Inovovaný školský vzdelávací program Škola pre všetkých


1 Inovovaný školský vzdelávací program Škola pre všetkých Spoznáme len tie veci, ktor&e...
Author:  Roman Ovčačík

0 downloads 4 Views 2MB Size

Recommend Documents


PROGRAM PRE SLOVENSKO
1 PROGRAM PRE SLOVENSKO STRANA NAJ - NEZÁVISLOSŤ A JEDNOTA Máme víziu a plán pre slovensko2 01 Program pre Slovensko Sme s...

Pokyny pre program požičiavania pomôcok
1 Pokyny pre program požičiavania pomôcok Tento dokument nadobúda platnosť len v deň jeho tlače. Ak si nie ste istí dátumom...

Školský vzdelávací program,,nádej pre každého Organizačná zložka: Základná škola. Školský vzdelávací program.,,nádej pre každého
1 Školský vzdelávací program,,nádej pre každého2 Pre 1. stupeň ZŠ Vzdelávací program St...

Program OECD pre medzinárodné hodnotenie študentov 2009
1 Program OECD pre medzinárodné hodnotenie študentov 2009 Slovenská republika Hlavná štúdia PISA 2009...

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie
1 Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Základná škola PODVYSOKÁ, Vy...

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ZÁKLADNÉ UMELECKĚ ŠKOLY
1 ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ZÁKLADNÉ UMELECKĚ ŠKOLY2 Štátny vzdelávací...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ
1 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ŠKOLA S TRADÍCIOU ŠKOLA S BUDÚCNOSŤOU Vzd...

RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN PRE ELEMANARY RESEARCH
1 RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN PRE ELEMANARY RESEARCH Satuan Pendidikan elas / Semester Mata Pelajaran Alokasi Waktu Standar ompetensi ompetensi Dasar...

Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ
1 Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ Základná škola, Lehota 144 Názov š...

Výchovný program pre školský klub detí
1 Školský klub deti pri ZŠ s MŠ Dolinského, Ul. J. V. Dolinského 2, Martin 8 Výchovný program ...Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

Inovovaný školský vzdelávací program

Škola pre všetkých Spoznáme len tie veci, ktoré si skrotíme... A. S. Exupéry

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

Obsah Identifikačné údaje o škole ......................................................................................................... 3 1 Všeobecná charakteristika školy ............................................................................................. 4 1.1 Charakteristika pedagogického zboru – personálne zabezpečenie................................... 4 1.2 Materiálno-technické a priestorové podmienky ............................................................... 4 1.3 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ................................................... 6 2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu ............................................................... 7 2.1 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania ........................................................................... 7 2.2 Zameranie školy ............................................................................................................... 7 2.3 Profil absolventa ZŠ ......................................................................................................... 9 2.4 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania, vydávanie dokladov ........... 10 2.5 Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre ţiakov so ŠVVP ........................................... 10 2.6 Začlenenie prierezových tém.......................................................................................... 12 2.6.1 Finančná gramotnosť ............................................................................................... 16 3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia ............................................................................... 17 3.1 Hodnotenie ţiakov.......................................................................................................... 17 3.2 Hodnotenie školy............................................................................................................ 19 3.2.1 Klíma školy ............................................................................................................. 22 3.3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy ....................................... 26 3.4 Poţiadavky na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov ................................................. 26 4 Učebné osnovy ...................................................................................................................... 27 4.1 Slovenský jazyk pre 3.ročník ......................................................................................... 27 4.2 Anglický jazyk ............................................................................................................... 27 4.3 Rozšírené vyučovanie matematiky pre 1. – 8.ročník ..................................................... 27 4.3.2 Matematika pre 2. ročník ........................................................................................ 28 4.4 Informatika v 6. a 8. ročníku .......................................................................................... 30 4.5 Fyzika II.stupeň .............................................................................................................. 30 4.6 Chémia II.stupeň ............................................................................................................ 31 4.7 Biológia v 6.ročníku ....................................................................................................... 31 4.8 Zavedenie druhého cudzieho jazyka .............................................................................. 31 4.9 Novovytvorené vyučovacie predmety ............................................................................ 31 4.10 Rozvíjanie špecifických funkcií pre ţiakov so ŠVVP ................................................. 32 5 Rámcový učebný plán ........................................................................................................... 33 Záznamy o platnosti a revidovaní iŠkVP ................................................................................. 35

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

Identifikačné údaje o škole Vzdelávací program Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Vyučovací jazyk Forma štúdia Druh školy Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie (typ školy) Predkladateľ Názov školy a adresa IČO Riaditeľ školy Zástupca riaditeľa školy Názov iŠkVP Platnosť iŠkVP Koordinátor pre tvorbu ŠkVP Predkladateľ: Názov školy: Adresa: IČO: Ďalšie kontakty:

Zriaďovateľ: Názov: Adresa: Kontakty:

Školský vzdelávací program ISCED 1: Primárne vzdelávanie ISCED 2: Niţšie stredné vzdelávanie Primárne vzdelávanie: 4 roky Niţšie stredné vzdelávanie: 5 rokov Slovenský Denná Základná škola Plnoorganizovaná Mgr. Eva Dubeňová Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava 31810926 Mgr. Eva Dubeňová Mgr. Iveta Sopková Škola pre všetkých Od 1.9.2016 Mgr. Viktor Kriţo

Základná škola Dubová 1 811 04 Bratislava 31810926 web: zsdubova.edupage.sk email: [email protected] tel: 02/54771703

Riaditeľka:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava web: www.staremesto.sk email: [email protected] tel.: 02/59246362 Mgr. Eva Dubeňová

Platnosť dokumentu:

od 1. 9. 2016

Tento dokument je v súlade s § 7 ods. 9 školského zákona 245/2008 zverejnený na verejne prístupnom mieste na webovom sídle školy www.zsdubova.edupage.sk v sekcii O škole.

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

1 Všeobecná charakteristika školy Základná škola sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na Dubovej ulici č. 1. Slávnostné otvorenie prvého školského roka bolo 1. septembra 1958. Škola sa nachádza v tichej časti mesta v blízkosti Horského parku a Patrónky. Súčasťou ohradeného areálu školy sú športové ihriská, ľahkoatletická dráha, samostatné priestory školskej jedálne a zubnej ambulancie. Dochádzka do školy je bezproblémová i z iných mestských častí mesta Bratislavy. V bezprostrednej blízkosti školy sa nachádzajú zastávky mestskej hromadnej dopravy. Plnoorganizovanú základnú školu tvorí v trojposchodovej budove 14 tried z toho 8 na prvom stupni a 6 na druhom stupni. V súčasnosti ju navštevuje spolu okolo 300 ţiakov. Čoskoro plánujeme otvoriť v areáli školy aj 2 triedy materskej školy. Školu navštevuje prevaţná časť ţiakov z lokality školy z mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a z iných mestských častí Bratislavy, ale i z okolia Bratislavy. Vzhľadom k stále sa zvyšujúcemu trendu vnímania potrieb ţiakov prijímame inkluzívny trend ako výzvu nájsť ku kaţdému dieťaťu edukačnú cestu. Základná škola smeruje k tomu, aby v prostredí, kde škola pôsobí sa stala výchovno-vzdelávacím, kultúrnym a športovým centrom. Aby sa tým stala, musia všetci pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci i ţiaci vystupovať ako jednotný celok. Je potrebné rozvíjať a upevňovať konštruktívne pracovné vzťahy zaloţené na profesionalite, humanizme, inklúzii, vzájomnom pochopení a spolupráci medzi jednotlivými subjektmi. O vnútornú klímu a harmóniu sa starajú okrem iného aj špeciálni pedagógovia v spolupráci s výchovným poradcom.

1.1 Charakteristika pedagogického zboru – personálne zabezpečenie Na škole vyučuje 23 pedagogických zamestnancov, z toho 5 v pozícii vychovávateľ v ŠKD. Všetci pedagógovia sú pedagogicky a odborne kvalifikovaní. Na škole pracuje výchovný poradca a 3 špeciálni pedagógovia pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre jednotlivé výchovné oblasti sú vytvorení koordinátori – prevencie drogových závislostí, výchovy k manţelstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy a finančnej gramotnosti. Na škole pracujú 3 predmetové komisie a 2 metodické zdruţenia. Pedagógovia pôsobia aj ako vedúci záujmových útvarov. Naši učitelia predstavujú odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor prevaţne na „jednej vlnovej dĺţke“, ktorý má snahu ďalej odborne a profesijne rásť, vyuţívať moţnosti ďalšieho vzdelávania, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie s cieľom zvyšovať úroveň a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Pozitívom je, ţe sa nám podarilo aj na 2.stupni vytvoriť vcelku homogénny a efektívne fungujúci tím učiteľov s ambíciou vytvárania rodinnej školy. Bliţší rozpis zloţenie, štruktúra a úlohy zamestnancov sa nachádzajú v dokumente Organizácia školy, ktorý riaditeľka vydáva kaţdoročne a zverejňuje na webovom sídle v časti O škole/Iné dokumenty.

1.2 Materiálno-technické a priestorové podmienky V rámci skvalitnenia výchovy a vzdelávania vyuţívame odborné učebne a priestory školy: - dve počítačové učebne - multimediálnu učebňu - Moderné laboratórium chémie a fyziky - odbornú učebňu technickej výchovy (dielňu)

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava - cvičnú kuchynku - odbornú učebňu hudobnej výchovy - malú telocvičňu - tanečná sála - veľkú telocvičňu - športové ihriská v areáli školy - školský klub - výtvarný ateliér s dataprojektorom - ZUŠ - hudobný odbor - Súkromná ZUŠ - výtvarný odbor - Tanečno-pohybové štúdio GA-IA - ŠŠS šerm (ŠK Martinengo) - TOP tenis - Zubná ambulancia Všetky triedy, chodby a zábradlia sú renovované a vymaľované. Vzhľadom na zameranie školy, výučbu informatiky realizujeme v dvoch odborných učebniach. V 1. učebni je 20 počítačov, 1 projektor a slúţi prevaţne na vyučovanie predmetov informatika, matematika, a vo voľných hodinách slúţi na vyučovanie ostatných predmetov na 1. stupni. Druhá učebňa je vybavená 12 počítačmi a projektorom a slúţi prevaţne na výučbu jazykov a výchovných predmetov. V obidvoch učebniach sú počítače s pripojením na internet s operačným systémom Windows XP Professional. Počítače sú zapojené do siete, pričom je moţné ich ovládanie z hlavného servera napr. učiteľ môţe ţiakom zobraziť obsah svojej obrazovky, vysvetľovať funkcie určitého programu a pod. Architektúra siete umoţňuje jej ďalšie rozširovanie v budúcnosti, vzájomné prepojenie učební podľa finančných moţností školy. Tieto odborné učebne spoločne s multimediálnou učebnou umoţňujú modernizáciu vyučovania i v ostatných predmetoch. Postupne inštalujeme dataprojektory do kaţdej triedy, aby bolo moţné digitalizovať výučbu a ekologicky šetriť papier. V rámci posilnenia čitateľskej gramotnosti sme zriadili dve čitárne s voľným výberom kníh a to: na 1.poschodí pre 1.stupeň a na prízemí pre II. stupeň a dospelých. Ostatné odborné učebne umoţňujú plne realizovať učebné osnovy. Na odbornú výučbu prírodovedných predmetov máme vynovené laboratórium s multimediálnou učebňou, pre výučbu výtvarnej výchovy ateliér s multimediálnou technológiou. Vybavenie kabinetov je dostatočné, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú vo veľkej miere nápomocní rodičia a rodičovské zdruţenie, ktoré sa aktívne zapája do spolupráce s vedením školy a učiteľmi. Na prízemí školy má kaţdý ţiak svoju vlastnú šatňovú skrinku s kódom na odkladanie odevov a obuvi. Pri telocvični sú k dispozícii novozrekonštruované šatne na prezliekanie pre dievčatá a chlapcov aj s moţnosťou osobnej hygieny. Dve telocvične s vonkajším športovým areálom, ľahkoatletickou dráhou a viacfunkčným ihriskom pre loptové hry ( hádzaná, malý futbal, volejbal, basketbal ) ponúkajú široké moţnosti pre športové vyţitie. Na chodbách sú umiestnené pingpongové stoly, ktoré ţiaci vyuţívajú počas prestávok. Z objektívnych príčin sa nám doposiaľ, aj napriek aktívnej pomoci zriaďovateľa, nepodarilo zabezpečiť naplánovanú rekonštrukciu vonkajších športových ihrísk, ktorá je spôsobená nevysporiadanými majetkovoprávnymi vzťahmi, ktoré rieši súd SR. V priestoroch jedálne vo vedľajšej budove na Brnianskej ulici boli vymenené všetky okná a rovnako sme zabezpečili vymaľovanie všetkých priestorov kuchyne a jedálne. V najbliţšej dobe škola otvorí vo svojich priestoroch aj materskú školu v úplne novozrekonštruovaných priestoroch priľahlých k jedálni. Školský klub detí (ŠKD) má päť oddelení, určené na popoludňajšiu činnosť našich ţiakov. Na škole sú i detašované triedy základnej umeleckej školy, s hudobným a výtvarným odborom, ktorý navštevujú i ţiaci našej školy. Ku skvalitneniu vzájomných vzťahov prispieva aj prostredie školy. Veľký dôraz škola kladie na úpravu a estetizáciu interiéru i exteriéru školy – výsadba a udrţiavanie kvetov v triedach, na chodbách školy, výsadba i udrţiavanie kríkovej zelene na školskom dvore, vlastné biopolíčka detí, inovácia a aktualizácia násteniek v triedach, na chodbách nástenky výtvarných prác ţiakov, informačné tabule o ţivote školy, jej výsledkoch a aktivitách, vitríny cien, diplomov zo súťaţí.

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava 1.3 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia Dôleţitou súčasťou školy je aj BOZP a PO. Aby škola zabezpečila čo najkvalitnejšie podmienky v tejto oblasti zamestnáva externého bezpečnostného technika, ktorý dohliada na bezpečný chod školy. Škola zabezpečuje:  dozory nad ţiakmi počas vyučovania i v ŠJ,  poučenie ţiakov o BOZP a PO všeobecne a zvlášť pri vyučovaní TSV, TECH, BIO, ,CHE, FYZ špecificky pred absolvovaním plaveckého, lyţiarskeho výcviku, exkurziami a školskými výletmi,  školenie BOZP a PO pre všetkých zamestnancov školy a pravidelné kontroly BOZP,  pravidelné revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov, kaţdoročnú kontrolu hasiacich prístrojov, hydrantov, komínov  kontrola telocvičného náradia pred kaţdou vyučovacou hodinou,  odstraňovanie nedostatkov z kontrol. Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje i aktívna ochrana a preventívne opatrenia pred úrazmi ţiakov, poučenie o školskom poriadku vrátane zásad správania sa, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska a kontaktov na odborné lekárske ošetrenie. Okrem toho v optimálnej miere zabezpečujeme hygienické zásady učenia s vhodnou štruktúrou pracovného reţimu a odpočinku ţiakov a učiteľov, vhodného reţimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia tried a ostatných priestorov školy podľa platných noriem. Školský poriadok sa nachádza na webovom sídle v sekcii O škole.

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu 2.1 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania Po odštartovaní reformy školstva školským zákonom 245/2008 bol 19. júna 2008 ako kľúčový dokument smerovania škôl schválený Štátny vzdelávací program (ŠVP), ktorý vymedzuje základný obsah učiva i podmienky výchovy a vzdelávania. V nadväznosti na to bol v r. 2015 vypracovaný Inovovaný štátny vzdelávací program, ktorý bol doplnený a prepracovaný tak, aby lepšie zodpovedal charakteru vzdelávacích potrieb škôl. Naša škola si v súlade s týmito dokumentmi vypracovala vlastný (inovovaný) Školský vzdelávací program (2008, 2014, 2016). Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom Školskom vzdelávacom programe vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a korešpondujú s cieľmi Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (2015, s. 4) pre primárne a niţšie sekundárne vzdelávanie ţiakov ZŠ. Poslaním našej školy nie je len poznávanie a získavanie vedomosti, ale aj formovanie postojov u mladých ľudí, viesť ich k dodrţiavaniu etických a ľudských princípov. Prostredníctvom vytýčených úloh vedieme deti k zdravému ţivotnému štýlu, zmysluplnému vyuţitiu voľného času, rozvíjaniu medziľudských vzťahov, ako aj k vhodnému správaniu a zdravému spôsobu ţivota človeka. Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj (a predovšetkým) vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v systematickom rozvoji poznávacích schopností, v emocionálnom dozrievaní a harmonickom rozvoji ţiaka, motivácie k sústavnému zlepšovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, autoregulácie, ako aj k schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj a tvorivosť. V dobe nepokojov vo svete, radikalizácie mladých ľudí by sme chceli premeniť našu školu na humánnejšiu a kreatívnejšiu, otvorenú pre kaţdého ţiaka a rodiča, tzv. „školu rodinného typu“. Zaangaţovať rodičov k spolupráci so školou v neformálnej a priateľskej atmosfére, umoţniť ţiakom prezentovať sa na verejnosti so svojimi úspechmi, poskytnúť rodičom poradenský a konzultačný servis, vytvoriť pre všetkých vyhovujúce prostredie i dobré podmienky pre tvorivú prácu.

2.2 Zameranie školy V súčasnosti je naša škola neustále sa dynamicky rozvíjajúcou inštitúciou, ktorá si kladie za úlohu vychovávať mladú generáciu pre ţivot v dnešnom svete plnom informácií. Školu povaţujeme za spoločenstvo ţiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným poslaním je poskytovať komplexné sluţby v oblasti výchovy a vzdelania. V koncepčnom zámere rozvoja školy (Koncepcia riadenia ZŠ Dubová je moţné nájsť na webovom sídle školy v časti O škole/Iné dokumenty) si škola definovala základné priority nasledovne: 1.

VÝCHOVA 1.1. Inkluzívna rodinná škola  Podpora kaţdého dieťaťa v tom, čo potrebuje,  Individuálny prístup (Zuzka miluje čítanie historických kníh – učiteľka dejepisu to objaví a vedome s tým pracuje v spolupráci s učiteľkou ANJ a SJL alebo žiaci 4.A majú veľmi radi),  Zameranie na formatívne, nie normatívne, hodnotenie (formovať (seba)hodnotením a feedbackom pozitívny rast dieťaťa – nie len vedomosti, ale aj proces.)  Odborný tím (špeciálni pedagógovia, výchovný poradca, triedni učitelia) – včasné vyhľadávanie a riešenie problémov  Budovanie vzťahového trojuholníka dieťa, rodič a učiteľ

2.

VZDELÁVANIE 2.1. Zdravý životný štýl  záhrada – biopolíčko,

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava  športy – basketbal,  stravovanie – prieskum jedál,  prieskum a starosť o klímu školy, tried, jednotlivcov, 2.2. Anglický jazyk – prezentačné zručnosti  motivačné čítanie kníh s diskusiou (rozvíjanie čitateľskej gramotnosti)  písanie denníkov  profesionálne prezentácie na voľné témy – obsahová zloţka, technické prevedenie, vystupovanie, sebareflexia, feedback ostatných – peer review 2.3. Prírodovedné vzdelávanie  vlastné PISA meranie prírodovednej a čitateľskej gramotnosti  bloky finančnej gramotnosti, trh práce  veda cez experiment  prírodovedný týţdeň (science) 3.

RIADENIE 3.1. Participatívne riadenie školy  širší tím ľudí zo všetkých častí školy pod vedením riaditeľa a zástupcu  sledovanie klímy a smerovania školy cez Swot analýzu Rady školy 2x do roka  konštruktívne, partnerské a aktívne rodičovské zdruţenie participujúce na meraní klímy tried

Na základe Swot analýzy práce školy medzi všetkými rodičmi a ţiakmi (viď kapitola Hodnotenie školy) sme identifikovali pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu kvalitatívnu úroveň.

     

  

Príležitostí školy signalizujú: dobré medziľudské vzťahy na pracovisku – rodinná škola kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov postupné zvyšovanie kvantity aj kvality cudzích jazykov výborná a nápomocná spolupráca s radou školy a rodičovským zdruţením spolupráca so základnou umeleckou školou - odbor hudobný a výtvarný, ktorá má na našej škole detašované triedy s poobedňajšou prevádzkou vytvorenie odborného tímu špeciálnych pedagógov, výchovného poradcu v spolupráci s triednymi učiteľmi pri komplexnej starostlivosti o deti v školskom prostredí Prekážky v rozvoji školy sú prekáţky v údrţbe a rekonštrukcii športových ihrísk v areáli školy z dôvodov nevysporiadania vlastníckych vzťahov pozemku školy. ohodnotenie zamestnancov školy, pohyblivé zloţky mzdy nedostatok finančných prostriedkov - modernizácia vyučovania, učebné pomôcky

Osobné stretnutia medzi ľuďmi vytvárajú dôveru a otvárajú cesty spolupráce a zlepšenia edukácie. Priebeţne spolupracujeme:  s občianskym zdruţením rodičovského zdruţenia,  pravidelnými stretnutiami s rodičmi na rodičovských zdruţeniach – celoškolské a triedne RZ,  konzultačnými hodinami odborného tímu špeciálnych pedagógov a výchovného poradcu pre rodičov,  rodičia sa pravidelne zúčastňujú brigád organizovaných vedením školy,  spolupráca s inými subjektmi zo sféry školstva: s ostatnými ZŠ, s ZUŠ, poradenskými zariadeniami CPPPaP, CŠPP, Andreas, Centrom voľného času, Paneurópskou univerzitou pri príprave študentov v oblasti psychológie,  s detským dopravným ihriskom,  poslancami MiÚ, mestskými masmédiami.

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava Súčasťou koncepcie rozvoja školy je aj realizácia a uplatňovanie projektov školy:  Finančná gramotnosť v rámci programu „Ja Základy podnikania“  Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s vyuţitím elektronického testovania projektov NUCEM  Medzinárodný projekt Projekt Erasmus + KA2 PRETTi “Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Education” - Príprava učiteľov I. stupňa viesť inkluzívne vzdelávanie  Hudobná akadémia v Redute  Hra na zobcovú flautu  Liga za duševné zdravie  preventívne medzigeneračné sústredenia pre ţiakov II. stupňa  Mentorský individuálny rozvojový program pre učiteľom LEAF  Voľné pokračovanie projektu Škola podporujúca zdravie Pravidelné aktivity školy tvoria:  exkurzie – Technické múzeum, ZOO  Vianočné trhy  Návšteva hvezdárne  Spolupráca s CVČ, SNM, SNG  Svetový deň výţivy  Hodina deťom  Deň narcisov  Cykloturistika  Hovorme o jedle  Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov  Ekotop-film  Komparo, Maks, Maksík, Klokan, Matboj, Pikopretek, Pangea, Náboj, Krimichémia  Proforient testovanie pre ţiakov 9. roč.  Školský časopis Dubkáčik  Burza kníh a hračiek  Informatická súťaţ iBobor  Európa v škole  Organizovanie aktivít pre okolité MŠ  Spolupráca so ZUŠ – vyučovanie výtvarného a hudobného odboru  Spolupráca s Mestskou kniţnicou  Spolupráca s KC 19 Kultúrne centrum na Gaštanovej  Mnoţstvo výletov, exkurzií, vychádzok

                    

Návšteva divadiel a kultúrnych podujatí Cyklus koncertov v Zichyho paláci Výtvarné a literárne súťaţe Školy v prírode a lyţiarske výcviky Preventívne medzigeneračné sústredenia Záţitkové hodiny – interaktívne vyučovanie, učenie v prírode návštevy filmových a divadelných predstavení, výchovných koncertoch, Noc s Andersenom – noc v škole Privítanie a pasovanie prvákov Besiedky pre rodičov Valentínska pošta Cestujeme s Osmijankom Filmový kabinet deťom Rozlúčka so ţiakmi 9.ročníka Čitateľský maratón – Čítam, čítaš, čítame Deň zdravia, Deň mlieka, Deň vody, Deň jablka, Deň Zeme Deň matiek, deň , Tekvicová súťaţ, Fašiangový karneval, MDD turnaje vo vybíjanej, florbale, minihádzanej, futbale návštevy mestskej kniţnice účasť na predmetových olympiádach výlety a súťaţe

2.3 Profil absolventa ZŠ Profil absolventa korešponduje s profilom absolventa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (2015, s. 45) pre primárne a niţšie sekundárne vzdelávanie ţiakov základnej školy. V našej škole sa ešte osobitne zameriavame na posilnenie rozvíjania týchto kompetencií:  pouţívať cudzí jazyk pri prezentácii a projektoch (ţiak na konci 4. a 9.ročníka dokáţe odprezentovať výstupový ročníkový projekt v anglickom jazyku pred svojou triedou, rodičmi a učiteľmi),

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava   

pouţívať osvojené matematické, logické a komplexné prírodovedné poznatky pri riešení praktických problémov (meranie vlastnými PISA testami na prírodovednú gramotnosť), mať schopnosť vytvárať správne sociálne vzťahy so spoluţiakmi, učiteľmi, rodičmi na báze priateľstva, úcty, vzájomného rešpektovania (meranie klímy tried a školy, Swot analýza aspoň raz ročne), rozvíjať sebareflexiu, spätnú väzbu a reflexiu v skupinovej dynamike triedy (ranná pohoda do 8:00 8:10, sústredenia, projekty).

2.4 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania, vydávanie dokladov Základné vzdelanie, ktoré základná škola poskytuje sa člení na primárne a niţšie stredné (sekundárne) vzdelanie. Primárne vzdelanie získa ţiak - úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou. Na vysvedčení vo štvrtom ročníku sa do doloţky uvedie: „ Ţ i a k z í s k a l p r i m á r n e v z d e l a n i e “. Niţšie stredné (sekundárne) vzdelanie získa ţiak - úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doloţkou. Na vysvedčení vo štvrtom ročníku sa do doloţky uvedie: „ Ţ i a k z í s k a l n i ţ š i e s t r e d n é v z d e l a n i e “ . Mimoriadne nadaný ţiak môţe skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Ţiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov povinnej školskej dochádzky splnil. Ţiak, ktorý bol vzdelávaný podľa IVP, ţiak oslobodený od vyučovacieho predmetu, ţiak, ktorý postupoval podľa iného VP či učebných osnov, RUP uvedie sa mu to na vysvedčení a do výkazu v súlade s Metodickým pokynom na hodnotenie. Komisionálne skúšky, systém vzdelávania ţiakov v zahraničí a iné formy vzdelávania sú organizované a ukončované v súlade s aktuálne platnou legislatívou, Metodickými pokynmi na hodnotenie, Vyhláškou o ZŠ a pod.

2.5 Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP Naša škola ponúka moţnosť vzdelávania ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v rozsahu a kvalite zodpovedajúcej individuálnym potrebám ţiaka. Pri práci vyuţívame inkluzívny prístup, aby kaţdé dieťa bolo vnímané ako jedinečné a necítilo sa segregované. Chceme tak zabezpečiť rovnocenný prístup k vzdelávaniu pre všetkých ţiakov, primeraný rozvoj ich schopností, dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a ich primeraného začlenenia do spoločnosti. Na škole pracujú traja školskí špeciálni pedagógovia a výchovný poradca, ktorí spolupracujú so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Školskí špeciálni pedagógovia našej školy, výchovný poradca, psychológ a špeciálny pedagóg CPPPaP robia depistáţ uţ v 1. ročníkoch, resp. na zápise ţiakov do 1. ročníka. Tým je moţné uskutočniť včasnú špeciálno-pedagogickú a psychologickú diagnostiku detí so ŠVVP, pričom škola kladie veľký dôraz na spoluprácu s rodičmi. Koordinátor prevencie v úzkej spolupráci s tímom odborníkov na škole a CPPPaP pripravuje a odporúča triedy na prevenčné programy, v rámci rannej prestávky („pohody“) ponúka moţnosť dlhodobejšej prevencie. Pre efektívne vzdelávanie ţiakov so ŠVVP škola zabezpečuje a poskytuje: a) Odborný prístup vo vzdelávaní. Tím odborníkov vypracuje ţiakovi individuálny vzdelávací program (IVP). Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania ţiakov so ŠVVP. Učitelia jednotlivých predmetov postupujú podľa vypracovaného plánu, resp. flexibilne v úzkej kaţdodennej spolupráci so školskými špeciálnymi pedagógmi. Pri práci s integrovanými ţiakmi uprednostňujeme individuálny prístup, aplikujeme alternatívne formy overovania vedomostí (napr. mimo triedy alebo za účasti odborného zamestnanca), volíme špecifický postup v hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov, pouţívame špecifické metódy a formy vyučovania, úzko spolupracujeme s rodičmi. Ţiaci majú tieţ zabezpečenú špeciálno-pedagogickú starostlivosť v priestoroch školy so školským špeciálnym pedagógom v pravidelných týţdenných intervaloch individuálnou prípade skupinovou formou. Ţiakom s poruchami učenia poskytujú podľa potreby špeciálni pedagógovia aj osobitný predmet Rozvíjanie

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava špecifických funkcií (RŠF – bliţšie v učebných osnovách a RUP). Cieľom tohto predmetu je napomáhať a podporovať pravidelnú reedukačnú a intervenčnú činnosť pre našich ţiakov so ŠVVP. b) Materiálne zdroje. Školský špeciálny pedagóg spoločne s výchovným poradcom a s triednymi učiteľmi zabezpečuje podľa potreby špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, špeciálne učebnice, odbornú literatúru. c) Personálne zdroje t.j. spomínaný tím odborníkov, ktorí sa stará o ţiakov so ŠVVP. d) Finančné zdroje, na zakúpenie pomôcok potrebných k efektívnemu vzdelávaniu. Hlavné ciele:  Vychádzať z pracovnej náplne špeciálnych pedagógov z organizačnej štruktúry školy, z POP, školského zákona, Informatívneho materiálu ŠŠI Školská integrácia, Ţiak s poruchami správania v základnej a strednej škole (2013) a zo všetkých Vzdelávacích programov pre ţiakov s VPU, NKS, poruchami správania, nadaním a pervazívnymi vývinovými poruchami (2016).  Zabezpečiť komplexný systém starostlivosti o dieťa v školskom prostredí, kontakt s odborníkmi,  pravidelné stretnutia a spolupráca s rodičmi (mailom, telefonicky, osobne),  realizovať intervenciu, prevenciu a reedukáciu detí so ŠVVP individuálne aj skupinovo,  organizovať, poskytovať podporu a vzdelávanie učiteľom,  zabezpečiť individuálny prístup (starostlivosť, individuálne hodnotenie, IVP) k deťom so ŠVVP, ale aj k deťom sledovaným či ohrozeným,  sledovanie klímy tried a školy. Administratívne práce:  Vypracovanie plánu špeciálno-pedagogickej práce a hodnotiacej správy na konci šk. roka,  Priebeţné dopĺňanie nových údajov o začlenených ţiakov, vypracovanie nových návrhov, sledovanie ţiakov a ich potrieb a posielanie podľa potreby na vyšetrenie či rediagnostiku,  Dôkladne sledovať ţiakov 1. ročníka, pomáhať ich p. učiteľkám čo najskôr podchytiť príp. objaviť ťaţkosti či zaostávanie ţiakov,  Kontrolovať, doplniť, prispôsobiť a upraviť IVP u integrovaných ţiakov, vytvoriť nové IVP u nových alebo novozačlenených ţiakov,  Na konci šk. roka pripraviť v spolupráci s tr. a predmetovými učiteľmi stručné zhodnotenie úspešnosti pokrokov ţiakov so ŠVVP. Spolupráca: 1. Rodičia a. Vysvetliť, oboznámiť a poskytnúť integráciu a IVP všetkým ţiakom so ŠVVP, b. Poskytovať osobné stretnutia a pravidelné konzultácie rodičov (podľa potreby aj viac krát), pravidelná mailová komunikácia, c. Získať pre spoluprácu i rodičov, ktorí menej spolupracujú, organizovať za tým účelom výchovné komisie, stretnutia za účasti dieťaťa či triedneho učiteľa, d. Zvyšovať informovanosť všetkých rodičov o integrácii a inklúzii. 2. Učitelia – rozvíjanie pravidelnej komunikácie, konzultácie ohľadom IVP či hodnotení, priebeţne komunikovanie o úspešnosti IVP. Pripraviť vzdelávacie okienka na porady, ale aj pozývať hostí na vzdelávanie učiteľov v oblastí porúch učenia a správania. Počas celého šk. roka priebeţne absolvovať hospitácie vo všetkých triedach a na hodinách. Osobitnú pozornosť venovať jazykovým predmetom (z dôvodu väčšieho zásahu porúch učenia). 3. Ostatné subjekty – skvalitniť spoluprácu s CPPPaP v oblasti komunikácie, terapie, reedukácie a rediagnostiky aj priamo na škole, pravidelné stretnutia špec. pedagógov v poradni, školenia a i.; nadviazať spoluprácu s pedopsychiatriou, centrom Andreas, CŠPP, VÚDPaP a i. Celoročné aktivity a pracovné činnosti špeciálnych pedagógov:  RŠF – zavedenie špecifického predmetu podľa VP pre ţiakov s VPU a NKS zameraný na intervenciu a reedukáciu porúch učenia v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi,

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava    

DYS club – celoročný projekt skupinovej reedukácie, Individuálne reedukácie - podľa potreby v spolupráci s CPPPaP, Arteterapia – podľa moţností externého arteterapeuta realizovať skupinové a individuálne terapeutické aktivity pre deti podľa ich potrieb, Preventívne sedenia – počas šk. roka budú prebiehať podľa potreby sedenia ţiakov za účelom prevencie i budovania triednej klímy, vzťahov, boja so šikanou, sexuálna výchova a i. (v spolupráci s CPPPaP a koordinátorom prevencie) a tieţ preventívne 3-dňové sústredenia, Porady odborných zamestnancov – pravidelné aspoň mesačné porady odborných zamestnancov na odborné problémy, či prípady ţiakov a hľadanie spoločných stratégii, hodnotenie činnosti, hodnotenie IVP. Vzdelávania: o Otvorené semináre, workshopy pre učiteľov – skupinová dynamika, autizmus (Andreas), ADHD (Kramáre), Nenásilná komunikácia a mediácia… o filmové poludnie na odborné témy.

2.6 Začlenenie prierezových tém Prierezové témy realizujeme ako integrovanú súčasť vo všetkých formách vzdelávania, hlavne vo vyučovaní jednotlivých predmetov, ale aj v projektoch. Osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál ţiakov. Jej cieľom je sebapoznanie, sebaúcta, sebavzdelávanie, sebadôvera, pestovanie dobrých medziľudských vzťahov. Podporuje prevenciu sociálno-patologických javov a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie. Tento ľudský potenciál ţiakov budeme podporovať a rozvíjať najmä prostredníctvom diskusií na ranných kruhoch. Na besedách so psychológom a príslušníkom polície sa budeme venovať otázkam agresivity, šikanovania a uţívania návykových látok. V týţdni boja proti drogám a boja za ľudské práva vyuţijeme príspevky ţiakov vo forme referátov. Na hodinách budeme vyuţívať modelové situácie a vhodné cvičenia k tejto závaţnej téme. Začleníme ju do predmetov: slovenský jazyk, etická výchova, biológia, občianska výchova. Špecificky sme zaviedli zavedenie prierezových tém priamo do blokového vyučovania preventívnych sústredení. Bliţšie TU. Na prevenciu a realizáciu osobnostného rozvoja ţiakov učitelia vyuţívajú rozhovory, besedy, dotazníky (merania klímy školy a wellbeing ţiakov – 2 krát ročne), vhodne začlenené témy vo vyučovacích predmetoch, prácach v záujmových útvaroch mimo vyučovania. Ďalej sa organizujú zábavno-náučné a športové akcie, súťaţe, monitoruje sa správanie ţiakov a vedú sa rozhovory s rodičmi a intervencie so ţiakmi atď. Na zabezpečenie disciplíny v škole sú prijaté také opatrenia, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, s výchovou v duchu humanizmu, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a rasizmu. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa sledujeme správanie sa detí, ich zmeny a zabezpečujeme cez výchovného poradcu a špeciálnych pedagógov ich aktívnu ochranu. V zmysle Listiny ľudských práv sa zameriavame na eliminovanie všetkých foriem diskriminácie a segregácie akejkoľvek skupiny ţiakov v škole. V rámci vypracovaných opatrení sa snaţíme predchádzať šikanovaniu v škole a zvýšiť pocit bezpečnosti u ţiakov a rodičov v škole. Svoj voľný čas majú ţiaci moţnosť vyuţívať účasťou v záujmových útvaroch organizovaných školou a v ŠKD, v hudobnom a výtvarnom odbore ZUŠ a v športových krúţkoch organizovaných športovými klubmi v priestoroch našej školy, ako aj účasťou na športových súťaţiach (okresných, krajských), turnajov... Pedagogickí zamestnanci sa snaţia o humanistický prístup k ţiakom, o rozvíjanie komunikačných schopností ţiakov, posilňovanie úcty k sebe a ľudskému ţivotu, predchádzaniu prejavom diskriminácie, neznášanlivosti a xenofóbie. Uskutočňujeme nasledujúce projekty a aktivity: - Pravidlá v našej triede - Deň s úsmevom – vyčaruj úsmev - Deň počítačovej bezpečnosti – aktivity na hodinách INF - Vianočná výzdoba v triedach a škole

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava -

Mikuláš, vianočná besiedka a posedenie pri stromčeku v triedach Návšteva vianočných trhov v meste, školské vianočné trhy Predvianočné sústredenie 8.ročník Svetový deň proti rakovine – aktivity na hodinách Beseda / prednáška pre 6. - 9. ročník na tému: Sexuálnu výchovu a Prípravu na manţelstvo Deň narcisov Prednáška/beseda na tému: Bezpečná škola Svetový deň zdravého spánku – problém s ponocovaním dnešných detí Moje sny a túţby. Pozitívne vzory. Deň pásikavých tričiek alebo Kaţdý iný – všetci rovní Moderné je nefajčiť – aktivity na hodinách Projekt a besedy Som fér Deň matiek – Prečo mám rád svoju mamu. Deň detí – športový deň Jarné medzigeneračné sústredenie – 6. a 8. ročník – prepojenie starších ţiakov s mladšími. Spoločné zhodnotenie roka Swot analýza, prieskum klímy, sebahodnotenie ţiakov v rámci projektu IRPU Leaf

Multikultúrna výchova sa dotýka medziľudských vzťahov. Jej cieľom je chápanie a akceptácia iných kultúr a rozvoj medziľudskej tolerancie, poznávanie rozličných tradičných aj nových kultúr, akceptovanie kultúrnych rozmanitostí ako spoločenskej reality. Táto téma sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, medzi učiteľmi a ţiakmi navzájom, medzi školou a rodinou. Najviac sa vyuţíva vo výchovných predmetoch a mimoškolských akciách (exkurzie, výlety, súťaţe, jazykové pobyty, projekt Správaj sa normálne, projekt a besedy Som fér, Nehejtuj a pod.). Začleníme ju do predmetov: geografia, etická výchova, cudzie jazyky, výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska výchova. Mediálna výchova rozvíja schopnosť zaobchádzať s rôznymi druhmi médií. Cieľom je učiť ţiakov zmysluplne, kriticky a selektívne vnímať a vyuţívať média a ich produkty. Samostatne vyjadriť svoj názor na informácie z médií, uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na osobnosť a primerane veku sa vedieť orientovať v mediálnom svete. Začleníme ju do predmetov: matematika, informatika, slovenský jazyk, etická výchova, výtvarná výchova. Environmentálna výchova rozvíja spoluprácu pri ochrane a tvorbe ţivotného prostredia, posilňuje zodpovednosť k ţivým organizmom, k zdravému ţivotnému štýlu, k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu. Ţiaci sa učia rozoznávať základné druhy odpadov a pochopia zmysel ich separácie / recyklácie. V rámci toho realizujeme nasledovné aktivity a projekty zamerané na rozvoj tejto prierezovej témy: Deň Zeme – si pripomíname formou besied, ekohier, podujatí v Horskom parku, ale aj návštevou bratislavskej ZOO s dôrazom na ohrozené ţivočíšne druhy, ktoré preţívajú aj vďaka projektom zoologických záhrad, ŠvP, LVVK, kurzy v ŠKD – lyţovanie, plávanie, korčuľovanie, Deň jablka, Footday, Deň zdravia – zdravá a nezdravá strava, jej dôsledky, kultúra stravovania, Deň Vody – dôleţitosť pitného reţimu, záţitkové učenie o flóre v Horskom parku. Ďalej organizujeme vlastivedné vychádzky do okolia školy, akciu s názvom Druhy plazov a starostlivosť o ne v bytových podmienkach, Domáce zvieratá a ich mláďatá, v spolupráci so Staromestskou kniţnicou akcia Veda nie je žiadna veda – dôleţitosť starostlivosti o vodné zdroje, projekt Svet – lepšie miesto pre život, vlastivedná vychádzka na vrch Kamzík. V spolupráci s centrami a organizáciami zabezpečujúcimi environmentálnu a ekologickú výchovu sa ţiaci 1. stupňa zúčastňujú viacerých animovaných a dokumentárnych filmov od popredných európskych tvorcov. (Pieseň mora a Príbeh lesa.) Na hodinách cudzích jazykov sa deti venujú tvorbe projektov ZOO, Ľudské telo. Na 2. stupni sa pridáva aj téma diabetes – civilizačné ochorenie so stúpajúcou tendenciou, Prezentácia skupinových projektov Čo s odpadmi?, dlhodobý projekt Neodpadni z odpadu, závislosti (alkohol, drogy, cigarety, internet), návšteva ZOO v Budapešti, sústredenia, FEBIOFEST. Ako nové z dielne našej školy je vybudovanie skalky, údrţba bylinkového záhona, v spolupráci rodičov – dosadenie nových byliniek do bylinkového záhona, vybudovanie biopolíčka so základnými druhmi zeleniny, kde pod dozorom učiteľov deti vykonávajú elementárne úkony starostlivosti o rastliny. V rámci hodín pracovného

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava vyučovania ţiaci pomáhajú odstraňovať napadané lístie a tým skrášľovať školský areál. Pri tejto príleţitosti ţiakov tieţ zapájame do vysádzania stromčekov v areáli školy, čím ich vedieme k tomu, aby pochopili, ţe zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého ţivého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná a veľmi krehká. Pedagógovia radi organizujú výlety či exkurzie a vyuţívajú ich ako prostriedky formovania vzťahu k prírode a k svojmu okoliu. Dôleţitý je zber plastových PET fliaš, pri ktorom si ţiaci uvedomujú, aká dôleţitá je ochrana prírody od tohto odpadu, s ktorým si príroda sama neporadí. Uplatňovaním tejto prierezovej témy vedieme ţiakov k rozvoju osobnosti tak, aby boli schopní chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho ţivotným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi ţivot na Zemi. Začleníme ju do predmetov: biológia, geografia, slovenský jazyk, etická výchova, občianska výchova. Ochrana života a zdravia je zameraná na ochranu ţivota a zdravia v mimoriadnych situáciách, pri pobyte a pohybe v prírode, na zvládnutie ekologických havárií, dopravných nehôd a ţivelných pohrôm. Cieľom tejto oblasti je formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných, ekologických havárií, prírodných katastrof. K tomu je potrebné okrem teoretických vedomostí osvojiť si i praktické zručnosti pri poskytnutí prvej pomoci sebe, ale aj iným v prípade ohrozenia zdravia a ţivota. Ciele tejto prierezovej témy realizujeme prostredníctvom jednotlivých učebných predmetov, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania - didaktických hier na I. stupni a dvoch účelových cvičení na II. stupni (jar, jeseň). Praktické činnosti realizujeme v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Hasičským záchranným zborom a políciou. Znalosti z tejto oblasti žiaci prezentujú aj na súťaži Hliadok mladých zdravotníkov. Realizuje sa prostredníctvom učebných predmetov: biológia, občianska výchova, ako aj samostatne účelovým cvičenímzdravotnou prípravou, civilnou ochranou, pohybom a pobytom v prírode. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke (I. stupeň) je zameraná na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách, na osvojenie si zásad dopravy, právnych predpisov, technických podmienok dopravy a postupne ich pripraviť na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizujeme ju formami ako sú besedy, prednášky, kvízy, súťaže, hry a praktický výcvik na dopravnom ihrisku. Pre ţiakov II. stupňa je zaujímavý projekt Správaj sa normálne, v ktorom si ţiaci rozširujú obzor v tejto oblasti. Úlohou výchovy je viesť ţiakov k bezpečnosti v cestnej premávke, pripraviť ich na samostatný pohyb po komunikáciách a získať zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Začleňujeme ju do predmetov vlastiveda, geografia, prírodoveda, biológia, výtvarná výchova, telesná výchova, etická výchova. Ţiaci si osvojujú teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky, dostávajú poučenie o tom, ako sa majú kultúrne správať na chodníku, dbať o čistotu chodníkov a pozorne sa správať voči iným chodcom. Vo vyšších ročníkoch sa dôraz kladie nato, aby ţiaci rešpektovali vybrané dopravné značky a dodrţiavali základné ustanovenia a povinnosti účastníkov cestnej premávky. Ţiaci sa učia ohľaduplne sa správať voči ostatným chodcom a účastníkom cestnej premávky pri všetkých akciách a aktivitách školy a pri prechádzaní cez cestu pouţívať prechod pre chodcov. Špecificky na to vyuţívame účelové a didaktické cvičenia, nácvik prechádzania cez cestu počas hodín vlastivedy, telesnej výchovy, prírodovedy. Podporné aktivity / projekty, ktoré vyuţívame: - účelové cvičenia (2x ročne II. stupeň) a didaktické hry (1x ročne 1. stupeň) - akcie s policajným zborom pod názvom – Póla radí deťom - beseda pod názvom: Doprava v kocke - prezentácie polície a jej zloţiek na štadióne v Dúbravke - cyklotúry pre ţiakov, kde sa ţiaci učia zvládnuť základnú údrţbu bicykla, osvojiť si jazdu a ovládanie bicykla a byť účastníkom cestnej premávky Regionálna výchova a tradičná kultúra (I. stupeň) vo svojom obsahu sa hlbšie zaoberá ţivým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u ţiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Základom našej kultúrnej

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra. – kultúra, ktorú vytvorili, ktorou ţili a dodnes ţijú najširšie vrstvy obyvateľstva. Uvedenú prierezovú tému treba nenásilnou formou začleniť do vyučovania do viacerých predmetov prostredníctvom ich obsahov ale aj formou projektov, exkurzií, besied s významnými osobnosťami obce, so spisovateľmi. V rámci 2. stupňa realizujeme aj Svetový deň hudby – akú hudba mám rád? Zapájanie žiakov do recitačných súťaží - Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, účasť na literárnych súťaţiach - Rozprávkové vretienko, Prečo mám rád Slovensko, Európa v škole a pod. Začleňujeme ju do predmetov: výtvarná výchova, hudobná výchova, slovenský jazyk, etická výchova, pracovné vyučovanie ale aj prírodopis a geografia. Výchova k manželstvu a rodičovstvu tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného vzdelávania a výchovy ţiakov smerom k zdravej spoločnosti a zdravým vzťahom. Zásadným prínosom pre realizovanie tejto prierezovej témy je práca výchovného poradcu a špeciálnych pedagógov, ktorí tvoria kvalitný tím ľudí, ktorí pomáhajú napomáhať rozvoju osobností detí, osobitne tam, kde sa vývoj uberá nesprávnym smerom a to predovšetkým obnovením spolupráce s rodičmi, ich usmerním a podporou. Ich práca stojí na neustálej interakcii a intervencií s deťmi a osobnými stretnutiami s rodičmi. Ročne sa takto zrealizuje vyše 150 stretnutí. Práve to je pilier podpory rodiny a jej poslania a zároveň výchovy k formovaniu zdravej osobnosti dieťaťa. Nemalým podielom k tomuto cieľu pomáhajú špecifické preventívne a medzigeneračné sústredenia pre starších ţiakov, kde sa učia nielen priateľstvu, ale aj zdravým vzťahom, komunikácii a stretnutiu s inými generáciami. Obsahom výchovy k manţelstvu a k rodičovstvu tvoria témy: priateľstvo, výchova v rodine, zásady zdravého života, negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie človeka, rovnoprávnosť pohlaví, vznik a vývoj ľudského jedinca, dospievanie, zodpovedný prístup k sexualite, vývinové úlohy tohto obdobia, chcem byť sám sebou v názoroch, postojoch i v správaní, sebaúcta i úcta k druhým. Témy sú začlenenú do plánov práce jednotlivých predmetov a korešpondujú s učivom konkrétneho predmetu v danom ročníku a to predovšetkým do vlastivedy a prírodovedy (tematické celky Človek v 3.roč. a Človek a jeho ţivotné prostredie vo 4. ročníku) a literárna výchova, biológia, etická výchova, náboţenstvo a občianska náuka. Na podporu týchto tém realizujeme konkrétne aktivity a projekty: - Moja rodina – rodostrom, DEJ, 5.ročník, - Rodina, v ktorej ţijem – funkcie rodiny – OBN, 7.roč., - Drogy – cesta nikam (spol. Pansophia) – ETV, 2.stupeň, - Prevencia závislosti – fajčenie (v spolupráci s Ligou proti rakovine), - Svetový deň boja proti AIDS – OBN, 7.roč., - Primárna prevencia šikanovania – preventívny program v spolupráci s CPPPaP, 5.- 8.ročník, - Závislosti – negatívny dopad na organizmus, 5.-7.ročník (lektor p. Schlessinger), - Druhý krok – prevencia neţiaduceho správania ţiakov pri dospievaní, prehlbovanie empatie a prosociálneho správania, - Deň matiek – VYV, výroba darčekov, 1.stupeň, - Sexuálna výchova a výchova k manţelstvu a rodičovstvu - Progres Education o.z., 6. – 9.r., - Spoločenské tance – projekt, 6.ročník, - Preventívne medzigeneračné sústredenia – 4 dňové sústredenia podporujú u ţiakov rôznych tried a generácii spoluprácu, komunikáciu, vyjadrenie pocitov a potrieb, sieťovanie, zodpovednosť, rodinná klíma, 5. – 9. r., - 10-minutovky (ranná pohoda) – kaţdé ráno vyučovanie vo všetkých triedach začína stretnutím učiteľov so svojimi ţiakmi. Je to priestor komunikovať svoje pocity, záţitky, zdieľať sa, učiť sa hodnotám, riešiť konflikty, relaxovať a v konečnom dôsledku budovať vzťahy maličkými krokmi a komunikáciou, je to silný výchovný priestor vo vyučovaní. Výchova k manţelstvu a rodičovstvu má interdisciplinárny charakter, pretoţe sa dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského ţivota. Integruje v sebe pedagogické, biologické, psychologické i sociologické poznatky a aspekty o dospievaní, sexualite, o sociálnych vzťahoch a ich hodnote v ľudskom ţivote, preto sa najlepšie realizuje priebeţne v jednotlivých predmetoch a školských podujatiach.

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava Tvorba projektu a prezentačné zručnosti rozvíja u ţiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, pouţívať informácie, prezentovať svoje názory, riešiť problémy, spolupracovať v skupine. Cieľom tejto témy je, aby ţiak vhodným spôsobom dokázal kultivovane prezentovať svoje produkty, vytvoriť plán prezentácie, poznal svoje silné stránky a vedel ich vyuţiť pri výbere prezentovanej témy. Začleňujeme ju do predmetov: matematika, informatika, slovenský jazyk, cudzí jazyk – projekty a prezentácie, etická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, geografia, biológia, chémia či fyzika.

2.6.1 Finančná gramotnosť V súlade s dokumentmi: Národný štandard finančnej gramotnosti platný od 1.9.2014 a Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl od 1.9.2014 sme ako škola zapracovali finančnú gramotnosť v predmetoch podľa Metodiky (2014, s. 4-6). V jednotlivých predmetoch sa na vybraných hodinách predovšetkým prírodovedných predmetov preberá učivo, ktoré úzko prepája odborný predmet a špecifickú tému finančnej gramotnosti. Ţiaci si tak osvojujú finančné témy v prepojení s odbornými predmetmi. Osobitne na hodinách ETV budú posilnené diskusie v 7. – 9.ročníku o etike podnikania a korupcii. Okrem celoročného zaradenia učiva finančnej gramotnosti realizujeme aj nasledovné aktivity a projekty s témou finančnej gramotnosti: 

  

Deň jablka, vianočné trhy – ţiaci všetkých ročníkov v rámci tohto dňa pripravili tematické trhy, kde si vytvárajú kompletne vlastnú trhovú politiku a potom zodpovedajú pod dozorom tr. učiteľov za vyhodnotenie a minutie peňazí triedy. Učia sa pracovať s drobnými peniazmi, vydávať, rozpočítavať, určovať primerané ceny a pod., Ostrov pokladov (beseda so zástupcom banky) pre ţiakov II. stupňa, Modul finančnej gramotnosti pre 1. stupeň - Nakupovanie s rozumom alebo ako hospodáriť s peniazmi spojená s prednáškou a návštevou NBS JA – Základy podnikania – Vzdelávací program je voľno-časový program, ktorý realizujeme v spolupráci s odporúčanou (MŠ SR) spoločnosťou Ja Slovensko pre 6. ročník našej školy vţdy na jar v súlade s učebnými osnovami. Päť hlavných tém je prezentovaných ţiakom počas 6 týţdňov dobrovoľným konzultantom z podnikateľskej sféry, ktorý program učil a zároveň poskytuje kontakt medzi ekonomickou teóriou a praktickým svetom ekonomiky a obchodu. Cieľom programu je: o rozvíjať kompetencie týkajúce sa boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa, o poskytnúť ţiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania, o dopĺňať tradičnú skladbu vyučovacích predmetov základných škôl konceptmi na rozvíjanie podnikateľských a ekonomických schopností a finančnej gramotnosti, o rozvíjať vedomosti ţiakov o fungovaní a riadení ekonomických činností, o zodpovednosti v podnikaní v systéme ekonomiky voľného trhu, o podnecovať ţiakov, aby hľadali moţnosti svojich budúcich povolaní, o podať ţiakom základných škôl pozitívne modely dospievajúcich a dospelých.

Za koordináciu a posilňovanie finančnej gramotnosti zodpovedá koordinátor finančnej gramotnosti, ktorý v rámci predmetovej komisie podáva správy o realizácii finančnej gramotnosti. Prierezové témy sú zapracované aj v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 3.1 Hodnotenie žiakov Hodnotenie je spôsob spätnej väzby k výchovno-vzdelávacím výsledkom ţiaka, ale aj jeho procesu, pričom má poskytnúť ţiakovi, jeho rodičom, ale aj učiteľovi informáciu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky a zároveň, kde má škola, učiteľ, rodič viac podporiť dieťa, príp. zmeniť prístup, metódu práce. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov vychádzame z aktuálnych Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie hodnotenia výsledkov ţiakov s neustálym prihliadaním na individualitu ţiaka. Všeobecné pravidlá hodnotenia našich ţiakov sú stanovené pre celé vzdelávania na našej základnej škole pre všetkých 9 ročníkov. Sú záväzné pre všetkých vyučujúcich našej školy. Cieľom hodnotenia je:  poskytnúť ţiakovi spätnú väzbu pri získavaní poţadovaných zručností a vedomostí a o tom ako ich dokáţe vyuţiť,  motivovať ţiakov k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu,  pravidelne informovať rodičov ţiaka o práci a správaní ţiaka cez IŢK, email, telefonicky a osobne,  viesť ţiaka k schopnosti sebareflexie, spätnej väzby voči sebe, druhým aj pedagógom. Všeobecné pravidlá a kritériá pre hodnotenie žiakov:  známky môţu (majú) byť podľa potreby doplnené slovným hodnotením (ústnym alebo písomným),  polročné a koncoročné vysvedčenie na konci kaţdého ročníka sa vydáva so známkami,  učitelia klasifikujú všetky predmety s výnimkou ETV/NBV, NEK, ANK, RŠF vo všetkých ročníkoch,  hodnotenie je adekvátne veku ţiaka a jeho individuálnym schopnostiam,  zákonní zástupcovia ţiakov sú vţdy aktuálne, preukázateľne priebeţne oboznámení s hodnotením prospechu a správania ţiaka prostredníctvom elektronickej žiackej knižky, emailom, telefonicky, osobne, či na rodičovských zdruţeniach a konzultáciách. Elektronický systém IŢK funguje automaticky a rodiča v súlade so školským poriadkom informuje okamţite o zhoršeniach v správaní aj v učení (viac v školskom poriadku),  ţiaci sú taktieţ oboznámení s kritériami ich hodnotenia a majú právo sa k nim vyjadriť,  v jednotlivých predmetoch budeme vyuţívať klasifikáciu a slovné hodnotenie (popísať slovne či písomne ţiakove úspechy, pokroky, či oslabenia, jeho schopnosti, prístup, snahu),  prihliada sa k systematickosti v práci ţiaka v priebehu klasifikačného obdobia, prístup ţiaka k predmetu, usilovnosť, zodpovednosť a ďalšie kľúčové pracovné a sociálne kompetencie, ktoré tvoria dôleţitú súčasť jeho hodnotenia,  rozširovať hodnotenie aj o známky (či slovné komentáre) za systematickú prácu, snahu, záujem, ochotu, pripravenosť na hodinu… (MP, čl. 1 a 2). Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok (MP, čl. 4, ods. 3),  ku kaţdému štvrťroku by mal kaţdý učiteľ vedieť ohodnotiť ţiakovu prácu, čiţe jeho mieru osvojenia si vedomostí, zručnosti a návykov v danom období v súlade s učebnými plánmi,  zameriame sa na pozitívne hodnotenie práce ţiakov, ktoré slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka (MP 22/2011, čl. 1, ods. 8). Postupne ustupovať pri hodnotení od normatívneho k individuálnemu hodnoteniu,  dôrazne oddeliť hodnotenie vonkajšieho správania a výkonov ţiaka od jeho samotnej osoby, ktorá si za kaţdých okolností zaslúţi rešpekt a úctu a vo svojej podstate je vţdy dobrá,  poskytovať ţiakovi okamţitú spätnú väzbu pri ústnom hodnotení a najneskôr do 10 dní pri písomnom hodnotení (MP, čl. 2 ods. 3),  pravidelne zapisovať info do IŢK rodičom, vyuţiť aj moţnosť slovne popísať, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky,  postupne zaviesť štvrťročné slovné hodnotenia kľúčových kompetencií ţiaka.  Vyhýbať sa preťaţovaniu ţiakov viacerými písomkami v jeden deň v súlade so šk. poriadkom.

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava       

Hodnotenie ţiakov, ktorí majú slabší ústny prejav, postaviť viac na písomnom prejave a naopak (teda vyuţívať ten typ hodnotenia, ktoré ţiakovi lepšie vyhovuje a zároveň ho postupne viesť k posilňovaniu oslabených zloţiek jeho zručností). Prechádzať pri hodnotení od memorovania a vyţadovania údajov spamäti k skúšaniu schopnosti ţiaka aplikovať poznatky v praxi, v kvalitných projektoch, prezentáciách (niekedy menej je viac, takţe jeden dobrý projekt za pol rok a napr. jedna ústna či písomná odpoveď môţe spolu s hodnotením jeho prístupu a priebeţnej práce a ďalších schopností a zručností aj stačiť). Kontrolovať a hodnotiť u ţiakov domáce úlohy, domáce práce, prípravu na hodinu, priebeţnú činnosť na hodine (nevyhýbajúc sa ani negatívnemu hodnoteniu), Vyhýbať sa náhodnému vyťahovaniu a skúšaniu ţiakov s cieľom „dostať ich“ na ich aktuálnej nepripravenosti, skôr viesť ţiakov k iniciatívnemu prihláseniu sa k odpovedi, prezentácii, Projektové vyučovanie realizovať kvalitne, vyţadovať od ţiakov nielen stiahnutie (referaty.sk) a prečítanie pripraveného projektu, ale aj kvalitné prezentovanie, kladenie otázok, diskusia (v kruhu) o probléme, vysvetliť jasne, čo všetko bude hodnotené na projekte (môţe byť aj viac známok za rozličné oblasti pri jednom projekte), dbať o uvádzanie zdrojov, z ktorých ţiak čerpal, podporovať aj vlastnoručne robené projekty, prezentovať ich na chodbách a v triedach. Dôrazne rozvíjať sebahodnotenie ţiaka a triedy pri všetkých typoch hodnotenia (napr. aspoň raz polročne poskytnúť ţiakom moţnosť ohodnotiť sa vzájomne napr. formou lístočkov, hlasovania, spätnej väzby a pod.). Aspoň raz za polrok zaznamenať aspoň 1 pozitívne ocenenie do IŢK ţiakovi (dlhodobý cieľ). Ţiaci sú vopred oboznámení s termínom písomných prác trvajúcich viac ako 20 min., zároveň s termínom sú oboznámení aj s témami písomnej práce cez IŢK. V prípade absencie v predmete väčšej ako 70 % je ţiak komisionálne preskúšaný. Minimálny počet známok pre jednotlivé vyučovacie predmety je 1,5 násobok týţdennej hodinovej dotácie predmetu zaokrúhlenej nahor. Integrovaní ţiaci sú hodnotení podľa Prílohy 1 Metodických pokynov 22/2011, VP pre ţiakov so ŠVVP, na základe odporúčaní poradenských zariadení a pokynov školských špeciálnych pedagógov v IVP, ale aj priamo v príslušnej časti tohto iŠkVP (kapitola Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov so ŠVVP). Zároveň má kaţdý učiteľ právo a povinnosť zohľadňovať individualitu kaţdého ţiaka a prispôsobiť tomu hodnotenie (inkluzívny trend).

Pri hodnotení beţných a výstupových písomných prác budeme pouţívať štandardnú stupnicu: ŠTANDARDY 100 % - 90 % 89 % - 75 % 74 % - 50 % 49 % - 25 % 24 % - 0 %

ZNÁMKA 1 2 3 4 5

Pravidlá pre hodnotenie správania  v hodnotení správania ţiakov sa neprihliada na prospech v predmetoch,  pri hodnotení správania vychádza škola zo základných spoločenských, etických a hygienických noriem slušného správania, ktorých základy sú súčasťou školského poriadku, ktorý platí pre ţiaka aj mimo vyučovania a priestorov školy. V prípade váţnych porušení školského poriadku aj mimo času vyučovania môţe toto škola zohľadniť pri hodnotení správania. Ţiak je povinní sa správať slušne vţdy a všade.  pri hodnotení správania ţiaka postupujú vyučujúci s jednou láskavou a druhou prísnou rukou, individuálne a zároveň zásadovo a dôsledne podľa pravidiel školy. Bliţšie špecifikovanie systému hodnotenia a pravidiel, práv a povinností ţiakov, rodičov a učiteľov v ich vzájomnom vzťahu je aj v Školskom poriadku, ktorý je moţné nájsť na webovom sídle školy v časti Dokumenty.

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava 3.2 Hodnotenie školy Naša škola pri vlastnom internom sebahodnotení vychádza z konceptu Národného projektu ŠŠI: „Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy“ (2013, dostupný na webovom sídle www.ssiba.sk/projekty ESK) a z Modelu a Manuálu sebahodnotenia práce školy (2012, tamţe). Interná evalvácia zaloţená nielen na efektívnom a participatívnom mikro a makro riadení a hodnotení riaditeľom a širším vedením školy a zároveň na neustálom vnútornom hodnotení ţiakmi, rodičmi a učiteľmi. Ako podklad pre spracovanie vlastného hodnotenia školy má teda slúţiť: - kooperatívne stretnutia pedagogických rád, metodických a predmetových zdruţení (plány, zápisnice a hodnotiace správy), koordinátorov (hodnotiace správy), špeciálnych pedagógov a výchovného poradcu (zápisnice a závery z výchovných komisií, plány, hodnotenia) - Hospitačné záznamy z hodín - ţiacke testy, písomky, projekty, prezentácie, súťaţe - SWOT analýza (celoškolská autoevalvácia aspoň 1-2 krát ročne, ale s moţnosťou celoročného editovania, vyhodnocované a analyzované aspoň raz ročne v správe a iŠkVP) - dotazníkové prieskumy (napr. klíma školy, tried, sociometrie, dotazníky o šikane, besedy o sexuálnej výchove) - protokoly a záznamy o externých kontrolách (Testovanie 9, súťaţe, inšpekčné správy) Oblasti hodnotenia školy  Materiálno-technické podmienky vzdelávania  Finančné podmienky vzdelávania  Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu  Vyučovacie metódy a formy  Interakcia a komunikácia  Spolupráca školy s rodičmi a inými subjektmi  Stravovanie ţiakov  Riadenie školy, kvalita personálnej práce, kvalita ďalšieho vzdelávanie pedagogických pracovníkov  Výsledky vzdelávania ţiakov Na škole je zriadená aj Rada školy, ktorá má 11 členov z radov pedagogických, nepedagogických zamestnancov školy, zástupcov zriaďovateľa, poslancov MZ a zástupcov rodičov. Spravidla zasadá 4-krát ročne. Na zasadnutiach sa zaoberá všetkými oblasťami chodu školy, nie je výnimočné, ţe aktívne vstupuje do diania školy, realizuje vlastnú externú evalváciu (swot analýzu) medzi pedagógmi, ţiakmi a rodičmi za účelom skvalitnenia chodu a sluţieb školy. Všetky podrobné zápisnice a informácie o Rade školy a Rodičovskom zdruţením máme prístupné na webovom sídle školy. Na priebeţné hodnotenie vyuţívame aktuálne aj elektronické hodnotenie – Swot analýzu školy cez email a školskú webstránku celoročne. Výsledky hodnotenia za šk. r. 2015/2016 uvádzame niţšie:

Silné stránky školy: (očami ţiakov a rodičov) 

ŠKOLA: - príjemná ľudská a pokojná atmosféra, rodinná škola, komunitný charakter školy, - škola je menšia a vytvára neanonymné prostredie, - poloha, dostupnosť, parkovanie, veľký a pekný školský dvor, - krásna zeleň v parku školy, - krúţky v rámci ŠKD, - menší počet ţiakov v triedach, - renovovanie školského ihriska a športoviska, - vonkajšie prostredie, interiéry školy, jedáleň, - dobrá a veľká telocvičňa, pinpongové stoly, nové šatňové skrinky, - interaktívna tabuľa či dataprojektory,

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava - práca novej vedúcej ŠJ. VEDENIE ŠKOLY: - Dobré vedenie školy, - Ústretový, kompetentný a aktívny prístup zo strany vedenia aj učiteľov, - Realizovanie viacerých investičných aktivít na skvalitnenie prostredia školy, - zapálenie pre dobro školy a deti, snaha o zlepšenie podmienok vyučovania a úrovne školy, - Jasná predstava pani riaditeľky o budúcom fungovaní školy a jej aktívne kroky k dosiahnutiu, - Otvorená komunikácia s rodičmi, - Zatraktívnenie mobiliáru školy, - Obnova učiteľského zboru, - Rekonštrukcia školy a zariadenia, - Výborný manaţment. UČITELIA: - snaha učiteľov o modernejší prístup k učeniu, proaktívny a otvorený prístup pedagógov (vrátane vychovávateliek), záujem učiteľov o deti a ich kvalitné vzdelanie, - osobný prístup učiteľov, budovanie vzťahov učiteľ – rodič – ţiak, riešiteľnosť problémov, - obdivuhodná obetavosť niektorých učiteľov. - mladí učitelia dostali šancu priniesť niečo moderné do vyučovania (deň Jablka, trhy, a pod.) - individuálny prístup ku kaţdému ţiakovi, trpezlivosť pedagógov - kvalitné učiteľky 1. stupňa, ktoré tam uţ dlho učia. - príjemná atmosféra v ŠKD, - návšteva kultúrnych podujatí. - šport, organizovanie rôznych turnajov - dobrý kolektív, pekná trieda a priestor na hranie, - viacero iniciatívnych a kreatívnych učiteľov a učiteliek, - zavedenie deväťminútoviek – ranná komunita, - inovatívny a ambiciózny kolektív, ktorý dbá o psychológiu výučby aj výchovy, - deti chodia do školy radi, nie sú v strese, - skvelí špeciálni pedagógovia.

Slabé stránky školy: (očami ţiakov a rodičov) MATERIÁLNE VYBAVENIE o úprava školského ihriska a stavebné úpravy školy - vybavenie a lepšie vyuţitie školského dvora, zveľadenie budovy a okolia - nová fasáda, chodníky, plot, zmodernizovanie ihriska, schodisko na dvor, chodník od malej bráničky do školy - asfaltový - jeho sklon je najmä v zime dosť naklonený, z vonka je posprejovaná a popadaná omietka, viac preliezok na školskom dvore, o toalety (opakovaný zápach), opadáva omietka v chemickej učebni, o nevyhovujúci stav školskej tabule v 1.A, niektoré triedy ešte vyzerajú zle (3.B), o informatická učebňa, technické vybavenie, staré počitače, hlavne PC technika pre triedy, učiteľov, resp. ţiakov, o prístup do jedálne je mimo areálu školy, o bufet, automat. VEDENIE ŠKOLY o väčšia podpora a komunikácia o krúţkoch, ktoré sa konajú v škole, pestrejšia ponuka, o veľký odliv dobrých ţiakov 5. ročníka do gymnázií a následne spájanie tried na 2. stupni, o Komunikácia medzi učiteľmi, pruţnosť v zmenách, hlas detí (formou školského parlamentu), podiel detí na formovaní vízií v spôsobe trávenia času v škole, o niektoré jedlá, obedy, o absencia plnohodnotného informačného systému školy, tok informácií medzi rodičom a učiteľom sa realizuje cez dieťa, o Niektoré deti ešte nemajú svoje skrinky, o zabezpečenie adekvátneho vyučovania pri chýbaní pedagóga (vysvetľovať učivo, nenechať deti nič nerobiť, stráţiť viac tried súčasne), o prijímanie stále väčšieho počtu integrovaných detí bez asistentov, ale aj veľa problémových ţiakov, o častá fluktuácia učiteľov aj v priebehu školského roka,

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava 

o urobiť prieskum, aké jedlá deti vracajú nezjedené, príp. majú radi. UČITELIA (VYUČOVANIE) o jednoznačne zlepšiť intenzitu výučby jazykov - počet hodín, kvalitu, exkurzie, kontakt s native speakerom, spoluprácu s rodičmi, informovanie o tom, čo sa na hodinách robí, o výučbu telesnej výchovy – kvalita, o Neponáhľať sa tak s učivom. Radšej menej ale kvalitne, o Deti by mali tráviť viac času vonku v prírode, o viac aktivít v exteriéri a areáli školy (v ŠKD, šport), o Zapojenie školy do medzinárodných projektov, motivovať a pripravovať deti k zapájaniu sa do medziškolských súťaţí, podporovať talentované deti, o Posilnenie úrovne 2. stupňa, o viac záţitkového učenia, práca vo dvojiciach, aby silnejší pomohli slabším, štvrťročné projekty na tému, o Väčšia snaha riešiť problémové deti a ich správanie, o Málo školských podujatí, ktoré pomáhajú utuţovať kolektív (rôzne jednodňové alebo víkendové výlety napr. spojenie výletu so zemepisnou alebo inak orientovanou exkurziou) o nie všetci učitelia majú primeranú autoritu, pokles rešpektu voči učiteľom v porovnaní s minulosťou, o Nevybavená dielňa na technické práce, o pridať viac experimentov, čítania, workshopov a súťaţí, o určitá neobjektívnosť pri hodnotení na vysvedčeniach, pravidlá školy, o plavecký výcvik.

1.A - r. 1.B - r. 2.A - r. 2.B - r. 3.A - r. 3.A - ţ. 3.B - r. 3.B - ţ. 4.A - r. 4.A - ţ. 4.B - r. 4.B - ţ. 5.A - r. 5.B - r. 5.B - ţ. 6.A - r. 6.A - ţ. 7.A - ţ. 8.A - r. 8.A - ţ.

Vyjadrite svoju celkovú spokojnosť s našou školou?

Ako ste spokojný s vedením školy?

7,4 8,4 8,4 6,6 7,5 7,4 8,2 7,1 7,0 7,5 7,3 7,1 6,4 7,3 8,4 8,1 6,3 6,4 8,8 7,1

8,1 9,0 8,6 7,6 8,3 7,5 7,6 7,9 6,8 7,7 8,7 7,7 6,3 7,5 8,0 8,8 6,7 6,9 9,0 7,8

Ako ste spokojný s triedny učiteľom?

8,4 9,8 9,6 7,8 8,5 8,5 10,0 9,9 9,5 8,9 8,8 9,1 7,9 9,8 10,0 8,6 7,7 6,4 9,0 6,6

Ako ste spokojný so svojou triedou atmosféra v triede, kolektív?

7,9 8,9 9,4 7,3 7,6 7,6 9,4 6,7 9,8 9,6 6,2 7,1 7,9 7,0 8,1 7,3 6,1 6,3 5,8 4,4

Ako ste spokojný s úrovňou vyučovania slovenského jazyka?

8,2 8,7 9,4 7,0 8,7 8,3 9,8 8,1 9,5 8,3 9,0 8,2 9,1 8,8 9,8 8,0 8,9 8,9 8,8 8,1

Ako ste spokojný s úrovňou vyučovania anglického jazyka?

5,7 5,1 7,5 5,6 8,3 7,9 9,4 7,5 8,3 7,3 8,3 7,3 9,1 8,5 9,4 8,9 8,0 9,7 9,3 7,2

Ako ste spokojný s úrovňou vyučovania matematiky?

8,8 9,3 8,9 6,2 8,7 9,5 9,4 9,1 9,3 9,6 9,5 9,0 6,4 8,8 9,5 8,6 7,8 6,7 9,3 6,5

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava 9.A - r. 9.A - ţ. celá škola

8,2 5,2

9,4 4,2

8,8 9,2

9,5 7,5

8,8 8,7

8,0 8,6

9,8 4,8

7,4

7,7

8,8

7,6

8,7

7,9

8,4

10,0

Celkové výsledky školy

9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Vyjadrite Ako ste svoju celkovú spokojný s spokojnosť s vedením našou školy? školou?

Ako ste spokojný s triedny učiteľom?

Ako ste Ako ste spokojný so spokojný s svojou úrovňou triedou vyučovania atmosféra v slovenského triede, jazyka? kolektív?

Ako ste Ako ste spokojný s spokojný s úrovňou úrovňou vyučovania vyučovania anglického matematiky? jazyka?

3.2.1 Klíma školy Kaţdoročne v dvoch intervaloch prebieha v škole štatistický výskum pod hlavičkou Rodičovského zdruţenia, ktoré má sledovať klímu v triedach a vyhľadávať príp. osobné ťaţkosti, problémy u detí. V októbri 2015 a v apríl 2016 v triedach 5. – 9. ročníka bol prevaţne triednymi učiteľmi zadávaný dotazník, ktorý sledoval mieru šťastia u detí, či sú deti v našej škole (ne)šťastné a ak áno, čo všetko ich robí (ne)šťastnými. Dotazník vyplnili všetci ţiaci daných tried. Výsledky apríla 2016 boli porovnávané z výsledkami z októbra 2015.

TABUĽKA 1: Vyhodnotenie dotazníka v jednotlivých triedach v porovnaní s rokom 2015. 5.A

5.B

6.A

7.A

8.A

9.A

Priemer

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

Cítiš sa byť šťastným? Ako sa máš dnes? Ako sa bežne cítiš doma? Ako sa bežne cítiš v škole? Aký máš vzťah s rodičmi? Aký máš vzťah s triednym? Aký máš vzťah s triedou? PRIEMER:

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1,87

2,00

1,25

1,46

1,76

2,00

1,75

2,14

2,42

2,76

2,18

2,25

2,03

2,29

2,00

2,46

1,42

1,38

1,69

2,05

2,20

2,32

3,28

2,65

2,29

2,63

2,36

2,41

1,00

1,36

1,08

1,23

1,53

1,50

1,55

1,41

2,17

1,71

1,71

1,81

1,74

1,61

1,87

1,86

1,45

1,77

2,06

2,20

2,05

2,59

3,53

3,35

2,65

3,63

2,57

2,94

1,07

1,29

1,08

1,00

1,29

1,40

1,30

1,45

2,00

2,06

1,76

1,44

1,59

1,59

1,13

1,71

1,25

1,00

1,82

1,75

1,25

1,86

2,11

2,41

2,00

1,73

1,80

1,94

1,60

1,57

1,64

1,77

1,69

1,95

2,00

2,27

2,83

2,94

2,06

2,31

2,14

2,37

1,50

1,75

1,31

1,37

1,69

1,84

1,73

2,01

2,62

2,55

2,09

2,26

2,03

2,16

Vysvetlenie: Hodnoty vyjadrujú priemernú hodnotu odpovedí ţiakov s tým, ţe čím je hodnota niţšia, tým je odpoveď pozitívnejšia. Celkový výsledok školy sa nijako signifikantne nelíši od r. 2015, deti sú „šťastné“ asi na dvojku. Faktom je, ţe výsledky sa takmer vo všetkých poloţkách a triedach málo zhoršili, nie však tak, aby to bolo štatisticky významné. Tak či tak je potrebné aktívne pracovať na všetkých oblastiach, ktoré dotazník sledoval – zlepšenie vzťahov v triedach, spolupráca s rodičmi, komunikovanie s deťmi, podpora ranných kruhov a rozprávanie so ţiakmi, otvorenosť spätnej väzbe. Čo robí deti šťastnými? šport, škola, kamaráti, prázdniny, známky, rodina, hudba, láska, smiech, tabuľa, kvety v triede, gitara, výlety, hračky, narodeniny, suplovaná hodina, pochvala, zábava, súťaže, keď môžem niekomu pomôcť, pes, keď je niekto šťastný, keď ma majú radi, Vianoce, jedlo, domov, vzťah, pohoda, ticho, osobný priestor, zapálenosť učiteľov, rodinný výlet, keď sú šťastní ľudia okolo mňa, dobrá atmosféra, počasie, zdravie, chodiť von, sladkosti, peniaze, kofeín, harmónia, drogy, alkohol, sex, Čo robí deti nešťastnými? Domáce úlohy, škola, predmety, zlé známky, nuda, spolužiaci, písomky, prehra, bitky, zlé počasie, ohováranie, robenie zle, učiteľ, neúspech, prijímacie skúšky, školský dvor, učenie, poznámka, hádky, skoro vstávať, vysmievanie, nespravodlivosť, žiť sám, mier, žarty, odsudzovanie, keď si ma nevšímajú, moja trieda, počítač, oddych, projekty, bolenie hrdla, hluk, smutné filmy, provokácie, zlý kolektív, zlá atmosféra, som zranený, zrada, predstieranie priateľstva, choroba, doučovanie, rozvod, netrpezlivosť učiteľa, nedostatok času, napätá atmosféra, veľká prestávka, netolerancia, situácia vo svete, terorizmus, žalovanie, známky z ľútosti, depresia, rodičia, malé deti, politika, menštruácia, strašné teplo, stres, zákazy, Čo by deti potrebovali? Kamaráta, nič, menej písomiek, aby ma neotravovali, trochu súkromia, ohľaduplnosti, aby sme boli ako jeden tím, humor, aby ma mali radi, môžem byť ešte šťastnejší?, nebyť agresívny, chcela by som viac zapadnúť, aby si ma trochu viac všímali, aby sa menej bili, pozornosť, pochopenie, aby na mňa boli milí a dôverovali mi, nebyť falošný, neklamať, ticho, rešpekt, aby ma nechali tak, menej hádok, trpezlivosť, úprimnosť, podpora a uistenie, menej vyrušovania a viacej snahy, tichšie prestávky, dôvera, vernosť, priateľstvo, aby sa ľudia okolo mňa akceptovali, aby si ľudia vážili, čo majú, lepšie správanie, porozumenie, viac voľnosti, optimizmu, Porov nania tried vo vybra ných poloţ kách:

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

3.3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy Jedným zo špecifík a zameraní našej školy je participatívne riadenie školy, čo znamená, ţe jednotlivý pedagógovia podľa svojich moţností aktívne spolupracujú na tvorbe školy a klímy, smerovaní a riadení školy. Jednotliví vedúci PK a MZ tvoria širšie vedenie školy a zodpovedajú za rozvoj svojich sekcií riaditeľke a zástupkyne školy. Taktieţ rodičia a ţiaci aktívne participujú na smerovaní školy tým, ţe realizujú medzi sebou pravidelné hodnotenie klímy v triedach a Swot analýzu, ktorej výsledky sa zverejňujú na webových stránkach a slúţia ako výstup (audit) pre ďalšiu prácu. Z toho vyplývajú pre hodnotenie vyuţívanie nasledovných princípov, metód:  Makroriadenie (riaditeľ a zástupca smerom k vedúcim sekcií) a mikroriadenie školy (vedúci sekcií s členmi vytvárajú spoločný tím zodpovedný za kvalitné a funkčné sekcie vzdelávania a výchovy)  Gremiálne plánovacie a hodnotiace porady  Pozorovanie (hospitácie) a rozhovory  Sledovania pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľov  Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.  Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov v rámci predmetových komisií a metodických zdruţení,  Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyţaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)  Hodnotenie učiteľov ţiakmi a rodičmi – swot analýza, klíma tried

3.4 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov povaţuje vedenie školy za prioritnú úlohu školy:  Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.  Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne v oblasti cudzích jazykov, schopností efektívne pracovať s IKT.  Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu.  Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.  Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu, teambuilding a pod.  Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.  Vzájomné profesijné spolupracovanie, odovzdávanie skúsenosti v rámci predmetových a medodických zdruţení.  Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných a metodických informácií prostredníctvom efektívneho elektronického informačného systému.  Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej, resp. druhej atestácie.  Realizácia medzinárodného projektu Erazmus+ Príprava učiteľov I.stupňa viesť inkluzívne vzdelávanie (2016 - 2018).  Postupné zapájanie učiteľov 2. stupňa do mentorského programu LEAF zameraného na rast profesionality a kvality vyučovania smerom k moderným výzvam. O vzdelávaní a kvalifikácii zamestnancov je moţné bliţšie nájsť aj v Pláne kontinuálneho vzdelávania, ktorý riaditeľ kaţdoročne vydáva a zverejňuje na webovom sídle školy v časti O škole/Iné dokumenty.

26

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

4 Učebné osnovy Všetky učebné osnovy nášho inovovaného školského vzdelávacieho programu korešpondujú s učebnými osnovami Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu (2015) a sú totoţné so vzdelávacím štandardom iŠVP pre príslušné predmety všetkých ročníkov. Všetky zmeny oproti iŠVP, navýšené hodiny a pridané nové predmety uvádzame niţšie.

4.1 Slovenský jazyk pre 3.ročník Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP. Vzhľadom na to, ţe v RUP iŠkVP sa zvýšila časová dotácia o 1 hodinu v predmete SJL v 3. roč., táto časová dotácia bude poţitá na:  prehĺbenie učiva o vybraných slovách  aplikáciu získaných vedomostí a zručností zo SJL v tvorivom písaní  na hodinách čítania a literatúry vyuţiť časovú dotáciu na rozvoj čitateľskej gramotnosti

4.2 Anglický jazyk Inovovaný ŠVP vymedzuje anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, ktorý sa vyučuje od 3.ročníka základnej školy. Víziou našej školy je zamerať sa na posilnenie výučby anglického jazyka. Zabezpečujeme kontinuálne zdokonaľovanie anglického jazyka, ktoré v súčasnosti začína uţ v materských školách, a tak deti vstupujúce do prvého ročníka uţ prvé kontakty s angličtinou majú za sebou. Vypĺňame tak dvojročnú medzeru, ktorá by vznikla, ak by sa s výučbou začalo aţ od 3. ročníka. Naším cieľom je slovnú zásobu prváčikov udrţať a na vzniknutej báze ju ďalej rozvíjať. Anglický jazyk učíme motivačne – hrou, s vyuţitím metódy CLIL v spolupráci s triednymi učiteľmi. Hodinovú dotáciu -/-/3/3 sme rozptýlili do štyroch ročníkov prvého stupňa nasledovne: 1/1/2/2. Výučbu jazyka sme zároveň od 2. ročníka posilnili zavedením nového predmetu Anglická konverzácia, ktorého obsahom je rozvinúť komunikačné zručnosti preberaných tém. Zároveň na týchto hodinách napĺňame poţiadavky MŠ SR: posilnenie čítania a počúvania s porozumením zavedením povinného čítania vyselektovaných kníh do jednotlivých ročníkov. Obsahová zložka je súčasťou priložených učebných osnov (POP 2016/2017).

4.3 Rozšírené vyučovanie matematiky pre 1. – 8.ročník Vo vyučovaní matematiky v základnej škole vidíme princíp a základ celej prírodovednej, finančnej a čitateľskej gramotnosti ţiakov. Je to bazálny základ myslenia vo všetkých vedeckých disciplínach. Veľmi nízka úroveň slovenských ţiakov v PISA testovaniach, nedostatočné kompetencie čítania s porozumením, praktickej aplikácie poznatkov, analytické myslenie vyţadujú posilnenie matematiky a jej implementácia do ţiackeho kurikula. Aktuálny ŠVP pre predmet matematiky tieţ obsahuje zníţený počet geometria, ktorá učiteľom tohto predmetu chýba pri učení sa pracovným postupom a návykom, pedantnosti a presnosti v práci. Z týchto dôvodov v jednotlivých ročníkoch 1. – 8. ročníka (okrem 6.ročníka) posilňujeme vyučovanie matematiky vţdy o 1 hodinu týţdenne. Samotné učebné osnovy všetkých ročníkov sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet, mení sa iba kvalita. V 6.ročníku vzhľadom k relatívne malému mnoţstvu menej náročného 27

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava učiva a posilneniu informatiky (ktorá v sebe obsahuje uţ čiastočne aj matematiku a jej kompetencie) sme nepovaţovali posilnenie matematiky za nevyhnutné. 4.3.1 Matematika pre 1. ročník Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Doplnené sú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. Nakoľko sa v RUP v iŠkVP zvýšila časová dotácia o 1 hodinu v predmete Matematika v 1. ročníku, táto vyučovacia hodina sa pouţije na prehĺbenie jednotlivých tém ŠVP a zmenu kvality výkon: 0,5 h. v tematickom okruhu Geometria a meranie – kreslenie a rysovanie obrázkov v štvorcovej sieti, zhodné zobrazenie - osová súmernosť, bludisko, labyrint, stavby z kociek, základy grafov, elementárny nácvik rysovania, logické úlohy v geometrii, 0,5 h. – zaradenie finančnej gramotnosti v súlade s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl (2014, s.6):  Človek vo sfére peňazí - oboznámiť sa a naučiť sa rozlišovať peniaze, ich hodnotu Prirodzené čísla 1-20  Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí - urobiť zoznam základných ţivotných potrieb a premyslieť ich finančnú náročnosť (môţem si kúpiť len to na čo mám peniaze): Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 10 Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  Plánovanie a hospodárenie s peniazmi - vysvetliť ţiakom zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo si tvoriť stabilnú finančnú rezervu/ šetrenie do pokladničiek a pod. -hra na obchod - čo si môţem kúpiť Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 10 Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 4.3.2 Matematika pre 2. ročník Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP. Vzhľadom na to, ţe v RUP iŠkVP sa zvýšila časová dotácia o 1 hodinu v predmete matematika v 3. roč., táto časová dotácia bude poţitá na utvrdenie a upevnenie jednotlivých tém. V oblasti finančnej gramotnosti – riešenie aplikačných úloh, oboznámiť sa a naučiť sa rozlišovať peniaze, ich hodnotu v obore do 100, hra na obchod. 4.3.3 Matematika pre 3. ročník Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP. Vzhľadom na to, ţe v RUP iŠkVP sa zvýšila časová dotácia o 1 hodinu v predmete matematika v 3. roč., táto časová dotácia bude poţitá na:  rozšírenie tematického celku Násobenie a delenie – slovné úlohy na čítanie s porozumením,  posilnenie učiva geometrie – zdokonalenie rysovacích zručností – presnosť a dôslednosť pri rysovaní, rysovanie kruţnice, premena jednotiek dĺţky,  riešenie aplikačných úloh a úloh na rozvoj logického myslenia, matematické súťaţe (Klokanko, pytagoriáda a pod.). 28

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava 4.3.4 Matematika pre 4. ročník Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP. Vzhľadom na to, ţe v RUP iŠkVP sa zvýšila časová dotácia o 1 hodinu v predmete matematika v 3. roč., táto časová dotácia bude poţitá na:  propedeutika písomného násobenia dvojciferným číslom, propedeutika zlomkov a obsahov a obvodov útvarov,  finančná gramotnosť – riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (+, – do 10 000),  geometria - rysovanie štvorca a obdĺţnika z daných strán, kolmice, rovnobeţky, pomenovanie strán a vrcholov rovinných útvarov, bod patrí - nepatrí rovinnému útvaru, výpočet obvodu trojuholníka, štvorca a obdĺţnika,  slovné úlohy a grafy na čítanie s porozumením. 4.3.5 Matematika pre 5. ročník Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Doplnené sú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. Nakoľko sa v UP v iŠkVP zvýšila časová dotácia o 1 hodinu v predmete Matematika v 5. ročníku, táto vyučovacia hodina sa pouţije na prehĺbenie jednotlivých tém ŠVP a zmenu kvality výkon: 0,5 h. v tematickom okruhu Geometria a meranie – presnosť merania, konštrukčné návyky, priestorová predstavivosť, konštrukčná presnosť + tréning a príprava všetkých ţiakov na matematické súťaţe (Pytagoriáda, Klokan, Matboj a pod.), 0,5 h. – zaradenie finančnej gramotnosti v súlade s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl (2014, s.6): o Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 o Počtové výkony s prirodzenými číslami o Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 4.3.6 Matematika pre 7. ročník Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Doplnené sú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. Nakoľko sa v UP v iŠkVP zvýšila časová dotácia o 1 hodinu v predmete Matematika v 7. ročníku, táto vyučovacia hodina sa pouţije na prehĺbenie jednotlivých tém ŠVP a zmenu kvality výkon: 0,5 h. – v tematickom celku Objem a povrch kvádra a kocky – tvorba sietí telies, vytvárania vlastných telies a sietí, rysovanie v rozličných zobrazeniach (VRZ, šikmé zobrazenie, Mongeovo zobrazenie, bodová perspektíva a pod.) + tréning a príprava všetkých ţiakov na matematické súťaţe (Pytagoriáda, Klokan, Matboj a pod.), 0,5 h. – zaradenie finančnej gramotnosti v súlade s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl (2014, s.6) v tematickom celku Percentá – jednoduché úrokovanie, riešenie slovných úloh z finančnej gramotnosti, zavedenie projektového výskumu ţiakov na percentá. 4.3.7 Matematika pre 8. ročník Učebné osnovy sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Doplnené sú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu. Nakoľko sa v UP 29

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava v iŠkVP zvýšila časová dotácia o 1 hodinu v predmete Matematika v 8. ročníku, táto vyučovacia hodina sa pouţije na prehĺbenie jednotlivých tém ŠVP a zmenu kvality výkonu: 0,5 h. v tematickom celku Premenná, výraz, rovnice – zavedenie riešenie rovníc aj slovných úloh v plnom rozsahu (bez zlomkových rovníc) + tréning a príprava všetkých ţiakov na matematické súťaţe (Pytagoriáda, Klokan, Matboj a pod.), 0,5 h. – zaradenie finančnej gramotnosti v súlade s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl (2014, s.6): Počtové výkony s celými číslami, Pravdepodobnosť a štatistika. Zároveň majú ţiaci príleţitosť v úlohách sa zamerať na budovanie kompetencií týkajúcich sa boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa – slovné úlohy a diskusia o etike podnikania.

4.4 Informatika v 6. a 8. ročníku Vzhľadom k tomu, ţe ţiaci na II. stupni by mali stále viac a aktívne vyuţívať IKT zručnosti prierezom všetkých predmetov, rozhodli sme sa presunúť 1 hodinu INF z 8.ročníka do 6.ročníka zvýšením časovej dotácie na 2 hodiny týţdenne. Celkový počet hodín informatiky na II. stupni sa nezmenil, iba sa presunula hodina do niţšieho ročníka. Ţiaci tak budú môcť v 6.ročníka intenzívnejšie vybudovať svoje zručnosti práce s digitálnym obsahom, kvalitnejšie vypracovávať prezentácie a pracovné úlohy vo všetkých predmetoch, čo výrazne napomôţe aj ostatným učiteľom v ich vyučovaní a zavádzaní IKT do ich predmetu. Celý obsahový a vzdelávací štandard učiva 7. ročníka ŠVP sa presunie uţ do 6.ročníka a štandardy 8. ročníka ŠVP zase do 7.ročníka. Kvalita výkonu teda ostáva nezmenená.

4.5 Fyzika II.stupeň Učebné osnovy predmetu Fyzika pre II. stupeň sú totoţné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 4.5.1 Fyzika pre 6. a 7. ročník Počet hodín fyziky sme v 6.ročníku zredukovali a presunuli do vyššieho ročníka. Takto sa presúva celý tematický celok Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch (objem v kubických jednotkách, hustota, hustota tuhých látok, kvapalín a plynov, Archimedov zákon a iné javy súvisiace s hustotou). Dôvod presunu je nedostatočný matematický aparát v 6. ročníku na vyvodenie a pochopenie kubických jednotiek objemu a vzťahu na výpočet hustoty. V nadväznosti na vyučovanie matematiky je tento tematický celok zaradený tak, aby bol vytvorený matematický aparát na prácu so zlomkami a vytvorená propedeutika matematického výpočtu objemu pravidelných telies. Tieto vedomosti sú nevyhnutné na správne pochopenie fyzikálneho pojmu hustota a pojmov i javov s ňou súvisiacich. 4.5.4 Fyzika pre 8. a 9. ročník Tematické celky Pohyb, Sila, Práca, Energia tvoria 2/3 (1,33 hodiny) týţdenne časovej dotácie 8.ročníka. Tematický celok Svetlo tvorí 1/3 (0,66 hodiny) týţdenne časovej dotácie. Tento celok je presunutý do 9. ročníka, ktorý má zvýšenú časovú dotáciu. Zároveň zostávajúci priestor v 8.ročníku bude pouţitý na laboratórne práce, prehĺbenie jednotlivých tém iŠVP a doplnené sú len tie výkony vzdelávacieho štandardu, ktoré menia svoju kvalitu (hlbšie pochopenie vzájomných súvislostí fyzikálnych poznatkov, pojmov, zákonitostí a javov, budovanie pojmovo-poznatkovej štruktúry, budovanie prírodovednej gramotnosti). V tematických celkoch Energia, Energia v prírode, technike a spoločnosti je zaradená Finančná gramotnosť v súlade s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej 30

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl (2014, s.6): Iné zdroje energie – Mechanická energia, práca, výkon. V 9. ročníku sa zvýšila časová dotácia o 1 hodinu v predmete Fyzika a táto vyučovacia hodina sa pouţije na tematický presunutý celok Svetlo a na prehĺbenie jednotlivých tém ŠVP a zmenu kvality výkon: - 0,66 h. - tematický celok Svetlo presunutý z 8. ročníka, - 0,33 h. – laboratórne práce, prehĺbenie jednotlivých tém ŠVP a zmenu kvality výkon a zaradenie Finančnej gramotnosti v súlade s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl (2014, s.6): Iné zdroje energie – Elektrická energia.

4.6 Chémia II.stupeň Vzhľadom na absenciu chémie v 7.ročníku je téma rýchlosť chemických reakcií a faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií presunutá do 8.ročníka. Naopak zase učivo oxidačno-redukčné reakcie sa presúvajú z 8.ročníka do deviateho. Z deviatackého učiva sa budeme venovať obšírnejšie precvičovaniu chemických výpočtov a organickému názvosloviu. Taktieţ jednotlivé tematické celky chceme upevňovať chemickými pokusmi.

4.7 Biológia v 6.ročníku Biológia je navýšená o 1 hodinu, ktorú budeme vyuţívať na praktické cvičenia, pokusy a vychádzky do prírody, hlavne pri tematických celkoch bunka, vnútorná stavba tela rastlín, húb a bezstavovcov, a to na zlepšenie samostatnej činnosti ţiakov, kvality vyučovania a zvýšenia motivácie o obsah učiva vzhľadom na jeho dôleţitosť. V triede budem môcť vo väčšom mnoţstve realizovať praktické laboratórne cvičenia.

4.8 Zavedenie druhého cudzieho jazyka Zavedenie druhého cudzieho jazyka (nemecký jazyk) v našej škole charakterizuje postupná propedeutika od 5.ročníka. Najprv sa ţiaci hravou formou zoznamujú s cudzím jazykom v rámci predmetu Nemecká konverzácia (NEK) bez klasifikovania tohto predmetu známkou, aby to bolo pre ţiakov menej stresujúce. Neskôr, v 6.ročníku nastupuje ku Nemeckej konverzácii aj Nemecký jazyk so svojou gramatikou. V ďalších ročníkoch sa teda druhý jazyk vyučuje v dvoch úzko prepojených predmetoch, ktoré spoločne rozvíjajú jednotlivé kľúčové jazykové kompetencie, pričom bazálny gramatický základ v predmete Nemecký jazyk sa klasifikuje, ale konverzácia v druhom predmete ostáva bez známkovania, čo koliduje s filozofiou konverzácie a hry v jazyku. Bliţšie učebné osnovy predmetov sú v prílohe 1 a 2 tohto iŠkVP. Ţiaci so ŠVVP budú klasifikovaný v 2.cudzom jazyku podľa odporúčaní CPPPaP a v prípade potreby nebudú hodnotený známkou, ale iba slovne, alebo aj priamo oslobodený od predmetu.

4.9 Novovytvorené vyučovacie predmety V rámci Inovovaného ŠkVP sme vyuţili moţnosť zavedenia nového vyučovacieho predmetu Anglická konverzácia pre 2. – 9. ročník (neklasifikovaná) a Nemecká konverzácia pre 5. – 9. ročník (neklasifikovaná). Obidva predmety slúţia na zvyšovanie komunikačných kompetencií v cudzom jazyku a zároveň ako hravá doplnková forma práce s cudzím 31

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava jazykom. Oba predmety sú bliţšie spracované v prílohe tohto iŠkVP. V rámci podpory ţiakov so ŠVVP sme zaviedli aj predmet Rozvíjanie špecifických funkcií (kapitola 4.10).

4.10 Rozvíjanie špecifických funkcií pre žiakov so ŠVVP Pre ţiakov zo ŠVVP s poruchami učenia sme zaviedli predmet Rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF), ktorý zavádzame v súlade so Vzdelávacím programom pre ţiakov s vývinovými poruchami učenia (2016, s. 21-27). Učebný plán a obsah tohto predmetu je v súlade s uvedeným VP a IVP ţiaka, príp. podľa aktuálnych potrieb dieťaťa. Tento predmet budeme realizovať v rámci individuálnych vzdelávacích programov (IVP) pre ţiakov s poruchami učenia, ktorých ŠVVP si to budú vyţadovať.

32

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

5 Rámcový učebný plán ISCED1

od 1.9.2016

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Anglická Jazyk a komunikácia konverzácia Nemecký jazyk Nemecká konverzácia Matematika Matematika a práca s Informatika informáciami Prvouka Prírodoveda Človek Fyzika a príroda Chémia Biológia Vlastiveda Dejepis Človek a príroda Geografia Občianska náuka Etická/ Človek a Náboţenská hodnoty výchova Pracovné Človek a svet vyučovanie Technika práce Svet práce*** Hudobná výchova Umenie a Výtvarná výchova kultúra Výchova umením*** Zdravie a Telesná a športová výchova pohyb

primárne vzdelávanie

nižšie sekundárne vzdelávanie ** ** 5. 6. 7. 8. 9.

* 1.

* 2.

3.

4.

9

8

8

7

32

5

5

4

5

5

24

1

1

2

2

6

3

3

3

3

3

15

1

1

1

3

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

5

5

25

5

1

5

5

5

20

5

4

5

1

1

2

1

2

1

2

3 3 1

2 2 1

2 2 1

7 5 8

2 2

1

1

1 2

1

1

1 2

1 1

2

2

2

2 1 2

1 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

2 1 1

6 6 4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4 1 4 4

3

1

4

1

2

1 1

4

4 6

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

2

2

2

2

8

2

2

2

2

1 2

10

spolu

22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 147

základ voliteľné hodiny

20 2

18 5 33

20 5

21 5

79 17

24 3

25 4

26 4

27 3

25 127 5 19

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava Poznámky: 1. * Inovovaný učebný plán pre 1.-2. ročník podľa ISCED1 platný od 1.9.2015. 2. ** Inovovaný učebný plán pre 5.-6. ročník podľa ISCED2 platný od 1.9.2015. 3. Rámcový učebný plán v 3. - 4. ročníku podľa tohto ISCED1, ktorý je v súlade s RUP 2011. 4. Rámcový učebný plán v 6. - 9. ročníku podľa tohto ISCED2, ktorý je v súlade s RUP 2011. 5. Vyučovanie začína o 8,10 / vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebných plánov. 6. Pri prestupe ţiaka do ZŠ Dubová overíme, podľa akého vzdelávacieho programu sa ţiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečíme zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so vzdelávacím programom našej školy v priebehu jedného roka. 7. Voliteľné hodiny Štátneho vzdelávacieho programu sa pouţili na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Hodiny sú pridelené na posilnenie povinných učebných predmetov a zavedenie vlastných predmetov. 8. Triedy sa delia na skupiny podľa podmienok školy. Z dôvodu kvalifikovanej výučby, v prípade nedostatočného odborného personálneho zabezpečenia vyučovania v triedach, ak je počet ţiakov vyšší ako stanovené počty v ŠkVP, sa so súhlasom zriaďovateľa ţiaci nemusia deliť na skupiny. 9. Z dôvodu priestorových, personálnych a finančných podmienok školy so súhlasom Rady školy a zriaďovateľa napĺňame skupiny do počtu 21. 10. Delenie ţiakov na vyučovaní etickej výchovy a náboţenskej výchovy je do 22 ţiakov. 11. Predmety etická výchova, náboţenská výchova a novozavedený predmet Nemecká konverzácia od 5. ročníka sú hodnotené slovne a na vysvedčení sa píše absolvoval/a. Ostatné predmety sú hodnotené známkou. 12. Vzhľadom k odbornej kvalifikácii našich pedagógov v oblasti špeciálnej pedagogiky a v súlade s VP pre ţiakov s VPU sme pre ţiakov so ŠVVP (poruchy učenia) zaviedli vo vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora predmet Rozvíjanie špecifických funkcií (RŠF), ktorý bude priestorom pre ich individuálny rozvoj v súlade s VP pre deti s vývinovými poruchami učenia (2016). Predmet nebude klasifikovaný. 13. *** Predmet VUM a SEE sa bude vyučovať ešte v šk. r. 2016/2017 a 2017/2018. Od šk. r. 2018/2019 plynule prejdú tieto predmety: z SEE na TECH a z VUM na VYV. 14. Predmet informatická výchova (v 3. a 4. roč.) sme pre zjednodušenie evidencie uţ premenovali podľa iŠkVP na informatika. 15. Laboratórne práce v predmetoch biológia, chémia a fyzika sú zapracované v posilnených hodinách týchto predmetov. 16. Od šk. roka 2017/2018 sa jedna hodina prírodovedy v 3.ročníku plynule presunie do pracovného vyučovania.

34

Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava

Záznamy o platnosti a revidovaní iŠkVP Platnosť iŠkVP, 1.9.2016

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. Schválenie iŠkVP

Prerokované v pedagogickej rade ZŠ Dubová 1, 811 04 Bratislava dňa 30.8.2016

.................................................. Mgr. Eva Dubeňová - riaditeľ Prerokované v Rade školy ZŠ Dubová 1, 811 04 Bratislava dňa 6.9.2016

.................................................. Ing. Andrej Oravec - predseda Rady školy

Inovovaný školský vzdelávací program (ďalej iŠkVP) vydáva riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade školy a písomnom súhlase zriaďovateľa školy podľa školského zákona. Súhlasím s Inovovaným školským vzdelávacím programom ZŠ Dubová, revidovaným pre školský rok 2016/2017.

................................................ Mgr. Ľuboslava Vasiľová - za zriaďovateľa

35

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.