Inovovaný školský vzdelávací program. pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2


1 Základná škola s materskou školou Dolné Orešany č.209, Dolné Orešany Tel. /fax : 033/ , I...

0 downloads 27 Views 1MB Size

Recommend Documents


Školský vzdelávací program pre 1. stupe ZŠ ISCED 1
1 Školský vzdelávací program pre 1. stupe ZŠ ISCED 12 Školský vzdelávací program Z&aacu...

ISCED 1 ISCED 2. Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ
1 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16, internet: tel.: 051/ , fax:. 051/ Školský vzdel&...

Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1a ISCED 2
1 Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1a ISCED 22 1. Názov vzdelá...

Školský vzdelávací program. Vzdelanie pre každého. pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Základná škola, Školská ul.č.9, Lovinobaňa Školský vzdelávací program Vzdelanie pre k...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zák...

Školský vzdelávací program. pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 pre nižšie stredné vzdelávanie - ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 pre nižšie stredné vzdel&aacut...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zá...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zá...

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA ISCED 1 - PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 NIŢŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE
1 Štátny pedagogický ústav Bratislava VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA ISCED 1 - P...

Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED 1, ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED 1, ISCED 2 ako samostatná...Základná škola s materskou školou Dolné Orešany č.209, 919 01 Dolné Orešany Tel. /fax : 033/ 55 82 109, E-mail : [email protected], [email protected]

Inovovaný školský vzdelávací program

pre 1. a 2. stupeň ZŠ – ISCED 1, ISCED 2

september 2015 1

Školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2 Motto: „Nie je múdry ten, kto vie veľa, ale ten kto vie užitočné veci ...“ Stupeň vzdelania ISCED 1, ISCED 2 Dĺžka štúdia : ISCED 1 - štyri roky, ISCED 2 – 5 rokov Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma – denná Druh školy: štátna Predkladateľ: Riaditeľ ZŠ s MŠ Dolné Orešany Názov školy : Základná škola s materskou školou Dolné Orešany Adresa : Dolné Orešany č. 209, 919 01 IČO : 378 36 480 Riaditeľ školy : PhDr. Mária Tremková Ďalšie kontakty : Tel. /fax : 033/ 55 82 109, E-mail : [email protected], [email protected] , www.skoladoresany.edupage.org Zriaďovateľ: Obec Dolné Orešany Adresa : Dolné Orešany č. 210, 919 01 Kontakty : Tel. 033/ 5582 101, E-mail: [email protected] , www.dolneoresany.sk Platnosť dokumentu od 1.9. 2015 Podpis riaditeľa 2

Platnosť

Dátum

Inovácie, zmeny, úpravy ....

Platnosť iŠkVP od

1.9.2015

Pre 1. a 5. ročník

Úprava

31.8.2016

Doplnenie UO pre 2. a 6. ročník

Úprava

31.8.2017

Doplnenie UO pre 3. a 7.ročník

Revidovanie

3

I. Všeobecná charakteristika školy 1. Základná stratégia školy Motto našej školy „Nie je múdry ten, kto vie veľa, ale ten kto vie užitočné veci ...“ vyjadruje náš hlavný cieľ – a to vzdelávať pre život. Chceme teda vybaviť žiakov kompetenciami a zručnosťami, ktoré budú potrebovať v budúcnosti v bežnom osobnom či profesionálnom živote: jazykové zručnosti, schopnosť pracovať s technológiami, návyk celoživotného vzdelávania, prezenčné schopnosti a mnohé ďalšie. Okrem toho je naším zámerom vybaviť žiakov sociálnymi zručnosťami : spolupráca, rešpekt, starostlivosť, hrdosť, inovatívny prístup...

2. Veľkosť školy Základná škola Dolné Orešany je škola s právnou subjektivitou pre 1. – 9. ročník. Okrem 9 tried má škola zriadené i 2 oddelenia školského klubu detí. Kapacita budovy je plánovaná na 130 – 150 žiakov. Skutočný počet žiakov sa pohybuje okolo 100. Budova školy prešla v posledných rokoch rekonštrukciou – výmena okien, rekonštrukcia toaliet, obnova chodieb vrátane šatňových skriniek, nový nábytok v triedach, vybavenie tried interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi, obnova vybavenia počítačovej učebne a knižnice. Škola je umiestnená v strede obce, mimo hlavnej cesty, pozemok školy pokrýva z veľkej časti trávnatá plocha, priestranný školský dvor vhodný na rekreačnú a športovú činnosť žiakov. Škola je vybavená modernými technológiami, ktoré sú využívané vo všetkých oblastiach života- na vyučovaní, na komunikáciu, na registráciu dochádzky či realizáciu platieb. Okrem toho škola disponuje od septembra 2008 viacúčelovým ihriskom s umelou trávou, ktoré využívame na realizáciu hodín TV ale i na pobyt žiakov počas prestávok a tiež na hry v ŠKD. V bezprostrednej blízkosti školy je pohorie Malé Karpaty s krásnou prírodou poskytujúcou nám ďalšie možnosti pohybových aktivít. Súčasťou školy je i materská škola a školská jedáleň.

3. Charakteristika žiakov Školu navštevujú prevažne žiaci z Dolných Orešian vo veku 6 – 15 rokov. Spádovú oblasť škola nemá, žiaci, ktorí dochádzajú do školy z okolia sú v našej škole na základe žiadosti zákonného zástupcu. Škola má skúsenosti i so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

4. Charakteristika pedagogického zboru Pedagogický zbor tvorí riaditeľ, zástupca riaditeľa pre ZŠ, zástupca riaditeľa pre MŠ, učitelia a vychovávateľky ŠKD. Priemerný počet učiteľov potrebných vzhľadom na veľkosť školy je 10 – 12 učiteľov, väčšina pedagógov je plne kvalifikovaná a dostatočne odborne pripravená na zvládnutie súčasných 4

požiadaviek na vzdelávanie detí a mládeže. Pedagógovia majú dostatočné IT zručnosti na to, aby spoľahlivo využívali elektronické tlačivá – elektronická žiacka knižka a triedna kniha. Skúsenosti učiteľov zodpovedajú spravidla dĺžke ich praxe, výchovný poradca je zamestnanec s dostatočnou pedagogickou praxou a skúsenosťami no využíva aj pomoc odborných pracovísk (CPPPaP Trnava a pod.). Asistentov učiteľov a externých učiteľov škola obvykle nevyužíva. Pedagogický zamestnanci sa neustále vzdelávajú v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania – vzdelávanie je zamerané najmä na zvyšovanie kompetencií v práci s IT technológiami, jazykových kompetencií a kompetencií vo využívaní inovatívnych metód a postupov vo vyučovacom procese.

5. Organizácia prijímacieho konania Škola nemá špecifické požiadavky pri prijímaní žiaka do 1. ročníka. Žiaci sa prijímajú v súlade s platnou legislatívou spravidla po absolvovaní zápisu. Do 5. ročníka postupujú žiaci automaticky po úspešnom absolvovaní primárneho vzdelania (iŠkVP ISCED 1). Škola prijme žiaka do ľubovoľného ročníka, ak je to možné s ohľadom na počet žiakov daného ročníka a personálne či materiálne možnosti.

6. Dlhodobé projekty V oblasti dlhodobých projektov je škola zapojená do projektov : „ Zdravá škola“, „Otvorená škola“, „Program boja proti zlu, násiliu, závislostiam, predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu života“. V oblasti krátkodobých projektov : webová stánka školy – informačný portál, prevencia drogových závislostí , spolupráca s políciou. Škola podala v uplynulom období krátkodobé projekty v oblasti športu ( rok 2004, rok 2008) a modernizácie výučby IKT / konto Orange.

7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni, pri škole pracuje OZ „Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ“, členovia sa aktívne podieľajú na živote školy, príprave školských a mimoškolských akcií, prípadne na financovaní a materiálnom zabezpečení niektorých akcií. Rada školy je zostavená v zmysle platnej legislatívy, zasadnutia sú pravidelné a rieši aktuálne problémy a situácie školy. Plenárne schôdze rodičov sa konajú spravidla na začiatku školského roka, prípadne podľa potreby, triedne a konzultačné schôdzky sú spravidla organizované štvrťročne. Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou, je pravidelná a vychádza z konkrétnych potrieb školy, žiakov, a rodičov. Škola spolupracuje a participuje na akciách organizovaných Jednotou dôchodcov Slovenska ( ZO Dolné Orešany), klubu rekreačných bežcov, futbalového oddielu v obci. škola nadviazala úspešnú spoluprácu s políciou - SOŠ PZ Pezinok a KR PZ Trnava. 5

8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy Školská budova bola postavená v roku 1961 a pôvodný projekt nespĺňal celý rad súčasných požiadaviek na štandardné vybavenie školy a školských priestorov . V posledných piatich rokoch ale prešla škola značnou rekonštrukciou výsledkom ktorej je budova s novou fasádou a oknami, obnovenými sociálnymi zariadeniami a moderne zariadenými triedami vybavenými IT technológiami. Učebne a triedy : Škola má pre každú triedu jednu základnú učebňu – väčšina je vybavená interaktívnou tabuľou alebo dataprojektorom. Popri tom je v budove i PC učebňa (18 počítačov), 1 odborná učebňa využívaná na výučbu prírodovedných predmetov, knižnica s interaktívnou tabuľou a tabletmi- táto je využívaná viacúčelovo na najmä na výučbu jazykov. Športoviská : v škole je malá, dodatočne vybudovaná gymnastická telocvičňa s jednou sprchou a WC v jej blízkosti. Na pozemku školy je nové viacúčelové ihrisko s umelou trávou. V tesnej blízkosti školy je trávnaté futbalové ihrisko a asfaltové ihrisko, ktoré využíva škola na výučbu a záujmovú činnosť podľa potreby. Vybavenie kabinetov je štandardné, kabinety sú pravidelne dopĺňané podľa požiadaviek pedagógov. Škola má zriadené kabinety: geografie, dejepisu, fyziky, chémie, biológie, matematiky, pomôcok pre 1.-4.r., ŠKD, TV, učebníc, žiacku a učiteľskú knižnicu. Pri obnove vybavenia aktívne spolupracujeme hlavne s Rodičovským združením, ktoré je poberateľom 2% z daní – tieto prostriedky nám RZ poskytuje na zakúpenie nových pomôcok a zariadení. Napriek tomu, že podľa súčasných požiadaviek na začlenenie do rozsiahlejších projektov z fondov EÚ je škola s malým počtom žiakov neperspektívna podarilo sa v posledných rokoch, najmä za výdatnej pomoci zriaďovateľa, získať finančné prostriedky na výmenu okien, renováciu sociálnych zariadení, zateplenie budovy a obnovu fasády. Z rozličných menších projektov a z vlastných zdrojov sa podarilo opraviť a obnoviť chodby i triedy a zabezpečiť moderné vybavenie do väčšiny miestností. Jediným ohrozením i naďalej zostáva nízky počet žiakov, i keď v posledných rokoch prišlo k navýšeniu celkového počtu temer o tretinu a po desiatich rokoch sme prekročili stovku. Škola ako životný priestor V tejto oblasti sa zameriavame systematicky a dlhodobo na budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, ako aj ostatnými zamestnancami školy v duchu 5 základných pravidiel: aktívne počúvanie spolupráca najlepší osobný výkon pravdivosť nevysmievanie sa- úcta K tomu prispieva aj množstvo aktivít- besedy, školské projekty, projektové dni, spoločné výlety a pod. 6

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie zameriavame sa na estetickú úpravu a výzdobu tried i chodieb s aktívnym podielom žiakov a triednych učiteľov. Nezanedbávame ani okolie školy, školský dvor, trávnaté plochy , kvetinové záhony a skalky, ktoré pravidelne spolu so žiakmi udržiavame. V oblasti aktívneho zapojenia žiakov do života školy pracuje v škole i Žiacky parlament a funguje skrinka na podnety a sťažnosti žiakov aj anonymnou formou.

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Veľká pozornosť sa venuje bezpečným a zdraviu vyhovujúcim podmienkam v škole. Vyučovacie priestory vyhovujú platným technickým a hygienickým normám (svetelnosť, teplota, čistota, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku). Všetci pedagogickí zamestnanci a vedenie školy vytvárajú vhodné podmienky pre bezpečné a zdraviu vyhovujúce vyučovanie, záujmovú činnosť a školské akcie. Počas vyučovania zabezpečujeme pedagogický dozor a v tiež rámci mimoškolskej činnosti. Dozor nad žiakmi počas prestávok 1. Počas prestávok dozor nad žiakmi vykonáva učiteľ podľa zverejneného rozpisu dozorov. 2. Miestom výkonu dozoru nad žiakmi je školská chodba. 3. Učebne sú počas malých prestávok, kedy sa žiaci zdržujú v triede, otvorené a učiteľ, ktorý má pedagogický dozor, priebežne žiakov kontroluje. 4. Počas veľkej prestávky sa môžu žiaci zdržiavať mimo triedy na chodbe, prípadne na školskom dvore. Areál školského dvoru opúšťajú 5 minút pred zvonením na vyučovaciu hodinu. Dozor nad žiakmi pri presune žiakov do odborných učební 1. Pri prechode žiakov z triedy do triedy zabezpečuje dozor nad žiakmi učiteľ, ktorý bude v triede nasledujúcu hodinu vyučovať. 2. Pri prechode žiakov do telocvične dozor nad žiakmi zabezpečuje učiteľ telesnej výchovy, alebo učiteľ, ktorý bude predmet vyučovať (napr. pri zastupovaní). 3. Pri prechode žiakov do ŠKD dozor nad žiakmi zabezpečuje vychovávateľka ŠKD, resp. poverený pedagogický pracovník. Dozor nad žiakmi pri školských výletoch a iných akciách organizovaných školou: 1. Dozor nad žiakmi vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy, ktorí sú povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor na výlete. 2. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na výletoch, treba vopred poučiť o celom programe a organizačných opatreniach výletu, o primeranom výstroji a o tom, ako sa majú správať v mieste výletu. 3. Pri výletoch do hôr musia sprievodcovia so žiakmi postupovať len po určených turistických značkách, nedovoliť žiakom využívať skratky. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. 4. Povinnosťou vedúceho výletu je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov. 7

5. Dozor nad žiakmi jednej triedy pri účelových cvičeniach v prírode, exkurziách, výletoch a iných činnostiach organizovaných školou v sídle školy vykonáva pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy. 6. Pri odchode na vychádzku je učiteľ, ktorý v triede učí a odchádza so žiakmi na vychádzku, povinný oznámiť riaditeľovi školy alebo jeho zástupcovi cieľ a miesto vychádzky, počet žiakov a predpokladaný návrat do školy. 7. Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu ŠKD zodpovedá vychovávateľ alebo iný vedúci záujmového útvaru za bezpečnosť žiakov až do rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvoľniť len na základe súhlasu zákonného zástupcu. Pedagogický dozor pri školskom stravovaní 1. Dozor nad žiakmi pri školskom stravovaní vykonávajú všetci pedagogickí zamestnanci školy, podľa schváleného rozvrhu dozorov a osobitných predpisov. 2. Dozor je povinný dozerať na kultúru stolovania a spoločenského správania žiakov v jedálni. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a v školskom areáli a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. Za oblasť BOZP zodpovedá technik BOZP a PO. Škola plní množstvo úloh na zabezpečenie bezpečných a zdraviu vyhovujúcich podmienok vyučovania. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri vzdelávaní zahŕňa: • zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie), • priestor na ošetrenie úrazu a na krátkodobý pobyt zraneného, resp. chorého žiaka, • výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti, • lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu, • zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim. Pre zabezpečenie ochrany zdravia (BOZ) a ochrany pred požiarmi (OPP): • pravidelne 2-krát ročne triedni učitelia preukázateľne poučia žiakov o BOZ a OPP, o vnútorných predpisoch, povinnostiach žiakov, • učitelia TEV, CHE, BIO, FYZ, vedúci záujmových útvarov 2-krát ročne preukázateľne poučia žiakov o BOZ a OPP na svojich predmetoch, • poučenie o BOZ a OPP pre žiakov vykonajú učitelia pred každou akciou, ktorá sa koná v rámci vyučovania (resp. v čase mimo vyučovania) mimo školy, • žiak sa môže zúčastniť rôznych súťaží, exkurzií, výletov a iných školských akcií organizovaných školou mimo školy len po písomnom súhlase zákonného zástupcu, • všetci zamestnanci dodržiavajú všetky vnútorné predpisy BOZ a OPP, 8

• presné vymedzenie povinností žiakov a zamestnancov v oblasti BOZ a OPP stanovuje Školský poriadok a Pracovný poriadok, • všetci pedagogickí zamestnanci sú povinní dodržiavať psychohygienické zásady na vyučovaní, • nový zamestnanec pri uzatvorení pracovnej zmluvy (dohody) je povinný sa zúčastniť vstupnej inštruktáže a vstupného školenia o BOZ a OPP, • všetci zamestnanci sú povinní pravidelne sa zúčastniť školenia o BOZ a OPP, • zamestnanci, ktorí majú pridelené ochranné pracovné prostriedky, sú povinní tieto používať v zmysle vnútornej smernice o OPP, • pre zamestnancov je zabezpečená pracovná zdravotná služba, • pravidelné vykonávanie previerok BOZ a OPP vo všetkých objektoch školy, • škola má vypracovaný plánu revízií a kontrol, ktorý sa pravidelne plní a zistené nedostatky sa odstraňujú • pravidelná kontrola dodržiavania hygieny, udržiavania čistoty, • pravidelná kontrola vybavenia lekárničiek, • o všetkých kontrolách, poučeniach o BOZ a OPP sú vedené písomné záznamy.

Opatrenia na zaistenie bezpečnosti žiakov pred šikanovaním, prevenciou patologických javov sú uvedené v školskom poriadku. Raz za dva roky sa uskutočňuje školenie zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Zabezpečujú sa pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií.

9

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) Poslaním školy je poskytovať základné vzdelanie, výchovu a prípravu žiakov na ďalšie štúdium a prax. Škola sa snaží vytvárať priaznivé podmienky pre slobodný a tvorivý prejav detí, rozvíjať ich talent a schopnosti, osvojovať si základné komunikačné, pohybové a sociálne zručnosti. Dôraz klásť na vytváranie pozitívnej atmosféry a prežívanie pocitu úspechu. Hlavným cieľom práce školy je vybaviť žiakov takými kompetenciami, ktoré by im v budúcnosti umožnili uplatniť sa na trhu práce a úspešne sa realizovať v živote. Ciele vzdelávania Zamerať sa na tvorivosť, realizáciu a sebarealizáciu žiaka, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a konanie, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa, spoznávať seba samého (sebahodnotenie), poskytnúť žiakom možnosti spoznávať kultúrne a prírodné prostredie, rozvíjať záujem skúmať svoje okolie, viesť žiakov k tolerancii a akceptovaniu iných ľudí a kultúr, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, podporovať rozvoj sociálnej vnímavosti, citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom a k svojmu okoliu. Formovať u žiakov zručnosti ako: tvorivosť, iniciatíva, spolupráca, priateľstvo, dôvera, starostlivosť, integrita, snaha, trpezlivosť, vytrvalosť, hrdosť, sociálne cítenie..., vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov, aby z nich v budúcnosti boli pracovití, zodpovední, rozhľadení a morálne vyspelí ľudia schopní kooperovať a žiť a pracovať v kolektíve, vzájomne sa rešpektovať a celoživotne sa vzdelávať.

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania Vlastné zameranie školy predstavuje jej komplexnú charakteristiku. Zameranie vychádza z toho, že sme pomerne malá škola s bežnými výchovnými a vzdelávacími aktivitami. Cieľom je, aby škola v našej obci zostala plnoorganizovanou a poskytovala primárne a nižšie stredné vzdelanie žiakom prevažne z Dolných Orešian, prípadne zo spádových oblastí. Využiť chceme hlavne skutočnosť, že škola sa nachádza v krásnom prostredí na úpätí Malých Karpát. Žiaci nemusia cestovať do prírody a hľadať krásne scenérie, relatívne neporušenú prírodu a čerstvý vzduch inde. Touto devízou disponujeme bežne v celom školskom roku. Všetky dostupné aktivity spojené s touto oblasťou, prípadne rozšírené o možnosti rekreačných športov, turistiky, cykloturistiky, a pod. sme schopní bez väčších problémov a nákladov organizovať a realizovať. Naša pedagogická činnosť bude stavať práve na týchto základoch. Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho života, žiaci budú mať možnosť uvedomovať si životný priestor okolo seba – vnímať prírodu a činnosť ľudí vo vzájomnom vzťahu 10

a kontinuite. Naším cieľom bude, aby žiaci poznaním svojho okolia získali pevný vzťah k svojej obci, k svojmu regiónu. Využijeme prirodzenú zvedavosť a priamosť, niekedy až kritickosť detí pre hľadaní príčin fungovania prírodných a spoločenských javov, v ich súvislostiach, zákonitostiach, ale aj paradoxoch. Dôležité je aby žiaci vnímali zmeny vo svojom okolí rozumeli im a vedeli ich postupne vysvetliť, posúdiť ich účelnosť, opodstatnenosť a naopak aj ich škodlivosť, kontraproduktívnosť a iracionalitu. Škola môže v tejto oblasti ponúknuť vhodné prostredie, bežnú vybavenosť a štandardnú odbornú úroveň pedagogického zboru. Prirodzeným zapájaním sa do aktivít spojených s ochranou prírody, spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich, zapájaním sa do ekologických projektov, poskytne žiakom dostatočný priestor pre samostatné sa orientovanie v informáciách a ich spracovaní, aby žiaci pochopili potrebu ochrany prírodného a kultúrneho prostredia, efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov a energií. Umožní aj poznávanie ľudského organizmu, zákonitostí zdravého životného štýlu, pohybových aktivít, aktívnej ochrane vlastného zdravia ako aj emotívne poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov rodnej krajiny, regiónu, obce, bydliska a školy. Postupným vybavením vhodnou a modernou didaktickou technikou, pomôckami a výpočtovou technikou sa budeme snažiť o premenu školy na modernú školu s moderným vybavením a žiakmi, ktorých učitelia vedú pri ich vzdelávaní a výchove tým najdôležitejším smerom – ako zachovať ľudskú spoločnosť, náš svet, jeho bohatstvo, zastaviť devastovanie a iracionálne konanie vo všetkých dostupných oblastiach ľudskej činnosti. Stupeň vzdelania : (SCED 1) PRIMÁRNE VZDELANIE získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ( 4. ročníka) ucelenej časti vzdelávacieho programu pre 1.stupeň ZŠ.

Stupeň vzdelania : (SCED2) NIŽŠIE STREDNÉ VZDELANIE získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka ( 9. ročníka) ucelenej časti vzdelávacieho programu pre 2.stupeň ZŠ.

3. Profil absolventa ISCED 1 Absolvent programu primárneho vzdelania si pri správnom prístupe k učeniu osvojí základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudne základy účinných techník učenia sa, bude vedieť využívať pri učení rôzne zdroje informácií. Získa predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať, starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie. Osvojí si schopnosť vnímať umenie, bude sa snažiť porozumieť mu. Nadobudne pozitívny vzťah k rodnej obci a k prírode, ktorú bude chrániť. Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie: 11

a) sociálne komunikačné kompetencie vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, - dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, - rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, - chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, - v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií, b) kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia -

- používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, c) kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií -

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, - ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, - dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, - dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, - vie používať rôzne vyučovacie programy, - získal základy algoritmického myslenia, - chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, - vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. d) kompetencia učiť sa -

má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov , vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach, uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

e) kompetencia riešiť problémy 12

-

vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

-

pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,

-

pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,

f) osobné, sociálne a občianske kompetencie -

má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

g) kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry -

dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

-

dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

-

uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

-

cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

-

rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

ISCED 2 Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi 13

poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): a) kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa - uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja, - dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, - dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, - kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti, b) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) - dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácií a účelu komunikácie, - efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, - vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk, - dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, - chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti, c) kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky - používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, - používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), - používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov d) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií - má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, - používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, - dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, - je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, - dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 14

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení, - je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, - dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika, má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, f) kompetencie (spôsobilosti) občianske - uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, - vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, - uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných, - je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, - má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, g) kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne - dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, - vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami, - osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, - dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziľudských vzťahoch, h) kompetencie (spôsobilosti) pracovné - dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, - je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, - chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní, - dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, i) kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti - dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, j) kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

15

- dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, - dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky, - uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti, - cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, - pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, - je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

4. Pedagogické stratégie Základnou myšlienkou stratégie školy bude snaha o vytvorenie neohrozujúceho mozgovo súhlasného prostredia. Mozgovo - súhlasné prostredie v triede je také prostredie, ktoré žiakovi umožňuje primerane sa učiť. Základom pre náš model učenia sa stal model Integrovaného tematického vyučovania Susan Kovalíkovej, ktorý sme prispôsobili podmienkam našej školy. Kľúčom účinnosti takéhoto modelu je osem zložiek mozgovo súhlasného prostredia, ktoré tvoria nedeliteľný celok a navzájom sú úzko prepojené. Keď v triede nefunguje jedna z týchto zložiek, oslabuje to účinnosť celého modelu. Úlohou učiteľa je postupne takéto prostredie vytvárať. Prostredie je charakterizované nasledovnými prvkami: -neprítomnosť ohrozenia -zmysluplný obsah -možnosť výberu -primeraný čas -obohatené prostredie -spolupráca -okamžitá spätná väzba -dokonalé zvládnutie 1. Neprítomnosť ohrozenia – predstavuje metódy a postupy na vytvorenie neohrozujúceho prostredia v školskej triede tak zo strany učiteľa, ako aj zo strany detí medzi sebou navzájom. Je jednou z najnáročnejších zložiek, vyžaduje od učiteľa vysoký stupeň rozvoja etických hodnôt, ale i sociálnych zručností, potrebných na zvládnutie interpersonálnych a skupinových procesov prebiehajúcich v školskej triede. 2. Významnosť obsahu. Táto zložka mozgovo súhlasného prostredia si kladie za cieľ ponúknuť učebné osnovy spracované učiteľom tak, aby ich obsah mal pre žiaka význam v jeho osobnom živote. Pri každom učive by si žiak mal vedieť zodpovedať otázku: „Načo mi to bude?“, „Kde to využijem?“.

16

3. Primeraný čas. V modeli ITV sa vyčleňujú dlhšie časové úseky, spravidla 90 minútové bloky, v ktorých sa striedajú jednotlivé činnosti a kombinujú sa s telesným pohybom, aby sa dosiahol žiadaný účinok a aby sa dodržala psychohygiena vyučovania. 4. Možnosť voľby, výberu aktivít. Model ITV vychádza z poznatku, že každý žiak sa môže naučiť predpísaný učebný obsah. Jednotlivých žiakov však odlišuje šírka ich predchádzajúcich skúseností a spôsob spracovania informácií. Aby prebrané informácie a pojmy mohli obsiahnuť všetci žiaci, model ITV ponúka metódy a postupy, pomocou ktorých sa učivo predkladá spracované do rôznych aktivít alebo úloh, z ktorých si žiaci podľa svojej preferencie môžu vybrať. 5. Obohatené prostredie. Táto zložka predpokladá vytvorenie optimálneho vonkajšieho prostredia školskej triedy tak, aby trieda nebola stroho sterilná, ale aby nebola ani neusporiadaným a neestetickým nahromadením pomôcok a materiálov, prípadne iných predmetov. 6. Spolupráca. ITV ponúka a využíva metóda a postupy nácviku sociálnych zručností a práce v skupine, ktoré sú dobrou prípravou na tímovú spoluprácu a uplatnenie detí v budúcom pracovnom procese. 7. Okamžitá spätná väzba. Pri nadobúdaní nových programov (poznatkov) ja dôležité, aby si ich deti neosvojovali chybne. Preto je zo strany učiteľa potrebné vypracovať také postupy, ktoré mu čo najviac umožnia pohotový prehľad o žiakoch a o ich učení. 8. Dokonalé zvládnutie. Posledná z mozgovo súhlasných zložiek programu ITV je v podstate kombináciou všetkých predchádzajúcich. Ide v nej o stratégie, pomocou ktorých žiak preukáže v situáciách skutočného sveta svoju schopnosť použiť naučené poznatky. Deň sa začína rannou komunitou. Pri komunite sedia žiaci v kruhu, aby mohli voľne komunikovať. Komunita sa riadi určitými pravidlami: 1. Každý v komunite hovorí dlhým hlasom. Je to hlas, ktorý počuť v celom kruhu. 2. Každý, kto hovorí -hovorí ku všetkým spolužiakom a nielen k učiteľovi. Pozerá sa pritom na všetkých spolužiakov v kruhu – venuje im očný kontakt. 3. Oči všetkých sú upreté na toho, kto rozpráva, a všetci ho aktívne počúvajú a nevysmievajú sa – nezhadzujú to, čo povedal. 4. Každý má právo zdržať sa, ak mu je nepríjemné hovoriť o niečom alebo nevie pohotovo odpovedať. Vytvorením neohrozujúceho prostredia dáme šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich možností a schopností a mal možnosť zažiť úspech. Osobný a sociálny rozvoj žiakov budeme podporovať vytvorením systému celoživotných pravidiel a zručností ktorými sa bude riadiť život v triedach. Možnosť výberu úloh a poskytnutie primeraného času na prácu umožní všetkým žiakom , i tým so slabšími vyučovacími výsledkami, či individuálnymi potrebami, osvojiť si základné učivo na požadovanej úrovni. Podmienky na to nám vytvorí bloková štruktúra vyučovacieho procesu – vyučovanie bude prebiehať v blokoch (po dvoch vyučovacích hodinách), čím sa odbúra moment stresu z nedostatku času na prácu, z nedokončenia práce či zadanej úlohy. Integrácia predmetov s príbuznými obsahmi do blokov nám umožní podať žiakom informácie 17

v súvislostiach čím celý obsah nadobudne zmysel a žiaci v budúcnosti tieto informácie dokážu lepšie využiť v praxi.

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami Za žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú považovaní žiaci: a) so zdravotným znevýhodnením b) zo sociálne znevýhodneného prostredia c) s nadaním Pri práci so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami je nutná spolupráca školy, žiaka, jeho zákonných zástupcov, školského špeciálneho pedagóga a školského poradenského zariadenia. V rámci školy ide potom predovšetkým o spoluprácu triedneho učiteľa, ostatných vyučujúcich žiaka, výchovného poradcu, špeciálneho pedagóga a vedenia školy. Títo menovaní spolu so zamestnancami školských poradenských zariadení spolupracujú pri riešení problémov týkajúcich sa vzdelávania týchto detí. Veľký význam pre úspešné vzdelávanie má spolupráca a komunikácia medzi školou a rodinou žiaka. Za nutné tiež považujeme stále skvalitňovanie odbornosti pedagogických zamestnancov. Zásady komunikácie učiteľa s rodičom: • vytvorenie pokojnej atmosféry (pochvala dieťaťa, optimizmus) • ponechanie dostatku času pre rozhovor s rodičmi (vhodnosť využitia konzultačných hodín) • popísanie (nehodnotenie) situácií, chovania a príhod so žiakom (nedávať dieťaťu „nálepky“) • uvádzanie zdrojov svojich informácií (umožniť to tiež rodičom) • ujasnenie si pojmov spolu s rodičmi (nastolenie „pravidiel hry“) • uvádzanie konkrétnych príkladov a objasňovanie svojich stanovísk (rozobrať s rodičmi možné súvislosti, uviesť dôvody, čo všetko učiteľ zvážil, než sa rozhodol takto reagovať) • snaha citlivo rodičom poradiť a ponúknuť mi pomoc

a) Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením Vychádzame zo zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠ SR zo 6. augusta 2008 o špeciálnych školách a zo ŠVP, kapitoly č. 12, kde sú uvedené možnosti a podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. O zaradení dieťaťa do školy rozhoduje riaditeľ po dohode s rodičmi, či zákonnými zástupcami žiaka na základe lekárskeho a špeciálno-pedagogického vyšetrenia, s prihliadnutím na možnosti školy (architektonické riešenie, možnosti asistenta učiteľa, počet žiakov v triede, skúsenosti a vzdelanie učiteľského zboru, zabezpečenie materiálno technického vybavenia školy, spolupráca so školským poradenským zariadením, spolupráca s rodičmi apod.) i miestnym špecifikám (dopravné možnosti, dostupnosť zdravotníckej sociálnej starostlivosti, vzdialenosť inej školy od bydliska dieťaťa,a tak ďalej). 18

Za nevyhnutnú spoluprácu s odborným pracoviskom považujeme: • podrobná správa o druhu postihnutia, metódach, formách, úprave učebných plánov, možnosti konzultácií o postihnutí žiaka • dohoda s rodičmi a odborným pracoviskom na možnostiach úzkej spolupráce • pomoc pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho plánu • vysvetlenie a objasnenie spôsobu hodnotenia žiaka • pomoc pri zabezpečení potrebných kompenzačných a didaktických pomôcok a odbornej literatúry Zásady práce so žiakmi so zdravotným postihnutím: • rešpektovanie zvláštnosti a možnosti žiaka • včasné poskytnutie špeciálnej pomoci • vytvorenie optimálneho pracovného prostredia vrátane ústretovej priateľskej atmosféry, • používanie špeciálnych metód a foriem práce • dodržanie zásady všestrannosti (dbáme na to, aby dieťa mohlo svoje znevýhodnenie kompenzovať inými činnosťami, v ktorých je úspešné) • dodržanie zásady sústavnosti (snaha zapojiť žiaka do všetkých vzdelávacích aktivít) • zoznámenie spolužiakov s rozdielnym spôsobom hodnotenia • zaistenie potrebných pomôcok Zásady pre prácu s deťmi so špecifickými poruchami učenia: • kladenie reálnych cieľov, postupné zvyšovanie nárokov • podporovanie snahy, pochvala pri akomkoľvek zlepšení výkonu, neporovnávať s druhými • dodržanie častých prestávok, striedanie pracovného tempa • odstránenie rušivých vplyvov pri práci • navodenie príjemnej a sústredenej atmosféry pri práci • vyhľadávanie činností, v ktorých môže byť žiak úspešný • zaraďovanie relaxačného cvičenia Pri práci s deťmi so špecifickými poruchami učenia je veľmi dôležité získať pre spoluprácu ich rodičov, bez ktorých sa nedá dosiahnuť úspech. Je potrebné získať si ich dôveru, poskytovať im jasné a zrozumiteľné informácie, podporovať a povzbudzovať ich pri náprave špecifickej poruchy učenia ich dieťaťa.

b) Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia je žiak žijúci v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti. Problémom býva spravidla i nedostatočná znalosť vzdelávacieho jazyka. Zásady pre prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia: • v prípade potreby zriaďovanie nultého ročníka • v prípade potreby vypracovanie individuálnych vzdelávacích plánov 19

• zaistenie skupinovej alebo individuálnej starostlivosti • zaistenie špecifických učebníc a pomôcok • voľba zodpovedajúcich metód a foriem práce • prípadná pomoc asistenta učiteľa • nastolenie pravidelnej spolupráce s rodinou a odborným pracoviskom • vytvorenie priaznivej klímy pre týchto žiakov v školskom prostredí

c) Zabezpečenie výučby pre žiakov mimoriadne nadaných

Zaradenie nadaných žiakov do základného vzdelávania si vyžaduje od učiteľov náročnejšiu prípravu na vyučovanie v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Pre týchto žiakov je potrebná zvýšená motivácia k rozširovaniu základného učiva do hĺbky predovšetkým v tých vyučovacích predmetoch, ktoré reprezentujú nadanie dieťaťa. Zásady pre prácu s mimoriadne nadanými žiakmi       

zadávanie náročnejších samostatných úloh poverovanie vedením a riadením skupiny individuálna práca s náučnou literatúrou príprava žiakov na olympiády, súťaže zapájanie do organizačných činností na hodine vedenie k tolerancii k menej nadaným žiakom výkyvy v správaní riešiť s taktom

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného (začleneného) v bežnej triede základnej školy. Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Individuálny výchovnovzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby a so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: - základné informácie o žiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces; - požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; - modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; - aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; - špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov žiaka; - špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; - požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok ;

20

zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda a iných. Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. Úpravy výchovno-vzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca žiaka. Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca žiaka. -

6. Začlenenie prierezových tém Súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez obsahové vzdelávacie oblasti. Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Štátny vzdelávací program určuje nasledovné prierezové témy: DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA MEDIÁLNA VÝCHOVA MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA Mediálna výchova Žiaci sú už vo veku 7 - 11 rokov vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj tlačených - rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý žiak dokáže ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorý by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom orientovali. Formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. Realizácia: - na hodinách Informatiky, slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, občianskej výchovy – priebežne - na ranných komunitách – pri vhodných témach 21

Multikultúrna výchova Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Realizácia: - v rámci ranných komunít – aktivity zamerané na rozvoj tolerancie k odlišnostiam a rozvoj prosociálneho cítenia a správania - multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však možno v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch či pri výučbe materinského a cudzích jazykov - Realizáciou tzv. aplikačných úloh na vyučovaní – tie dávajú všetkým žiakom rovnaké možnosti na využitie svojho potenciálu - Tematický deň – Deň bez počítačov Osobnostný a sociálny rozvoj Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen študijný (akademický) rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je 22

potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok). Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove. Realizácia: - aktivity na ranných komunitách – denne - Kurz prosociálneho správania – 6 hodín – september - osvojovanie si celoživotných pravidiel a zručností – priebežne počas roka – obrázky znázorňujúce pravidlá na nástenke - tematický deň – Deň obetí holokaustu - beseda so psychológom Environmentálna výchova Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prírodovedou, vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou, geografiou. Vzhľadom na zameranie nášho ŠkVP na prírodu, ekológiu a environmentalistiku sme rozšírili vyučovanie prírodopisu na 2. stupni, kde bude možnosť ďalej rozvíjať túto prierezovú tému aj formou projektov. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod.. Realizácia: - v rámci jednotlivých predmetov pri vhodných témach - zapájanie sa do enviroprojektov vyhlásených MŠ SR a inými organizáciami – Na túru s naturou, Zelená škola, Modrá škola - beseda a brigáda na Deň Zeme - máj - triedenie odpadu - celoročne - zber druhotných surovín – papier, plasty – celoročne - úprava okolia školy – zber odpadkov – celoročne - raz mesačne Dopravná výchova V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy 23

a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : - pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi, - sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, - uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod., - spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, - schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, - schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, - pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, - uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky. Realizácia: -Kurz bezpečného správania sa na ulici – 8 hodín – september -zaradenie informácií do vyučovania - pri vhodných témach do hodín vlastivedy, slovenského jazyka, geografia, telesná a športová výchova -na didaktických hrách - máj a účelových cvičeniach – september, máj - kurz teoretického a praktického výcviku na dopravnom ihrisku podľa ponuky - beseda s políciou SR - exkurzia do policajnej školy

prírodovedy,

Tvorba projektov a prezenčné zručnosti Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. 24

Realizácia: - projekt – Záložka do knihy spája školy – október - Vianočná akadémia – december - žiacke ročníkové projekty po prebratí určitého tematického celku v jednotlivých predmetoch– priebežne počas roka - zapájanie sa do projektov aktuálne vyhlasovaných rôznymi spoločenskými organizáciami - prezentácia najlepších žiackych projektov pred spolužiakmi – 2-krát do roka (na polroka a na konci šk. roka) - projektový deň - celoškolský koncoročný projekt - jún Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala realizovať Odporúčania na ochranu tradičnej kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol schválený: Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov. Z tohto dôvodu sa vyšpecifikovala táto prierezová téma, v rámci ktorej, budeme žiakom sprostredkovávať informácie o kultúrnom dedičstve našej krajiny, o ľudových tradíciách a zvyklostiach nášho kraja. Zoznámime sa s ľudovými piesňami, ľudovým krojom, ľudovou architektúrou a pod. Tému nenásilnou formou včleníme do jednotlivých predmetov v rámci vhodných tém. Na 1.stupni sme o 1 hodinu zvýšili dotáciu v predmete vlastiveda, tieto hodiny budú venované práve témam o regióne a tradíciách a zvykoch obce a kraja. Realizácia: - zaradenie informácií v rámci predmetov - výtvarná, hudobná, literárna a etická výchova, pracovné vyučovanie, ale aj dejepis, prírodoveda, vlastiveda a geografia - založenie záujmového útvaru ľudového tanca - oživenie niektorých ľudových tradícií – „Letečko“ - realizácia vystúpení s ľudovou tematikou - obnovenie a rozšírenie zbierky regionálnych predmetov - reparovanie a doplnenie zbierky ľudových krojov - exkurzie do múzeí, skanzenov - návštevy vystúpení ľudovej hudby, tanca

25

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 1. Hodnotenie žiakov 2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 3. Hodnotenie školy

1. Hodnotenie žiakov Všeobecné zásady hodnotenia Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Dôležité je uplatňovať primeranú náročnosť a pedagogický takt. Treba mať tiež na zreteli a zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z aktuálnych metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti na úspešné a neúspešné. Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj dieťaťa. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. Pre celkové hodnotenie používame klasifikáciu, len na žiadosť rodičov a doporučenie ŠPP sa u žiakov so ŠVVP môže použiť hodnotenie slovné. Pri priebežnom hodnotení používame rôzne formy, od klasifikácie, cez bodové hodnotenie, slovné hodnotenie, až po sebahodnotenie žiakov. Žiaci sú cielene vedení k sebahodnoteniu a k sebakontrole, s chybou či nedostatkom sa ďalej pracuje. Priebežná klasifikácia sa zapisuje do klasifikačných záznamov a následne aj do žiackych knižiek, prípadne slovníčkov na prvom stupni. Pedagogická rada na začiatku školského roka rozhodne, ktoré predmety sa budú klasifikovať a ktoré hodnotiť slovne . Súhrnné hodnotenie a klasifikácia v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa spravidla uskutoční na konci prvého a druhého polroka/ polročné a koncoročné hodnotenie/. Žiaci budú hodnotení okrem klasifikácie aj ústne, alebo písomnou formou, to platí aj v predmetoch klasifikovaných. Učitelia môžu využívať žiacke knižky na písomné hodnotenie žiakov, pochvaly, prípadné zmysluplné a racionálne oznamy rodičom/ zákonným zástupcom/. 26

-

Kritériá pre hodnotenie zvládnutie výstupov jednotlivých vyučovacích predmetov v rámci individuálnych možností žiaka schopnosť riešiť problémové situácie úroveň komunikačných schopností schopnosť vykonávať činnosti zmysluplne a riešiť predpokladané problémy tvorivým spôsobom zmeny v správaní, postojoch a schopnostiach miera zodpovednosti a tolerancie, ktorú žiak pociťuje Formy overovania schopností a vedomostí žiakov         

písomné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičenia… ústne skúšanie a hovorový prejav spracovanie referátov a prác k danej téme úprava zošitov, samostatné aktivity a domáce úlohy modelové a problémové úlohy, kvízy, križovky, rébusy… výroba pomôcok, modelov, laboratórne práce… projektové a skupinové práce sústavné diagnostické pozorovanie žiaka vstupné a výstupné previerky

Základné východiská pre hodnotenie a klasifikáciu 

Základom efektívneho hodnotenia je najmä spätná väzba, ktorá sa dá charakterizovať ako písomná nebo ústna informácia o správnosti postupov, priebehu a výsledkov – správne, nesprávne, málo, veľa atd. Zásadne však nemá a nesmie posudzovať kvality žiaka – šikovný, schopný, pilný atd., (ani ho porovnávať spôsobom ako napr. – najlepší, najšikovnejší v triede). Okamžitá spätná väzba je jednou zo základných podmienok efektívneho učenia , ale posudzovanie kvalít žiaka je naopak rizikovým postupom, ktorý môže učenie blokovať. Pri poskytovaní spätnej väzby musí byť položený dôraz na vhodnú formuláciu – prednosť má mať pozitívne hodnotenie a prejavy, nakoniec sa môžeme vyjadrovať ku konkrétnym nedostatkom pri zvládaní učiva . Napríklad – ovládaš bezchybne …, učivu rozumieš ale občas chybuješ v …, je potrebné precvičiť ... Spôsoby a metódy hodnotenia a posudzovania výsledkov žiakov musia byť v súlade s so základnou filozofiou ŠkVP, najmä s partnerským vzťahom k žiakom a so systematickým utváraním bezpečného prostredia v škole. Stáva sa, že práve táto oblasť hodnotenia je tradične a nesprávne chápaná ako uplatňovanie mocenských postojov proti deťom- žiakom Tu sa najlepšie ukáže, či tento zámer v hodnotení je iba proklamáciou alebo jeho skutočným naplnením.

27 Každému hodnoteniu musí záväzne predchádzať jasné a zrozumiteľné oboznámenie žiakov s cieľom a kritériami hodnotenia. Žiak má právo poznať oblasť vzdelávania a kedy, akým spôsobom a podľa akých pravidiel bude postupne hodnotený. Dôležitým prvkom procesu učenia je práca s chybou. Žiak má právo urobiť chybu s vedomím toho, že chybovať je normálne, a je to súčasť procesu každého učení. Chyba a následná práca s ňou je príležitosťou na zlepšenie Súčasťou hodnotenia musí byť aj sebahodnotenie žiaka, jeho schopnosť posúdiť výsledok svojej práce, ako aj vynaložené úsilie prípadne svoje rezervy a možnosti. Sebahodnotenie žiakov je neoddeliteľnou súčasťou procesu hodnotenia a súčasne je významnou schopnosťou, ktorú chceme žiakov naučiť. Pri hodnotení vždy posudzujeme individuálny pokrok žiaka, pri rešpektovaní jeho individuálnych predpokladov bez porovnávania s ostatnými žiakmi. Ďalšou súčasťou hodnotenia je vzájomné hodnotenie medzi žiakmi. Je dôležité učiť žiakov dostatočne kriticky a objektívne hodnotiť prácu a výkony druhých žiakov ale aj učiteľov. Pre túto oblasť je potrebné mať vopred určené kritéria, najlepšie v spolupráci žiak – učiteľ. Tradičné skúšanie žiakov pred tabuľou by malo postupne ustupovať efektívnejším spôsobom zisťovania vedomostí žiakov. Preto budeme vytvárať aj prostredie, v ktorom žiaci musia prezentovať svoje vedomosti a výkony pred triedou a využívať túto formu aj na zvládanie stresu / trémy... Skupinová práca sa spravidla nehodnotí známkou, ale jednotliví členovia skupiny hodnotia navzájom svoje výkony, prípadne skupiny hodnotia svoje výkony navzájom. Známku možno použiť väčšinou pre hodnotenie najlepších výkonov . Stanovené základné východiska pre hodnotenie a klasifikáciu sú záväzné pre všetkých vyučujúcich a je potrebné ich dodržiavať.

Hodnotenie a klasifikácia na prvom stupni Pre hodnotenie žiakov na prvom stupni sa využíva slovné hodnotenie aj klasifikácia . Slovné hodnotenie sa využíva najviac v prvom ročníku. Vo všetkých ročníkoch 1. stupňa sa využívajú pri bežnom hodnotení aj motivačné pečiatky, prípadne iné vhodné ikony (obrázky, nálepky a pod.) V prvom ročníku sa zavedie postupne metóda portfólia, ktorá spočíva v priebežnom zhromažďovaní ukážok toho, čo žiak zvládol. Žiaci sú chápaní ako spolutvorcovia portfólia a spolurozhodujú o tom aké ukážky ich práce budú do portfólia zaradené. Portfólio bude vytvárať postupný obraz meniaceho sa dieťaťa na žiačika, jeho vývoj, pokroky a napredovanie po čas jeho prvého roka v škole. Portfólia budú slúžiť zároveň ako komplexná ukážka pre rodičov žiakov a sú neoddeliteľnou súčasťou rozhovorov s rodičmi o vzdelávaní ich detí.

28

Hodnotenie a klasifikácia na druhom stupni 

Na druhom stupni sa pre hodnotenie využívajú prevažne známky . V priebehu vyučovacie procesu sa využíva slovné hodnotenie( prevažne ústna forma) je možné využívať aj písomné formy do žiackej knižky, zošitov, pracovných zošitov a pod. Žiaci využívajú aj sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie . Písomné práce sa využívajú v rozsahu stanovenom ako povinná časť a nepovinná časť. Do povinnej časti spravidla patria vstupné a výstupné písomné práce a polročné písomné práce. K nepovinným je možné zaradiť štvrťročné preverenie znalostí učiva, prípadne preverenie znalostí po náročnejšom tematickom celku. Súhrnné písomné práce v rozsahu 20 a viacej minút učitelia so žiakmi plánujú a v dostatočnom predstihu informujú ostatných vyučujúcich napríklad zápisom do triednej knihy . V jednom dni je možné naplánovať maximálne jedno súhrnnú písomnú prácu. Kontrolné práce, testy a kvízy v rozsahu 5 – 15 minút sa nemusia plánovať ani oznamovať. Za koordináciu písomných prác v triedach zodpovedajú triedni učitelia.

Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  Hodnotenie sa riadi Vyhláškou MŠ SR zo 6. augusta 2008 o špeciálnych školách a metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu určenými pre jednotlivé druhy postihnutia.  Pri hodnotení a klasifikácii vychádza učiteľ z doporučení a záverov ŠPP a hodnotenie je vždy individuálne. Žiak je hodnotený s ohľadom na svoje možnosti a schopnosti, je posudzovaný jeho individuálny pokrok. Žiaci začlenení na základe doporučenia CPPPaP a ŠPP sú vzdelávaní a hodnotení na základe plnenia Individuálneho vzdelávacieho plánu. Na žiadosť rodičov a pri doporučení poradenského zariadenia môžu byť hodnotení slovne Poskytovanie informácií rodičom 

Základné informácie budú rodičom poskytované na plenárnych zasadnutiach RZ, spravidla na začiatku školského roka, prípadne pri triednych rodičovských schôdzkach. Pre informovanie sa využíva aj informačná tabuľa v škole ( hlavný vchod) a prípadne aj webové sídlo školy. Tieto formy slúžia najmä pre informácie o živote školy, tried, organizácii školského roka, podujatí a školských akcií. Informácie o študijných výsledkoch a správaní žiakov budú rodičom poskytované zásadne individuálnou formou, na konzultačných stretnutiach , prípadne na vopred dohodnutých termínoch rodiča a učiteľa. Rodičia žiakov budú dostávať pravidelné informácie prostredníctvom záznamových slovníčkov a žiackych knižiek.

29

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov Cieľ kontroly

Indikátory

Nástroj

Početnosť

Kvalita vyučovacieho procesu

Záznamy z hospitácií

Hospitácie + pohospitačný rozhovor

Min. ročne

Disciplína žiakov

Pozorovanie (vedenie školy, vzájomné Priebežne hospitácie)

Vzťah učiteľ-žiak

Pozorovanie

Spolupráca s rodičmi

Zápisnice z rodičovských združení, počet Priebežne konzultácii

Úroveň písomných prác

Kontrola

1x ročne

Úroveň spracovania TVVP

Kontrola

1x ročne

Plnenie TVVP

Kontrola, vedenie prehľadu

3x ročne

Začlenení žiaci

Kontrola individuálnych plánov

1x ročne

Výber školení

Prehľady, záznamy

1x ročne

Dlhodobé štúdium

Prehľady, záznamy

Prehľady, záznamy

Rozvoj osobnosti, štúdium

Aktivita, práca pre mimo vyučovania

Prínos pre školu

Vedenie dokumentácie Výsledok pôsobenia

Priebežne

školu Pozorovanie, osobné kontakty

pedagogickej

Priebežne

Kontoly triednych kníh/ triednych výkazov

pedagogického Ako žiaci rozumejú, príp. Diskusia so žiakmi, pohovor so žiakmi nerozumejú učivu. Prečo sme nestihli? Čo sa mi páčilo, nepáčilo.

Úroveň vedomostí Schopnosť aplikovať učivo a schopností žiakov

Metódy, vystupovanie, rečový Hospitácie, rozbor prejav videonahrávka

Komplexný osobný rast

Úspechy v súťažiach, výsledky testov

Komplexné hodnotenie Všetky pedagogického zamestnanca indikátory

Priebežne počas hodiny

Testy, písomné práce, výstupné previerky

Kvalita vyučovacieho procesu

hodiny,

predchádzajúce Predchádzajúce záznamy, pohovor

10x/4x ročne

Priebežne

príp. Priebežne

Priebežne

1x ročne

30

1x

Cieľ kontroly

Indikátory

Nástroj

Úroveň vedomostí Výsledky testov a schopností žiakov

Úroveň pedagogického procesu a práce jednotlivých zamestnancov, uplatňovanie strategických postupov ŠkVP

Celoštátne testovanie žiakov 9. 1x za rok ročníka, vstupné, výstupné previerky

Priebeh pedagogického Hospitácie pohospitačný rozhovor procesu, príprava kontroly testov a zošitov žiakov úroveň písomných prác, vedenie prehľadu o súťažiach výsledky v súťažiach, vedenie prehľadu o vzdelávaní vzdelávanie, zamestnancov tématické výchovno- kontrola vzdelávacie plány, kontrola úroveň vedenia vedenie dokumentácie, pohovor aktivita a iniciatíva prác pre školu

Výchovné problémy

Početnosť

Neospravedlnené hodiny Šikanovanie Monitoring - drogy

2x ročne 1x ročne každoročne každoročne 3x ročne mesačne 1-2x ročne

prehľadu,

osobný

Prehľad – triedny učiteľ, výchovná Každoročne poradkyňa Podľa potreby Dotazník 3.- 9. ročník, koordinátor Podľa potreby prevencie Dotazník

Hodnotenie pedagógmi Úspešnosť akcií

školy Podľa dotazníka

jednotlivých Stupeň pedagógmi

Dotazník

1x za 3 roky

hodnotenia Slovné zhodnotenie, opakovať, Ihneď po akcii neopakovať

3. Hodnotenie školy Cieľom je, aby verejnosť dostávala hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele vytýčené v ŠkVP. Dôraz bude kladený na konštatovanie úrovne stavu a okolnosti, ktoré tento stav ovplyvnili.

31

Cieľ kontroly

Početnosť Indikátory

Nástroj

Hodnotenie hodín, Štátna školská inšpekcia vedomostí a schopností Úroveň pedagogického žiakov, aktivita, písomné Hodnotenie zriaďovateľom a výchovného procesu, práce, vzťahy v škole, Hodnotenie školským úradom plnenie cieľov ŠVP zloženie pedagogického zboru, plnenie TVVP, Personálne obsadenie prístup k žiakom, klíma, organizácia školy, image, Manažment dokumentácia... Hospodárenie Súlad ŠVP so ŠkVP

Odborné oblasti-revízie. Technický stav, revízie, Revízne správy Kontroly BOZP, PO a pod. predpisy, dokumentácia Hodnotenie úrovne práce Výsledky práce riaditeľky vyžiadaných údajov

Podľa plánu

podľa Hodnotenie zriaďovateľom

Postoj rodičov ku škole

Podľa dotazníka

Dotazník 8. ročník, 5. ročník

Každoročne

Postoj žiakov ku škole

Podľa dotazníka

Dotazník 8. ročník, 5. ročník

Každoročne

Klíma školy

Podľa dotazníka

Dotazník, učitelia, žiaci,rodičia

SWOT analýza

Silné a slabé stránky

Prehľady- učitelia, žiaci, rodičia, 1x za 3 roky zriaďovateľ

Demografický vývoj, záujem Dôvod výberu školy o školu Zhodnotenie v šk. roku

práce

Zoznam žiakov

školy Úroveň pedagogického Správa o VVČ procesu, ... Hospodárenie, rozpočtu

čerpanie Správa o hospodárení

Škola z pohľadu Na čo bol nepripravený nastupujúcich absolventov Kladné hodnotenie

Dotazník

zriaďovateľ, 1x za 3 roky

Každoročne

1x za rok

1x za rok

1x po roku pôsobenia

Záporné hodnotenie Uvádzajúci učiteľ

32

IV.

Školský učebný plán

Učebný plán 1.-4.roč.

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

Počet hodín 2.roč.

Počet hodín

1.roč. 3.roč.

Počet hodín 4.roč.

Slovenský jazyk a literatúra

9

8

8

7

Cudzí jazyk - AJ

2

2

3

3

Matematika a práca s informáciami

Matematika

4

5

4

5

Informatická výchova

0

0

1

1

Príroda a spoločnosť

Prvouka

1

2

0

0

Prírodoveda

0

0

2

2

Vlastiveda

0

0

1

2

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0

0

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Hudobná výchova

1

1

1

1

Telesná výchova

2

2

2

2

22

23

25

26

Jazyk a komunikácia

Zdravie a pohyb Spolu

33

Poznámky: - Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť vyšší ako 23, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26. - Voliteľné hodiny slúžiace na dotvorenie ŠkVP použila škola na rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetov zaradených v Štátnom vzdelávacom programe a to nasledovne: SJL- 1h, AJ- 4h, P- 1h, M- 2h (spolu 8 h) - Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk je povinný vyučovací predmet a škola ho zaradila do programu od 1. ročníka - Predmet TV sa bude vyučovať po jednotlivých triedach – chlapci aj dievčatá spoločne - Do vyučovania budú zaradené prvky Integrovaného tematického vyučovania a to nasledovne: - vyučovacia hodina bude trvať 45 min. – ale prvé 2 hodiny budú odučené v jednom vyučovacom bloku s ohľadom na dodržiavanie zásad psychohygieny (žiaci môžu počas bloku - ísť na toaletu, napiť sa, ...) - vyučujúci zabezpečia pozornosť žiakov a podávanie dobrého výkonu počas celého bloku vhodným striedaním činností - v rámci bloku bude integrovaný i obsah jednotlivých predmetov - blok sa začne rannou komunitou, ktorej úlohou bude navodiť príjemnú atmosféru, pomenovať tému dňa a motivovať žiakov k práci

34

Učebný plán 5.-9. roč.

Vzdelávacia oblasť

Predmety

Počet hodín

Počet hodín

Počet hodín

6.r. 5.r.

7.r.

Počet hodín 8.r.

Počet hodín 9.r.

Slovenský jazyk a literatúra

5

5

4

5

5

Prvý cudzí jazyk- AJ

4

4

3

3

3

Druhý cudzí jazyk

0

0

2

2

2

Matematika

5

5

5

5

5

Informatika

1

1

1

1

0

Fyzika

0

2

1,5

2

2

Chémia

0

0

2

2

1

Biológia

2

2

2

1

2

Dejepis

1

2

1

1

3

Geografia

2

1

1,5

1

1

Občianska náuka

0

1

1

1

1

Technika

1

1

1

1

1

Človek a hodnoty

Etická výchova / náboženská výchova

1

1

1

1

1

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

2

1

1

1

1

Hudobná výchova

1

1

1

1

0

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

27

29

30

30

30

Jazyk a komunikácia

Matematika a práca s informáciami Človek a príroda

Človek a spoločnosť

Človek a svet práce

Zdravie a pohyb

Spolu

35

Poznámky:

-

Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín ako stanovených 146, najviac však 161 – dodržali sme stanovený počet hodín 146

-

Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší ako 30, pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34.

-

Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy a je zachytené v tabuľke. Pri prestupe žiaka škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom v čo najkratšom čase najviac však v priebehu jedného roka.

-

Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy – počty žiakov v jednotlivých triedach nevyžadujú delenie na skupiny

-

Na hodiny TŠV sa budú zlučovať ročníky 5.a 6.r.a to chlapci a dievčatá zvlášť. Rovnako žiaci 7. 8. a 9. ročníka budú mať hodiny TŠV spoločne a rozdelia sa na skupinu dievčat a chlapcov.

-

Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.

-

Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu a využije ich na rozšírenie a prehĺbenie obsahu predmetov, ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu a to nasledovne: AJ -2h, M –4h, IN -3h, F -1.5h, B -2h, Dej- 2h, Geo- 1,5h, VV -2h – spolu 19 hodín

36

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.