Inspectierapport Koning Achilles (BSO) Groeneweg RN VEEN Registratienummer


1 Inspectierapport Koning Achilles (BSO) Groeneweg RN VEEN Registratienummer Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Aalburg Datum ...
Author:  David Koster

0 downloads 4 Views 373KB Size

Recommend Documents


No documents


Inspectierapport

Koning Achilles (BSO) Groeneweg 2 4264RN VEEN Registratienummer 888338569

Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek: Status: Datum vaststelling inspectierapport: PVE_ID211982

GGD West-Brabant Aalburg 01-12-2016 Jaarlijks onderzoek Definitief 15-12-2016

Inhoudsopgave Het onderzoek ................................................................................................................. 3 Observaties en bevindingen ............................................................................................... 4 Pedagogisch klimaat ..................................................................................................... 4 Personeel en groepen .................................................................................................... 6 Inspectie-items................................................................................................................ 7 Gegevens voorziening ....................................................................................................... 9 Gegevens toezicht ............................................................................................................ 9 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 10

2 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-12-2016 Koning Achilles te VEEN

Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Beschouwing Deze beschouwing beschrijft de resultaten bij de uitgevoerde inspectie. Na feiten over dit kindercentrum en de inspectie geschiedenis volgen de belangrijkste bevindingen. Deze worden elders in het rapport per domein verder uitgewerkt. Feiten over kindercentrum Buitenschoolse Opvang (BSO) Koning Achilles is onderdeel van Stichting Kindercentrum Camelot en is gehuisvest in het Dorpshuis aan de Groeneweg te Veen. De BSO kan maximaal 20 kinderen opvangen in de leeftijd van 4-12 jaar. Ruimten De BSO heeft de beschikking over een groepsruimte met een bruto oppervlakte van 156 m². Daarnaast is er de beschikking over een groot buitenterrein. Inspectiegeschiedenis 07-08-2014: aangekondigd onderzoek voor registratie, geen overtredingen geconstateerd. 18-11-2014: aangekondigd onderzoek na registratie, geen overtredingen geconstateerd. 07-09-2015: jaarlijks onderzoek. Er is een overtreding geconstateerd op het domein Ouderrecht, item oudercommissie. Bevindingen op hoofdlijnen Tijdens de huidige jaarlijkse inspectie dd. 01-12-2016 voldoet de houder aan alle getoetste wettelijke eisen. Advies aan College van B&W Geen handhaving.

3 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-12-2016 Koning Achilles te VEEN

Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Binnen het domein pedagogisch klimaat is het beleidsplan beoordeeld of is voldaan aan de wettelijke eisen. Bij de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra 4-12 jaar van GGD-GHOR Nederland, versie januari 2015. Hierin staan specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd met betrekking tot: emotionele veiligheid; persoonlijke competentie; sociale competentie; overdracht van normen en waarden. Pedagogische praktijk Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. Ter verduidelijking van de beoordeelde pedagogische praktijk volgen enkele voorbeelden van observaties die door de toezichthouder op locatie zijn waargenomen. De observatie heeft plaatsgevonden op donderdag 01-12-2016 vanaf 16:00 uur. Aanwezig zijn 9 kinderen, 1 beroepskracht en een maatschappelijk stagiaire (middelbare school, ca. 40 uur stage). Emotionele veiligheid Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. Praktijk De kinderen zijn op hun gemak in de groep. Een groepje is aan het kleuren, anderen spelen met lego-auto's, twee spelen een fifa-voetbalspel en een aantal volgt een pietenspel c.q. -circuit. Ze zijn zowel rustig als enthousiast aan het spelen. De beroepskracht heeft aandacht voor elk groepje kinderen en reageert op wat ze ziet. Tijdens het friet eten wordt er volop gekletst en grapjes gemaakt (o.a. over de aantallen kipnuggets). Conclusie Op basis van de observatie is gebleken dat op de buitenschoolse opvang de emotionele veiligheid voldoende is gewaarborgd. Persoonlijke competentie Er is wederzijdse interactie tussen de beroepskracht en individuele kinderen. Praktijk De beroepskracht stimuleert de kinderen die nog het pietencircuit volgen en reageert enthousiast wanneer de oefening lukt. Ze ondersteunt kinderen bij wie het nog niet de eerste keer lukt. Een klein meisje dat voor het eerst op de groep is krijgt extra aandacht van de beroepskracht en wordt ook getroost en mag aan tafel naast de beroepskracht zitten: "Bof jij even dat je hier lekker frietjes mag eten!" Conclusie Op basis van de observatie is gebleken dat op de buitenschoolse opvang de persoonlijke competentie voldoende is gewaarborgd.

4 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-12-2016 Koning Achilles te VEEN

Sociale competentie De beroepskracht ondersteunt de kinderen in hun onderlinge interactie. Praktijk De beroepskracht gaat actief het contact met de kinderen aan en toont interesse in wat de kinderen aan het doen zijn. De knutsel- en kleuractiviteiten bieden gelegenheid tot samenwerken, rekening houden met elkaar en elkaar helpen. Tijdens het friet eten is er volop gelegenheid sociale vaardigheden te oefenen. Er wordt gezamenlijk gegeten en met elkaar gepraat. De beroepskracht reageert op wat de kinderen elkaar vertellen en vraagt kinderen ook rekening met elkaar te houden: beetje opschuiven zodat een ander kind ook een plaatsje heeft, compliment voor degene die wat friet geeft aan een ander. Conclusie Op basis van de observatie is gebleken dat op de buitenschoolse opvang de sociale competentie voldoende is gewaarborgd. Overdracht van waarden en normen Oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samenzijn. Praktijk De beroepskracht vraag een kind om haar te helpen en de fritessaus uit de keuken te halen en op tafel te zetten. Andere kinderen wordt gevraagd om recht aan tafel te gaan zitten. De kinderen vragen netjes aan elkaar: "Mag ik asjeblieft de mayo?" De kinderen wordt geleerd niet met volle mond te praten. Conclusie Op basis van de observatie is gebleken dat op de buitenschoolse opvang de overdracht van waarden en normen voldoende is gewaarborgd.

Gebruikte bronnen:  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke  Observaties  Pedagogisch beleidsplan

5 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-12-2016 Koning Achilles te VEEN

Personeel en groepen Binnen het domein personeel en groepen zijn de medewerkers gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie. De beroepskracht-kind-ratio en de stamgroepen zijn beoordeeld door middel van presentielijsten en personeelsroosters. Er is beoordeeld of de praktijk met de theorie overeenkomt. Verklaring omtrent het gedrag Tijdens de inspectie zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten en van de stagiaire ingezien. De verklaringen omtrent het gedrag voldoen aan de wettelijke eisen. Passende beroepskwalificatie Tijdens de inspectie zijn de diploma’s van de beroepskracht ingezien. De beroepskracht beschikt over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. Opvang in groepen De buitenschoolse opvang heeft één basisgroep die bestaat uit maximaal 20 kinderen. In de praktijk zijn het er maximaal 10 volgens de houder. De omvang en de samenstelling voldoen aan de wettelijke eisen. Beroepskracht-kindratio Uit de aanwezigheidslijsten van de kinderen en de roosters van de beroepskrachten van week 47 en 48 en tijdens de inspectie, blijkt dat de beroepskracht-kind-ratio op de groepen voldoet aan de wettelijke eisen.

Gebruikte bronnen:  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke  Observaties  Verklaringen omtrent het gedrag  Diploma's beroepskrachten  Plaatsingslijsten  Presentielijsten  Personeelsrooster

6 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-12-2016 Koning Achilles te VEEN

Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013. (art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger is niet ouder dan twee jaar. (art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen Ieder kind behoort bij een basisgroep. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

7 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-12-2016 Koning Achilles te VEEN

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. - 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

8 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-12-2016 Koning Achilles te VEEN

Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening Website Aantal kindplaatsen

: Koning Achilles : http://www.kindercentrumcamelot.nl : 20

Gegevens houder Naam houder Adres houder Postcode en plaats KvK nummer Aansluiting geschillencommissie

: : : : :

Stichting Kindercentrum Camelot Akkerstraat 11 a 4265HZ GENDEREN 18069605 Ja

Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Onderzoek uitgevoerd door

: : : : :

GGD West-Brabant Postbus 3024 5003DA Tilburg 076-5282000 P. van Eggelen

Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente Adres Postcode en plaats

: Aalburg : Postbus 40 : 4260AA WIJK EN AALBURG

Gegevens toezicht

Planning Datum inspectie Opstellen concept inspectierapport Zienswijze houder Vaststelling inspectierapport Verzenden inspectierapport naar houder Verzenden inspectierapport naar gemeente Openbaar maken inspectierapport

: : : : : :

01-12-2016 13-12-2016 15-12-2016 15-12-2016 21-12-2016 21-12-2016

: 05-01-2016

9 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-12-2016 Koning Achilles te VEEN

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. Goede morgen, Wij zijn als organisatie tevreden over de uitkomst van de GGD controle. Met vriendelijke groet, Ineke van ’t Noordende Kindercentrum Camelot Akkerstraat 11a 4265 HZ Genderen 0416-351524

10 van 10 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 01-12-2016 Koning Achilles te VEEN

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.