Žiju v demokracii vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty


1 Žiju v demokracii Je tomu již čtvrt století, co se země střední Evropy osvobodily od totality a zařadily se mezi demokratické s...
Author:  Božena Nováková

0 downloads 2 Views 434KB Size

Recommend Documents


No documents


Žiju v demokracii – vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty Žiju v demokracii Je tomu již čtvrt století, co se země střední Evropy osvobodily od totality a zařadily se mezi demokratické státy. Své ukotvení ve společenství zemí západní civilizace, které sdílejí principy osobní svobody, lidské důstojnosti a vlády práva, jsme potvrdili vstupem do Severoatlantické aliance a Evropské unie. Dnešní svět i vývoj v bezprostředním sousedství Evropy ukazuje řadu alternativ v podobě neliberálních a autokratických režimů. Postoje některých čelních politických představitelů ve středoevropských zemích naznačují, že založení našich společností na principech liberální demokracie není ani samozřejmé ani nezvratné. Cílem vzdělávacího programu “Žiju v demokracii” je vést mladé lidi k sebevědomému, aktivnímu občanství, protože základním pilířem demokracie jsou sebevědomí a zodpovědní občané, kteří chápou svá práva a povinnosti. Program “Žiju v demokracii” - je určen především studentům 2. a 3. ročníků středních škol - seznamuje studenty s principy a fungováním demokratického státu - workshop se zkušenými lektory - diskuze s osobnostmi českého politického života, novináři a odborníky

1/5

Žiju v demokracii – vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty Co nabízíme: Žiju v demokracii je 90minutový program ve variantách:

A) Workshop s lektorem (45 minut) a diskuze s osobností (45 minut) - V diskuzích mohou vystoupit tyto již potvrzené osobnosti veřejného života: t.BSFL8PMMOFSÝÏGSFEBLUPSSFQPSUÈäOÓQVCMJDJTUJLZƁFTLÏUFMFWJ[F t4JMWJF-BVEFSoSFEBLUPSLBUâEFOÓLV3FTQFLU t+PTFG1B[EFSLBo[ÈTUVQDFÝÏGSFEBLUPSB"LUVÈMOLjD[ t&NNB4NFUBOB[QLjWBǂLB t'JMJQ)PSLâoOPWJOÈǦBNPEFSÈUPS%757 t%PNJOJL'FSJoSBEOÓNLjTUB5FQMJDF a další - Zapojené osobnosti svou účastí ve vzdělávacím programu nepřebírají zodpovědnost za pozice a názory think-tanku Evropské hodnoty (TTEH). Osobnosti při středoškolských besedách hovoří sami za sebe, TTEH jim pouze poskytuje organizační platformu.

B) Workshop s lektorem (45 minut) a diskuze s českým poslancem/českou poslankyní Evropského parlamentu (45 minut) - Součástí této varianty je esejistická soutěž, která probíhá přibližně měsíc před samotným workshopem. Studenti píší esej na vybrané téma ( viz 4 tematické okruhy) na jejichž základě škola vybere 5 studentů, kteří se budou podílet na přípravě workshopu ve spolupráci s TTEH. Esej slouží jako příprava studentů na workshop.

2/5

Žiju v demokracii – vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty V obou variantách programu nabízíme k výběru 4 tematické okruhy: 1. Demokracie a politický systém – Proč se lidem žije jinak v demokracii a diktatuře? Srovnání života v demokracii a diktatuře. Cílem je uvědomění si rozdílu mezi vymezením mantinelů života totalitním systémem a systémem demokratického práva vlastního svoCPEOÏIPSP[IPEPWÈOÓoTWPCPEVQSPKFWV WZ[OÈOÓ QPIZCVǂJTQPMǂPWÈOÓ QSÈWPWPMFCOÓ či právo na soukromé vlastnictví. 2. Informace a média – Jak se vyznat v labyrintu informací? S boomem informačních prostředků dochází k vytváření nepřehledného labyrintu informací, ve kterém je čím dál tím složitější rozeznat pravdu od lži. Program by měl pomoci studentům porozumět předkládaným informacím a naučit je jak si informace filtrovat, ověřovat je a kriticky o nich přemýšlet.

3/5

Žiju v demokracii – vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty 3. Sebevědomé občanství – Jak mohu něco změnit? .dzäF KFEJOFD B [WMÈÝULj NMBEâ ǂMPWLjL TÈN OLjDP [NLjOJU  +BLÏ NPäOPTUJ B OÈTUSPKF NBKÓ PCǂBOÏ $ÓMFNKFTF[OÈNJUTUVEFOUZTNPäOPTUNJBLUJWOÓIPPCǂBOTUWÓ UFEZPWMJWǟPWÈOÓ života a dění ve veřejném prostoru. 4. Mezinárodní politika – Co hýbe dnešním světem? Svět tvoří jednotky, které se navzájem ovlivňují, tvoří společně jeden velký mezinárodní TZTUÏN B W[ÈKFNOLj GPSNVKÓ NF[JOÈSPEOÓ ELjOÓ  LUFSÏ TF EZOBNJDLZ NLjOÓ 8PSLTIPQ pomůže studentům orientovat se v současné mezinárodní politice, tak aby byli schopni porozumět aktuálnímu dění ve světě. 1ǦFELPOÈOÓNXPSLTIPQVPCESäÓKFIPÞǂBTUOÓDJQPELMBEPWâEPLVNFOUWZQSBDPWBOâ"OBlytickým týmem TTEH dle vybraného tématu, sloužící studentům jako podklad pro přípravu k diskuzi.

4/5

Žiju v demokracii – vzdělávací program think-tanku Evropské hodnoty Vzdělávací program „Žiju v  demokracii“ je realizován na středních školách zdarma think-tankem Evropské hodnoty - nevládní odbornou institucí bránící liberální EFNPLSBDJJWFTQPMVQSÈDJT.JOJTUFSTUWFNÝLPMTUWÓ NMÈEFäFBULjMPWâDIPWZB&WSPQTLâN parlamentem. Od roku 2005 se jako nevládní nezisková organizace, která není spojena s žádnou politickou stranou, věnujeme výzkumné a vzdělávací činnosti. Vedle vydávání odborných publikací a komentářů pro média, pořádáme konference, semináře a školení pro odbornou i širší veřejnost. Na svých akcích zprostředkováváme dialog mezi politiky, odborníky, novináři, podnikateli i studenty. Pro program “Žiju v demokracii” čerpáme ze zkušenosti z předchozích aktivit na středních školách. V uplynulém školním roce jsme navštívili více než desítku středních škol v rámci debatní série na téma “Čím se platí za svobodu.” 1SPWÓDFJOGPSNBDÓKFLEJTQP[JDJQSPKFLUPWÈLPPSEJOÈUPSLBÀULjQÈOLB$[FSOJOPWÈ

5/5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.