Indukční deska


1 Indukční deska2 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si ...

2 downloads 91 Views 388KB Size

Recommend Documents


No documents


Indukční deska 10012197

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

Technická data Číslo produktu Napájení Spotřeba Nastavení teploty

10012197 220-240 V ~ 50-60 Hz 200-1800 W 60-240 °C

Bezpečnostní instrukce K minimalizaci rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem či poškození zařízení: • Zařízení nevystavujte dešti. • Na toto zařízení neumisťujte žádné nádoby naplněné kapalinou, jako jsou vázy. • Používejte pouze doporučené příslušenství. • Nepokoušejte se zařízení opravovat svépomocí. • Ohledně servisu a oprav zařízení se obraťte na kvalifikovaných servisních pracovníků. • Do tohoto zařízení nepokládejte žádné kovové předměty. Napájecí kabel / napájení: • Zařízení připojte pouze k takovým elektrickým zásuvkám, které odpovídají napětí uvedenému na identifikačním štítku zařízení. • Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky pevně a na doraz. • Napájecí kabel nenatahujte, neohýbejte ani na něj nepokládejte žádné těžké předměty. • Zařízení v žádném případě neobsluhujte mokrýma rukama. • Při vytahování zástrčky z elektrické zásuvky tahejte za samotnou zástrčku, nikdy ne za napájecí kabel. • Nikdy nepoužívejte poškozenou síťovou zástrčku nebo poškozenou elektrickou zásuvku. • Zařízení umístěte tak, aby v případě jakékoli poruchy bylo možné napájecí kabel okamžitě odpojit.

Malé předměty / Obalové materiály (plastové sáčky, karton, atd.): Udržujte drobné předměty (např. Šrouby a další montážní materiál) a obalové materiály mimo dosahu dětí, abyste zabránili jejich spolknutí. Nedovolte dětem hrát si s fólii - hrozí nebezpečí udušení se!

Umístění: • Zařízení umístěte na suchý, rovný, vodotěsný a žáruvzdorný povrch. • Síťová zásuvka musí být snadno přístupná, aby v případě nouze bylo možné zařízení okamžitě odpojit z elektrické sítě. • Zařízení neinstalujte a neumísťujte do vestavěných skříní, knihoven nebo do jiného omezeného prostoru. Zajistěte dobré větrání zařízení. • Zařízení neumisťujte na zesilovače nebo na jiné přístroje, které se mohou provozem zahřívat. Toto teplo by mohlo zařízení poškodit. • Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti či nadměrným vibracím.

Napájení: • Zařízení lze provozovat se střídavým proudem 220-240 V. • Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, použijte vhodný adaptér.

Zamýšlený účel použití: • Toto zařízení je určeno pro indukční vaření. Je určeno výhradně pro tento účel a může se použít pouze pro tento účel. Zařízení se může používat pouze způsobem popsaným v této příručce. • Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a / nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo nebyli seznámeni o bezpečném používání přístroje. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.

Přemísťování přístroje: Prosím, uschovejte originální obal. V zájmu dosažení adekvátní ochrany zařízení ho během přepravy zabalte do původního obalu.

Čištění vnějšího povrchu: Nepoužívejte těkavé kapaliny jako je insekticidní sprej. Povrch přístroje otírejte jemně, aby Jste ho tlakem nepoškodili. Gumové nebo plastové součástky by neměly být v dlouhodobém kontaktu se zařízením.

Opravy zařízení: • Opravy přístroje by měly provádět pouze autorizované odborné servisní střediska. • Jakákoliv úprava nebo modifikace ovlivňuje bezpečnost zařízení. Nebezpečí vzniku poranění! • Nikdy neotvírejte a nikdy se ho nesnažte opravovat svépomocí! • Nesprávná montáž může mít za následek poruchu nebo úplné selhání zařízení. • Kryt zařízení nikdy neotvírejte. • Za následné škody není výrobce odpovědný. Technické modifikace a chyby jsou vyhrazeny! • Záruka zaniká v případě jakéhokoli neautorizovaného zásahu třetí strany do zařízení.

3

Ovládací prvky

1 Varná deska 2 On / off 3 Nastavení výkonu 4 Nastavení teploty 5 Časovač 6 "+" a "-" tlačítko 7 Displej 8 Kontrolky a) Provozní podmínky b) Teplota c) Časovač 9 Napájecí kabel

Obsluha • Stiskněte "ON / OFF" tlačítko pro zapnutí zařízení • Zařízení automaticky rozpozná, zda používáte vhodné hrnce na indukci. Pokud ano, pokračujte ve vaření. V opačném případě se na displeji zobrazí E0 a zařízení zapípá, následně se po 40 sekundách uvede do pohotovostního režimu. Nastavení výkonu Zapněte zařízení a pomocí tlačítka "3" zvolte nastavení výkonu. Tlačítky "+" a "-" si můžete nastavit požadovaný výkon od 200 W po 1800 W. Nastavení teploty Zapněte zařízení a pomocí tlačítka "4" zvolte nastavení teploty. Tlačítky "+" a "-" si můžete nastavit požadovanou teplotu od 60 ° C do 240 ° C. Nastavení časovače Stiskněte tlačítko "5". Tlačítky "+" a "-" si můžete nastavit požadovaný čas od 0 po 180 minut. Automatické vypnutí Pokud odstraníte hrnec z varné desky, zařízení se automaticky vypne. Pokud hrnec vrátíte do 40 sekund zpět na varnou desku, zařízení bude pokračovat v práci. Vhodné hrnce • Toto zařízení je vhodné pro použití nádobí vyrobeného z oceli, nerezové oceli, železa, smaltovaného železa vhodného na indukci o rozměru 12 až 26 cm. • Toto zařízení není vhodné pro použití následujících nádobí vyrobených z tepelné odolného skla, keramiky, mědi, hliníku a průměrem menším než 12 cm.

4

Problémové hlášení Chybový kód E0 E1 E2

Možná příčina Špatný hrnec. závada obvodu Problém s tepelným snímačem.

Řešení Použijte vhodný hrnec. Kontaktujte odborný servis. Kontaktujte odborný servis.

E3

Proud (více než 275V).

Zkontrolujte napájecí obvod a najděte vhodný zdroj napětí.

E4

Nedostatečné napětí (méně než 100W).

Zkontrolujte napájecí obvod a najděte vhodný zdroj napětí.

E5 E6

Přehřátí dna hrnce. Proud vzduchu byl přerušen.

Nechte vychladnout. Zkontrolujte vnější část vývodu vzduchu a očistěte ho. Pokud problém přetrvává kontaktujte odborný servis.

Pokyny k likvidaci Podle Evropského nařízení odpadu 2002/96 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Prohlášení o shodě Výrobce: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland. Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi: 2014/30/EU (EMV) 2014/35/EU (LVD) 2011/65/EU (RoHS)

5

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.