Inspectierapport De Miniwiek (KDV) Vroonland VK Mijnsheerenland


1 Inspectierapport De Miniwiek (KDV) Vroonland VK Mijnsheerenland Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Binnenmaas Datu...
Author:  Nathan de Boer

0 downloads 43 Views 96KB Size

Recommend Documents


No documents


Inspectierapport De Miniwiek (KDV) Vroonland 2 3271VK Mijnsheerenland

Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek: Status:

Dienst Gezondheid en Jeugd Binnenmaas 25-10-2016 Onderzoek voor registratie Definitief

Inhoudsopgave Het onderzoek ................................................................................................................. 3 Observaties en bevindingen ............................................................................................... 4 Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang .............................................................. 4 Pedagogisch klimaat ..................................................................................................... 5 Personeel en groepen .................................................................................................... 6 Veiligheid en gezondheid ............................................................................................... 7 Accommodatie en inrichting ........................................................................................... 8 Inspectie-items................................................................................................................ 9 Gegevens voorziening ..................................................................................................... 12 Gegevens toezicht .......................................................................................................... 12 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 13

2 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. Beschouwing Algemeen Peuteropvang De Miniwiek is onderdeel van Spelenderwijs, stichting peuterspeelzalen Hoeksche Waard. De Miniwiek biedt verzorging en opvoeding en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2–4 jaar in de gemeente Binnenmaas. Tot 1 januari 2017 staat De Miniwiek ingeschreven als peuterspeelzaal. Huidige inspectie In opdracht van de gemeente Binnenmaas heeft er een inspectie plaats gevonden in het kader van de harmonisatie peuteropvang. Het betreft een inspectie voor registratie. Uit onderzoek is gebleken dat De Miniwiek redelijkerwijs voldoet aan de getoetste voorwaarden van de Wet Kinderopvang. Per 1 januari 2017 zal De Miniwiek geregistreerd zijn als kinderdagverblijf. Advies aan College van B&W Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

3 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

Observaties en bevindingen Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang

Kinderopvang in de zin van de wet Het betreft bij Spelenderwijs peuteropvang, waarbij verzorging en opvoeding wordt geboden en een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden binnen het domein kinderopvang in de zin van de wet.

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving Er loopt een handhavingstraject jegens de houder. De aard van de tekortkoming heeft geen invloed op de registratie van deze locatie.

4 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid Spelenderwijs heeft een pedagogisch beleidsplan vastgesteld waarin de visie is vastgelegd. Elk kind is uniek, sterk en actief, met veel mogelijkheden, verlangens en wensen. De visie is dat de peuter en zijn ontwikkeling centraal staat. Ieder kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn en zich verder te ontwikkelen tot een zelfstandig individu. De vier wettelijk vastgestelde competenties zijn concreet en observeerbaar opgenomen in het beleidsplan. Deze competenties zijn gericht op het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de overdracht van normen en waarden tijdens de opvang. Tevens zijn in het beleidsplan praktische onderwerpen opgenomen over bijvoorbeeld de beroepskracht-kind-ratio, het wennen, het vierogenprincipe. Ook de groepsgrootte en leeftijdsopbouw zijn beschreven. Per locatie is er een werkplan opgesteld met daarin locatiegebonden afspraken. Per 1 juli 2015 zijn voorwaarden opgenomen in de Wet kinderopvang over observeren, signaleren en doorverwijzen van kinderen in de kinderopvang. Spelenderwijs heeft deze onderwerpen in het pedagogisch beleid verantwoord. Gebruikte bronnen: • Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Mw. J. Groenenberg) • Pedagogisch beleidsplan

5 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag De houder beschikt over een verklaring omtrent het gedrag rechtspersoon. Op het moment van de aanvraag tot exploitatie was de verklaring niet ouder dan twee maanden. Gebruikte bronnen: • Verklaringen omtrent het gedrag (rechtspersoon 9 september 2016)

6 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in april 2016. De inventarisaties zijn uitgevoerd betreffende de actuele situatie. De gehanteerde itemlijsten voldoen aan de wettelijke criteria en bevatten items uit verschillende verplichte thema's zoals verbranding, stoten, snijden, infectieziekten en medisch handelen. De houder hanteert voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s de digitale Risicomonitor. Tijdens het onderzoek na registratie zal de risico-inventarisatie in de praktijk beoordeeld worden. Gebruikte bronnen: • Risico-inventarisatie veiligheid (april 2016) • Risico-inventarisatie gezondheid (april 2016)

7 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

Accommodatie en inrichting

Binnenruimte Bij peuteropvang De Miniwiek worden peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen. De peuteropvang maakt gebruik van 1 groepsruimte met een oppervlakte van 60 vierkante meter. Voor 16 kinderen is minimaal 56 vierkante meter nodig. De binnenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er wordt voldaan aan de onderzochte wettelijke eisen omtrent de binnenspeelruimte.

Buitenspeelruimte De buitenspeelruimte heeft een oppervlakte van 171 vierkante meter. Voor 16 kinderen is minimaal 48 vierkante meter nodig. De buitenruimte wordt gedeeld met het kinderdagverblijf Vroonland van Kibeo. De buitenspeelruimte is aangrenzend en passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er wordt voldaan aan de wettelijke eisen omtrent de buitenspeelruimte. Gebruikte bronnen: • Observaties (jaarlijks inspectiebezoek) • Plattegrond • Interview Mw. J. Groenenberg

8 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

Inspectie-items Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang Kinderopvang in de zin van de wet De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. (art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kinderen. (art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen. (art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn vestiging(en) te voorkomen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleid De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

9 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub i Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

10 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting Binnenruimte Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

11 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening Website Aantal kindplaatsen Gesubsidieerde voorschoolse educatie Gegevens houder Naam houder Adres houder Postcode en plaats KvK nummer Aansluiting geschillencommissie

: : : :

De Miniwiek http://www.spelenderwijshw.nl 16 Ja

: Spelenderwijs, stichting peuterspeelzalen Hoeksche Waard : Biezenvijver 5 : 3297GK Puttershoek : 51513773 : Ja

Gegevens toezicht Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Onderzoek uitgevoerd door

: : : : :

Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente Adres Postcode en plaats

: Binnenmaas : Postbus 5455 : 3299ZH MAASDAM

Planning Datum inspectie Opstellen concept inspectierapport Vaststelling inspectierapport Verzenden inspectierapport naar houder Verzenden inspectierapport naar gemeente Openbaar maken inspectierapport

: : : : :

Dienst Gezondheid en Jeugd Postbus 166 3300AD DORDRECHT 078-7708500 M. van Maurik

25-10-2016 01-11-2016 01-11-2016 01-11-2016 01-11-2016

: 22-11-2016

12 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

13 van 13 Inspectierapport dagopvang onderzoek voor registratie 25-10-2016 De Miniwiek te Mijnsheerenland

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.