ing SCMS nr. 4613, de PredIkherenkerk, Charles DHoy, archiefbestand is de fotoverzameling


1 rchieflink Driemaandelijkse nieuwsbrief van't Archief. Gent On Files Vzw Jaargang 2 - nummer 3 - juli 2002 Fotoverzame/ing SCMS nr. 4613, de PredIkh...
Author:  Frederik de Jong

0 downloads 81 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


rchieflink Driemaandelijkse nieuwsbrief van't Archief. Gent On Files Vzw Jaargang 2 - nummer 3 - juli 2002

Fotoverzame/ing SCMS nr. 4613, de PredIkherenkerk, Charles DHoy, 1860.

In het Stadsarchief wordt het archief van de voormalige Stedelijke Commissie van Monumenten en Stadsgezichten (SCMS) (1823-1999) bewaard. Deze commissie vervulde een pioniersrol op het vlak van de erfgoedzorg in het negentiendeeeuwse Gent. Aanvankelijk hield ze zich zowel met het (roerend) kunstbezit in openbare gebouwen als met het onroerend patrimonium bezig. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd de zorg voor het bouwkundig erfgoed in de stad de hoofdtaak van de SCMS. Het bekendste deel van dit

archiefbestand is de fotoverzameling die de Commissie in het kader van haar werking samenstelde. Deze verzameling behoort tot de meest geconsulteerde reeksen uit het Stadsarchief. De afgelopen jaren werden er ook regelmatig foto's uit geput voor publicaties en tentoonstellingen. Door dit intensieve gebruik takelt de reeks de laatste tijd steeds sneller af. Maatregelen voor het behoud van dit fonds drongen zich dus op. In het kader van het Convenant Cultureel Elfgoed, afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Gent,

kon via Gent Cultuurstad vzw een budget vrijgemaakt worden voor de digitalisering van de foto's. De verzameling kan hierdoor verder voor het grote publiek ontsloten worden en dit zonder de originele stukken te belasten. Bij de aanvang van het project ontbrak een overzicht van de collectie. De foto's waren alfabetisch per straat geordend en in ladekasten opgeborgen. Eerst werd het hele fonds genummerd. Het deel van de collectie dat gedigitaliseerd wordt, ---VeF\l01§-0r:>-ßa§'¡'Aa-2~-~

omvat iets meer dan 7500 stuks. Daarna werd een databank samengesteld met een aa~algegevensoverdevoo~ stelling en over de foto zelf, bijvoorbeeld. datering, naam van de fotograaf, afmetingen, herkomst ... Tijdens de opmaak van de inventaris bleven een aantal vragen onbeantwoord. Zo was van een belangrijk deel van de foto's de fotograaf niet gekend. Om problemen met copyright te vermijden is de identificatie echter heel belangrijk. In de hoop een antwoord te vinden op de vragen doken we in de archieven. Voor het eerst werden de verslagboeken, de jaarverslaoen en een aantal boekhoudkundige documenten van de SCMS op een systematische manier doorgenomen. De volledige geschiedenis van de verzameling kon niet gereconstrueerd worden, maarwe kregen toch een beter inzicht in het ontstaan en de groei ervan. De basis van de fotoverzameling werd gelegd in 1860. Charles D'Hay (1823-1892) maakte toen opnamen van de voormalige Predikherenkerk, die kort nadien werd gesloopt. Dit vormde het begin van een traditie om bedreigde monumenten te fotograferen. Op het einde van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuwonderging de stad een grondige transformatie. Aan de hand van de fotoverzameling kan men de werken op de voet volgen. Vooral Constant D'Hay (zoon van Charles) maakte in deze periode een hele reeks opnamen.

2

Jammer genoeg is voorlopig nog onduidelijk in hoeverre de Commissie deze foto's zelf heeft besteld. Uniek is het handgeschreven commentaar dat op, rond of op de achterzijde van de foto's staat. Dit geeft bijkomende informatie over de voorstelling. Tijdens de Eerste Wereidaar log werd een nieuwe impuls gegeven aan de uitbouw van een volwaardige bibliotheek en een iconografische verzameling. In 1916 werd huis de Pe/¡kaan in de Sint-Katelijnestraat gekocht als onderkomen. Op de eerste verdieping richtte de Commissie een speciale ruimte in voor de bibliotheek en de verzameling prenten, foto's, tekeningen ... Aan de hand van de jaarverslagen kunnen we duidelijk de groei van de collecties volgen. Vooral door een reeks schenkingen breidden ze verder uit. Een belangrijk schenker was Armand Heins (1856-1938) die honderden foto's van Gentse huizen aan de SCMS gaf. Voor de periode 1916-1922 beschikken we over een reeks facturen van foto's (met bijhorend glasnegatief) die besteld werden bij Gentse fotografen. Soms kocht men ook afdrukken van bestaande opnamen, zo bijvoorbeeld hele reeks foto's van Edmond Sacré (1851-1921). De crisis van de jaren '30 liet ook bij de SCMS zijn sporen na. Een afzonderlijk onderkomen was financieel niet meer haalbaar. In 1934 werd de Commissie verplicht om naar het Stadsarchief te verhuizen. In de voormalige Berg van

Barmhartigheid kreeg de Commissie de beschikking over twee kamers. De ene kamer werd ingericht als vergaderzaal, de andere als onderkomen voor de bibliotheek en de iconografische collecties. De Tweede Wereldoorlog betekende opnieuween belangrijke stap voor de uitbouw van de fotocollectie. Zowel in 1940 als in 1944 waren er systematische 'fotografeercampagnes' om oorlogsschade vast te leggen. Zo liet de Commissie in juli 1940 opnamen maken van de opgeblazen bruggen. In deze periode werd ook heel wat aandacht besteed aan de ordening van de verzameling. De nieuwe foto's werden op kartons gekleefd en van een label voorzien. Er werden ook metalen kasten besteld om ze in op te bergen. Door de oorlogsomstandigheden werden deze kasten pas in 1947 geleverd. Vermoedelijk werd de verzameling toen alfabetisch op straat geordend. Tot in de zestiger jaren werd de verzameling regelmatig aangevuld. Vanaf dan bleven de foto's in de dossiers zitten en kwamen er geen nieuwe afdrukken meer bij. Vanaf 1 september 2002 zal het eerste deel van de collectie on line beschikbaar zijn via de Bee/dbank Gent. In de loop van de volgende jaren zal deze beeldbank verder uitgebouwd worden met stukken uit andere bestanden en uit de verzamelingen van andere instellingen.

Wout De Vuyst

Proficiat Leen I

.l',

De Gentse gemeenteraad benoemde Leen Charles op 26 maart tot stadsarchivaris en dit met ingang van 1 apri12002. Daarmee is zij de twaalfde in de rij als we geen rekening houden met de dienstdoende archivarissen. Haar benoeming vindt plaats 185 jaar na deze van de eerste stadsarchivaris . François Hye-Schoutheer werd immers in 1817 in die hoedanigheid aangesteld. Was hij niet de eerste die verantwoordelijkheid droeg voor de stedelijke archieven, ook tijdens het Ancien Régime waren ambtenaren met deze taak belast, hij was wel de eerste die de titel droeg.

Leen startte haar carrière bij het Stadsarchief in 1988 en was gedurende de laatste vijf jaar dienstdoend stadsarchivaris. Zij studeerde in 1983 af als historica aan de Gentse Rijksuniversiteit en behaalde de bijzondere licentie archivistiek aan de VUB in 1991. Als onderwerp voor haar verhandeling koos zij de studie en de inventarisatie van de stedelijke briefwisseling uit de periode 1794-1921, een van de reeksen waarin het modern Gents archief in 1863 werd 'herordend'.

Leen Charles ontpopt zich de afgelopen jaren onder meer als een van de stuwende krachten van het vernieuwende multidisciplinaire Gentse huizenonderzoek, waarmee zij meteen illustreert hoe belangrijk zij samenwerking met andere stadsdiensten, zoals de Dienst Stadsarcheologie vindt. Als hedendaags archivaris durft zij de uitdaging met de "computer" aan, denken we maar aan Dulle Griet, maar zij is tevens alert voor het geheugenverlies dat daardoor op grote schaal dreigt. Hiervoor waarschuwde zij bijvoorbeeld in haar 11 juli-toespraak in 2000.

Zoals blijkt uit hetjaarverslag over 2001 zijn dit nie\t de enige activiteiten van de stadsarchivaris en haar medewerkers. Zoals vorig jaar publiceren we de hoofdlijnen van het activiteitenverslag in @rchieflink,omdat dit illustreert hoe divers deze taken wel zijn.

Om bevorderd te worden tot stadsarchivaris moest Leen Charles bovendien slagen in een zware proef waarin zowel vaktechnische als managementskwaliteiten werden getest. In tegenstelling tot wat de burgemeester in 1814 beweerde over Hye-Schoutheer, heeft Leen zeker de qualités et connaissances requises pour être nommé

conserveteur dun dépôt siintéressanl

We wensen de twaalfde - en hoeft het gezegd de eerste vrouwelijke - stadsarchivaris dan ook van ganser harte alle succes toe in haarverdere loopbaan!

Griel Maréchal, voorzitter

Het Stadsarchief Gent bestaat bij gratie van medewerkers, bezoekers en partners. De eerste categorie lijkt alsmaar zeldzamer te worden terwijl de tweede groep gestaag groeit. Het moge een wonder heten dat een stadsarchief met internationale uitstraling, een omvang van 15,8 km, 2244 bezoekers en een sterke publiekswerking, kan overleven met één archivaris en elf medewerkers (8. voltijds, twee 4/5 en één 1/2) . Dit jaarverslag start dan ook met een pluim voor de medewerkers én voor de bezoekers die met de moeilijke omstandigheden van personeel en huisvesting geduldig omgaan. Het Stadsarchief kan ook rekenen op enkele vaste partners: de Dienst Stadsarcheologie, de vriendenkring 't Archief Gent on Files (GOF) vzwen de vzw Gent Gultuurstad, om maar de belangrijkste te noemen.

S.A. G., Bestandeneontro/e 2001

De lang verwachte handleiding Erf; huis en mens. Huizenonderzoek in Gent zag het daglicht. Deze publicatie kwam tot stand door de inbreng van de Stichting Mens en Cultuur en van de medeauteurs stadsarcheoloog M.C. Laieman, historicus Daniel Lievois en bouwhistoricus Guido Everaert. De digitalisering van enkele kwetsbare bestanden ging van start: de fotocollectie van de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten, de operadiva's, de bouwtekeningen uit hetAncien Régime en de geporseleinde kaarten. Dit project wordt ge-

Nieuwe wegen Sas van Rouveroij, schepen van cultuur, heeft een hart voor het Stadsarchief. Hij bracht de herhuisvesting in een stroomversnelling. Samen met de Dienst Stadsarcheologie wordt een gezamenlijke huisvesting op touw gezet in het project De Zwarte Doos. Het Stadsarchief is in aanzet aanwezig op www.gent.be. met de mogelijkheid tot on line consultatie van de databanken en de archiefgids van het oud archief. De elektronische nieuwsbrief vormt een nieuw medium om de werking bekend te maken.

4

S.A.G., Opendeurdag 2001

realiseerd via de steun van de vriendenkring en de aanzienlijke financiële inbreng vanuit de hoek van het Erfgoedbeleid (vzw Gent Gultuurstad). De geleidelijke groei van het aantal vrijwillige medewerkers maakt de ontsluiting van enkele veel geconsulteerde bestanden mogelijk. Een woord van dank ook voor hun arbeid, interesse, motivatie en belangeloze inzet. Voor het eerst in 75 jaar werden nieuwe archief- en leeszaalreglementen uitgewerkt (en goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2002). Dit wordt de aanzet tot een vernieuwde omgang met administratie, bezoekers en archivalia.

Open wegen Zoals de traditie het wil, vond in 2001 een opendeurdag plaats. Het sponsorproject Dig¡[ale Divaszamelde fondsen in voor de digitale opname van de fotoalbums van operadiva's (1848-1924). Hetweerlietons die dag zwaar in de steek. Toch maakten de meer dan zeshonderd bezoekers er een mooie en inhoudelijk sterke dag van. Het resultaat van de vorige sponsoractie, het gerestaureerde hydrografische plan van Gent uit de zestiende

museum (5 mei - 1 juli) onder de titel Een groots werk van ontbloting?De vrijwillige medewerkers van het project Huizenonderzoek Te Putte stelden er de resultaten voor van hun intensief onderzoek naar huis en mens op het Goudenleeuwplein.

Van bureau tot depot

eeuw, werd volop bewonderd, met deskundige uitleg van de restaurateur. Een prachtig voorbeeld van de positieve werking van de vriendenkring, die in zijn eerste volle werkjaar zijn onschatbare waarde bewees. Waarvoor ook hier onze uitdrukkelijke dank. De eerste Open Archievendag (19 mei) was een succes. Bezoekers werden vergast op een gevarieerd programma over de werking van de archiefdienst in al zijn aspecten. Ook tijdens de jaarlijkse bestandencontroie (oktober) kregen belangstellenden de kans een blik achter de schermen te werpen. Een nieuwe lessenreeks Huizenonderzoek in Gent werd eveneens gretig bijgewoond. Een andere smaakmaker in deze sector was de wetenschappelijke tentoonstelling in het Bijloke-

S.A.G., DKF, nr. 14, Prentkaart inzake de striJd tegen het alcoholm/soru/«. (Schenking van de Orde van Goede Tempeliers)

Vanuit de stadsdiensten verhuisden 292 meter dossiers voor permanente bewaring naar het Stadsarchief, na schonen én selectie. Dertig diensten werden hierbij bezocht. Nogal wat diensten verhuisden. De Technische Dienst Gebouwen (afdeling Monumenten) droeg het historisch plannenarchief (negentiende - twintigste eeuw) geïnventariseerd over. Door de materiële toestand is consultatie door derden nog niet mogelijk: sommige plannen zijn uiterst broos en het risico op beschadiging is té groot. Een betere berging zal consultatie op termijn mogelijk maken. Het kabinetsarchief van Sas van Rouveroij (schepen van openbare werken) werd geïnventariseerd overgedragen. Het Stadsarchief verwierf enkele verenigingsarchieven (11 m): de vzw Keizer Karel 2000 (Brussel), Time-Festival (1989-1997), de dekenij' Gasmeterlaan-Blaisantvest (twintigste eeuw, onvolledig) en de Gentse Loge nr. 6 Licht en Liefde van de Internationale Orde van Goede Tempelieren (1912-1998), een vereniging die ijverde tegen het alcoholmisbruik.

Leen Charles Stadsarchivaris

5

I n het Guinness Book of Records staat Johanna Paulina Musters, met een lengte van 59 centimeter, vermeld als de kleinste mens allertijden. Maar die paar regels vertellen niets over haar wonderlijke bestaan als rondtrekkend artiestje langs kermissen en theaters in heel Europa. Dit fascinerende levensverhaal van Johanna Paulina Musters, alias Prinses Paulina (Ossendrecht 1878 - New York 1895), onze betoudtante, proberen wij te reconstrueren met de bedoeling een televisiedocumentaire te maken. In het voorjaar van 2000 beland ik op de onderhoudende tentoonstelling GestoordeVorsten in het Museum Dr. Guislain. Na langs het nachthemd van de grootste man ter wereld gewandeld te zijn, sta ik plotseling oog in oog met mijn betoudtante: Prinses Paulina kijkt me vanachter het glas van haar vitrine parmantig aan. De vele foto's, waarop het perfect geproportioneerde poppetje steeds schitterend uitgedost staat, zijn gemaakt door fotografen uit de meest uiteenlopende plaatsen. Zwarte leren schoentjes van nog geen decimeter lang en deftige minihandschoentjes liggen er als stille getuigen naast. Terug in Nederland vertel ik mijn broer over mijn onverwachte ontmoeting. Hij oppert onmiddellijk: 'Hier zit een film in!'

En aldus begint onze zoektocht. Allereerst gaan we naar de geboorteplaats van Paulina, Ossendrecht. In dit West-Brabantse grensdorp beheert het museum Den Aanwas een verzameling Paulina-souvenirs. Den Aanwas blijkt dan ook de leverancier van de foto's en spullen in het Museum Dr. Guislain. Maar, interessant genoeg, het overgrote deel van de collectie in Ossendrecht is weliswaar oorspronkelijk afkomstig uit Gent. In de jaren '60, toen de toenmalige burgemeester van Ossendrecht de herinnering aan Prinses Paulina wilde bewaren, schonk De School van Toen uit Gent haar Paulinaverzameling aan de gemeente Ossendrecht. Wat is toch de link tussen Prinses Paulina en Gent? Waarom zijn juist daar zoveel aandenkens bewaard gebleven, zoals de kiekjes van fotograaf B. Jacobs? En waarom staan er in de catalogus van een kermistentoonstelling zoveel foto's van haar, afkomstig uit de collectie van jawel- een Gentse verzamelaar? Het ligt voor de hand nogmaals naar Gent afte reizen. We ontmoeten er de verzamelaar Frans Van Bost die feilloos uit een enorme hoeveelheid oude prenten vijf originele fotootjes grijpt: Paulina naast een stoel in Breslau (het huidige Wroclaw), naast een ezel in Chatellerault en naast haar corpulente zwager in diverse

andere Franse steden. Ze reikt weinig hoger dan zijn knieën. Maar foto's vertellen niet het hele verhaal van Paulina. Wanneer was ze waar en met wie, wat deed ze en (wat) schreven de kranten over haar? In het Stadsarchief Gent worden dozen vol, keurig geordende foor-correspondentie bewaard. De kleurrijke verzoeken van kermisexploitanten gericht aan het stadsbestuur om een gunstige plaats op het foorterrein te bekomen, geven een goede indruk van de bonte verzameling attracties: bakkramen, zweefmolens, reizende theaters, paardenmolens, schietkramen, waarzegsters etc. Onder de rubriek Musées et Exh/bllICmsduikt de volgende brief op:

Bruxelles le 2 Janvier 1880. Messieurs. Je soussigné Emile Grandsarf prends la respecteuse liberté de vous adresser une demande tendante à obtenir une emplacement pour faire votre foire prochainepourlexhebition de la Princesse Paulina la plus petlle fille du monde entier donc je vous joint un programme. Deze brief (nog compleet met het bijgevoegde programma) biedt een geweldig aanknopingspunt voor verder onderzoek. De eerste link met Gent wordt duidelijk: Emile Grandsart was een bekende Gentse kermisex-

ploitant die kennelijk het echtpaar Musters met de bijzondere dochter tegen het lijf gelopen was en zich opwierp als manager. Het loont eveneens de moeite De Gazette van Genterop na te slaan, want die bloklettert op 15 maart 1880: Gisteren zondafh was er zooveel volk op Sint Pietersplein dat men moeil!/k door hetgroot gedrang kon. De Sint Amandstraal, die dd jaar weder de kroon soent, was gisteren stampend va!,' de chineesche reus, de grootste man der wereld en de pdnses Paulina, het kleinste meisje der wereld, kregen honderden bezoekers. Als klap op de vuurpijl blijkt de afdeling Vliegende bladen van de Gentse Universiteit twee affiches van Paulina te hebben: één uit 1880, compleet met een meetlat van 37 centimeter (de lengte van Paulina op dat moment) en één wanneer ze de foor bezoekt met een Engels circus in 1894. In dat jaar duikt ook de Gentse fotograaf B. Jacobs op, die behalve een zaak in Gent ook een kraam op het Sint-Pietersplein heeft. In totaal treffen we Paulina drie maal aan op de halfvastenfoor, dankzij de correspondentie die in het Stadsarchief bewaard wordt, namelijk drie brieven uit 1880, 1881 en 1894. Maar deze briefwisseling biedt nog meer aanknopingspunten: de managers van Paulina vermeIden namelijk keurig de datum en de plaats van waaruit ze schreven. En zo zijn we dan ook aan de weet gekomen dat Paulina in Parijs, Brussel, New Castle en Edinburgh geweest

is en op welk tijdstip! Overigens schrijft De Gazette van Gentin het laatste jaar dat Paulina Gent bezoekt, opnieuw herhaaldelijk over haar. Eén bericht, van 23 maart 1894, valt bijzonder op: Prinses Paulina. De kleine artiste ud den cirk Lockhart heeft gisteren in de kapel van Poortakker hare eerste communie gedaan en de bisschop heeft daarna het vormsel toegediend Navraag bij de archivaris van het Bisdom Gent wijst uit dat destijds voor de foorkinderen altijd de mogelijkheid geboden werd communie te doen. Helaas zijn hierover wat betreft Prinses Paulina geen documenten bewaard gebleven. Maar ja, je kunt ook niet altijd zoveel geluk hebben.

Oproep: Behalve in archieven is er misschien materiaalover Prinses Paulina in particulier bezit. Heeft u toevallig iets wat met Paulina te maken heeft of kent u iemand die ons verder zou kunnen helpen, dan komen wij graag met u in contact. Materiaal hoeft nooit uitgeleend te worden! Stichting Leklicht Janneke Louwerse Oostersingel 120a 9711 XJ Groningen +31 50 - 3133715 [email protected] www.leklicht.net

Janneke Louwerse

AN8PACJD.

BOULEVA.RD

t91

Salon des Automates

PHENOMÈNE EXTRAORDINAIRE La Merveille des Merveilles!fl LA

La plus petite Pille du Monde VENANT D'AMSTERDAM

La' PRINCESSE PAULIN!, néo à Ossendrecht (Brabant septen ... trienal), le 26 février Œ78 J est Ia plus míguonue créature que l'on ait vue jusqu'à ce [our. Elle mesure 37' centimètres de hauteur et pèse 2 kHoga 7"'50 grammes. Jolie, gracieuse, sang aucune difformité, ello a excité I'admìratícn dans toutes les villes de Ia Hollande. Aussi, M. EXILE GRANDSART flls, Directeur, se permet-Il d'espérer que cette petite perfection émerveillera le public de Bruxelles.

TOUT LE MONDE VOUDRA LA VOIR L'extrait de naissance et des serons à la disposition

d'autorités médicales visiteurs,

AUJOURD'IIUI

ET .lOURS SUIV1'J'l''n1 depuis iO heures da matin ...

PRIX D'ENTR.ÉE : Premifn:es 50 c., Secondes 25c., Enfants 15 cent.

. POUR LES aÉUOES PAR1'IOULIÈRES A. DOMltJILE $"adre..~s.er au Directeur, .t./. ¡!J'mile Grcmdsart, tU i boulevard Anspach. S.A. G., programma, Brussel 1879

Bruxelíes,

~·1'n). eL IUh.

À,

V"'l' "" ..

no.

1.

\tu

~c,olofQn ,._._

'Ip-ct

@rchieflink is de driemaandelijkse nieuwsbrief van't Archief. Gent on Files, een ondersteunende vzw voor het Stadsarchief van Gent

Opendeurdag 1 september 2002 Hij komt erweer aan de jaarlijkse Opendeurdag! Met de vierde editie kunnen we alvast spreken over een stevige traditie! Op 1 september wordt het Stadsarchief omgetoverd tot een digitaal paleis. Hét thema van de Opendeurdag is immers de digitalisering van enkele kostbare en broze bestanden. Op de vorige opendeurdag nam het project een start met de sponsorcampagne de Digita/e Diva's. Ondertussen, dank zij de sponsoring van de bezoekers en de vriendenkring, maar vooral door de zware financiële ondersteuning vanuit het Erfgoedbeleid van Vlaams minister Bert Anciaux, kreeg de digitalisering een vliegende start. Er kwamen ruime fondsen vrij waardoor meerdere iconografische bestanden aangepakt kunnen worden. De keuze viel op twee frequent geraadpleegde bestanden: enerzijds de unieke fotatheek van de voormalige Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten (nu COMA, Commissie voor Monumenten en Architectuur) bestaande uit 7500 items en anderzijds de 3400 originele bouwtekeningen uit de zeventiende en de achttiende eeuw (reeks 535). Ten gevolge van de hoge frequentie van de consultatie zijn beide bestanden zwaar bedreigd. Een digitale opname, en bijgevolg een digitale consultatie van deze databanken - ook via het wereldwijde net -, zal dit erfgoed zowel beschermen als nog breder openbaren. De keuze van de andere collecties viel op de precieuze verzameling geporseleinde kaarten (veelal negentiende en twintigste eeuw), even broos als kleurrijk, die een levendig beeld van het Gentse maatschappelijke leven bieden, en tot slot de verzameling portretten. In totaal zullen ongeveer 14.000 items digitaal ter beschikking komen. Het spreekt vanzelf dat een dergelijk groots en kostelijk project het verdient om zwaar in de kijkerte worden gesteld. Dit gebeurt dus volop tijdens de opendeurdag, en dit zowel in de vorm van thematische bezoeken als van consultatie op internet (onder voorbehoud). Een selectieve reeks reproducties uit de diverse bestanden zullen te koop worden aangeboden (beperkte oplage).

Het abonnement is begrepen in de lidmaatschapsbijdrage € 12,39 individuele leden, € 14,87 gezin, € 24,79 steunende leden en € 247,89 ereleden. Een los nummer kost € 3,72.

Adres GOF p.a. Stadsarchief, Abrahamstraat 13, 9000 Gent Tel (09)225 32 53 - Fax (09)233 11 58 E-mail [email protected] Rek. nr. 001-3342772-34

Coördinatie en eindredactie Valérie Meillander

Verantwoordelijke uitgever Griet Maréchal, Visserij 11, 9000 Gent

ISSN - nummer: 1376-2966 Foto's Carlos Hourez, tenzij anders vermeld

Vormgeving Evé Grafica - Erika Vanderstockt, Gent, GSM: 0486/51.78.88

Druk J. Verbeke, Gent

De dag start omstreeks tien uur met een deelname aan de antiekmarkt van de Prinsenhoffeesten, de hele dag door zijn drankjes te verkrijgen in de tent in de binnentuin en na de middag worden de gedigitaliseerde collecties (in origineel en in digitale vorm, dit laatste onder voorbehoud) aan u voorgesteld. U kunt tevens genieten van de gedigitaliseerde diva's, een project dat ondertussen afgerond werd, mede door uw steun.

Inhoud

• De fotoverzameling

Stilaan wordt de Gent on Fi/es, het tweede luik van de naam van devriendenkring werkelijkheid! U bent bij dezen allen van harte uitgenodigd om op zondag één september het Stadsarchiefte komen bezoeken! Tot dan!

van de SeMS

1

• Edito

3

• Een nieuwe eeuw

4

• Een vreemde tante

6

• Link

8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.