Instant Koffie automaat


1 Instant Koffie automaat Gebruikershandleiding Besturingsysteem: MoVec 2000 Automaat type: 9INA, 9IEA Revisie G, Nederlands Referentie: 5DUI010m Uw l...
Author:  Martina Baert

0 downloads 16 Views 256KB Size

Recommend Documents


No documents


Instant Koffie automaat Gebruikershandleiding Besturingsysteem: MoVec 2000 Automaat type: 9INA, 9IEA Revisie G, Nederlands Referentie: 5DUI010m

Uw leverancier is:

De fabrikant van deze machine is: De Jong Duke Postbus 190 3360 AD SLIEDRECHT Nederland Telefoon +31 (0) 184 496767 Fax: +31 (0) 184 416059

www.dejongduke.nl [email protected]

Copyright © 2004, J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. Alle rechten voorbehouden. Hoewel alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen bij het samenstellen van deze handleiding, aanvaardt J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. geen verantwoordelijkheid voor vergissingen of onvolledigheden, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit de bediening van de apparatuur op basis van de informatie opgenomen in deze handleiding. J.M. de Jong Duke automatenfabriek b.v. behoudt zich het recht voor onderdelen te wijzigen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan afnemer. Voorwoord Deze handleiding geldt voor de door de producent geleverde automaat, inclusief de door de producent geïnstalleerde opties. De producent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit een onjuist gebruik van de automaat, of uit modificaties die niet zijn geautoriseerd door de producent. Deze handleiding geeft aanwijzingen over bediening en onderhoud van de automaat. Bovendien wordt aangegeven hoe eenvoudige storingen opgelost kunnen worden. De instructies in sommige paragrafen zijn alleen bestemd voor personen die zijn opgeleid voor het gebruik en onderhoud van de automaat. Naast deze handleiding is ook een technische handleiding beschikbaar. Deze technische handleiding geeft aanwijzingen over het oplossen van storingen en het repareren van de automaat. Voor instructies over het installeren van de automaat is er een installatiehandleiding beschikbaar. Laat altijd de originele onderdelen van de producent toepassen wanneer u reparaties aan de automaat uit laat voeren. Lees voor u het apparaat in gebruik neemt nauwkeurig de handleiding door. Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor eventuele latere raadplegingen. Laat reparaties alleen uitvoeren door daartoe opgeleid personeel. De handleiding kan niet worden beschouwd als een vervanging van training en instructie maar geldt als naslagwerk en aanvulling.

2

INHOUD 1

2

3

4

5

6

VEILIGHEID....................................................................................... 4 1.1

VEILIGHEID EN WAARSCHUWINGEN .........................................................4

1.2

RICHTLIJNEN EN NORMEN ....................................................................4

1.3

VEILIGHEIDSRISICO'S ........................................................................4

BESCHRIJVING VAN DE AUTOMAAT ................................................... 5 2.1

ALGEMEEN .....................................................................................5

2.2

DE VOORZIJDE VAN DE AUTOMAAT ..........................................................5

2.3

OVERZICHT VAN HET MACHINE INTERIEUR ..................................................5

2.4

SERVICE PANEEL EN DISPLAY.................................................................6

2.5

TYPEPLAATJE ...................................................................................6

2.6

TECHNISCHE SPECIFICATIES .................................................................7

VOOR INGEBRUIKNAME..................................................................... 8 3.1

INSTALLATIE ...................................................................................8

3.2

GEBRUIKS PLAATS .............................................................................8

3.3

BUITEN GEBRUIK STELLEN ....................................................................8

BEDIENING........................................................................................ 9 4.1

BEDIENING VAN DE AUTOMAAT IN GRATIS UITGIFTE.......................................9

4.2

BEDIENING VAN DE AUTOMAAT IN BETAALD UITGIFTE .....................................9

4.3

KANNEN UITGIFTE .............................................................................9

4.4

UITLEZEN VAN DE TELLERSTANDEN ........................................................ 10

SCHOONMAKEN EN VULLEN ............................................................. 10 5.1

DAGELIJKS ONDERHOUD .................................................................... 11

5.2

WEKELIJKS ONDERHOUD ................................................................... 13

5.3

MAANDELIJKS ONDERHOUD ................................................................ 14

5.4

BIJVULLEN PRODUCTHOUDERS ............................................................. 15

5.5

UITNEMEN VAN HET MIXER SYSTEEM ...................................................... 16

5.6

TERUGPLAATSEN VAN HET MIXER SYSTEEM ............................................... 16

STORING ANALYSE / FOUTMELDINGEN ........................................... 17

3

1

Veiligheid

1.1

Veiligheid en waarschuwingen • • • • • • • • • • • • • •

1.2

Bewaar deze handleiding bij de automaat, zodat de handleiding steeds beschikbaar is. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen om de automaat of onderdelen van de automaat schoon te maken. De wateraansluiting moet voldoen aan de nationale richtlijnen. Automaat niet schoonmaken met water uit een slang. Pas op voor verbranding, het watersysteem (boiler, leidingen e.d.) kan heet water bevatten. Schud niet met de automaat wanneer deze in gebruik is. Gebruik geen water in of bij de automaat, tenzij expliciet aangegeven in de instructies. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik. In twijfel gevallen eerst contact opnemen met de leverancier. Beschadigde aansluitleidingen mogen alleen hersteld worden door de leverancier of ander geschoold personeel. Wanneer de automaat niet juist werkt moet u de elektriciteit en het water van de automaat afsluiten en contact met uw leverancier opnemen. Leun niet op de geopende deur. Gebruik geen verlengkabel. De automaat alleen plaatsen in ruimtes waar geschoold personeel toezicht kan houden. Brandwonden door een niet goed geplaatste beker of kan Richtlijnen en normen

De automaat is gebouwd volgens de CE normen. De automaat voldoet aan de volgende Richtlijnen: • Machinerichtlijn: 89/392/EEG, zoals laatstelijk gewijzigd • EMC-richtlijn: 89/336/EEG, zoals laatstelijk gewijzigd De automaat voldoet aan de volgende norm: • EN 292: veiligheid van machines. 1.3

Veiligheidsrisico's

De belangrijkste veiligheidsrisico's bij het gebruik van de automaat zijn de volgende: • Brandwonden bij het wegnemen van een consumptie. • Brandwonden door het druppelen of nadruppelen van één van de uitgiftepijpje.

4

2 Beschrijving van de automaat 2.1

Algemeen

De automaat is een compacte vol automatische machine voor het bereiden en verkopen van warme dranken. Uw leverancier kan de smaak en de hoeveelheid van de dranken instellen. 2.2

De voorzijde van de automaat

Met behulp van het bedieningspaneel op de deur, kan de automaat worden bediend. Door op één van de toetsen te drukken, kan de gewenste keuze worden gemaakt. Alleen de verlichte toetsen zijn beschikbaar om een keuze uit te maken. Voordat u een keuze maakt moet eerst een beker of kopje op de bekertreef gezet worden. 2.3

Overzicht van het machine interieur

Een overzicht van diverse onderdelen in de automaat. 4. Boiler overloop slang 5. Vuil/ Lekbak 6. Stelpootjes 7. Vuilbak/lekbak sensor 8. Uitgifgte-arm 9. Hoofdschakelaar 10. Mixer systeem 11. Doseertuit 12. Producthouders (Cannisters) 15. Type plaatje 16. Afdekkap (deksel)

5

2.4

Service paneel en display

Het servicepaneel is geplaatst aan de binnenzijde van de deur. Dit paneel wordt gebruikt om de instellingen van de automaat te wijzigen. Bovendien wordt het servicepaneel gebruikt om de automaat bepaalde handelingen uit te laten voeren voor het onderhoud. Toets Toets

*

=

programmeer toets

=

spoelen mixer

Op het display kunnen de instellingen, foutmeldingen en tellerstanden getoond worden.

2.5

Typeplaatje

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van de automaat, links in het midden. Op het typeplaatje vindt u de volgende gegevens: •

Naam van de producentSerie nummerBouwjaarType specificatieWater druk

6

2.6

Technische specificaties

Afmetingen van de machine Type 0: hoogte 795 mm breedte 370 mm diepte 530 mm Afmetingen van de machine Type 1: hoogte 855 mm breedte 465 mm diepte 530 mm Massa (leeg): Elektriciteit: voedingsspanning: frequentie: max. vermogen: energieverbruik/etmaal: (optioneel: 3-fase, 400VAC,

+/- 55 kg 230 Volt AC +/- 10% 50 Hz +/- 2% 2,4 kW of 3,2 kW 5kWh (bij 300 consumpties) 4,7KW )

Water: Minimale druk: Maximale druk: Water-aansluiting: Geluidsdruk:

50 kPa (0,5 bar) 600 kPa (6,0 bar) ¾ BSP aansluiting < 70 dB(A)

Omgevingstemperatuur bij gebruik: 5°C tot +40°C Omgevingstemperatuur bij opslag: +10°C tot +50°C

7

3 Voor ingebruikname 3.1

Installatie

Installatie, verplaatsen en afstellen van de automaat is specialistenwerk. Dit dient uitgevoerd te worden door daartoe opgeleid service personeel. Zie de technischehandleiding voor instructies voor transport, uitpakken en installeren van de automaat 3.2

Gebruiks plaats

De automaat mag alleen binnen gebruikt worden, in een hygiënische ruimte, met een temperatuur tussen de 5 en 40 graden Celsius Plaats de machine altijd op een vlakke stabiele ondergrond. 3.3

Buiten gebruik stellen

Als de automaat enige tijd niet wordt gebruikt (bijvoorbeeld in het weekeinde) verdiend het de aanbeveling om de water toevoer en de elektriciteit af te sluiten (de stekker uit het stopcontact is voldoende). Hierdoor wordt onnodig energieverbruik voorkomen.

8

4 4.1

Bediening Bediening van de automaat in gratis uitgifte 1. Plaats een beker op de bekertreef recht onder de uitgifte. Alle producten worden boven de linker bekertreef gedoseerd met uitzondering van de keuze heet water en/of koud water. 2. Stel de gewenste productsterkte in met de sterkteregeling toetsen. 3. Druk op de gewenste product keuzetoets. 4. Vervolg met stap 5 indien de automaat is uitgerust met een starttoets. Indien geen starttoets aanwezig is zal de automaat direct gaan tappen. Uw product is gereed wanneer de automaat een piepsignaal geeft. 5. De starttoets en de keuzetoetsen van de eventueel aanwezige bijproducten gaan knipperen. 6. Selecteer eventueel (indien aanwezig) uw bijproducten(melk of suiker). 7. Druk op START. 8. Na het bedienen van de starttoets bereidt de automaat uw product en doseert het in de beker. 9. Uw product is gereed wanneer de automaat een piepsignaal geeft.

4.2

Bediening van de automaat in betaald uitgifte

In betaal mode moet u eerst geld inwerpen of een chipkaart invoeren en vervolgens met stap 1 van de gratis uitgifte vervolgen. 4.3

Kannen uitgifte 1. Zet de bekertreef omhoog en plaats een kan onder de uitgifte. 2. Plaats de sleutel in het contact en draai het sleutelcontact naar rechts. (Indien de automaat op vrije kanuitgifte is ingesteld heeft de sleulschakelaar geen functie en gaat u verder met stap 3) 3. Druk op de kannen toets. 4. Stel de kan grootte in d.m.v. de kan toets. 5. Maak uw keuze met de gewenste product keuzetoets. 6. Uw product wordt in de kan gedoseerd. (De kanuitgifte kan worden onderbroken door nogmaals op de gekozen product keuzetoets te drukken of op de herstel toets te drukken indien deze aanwezig is) 7. Uw product is gereed wanneer de automaat een piepsignaal geeft. 8. Door de sleutel naar links te draaien en uit de sleutelschakelaar te halen blokkeert u de kannen functie. (Indien de automaat op vrije kanuitgifte is ingesteld heeft de sleutelschakelaar geen functie)

9

4.4

Uitlezen van de tellerstanden

Voor het uitlezen van de tellerstanden via het servicepaneel moet de automaat ingeschakeld worden. De automaat kent drie soorten tellers: - Totaal teller (telt de consumpties van alle hoofdproducten) - Gratis tellers (telt de gratis consumpties per hoofdproduct) - Betaald tellers (telt de betaalde consumpties per hoofdproduct) 4.4.1 Voorbeeld uitlezen van de tellers 1. Druk twee maal op de program toets (*) van het 7 8 9 service paneel. 2. De keuze toetsen van het bedieningspaneel hebben nu de functie µ(scroll-up), ¶(scroll4 5 6 down), ´(enter) en ³(Escape). 3. Selecteer met behulp van de µ(scroll-up) en ¶(scroll-down) toetsen het item “Tellers” en 2 3 1 druk op ´(enter). Abort Receive Send 4. Selecteer “recept tellers” en druk nogmaals op enter. # * 0 5. In het display verschijnen nu de betaald, gratis Program en de totaal gekozen consumpties. 6. Om te zien welke consumpties zijn gekozen selecteert u de desbetreffende teller. Bijvoorbeeld: U kiest “gratis uitgifte” 7. Vervolgens kunt u, m.b.v. de µ(scroll-up) en ¶(down) toetsen, de aantallen van de diverse keuzes uitlezen. 8. Om weer terug te gaan naar het vorige menu kiest u ³(Escape). De machine kan uitgevoerd worden met een EVA-DTS communicatie waardoor de tellers met een speciale terminal of kaart uitgelezen kunnen worden. Vraag meer informatie bij uw leverancier. De bedieningspanelen: Password:

Password:

1 2 3 4 5

5

Schoonmaken enenter vullenescape Escape 10

6

enter Escape

5.1

Dagelijks onderhoud

Het niet uitvoeren van de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van de producten en kan storing van de automaat tot gevolg hebben. 5.1.1 Schoonmaken buitenzijde van de automaat Maak de buitenzijde van de automaat schoon met een zachte vochtige doek.

5.1.2 Schoonmaken van de uitlooptuitjes 1. Open de deur van de automaat. 2. Verwijder de uitlooptuitjes van de producthouders. 3. Maak de uitlooptuitjes van de producthouders schoon met een droog kwastje. Zorg ervoor dat ze droog teruggeplaatst worden. 4. Monteer de onderdelen terug op de producthouder 5.1.3 Spoelen van het mixer systeem 1. Open de deur van de automaat. 2. Schakel de automaat in. 3. Plaats een kan onder de uitloop voor koffie (8) om het hete water op te vangen. 4. Druk op spoel toets voor de mixer van het servicepaneel. Heet water uit de boiler wordt, zolang deze toets wordt ingedrukt, in de mengkom van het mixersysteem gedoseerd. 5. Herhaal stap 5 totdat er schoon water uit de afgifte komt. 6. Sluit de deur van de automaat.

11

5.1.4 Legen van de lekbak 1. Open de deur van de automaat. 2. Neem de lekbak en het rooster uit. 3. Spoel het rooster en de lekbak om in warm water. 4. Plaats de lekbak en het rooster terug. 5.1.5 Schoonmaken van de bekertreef 1. Open de deur van de automaat. 2. Maak de bekertreef schoon met warm water en een doek. 5.1.6 controleer 1. Controleer of er nog genoeg filterpapier op de papierrol zit. Vervang de rol indien nodig volgens paragraaf verwisselen filter papier. 2. Controleer of er nog genoeg product in de producthouders zit. Vul indien nodig de producthouders bij volgens paragraaf producthouders vullen.

12

5.2

Wekelijks onderhoud

Het niet uitvoeren van de wekelijkse onderhoudswerkzaamheden heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van de producten. Het kan bovendien storing van de automaat tot gevolg hebben. Naast het dagelijks onderhoud moeten de volgende werkzaamheden wekelijks worden uitgevoerd om verzekerd te zijn van een correct werkende automaat en een optimale kwaliteit van de producten. 5.2.1 Schoonmaken producthouder en plateau 1. 2. 3. 4.

Open de deur van de automaat. Neem de producthouders uit de automaat. Maak de producthouders leeg. Maak de producthouders aan de binnenzijde schoon met een droge kwast. 5. Neem het plateau, waarop de producthouders staan, af met een vochtige doek. 6. Vul de producthouders en plaats ze terug volgens paragraaf producthouders bijvullen. 5.2.2 Schoonmaken van het mixersysteem 1. Open de deur van de automaat. 2. Demonteer het mixersysteem volgens paragraaf demonteren mixer systeem. 3. Spoel alle losse delen van het mixersysteem goed schoon in warm water, of reinig ze in de afwasmachine. 4. Maak de delen van het mixersysteem die in de automaat blijven zitten schoon met een vochtige doek. 5. Monteer het mixersysteem volgens paragraaf monteren mixersysteem, zorg ervoor dat de onderdelen droog zijn voordat u ze monteert.

13

5.3

Maandelijks onderhoud

Het niet uitvoeren van de maandelijkse onderhoudswerkzaamheden heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van de producten. Het kan bovendien storing van de automaat tot gevolg hebben. Naast het wekelijks onderhoud moeten de volgende werkzaamheden maandelijks worden uitgevoerd om verzekerd te zijn van een correct werkende automaat en een optimale kwaliteit van de producten.

5.3.1 Schoonmaken producthouder met water 1. 2. 3. 4.

Verwijder de producthouder (1) uit de automaat. Verwijder de deksel (6) van de producthouder. Verwijder het product uit de producthouder. Spoel de producthouder om met warm water totdat alle productresten zijn verwijderd. 5. Maak de producthouder aan de binnen- en buitenkant zeer grondig droog. Indien u de producthouder vult terwijl deze niet goed droog is, kan het product gaan klonteren en is het niet meer bruikbaar. 6. Vul de producthouder en plaats deze terug in de automaat volgens de procedure in paragraaf producthouders bijvullen.

14

5.4

Bijvullen producthouders

Vul de producthouders niet verder dan voor één of twee dagen nodig is. Zo blijven de producten vers. Zorg er wel voor dat de bodem van de producthouders bedekt blijft met minimaal 4 cm product. Gebruik alleen producten die worden aanbevolen door de leverancier van de automaat. Het bijvullen van de producthouders moet buiten de automaat plaatsvinden. Om het uitnemen van de producthouders te vergemakkelijken kan de bovenzijde van de automaat (na het openen van de deur) omhoog worden geklapt. 1 2 3 4 5 6

Producthouder Uitloop Positioneernok Aandrijving producthouder Motor aandrijving Deksel

Voer de volgende procedure uit om een producthouder te vullen: 1. Draai de uitloop (2) van de producthouders naar boven. 2. Til de producthouder aan de voorzijde iets op, totdat de positioneernok (3) uit het gat komt. 3. Trek de producthouder naar voren en neem deze uit de automaat. 4. Verwijder het deksel (6) van de producthouder. 5. Vul de producthouder met het product dat staat aangegeven op de producthouder. 6. Plaats het deksel (6) terug op de producthouder. 7. Plaats de houder terug in de automaat. Controleer dat de aandrijving (4) aan de achterzijde van de houder goed in die van de motor grijpt. 8. Druk de houder aan de voorzijde over de positioneernok (3). 9. Draai de uitloop (2) van de producthouders naar beneden. 10. Spoel de mixer tweemaal om product, dat eventueel uit de productuitloop in de mixerkom is gevallen, weg te spoelen. 11. Controleer de stand van de uitloop (2) van de producthouder. Deze moet correct boven de mengkom van de mixer of brewer staan. 12. Controleer de werking door een testconsumptie te nemen.

15

5.5

Uitnemen van het mixer systeem

Voer de volgende procedure uit voor het uitnemen van het mixer systeem: 1. Open de deur van de automaat. Overtuigt u zelf ervan dat de automaat is uitgeschakeld en niet onbedoeld ingeschakeld kan worden. 2. Klap het deksel van de automaat omhoog. 3. Neem de producthouders uit de automaat. 4. Trek het afzuighuis(1) iets naar u toe en draai deze een ¼ slag naar rechts (A). 5. Neem het afzuighuis naar boven af (B). 6. Neem het metalen afzuigbakje(2) naar voren uit.

7. Draai de mengkom naar links(A) zodat deze los komt van de watertoevoer(2). 8. Trek de mengkom naar boven(B) uit het mixerhuis.

9. Draai het mixerhuis(2) een ¼ slag rechtsom(A). 10. Trek(B) het mixerhuis van de mixerplaat (1).

5.6

Terugplaatsen van het mixer systeem 1. Montage van het mixersysteem geschiedt in omgekeerde volgorde van de demontage. 2. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat ze gemonteerd worden. 3. Schakel de automaat in. 4. Spoel het mixersysteem. 5. Controleer de werking van de automaat door een testconsumptie te nemen. Plaats wel een beker of kan onder de uitgifte om de hete testconsumptie op te vangen.

16

6 Storing analyse / foutmeldingen Controleer altijd eerst of er een foutmelding in het display wordt getoond. Indien er geen foutmelding wordt getoond en de automaat toch niet correct functioneert, kunt u aan de hand van de tabel de mogelijke oorzaak en oplossing vinden. Neem contact op met de servicemonteur voor storingen die niet in deze handleiding worden genoemd. Foutmelding

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Temperatuur te Temperatuur sensor of hoog verwarmingselement defect

Raadpleeg de servicemonteur

Geen water aangesloten

1 Schakel de automaat uit ,open de water toevoer en schakel de automaat aan. 2 Raadpleeg de servicemonteur.

Communicatie error Kortsluiting tempsensor Tempsensor niet aangesloten Sensor niet aangesloten Plaats beker links Plaats beker rechts

Vuil/lekbak vol Vullen boiler Deur open Boiler lekt. Inlaat gesloten Opwarmen boiler

1 Er komt geen water uit de water aansluiting. 2 Inlaat ventiel is defect. Er is een communicatie fout geconstateerd. De temperatuur Sensor is defect De aansluiting van de temperatuur sensor is los of is defect Een sensor is niet aangesloten 1 Er staat geen beker op de linker bekertreef 2 Linker bekersensor is defect 1 Er staat geen beker op de rechter bekertreef 2 Rechter bekersensor is defect De vuilbak of lekbak is vol Boiler vult De automaat deur is niet goed gesloten Er is een water lekkage aan de boiler of uitlaatventielen Het water in de boiler wordt verwarmt

17

Het besturingssysteem werkt niet goed. Raadpleeg de servicemonteur Raadpleeg de servicemonteur Raadpleeg de servicemonteur Raadpleeg de servicemonteur 1 Plaats een beker op de linker bekertreef 2 Raadpleeg de servicemonteur 1 Plaats een beker op de rechter bekertreef 2 Raadpleeg de servicemonteur Leeg vuil en lekbak en maak de sensoren droog Wacht 5 minuten tot de boiler gevuld is Sluit de automaat opnieuw. Raadpleeg de servicemonteur. Wacht 5 a 10 minuten tot het water op de juiste temperatuur is.

Notities:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.