INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY


1 INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 20182 Obsah Návod Ministerstva ...

0 downloads 297 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


INFORMACE o stavu bodového systému v České republice

PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Rok 2018

Obsah

Návod Ministerstva dopravy „Jak nedostat body“…………………………………………………………………………… 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů………………………………………………………………………. 4 Srovnání evidence bodovaných jednání za rok 2018 podle krajů……………………………………………………………. 5 Evidence bodovaných přestupků a trestných činů podle počtu bodů a krajů……………………………………………..….

6

Nejčastěji evidované přestupky a trestné činy - detailní rozbor………………………………………………………….….. 7 Alkohol a návykové látky - detailní rozbor………………………………………………………………………………......

8

Kompletní přehled evidovaných jednání za rok 2018………………………………………………………………….….....

9

Srovnání meziročních trendů…………..……………………………………………………………………………………. 11

2

Návod Ministerstva dopravy „Jak nedostat body“ Ministerstvo dopravy pravidelně předkládá seznam nejčastějších přestupků a trestných činů, kterých se řidiči dopouštějí a za které jsou jim evidovány body. Zásadní změny ve struktuře bodovaných přestupků a trestných činů nastaly 1. 8. 2011, kdy v platnost vstoupil zákon č. 133/2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zrušuje se ohodnocení jedním a šesti body a dochází k úpravě zařazení některých jednání v rámci bodových kategorií. Přehled jednání, na základě kterých jsou řidičům nejčastěji udělovány body, uvádí tabulka 1. Tabulka 1 - přehled nejčastěji evidovaných jednání zařazených do bodového systému Jednání

Podíl

Body

1

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km/h (ale více než 5 km/h)

2

33,10%

2

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

3

16,78%

3

při řízení vozidla drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

2

12,99%

4

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 20 km/h a více

3

10,01%

5

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou mimo obec o méně než 30 km/h (ale více než 10 km/h)

2

8,16%

6

při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě

4

3,48%

7

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou mimo obec o 30 km/h a více

3

2,38%

5

2,28%

7

1,67%

4

1,58%

8 9 10

při řízení vozidla nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo podle zvláštního právního předpisu nebo na pokyn "Stůj!" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky řídí motorové vozidlo a není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění ostatní

7,57%

Pokud se řidiči vyvarují těchto deseti nejčastěji evidovaných jednání, nedopustí se 92,43 % případů evidence bodů. Přes polovinu evidovaných bodovaných jednání tvoří: 

překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h (ale více než 5 km/h)nepřipoutání bezpečnostním pásem nebo neužívání ochranné přilbypoužívání mobilního telefonu

3

Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů Celkem bylo v roce 2018, tj. od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, evidováno 395 126 přestupků a trestných činů. Z tohoto počtu bylo evidováno 80 338 přestupků a trestných činů ženám - řidičkám, což činí 20,33 % všech evidovaných jednání. Rozdíly mezi jednotlivými kraji v poměru žen a mužů, kterým jsou evidována bodovaná jednání, jsou nepatrné a žádný z krajů se od republikového poměru výrazně nevymyká (poměr žen je mezi 17,20 % a 22,21 %). Průměrně byl za období roku 2017 evidován přírůstek 1 083 bodovaných jednání za den. V ČR jsou body udělovány řidičům za přestupky a trestné činy, které jsou zakotveny v těchto zákonech: zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tabulka 2 - stav evidence bodovaných jednání dle jednotlivých zákonů

Zákon 111/1994 Sb.

Počet Podíl ze všech evidovaných evidovaných přestupků přestupků 729 0,18%

40/2009 Sb.

12381

3,13%

361/2000 Sb.

382016

96,68%

0,18%

3,13%

111/1994 Sb. 40/2009 Sb. 361/2000 Sb. 96,68%

Graf 1 - stav evidence bodovaných jednání podle jednotlivých zákonů

4

Srovnání evidence bodovaných jednání za rok 2018 podle krajů Následující graf 2 zobrazuje počty přestupků a trestných činů v jednotlivých krajích. Barevně jsou odlišeny kraje s nejnižším a nejvyšším počtem evidovaných přestupků a trestných činů. Z grafu je možné vyčíst porovnání s průměrným počtem počtu evidovaných bodovaných jednání v ČR. 50000

47180

45630

45479

45000 40000

37868 33913

35000 30000

28223

27701 25722

25000

22557

22142

21267 18630

20000

18479

16639

15000

11919

10000 5000 0

Graf 2 - počty evidovaných přestupků a trestných činů v jednotlivých krajích ČR Následující graf 3 zachycuje podíl evidovaných jednání s přihlédnutím k počtu řidičů v daném kraji. Rozdíl mezi kraji je tak lépe vidět s vyšší vypovídající hodnotou. Ústecký

6,86%

Zlínský

6,86%

Moravskoslezský

6,48%

Jihočeský

6,44%

Karlovarský

6,41%

Jihomoravský

6,12%

Královéhradecký

6,11%

Liberecký

6,09%

Olomoucký

5,73%

Pardubický

5,59%

Vysočina

5,47%

Plzeňský

5,44%

Středočeský

5,19%

Hl. m. Praha

4,34% 0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Graf 3 - stav evidence jednání s přihlédnutím k počtu řidičů

5

Evidence bodovaných přestupků a trestných činů podle počtu bodů a krajů

Detailní rozpis evidence bodovaných přestupků a trestných činů je uveden v následující tabulce.

celkem

Zlínský

Vysočina

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Karlovarský

Jihomoravský

Jihočeský

Hl. m. Praha

Tabulka 3 - evidence jednotlivě ohodnocených přestupků a trestných činů v roce 2018 podle krajů

2b

20009

14946

27367

6414

11917

8795

23949

12633

10596

11668

23785

17537

9465

15754

214835

3b

10266

8551

12541

3449

6918

4795

15297

6544

5499

6112

13119

9921

6569

6472

116053

4b

3378

1517

2134

989

1348

1411

3114

1421

1113

1686

3915

3430

1085

1034

27575

5b

2244

1281

1595

296

684

460

2012

612

384

570

1470

792

530

1152

14082

7b

1971

1406

1993

771

1275

1178

2808

1347

1038

1231

3190

2233

830

1310

22581

celkem

37868

27701

45630

11919

22142

16639

47180

22557

18630

21267

45479

33913

18479

25722

395126

Mezi kraji ČR není, co se týče složení evidence bodovaných přestupků a trestných činů, zásadní rozdíl. Z následujícího grafu však lze vyčíst některé drobné rozdíly, například v poměru dvou a tříbodových přestupků. 100% 90% 80%

7b

70%

5b

60%

4b

50%

3b 2b

40% 30% 20% 10% 0%

Graf 4 - poměry jednotlivě ohodnocených jednání v krajích

6

Nejčastěji evidované přestupky a trestné činy - detailní rozbor

Souhrn nejčastěji evidovaných přestupků a trestných činů uvádí tabulka 4. Jednotlivé přestupky nebo trestné činy jsou sestupně seřazeny podle četnosti evidence ve sledovaném období a očíslovány od 1 do 10. Grafické znázornění tohoto souhrnu uvádí graf 5. Tabulka 4 - přehled deseti nejčastěji evidovaných přestupků a trestných činů Počet

Průměrně na den

2

130798

358

2 porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

3

66283

182

3 při řízení vozidla drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

2

51316

141

3

39550

108

2

32237

88

4

13755

38

3

9416

26

5

8991

25

7

6612

18

4

6238

17

29930

82

Jednání 1

Body

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km/h (ale více než 5 km/h)

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 20 4 km/h a více při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou mimo obec o 5 méně než 30 km/h (ale více než 10 km/h) 6 při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou mimo obec o 7 30 km/h a více při řízení vozidla nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo podle zvláštního právního předpisu nebo na pokyn 8 "Stůj!" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo 9 způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky 10 řídí motorové vozidlo a není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění ostatní

6612 8991 2%

6238 2%

29930 8%

2% 9416 2% 13755 3%

130798 33%

1 2 3 4

32237 8%

5 6 7 8

39550 10%

9 10 ostatní

51316 13%

66283 17%

Graf 5 - podíly deseti nejčastěji evidovaných přestupků a trestných činů (čísla 1 - 10 odpovídají označení ve výše uvedené tabulce)

7

Alkohol a návykové látky - detailní rozbor Na základě jízdy pod vlivem návykové látky bylo v roce 2018 zaevidováno 19 106 přestupků a trestných činů. Podrobný přehled nabízí následující tabulka. Tabulka 5 - podrobný přehled evidence jednání spojených s alkoholem a návykovými látkami Počet

Průměrně na den

7

6612

18,12

40/2009 Sb. par. 274 odst. 2 písm. a

7

1419

3,89

40/2009 Sb. par. 274 odst. 2 písm. b

7

13

0,04

40/2009 Sb. par. 274 odst. 2 písm. c

7

127

0,35

7

6161

16,88

7

250

0,68

7

4523

12,39

7

1

0,00

Jednání

Právní předpis

Body

ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky se způsobením havárie, dopravní nebo jiné nehody, ublížením jinému na zdraví nebo způsobením větší škody na cizím majetku nebo jiného závažného následku ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn

40/2009 Sb. par. 274 odst. 1

řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky přes výzvu podle zvláštního právního předpisu se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví opilství - požitím nebo aplikací návykové látky se přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti

361/2000 Sb. par. 125 písm. c odst. 1 písm. b 361/2000 Sb. par. 125 písm. c odst. 1 písm. c 361/2000 Sb. par. 125 písm. c odst. 1 písm. d 40/2009 Sb. par. 360 odst. 1

8

Kompletní přehled evidovaných jednání za rok 2018

Zákon

Par.

Písm.

Odst.

Písm.

361/2000 Sb.

125

c

1

f

361/2000 Sb.

125

c

1

f

361/2000 Sb.

125

c

1

f

361/2000 Sb.

125

c

1

k

361/2000 Sb.

125

c

1

361/2000 Sb.

125

c

361/2000 Sb.

125

c

361/2000 Sb.

125

361/2000 Sb.

Jednání při řízení vozidla drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

Body

Celkem

Ženy

2

51316

12097

2

130798

31458

2

32237

5494

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

2

484

34

e

řídí motorové vozidlo a není držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče

3

12

0

1

f

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 20 km/h a více

3

39550

7873

1

f

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou mimo obec o 30 km/h a více

3

9416

1237

c

1

f

při řízení vozidla nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinen tak učinit podle zvláštního právního předpisu

3

768

210

125

c

1

k

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

3

66283

10304

361/2000 Sb.

125

c

1

e

řídí vozidlo, přestože není k jeho řízení profesně způsobilý

3

24

0

361/2000 Sb.

125

c

1

e

řídí motorové vozidlo a není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

4

6238

493

361/2000 Sb.

125

c

1

f

při řízení vozidla ohrozí chodce na přechodu a neumožní chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky

4

476

142

361/2000 Sb.

125

c

1

f

při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě

4

13755

4198

361/2000 Sb.

125

c

1

k

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 zákona č. 361/2000 Sb.

4

2596

641

a

maření nebo podstatné ztěžování výkonu rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci vykonáváním činnosti, která byla pachateli takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu (řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění - v době po jeho pozbytí na základě uloženého zákazu činnosti či jeho odnětí rozhodnutím správního orgánu)

4

3648

294

ublížení na zdraví z nedbalosti - nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost jízdě

4

102

40

4

31

5

4

729

5

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km/h (ale více než 5 km/h) při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou mimo obec o méně než 30 km/h (ale více než 10 km/h)

40/2009 Sb.

337

1

40/2009 Sb.

148

1

40/2009 Sb.

148

1

111/1994 Sb.

34

e

3

c

361/2000 Sb.

125

c

1

f

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 40 km/h a více

5

1116

153

361/2000 Sb.

125

c

1

f

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou mimo obec o 50 km/h a více

5

447

38

5

106

27

5

3251

596

5

157

13

5

9

0

5

8991

2035

ublížení na zdraví z nedbalosti v důsledku porušení povinností vyplývajících z povolání, zaměstnání, funkce nebo postavení nebo stanovených zákonem při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky jako řidič vozidla při kontrole překročil maximální dobu řízení vozidla nebo nedodržel minimální dobu odpočinku o 20 % a více nebo nedodržel bezpečnostní přestávku o 33 % a více podle jiných právních předpisů

361/2000 Sb.

125

c

1

f

při řízení vozidla ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

361/2000 Sb.

125

c

1

k

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

c

1

a

řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích ublížení na zdraví z nedbalosti v důsledku porušení důležité povinnosti uložené zákonem (Jízda v jízdních pruzích - § 12 odst. 5 a násl. zákona č. 361/2000 Sb.) při řízení vozidla nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo podle zvláštního právního předpisu nebo na pokyn "Stůj!" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

361/2000 Sb.

125

40/2009 Sb.

148

361/2000 Sb.

125

40/2009 Sb.

148

1

ublížení na zdraví z nedbalosti - v důsledku nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo pokyn "Stůj!"

5

5

1

40/2009 Sb.

147

1

těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

7

192

56

40/2009 Sb.

147

2

těžké ublížení na zdraví z nedbalosti - porušením důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona

7

164

52

1 c

1

f

9

Zákon

Par.

40/2009 Sb.

147

Písm.

Odst.

Písm.

Jednání těžké ublížení na zdraví z nedbalosti - hrubým porušením zákona o bezpečnosti dopravy

3

ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky - se způsobením havárie, dopravní nebo jiné nehody, ublížením jinému na zdraví nebo způsobením větší škody na cizím majetku nebo jiného závažného následku ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky - při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky - byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn

Body

Celkem

Ženy

7

1

0

7

6612

738

7

1419

202

7

13

0

7

127

8

40/2009 Sb.

274

1

40/2009 Sb.

274

2

a

40/2009 Sb.

274

2

b

40/2009 Sb.

274

2

c

40/2009 Sb.

143

3

usmrcení z nedbalosti - hrubým porušením zákona o bezpečnosti dopravy

7

2

0

40/2009 Sb.

143

4

usmrcení z nedbalosti - u více osob hrubým porušením zákona o bezpečnosti dopravy

7

1

0

40/2009 Sb.

325

3

násilí proti úřední osobě - se způsobením těžké újmy na zdraví

7

1

0

40/2009 Sb.

143

1

usmrcení z nedbalosti

7

14

2

40/2009 Sb.

143

2

usmrcení z nedbalosti - porušením důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona

7

9

2

40/2009 Sb.

273

4

obecné ohrožení - z nedbalosti, porušením důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, s následkem smrti

7

1

0

7

6161

617

a

361/2000 Sb.

125

c

1

b

řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem

361/2000 Sb.

125

c

1

c

řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky

7

250

18

361/2000 Sb.

125

c

1

d

přes výzvu podle zvláštního právního předpisu se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

7

4523

560

361/2000 Sb.

125

c

1

e

řídí motorové vozidlo a byl mu zadržen řidičský průkaz

7

501

82

361/2000 Sb.

125

c

1

f

při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno

7

490

73

361/2000 Sb.

125

c

1

f

při řízení vozidla vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to podle zvláštního právního předpisu zakázáno

7

279

52

7

38

9

361/2000 Sb.

125

c

1

f

při řízení vozidla v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle zvláštního právního předpisu

361/2000 Sb.

125

c

1

h

způsobí dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby

7

1

0

361/2000 Sb.

125

c

1

i

při dopravní nehodě neprodleně nezastaví vozidlo

7

987

246

361/2000 Sb.

125

c

1

i

při dopravní nehodě nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

7

765

226

40/2009 Sb.

360

1

opilství - požitím nebo aplikací návykové látky se přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti

7

1

0

40/2009 Sb.

148

1

ublížení na zdraví z nedbalosti - při předjíždění ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.

7

7

2

7

9

2

7

5

1

a

neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku - neprodleně nezastavil vozidlo nebo nedovoleně opustil místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátil na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci. obecné ohrožení - z nedbalosti, porušením důležité povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce pachatele nebo uložené mu podle zákona

40/2009 Sb.

151

40/2009 Sb.

273

2

40/2009 Sb.

148

1

ublížení na zdraví z nedbalosti v důsledku porušení důležité povinnosti uložené zákonem (Předjíždění - § 17 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.)

7

5

2

7

1

0

7

2

0

b

40/2009 Sb.

277

1

poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti - z hrubé nedbalosti poškodil obecně prospěšné zařízení v souvislosti s porušením § 29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.

40/2009 Sb.

148

1

ublížení na zdraví z nedbalosti v důsledku porušení důležité povinnosti uložené zákonem (ovlivnění JNL nebo alkoholem nad 0,3 promile)

10

Srovnání meziročních trendů

Přehled nejčastějších bodovaných přestupků a trestných činů, kterých se řidiči dopouštějí, i jejich počet během roku jsou poměrně stabilní, jak vyplývá z meziročního srovnání vývoje v letech 2017 a 2018. Pouze jednání uvedené s číslem 9 postoupilo z 10. místa a jednání s číslem 10 rovněž postoupilo z dalšího pořadí Tabulka 6 - přehled deseti nejčastěji evidovaných přestupků a trestných činů v letech 2017 a 2018 2017 Jednání

Body

Počet

2018 Podíl

Počet

Podíl

1

při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km/h (ale více než 5 km/h)

2

124949

32,88%

130798

33,10%

2

porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

3

68434

18,01%

66283

16,78%

2

49936

13,14%

51316

12,99%

3

34451

9,07%

39550

10,01%

2

32400

8,53%

32237

8,16%

4

13543

3,56%

13755

3,48%

3

9513

2,50%

9416

2,38%

5

7634

2,01%

8991

2,28%

7

6107

1,61%

6612

1,67%

4

4889

1,29%

6238

1,58%

ostatní

28161

7,41%

29930

7,57%

celkem

380017

3 4 5 6 7

8

9 10

při řízení vozidla drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 20 km/h a více při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou mimo obec o méně než 30 km/h (ale více než 10 km/h) při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou mimo obec o 30 km/h a více při řízení vozidla nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo podle zvláštního právního předpisu nebo na pokyn "Stůj!" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou ohrožení pod vlivem návykové látky - výkon zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky řídí motorové vozidlo a není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

395126

Následující tabulka je srovnáním počtů a podílů nezákonných jednání podle příslušných zákonů. Tabulka 7 - přehled evidovaných přestupků a trestných činů podle příslušných zákonů v letech 2017 a 2018 2017 Zákon

Počet

361/2000 Sb.

o provozu na pozemních komunikacích

40/2009 Sb.

trestní zákoník

111/1994 Sb. 200/1990 Sb. celkem

2018 Podíl

Počet

Podíl

368199

96,89%

382016

96,68%

11274

2,97%

12381

3,13%

o silniční dopravě

133

0,03%

729

0,18%

o přestupcích

411

0,11%

380017

0,00% 395126

11

Copyright © 2019 I Všechna práva vyhrazena Odbor strategie Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

Zpracoval: RNDr. Jan Tecl [email protected] Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a 636 00 Brno

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.