In opdracht van gemeente: Datum inspectie:


1 Inspectierapport Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (GOB) Postmastraat DW Culemborg Registratienummer Toezichth...
Author:  Antoon van Dam

0 downloads 70 Views 409KB Size

Recommend Documents


No documents


Inspectierapport

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg (GOB) Postmastraat 44 4105DW Culemborg Registratienummer 894901527

Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek: Status: Datum vaststelling inspectierapport:

GGD Gelderland-Zuid Culemborg 26-11-2018 Jaarlijks onderzoek Definitief 17-12-2018

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 Het onderzoek ............................................................................................................. 3 Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 Overzicht getoetste inspectie-items ............................................................................... 11 Gegevens voorziening ................................................................................................. 14 Gegevens toezicht ...................................................................................................... 14 Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau ................................................................... 15

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

2 van 15

Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft een aangekondigd jaarlijks onderzoek. Het betreft een verkorte inspectie in het kader van de risico-gestuurd toezicht. Naast de wettelijk verplicht te toetsen items zijn enkele voorwaarden betreffende het instellen van de oudercommissie en de alternatieve ouderraadpleging beoordeeld. Beschouwing Het gastouderbureau maakt onderdeel uit van de organisatie SKPC die ook kinderdagverblijven en locaties voor buitenschoolse opvang exploiteert. Het GOB bemiddelt op dit moment dertien geregistreerde gastouders. De gastouders zijn óf al lang aangesloten bij SKPC óf ze hebben zich in 2018 aangesloten bij het gastouderbureau. De bemiddelingsmedewerker is goed op de hoogte van de afzonderlijke opvangsituaties. Inspectiegeschiedenis (laatste drie jaar)  oktober 2015: in het jaarlijks onderzoek zijn tekortkomingen geconstateerd m.b.t. het pedagogisch beleidsplan en de kwaliteitscriteria  februari 2016: in een nader onderzoek is gezien dat de tekortkomingen zijn verholpen  september 2016: na overleg en overreding geen tekortkomingen in het jaarlijks onderzoek  december 2017: geen tekortkomingen in het jaarlijks onderzoek Bevindingen In het huidige onderzoek is als enige tekortkoming geconstateerd dat de houder nog niet aantoonbaar invulling geeft aan de alternatieve ouderraadpleging. Er zijn een aantal aandachtspunten/verbeterpunten beschreven bij de kwaliteitscriteria en de bij de voorwaarden betreffende het instellen van de oudercommissie, de evaluatie met vraagouder en de inrichting van de administratie. Zie voor meer informatie de toelichtingen in het rapport. Advies aan College van B&W De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

3 van 15

Observaties en bevindingen

Pedagogisch beleid

Pedagogische praktijk Er is beoordeeld of het gastouderbureau er zorg voor draagt dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouder het pedagogisch beleid uitvoeren. De verantwoordelijke voor het gastouderbureau/bemiddelingsmedewerker kan tijdens de inspectie laten zien dat gastouders toegang hebben tot een gastouderportaal. Hier is het pedagogisch beleid van het gastouderbureau inzichtelijk en ook een format voor een pedagogisch werkplan dat de gastouder zelf kunnen invullen. Niet alle gastouders hebben het werkplan van SKPC ingevuld. Voorheen waren er veel gastouders die alleen bij SKPC waren aangesloten. Nu zijn er steeds meer gastouder die ook bij andere gastouderbureaus zijn aangesloten. Zij hebben dan soms al een pedagogisch werkplan in een andere vorm. De gastouders die alleen via SKPC opvangen, vullen het werkplan in elk geval wel in. Tijdens de jaarlijkse voortgangsgesprekken met gastouders wordt er aandacht besteed aan het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk. Er is verder een bijeenkomst voor gastouders georganiseerd over het betrekken van de natuur bij de gastouderopvang. Ongeveer de helft van de gastouders heeft hieraan deelgenomen. Conclusie Er wordt voldoende zorg gedragen voor de uitvoering van het pedagogisch beleid. Gebruikte bronnen:  Interview (verantwoordelijke gastouderbureau)  Gastouderportaal  Verslagen van voortgangsgesprekken

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

4 van 15

Personeel

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang Er is beoordeeld of de houder van het gastouderbureau in het bezit is van een passende verklaring omtrent het gedrag. Daarnaast is beoordeeld of de bestuurder en de medewerkers van het gastouderbureau zijn ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang. Alle personen die getoetst zijn, zijn tijdig ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan de houder van het gastouderbureau. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden. Conclusie Er wordt voldaan aan de voorwaarden betreffende de verklaring omtrent het gedrag en inschrijving en koppeling in het Personenregister kinderopvang. Personeelsformatie per gastouder Er is beoordeeld of er voldoende personeelsformatie is voor de begeleiding en bemiddeling van de gastouders die door het bureau bemiddeld worden. Er zijn momenteel 13 geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang die bemiddeld worden door SKPC. Hiervoor is ten minste 13*16=208 uur begeleiding en bemiddeling per jaar vereist. 208 uur / 42 werkweken is ten minste 5 uur per week. Uit interview met de bemiddelingsmedewerker blijkt dat zij een dienstverband heeft voor 14 uur per week. Hiermee wordt redelijkerwijs voldaan aan eisen rondom de minimale tijd die moet worden besteed aan begeleiding en bemiddeling van de gastouders. Conclusie Er is voldoende personeelsformatie per gastouder.

Gebruikte bronnen:  Interview (verantwoordelijke gastouderbureau)  Personen Register Kinderopvang  Landelijk Register Kinderopvang

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

5 van 15

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid Jaarlijkse risico-inventarisatie Er is beoordeeld of de houder ervoor zorg draagt dat er op elke voorziening voor gastouderopvang jaarlijks een risico-inventarisatie wordt uitgevoerd. Aan de gastouder wordt bij ieder bezoek (risico-inventarisatie en voortgangsgesprek) verteld dat het gastouderbureau op de hoogte moet worden gebracht van wijzigingen in de opvangsituatie. Het gastouderbureau kan dan de risico-inventarisatie actualiseren als dit van toepassing is. Uit een steekproef van drie dossiers blijkt dat de betreffende locaties in 2018 zijn bezocht voor de uitvoering van de risico-inventarisatie. Hiermee wordt voldaan aan de eisen. N.B.: Tijdens de inspectie is met de verantwoordelijke van het gastouderbureau besproken dat er in 2018 een uitspraak is gedaan door de rechtbank waaruit blijkt dat met jaarlijks niet één keer per kalenderjaar bedoeld wordt, maar dat er binnen het jaar weer een nieuwe risico-inventarisatie moet worden uitgevoerd. In de inspectie van 2019 zal dit ook zo getoetst worden. Handelen volgens de risico-inventarisatie Ook is beoordeeld of er wordt zorg gedragen dat de gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. De bemiddelingsmedewerker geeft aan dat een eerste risico-inventarisatie wordt uitgevoerd voordat een locatie wordt aangemeld bij de gemeente. Daarna (doorgaans na registratie van de locatie) wordt de locatie bezocht voor een koppelingsgesprek. Tijdens dat bezoek aan de opvanglocatie wordt ook bekeken of de acties uit de risico-inventarisatie zijn uitgevoerd. Conclusie De houder draagt er zorg voor dat elke opvanglocatie jaarlijks wordt bezocht voor het uitvoeren van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Ook wordt er voldoende gezorgd dat de gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie. Gebruikte bronnen:  Interview (verantwoordelijke gastouderbureau)  Steekproef uit dossiers (drie risico-inventarisaties)

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

6 van 15

Ouderrecht

Informatie In de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder wordt duidelijk welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat en welk deel naar het gastouderbureau. Hiermee wordt voldaan aan de getoetste eis. De overige informatie aan ouders is in dit onderzoek niet getoetst. Oudercommissie Instellen oudercommissie Bij de toetsing van de administratie van het gastouderbureau blijkt dat er geen oudercommissie is ingesteld. Het onderzoek is daarom uitgebreid met de voorwaarde betreffende het instellen van een oudercommissie. Omdat gastouderbureau SKPC minder dan 50 gastouders bemiddelt, geldt de verplichting tot het instellen van een oudercommissie niet. De houder moet wel kunnen aantonen dat er voldoende inspanningen zijn geleverd om een oudercommissie in te stellen. Ook moet de houder ouders op een andere manier betrekken bij de onderwerpen waarover de oudercommissie normaal gesproken adviesrecht heeft. De verantwoordelijke voor het gastouderbureau geeft aan dat het gastouderbureau geen oudercommissie hoeft te hebben, omdat ze te klein zijn. Het klopt dat er geen verplichting geldt, mits er wel inspanningen gedaan blijven worden om een oudercommissie in te stellen. De volgende inspanningen worden geleverd:  Ouders wordt bij het intakegesprek gevraagd of ze in de oudercommissie willen.  In de informatiefolder wordt ouders gevraagd om in de oudercommissie te komen. Er wordt verder aangegeven dat het in de evaluatie met vraagouders is opgenomen, maar in het formulier dat tijdens de inspectie getoond wordt, is de vraag niet opgenomen. Verbeterpunt: Ouders worden na de start van de opvang niet meer persoonlijk benaderd met de vraag om zitting te nemen in de oudercommissie. Alternatieve ouderraadpleging Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, moet de houder ouders aantoonbaar op andere wijze betrekken bij de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft. In de afgelopen periode is bijvoorbeeld de meldcode kindermishandeling van SKPC gewijzigd en is de prijswijziging voor 2019 vastgesteld. Er kan niet worden aangetoond dat de ouders zijn betrokken bij deze onderwerpen voordat de nieuwe prijs en de nieuwe meldcode kindermishandeling zijn vastgesteld. Conclusie Er is geen oudercommissie ingesteld voor het gastouderbureau. De houder levert wel inspanningen om een oudercommissie in te stellen, maar zou dit meer kunnen doen. De houder geeft wel aan dat hij de ouders op andere wijze betrekt bij de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft, maar kan dit niet aantonen. Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan:

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

7 van 15

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: - de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.56, eerste lid; - het beleid dat wordt gevoerd inzake het door de gastouder te voeren pedagogisch beleid; - voedingsaangelegenheden van algemene aard; - het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; - de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; - wijziging van de prijs van kinderopvang. Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. (art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang)

Gebruikte bronnen:  Interview (verantwoordelijke gastouderbureau)  Overeenkomst tussen ouder en gastouderbureau  E-mailcontact met verantwoordelijke gastouderbureau (6-12-2018)

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

8 van 15

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht

Kwaliteitscriteria De volgende twee voorwaarden zijn beoordeeld:  De houder draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau in ieder geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder plaatsvindt bezoekt. Het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één van deze bezoeken.  De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast. Tweemaal per jaar bezoeken en voortgangsgesprek Er is een steekproef genomen van drie gastouderlocaties. Uit de steekproef blijkt dat alle drie de locaties in 2018 twee keer zijn bezocht, waarbij tijdens één van de bezoeken het voortgangsgesprek met de gastouder is gevoerd. Hiermee wordt voldaan aan deze voorwaarde. Mondelinge evaluatie met vraagouders SKPC hanteert voor de evaluatie met vraagouders een online evaluatieformulier. Ouders worden per e-mail uitgenodigd om het formulier in te vullen. Ouders worden niet standaard gebeld naar aanleiding van het evaluatieformulier. Het gastouderbureau zou met elke vraagouder mondeling moeten evalueren en deze evaluatie moet schriftelijk worden vastgelegd. Conclusies De houder draagt er zorg voor dat elke opvanglocatie ten minste twee keer per jaar bezocht wordt, waarbij tijdens één van de bezoeken het voortgangsgesprek met de gastouder wordt gevoerd. De houder stuurt vraagouders jaarlijks een mail met het verzoek een evaluatieformulier in te vullen. De houder heeft nog niet geïmplementeerd dat er mondeling wordt geëvalueerd met de vraagouders en dat de mondelinge evaluatie schriftelijk wordt vastgelegd. Deze werkwijze zal nog moeten worden gewijzigd. Administratie gastouderbureau In de administratie zijn de volgende stukken gezien: Een overzicht van alle bij het gastouderbureau ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. Niet alle genoemde gegevens staan in één overzicht. Er is echter wel één overzicht van alle kinderen en de gevraagde gegevens kunnen getoond worden in het administratiesysteem. Hiermee wordt voldaan aan de eisen. Een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.56b, derde lid, van de wet over een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders eveneens adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. Er is overleg en overreding toegepast, omdat het overzicht niet de namen, geboortedata en burgerservicenummers bevatte van de huisgenoten en structureel aanwezige personen op de opvanglocatie. Ook ontbrak één gastouder in het overzicht. Na overleg en overreding heeft de houder een correct overzicht aangeleverd. Afschriften van alle met vraagouders overeengekomen schriftelijke overeenkomsten, vermeldende per overeenkomst: de voor de gastouderopvang te betalen prijs per uur en, indien van toepassing, de bemiddelingskosten, naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats van het kind, het aantal uren gastouderopvang per kind per jaar, evenals de duur van de overeenkomst Steekproef van 3 overeenkomsten genomen, er wordt voldaan aan de voorwaarde.

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

9 van 15

Betalingen van de vraagouder aan het gastouderbureau en betalingen van het gastouderbureau aan de gastouder zijn inzichtelijk (steekproef van 3). Een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang, met vermelding van het unieke registratienummer, de naam en de geboortedatum van de gastouder, met daarin: - het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per jaar; - het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per kind per jaar, het aantal uren afgenomen opvang per kind per jaar, de gemiddelde uurprijs per kind per jaar; - de naam van de vraagouders die van de voorziening voor gastouderopvang gebruik maken onder vermelding van het burgerservicenummer van deze vraagouders. Drie jaaroverzichten ingezien, deze voldoen aan de eisen. Een jaaroverzicht per vraagouder, met vermelding van de naam, het burgerservicenummer en de geboortedatum van de vraagouder, met daarin: - het aan het gastouderbureau over dat jaar te betalen bedrag per kind; - opgave van aantal uren per jaar dat per kind is afgenomen en de gemiddelde uurprijs per kind; - de voorzieningen voor gastouderopvang waar de vraagouder gebruik van maakt onder vermelding van het unieke registratienummer van deze gastouders. (art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling Wet kinderopvang) Er is een steekproef genomen van drie jaaroverzichten. In de overzichten ontbreken de geboortedatum en het burgerservicenummer van de vraagouder. Deze zullen door de houder nog moeten worden toegevoegd aan de jaaroverzichten. Hierop zal in 2019 opnieuw getoetst worden. Ondertekende risico-inventarisaties zijn inzichtelijk in de administratie van het gastouderbureau. Niet beoordeelde voorwaarden De voorwaarden met betrekking tot het reglement en de samenstelling van de oudercommissie zijn niet beoordeeld. Omdat het gastouderbureau geen oudercommissie heeft. De voorwaarde betreffende het overzicht van alle bij het gastouderbureau werkzame beroepskrachten is niet beoordeeld, omdat er geen consensus is over wie er bedoeld worden met deze beroepskrachten (gastouders/bemiddelingsmedewerkers). Inrichting administratie Over het algemeen is de administratie zodanig ingericht dat de gegevens tijdens het inspectiebezoek direct getoond kunnen worden. De evaluaties met vraagouders zijn echter niet (allemaal) gekoppeld, waardoor deze niet allemaal direct getoond konden worden. Dit is een verbeterpunt. Conclusie De administratie voldoet aan de eisen, er zijn wel enkele verbeterpunten benoemd. De voorwaarden zullen in het jaarlijks onderzoek van 2019 opnieuw beoordeeld worden. Gebruikte bronnen:  Interview (verantwoordelijke gastouderbureau)  Steekproef uit de administratie (3 dossiers)  Overzicht van alle kinderen die via het gastouderbureau worden opgevangen  Overzicht van alle personen die over een vog moeten beschikken  Interview (verantwoordelijke financiele administratie)

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

10 van 15

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

Overzicht getoetste inspectie-items Pedagogisch beleid Pedagogische praktijk De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het pedagogisch beleid uitvoeren. (art 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang)

Personeel Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: a. de houder of voorgenomen houder van een gastouderbureau; b. de personen die werkzaam zijn bij een onderneming waarmee de houder een gastouderbureau exploiteert of daarvoor beschikbaar zijn. Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder ingeschreven in het personenregister kinderopvang. (art 1.56 lid 3 Wet kinderopvang)

De houder van een gastouderbureau draagt zorg voor koppeling op basis van het burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief hemzelf. (art 1.48d lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

Personeelsformatie per gastouder De houder van het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. (art 1.56 lid 7 Wet kinderopvang; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder organiseert zijn werkzaamheden zodanig dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. De houder voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen op het adres waar de opvang plaatsvindt door de gastouder zoveel mogelijk is gewaarborgd. (art 1.49 lid 4 onder a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 6 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De houder inventariseert jaarlijks de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes met zich brengt. Dit gebeurt samen met de gastouder. Daartoe draagt de houder er zorg voor dat elk adres waar opvang plaatsvindt ten minste één keer per jaar wordt bezocht door een bemiddelingsmedewerker werkzaam bij het gastouderbureau. (art 1.49 lid 4 onder a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 2 en 6 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

11 van 15

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

Ouderrecht Informatie De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat. (art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang; art 11b Regeling Wet kinderopvang)

Oudercommissie Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: - de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.56, eerste lid; - het beleid dat wordt gevoerd inzake het door de gastouder te voeren pedagogisch beleid; - voedingsaangelegenheden van algemene aard; - het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; - de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; - wijziging van de prijs van kinderopvang. Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie. (art 1.58 lid 2 en 3 en 1.60 lid 1 Wet kinderopvang)

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. OF De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een gastouderbureau betreft waar maximaal 50 gastouders zijn aangesloten. De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen. (art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang)

Kwaliteit gastouderbureau en zorgplicht Kwaliteitscriteria De houder draagt er zorg voor dat een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau in ieder geval tweemaal per jaar het adres waar de opvang door de gastouder plaatsvindt bezoekt. Het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder is een onderdeel van één van deze bezoeken. (art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder d en f en 2 Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast. (art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11a lid 1 onder e Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang)

Administratie gastouderbureau De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle bij het gastouderbureau ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders. (art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 aanhef en lid 2 onder e Regeling Wet kinderopvang)

De administratie van het gastouderbureau bevat een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.56b, derde lid, van de wet over een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, burgerservicenummer, geboortedatum, en voor wat betreft de bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders eveneens adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. (art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder a Regeling Wet kinderopvang)

De administratie van het gastouderbureau bevat afschriften van alle met vraagouders overeengekomen schriftelijke overeenkomsten, vermeldende per overeenkomst: de voor de gastouderopvang te betalen prijs per uur en, indien van toepassing, de bemiddelingskosten, naam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats van het kind, het aantal uren gastouderopvang per kind per jaar, evenals de duur van de overeenkomst. (art 1.52 lid 1 en 1.56 lid 1 en 6 onder a en c Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder b Regeling Wet kinderopvang) Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

12 van 15

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

De administratie van het gastouderbureau bevat bankafschriften waaruit de betalingen van de vraagouder aan het gastouderbureau blijken. ((art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder c Regeling Wet kinderopvang))

De administratie van het gastouderbureau bevat bankafschriften waaruit de betalingen van het gastouderbureau aan de gastouder blijken. (art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 6 onder a en b Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder d Regeling Wet kinderopvang)

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang, met vermelding van het unieke registratienummer, de naam en de geboortedatum van de gastouder, met daarin: - het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per jaar; - het door het gastouderbureau aan de voorziening voor gastouderopvang betaalde bedrag per kind per jaar, het aantal uren afgenomen opvang per kind per jaar, de gemiddelde uurprijs per kind per jaar; - de naam van de vraagouders die van de voorziening voor gastouderopvang gebruik maken onder vermelding van het burgerservicenummer van deze vraagouders. (art 1.49 lid 4 onder b en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder e Regeling Wet kinderopvang)

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per vraagouder, met vermelding van de naam, het burgerservicenummer en de geboortedatum van de vraagouder, met daarin: - het aan het gastouderbureau over dat jaar te betalen bedrag per kind; - opgave van aantal uren per jaar dat per kind is afgenomen en de gemiddelde uurprijs per kind; - de voorzieningen voor gastouderopvang waar de vraagouder gebruik van maakt onder vermelding van het unieke registratienummer van deze gastouders. (art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling Wet kinderopvang) (art 1.49 lid 4 onder b en art 1.56 lid 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 3 onder f Regeling Wet kinderopvang)

De administratie van het gastouderbureau bevat een door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekend origineel van de inventarisatie van veiligheid- en gezondheidsrisico´s.

(art 1.49 lid 4 onder a, 1.51 en 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang; art 11 lid 3 onder g Regeling Wet kinderopvang)

De administratie van het gastouderbureau is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, afdeling 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. (art 1.56 lid 1 en 6 onder a Wet kinderopvang; art 11 lid 1 onder a Regeling Wet kinderopvang)

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

13 van 15

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening Website Aantal kindplaatsen Gegevens houder Naam houder Adres houder Postcode en plaats Website KvK nummer Aansluiting geschillencommissie

: Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg : http://www.skpc.nl : : Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg : Postmastraat 44 : 4105DW Culemborg : www.skpc.nl : 41059819 : Ja

Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Onderzoek uitgevoerd door

: : : : :

Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente Adres Postcode en plaats

: Culemborg : Postbus 136 : 4100AC Culemborg

Planning Datum inspectie Opstellen concept inspectierapport Zienswijze houder Vaststelling inspectierapport Verzenden inspectierapport naar houder Verzenden inspectierapport naar gemeente Openbaar maken inspectierapport

: : : : : :

GGD Gelderland-Zuid Postbus 1120 6501BC Nijmegen 088 - 144 71 44 R. Roes

26-11-2018 06-12-2018 14-12-2018 17-12-2018 17-12-2018 17-12-2018

: 31-12-2018

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

14 van 15

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. Het GOB SKPC is blij met de positieve beoordeling van de GGD. Het GOB SKPC zal zich de gemaakte opmerking over de alternatieve ouderraadpleging ter harte nemen en oppakken.

Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 26-11-2018

15 van 15

Gastouderbureau Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg te Culemborg

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.