie Miestnej školskej knižnice na modernizáciu výchovnovzdelávacieho procesu  v maximálnej miere uspokojovať požiadavky objednávateľov školských služieb, t. j. rodičov a ich detí,  vytvárať všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy príležitosti starať sa o vlastný odborný a metodický rast (otázka celoživotného vzdelávania),  využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov,  rozvíjať informačný systém slúžiaci absolventom ZŠ na výber stredných škôl,  podporovať a rozširovať funkčný systém odborného psychologického poradenstva,

RIZIKÁ  zvyšovanie výdavkov na prevádzku,  nedostatok finančných prostriedkov na investície,  nedostatok financií na odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov(prenesené kompetencie)  inteligenčný potenciál budúcich žiakov,  nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách,  nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti,  výnimočnosť v zložení žiackeho osadenstva školy.  rasizmus a xenofóbia u rodičovskej verejnosti

 využívať moderné informačné technológie pri rozvoji poradenstva o povolaniach a zamestnaniach,  zmeniť školu na centrum vzdelávania, športu a kultúry – projekt Otvorená škola,  venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov a informačným technológiám, športovej príprave,

18

1. 1. STUPEŇ VZDELANIA ISCED I

Ak dáš človeku rybu, nasýtiš ho pre tento deň. Ale ak ho naučíš ryby loviť, nasýtiš ho pre celý život. Richard Bach DĹŽKA ŠTÚDIA

4 ROKY

FORMA ŠTÚDIA

DENNÁ

NEVYHNUTNÉ VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

NA POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU SÚ PRIJÍMANÍ DO 1. ROČNÍKA DETI, KTORÉ SPLNILI PODMIENKY NA ZAČATIE PLNENIA POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY.

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA

ŽIAK ZÍSKA PRIMÁRNE VZDELANIE, AK ÚSPEŠNE ABSOLVUJE POSLEDNÝ ROČNÍK (ŠTVRTÝ) PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY.

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ

OFICIÁLNYM DOKLADOM O ZÍSKANOM STUPNI VZDELANIA JE VYSVEDČENIE S DOLOŽKOU „ŽIAK ZÍSKAL PRIMÁRNE VZDELANIE“. Okrem úradne platného vysvedčenia žiak tunajšej školy získa aj osvedčenie o absolvovaní primárneho vzdelania

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA

ISCED I

MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ŠTÚDIA, RESP. PODMIENKA NA PRACOVNÉ UPLATNENIA ABSOLVENTA

ŽIAK POKRAČUJE VO VZDELÁVANÍ V NIŽŠOM STUPNI STREDNÉHO VZDELÁVANIA (ISCED II)

19

Absolvent 1. stupňa našej základnej školy bude mať osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Počas štvorročného obdobia získa schopnosť, ako sa treba učiť a kde a akým spôsobom získavať poznatky samostatným vyhľadávaním v literatúre, využívaním internetu a z pozorovania reálnej skutočnosti. Bude mať vypestované vzdelávacie návyky a naučí sa poznať a rozširovať možnosti rozvíjania svojej osobnosti. Dokáže využívať informačné technológie vo svoj prospech – ovláda základnú prácu s počítačom, vie písať, kresliť a komunikovať s inými prostredníctvom internetu

V OBLASTI KOMUNIKÁCIE A JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ sa dokáže vyjadrovať kultivovane a výstižne slovom aj písmom. Vie sa sústrediť a počúvať hovorené slovo, vie primerane pohotovo reagovať v komunikácii. Vie vysloviť svoj názor, ale aj prijímať názory iných ľudí. Rozumie primerane náročnému textu, vie postrehnúť a vyhľadať hlavnú myšlienku, čo je jednou zo základných podmienok schopnosti učiť sa. V cudzom jazyku na konci 4. ročníka dokáže porozumieť základným hovorovým frázam, dostatočne pohotovo reaguje na otázku zo všedného života odpoveďou s primeranou slovnou zásobou. Číta jednoduchý text s porozumením a ovláda písmom prebrané slová a frázy. V OBLASTI MATEMATICKO-PRÍRODOVEDNÉHO MYSLENIA získa kladný vzťah k prírodným vedám. Naučí sa rozumieť a používať základné matematické pojmy. Dokáže riešiť praktické problémy bežného života s využitím matematických poznatkov a matematického myslenia. Logické a priestorové myslenie má rozvinuté na úrovni, ktorá mu pomáha riešiť situácie každodenného života. Dokáže navrhovať viaceré riešenia nastoleného problému. Získa základné poznatky z oblasti prírody a jej ochrany. Bude mať vypestovaný citlivý prístup ku všetkému živému vo svojom okolí a dokáže sa kriticky postaviť k poškodzovaniu prostredia. V OBLASTI UMELECKEJ VÝCHOVY dokáže chápať význam umenia – hudobného, výtvarného i dramatického. Získa povedomie vlastnej kultúrnej identity, ale súčasne rešpektuje aj hodnoty iných kultúr. Dokáže opísať svoje zážitky pri vnímaní umeleckých diel. Primerane svojmu veku si dokáže vytvoriť vlastné názory a postoje ku kultúre. Vie sa kriticky postaviť k negatívnym pôsobeniam súčasných médií na deti. Naučí sa poznať vhodné a nevhodné programy pre deti. Vie vyjadriť svoje myšlienky a predstavy prostriedkami výtvarného umenia, hovoreným slovom, hudbou, tanečným pohybom, mimikou a gestikuláciou.

20

V OBLASTI TELESNEJ A ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY má vypestovaný kladný vzťah k športovým aktivitám. Má kultivovaný pohybový prejav a správne držanie tela Pozná pozitívny vplyv športu na zdravie človeka a snaží sa ho pestovať v rôznych športových disciplínach. Uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti v bežnom živote, ale aj v dopravných situáciách. V OBLASTI SPOLOČENSKO-SOCIÁLNEJ VÝCHOVY si uvedomuje vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti. Pozná svoje práva, ale aj povinnosti a snaží sa ich realizovať. Dokáže kontrolovať svoje konanie, vie odhadnúť dôsledky svojich činov. Je sociálne vnímavý a citlivý k svojim spolužiakom, učiteľom, rodičom, iným ľuďom. Je aktívnym členom triedneho spoločenstva a snaží sa vytvárať dobré medziľudské vzťahy a vhodnú sociálnu klímu v triede.

21

1. 2.

STUPEŇ VZDELANIA ISCED II

Lepšie je učiť ľudí, ako majú myslieť, a nie, čo majú myslieť. Tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam. Richard Bach DĹŽKA ŠTÚDIA

5 ROKOV

FORMA ŠTÚDIA

DENNÁ

NEVYHNUTNÉ VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

ŽIAK ZÍSKAL PRIMÁRNE VZDELANIE, ÚSPEŠNE ABSOLVOVAL POSLEDNÝ ROČNÍK (ŠTVRTÝ) PRE I. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY.

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ

ŽIAK ZÍSKA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE ÚSPEŠNÝM ABSOLVOVANÍM POSLEDNÉHO ROČNÍKA UCELENEJ ČASTI VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE II. STUPEŇ ZÁKLADNEJ ŠKOLY DOKLADOM O ZÍSKANOM STUPNI VZDELANIA JE VYSVEDČENIE S DOLOŽKOU: „ŽIAK ZÍSKAL NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE“. ŽIAKOVI, KTORÝ UKONČÍ ŠTÚDIUM V NIŽŠOM AKO POSLEDNOM ROČNÍKU ( 9.) NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELANIA, SA NA VYSVEDČENÍ DO DOLOŽKY UVEDIE: „ŽIAK ZÍSKAL PRIMÁRNE VZDELANIE“.

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA

ISCED II A

MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ŠTÚDIA, PRÍP. PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

POKRAČUJE VO VZDELÁVANÍ ISCED 3

22

Absolvent našej školy bude

mať vybudované základné kognitívne, komunikačné, interpersonálne, intrapersonálne, kompetencie,

bude pripravený tieto kompetencie rozvíjať ďalej na vyššej úrovni, bude schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, bude sa starať o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, bude schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojí si metódy štúdia a práce s informáciami, bude poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a bude vedieť diskutovať, verbálne sa vyjadrovať na primeranej úrovni, bude mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov. Bude mať vybudované národné povedomie, dejiny vlastného národa bude vnímať vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, bude dobre ovládať slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, bude ovládať dva svetové jazyky na úrovni plynulej konverzácie, bude vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, bude si vedomý svojich kvalít, a bude pripravený uplatniť sa v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj život, bude ovládať prácu s počítačom a pracovať s internetom, bude vedieť hodnotiť seba, uvedomovať si, že je súčasťou prírody a vie, že je potrebné ju chrániť.

Na rozvíjanie kompetencií žiakov využívajú učitelia a vychovávatelia rôzne pedagogické stratégie tak, aby ich pôsobenie vo všetkých smeroch bolo efektívne. Pedagogickí stratégie sú podrobnejšie rozpracované v časti učebné osnovy a vzdelávacie štandardy v rámci vzdelávacích oblastí, konkretizované pri jednotlivých výchovnovzdelávacích predmetoch.

23

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA Múdry je ten, kto sa vie učiť od druhých. Vnútorný systém hodnotenia kvality školy zameriame na tri oblasti 1) Hodnotenie žiakov 2) Hodnotenie pedagogických zamestnancov 3) Hodnotenie školy

Všetko, čo sa len dá, nechaj na iniciatívu žiakov

III 1. HODNOTENIE ŽIAKOV Cieľom hodnotenia žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a rodičovi spätnú väzbu o tom, ako žiak zvláda danú problematiku, v čom dosahuje výborné výsledky, kde má rezervy a kde nedostatky. Súčasťou hodnotenia je aj odborné poradenstvo, ako prípadné nedostatky odstrániť. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov 22/ 2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov a prílohy 2 pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem toho zostáva podkladom na záverečné hodnotenie III.1.2.HODNOTIACE PORTFÓLIO Povinné práce v hodnotiacom portfóliu  Vybrané písomné práce v jednotlivých predmetoch (primárne aj nižšie stredné vzdelávanie podľa vzdelávacieho štandardu) hodnotené známkou v 2.-9.ročníku,  Prehliadka výstupného projektu v oblasti umeleckej zložky vzdelávania polročne (1. ročník) - hodnotené slovne,  Prezentácia vybranej ľubovoľnej témy (polročne - primárne aj nižšie sekundárne vzdelávanie) - hodnotené známkou v 2.9.ročníku,

24

 Riaditeľské testy vo vybraných predmetoch (primárne aj nižšie sekundárne vzdelávanie) - hodnotené známkou v 2.-9.ročníku,  Testovanie žiakov na zistenie úrovne čitateľskej gramotnosti (primárne aj nižšie sekundárne vzdelávanie) - hodnotené bodmi v 1.-9.ročníku,  Voliteľné práce v hodnotiacom portfóliu (podľa obsahu vzdelávania v jednotlivých ročníkoch) O dosahovaných výsledkoch žiakov sú rodičia (zákonní zástupcovia) informovaní niekoľkými spôsobmi:  Prostredníctvom záznamového hárku vyučujúcich.  Na konzultačných hodinách.  Na triednych aktívoch rady rodičov.  Prostredníctvom žiackej knižky.  Prostredníctvom internetovej žiackej knižky.  Na požiadanie rodič môže nazrieť do písomnej práce svojho dieťaťa.

Prospech žiaka 1.-9. ročníka sa bude hodnotiť klasifikáciou piatimi stupňami:     

Výborný (1) Chválitebný (2) Dobrý (3) Dostatočný (4) Nedostatočný (5)

Prospech žiaka 1.-9. ročníka sa nehodnotí známkou v predmetoch etická výchova, náboženská výchova. Miesto klasifikačného stupňa sa uvedie slovo absolvoval, prípadne neabsolvoval 25

Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje  prospel,  neprospel

Celkové hodnotenie žiaka 2.-9. ročníka sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení    

prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel.

Správanie žiaka sa klasifikuje stupňami    

veľmi dobré (1) uspokojivé (2) menej uspokojivé (3) neuspokojivé (4) 26

III. 1.3.HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV Hodnotenie zamestnancov sa realizuje na základe bodového hodnotenia. Body sa prideľujú na základe:       Pozorovania, priamej hospitácie. Výsledkov inšpekčnej činnosti. Rozhovoru. Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.). Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa. Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy (mimovyučovacie aktivity, estetizácia interiéru, tvorba projektov, tvorba a úroveň didaktických testov, mimoškolská činnosť so žiakmi, spolupráca so školským psychológom, výchovným poradcom, Oddelením sociálnych vecí a rodiny, spolupráca s organizáciami, príprava akadémií a vystúpení žiakov, verejnoprospešné a humanitárne aktivity. Hodnotenia učiteľov žiakmi a rodičmi

Toto hodnotenie je podrobne rozpracované a zakomponované v Pracovnom poriadku

III.3.4. HODNOTENIE ŠKOLY

Učenie je zasväcovanie a osvecovanie. Nelám. Zmäkčuj. Kritériá na hodnotenie kvality školy Hlavné: 1) MANAŽMENT ŠKOLY A PORADENSTVO 2) ŠKOLSKÁ POLITIKA A STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE, ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 3) ZAMESTNANCI ŠKOLY A ICH ROZVOJ 4) PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY, FINANČNÉ PODMIENKY 5) KLÍMA ŠKOLY 27

IV.ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN

6) SPOLUPRÁCA S VONKAJŠÍMI PARTNERMI 7) VÝSLEDKY ŠKOLY V PEDAGOGICKEJ A NEPEDAGOGICKEJ OBLASTI

Učte sa, ako keby ste sa hnali za niekým, Koho nemôžete dohoniť, a ako keby to bol niekto, koho nechcete stratiť! Konfucius Pedagogická rada pravidelne prehodnocuje Školský vzdelávací program, vytvorený v súvislosti s kurikulárnou transformáciou. ŠKVP bol vytvorený v súlade so zákonom 245/2008, odvíja sa od Štátneho vzdelávacieho programu. Voliteľné hodiny v rámci ISCED I (5) a v rámci ISCED II ( 6) sme naplnili predmetmi, ktoré napomáhajú rozvíjať všeobecné kompetencie, špeciálne zručnosti žiakov a súčasne aj postupne napĺňať víziu školy. Pedagogická rada prerokovala a zhodnotila dosiahnuté výsledky a na ďalší školský rok navrhla a schválila zaradenie výchovno-vzdelávacích predmetov tak, ako sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. PREDMETY VYTVORENÉ ŠKOLOU: ISCED I Výučba anglického jazyka pokračuje v rámci realizácie projektu EU Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj Premena tradičnej školy na modernú. Predmet dramatická výchova je zameraná na osobnostný a sociálny rozvoj jednotlivca. Učí deti komunikovať, vstupovať do nových vzťahov, vedieť nadväzovať nové kontakty s ľuďmi a so svojím okolím, v ktorom sa pohybujú. Je to učenie cez skúsenosť, cez priamy zážitok, konanie a objavovanie. 28

Tento predmet zostáva v prvom a druhom ročníku, v ďalších ročníkoch bude využívaný ako metóda prepojená so zážitkovým vyučovaním. Na posilnenie praktických zručností v oblasti IKT posilňujeme aj predmet informatická výchova (ISCED I) v ročníkoch 1. a 2, aj v rámci klubovej činnosti, inak zostáva v 3. a 4. ročníku na úrovni ŠVP. Športová príprava v rámci vzdelávacej oblasti zdravie a pohyb je posilnená o hodinu. Zameraná je na nadobúdanie zručností v tenise. Posilnená hodina sa realizuje od školského roku 2013/2014 v 1. ročníku. Táto trieda sa bude postupne profilovať ako trieda so športovým zameraním. V rámci ISCED I. zaraďujeme do tretieho ročníka predmet regionálna výchova s dotáciou 1 hod. týždenne. Tento predmet posilňuje hodiny prírodovedy a vlastivedy. V treťom a štvrtom ročníku sme zaviedli predmet práca s literárnym textom, ktorým posilňujeme hodiny slovenského jazyka, matematiku posilňujeme o 1 vyučovaciu hodinu, rovnako aj výtvarnú výchovu. Charakteristika predmetov je súčasťou učebných osnov uvedených v ďalšej časti ŠKVP. Predmet tvorba projektu napĺňa ciele, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. V nižšom strednom vzdelávaní tvorbu projektov využívame ako metódu. ISCED II. Predmet tvorivé písanie reflektuje na najnovšie trendy vedúce k efektívnemu vyučovaciemu procesu, k maximalizácii prežívania a zážitkovosti vyučovania, k systematickému rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiaka, k diferencovanému a individuálnemu prístupu v holistickom ponímaní rozvoja osobnosti. Realizuje sa v 5. a 6. ročníku ako predmet, ktorý posilňuje vzdelávaciu oblasť jazyk a komunikácia. Nadobudnuté zručnosti vo vyšších ročníkoch žiaci budú využívať vo svojej práci nielen v tejto oblasti, ale aj pri rozvíjaní ostatných zručností. Predmet ekológia má nielen prispieť k rozšíreniu vedomostí, ale naučiť žiakov vážiť si svet, v ktorom žijú a svojou aktívnou účasťou skvalitniť život človeka na zemi. 29

PREHĽAD PREDMETOV A HODÍN PODĽA VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ NA ZÁKLADE ÚPRAVY ŠVP V JÚNI 2011 Primárne a sekundárne vzdelávanie v školskom roku 2013/2014 Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Vyučovací predmet

Slovenský jazyk Prvý cudzí jazyk/AJ

Počet hodín ŠVP 26 6

Počet hodín ŠKVP 26 10

32

2 2 40/39

Dramatická výchova Práca s literárnym textom

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda Vlastiveda Regionálna výchova

Človek a hodnoty

Etická /Náboženská výchova

Matematika a práca s informáciami

Matematika Informatická výchova Tvorba projektu

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

Umenie a kultúra

Hudobná výchova Výtvarná výchova

Zdravie a pohyb

Telesná výchova Športová príprava Spolu

3 3 6 4 4 14 3 17 1 1 4 4 8 8 8 76

7 3 1 11 4 4 19 4 1 24 1 1 4 4 8 8 1 8/9 96

1.roč.A

1.roč.B

Ročníky 2.roč.

7 2

7 2

7 2

1

3.roč.

4.roč.

6 3

6 3

1 10

1 10 2 1

1

10

9

10

1

1

2 1

1 1 1 5 1

1 1 1 5 1

3 1 1 4 1

2 1 1 4 1 1 5 1

6

6

5

6

1 1 2 2

1 1 2 2 1 3 22

1 1 2 2

1 1 2 2

3 1 1 5 1 1 7 1 1 1 1 2 2

2 23

2 25

2 26

2 22

30

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Človek a príroda

Vyučovací predmet

Slovenský jazyk Tvorivé písanie Prvý cudzí jazyk Druhý cudzí jazyk RKZ/KTZ Fyzika Chémia Biológia Ekológia

Človek a spoločnosť

Dejepis Geografia Občianska náuka

Človek a hodnoty

Etická /Náboženská výchova

Matematika a práca s informáciami

Matematika Informatika

Človek a svet práce

Svet práce Technika

Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb

Hudobná výchova Výtvarná výchova Výchova umením Telesná a športová Športová príprava

Počet hodín ŠVP 23

Počet hodín ŠKVP

15 4

15 9

25

5.A

5.B

6.A

4 1 3 1

5

4 1 3 2

3

9

2

14 6 5 4 15 4

49 6 5 8 2 21 9 10 4 23 4

2 10

2 1 2

4 19 2 21 1 1 2 3 3 1 7 10 10 115

42 5 4 5

Ročník/trieda 6.B 7.A

8.A

9.A

9.B

5

5

5

5

5

3

3 2

3 2

3 2

3 1

10 2 2 1 1 6 2 2 1 5

9 1 2 1 1 5 2 2 1 5

5 1 6

5 1 6 1

10 1

1 9 1

2

2

2

10 1 1 2

3 1

2 1 2 1 4 1

3 2 2 1 5 1

3 2 2 1 5 1

4 2 2 1 5 1

10 2 2 1 1 6 2 2 1 5 1

4 25 5 30 1 1 2 3 3 1 7 10

1 5 1 6 1

1 4 1 5 1

1 5 1 6

1 5 1 6 1

1 5 1 6

1 5 1 6

11 146

1 1

1 1 1

1 1 1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2

1 1 2

2 26

2 27

2 30

2 29

2 30

2 30

2 30

1 1 1

1 1

1

1 1 2 1 3 30

31

ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI 1. Popri bežnej populácii školu navštevujú aj žiaci, ktorí majú špecifické výchovno-vzdelávacie potreby. Škola je pripravená na zabezpečenie výučby pre týchto žiakov. Doterajšie skúsenosti z integrácie žiakov potvrdzujú, že školská psychologička a špeciálna pedagogička sú schopné v spolupráci s triednymi učiteľmi vytvoriť vhodný individuálny vzdelávací program pre žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre žiakov s telesným postihnutím sme schopní zabezpečiť vyučovanie špeciálnej telesnej výchova (kvalifikovaný špeciálny pedagóg). 2. Pre žiakov s nadaním škola vytvára stimulujúce prostredie na rozvoj osobnosti vo všetkých oblastiach:intelektuálnych, športových, umeleckých i praktických. Škola má vytvorené priestorové podmienky na skupinové vyučovanie žiakov, odborné učebne, učebne IKT, knižnicu (aj miestna knižnica vo vyhradených priestoroch školy), dve telocvične, upravenú gymnastickú telocvičňu, buduje sa športový areál- tenisové kurty, viacúčelové ihrisko, na podporu talentov rozvíjame popoludňajšie aktivity. Personálne je škola zabezpečená odborníkmi – školskou psychologičkou, školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou. Do školského programu škola zaradila výučbu tenisu pre talentovaných žiakov v rámci vyučovania (1. ročník) i popoludňajšej činnosti. Vyučovanie zabezpečuje tréner tenisu s pedagogickým vzdelaním. Pre ďalších talentovaných žiakov otvárame každoročne školské kluby s rôznym zameraním činností. 3. Škola zabezpečuje inkluzívne vzdelávanie formou začlenenia žiakov do bežných tried na oboch stupňoch vzdelávania. Pre všetkých žiakov sú na škole vytvorené také podmienky, aby mohli vo vzdelávaní napredovať podľa svojich individuálnych potrieb. Žiaci majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program a podľa potreby aj individuálny vzdelávací plán. Škola spolupracuje s CPPPAP, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími odborníkmi. Priebežne sa buduje kabinet školského špeciálneho pedagóga, formou projektu sme získali finančnú dotáciu na zariadenie špeciálnej triedy.

32

Od školského roku 2012/2013 so súhlasom zriaďovateľa bola na škole otvorená špeciálna trieda pre žiakov s Aspergerovým syndrómom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami. Sú to talentovaní žiaci, ktorí dosahujú výborné vzdelávacie výsledky, na druhej strane im škola vytvára podmienky, ktoré im zaručia vhodné prostredie na vzdelávanie a prípravu na ďalší život. Pre týchto žiakov máme vypracovaný školský vzdelávací program, vzdelávanie zabezpečujú špeciálni pedagógovia. Školský špeciálny pedagóg v úzkej interakcii so školským psychológom a výchovným poradcom tvoria odborný tím, ktorý úzko spolupracuje s celým pedagogickým kolektívom tak, aby pre všetkých žiakov školy boli zaistené kvalitné podmienky a prostredie na prácu a vzdelávanie. Všetci pedagógovia školy absolvovali vzdelávanie a semináre, týkajúce sa problematiky špeciálnej pedagogiky a špecifického prístupu k týmto žiakom. Ku skvalitneniu inkluzívneho vzdelávania prispeje aj plánované kontinuálne vzdelávanie pre všetkých pedagogických aj odborných zamestnancov, zamerané na prácu s integrovanými žiakmi v podmienkach bežnej základnej školy. Pedagógovia školy sú otvorení prijímať všetky podnety na skvalitnenie svoje práce aj v tejto oblasti. Za nedostatok považujeme absenciu pedagogického asistenta, na zabezpečenie ktorého nám napriek niekoľko rokov opakovaným žiadostiam neboli pridelené finančné prostriedky.

33

PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE NIJAKÉ OSNOVY NIE SÚ TAKÉ HUSTÉ, ABY SA DO NICH NEDALA PREPAŠOVAŤ TVOJA INICIATÍVA. Prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a pri učení sú metódy a formy práce na jednotlivých predmetoch. Základnou metódou, ktorú pri vyučovaní budeme využívať, je objavovanie. Vo výchovno-vzdelávacom procese ich budeme kombinovať tak, aby sme ich pomocou rozvíjali kľúčové kompetencie a dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili. V prvom a druhom ročníku využívame najmä blokové vyučovanie, a to vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia (slovenský jazyk, anglický jazyk, dramatická výchova v oboch triedach prvého a druhého ročníka.), vo vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami, vo vzdelávacej oblasti človek a hodnoty a v oblasti umenie a kultúra (etická, náboženská, výtvarná, hudobná výchova), ďalší blok budú tvoriť oblasti človek a práca, zdravie a pohyb. Blokové vyučovanie umožní zefektívniť výučbu prepojením viacerých predmetov, zníži záťaž žiakov. Ďalšou metódou v prvom a druhom ročníku bude projektová práca (individuálny a tímový projekt), a to v oblasti umenie a kultúra. Priebežne sa bude využívať vo vyučovaní IKT. Od 2. štvrťroku (keď budú vyučujúci lepšie poznať žiakov, žiacky kolektív) osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. Školský špeciálny pedagóg a školská psychologička poskytnú odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodičom formou individuálnych konzultácií. Práca v oblasti environmentálnej výchovy má na našej škole bohaté tradície. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov. Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na aktivity cez koordinátora, rodičov a Žiacky parlament najmä v rámci výchovného programu ŠKD. Pri realizácii pedagogických stratégií budeme dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Talent v jednotlivých oblastiach budeme rozvíjať do maximálnej možnej miery, pričom využijeme formu individuálneho študijného plánu pre mimoriadne nadané deti, voľnočasové aktivity, a to formou intelektuálnych a športových klubov (individuálne a kolektívne športy) 34

Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. V priebehu školského roka sa žiaci naučia robiť projekty na vyučovacích hodinách Tvorba projektu. Každoročne tieto projekty budú žiaci prezentovať na tradičných aktivitách pred rodičmi a spolužiakmi. Žiaci budú motivovaní pripraviť si čo najlepšie práce, aby boli vysoko ohodnotení. Projektová práca bude zadaná na tému, v ktorej sa uplatnia medzipredmetové vzťahy v oblastiach JAZYK A KOMUNIKÁCIA, ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A HODNOTY. Vzhľadom na to, že presadzujeme zásadu pocitu úspechu pre každého jedinca, zameriame sa na pozitívne hodnotenie žiakov (najmä slabšie prospievajúcich), na zvýšenie vnútornej motivácie, a to slovným, bodovým hodnotením a hodnotením známkou. Projekty menšieho rozsahu budú žiaci pripravovať aj v priebehu školského roka. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je organizácia lyžiarskych kurzov v 7. alebo 8. ročníku. Pre 8. a 9. ročník otvoríme ku koncu školského roka tanečný kurz.

35

PRIEREZOVÉ TÉMY KEĎ NEDOKÁŽEŠ ZAPÁLIŤ, MÔŽEŠ TO ZABALIŤ.

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

ZAČLENENIE DO PREDMETU

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.

SJL, ANJ, NEJ, HUV, VYV, OBN, GEO, DEJ VLA, ETV, TEV, NAB, INF, INV, ŠPF

MEDIÁLNA VÝCHOVA

ZAČLENENIE DO PREDMETU

Cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy je: Umožniť žiakom, aby si osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi a súčasne rozvinúť u žiakov spôsobilosť - mediálnu kompetenciu t.j. zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu, vychovať žiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných informácií, Formovať schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

SJL, ANJ, NEJ, MAT, INF, HUV , DEJ, PRI, ETV, VYV, VLA, INV, INF

36

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

Jej cieľom je prispieť ku komplexnému osobnostnému rastu žiaka a rozvoju jeho životných zručností. Uplatňovaním tejto prierezovej témy sa vytvára prostredie pre podporu individuality a zdravého sebavedomia žiaka na jednej strane a rozvoj zmyslu pre spoločnosť založenej na rovnosti a tolerancii na druhej strane, porozumeniu sebe a iným. Cieľom jej uplatňovania je nasmerovať žiakov k získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým, zvládaniu vlastného správania, formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej, rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce, získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií, akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov, uplatňovaniu základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového správania v každodennom živote

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu

ZAČLENENIE DO PREDMETU

SJL, ANJ, NEJ, OBN, GEO, MAT, DEJ, PRI, ETV, NAV, TSV, INV, HUV, TEV, VYV, EKO, NAB, INF, CHEM, FYZ

ZAČLENENIE DO PREDMETU

SJL, ANJ, NEJ, MAT, INF, OBN, ETV, GEO, DEJ, TEV, TSV, PRI, EKO, HUV,VYV, INV, VLA, NAB, CHEM, FYZ

37

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Cieľom tejto prierezovej témy je pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi, formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), naučiť deti pozorovať okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote.

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

Ochrana života a zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.

ZAČLENENIE DO PREDMETU

Realizuje sa samotným kurzom Dopravná výchova, praktickými cvičeniami na dopravnom ihrisku, pri presunoch žiakov v rámci výletov a exkurzií, v činnosti ŠKD

ZAČLENENIE DO PREDMETU

BIO, TEV, TSV, DEJ, EKO, PRI, ETV, HUV, VYV, SJL, Realizuje v samostatných

tematických celkoch s obsahom:- riešenie mimoriadnych udalostí, civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode a to osobitnou formou vyučovania (teoretická časť) a účelovými cvičeniami (2.st.), didaktickými hrami(1.st.) a v rámci prípravy na súťaž Mladý záchranár.

38

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli: komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať seba, ale aj prácu v skupine. Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím IKT.

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta, zvyky a tradície povesti, piesne, šport a kultúru, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch, vedeli sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.

ZAČLENENIE DO PREDMETU

SJL, ANJ, NEJ, MAT, GEO, DEJ, PRI, ETV, OBN, HUV, INV, VLA, CHEM, FYZ Formou výstavy a prezentácie v pp

ZAČLENENIE DO PREDMETU

SJL, ANJ, NEJ, MAT, GEO, DEJ, PRI, ETV. Samostatný ŠKVP pre 3. ročník

39

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. Národný štandard finančnej gramotnosti naznačuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia pedagogickí zamestnanci a žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti. Obsah Národného štandardu finančnej gramotnosti obsahuje prvky výchovy a vzdelávania podľa moderných európskych trendov. Rozpracovanie finančnej gramotnosti do jednotlivých predmetov, ktoré sa na našej škole vyučujú, má formu UO a je súčasťou Školského vzdelávacieho programu. Ku každému predmetu ŠKVP sú vypracované učebné osnovy a tematické výchovno-vzdelávacie plány. Oba materiály sú k nahliadnutiu na vedení školy Mgr. Daniela Petríková riaditeľka školy

40

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.