Inspectierapport BSO Pikobello (BSO) Acacialaan GD RHENEN Registratienummer


1 Inspectierapport BSO Pikobello (BSO) Acacialaan GD RHENEN Registratienummer Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: RHENEN Datum...
Author:  Christiaan Aerts

0 downloads 98 Views 64KB Size

Recommend Documents


No documents


Inspectierapport

BSO Pikobello (BSO) Acacialaan 11 3911GD RHENEN Registratienummer 310120779

Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek: Status: Datum vaststelling inspectierapport:

GGD regio Utrecht RHENEN 12-11-2014 Regulier onderzoek Definitief 28-11-2014

Inhoudsopgave Het onderzoek .................................................................................................................3 Observaties en bevindingen ...............................................................................................4 Pedagogisch klimaat .....................................................................................................4 Personeel en groepen....................................................................................................6 Inspectie-items................................................................................................................7 Gegevens voorziening.......................................................................................................9 Gegevens toezicht............................................................................................................9 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 10

2 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 12-11-2014 BSO Pikobello te RHENEN

Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. Tijdens dit onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risico gestuurd onderzoek. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk.

Beschouwing Inleiding De beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. Algemene kenmerken Buitenschoolse opvang ‘Pikobello' is onderdeel van ‘Stichting Kinderopvang Rhenen’. Naast BSO Pikobello, heeft de houder nog twee buitenschoolse opvang en een kinderdagopvang. De twee peuterspeelzalen zijn onderdeel van Stichting Peuterspeelzaal Rhenen. De locatie staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerd met maximaal 160 kindplaatsen per dag. Op dit moment zijn er vijf groepen met maximaal 20 kinderen per groep in bedrijf. De groepen zijn per leeftijd ingedeeld. Een groep heeft een 'eigen ruimte'. Drie groepen delen de ruimte met de basisschool en één groep met de peuterspeelzaal. Inspectiegeschiedenis Tijdens de jaarlijkse inspectie in 2012 en 2013 voldeed de locatie aan het merendeel van de onderzochte kwaliteitseisen. Bevindingen op hoofdlijnen Tijdens deze jaarlijkse inspectie zijn de kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht:  pedagogisch klimaat;  personeel en groepen. De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang die tijdens dit jaarlijkse onderzoek zijn onderzocht.

Advies aan College van B&W Geen handhaving.

3 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 12-11-2014 BSO Pikobello te RHENEN

Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van de pedagogische praktijk. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’. Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd:    

emotionele veiligheid; persoonlijke competentie; sociale competentie; overdracht van normen en waarden.

Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal criteria waar de inspecteur op let bij de observatie. Onder het kopje ‘pedagogische praktijk’ zijn een aantal observatiecriteria in de tekst cursief gezet. Pedagogische praktijk Inleiding De pedagogische observatie heeft plaatsgevonden tijdens het afsluiten van de lunch en een moment van vrij spel. De observatie vindt plaats in de middag rond 13.00 uur. Bij de inspectie zijn zes kinderen aanwezig onder begeleiding van een beroepskracht en een stagiaire. Uit de observaties en de interviews met de beroepskracht komt naar voren dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. Het pedagogische beleidsplan wordt herhaaldelijk besproken met de beroepskrachten tijdens de teamvergaderingen. Emotionele veiligheid Observatiecriterium veldinstrument: ‘De beroepskrachten hebben een respectvolle houding naar de kinderen. De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen mogen; ze geven complimentjes, maken grapjes, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een kind dat nodig heeft.’ Observatie: De kinderen spelen verdeeld over de ruimte in de verschillende speelhoeken en zijn aan het lezen op de bank, spelen op de grond met Playmobil en een ander kind wil een spelletje gaan doen. "Ja hoor, ik wil wel een spelletje met jou doen. Kun je mij de spelregels uitleggen?' zegt de beroepskracht. De kinderen die op de Wii spelen, krijgen een complimentje dat ze het goed doen. En aan een anders kind wordt gevraagd of het goed gaat. Er is aandacht voor de kinderen. Conclusie: De beroepskrachten praten op een prettige manier met de kinderen. Persoonlijke competentie Observatiecriterium veldinstrument: De kinderen hebben de mogelijkheid om eigen ervaringen op te doen middels spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting. Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. De meeste kinderen zijn vrijwel de gehele tijd intensief bezig. Er is een hoge mate van betrokkenheid bij alles waar zij mee bezig zijn. Zij laten zich niet makkelijk afleiden; zij zijn trots op wat zij hebben gedaan of gemaakt. Observatie: 4 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 12-11-2014 BSO Pikobello te RHENEN

De kinderen hebben de mogelijkheid om zelf hun spelmateriaal te pakken en er is een diversiteit aanwezig. De kinderen zijn de hele observatietijd aan het spelen. Kinderen spelen samen op de Wii. Een meisje is aan het knutselen, hiervoor is voldoende materiaal beschikbaar. Conclusie: De activiteiten sluiten goed aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Sociale competentie Observatie-criterium: De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en aankleding van ruimte en activiteiten. Observatie: De beroepskracht geeft in het gesprek aan dat ze het belangrijk vind dat de kinderen het naar hun zin hebben. Binnen en buiten activiteiten worden ook bewust afgewisseld. Tijdens de observatie is te zien dat ze de kinderen stimuleert en hen op een positieve manier benadert. Conclusie: De beroepskrachten dragen zorg voor een aangename sfeer binnen de groep. Algemene conclusie: Uit de observaties door de inspecteur is gebleken dat de uitvoering van de pedagogische praktijk voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang.

Gebruikte bronnen:  Interview anderen (Aanwezige beroepskracht.)  Observaties (Op een woensdagmiddag.)  Pedagogisch beleidsplan

5 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 12-11-2014 BSO Pikobello te RHENEN

Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige beroepskrachten, stagiaire(s) en vrijwilligers gecontroleerd. Het aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek. De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten zijn geldig en op tijd aangevraagd. Passende beroepskwalificatie Tijdens de inspectie zijn de diploma's van de aanwezige beroepskrachten gecontroleerd. Het aanwezige personeel vormt de steekproef voor dit onderzoek. De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de cao kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen Buitenschoolse opvang ‘Pikobello' bestaat uit zes basisgroepen van maximaal 20 kinderen met twee beroepskrachten. Ieder kind behoort bij een basisgroep. Beroepskracht-kindratio Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters blijkt dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) overeenkomstig is aan de daaraan gestelde eisen. Dat houdt in dat er voor het aantal aanwezige kinderen en hun leeftijden, er voldoende beroepskrachten worden ingezet.

Gebruikte bronnen:  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mevr. E. Stigter.)  Interview anderen (Aanwezige beroepskracht.)  Observaties (Op een woensdagmiddag.)  Verklaringen omtrent het gedrag (Aanwezige beroepskrachten en stagiaires.)  Diploma's beroepskrachten (Aanwezige beroepskrachten.)  Presentielijsten (november 2014.)

6 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 12-11-2014 BSO Pikobello te RHENEN

Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. (art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaringen omtrent het gedrag die zijn afgegeven vóór 1 maart 2013 zijn niet ouder dan twee jaar. (art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen Ieder kind behoort bij een basisgroep.

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

7 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 12-11-2014 BSO Pikobello te RHENEN

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

8 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 12-11-2014 BSO Pikobello te RHENEN

Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening Website Aantal kindplaatsen

: BSO Pikobello : http://www.kinderopvangrhenen.nl : 160

Gegevens houder Naam houder Adres houder Postcode en plaats Website KvK nummer

: : : : :

Stichting Kinderopvang Rhenen Acacialaan 11a 3911GD RHENEN http://www.kinderopvangrhenen.nl 00000475

Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Onderzoek uitgevoerd door

: : : : :

GGD regio Utrecht Postbus 51 3700AB ZEIST 030-6086086 I.C. Bolt

Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente Adres Postcode en plaats

: RHENEN : Postbus 201 : 3910AE RHENEN

Gegevens toezicht

Planning Datum inspectie Opstellen concept inspectierapport Zienswijze houder Vaststelling inspectierapport Verzenden inspectierapport naar houder en oudercommissie Verzenden inspectierapport naar gemeente Openbaar maken inspectierapport

: : : : :

12-11-2014 14-11-2014 27-11-2014 28-11-2014 01-12-2014

: 01-12-2014 : 01-12-2014

9 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 12-11-2014 BSO Pikobello te RHENEN

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De houder heeft in de mail aangegeven akkoord te gaan met de inhoud van het rapport.

10 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang regulier onderzoek 12-11-2014 BSO Pikobello te RHENEN

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.