Inspectierapport Gastouderbureau Joekie V.O.F. (GOB) Nachtegaalstraat BP GELEEN Registratienummer


1 Inspectierapport Gastouderbureau Joekie V.O.F. (GOB) Nachtegaalstraat BP GELEEN Registratienummer Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van g...
Author:  Johan Verhoeven

0 downloads 64 Views 400KB Size

Recommend Documents


No documents


Inspectierapport Gastouderbureau Joekie V.O.F. (GOB) Nachtegaalstraat 122 6165BP GELEEN Registratienummer 462092252

Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek: Status: Datum vaststelling inspectierapport:

GGD Zuid Limburg Sittard-Geleen 06-12-2016 Jaarlijks onderzoek Definitief 08-12-2016

Inhoudsopgave Het onderzoek .................................................................................................................... 3 Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 Pedagogisch beleid .......................................................................................................... 4 Personeel ....................................................................................................................... 5 Veiligheid en gezondheid .................................................................................................. 6 Ouderrecht ..................................................................................................................... 7 Kwaliteit gastouderbureau ................................................................................................ 8 Inspectie-items ................................................................................................................... 9 Gegevens voorziening ......................................................................................................... 12 Gegevens toezicht .............................................................................................................. 12 Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau .......................................................................... 13

2 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd jaarlijks onderzoek. In dit inspectierapport zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een zogeheten risicogestuurd toezicht. Bij het onderzoek is de nadruk gelegd op de voorwaarden met betrekking tot de kwaliteitscriteria en de administratie van het gastouderbureau, aangevuld met items van het personeel, informatie, de meldcode kindermishandeling, klachten en geschillen en eventuele aandachtspunten uit vorige inspecties. De itemlijst geeft aan welke voorwaarden tijdens dit onderzoek zijn beoordeeld. Beschouwing Deze beschouwing beschrijft de resultaten van de inspectie bij gastouderbureau Joekie. Na de feiten over het gastouderbureau volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. Gastouderbureau Joekie is een kleine onderneming ( v.o.f.) gevestigd te Geleen. De houders zijn samen met de bemiddelingsmedewerker verantwoordelijk voor de begeleiding en bemiddeling van de gast- en vraagouders. Bij het gastouderbureau zijn 78 gastouders aangesloten die opvang bieden aan 334 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staat gastouderbureau Joekie geregistreerd sinds 05-11-2010. Bevindingen: Gastouderbureau Joekie voldoet op alle getoetste voorwaarden aan de eisen van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Advies aan College van B&W Geen handhaving.

3 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

Observaties en bevindingen Pedagogisch beleid Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen met betrekking tot het domein ‘pedagogisch beleid’. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst: 

Pedagogische praktijk

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Pedagogische praktijk De gastouders krijgen bij intake een informatieklapper met documenten overhandigd, waaronder het pedagogische beleidsplan. De houder bespreekt dit met de gastouder. Bij het halfjaarlijks evaluatiemoment wordt de kennis van het pedagogisch beleidsplan getest aan de hand van een gesprek waarin verschillende kwesties aan de orde komen. Eenmaal per jaar is er een gastouderdag met workshops over o.a. pedagogisch beleid. Conclusie: De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het pedagogisch beleid uitvoeren. Gebruikte bronnen:  Vragenlijst houder gastouderbureau  Interview houder gastouderbureau (Mevrouw M. Vroemen en mevrouw J. van Ek)

4 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

Personeel Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel'. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:  

Verklaringen omtrent het gedrag Personeelsformatie per gastouder

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Verklaring omtrent het gedrag Uit het onderzoek blijkt dat de houders (en bemiddelingsmedewerkers) beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Conclusie: Deze verklaring omtrent het gedrag voldoet aan de gestelde voorwaarden. Personeelsformatie per gastouder Uit het gesprek blijkt dat de houder op jaarbasis minimaal 16 uur besteedt aan begeleiding en bemiddeling van de gastouders. Conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarde voor personeelsformatie per gastouder. Gebruikte bronnen:  Vragenlijst houder gastouderbureau  Interview houder gastouderbureau (Mevrouw M. Vroemen en mevrouw J. van Ek)  Verklaringen omtrent het gedrag

5 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

Veiligheid en gezondheid Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en gezondheid’. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:  

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid Meldcode kindermishandeling

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder maakt voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s gebruik van het model van de MO-groep versie 2007. De risico inventarisatie wordt opgesteld voor aanvang van de opvang of bij een wijziging in het huis van de opvang. De houder of de bemiddelingsmedewerker zorgen dat de gastouder handelt volgens de opgestelde risico-inventarisatie door het bespreken van de veiligheids-en gezondheidsrisico's op locatie, door het vaststellen van te nemen maatregelen (actieplan) en door de controle hierop. Uit de steekproef is gebleken dat de dossiers van de gastouders een originele, actuele en ondertekende risico-inventarisatie (RIE) bevatten. De risico-inventarisaties zijn in tweevoud opgemaakt. Conclusie: De houder draagt er zorg voor dat vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks een risicoinventarisatie wordt uitgevoerd en dat gastouders handelen volgens de opgestelde risicoinventarisatie. Meldcode kindermishandeling De houder hanteert de meest recente versie van de meldcode van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De sociale kaart is ingevuld en aanpassingen naar de eigen organisatie zijn doorgevoerd. Alle gastouders zijn door de houder op de hoogte gebracht van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld met handleiding. De documenten zijn via de website inzichtelijk en bij intake krijgen de gastouders een informatieklapper met alle beleidsstukken waaronder de meldcode kindermishandeling en huisdelijk geweld. Het onderwerp wordt tijdens huisbezoeken besproken. Tevens heeft de houder d.d. 15-10-2016 een themabijeenkomst georganiseerd voor alle gastouders betreffende dit onderwerp. Conclusie: De vastgestelde meldcode voldoet aan de gestelde voorwaarden en de houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij de gastouders. Gebruikte bronnen:  Vragenlijst houder gastouderbureau  Interview houder gastouderbureau (Mevrouw M. Vroemen en mevrouw J. van Ek)  Risico-inventarisatie veiligheid  Risico-inventarisatie gezondheid  Meldcode kindermishandeling

6 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

Ouderrecht Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Ouderrecht'. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:  

Informatie Klachten en geschillen 2016

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Informatie De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat. De houder brengt de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze (via website en nieuwsbrief) onder de aandacht van de ouders. Conclusie: De houder voldoet voor de getoetste items aan de wettelijke eisen op het gebied van informatie aan de ouders. Klachten en geschillen 2016 Gastouderbureau Joekie heeft een interne klachtenregeling en is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie. Conclusie: De houder voldoet voor de getoetste voorwaarden aan de wettelijke eisen van klachten en geschillen. Gebruikte bronnen:  Vragenlijst houder gastouderbureau  Interview houder gastouderbureau (Mevrouw M. Vroemen en mevrouw J. van Ek)  Informatiemateriaal voor ouders  Website (www.joekie.com)  Nieuwsbrieven  Klachtenregeling

7 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

Kwaliteit gastouderbureau Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein 'Kwaliteit gastouderbureau'. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen getoetst:  

Kwaliteitscriteria Administratie gastouderbureau

Per aspect wordt eerst de praktijk beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Kwaliteitscriteria Uit een steekproef van een aantal dossiers blijkt dat het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouders en de jaarlijkse mondelinge evaluatie met de vraagouders door de houder schriftelijk worden vastgelegd en in de desbetreffende dossiers worden bewaard. Conclusie: De houder van het gastouderbureau voldoet aan de kwaliteitscriteria. Administratie gastouderbureau Uit een steekproef van een aantal dossiers van zowel gastouders als vraagouders is gebleken dat de houder er zorg voor draagt dat de administratie compleet is. Het gastouderbureau vervult de kassiersfunctie en er zijn overzichten van alle bemiddelde kinderen en aangesloten gastouders. De contracten met de vraagouders, de kopieën van de verklaringen omtrent het gedrag van de gastouders en huisgenoten en ondertekende risico-inventarisaties bevinden zich eveneens in de dossiers. Alle informatie is op de vestiging aanwezig. Conclusie: De administratie van het gastouderbureau voldoet voor de getoetste voorwaarden aan de wettelijke eisen. Gebruikte bronnen:  Vragenlijst houder gastouderbureau  Interview houder gastouderbureau (Mevrouw M. Vroemen en mevrouw J. van Ek)  Website (www.joekie.com)

8 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

Inspectie-items Pedagogisch beleid Pedagogische praktijk De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders het pedagogisch beleid uitvoeren. (art 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Personeel Verklaring omtrent het gedrag De houder en personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het gastouderbureau exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013. (art 1.56 lid 3 en 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Personeelsformatie per gastouder De houder van het gastouderbureau draagt er zorg voor dat er per aangesloten gastouder op jaarbasis tenminste 16 uur wordt besteed aan begeleiding en bemiddeling. (art 1.56 lid 7 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; artikel 11b lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de veiligheidsrisico’s door een bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. (art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2 en 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie veiligheid. (art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor een inventarisatie van de gezondheidsrisico’s door een bemiddelingsmedewerker van het bureau vóór aanvang van de opvang en daarna jaarlijks voor elke woning waar gastouderopvang plaatsvindt. (art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 2, 1.56b lid 6 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder draagt er zorg voor dat alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders handelen volgens de opgestelde risico-inventarisatie gezondheid. (art 1.49 lid 3 sub a, 1.56 lid 1 en 1.56b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen. (art 1.51a lid 1 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij het personeel. (art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

9 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode bij alle bij zijn gastouderbureau aangesloten gastouders. (art 1.51a lid 4 en 1.56 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik ervan. (art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Ouderrecht Informatie De houder laat in de schriftelijke overeenkomst met de vraagouder duidelijk zien welk deel van het betaalde bedrag naar het gastouderbureau gaat (uitvoeringskosten) en welk deel van het betaalde bedrag naar de gastouder gaat. (art 1.56 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11b Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. (art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen 2016 De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: - een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; - de overeenkomst tussen de houder en de ouder. (art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder van een gastouderbureau is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van: a) geschillen tussen houder en ouder over: - een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke adviesrecht. (art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Kwaliteit gastouderbureau Kwaliteitscriteria De houder draagt er zorg voor dat ieder opvangadres minstens twee maal per jaar wordt bezocht, waarbij het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder een onderdeel is van één van deze bezoeken. (art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub d en f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder evalueert jaarlijks mondeling de gastouderopvang met de vraagouders en legt deze schriftelijk vast. (art 1.56 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 9 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11a lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Administratie gastouderbureau De administratie van het gastouderbureau bevat een schriftelijke overeenkomst per vraagouder. (art 1.52 lid 1 en 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub c Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De administratie van het gastouderbureau bevat kopieën van de verklaringen omtrent gedrag van de gastouders en andere personen zoals huisgenoten van 18 jaar en ouder die op hetzelfde adres hun hoofdverblijf hebben, vrijwilligers en stagiair(e)s. (art 1.56 en 1.56b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub b Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

10 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van de vraagouders aan het gastouderbureau inzichtelijk. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub d Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

In de administratie van het gastouderbureau is de betaling van het gastouderbureau aan de gastouder inzichtelijk. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub e Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De administratie van het gastouderbureau bevat een door de gastouder en bemiddelingsmedewerker ondertekende versie van iedere risico-inventarisatie. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 7 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 11 lid 3 en 2 sub c Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub d Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij dat gastouderbureau werkzame beroepskrachten. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub a Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij het gastouderbureau ingeschreven kinderen. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 2 sub f Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De administratie van het gastouderbureau bevat één overzicht van alle bij dat gastouderbureau aangesloten gastouders. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub a Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per voorziening voor gastouderopvang. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub f Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De administratie van het gastouderbureau bevat een jaaroverzicht per vraagouder. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 3 sub g Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De administratie van het gastouderbureau is zodanig ingericht dat de gegevens tijdig kunnen worden verstrekt ter controle op de naleving van de wettelijke eisen die voor het gastouderbureau gelden. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 1 Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het gastouderbureau stelt de administratie onverwijld beschikbaar op verzoek van de toezichthouder indien deze niet op de plaats van de vestiging aanwezig is. (art 1.56 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 11 lid 4 Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

11 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening Website Aantal kindplaatsen

: Gastouderbureau Joekie V.O.F. : http://www.joekie.com :

Gegevens houder Naam houder Website KvK nummer Aansluiting geschillencommissie

: : : :

Johanna Maria Lamberta Vroemen en J. van Ek www.joekie.com 66639964 Ja

Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Onderzoek uitgevoerd door

: : : : :

GGD Zuid Limburg Postbus 2022 6160HA GELEEN 046-8506666 B Chambille

Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente Adres Postcode en plaats

: Sittard-Geleen : Postbus 18 : 6130AA SITTARD

Gegevens toezicht

Planning Datum inspectie Opstellen concept inspectierapport Zienswijze houder Vaststelling inspectierapport Verzenden inspectierapport naar houder Verzenden inspectierapport naar gemeente Openbaar maken inspectierapport

: : : : : :

06-12-2016 06-12-2016 Niet van toepassing 08-12-2016 12-12-2016 12-12-2016

: 19-12-2016

12 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

Bijlage: Zienswijze houder gastouderbureau De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

13 van 13 Definitief inspectierapport gastouderbureau jaarlijks onderzoek 06-12-2016

Gastouderbureau Joekie V.O.F. te GELEEN

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.