Inhoudsopgave: 2 doel vrijwilligerswerk binnen Accolade Zorggroep. 3 procedure vrijwilligers


1 Vrijwilligersbeleid2 Inhoudsopgave: 1 inleiding visie op vrijwilligersbeleid missie Accolade Zorggroep visie Accolade Zorggroep visie welbevinden ge...
Author:  Rudolf Verlinden

0 downloads 308 Views 532KB Size

Recommend Documents


No documents


Vrijwilligersbeleid

Inhoudsopgave:

1 inleiding visie op vrijwilligersbeleid missie Accolade Zorggroep visie Accolade Zorggroep visie welbevinden gedragscode Accolade Zorggroep 2 doel vrijwilligerswerk binnen Accolade Zorggroep 3 procedure vrijwilligers verantwoordelijkheden vrijwilligers wie komt in aanmerking voor vrijwilligerswerk? profielschets coördinator aanvraag vrijwilligers werven selectieprocedure inwerken / begeleiding taakuitoefening zelfstandigheid vrijwilligers regeling bij verhindering / ziekte Geschillenregeling voor onenigheid tussen vrijwilliger en medewerker Vertrouwenspersoon beëindiging vrijwilligerswerk reiskosten faciliteiten verzekeringen vrijwilligers bijeenkomst bijscholing enquête werk- /taakoverleg procedure in kaart 4 andere vormen vrijwilligerswerk

bijlage 1: vrijwilligers overeenkomst bijlage 2: toelichting gedragscode Accolade Zorggroep bijlage 3: checklist inwerken vrijwilliger bijlage 4: aanvraagformulier vrijwilligers bijlage 5: afsprakenlijst mantelzorger/ vrijwilliger)

2

1.

Inleiding

Binnen Accolade Zorggroep zijn naast professionele medewerkers ook vrijwilligers en mantelzorgers werkzaam. Deze samenwerking is waardevol voor de cliënten. Door ieders inzet en betrokkenheid is het mogelijk het welbevinden van de cliënten te verhogen. Er bestaat geen CAO voor vrijwilligers en mantelzorgers. Toch is het gewenst en noodzakelijk ook voor hen zaken te regelen en vast te leggen. Zowel voor de vrijwilligers, mantelzorgers als de professionele medewerkers is het prettig als er duidelijkheid bestaat over wederzijdse rechten en plichten. Dit document verwoordt het vrijwilligersbeleid. Voor mantelzorgers is een aparte beleidsnotitie geformuleerd.

Visie op vrijwilligersbeleid Vrijwilligers zijn een onmisbare steunpilaar in onze samenleving. Zij leveren een bijdrage aan de maatschappij die leidt tot de realisatie van veel activiteiten die anders niet haalbaar zouden zijn. Toch, het meest fundamentele van hun inzet is dat zij, direct of indirect, onbaatzuchtig aandacht en warmte brengen bij anderen in hun omgeving. Het werk van professionals in de zorg kent haar beperkingen. Een mens heeft zeker ook behoefte aan de persoonlijke ontmoeting van mens tot mens zonder professionele bijbedoeling. Vrijwilligers kunnen extra aandacht en zorg geven aan cliënten. Hiermee helpen zij bij de realisatie van een prettig woon- en leefklimaat voor de cliënten. Met hulp van vrijwilligers kunnen meer activiteiten aangeboden worden. Vrijwilligers laten de “frisse buitenwind” binnen waaien. Bij een groot deel van de cliënten valt hun naaste omgeving weg. Vrijwilligers kunnen ook een bijdrage leveren aan de leefomgeving van de cliënten. Vrijwilligers kunnen dus veel betekenen in de ouderenzorg; zij kunnen ondersteunen bij activiteiten, gezelligheid brengen op de huiskamer, de rolstoelbus rijden, begeleiden bij kerkdiensten, assisteren bij verenigingen, begeleiden bij evenementen, begeleiden bij het wandelen, planten en bloemen verzorgen, cliënten bezoeken die anders geen bezoek meer krijgen, etc. Het belang van vrijwilligerswerk is zo groot dat Accolade Zorggroep voor het vrijwilligerswerk beleid heeft ontwikkeld. Wanneer de organisatie optimaal gebruik wil maken van de positieve bijdrage van vrijwilligers, dan is een goed beschreven beleid waarbij medewerkers de verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het vastgestelde beleid onontbeerlijk. Deze notitie geeft het gevoerde beleid ten opzichte van vrijwilligers binnen Accolade Zorggroep weer. Het vrijwilligerswerk heeft een duidelijke plaats binnen onze organisatie. Missie van Accolade Zorggroep “Accolade Zorggroep realiseert zorg en welzijn van goede kwaliteit en een veilige en comfortabele woonomgeving die aansluiten bij de vragen en wensen van haar cliënten. Gemotiveerde en competente medewerkers en vrijwilligers werken hierbij vanuit de overtuiging dat God ons in Zijn Woord leert dat wij liefdevol en dienstbaar moeten zijn naar de ander en respect moeten hebben voor het door Hem uniek geschapen leven”.

Visie Accolade Zorggroep De bewoner staat centraal. Dit houdt voor ons in dat vragen en wensen van de bewoners onze vertrekpunten zijn. We doen onderzoek naar wensen en vragen van onze bewoners. We leggen de afstemming op vragen en wensen vast in een persoonlijk zorg/leefplan. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wie de bewoner is, geven we aandacht aan het levensverhaal. Wat de bewoner vertelt over zichzelf, over zijn verleden en zijn toekomstverwachtingen is van groot belang voor het welbevinden van de bewoner. Als een bewoner het niet meer zelf kan vertellen, vragen wij het aan familie of naasten. 3

Visie Welbevinden Binnen Accolade Zorggroep ondersteunen en versterken we het welbevinden van de bewoner. Dit doen we door het vermogen te stimuleren om zelf sturing te blijven geven aan het leven. Wonen, welzijn en zorg zijn erop gericht dat iedereen zoveel mogelijk die dingen blijft doen die bij hem of haar horen. Zelfstandig of met hulp. Dit betekent dat samen met de cliënt naar mogelijkheden wordt gezocht die bij hem of haar passen. In het zorgleefplan is de rol van medewerkers, mantelzorgers, familie en vrijwilligers hierin concreet beschreven.

4

Gedragscode Accolade Zorggroep Gedragscode

God dienen met ons hart, ons verstand en al onze energie en onze naaste liefhebben als onszelf A ntwoord …geven we in ons gedrag  we hebben het beste met de ander op Gods trouw en liefde: voor goede christelijke zorg  we zijn geduldig en vriendelijk heeft daarbij ons hart C entraal …staan de vragen en  wij zijn klantvriendelijk en gastvrij wensen van de bewoner  we vragen of de gegeven hulp in orde is. C ommuniceren …doen we goed,  we geven de bewoner en de collega zorgvuldig en deskundig tijdig, goede informatie  we spreken een bewoner met u aan en groeten hem/haar  we zeggen wat we gaan doen en de bewoner begrijpt wat we zeggen O pen …zijn we in ons gedrag en  we zijn duidelijk en helder de organisatie is  we roddelen niet transparant L even …is een kostbaar  we gaan zorgvuldig met het leven geschenk van God van een ander om en respecteren de persoonlijke levenssfeer  we gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander  we vinden de vraag naar de zin van het leven in het levensverhaal van de bewoner erg belangrijk A andacht …hebben we op een  we besteden aandacht aan de passende manier voor de vragen en wensen van de bewoner bewoner, familie,  we hebben aandacht voor het wel en vrijwilliger, collega en wee van onze collega onszelf  we tonen ons betrokken bij de bewoner, familie, vrijwilliger en collega  we brengen onze eigen mogelijkheden en beperkingen onder de aandacht van de ander D eskundig …zijn we op ons  we geven de bewoner deskundige vakgebied adviezen  we gaan professioneel/zorgvuldig met de gegevens van de bewoner om  we gaan deskundig met informatie van de bewoner om. E erlijk …zijn we tegen de  we geven de bewoner eerlijke bewoner en de collega informatie  we komen afspraken altijd na

In bijlage 2 wordt deze gedragscode toegelicht.

5

2. Doel vrijwilligerswerk binnen AZ Het doel van vrijwilligers is het realiseren van activiteiten die iets toevoegen aan het welbevinden van de bewoners. De vrijwilliger helpt bij een goede tijdinvulling zowel voor de bewoner als voor zichzelf. De vrijwilliger wordt daarin begeleid door de coördinator/ teamleider Welzijn. Een vrijwilliger maakt voor de bewoner een gewone dag tot een bijzondere dag! Vrijwilligers zijn er primair om het welbevinden van de bewoners te bevorderen, direct of indirect. Door middel van vrijwilligers is er onder andere de mogelijkheid voor de bewoners om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten. Dankzij vrijwilligers komt ook de buitenwereld naar binnen. Bij zowel individuele als groepsactiviteiten geldt: de cliënt staat centraal.

Vrijwilligerswerk: Vrijwilligers verrichten werkzaamheden in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald ten behoeve van anderen; Voor vrijwilligerswerk kies je bewust; Als vrijwilliger kun je zelf bepalen hoeveel tijd je erin wilt steken. Een vrijwilliger kan afhaken als het werk te zwaar wordt; Vrijwillige zorg betreft iemand buiten de familierelaties; Vrijwilligerswerk wordt als ontspannend ervaren; Door vrijwilligerswerk breid je je contacten uit; Vrijwilligers kunnen zich gewaardeerd voelen; Vrijwilligerswerk wordt 'mooi' gevonden; Vrijwilligerswerk doen levert een plus op je CV Vrijwilligers krijgen regelmatig een training en ze hebben onderling contact. Positie vrijwilliger in de organisatie: Manager Zorg

Coördinator Vrijwilligers

vrijwilliger Woongroep/afdelingsmedewerker

vrijwilliger

6

3. Procedure vrijwilligers Verantwoordelijkheden vrijwilligers Van de vrijwilliger wordt verlangd dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals ze tussen coördinator/ teamleider en vrijwilliger zijn afgesproken. Vrijwilligers hebben een verantwoordelijkheid ten aanzien van de bescherming van de privacy van bewoners. Zoveel mogelijk is er ruimte voor eigen inbreng en creativiteit ten aanzien van de uitvoering van de taken. Wie komt in aanmerking voor vrijwilligerswerk? In principe komt iedereen die zich voor vrijwilligerswerk aanmeldt in aanmerking indien de motivatie overeenstemt met de geformuleerde doelstelling, en het gewenste takenpakket ook uitvoerbaar is binnen de betreffende locatie van Accolade Zorggroep. Familieleden, cliënten, bezoekers en relaties van cliënten kunnen ook uitstekend vrijwilligerswerk doen, mits ze georganiseerd en gestructureerd diensten verlenen aan meerdere cliënten. Profielschets Van een man/vrouw die vrijwilligerswerk wil gaan doen, wordt verwacht dat deze: - van harte instemt met de doelstelling van Accolade Zorggroep; - beschikt over een aantal vaardigheden en kwaliteiten die noodzakelijk zijn voor de te verrichten taak; - bereid is bijgeschoold te worden; - een bepaald minimum (minimaal 1 keer per maand) aan beschikbare tijd heeft; - zonodig op bepaalde vaste dagen beschikbaar is; - bereid is tot samenwerking en overleg; - zich voor een onbepaalde periode wil inzetten. We hanteren geen leeftijdsgrens maar het zal op sommige momenten wel onderwerp van gesprek kunnen zijn. Coördinator vrijwilligerswerk De coördinator stemt vraag en aanbod op elkaar af. Ook de werving, selectie en ondersteuning van de vrijwilligers behoort tot haar takenpakket. Alle afspraken die Accolade Zorggroep met de vrijwilligers maakt, lopen via de coördinator. De administratie rond het vrijwilligerswerk wordt door de coördinator verzorgd. Aanvraag vrijwilligers Voor de aanvraag van vrijwilligers kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier vrijwilligers, zie bijlage 4. Dit formulier is op alle afdelingen/woongroepen aanwezig en kan zonodig aangevraagd worden bij de coördinator vrijwilligers. Het kan ook voorkomen dat mantelzorgers ingezet worden voor meerdere bewoners. Op dat moment geeft de teamleider van de woongroep dit door aan de coordinator, deze zal dan de vrijwilligersovereenkomst gaan opmaken. Werven De coördinator vrijwilligers werft vrijwilligers via kerkbladen, huis aan huis bladen, de huisorganen, advertenties op prikborden,mond-tot-mond reclame, (gemeentelijke) vrijwilligers- en vacaturebanken. Selectieprocedure Als iemand zich aanmeldt voor vrijwilligerswerk heeft de coördinator een gesprek met de 'kandidaat'. In dit gesprek worden de wederzijdse mogelijkheden en wensen besproken. De coördinator kijkt of de aanstaande vrijwilliger voldoet aan de profielschets. In het gesprek worden (zo mogelijk) concrete afspraken gemaakt over de werkzaamheden die een vrijwilliger wil/kan gaan doen. In dit gesprek worden ook de wederzijdse rechten en plichten besproken (overeenkomst, verzekering, reiskosten enz.) Als blijkt dat de 7

aanstaande vrijwilliger niet voldoet aan de profielschets of er geen overeenstemming bereikt kan worden over de werkzaamheden, kan de coördinator, besluiten de vrijwilliger niet aan te nemen. Dit besluit wordt de vrijwilliger persoonlijk meegedeeld en uitgelegd. De afspraken die gemaakt worden met de vrijwilliger, worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Inwerken/begeleiding Een vrijwilliger wordt óf door een collega-vrijwilliger óf door een medewerker van Accolade Zorggroep wegwijs gemaakt in de organisatie en wordt ingewerkt in de afgesproken werkzaamheden. Voor het inwerken zijn twee checklisten opgesteld om de begeleiding te borgen, zie bijlage 3. Er wordt een wederzijdse proefperiode afgesproken, waarin zowel de organisatie als de vrijwilliger kan kijken of het goed gaat. De coördinator/teamleider regelt door wie de vrijwilliger wordt ingewerkt en wie verantwoordelijk is voor de (eventuele) begeleiding. Na de proefperiode volgt er een gesprek waarin besloten wordt of de vrijwilliger verder gaat met de werkzaamheden. De vrijwilligersovereenkomst –waarvan de vrijwilliger een kopie ontvangt- en de ingevulde checklisten worden bewaard in het vrijwilligersdossier. Taakuitoefening Het goed functioneren van vrijwilligers is van groot belang voor zowel de vrijwilligers zelf als organisatie. Als blijkt dat een vrijwilliger niet kan voldoen aan de gestelde eisen, is het de taak van de coördinator/teamleider dit met de vrijwilliger te bespreken. Mogelijk kan de vrijwilliger de taak anders uitvoeren of kan er iets aan de taak veranderd worden, waardoor de vrijwilliger wél aan de gestelde eisen kan voldoen. In het uiterste geval, kan de coördinator/teamleider aan de vrijwilliger vragen het vrijwilligerswerk te beëindigen. Het is van groot belang dat de taken en het werk wat de organisatie te bieden heeft aansluit op de interesse van de vrijwilliger. Dit omdat een goede match de motivatie en werkvreugde van de vrijwilliger verhoogt en motiveert. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de professionele medewerker. Structurele activiteiten (zowel individuele als groepsactiviteiten) worden vastgelegd in het zorgdossier van de cliënt. De teamleider wonen is hiervoor verantwoordelijk (zie bijlage 5, afsprakenlijst mantelzorger/vrijwilliger). Wat betreft de arbeidsvoorwaarden, gelden voor de vrijwilliger dezelfde regels als voor medewerkers. Ook vrijwilligers kunnen een beroep doen op de leden van het arbopreventieteam. Zelfstandigheid vrijwilligers Bij activiteiten die worden uitgevoerd door vrijwilligers en beroepskrachten samen, is het van belang dat de samenwerking soepel verloopt. Het is een samenspel, waarin de vrijwilliger actief wordt betrokken. Er dienen daarom ook in goed overleg afspraken te worden gemaakt wie welke taak doet bij de betreffende activiteit. Een aantal door de organisatie vastgestelde activiteiten wordt door vrijwilligers zelfstandig uitgevoerd. Aan iedere activiteit is een contactpersoon (beroepskracht) verbonden, deze is echter niet altijd bij de activiteit aanwezig, maar wel telefonisch of op roepafstand te bereiken. Hij/zij is er voor het coördineren van de activiteit. Hiertoe behoort het zorgen voor ruimte, de benodigde materialen, vervanging bij afwezigheid van de vrijwilliger enz. Op een afgesproken tijd wordt de activiteit samen met de vrijwilliger geëvalueerd en wordt er gesproken over het verloop van de werkzaamheden en de tevredenheid hierover, zodat eventuele problemen ondervangen kunnen worden en verwachtingen kunnen worden afgestemd. De contactpersoon zorgt ervoor dat de activiteit het doel behoudt waarvoor het is opgezet en aangepast wordt wanneer dit nodig is (wensen van de cliënt). Regeling bij verhindering / ziekte Als een vrijwilliger verhinderd is om de afgesproken werkzaamheden te doen, doet hij/zij hiervan zo mogelijk ruim van tevoren mededeling aan de coördinator/teamleider, zodat er nog vervanging geregeld kan worden. Bij 'onverwachte' verhindering/ziekte is het raadzaam (ook) diegene te bellen met wie gewerkt wordt. Het is uiteraard ook mogelijk onderling te ruilen van 'dienst'. Het is raadzaam bij een langer durende verhindering afspraken te maken met de coördinator/teamleider.

8

Geschillenregeling voor onenigheid tussen vrijwilliger en medewerker Wanneer er bij de vrijwilliger, diens contactpersoon of teamleden gevoelens van onvrede of ongenoegen ontstaan, dient dit zo snel mogelijk besproken te worden. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan wordt de coördinator vrijwilligers ingeschakeld. Op verzoek van de contactpersoon of vrijwilliger kan de coördinator vrijwilligers ook al bij het eerste gesprek aanwezig zijn. De contactpersoon alsmede de coördinator brengt de leidinggevende op de hoogte van de situatie. Indien door een van de partijen (de vrijwilliger of de organisatie) zodanig ernstige handelingen zijn verricht dat in redelijkheid van de andere partij niet gevergd kan worden dat de samenwerkingsafspraken nog langer voortduren, kan deze laatste de samenwerking met onmiddellijke ingang beëindigen. Vertrouwenspersoon Binnen Accolade Zorggroep zijn op de verschillende locaties vertrouwenspersonen aangesteld voor medewerkers en vrijwilligers. Wanneer een vrijwilliger in de situatie komt, waarbij hij/zij steeds een vervelend gevoel krijgt bij het zien van die ene persoon, door een opmerking, aanraking, of iets anders en hij/zij heeft het gevoel hiermee niet terecht te kunnen bij de contactpersoon of coördinator vrijwilligers, dan kan de vrijwilliger contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Voor vrijwilligers geldt dezelfde klachtenroute als voor medewerkers. Dat wil zeggen dat men er allereerst met de teamleider uit probeert te komen. Lukt dat niet dan kan een beroep worden gedaan op de coördinator vrijwilligers. Beëindiging vrijwilligerswerk Als een vrijwilliger besluit te stoppen met het vrijwilligerswerk is het prettig wanneer hij/zij een 'opzegtermijn' in acht neemt. Een periode van 1 à 2 maanden is gewenst/noodzakelijk om een opvolger te zoeken. De vrijwilliger zal bij vertrek een attentie van de organisatie ontvangen. Het verstrekken van de attentie is de verantwoordelijkheid van de coördinator. Reiskosten Binnen Accolade Zorggroep bestaat een mogelijkheid voor reiskostenvergoeding. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de reiskosten wordt er een declaratieformulier ingevuld, voorzien van alle gegevens en een handtekening van de coördinator vrijwilligers. Faciliteiten Per locatie zal zo mogelijk met de vrijwilligers besproken worden van welke faciliteiten er gebruikt gemaakt kan worden (gebruik van maaltijd, informatieverstrekking etc.). Verzekeringen Accolade Zorggroep heeft ten behoeve van de vrijwilligers een WA-verzekering afgesloten. Onder de vergoedingsregeling van deze verzekering vallen toegebrachte schade aan eigendommen van de cliënten/bewoners en schade veroorzaakt door cliënten/bewoners aan eigendommen van vrijwilligers. Ook heeft Accolade Zorggroep een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor vrijwilligers. Op het moment dat de vrijwilligersovereenkomst getekend wordt treden de verzekeringen in werking. Vrijwilligersbijeenkomst 1 á 2 keer per jaar worden zogenaamde vrijwilligersbijeenkomsten gehouden. De vrijwilligers worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Deze bijeenkomsten vervullen een belangrijke functie in het onderhouden van de onderlinge contacten. Ook wordt er zonodig tussendoor een overleg gehouden om de voortgang van bepaalde werkzaamheden te bespreken, hiervoor krijgen desbetreffende vrijwilligers een uitnodiging. Bijscholing Kennisoverdracht is een belangrijk aandachtspunt binnen Accolade Zorggroep, ook voor vrijwilligers. Deze kennisoverdracht vindt plaats in de vorm van een bijscholingsavond of middag. Minimaal eenmaal per jaar vindt er bijscholing plaats voor de vrijwilligers. Zonodig vaker voor bepaalde deelgroepen.

9

Enquête Eén keer per twee jaar wordt onder de vrijwilligers een enquête gehouden om de tevredenheid en beleving van de vrijwilligers te meten. De uitkomst van deze enquête wordt geanalyseerd en er wordt zonodig een verbeterplan geformuleerd. Werk- /taakoverleg Indien noodzakelijk vindt er eenmaal per jaar werk-/ taakoverleg plaats met de betreffende activiteitengroepen.

Procedure in kaart Procedure vrijwilligers Actie: Werven vrijwilliger Afspraak maken met vrijwilliger Intake gesprek en match/contract ondertekenen Inschrijven vrijwilliger in bestand Regelen inwerkbegeleiding bij werkzaamheden Tussentijds informeren hoe alles gaat Proefperiode afsluiten Evalueren taakuitoefening Bij vertrek attentie regelen

Door: Coördinator vrijwilligerswerk/P&O Coördinator vrijwilligers Coördinator vrijwilligers Coördinator vrijwilligers Coördinator/teamleider Welzijn Coördinator/teamleider Welzijn Coördinator/teamleider Welzijn Coördinator/teamleider Welzijn Coördinator/teamleider Welzijn

10

4. Andere vormen vrijwilligerswerk Naast het meer traditionele vrijwilligerswerk kennen we binnen Accolade Zorggroep nog andere vormen van vrijwilligerswerk: Maatschappelijke Stage: Leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitten moeten verplicht een aantal uren vrijwilligerswerk per jaar doen. Dit noemt men een maatschappelijke stage. Voorwaarden voor het doen van een maatschappelijke stage binnen Accolade Zorggroep: - aanmelden via e-mail van de coördinator vrijwilligers. In de aanmelding moet staan welke tijd de leerling beschikbaar heeft en hoeveel uur vrijwilligerswerk verricht moet worden en de leeftijd van de leerling. - het team welzijn bekijkt de aanvraag en zet zo mogelijk deze leerling in. - het is de verantwoordelijkheid van de leerling om de werklijsten af te laten tekenen. - leerlingen zijn collectief verzekerd via hun opleiding. - leerlingen ontvangen geen vergoedingen en attenties. Verplicht vrijwilligerswerk in het kader van een studie In de praktijk komt het nog al eens voor, dat leerlingen in het eerste jaar van hun studie vrijwilligerswerk moeten doen. Voorwaarden voor het doen van een verplicht vrijwilligerswerk binnen Accolade Zorggroep: - aanmelden via e-mail van de coördinator vrijwilligers. In de aanmelding moet staan welke tijd de leerling beschikbaar heeft en hoeveel uur vrijwilligerswerk verricht moet worden. Daarnaast is het goed om te weten welke opdrachten binnen die uren gedaan moeten worden, en of er een begeleider aangewezen moet worden. - het team welzijn bekijkt de aanvraag en zet zo mogelijk de leerling in. - leerlingen zijn collectief verzekerd via hun opleiding. - leerlingen ontvangen geen vergoedingen en attenties. Projectgroep vrijwilliger(s) Deze vrijwilligers komen eenmalig. Deze personen kunnen zichzelf aanmelden of via een organisatie (bv. Present) bij de coördinator vrijwilligerswerk. - coördinator bekijkt of er een match mogelijk is; - coördinator maakt duidelijke afspraken; - projectgroep vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen en attenties.

11

Bijlage 1

Vrijwilligersovereenkomst Fijn dat u vrijwilligerswerk komt doen! Een vrijwilliger maakt voor de bewoners een gewone dag tot een bijzondere dag! Hartelijk dank daarvoor. Ook de meer zakelijke kant willen we goed met u regelen. Daarvoor dient onderstaand overeenkomst. Mocht u er vragen over hebben, neem dan gerust contact op met de coördinator of teamleider. Accolade Zorggroep, locatie…………………………………., hierna: ‘de organisatie’ en vrijwilliger, dhr. / mw.* …………………………………………, hierna: ‘de vrijwilliger’, Persoonlijke gegevens van de vrijwilliger Naam

.………………………………………………………

Voorletter(s)

.………………………………………………………

Geslacht

man /vrouw*

Adres

…………………………………………………………

Postcode, woonplaats

…………………………………………………………

Telefoonnummer

…………………………………………………………

Geboortedatum

…………………………………………………………

Rekeningnummer:

…………………………………………………………

E-mailadres: ………………………………………………………… zijn het volgende overeengekomen: Burgerservicenummer: ……………………………………………………. 1. De vrijwilliger onderschrijft de visie en de doelstellingen van de organisatie. Organisatie en vrijwilliger zullen zich gedragen als goede opdrachtgever respectievelijk goede uitvoerder. 2. Het vrijwilligerswerk zal bestaan uit: _________________________________ -------------------------------------------------------------------------------------------------------3. De vrijwilliger verbindt zich om tenminste ____uur per week / maand* voor de organisatie vrijwilligerswerk te verrichten op in overleg met de coördinator/teamleider vastgestelde dagen en tijdstippen. 4. Wanneer het voor de vrijwilliger niet mogelijk is zijn/haar werkzaamheden te verrichten zal hij/zij de coördinator/teamleider ruim van tevoren op de hoogte brengen.

12

5. Binnen de organisatie is de coördinator/teamleider verantwoordelijk voor de vrijwilliger. Tussen vrijwilliger en coördinator/teamleider vindt regelmatig overleg plaats, zodat de wederzijdse verwachtingen op elkaar kunnen worden afgestemd of bijgesteld. Dit overleg vindt plaats wanneer vrijwilliger of coördinator/teamleider dat nodig vinden. 6. Zowel de vrijwilliger als de organisatie kan de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De organisatie zal altijd instemmen met een kortere opzegtermijn als de vrijwilliger daarom vraagt. 7. De organisatie heeft voor de vrijwilliger een collectieve ongevallenverzekering en een WA-verzekering afgesloten. 8. Vrijwilligers op de woongroep die direct contact met bewoners hebben kunnen, indien zij dat wensen, op kosten van Accolade Zorggroep een Hepatitis B-vaccinatie ontvangen. 9. De vrijwilliger is zich ervan bewust dat hij bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk in aanraking kan komen met informatie van vertrouwelijke aard of waarvan hij/zij de vertrouwelijkheid kan aanvoelen. Hij/zij verbindt zich deze informatie te allen tijde geheim te houden. 10. De vrijwilligers worden op dezelfde wijze geïnformeerd over de ontwikkelingen in en de wetenswaardigheden over Accolade Zorggroep als reguliere medewerkers. 11. In geval van zwaarwegende redenen kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden. 12. Onkostenvergoeding: redelijke onkosten worden vergoed na overleg vooraf en na het overleggen van de betreffende nota’s.

……………... coördinator/teamleider

……………….. vrijwilliger

Plaats:

Datum:

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

13

Bijlage 2: Toelichting gedragscode Accolade Zorggroep Inleiding  Accolade Zorggroep heeft in 2005 een nieuwe visie op wonen, zorg en welzijn opgesteld. Hierin is aangegeven hoe vanuit de identiteit van de stichting de medewerkers en bewoners met elkaar willen omgaan.  De recent gekozen nieuwe naam Accolade Zorggroep wil ook iets weergeven van de manier waarop bewoners en medewerkers1 met elkaar omgaan: Accolade staat voor omarming en verbinding. Doelstelling gedragscode  Accolade Zorggroep heeft een gedragscode Bejegening ( hierna: gedragscode) waarin medewerkers en bewoners aangeven waar zij in de onderlinge omgang vanuit gaan en wat van hen in de onderlinge omgang mag worden verwacht.  De gedragscode is een korte, praktische vertaling van dat wat er in de visie van Accolade Zorggroep over de onderlinge omgang staat.  In de gedragscode komt de naam Accolade terug om de eenheid van naam en onderlinge omgang te benadrukken en om het onthouden te vergemakkelijken.  De gedragscode is in een handzaam geplastificeerd formaat beschikbaar. Uitwerking gedragscode  Kern van ons functioneren in de onderlinge omgang is de samenvatting van de 10 geboden ( leefregels) die God ons heeft gegeven nl.: 1. God dienen met ons hart, ons verstand en al onze krachten en 2. onze naaste liefhebben als onszelf. Dit staat dan ook als eerste genoemd in de gedragscode ( zie bijlage 1)  Vervolgens volgt hier de uitwerking van de woorden die de gedragscode in essentie weergeven en uitgaan van de beginletters van ACCOLADE. Hiermee ontstaat een eenheid tussen de naam van de stichting en haar gedragscode. Ook wordt het onthouden en weergeven van de essentie van de gedragscode vergemakkelijkt.

A

Woord van de gedragscode Antwoord

C Centraal

1

Motivering 

In ons gedrag willen wij een antwoord zijn op Gods liefde en trouw. In de Bijbel lezen we over Gods Schepping, de zondeval en Gods Verlossing en over een leven na dit leven: een eeuwig leven. Wij geloven dat wij door God verlost zijn van onze zonden. Dankbaarheid daarvoor is in ons gedrag terug te vinden. Dan wordt zichtbaar dat we Hem met heel ons hart, heel ons verstand en al onze krachten dienen. Hierin kan het woord ACCOLADE ook gezien worden als een verbinding die wij in ons leven met God hebben. Die dankbaarheid is ook terug te vinden in ons gedrag naar onze naaste. Die naaste, de (mede) bewoner en onze collega, merkt in ons gedrag dat antwoord op Gods liefde en trouw. Hoe dat gedrag er in de praktijk uitziet is o.a. te lezen in Galaten 5:22. Daar staan de vruchten van de Geest genoemd: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”.  De manier waarop we met onze naaste omgaan en zoals dat hierboven is aangegeven kan goed tot uiting komen in de zorg die binnen Accolade Zorggroep wordt verleend: goede christelijke zorg heeft ons hart. We hebben hier ons beroep van gemaakt.  In de visie van Accolade Zorggroep staat dat de medewerkers de zorgvraag van de bewoner als vertrekpunt hebben. Er moet een passend antwoord gegeven worden. Dat betekent dat in het gesprek met de bewoner overeenstemming wordt bereikt over de afstemming van de vraag en het antwoord. De bewoners mogen van de medewerkers een adequaat antwoord verwachten.  Centraal in ons handelen staat wat we hiervoor hebben opgemerkt onder het kopje “Antwoord”. Daarnaast staat de bewoner centraal. De organisatie is zodanig ingericht dat goed en flexibel kan worden ingespeeld op de wensen van de bewoner. De bewoner wordt als een klant ( cliënt) gezien. De cliënt centraal stellen betekent een klantvriendelijke houding. De medewerkers verstaan de kunst om de bewoner uit te nodigen om zijn/haar wensen en vragen te uiten.

Hier moet ook “vrijwilliger” worden gelezen.

14

Woord van de gedragscode

Motivering 

C Communicatie

O Openheid

De communicatie tussen bewoner en medewerker verloopt op basis van gelijkwaardigheid. Juist ook wanneer een bewoner in toenemende mate geestelijke en lichamelijke beperkingen kent moet die gelijkwaardigheid merkbaar zijn.Om het communiceren voor de bewoner naar de organisatie toe laagdrempelig te laten zijn heeft de bewoner een vast contactpersoon.Wanneer een bewoner zelf niet meer tot goede communicatie met de medewerkers in staat is, zal zijn/haar vertegenwoordiger en familie hierin een belangrijke rol spelen. De medewerkers zorgen er voor dat de vertegenwoordiger en familie deze rol voor de bewoner goed kunnen uitoefenen door tijdig, laagdrempelig en volwaardig met hen te communiceren.Goede communicatie tussen medewerkers onderling is belangrijk om de zorg- en dienstverlening goed gecoördineerd te laten plaatsvinden. Wanneer over de (situatie) van de bewoner wordt gesproken is grote zorgvuldigheid vereist. Er wordt onderling alleen informatie uitgewisseld die in het kader van de hulpvraag van de bewoner belangrijk is. Er wordt op een respectvolle wijze over de bewoner gesproken. De bewoner heeft recht op bescherming van zijn/haar privacy.Om tijdig misverstanden te voorkomen en de onderlinge omgang tussen medewerkers open en eerlijk te laten verlopen is tijdige terugkoppeling over elkaars gedrag van belang. Dit kan door het geven van feed back. Medewerkers zijn hierin geschoold.In het communiceren met bewoners en collega’s is er sprake van zorgvuldig taalgebruik. We treden bewoners en collega’s vanuit een open houding tegemoet. Openheid betekent ook dat we laten zien wat we doen en verantwoording daarover afleggen.

 

L Leven

Dat we de bewoner als klant zien, moet in verbondenheid worden gezien met de andere woorden van ACCOLADE. De bewoner uitsluitend als een klant zien, doet onvoldoende recht aan de vele aspecten die horen bij de mens in de zorg-en woonrelatie met Accolade Zorggroep. Goede communicatie met en informatievoorziening aan bewoners zijn belangrijk. Goede communicatie met de bewoner is een voorwaarde om de bewoner goede keuzes te laten maken en in te kunnen laten stemmen met de voorgestelde behandeling. De bewoner moet goed op de hoogte worden gehouden van de voortgang van behandelingen en ontwikkelingen in de organisatie die voor hem/haar van belang zijn. De medewerker zorgt er voor dat de bewoner begrijpt wat er wordt gezegd of bedoeld.De organisatie is open in haar opstelling naar buiten. Ze laat zien wat ze doet en legt daarvan verantwoording af: ze is transparant. Wij zijn van mening dat verantwoorde zorg vraagt om transparantie. Wij gaan er vanuit dat elk leven door God is geschapen. Niet wij hebben dat leven gemaakt. Wij gaan zeer zorgvuldig en met groot respect om met dit kostbare geschenk van God. Daarom ook beëindigen wij het leven van een bewoner niet. De medewerkers geven zorgvuldige palliatieve zorg aan de bewoner ter verlichting van pijn en lijden.Het zorgvuldig omgaan met dit geschonken leven betekent niet alleen dat we er goed voor moeten zorgen (passief). We zijn er ook op uit om het zich goed te laten ontwikkelen en te ontplooien( actief). Wij voelen ons rentmeesters die het hun gegeven “bezit” goed beheren en tot ontwikkeling brengen. Dit rentmeesterschap richt zich op het leven en op materiële zaken.Wanneer een bewoner verbonden is aan Accolade Zorggroep is in die fase van het leven voor de bewoner de vraag naar de zin van het leven vaak erg belangrijk. Hierbij speelt de geloofsbeleving van de bewoner een belangrijke rol. Medewerkers besteden bijzondere aandacht hieraan. Dit kan door het bieden van een luisterend oor, het troosten, samen bidden en Bijbellezen. Dit spirituele element is belangrijk in de omgang met de bewoner.Bewoners en medewerkers zullen hun leven vaak zien in het perspectief van een eeuwig leven. Daar zal geen pijn en lijden meer zijn. Daar zal het leven weer zijn zoals God het eens in al zijn pracht en praal geschapen heeft. Dit perspectief van een eeuwig leven kan iemand veel vreugde en troost bieden maar het kan bij mensen ook vragen oproepen. Bewoners en medewerkers gaan hierbij met respect met elkaar om.

15

Woord van de gedragscode

A Aandacht

D Deskundigheid

E Eerlijkheid

Motivering 

De zorgvraag van de bewoner is het vertrekpunt van het handelen van de medewerkers. Om daarin zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bewoner geven de medewerkers bijzondere aandacht aan het levensverhaal van de bewoner. Wat iemand over zichzelf vertelt, over zijn verleden en zijn toekomstverwachtingen is van belang voor onze zorg aan hem. Bij dit levensverhaal zal het spirituele aspect een belangrijke rol spelen. De zorgvraag van de bewoner en de beantwoording daarvan door de medewerkers worden in een zorg-leefplan vastgelegd. Het spirituele aspect is in dit zorg-leefplan integraal verwerkt door gebruik te maken van het Neuman Systems Model ( NSM).De bewoner moet zoveel mogelijk de regie over het eigen leven kunnen voeren. De medewerkers stimuleren dit zoveel mogelijk. Dit betekent bv. dat de bewoner wezenlijk invloed heeft op zijn/haar behandeling/begeleiding en daar toestemming voor geeft, eigen relaties en contacten kan onderhouden, de kamer naar eigen smaak kan inrichten, recht heeft op eigen privacy en een eigen dagritme kan hebben. Er is aandacht voor de ander; in de werkrelatie let de medewerker professioneel op het wel en wee van de bewoner. Dit is van nog meer belang bij bewoners die door hun (toenemende) beperkingen zelf niet meer (goed) kunnen aangeven hoe het met hen is.

Binnen Accolade Zorggroep nemen vrijwilligers ook een belangrijke plaats in. Zij spelen een belangrijke rol om de bewoner een goed woon- en leefklimaat te bieden. Accolade Zorggroep besteedt daarom goede aandacht aan de vrijwilliger.Ook is er passende aandacht voor familie en bezoek van de bewoner. Dat een partner, vader, moeder of kind in een zorginstelling moet gaan wonen is een ingrijpende en ook aangrijpende gebeurtenis. De medewerkers hebben hier oog voor en besteden hier desgewenst aandacht aan.Partners, familie en bezoek hebben vaak enige tijd moeten reizen om de bewoner te bezoeken. Medewerkers besteden gepaste aandacht aan wensen en behoeften die bij iemand na de reis kunnen ontstaan. We zijn daarin gastvrij en servicegericht.De medewerkers hebben ook aandacht voor elkaar; niet uit bemoeizucht, maar om er voor elkaar te zijn wanneer er moeiten zijn. Maar ook om vreugde te delen.We hebben ook aandacht voor onze eigen mogelijkheden en beperkingen. Vanuit die mogelijkheden zijn we de bewoner van dienst. Vanuit de beperkingen geven we onze grenzen aan. De vereiste deskundigheid en professionaliteit van de medewerkers is een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteit van zorg-en dienstverlening aan de bewoner. Daarbij willen we voldoen aan de eisen die het bieden van verantwoorde zorg met zich mee brengt en moet de bewoner altijd een gevoel van veiligheid ervaren.

Vanuit de aandacht die we hebben voor de vrijwilligers, de waardering voor hun werk en de belangrijke rol die zij vervullen naar de bewoners toe, willen we hen ook in staat stellen zich te scholen. Deskundige vrijwilligers dragen zo bij aan een goed woon-en leefklimaat van de bewoners.Vanuit de deskundigheid worden door de medewerkers goede en verantwoorde adviezen aan de bewoner gegeven. Daardoor kan de bewoner goede keuzes maken.Deskundigheid van medewerkers betreft zowel de vakinhoudelijke deskundigheid als deskundigheid op het gebied van onderlinge omgang. De medewerker en de organisatie investeren in het actueel houden van deskundigheid en vaardigheden.

 

Informatie die de medewerker vanuit zijn/haar functie over de bewoner heeft wordt ook deskundig behandeld. Dat betekent dat zorgvuldig met die gegevens wordt omgegaan. Hierin wordt de privacy van de bewoner gewaarborgd. In de onderlinge omgang zijn we eerlijk naar elkaar. In de zorg moeten vaak lastige gesprekken worden gevoerd over slechte medische vooruitzichten. Eerlijkheid naar de bewoner is daarbij noodzakelijk. Eerlijkheid met betrokkenheid op en in verbondenheid met de bewoner.Ook tussen collega’s onderling is er sprake van eerlijkheid.

16

Bijlage 3: Checklist inwerken vrijwilliger

Checklist inwerken van de vrijwilliger Door de coördinator vrijwilligers Naam vrijwilliger: ……………………. Stap nr. : 1.

2.

3. 4.

5.

6. 7.

Actie: Afgerond d.d. : Informatief gesprek betreffende: - de organisatie - cliëntenpopulatie - het vrijwilligerswerk Overhandigen relevante informatie over Accolade Zorggroep en de locatie. Algemene rondleiding door het huis. Ondertekenen vrijwilligersbijeenkomst en afspraken over de reiskosten. Datum introductie plannen met de vrijwilliger en de aangewezen begeleider. Overhandigen kopie vrijwilligersovereenkomst Overhandigen naambadge.

17

Checklist inwerken van de vrijwilliger Door de aangewezen begeleider van het desbetreffende team Naam vrijwilliger: …………….. Stap nr. : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

8.

Actie: Ontvangst op de afdeling Kennismaken met de aangewezen begeleider Kennismaken met team en collega’s Uitspreken wederzijdse verwachtingen Rondleiding afdeling / kennismaken met de cliënten Kennismaking met andere disciplines indien dit aan de orde is. Doornemen van de taakomschrijving van de werkzaamheden indien aanwezig. Houden van een evaluatiegesprek.

Afgerond d.d. :

Vervolgens wordt jaarlijks een evaluatiegesprek gehouden.

18

Bijlage 4 Aanvraagformulier vrijwilligers Datum Afdeling/ team Naam aanvrager Functie

: : : :

De vacature valt onder de categorie: O Huiskamervrijwilligers O Persoonlijk / individueel begeleider O Activiteitenbegeleiding O Geestelijke verzorging O Ontspanning & recreatie O Vervoer O Facilitaire Dienst O Cliëntenraad/bewonerscommissie O Familiecommissie O Afdelingsactiviteit O Receptie O Fysiotherapie Frequentie: O maandag O dinsdag O woensdag O donderdag O vrijdag O zaterdag O zondag O variabel

van van van van van van van

………..uur tot …………..uur ………..uur tot …………..uur ………..uur tot …………..uur ………..uur tot …………..uur ………..uur tot …………..uur ………..uur tot …………..uur ………..uur tot …………..uur

Omschrijving van de door de vrijwilliger uit te voeren activiteiten en verwachtingen:

Voorkeur vrijwilliger: O man O vrouw O geen voorkeur Wie is contactpersoon voor de vrijwillig(st)er: Naam : ……………………….. Functie : ………………………...

Formulier volledig ingevuld inleveren bij de receptie t.a.v. coördinator vrijwilligerswerk

19

Bijlage 5 Afsprakenlijst mantelzorger / vrijwilliger t.b.v. zorgleefplan Naam bewoner: Woongroep/afdeling: Kamer:

Taken

Mantelzorger

Vrijwilliger Medewerker

Persoonlijke verzorging Wassen Douchen Baden (snoezelruimte) Aankleden Uitkleden Medicijnen verstrekken Helpen bij eten en drinken 8.00 uur met slikwijzer 12.00 uur met slikwijzer 17.00 uur met slikwijzer Mobiliteit Wandelen Vervoer buitenshuis (ziekenhuis, fam.bezoek e.d.) Autorit maken Duofiets

na overleg na overleg na overleg

zie zorgplan

Emotionele hulp/ psychosociale ondersteuning Aandacht, praten, er zijn, troosten, belangstelling Huishoudelijke hulp Licht huishoudelijk werk (zoals afwassen e.d.) Kleding / linnengoed wassen Verstellen van kleding Schoonmaken Opruimen Verzorging huisdieren Verzorging planten Boodschappen doen Klaarmaken broodmaaltijd ochtend (… uur) Klaarmaken broodmaaltijd avond (17.00 uur) Warme maaltijd bereiden (….uur) Praktische hulp Begeleiding bij bezoek aan arts Afhandelen post, administratie, geldzaken 20

Overige activiteiten Begeleiden bij activiteiten binnenshuis Begeleiden bij uitstapjes Behulpzaam zijn in de huiskamer 8.30 – 13.00 uur Behulpzaam zijn in de huiskamer 16.00 – 20.00 uur Tuinieren

Overige afspraken:

Formulier ingevuld door: Medewerker verpleeghuis

:

Mantelzorger

:

Vrijwilliger

:

Datum

:

-

-

21

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.