Inspectierapport BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans (BSO) Componistenlaan SX Vleuten Registratienummer


1 Inspectierapport BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans (BSO) Componistenlaan SX Vleuten Registratienummer Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volk...
Author:  Pepijn Mertens

0 downloads 83 Views 312KB Size

Recommend Documents


No documents


Inspectierapport

BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans (BSO) Componistenlaan 10 3451SX Vleuten Registratienummer 177794975

Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek: Status: Datum vaststelling inspectierapport:

Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Utrecht 29-01-2018 Nader onderzoek Definitief 02-02-2018

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 Het onderzoek ............................................................................................................. 3 Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................. 5 Gegevens voorziening ................................................................................................... 6 Gegevens toezicht ........................................................................................................ 6

2 van 6 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 29-01-2018 BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans te Vleuten

Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft een onaangekondigd nader onderzoek. Beschouwing BSO Buitengewoon Sport Theater & Dans, locatie Componistenlaan, is onderdeel van de organisatie BSO Buitengewoon Sport Theater & Dans. De houder van BSO Buitengewoon Sport Theater en Dans exploiteert nog twee andere vestigingen voor buitenschoolse opvang in Utrecht. De locatie is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang met 47 kindplaatsen. De houder heeft een duidelijke visie voor ogen voor de opvang van kinderen van 4 tot en met 12 jaar welke beschreven is in een pedagogisch beleidsplan. BSO Buitengewoon Sport Theater & Dans BSO Buitengewoon Sport Theater en Dans is een sport- en creatieve BSO. De BSO is gevestigd in het scoutinggebouw op de Componistenlaan 10. De BSO biedt kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar diverse sporten, theater- en danslessen aan. De locatie is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. In het scoutinggebouw heeft de BSO twee ruimtes op de begane grond tot hun beschikking. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van de keuken, sanitaire voorzieningen en de buitenruimte van het gebouw. Inspectiegeschiedenis Op 29 augustus 2017 heeft er een onaangekondigd regulier onderzoek plaatsgevonden. Daarbij is geconstateerd dat de houder niet voldoet aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Bij het onderzoek is een tekortkoming geconstateerd op het volgende item:  Informatie aan ouders Bevindingen op hoofdlijnen Op 29 januari 2017 heeft er een nader onderzoek plaatsgevonden. Tijdens dat onderzoek is gebleken dat de houder de tekortkomingen die in het laatste onderzoek zijn geconstateerd, heeft hersteld. De houder voldoet hiermee aan de kwaliteitseisen van de wet Kinderopvang. Advies aan College van B&W Geen handhaving.

3 van 6 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 29-01-2018 BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans te Vleuten

Observaties en bevindingen Ouderrecht

Informatie Algemeen De houder is verplicht de ouders te informeren over het gevoerde beleid. Bevindingen De ouders worden door middel van de website, het pedagogisch beleidsplan, de intakegesprekken en de nieuwsbrieven geïnformeerd. Zowel het pedagogische beleidsplan als de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen, is te vinden op de website. Tevens staat op de website van het kindercentrum een link waarmee het inspectierapport ingezien kan worden. Conclusie De houder informeert de ouders over het geldende beleid conform de gestelde eisen. Gebruikte bronnen:  Informatiemateriaal voor ouders  Website  Pedagogisch beleidsplan  Klachtenregeling

4 van 6 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 29-01-2018 BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans te Vleuten

Overzicht getoetste inspectie-items Ouderrecht Informatie De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. (art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang)

5 van 6 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 29-01-2018 BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans te Vleuten

Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening Website Aantal kindplaatsen

: BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans : http://www.bso-buitengewoon.nl : 47

Gegevens houder Naam houder Adres houder Postcode en plaats Website KvK nummer Aansluiting geschillencommissie

: : : : : :

BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans Luzernevlinder 87 3544DK Utrecht www.bso-buitengewoon.nl 56525265 Ja

Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Onderzoek uitgevoerd door

: : : : :

Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Postbus 16200 3500CE Utrecht 030-2863 227 S. Aykan

Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente Adres Postcode en plaats

: Utrecht : Postbus 16200 : 3500CE Utrecht

Gegevens toezicht

Planning Datum inspectie Opstellen concept inspectierapport Zienswijze houder Vaststelling inspectierapport Verzenden inspectierapport naar houder Verzenden inspectierapport naar gemeente Openbaar maken inspectierapport

: : : : : :

29-01-2018 Niet van toepassing Niet van toepassing 02-02-2018 09-02-2018 Niet van toepassing

: 09-02-2018

6 van 6 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang nader onderzoek 29-01-2018 BSO BuitenGewoon Sport Theater & Dans te Vleuten

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.