IKS Akciový Střední a východní Evropa Výroční zpráva za rok 2016


1 2016 IKS Akciový Střední a východní Evropa Výroční zpráva za rok 2016 Investiční kapit&aacut...
Author:  Irena Zemanová

0 downloads 1 Views 1MB Size

Recommend Documents


IKS Balancovaný - dynamický. Výroční zpráva za rok 2016
1 2016 IKS Balancovaný - dynamický Výroční zpráva za rok 2016 Investiční kapitálová společnost...

DOTAZNÍK ZA ROK 2016
1 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW S...

za rok 2016 a Konsolidovanú výročnú správu Obce Pribeta za rok 2016
1 VII. ročník 4. číslo december 2017 ZDARMA vychádza štvrťročne ISSN VII. évfolyam 4. szám december INGYENES...

Výroční zpráva za rok 2016
1 Jihočeský vodárenský svaz, z. s. p. o. Výroční zpráva za rok2 Vážení zástupci člens...

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016
1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 20162 Obsah Základní údaje Programy pro rodiny Programy pro ženy a pro muže... 8 Pro...

Výroční zpráva za rok 2016
1 Výroční zpráva za rok 2016 NÁZEV ORGANIZACE Český svaz zrakově postižených sportovců Czech Blind Sportsmen...

Výroční zpráva za rok 2016
1 Spolek MOST České Budějovice Výroční zpráva za rok 2016 Drazí mladí, došli jsme k poslední e...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
1 Obec Horní Tošanovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identif...

Závěrečný účet za rok 2016
1 Obec Martinice Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Martinice ...

Závěrečný účet za rok 2016
1 KEO-W /Uc15v strana: 1 /1 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název I...2016

IKS Akciový – Střední a východní Evropa Výroční zpráva za rok 2016

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. předkládá investorské veřejnosti Výroční zprávu fondu IKS Akciový - Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. za rok 2016. Výroční zpráva obsahuje všechny povinné údaje stanovené vyhláškou č. 244/2013

Sb.

a

§234

společnostech a fondech.

zákona

č.

240/2013

Sb.,

o

investičních

 Údaje o činnosti obhospodařovatele ve vztahu k majetku fondů v účetním obdobím Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (dále „IKS KB“ nebo „Společnost“) obhospodařovala k 31. 12. 2016 celkem 14 otevřených podílových fondů. U všech těchto fondů působila IKS KB jako hlavní manažer a správce majetku.  _  _ _

_ _

 _

Fondy peněžního trhu

KB Peněžní trh, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Dluhopisové fondy IKS Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. KB Privátní správa aktiv 1, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Smíšené fondy

_ _

IKS Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. IKS Balancovaný - dynamický, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. KB Privátní správa aktiv 2, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. KB Privátní správa aktiv 4, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

 _ _ _

KB Konzervativní profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. KB Vyvážený profil, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. KB Absolutních výnosů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

_

 _ _

Fondy fondů

Akciové fondy IKS Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

 Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech otevřených podílových fondů obhospodařovaných Společností byla po celé rozhodné období Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45317054.

 Informace o osobě, která byla depozitářem pověřena úschovou nebo opatrováním majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo více než 1% hodnoty majetku fondu kolektivního investování Custodianem všech otevřených podílových fondů obhospodařovaných Společností byla po celé rozhodné období Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ 114 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČ 45317054.

 Údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým došlo v průběhu účetního období K žádným podstatným změnám ve statutu investičního fondu nedošlo.

 Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu těm z jeho pracovníků nebo vedoucím osobám, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil tohoto fondu. Tyto údaje jsou obsaženy v příloze účetní závěrky Společnosti za rok 2016.

 Metody, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování fondů pod správou Společnosti. Principy, metody a techniky řízení rizik používané Společností při správě portfolií fondů jsou postaveny na základě strategie řízení rizik stanovené mateřskou společností Amundi a jednotně implementované v rámci celé skupiny. V rámci této strategie jsou schváleny základní principy řízení jednotlivých rizik, metody jejich sledování a měření, jakož i nástroje na jejich omezování a cílování. Systém zahrnuje veškeré typy rizik spojené s investičním procesem. 

Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5% hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období Žádné výše uvedené soudní ani rozhodčí spory nebyly v rozhodném období vedeny.Identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytnout investiční služby, která vykonávala činnosti hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování, v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnosti vykonává. V rozhodném období žádná osoba nevykonávala činnosti hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního investování.

        IKS Akciový – Střední a východní Evropa ISIN: CZ0008474632 Investiční společnost: IKS KB Portfolio manažer: Dan Karpíšek (od 12/2010), odborná praxe 17 let, Absolvent VŠE v Praze Depozitář: Komerční banka, a.s. Úplata za obhospodařování: 2,20% Úplata depozitáři: 0,09% Počet emitovaných podílových listů (k datu 31.12.2016): 391 391 387 Aktiva, vlastní kapitál fondu a vlastní kapitál připadající na jeden podílový list za poslední tři uplynulá období: v Kč

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

Aktiva

391 626 770

370 317 885

N/A

VK

388 800 336

368 815 376

N/A

VK/PL

0,9934

0,9011

N/A

Údaje o skladbě a změnách majetku fondu k 31.12.2016:

1,2% 8,1%

5,7% 23,0%

Akcie ČR Akcie Polsko Akcie Maďarsko Akcie Rusko

12,6%

Akcie Turecko Akcie Rumunsko Akcie ostatní země

15,0%

30,1%

Nástroje peněžního trhu

4,4%

Fond IKS Akciový – Střední a východní Evropa posílil v roce 2016 o 10,2 %. Hlavním zdrojem výkonnosti fondu byly ruské a maďarské akcie a také úspěšný výběr akcií obchodovaných na pražské burze. Ruské akcie patřily mezi nejziskovější v regionu díky růstu cen ropy a poklesu politického napětí mezi Ruskem a západem. Investoři ocenili především vstřícnější postoj nové americké administrativy směrem k Rusku. Nejslabší výsledek v portfoliu zaznamenaly turecké akcie, které v meziročním vyjádření zaznamenaly dvouciferné ztráty kvůli nárůstu politického napětí v zemi a s tím spojeného odlivu zahraničního kapitálu ze země. Během roku jsme v portfoliu navyšovaly nejvýznamněji podíl ruských a polských akcií. Na druhé straně jsme redukovaly zastoupení tureckých akcií zhruba o polovinu (z 23 % na 12 %) kvůli politické nejistotě v zemi.

 

IKS Akciový – Střední a východní Evropa Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik S ohledem na komplexnost Value at Risk při hodnocení rizikovosti portfolia je limit specifikovaný ve statutu základním kvantitativním omezením upravujícím celkovou rizikovost portfolia. Hodnota limitu je posuzována pro VaR stanovený metodou historické simulace na hladině spolehlivosti 99 % při investiční horizontu 1 měsíc a minimálně roční historii tržních parametrů. S ohledem na investiční záměr některých portfolií je druhým významným faktorem riziko měnové omezené pro řadu portfolií limitem stanoveným ve statutu. Limit VaR: 20,00 % (aktiva fondu) Limit měnové riziko (maximální otevřená pozice): N/A

 

IKS Akciový – Střední a východní Evropa Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ISIN

Název cenného papíru

Počet ks

Cena pořízení s AÚV (v Kč)

Tržní cena celkem s AÚV (v Kč)

Podíl na aktivech

85 499

15 181 407

25 242 134

6,43%

1

23 105 325

23 105 325

5,89%

SBERBANK OF RUSSIA-ADR

US80585Y3080

Účty v bankách (v CZK)

UCBanky

KOMERČNÍ BANKA

CZ0008019106

18 185

17 207 873

16 011 893

4,08%

ERSTE GROUP BANK

AT0000652011

21 110

15 061 650

15 910 607

4,05%

GAZPROM OAO - ADR

US3682872078

121 202

11 013 918

15 671 113

3,99%

ČEZ

CZ0005112300

36 220

16 030 800

15 578 222

3,97%

LUKOIL ADR

US69343P1057

10 134

8 061 582

14 576 218

3,71%

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA

PLPZU0000011

52 940

10 629 390

10 770 350

2,74%

VIENNA INSURANCE GROUP

AT0000908504

16 589

11 381 713

9 490 567

2,42%

JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR

US55315J1025

21 446

6 799 243

9 223 801

2,35%

MONETA MONEY BANK AS

CZ0008040318

105 424

7 569 904

8 697 480

2,22%

ROSNEFT GDR

US67812M2070

49 371

4 725 511

8 215 192

2,09%

NOVATEK OAO-SPONS GDR REG

US6698881090

2 402

4 857 643

7 969 083

2,03%

PKO BANK POLSKI SA

PLPKO0000016

45 865

7 812 973

7 889 609

2,01%

HACI OMER SABANCI HOLDING AS

TRASAHOL91Q5

110 012

8 172 691

7 334 159

1,87%

BANK PEKAO SA

PLPEKAO00016

9 382

7 891 067

7 230 246

1,84%

OTP BANK RT

HU0000061726

9 762

5 402 498

7 143 628

1,82%

DO AND CO AG

AT0000818802

3 400

8 968 486

5 727 379

1,46%

MOL MAGYAR OLAJ

HU0000068952

2 942

3 993 957

5 275 117

1,34%

TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s.

CZ0009093209

20 000

4 816 550

5 152 000

1,31%

STOCK SPIRITS GROUP PLC

GB00BF5SDZ96

87 714

4 507 960

4 973 109

1,27%

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE

ROSNGNACNOR3

33 343

5 389 923

4 912 649

1,25%

BANCA TRANSILVANIA

ROTLVAACNOR1

345 311

4 127 544

4 851 302

1,24%

TATNEFT GDR

US8766292051

4 501

2 944 160

4 736 063

1,21%

UNIQA INSURANCE GROUP AG

AT0000821103

22 800

3 454 831

4 443 612

1,13%

ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI

TRAASELS91H2

49 700

3 984 343

4 345 370

1,11%

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

ROTGNTACNOR8

2 448

4 052 302

4 284 446

1,09%

VIMPEL LTD-SPON ADR

US92719A1060

42 000

3 533 583

4 135 058

1,05%

ALIOR BANK SA

PLALIOR00045

12 424

4 151 455

4 124 370

1,05%

ELECTRICA SA

ROELECACNOR5

51 923

3 779 355

4 067 725

1,04%

BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE

ROBRDBACNOR2

57 182

4 066 464

4 037 197

1,03%

KRUK SA

PLKRK0000010

2 790

3 411 421

4 035 313

1,03%

CYFROWY POLSAT SA

PLCFRPT00013

26 800

3 775 168

4 000 989

1,02%

EUROCASH SA

PLEURCH00011

16 300

4 275 407

3 927 250

1,00%

 

IKS Akciový – Střední a východní Evropa Vývoj hodnoty podílového listu v rozhodném období 1,10 NAV/PL (CZK) 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 12/2015

1/2016

2/2016

3/2016

4/2016

5/2016

6/2016

7/2016

8/2016

9/2016

10/2016

11/2016

12/2016

IKS Akciový střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Rozvaha k 31.12.2016 (v tisících Kč) Označení 3. a) 6. 11.

4. 9. 12. 14. 15.

Text AKTIVA Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání Akcie, podílové listy a ostatní podíly Ostatní aktiva Aktiva celkem PASIVA Ostatní pasiva Emisní ažio Kapitálové fondy Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Vlastní kapitál celkem Pasiva celkem

Bod 4. 5. 6.

7. 8. 8.

31.12.2016

31.12.2015

25 004 25 004 366 591 31 391 627

1 966 1 966 368 273 78 370 318

2 826 3 266 391 391 -38 298 32 442 388 801 391 627

1 503 -2 180 409 293 0 -38 298 368 815 370 318

IKS Akciový střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Podrozvahové položky k 31.12.2016 (v tisících Kč) Označení Text Podrozvahová aktiva 8. Hodnoty předané k obhospodařování

Bod 19.

31.12.2016 388 801

31.12.2015 368 815

IKS Akciový střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Výkaz zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 (v tisících Kč) Označení 1. 2. 3. c) 4. 5. 6. 19. 23. 24.

Text Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů ostatní výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění

Bod 9. 9. 10. 11. 11. 12. 14.

2016 0 0 12 972 12 972 6 9 384 30 205 33 799 1 357 32 442

2015 7 16 15 109 15 109 6 11 997 -38 977 -35 868 2 430 -38 298

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2016

Příloha účetní závěrky za rok 2016

1.

POPIS FONDU

1.1.

Založení a charakteristika Fondu IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále jen „Fond“) byl zřízen Investiční kapitálovou společností KB, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 34 (dále jen „Společnost“) jako otevřený podílový fond, který není samostatnou právnickou osobou a existuje v rámci Společnosti. Společnost je od 31. 12. 2009 součástí skupiny Amundi (sídlem 90 boulevard Pasteur, 75015 Paříž, Francouzská republika). Fond vznikl zápisem do seznamu investičních fondů vedeném ČNB. Fond je přejímajícím fondem při splynutí fondů, ke kterému bylo uděleno povolení rozhodnutím ČNB č.j. 2014/040855/CNB/570 ze dne 22. září 2014, které nabylo právní moci dne 9. října 2014, na základě kterého došlo dne 1. ledna 2015 ke splynutí těchto fondů: - „KB Akciový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.“ a - „IKS Akciový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.“ Fond podléhá regulačním požadavkům zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „Zákon“ nebo „ZISIF“), který je platný a účinný od 19. 8. 2013. Ve smyslu Zákona je Fond speciálním fondem cenných papírů. Společnost je investiční společností ve smyslu platných zákonů a vystupuje jako právnická osoba, která shromažďuje peněžní prostředky právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání (kolektivní investování). Počet vydávaných podílových listů není omezen. Společnost si však vyhrazuje právo vydávání podílových listů dočasně pozastavit nejdéle na 3 měsíce v souladu se Zákonem. Podílové listy Fondu jsou nabízeny pouze v České republice. Fond byl zřízen na dobu neurčitou. Fond je spravován Společností, která je dle Zákona zodpovědná za obhospodařování majetku ve Fondu. Obhospodařováním majetku se rozumí správa majetku a nakládání s ním. Fond se zaměřuje na investice na světových akciových trzích. Statut Fondu dále obsahuje informace o způsobu stanovení budoucí hodnoty investované částky, která vyplývá ze zvolené investiční strategie. Podílový fond může investovat do doplňkového likvidního majetku, kterým jsou vklady a termínované vklady uvedené v Zákoně. Limity Fondu jsou dodržovány na základě Zákona, případně jsou v souladu se Zákonem upraveny ve statutu Fondu. Prostředky shromážděné ve Fondu, které nejsou investovány do cenných papírů fondů kolektivního investování nebo doplňkového likvidního majetku, mohou být investovány pouze do majetku, do kterého může investovat speciální fond cenných papírů dle Zákona. Depozitářem Fondu je na základě uzavřené smlouvy Komerční banka, a.s. Fond není součástí žádného konsolidačního celku. Fond nemá žádné zaměstnance. Veškerou administrativu spojenou s podnikatelskou činností Fondu provádí dodavatelským způsobem Společnost.

1.2.

Statut Fondu, odměna za obhospodařování a odměna depozitáři Základním dokumentem Fondu je statut, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi podílníky Fondu a Společností. Peněžní prostředky ve Fondu jsou shromažďovány vydáváním podílových listů Fondu. Takto získané prostředky jsou obhospodařovány Společností.

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

2

Příloha účetní závěrky za rok 2016 Výše úplaty za obhospodařování majetku Fondu činí maximálně 2,20 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu a je hrazena Společnosti z majetku Fondu. Průměrná roční hodnota fondového kapitálu se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového kapitálu ke každému obchodnímu dni. Úplata za obhospodařování majetku Fondu je splatná v měsíčních splátkách, na základě faktury vystavené Společností. V příslušném měsíci se každý obchodní den vypočte výše úplaty, což je hodnota fondového kapitálu k danému dni vynásobená 1/365-tinou smluvně stanoveného procenta a vynásobená počtem kalendářních dní mezi aktuálním obchodním dnem a předchozím obchodním dnem. Celková měsíční úplata je dána součtem jednotlivých úplat spočtených ke každému obchodnímu dni příslušného měsíce. Výše úplaty depozitáři je stanovena na základě průměrné hodnoty fondového kapitálu za účetní období a činí nejvýše 0,15 % průměrné hodnoty fondového kapitálu za účetní období. Průměrná roční hodnota fondového kapitálu se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového kapitálu ke každému obchodnímu dni. Veškeré další náklady související s obhospodařováním Fondu, které nejsou vyjmenované ve statutu Fondu, jsou zahrnuty v úplatě za obhospodařování. 1.3.

Představenstvo a dozorčí rada Společnosti k 31. 12. 2016

Funkce

Jméno

Představenstvo

předseda místopředseda místopředseda

Franck du Plessix Ing. Pavel Hoffman Tony du Prez

Dozorčí rada

předseda člen člen

Fathi Jerfel Christophe Lemarie Yann Robin Dumontheil

V průběhu účetního období nedošlo ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady Společnosti.

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

3

Příloha účetní závěrky za rok 2016

2.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Základní účetní pravidla použitá při sestavování této účetní závěrky jsou uvedena níže.

2.1.

Účetní principy Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví Fondu vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a v souladu a v rozsahu stanoveném Vyhláškou Ministerstva financí ČR 501/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce, a Českými účetními standardy pro finanční instituce, kterými se stanoví základní postupy účtování. Fond je povinen dodržovat regulační požadavky Zákona. Účetní závěrka respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit. Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení účetní závěrky. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Fond vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč, pokud není uvedeno jinak.

2.2.

Okamžik uskutečnění účetního případu Fond účtuje o prodeji a nákupu cenných papírů v okamžiku uzavření smlouvy (tzv. trade date) v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy a vypořádáním není delší než doba obvyklá. Dále je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř. o nichž jsou k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních předpisů.

2.3.

Zachycení operací v cizích měnách Aktiva a pasiva v cizí měně jsou vykázána v účetní závěrce v Kč s použitím směnného kurzu České národní banky platného k datu sestavení účetní závěrky. Výnosy a náklady v cizích měnách jsou v účetním systému Fondu zachyceny v Kč a v účetní závěrce jsou tedy vykázány přepočtené směnným kurzem platným k datu transakce. Realizované a nerealizované kursové zisky či ztráty jsou vykázány v položce Zisk nebo ztráta z finančních operací.

2.4.

Cenné papíry V souladu se strategií Fondu jsou všechny cenné papíry klasifikovány jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Fond drží veškeré cenné papíry v portfoliu k obchodování. Cenné papíry v portfoliu k obchodování jsou finanční aktiva (akcie a podílové listy) nabytá Fondem za účelem tvorby zisku z pohybů cen v krátkodobém časovém horizontu, zpravidla do jednoho roku. Cenné papíry jsou při prvotním zachycení oceněny pořizovací cenou, jejíž součástí jsou přímé transakční náklady (poplatky obchodníkům s cennými papíry a trhům). Od okamžiku sjednání obchodu přeceňuje

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

4

Příloha účetní závěrky za rok 2016 Fond tyto cenné papíry na reálnou hodnotu. Úbytky cenných papírů jsou oceňovány metodou vážených průměrných cen. Cenné papíry jsou vykazovány v rozvaze v položce Akcie, podílové listy a ostatní podíly. Realizované kapitálové zisky a ztráty a zisky a ztráty vyplývající ze změny reálné hodnoty cenných papírů jsou zahrnuty do Výkazu zisku a ztráty v položce Zisk nebo ztráta z finančních operací. Tržní hodnota cenných papírů je počítána v souladu se Zákonem (ZISIF). Oceňování veřejně obchodovatelných i neobchodovatelných cenných papírů v portfoliu Fondu je prováděno dle Zákona. Cenné papíry jsou dle Zákona oceněny cenou uvedenou na veřejném trhu, která je případně upravena dle pravidel v něm uvedených. Není-li k dispozici tržní cena, je použita hodnota vypočtená dle oceňovacích modelů založených na diskontování budoucích peněžních toků dle výnosové křivky vypočtené s využitím systému Reuters, popřípadě hodnota, kterou s vynaložením odborné péče stanovila Společnost. 2.5.

Pohledávky a závazky Fond účtuje o pohledávkách vzniklých při obchodování s cennými papíry a o ostatních provozních pohledávkách v nominální hodnotě. Dle zásady opatrnosti jsou vytvářeny opravné položky ve výši 100 % k neuhrazeným pohledávkám po splatnosti z titulu nevyplaceného nároku na výplatu z cenných papírů. Instrument opravných položek nebyl v roce 2016, resp. v roce 2015 v účetnictví Fondu použit. Fond účtuje o závazcích vzniklých při obchodování s cennými papíry a o provozních závazcích v nominální hodnotě.

2.6.

Daň z příjmů Daň z příjmů je počítána v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky na základě zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů. Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob platná pro rok 2016, resp. 2015 pro podílové fondy 5 %. Odložená daň se vypočte ze všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude s vysokou pravděpodobností možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti.

2.7.

Vlastní kapitál Fondu Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu a počtu vydaných podílových listů k danému dni. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě denně stanovované prodejní ceny.

2.8.

Emisní ážio Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.

2.9.

Výnosové a nákladové úroky a výnosy z dividend Výnosové a nákladové úroky jsou vykazovány na akruálním principu. Dividendové výnosy jsou účtovány k datu účinnosti nároku na jejich výplatu (datum ex-dividend). Dividendové výnosy z tuzemských cenných papírů jsou zachyceny po odpočtu srážkové daně. Dividendové výnosy ze zahraničních cenných papírů jsou zachyceny před odpočtem srážkové daně. Daň ze zahraničních dividend je vykázána v bodě 14.

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

5

Příloha účetní závěrky za rok 2016

2.10. Náklady na poplatky a provize Jednorázové poplatky s výjimkou těch, které jsou přímo spojeny s nákupem cenných papírů, jsou účtovány přímo do nákladů. 2.11. Regulatorní požadavky Investiční společnosti a jimi obhospodařované podílové fondy podléhají regulaci a dohledu ze strany České národní banky – sekce pro dohled nad kapitálovým trhem. Depozitář – Komerční banka, a.s. dohlíží v souladu se Zákonem (ZISIF) na to, zda činnost Fondu probíhá v souladu s tímto Zákonem a statutem Fondu. 2.12. Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 2.13. Změna účetních metod a postupů V průběhu roku nedošlo k žádným změnám účetních metod ani nebyly provedené žádné opravy významných chyb.

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

6

Příloha účetní závěrky za rok 2016

3.

ŘÍZENÍ RIZIK

3.1.

Přístupy k řízení rizik Investiční politika zakotvená ve statutech jednotlivých fondů spravovaných Společností, která je dále rozpracována v investiční strategii Fondu, stanovuje Společnosti různé investiční priority pro investování ve Fondu. Celkové investiční prostředí fondu je pak vymezeno v souboru interních vazeb a limitů, jež představují tzv. mikroproces Fondu a jež je autorizován příslušnými orgány na úrovni Společnosti či nadřízeného útvaru řízení rizik AMUNDI Group. V souladu s tímto zvolila Společnost přístup odděleného sledování jednotlivých investičních rizik a schvaluje v souladu s přijatou investiční politikou Fondu způsoby a metody kontroly a řízení tržních rizik Fondu. Jedná se zejména v závislosti na typu Fondu o měnová, kreditní a úroková rizika. Metodika vyhodnocování a kontroly je navržena oddělením risk managementu a zohledňuje základní metodologické přístupy stanovené legislativou a používané celou skupinou AMUNDI. Vyhodnocování je prováděno periodicky příslušným útvarem odpovědným za kontrolu dodržování zákonných a interně stanovených investičních omezení a limitů. Kontrola zákonných omezení a vazeb je prováděna oddělením risk managementu Společnosti. Investičním cílem Fondu je co nejvyšší zhodnocování majetku ve Fondu v dlouhodobém investičním horizontu investováním zejména na trzích střední a východní Evropy, doplněných o vybrané investice z ostatních rozvojových zemí. Podle klasifikace fondů AKAT ČR se jedná o akciový fond. Fond podléhá souboru interních limitů, které přímo ovlivňují cizoměnovou rizikovou expozici, akciovou alokaci na jednotlivých trzích dle jejich volatility, popř. další charakteristiky Fondu. Příslušné limity jsou aplikovány adekvátně povaze Fondu. V případě nákupu instrumentů nového typu, jsou tyto instrumenty předem analyzovány nejen z hlediska kreditního rizika, ale i z hlediska tržního rizika, které mohou vnést do portfolia, popř. které mohou napomoci z portfolia eliminovat, na základě čehož je posouzena jejich vhodnost, popř. přijatelný podíl v portfoliu. Společnost sleduje rizikové expozice v rozložení na měnové, kreditní a úrokové rizika. Na základě toho mohou být identifikovány kritické rizikové segmenty, přičemž tato identifikace pak zpětně ovlivňuje investiční proces.

3.2.

Kreditní riziko V souladu se statuty a investičními strategiemi stanovuje Společnost pravidla a postupy pro výběr investičních instrumentů tak, aby celkový kreditní profil alokovaných investic odpovídal charakteru Fondu. Nové typy instrumentů musí splňovat podmínky mikroprocesu, v některých případech je vyžadováno individuální schvalování investičním výborem nebo oddělením risk managementu včetně specifikace maximálních limitů a fondů, pro které jsou investice určeny.

3.3.

Riziko likvidity Dalším monitorovaným rizikem je riziko likvidity. Představuje riziko, že Fond nebude mít dostatek hotovostních zdrojů ke splnění závazků vyplývajících z finančních kontraktů. Likvidita je monitorována a řízena na základě analýzy absorpce trhu při likvidaci investovaných pozic a na základě odhadovaných peněžních toků a v souvislosti s tím je také upravována struktura portfolia cenných papírů a termínových vkladů. Podle Zákona je Společnost povinna odkoupit podílový list bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva na jeho odkoupení. Jelikož v držení Fondu jsou cenné papíry obchodované na světových burzách, které lze realizovat během několika dnů, je nepravděpodobné, že by Fond nebyl z důvodu absence likvidních prostředků schopen dostát svým závazkům. Společnost může v souladu s ustanoveními Zákona (ZISIF) pozastavit vydávání nebo odkupování podílových listů podílového fondu nejdéle na 3 měsíce, pokud by to bylo nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. K pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů může dojít zejména na přelomu kalendářního roku, v případě živelných událostí, při velmi silných výkyvech na finančních trzích a při velkých požadavcích na prodej nebo odkupování podílových listů, pokud by mohly ohrozit majetek v podílovém fondu.

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

7

Příloha účetní závěrky za rok 2016

Kvantitativní informace o zbytkové splatnosti aktiv a pasiv jsou uvedeny v sekci 17. 3.4.

Úrokové riziko Riziko úrokové sazby představuje riziko změny hodnoty finančního nástroje v důsledku změny tržních úrokových sazeb. Časové období, po které je úroková sazba finančního nástroje pevně stanovena indikuje, do jaké míry je tento nástroj vystaven riziku úrokové sazby. Záměrem vedení Společnosti je řídit riziko fluktuace reálné hodnoty aktiv Fondu způsobené změnou úrokových sazeb v závislosti na investičním profilu Fondu a očekávaném vývoji trhu. Kvantitativní informace o úrokové pozici jsou uvedeny v sekci 16.

3.5.

Měnové riziko Měnová rizika Fondu jsou každodenně vyhodnocována stanovením aktuálního měnového rizika Fondu na 95% hladině spolehlivosti. Model zohledňuje korelace jednotlivých měn. Výsledné měnové riziko je srovnáváno se schváleným maximálním limitem stanoveným pro každý fond investičním výborem. Kvantitativní informace o devizové pozici jsou uvedeny v sekci 18.

3.6.

Operační a právní rizika Rizika operační a právní jsou nastavena podle jednotné politiky Společnosti.

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

8

Příloha účetní závěrky za rok 2016

4.

POHLEDÁVKY ZA BANKAMI Běžné účty jsou splatné na požádání. Fond ukládá peněžní prostředky na termínované vklady u bank v případě, kdy nejsou využity pro operace s cennými papíry. 31.12.2016 25 004 25 004

Běžné účty u bank Pohledávky za bankami celkem 5.

31.12.2015 1 966 1 966

CENNÉ PAPÍRY K OBCHODOVÁNÍ Veškeré cenné papíry v majetku Fondu kromě podílových listů jsou registrované na Burze cenných papírů Praha nebo zahraničních burzách. Podílové listy, které nemají povinnost být registrované na burzách, jsou odkupovány investiční společností, která je obhospodařuje.

Akcie Podílové listy Akcie a podílové listy Cenné papíry k obchodování celkem z toho: zisky / ztráty z přecenění 2

Čistá cena Reálná pořízení 1 hodnota 31.12.2016 31.12.2016 332 646 363 018 3 668 3 573 336 314 366 591 336 314 366 591 30 277

Čistá cena pořízení1 31.12.2015 418 317 4 194 422 511 422 511

Reálná hodnota 31.12.2015 364 605 3 668 368 273 368 273 -54 238

31.12.2016 50 822 312 196 3 573 366 591

31.12.2015 54 054 310 551 3 668 368 273

Akcie a podílové listy k obchodování v reálné hodnotě dle trhů zahrnují:

-tuzemské akcie -zahraniční akcie -zahraniční podílové listy Celkem akcie a podílové listy k obchodování Zahraniční cenné papíry pochází zejména z USA, Turecka a Rakouska. Akcie a podílové listy k obchodování dle emitentů v reálné hodnotě:

Akcie a podílové listy k obchodování - finanční instituce v České republice - ostatní instituce v České republice - finanční instituce v zahraničí - ostatní instituce v zahraničí Akcie a podílové listy k obchodování celkem 6.

31.12.2016

31.12.2015

24 709 26 113 130 445 185 324 366 591

12 031 42 023 127 597 186 622 368 273

OSTATNÍ AKTIVA Očekávané dividendové výnosy - zahraniční Ostatní aktiva celkem

31.12.2016 31 31

31.12.2015 78 78

Čistá cena pořízení představuje reálnou hodnotu cenného papíru z posledního dne předchozího účetního období nebo hodnotu, za kterou byl cenný papír pořízen v průběhu účetního období. 1

Tato položka představuje zisk nebo ztrátu z přecenění cenných papírů, které byly v portfoliu k 31.12.2016 (31.12.2015).

2

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

9

Příloha účetní závěrky za rok 2016

7.

OSTATNÍ PASIVA 31.12.2016 670 203 26 786 1 141 2 826

Daňové závazky Závazky vůči podílníkům Závazky vůči Společnosti Dohadné účty pasivní Zúčtování s trhem Ostatní pasiva celkem

31.12.2015 564 110 50 779 0 1 503

Závazky vůči podílníkům představují vklady přijaté od podílníků po dobu do vydání podílových listů. Položka Dohadné účty pasivní představuje převážně nevyfakturovaný obhospodařovatelný poplatek za měsíc prosinec.

8.

KAPITÁLOVÉ FONDY A EMISNÍ ÁŽIO Fond nemá základní kapitál. Kapitál podílového fondu účtovaný na účet Kapitálové fondy se skládá z 391 391 387 ks podílových listů (2015: 409 292 686 ks) jejichž jmenovitá hodnota je 1 Kč. Základem pro stanovení ceny podílového listu Fondu pro účely vydávání podílových listů Fondu a pro účely zpětného prodeje podílových listů Fondu je vlastní kapitál Fondu. Cena podílového listu se tedy stanovuje na základě ceny jednoho podílu, a to jako násobek jmenovité hodnoty podílového listu a ceny jednoho podílu. Do prodejní ceny podílového listu je případně promítnut budoucí daňový závazek z nerealizovaného zisku vzniklý z přecenění cenných papírů. Rozdíl mezi nominální hodnotou podílových listů a cenou podílových listů při jejich vydávání i při zpětném prodeji je emisní ážio. Emisní ážio je vykazováno samostatně. Hodnota podílového listu k poslednímu dni roku 2016 činila 0,9934 Kč (2015: 0,9011 Kč). O zisk za rok 2016 ve výši 32 442 tis. Kč bude v souladu se statutem Fondu snížena neuhrazená ztráta předcházejících období. O ztrátu za rok 2015 ve výši 38 298 tis. Kč byla v souladu se statutem Fondu zvýšena neuhrazená ztráta předcházejících období. Fond ke dni 1. 1. 2015 splynul s fondem „KB Akciový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.“ a s fondem „IKS Akciový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Ztráta fondu KB Akciový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. za rok 2014 ve výši 50 561 tis. Kč a ztráta fondu IKS Akciový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti, a.s. za rok 2014 ve výši 3 457 tis. Kč byly jako součást vlastního kapitálu Fondu vložené do nového fondu IKS Akciový – Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Přehled změn Kapitálových fondů a emisního ážia:

1. 1. 2015 Vydané 2015 Odkoupené 2015 Zůstatek k 31. 12. 2015 Vydané 2016 Odkoupené 2016 Zůstatek k 31. 12. 2016

Kapitálové fondy (v tis. Kč) 457 476 23 634 71 817 409 293 62 748 80 650 391 391

Emisní ážio / disážio (-) (v tis. Kč) 0 291 2 471 - 2 180 - 4 072 - 9 518 3 266

Celkem (v tis. Kč) 457 476 23 925 74 288 407 113 58 676 71 132 394 657

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

10

Příloha účetní závěrky za rok 2016

9.

ČISTÉ ÚROKOVÉ VÝNOSY Čisté výnosy z úroků zahrnují: 2016 0 0 0 0 0

Úroky z běžných účtů a termínovaných vkladů Výnosové úroky celkem Úroky z běžných účtů a termínovaných vkladů Nákladové úroky celkem Čisté úrokové výnosy celkem 10.

VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLU Ze zahraničních akcií Z tuzemských akcií Přijaté dividendy celkem

11.

2015 7 7 16 16 -9

2016 10 403 2 569 12 972

2015 12 901 2 208 15 109

2016 6 6 338 7 486 367 202 64 639 74 214 0 9 384 -9 378

2015 6 6 365 9 628 475 262 47 856 87 242 35 11 997 -11 991

ČISTÝ NÁKLAD NA POPLATKY A PROVIZE Poplatky a provize zahrnují:

Ostatní provize Výnosy z poplatků a provizí celkem Poplatek za prodej cenných papírů Poplatek za obhospodařování fondu Poplatek depozitáři Poplatek za ostatní služby KB Poplatky za vedení cenných papírů - CDCP Poplatek za custody služby Poplatek auditorovi Ostatní poplatky Ostatní provize Náklady na poplatky a provize celkem Čistý náklad/výnos na poplatky a provize celkem

Společnost má uzavřenou rámcovou smlouvu o úhradě služeb s Komerční bankou a. s. Smlouva upravuje poplatky za služby depozitáře a dále poplatky za ostatní služby (zřízení a vedení běžných účtů, tuzemský a zahraniční platební styk a služby přímého bankovnictví). Poplatek za obhospodařování, hrazený Fondem Společnosti, činí v souladu se statutem Fondu maximálně 2,2 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu. V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou vykonává Komerční banka, a.s., a zároveň v souladu se statutem platí Fond poplatek ve výši maximálně 0,15 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu. 12.

ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANČNÍCH OPERACÍ Zisk/ztráta z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnutou Zisk/ztráta z devizových operací Zisk/ztráta z finančních operací celkem

2016

2015

31 301 - 1 096 30 205

-37 763 -1 214 -38 977

Zisk nebo ztráta z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů představuje především zisky a ztráty z přecenění cenných papírů na reálnou hodnotu a realizované zisky/ztráty z prodejů. IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

11

Příloha účetní závěrky za rok 2016 Zisk nebo ztráta z devizových operací představuje hodnotu realizovaných kurzových rozdílů z devizových účtů a z vypořádání zahraničních pohledávek a závazků a zároveň i rozdíly vzniklé z přecenění majetku, s výjimkou cenných papírů, a závazků v zahraniční měně přeceňovaných na reálnou hodnotu. 13.

GEOGRAFICKÉ OBLASTI

Česká republika 2016 2015 Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Celkem

14.

Evropská unie 2016 2015

Ostatní 2016 2015

Celkem 2016 2015

0

7

0

0

0

0

0

7

0 2 569 6

-16 2 208 6

0 4 893 0

0 5 036 0

0 5 510 0

0 7 865 0

0 12 972 6

-16 15 109 6

-8 781

-11 375

-325

-332

-278

-290

-9 384

-11 997

74

-4 910

2 850

-3 053

27 281

-31 014

30 205

-38 977

-6 132

-14 080

7 418

1 651

32 513

-23 439

33 799

-35 868

DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň splatná – daňová analýza: Hospodářský výsledek před zdaněním Přičitatelné položky Odečitatelné položky Zohlednění daňové ztráty minulých let Základ daně Daň (5%) ze základu daně Oprava daně minulých let Daň splatná ze základu daně celkem Samostatný základ daně (přijaté dividendy ze zahraniční) Daň (15%) ze samostatného základu daně Náklady na splatnou daň celkem

2016 33 799 408 12 972 -21 235 0 0 -203 -203 10 402

2015 -35 868 611 15 109 0 0 0 495 495 12 901

1 560 1 357

1 935 2 430

V roce 2016 dosáhl Fond zisku před zdaněním ve výši 33 799 tis. Kč (2015: ztráty 35 868 tis. Kč). Fond vykazuje v roce 2016 nulovou splatnou daň, protože byla zohledněna daňová ztráta minulých let. Podle zákona o daních z příjmů může Fond převést daňovou ztrátu vzniklou od roku 2011 do příštích pěti let. Výše daňové ztráty, která nebyla uplatněna a bude převedena do dalších let k 31. 12. 2016 činila 29 129 tis. Kč (2015: 50 366 tis. Kč). Odložená daň: Odložená daňová pohledávka – daňové ztráty Celková odložená daň

31.12.2016 1 456 1 456

31.12.2015 2 518 2 518

Odložená daňová pohledávka ve výši 1 456 tis. Kč k 31. 12. 2016 (2015: 2 518 tis. Kč) nebyla z důvodu zásady opatrnosti vykázána dle účetních metod popsaných v bodě 2.6. K 31. 12. 2016 a 31. 12. 2015 neexistují přechodné rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv. IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

12

Příloha účetní závěrky za rok 2016

15.

VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI Za spřízněné osoby lze považovat Společnost. Závazky: 31.12.2016 700 26 726

Nevyfakturovaný obhospodařovatelský poplatek Závazky vůči Společnosti Celkem

31.12.2015 692 50 742

Náklady na poplatky: 2016 7 486 367 202 639 8 694

Poplatek za obhospodařování fondu Poplatek depozitáři Poplatek za ostatní služby KB Poplatek za custody služby Celkem

2015 9 628 475 262 856 11 221

Jedná se o náklady Fondu, které jsou fakturovány Fondu Společností. Příjemcem poplatku za obhospodařování Fondu je Společnost. Ostatní zmíněné náklady hradí Společnost Komerční bance a.s. na základě došlých faktur v měsíčních intervalech. 16.

ÚROKOVÉ RIZIKO Níže uvedená tabulka poskytuje informace o tom, do jaké míry je Fond vystaven riziku úrokové sazby a je založena buď na smluvní době splatnosti finančních nástrojů, nebo v případě, že se úroková míra těchto nástrojů mění před dobou splatnosti, na datu nového stanovení úrokové míry. Aktiva a závazky, které jsou neúročené, jsou zahrnuty ve skupině „Neúročeno“. 31.12.2016:

Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Aktiva celkem Ostatní pasiva Závazky celkem Čisté úrokové riziko

Do 3 měsíců 25 004 0 31 25 035

3 měs. až 1 rok 0 0 0 0

1 rok až 5 let 0 0 0 0

Nad 5 let 0 0 0 0

Neúročeno 0 366 591 0 366 591

Celkem 25 004 366 591 31 391 627

2 156 2 156

670 670

0 0

0 0

0 0

2 826 2 826

22 879

- 670

0

0

366 591

388 801

Do 3 měsíců 1 966 0 78 2 044

3 měs. až 1 rok 0 0 0 0

1 rok až 5 let 0 0 0 0

Nad 5 let 0 0 0 0

Neúročeno 0 368 273 0 368 273

Celkem 1 966 368 273 78 370 318

939 939

564 564

0 0

0 0

0 0

1 503 1 503

1 105

-564

0

0

368 273

368 815

31.12.2015:

Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Aktiva celkem Ostatní pasiva Závazky celkem Čisté úrokové riziko

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

13

Příloha účetní závěrky za rok 2016

17.

RIZIKO LIKVIDITY Níže uvedená tabulka obsahuje aktiva a závazky rozdělené dle zbytkové splatnosti. Zbytková splatnost představuje dobu od data účetní závěrky do data smluvní splatnosti aktiv nebo závazků. Položky, které nemají smluvní splatnost, jsou zahrnuty ve skupině „Nespecifikováno“. 31.12.2016:

Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Aktiva celkem Ostatní pasiva Závazky celkem Čisté riziko likvidity

Do 3 měsíců 25 004 0 31 25 035

3 měs. až 1 rok 0 0 0 0

1 rok až 5 let 0 0 0 0

Nad 5 let 0 0 0 0

Nespecifikováno 0 366 591 0 366 591

Celkem 25 004 366 591 31 391 627

2 156 2 156

670 670

0 0

0 0

0 0

2 826 2 826

22 879

-670

0

0

366 591

388 801

Do 3 měsíců 1 966 0 78 2 044

3 měs. až 1 rok 0 0 0 0

1 rok až 5 let 0 0 0 0

Nad 5 let 0 0 0 0

Nespecifikováno 0 368 273 0 368 273

Celkem 1 966 368 273 78 370 318

939 939

564 564

0 0

0 0

0 0

1 503 1 503

1 105

-564

0

0

368 273

368 815

31.12.2015:

Pohledávky za bankami Akcie a podílové listy Ostatní aktiva Aktiva celkem Ostatní pasiva Závazky celkem Čisté riziko likvidity

Riziko likvidity pro Fond není významné, neboť všechna aktiva jsou reálně přeměnitelná do peněžních prostředků v kratší době, než je předpokládaná realizace odkupů podílníků Fondu. 18.

DEVIZOVÁ POZICE V tabulce je uvedena měnová pozice Fondu po jednotlivých měnách. Nejdůležitějším nástrojem pro řízení měnového rizika je sledování limitů na jednotlivé měny. 31.12.2016: CZK

USD

HUF

PLN

RON

TRY

GBP

Celkem

Pohledávky za bankami

23 105

93

40 1 402

33

279

13

39

25 004

Akcie a podílové listy

80 058

108 750

13 985 16 956

48 846 10 336

366 591

0

0

103 163

108 843

Ostatní pasiva

2 826

0

0

0

0

0

0

0

2 826

Závazky celkem

2 826

0

0

0

0

0

0

0

2 826

100 337

108 843

48 859 10 375

388 801

Ostatní aktiva Aktiva celkem

Čisté měnové riziko

EUR

31

0

14 056 18 358

14 056 18 358

56 198 31 462 0

0

56 231 31 741

56 231 31 741

0

0

31

48 859 10 375

391 627

IKS Akciový Střední a východní Evropa, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

14

Pi'iloha ucetni zaverky za rok 2016

31.12.2015: EUR

HUF

PLN

RON

TRY

GBP

627

51

492

41

110

92

7

27 730

32 941

31 254

81 598

5 853

0

0

0

0

Celkem I 966 368 273 78

32982 31364

81690

5 860

370318

Ostatni aktiva

78

0

0

Aktiva celkem

98 261

86398

5 540

28222

Ostatni Easiva

l 503

0

0

0

0

0

0

0

l 503

Zhazky celkem

1503

0

0

0

0

0

0

0

1503

96 758

86398

5 540

28222

32 982 31364

81690

5 860

368 815

Akcie a podilove listy

Ciste menove riziko

19.

USD

CZK 546 97 715 0

Pohledavky za bankami

85 693

5

MAJETEK A zA VAZKY VYKAZANE V PODROZV AZE V ucetnictvf Fondujsou v podrozvaze vykazany hodnoty pi'edane k obhospodafovani Spolecnosti.

20.

MAJETEK A zA VAZKY NEVYKAZANE V ROZV AZE A PODROZV AZE Fond nema majetek a zavazky, ktere by nebyly vykazany v rozvaze nebo podrozvaze.

21.

VYZNAMNE UDALOSTI MEZI DATEM UCETNi zAVERKY A DATEM JEJIHO SCHVALENi K zadnym vyznarnnym udalostem po datu ucetnf zaverky, ktere by rnely vyznarnny dopad na ucetnf zaverku Fondu, nedoslo.

Sestaveno dne:

21. 4. 2017

C.;?'j[o

o•gfum UOotni jodnotky'

If!!

Franck du Plessix

Ing. Pavel 1-/t r;an

Pi'edseda pi'edstavenstva

M fstopi'edseda pi'edstavenstva

IKS Akciovy Sti'ednf a vychodnf Evropa, otevi'eny podilov:Y fond Investicnf kapitalove spoleenosti KB , a.s.

15

lII

-

-

-

KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobl'e:Zni 1a 186 00 Praha 8 Ceska republika +420 222 123 111 www.kpmg.cz

Zprava nezavisleho auditora pro podilniky investicniho fondu IKS Akciovy - Stredni a vychodni Evropa, otevreny podilovy fond lnvesticni kapitalove spolecnosti KB, a.s. Vyrok auditora

Provedli jsme audit pl'ilozene ucetni zaverky investicniho fondu IKS Akciovy - Stl'edni a vychodni Evropa, otevl'eny podilovy fond lnvesticn i kapitalove spolecnosti KB , a.s. (dale take ,,Fond") sestavene na zaklade ceskych ucetnich pi'edpisu, ktera se sklada z rozvahy k 31. prosinci 2016, vykazu zisku a ztraty za rok koncfcf 31 . prosincem 2016 a pl'ilohy v ucetni zaverce, ktera obsahuje popis pouzitych podstatnych ucetnich metod a dalsi vysvetlujicf informace. Udaje o Fondu jsou uvedeny v bode 1 pl'ilohy v teto ucetni zaverce. Podle naseho nazoru pnlozena ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv Fondu k 31 . prosinci 2016 a nakladu a vynosu a vysledkujeho hospodal'eni za rok koncici 31 . prosincem 2016 v souladu s ceskymi ucetnimi pi'edpisy. Zak/ad pro v'jrok

Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech a standardy Komory auditoru Ceske republiky pro audit, kterymi jsou mezinarodni standardy pro audit (ISA) pl'ipadne doplnene a upravene souvisejicfmi aplikacnimi dolozkami. Nase odpovednost stanovena temito pl'edpisy je podrobneji popsana v odd ilu Odpovednost aud itora za audit ucetni zaverky. V souladu se zakonem o auditorech a Etickym kodexem pl'ijatym Komorou auditoru Ceske republiky jsme na Fondu nezavisli a splnili jsme i dalsi eticke povinnosti vyplyvajici z uvedenych pl'edpisu. Domnivame se, ze dukazni informace, ktere jsme shromazdili , poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadl'eni naseho vyroku. Ostatni informace

Ostatnimi informacemi jsou v souladu s § 2 pism. b) zakona o auditorech informace uvedene ve vyrocni zprave mimo ucetni zaverku a nasi zpravu auditora . Za ostatni informace odpovida statutarni organ spolecnosti lnvesticni kapitalova spolecnost KB, a.s. (dale take ,,Spolecnost"). Nas vyrok k ucetni zaverce se k ostatnim informacim nevztahuje. Pl'esto je vsak soucasti nasich povinnostf souvisejfcfch s auditem ucetni zaverky seznamen f se s ostatnimi informacemi a posouzeni, zda ostatni informace nejsou ve vyznamnem (materialnim) KPMG Cesk~ republika Audit, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Obchodni rejstfik vedenY MltstskYm soudem v Praze oddil C, vlozka 24185

ICO 49619187 DIC CZ699001996 ID dalov6 schr~nky: 8h3glra

nesouladu s ucetni zaverkou ci s nasimi znalostmi o ucetni jednotce ziskanymi behem auditu ucetnf zaverky nebo zda se jinak tyto informace nejevf jako vyznamne (materialne) nespravne. Take posuzujeme, zda ostatni informace byly ve vsech vyznamnych (materialnfch) ohledech vypracovany v souladu s pi'fslusnymi pravnimi pi'edpisy. Timto posouzenfm se rozumf, zda ostatnr informace splnujf pozadavky pravnfch pi'edpisu na formalni nalezitosti a postup vypracovanf ostatnich informaci v kontextu vyznamnosti (materiality), tj . zda pi'ipadne nedodrzeni uvedenych pozadavku by bylo zpusobile ovlivnit usudek cineny na zaklade ostatnich informaci. Na zaklade provedenych postupu, do miry, jiz dokazeme posoudit, uvadime, :Ze •

ostatni informace, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pi'edmetem zobrazenf v ucetni zaverce, jsou ve vsech vyznamnych (materialnich) ohledech v sou ladu s ucetni zaverkou aostatni informace byly vypracovany v souladu s pravn imi pi'edpisy.

Dale jsme povinni uvest, zda na zaklade poznatku a povedomi o Fondu, k nimz jsme dospeli pri provadeni auditu, ostatni informace neobsahuji vyznamne (materialni) vecne nespravnosti. V ramci uvedenych postupu jsme v obdr:Zenych ostatnfch informacfch zadne vyznamne (materialnf) vecne nespravnosti nezjistili. Odpovednost statutarniho organu a dozorci rady Spolecnosti za ucetni zaverku

Statutarnf organ Spolecnosti odpovida za sestaveni ucetni zaverky podavajici verny a poctivy obraz v souladu s ceskymi ucetnfmi pi'edpisy a za takovy vniti'n i kontrolnf system, kte,.Y povazuje za nezbytny pro sestavenf ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne (materialni) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pi'i sestavovani ucetni zaverky je statutarnf organ Spolecnosti povinen posoudit, zda je Fond schopen nepretr:Zite trvat, a pokud je to relevantni, popsat v pi'iloze v ucetni zaverce zalezitosti tykajfci se jeho nepi'etr:Ziteho trvanf a pouzitf predpokladu nepi'etr:Ziteho trvan i pi'i sestaveni ucetnf zaverky, s vyjimkou pi'ipadu, kdy statutarnf organ planuje zruseni Fondu nebo ukonceni jeho cinnosti, resp. kdy nema jinou realnou moznost, nez tak ucinit. Za dohled nad procesem ucetniho vykaznictvi ve Fondu odpovida dozorci rada Spolecnosti. Odpovednost auditora za audit ucetni zaverky

Nasim cilem je ziskat primei'enou jistotu, ze ucetni zaverka jako celek neobsahuje vyznamnou (materialnf) nespravnost zpusobenou podvodem nebo chybou a vydat zpravu auditora obsahujfcf nas vyrok. Primei'ena mira jistoty je velka mira jistoty, nicmene nenf zarukou , ze audit provedeny v souladu s vyse uvedenymi pi'edpisy ve vsech prfpadech v ucetnf zaverce odhalf prfpadnou existujfcf vyznamnou (materialnf) nespravnost. Nespravnosti mohou vznikat v dusledku podvodu nebo chyb a povazuj f se za vyznamne (materialnf), pokud lze realne pi'edpokladat, ze by jednotlive nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomicka rozhodnutf, ktera uzivatele ucetnf zaverky na jejfm zaklade prijmou. Pi'i provadenf auditu v souladu s vyse uvedenym i predpisy je nasf povinnostf uplatnovat behem celeho auditu odborny usudek a zachovavat profesnf skepticismus.

Dale je nasf povinnosti: • ldentifikovat a vyhodnotit rizika vyznamne (materialnf) nespravnosti ucetnf zaverky zpusobene podvodem nebo chybou , navrhnout a provest auditorske postupy reagujfcf na tato rizika a zfskat dostatecne a vhodne dukaznf informace, abychom na jejich zaklade mohli vyjadrit vyrok. Riziko, ze neodhalfme vyznamnou (materialnf) nespravnost, k nfz doslo v dusledku podvodu, je vetsf nez riziko neodhalenf vyznamne (materialnf) nespravnosti zpusobene chybou, protoze soucasti podvodu mohou byt tajne dohody, falsovanf, umyslna opomenuti, nepravdiva prohlasenf nebo obchazenf vnitrnfch kontrol. • Seznamit se s vnitrnfm kontrolnfm systemem Spolecnosti relevantnfm pro aud it v takovem rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorske postupy vhodne s ohledem na dane okolnosti, nikoli abychom mohli vyjadrit nazor na ucinnostjejfho vnitrnfho kontrolnfho systemu . • Posoudit vhodnost pouzitych ucetnfch pravidel, primerenost provedenych ucetn fch odhadu a informace, ktere v teto souvislosti statutarnf organ Spolecnosti uvedl v prfloze v ucetnf zaverce. • Posoudit vhodnost pouziti predpokladu nepretrziteho trvanf pri sestavenf ucetni zaverky statutarnfm organem a to, zda s ohledem na shromazdene dukaznf informace existuje vyznamna (materialnf) nejistota vyplyvaj fcf z udalosti nebo podmfnek, ktere mohou vyznamne zpochybnit schopnost Fondu nepretrzite trvat. Jestlize dojdeme k zaveru, ze takova vyznamna (materialnf} nejistota existuje, je nasf povinnosti upozornit v nasf zprave na informace uvedene v teto souvislosti v prfloze v ucetnf zaverce, a pokud tyto informace nejsou dostatecne, vyjadrit modifikovany vyrok. Nase zavery tykajfcf se schopnosti Fondu nepretrzite trvat vychazejf z dukaznfch informacf, ktere jsme zfskali do data nasf zpravy. Nicmene budoucf udalosti nebo podmfnky mohou vest k tomu , ze Fond ztratf schopnost nepretr:Zite trvat. • Vyhodnotit celkovou prezentaci, clenenf a obsah ucetnf zaverky, vcetne prflohy, a dale to, zda ucetni zaverka zobrazuje podkladove transakce a udalosti zpusobem , ktery vede k vernemu zobrazenf. Nasr povinnosti je informovat osoby poverene spravou a rrzenfm mimo jine o planovanem rozsahu a nacasovanf auditu a o vyznamnych zjistenich, ktera jsme v jeho prubehu ucinili, vcetne zjistenych vyznamnych nedostatku ve vn itrnfm kontroln fm systemu.

Statutarni auditor odpovedny za zakazku

Ing. Veronika Strolena je statutarnfm auditorem odpovednym za audit ucetnr zaverky investicniho fondu IKS Akciovy - Stfodni a vychodni Evropa, otevi'eny podilovy fond lnvesticni kapitalove spolecnosti KB, a.s. k 31. prosinci 2016, na jehoz zaklade byla zpracovana tato zprava nezavisleho auditora. V Praze, dne 21 . dubna 2017

!(A) Mv

~I~ ~'J--

KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Evidencni cislo 71

u~L~/ Ing. Veronika Strolena Director Evidencn i cislo 2195

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.