Inspectierapport Sterretje (KDV) Ockenburg TG DORDRECHT Registratienummer


1 Inspectierapport Sterretje (KDV) Ockenburg TG DORDRECHT Registratienummer Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordr...
Author:  Greta de Coninck

0 downloads 4 Views 90KB Size

Recommend Documents


No documents


Inspectierapport Sterretje (KDV) Ockenburg 44 3328TG DORDRECHT Registratienummer 113932194

Toezichthouder: In opdracht van gemeente: Datum inspectie: Type onderzoek: Status:

Dienst Gezondheid en Jeugd Dordrecht 15-11-2016 Jaarlijks onderzoek Definitief

Inhoudsopgave Het onderzoek .................................................................................................................... 3 Observaties en bevindingen .................................................................................................. 4 Pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 4 Personeel en groepen ....................................................................................................... 6 Inspectie-items ................................................................................................................... 7 Gegevens voorziening .......................................................................................................... 9 Gegevens toezicht ............................................................................................................... 9 Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum ............................................................................. 10

2 van 10 Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-11-2016 Sterretje te DORDRECHT

Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Beschouwing Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Beschouwing Algemeen Kinderdagverblijf Sterretje is onderdeel van Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht. Sinds 2013 biedt Sterretje peuteropvang aan volgens de Wet Kinderopvang. Kinderdagverblijf Sterretje is gehuisvest in basisschool de Keerkring. Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 peutergroepen. Gedurende de week maken de groepen afzonderlijk van elkaar gebruik van dezelfde groepsruimte. De groepen bestaan uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Op de groep wordt gewerkt met de VVE-methode Piramide. Inspectiehistorie September 2014; inspectie voor registratie in verband met de verhuizing, geen overtredingen geconstateerd. December 2014; jaarlijks onderzoek op alle voorwaarden uit de Wet Kinderopvang; geen oudercommissie ingesteld. Houder heeft wel inspanningen verricht waardoor het advies "niet handhaven" is. In oktober 2015 heeft de jaarlijkse inspectie plaats gevonden. Deze inspectie betrof een onaangekondigd bezoek op locatie. Er is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het het instellen van een oudercommissie. Huidige inspectie In november 2016 heeft er een jaarlijkse inspectie plaats gevonden. Tijdens deze inspectie zijn enkel de kernzaken uit de Wet Kinderopvang getoetst. Op de groep hing een prettige sfeer. De beroepskrachten waren actief met de kinderen aan het spelen en betrokken op de kinderen. De beroepskrachten laten zien oog te hebben voor de ontwikkeling van het individuele kind en passen hun handelen hierop aan. Er zijn geen overtredingen geconstateerd. Advies aan College van B&W Geen handhaving.

3 van 10 Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-11-2016 Sterretje te DORDRECHT

Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier basiscompetenties uit de Wet Kinderopvang waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen: namelijk emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden. Ter illustratie van de bevindingen worden deze competenties hieronder toegelicht met een voorbeeld. Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand gekomen door waarnemingen tijdens de observatie op de groep. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de beroepskrachten. De ontwikkeling van (zorg)kinderen worden besproken met de kwaliteitsmedewerker en eventueel met Careyn. Er is hierbij onder andere aandacht voor het pedagogisch handelen. Daarnaast is er een maandelijks teamoverleg waarbij het pedagogisch beleid aan bod komt. De observatie heeft plaatsgevonden op groep 3 tijdens het fruit eten, vrij spelen, gymmen, de kring en de afsluiting van de dag.

Pedagogische praktijk Emotionele veiligheid Kinderen worden gezien en gehoord door de beroepskrachten en ondersteunen het kind waar nodig. Tijdens een pietenspel zegt een kind “ik ben moe”. “Ben je er moe van! Kom doe ik de voeten en doe jij de armen” zegt de beroepskracht. Wanneer het kind is gelukt de piet te maken geeft de beroepskracht het kind een compliment. Wanneer de beroepskracht een kind ziet drentelen vraagt ze aan het kind “moet je misschien plassen?”. Wanneer een kindje de pietenmuts half voor haar ogen heeft zitten vraagt de beroepskracht aan het kind of ze nu nog wel iets kan zien en helpt haar vervolgens met de muts. De beroepskrachten benaderen de kinderen op een positieve wijze en sluiten op een passende wijze aan op de behoefte en interesse van het kind. Wanneer een kind tijdens het fruit eten zegt dat hij niet van kaki(fruitsoort) houdt zegt de beroepskracht “nee hou je niet van kaki?”. Het kind zegt wel van banaan te houden. “Nou kom maar hier!” zegt de beroepskracht en het kind mag vervolgens een stukje banaan komen pakken. Een kind komt de klompen die ze gevonden heeft laten zien aan de beroepskracht. “Wat zijn dat?” vraagt het kind. “Klompjes” beantwoordt de beroepskracht. Het kind vindt de klompjes interessant. “Wil je de klompjes aan?” vraagt de beroepskracht. De beroepskracht helpt vervolgens met de klompjes. “Ga maar lopen, dan maak je muziek” zegt de beroepskracht. Beroepskrachten hebben aandacht voor kinderen. Kinderen vertellen uit zichzelf verhalen aan de beroepskrachten en gaan hier op in. Kind zegt tijdens de kring “ik heb pijn” en laat het zien. “Wat heb je gedaan?” vraagt de beroepskracht. “vallen” zegt het kind. Waarop beroepskracht meelevend zegt “oh nee, gevallen!”. De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met voor de kinderen bekende onderdelen en vertrouwde rituelen. Voorbeelden zijn; tijdens het opruimen wordt er het bekende opruimlied afgespeeld, voor het fruit eten gaan de kinderen handen wassen en zingen de kinderen het fruitliedje. Aan het eind van de speelochtend bij het haalmoment hebben de beroepskrachten aandacht voor de ouders/verzorger. Geven eventueel een korte overdracht en een beroepskracht informeert bij een ouder naar de thuissituatie. Hieruit blijkt dat beroepskrachten betrokken zijn. Persoonlijke competentie Beroepskrachten bieden gedurende de dag diverse bij de leeftijd passende, uitdagende en voor de kinderen aantrekkelijke activiteiten aan waar kinderen zelf uit mogen kiezen. Zo is er omdat het sinterklaas is, van een kamertje een sinterklaashuis gemaakt met onder andere; een open haard, bed, tafel, stoelen, servies en sinterklaas- en pietenverkleedkleren. Een aantal kinderen gaan met een beroepskracht sinterklaasjes plakken waarbij beroep gedaan wordt op het creatieve vermogen en de motorische ontwikkeling van het kind. Een andere beroepskracht is met een kind het pietenspel aan het doen waarbij de cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd. De beroepskrachten proberen de kinderen eerst zelf na te laten denken door 4 van 10 Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-11-2016 Sterretje te DORDRECHT

vragen te stellen aan het kind en prikkelende opmerkingen te maken. “Oh nee! De piet heeft nog geen voeten” zegt de beroepskracht. Wanneer het kind iets niet kan vinden zegt de beroepskracht “Oh oh, hoe kan dat nou!?” en moedigt het kind aan “Goed zoeken!”. De beroepskrachten hebben zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Een beroepskracht geeft aan dat sommige kinderen extra gestimuleerd moeten worden, omdat ze anders zelf niet tot spel komen. De beroepskracht stimuleert een plakactiviteit bij een kind. De beroepskrachten stimuleren de zelfstandigheid van de kinderen door ze zelf de dingen te laten proberen. Zoals hun handen wassen, schoenen uit doen en spelmaterialen opruimen nadat ze ermee gespeeld hebben. Wanneer het kind iets niet lukt geeft de beroepskracht heldere instructies om het kind te ondersteunen. Beroepskracht; “Eerst lijm erop en dan je blaadje plakken”. Wanneer het kind iets lukt geeft de beroepskracht een compliment. Er is gedurende de dag veel aandacht voor de taalontwikkeling. De beroepskrachten verwoorden veel, zingen themagerichte liedjes met de kinderen en lezen een themagericht boek voor. Tijdens het verhaal betrekt de beroepskracht de kinderen bij het verhaal middels vragen over het verhaal. De betrokkenheid van de kinderen tijdens het verhaal is hoog. Sociale competentie Kinderen worden gestimuleerd samen te spelen. Tijdens het kiesmoment laat de beroepskracht een kind een ander kind kiezen die met haar mee mag spelen in het sinterklaashuis. Gedurende de kringmomenten is er ruimte voor interactie tussen en met de kinderen. Kinderen leren naar elkaar luisteren en op elkaar reageren. Kinderen spelen gedurende de dag veelal naast en/of met elkaar. Overdracht van normen en waarden De beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. Kinderen worden onder andere gestimuleerd met een hand voor hun mond te hoesten, handen te wassen voor het eten en de spullen op te ruimen waar ze mee gespeeld hebben. De beroepskrachten geven zelf het goede voorbeeld. Zeggen “alsjeblieft” en “dankjewel” tegen de kinderen. Wanneer een kind een boer laat zeggen de beroepskrachten “oh” en het kind zegt “pardon!”. De beroepskracht geeft het kind een compliment voor het ‘pardon’ zeggen.

Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het pedagogisch klimaat. Op het kinderdagverblijf is aandacht voor het bieden van emotionele veiligheid, stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht van waarden en normen.

Voorschoolse educatie Op de kinderdagverblijf Sterretje wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden. Kinderdagverblijf Sterretje is vier ochtenden geopend. Daarmee biedt het voldoende uren voor voorschoolse educatie. Op de groep wordt gewerkt met de VVE-methode Piramide. Het huidige thema is: "Sinterklaas". Op het kinderdagverblijf worden gekwalificeerde en gecertificeerde beroepskrachten ingezet. De aanwezige beroepskrachten zijn in het bezit van certificaten gericht op het aanbieden van vooren vroegschoolse educatie. Deze certificaten zijn tijdens het inspectiebezoek ingezien. De houder heeft een opleidingsplan vastgesteld. De houder heeft voor 2016 een opleidingsplan vastgesteld. Gebruikte bronnen: • Interview anderen (Beroepskrachten) • Observaties • VVE-certificaten • Opleidingsplan voorschoolse educatie

5 van 10 Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-11-2016 Sterretje te DORDRECHT

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag De verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten en de vrijwilligster zijn ingezien op de locatie. Deze verklaringen zijn niet ouder dan twee jaar. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde uit de Wet kinderopvang.

Passende beroepskwalificatie Beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn ingezien op de locatie. Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform CAO Kinderopvang is voldaan.

Opvang in groepen Kinderdagverblijf Sterretje bestaat uit 2 groepen. Iedere peutergroep heeft twee vaste beroepskrachten en een vrijwilligster. Gedurende de week maken de groepen afzonderlijk van elkaar gebruik van dezelfde groepsruimte. Hieruit blijkt dat omvang en de samenstelling van de stamgroepen voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Naam Groep Groep 1 Groep 3

Dagdelen maandagochtend donderdagochtend dinsdagochtend vrijdagochtend

Leeftijd 2-4 jaar 2-4 jaar

Maximaal aantal kinderen 16 16

Beroepskracht-kindratio Ten tijde van de inspectie zijn er 5 kinderen met twee beroepskrachten en een vrijwilligster aanwezig en dit voldoet. Aangezien er ten alle tijden 2 beroepskrachten op de groep aanwezig zijn, is een achterwachtregeling niet van toepassing. Gebruikte bronnen: • Observaties • Verklaringen omtrent het gedrag • Diploma's beroepskrachten • Presentielijsten

6 van 10 Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-11-2016 Sterretje te DORDRECHT

Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. OF Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. OF De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

7 van 10 Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-11-2016 Sterretje te DORDRECHT

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013. (art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan twee jaar. (art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen De opvang vindt plaats in stamgroepen. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; - 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio. (art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

8 van 10 Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-11-2016 Sterretje te DORDRECHT

Gegevens voorziening Opvanggegevens Naam voorziening Website Aantal kindplaatsen Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: : : :

Sterretje http://www.s-p-d.nl 16 Ja

Gegevens houder Naam houder Adres houder Postcode en plaats Website KvK nummer Aansluiting geschillencommissie

: : : : : :

Stichting Peuterspeelzalen Dordrecht Korte Parallelweg 197 3311JN DORDRECHT www.s-p-d.nl 41119027 Ja

Gegevens toezichthouder (GGD) Naam GGD Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Onderzoek uitgevoerd door

: : : : :

Dienst Gezondheid en Jeugd Postbus 166 3300AD DORDRECHT 078-7708500 A.J.T. van den Berg

Gegevens opdrachtgever (gemeente) Naam gemeente Adres Postcode en plaats

: Dordrecht : Postbus 8 : 3300AA DORDRECHT

Gegevens toezicht

Planning Datum inspectie Opstellen concept inspectierapport Vaststelling inspectierapport Verzenden inspectierapport naar houder Verzenden inspectierapport naar gemeente Openbaar maken inspectierapport

: : : : :

15-11-2016 23-11-2016 01-12-2016 01-12-2016 01-12-2016

: 22-12-2016

9 van 10 Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-11-2016 Sterretje te DORDRECHT

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

10 van 10 Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 15-11-2016 Sterretje te DORDRECHT

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.