: Icosit KC 330 FK New Part B


1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosít...
Author:  Anikó Orsósné

0 downloads 5 Views 454KB Size

Recommend Documents


No documents


BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016

Verzió 2.0

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév

:

Icosit® KC 330 FK New Part B

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai A termék használata

: Poliuretán bevonat

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai A szállító cégszerű neve

:

Telefon Telefax A biztonsági adatlapárt felelős személy email címe

: : :

Sika Hungária Kft. Prielle Kornélia u. 6 1117 Budapest +36-1-371-2020 +36-1-371-2022 [email protected]

1.4 Sürgősségi telefonszám Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot, a +36-80-20-11-99-es telefonszámon

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása Termék típus

:

Keverék

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE) Akut toxicitás, 4. Osztály Bőrirritáció, 2. Osztály Szemirritáció, 2. Osztály Légúti túlérzékenység, 1. Osztály Bőrszenzibilizáció, 1. Osztály Rákkeltő hatás, 2. Osztály Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. Osztály, Légzőszervek Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció, 2. Osztály

H332: Belélegezve ártalmas. H315: Bőrirritáló hatású. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H351: Feltehetően rákot okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

2.2 Címkézési elemek Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE) Veszélyt jelző piktogramok

:

Figyelmeztetés

:

Ország HU 000000043403

Veszély 1 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016 Figyelmeztető mondatok

Verzió 2.0

:

H315 H317 H319 H332 H334 H335 H351 H373

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

:

Megelőzés: P201 P260 P280 P281 Beavatkozás: P308 + P313 P333 + P313

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve ártalmas. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Légúti irritációt okozhat. Feltehetően rákot okoz. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. A por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet belélegzése tilos. Védőkesztyű/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: Diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues • 9016-87-9 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with • 500-415-1 butane-1,3-diol, 2,4'-diisocyanatodiphenylmethane, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol További címkézés: EUH204 Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

2.3 Egyéb veszélyek Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 3.2 Keverékek Veszélyes komponensek Kémiai név CAS szám EU-szám Regisztrációs szám Ország HU 000000043403

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Koncentráció [%]

2 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016

Verzió 2.0

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

Diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues 9016-87-9

Acute Tox.4; H332 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Resp. Sens.1; H334 Skin Sens.1; H317 Carc.2; H351 STOT SE3; H335 STOT RE2; H373

>= 50 - <= 100

4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'diisocyanatodiphenylmethane, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol 158885-29-1 500-415-1 01-2119480402-45-XXXX

Acute Tox.4; H332 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 Resp. Sens.1; H334 Skin Sens.1; H317 Carc.2; H351 STOT SE3; H335 STOT RE2; H373

>= 50 - <= 100

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános tanácsok

: A veszélyes területet el kell hagyni. Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

: Friss levegőre kell menni. Jelentős expozíció után orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén

: A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell venni. Szappannal és bő vízzel le kell mosni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.

Szembe kerülés esetén

: A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani. Öblítés közben a szemet tágra kell nyitni. Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén

: A szájat vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. Azonnal hánytatni kell és orvost kell hívni. Nem szabad tejet vagy alkoholtartalmú italt adni. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek

Ország HU 000000043403

: Asztmás külső Köhögés Légzési rendellenesség Allergiás reakciók Túlzott könnyezés Bőrpír Fejfáfás 3 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016

Verzió 2.0

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

Dermatitisz Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében. Kockázatok

: izgató hatások szenzibilizáló hatások Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve ártalmas. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Légúti irritációt okozhat. Feltehetően rákot okoz. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés

: Tünetileg kell kezelni.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag

: A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Veszélyes égéstermékek

: Veszélyes égéstermékek nem ismertek

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat Tűzoltók különleges védőfelszerelése

: Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.

További információk

: Szabvány eljárás kémiai tüzek esetére.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések

: Személyi védőfelszerelést kell használni. Megfelelő védőruházat és védőfelszerelés nélkül a tevékenység nem engedélyezett.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések Ország HU 000000043403

: Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. 4 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016

Verzió 2.0

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Szennyezésmentesítés módszerei

: Inert nedvszívó anyaggal (pl.homok, szilikagél, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor) kell felitatni. Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell tartani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra A személyi védelemről lásd a 8. részt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

: Az aeroszol képződést el kell kerülni. A megadott munkahelyi expozíciós határokat nem szabad túllépni (lásd a 8. részt). Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. A személyi védelemről lásd a 8. részt. Olyan személyek, akiknél elõfordult bõr túlérzékenység, asztma, allergia, krónikus vagy akut légzõrendszeri megbetegedés, nem alkalmazhatók olyan eljárásban, ahol ezt a keveréket használják. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. A munkahelyen elegendõ légcserérõl és/vagy elszívásról gondoskodni kell. A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános higiéniai előírásokat tartsuk be.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

: A megelőző tűzvédelem normál intézkedései.

Egészségügyi intézkedések

: A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Használat közben enni, inni nem szabad. Használat közben tilos a dohányzás. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt A tárolási helyekre és a tárolóedényekre vonatkozó követelmények

: A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. A nyitott göngyölegeket óvatosan vissza kell zárni, és állítva kell tárolni, hogy a kifolyást megakadályozzuk. Tárolás: a helyi szabályozásnak megfelelően.

Egyéb adatok

: Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Különleges felhasználás(ok)

Ország HU 000000043403

: Nincs adat

5 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016

Verzió 2.0

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1 Ellenőrzési paraméterek Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van. 8.2 Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelés Szemvédelem

: Biztonsági szemüveg oldalvédővel Szemmosó palack tiszta vízzel

Kézvédelem

: Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő, vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése során mindenkor. Alkalmas rövid ideig történő használatra vagy kifröccsenés elleni védelemre: Butil-/Nitrilkaucsuk védőkesztyű (0,4 mm), A szennyezett kesztyűt el kell távolítani. Tartós terhelés esetén használható: Viton kesztyű (0,4 mm vtg.) áttörési idő >30 perc.

Bőr- és testvédelem

: Személyi védőeszköz (pl. MSZ EN ISO 20345 szabvány szerinti biztonsági lábbeli, hosszúujjúvédőruházat, hosszúnadrág). Gumikötény és -csizma viselése ajánlott a termékek összeöntésekor és keverésekor.

Légutak védelme

: A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani. Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. szerves gáz szűrő (A típus) A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Ezt elérhetjük helyi elszívó berendezéssel vagy általános szellőztetéssel (MSZ EN 689 - Munkahelyi levegő. Útmutató az inhalatív vegyianyag-expozíció becslésére a határértékekkel való öszszehasonlításhoz és a mérési stratégiához). Ez különösen érvényes az elegyítés / keverés területére. Amennyiben ez nem elegendő ahhoz, hogy a koncentrációk alatta maradjanak a foglalkozási expozíciós határértékeknek, úgy légzésvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést, különösen zárt térben.

Ország HU 000000043403

6 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016

Verzió 2.0

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

Környezeti expozíció-ellenőrzések Általános tanácsok

: Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk Külső jellemzők : folyadék Szín

:

barna

Szag

:

jellegzetes

Szagküszöbérték

:

Nincs adat

Lobbanáspont

:

101 °C

Öngyulladási hőmérséklet

:

Nincs adat

Bomlási hőmérséklet

:

Nincs adat

Alsó robbanási határ (Térf. %) Felső robbanási határ (Térf. %) Tűzveszélyesség

:

Nincs adat

:

Nincs adat

:

Nincs adat

Robbanásveszélyes tulajdonságok

:

Nincs adat

Oxidáló tulajdonságok

:

Nincs adat

pH-érték

:

Nincs adat

Olvadáspont/olvadási tarto: mány / Fagyáspont Forráspont/forrási hőmérsék- : lettartomány Gőznyomás :

Nincs adat

Sűrűség

:

kb.1,2 g/cm3 a 20 °C

Vízben való oldhatóság

:

oldhatatlan

Megoszlási hányados: noktanol/víz Dinamikus viszkozitás

:

Nincs adat

:

Nincs adat

Ország HU 000000043403

Nincs adat 0,01 hPa

7 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016

Verzió 2.0

Kinematikus viszkozitás

:

>20,5 mm2/s a 40 °C

Relatív gőzsűrűség

:

Nincs adat

Párolgási sebesség

:

Nincs adat

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

9.2 Egyéb információk Nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció. 10.2 Kémiai stabilitás A termék kémiailag stabil. 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók

: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

10.4 Kerülendő körülmények Kerülendő körülmények

: Nincs adat

10.5 Nem összeférhető anyagok Kerülendő anyagok

: Nincs adat

10.6 Veszélyes bomlástermékek Az utasítás szerint tárolva és alkalmazva nem bomlik.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás Belélegezve ártalmas. Komponensek: Diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues: Akut toxicitás, szájon át : LD50 orális (Patkány): > 10.000 mg/kg Akut toxicitás, belélegzés

: Akut toxicitási érték: 1,5 mg/l Expozíciós idő: 4 h Vizsgálati légkör: por/köd Módszer: Szakértői vélemény

Akut toxicitás, bőrön át

: LD50 bőrön keresztül (Nyúl): > 9.400 mg/kg

4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'diisocyanatodiphenylmethane, 2,2'-oxydi: Ország HU 000000043403

8 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016

Verzió 2.0

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

Akut toxicitás, szájon át

: LD50 orális (Patkány): > 5.000 mg/kg

Akut toxicitás, bőrön át

: LD50 bőrön keresztül (Nyúl): > 9.400 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció Bőrirritáló hatású. Termék: Megjegyzések: Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemirritációt okoz. Termék: Megjegyzések: Súlyos szemirritációt okoz. Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Bőrszenzibilizáció: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Légúti túlérzékenység: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Termék: Megjegyzések: Allergiás bőrreakciót válthat ki. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Termék: Csírasejt-mutagenitás- Becslés

: Nincs adat

Rákkeltő hatás Feltehetően rákot okoz. Termék: Rákkeltő hatás - Becslés

: Feltehetően rákot okoz.

Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra. Termék: Reprodukciós toxicitás Becslés

: Nincs adat

Nincs adat Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Légúti irritációt okozhat.

Ország HU 000000043403

9 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016

Verzió 2.0

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Belégzési toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem került besorolásra.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 12.1 Toxicitás Nincs adat 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság Nincs adat 12.3 Bioakkumulációs képesség Nincs adat 12.4 A talajban való mobilitás Nincs adat 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Termék: Becslés

: Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban..

12.6 Egyéb káros hatások Termék: További ökológiai információ

: Erről a termékről nincs adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 13.1 Hulladékkezelési módszerek Termék

Ország HU 000000043403

: A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi 10 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016

Verzió 2.0

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Európai Hulladék Katalógus

:

08 04 09* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók és tömítőanyagok hulladékai

Szennyezett csomagolás

: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR Nem veszélyes áru IATA Nem veszélyes áru IMDG Nem veszélyes áru 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nincs adat 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Tiltás/Korlátozás REACH - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások (XVII. Melléklet)

: Tiltott és/vagy korlátozott (Diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues) (4,4'-Methylenediphenyl diisocyanate, oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,4'diisocyanatodiphenylmethane, 2,2'oxydi)

REACH - A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája ( 59. cikk).

: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve (=> 0.1 %).

REACH - Az engedélyköteles anyagok jegyzéke (XIV. Melléklet)

: Nem alkalmazható

REACH információ: Ország HU 000000043403

a Sika termékek minden felhasznált összetevőjét: - beszállítónk előregisztrálta vagy regisztrálta, és / vagy 11 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016

Verzió 2.0

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

- a Sika cégcsoport előregisztrálta vagy regisztrálta, és / vagy - nem tartoznak e szabályozás alá, és / vagy - mentesülnek a regisztráció alól. Seveso III: Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről. Nem alkalmazható VOC-CH (VOCV)

: nincs VOC vám/adó kötelezettség

VOC-EU

: Nem alkalmazható

Referenciák

: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 20/1979. (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Küözúti Szállításokról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

15.2 Kémiai biztonsági értékelés Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai Biztonsági Értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb információk Az S-mondatok teljes szövege H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas. H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. H335 Légúti irritációt okozhat. H351 Feltehetően rákot okoz. H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket. Egyéb rövidítések teljes szövege Acute Tox. Carc. Eye Irrit. Resp. Sens. Skin Irrit. Skin Sens. Ország HU 000000043403

Akut toxicitás Rákkeltő hatás Szemirritáció Légúti túlérzékenység Bőrirritáció Bőrszenzibilizáció 12 / 13

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Icosit® KC 330 FK New Part B Felülvizsgálat dátuma 02.09.2016 STOT RE STOT SE ADR CAS DNEL EC50 GHS IATA IMDG LD50 LC50 MARPOL OEL PBT PNEC REACH

SVHC vPvB

Verzió 2.0

Nyomtatás Dátuma 02.09.2016

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route Chemical Abstracts Service Derived no-effect level Half maximal effective concentration Globally Harmonized System International Air Transport Association International Maritime Code for Dangerous Goods Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals) Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 Occupational Exposure Limit Persistent, bioaccumulative and toxic Predicted no effect concentration Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency Substances of Very High Concern Very persistent and very bioaccumulative

Az adatlapon található adatok a tudomány mai állását tükrözik. Leírják termékeinket a biztonsági követelményekre nézve, de nem szavatolják az egyes tulajdonságait a termékeknek. Minden esetben a Műszaki Adatlap és az Általános Üzleti Feltételek az irányadóak. Változás az előző kiadás óta!

Ország HU 000000043403

13 / 13

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.