Inkoopvoorwaarden. 1. Algemene bepalingen. Toepasselijkheid. Levering, keuring en acceptatie. Offerte, bestelling en overeenkomst


1 Inkoop Voorwaarden Documentnaam: Vancis Inkoopvoorwaarden Publicatiedatum: Over dit document: De laatste versie van dit document wordt gepubliceerd ...
Author:  Leona de Winter

0 downloads 320 Views 250KB Size

Recommend Documents


No documents


Inkoop Voorwaarden Documentnaam: Publicatiedatum: Over dit document:

Vancis – Inkoopvoorwaarden 30-3-2018 De laatste versie van dit document wordt gepubliceerd op onze website www.vancis.nl en wordt op verzoek verstrekt aan leveranciers van Vancis.

van de termijnen. Tenzij VANCIS schriftelijk meedeelt akkoord te gaan met een gewijzigde leverdatum, is Leverancier bij te late levering in verzuim, ook zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Inkoopvoorwaarden Inkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap VANCIS C&MS B.V., hierna te noemen “VANCIS”, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, met een nevenvestiging te Almere.

1.10.

1. Algemene bepalingen Toepasselijkheid 1.1.

Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (offerte)aanvragen en opdrachten van VANCIS, op alle aanbiedingen aan VANCIS en op alle overeenkomsten tussen VANCIS en haar wederpartij (hierna: “Leverancier”) waarbij aan VANCIS goederen en/of diensten worden geleverd, zowel in het kader van die overeenkomst(en) als daarbuiten.

1.2.

Ongeldigheid (nietigheid of vernietiging) van een individuele bepaling heeft geen gevolgen voor de overige bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden. Partijen zullen dan in overleg een vervangende regeling treffen, die de strekking van de vervallen bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

1.3.

1.4.

Afwijking van deze Inkoopvoorwaarden, is alleen mogelijk als dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Als deze Inkoopvoorwaarden deel van een op schrift gestelde overeenkomst uitmaken, zal bij strijdigheid van een bepaling uit dat contract met het gestelde in deze voorwaarden de bepaling uit het contract gelden. Eventuele leveringscondities of vergelijkbare (algemene) voorwaarden van Leverancier zijn niet van toepassing en verwijzingen daarnaar worden door VANCIS uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Levering, keuring en acceptatie 1.11.

Leverancier zal de goederen op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen plaats afleveren en –indien overeengekomen plaatsen en/of installeren. Leverancier zorgt voor het afvoeren en verwerken van transport- en verpakkingsmateriaal. Achtergebleven (groot) verpakkingsmateriaal wordt op diens kosten aan Leverancier teruggezonden.

1.12.

Zo spoedig mogelijk nadat Leverancier goederen op de overeengekomen plaats heeft afgeleverd - en indien overeengekomen geplaatst en/of geïnstalleerd - zal VANCIS het geleverde controleren op volledigheid, correctheid en zichtbare beschadiging.

1.13.

Als Leverancier voor de levering van goederen of diensten toegang moet hebben tot een locatie van VANCIS, zal VANCIS die toegang verlenen gedurende de normale werkdagen en -uren van VANCIS, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat (de medewerkers van) Leverancier zich (zullen) zal houden aan de op de locaties van VANCIS geldende gedragsregels en veiligheids- en beveiligingsvoorschriften.

1.14.

VANCIS is gerechtigd de zaken, zowel vóór (indien de aard of omvang van de levering daartoe aanleiding geeft), als na levering te (doen) keuren. Indien VANCIS de zaken vóór de levering wenst te keuren, zal leverancier toegang verschaffen aan VANCIS of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking en opslag van de zaken. Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verlenen aan de keuring.

1.15.

Zo spoedig mogelijk na de (af)levering, controle en eventuele keuring, deelt VANCIS aan Leverancier mee of de geleverde goederen zijn goed- of afgekeurd. Indien Leverancier niet binnen 14 dagen na de (af)levering, of in geval van keuring na de keuring, bericht over de acceptatie heeft ontvangen, dient hij dit aan VANCIS te melden. De goederen worden dan geacht te zijn geaccepteerd, tenzij VANCIS omgaand meedeelt dat zij de goederen niet accepteert.

1.16.

Ingeval van afkeuring van zaken, zal leverancier binnen 5 werkdagen zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken. De termijn van 5 werkdagen geldt als een fatale termijn en indien leverancier niet binnen die termijn aan haar verplichtingen voldoet binnen deze termijn, is VANCIS gerechtigd om naar haar keuze de overeenkomst per direct te ontbinden of om zelf de nodige (herstel)maatregelen te nemen of dit door een derde te laten uitvoeren voor rekening en risico van leverancier.

1.17.

Geleverde maar afgekeurde zaken worden aan Leverancier geretourneerd, voor diens rekening en risico.

1.18.

Leverancier is verantwoordelijk voor een juist gebruik en/of toepassing van alle goederen, waaronder begrepen gegevens en/of informatie, van

Offerte, bestelling en overeenkomst 1.5.

Leverancier dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de eisen waaraan de levering moet voldoen om bruikbaar te zijn voor (de organisatie van) VANCIS.

1.6.

Alle kosten met betrekking tot het uitbrengen van een offerte, inclusief eventueel vooronderzoek, berekeningen, modellen, presentaties, enzovoorts, zijn altijd voor rekening en risico van Leverancier.

1.7.

1.8.

1.9.

Door Leverancier aan VANCIS gedane aanbiedingen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van dertig (30) dagen. Indien VANCIS een opdracht verstrekt na afloop van de geldigheidsduur van een aanbieding, of wanneer de opdracht afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst tot stand op basis van de opdracht van VANCIS, tenzij Leverancier binnen 14 dagen na ontvangst van de opdracht meedeelt, dat de opdracht niet wordt aanvaard. VANCIS is alleen gebonden aan een mondeling en/of telefonisch tot stand gekomen overeenkomst, danwel een mondelinge wijziging van een overeenkomst, of een andere mondelinge mededeling, als deze uitdrukkelijk schriftelijk door VANCIS is bevestigd. Indien de inhoud van een overeenkomst niet in de vorm van een contract wordt vastgelegd, dan wordt deze bepaald door de tekst van de schriftelijke opdracht of bevestiging door VANCIS, aangevuld met het gestelde in deze Inkoopvoorwaarden. Termijnen voor levering zijn bindend en gelden als fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Leverancier zal VANCIS zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van (vermoedelijke) overschrijding

| Vancis – Inkoopvoorwaarden

Voor de vaststelling van moment, kwantiteit, en hoedanigheid van de levering c.q. het geleverde zijn de bevindingen van VANCIS bepalend, tenzij Leverancier onjuistheden hierin aantoont.

2

VANCIS die Leverancier in het kader van een met VANCIS gesloten overeenkomst onder zich heeft en Leverancier dient tevens te zorgen voor het beveiligen ervan. Leverancier zal dergelijke goederen direct na afronding van een levering c.q. bij beëindiging van een opdracht of overeenkomst in goede staat en volledig aan VANCIS retourneren.

Eigendomsvoorbehoud, retentie en risico 1.19.

1.20.

1.21.

Door Leverancier geleverde goederen worden eigendom van VANCIS zodra deze op de overeengekomen plaats zijn (af)geleverd. In geval de goederen niet direct afgeleverd kunnen worden of als VANCIS de voor de goederen verschuldigde prijs al heeft voldaan, zal Leverancier de goederen voor VANCIS bewaren waarbij duidelijk zichtbaar op de (verpakking van) de goederen moet worden vermeld dat het gaat om opgeslagen goederen van VANCIS; en tegen risico’s van beschadiging, verlies of diefstal verzekeren, totdat de goederen op de overeengekomen plaats zijn afgeleverd. Leverancier zal alle (rechts-) handelingen nalaten die uitoefening van de rechten van VANCIS kunnen belemmeren. Indien materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen of software, van VANCIS zijn verwerkt in door Leverancier te leveren of geleverde goederen, is er sprake van een nieuwe zaak waarvan VANCIS de eigenaar wordt op het moment van vermenging.

VANCIS van Leverancier te vorderen heeft, worden op de betaling in mindering gebracht. 1.28.

Indien Vancis betaling ten onrechte weigert of vertraagt, zal Leverancier recht hebben op vergoeding van de wettelijke (handels-)rente wegens te late betaling, vanaf de vervaldag voor de betaling t/m de dag waarop het verschuldigde bedrag door Vancis is ontvangen (BW 6:119a).

1.29.

Indien vooruitbetaling door VANCIS is overeengekomen, zal Leverancier op eerste verzoek van VANCIS een zekerheid stellen voor het te betalen bedrag in de vorm van een bankgarantie, die moet voldoen aan de voorwaarden die VANCIS stelt.

1.30.

Indien VANCIS gegronde redenen heeft om aan de juistheid van een factuur te twijfelen, zal dit ten spoedigste gemotiveerd aan Leverancier worden meegedeeld en wordt aan een registeraccountant verzocht om de juistheid van de factuur te onderzoeken. Gedurende dit onderzoek wordt de betalingsverplichting van VANCIS opgeschort.

1.31.

Opschorting van betaling of (vermeende) te late betaling, geeft Leverancier niet het recht om de levering op te schorten.

Leverancier en derden 1.32.

Voor de gehele of gedeeltelijke overdracht aan derden van rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, dient Leverancier vooraf aan VANCIS om schriftelijke toestemming te vragen. VANCIS kan voorwaarden verbinden aan deze toestemming. Overdracht van een recht op betaling van een geldsom is aan beide partijen toegestaan.

1.33.

Leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor door hem voor de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden.

1.34.

Bij overeenkomsten die zijn aangegaan met meerdere (rechts)personen als gezamenlijke Leverancier(s), is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

Door Leverancier te leveren zaken zijn tot het moment van acceptatie door VANCIS voor risico van Leverancier.

Prijs en betaling 1.22.

Geoffreerde prijzen zijn vast en inclusief transport-, opslag-, verzekerings-, inklarings-, installatie-, reisen verblijfkosten en andere bijkomende kosten (Incoterms: Delivery Duty Paid), maar exclusief btw.

1.23.

Bij duurovereenkomsten zijn de prijzen vast voor de overeengekomen minimale looptijd en als geen minimumtermijn is overeengekomen tot 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de overeenkomst is aangegaan. Na afloop van deze termijn heeft Leverancier het recht om maximaal eens per jaar de prijzen of tarieven te indexeren, voor te leveren zaken conform de CBS-index voor consumentenprijzen en voor overige leveringen conform de CBS-index voor zakelijke dienstverlening.

1.24.

Alle prijzen en bedragen luiden in euro’s, tenzij een andere valuta uitdrukkelijk door VANCIS is geaccepteerd.

1.25.

Het Factuur adres is: Vancis C&MS BV Crediteurenadministratie Science Park 402 1098XH Amsterdam

1.26.

Leverancier zendt na de levering en acceptatie een gespecificeerde factuur die voldoet aan de overeengekomen eisen naar het door VANCIS opgegeven adres.

1.27.

De facturen van Leverancier zullen door VANCIS worden betaald binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en niet eerder dan dat het geleverde door VANCIS is geaccepteerd. Betaling van de factuur betekent niet dat VANCIS het geleverde heeft goedgekeurd en/of geaccepteerd. Bedragen die

| Vancis – Inkoopvoorwaarden

Intellectueel eigendom 1.35.

Leverancier garandeert VANCIS het vrije en ongestoorde gebruik door VANCIS van de geleverde goederen. Leverancier levert de goederen en diensten vrij van beslag, rechten van derden en van enige beperking, waaronder beperkingen die voortvloeien uit intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten. Leverancier zal VANCIS vrijwaren tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele- en industriële eigendomsrechten.

1.36.

Intellectuele- en/of industriële eigendomsrechten die ontstaan in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door Leverancier ten behoeve van VANCIS, worden eigendom van VANCIS. VANCIS is hiervoor geen (aanvullende) vergoeding verschuldigd en Leverancier zal om niet meewerken aan alle (rechts)handelingen die eventueel nodig zijn om de overgang van de eigendom naar VANCIS te effectueren of vast te leggen.

1.37.

Bij softwarelicentieovereenkomsten draagt Leverancier aan VANCIS een niet exclusief gebruiksrecht over aan VANCIS. Dit recht omvat onder meer het recht tot gebruik van de programmatuur op alle systemen en alle locaties

3

van VANCIS en het recht om de programmatuur te kopiëren voor back-up, uitwijk- en test-doeleinden.

Verzekering 1.38.

Leverancier is aansprakelijk voor iedere vorm van schade die door Leverancier, zijn medewerkers en/of door apparatuur of (hulp)zaken van Leverancier wordt toegebracht aan VANCIS of derden, waaronder begrepen beschadiging, verlies of diefstal van te leveren of geleverde maar nog niet door VANCIS geaccepteerde goederen. Leverancier dient dit risico afdoende te verzekeren gedurende tenminste de duur van de betreffende overeenkomst. Op verzoek van VANCIS zal Leverancier hiervan bewijs leveren. De kosten van verzekering komen voor rekening van Leverancier.

beschikken over de overeengekomen kwalificaties en zullen voldoen aan algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid. 1.46.

Vertrouwelijkheid 1.47.

Opschorting 1.39.

Als Leverancier zijn verplichtingen niet nakomt na daartoe te zijn gemaand of in gebreke te zijn gesteld, mag VANCIS haar verplichtingen (tot betaling) opschorten, tot Leverancier aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Overmacht 1.40. Een partij hoeft een verplichting uit een overeenkomst waarop deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn niet na te komen, als dat niet mogelijk is door oorzaken die niet aan zijn schuld te wijten zijn en evenmin tot zijn risico behoren. Indien nakoming van de overeenkomst als gevolg van de hiervoor bedoelde overmacht niet mogelijk is, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort voor maximaal een maand, waarna VANCIS de overeenkomst per direct mag beëindigen of ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan Leverancier, zonder dat een van partijen als gevolg van die beëindiging/ontbinding gehouden is tot betaling van enige (schade)vergoeding aan de andere partij. 1.41.

Onder overmacht, als bedoeld in het vorige artikel valt niet verhindering tot nakoming door stakingen of ziekte van medewerkers; en evenmin overmacht en/of wanprestatie van toeleveranciers van Leverancier.

1.43.

Leverancier staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde. Leverancier garandeert dat gedurende 12 maanden na acceptatie door Vancis de geleverde zaken en eventueel de installatie/montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, vrij zijn van gebreken, beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, voldoen aan alle eisen op grond van wetten en (overheids)voorschriften; en voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteits- en milieunormen. Indien de Leverancier een garantieperiode van langer dan 12 maanden aanbiedt voor zaken, geldt deze aangeboden garantieperiode.

1.44. Leverancier garandeert dat de geleverde goederen voor gebruik gereed zijn. Hij zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, technische documentatie, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de goederen worden meegeleverd. 1.45.

Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle, al dan niet als zodanig uitdrukkelijk aangemerkte, vertrouwelijke en vertrouwelijk te achten informatie die zij van de andere partij hebben verkregen of zullen verkrijgen, of die in het ter beschikking gestelde of geleverde is begrepen, en zij zullen de daarvoor redelijkerwijs nodige voorzorgsmaatregelen treffen, onder meer door hun personeel en door hen ingeschakelde derden tot geheimhouding te verplichten.

1.48. Partijen zullen nooit actief proberen om elkaars personeel over te nemen en zullen alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van die partij die betrokken zijn of recentelijk (minder dan een jaar geleden) zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 1.49.

Partijen zullen zich onthouden van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van de andere partij.

1.50.

De Leverancier maakt in publicaties of reclameuitingen geen melding van de Overeenkomst en gebruikt de naam van Vancis niet als referentie dan na schriftelijke voorafgaande toestemming van Vancis.

1.51.

Indien de leverancier en/of door haar ingehuurde Derden de bepalingen in artikel 1.47 t/m 1.50 niet nakom(t)/(en), zal die partij gehouden zijn tot onmiddellijke betaling aan de getroffen partij van een boete van € 2.500 Euro per gebeurtenis, onverminderd het recht van de getroffen partij op vergoeding van de werkelijk geleden directe schade.

Garantie 1.42.

Op verzoek van Vancis zal Leverancier meewerken aan het opstellen van een ‘kwaliteitsmanagementplan’ conform de norm ISO 9001, ISO 27001 en ISO 50001. Dit plan zal onder meer bevatten het kwaliteitsbeleid, de organisatie en het zorgsysteem van de Leverancier. De kosten voor het opstellen van dit plan worden door Leverancier gedragen.

Beëindiging van overeenkomsten 1.52.

Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, kunnen worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een gehele kalendermaand.

1.53.

Als voor een partij surseance van betaling of het faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken, of deze op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, dan wel als bekend wordt dat deze partij op korte termijn zal ophouden te bestaan, of om andere redenen vaststaat dat deze partij niet meer aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, mag de andere partij zonder voorafgaande ingebrekestelling de met de eerstgenoemde partij gesloten overeenkomst(en) beëindigen door een schriftelijke mededeling, zonder verplicht te zijn om schade te vergoeden en zonder dat dit afbreuk doet aan de rechten die hij verder nog heeft.

Door Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst in te zetten medewerkers dienen te

| Vancis – Inkoopvoorwaarden

4

1.54.

1.55.

Als een overmacht situatie langer dan negentig dagen voortduurt, mag elke partij de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Voor reeds geleverde prestaties wordt afgerekend, waarna partijen elkaar over en weer niets meer verschuldigd zijn.

Werkzaamheden op het terrein/ in de gebouwen van VANCIS 2.7.

Leverancier en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van een overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van VANCIS waar de werkzaamheden moeten worden verricht om zich te vergewissen van de arbeidsomstandigheden en van factoren en die uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

2.8.

Leverancier en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de in de locaties van VANCIS geldende gedragsregels en veiligheids- en beveiligingsvoorschriften en zij dienen zich hieraan te houden alsook aan alle van overheidswege opgelegde voorschriften met betrekking tot arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. De Leverancier is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van eigen medewerkers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

2.9.

De medewerkers van Leverancier dienen aanwijzingen van VANCIS op te volgen en – als de diensten worden geleverd, of de werkzaamheden worden uitgevoerd door meerdere leveranciers - de aanwijzingen van de (medewerker van de) leverancier die als coördinator is aangewezen.

2.10.

Leverancier draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn medewerkers op het terrein en in de gebouwen van VANCIS geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden van VANCIS en derden.

2.11.

Het gebruik van radio’s en/of mobiele telefoons tijdens de levering van diensten c.q. de uitvoering van werkzaamheden is alleen toegestaan in overleg met VANCIS.

Met betrekking tot reeds correct geleverde prestaties, heeft ontbinding van een overeenkomst geen effect, tenzij VANCIS aantoont dat Zij het reeds geleverde niet zinvol kan gebruiken als gevolg van het niet leveren van de resterende prestaties.

Toepasselijk Recht en geschillen 1.56.

Voor alle overeenkomsten en relaties tussen VANCIS en Leverancier geldt altijd het Nederlandse recht.

1.57.

Geschillen tussen VANCIS en Leverancier worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Indien Leverancier in het buitenland is gevestigd heeft VANCIS echter het recht een geschil met Leverancier voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter in dat land.

1.58.

Het Weens Koopverdrag uit 1980 (United Nations Convention on contracts for the International sale of goods) is nooit van toepassing.

2. Aanvullende bepalingen Levering diensten/ uitvoering werkzaamheden 2.1.

2.2.

2.3.

Leverancier is verantwoordelijk voor een deugdelijke uitvoering en het tot een goed resultaat brengen van de diensten/werkzaamheden, met inachtneming van de bepalingen van de overeenkomst. Leverancier zal zorgen voor een goede vastlegging van de bestede tijd, de voortgang en eventuele incidenten en hierover regelmatig rapporteren aan VANCIS. Leverancier wijst een contactpersoon aan, die toezicht houdt op de uitvoering en steeds bereikbaar is voor VANCIS.

Personeel, hulpzaken en materialen 2.4.

Indien er naar het oordeel van VANCIS sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel (waaronder steeds mede wordt verstaan door Leverancier ingeschakelde derden) is VANCIS bevoegd om vervanging te verlangen en zal Leverancier daaraan prompt voldoen.

2.5.

VANCIS heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door Leverancier bij uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en hulpzaken (gereedschappen, software tools, et cetera) en tot identificatie van personeel dat door Leverancier bij uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken.

2.6.

Verplichtingen van Leverancier 2.12.

Leverancier dient te beschikken over een geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging en over alle voor de levering benodigde vergunningen. Leverancier dient op verzoek van VANCIS voornoemde bescheiden te tonen.

2.13.

Leverancier dient op verzoek van VANCIS de gegevens te verstrekken omtrent de door hem ingezette medewerkers, waaronder begrepen naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats, burgerservicenummer (BSN), arbeidsrelatie en, indien van toepassing, visum/verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning.

2.14.

Leverancier zal op verzoek van VANCIS aan deze een afschrift verschaffen van de verklaringen inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsverenigingen en de ontvanger der directe belastingen.

2.15.

Leverancier vrijwaart VANCIS voor iedere aansprakelijkheid jegens derden wegens het niet naleven door Leverancier van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, of uit de wet. Leverancier vrijwaart VANCIS voor aanspraken van de belastingdienst of de bedrijfsvereniging in verband met door Leverancier niet afgedragen belastingen of premies.

2.16.

Leverancier is verplicht om op eerste verzoek van VANCIS een storting op een G-rekening mogelijk te maken van het belasting- en premiedeel van de door VANCIS verschuldigde vergoedingen.

Indien de aard van de te leveren diensten c.q. de te verrichten werkzaamheden daartoe aanleiding geeft, zal Leverancier op eerste verzoek een Verklaring Omtrent Gedrag voor de betreffende medewerkers aan VANCIS ter hand stellen en meewerken aan een screening.

| Vancis – Inkoopvoorwaarden

5

2.17.

Bij de eerste oplevering dienen door Leverancier de (concept)revisietekeningen, bedieningsvoorschriften e.d., in tweevoud aan VANCIS te worden overlegd. In geval (concept)revisietekeningen worden overlegd dienen de definitieve tekeningen uiterlijk 4 weken na de eerste oplevering te worden overlegd.

Meer/minderwerk 2.18.

Indien de inhoud van een opdracht tot dienstverlening tussentijds zodanig wijzigt dat de overeengekomen duur hierdoor wordt beïnvloed, dan zal Leverancier VANCIS hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, en een raming overleggen van de invloed hiervan op de totale tijdsduur en kosten. In geval van overschrijding van de overeengekomen vaste tijd of prijs, zal Leverancier hiervoor aan VANCIS een offerte aanbieden.

2.19.

Van meerwerk kan alleen sprake zijn, na een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van VANCIS op basis van een offerte van Leverancier.

2.20. Als er voor de uitvoering van een opdracht een vast aantal uren is of een vaste prijs is overeengekomen, komen de gevolgen van overschrijding voor rekening en risico van Leverancier.

| Vancis – Inkoopvoorwaarden

6

Vancis C&MS BV Science Park 402 1098 XH Amsterdam T: +31 (20) 560 6600 E: [email protected] www.vancis.nl

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.