INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE


1 číslo 43/2016 ze dne Usnesení číslo 656/16-R43 ze dne program zasedání Rady města Jesenice č. 43/2016, kter&yacut...
Author:  Štěpán Netrval

0 downloads 8 Views 381KB Size

Recommend Documents


No documents


INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE číslo 43/2016 ze dne 11. 10. 2016 Usnesení číslo

656/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

schvaluje program zasedání Rady města Jesenice č. 43/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení číslo

657/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

schvaluje na ţádost paní ředitelky Mgr. Š. W. ze dne 26.9.2016, ţe v období od 23.12.2016 do 2.1.2017 bude přerušen provoz MŠ Jesenice, okres Praha-západ, V Úvoze 344, 252 42 Jesenice.

Usnesení číslo

658/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

schvaluje na ţádost paní ředitelky MŠ Kamarád S. V., ze dne 26.9.2016, ţe v období od 23.12.2016 do 2.1.2017 bude přerušen provoz MŠ Kamarád, Vestecká 1300, 252 42 Jesenice.

Usnesení číslo

659/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

I. bere na vědomí, ţe stavební akce „Zdiměřice - Gymnázium - přechod pro chodce se SSZ“ bude hrazena na základě rozpočtového opatření pod č. rozpočtové skladby 2229, § 6121, a to transferem částky 600.000,z přebytků minulých účetních období. II.

doporučuje Zastupitelstvu města a) schválit rozpočtové opatření č. 16/2016 b) uloţit Finančnímu odboru zpracování rozpočtového opatření č. 16/016 k předloţení Zastupitelstvu města Jesenice.

Usnesení číslo

660/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s STAVsport Praha s.r.o., Eichlerova 176/11, 155 00 Praha 5, IČ: 01388274, na akci „Stavební úpravy sportovního hřiště v areálu ZŠ Jesenice“ v předloţeném znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. pověřuje starostku města Jesenice, Mgr. Radku Vladykovou, podpisem smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

1

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE Usnesení číslo

661/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s HES stavební s.r. o., IČ: 28143213, Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4, na akci „Oprava chodníku v křiţovatce ul. Hlavní a Na Návsi“ v předloţeném znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. pověřuje starostku města Jesenice, Mgr. Radku Vladykovou podpisem smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Usnesení číslo

662/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

I. doporučuje zastupitelstvu města Jesenice schválit bezúplatný převod vlastnického práva k pozemku parc.č. 1008 o výměře 465 m2, způsob vyuţití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Šeberov, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrálním pracovištěm Praha od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42, 128 00 Praha 2 dle Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. pověřuje starostku města Jesenice, Mgr. Radku Vladykovou, předloţením podkladů k tomuto převodu do zastupitelstva města Jesenice.

Usnesení číslo I.

663/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

bere na vědomí

skutečnosti ohledně pozemků v areálu ČOV Jesenice, konkrétně parc. č. 129/3, 129/4, 127 a parc. č. st. 1276 vše k. ú. Jesenice u Prahy. II.

doporučuje

Zastupitelstvu města Jesenice: 1) schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemků parc. č. 129/3, 129/4 a parc. č. st. 1276, vše k. ú. Jesenice u Prahy, s Českou republikou, právo hospodařit Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ: 00212423 v předloţeném znění, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 2) prohlásit provozování čistírny odpadních vod za činnost, která je prováděna ve veřejném zájmu 3) schválit záměr odkupu pozemku parc. č. 127 v k. ú. Jesenice u Prahy a 4) schválit kupní smlouvu na nákup pozemku parc. č. 127 k. ú. Jesenice u Prahy s Českou republikou, právo hospodařit Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, IČ: 00212423 v předloţeném znění, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

2

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE Usnesení číslo I.

664/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

souhlasí

se jmenováním M. Ch. velitelem JSDHO Osnice II.

ruší

dohodu o členství p. M. K. ze dne 13.5.2015 v jednotce JSDH Osnice III.

souhlasí

s uzavřením dohody o členství v jednotce JSDH Osnice s p. J. V. a s p. P. S. a pověřuje starostku města Mgr. Radku Vladykovou podpisem dohod o členství.

Usnesení číslo I.

665/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

schvaluje

poskytnutí finančních prostředků společnosti Proces - centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. na dotazníkové šetření - Dotazníkový průzkum občanů ve výši Kč 85.000,- bez DPH, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení I. ukládá FO - na základě faktury společnosti provést platbu. Zodpovídá: FO Termín: po obdrţení faktury

Usnesení číslo

666/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

I. bere na vědomí návrh rozpočtového opatření č. 16/2016 v upraveném znění, které je nedílnou součástí tohoto usnesení II. ukládá předloţit tento návrh k projednání na nejbliţším zasedání Zastupitelstva města Jesenice. Termín: 31. 10. 2016 Zodpovídá: P. F., FO

Usnesení číslo

667/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

I. nesouhlasí s připojením pozemku parc. č. 147/1 k. ú. Zdiměřice u Prahy na veřejnou kanalizaci, z důvodu jiţ smluvně zarezervované volné kapacity ČOV Zdiměřice, zejména pro občanskou vybavenost vybudování nové základní školy ve Zdiměřicích. II. ukládá OSMIŢP informovat ţadatele o usnesení Rady města Jesenice.

3

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE Usnesení číslo

668/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

I. bere na vědomí souhlasné stanovisko Státního fondu ţivotního prostředí o přiznání dotace na projekt „Zpracování

digitálního povodňového plánu a lokálního výstraţného systému pro město Jesenice“. II. ukládá OSMIŢP informovat Radu města Jesenice o dalším postupu a vývoji ve věci. Termín: po obdrţení usnesení

Usnesení číslo I.

669/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

bere na vědomí

Jednací řád Zastupitelstva Města Jesenice, v předloţeném znění. II.

doporučuje

Zastupitelstvu města Jesenice schválit předloţený Jednací řád Zastupitelstva Města Jesenice, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. III.

ukládá

starostce města Jesenice, Mgr. Radce Vladykové, předloţit návrh usnesení a podklady k tomuto bodu na nejbliţším zasedání zastupitelstva města Jesenice.

Usnesení číslo

670/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

I. doporučuje zastupitelstvu města Jesenice schválit zadání změny č. 5 Územního plánu obce Jesenice, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. pověřuje starostku Jesenice.

města, Mgr. Radku Vladykovou, předloţit tento bod k projednání zastupitelstvu města

Termín: následně po vyhotovení usnesení

Usnesení číslo I.

671/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

ruší

usnesení č. 817/15-R39 ze dne 24. 11. 2015, kterým byla schválena Směrnice města Jesenice č. 2/2015 Veřejné zakázky malého rozsahu města Jesenice II.

schvaluje

směrnici č.1/2016 - Veřejné zakázky malého rozsahu v předloţeném znění, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. III.

pověřuje

starostku města Mgr. Radku Vladykovou a místostarostu města Radka Zápotockého podpisem směrnice dle bodu II. tohoto usnesení.

4

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE Usnesení číslo

672/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

I. doporučuje Zastupitelstvu města Jesenice schválit: a) kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi Městem Jesenice a společností IN Studio s.r.o., IČ: 271 64 250, se sídlem Vídeňská 166, Vestec, PSČ 252 50 na převod pozemku parc.č. 152/2, parc.č. 152/3 a parc.č. 741 vše v k.ú. Horní Jirčany, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 193 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, a na koupi projektové dokumentace ke stavbě: Hostinec a penzion „U Rogiána“ - změna stavby hostince a penzionu čp. 17, včetně napojení na inţenýrské sítě (vodovod, splašková kanalizace, plynovod, elektro), komunikace a parkovací stání, sadové úpravy, za kupní cenu 9.900.000,Kč. Tato kupní smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení. b) smlouvu mezi Městem Jesenice a společností IN Studio s.r.o., IČ: 271 64 250, se sídlem Vídeňská 166, Vestec, PSČ 252 50, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. c) Smlouvu o advokátní úschově finančních prostředků a listin mezi Městem Jesenice a společností IN Studio s.r.o., IČ: 271 64 250, se sídlem Vídeňská 166, Vestec, PSČ 252 50, a JUDr. Miroslavem Novotným, advokátem, ČAK 3272, se sídlem Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. pověřuje starostku města Jesenice, Mgr. Radku Vladykovou, předloţením těchto podkladů do jednání zastupitelstva města Jesenice.

Usnesení číslo

673/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

I. bere na vědomí potřebu kapacity ČOV Zdiměřice pro občanskou vybavenost, obzvláště pro nově projektovanou základní školu (ZŠ) Zdiměřice. II. schvaluje ţe rezervace kapacity ČOV Zdiměřice, která byla v rámci intenzifikace ČOV navýšena, bude vyčleněna pouze pro potřeby rozšíření občanské vybavenosti městské části Zdiměřice, hlavně pro nově budovanou základní školu ve Zdiměřicích. III.

pověřuje

OSMIŢP informovat provozovatele VH majetku města Jesenice, 1. SčV, a. s. o usnesení. Termín: ihned po obdrţení usnesení Zodpovídá: M. H.

5

INFORMATIVNÍ VÝPIS Z USNESENÍ RADY MĚSTA JESENICE Usnesení číslo

674/16-R43 ze dne 11. 10. 2016

I. navrhuje v souladu s § 94 odst. 1 a v souladu s § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zastupitelstvu města Jesenice schválit program zasedání zastupitelstva č. 4/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. ukládá sekretariátu starostky a členů rady města zajistit zveřejnění programu dle části I. tohoto usnesení na úřední desce MěÚ Jesenice a zabezpečit technicky a organizačně zasedání zastupitelstva. Termín: 12. 10. 2016 Zodpovídá: Ing. A. D.

Tento výpis usnesení má pouze informativní povahu. Byl pořízen s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Informativní výpis pořídila Mgr. Hana Svobodová, DiS.

6

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.