Inspectierapport Hoera Heythuysen (KDV) In de Neerakker JE Heythuysen Registratienummer


1 Inspectierapport Hoera Heythuysen (KDV) In de Neerakker JE Heythuysen Registratienummer Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: ...
Author:  Pepijn Claes

0 downloads 2 Views 395KB Size

Recommend Documents


No documents


Inspectierapport

Hoera Heythuysen (KDV) In de Neerakker 2 6093JE Heythuysen Registratienummer 505323825

Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek: Status: Datum vaststelling inspectierapport:

GGD Limburg-Noord Leudal 02-12-2016 Jaarlijks onderzoek Definitief 11-01-2017

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 Het onderzoek ............................................................................................................. 3 Observaties en bevindingen ........................................................................................... 4 Overzicht getoetste inspectie-items ............................................................................... 11 Gegevens voorziening ................................................................................................. 14 Gegevens toezicht ...................................................................................................... 14 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum....................................................................... 15

2 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Het rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risicogestuurd toezicht. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken werken de GGD'en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor risico gestuurd toezicht. Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan. Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.

Beschouwing Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na de feiten over het kindercentrum volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden in het rapport per onderdeel uitgewerkt. Feiten over peuterspeelzaal Peutergroep Hoera 'Neerakker' te Heythuysen. Peutergroep 'de Belhamels' is onderdeel van de koepelorganisatie Hoera Kinderopvang en gevestigd in een multifunctionele voorziening, samen met een basisschool, bibliotheek en buitenschoolse opvang. Conform het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen kunnen er maximaal 16 kinderen worden opgevangen. Het kinderdagverblijf is als VVE-locatie aangemerkt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Op de peuteropvang wordt gewerkt volgens de principes Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Er wordt gewerkt aan de hand van thema's. Ten tijde van de inspectie staat het thema 'Sinterklaas' centraal. Dit blijkt uit de activiteiten en de aankleding in de groep. Inspectiegeschiedenis (2015) Er wordt aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarden (risico-gestuurd) voldaan. Huidige inspectie (2016) Er wordt wederom aan de wettelijke criteria van de getoetste voorwaarden (risico-gestuurd) voldaan. Voor meer informatie is het van belang de toelichting bij de desbetreffende domeinen te lezen. De beroepskrachten tonen tijdens de inspectie een open en transparante houding bij het aanleveren van informatie. Advies aan College van B&W Geen handhaving.

3 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch klimaat’. Binnen dit domein wordt het volgende onderdeel getoetst:  

pedagogische praktijk basis voorwaarden voorschoolse educatie

Per aspect worden eerst de geconstateerde feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Pedagogische praktijk Bij de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2014). Emotionele veiligheid Citaat veldinstrument: de beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan door op de knieën te gaan en te praten met de taal die past bij de leeftijdsgroep. Citaat veldinstrument: er is een aangename sfeer op de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun gemak voelen. Citaat veldinstrument: er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Observatie voorbeelden: de beroepskrachten zitten aan de lage tafel bij de kinderen, één beroepskracht schminkt de kinderen, de andere beroepskracht sluit aan bij het puzzelen. Ze geven de kinderen complimentjes door te zeggen: "Goed zo, wat kun jij dat goed." Bij het einde van de activiteiten wordt er duidelijk gevraagd: "Pietje en pietje , helpen jullie mee met opruimen?" Er worden korte duidelijke opdrachten gegeven. Tevens wordt er een liedje gezongen bij de overgang van activiteiten conform het dagschema (zichtbaar in de groep). Na het opruimen wordt er een pietendans gedaan met de kinderen, de beroepskrachten en kinderen amuseren zich en doen volop mee, er heerst een ontspannen sfeer tussen de kinderen en de beroepskrachten die bijdraagt aan de emotionele veiligheid. Persoonlijke ontwikkeling Citaat veldinstrument: de beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor gesprek en leermomenten. Citaat veldinstrument: de beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft. Observatie voorbeelden: bij de overgang van een activiteit loopt de beroepskracht naar de pictogrammen van Puk en Ko. Ze vraagt aan de kinderen welke activiteit er geweest is en wat ze nu gaan doen. Ze beschrijft wat er op het plaatje te zien is. Verder zie je dat de bijbehorende woorden (geplastificeerd) omtrent het thema 'Sinterklaas' ophangen in de groep. Het thema is goed zichtbaar. Tijdens het vrijspel mogen de kinderen aangeven of ze geschminkt willen worden (als pietje). Er zijn ook enkele kinderen die stoeien in de rusthoek en kinderen die puzzelen. De beroepskracht sluit aan bij het spel van de kinderen. Naderhand wordt er ook nog een 'pietenspel' gedaan. De beroepskracht vraagt aan de kinderen wat er op de plaatjes staat. "Wat staat er op? Een wortel of een paard." 4 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Sociale competentie Citaat veldinstrument: de beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten samenspelen. Op passende wijze( zonder storen) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. De groep als geheel wordt benut voor ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). Voorbeeld observatie: aan het einde van de ochtend wordt de verjaardag van een van de kinderen gevierd in het bijzijn van een ouder. De kinderen zingen samen en mogen 'aan de oren trekken' van de jarige. Verder leren de kinderen op elkaar te wachten bij de traktatie, ze maken actief deel uit van het groepsgebeuren. De beroepskracht zet de kinderen bewust in bij het uitdelen van bijvoorbeeld de instrumenten en de traktatie. De jarige mag 'de traktatie' uitdelen terwijl de andere kinderen in spanning de oogjes gesloten houden. Uit de diverse situaties blijkt dat de kinderen elkaar na doen (ogen dicht doen, op elkaar wachten) met samen spelen, samen leren! Normen en Waarden Citaat veldinstrument: de beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en behoefte van individuele kinderen. Observatie voorbeeld: de beroepskracht herinnert kinderen aan de normen aan waarden die er gelden wanneer een kind zegt: "Ik wil ook", zegt de beroepskracht: "Alstublieft." Tevens worden kinderen die heel bewegelijk zijn herinnert aan het 'op de billen zitten'. Verder blijkt dat enkele kinderen rennen in de groep. De beroepskracht vraagt aan de kinderen: "Mag je rennen in de groep?" Conclusie: De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. Er wordt aan de wettelijke criteria voldaan van bovenstaande competenties ten tijde van de inspectie. Voorschoolse educatie Omvang voorschoolse educatie Het peuterprogramma wordt alle ochtenden aangeboden van 08.30 - 12.00. Kinderen met een VVE-indicatie nemen minimaal 3 dagdelen af, waardoor er aan het minimale aanbod van 10 uur voldaan wordt. Er wordt tenminste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Inzet beroepskrachten De inzet van beroepskrachten in de groep bedraagt (in ieder geval) 1 beroepskracht per 8 kinderen. Groepsgrootte Er kunnen maximaal 16 kinderen op de groep geplaatst worden. Ten tijde van de inspectie zijn er 11 kinderen aanwezig en 2 beroepskrachten. Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten die op de groep werken beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de CAO Kinderopvang. Getuigschrift voorschoolse educatie Alle beroepskrachten die op de groep werken zijn in het bezit van een getuigschrift voorschoolse educatie. De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op De houder heeft een VVE-werk/opleidingsplan opgesteld. In dit werkplan staat onder andere beschreven dat er in de zomer van 2016 een scholing over de 'niet pratende peuter' heeft plaatsgevonden. Verder wordt beschreven welke scholingen er nog meer van toepassing zijn en hoe de kennis tijdens teamoverleggen wordt gedeeld.

5 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

VVE-progamma De VVE-locaties van Hoera Kindercentra werken met het erkende VVE-programma Puk en Ko. Het genoemde VVE-programma is een totaalprogramma; dat wil zeggen dat het gericht is op de brede ontwikkeling van de kinderen. Gebruikte bronnen:  Interview (beroepskrachten)  Observaties (vrijspel, fruit en drinkmoment, viering verjaardag in de kring)  Pedagogisch werkplan  VVE-certificaten  Opleidingsplan voorschoolse educatie

6 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Personeel en groepen Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Personeel en groepen’. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen beoordeeld:   

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) Passende beroepskwalificatie Beroepskracht-kindratio

Per aspect worden eerst de geconstateerde feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Verklaring omtrent het gedrag Uit een steekproef is gebleken dat de VOG's van de 3 beroepskrachten werkzaam op deze peutergroep voldaan aan de gestelde voorwaarden. -4 juni 2013, functie aspecten 84, 86. -11 juni 2013, functie aspecten 84, 86. -05 maart 2014, functie aspecten 84, 86. Conclusie: Er wordt aan de wettelijke criteria omtrent deze voorwaarde voldaan. Passende beroepskwalificatie Uit een steekproef is gebleken dat de 3 beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de cao kinderopvang. - SPW 3 (Sociaal Pedagogisch Werk) - 2x kinderverzorging/ Jeugdverzorging Conclusie: Er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. Opvang in groepen De opvang vindt plaats in één stamgroep van maximaal 16 kindplaatsen. De kinderen nemen vaste dagdelen af met een vaste groepssamenstelling. Conclusie: Er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. Beroepskracht-kindratio Ten tijde van de inspectie (vrijdag ochtend) staan er 15 kinderen gepland op de lijst waarvan 11 kinderen aanwezig zijn met 2 beroepskrachten. Uit (steekproef) de presentielijst van deze week (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) blijkt dat er niet meer dan 16 kinderen worden geplaatst en er wordt voldaan aan de ratio. Er staan altijd 2 beroepskrachten op de groep. Conclusie: Er wordt voldaan aan de wettelijke criteria conform deze voorwaarde.

7 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Gebruikte bronnen:  Interview (beroepskrachten)  Observaties (vrijspel, fruit en drinkmoment, viering verjaardag in de kring)  Verklaringen omtrent het gedrag  Diploma's beroepskrachten  Presentielijsten (week 48)  Personeelsrooster

8 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Veiligheid en gezondheid Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein ‘Veiligheid en Gezondheid'. Binnen dit domein worden de volgende onderdelen beoordeeld:  

kennis van de meldcode kindermishandeling vierogenprincipe in de praktijk

Per aspect worden eerst de geconstateerde feiten beschreven. Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria. Meldcode kindermishandeling De toezichthouder bespreekt de meldcode met beide aanwezige beroepskrachten. Waarvan 1 beroepskracht inhoudelijk goed op de hoogte is van de meldcode en de andere beroepskracht 'in grote lijnen' (matige kennis), maar wel aangeeft dat ze haar kennis van bepaalde documenten weer moet opfrissen, omdat ze enkele maanden met verlof is geweest (opmerking). Overigens weten allebei de beroepskrachten welke stappen ze moeten zetten bij een vermoeden van kindermishandeling. Ook kunnen ze benoemen welke signalen op kindermishandeling kunnen duiden. Conclusie: Er wordt aan de minimale wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan. Vierogenprincipe Ten tijde van de inspectie zijn er 2 beroepskrachten op de groep, uit de presentielijsten blijkt dat dit ook altijd het geval is. Kortom er kan altijd een volwassene mee kijken of mee luisteren. Verder is er sprake van een open en transparant gebouw, er zijn vele ramen en andere aanwezige medewerkers in het gebouw. De peutergroep is gesitueerd in een brede maatschappelijke voorziening (BMV). Conclusie: Er wordt in de praktijk aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan.

9 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Ouderrecht

Klachten en geschillen 2016 De houder is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie. Conclusie: Er wordt aan de wettelijke criteria van deze voorwaarde voldaan.

10 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Overzicht getoetste inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.

(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. OF Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. OF De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

11 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013. (art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen De opvang vindt plaats in stamgroepen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; - 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid Meldcode kindermishandeling De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. (art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

12 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Vierogenprincipe De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht Klachten en geschillen 2016 De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie voor het behandelen van: a) geschillen tussen houder en ouder over: - een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; - de overeenkomst tussen de houder en de ouder; b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke adviesrecht. (art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

13 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening Website Aantal kindplaatsen Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: : : :

Hoera Heythuysen http://www.hoerakindercentra.nl 16 Ja

Gegevens houder Naam houder Adres houder Postcode en plaats Website KvK nummer Aansluiting geschillencommissie

: : : : : :

Stichting Hoera kindercentra Kerkstraat 32 5981CG Panningen www.hoerakindercentra.nl 14119365 Ja

Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Onderzoek uitgevoerd door

: : : : :

GGD Limburg-Noord Postbus 1150 5900BD VENLO 088-1191200 E Dekkers

Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente Adres Postcode en plaats

: Leudal : Postbus 3008 : 6093ZG HEYTHUYSEN

Gegevens toezicht

Planning Datum inspectie Opstellen concept inspectierapport Zienswijze houder Vaststelling inspectierapport Verzenden inspectierapport naar houder Verzenden inspectierapport naar gemeente Openbaar maken inspectierapport

: : : : : :

02-12-2016 04-01-2017 Niet van toepassing 11-01-2017 11-01-2017 11-01-2017

: 18-01-2017

14 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

15 van 15 Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 02-12-2016 Hoera Heythuysen te Heythuysen

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.