Inventaris van het archief van de Stichting Pelita, (1946)


1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Stichting Pelita, (1946) DocDirekt Nationaal Archief, Den Haag 2015 This finding aid is ...
Author:  Barbara Michiels

191 downloads 2416 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Nummer archiefinventaris:

2.19.219

Inventaris van het archief van de Stichting Pelita, (1946) 1947-2010

DocDirekt Nationaal Archief, Den Haag 2015 This finding aid is written inDutch.

2.19.219

Pelita

3

I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief......................................................................................5

Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................6 Openbaarheidsbeperkingen....................................................................................................... 6 Beperkingen aan het gebruik...................................................................................................... 6 Materiële beperkingen................................................................................................................ 6 Aanvraaginstructie...................................................................................................................... 6 Citeerinstructie............................................................................................................................ 6 Archiefvorming...........................................................................................................................7 Geschiedenis van de archiefvormer............................................................................................ 7 1. Oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië..........................................................................7 Oorlog en verzet................................................................................................................ 7 De Japanse bezetting......................................................................................................... 7 De Indonesische onafhankelijkheidsstrijd........................................................................9 Extremistenkampen......................................................................................................... 10 Repatriëring..................................................................................................................... 10 Opvang van gerepatrieerden............................................................................................ 11 2. Stichting Pelita................................................................................................................... 11 3. Stichting Zorg voor Gerepatrieerden................................................................................18 4. Stichting tot hulpverlening aan ex-krijgsgevangenen van Japan en hun nagelaten betrekkingen......................................................................................................................... 18 Geschiedenis van het archiefbeheer......................................................................................... 19 De verwerving van het archief.............................................................................................. 19 Inhoud en structuur van het archief.........................................................................................20 Inhoud....................................................................................................................................... 20 Selectie en vernietiging............................................................................................................. 20 Aanvullingen............................................................................................................................. 20 Verantwoording van de bewerking.......................................................................................... 20 Ordening van het archief........................................................................................................... 21 Verwant materiaal....................................................................................................................23 Beschikbaarheid van kopieën................................................................................................... 23 Verwante archieven................................................................................................................... 23 Publicaties................................................................................................................................. 23

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen................................................25 1 Stichting Pelita............................................................................................................................. 25

1.1 Bestuur..................................................................................................................................................25 1.1.1 Stukken uit het archief van B. Singelenberg, voorzitter Steun en Documentatiecentrum Pelita ...............................................................................................................................................................31 1.1.2 Stukken uit het archief van de bestuursleden J.C. Cleyndert, penningmeester, en L.J.H. Willinge.................................................................................................................................................32 1.2 Organisme............................................................................................................................................35 1.2.1 Organisatie....................................................................................................................................35 1.2.2 Personeel.....................................................................................................................................40 1.2.3 Financiën.......................................................................................................................................41 1.2.4 Huisvesting..................................................................................................................................43 1.3 Taakuitvoering.....................................................................................................................................43 1.3.1 Centraal Bureau............................................................................................................................57 1.3.2 Afdeling Indonesië.....................................................................................................................259 1.3.3 Afdeling Schrijnende Gevallen...................................................................................................272 1.3.4 Afdeling Rehabilitatie Regelingen..............................................................................................331 1.3.5 Plaatselijke comités...................................................................................................................346

4

Pelita

2.19.219

2 Stichting tot hulpverlening aan ex-krijgsgevangenen van Japan en hun nagelaten betrekkingen................................................................................................................................. 351 3 Stichting Zorg voor Gerepatrieerden........................................................................................399 4 Gedeponeerde archieven......................................................................................................... 400 4.1 Werkgroep tot onderzoek naar het corps Binnenlands Bestuur in het voormalige NederlandsIndië aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam...................................................................................400 4.2 Privé-archief van mr. H.C. van Zanten Jut - Mens Fiers Smeding...................................................400 4.3 Privé-archief van M.M. Vertommen.................................................................................................401 4.4 Privé-archief van C.M. Meek-Eysma................................................................................................402

2.19.219

Pelita

5

Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF Naam archiefblok: Stichting Pelita Periode: 1947-2010 Archiefbloknummer: I206 Omvang: 136.00 meter; 14357 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Taal van het archiefmateriaal: het overgrote deel van de documenten is in het Nederlands, een klein deel van de stukken is in het Maleis. Het betreft met name het archief van de afdelingen Indonesië en Rehabilitatie Regelingen van de Stichting Pelita, waarvan het merendeel der stukken in het Maleis is. Incidenteel kunnen er stukken in andere talen, zoals Engels, worden aangetroffen. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bestaat uit dossiers. Hierin kunnen zich foto’s bevinden. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Samenvatting van de inhoud van het archief: Stichting Pelita is opgericht in 1947 als organisatie voor de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen in Nederlands-Indië/Indonesië; in de jaren 1990 is zij omgevormd tot een welzijnsorganisatie voor de Indische gemeenschap in Nederland. Het archief van Pelita bestaat uit: 1. het beleidsarchief van de stichting, alsmede van enkele afdelingen en verwante organisaties; 2. series persoonsdossiers. Deze persoonsdossiers zijn gevormd bij de begeleiding van oorlogsgetroffenen tijdens een aanvraag van een pensioen of inkomensaanvullende uitkering of voorziening. Dossiers gevormd door de plaatselijke comités van Pelita en van de Stichting Zorg voor Gerepatrieerden bevatten enkel registratieformulieren.

6

Pelita

2.19.219

Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (B). De persoonsdossiers van personen die minder dan 100 jaar geleden zijn geboren zijn beperkt openbaar (B). Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze personen is van hen slechts de achternaam in de inventaris opgenomen. Hoe u inzage in deze dossiers kunt krijgen, leest u in de onderzoeksgids Inzage in beperkt openbaar archief: www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/inzage-beperkt-openbaar-archief Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat. Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Stichting Pelita, nummer toegang 2.19.219, inventarisnummer ... VERKORT: NL-HaNA, Pelita, 2.19.219, inv.nr. ...

2.19.219

Pelita

7

Archiefvorming

Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER 1. Oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië

1. OORLOGSGETROFFENEN UIT NEDERLANDS-INDIË 1

Oorlog en verzet

OORLOG EN VERZET Slechts weken nadat Nederland op 8 december 1941 Japan de oorlog heeft verklaard, vallen Japanse troepen doelen in Nederlands-Indië aan. Binnen korte tijd worden strategische plaatsen veroverd (12 januari 1942 Tarakan, 24 januari Balikpapan en Zuid-Celebes, 7 februari Ambon, medio februari Palembang). Java ligt dan geïsoleerd en is onbereikbaar voor eventuele geallieerde steunoperaties. Op 1 maart 1942, de wanhoopspoging van Karel Doorman ten spijt (de slag in de Javazee), landen de Japanners op diverse plaatsen op Java en 8 dagen later moet het KNIL de wapens neerleggen. In het tijdsbestek van drie maanden is een einde gekomen aan de koloniale samenleving. Na de capitulatie van het KNIL worden de manschappen in krijgsgevangenschap afgevoerd. De militairen van Indonesische afkomst worden spoedig vrijgelaten, de Europese en Indo-Europese militairen blijven tot het einde van de oorlog in krijgsgevangenschap. Zij worden geïnterneerd in hun voormalige kazernes en velen van hen worden op transport gesteld om in Zuid-Oost-Azië (Brima-spoorweg), Sumatra (Pakanboeroe-spoorweg) of Japan (mijnen nabij Fukuoka) tewerk te worden gesteld. Niet alleen bezwijken heel veel mensen door de ontberingen tijdens gevangenschap of tewerkstelling, ook rampen tijdens de scheepstransporten eisen een hoge tol (torpedering van de ‘Junyo Maru’). Van de naar schatting 42.000 Europese krijgsgevangenen overleven 8200 de oorlog niet. Op vele plaatsen in de archipel ontstaan na de Japanse veroveringen pogingen om de strijd tegen de Japanners voort te zetten. Door diverse factoren blijken guerrilla en andere verzetsactiviteiten slechts voor korte tijd mogelijk: de verzetsmensen zijn voornamelijk van (Indo-)Europese afkomst en dus makkelijk te traceren; vanuit de Indonesische samenleving krijgt men geen steun; de Kenpeitai (militaire politie) bestrijdt het verzet effectief en meedogenloos. Alleen op het afgelegen en moeilijk toegankelijke Nieuw-Guinea weet een groep onder leiding van kapitein Willem Geeroms zich staande te houden. De Japanse bezetting

DE JAPANSE BEZETTING Onder het motto ‘Azië voor de Aziaten’ stellen de nieuwe machthebbers alles in het werk Indonesië te ontdoen van Nederlandse en westerse invloeden. Om dit te bereiken worden in de loop van de bezettingstijd steeds strikter maatregelen genomen. Zo verbieden de Japanners al spoedig na hun komst het gebruik van het Nederlands en Engels en de christelijke feestdagen mogen niet meer worden gevierd. Nederlanders worden uit hun functies gezet – met uitzondering van degenen die onder dwang vitale bedrijven aan de gang moesten houden -, pensioenen worden niet meer uitbetaald, spaartegoeden geblokkeerd en onroerend goed geconfisqueerd. Tevens wordt een registratieplicht voor (Indo)Europeanen ingevoerd. De Japanisering is een feit.

1

De tekst in deze paragraaf is letterlijk overgenomen uit de brochure Handreiking voor hulpverleners; geschiedenis van Nederlands-Indië in vogelvlucht, (1995) 9-23. Deze brochure is opvraagbaar onder inv.nr. 735.

8

Pelita

2.19.219

Medio 1942 neemt de internering van de ‘belanda-totok’ een aanvang. Eerst worden vooraanstaande personen uit het bestuur en het economisch leven geïnterneerd, vervolgens zijn de Nederlandse mannen tussen de 17 en 60 jaar aan de beurt en tenslotte de vrouwen, kinderen en mannen boven de 60. In september 1943 is de internering van de Nederlandse gemeenschap op Java nagenoeg volledig en verblijven naar schatting 35.000 mannen, 25.000 vrouwen en 30.000 kinderen in van de buitenwereld afgesloten woonwijken, kloosters of scholen. De grote kampen op Java zijn Tjideng en Kramat in Batavia, Tjihapit in Bandoeng, en Banjoebiroe en Ambarawa in Midden-Java. Op Sumatra verblijven de geïnterneerden in kampen als Aik Pamienke en Bangkinang. Naarmate de oorlog voortduurt en de Japanse krijgskansen keren worden de levensomstandigheden in de kampen steeds ellendiger. Het verstrekte voedsel is verre van toereikend, medische zorg afwezig. De kampen raken steeds verder overbevolkt, niet in de laatste plaats omdat de Japanners hun geïnterneerden op een beperkt aantal plaatsen concentreren. Verstoken van medische zorg en adequate hygiënische voorzieningen worden de geïnterneerden belaagd door hardnekkig heersende besmettelijke ziekten, die vele slachtoffers maken. Daarnaast treden de Japanners in toenemende mate hardvochtiger op. Circa 15 procent van de geïnterneerden bezwijkt ten gevolge van de ontberingen. Op Sumatra en in de buitengewesten verdwijnt met de Nederlanders ook de meerderheid van de Indo-Europeanen in interneringskampen. Op Java blijven de Indo-Europeanen over het algemeen gevrijwaard van internering. Hun situatie is echter verre van rooskleurig. De Japanners beschouwen hen als mede-Aziaten, die zich wel zouden inzetten voor de opbouw van de Groot Aziatische Welvaartssfeer. Als blijkt dat de Indo-Europeanen niet voor het Japanse karretje te spannen zijn, voeren de Japanners de druk op hen op. Een van de eerste maatregelen is de registratieplicht in 1942, waarbij zij afhankelijk van de mate van raciale vermenging in categorieën worden ingedeeld. Velen gingen in de bevolkingsregisters op zoek naar een Indonesische voorouder om daarmee aan internering te ontkomen. Als het niet vrijwillig blijkt te lukken, pogen de Japanners, in samenwerking met hun gunstig gezinde Indo-organisaties, de Indo-Europeanen tot loyaliteit aan de Japanse politieke en economische orde te dwingen. Deze pogingen worden massaal genegeerd of geweigerd, hetgeen tot harde repressie leidt. In 1944 weigeren circa 600 jongeren in Batavia en omstreken met de Japanners samen te gaan werken; dit komt hen op maandenlange detentie in de Glodokgevangenis te staan. Andere weigerachtigen komen terecht in landbouwkolonies en werkkampen, waar een zeer streng regiem geldt. De positie van de Indo-Europeanen wordt met het verstrijken der jaren steeds nijpender. Gelijktijdig met de Japanse pogingen hen voor zich te winnen, worden vele Indo-Europese beambten en employés ontslagen op beschuldiging van het heulen met de geallieerden. Hun posities worden overgenomen door Indonesiërs. Daarnaast ervaart men grote vijandigheid vanuit de Indonesische samenleving. De werkloosheid en verpaupering, de Japanse repressie en de houding van de Indonesiërs maken het leven buiten de interneringskampen voor de IndoEuropeanen bijzonder moeilijk en bedreigend. Gelijktijdig met het uit de Indonesische samenleving verwijderen van westerse invloeden, versterken de Japanners het Indonesische onafhankelijkheidsstreven. Anti-Nederlandse gevoelens worden gestimuleerd. Indonesiërs worden benoemd in voordien voor hen onbereikbare bestuursfuncties, de Indonesische jeugd wordt gedrild in militaire en para-militaire eenheden, onafhankelijkheid – uiteraard onder Japanse leiding – wordt in het vooruitzicht gesteld maar nog niet verleend.

2.19.219

Pelita

9

De Indonesische onafhankelijkheidsstrijd

DE INDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSSTRIJD Twee dagen na de Japanse capitulatie (15 augustus 1945) roept ir. Soekarno de Republik Indonesia uit, het onvermijdelijke gevolg van de opkomst van het Indonesisch nationalisme en van de toezeggingen die de Japanners hadden gedaan. Het is het begin van de even gewelddadige als chaotische Bersiap-periode, die vernoemd is naar de destijds door de nationalisten gebruikte strijdkreet ‘siap’ (‘wees paraat’). Het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid komt voor de meeste Nederlanders als een verrassing. Onder andere door hun isolement tijdens de Japanse bezetting hebben zij geen weet van de opkomst van het Indonesische nationalisme en de daardoor gewijzigde verhoudingen. In veel opzichten rijten de gebeurtenissen tijdens de Bersiap-periode en de Indonesische onafhankelijkheid diepere wonden dan de periode van de Japanse bezetting. Terwijl de Nederlanders ervan uit gaan dat de voor-oorlogse gezagsverhoudingen na de Japanse capitulatie hersteld zullen worden, vullen nationalistische strijdgroepen het ontstane machtsvacuüm. De Nederlanders kunnen in die eerste weken/maanden na de Japanse capitulatie geen vuist maken: de Nederlandse militairen en bestuursambtenaren zijn omgekomen of verblijven nog in kampen, Nederlandse troepen krijgen van het geallieerde opperbevel geen toestemming om aan land te gaan. De Britten, onder wier supervisie Indonesië is komen te vallen, wensen niet betrokken te raken bij een onafhankelijkheidsoorlog en treden slechts zeer beperkt op; het nog intact zijnde Japanse leger wordt door het geallieerde opperbevel belast met het handhaven van rust en orde, maar voorziet tegelijkertijd op grote schaal strijdgroepen van het in oprichting zijnde Indonesische leger van wapens en munitie. Het eerste belang van de geallieerden betreft de bevrijding, evacuatie en opvang van de vele krijgsgevangen en burger-geïnterneerden. Brits-Indische troepen, maar ook uit krijgsgevangen KNIL-militairen gevormde eenheden staan de RAPWI (Relief to Allied Prisoners of War and Internees) hierbij ter beschikking. Dit proces verloopt overal op de archipel redelijk voorspoedig, behalve op Java. Hier is de politieke situatie het meest verward. Het bericht dat Japan gecapituleerd heeft, verandert in eerste instantie niets aan de situatie van de op Java geïnterneerden. De voedselsituatie blijft nijpend, het Japanse leger blijft aanwezig en van RAPWI-teams krijgt men het dringende advies nog in het kamp te blijven. Als medio september 1945 geallieerde troepen op Java landen en posities in de grote steden innemen, slaat de vlam in de pan. De komst van de geallieerden wordt door de Indonesiërs gezien als een voorbode van het herstel van de koloniale verhoudingen. Een explosie van geweld tegen Nederlanders en Nederlands-gezinde Indonesiërs vindt plaats. Overal gaan groepen pemuda’s systematisch over tot de aanval op Nederlanders, Indo-Europeanen en Nederlands-gezinde Indonesiërs. Belangrijke bestuursgebouwen worden bezet, interneringskampen beschoten en evacuatietransporten aangevallen. Pemuda’s trekken door woonwijken, rampokken de huizen en vermoorden de IndoEuropeanen of nemen hen mee voor internering. Op vele plaatsen op Java worden duizenden Indo-Europeanen, ternauwernoord bevrijd uit de Japanse kampen, onder slechte omstandigheden vastgehouden. Vooral de buiten de Japanse kampen verblijvende en van enige betrouwbare politiebescherming verstoken Indo-Europeanen worden hiervan het slachtoffer. Medio oktober besluiten de Britten tot ingrijpen in de uit de hand lopende situatie op Java. In en rond de grote steden vinden in oktober/november ware veldslagen plaats tussen de geallieerden en de nationalisten. Soerabaja wordt vanaf Britse schepen langdurig gebombardeerd en pas na drie weken zware strijd op de nationalisten heroverd. Het gebied rondom Ambarawa kan pas na heftige gevechten ontzet worden. Ook in Bandoeng kunnen geallieerde posities slechts met grote moeite verdedigd worden. Pas aan het einde van 1945 is weer een betrekkelijk stabiele situatie

10

Pelita

2.19.219

ontstaan: op vele schermutselingen na is de strijd geluwd en buiten drie enclaves (Batavia/Bandoeng, Semarang en Soerabaja) is Java in handen van de nationalisten. Het meest gewelddadige deel van de Bersiapperiode is ten einde. In de loop van 1946 kan Nederland weer een rol van betekenis in de Indonesische kwestie gaan spelen. De pogingen het Nederlandse gezag te herstellen leiden tot twee ‘politionele acties’ (juli 1947 en december 1948). Deze acties hebben weliswaar gebiedsuitbreiding tot gevolg, maar kunnen de Indonesische onafhankelijkheid niet voorkomen. In een aantal onderhandelingsronden (het accoord van Linggadjati 1947, de Renville-overeenkomst 1948 en de Ronde Tafel Conferentie augustus 1949) raakt Nederland ervan doordrongen dat zij niet langer de toekomst van Indonesië kan bepalen. De Indonesiërs zelf nemen het heft in handen. Extremistenkampen

EXTREMISTENKAMPEN Zoals eerder aangegeven worden in de Bersiap-periode vele Indo-Europeanen, maar ook Nederlanders en Ambonezen door Indonesische nationalisten opgepakt en gedurende kortere of langere tijd vastgehouden. Zij worden opgepakt deels omdat zij als vijanden van de Indonesische onafhankelijkheid gezien worden, deels om als gijzelaar gebruikt te kunnen worden, maar ook voor een deel om hen te beschermen tegen de volkswoede. De geïnterneerden worden op zeer diverse locaties ondergebracht: in loodsen van (suiker-)ondernemingen, in scholen en kloosters, in woonwijken en hotels, in gevangenissen en voormalige kazernes. De omstandigheden in de vaak in allerijl ingerichte kampen laten zeer te wensen over, slechte voeding, inadequate huisvesting, ontbrekende medische zorg en een hardvochtig optreden van bewakers. In naar schatting 220 verschillende kampen zijn in deze jaren +/- 40.000 (mogelijk meer) mannen, vrouwen en kinderen geïnterneerd geweest. Het Rode Kruis en de RAPWI slagen er in om enige hulp aan de geïnterneerden te bieden. Deze instanties verzorgen ook de evacuatie van geïnterneerden naar door Nederlanders gecontroleerd gebied. Deze evacuaties vinden nog al eens plaats in het kader van een uitruil van gevangenen tussen de strijdende partijen. Het zijn daarbij de geïnterneerden die niet voor de Indonesische zaak kiezen die aan de Nederlandse autoriteiten worden overgedragen. Repatriëring

REPATRIËRING Het einde van de Japanse bezetting, de Bersiap-periode en de soevereiniteitsoverdracht brengt een migrantenstroom vanuit Indonesië naar Nederland op gang. Deze migratie verloopt in een aantal golven. De eerste golf ontstaat direct na de Japanse capitulatie als veel ‘belanda totoks’ Indonesië verlaten. De golf omvat +/- 44.000 personen. Rondom de soevereiniteitsoverdracht komt een tweede stroom op gang: circa 68.000 personen vertrekken in de jaren 1950-’52. Het zijn brodeloos geworden Nederlandse bestuursambtenaren en militairen en anderen die niet in de Republik Indonesia kunnen of willen blijven wonen. Onder hen bevinden zich de 12.500 Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen, die in 1950-’51 bij gebrek aan andere oplossingen naar Nederland worden overgebracht en daar worden gemobiliseerd. Onder invloed van de verwikkelingen in de moeizame relatie tussen de jonge republiek en het voormalige moederland komen midden jaren ’50 nog eens 72.000 personen naar Nederland. Als in 1957 de Indonesische regering bepaalt dat alle Nederlanders het land moeten verlaten, komt opnieuw een massale uittocht op gang. Vanaf eind jaren ’50 tot na de crisis rondom Nieuw-Guinea (1961-’63) zoeken circa 71.000 personen in Nederland een heenkomen. Een laatste migrantenstroom, bestaande uit velen met een Chinese achtergrond, komt op gang in de nasleep van de staatsgreep van 1965-’66.

2.19.219

Pelita

11

Het zijn voornamelijk Indo-Europeanen die inde jaren ’50 en ’60 Indonesië verlaten om in Nederland of elders (Californië en Australië) een veilig heenkomen te zoeken. Zij beschouwden Indonesië in eerste instantie als hun land en meenden ook na de soevereiniteitsoverdracht hier een bestaan te kunnen opbouwen. Onder invloed van de anti-Nederlandse campagnes en de steeds vijandiger houding van de Indonesische samenleving zien zij zich echter gedwongen hun geboorteland te ontvluchten. Daarbij komt dat men moest kiezen tussen de Indonesische nationaliteit (warga negara) of behoud van de Nederlandse nationaliteit; de meeste Indische Nederlanders kozen voor het laatste en daarmee voor vertrek uit Indonesië. Na de ervaringen tijdens de Japanse bezetting en de Bersiap-periode slaat ook de repatriëring diepe wonden bij de Indische Nederlanders. Door omstandigheden buiten hun schuld, werden zij gedwongen het land van herkomst te verlaten en te verruilen voor een land dat zij slechts uit de schoolboeken kennen. Zij zien zich geconfronteerd met een Nederlandse samenleving die hen vol onbegrip tegemoet treedt en een Nederlandse overheid die er in eerste instantie alles aan doet hun komst te verhinderen. Hoewel zij veelal berooid aankomen omdat zij alle bezittingen hebben moeten achterlaten en hoewel zij niet in staat worden gesteld in Nederland functies op vergelijkbaar als in Indonesië bekleed te vervullen, moeten zij de kosten van hun overtocht en van hun opvang in Nederland terugbetalen. Pas als eind jaren ’50 duidelijk wordt dat er voor de Indische Nederlanders in Indonesië geen ander alternatief is dan vertrek naar Nederland, laat de Nederlandse overheid haar afwerende houding varen en stelt zij ruime middelen voor opvang en huisvesting ter beschikking. Opvang van gerepatrieerden

OPVANG VAN GEREPATRIEERDEN Is het leeuwendeel van de opvang van de stromen Nederlanders, Indische Nederlanders en anderen uit Indonesië verzorgd door de Nederlandse regering – de Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ) speelt hierin een hoofdrol -, een rol van betekenis is ook weggelegd voor particuliere initiatieven. Dit geldt zeker de periode tot aan het midden van de jaren ’50, de periode waarin de overheid een afwerende houding ten opzichte van de komst van Indische Nederlanders heeft. De grote bedrijven en handelsondernemingen zorgen voor hun uit de Oost terugkerende employeés, het Comité ‘Nederland helpt Indië’ (later ‘Zorg voor Gerepatrieerden’) bekommert zich om degenen die slachtoffer zijn geworden van de oorlog. Dit comité, werkzaam in zowel Indonesië als Nederland, verleent financiële steun als aanvulling op reeds bestaande regelingen en hulp in natura aan Indische oorlogsslachtoffers. Later, als medio jaren ’50 blijkt dat de komst van vele duizenden Indische Nederlanders onafwendbaar is, worden alle organisaties die zich met de opvang bezighouden samengebracht in het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden (CCKP). De particuliere hulpverlening richt zich met name op hen voor wie de overheidssteun niet toereikend is. 2. Stichting Pelita

2. STICHTING PELITA 2

De oprichting van de Stichting Pelita werd in 1946 geïnitieerd door Justina Emma EckenhausenTetzner, oorlogsweduwe en één van de eerste repatrianten. Gedreven door een groot gevoel van verantwoordelijkheid en een sterke lotsverbondenheid met de ex-geïnterneerden zinde zij op 2

Deze paragraaf is gebaseerd op: Wil Tinnemans en Frank von Winckelmann, Indisch licht; een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indië (Den Haag 1997). Deze publicatie is opvraagbaar onder inv.nr. 739; en Hans van der Hoeven, ‘Stichting Pelita’, in: P.J. Drooglever (red.), Indisch Intermezzo; geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië (Amsterdam 1991) 127-129. De tweede druk (1994) is opvraagbaar onder inv.nr. 734. Deze tekst is ook gebruikt in de brochure Stichting Pelita belicht (Rijswijk 1992) 3-7. Deze brochure is opvraagbaar onder inv.nr. 732.

12

Pelita

2.19.219

mogelijkheden om iets te doen voor mensen die getroffen waren door de oorlog met Japan. Hoewel de overheid positief stond tegenover de oprichting van een particuliere instelling voor hulp aan de Indische oorlogsgetroffenen, kwam zij niet met geld over de brug. Het oprichtingscomité besloot de stichting te noemen naar een ‘pelita’, een koperen olielampje dat in tropische nachten als lichtbaken diende. De olielampjes ‘breken met hun vriendelijk schijnsel de duisternis van het voor ons liggend pad’, zo schreef het oprichtingscomité. De doelstelling van de stichting werd geformuleerd als ‘Het lenigen van de zedige, maatschappelijke en stoffelijke noden van hen, die het slachtoffer zijn geworden van handelingen of omstandigheden, die het gevolg zijn geweest van het uitbreken der vijandelijkheden met Japan’. Nog voor de daadwerkelijke oprichting werd deze doelstelling nog gewijzigd en zou Pelita zich uitsluitend gaan richten op de slachtoffers van de oorlog met Japan en hun nabestaanden. Pelita zou een Nederlandse stichting worden, met een bijkantoor in Indië. In juni 1947 vetrok Eckenhausen-Tetzner naar Indië. Voor privé-redenen, maar ook om de Indische afdeling van Pelita op te zetten. Een maand later werd al gestart met het voeren van overleg over de oprichting van Pelita Indonesië. Opvallend is de aanwezigheid van een aantal hoge ambtenaren van Sociale Zaken en Financiën in het oprichtingscomité. Pelita zou zich niet inspannen voor alle werklozen of mensen zonder zelfstandig inkomen, maar zich uitsluitend richten op weduwen, wezen en invaliden die in aanmerking kwamen voor een uitkering in het kader van de Algemene Oorlogsongevallen Regeling Indonesië (AOR). Eckenhausen-Tetzner wist de gouverneur-generaal ertoe te bewegen een bedrag van twaalf miljoen gulden als voorschot op de later uit te keren huisraadschadevergoeding toe te zeggen. Uit de Indische geldmiddelen werd een bedrag van vijf miljoen gulden als renteloos voorschot aan Pelita Nederland overgemaakt. De resterende zeven miljoen ging naar Pelita Indonesië (hoewel het grootste gedeelte hiervan in de vorm van schatkistpromessen). Op 17 november 1947 werd de Stichting Pelita officieel opgericht. Zowel in Nederland als in Indonesië zetelde een bestuur en de dagelijkse leiding lag in handen van directeuren in Den Haag en Batavia. Een Stichtingsraad hield toezicht op het naleven van de statuten en op een correcte besteding van de financiële middelen. De raadzetels werden vooral bezet door vertegenwoordigers van het Indische en Nederlandse bedrijfsleven en door hoge ambtenaren. Voorzitter Van Lennep was bijvoorbeeld directeur van de Hollandsche Beton Maatschappij. Ook het bestuur van Pelita Nederland bestond uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid, ieder met een sterke binding met Indië. De eerste voorzitter was H. Giel sr., oudpresident van de Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij in Batavia. Giel zou tot 13 september 1972 aanblijven als voorzitter. De eerste secretaris van de stichting was D.S. Westerman Holsteijn, werkzaam bij de Ondernemersraad Nederlandsch-Indië. Penningmeester werd H.J. Manschot, directeur van de Javasche Bank. Konining Wilhelmina werd bereid gevonden om het beschermvrouwschap op zich te nemen. Na haar aftreden op 4 september datzelfde jaar wenste Wilhelmina toch betrokken te blijven bij de stichting. Zij werd, en bleef tot haar dood in 1963, erevoorzitter van Pelita. Het werkkapitaal van vijf miljoen gulden dat Pelita Nederland had ontvangen, was bestemd voor de bouw van woningen voor Indische oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Voor het onder andere verkrijgen van hypothecaire kredieten, rijksbijdragen en gemeentegaranties werd het noodzakelijk om de uitvoering van de bouw van woningen en de sociale werkzaamheden van de stichting financieel te ontvlechten. Hiertoe werd in februari 1948 de Stichting Algemeen Bouwfonds der Stichting Pelita opgericht. Het fonds stond onder toezicht van de Stichtingsraad, terwijl het bestuurd werd door dezelfde personen als Pelita Nederland. De administrateur van

2.19.219

Pelita

13

Pelita, en tevens bouwkundige, J.R. Bergsma, werd benoemd tot directeur. Het fonds droeg bij aan het doel van Pelita ‘door het doen bouwen, verbouwen of herbouwen en het op andere wijze verwerven, huren of ten gebruike verkrijgen van onroerende goederen, alsmede door deze onroerende goederen te verhuren’. In juli 1948 werden de eerste acht nieuwe Pelita-woningen betrokken aan de Schaapsweg in de gemeente Ede. Eind 1947 werd 1,2 miljoen van de ontvangen vijf miljoen afgezonderd voor sociale hulpverlening. In 1948 en 1949 ontvingen al 2300 gezinshoofden in Nederland steun van Pelita. Aan het einde van de jaren veertig zette Pelita in het hele land plaatselijke comités op om met de uitgezwermde oorlogsgetroffenen in contact te komen en te blijven. Hiervoor was de stichting in grote mate afhankelijk van vrijwilligers. In 1949 had Pelita 35 plaatselijke comités, waarvan zestig procent in het westen, twintig procent in het noorden en oosten en de overige twintig procent in het zuiden van het land. De plaatselijke comités concentreerden zich op het doorsluizen van aanvragen voor materiële hulp in natura – kleding, kolen, huisraad – en voor financiële bijstand. Andere taken dan de materiële steunverlening waren veel belangrijker voor de leden van de plaatselijke comités. Actieve leden – vrijwel allemaal vrouwen en daarom ook wel ‘de dames van Pelita’ genoemd – gaven ouders hulp en advies bij de opvoeding van hun kinderen en bij het zoeken van scholen. Ze hielpen pas gearriveerde oorlogsgetroffenen bij het invullen van formulieren en bij het beheren van het doorgaans karige huishoudbudget. En van onschatbare waarde: ze verleenden mensen met heimwee naar Indië, met oorlogstrauma’s en met verdriet om overleden familieleden een luisterend oor. Op basis van de bestaande AOR-registratie schatte het bestuur dat zo’n 1300 Indische oorlogsgetroffenen in aanmerking kwamen voor extra ondersteuning. Om hen tot registratie over te halen deed Pelita niet meer dan een oproep plaatsen in het orgaan van het Nibeg en in de landelijke pers. Aan de plaatselijke comités liet het bestuur weten dat de hulpverlening niet mocht worden opgedrongen, behalve ‘in gevallen, waarin het slachtoffer zijn eigen belang kennelijk niet juist inziet’. De hulpverlening moest bovendien altijd aanvullend zijn. Bij iedere steunaanvraag moest het comité zich afvragen of de aanvrager geen aanspraak kon maken op ondersteuning door de rijksoverheid, de gemeente of het bedrijfsleven. Was dat het geval, dan verleende Pelita geen hulp, hoe schrijnend de situatie ook was. In de praktijk kwamen vrijwel uitsluitend weduwen, wezen en invaliden met hun karige AOR-uitkeringen in aanmerking voor financiële ondersteuning. In de eerste helft van de jaren vijftig kregen jaarlijks zo’n zes- tot achthonderd mensen een eenmalig bedrag aan steun en ontvingen per jaar nog eens twee- tot zeshonderd personen periodieke steun. Van de gezinshoofden die in de jaren vijftig langdurig steun van Pelita ontvingen, bestond ongeveer de helft uit oorlogsweduwen, invaliden en ouden van dagen. De meesten waren al vóór 1950 in Nederland gearriveerd. Het steunbedrag werd berekend op de Pelita-basis. Bij de vaste lasten – huur, gas, water, licht, ziekenfondspremie, schoolgeld en dergelijke – kwam een bedrag voor variabele kosten – voeding, kleding en dergelijke. Pelita stelde de hoogte van dat laatste bedrag vast, afhankelijk van de samenstelling, de omvang en de welstandsklasse van het gezin. Het totaal aan vaste en variabele lasten werd verrekend met de gezinsinkomsten. Het verschil werd eventueel bijgepast door Pelita, mits uitkeringsinstanties daar geen bezwaar tegen maakten. Omdat gemeentelijke Sociale Diensten de pelita-steun in mindering brachten op de uitkering van door hen uitgevoerde regelingen, maar hulp in natura meestal oogluikend toestonden, steunde Pelita veel Indische oorlogsgetroffenen met brandstof, kleding, studiemateriaal en extra voeding.

14

Pelita

2.19.219

De Pelita-basis diende ook als uitgangspunt bij de verdeling van woningen. Een inkomen van ten minste anderhalf maal de Pelita-basis was het streven. De huurder van een woning moest bovendien een ‘blijver’ zijn, die ‘redelijkerwijs gesproken’ in staat was om zich in Nederland financieel te redden. In de praktijk betekende dit dat de armlastige gezinnen vaak niet in aanmerking kwamen voor een Pelita-woning. In 1950 begon Pelita een samenwerkingsverband met Nederland Helpt Indië (NHI), dat was opgericht in 1945. Dit samenwerkingsverband ging opereren onder de naam Hulp aan Gerepatrieerden (HAG). Het doel was om het veld voor de hulp aan repatrianten overzichtelijker te maken door gezamenlijke propaganda en fondsenwerving en door coördinatie van de steunverlening. Verschillende comités bleken echter langs elkaar heen te werken, waardoor het veld juist onoverzichtelijker was geworden. In 1951 veranderde NHI haar naam in Zorg voor Gerepatrieerden (ZVG). Pelita en ZVG bakenden hun terreinen zorgvuldig af en werkten daarna beter samen dan ooit. Repatrianten die ten onrechte bij Pelita aanklopten werden doorverwezen naar ZVG, een organisatie die met subsidies van het ministerie van Maatschappelijk Werk, het Koningin Juliana Fonds en het Comité voor Zomerpostzegels een brede groep repatrianten kon helpen. Pelita bleef zich uitsluitend richten op de slachtoffers van de oorlog met Japan, zonder enige noemenswaardige donaties en zonder subsidies van de overheid of uit particuliere fondsen. In maart 1957 werd door het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Pelita gevraagd of zij een rol wilde spelen bij de uitvoering van de Rehabilitatieregeling Schrijnend Monetair Verlies. De Nederlandse regering had een bedrag van tussen de vijf en zevenenhalf miljoen gulden gereserveerd voor de meest schrijnende gevallen onder de Indische oorlogsgetroffenen, en de aanvragen stroomden binnen bij de Afdeling Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers. De Plaatselijke Comités lichtten oorlogsgetroffenen in over de uitkering en hielden in veel gevallen ook toezicht op de besteding van het toegekende bedrag. Een aparte afdeling op het Centraal Bureau ging zich bezighouden met de uitvoering en betaalbaarstelling van de regeling. Ruim de helft van het werk van Pelita in de jaren 1957 tot 1961 had betrekking op de regeling voor schrijnende gevallen. Bijna 6300 personen kregen in die jaren een uitkering. Bijna de helft van hen was al bij Pelita bekend of werd alsnog als ‘schrijnend geval’ in de administratie opgenomen, zodat de plaatselijke comités konden toezien op een verantwoorde besteding van het toegekende bedrag. Op 1 oktober 1961 waren alle aanvragen afgewikkeld. De belangrijkste taak van de Pelita-comités in Indonesië bestond uit het verlenen van aanvullende financiële hulp aan AOR-gerechtigden. Eind 1949 kreeg de organisatie het verzoek voorgelegd om de uitvoering op zich te nemen van uitkeringen aan kleine zelfstandigen die gedupeerd waren door de oorlog met Japan. Speciaal voor de rehabilitatie-uitkeringen aan oorlogsslachtoffers die vóór de Japanse bezetting als kleine zelfstandigen hun brood verdienden, tijdens de oorlog hun inkomsten kwijtraakten en nog steeds brodeloos waren, stelde de Indische overheid tien miljoen gulden ter beschikking. Dat bedrag moest vóór 1953 een bestemming hebben gekregen. Pelita was vrij in de wijze waarop ze de kleine zelfstandigen wilde ondersteunen. Om de eigenlijke Pelitataken in Indonesië te scheiden van de uitvoering van de rehabilitatie van kleine zelfstandigen, kwam er een aparte afdeling, Pelita II. De aanvraagtermijn voor de rehabilitatie-uitkeringen sloot op 1 september 1952. Pelita II werd opgeheven op 1 maart 1953. Pelita Indonesië kwam ten einde met de dood van de drijvende kracht J. Verboom in november 1956. Halverwege de jaren zestig was Pelita de enig overgebleven Indische organisatie die steun verleende aan Indische oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden. Eind 1963 was de Nibeg opgeheven, een jaar later kondigde ZVG aan ermee op te houden. De organisatie accepteerde het aanbod van Pelita om het laatste jaar bij Pelita kantoor te houden. Dat vergemakkelijkte de overdacht van de hulpverlening aan Pelita; dossiers konden van de ene kamer naar de andere worden doorgegeven. Hetzelfde gebeurde met het CCKP dat ook haar laatste jaar in het gebouw

2.19.219

Pelita

15

van Pelita sleet voor haar opheffing in 1968. Het heersende sentiment in deze periode was dat de repatriëring ten einde was gekomen en het boek van de gerepatrieerdenzorg gesloten kon worden. Pelita besloot om haar huizenbezit af te stoten. In elf jaar tijd ontdeed het Bouwfonds zich van al zijn bezittingen. In 1965 werd het comité in Amsterdam opgeheven en stonden veel andere comités op het punt om het bijltje er bij neer te gooien. In 1968 echter klopte het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk bij Pelita aan met de vraag of Pelita een bijdrage wilde leveren aan de uitvoering van een nieuwe uitkeringsregeling voor vervolgingsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog (toegevoegd als hoofdstuk III aan de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers). Nederlandse burgers die tijdens de Tweede Wereldoorlog om redenen van ras, geloof of wereldbeschouwing aan vervolging hadden blootgestaan en daardoor niet meer in staat waren hun vroegere levenspeil te handhaven, hadden voortaan recht op financiële bijstand. Ook Indische oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden konden aanspraak maken op die welvaartsvaste maandelijkse uitkering en andere bijzondere voorzieningen zoals rolstoelen, prothesen en therapie. Een adviescommissie van medisch deskundigen en vertegenwoordigers van de vervolgden toetste de aanvragen. Het Joods Maatschappelijk Werk zat namens de joodse vervolgingsslachtoffers in de commissie en de Stichting 1940-1945 vertegenwoordigde de overige Nederlanders die hadden geleden onder de Duitse bezetting. Pelita nam in de commissie plaats op grond van haar deskundigheid inzake Indische vevolgingsslachtoffers. Voor de uitvoering van de regeling kon Pelita maar moeilijk terugvallen op haar netwerk van vrijwilligers. Velen van hen waren al op leeftijd of overleden, anderen waaren niet deskundig genoeg. De eerste professionele maatschappelijke werkers werden aangetrokkken. In 1971 trad een nieuwe Rijksgroepsregeling Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in werking. In 1973 werd de regeling in zijn geheel vervangen door de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (WUV). De WUV is bedoeld voor alle Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanwege hun ras, geloof, wereldbeschouwing of seksuele geaardheid van hun vrijheid zijn beroofd, moesten onderduiken of gesteriliseerd zijn. In de Memorie van Toelichting werd de wet ook van toepassing verklard op degenen die door de Japanse bezetter waren vervolgd omdat ze behoorden tot de Europees georiënteerde of gezinde bevolkingsgroepen. De WUV geeft geen recht op pensioen maar op een aanvullende uitkering, gebaseerd op het principe van inkomstenderving. De uitkering vult voor een deel het verschil aan tussen het feitelijke inkomen en het inkomen dat een vervolgde zonder ziekte of gebreken zou hebben verdiend. Bijzondere voorzieningen als rolstoelen of prothesen, dieetkosten of psychotherapie komen eveneens voor vergoeding in aanmerking. Een Uitkeringsraad – sinds 1990 de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) stelt vast of er sprake is van ‘vervolging in de zin van de WUV’. Na een medisch onderzoek wordt de grondslag voor de uitkering bepaald. De gigantische stroom WUV-aanvragen dwong tot modernisering en professionalisering. Eind 1974 hielden op het Centraal Bureau zeven administratieve krachten zich bezig met de verwerking van de WUV-aanvragen, die door 33 parttime rapporteurs werden opgenomen. In 1975 ontving de Uitkeringsraad dertienduizend aanvragen, waarvan Pelita tachtig procent begeleidde. Aan het einde van hetzelfde jaar lagen op het Centraal Bureau in Den Haag drieduizend aanvragen te wachten op behandeling. Vanaf 1 januari 1975 konden alle personele en materiële kosten die verband hielden met de WUVuitvoering bij het ministerie van CRM worden gedeclareerd. Voor het eerst in haar geschiedenis kon Pelita bij het Centraal Bureau zes en in de buitendienst tijdelijke parttimers actief, die

16

Pelita

2.19.219

voorheen genoegen hadden moeten nemen met nogal willekeurige en uiteenlopende vergoedingen voor hun werkzaamheden, maar voortaan mochten rekenen op een honorarium volgens vastgestelde normen. Uit de contacten die in het kader van de WUV-aanvragen werden gelegd met de Indische oorlogsgetroffenen bleek dat er meer hulp nodig was dan slechts materiële. In december 1974 vroeg Pelita in een uitvoerige brief aan het ministerie van CRM of er in de toekomst subsidie verleend zou kunnen worden voor immateriële hulpverlening aan WUV-aanvragers. Mede als gevolg hiervan werd een Werk- en Adviescommissie Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen (WAC) worden ingesteld, wat zich ging buigen over de vraag hoe een adequate immateriële hulpverlening aan verzetsdeelnemers en vervolgingsslachtoffers die ‘ten gevolge van bombardementen, ordemaatregelen, tewerkstelling en dergelijke schade aan hun gezondheid hebben opgelopen’ eruit moest zien. In de zomer van 1975 kwam de commissie voor het eerst bijeen. In 1978 publiceerde het WAC zijn aanbevelingen. In de tussentijd was het aantal WUV-aanvragen flink teruggelopen. Waren er in 1975 nog zo’n 10.000 aanvragen, in 1978 waren dit nog maar 3500 nieuwe aanvragen. De behoefte aan immateriële steun bleef echter bestaan. De Pelitarapporteurs kregen een nieuwe taak van het WAC: ‘WUV-begeleiding in ruime zin’. In 1980 was van de oorspronkelijke doelstelling van Pelita – uit eigen middelen steun verlenen aan Indische oorlogsgetroffenen – weinig meer over. Pelita verleende jaarlijks slechts enkele tientallen steunuitkeringen en uitsluitend aan mensen die op of onder het bestaansminimum leefden. Zelfs het Bouwfonds was opgeheven. De Stichtingsraad, als koepel van Pelita Indonesië, Pelita Nederland en het Bouwfonds, was overbodig geworden en werd op 20 februari 1978 ontbonden. De plaatselijke comités waren opgeheven, met het comité in Den Haag als laatste in december 1979. Tegelijkertijd met het op gang komen van dit grote aantal W.U.V.-aanvragen werd door het personeel van Stichting Pelita een enorme immateriële hulpbehoefte bij de Indische groep geconstateerd. De stichting begreep, dat zij de mensen die haar om hulp vroegen ook op het immateriële vlak de helpende hand moest bieden. In de vernieuwde stichtingsstatuten van 1977 is het doel van de stichting daarom nog eens duidelijk onder woorden gebracht, namelijk ‘Het verlenen van materiële en immateriële hulp aan alles die, hetzij direct, hetzij indirect, het slachtoffer waren geworden van de oorlog met Japan en aan hun nabestaanden’. In 1984 werd de Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsgetroffenen (WUBO) van kracht. Een extra taak voor Pelita. In 1986 kwam er geld om gesubsidieerde maatschappelijk werkers in te zetten voor hulp aan mensen met psychische of sociale problemen die niet doorverwezen konden of wilden worden naar algemene instellingen. Pelita mocht hulp bieden aan oorlogsgetroffenen die erkend zijn of van wie de aanvraag nog liep. In de periode 1986-1990 ontstonden er interne problemen bij Pelita, waardoor de taken van de stichting niet naar tevredenheid konden worden uitgevoerd. De doelstelling van Pelita voor 1990 was dan ook ‘het terugwinnen van verloren gegaan vertrouwen’. 3 De problemen werden voortvarend aangepakt. In 1990 werden de statuten van Pelita gewijzigd, waardoor niet alleen de omvang van het bestuur werd verkleind, maar ook de taken van het bestuur werden gewijzigd. Ook de organisatiestructuur ging op de schop.

3

Jaarverslag 1990, opvraagbaar onder inv.nr. 31.

2.19.219

Pelita

17

Ook van belang is de instelling van de Pensioen- en Uitkeringsraad in 1990, die ervoor moest zorgen dat de wetten efficiënter zouden worden uitgevoerd (voor Pelita waren dit met name de Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers (WUV), de Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers (WUBO) en de Wet Indisch Verzet (WIV)). Circa 70% van de WUV-aanvragen, bijna de helft van de WUBO-aanvragen, en vrijwel alle WIV-aanvragen liepen via Pelita. In 1993 werd het Indisch Platform opericht als samenwerkingsorgaan tussen de 16 belangrijkste en grootste Indische organisaties. Niet alleen was het Indisch Platform gehuisvest in hetzelfde gebouw als Pelita, ook werd de directeur van Pelita aangezocht als ambtelijk secretaris. Door de oprichting van het platform konden gezamenlijk standpunten worden ingenomen, die aan het kabinet konden worden gepresenteerd. Het belang van samenwerking voor Pelita bleek ook uit de intensivering van de samenwerking met de Stichting Burger Oorlogsgetroffenen (SBO) en de PUR in het overlegorgaan Gecoördineerde Expertise SBO/Pelita (GESP). Deze samenwerking mondde uit in een samenwerking op uitvoerend vlak voor wat betreft de sociale rapportages voor de WUBO. In 1997 verplaatste ook de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 haar zetel naar het Pelitagebouw. Aan het einde van de jaren negentig trachtte Pelita een ‘nieuwe’ weg in te slaan als dienstverlener voor de Indische gemeenschap als geheel, in plaats van uitsluitend te werken voor Indische oorlogsgetroffenen. De hulpverlening moest eerder vraaggestuurd dan aanbodgestuurd worden, en aan de vragen van zowel de eerste, als van de tweede en derde generaties moeten kunnen voldoen. Een oorzaak van de nieuwe richting was de voortdurende nadruk die er vanuit de overheid werd gelegd op de succesvolle integratie van de groep afkomstig uit Nederlands-Indië. Hierbij werd gesteld dat op termijn categoriale hulpverlening van deze groep niet meer nodig zou zijn. Het aantal aanvragen in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, en daarmee de inkomsten van Pelita, liepen al terug. Om deze nieuwe weg in te kunnen slaan moest Pelita financieel onafhankelijk worden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (het voormalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) en eigen geldstromen aanboren. De reorganisatie van Pelita begon in 1998. Ten eerste moest de organisatie worden aangepast aan de verminderde budgetten voor de wettelijke en erkende taak, een afslankingsoperatie. Ten tweede moest de uitvoering van de hulp- en dienstverlening worden geherstructureerd. Hiertoe werden de uitvoerende afdelingen, wetsuitvoering en maatschappelijk werk samengevoegd in een afdeling maatschappelijk werk en dienstverlening. Ten derde moest de organisatie met het oog op de lange termijn worden vernieuwd. Dit moest vorm krijgen door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het genereren van andere inkomsten. In 2000 was de reorganisatie gereed en kon de Stichting bouwen aan haar nieuwe toekomst: de transformatie tot een moderne Indische zorginstelling, toegesneden op de 21ste eeuw. Een zorginstelling die een full-service abonnement kan aanbieden aan alle leden van de Indische gemeenschap, waarbij het zwaartepunt ligt bij de zorg voor de senioren. 4 In hetzelfde jaar werd een Comité van Aanbeveling ingesteld, waarin een aantal prominente Indische Nederlanders zitting nam.

4

Jaarverslag 2000, opvraagbaar onder inv.nr. 32.

18

Pelita

2.19.219

Op 12 december 2000 besloot de regering 350 miljoen gulden voor individuele uitkeringen en 35 miljoen gulden voor collectieve doelen beschikbaar te stellen. In 2001 werd de Stichting Het Gebaar opgericht welke de aanmelding, verificatie en uitbetaling van de gelden verzorgde. Vanwege de bekendheid kon Pelita vele aanvragen voor gelden begeleiden. In 2003 liet Pelita door TNS-NIPO onderzoek doen naar de wensen en behoeften van (vooral oudere) Indische Nederlanders. Op basis van dit onderzoek werden nieuwe wegen ingeslagen. Ook Pelita zelf deed aanvragen voor subsidie bij de Stichting Het Gebaar. Projecten die met behulp van deze subsidies konden worden uitgevoerd waren onder andere: – Ontwikkeling service-abonnement: een abonnement dat de afnemers recht geeft op een aantal producten en diensten die bijdragen aan het welzijn, de kwaliteit van de leefomstandigheden verhogen en het vermogen langer zelfstandig te wonen bevorderen. – Reisgids Indische na-oorlogse generatie: poogt een structurele bijdrage te leveren aan het welzijn van leden van de naoorlogse generatie door een product te ontwikkelen gericht op identiteitsversterking. – Servicepunt vrijwilligersorganisaties: fungeert als back-office voor de organisaties. – Virtueel Indië: on-line interactieve weergave van Indië. 3. Stichting Zorg voor Gerepatrieerden

3. STICHTING ZORG VOOR GEREPATRIEERDEN De Stichting (oorspronkelijk een Comité) Nederland helpt Indië was één van de eerste particuliere hulporganisaties die, in september 1945, kort na de bevrijding van Nederlands-Indië werd opgericht. Aanvankelijk stelde het NHI zich de coördinatie van materiële en morele hulpverlening in Nederlands-Indië vanuit Nederland ten doel, maar als snel werd de doelstelling breder geformuleerd en kwamen Nederlandse onderdanen en andere ingezetenen die in Indië woonden of na 1940 gewoond hadden voor hulpverlening in aanmerking. Het NHI richtte zich op de sociale zorg voor Indische oorlogsgetroffenen en zamelde geld en goederen in. Om kosten te besparen werkte het NHI nauw samen met hulpinstanties als het NRK, het Nederlands Volksherstel, het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers en Stichting Pelita. 5 In 1951 veranderde de stichting haar naam in Zorg voor Gerepatrieerden. In 1964 trok zij in bij Pelita, waarna zij in 1966 werd opgeheven. 4. Stichting tot hulpverlening aan ex-krijgsgevangenen van Japan en hun nagelaten betrekkingen

4. STICHTING TOT HULPVERLENING AAN EX-KRIJGSGEVANGENEN VAN JAPAN EN HUN NAGELATEN BETREKKINGEN Over de Stichting tot hulpverlening aan ex-krijgsgevangen (ook wel ‘gewezen krijgsgevangenen’) van Japan en hun nagelaten betrekkingen is weinig bekend. De Stichting is opgericht in augustus 1962. Aanvankelijk werd overwogen om de Stichting te huisvesten bij het Centraal Bureau van Pelita, maar vanwege ruimtegebrek werd gekozen voor de Laan van Nieuw Oost-Indië 23 in Den Haag. Aangezien het doel van de stichting overeenkwam met dat van Pelita (voormalige krijgsgevangenen en hun directe familieleden konden een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming en/of een uitkering ten laste van de Stichting) zou de stichting nuttig kunnen zijn voor al bestaande Pelita-gevallen. Een nauwe samenwerking met Pelita werd verzekerd doordat het hoofd van het Centraal Bureau van Pelita in het Stichtingsbestuur en in de werkcommissie zitting had. Hierdoor kon de stichting ook gebruikmaken van het al bestaande plaatselijke netwerk van Pelita en konden doublures worden vermeden. De Stichting stond onder leiding van de directeur L.G. Weggemans. De stichting had zich tot doel gesteld om de beschikbare gelden binnen een termijn van 3 tot 5 jaar uit te geven. De uiteindelijke sluitingstermijn voor aanvragen was april 1966, waarna de stichting is opgeheven 5

www.oorlogsgetroffenen.nl

2.19.219

Pelita

19

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archief van de stichting Pelita (zowel het beleidsarchief, als de onderliggende afdelingsarchieven) bevonden zich tot 2009 bij de stichting zelf. Hier bevonden zich ook de archieven van de Stichting Zorg voor Gerepatrieerden, die waarschijnlijk zijn overgedragen gedurende de opheffing van de stichting in 1966; en het archief van de Stichting voor hulpverlening aan ex-krijgsgevangenen van Japan en hun nagelaten betrekkingen, dat waarschijnlijk ook is overgedragen gedurende of na de opheffing van de stichting in 1966. Het archief van de Afdeling Indonesië en het archief Rehabilitatie Regelingen zijn na de opheffing van Pelita Indonesië in 1956 overgebracht naar Pelita Nederland. In 2009 is, in het kader van het Programma Erfgoed van de Oorlog van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een projectsubsidie verkregen voor het conserveren en veiligstellen van de meest kwetsbare delen van het Pelita-archief, welke zich op de zolder van het Pelita-gebouw bevonden. De archieven zijn in 2009 door de Stichting Pelita aan het Nationaal Archief overgedragen. Eind 2009 is het archief verhuisd en ontschimmeld door het bedrijf Preservation Technologies BV in Krimpen aan de IJssel. In 2010 is het archief overgebracht naar de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten, alwaar het archief is bewerkt. De archieven zijn na bewerking in 2011 door Doc-Direkt aan het Nationaal Archief overgedragen. De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is door schenking verworven.

20

Pelita

2.19.219

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief Inhoud

INHOUD De archieven bevatten het beleidsarchief van de Stichting Pelita in Den Haag, alsmede een grote hoeveelheid persoonsdossiers van mensen die door de Stichting Pelita, dan wel aanverwante stichtingen, zijn geholpen. Persoonsdossiers zijn gevormd door de afdelingen Indonesië, Schrijnende Gevallen en Rehabilitatie Regelingen van de Stichting Pelita, en door de Stichting hulp aan ex-krijgsgevangenen van Japan en hun nagelaten betrekkingen. Dossiers gevormd door de Plaatselijke Comités van de Stichting Pelita en van de Stichting Zorg voor Gerepatrieerden bevatten enkel registratieformulieren. Dossiers gevormd door het Centraal Bureau van de Stichting Pelita zijn combinatiedossiers van de verschillende afdelingen. Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING De persoonsdossiers zijn integraal bewaard. Uit het beleidsarchief zijn een aantal dozen archief vernietigd. Het betreft hoofdzakelijk dubbelen van jaarverslagen en ingekomen tijdschriften. Aanvullingen

AANVULLINGEN Het archief van de Stichting Pelita kan nog niet als afgesloten worden beschouwd, aangezien de Stichting ten tijde van de bewerking nog bestond. De Stichting Zorg voor Gerepatrieerden en de Stichting voor hulpverlening aan ex-krijgsgevangenen van Japan en hun nagelaten betrekkingen kunnen wel als afgesloten worden beschouwd, aangezien deze stichtingen zijn opgeheven. Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Voorafgaande aan de bewerking zijn afspraken gemaakt tussen het Nationaal Archief en de CAS ten aanzien van de randvoorwaarden voor bewerking. De belangrijkste afspraken staan hieronder vermeld. Binnen de archieven zal geselecteerd worden, waarbij als criterium geldt dat los aangetroffen documenten die uit openbare bron verkrijgbaar zijn voor vernietiging worden afgezonderd. Uit openbare bron verkrijgbare documenten die deel uit maken van een verband, herkenbaar aan het feit dat zij gezamenlijk verpakt zijn en aan het feit dat zij een duidelijke relatie hebben, zullen worden bewaard. Dat geld ook voor aangetroffen knipselmappen. Tevens zullen voor vernietiging worden geselecteerd ter kennisneming toegezonden stukken waar geen vervolg op gekomen is. Daarnaast zullen documenten die bij een normaal toegepast rijksoverheidsselectiebeleid vernietigd kunnen worden eveneens voor vernietiging in aanmerking worden gebracht. Daarbij is uitgangspunt de selectielijst voor de Pensioen- en Uitkeringsraad. In ieder geval voor 100% bewaard blijven de persoonsdossiers. Beschrijvingen worden gemaakt op dossierniveau. Voor de persoonsdossiers geldt dat deze worden beschreven door middel van het opnemen in de toegang van de naam en geboortedatum van de betrokken persoon. Wanneer op deze wijze van beschrijven reeksen ontstaan worden de eenheden onder deze reeksen van een unieke aanduiding voorzien, zonder dat de oorspronkelijke orde van de stukken wordt verstoord. Tijdens de bewerking is gebleken dat bij veel persoonsdossiers voorletters dan wel geboortedata ontbreken. Ook moet bij raadpleging van het archief rekening worden gehouden met mogelijke spelfouten dan wel taalkundige foutjes bij (met name achter-)namen. Het verdient dan ook aanbeveling om te zoeken op verwante achternamen. Dit wordt veroorzaakt doordat veel

2.19.219

Pelita

21

persoonsnamen met de hand geschreven zijn door medewerkers van de plaatselijke comités. Zowel bij opneming door de medewerker, als bij dossiervorming door het Centraal Bureau/de diverse afdelingen van Pelita, als bij de bewerking door de CAS zijn de namen geïnterpreteerd. Het kan dus wel voorkomen dat een naam zoals opgenomen in deze toegang niet 100% overeenkomt met de gezochte naam. Het verdient dan ook aanbeveling om te zoeken op diverse varaties van de spelling van de gezochte naam. Tijdens de bewerking zijn een aantal archiefbescheiden aangetroffen zonder datering. Deze archiefbescheiden hebben wel een datering gekregen waarbij in de nota bene is opgenomen dat de datering bij benadering bepaald is. De datering van de persoonsdossiers is verricht op basis van de datering van de archiefvorming (bijvoorbeeld de tijdelijke afdeling Schrijnende Gevallen) en van de looptijden van het grootste gedeelte van de dossiers. Het kan voorkomen dat er zich stukken uit een latere periode in de dossiers bevinden (bijvoorbeeld ingekomen correspondentie van de PUR of een melding van overlijden). Het archief van de Stichting voor hulpverlening aan ex-krijgsgevangen van Japan en hun nagelaten betrekkingen bevat naar alle waarschijnlijkheid de dossiers die ten tijde van de opheffing van de stichting in 1966 afgesloten zijn. Dossiers van deze stichting zijn ook aangetroffen als onderdeel van dossiers van het Centraal Bureau van Pelita. De archieven van het Centraal Bureau van Pelita zijn verzameldossiers. Deze dossiers kunnen stukken bevatten van het Centraal Bureau, maar ook van de andere archiefvormers in deze toegang, en dan met name de afdeling Schrijnende Gevallen en de Stichting voor hulpverlening aan ex-krijgsgevangenen van Japan en hun nagelaten betrekkingen. Ordening van het archief

ORDENING VAN HET ARCHIEF Het archief is geordend naar stichting. Elke stichting heeft een aparte rubriek gekregen. Het archief van de Stichting Pelita is onderverdeeld naar de rubrieken ‘Bestuur’, ‘Organisme’ en ‘Taakuitvoering’. In de rubriek ‘Bestuur’ bevindt zich met name de correspondentie en vergaderstukken van het bestuur. Ook bevindt zich hier (in aparte rubrieken) het privé-archief van B. Singelenberg, J.C. Cleyndert en L.J.H. Willinge. In de Rubriek ‘Organisatie’ bevinden zich stukken betreffende de organisatie, personeel, financiën en huisvesting van de stichting. In de rubriek ‘taakuitvoering’ bevinden zich de stukken met betrekking tot het uitvoeren van de doelen die de stichting zich in de loop der tijd heeft gesteld. De persoonsdossiers vallen onder aparte subrubrieken en zijn geordend per archiefvormende afdeling: Centraal Bureau, Afdeling Indonesië, Schrijnende Gevallen, Rehabilitatie Regelingen. Persoonsdossiers bevatten over het algemeen een achternaam, voorletters en een geboortedatum. De uiterlijke vorm is een omslag, tenzij anders is aangegeven. Het archief van de Stichting voor hulpverlening aan ex-krijgsgevangenen van Japan en hun nagelaten betrekkingen bestaat in zijn geheel uit persoonsdossiers. De dossiers zijn geordend op de naam van de ex-krijgsgevangene. Het archief van de Stichting Zorg voor Gerepatrieerden bestaat in zijn geheel uit registratieformulieren. Deze zijn ooit op alfabet gebundeld en in multomappen opgeborgen. De huidige ordening komt overeen met de manier waarop de dossiers zijn aangetroffen. De inhoud van de dossiers komt overeen met die van de multomappen. De dossiers zijn geordend op de in het dossier alfabetisch eerst en laatst voorkomende achternaam. Alleen weergegeven is de eerst aangetroffen achternaam. Tussenvoegsels, en bij getrouwde vrouwen de meisjesnaam, zijn weggelaten.

22

Pelita

2.19.219

2.19.219

Pelita

23

Verwant materiaal

Verwant materiaal Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN De inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar. Verwante archieven

VERWANTE ARCHIEVEN • Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: CoördinatieCommissie voor Gerepatrieerden, 1950-1952 (Nationaal Archief; toegangnummer 2.04.48.16). • Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Kerk, centraal comité van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden (CCKP) (1948) 1950-1968 (1969) (Utrechts Archief, toegangnummer 1405). Publicaties

PUBLICATIES Tinnemans, W. en F. von Winckelmann, Indisch licht; een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen (Den Haag 1997).- Drooglever, P.J. red., Indisch intermezzo; geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië (Amsterdam 1991; 2e druk Amsterdam 1994).

2.19.219

Pelita

25

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN 1 Stichting Pelita

1.1 Bestuur

1 STICHTING PELITA 1.1 BESTUUR

1

Brief van T. Eckenhausen-Tetzner aan de minister van Overzeese Gebiedsdelen inzake steun van de minister aan het oprichten van de Stichting Pelita. 1946 stuk

2

Stukken betreffende het uitvoeren van de werkzaamheden van de Commissie van Bijstand voor de Rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers. 1946 - 1959 pak Lid: H. Wichers-Dutilh.

3

Brief van J.E.F.A. Alberdingk Thijm, directeur van de Nederlandsche HandelMaatschappij, aan H. Giel, voorzitter van de Stichting Pelita, inzake de financiële positie van het plaatselijk comité Amsterdam van de Stichting Pelita. 1947 stuk

4-6

Vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Pelita. 1947 - 1949 4 Sep, 1947, omslag 5 Nov, 1947, omslag 6 1949, omslag

7-11

Vergaderstukken van diverse soorten bestuursvergaderingen van de Stichting Pelita. 1947 - 1955 7 Van het Hoofd- en Dagelijks Bestuur van de Stichting Pelita,1947 1948, omslag 8 Van het Bestuur van de Stichting Pelita, afdeling Indonesië,1947 1954, pak 9 Van de gecombineerde vergadering van het Dagelijks Bestuur en de Commissie voor de Steunverlening van de Stichting Pelita,1948, omslag 10 Van het Voorlopig- en Dagelijks Bestuur van de Stichting Pelita,1948, omslag 11 Van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Algemeen Bouwfonds der Stichting Pelita,1955, stuk

12-20

Vergaderstukken van het Bestuur in Nederland van de Stichting Pelita. 1947 - 1969 12 1947, omslag 13 1948, pak 14 1949 - 1950, omslag Betreft de 24e - 36e vergaderingen.

15

1951 - 1952, omslag

26

Pelita

16

2.19.219

Betreft de 37e - 43e vergaderingen.

1953 - 1955, omslag Betreft de 44e - 52e vergaderingen.

17 18

1955 - 1956, omslag Betreft de 53e - 57e vergaderingen.

1960 - 1962, pak Betreft de 58e - 62e vergaderingen.

19 20

1962 - 1964, omslag Betreft de 63e - 66e vergaderingen.

1965 - 1969, pak Betreft de 67e - 73e vergaderingen.

21-24

Vergaderstukken van de Stichtingsraad. 1947 - 1970 Met hiaten.

21 22 23 24

1947 - 1950, pak 1951 - 1954, pak 1955 - 1962, pak 1963 - 1970, pak

25

Stukken betreffende het adviseren van de Stichtingsraad met betrekking tot financiële aangelegenheden door de Financiële Commissie uit de Stichtingsraad van de Stichting Pelita. 1948 - 1973 pak

26-32

Periodieke verslagen van de werkzaamheden van de Stichting Pelita. 1948 - 2009 26 Algemene jaarverslagen van de Stichting Pelita, afdeling Nederland over de periode 1947-1956,1948 - 1957, omslag 27 Algemeen jaarverslag van de Stichting Pelita, Afdeling Indonesië over het jaar 1954,1954, stuk 28-32

Algemene jaarverslagen. 1958 - 2009 Met hiaten.

28 29 30 31 32

Over de jaren 1957 - 1962, 1958 - 1963, omslag Over de jaren 1963 - 1975, 1964 - 1976, pak Over de jaren 1977 - 1986, 1978 - 1987, pak Over de jaren 1990 - 1999, 1991 - 2000, pak Over de jaren 2000 - 2008, 2001 - 2009, pak

33

Memoire voor de voorzitter van de Stichtingsraad ter beantwoording van de brief van drie leden van de Stichtingsraad inzake het effect van het woningbezit van de Stichting Pelita op de financiën van Stichting Pelita en de maatschappelijke positie van ondersteunden. 1951 stuk

34

Brief aan de voorzitter en leden van de Commissie Achterstallige Betalingen inzake de foutieve gegevens in de verslaglegging van de werkzaamheden van de Stichting Pelita II aan de regering. 1953 stuk

35

Verslag van H. Wichers-Dutilh, bestuurslid, over gerepatrieerden, uitgebracht in de Stichtingsraadvergadering van 7 april 1953.

2.19.219

27

Pelita

1953

stuk

36

Speech door dr. H.J. Levelt, bestuurslid, ter ere van het afscheid van H. Giel als voorzitter van de Stichting Pelita. 1972 stuk

37

Notulen van de vergadering van de Begeleidingscommissie inzake de Uitvoerende Werkzaamheden van de Stichting Pelita, gehouden op 26 oktober 1978. 1978 stuk

38

Brief van E.G. Hoefer aan de leden van het bestuur van de Stichting Pelita naar aanleiding van de bestuursvergadering van 7 januari 1980. 1980 omslag

39

Overzichten van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Stichting Pelita. 1987

40-168

Inkomende post. 1987 - 1999 Geordend op jaar, 1987 is alfabetisch geordend.

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

A - N,aug. 26 - okt. 15, 1987 O - Z,aug. 26 - okt. 15, 1987 A - S,okt. 12 - dec. 12, 1987 T - Z,okt. 15 - dec. 22, 1987 Mrt. 11 - apr. 25, 1988 Apr. 26 - juni 10, 1988 Juni 13 - aug. 03, 1988 Aug. 04 - sep. 07, 1988 Sep. 08 - okt. 27, 1988 Okt. 31 - nov. 04, 1988, omslag Nov. 07 - dec. 05, 1988 Dec. 06 - 30, 1988 jan. 02 - feb. 14, 1989 Feb. 15 - mrt. 23, 1989 Mrt. 24 - mei 12, 1989 Mei 16 - juni 14, 1989 Juni 15 - juli 25, 1989 Juli 26 - sep. 11, 1989 Sep. 15 - nov. 09, 1989 Nov. 10 - dec. 29, 1989 Jan. 03 - feb. 05, 1990 Feb. 06 - mrt. 12, 1990 Mrt. 13 - apr. 26, 1990 Apr. 27 - juni 18, 1990 Juni 19 - juli 18, 1990, omslag Juli 20 - aug. 06, 1990 Aug. 07 - sep. 26, 1990 Sep. 27 - okt. 17, 1990, omslag Okt. 18 - nov. 13, 1990

pak

111 pakken en 18 omslagen

28

Pelita

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Nov. 14 - dec. 12, 1990 Jan. 02 - feb. 22, 1991 Feb. 26 - mrt. 27, 1991 Mrt. 28 - apr. 16, 1991 Apr. 18 - mei 30, 1991 Juni 03 - juli 03, 1991 Juli 04 - aug. 21, 1991 Aug. 22 - 27, 1991, omslag Aug. 28 - okt. 16, 1991 Okt. 17 - nov. 13, 1991 Nov. 14 - dec. 30, 1991 Jan. 06 - 22, 1992, omslag Jan. 23 - feb. 27, 1992 Mrt. 02 - 30, 1992 Mrt. 31 - mei 13, 1992 Mei 14 - juni 19, 1992 Juni 22 - aug. 03, 1992 Aug. 04 - 19, 1992 Aug. 20 - sep. 17, 1992 Sep. 21 - okt. 12, 1992 Okt. 14 - nov. 06, 1992 Nov. 09 - 12, 1992, omslag Nov. 13 - dec. 02, 1992 Dec. 03 - 23, 1992 Jan. 04 - 15, 1993 Jan. 18 - feb. 01, 1993 Feb. 02 - mrt. 10, 1993 Mrt. 11 - apr. 07, 1993 Apr. 08 - 15, 1993 Apr. 16 - mei 17, 1993 Mei 18 - juni 14, 1993 Juni 15 - juli 01, 1993, omslag Juli 02 - aug. 02, 1993 Aug. 03 - 18, 1993, omslag Aug. 19 - sep. 24, 1993 Sep. 27 - okt. 07, 1993, omslag Okt. 08 - nov. 01, 1993 Nov. 02 - 30, 1993 Dec. 01 - 24, 1993 Jan. 03 - feb. 08, 1994 Feb. 09 - 23, 1994, omslag Feb. 28 - mrt. 29, 1994 Apr. 05 - 13, 1994, omslag Apr. 14 - juni 14, 1994 Juni 16 - 22, 1994 Juni 23 - aug. 23, 1994 Aug. 24 - sep. 27, 1994 Okt. 03 - 17, 1994, omslag Okt. 18 - nov. 08, 1994

2.19.219

2.19.219

Pelita

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165

Bevat een diskette behorend bij inkomend nr. 483 van 24 oktober 1994.

Nov. 09 - 17, 1994, omslag Nov. 21 - dec. 14, 1994 Dec. 15 - 22, 1994, omslag Jan. 02 - 20, 1995, omslag Jan. 23 - feb. 10, 1995 Feb. 14 - apr. 04, 1995 Apr. 06 - mei 31, 1995 Juni 01 - 30, 1995 Juli 03 - 21, 1995 Juli 24 - sep. 19, 1995 Sep. 21 - okt. 25, 1995 Nov. 01 - dec. 21, 1995 Jan. 02 - feb. 15, 1996 Feb. 19 - mrt. 07, 1996 Mrt. 11 - 25, 1996 Mrt. 26 - mei 02, 1996 Mei 06 - juni 17, 1996 Juni 19 - juli 22, 1996 Juli 25 - aug. 22, 1996 Aug. 27 - sep. 23, 1996 Sep. 24 - okt. 11, 1996 Okt. 14 - nov. 18, 1996 Nov. 19 - dec. 20, 1996 Jan. 02 - feb. 20, 1997 Feb. 21 - apr. 10, 1997 Apr. 11 - mei 20, 1997 Mei 21 - juni 10, 1997 Juni 11 - 23, 1997, omslag Juni 24 - juli 28, 1997 Juli 29 - sep. 02, 1997 Sep. 03 - 24, 1997, omslag Sep. 25 - okt. 29, 1997 Nov. 03 - 07, 1997, omslag Nov. 10 - dec. 24, 1997 Jan. 05 - feb. 09, 1998 Feb. 10 - mrt. 31, 1998 Apr. 01 - mei 12, 1998 Mei 13 - juni 29, 1998 Juni 30 - aug. 19, 1998 Aug. 20 - okt. 26, 1998 Okt. 27 - dec. 24, 1998 Jan. 04 - 28, 1999 Feb. 02 - mrt. 15, 1999 Mrt. 17 - mei 27, 1999 Mei 31 - juli 05, 1999 Juli 07 - aug. 23, 1999 Aug. 24 - sep. 17, 1999 Sep. 20 - okt. 08, 1999

29

30

Pelita

166 167 168 169-197

2.19.219

Okt. 11 - nov. 02, 1999 Nov. 05 - 22, 1999 Nov. 23 - dec. 24, 1999

Uitgaande post. 1987 - 1999

26 pakken en 3 omslagen

Geordend op jaar, met hiaten.

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198-203

Jan. 09 - mrt. 17, 1987 Mei 26 - juli 17, 1987 Jan. 12 - mrt. 02, 1988 Mrt. 11 - mei 09, 1988 Mei 10 - juli 08, 1988 Juli 11 - sep. 28, 1988 Sep. 29 - dec. 09, 1988 Jan. 02 - mrt. 20, 1989 Mrt. 21 - aug. 16, 1989 Aug. 17 - dec. 22, 1989 Jan. 02 - mei 02, 1990 Mei 03 - sep. 17, 1990 Sep. 18 - dec. 19, 1990 Jan. 07 - sep. 16, 1991 Sep. 18 - dec. 20, 1991, omslag Jan. 07 - dec. 10, 1992 Dec. 11 - 16, 1992, omslag Jan. 05 - dec. 16, 1993 Jan. 04 - dec. 22, 1994 Jan. 03 - okt. 27, 1995 Okt. 31 - dec. 21, 1995, omslag Jan. 02 - juni 10, 1996 Juni 12 - okt. 22, 1996 Okt. 23 - dec. 19, 1996 Jan. 02 - juni 11, 1997 Juni 12 - dec. 24, 1997 Jan. 06 - dec. 22, 1998 Jan. 05 - mei 28, 1999 Juni 03 - dec. 30, 1999

Stukken betreffende het opzetten van een nieuwe brancheorganisatie oorlogsgetroffenen (BOOG), waarin verschillende organisaties samengaan die wettelijke taken uitvoeren ten opzichte van oorlogsgetroffenen. 1996 - 1998 Niet nader onder te verdelen.

198 199 200 201 202 203

1996, pak 1996 - 1998, pak 1997, pak 1997 - 1998, pak 1997 - 1998, pak 1998, pak

2.19.219

31

Pelita

1.1.1 Stukken uit het archief van B. Singelenberg, voorzitter Steun en Documentatiecentrum Pelita

1.1.1 STUKKEN UIT HET ARCHIEF VAN B. SINGELENBERG, VOORZITTER STEUN EN DOCUMENTATIECENTRUM PELITA 204-206

Jaarrekeningen en financiële kwartaalrapportages. 1985 - 1998 204 1985 - 1991, omslag 205 1992 - 1997, pak 206 1998, tweede kwartaal, 1998, stuk

207

Jaarverslagen. 1990 - 1992

208-209

Ingekomen en uitgaande stukken. 1990 - 1999 208 1990 - 1996, pak 209 1996 - 1999, omslag

210

Stukken betreffende het vormgeven van een Indische paragraaf in de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 - 1950 (WUV) en de Wet uitkeringen burger- oorlogsslachtoffers 1940 - 1945 (WUBO). 1991 - 1992

pak

211

Publicaties en informatiebulletins uitgegeven door de Stichting Pelita. 1991 - 1999

pak

212

Akte houdende statutenwijziging van de Stichting Steun en Documentatie Centrum Pelita, kopie. 1992 stuk

213-214

Notities. 1992 213 214

pak

Het voorzieningenbeleid in Indonesië,1992, stuk Het Indisch Maatschappelijk Werk,1992, stuk Datering is bij benadering bepaald.

215

Stukken betreffende het maken van bezwaar tegen de voorgenomen wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (WUV) 1940 - 1945. 1992 omslag

216

Stukken betreffende het opzetten en uitvoeren van het Project Maatschappelijk werk voor Molukse Oorlogsgetroffenen (PMMO). 1992 omslag

217

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het onderzoek over mogelijke ervaringen tijdens of kort na de Tweede Wereldoorlog van de Internationale Stichting Slachtoffers Oorlog en Geweld. 1992 omslag

218

Correspondentie met het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur inzake financiële aangelegenheden. 1992 - 1993

pak

32

Pelita

2.19.219

219

Stukken betreffende het organiseren van seminars en werkconferenties. 1992 - 1993

220

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het organiseren van de werkconferentie voor de Indische naoorlogse generatie 'Onzichtbare drempels?'. 1994 omslag

221

Stukken betreffende het deelnemen aan de vergaderingen van de Bund der Alteren Generation Europas (EURAG) – European Federation of Older People. 1995 - 1996 omslag

222

Stukken betreffende het organiseren van de viering van het 50-jarig jubileum van de Stichting Pelita. 1997 omslag

223

Stukken betreffende het voorbereiden van intern overleg over de personele en juridische organisatie van de Stichting Pelita. 1997 pak

224

Verslagen van besprekingen gevoerd te Jakarta door L.J. de Coninck en mr. J.C. Cleyndert inzake de voormalige Pelitahuizen, alsmede correspondentie met een advocatenkantoor te Jakarta inzake het inhuren van een juridisch adviseur ten behoeve van dezelfde zaak. 1997 omslag

225-227

Vergaderstukken van het bestuur van de Stichting Pelita. 1997 - 1998

pak

Met hiaten.

225 226 227

Jan. 07 - juni 17, 1997 - 1998, pak Rapporten ten behoeve van de bestuursvergadering van 7 september 1998,1998, pak Okt. 01 - dec. 22, 1998, pak

228

Productieoverzichten van de afhandeling van de aanvragen in het kader van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (Wuv) en Wet uitkeringen burger-slachtoffers (Wubo) door de Stichting Pelita en door het samenwerkingsverband Pelita Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO). 1997 - 1999 omslag

229

Financiële- en productieoverzichten van de afhandeling van de hulpaanvragen door de Stichting Pelita, opgesteld in het kader van de begroting 1999. 1998 omslag

1.1.2 Stukken uit het archief van de bestuursleden J.C. Cleyndert, penningmeester, en L.J.H. Willinge

1.1.2 STUKKEN UIT HET ARCHIEF VAN DE BESTUURSLEDEN J.C. CLEYNDERT, PENNINGMEESTER, EN L.J.H. WILLINGE 230

Vergaderstukken van de Raad voor Indisch Overleg (RIO). 1989 - 1995

231

Stukken betreffende het behandelen van financiële en organisatorische aangelegenheden.

pak

2.19.219

33

Pelita

1990 - 1997

pak

232

Vergaderstukken en correspondentie inzake personele en interne aangelegenheden van de eigen organisatie. 1990 - 1999 omslag

233-235

Stukken betreffende het voeren van overleg met de Stichting BurgerOorlogsslachtoffers (SBO) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) over mogelijke samenwerkingsvormen. 1992 - 1996 Niet nader onder te verdelen.

233 234 235

1992 - 1995, pak 1993 - 1996, omslag 1995, pak

236

Stukken opgesteld in het kader van de verslaggeving van de financiële organisatie van de Stichting Pelita. 1993 - 1994 omslag

237

Artikelen over en verslag van het internationaal symposium over victomology te Adelaide in Australië. 1994 omslag

238

Rapport Een gezamenlijk aanbod van de Stichting Pelita, Stichting Burgeroorlogsgetroffenen, Stichting 1940 - 1945 en de Pensioen- en Uitkeringsraad. 1994

stuk

239

Handleiding Bijzondere Voorzieningen in Indonesië, Sarana-sarana khusus di Indonesia. 1995 omslag

240

Informatiemap over de Stichting Centrum '45, Landelijk Centrum voor de behandeling van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. 1995

omslag

241

Notitie inzake een historisch overzicht met als titel 'De samenwerking' met betrekking tot de samenwerking tussen de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR), de Stichting Burgeroorlogsgestroffenen (SBO) en Pelita. 1995 stuk

242

Stukken betreffende het laten uitvoeren en begeleiden van het onderzoek door Berenschot inzake het bepalen van de zwaartepunten in de toekomststrategie van instellingen voor oorlogsgetroffenen. 1995 omslag Bevat tevens het eindrapport.

243

Stukken betreffende het laten uitvoeren van een onderzoek getiteld 'Pelita waar staan casu quo gaan we voor?' door Van Nuland Advies Groep. 1995 omslag Bevat tevens het eindrapport.

244

Stukken betreffende het bespreken van de strategie inzake de afhandeling van de

34

Pelita

2.19.219

eigendomsvervreemding van Pelita-woningen in Jakarta, alsmede inzake het deelnemen aan de opbouw van seniorenwoningen in Jakarta. 1995 - 1997 omslag 245-252

Agenda's en vergaderstukken ten behoeve van bestuursvergaderingen. 1995 - 1999 In 1995 en daarna is er slechts nog één vorm van bestuur.

245-249

Vergaderstukken.1995 - 1999 Niet nader onder te verdelen.

245 246 247 248 249 250-252

Apr. 24 - juli 18, 1995, pak Aug. 28, 1995, omslag Sep. 25 - nov. 02, 1995, omslag Nov. 13 - mrt. 03, 1995 - 1998, pak Mrt. 02, 1999, omslag

Agenda's.1999 250 Feb. 02, 1999, stuk 251 Juni 04, 1999, stuk 252 Juni 30, 1999, stuk

253

Overeenkomst met de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO) inzake de financiële regeling, getroffen naar aanleiding van de verbreking van het samenwerkingsverband met de SBO. 1996 omslag

254-257

Rapportages opgesteld door Deloitte & Touche. 1996 254 Een reactie op de startnotitie Organisatiemodel sociale rapportagetaak,1996, omslag 255 Implementatienota Organisatiemodel sociale rapportagetaak, samen verder,1996, omslag 256 257

Bevat de interne en externe versie.

Startnotitie Organisatiemodel sociale rapportagetaak, continuïteit met behoud van identiteit,1996, stuk Uitwerkingsnotitie Organisatiemodel sociale rapportage, samen sterker,1996, stuk

258

Verslag van het bestuurlijk overleg van de Stichting Pelita, Stichting BurgerOorlogsgetroffenen (SBO) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). 1996 omslag

259

Stukken betreffende het opzetten van een nieuwe brancheorganisatie oorlogsgetroffenen (BOOG), waarin verschillende organisaties samengaan, die wettelijke taken uitvoeren ten opzichte van oorlogsgetroffenen. 1996 - 1997 pak

260

Correspondentie met het ministerie en de Vaste Commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanpassing van de wetgeving omtrent vergoedingen aan oorlogsgetroffenen. 1996 - 1999 pak

2.19.219

Pelita

35

261

Controlerapporten van de rekeningen over het jaar 1996 van de Stichting Pelita en de Stichting Steun en Documentatiecentrum Pelita. 1997 omslag

262

Eindverslag van de Werkgroep Identiteits-Eigen Taken (WIET) inzake het inventariseren van de taken van de Stichting Pelita, de Stichting Burgeroorlogsgetroffenen en de Stichting 40-45 in verband met de oprichting van een brancheorganisatie. 1997 stuk

263

Stukken betreffende het financieel afhandelen van het vertrek van directeur L.H. de Coninck, alsmede van de overgang van het personeel naar de Stichting brancheorganisatie oorlogsgetroffenen (BOOG). 1997 - 1999 omslag

264

Correspondentie met Beheermaatschappij Naussauplein BV (BEMANA) inzake het te koop aanbieden van het pand Javastraat 52 te 's Gravenhage. 1998 omslag

265

Ingekomen stukken. 1998 - 1999

omslag

266

Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken van het secretariaat van het Indisch Platform. 1998 - 1999 omslag

267

Personeels- en organisatiebladen. 1998 - 1999

268

Produktieoverzichten van de afhandeling van de aanvragen in het kader van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (Wuv) en Wet uitkeringen burger-slachtoffers (Wubo) door de Stichting Pelita en door het samenwerkingsverband Pelita Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO). 1998 - 1999 omslag

1.2 Organisme

1.2.1 Organisatie

omslag

1.2 ORGANISME 1.2.1 ORGANISATIE

269

Correspondentie over het instellen van de organisatie van de Stichting Pelita in Indonesië, alsmede over de duurtetoeslag op de Algemene Oorlogsongevallen Regeling (AOOR). 1947 omslag

270

Stukken betreffende het vormgeven van de visie en taken van de Stichting Pelita. 1947 omslag

271

Stukken betreffende het wijzigen van de statuten van de Stichting Pelita met betrekking tot de fiscale verantwoording van de inkomsten van Stichting Pelita. 1947 omslag

36

Pelita

2.19.219

272

Vergaderstukken van de oprichtingsvergadering van de Stichting Pelita van 20 oktober 1947. 1947 omslag

273

Stukken betreffende het coördineren van de samenwerking van de Stichting Nederland Helpt Indië (NHI) en de Stichting Pelita. 1947 - 1950 omslag

274-283

Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden inzake de Afdeling Indonesië van Stichting Pelita. 1947 - 1956 7 omslagen en 3 stukken 274 Het oprichten en vaststellen van de taakstelling van de Afdeling Indonesië van de Stichting Pelita,1947 275 Verslag van de werkzaamheden verricht door het kantoor van de Stichting Pelita over het eerste halfjaar van 1948 te Batavia,1948 276-280

281

282 283

Het behandelen van aangelegenheden inzake de plaatselijke comités van de Afdeling Indonesië van Stichting Pelita. 1950 - 1952 276 Verslag over de tweede helft van 1949 van het Plaatselijk Comité Djakarta der Stichting Pelita,1950, stuk 277 Verslag van de contactvergadering van afgevaardigden van de Plaatselijke Comités Surabaia, Semarang, Bogor, Palembang en Malang van de Afdeling Indonesië van Stichting Pelita,1950, stuk 278 Informatiebrieven aan de Plaatselijke Comités van de Afdeling Indonesië van de Stichting Pelita,1950 - 1952 279 Informatiebrief aan de Plaatselijke Comités van de Afdeling Indonesië van Stichting Pelita, alsmede een vragenlijst met de titel Enquête Pelita I,1951 280 Notulen van de samenkomst van afgevaardigden van de Plaatselijke Comités en Kantoren met het bestuur van de Afdeling Indonesië van Stichting Pelita,1951 1952 Het informeren van de leden van het bestuur van de Stichting Pelita, afdeling Indonesië inzake de werkzaamheden van andere organisaties die hulp verlenen aan personen uit voormalig Nederlands-Indië,1951 - 1953 Uitgaande stukken aan de Afdeling Indonesië van Stichting Pelita,1953 - 1956 Verslag inzake de afwikkeling van de voorgenomen liquidatie van de Afdeling Indonesië van de Stichting Pelita,1954, stuk De Afdeling Indonesië werd uiteindelijk pas in 1956 opgeheven.

284 285-314

Statuten en Algemeen Reglement van de Stichting Pelita. 1947 - 1967

omslag

Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden inzake de plaatselijke comités en regionale afdelingen. 1947 - 1979 1 pak, 25 omslagen en 5 stukken 285 Oprichting van de plaatselijke comités,1947

2.19.219

Pelita

37

286

Verslagen van de besprekingen en bijeenkomsten van de plaatselijke comités,1947 - 1952

287-290

Verslagen van de werkzaamheden.1947 - 1957 Per kwartaal en of halfjaarlijks.

291 292 293 294 295-299

287 Stichting Pelita, de plaatselijke comités,1947 288 Stichting Pelita, Afdeling 's-Gravenhage,1948 - 1957 289 Stichting Pelita, Afdeling Amsterdam,1949, stuk 290 Stichting Pelita, Afdeling Friesland,1949 - 1955 Instructie en schema voor leidsters en registratrices inzake het registreren van steunaanvragen,1948 Voorlopige werkwijze bij het verlenen van steun en het behandelen van aanvragen voor woningen,1948 Werkwijze bij de financiële hulpverlening en woningaanvraag,1948 Circulaires aan plaatselijke comités,1948 - 1957 Correspondentie met de plaatselijke comités.1948 - 1979 295 Amsterdam,1948 296 Arnhem en omstreken,1971 - 1979 Betreft een verzameldossier, alfabetisch geordend A - Z.

300 301 302 303 304 305 306 307-314

315

297 Dordrecht,1948 - 1949 298 's-Gravenhage,1949 - 1953 299 Rotterdam,1950, stuk Correspondentie inzake woningaanvragen,1949 Overzicht van netto uitgaven van de plaatselijke comités per 31 augustus 1949,1949, stuk Circulaires aan plaatselijke, provinciale en regionale comités van Stichting Pelita,1951 - 1971 Enige voorbeelden van het werk van de plaatselijke comités naast de gebruikelijke werkzaamheden van de Stichting Pelita,1955, stuk Kort verslag van de oprichtingsvergadering en het jaarverslag van de provinciale afdeling Groningen van de Indische Stichting Pelita,1956 Uittreksels uit de jaarverslagen van verschillende plaatselijke comités,1956, stuk Lijst van medewerkers en medewerksters van de regionale afdelingen van Stichting Pelita,1957 - 1976 Uitgaande stukken naar de plaatselijke comités inzake individuele hulpaanvragen.1965 - 1975 307 Comité Breda,1966 - 1973 308 Comité Helmond,1967 - 1974 309 Comité Hilversum,1966 - 1971 310 Comité Leeuwarden,1965 - 1973 311 Comité Leiden,1966 - 1974 312 Comité Middelburg,1974 - 1975 313 Comité Nijmegen,1974 - 1975 314 Comité Sittard,1966 - 1974, pak

Correspondentie met de Afdeling 's-Gravenhage van Stichting Pelita over diverse organisatorische aangelegenheden specifiek voor de Afdeling Indonesië van de Stichting Pelita.

38

Pelita

2.19.219

1948

omslag

316

Stukken betreffende het evalueren van de activiteiten van de propaganda-afdeling van de Stichting Pelita. 1948 - 1949 omslag

317-322

Stukken betreffende het oprichten van de Stichting Algemeen Bouwfonds, welke als doel heeft de activiteiten van Stichting Pelita te ondersteunen door het verschaffen van en bemiddelen in woonruimte voor slachtoffers van de oorlog met Japan. 1948 - 1952 317 Oprichtingsakte van de Stichting Algemeen Bouwfonds der Stichting Pelita, bevattende tevens de statuten en het huishoudelijk reglement,1948, omslag 318 Memorandum inzake de procedure van woningtoewijzing,1948, stuk 319 Werkplan en enige gegevens voor de vergadering van de Stichtingsraad van het Algemeen Bouwfonds,1948, omslag 320 Nota betreffende de bouw en financiering van kleine woningen,1950, omslag 321 322

Datering is bij benadering bepaald.

Notitie over de financiële positie van het Bouwfonds aan het Bestuur in Nederland van de Stichting Pelita,1950, omslag Datering is bij benadering bepaald.

Nota met betrekking tot het beheer van het Bouwfonds,1952, omslag

323

Correspondentie met vertegenwoordigers van de departementen van Sociale Zaken en Financiën te Batavia inzake de verhouding met de ministeries en de ex-regering van Indonesië als uitvoerende organisatie. 1949 omslag

324

Ingekomen stukken van de ministeries van Sociale Zaken en Financiën inzake organisatorische aangelegenheden. 1949 omslag

325

Nota inzake de samenwerking met de Stichtingen Het Fonds 1915 en Het Karel Doorman-Fonds. 1949 stuk

326

Toespraken gehouden door voorzitters van de Stichting ter ere van diverse jubilea van de Stichting Pelita. 1949 - 1991 omslag

327

Stukken betreffende het voeren van interne communicatie over subsidie, de begroting en de toekomst van de Stichting Pelita. 1950 omslag

328

Stukken betreffende het opstellen van het voorstel tot het onderbrengen van Pelita-comités bij de comités van het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier initiatief voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden. 1950 - 1955 omslag

2.19.219

39

Pelita

329

Ingekomen brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid (SV) inzake de beëindiging van de vertegenwoordiging van de Afdeling Sociale Bijstand en Complementaire Arbeidsvoorzieningen van SV in het bestuur van de Stichting Pelita. 1952 stuk

330

Stukken betreffende het opstellen van nota's inzake het financieren van Pelitahuizen en het invullen ervan op de balans van de Stichting Pelita. 1952

omslag

331

Stukken betreffende het opstellen van notities inzake de taak en inrichting van de Stichting Pelita. 1952 omslag

332

Uitgaande stukken. 1961 - 1965

333

Akte houdende oprichting van de Stichting informatiecentrum voor door de oorlog getroffenen, kopie. 1977 stuk

334

Stukken betreffende het opstellen van de Beleidsnota Stichting Pelita. 1984 - 1985

omslag

omslag

335

Stukken betreffende het wijzigen van de statuten van de Stichting Pelita in 1984 en in 1990. 1984 - 1990 omslag

336

Stukken betreffende het vaststellen van de taakomschrijving en taakafbakening van de Pelita-maatschappelijk werkers, het Centraal Bureau van de stichting, en het vrijwilligerswerk. 1985 - 1987

337-342

Agenda's op ingekomen stukken. 1985 - 1991 337 Mrt. 12 - dec. 30, 1985, deel 338 Jan. 02 - sep. 25, 1986, deel 339 Jan. 3 - juli 17, 1990, deel 340 Juli 18 - feb. 8, 1990 - 1991, deel 341 Feb. 11 - sep. 18, 1991, deel 342 Sep. 19 - dec. 31, 1991, deel

343

Akte houdende de oprichting van de Stichting Documentatie Centrum Pelita te Voorburg. 1987 omslag

344

Akte houdende de oprichting van de Stichting Steun Pelita te Voorburg. 1987

345

omslag

Stukken betreffende het organiseren van de herdenking van het 40-jarig bestaan

40

Pelita

van de Stichting Pelita. 1987

2.19.219

pak

346

Correspondentie inzake organisatorische en personele aangelegenheden binnen Stichting Pelita. 1987 - 1991 omslag

347

Ingekomen en uitgegane stukken van de Stichting Documentatiecentrum Pelita. 1988 - 1990 omslag

348-349

Stukken betreffende het organiseren van de viering van het 50-jarig bestaan van de Stichting Pelita. 1997 - 1998 348 Adressenlijst ten behoeve van het versturen van de uitnodigingen,1997, omslag 349 Organisatie en viering,1997 - 1998, pak

350

Stukken betreffende het reorganiseren van de Stichting Pelita. 1998 - 1999

1.2.2 Personeel

pak

1.2.2 PERSONEEL 351

Ingekomen bericht van de Nederlandsch-Indische Bond van Ex-krijgsgevangenen en -geïnterneerden (NIBEG), oorspronkelijk gericht aan de kringbesturen, inzake het uitwisselen van gegevens tussen Stichting Pelita en NIBEG. 1947 stuk

352

Stukken betreffende het opstellen van het Pelita-mededelingenbulletin. 1948 - 1983

omslag

353

Nota van J.J.F. Sandberg voor het Bestuur van de Stichting Pelita in verband met het beëindigen van zijn werkzaamheden. 1950 omslag

354

Ingekomen brief van het personeel van het Centraal Bureau aan het bestuur van de Stichting Pelita in Nederland inzake het al dan niet handhaven van de vrije zaterdag. 1951 stuk

355

Brief van J.H. Boerstra, bestuurslid, inzake zijn herinneringen aan de overleden directeur van de Stichting Pelita, de heer H.F.C. Tieleman. 1954 stuk

356

Brief van de Stichting Pelita te Jakarta aan Urusan Perumahan Militer te Jakarta inzake een personele wisseling in de functie van administrateur van de Stichting Pelita. 1960 stuk

357

Stukken betreffende het instellen van een zogenoemde afstapregeling voor personeel van de Stichting Pelita, als afkoop van de pensioensrechten. 1960 - 1972 omslag

358

Correspondentie inzake de teleurstelling van J. Hoefer - Manschot naar aanleiding

2.19.219

41

Pelita

van haar afscheidsreceptie. 1979 - 1980

omslag

359

Krantenknipsel over de geschiedenis van de Stichting Pelita en de ervaringen van H. Wichers-Dutilh als medewerker van de Stichting Pelita. 1980 stuk

360

Stukken betreffende het afwijzen van sollicitanten voor de functie van rapporteur. 1987 pak

1.2.3 Financiën

1.2.3 FINANCIËN 361

Correspondentie inzake het zogenoemde ruilplan, waarin de Stichting Pelita producten zou im- en exporteren tussen Indonesië en Nederland ten gunste van de kas van de Stichting Pelita. 1948 omslag

362

Notitie inzake het gesprek tussen mr. D.S. Westerman Holstijn en de heer Oudt, waarnemend voorzitter van Pelita Indonesië inzake de financiële basis van de Stichting Pelita in Indonesië. 1948 stuk De heer Oudt was tevens Secretaris van Staat van Financien.

363

Stukken betreffende het inrichten van de boekhouding van de Stichting Pelita. 1948 omslag

364

Correspondentie inzake het ontvangen en verstrekken van gelden ten behoeve van de werkzaamheden van de Stichting Pelita in Indonesië. 1948 - 1951 omslag

365-368

Stukken betreffende het opstellen van de financiële jaarstukken van de Stichting Pelita en van de Stichting Algemeen Bouwfonds van de Stichting Pelita. 1948 - 1974 Geordend op boekjaar, bevat tevens de controle over het betreffende boekjaar.

365 366

Over de boekjaren 1947 - 1951, 1948 - 1952, pak Bevat geen controle over de boekjaren 1949 en 1950.

Over de boekjaren 1952 - 1959, 1953 - 1960, pak Bevat geen controle over de boekjaren 1957 - 1959.

367 368

Over de boekjaren 1960 - 1966, 1961 - 1967, pak Bevat geen controle over de boekjaren 1960-1966.

Over de boekjaren 1967 - 1973, 1968 - 1974, pak Bevat tevens een controle over de jaarrekening 1971.

369-373

Stukken betreffende het opstellen van begrotingen. 1948 - 1990 Geordend op het jaar van de voorlopige begrotingsrekening.

369

Voorlopige begrotingsrekeningen over de jaren 1949 - 1951,1948 1952, pak Bevat eveneens de ontwerpbegrotingen over de jaren 1950 - 1952.

370

Voorlopige begrotingsrekeningen over de jaren 1952 - 1959,1951 1959, pak Bevat eveneens de ontwerpbegrotingen over de jaren 1953 - 1961.

371

Voorlopige begrotingsrekeningen over de jaren 1962 - 1975,1960 -

42

Pelita

372 373

2.19.219

1975, pak Nadere becijfering omtrent steunverleningen voor de begroting over de jaren 1951 - 1960,1950 - 1959, omslag Begroting over het jaar 1990,1990, omslag

374

Stukken betreffende het opstellen van ramingen van de bedragen die in totaal in de komende jaren voor de Stichting Pelita nodig zijn. 1949 omslag

375

Stukken betreffende het beheren van aan de Stichting Pelita toebehorende waardepapieren. 1949 - 1954 omslag

376

Stukken betreffende het voeren van correspondentie met betrekking tot de verzekering en andere financiële aangelegenheden inzake de huizen van de Stichting Pelita in Kebajoran, alsmede diverse balansstukken. 1950 - 1952 omslag

377

Stukken betreffende het opstellen van exploitatieoverzichten van de Stichting Pelita over de jaren 1947 - 1964. 1950 - 1965 omslag

378

Stukken betreffende het opstellen van de balans en exploitatierekening van Pelita I en Pelita II over het jaar 1950. 1951 omslag

379

Stukken betreffende het opstellen van de balansstukken van de Stichting Pelita. 1951 omslag

380

Stukken betreffende het bemiddelen in het terugbetalen van schulden aan het Evacuatiefonds Zwitserland. 1951 - 1954 omslag

381

Nota aan H.G. Giel, voorzitter van de Stichting Pelita, inzake het door de Levensverzekering Maatschappij aan de Stichting Pelita verleende hypotheekkrediet. 1952

382

Jaarrekeningen van Pelita I en Pelita II over de jaren 1951 - 1956. 1952 - 1957

stuk omslag

383

Stukken betreffende het opstellen van de balans en de staat van baten en lasten van de boekjaren 1957 - 1961 van de Stichting Pelita. 1957 - 1962 omslag

384

Stukken betreffende het opstellen van overzichten van de rekening Steunactie Comité 1958. 1958 omslag

385

Stukken betreffende het opstellen van de voorlopige resultatenrekeningen over de jaren 1960 - 1973. 1960 - 1973 pak

2.19.219

386

Pelita

Stukken betreffende het voeren van correspondentie met de Besloten Vennootschap (BV) Algemeen Vermogens Beheer over aangelegenheden met betrekking tot het vermogensbeheer van de Stichting Pelita. 1982 - 1984

43

pak

Meeste correspondentie is gevoerd door E.P.M. Tervooren in de functie van penningmeester van de Stichting Pelita.

387

Stukken betreffende het beheren van aandelen van de Cultuur Maatschappij Waringin NV te Amsterdam. 1985 omslag

388

Stukken betreffende het laten uitvoeren van de controle van de jaarrekening van de Stichting Pelita over het jaar 1996 door Moret Ernst & Young. 1997 stuk

1.2.4 Huisvesting

1.2.4 HUISVESTING 389

Brief van T. Eckenhausen-Tetzner, bestuurslid, aan H.G. Giel, voorzitter van de Stichting Pelita, inzake de aanschaf van meubilair voor het kantoor van de Stichting Pelita. 1947 stuk

390

Correspondentie met de Rijksgebouwendienst Directie Zuid-Holland en Zeeland inzake de huisvesting van de Stichting Pelita. 1955 - 1960 omslag

391

Ingekomen stukken van mr. H.C.P. Korte met betrekking tot het verkrijgen van nieuwe zogenoemde certifikaten voor Pelita-percelen in het kader van een nieuwmodel eigendomsactie. 1971 omslag

392

Huurovereenkomst met de Beheermaatschappij Naussauplein BV (BEMANA) betreffende het pand aan de Javastraat 52 te 's Gravenhage. 1991

1.3 Taakuitvoering

stuk

1.3 TAAKUITVOERING 393

Stukken betreffende het behandelen van aangelegenheden met betrekking tot de Algemene Oorlogsongevallen Regeling (AOOR). 1946 - 1960 pak

394

Brief aan de leden van de Stichtingsraad en besturen in Nederland en NederlandsIndië van Stichting Pelita inzake de bekendmaking van de doelstellingen van Stichting Pelita. 1947 stuk

395

Ingekomen overzichten van het Ministerie van Sociale Zaken inzake de organisatie van de armenzorg in Nederland. 1947 omslag

396

Resumé van het onderhoud op 16 december 1947 tussen de minister van

44

Pelita

2.19.219

Wederopbouw en Volkshuisvesting en bestuursleden van Stichting Pelita inzake betaalbare woongelegenheid voor Indische oorlogsslachtoffers. 1947 stuk 397

Stukken betreffende het zoeken van samenwerking met kleine organisaties met betrekking tot de taak van hulpverlening aan gerepatrieerden. 1947 omslag

398

Brochures van de Stichting Pelita en diverse andere hulporganisaties. 1947 - 1948

omslag

Stukken betreffende het toepassen van de richtlijnen inzake de financiële steunverlening. 1947 - 1954

omslag

399

400-408

Stukken betreffende het verlenen van hulpverlening door middel van het aankopen en bouwen van woningen in Nederland. 1947 - 1965 7 omslagen en 2 stukken 400 Het voeren van correspondentie inzake de bouw van nieuwe woningen,1947 401 Het zoeken van samenwerking met andere organisaties inzake de huisvesting van jongeren uit de Overzeese Gebiedsdelen,1947 402 Kort verslag van in behandeling zijnde bouwplannen,1947 403 Verslag van het bezoek aan de gemeente Zeist ter nadere oriëntering inzake de bouwplannen aldaar op 12 november 1947,1947, stuk 404 Correspondentie met derden inzake het bezitten en beheren van woningen,1950 - 1965 405 Correspondentie met de minister van Maatschappelijk Werk inzake de woningbouw door de Stichting Pelita,1956 406 Het informeren van de voorzitter van de stichting inzake de mogelijkheden tot het bouwen van een wooncentrum te Den Dolder voor valide alleenstaanden en echtparen,1959 407 Correspondentie inzake diverse organisatorische onderwerpen, alsmede inzake het bemiddelen in het huren van woningen en het ontwikkelen van bouwplannen voor nieuwe woningen in Den Dolder,1960 408 Brief van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken in Ede aan het bestuur van de Stichting Pelita over de huisvesting van E. Kaffer,1964, stuk

409-419

Stukken betreffende het verlenen van voorschotten en het betalen van uitkeringen. 1947 - 1969 8 omslagen en 3 stukken 409 Voorlopige nota over de steunverlening en de te verlenen voorschotten voor de huisinrichtingen,1947 410 Opgave van de soorten van voorschotten en uitkeringen gesteund met gelden uit het fonds perdu welke werden verstrekt aan gezinnen die Pelita-woningen bewonen,1947 Datering is bij benadering bepaald.

411 412 413

Het opstellen van nota's en rapporten inzake de ondersteuning van spijtoptanten,1947 - 1967 Overzichten van het aantal steungevallen,1948 - 1955 Gegevens ontleend uit het register getiteld Pelita-steungevallen over

2.19.219

Pelita

414 415 416 417 418 419

45

het jaar 1948 - 1949,1950 Regionale duurte- en gezinstoelageregeling,1950, stuk Datering is bij benadering bepaald.

Overzicht van enige statistische gegevens met betrekking tot de financiële steunverlening over de jaren 1948 - 1956,1957, stuk Nota inzake de materiële hulpverlening aan gerepatrieerden uit Indonesië en Nieuw Guinea,1962, stuk Datering is bij benadering bepaald.

Conceptbrief met begeleidend schrijven aan alle leden van de Stichtingsraad inzake de hulpverlening aan gerepatrieerden,1965 Brief met nota aan de leden van het Bestuur van de Stichting Pelita inzake een beschouwing van de mogelijkheid tot bezuiniging op de steunuitkeringen,1967 Toelichtingen over de steunverleningen over de jaren 1961 1968,1969 Datering is bij benadering bepaald.

420

Circulaires inzake de richtlijnen waarlangs zich de werkzaamheden van de Stichting Pelita zullen bewegen, alsmede instructies voor de directeur van de Afdeling Nederland van de Stichting Pelita. 1947 - 1977 omslag

421

Stukken betreffende het organiseren van geldinzamelingsacties voor de Stichting Pelita. 1947 - 1987 omslag

422

Brief van mr. D.S. Westerman Holstijn aan H. Giel sr. inzake het vergroten van de kenbaarheid van de mogelijkheid tot het aanvragen van een financiële ondersteuning in het kader van de Algemene Oorlogsongevallen Regeling (AOOR). 1948 stuk

423

Memo van de directeur van de Stichting Pelita, H.F.C. Tieleman, inzake het speelkaartenplan, waarmee beoogd werd meer bekendheid te krijgen voor de werkzaamheden van de Stichting Pelita. 1948 omslag

424

Opgave van de per 1 april 1948 door de Gemeentelijke Sociale Diensten gesteunde Indische Oorlogsslachtoffers. 1948 stuk

425

Stukken betreffende het afhandelen van kampschulden van Nederlanders in Nederland en Indonesië. 1948 omslag

426

Stukken betreffende het opstellen van procedures met betrekking tot de registratie van hulpvragers en hulpaanvragen. 1948 omslag

427

Stukken betreffende het opzetten en evalueren van de richtlijnen met betrekking tot de hulpverlening. 1948 omslag

46

Pelita

2.19.219

428

Stukken betreffende het voeren van correspondentie inzake de financiële afwikkeling van de gedemobiliseerde militairen van het Koninklijk NederlandsIndisch Leger (KNIL), alsmede de bemoeienis van het Hoge Commissariaat der Nederlanden te Djakarta daarmee. 1948 - 1952 omslag

429-432

Stukken betreffende het opstellen van statistische gegevens met betrekking tot de financiële bijdragen verstrekt door de Stichting Pelita. 1948 - 1961 429 Enige statische gegevens over de jaren 1948 - 1961,1948 - 1961, omslag 430 Uitkomsten van de telling over 1213 steungevallen in de periode 1 januari - 15 juni 1949,1949, deel 431 Enige statistische gegevens over de jaren 1949 - 1950,1950 - 1951, pak 432 Overzicht van het aantal gezinnen en alleenstaanden, financieel gesteund over de jaren 1949 - 1956,1957, omslag

433-445

Stukken betreffende het verlenen van hulpverlening door middel van het aankopen en bouwen van woningen in het kader van de Stichting Algemeen Bouwfonds Pelita van de Stichting Pelita. 1948 - 1972 12 omslagen en 1 stuk 433 Verslagen van de officiële overdrachten van woningen aan de Stichting Pelita door gemeenten,1948 - 1949 434 Overzichten van Pelita-woningen, bewoond en in aanbouw,1948 1952 435 Hypotheekakten en scheiding en verdelingakten,1948 - 1966 436 Uittreksel uit het werkprogramma van het Algemeen Bouwfonds 1947 - 1950,1949, stuk 437 Voorstel inzake het dienstbaar maken van het in het Bouwfonds Pelita geïnvesteerde kapitaal aan de Stichting Pelita gedurende de jaren, dat Pelita daaraan behoefte heeft,1949 438 Brandverzekeringpolissen,1949 - 1963 439 Taxatierapporten,1950 - 1971 440 Huurcontracten,1952 441 Nota behorende bij het overzicht over het onderhoud van de projecten van de Stichting Bouwfonds Pelita,1957 442 Vermogensbecijfering met betrekking tot Pelita-woningen,1961 443 Het opstellen van een boekwerkje over het flatgebouw Eureka in Den Dolder, gebouwd voor alleenstaanden en echtparen zonder inwonende kinderen,1963 444 Brieven van de voorzitter van de Stichtingsraad aan de voorzitter van de Financiële Commissie over de financiële jaarstukken,1966 445 Balans per 31 december en de algemene exploitatierekening per 31 december 1971,1972

446

Correspondentie met het plaatselijk comité 's-Gravenhage van de Stichting Pelita over aanvragen voor financiële hulp. 1949 omslag

2.19.219

47

Pelita

447

Stukken betreffende het bedanken van de heer prof. dr. P.M. van Wulfften Palthe, arts, voor zijn geboden medische hulp aan repatrianten ten behoeve van de Stichting Pelita. 1949 omslag

448

Voorstel om te komen tot een informeel overleg voor de toekenning van studiebeurzen met andere daarvoor in aanmerking komende instanties. 1949

stuk

449

Ingekomen stukken met betrekking tot officiële berichtgeving inzake wet- en regelgeving inzake rehabilitering. 1949 - 1950 omslag

450

Nota en richtlijnen betreffende de verlaging van de steunnormen van de Gemeentelijke Sociale Diensten. 1950

omslag

451

Stukken betreffende het opstellen van een voorstel tot administratieve afboeking van per 31 december 1949 oninbare steunvoorschotten. 1950 omslag

452

Stukken betreffende het opstellen van tabellen van slachtoffers van de oorlog met Japan in maart 1948, welke onder de Algemene Oorlogs Ongevallenregeling (AOOR) vallen als gevolg van het opheffen van de kampen op Oost-Java. 1950 omslag

453

Correspondentie met geldschieters en andere hulpverlenende instanties inzake de geldsanering. 1950 - 1951 omslag

454

Stukken betreffende het opstellen van specificaties van de steunvoorschotten en steunuitkeringen tot en met 1950 welke niet door of vanwege het Bestuur van de Stichting Pelita zijn geautoriseerd. 1950 - 1951 omslag

455

Stukken betreffende het verstrekken van naaimachines aan kleine zelfstandigen, direct of via het Rode Kruis. 1950 - 1951 omslag

456

Nota over de activiteiten van de Stichting Pelita voor wat betetreft de periodieke financiële hulpverlening over de jaren 1948, 1949 en 1950 1951 stuk

457

Nota's betreffende een voorstel tot de verhoging van de Pelita-steunnormen. 1951 - 1956 omslag

458

Nota van de Sociale Afdeling inzake het verstrekken van voorschotten. 1952

459

Stukken betreffende het bemiddelen in het overdragen van de betalingen van

stuk

48

Pelita

2.19.219

lijfrenten en onderstand in het kader van de liquidatie van Pelita I en Pelita II. 1952 omslag 460

Stukken betreffende het overdragen van het uitbetalen van onderstanden en lijfrentes aan verzekeringsmaatschappijen. 1953 omslag

461

Krantenknipsels inzake de hulpverlening in Indonesië. 1954 - 1955

462

Stukken betreffende het verstrekken van lijfrenten en onderstand door de Stichting Pelita. 1954 - 1955 omslag

463

Correspondentie inzake de tegoeden afkomstig van opgeheven Rurni-rekeningen (Rupiah-Rekening-Niet-Ingezetene) bij banken in Nederlands-Indië en Indonesië. 1954 - 1964 omslag

omslag

Bevat eveneens bepalingen inzake rurni-tegoeden van particuliere personen met uitleg over de verschillende rurni-rekeningen.

464

Stukken betreffende het toelichten van de berekening van de bedragen opgenomen in subsidieaanvragen. 1955

omslag

465

Ingekomen brief van de Afdeling Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers inzake de enquêtering van zelfstandigen. 1956 stuk

466

Stukken betreffende het voeren van correspondentie met de Commissie Algemene Oorlogsslachtoffers Regeling (AOR) inzake de inhouding van de Pelita lijfrentes op de AOR-uitkeringen. 1956 omslag

467

Ingekomen brief van de Stichting Zorg voor Gerepatriërden (voorheen Nederland Helpt Indië (NHI)) met het verzoek om financiële steun. 1957 omslag

468

Stukken betreffende het voeren van correspondentie over de waardevermindering van de rupiah in het kader van het uitbetalen van lijfrenten, alsmede de mogelijkheden van het overdragen van het recht op lijfrenten en onderstand bij vertrek naar Nederland. 1958 - 1964 omslag

469

Stukken betreffende het ontvangen van adviezen van de Subcommissie Andere Vorderingen inzake het toekennen en afwijzen van rehabilitatieaanvragen van Indische oorlogsslachtoffers. 1959 omslag

470

Stukken betreffende het voeren van correspondentie inzake het opstellen van wetgeving en het geven van individuele ondersteuning aan spijtoptanten. 1960 - 1966 omslag

2.19.219

Pelita

49

471-476

Stukken betreffende het verlenen van hulpverlening door middel van het aankopen en bouwen van woningen in Indonesië. 1960 - 1982 1 pak en 5 omslagen 471 De verkoop van het Pelita-onroerend goed,1960 - 1982, pak 472 Overzichten met indicatiecijfers te gebruiken bij de eventuele verkoop van Pelita-woningen in Indonesië,1961 473 Huurafrekening van G.H. van der Klok te Jakarta over het tijdvak 1 juli - september 1963, kwartaaloverzicht van de ontvangsten en uitgaven over de periode januari - maart 1963,1963 474 Correspondentie inzake de status van huizen en grond in Jakarta van de Stichting Pelita,1974 - 1978 475 Volmachten verstrekt in het kader van het huizenbezit van de Stichting Pelita in Jakarta,1975 - 1981 476 Het bemiddelen in de overdracht van Pelitahuizen in Jakarta tussen de bewoner van het Pelita-pand en bankinstellingen,1981

477

Ingekomen brief van de Vereniging van Oud-Onderofficieren van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) 'Madjoe' inzake het verzoek om samen met de Stichting Pelita tot een oplossing te komen voor de weduwen van gewezen onderofficieren van het KNIL, welke financieel gedwongen zijn bij familie in te wonen. 1961 stuk

478-722

Stukken ten behoeve van vergaderingen inzake de rapportage van individuele hulpaanvragen. 1961 - 1966 2 pakken en 245 omslagen Geordend op lijstnummer, alfabetisch en met Romeinse cijfers.

478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501

Geordend en aangeduid met een dubbele letter,1964, pak Geordend en aangeduid met een enkele letter,1964, pak Geordend op Romeins cijfer,1964 Lijst 1,1961 Lijst 2,1961 Lijst 3,1961 Lijst 4,1961 Lijsten 5 en 6,mrt. 10, 1961 Lijsten 7 en 8,mrt. 17, 1961 Lijsten 9 en 10,mrt. 24, 1961 Lijsten 11 en 12,mrt. 31, 1961 Lijsten 13 en 14,apr. 07, 1961 Lijsten 15 en 16,apr. 14, 1961 Lijsten 17 en 18,apr. 21, 1961 Lijsten 19 en 20,apr. 28, 1961 Lijsten 21 en 22,mei 05, 1961 Lijsten 23 en 24,mei 12, 1961 Lijsten 25 en 26,juni 23, 1961 Lijsten 27 en 28,juni 30, 1961 Lijsten 29 en 30,juli 14, 1961 Lijsten 31 en 32,juli 28, 1961 Lijsten 33, 34 en 35,aug. 11, 1961 Lijst 36,aug. 25, 1961 Lijsten 37 en 38,sep. 08, 1961

50

Pelita

502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550

Lijsten 39 en 40,sep. 22, 1961 Lijsten 41, 42 en 43,okt. 06, 1961 Lijsten 44 en 45,okt. 13, 1961 Lijsten 46 en 47,okt. 20, 1961 Lijsten 48 en 49,okt. 27, 1961 Lijsten 50 en 51,nov. 03, 1961 Lijsten 52 en 53,nov. 10, 1961 Lijsten 54 en 55,nov. 17, 1961 Lijsten 56 en 57,nov. 24, 1961 Lijsten 58 en 59,dec. 01, 1961 Lijsten 60 en 61,dec. 08, 1961 Lijsten 62 en 63,dec. 15, 1961 Lijst 64,dec. 22, 1961 Lijsten 65 en 66,jan. 05, 1962 Lijst 67,jan. 12, 1962 Lijsten 68, 69 en 70,jan. 19, 1962 Lijsten 71 en 72,jan. 26, 1962 Lijsten 73 en 74,feb. 02, 1962 Lijsten 75 en 76,feb. 09, 1962 Lijsten 77 en 78,feb. 16, 1962 Lijsten 79 en 80,feb. 23, 1962 Lijsten 81 en 82,mrt. 02, 1962 Lijsten 83 en 84,mrt. 09, 1962 Lijsten 85 en 86,mrt. 16, 1962 Lijsten 87 en 88,mrt. 23, 1962 Lijsten 89 en 90,mrt. 30, 1962 Lijsten 91 en 92,apr. 06, 1962 Lijsten 93 en 94,apr. 13, 1962 Lijsten 95 en 96,apr. 19, 1962 Lijsten 97 en 98,apr. 27, 1962 Lijsten 99 en 100,mei 02, 1962 Lijsten 101, 102 en 103,mei 11, 1962 Lijst 104,mei 18, 1962 Lijsten 105 en 106,mei 25, 1962 Lijsten 107 en 108,juni 01, 1962 Lijsten 109 en 110,juni 08, 1962 Lijsten 111 en 112,juni 15, 1962 Lijsten 113 en 114,juni 22, 1962 Lijsten 115 en 116,juni 29, 1962 Lijsten 117 en 118,juli 06, 1962 Lijsten 119 en 120,juli 13, 1962 Lijsten 121 en 122,juli 20, 1962 Lijst 123,juli 27, 1962 Lijsten 124, 125 en 126,aug. 03, 1962 Lijsten 127 en 128,aug. 10, 1962 Lijsten 129 en 130,aug. 17, 1962 Lijsten 131 en 132,aug. 24, 1962 Lijsten 133 en 134,aug. 31, 1962 Lijsten 135 en 136,sep. 07, 1962

2.19.219

2.19.219

Pelita

551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599

Lijsten 137 en 138,sep. 14, 1962 Lijsten 139 en 140,sep. 21, 1962 Lijsten 141 en 142,sep. 28, 1962 Lijsten 143 en 144,okt. 05, 1962 Lijsten 145 en 146,okt. 12, 1962 Lijsten 147 en 148,okt. 19, 1962 Lijsten 149 en 150,okt. 26, 1962 Lijsten 151 en 152,nov. 02, 1962 Lijsten 153 en 154,nov. 09, 1962 Lijsten 155 en 156,nov. 16, 1962 Lijsten 157 en 158,nov. 23, 1962 Lijsten 159 en 160,nov. 30, 1962 Lijsten 161 en 162,dec. 07, 1962 Lijsten 163 en 164,dec. 14, 1962 Lijsten 165 en 166,dec. 21, 1962 Lijsten 167 en 168,jan. 04, 1963 Lijsten 169 en 170,jan. 11, 1963 Lijsten 171 en 172,jan. 18, 1963 Lijsten 173 en 174,jan. 25, 1963 Lijst 175,feb. 01, 1963 Lijsten 176 en 177,feb. 08, 1963 Lijsten 178 en 179,feb. 15, 1963 Lijsten 180, 181 en 182,feb. 22, 1963 Lijsten 183 en 184,mrt. 01, 1963 Lijsten 185 en 186,mrt. 08, 1963 Lijsten 187 en 188,mrt. 15, 1963 Lijsten 189 en 190,mrt. 22, 1963 Lijsten 191 en 182,mrt. 29, 1963 Lijsten 193 en 194,apr. 05, 1963 Lijsten 195, 196 en 197,apr. 19, 1963 Lijsten 198, 199 en 200,apr. 26, 1963 Lijsten 201 en 202,mei 03, 1963 Lijsten 203 en 204,mei 10, 1963 Lijsten 205 en 206,mei 17, 1963 Lijsten 207 en 208,juni 28, 1963 Lijsten 209 en 210,juli 12, 1963 Lijsten 211 en 212,juli 26, 1963 Lijsten 213 en 214,aug. 08, 1963 Lijst 215,1963 Lijst 216,1963 Lijst 217,1963 Lijst 218,1963 Lijst 219,1963 Lijst 220,1963 Lijst 221,1963 Lijst 222,1963 Lijst 223,1963 Lijst 224,1963 Lijst 225,1963

51

52

Pelita

600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648

Lijst 226,1963 Lijst 227,1963 Lijst 228,1963 Lijst 229,1963 Lijst 230,1963 Lijst 231,1963 Lijst 232,1963 Lijst 233,1963 Lijst 234,1963 Lijst 235,1963 Lijst 236,1963 Lijst 237,1963 Lijst 238,1963 Lijst 239,1963 Lijst 240,1963 Lijst 241,1963 Lijst 242,1963 Lijst 243,1963 Lijst 244,1963 Lijst 245,1963 Lijst 246,1963 Lijst 247,1963 Lijst 248,1963 Lijst 249,1963 Lijst 250,1963 Lijst 251,1964 Lijst 252,1964 Lijst 253,1964 Lijst 254,1964 Lijst 255,1964 Lijst 256,1964 Lijst 257,1964 Lijst 258,1964 Lijst 259,1964 Lijst 260,1964 Lijst 261,1964 Lijst 262,1964 Lijst 263,1964 Lijst 264,1964 Lijst 265,1964 Lijst 266,1964 Lijst 267,1964 Lijst 268,1964 Lijst 269,1964 Lijst 270,1964 Lijst 271,1964 Lijst 272,1964 Lijst 273,1964 Lijst 274,1964

2.19.219

2.19.219

Pelita

649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697

Lijst 275,1964 Lijst 276,1964 Lijst 277,1964 Lijst 278,1964 Lijst 279,1964 Lijst 280,1964 Lijst 281,1964 Lijst 282,1964 Lijst 283,1964 Lijst 284,1964 Lijst 285,1964 Lijst 286,1964 Lijst 287,1964 Lijst 288,1964 Lijst 289,1964 Lijst 290,1964 Lijst 291,1964 Lijst 292,1964 Lijst 293,1964 Lijst 294,1964 Lijst 295,1964 Lijst 296,1964 Lijst 297,1964 Lijst 298,1964 Lijst 299,1964 Lijst 301,1964 Lijst 302,1964 Lijst 303,1964 Lijst 304,1964 Lijst 305,1964 Lijst 306,1964 Lijst 307,1964 Lijst 308,1964 Lijst 309,1964 Lijst 310,1964 Lijst 311,1964 Lijst 312,1964 Lijst 313,1964 Lijst 314,1964 Lijst 315,1964 Lijst 316,1964 Lijst 317,1964 Lijst 318,1964 Lijst 319,1964 Lijst 320,1965 Lijst 321,1965 Lijst 322,1965 Lijst 323,1965 Lijsten 324, 325 en 326, jan. 22, 1965

53

54

Pelita

698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724

2.19.219

Lijst 327, jan. 29,1965 Lijsten 328 en 329, feb. 05, 1965 Lijsten 330 en 331, feb. 12, 1965 Lijst 333, feb. 19, 1965 Lijsten 334 en 335, feb. 26, 1965 Lijsten 336 en 337, mrt. 05, 1965 Lijsten 338 en 339, mrt. 12, 1965 Lijsten 340 en 341, mrt. 19, 1965 Lijsten 342 en 343, mrt. 26, 1965 Lijsten 344 en 345, apr. 02, 1965 Lijsten 346 en 347,apr. 09, 1965 Lijsten 348 en 349, apr. 23, 1965 Lijsten 350 en 351, mei 07, 1965 Lijsten 352 en 353, mei 21, 1965 Lijsten 354 en 355, mei 28, 1965 Lijsten 356 en 357, juni 04, 1965 Lijsten 358 en 359, juni 11, 1965 Lijst 360. Lijst 361. Lijst 362, mei 13, 1965 Lijst 363, sep. 27, 1966 Lijst 364, sep. 23, 1966 Lijst 365, sep. 30, 1966 Lijst 366, okt. 07, 1966 Lijst 367, nov. 25, 1966

Correspondentie met derden inzake het bezitten en beheren van woningen. 1966 - 1972

pak

Correspondentie met derden over het wel of niet verlenen van steun door het Centraal Bureau van de Stichting Pelita. 1968

pak

Betreft een verzameldossier, alfabetisch geordend op naam van A - Z.

725

Stukken betreffende het opstellen van het standpunt van Stichting Pelita inzake de gelijkschakeling van de oorlogsslachtoffers uit het voormalige Nederlands-Indië met die uit Nederland in de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940 - 1945 en de Rijksgroepsregeling Vervolgingsslachtoffers 1940 - 1945 1970 omslag

726

Stukken betreffende het beantwoorden van vragen van Nederlanders en exNederlanders, die in het buitenland zijn gevestigd, in het kader van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (WUV). 1971 - 1976

727

pak

Stukken betreffende het verwijzen van Nederlanders en ex-Nederlanders, die in het buitenland zijn gevestigd, naar de juiste instantie om een aanvraag te doen in het kader van de Wet uitkeringen burgerslachtoffers (WUBO) en Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (WUV). 1971 - 1976 pak

2.19.219

Pelita

55

728

Stukken betreffende het onderzoeken van de immateriële behoeften van oorlogsgetroffenen, alsmede het evalueren van de wijze waarop immateriële hulp geboden wordt. 1972 - 1981 omslag

729

Ingekomen getuigenissen van voormalig geïnterneerden naar aanleiding van een oproep in het blad van de Indische Pensioenbond van april 1975 om inlichtingen over verblijfplaatsen van internering gedurende de Japanse bezetting en kort voor en na de Japanse capitulatie. 1975 omslag

730-752

Publicaties. 1980 - 2007 730 731

5 stukken, 4 omslagen en 14 delen Wie zijn wij,1980 Brochure over de Stichting Pelita.

Pelita informatielijn,1990, stuk Datering is bij benadering bepaald.

732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749

Stichting Pelita belicht,1992, omslag Conferentiemap ten behoeve van het project Naoorlogse Generatie,1994, omslag Indisch intermezzo, geschiedenis van de Nederlanders in Indonesië,1994 Handreiking voor hulpverleners, geschiedenis van Nederlands-Indië in vogelvlucht,1995 Hulpvragen naar aanleiding van het staatsbezoek aan Nederland van keizer Akihito van Japan, context en achtergronden,1995 Pelita Maatschappelijk Werk waaier,1995, omslag Het lijkt wel alsof ze geen wensen hebben, oudere Indische Nederlanders en zorg, een verkennend onderzoek,1997 Indisch licht, een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit Indië,1997 Werkboeken Indisch Maatschappelijk Werk,1997 - 1999, omslag Deel 1 - 3.

Bijzondere solidariteit een zaak van erkenning, verslag van een symposium,1999 Wij zijn op weg naar huis, zorgverbetering oudere Molukkers, methodiek en onderzoek,1999 Integratieproject 1997 - 1998, (Het Algemeen Maatschappelijk Werk) AMW-hulpaanbod voor de Molukse gemeenschap in de gemeente Vught,2000 Vrijwillig maar niet vrijblijvend, werken als vrijwilliger bij Stichting Pelita,2000 Pelita Visum Service, wonen, werken en ondernemen in Indonesië,2001, stuk De Indische naoorlogse generatie, herinneringen, verhalen, analyse,2002 Deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht over Molukkers,2002 Pelita Welzijn en Zorg, uw welzijn onze zorg!,2002, stuk Project Preventie en Nazorg Moordrecht 1999 - 2000,2002

56

Pelita

750 751 752

2.19.219

Project Preventie en Nazorg Vught 2001 - 2002,2002 Wat kan Stichting Pelita voor u doen?,2002, stuk Stichting Pelita, 60 jaar jubileum programma,2007, stuk

753

Verslag van door dr. L.J. Slikkerveer met dr. F. van Dongen, ambassadeur, mr. J. Kruisink, Consul-Generaal, en F.F. van Oortmerssen, attaché, gevoerde gesprekken op de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Jakarta inzake de werkzaamheden van de Stichting Pelita inzake Indonesië. 1984 stuk

754

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan het instellen van de Raad voor Indisch Overleg (RIO). 1985 - 1986 omslag

755

Brief aan de minister-president in naam van de Raad voor Indische Overleg (RIO) inzake het voorgenomen Staatsbezoek van Koningin Beatrix aan Japan. 1986 stuk

756

Correspondentie inzake de werkzaamheden van rapporteurs in het kader van de Wet Indisch Verzet (WIV). 1986 - 1987 omslag

757

Brief aan de redactie van het Nieuw Israelitisch Weekblad inzake het artikel 'Pelita laat protesten tegen de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (WUV)-beknotting over aan Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW)' naar aanleiding van een interview met J.H. Mijnlieff-Engelberts, secretaris van het bestuur van de Stichting Pelita. 1987 stuk

758

Brief van L. de Coninck, directeur, aan de bestuursleden inzake de aankondiging van een volstrekt ander systeem van subsidiëring en vaststelling van subsidiegrondslagen. 1992 omslag

759

Stukken betreffende het verwerven van de artistieke nalatenschap van de Nederlands-Indische kunstenaar Simon Admiraal. 1992

omslag

760

Stukken betreffende het voorbereiden van de Nederlandse sectie aan het internationaal congres Changing Attitudes towards the Elderly van de EURAG (European Federation for the Welfare of the Elderly) te Kopenhagen. 1993 omslag

761-762

Pelita nieuws. 1994 - 2010 Geordend op jaartal.

761 762 763

Mrt. - dec, 1994 - 2004, pak Feb. - feb, 2005 - 2010, pak

Rapportage opgesteld door Berenschot getiteld 'De toekomststrategie instellingen voor oorlogsgetroffenen, wat het zwaarst zou moeten wegen'. 1995 stuk

2.19.219

57

Pelita

1.3.1 Centraal Bureau

1.3.1 CENTRAAL BUREAU 764-8580

Persoonsdossiers. 1946 - 2010 764 Aagten,

7794 omslagen en 23 pakken

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 783 784 786 787 782

Aalbers-van Nuys, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Aalders-Stap, A.J, 30-04-1894 Aalst, J.H.P. van, 24-01-1886 Aars-Klerks, C.W, 08-08-1897 Aarsse-Schoggers, H.J, 06-02-1887 Aarts-van Zuylen, C.G, 02-12-1907 Abalain-Falkenburg, C.M, 28-02-1910 Abbing-Heiderich, H.L, 19-01-1906 Abbink, F, 14-03-1904 Abbink, O, 25-04-1898 Abbink-Lian Nio, E, 06-07-1915 Abbink-Schalk, E.C, 31-01-1895 Abcoude, F.N.M. van, 22-06-1895 Abdullah, T.R, 10-03-1914 Abeelen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Abell-Jeltes, H.L, 15-06-1900 Abels, C.F, 10-01-1900 Abels, J.W, 17-05-1902 Abels, O.J, 07-11-1912 Abels, W.A, 22-08-1897 Abels, W.A.A, 08-02-1890 Abels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

785 792 788 789

Abels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Abijs, G.J, 05-06-1887 Ablaing van Giezenburg, R.C. d', 18-08-1896 Abrahami de Melverda, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

790 791 793 794

Abrahami de Melverda-Disco, J.J, 07-12-1904 Abrahams, A.F, 01-02-1906 Achterof, J, 30-06-1914 Achthoven, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

796 795

Adamse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Adam-von Hugo, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

800 797 798 799

Adeboi, J.H, 28-03-1888 Adeboi, Adeboi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Adeboi,

58

Pelita

801

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Adelhart Toorop, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 830 831

Adelhart Toorop-Brilman, C.E.M. de, 25-10-1900 Adelhart Toorop-Simons, A.H. de, 16-12-1900 Adels, J, 29-04-1911 Adema-van Berk, M.C, 11-05-1914 Admiraal-Steffens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Adolfs, A, 15-04-1911 Adriaans-Peters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Adriaansz, J.F.O, 06-04-1887 Adriani-Leeuwenburgh, J.G, 14-02-1904 Aerts-Schellekes, J.C.P, 04-02-1905 Affelen van Saemsfoort-Hoorn, A. van, 26-02-1908 Affelen van Saemsfoort-Leyssius, M.A. van, 31-10-1892 Affelen van Saemsfoort-Mulder, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Aganoor-Croese, A.A.F, 29-05-1889 Agema-Bakker, M.C, 08-09-1903 Agerbeek, J.A, 07-02-1908 Agerbeek-Klein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Agteren, F.J. van, 30-06-1911 Ahn-van Oordt, E, 28-02-1903 Aken, D.A.P. van, 05-09-1902 Aken-Brouwer, A. van, 24-01-1898 Aken-den Bouwmeester, J.P. van, 03-12-1905 Aken-Schumacher, B.S. van, 06-07-1886 Akerlaken, G.D. van, 30-10-1900 Akerlaken-Rogier, F. van, 16-05-1905 Akker, J.C. van den, 25-02-1910 Akkerman, J.C, 21-06-1893 Akkerman-Agerbeek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

832 828

Akkerman-Overduyn, L.H, 25-02-1883 Akker-van der Lenden, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

829 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842

Akker-Zuidam, M.H.C. van de, 12-10-1904 Akse-Hobé, C.E, 09-03-1899 Albert-Blum, R, 05-12-1884 Alberts, T, 16-07-1904 Albinus-Portier, C.J, 19-02-1901 Albinus-Sayers, W.C.J, 15-10-1900 Albouts-van Andel, J.D, 02-06-1898 Alderlieste-de Voldere, W.J, 17-07-1900 Aldewereld-Huinink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Alexander-Beun, H.C, 29-01-1914 Alexander-Frijling, V.L.A, 24-02-1912

2.19.219

2.19.219

Pelita

843 844 846 847 845 848 849 850 851 852 853

Alfing-Nijland, C.E, 05-10-1899 Algra-Posthuma Linthorst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2094

Aliet, L.L, 16-07-1910 Alink-Baerts, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Ali-Veldhuijzen, S.A, 06-09-1912 Alken, H.J, 24-10-1905 Allaart-Scheurer, G.A, 17-09-1896 Allart, A.H, 12-03-1902 Allegro, A.J, 01-12-1908 Alofsen-Kneefel, J, 23-03-1899 Alphen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

854 855 857 858

Alphonso, W, 16-07-1909 Alt, R, 22-05-1911 Alting Siberg, J.W.A, 15-03-1901 Altman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

859 856

Altman-Dumas, A.B.C, 02-11-1893 Alt-Rantijem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

860 861 862 863 864 866 865 867 868 869 870 871 872 873

Ambagtsheer, A.J.C, 06-02-1888 Amersfoord, P.L. van, 09-12-1913 Amersfoorth-Jansen, E.J. van, 17-08-1911 Ameyden van Duym-Ohl, E.C, 25-08-1911 Ameyden van Duym-van Winning, E.A. van, 04-08-1889 Amiot, J.C.M.I, 28-06-1909 Amiot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Ammerlaan-Welter, J.M, 10-05-1904 Amstel, W.J. van, 01-07-1881 Anas, M, 10-09-1899 Ancona-Cormane, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Andel, H. van, 16-07-1889 Andela, V.E, 14-07-1875 Ander, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

874 875 876 877

Andersen, H.W, 25-12-1889 Andreas, F, 15-11-1903 Andreas, J.G, 15-02-1893 Andreus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

878 879 880 881 882 883

Andriesse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Andriesse-Dekens, V.F, 08-06-1891 Andriesse-Gehne, A.D.G, 19-04-1912 Andriessen, J.H, 12-06-1908 Anen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Angelbeek-Frederiksz, L.M, 01-05-1903

59

60

Pelita

884 885 886

Angenent, H.M, 02-10-1895 Angenent-Lincklaen Arriëns, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Anhaak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

887 888 889 890 891 892 893 898 899 900 901 902 894 895 896 897

Anholt, H.W.T. van, 14-12-1914 Anholt, M, 11-01-1893 Ankersmit, A, 13-02-1910 Annuschek, H.J, 03-03-1898 Anssems, A.A, 31-10-1898 Antheunisse, A, 21-10-1896 Antheunisse, C, 12-07-1903 Anthonijs-van der Kerk, G.H.I, 05-08-1898 Anthonijsz, W.M, 11-06-1895 Anthonijsz-Jansen, E.C, 08-12-1912 Anthonijsz-Marsenik, Anthonijsz-Meskert, J.P, 05-12-1904 Anthonio, E.G.T, 14-04-1903 Anthonio, J.N, 20-12-1894 Anthonio-Auliveld, D.C, 10-11-1892 Anthony, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

903 904

Antonie Soeratijem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Antonissen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918

Antonius, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Aoys-Rudolph, L.M, 18-02-1910 Apcar-Johannes, M, 25-09-1909 Apontoweil, D.H.L, 25-06-1905 Appel, J.C, 08-09-1899 Appel-Hollander, E.H, 09-04-1903 Appel-Rader, O.C, 06-10-1901 Appel-Rausch, H.C.W, 20-01-1872 Arbouw-van Egmond, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Arcken-Greeten, E.H.J. van, 09-08-1907 Ardaseer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Ardenne-Simonet, J.C. van, 27-04-1890 Ardesch-Goldman, M.H.F, 12-02-1906 Arenberg Peeters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

919 920 921 922

Arendonck-Raaijmakers, L.M.J. van, 26-11-1897 Arends, J.E, 05-12-1915 Arends-Emor, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Arentsen-Schram, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

923 924

Arentz, I, 31-08-1890 Ark-van Wijk, I. van, 14-12-1915

2.19.219

2.19.219

Pelita

925

Armstörff-Snijtsheuvel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

926 927 928 929 930 931 932 933

Arnken-Jacometti, L.T.W.A, 06-06-1886 Arnold, J.W, 07-05-1893 Arnold, M.J.A, 01-08-1890 Arnold-Davies, A.B.C, 10-10-1887 Arnold-Flohr, T, 08-08-1911 Arnoldus-Harthoorn, M.T.J, 30-05-1912 Arp-Klarenbeek, M.F, 09-12-1898 Arrouch-de Meij, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

934 935 936 937 938 939 940 942 943 941

Arts, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Arts-Meeter, M.C.L, 17-02-1913 Asbeck-Brusse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Asjes-Lamberts, J.E, 18-06-1913 Asnoery-Djenap, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Asperslag-Schreiber, E, 01-12-1899 Asshof-Sutherland, V.E, 28-01-1889 Attinger, P.E, 08-06-1906 Attinger, R, 09-03-1884 Attinger, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

944 945 946 947

Aubri, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Aukema-Jellema, T, 28-04-1901 Auliveld-Benzoni, J, 21-08-1890 Austermühle-van Viegen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 963 962 964

Aveling, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Aveling-Camerik, A.D, 12-12-1887 Aveling-Hübner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Avis-Tromm, E.P, 09-01-1902 Axt, V.E, 26-04-1898 Axt-Kolvers, E, 16-05-1911 Baak-de Bruyn, A. van, 21-01-1886 Baak-Schreuder, C.W. van, 11-01-1893 Baams, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Baams-Wit, M.E, 27-12-1906 Baan, A, 10-06-1890 Baans-Simon, D.E, 30-04-1914 Baardman, J.P, 17-01-1904 Baars, J.C, 05-06-1891 Baarsel-Cornelissen, M. van, 11-06-1891 Baars-van Braam, H, 31-03-1895 Baart, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

61

62

Pelita

965 966 967

Baas-van Liessem, A.H, 28-09-1888 Baaten, R, 26-08-1908 Baatje-Jaeggi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

968 969

Baatsen, P.M, 01-02-1914 Babauban, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

970 971 973 972

Babtist-Neijzen, G.P, 03-09-1905 Bäck, E, 14-08-1902 Backers, N.D, 14-04-1913 Backer-Sasse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

974 975

Backers-Marlisa, J.C, 20-08-1893 Badal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 7793 990 988 989 991 992 993 998 999 1000 1001 994

Badart-Cavalini, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Badrian-Manceno, C, 06-09-1902 Bäehr, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Baert-Davies, H.P, 15-08-1915 Baert-de Blinde, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Baeten, C.L, 09-04-1907 Baeten-Mossel, E.C, 18-08-1913 Baetsen, P.W.M.A, 28-04-1900 Bagmeijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Bagmeijer-Görlitz, Baidemann, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Baidenman, J.A.M, 22-12-1914 Baints-Vermeulen, G.M.D, 02-06-1912 Bakergem-Later, F. van, 19-12-1913 Bake-van Stralen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Bake-Volker, M.M, 28-07-1911 Bakhoven-Renaud, S.A.C, 21-10-1907 Bakhuys, P.L, 27-02-1912 Bakhuys-Galstaun, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bakker, J, 22-11-1897 Bakker, J.C, 01-10-1908 Bakker, J.W, 28-09-1900 Bakker, W.A.G, 07-04-1897 Bakker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

995 996

Bakker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Bakker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

997

Bakker,

2.19.219

2.19.219

Pelita

1002 1004 1005 1006 1003 1007 1008

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Bakker-Baars, H.L.J, 12-01-1893 Bakker-Heyligers, H.M, 25-09-1902 Bakker-Ploeg, W, 01-02-1887 Bakker-Pordon, A.G.J, 13-08-1902 Bakker-van Buren, G.J, 09-12-1911 Bakkes-Dinger, A, 16-08-1888 Bal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1009 1010 1012 1012

Bal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Bal-Blaney Davidson, J.A, 28-01-1874 Baldenschwieler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Baldenschwieler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1011 1023 1024 1025 1026 1027 1029 1030

Balder-Guttenberg, E.S, 16-05-1907 Balfoort-Roel, H.J, 12-12-1890 Balfoort-van Zijtveld, A, 15-11-1887 Balgooy, M.M.T. van, 14-10-1874 Baljet-Harms, C.T.J, 01-06-1906 Balkema-Bolhuis, T, 29-09-1904 Balkom, A.J. van, 15-01-1900 Ballieux-Ogier, M.J.M, 12-09-1901 Ballintijn-van Vianen, F, 04-10-1892 Ballizani-Castelijn, M, 11-04-1900 Bal-van Bodegraven, W, 09-07-1913 Bamsch-Perrin, D.A, 10-10-1894 Bangert, F.F, 28-07-1887 Banning-Tuinenburg, W.M.S, 22-04-1894 Bannink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bannisseht, R.A. von, 29-06-1913 Barbier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Barbier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1031 1032 1033 1034 1036 1037 1038 1035

Barbier-Gaspar, M, 22-10-1907 Barend-Lecluse, R, 06-06-1895 Barendregt-von Schifner, M.L, 09-06-1906 Barends-Beer, C, 07-11-1898 Barendse, S.S, 16-10-1886 Barendse-van Renesse van Duivenbode, E.H, 21-11-1906 Barendse-van Roode, A.E.G, 29-12-1906 Barends-Pasman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1039 1040 1042 1043

Barentsen-Hoogkamer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Bargen-de Tombe, H.A. von, 19-01-1906 Barkey, A.B, 18-05-1900 Barkey, A.L.C, 11-12-1894

63

64

Pelita

1041

Barkey, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1044 1045 1046 1047 1048 1049

Barkey, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Barkey-in 't Veld, E, 28-04-1888 Barkmeyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Barkmeyer-Beyerink, J.H.L, 21-03-1898 Barnaart, H.C.H, 28-07-1888 Barnau-Sijthoff, von, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

1050 1051

Barneveld, H.M. van, 28-02-1915 Barneveld-Christiaan, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1052 1028

Baron, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Bär-Reichert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1054 1053 1055 1056

Barrelo-van Rijssen, C.W. van, 02-02-1881 Barre-Walstra, M.L.A, 18-07-1888 Barteling, S, 23-02-1900 Bartels-Pinster, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1057 1058 1059 1060 1062 1063 1061 1064 1065 1066

Bartman-Poth, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Barzilay, K, 09-10-1893 Bastiaans, E, 23-10-1892 Bastiaans, F.C.A, 27-01-1895 Bastiaans, M.T, 19-01-1887 Bastiaans, T.G, 02-06-1896 Bastiaans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Bastiaans-Joncks, M.J, 09-09-1895 Bastide-Jaski, la. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bats, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

1067 1068

Batten-Caspersz. C.C, 04-08-1913 Battum, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

1069 1070

Batz, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Batz-Ong Liong Nio, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078

Bauer, F.S, 09-09-1915 Baumann, J.C, 21-07-1910 Baumann, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Baumbach, W.A.T, 16-03-1888 Baume, V.M, 15-11-1878 Baumgarte, M, 21-03-1910 Baumgarten, A.C.D, 04-12-1907 Baumgarten, E.H.L, 04-10-1908

2.19.219

2.19.219

Pelita

1079

Bausch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1079 1079

Bausch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Bausch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1087 1086 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094

Bausch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Bausch-Hinsen, W.H, 27-08-1903 Bauwens, L.F, 19-08-1894 Bax, M.A.J, 10-04-1909 Bax, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Bax-Heller, J.E.T, 30-06-1892 Bax-Voll, W.E, 31-08-1910 Bazin, W.R, 16-03-1909 Bazin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Beaudoux-Vaes, M.P, 28-09-1900 Beaupain, A.S, 07-07-1891 Bebelaar-Oltmans, A.P.J, 21-10-1911 Bech, E.T.C, 08-01-1909 Becherer, C, 20-03-1894 Bechler-Kasyami, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bechtholt-Morbeck, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1095 1647

Beck, A, 22-05-1892 Beck, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

1096 1647

Beck, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Beck, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

1647 1098 1100 1099 1101 1102 1097 1103

Beck, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Becker-Bool, S.D, 04-07-1891 Beckerman, A.J, 10-12-1910 Becker-Vester, R.J.M, 27-04-1912 Beckhoven-Schippers, E. van, 10-06-1915 Beckker, H.C.W, 01-01-1897 Beck-van Katwijk, H.C, 01-06-1890 Beckx, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1104 1105

Beckx, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Beckx-Anthonijsz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1106 1107 1108 1109

Bedding-Groot, A.M, 28-08-1881 Beeck, P.J.A. van, 14-11-1912 Beeckman-Schmelzeisen, E.M.A, 28-12-1888 Beek, A. van ter, 22-10-1912

65

66

Pelita

1110 1111 1115 1112 1116

Beek, H. van der, 17-10-1915 Beek, L J. van, 10-07-1897 Beeke-Heijnneman, E.E.P. ter, 09-08-1893 Beek-Keyser, J. van der, 26-05-1892 Beekman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1113 1114

Beek-Musch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Beek-Stranders, van de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1117 1118 1119 1120 1123 1124 1121 1122 1125 1126 1127 1128 1129 1131 1132 1133 1134 1135 1130 1136

Beekveld-Vitalis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Beelt-Aminah, E.J, 15-05-1908 Beem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Beem-Bouwmeester, S.C, 21-07-1907 Beemer, J.E, 03-08-1892 Beemer-von Kriegenbergh, E.D, 05-12-1914 Beem-Lammerding, L.G. van, 27-08-1897 Beem-Woudstra, C.J.H. van, 19-01-1908 Beens, M, 06-08-1895 Beer, A, 07-04-1915 Beer, H. de, 26-03-1905 Beer, K.H. de, 22-06-1893 Beer, W. de, 18-10-1900 Beer-Emmerling, E.M.C. de, 04-09-1901 Beer-Hes, J.A, 18-12-1909 Beer-Risa, A, 04-12-1899 Beers-Quittet, E.C. van, 31-07-1914 Beers-Reuvenkamp, A, 04-01-1910 Beer-van Bustelaar, E.G.J. de, 10-10-1908 Beets-Appy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1138 1137 1295 1297 1139 1140 1141 1142 1143 1144

Behre-Naberman, H, 25-10-1879 Behr-Sisoe, M, 19-01-1910 Beijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Beijerinck, P.J.G, 03-03-1881 Beisser, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Bek, L, 10-05-1901 Beker-van Geffen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Bekkema, O, 16-05-1903 Bekker, K.H, 21-11-1880 Bekker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1145 1146

Bekker-Zipfel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bel, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

1148

Bel, van der,

2.19.219

2.19.219

Pelita

1149 1150 1147

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Belder, C, 16-10-1897 Belgrave, W.A, 23-05-1902 Bel-Horster, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1151 1152 1153 1154 1155 1156

Belksma-Bronsveld, M.J, 31-08-1909 Belksma-van der Woude, H.J.J, 27-09-1903 Belkum-Prins, E.E. van, 25-08-1886 Belle-de Boer, A.J, 26-07-1910 Bellen-Murk, E. van, 20-09-1906 Belling-Wilderink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1157 1158

Belonje-Wulfhorst, T.G.J, 16-02-1892 Belvroy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

1159 1160 1161 1162 1163 1165 1164 1166 1167 1168 1169 1170

Bemer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Bemmel-de Chauvigny de Blot, J.C. van, 17-07-1897 Bemmel-Groenewout, P.J, 14-07-1885 Bendeler-Concalves, W, 27-08-1904 Bendien, J.M, 20-07-1913 Benenati, L.A, 31-10-1910 Benen-Baaijens, A.F.W, 10-07-1910 Benjamins, J.C, 12-03-1903 Benjamins, M.V, 14-01-1895 Benjamins, S, 15-11-1898 Benjamins, V.R, 15-05-1893 Benjamins-Haak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182

Benjamins-Samwel, N.M, 27-04-1912 Benjaminsz, B.B, 20-08-1896 Benner, J.B, 22-02-1912 Benning-Glebbeek, E.M, 03-01-1905 Bense-Casparius, J, 17-08-1902 Bent-Bakker, J.C.E. van der, 09-08-1890 Benthem-Zondakh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bequin-Patin, J.M.F, 12-11-1905 Berckel Bik-Pays Tentoea, E. van, 03-05-1895 Berendhuysen, J.A, 20-11-1895 Berends, H.A.N, 06-11-1895 Berends, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1183 1185 1184 1186

Berends, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Berendsen, J, 29-03-1893 Berends-Keyner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Berentsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1187 1188

Berest, E.B, 01-01-1915 Beretty-Boedrie, S.A, 01-10-1886

67

68

Pelita

1189

Berfelo-Mhlbaum, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1190 1192 1193 1194 1195 1200 5115 1191

Berg, A.G. van den, 14-11-1893 Berg, F. van der, 14-12-1901 Berg, G.H. van den, 30-03-1887 Berg, J. van den, 26-11-1887 Berg, J.C.L, 08-02-1883 Berg, T.A.F, 06-07-1884 Berg, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Berg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

1199 1199

Berg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Berg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

1191 1196

Berg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Berg, van de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1197 1198

Berg, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Berg, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1199 1212 1211 1213 1201 1209 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1202 1223 1226 1224 1225

Berg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Bergamin, J.A.L, 04-10-1909 Bergamin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Bergamin-Hamers, H.F, 21-09-1905 Berg-Dane, van den. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Berg-de Windt, O.C. van den, 06-08-1904 Berge, J.P. van den, 21-02-1883 Berge, K. ten, 28-12-1912 Berge-Meijer, C.E. van den, 29-05-1905 Bergen, F.M. van, 12-12-1896 Bergen-Grüben, A. van, 26-02-1908 Berger, A.F, 13-07-1885 Berger, I.L, 02-11-1890 Berger-Thépass, A.C, 28-03-1899 Berger-Wiedenhof, E.G, 13-05-1893 Berg-Everse, P.H.W. van den, 09-09-1909 Bergevoet-Gerin, J.H, 05-08-1895 Berghout-Leyting, M.P, 27-09-1915 Bergh-Risa, E.E. van den, 23-10-1908 Bergh-Tomilina, van de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1227 1204 1229 1228

Berghuis-Thein, M, 22-06-1895 Berg-Konneman, M. van den, 25-06-1898 Bergman, E.J, 28-05-1908 Bergman,

2.19.219

2.19.219

Pelita

1230

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Bergman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1228 1232 1233 1231 1203 1234 1205 1207 1235 1236

Bergman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Bergmann, C.E, 29-12-1906 Bergmann-Günther, A, 12-04-1900 Bergman-Pastoor, A.G, 04-11-1898 Berg-Maris, T.A. van den, 26-01-1896 Bergmeijer, J.H, 27-07-1880 Berg-Peters, E. van de, 18-08-1880 Berg-Samuel, I.A, 26-02-1910 Bergsma, J, 19-09-1911 Bergsma, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1237 1238 1206 1239 1208 1210

Bergsma-Swerus, J.R, 22-04-1891 Bergsma-Wolff, S, 27-07-1888 Berg-van Rhee, O, 06-02-1902 Bergvelt, J.A, 15-04-1910 Berg-Waterman, van de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Berg-Woudstra, van den. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247

Berits, W.J, 11-09-1913 Berk, van den, Berkel, E.W.H. van, 24-07-1877 Berkhof, D. van den, 30-04-1892 Berkholst, E.A, 07-10-1895 Berkholst-Berckholzdt, A, 18-11-1913 Berkholst-Gerritsen, W.D.E, 31-12-1900 Berkhout, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

1248 1249

Berkhout-Jansen, P, 26-10-1898 Berkum, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

1250 1251

Berkum-Soebakti, R. van, 15-12-1915 Berlauwt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1252 1253 1254 1255

Berlijn-Engels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bernard, S.M, 06-01-1900 Bernardus, A.S.S, 11-06-1899 Bernardus-Hengst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1256 1257 1258 1259

Bernecker-von Kriegenberg, E, 02-01-1914 Bernelot Moens-Ritsema van Eck, A.D.M, 01-07-1906, pak Bernhard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Berretty, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1260 1261

Berrevoets, B, 13-04-1904 Bertel,

69

70

Pelita

1262 1263 1277 1264 1266 1267 1265

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2048

Bertling-de la Combé, J.E, 11-05-1891 Bertram, F.C, 08-04-1902 Bertram-van den Oever, C, 30-01-1902 Bertsch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Besier-de Stuers, F, 11-12-1896 Bessem-Weijergang, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bes-Siegers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1269 1268

Best, G.R.M, 17-03-1914 Best, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2053

1270 1272 1273 1271 1274 1275 1276 1278

Best-Borel, G.M, 04-12-1908 Bestelink, A.W, 25-09-1898 Besters-Graafland, L, 09-04-1907 Best-Kroeze, H. de, 29-09-1911 Betcke-Schouwenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Beth-Edeler, J.T, 03-12-1915 Betist, H, 20-01-1910 Beudel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1279 1280 1281 1282

Beuge-Punt, J.F. van, 23-08-1912 Beukelaar-Theuvenet, J.T. de, 11-10-1872 Beukering, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Beukers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1296 1298

Beumée, J.G.C, 01-03-1905 Beumer, A.L.A, 16-02-1896 Beun, G, 23-06-1909 Beune-Klaassen, Beunk-van Dienst, C.W, 14-09-1901 Beurden, A.C.A. van, 14-09-1904 Beurden, C.W. van, 10-12-1915 Beusekom-Mul, C.W. van, 13-10-1905 Beuzekom, H.J.E.G.F.N. van, 18-12-1900 Beuzekom, N.E. van, 24-02-1895 Beveren, B. van, 15-03-1909 Beverwijk-Waldijan, M, 15-09-1895 Beyer-Tromp, B.C.A, 05-10-1896 Bezemer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

1299 1300

Bezemer-van der Veen, J, 09-07-1884 Bezouw, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

1301 1302

Biallosterski-Leeuwin, M.J, 19-02-1915 Bian Tho-Ie Sam Nio, the. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1303

Bianchi, F.F.P, 11-10-1912

2.19.219

2.19.219

Pelita

1304

Bianchi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1305 1306 1308 1307

Bickes-Nolson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bie, J. de, 19-09-1912 Bie, J.R.G. de, 11-08-1890 Bie, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

1309 1311 1312 1313 1314 1315

Bie-de Bie, P.E. de, 17-11-1885 Biegel-Bosch, H.H, 03-08-1889 Biekart, J.W, 15-08-1900 Biela, A.H.D. von, 19-05-1897 Bielert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Biene-van Doorn, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1316 1317 1319 1318

Bierhuys, L.M.C, 09-09-1888 Bierman-Halauwet, M.C, 06-02-1909 Bieseman-van Zelm, M, 15-02-1863 Bies-Nji Ennie, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1310 1868 1869 1866

Bie-van der Vossen, A.M. de, 13-11-1911 Bijl, K. van der, 13-04-1901 Bijl, P.H, 21-09-1911 Bijl, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1867 1870

Bijl, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bijl, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1871 1872 1320 1321 1322 1323

Bijlevelt-Suljatin, Van, 24-12-1914 Bijning, H, 17-11-1888 Bilardie-Lainking, H, 12-07-1915 Bingel-David, L, 10-05-1888 Binkhorst-Trebels, J.M, 07-10-1911 Binkhuysen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333

Binkhuysen-van den Bossche, N, 25-11-1891 Birckel, B, 02-01-1893 Birkenfeld-Iszak, R, 10-05-1899 Birkhoff-van Krimpen, J.M.J, 08-08-1902 Birney, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Birnie-van Blijkshof, G.J.R, 03-01-1903 Birnie-van der Eb, V.M, 08-02-1897 Birsak, T.A, 16-04-1904 Birsak-Lijtsman Piernbaum, E.M, 15-05-1906 Birzwilkst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

1333 1334

Birzwilkst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Bish, D.F, 14-05-1884

71

72

Pelita

1335

Bish, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1337 1336 1338 1339

Bisschops, P.J.J, 14-07-1910 Bisschop-ter Laan, T, 04-03-1906 Bitterberg, C.L, 05-03-1890 Blaak-Beck, J.M, 20-05-1894 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

1340 1341 1342 1343

Blaauw, S, 18-12-1908 Blaauw-Vogelsang, M.J.W, 15-08-1885 Bladeren-Passenier, M.F. van, 30-12-1910 Bladergroen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1344 1345 1348 1347

Blaer-Wolff, H. de, 01-09-1899 Blaney Davidson, M, 06-05-1893 Blanken, P. den, 22-09-1890 Blanken, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

1349 1350 1351 1346 1352 1353

Blankenbijl, J.E, 13-04-1896 Blankenstein, M, 30-03-1912 Blankers-Nettekoven, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Blank-Hornung, C.A, 23-10-1894 Blankwaardt, E.M.C, 27-02-1879 Blans-Bronkema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1354 1355 1356 1357 1358 1359

Blazer-Prins, J.M, 24-05-1911 Bleeker-Gershkovitch, S, 15-07-1910 Blekman, E.B, 10-11-1909 Blekman, E.F, 19-09-1893 Bletterman, L.W, 04-01-1890 Bleyerveen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

1360 1401 1402 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1368 1367 1371 1372 1373

Bliemer, J.L, 03-04-1895 Blij, S.W. de, 18-09-1895 Blijenburgh, H.W. van, 07-05-1905 Blink-Croes, van den, Blitz-Blommers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Blitz-Lewis, A.C, 31-05-1911 Blitz-van Rijk, L, 07-07-1891 Bloch, T.J.L, 25-09-1913 Block, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Bloem, G.G, 20-11-1897 Bloem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bloemhard, A.H, 03-03-1900 Bloemhard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Bloemhard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1374

Bloemhard-Scholts, W.H.M, 03-07-1889

2.19.219

2.19.219

Pelita

1375 1376 1376

Bloemhard-Stol, R, 12-11-1889 Bloemhardt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Bloemhardt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

1376 1377 1369 1378 1370 1379 1380 1381

Bloemhardt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Bloemink-Neumann, M.N, 26-09-1893 Bloem-Schäfer, G.E, 24-02-1899 Bloemscheer-de Wolff, V.E.H, 31-10-1887 Bloem-van Vianen, E, 23-06-1893 Blogg, W.N.L, 14-08-1892 Blok, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Blok, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1382 1383 1385 1384 1387 1386 1388 1389 1391 1390

Blok, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Blok-Burer, Blokhuis-Bronders, E.P, 29-07-1897 Blok-Remrev, M.E.L, 07-03-1886 Blom, O.M.J.M.H.A. van der, 10-04-1910 Blom, Blom-Blom, J.A, 08-02-1910 Blomme, W.K, 27-08-1897 Blommesteijn, J.G.M, 08-01-1908 Blommestein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1392 1393

Blomont-Salet, A.M, 25-04-1902 Blondeau-Pangkey, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1394 1395 1396 1397

Blondelle-de Vries, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Bloot-de Rooij, M.J, 14-06-1901 Bloot-de Wit, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Blouwe, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1399 1398 1400 1403 1404 1405 1407 1408 1409 1406 1410 1411 1412 1413

Blume, H.J, 16-11-1887 Blum-Elshout, H.L.I, 21-05-1914 Blumer-Andreas, M, 11-05-1894 Bochardt-van Heerden, J.C.G, 24-01-1904 Böck, E, 05-11-1905 Böck, F.J.G, 24-08-1906 Böck, H.C. de, 29-05-1906 Böck, J.M.T. de, 14-02-1911 Bockel-Verhave, F. van, 12-05-1913 Böck-Leidelmeijer, Bockom Maas-van der Stok, J.S. van, 21-08-1902 Bodaan-Provoost, E.S.M, 17-07-1887 Bodar, F, 23-11-1915 Bodegraven, van,

73

74

Pelita

1414 1415 1416

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Bodegraven-Oei Gon Git, K. van, 04-02-1893 Bodeman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Boden, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1417 1420 1419 1418 1421 1422 1424 1423 1425 1426

Boeckel-van Lingen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Boeckholtz, F, 12-12-1900 Boekesteijn-Havelaar, W, 24-10-1910 Boekestein, G.C, 11-03-1911 Boekhoudt-Beindorff, J.H, 26-08-1895 Boekhoudt-van den Brand, E.E, 13-04-1906 Boelens-Samuel, C.P, 27-01-1900 Boelen-van Baas, M.H, 11-09-1904 Boelhouwer-Tjia Kwie Moy, 05-08-1901 Boellard van Tuyl, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1427 1428

Boelman-Blok, A.C, 03-10-1905 Boen-Reinewald, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

1429 1430 1432 1433 1434 1431

Boer, H, 21-10-1894 Boer, H. de, 05-08-1908 Boer, H.J. de, 21-09-1899 Boer, M. de, 11-11-1874 Boer, M.A.B.J. de, 20-01-1902 Boer, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

1431 1442 1435 1436

Boer, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Boerenbeker-Nolthenius de Man, E, 25-11-1889 Boer-Hartog, S.E.C. den, 31-08-1895 Boer-Hesse, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1437 1438

Boer-Kingma, G.G.M.H, 19-10-1885 Boer-Michon, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1439 1440

Boer-Pfefferkorn, W. de, 29-11-1889 Boer-Rasmi, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1443 1444

Boers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Boers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

1445 1446 1441 1447 1448 1449 1451

Boers-Bruhns, V.H.T, 28-09-1883 Boers-Camphuis, J, 21-10-1876 Boer-Secherling, J.E. de, 25-05-1896 Boers-Ek, S, 13-12-1902 Boers-Jopp, A.E.L, 16-07-1892 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Boers-Puts, A.M.J, 27-11-1900 Boers-Tuinenburg, F.A.J, 24-05-1895

2.19.219

2.19.219

Pelita

1450 1452 1453 1454 1455

Boers-van Teunenbroek, L.J, 05-12-1903 Bogaerts-van der Weert, A.J, 17-12-1910 Bogers, A.A, 13-06-1914 Böhle-van Ligten, J, 15-04-1885 Bohlmeijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1456 1457 1458 1459

Bok, J.W, 01-02-1906 Bokhout-Kok, T.M.E, 06-05-1910 Boks-Chroszcz, T, 11-09-1913 Boksman-Neneng. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1460 1461 5821 1462 1463 1464 1465 1466

Bol, J.H, 21-03-1884 Bolhuis, E. van, 09-09-1886 Bollaan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Bolland, A.W, 31-03-1904 Bolland-Schuurmans, A, 14-11-1896 Bollegraf, J.A, 03-07-1901 Boller, J.C.W, 21-07-1901 Bolt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1467 1468

Bolte-de Buijze, C, 21-11-1913 Bommel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1469 1470

Bommel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bommezijn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1485 1486 1484 1487 1488 1489 1490 1491 1492

Bon, C.G, 15-08-1899 Bonewit-Pesaro, J, 28-12-1897 Bongers, E.C, 05-03-1900 Bongers-Hogeboom, A, 10-07-1891 Bonk-Knoop, A, 11-01-1902 Bonora, R.N, 16-12-1914 Bonrath, M.M, 28-08-1903 Bonte-Meyer, M.L, 21-08-1894 Bontenbal-van Don, F, 13-08-1908 Bontje-Huizing, T.E, 05-03-1912 Bontkes-Petricius, F.M, 27-03-1909 Boodt, J.P.O, 16-03-1892 Boogert, J.P, 27-06-1910 Boomgaard, F.W, 15-10-1885 Boompaal-Theys, L.A, 01-04-1905 Boom-Scholten, J.P. aan den, 25-08-1913 Boon, C, 03-02-1885 Boon, C, 19-09-1913 Boon, J.G, 27-12-1900 Boon, T.M, 20-05-1905 Boon-Bletterman, L, 26-07-1896 Boon-de Geer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

75

76

Pelita

1493 1494 1496

Boon-Duval, M.V, 14-02-1886 Boon-Siemes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Boonstra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1495 1497

Boon-Tan, Boontjes-Janssen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505

Boordie Ripassa-Bonk, E.W, 12-02-1911 Bootgezel, J.J, 03-06-1904 Booy, J, 23-03-1893 Booy-Borghart, A, 15-10-1893 Borch tot Verwolde, van der, Bordeaux-Goodsir, J.E, 25-05-1883 Boreel, Jhr. A, 04-07-1894 Borgerhoff Mulder-de Jong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1506 1507

Borgers-van der Bilt, A.J.M, 27-02-1908 Borghardt-Engel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1517 1515 1516

Borgman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Bornemann-Halkema, D. von, 17-05-1908 Borra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Borsje-Verschoor, H, 30-06-1900 Borssum Waalkes, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Borst, C. de, 21-06-1887 Borst-Mengede, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bos, J.C.R, 12-04-1896 Bos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Bos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

1518 1519

Bos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Bos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1520 1525 1526 1527 1528 1521 1522 1530 1531 1533 1532

Bos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Bosch, A.J, 27-11-1913 Bosch, E.D.W, 31-05-1878 Bosch, L. ten, 03-12-1902 Bosch-Grootjes, M. ten, 11-03-1905 Bos-Cohnen, J.G, 18-11-1896 Bos-Holtz, W.M, 29-04-1896 Boskeljon, F, 10-05-1892 Bosma, J, 21-07-1907 Bosman, R.W.T, 01-06-1892 Bosman,

2.19.219

2.19.219

Pelita

1534 1536 1537 1535 1523 1529 1538 1539 1524 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bosman-Hegelünd, J, 04-05-1905 Bosman-Knippels, J.M, 14-12-1906 Bosmans, G.P.J.H, 17-02-1900 Bosman-van Horik, H, 12-01-1915 Bos-Meijst, B.J, 16-02-1911 Bossche, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Bossink-Schaegen, J.M, 06-09-1912 Bossink-van Wezenberg, M.C, 26-04-1897 Bos-Soetoni, A, 04-11-1896 Bosveld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Bosveld-Latour, B.T, 04-07-1900 Bot, C, 22-02-1892 Botbijl-Droop, P.J, 13-12-1905 Bothe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bottelier-Fuks, I.H, 18-07-1914 Botter-Gräber, H.H, 09-08-1900 Botterop-Waal, M, 05-05-1900 Botterweg, T, 17-08-1884 Bottinga-Rumondor, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557

Boudewijns-Schenkhuizen, E.T.C, 23-04-1915 Boudier, F.C, 26-08-1894 Boudriot, C.W, 11-10-1883 Boudriot-Engel, M, 06-06-1903 Bouhuys, C.C, 30-04-1912 Bouhuys-van Kriegenbergh, A.E, 15-09-1897 Bouhuys-von Kriegenbergh, J, 18-12-1901 Boulogne, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565

Boulogne-Mutter, P.L, 01-03-1887 Boulogne-Mutter, W.F, 24-02-1889 Bouma, M.M, 16-07-1882 Bouma-de Jong, L, 14-07-1914 Bouman-Cohen, M, 13-02-1910 Bounin, J.E.L, 01-04-1905 Bounin, W.A.B, 14-06-1910 Bouquiet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1566 1567

Bource-van Slippe, T.T.A, 09-05-1889 Bourgonjen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1568 1569 1570 1571

Bourret, F.L.G, 31-01-1887 Bourret-Satz, S, 10-05-1901 Bousché, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bousché, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

77

78

Pelita

1572 1573 1574 1575 1576 1577 1577

Bousché-van der Spek, E, 21-03-1909 Bout, J.C, 22-04-1893 Boutjes, P.J, 24-02-1895 Bouts-Neijs, A.E, 17-11-1893 Bouwe de Jong-Sachse, A.S, 20-05-1894 Bouwens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Bouwens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1597 1596 1598 1599

Bouwens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Bouwens-Bolland, L.W.J, 08-04-1900 Bouwens-Hoek, C.W, 26-08-1902 Bouwer, P, 20-01-1912 Bouwhof-Philippus, M, 20-04-1896 Bouwman-van Renesse van Duivenbode, E, 08-07-1900 Bouwmeester, B, 18-03-1906 Bouwmeester, F.H, 22-02-1905 Bovene van Gent, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Bowles-Eilers, I.H, 25-04-1898 Boy Boer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Boyd, A.W, 12-02-1901 Boyd, I.A, 15-10-1912 Boyd, V, 14-10-1897 Braakman, M.L.C, 07-03-1893 Braakman-Mackay, L.C.M, 10-01-1901 Braaksma, G.A.J, 23-11-1914 Braaksma, J, 12-03-1912 Braaksma-Robbers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Braaksma-van Kampen, H.H, 13-06-1908 Braam, A. van, 27-02-1912 Braam-Asina, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1600 1601

Braches-Jansz, Z, 04-01-1911 Bradwolff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1603 1602 1604 1605 1607 1608

Brakke-Heijligers, V, 12-02-1888 Brak-Malaihollo, E.A, 03-01-1890 Brama, A.F, 24-04-1907 Brand, W.K, 15-11-1915 Brandenburg. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Brandes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

1609 1606 1610 1611

Brandes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Brand-Kooyman, A.C, 02-09-1902 Brandligt, K, 03-05-1890 Brandon-Schultze, J, 31-01-1887

2.19.219

2.19.219

Pelita

1612 1613 5900

Brandon-Stoelman, E.E, 11-11-1896 Brands, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Brands, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

5900 1615 1614 1616 1617 1617

Brands, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Brandse-Hagen, E, 25-03-1910 Brands-Meulenhoff, L, 20-01-1895 Brangert, H.M, 14-04-1900 Brangert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Brangert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

1617 1618 1619 1620 1621 1622

Brangert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Brasz-Later, A. de, 16-07-1906 Brauckman, A.C, 18-06-1913 Brauns, G.C.J, 17-11-1892 Bravenboer-Madrai, D, 06-01-1902 Brederode, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

1622 1624 1626 1625

Brederode, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

Breebaart-Vink, G, 12-03-1902 Breeman, M.P, 24-11-1914 Breeman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1627 1628 1629 1630 1623 1631

Breeman-Cranen, F.J.H, 25-02-1915 Breemen, J.E.B. van, 22-10-1887 Breen-de Man, A.A, 05-03-1905 Breen-Neumann, M.G, 25-07-1902 Bree-Persijn, D.L, 31-05-1907 Breetvelt-Soumokil, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1632 1644 1645 1633

Breier, R, 21-03-1891 Breijer-Djoemi, 06-11-1907 Breijman, J.F, 07-09-1910 Bremen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1634 1635 1636 1637 1638 1639

Bremmer-Bolderdijk, J.M, 01-05-1906 Brendel, H.N, 20-05-1910 Brero, A.S. van, 16-04-1892 Bres, A.L.M. de, 10-12-1894 Bres, T, 13-01-1891 Bretoniére, de la, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1640 1641 1642 1643

Bretoniére, de la. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bretoniére-Paulus, N. de la, 19-01-1914 Breuer, G.O, 27-08-1911 Breuer, M, 20-12-1909

79

80

Pelita

1646 1647 1648 1649 1650

Breymann, J.J, 06-05-1885 Briaire-Mallant, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Briais Backer-Burgers, C. de, 29-10-1895 Briedé-Fischer, L.A, 16-11-1885 Briet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

1651 1653 1654 1652

Brink, E. ten, 22-11-1893 Brink, P. ten, 21-10-1895 Brink, W. van der, 13-11-1885 Brink, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

1659 1660 1661 1655 1657 1658

Brinke-de Rooy, R.F. te, 25-10-1912 Brinkert, J.M.H, 28-05-1894 Brinkhuijsen-Brantz, V.T, 03-12-1904 Brink-Kreitz, M.T. van den, 11-10-1914 Brink-Simons, N.A. van den, 27-02-1902 Brink-van der Woude, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1656 1662 1663 1664 1665 1666 1669 1670 1671 1672 1667 1668

Brink-van Lunteren, W.E. van den, 14-06-1886 Bröcker-Vercauteren, Y.J.J.M, 25-06-1904 Brocx, G.L, 25-10-1897 Brocx-de Haze Winkelman, T, 31-10-1907 Brocx-Verhoef, J.M.P, 29-09-1903 Brodhaag-Oertel, D.F, 19-10-1902 Broek, J. van den, 08-10-1903 Broek, M.C. van den, 04-01-1910 Broek, P. van den, 10-10-1905 Broek, R.H. van den, 27-11-1910 Broek, ten. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Broek, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1673 1675 1676 1682

Broek, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Broek-d'Obrenan, C. van den, 04-02-1886 Broeke-Bernasco, P.A. van den, 09-12-1902 Broekema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

1678 1679 1680 1681 1677 1683 1684 1685

Broeke-Martini, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Broeke-Reep, W. van den, 03-03-1897 Broeke-Roeby, A.G.A. van den, 30-08-1913 Broeke-Urban, M.W. van den, 15-04-1903 Broeke-van der Helm, G.J.J. van den, 16-02-1903 Broekhals-de Bruyn, A.T, 22-02-1907 Broekhans, A.P.F, 23-12-1905 Broekhuijsen J.W, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1686 1674

Broekhuijsen-Broekhuijsen, G.J.C, 18-02-1904 Broek-Krafft, F. van de, 04-04-1904

2.19.219

2.19.219

Pelita

1687

Broekman-Gilles, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1688 1689

Broekman-Tegelaar, L.J, 01-05-1903 Broeksema-Pijpstra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1690 1691

Broens-van Rossum, M.M, 05-05-1907 Broer-den Hengst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1692 1693

Broers, E.C, 21-06-1901 Broers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

1694 1697 1698 1695 1696 1699 1700 1701 1702 1703

Broers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Broersma, B.J.T, 27-08-1898 Broersma, W.F, 27-06-1905 Broers-Platt, E.M, 01-05-1906 Broers-van de Veer, J.A.T, 13-09-1895 Broese, A.W, 30-07-1912 Brogtrop-Zonneveld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Brommet-van Latum, S.W, 21-01-1906 Bron, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bronckhorst, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1704 1705

Bronkhorst, D.D, 18-07-1903 Bronneberg-Sommeling, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713

Bronswijk-van Lie, R.M. van, 10-10-1907 Broodhaag-Maghijn van Dapperen, S.C, 26-02-1893 Brookman, H.A, 23-07-1907 Brookman-Bittorff, N.H, 31-12-1901 Brookman-Rijksschroef, W, 11-07-1890 Brookman-van der Mey, M.A.S, 16-05-1914 Broos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Brosky-Bommel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1714 1729 1715 1717 1718 1716

Brossoir, F, 07-06-1906 Brouwer von Gonzenbach-Botelho, M.P, 05-01-1903 Brouwer, A.J.A, 23-07-1913 Brouwer, E.A, 09-12-1899 Brouwer, J.A.G, 19-07-1898 Brouwer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1719 1720

Brouwer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Brouwer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

1721 1722

Brouwer-Bal, C.A, 14-10-1908 Brouwer-Guldenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

81

82

Pelita

1723

Brouwer-Kossen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1724 1725 1730 1726

Brouwer-Popkens, C.J, 23-01-1889 Brouwer-Prins, G, 21-08-1902 Brouwers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Brouwer-Soeminah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1731 1732

Brouwers-Snip, A.G, 26-11-1894 Brouwers-Thiel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

1727 1728 1734 1733

Brouwer-Weidner, F.E, 04-04-1891 Brouwer-Weidner, W.J.F, 26-02-1890 Brúckner, A.E, 11-11-1900 Brückner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

1735 1736

Brugge-Kuipers, A. van, 02-11-1899 Bruggen, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

1737 1738 1740 1739

Bruggencate, C. ten, 20-01-1891 Brugghen-Lehman, A.J.M. van de, 20-11-1909 Brugman, S.A.M.L, 02-11-1908 Brugman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

1741 1742 1743 1744 1771 1772 1773 1774 1745 1746 1747 1751 1753 1752 1754 1749 1750 1755 1756 1757

Brugman-Jansen, M.D.C, 05-04-1882 Brugman-Jeuken, A.J, 31-01-1913 Brugsma, B.F, 15-11-1900 Brugsma, R, 21-05-1907 Bruijn, T.M, 23-06-1888 Bruijn, W.H. de, 11-03-1909 Bruijn-Merkelbach, E.A. de, 01-08-1908 Bruijn-van Zijl, J.M. de, 29-03-1875 Bruil, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Bruin, C.T. de, 06-12-1898 Bruin, R.W.C.F. de, 03-10-1888 Bruïne, J. de, 27-01-1909 Bruininga, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Bruining-Bloch, B.S.W, 25-06-1908 Bruinink-Lauenstein, S.D.H.M, 30-03-1896 Bruin-Jansen, M.C.F. de, 05-06-1884 Bruin-Kluin, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bruins, R.M.W, 27-11-1878 Bruins-Langboom, J.G, 04-04-1896 Bruinssins, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

1748 1758

Bruin-van der Haagen, L.H. de, 06-06-1913 Bruis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1759

Brummelen-Corneille, van,

2.19.219

2.19.219

Pelita

1760 1761 1762 1763 1765 1764 1766 1767 1768

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Brunet de Rochebrune-Hercules, S, 27-06-1897 Bruning-Naumann, L, 17-06-1894 Bruning-Watergeus, J.M.M, 01-02-1901 Brunner-Dumas, V, 07-09-1899 Bruno, E, 09-04-1901 Bruno, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Brunt-Drost, H.J, 14-07-1905 Brus-Bosmans, Brussaard-Segers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1769 1770

Brussel, H.J. van, 28-04-1887 Brussel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

1775 1777

Bruyn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Bruyn-Bronckhorst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1778 1786

Bruyn-Clavier, A.E.F, 17-12-1903 Bruyne, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

1787 1779

Bruyne-Blok, B.A. de, 28-06-1910 Bruyn-Fichtner, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1780 1781 1782 1783 1784 1785 1776 1788 1789 1792 1791 1790

Bruyn-Fisscher, M.J.E. de, 30-07-1887 Bruyn-Mayer, A.C, 18-12-1891 Bruyn-Michels, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bruyn-Oey Hong Tjie, de, 30-10-1904 Bruyn-Pieters, C.E, 09-01-1887 Bruyn-Rasijem, R. de, 12-07-1899 Bruyn-van der Beek, C.S. de, 05-10-1880 Brzesowsky-Reijnders, E.H, 20-12-1897 Büchner-van Tomputte, J.H.M, 29-12-1891 Bücker-Boom, H, 06-04-1913 Bucker-Wolffgramm. J.H, 13-06-1899 Bück-Salbijah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1793 1855 1856 1862 1794 1795 1796 1797

Bugter-Roelofs, J.P.C, 11-05-1899 Buijn, G.F, 18-11-1901 Buijs, D.H, 09-05-1902 Buijten-van Dorp, O.L, 02-12-1907 Buissink-Herman, J.M, 23-11-1894 Buitenhuis, H, 13-02-1902 Buitenrust Hettema-van Riet, M, 29-01-1900 Buizer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

1799 1798

Bulderen-Donkers, J.A. van, 13-06-1893 Buld-Luchtmans, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1800

Bulham-von Winkelmann, L.H, 06-10-1905

83

84

Pelita

1801

Bülow-Lammers van Toorenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1802 1803

Buning, A.S, 14-02-1909 Buning, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1804 1805

Buning-Weijers, C.B, 20-07-1906 Buno Heslinga, N.H, 26-12-1909 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

1806 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1816 1817 1815 1818 1820 1819 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830

Burchartz-Livingston, H, 19-02-1889 Burer, J.L.F, 15-04-1895 Burer-Soute, E.E, 14-12-1915 Burg, A.M. van der, 10-12-1889 Burgemeestre-van Bakel, M.A.C, 03-12-1903 Burger, M.A, 29-11-1877 Burger-Holzschuher von Harrlach, H.M.C.F.S.S, 04-07-1880 Burgers, E.G.T, 31-01-1869 Burgers-Cress, E, 31-03-1899 Burgers-Hermans, A.F, 28-05-1902 Burgers-van den Berg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Burgh, A. van der, 03-06-1896 Burghart, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Burgh-de Kok, L.C. van den, 24-03-1912 Burghoorn-Lewu, Burghout, F, 15-12-1903 Burgman-Laufer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Burk-Carels, A.G, 29-07-1904 Burks-Lesant, M.J, 24-08-1888 Burlage, T.A, 14-08-1892 Burlage, W.F.A, 07-08-1907 Burlage-Burlage, J.M, 07-10-1880 Burm, H.G, 28-09-1914 Bury, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843

Bury-Wout, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Busch, A, 06-03-1896 Buseck, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2091

Buskop-Schenkenberg van Mierop, M.L, 13-07-1907 Busscher, C.F, 15-11-1912 Busselaar-Bastiaans, J, V, 01-08-1891 Bussemaker-Lefèbre, A.E, 06-11-1898 Bussing-Wildberg, J.H, 03-04-1897 Bussink-van Tilburg, W.A, 09-01-1903 Buth, A.W, 15-05-1890 Butin Bik-Lublinck Weddik, P.G, 26-01-1875 Butteling, B.B, 10-01-1884 Butteling-Baumgartner, M.R, 17-02-1881

2.19.219

2.19.219

Pelita

1844 1845 1846

Butteling-Bruinier, L.J.S, 06-02-1915 Butteling-de Neve, M.E.H.C, 10-12-1888 Butter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1848 1847

Butters Rüben, C.E, 14-11-1892 Butters Rüben, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1849 1850

Butters Rüben-Neyndorff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Butteweg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1851 1807 1852 1853 1854 1857 2828 1861 1858 1859

Büttner-Bout, W, 26-12-1894 Buuren, W.H.J.N. van, 06-04-1882 Buuren-Zwartjes, R.C.A. van, 26-12-1909 Buurman, Buwalda-van der Paardt, A.J, 23-04-1909 Buys, U.S, 10-09-1892 Buys, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Buyserd-den Boesterd, J, 10-11-1905 Buys-Keasberry, F.A, 13-07-1888 Buys-Kroh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1860 1864

Buys-Muller, W.C.M, 16-11-1899 Buytendijk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

1863 1865 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880

Buyten-Pereira, H.P, 28-03-1871 Büzer, J, 18-08-1913 Cagliardi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Calbo, B.H, 09-10-1885 Calbo, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Calbo-Hartsteen, H.H, 08-06-1893 Callo-Lippelt, A.L.C, 04-02-1894 Caluwe, J.F, 22-03-1903 Cambé Nickel-Rusman, M.J. van, 15-09-1891 Camerik, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

1881 1882

Camerling, L, 08-09-1906 Camerling, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1883 1884

Camfferman, P, 19-07-1888 Camoenié, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1885 1886 1887 1889 1888

Camonier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Campagne-Blazejewski, I.W.M.A, 18-05-1895 Campell-van Stralendorff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Camphuijnder-van Schooneveld, J, 27-09-1891 Camphuisen,

85

86

Pelita

1890 1891 1892

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Cannegieter, C.C, 08-04-1891 Cannoo-Reynen, J.G, 16-08-1889 Canter Visscher, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1893 1894 1896 1895

Capellen, G.A.D. van der, 11-08-1882 Capellen, J.H. van den, 29-10-1883 Capellen-Schrewelius, J.E. van der, 20-02-1896 Capellen-van der Schraaf, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1897 1898 1899 1900 1901 1298

Captain-Jonathans, D.J, 20-06-1897 Cardinaal-van Raemdonck, P, 30-10-1890 Carels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Carli, A.W, 27-02-1903 Carp-Frijling, W.C.M, 30-08-1909 Casand, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

1298 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1909 1908 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916

Casand, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Casand-Brugge, T.E. van, 15-07-1912 Caspers-Lucardie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Caspersz-Hengst, P.A, 06-05-1900 Cassa-Annen, M.A.E, 08-05-1880 Castrikum, Cate, F. ten, 07-12-1894 Cate-Rundberg, L.T. ten, 28-03-1896 Cate-Trijber, A.H.D. ten, 06-04-1905 Catoire, R, 26-08-1915 Caton-Michielsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Cats de Raet, W.J. van, 15-07-1880 Cattenburgh-Woudenberg, L.A. van, 04-09-1885 Caubergh-Bletterman, I. van, 08-04-1888 Caus, W, 24-12-1908 Caveije, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

1917 1918

Celles, des, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Celosse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1919 1920 1922 1923 1921 1924

Cerini, P.A, 25-04-1915 Ceulemans-Zweypfenning, A.E.A, 26-11-1905 Ceuninck van Capelle, G.A.R. de, 16-10-1885 Ceuninck van Capelle, I. de, 19-05-1898 Ceuninck van Capelle, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Ceuninck van Capelle, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

1925 1926

Ceylon, W.F. van, 15-04-1880 Ceylon-Bunnemeyer, J.J.M. van, 03-12-1898

2.19.219

2.19.219

Pelita

1927 1928 1929 1930 1931

Chalmers Hoynck van Papendrecht-van Bronckhorst, K, 06-12-1881 Chambry, M.G.A, 08-05-1899 Chambry-Wolff, M.R, 28-07-1902 Charité, J, 08-11-1898 Charité-Budding, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

1932 1933

Charles-Meijer, A.E.P.W, 18-10-1915 Chattelin-Staats, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

Chaufepié, A.D. de, 01-03-1894 Chauvigny de Blot, F.T.J. de, 12-03-1909 Chauvigny de Blot-Van Rijn, A.M. de, 27-08-1909 Chavannes, H.L.A, 28-10-1900 Cheriex-Mog, S.A, 27-09-1881 Chevalier, N.R, 12-11-1885 Chevalier, R.V.E.H, 15-04-1893 Chevalier-Croon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1942 1949 1943 1944

Chevallier-Andreas, O.C, 27-03-1892 Chijs-Bech, L.M.C, 30-06-1888 Chömpff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Christ, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

1945 1946 1947 1948 1950 1951 1952 1953 1954 1956 1955 1957

Christiaan-Berendhuizen, J.H, 06-09-1893 Christiani-von Franquemont, E.J, 23-05-1911 Christoffels, G, 20-10-1900 Christoffels-Wolterbeek, G.M.F, 21-09-1909 Ciebrant, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Ciggaar, D.J, 11-01-1913 Citroen, M, 20-07-1884 Claase, F, 12-08-1910 Claase, T, 26-04-1909 Claasen, W.C.A, 13-01-1907 Claase-Tanahatoe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Claasz Coockson-Rancuret, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

87

Claasz Coockson-Reydeniers, R.G.A, 26-09-1885 Clarenbach-Gosenson, C.J.C, 20-04-1893 Clark-de Visser, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Claus, A.B, 04-02-1907 Clavier, J.A.C, 29-10-1908 Clercq, G.P.C. le, 24-02-1900 Clercq-Risselada, E.L. le, 18-12-1907 Clerq, P.J.H. le, 14-11-1915 Cleton-Kooyman, A, 20-08-1909 Cleypool-Smits, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

88

Pelita

1968 1969 1970 1971 1972

Clignett, F.J, 10-01-1900 Clonie-Maclennan, J. de, 11-03-1901 Cloux, G.A. du, 29-06-1908 Cloux, L.C. du, 29-08-1903 Cobet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1982 1983 1984 1981

Cobet-Louwerens, W, 09-12-1907 Cock-Kasmoenah, M.P. de, 01-01-1890 Cock-Sypesteyn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Coemaet-Willemse, E, 17-09-1913 Coene-Ketting Olivier, E.M, 17-09-1901 Coenraad, A.W, 02-04-1908 Coenraad, C.L, 05-11-1895 Coenraad, C.S, 09-07-1895 Coenraad, J.E, 07-10-1901 Coenraad, N.C, 17-01-1915 Coenraad, S, 07-12-1879 Coenraad, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

1985 1986

Coenraad-Pays Tentoea, H, 15-03-1905 Coers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1987 1988 1989 1990

Coester-Jongen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Coeverden-van Gelder, C. van, 22-03-1913 Coevering, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Coevering, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 1998 2000 2001 2002

Coevorden-Gebhardt, F.C. van, 01-06-1900 Cohen, C, 13-06-1904 Cohen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Cohen-Franken, D, 10-09-1906 Cohen-van der Heijden, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Cohorst-Gho Boen Hoa, M, 27-02-1898 Coldenhoff, A, 27-05-1911 Colin, M, 22-07-1893 Colin, Colman, G.L, 23-01-1912 Colman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Colpa, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

2003 2004 2005 2006 2007

Combé, E.E.E. de la, 26-10-1878 Combé, F.C. de la, 15-07-1904 Comes-Hermans, E.W, 14-03-1896 Commu-Schreuder, J.H, 11-03-1906 Constant, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2.19.219

2.19.219

Pelita

2008

Conté, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2009 2011 2010 2012 2013 2014

Cooke, F.M, 18-09-1912 Cooke, R.C.E, 03-08-1897 Cooke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Coolwijk, F.V.E. van de, 05-03-1897 Coolwijk-Kambag Freriks, A.H.L. van de, 30-11-1886 Coomans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Coomans-Nakagawa, F, 09-01-1894 Coone-Brosius, C.J, 24-09-1891 Coopman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Coorengel, J.W, 21-09-1871 Coors-Breton van Groll, A.F.E, 17-01-1902 Coppen, C, 12-09-1901 Coppen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Coppen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2023 2024 2026 2025

Coppen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Coppen-Jongenburger, J.A, 15-03-1904 Coppiëns, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Coppiens-Sittrop, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 870

Corbet, F.L, 14-06-1896 Corbet-Deuning, W.E, 12-11-1912 Cordesius, F, 03-04-1899 Cordesius-van Thiel. C, 11-12-1912 Cordia-Winckler, J.H.A, 13-11-1890 Cordier de Croust, E, 16-10-1904 Cordromp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Cordromp-Karelsen, M, 26-04-1911 Corino, C.C.C, 30-01-1889 Cormane-Tak, B.H, 20-07-1890 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

2036 2037

Cormané-van der Beek, W.E, 03-11-1902 Corné, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

2039 2038

Corneille, J, 24-01-1906 Corneille, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

2040 2041 2042 2043 2044 2045

Corneille-Couzijn, B, 20-06-1909 Corneille-Kawit, A, 20-01-1898 Cornelis-Plug, J.M, 13-04-1905 Cornelisse-Cramer Bornemann, H.J, 09-04-1905 Cornelissen, J, 13-06-1908 Cornelissen-Nieuwerf, J.A, 08-09-1912

89

90

Pelita

2046

Cornet-Smagge, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2047 2048 2049 2050

Corporaal, W.C.C, 01-06-1875 Corput-Anthonissen, P.M.J. van der, 30-03-1901 Corsmit-Lorz, L, 01-02-1891 Corstjens-Fricke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060

Cortenbach-Brüdkühl, D.R, 22-12-1915 Corts, A.H.A, 02-07-1888 Corts, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Cortvriend-Vink, B.J, 09-01-1901 Cosaert-Makaämpoh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Courant-Kuipers, C, 22-05-1905 Courtier-Bierhuizen, L.M.P, 06-07-1901 Couvée-Segaar, J, 07-07-1901 Couwenberg, A, 13-11-1885 Couwenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2061 2062 2063 2066 2067 2068 2064 2065

Couwenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Couwenberg-Hoyer, S.H.A, 25-12-1874 Craandijk-Kluit, A.R, 15-10-1888 Cramer, J, 23-11-1905 Cramer, N.D, 05-12-1901 Cramer, R.C.E, 09-05-1909 Cramer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2092

Cramer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2046

2070 2069 2071 2072 2073 2074 2075 2076

Cramers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Cramer-van Buschbach, C.M, 25-01-1888 Cramm, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Cranen, E.H, 20-03-1900 Crans-van der Noorda, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Crawfurd, C, 29-09-1898 Crawfurd, T.D, 07-07-1895 Creme, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

2077 2078 2079 2080 2082 2081

Cress, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Creutzburg-Ulitzsch, C.C, 11-01-1908 Crietee, J, 03-07-1871 Croes, C.C, 21-01-1908 Croes, L.M.H, 30-05-1884 Croes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

2084

Croese,

2.19.219

2.19.219

Pelita

2085 2083 2086 2099 2087

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Croes-Lie, A, 15-12-1891 Croes-van Delden, J.F, 31-05-1890 Croes-van der Vlist, G.A, 10-09-1912 Croijmans-Loen, S, 18-08-1891 Croiset van Uchelen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

2089 2088

Croix, N. de la, 17-12-1898 Croix, de la, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2090 2091 2092 2093 2094 2095

Crol, F.E, 27-05-1897 Croll-Westerlaan, T, 19-09-1891 Crompvoets, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Crooy, L, 05-04-1903 Crooy-Androg, R.C, 05-03-1908 Crooy-Maagdenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2096 2097 2098 2100 2101 2102

Croqué, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

Croqué-Annink, A.H, 25-08-1895 Croqué-Schreefel, J.O.B, 29-05-1902 Cruyff-Cobet, C.G, 09-11-1911 Cugnet, C, 08-01-1895 Cuss, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

2103 2104 2105 2106

Cuss-Klerks, F.L, 20-09-1899 Czernicki-Kahle, C.A.von, 06-09-1890 Da Cunha, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Daalderop, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2108 2107 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120

Daalen Meyer, E.P. van, 15-07-1914 Daalen-Schenk, A.M. van, 25-11-1899 Daalhuizen, W.J.G, 07-07-1914 Daalmeijer, J.P, 21-01-1913 Dabroek-Alexander, E.A, 15-02-1906 Daerden, A.F, 22-03-1898 Daeseleer-Moll, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Dagelet, A.G.J, 09-02-1912 Dahler-Lefèvre, J.J, 11-09-1914 Dahmen, A.A.M, 27-07-1896 Dalen, J. van, 18-09-1908 Dalen-Geerdink, J. van, 29-09-1912 Dalfsen-Iken, J.H.M. van, 14-08-1911, pak Dalhuysen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

2121 2122

Dalhuysen-Scheltens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Daling, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

91

92

Pelita

2123 2125 2126

Dalsem, G. van, 23-05-1902 Dam, C. van, 30-03-1895 Dam, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

2129 2124 2130 2131 2132 2134 2133 2135 2136 2128 2127 2137 2138 2140 2139 2140 2141 2143 2145 2144

Damboer, M, 24-11-1900 Dam-Elink Schuurman, J.W. van, 04-11-1898 Damen, A.J, 25-05-1900 Damme, A.J. van, 13-03-1907 Damme, F.H, 09-09-1874 Dammers-Clarenbach, E, 01-09-1902 Damme-van Rosmalen, L.A, 22-01-1896 Damon-von Grumbou, C.M, 03-03-1902 Damstra-Stavers, M, 11-08-1888 Dam-Swart, H. van, 26-01-1894 Dam-van der Laan, J.L. van, 17-10-1903 Damwijk, A, 21-06-1901 Damwijk, F, 21-07-1886 Damwijk, H.E, 16-07-1884 Damwijk, J.J, 08-08-1887 Damwijk, J.M, 31-03-1880 Damwijk-Kok, J.M, 30-11-1905 Daniël, A, 05-08-1897 Daniël, T.J, 08-09-1910 Daniël, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

2142 2147 2146 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2158 2155 2156 2157 2159 2160 2161 2162 2163 2164

Daniel-de Vries, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Daniëls, L.F, 11-06-1905 Daniëls, R.C, 08-09-1891 Dankmeyer-Dumas, E.E, 30-12-1913 Darricarrière-Francke, E, 17-10-1878 Dassen, J.J, 13-10-1914 Dassen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Dat-Hermelijn, E.A, 15-10-1896 Dautzenberg, J.L, 08-03-1908 Dauvillier, M.E, 05-12-1893 David von Fraquemont, H, 09-08-1895 David, L.E, 07-11-1912 David, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

David-Damwijk, H.A, 23-11-1889 Davidis, F.F, 20-03-1906 Davidse-Griek, A, 04-07-1909 Davidson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Davidson-Neyndorff, E.M, 14-06-1902 Davidsz-van Koppenhagen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2091

Davies, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

2.19.219

2.19.219

Pelita

2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171

Davies-Geevers, R.E, 11-03-1911 Davies-Lawa, M.P, 23-08-1873 Davies-Pinang, S, 03-05-1894 Davies-Stout, H.E.A, 12-09-1911 Davis, M.O, 25-07-1900 Debrichy-Beaupain, T.J, 20-05-1906 Decates, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2172 2173 2174 2176 2175 2177

Declercq, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Deeleman-Twiss, M.F, 17-06-1911 Deelen, F.A.M, 10-06-1897 Deelken-Jansen, P.E.A.L, 25-02-1899 Deelken-van Bilderbeek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Deen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2178 2179 2180 2181 2182 2183

Deenen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Deenstra, Deetman-Hilling, E.L, 25-07-1907 Deetman-Schimpf, E.J.A, 16-05-1905 Degener-Belle, G.A, 13-11-1896 Degens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2184 2185

Dehio, Fredriksz, D.E, 07-08-1908 Deighton-van Dietz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

2186 2187 2188 2189 2190 2193

Dekens-de Haas, W.J, 02-01-1907 Dekker, A.K, 29-04-1907 Dekker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Dekker-Boer, P, 30-03-1909 Dekker-de Haas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Dekker-de Weert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

2191 2192

Dekker-Leidelmeijer, F.M. den, 16-11-1904 Dekker-Rudolph, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2194 2197 2195 2196

Dekkers-Schel, M, 09-08-1915 Delden, W.M.J. van, 11-09-1888 Delden, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Delden, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2199 2200 2198 2201

Delden-Rudolph, M. van, 15-05-1904 Delden-Schedler, J.A. van, 01-11-1908 Delden-van der Loon, D. van, 11-02-1910 Delenclos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2202

Delfos-Rigault,

93

94

Pelita

2204 2205 2206 2203 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2215 2216

Delft, K.F. van, 21-07-1889 Delft, P. van, 01-06-1894 Delft, W. van, 05-12-1914 Delft, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Delmaar-de Wolff, W.V, 20-06-1900 Delmaar-Herrebrugh, F.E.M, 16-04-1903 Deltour-van der Byl, J.A.E, 10-01-1910 Delville, H.M.A, 31-08-1894 Demetrius, A, 03-06-1912 Dencher, G.A.E, 03-08-1904 Denekamp-Koeswara, Dengering-Camphuisen, F, 24-02-1887 Dengering-Rath, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

2214 2217 2218 2219

Denge-Waleson, E.I. ter, 10-12-1914 Denissen, H.C.A, 04-05-1911 Denkelaar-Jonathans, A.A, 21-11-1901 Denker-Deuning, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

2220 2221

Denneman, P, 09-05-1906 Denninger-Barkmeijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2222 2223

Denninger-Katiandago, J, 15-12-1902 Derks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

2225 2226 2224 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235

Derksen, P.R, 12-04-1889 Derksen-Müller, L, 19-09-1900 Derks-van Kempen, J, 06-09-1911 Dernier, L, 20-06-1905 Derwort, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Derwort-Leander, E, 06-09-1907 Derx-Vonk, P.J, 17-05-1901 Dessauvagie, A.J, 01-01-1897 Dessauvagie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Dessauvagie-Carels, Detiger, J.C, 16-07-1898 Dettingmeijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2236 2237 2240 2241 2242 2238

Deul, J.W.H, 28-09-1891 Deun, A.H. van, 18-01-1882 Deuning, M.W, 04-02-1890 Deuning, R.F, 28-11-1894 Deuning, W.L.N, 27-08-1878 Deuning, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2239 2243

Deuning, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Deuning-Eichperger, A.A, 27-11-1897

2.19.219

2.19.219

Pelita

2244 2246 2245 2247 2248

Deursen, F. van, 19-12-1911 Deursen-de Leeuw, A.L.H. van, 01-12-1898 Deursen-van Arkel, C.W.L. van, 21-04-1881 Devoet, M.C.C, 21-04-1912 Dewald, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2249 2251 2250 2252 2253 2255 2256 2254

Deys-Nelson, E.K.A, 12-05-1908 Dezentjé-Aukes, A.F.M, 24-02-1903 Dezentje-Groenhof, J.E.S.E.A, 15-03-1901 Dezentjé-van Raalten, C.L.W, 20-08-1900 Dhoolaeghe, J, 31-12-1879 Dibbets, B.E.Z, 04-08-1911 Dibbets, E, 28-11-1912 Dibbets, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2257 2258 2259 2260

Dickart, P, 18-05-1899 Dickhoff-Nikijuluw, C, 21-07-1906 Dickmann-Hornung, F.A, 07-07-1914 Diederix-Molenkamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

2261 2262

Diedrich-van Hoven, J.E, 12-11-1900 Diejen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2263 2264 2265 2266 2267 2267

Diejen-Allaries, J.C. van, 08-10-1884 Diejen-Roemen, J.M, 06-06-1896 Dieleman-van Rijswijk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Diemel-Flament, H.A, 20-01-1899, pak Diemen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Diemen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

2267 2267

Diemen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Diemen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

2268 2269 2270 2271

Dierx-Verhage, J, 09-10-1897 Diessen-Benig, C. van, 08-12-1888 Dieten, A.H.M. van, 01-08-1906 Dieterman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

2272 2273 2274 2457

Dieters-Shamier,, pak Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Dietscher-Gout, A.W, 07-05-1899 Dietz-Jacobs, C. van, 24-02-1893 Dijck, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

2458 2459 2461 2463 2464

Dijk, A.J. van, 18-04-1887 Dijk, J. van, 05-05-1915 Dijk, P. van, 16-10-1899 Dijk, W. van, 08-10-1901 Dijk, W. van, 30-01-1894

95

96

Pelita

2460

Dijk, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

2462 2478 2483 2483

Dijk, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Dijken, H. van, 06-10-1910 Dijkers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Dijkers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

2483 2477 2465 2466 2479 2467 2468 2469

Dijkers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Dijke-Stok, T.L. van, 21-09-1894 Dijk-Goedhart, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Dijk-Görtz, J. van, 20-04-1905 Dijkhuizen, B. van, 21-03-1895 Dijk-Keller, M. van, 26-08-1911 Dijk-Kolvers, van, Dijk-Pasoemain, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2470 2471 2472 2473 2480 2481 2484 2482 2476 2474

Dijk-Philipsen, M.C.L. van, 03-10-1900 Dijk-Pronk, J.J. van, 09-12-1914 Dijk-Schipper, J.M. van, 25-01-1907 Dijk-Schutte, A. van, 03-07-1909 Dijkstra, M, 03-02-1909 Dijkstra-Beyer, E.E, 31-07-1912 Dijkstra-Geervliet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Dijkstra-Kasmini, K, 30-04-1904 Dijk-van Zeventer, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Dijk-Vermeer, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2475 2275

Dijk-Vermeulen, C.P. van, 28-08-1892 Dikschei, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

2276 2277 2278 2279 2280 2281

Dimpudus, P.L, 25-07-1888 Dingeman-de Buurlette, A, 08-07-1893 Dinger, L.F.G, 04-10-1891 Dingstee, M.E. van, 22-11-1911 Dinkelaar-Schenkhuizen, J.C, 19-01-1911 Dinsbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

2282 2283

Dinsbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Dinsbach-Scipio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2284 2285 2286 2287 2288

Dinter-Verwoord, E. van, 28-02-1901 Dirkmans-Hoven, A.M, 09-04-1898 Dirksen, J.D, 08-02-1907 Disse, W.A, 14-05-1882 Dissel, A.H. van, 26-02-1906

2.19.219

2.19.219

Pelita

2289 2290 2291

Ditmarsch-van der Sprong, 16-01-1885 Djajadiningrat, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Djamil, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

2292 2293

Djasina, 25-02-1895 Dobson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

2294 2295

Dodemont, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Döderlein de Winde-Sturler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2296 2297

Doelitsch-van der Zon Brouwer, E, 21-08-1896 Doelitzsch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307

Doelitzsch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Does-brinkman, C.A. van der, 25-07-1890 Doeve, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Doeve-Brinkhuyzen, S.M, 16-05-1897 Doeve-Carels, A.P.C, 16-06-1900 Doeve-Geerts, W.C, 23-10-1902 Doeve-van Heuven van Staereling, D.O.R.A, 09-04-1910 Doeve-van Staden, A.M.L, 16-11-1909 Doezelaar-Rozenveldt, O.C. van, 21-09-1908 Doff-Hanegraaff van der Colff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2308 2311 2312 2313 2309 2310 2314 2315 2316 2321

Dohmen-Molenschot, A.L, 08-04-1879 Dolder-Pietersz, M.M. van, 02-08-1908 Doldersum, J, 03-03-1904 Dolman-Goddefroy, L.T, 13-07-1886 Dol-Schrewelius, E.A, 03-07-1901 Dol-Wiechman, G.J.M, 09-04-1906 Dom, E.G, 11-03-1904 Dom, E.W, 02-08-1911 Dom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Domburg Scipio, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

2322 2323 2317 2318 2324 2319 2320 2329 2325 2326

Domela Nieuwenhuis-Galicher, M.L, 09-06-1912 Dommers-Slagter, K, 27-01-1913 Dom-Pereira, J.C, 18-12-1877 Dom-Riedel, E, 17-07-1906 Domselaar-Hemmler, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Dom-Troost, C, 23-09-1894 Dom-Weeda, C.H, 04-03-1914 Don Griot-Hielckert, W, 27-07-1895 Donat, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Donders, N.H.M, 15-07-1899

97

98

Pelita

2327 2328 2330 2331 2332 2334 2333 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2342 2341 2343 2344

Dongen-Moret, A.J. van, 10-01-1898 Dongeren, P. van, 15-05-1904 Donhuyzen-Hagen, B.M, 26-04-1910 Donk-Bamboe, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Donk-Burgemeestre, J.R, 25-11-1912 Donker Curtius, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Donker, A.J.W, 20-02-1885 Donkers-Kilmer, J.M.J, 23-10-1900 Donleben-Schwertzel, J.C, 02-01-1900 Donner-Schwärzer, C, 06-10-1895 Doods-Kersten, G.W.B, 10-08-1891 Dool, A.J.D. van den, 22-06-1873 Doop-Kaltofen, C.M.L. den, 28-11-1903 Doorenbosch, C.E, 09-01-1893 Doorenbos-Elgersma, S, 01-01-1911 Doorene-Quintus, E.L.M, 06-03-1892 Doorgeest, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356

Doornik-Madrais, M.I, 01-07-1895 Doornum Townsend, E.J.R, 27-02-1906 Doornweerd-Ehrlicher, M.L.A, 13-02-1886 Doornweerd-Eisenring, M.A.M, 22-07-1900 Doornweerd-Java, C.A, 21-02-1914 Doppert-Aronds, P.W, 08-07-1888 Dorland, C.M. van, 03-10-1894 Dormaar-Hesselink, A.L, 19-11-1891 Dorp, W.J. van, 04-01-1896 Dorp-Coopman, P.M.C.A. van, 01-12-1884 Dorré, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Dorssen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

2356 2357

Dorssen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Dorst-Sablan, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368

Dossin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2093

Douglas-van der Linden, F, 18-05-1900 Douma-Clarenbach, C, 25-04-1900 Doup, T.J, 11-02-1914 Doup-Smith, S, 01-01-1903 Douw van der Krap, A, 07-07-1879 Douw van der Krap-Meijer, L.A.S.H, 03-03-1899 Douw van der Krap-Siegel, L.A, 12-06-1897 Douwes-Dekker, A.C, 30-04-1905 Doyer-Fiedeldy, F.F, 25-03-1906 Doyer-Lazare, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377

Dozy, I.C, 19-11-1912 Dozy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Drachman, M.J, 19-03-1902 Dreef-Siti, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Dreier Gligoor-Krab, C.W, 05-09-1896 Dreier Gligoor-Masius, C, 25-04-1913 Dreier Gligoor-Nolten, F.B, 19-10-1906 Drent, J, 12-11-1892 Drenth-Schmid, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2378 2379

Drever-Provoost, B, 16-08-1905 Driel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

2380 2381

Driel-de Bailleux, J.H, 20-11-1912 Driel-Mollet, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

2383 2384 2382 2389

Driesbergen-Rokani. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Driesman, W, 10-08-1901 Dries-Royen, A.V. van den, 16-01-1887 Driessen Dubois, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

2390 2387 2385 2386

Driessen Dubois-de Graaff, J.A, 21-03-1907 Driessen, M, 23-07-1893 Driessen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2048

Driessen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2388 2391 2405 2392

Driessen-Mastenbroek, M, 10-07-1909 Drift-Tan Neng Nio, S, 06-05-1900 Drijsen-Smith, L.J.W, 07-10-1887 Drinhuizen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

2393 2394 2395 2396

Drinhuyzen-Süverkropp, I, 12-02-1900 Drinhuyzen-Zeijdel, T.A, 06-04-1879 Dröge-van Kampen, C.M, 09-01-1887 Drogt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2397 2399 2398 2400 2401 2402 2403 2404

Drongelen, C.A. van, 15-01-1892 Drongelen, E. van, 17-08-1895 Drongelen, H. van, 22-06-1915 Dros, H, 07-11-1887 Drost-Hoorn, C, 13-08-1910 Drughorn-Liem, Druijff-Eman, J, 21-09-1895 Druyff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

2406 2407 2408

Dubbeldeman, Dubois-Waalberg, J.A.M, 09-06-1895 Duclouch-van de Lagemaat, C. von, 20-07-1898

99

100

Pelita

2409

Duffels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

2410 2411

Duffels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Duffels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

2412 2413 2452 2454 2414 2415 2416 2417 2418 2419

Dugteren-Hopster, C.G. van, 05-12-1906 Duif-Klerks, W.G, 05-05-1895 Duijshart-Wortman, M.C.S, 08-01-1912 Duijverman, H.J, 09-09-1910 Duim, W.C. van, 20-02-1895 Duinen, A.G. van, 21-07-1892 Duinen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Duits-Verheyen, E.A.J.J, 15-09-1904 Duiven-Kami, W. van, 15-05-1908 Duivestein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

2420 2421

Dujardin-Papo, H, 21-05-1901 Dulk, den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2422 2423

Dulken, A. van, 26-08-1898 Dulken, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2424 2425 2426 2427 2428 2429

Dullaart-Wanders, C.J, 18-03-1897 Dulm-van Ameijden van Duijn, E.A. van, 09-11-1911 Dumas, A, 03-10-1913 Dumas, C.G.E, 29-12-1894 Dumas, G.E, 29-12-1894 Dumas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2430 2431 2432 2436 2434 2435 2437 2438 2439 2433 2440 2441 2442 2443

Dumont-de Zwart, M.J, 03-03-1907 Dumoulin, C.E, 01-02-1880 Dümpel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Dungen Gronovius-Kuyp, van den, Dungen, J.E. van den, 18-05-1891 Dungen-Sleebos, J.H. van den, 17-03-1899 Dunlop-Barend, J.S.M, 19-11-1904 Dunlop-van Leuven, E.F.A, 19-10-1903 Dunlop-Weber, J.A.F, 19-06-1905 Dun-Nuse, S. van, 17-10-1902 Dupon, P, 16-06-1885, pak Dusschoten, P.J, 27-11-1902 Dusseldorp-Schonagen, W.F, 01-07-1897 Dutrieux, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

2444 2445 2446 2447

Dutrieux-Beukers, M.C, 25-12-1905 Duuren, G.B. van, 19-08-1902 Duuren, J.E. van, 13-11-1907 Duurland-Kalden, C.H, 15-02-1914

2.19.219

2.19.219

Pelita

2448 2449 2450 2451 2453 2455 2456 2485 2486 2487 2488

Duursma, W, 18-04-1897 Duurvoort, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Duveen, M, 02-10-1882 Duynstee-Dekens, L.A, 17-10-1900 Duyshart, W.C, 07-01-1885 Dwanna, S.S, 23-01-1895 Dwidjo, A.T, 02-10-1900 Ebbeler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Ebbink, P.C, 14-10-1898 Ebell, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Eberlijn-Tanorie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2489 2490

Echter, D, 25-02-1900 Eck, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2491 2493 2494 2495

Eck, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

Eckardt, A.M, 05-09-1912 Eckenbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Eckenhausen-Renaud, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8273 2492 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2505 2503 2504

Eckman-Koendeng, A.C, 16-12-1915 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Eck-Pruis, E.M. van, 12-04-1902 Economou-van der Heide, C.M, 18-02-1899 Edauw-Luiting, H.G.H, 09-09-1893 Ede van der Pals, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ede van der Pals-Kloppert, A.G.J. van, 17-06-1908 Edelenbos-Rosenhainer, L, 15-04-1903 Edeling, G.J, 09-10-1899 Edinger, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Edwards van Muyen, L.N.B, 19-06-1898 Edwards, E, 13-03-1900 Edwards-Theuvenet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

2506 2507

Eeckhout, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Eeden-Anthonijsz, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2508 2509

Eeden-Fricke, M.A.B. van, 26-10-1890 Eek-Allaries, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

2510 2511 2512 2513

Eekelen-Bochem, S.W. van, 10-12-1902 Eekhout-Mostert, J.A. van, 17-12-1895 Eekhout-Rusinem. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Eelen, van,

101

102

Pelita

2514 2515 7659

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Eerdmans-Clignett, R, 06-06-1898 Eerdsmans-van Muylwijk, A.S.P, 01-12-1883, pak Eerkens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7659 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522

Eerkens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Eersel, B.O.L. van, 09-09-1913 Eestermans-Ang, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Eeten-Verbruggen, H.F.W.A, 17-07-1903 Effendi-Selie, B.L, 30-09-1904 Efferen, W. van, 12-08-1915 Egberts,, pak Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Egelie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2523 2524

Egmond, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Egmond, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

2525 2526 2527 2528 2529 2648 2649 2651 2654 2655 2656 2530 2531 2532

Egter van Wissekerke, D, 12-09-1889 Egter van Wissekerke, M.E, 21-06-1887 Egter van Wissekerke-Wijnen Riems, E, 24-11-1882 Ehrencron-Muller, J.S, 04-03-1883 Eichperger-Hes, C.H, 20-07-1898 Eijgling, A.L, 08-11-1901 Eijkel-van Klaveren, N. van den, 03-02-1898 Eijkman-Herman, B, 24-01-1899 Eijsbroek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Eijsenring, J.B, 22-06-1903 Eijseren, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Eikenhorst-Schraage, L, 22-06-1908 Eilbracht, D.J, 06-10-1887 Einholz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2533 2534 2535 2536

Eiselin-Saima, 01-01-1895 Eisenberger Bieri, J.F, 20-04-1899 Eisenring, C.T, 29-05-1904 Eisenring, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544

Eisinga-Kho, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2067

Eisinger-Hogendorp, E, 01-05-1906 Eisinger-Johan, E, 05-03-1902 Eisma-van Pelt, J.J, 18-03-1889 Ek, J. van, 11-09-1892 Ek, J.G. van, 31-12-1900, pak Ekris, J.A.H. van, 12-03-1911 Eland, C, 05-11-1895

2.19.219

2.19.219

Pelita

2545 2546 2547 2548 2549 2551 2550

Elbers, H, 01-09-1904 Elbers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Elburg-Pels, R, 21-12-1905 Eldermans-Koning, E.H, 08-06-1894 Elders, P, 17-12-1912 Eldik Thieme-Lucas, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Eldik-Leepel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

2552 2553 2554 2555 2556 2557

Elfring, A.H, 25-09-1888 Elia-de Vogel, A.M, 31-05-1914 Elias, P.A, 05-08-1892 Elings, J, 18-07-1910 Eller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Ellerbroek-van Honk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2558 2559

Ellert, C.J.V, 11-12-1899 Ellert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573

Ellert-van Impe, C.L, 04-02-1894 Elles-Weers, D.A, 10-02-1897 Elliot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Elliot-Ning, M, 20-01-1902 Ellmer, W, 12-06-1889 Ellwanger, R.M, 20-05-1897 Els, T.W. van der, 08-11-1899 Els-Gabeler, G.C. van der, 27-12-1895, pak Elsing, W.J, 12-12-1914 Elsman, J.C.H.U, 14-03-1886 Elst, V.C. van der, 25-08-1892 Elstak, J.E, 22-03-1890 Elze-Diederich, H.I, 08-01-1907 Emah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2575 2574

Eman, L.M, 16-09-1913 Eman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2576 2577 2578 2579

Eman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Eman-Simon, I, 26-09-1909 Emanuel, D.A, 12-04-1894 Emanuël, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

2580 2581 2582 2583

Embden-van Deum, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Emeis-Stoové, W.H, 07-11-1901 Emmen, J.H, 30-09-1908 Emmink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

103

104

Pelita

2584 2585 2586 2087 2087

Emondt, E.F.L, 24-08-1907 Emondt, J.A.R, 25-09-1911 Ende, A.M. van der, 26-06-1885 Ende, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Ende, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

2587 2588 2589 2594 2595 2596 2590 2591 2592 2597

Ende-Frackers, E.E.H. von, 20-03-1913 Engel, F, 02-10-1914 Engel, Engelbert van Bevervoorde-Siebelhoff, L, 29-10-1900 Engelen, H.C. van, 28-04-1914 Engelen, J.G. van, 04-11-1910 Engel-Engel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Engel-Frackers, A.B.S, 15-09-1909 Engel-Kooymans, E.A, 11-08-1888 Engels-Geelen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

2593 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612

Engel-Wolterbeek, I.W, 12-05-1896 Engers, van, Ennema, J.H.E, 12-06-1908 Enneman, A.J, 26-04-1907 Enoch-Willems, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Ensing-Wolf, Ensink-de Bell, I.B, 19-02-1893 Enthoven-Bordewijk, W, 29-04-1900 Entjes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Enzerink, M, 02-02-1915 Epke, Erdbrink, F.H.O, 20-06-1892 Erentreich-Loing, M.F, 16-02-1887 Erkelens-Giltay, E.M.F, 02-02-1887 Ermel Scherer, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Ernst-Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

2613 2614 2615 3811

Erp-van der Vegt, H.H. van, 14-09-1900 Erven-Westbroek, M.C. van, 31-03-1894 Es, E.C.W.M. van, 21-06-1908 Es, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

2616 3811

Es, van, Es, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

3811 2617

Es, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

Es, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2619

Esam, W.G, 17-07-1891

2.19.219

2.19.219

Pelita

2620 2621 2622 2623 2624 2626 2625

Esch, G.H. van, 28-07-1885 Esch-Rikana Soehairan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Eschweiler, A, 24-03-1898 Eschweiler, E.M, 22-03-1903 Eschweiler, H.C, 15-09-1906 Essel, C. van, 21-12-1908 Essel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2627 2628 2629 2630

Esselaar-Krötz, J, 28-08-1908 Essen, J. van, 02-07-1914 Essen-Geerts, J.A.M, 27-01-1914 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Essen-Jongbloed, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8136 2631 2632 2633

Essen-Rosenquist, J.W. van, 14-10-1887 Essen-Sutherland, M.C. van, 28-02-1899 Essen-Voogsgeerd, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Esser-den Bouwmeester, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2634 2635 2618 2636 2637 2638 2641 2639

Est, J.M. van, 29-02-1896 Esters, J, 05-01-1913 Es-Thio, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Euler-Ternatus, B.M, 28-11-1903 Evenhuis-Runsink, A.E.J, 22-02-1877 Everling, D, 15-11-1896 Evers, W.A.F, 18-09-1905 Evers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

2640 2642

Evers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Evers-Colin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

2643 2644 2645 2646 2647 2650 2653 2652 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664

Evers-de Groot, J.S, 26-04-1890 Everts, O.H.L, 10-10-1895 Evertsen-Lübeck, A.M.N, 18-03-1904 Exter-Brassinga, Z.E.C. van, 30-08-1884 Eyden-Hendriks, D. van der, 24-05-1905 Eyken-Broekhuizen, M.J, 01-04-1908 Eysbach, E, 05-03-1907 Eys-baronesse von Griesheim, E.M.M.H.A. van, 17-02-1910 Ezekiel, A.S, 28-11-1914 Faas, H, 29-03-1903 Faber, G.T, 02-02-1897 Faber, N, 18-02-1891 Faber, Y, 28-01-1904 Faber-Cool, S.C, 04-09-1905 Faber-Smits, C, 08-03-1900 Falkenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

105

106

Pelita

2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671

Falkenburg, L, 02-07-1875 Falkenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Fange-Geertsema, P.E. van der, 24-12-1907 Fanoy-Lamster, J, 02-10-1907 Fassig-Wiesehahn, J.C, 27-02-1895 Faul, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Faul, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

2672 2673 2674 2675 2676 2677

Febvre, S. le, 20-01-1904 Febvre-Funck, M.L.E. Le, 01-12-1901 Feenstra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Feher-Gonzales, J.C.F, 12-12-1884 Feikema-Bakker, K, 19-08-1909 Felix, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2678 2679 2680 2681

Felix, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Felix-Biches, C.D, 09-12-1913 Felix-Kleyn, E, 22-07-1915 Fels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

2682 2683

Felten, J.H.W, 16-04-1899 Felter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2049

2683 2683

Felter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2049

Felter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2049

2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2808 2809 2810 2696

Felter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2049

Fermin-de Eerens, H, 16-04-1901 Fernée-Scheepers, L.W, 06-08-1901 Ferouge, P, 20-01-1893 Ferrari-Vermeer, M, 12-07-1888 Ferrée-de Groot, W.H, 29-12-1904 Fey-Lim, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Fey-Pesuwarissa, A.H, 20-11-1899 Fickel-Corné, J, 02-05-1912 Fierens, M.L, 11-07-1893 Fierlier, J, 03-01-1886 Fierloos, M, 19-01-1885 Fijnenberg-Paauw, 06-11-1904 Fijnvandraat, E.J.W, 21-08-1914 Fijnvandraat-Martani. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Filet-Nooij, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2695

Filet-van der Linden, B, 02-06-1889

2.19.219

2.19.219

Pelita

2697

Filon-Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2698 2699 2700 2701 2702 2704 2705 2703

Fioole, A, 01-09-1903 Fischer, M, 02-11-1910 Fischer, R.C, 10-01-1891 Fischer-Koning, E.C.C, 04-04-1906 Fischer-Ottow, W.A.A, 20-07-1898 Fisscher, F.A, 02-06-1889 Fisscher, J.F.M.G, 20-08-1912 Fisscher, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713

Fisscher-Djalaiha. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Fisser-Verbeet, H.P, 30-06-1905 Flach, W, 07-02-1895 Flamand-Bothnagel, Flipsen-Suverein, T.M, 26-12-1909 Flohil, M, 27-11-1914 Flohr, J.F, 14-10-1891 Floothuis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

2715 2714 2716 2719 2717 2718 2720 2721

Florentinus-Spier, J, 08-10-1894 Florentinus-van Holst, T.E, 23-12-1895 Florentius, P.T.M, 21-11-1908 Florijn, H.C.W.J, 03-03-1889 Floris, J.S, 18-12-1914 Floris-Hoppenbrouwer, R.S, 01-08-1915 Floryn, Flothuis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

2722 2723 2724 2725 2726 2727

Foeken-van Asperen, T.C, 13-06-1894 Foesenik-Away, H, 22-07-1906 Fokkens-Passage, A.J.P, 07-08-1899 Folkeringa, J.E, 09-07-1900 Folkeringa, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Folkes-de Burlett, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735

Folter, J. de, 16-05-1893 Fonck-Jansen, A.W, 19-08-1913 Fonteyn, A, 02-02-1901 Fonville-'t Hoen, C, 19-05-1912 Forbes de Timmerman-Koullen, M.S, 31-05-1906 Forterie, A, 22-09-1904 Fortunati, J, 06-02-1885 Fourdraine, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2736 2737 2738

Fouw-Evers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Fox-Hüffner, Francke-Jacobs, E, 28-09-1904

107

108

Pelita

2739

Franckers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

2740 2743 2745 2747 2746 2744 2741 2742

Frank, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Franke-Kindangan, L, 24-03-1912 Franken, J.C, 13-03-1889 Franken, M.L, 08-09-1914 Franken, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Franke-van den Burg, A.J.C, 08-07-1897 Frank-Melis, H.C, 29-01-1902 Frank-Yap, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2748 2749 2752 2751 2750 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2760 2761 2759 2763 2762

Franquemont, von. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Frans, L.E, 11-10-1894 Franssen Herderschee-Bos, M, 19-02-1890 Franssen, K.W, 21-03-1890 Frans-van der Schoot, I.P, 27-04-1915 Fransz, A.E, 24-10-1887 Fransz, A.F, 15-08-1897 Frantzmann, A.J, 31-12-1904 Frantzmann-Kessels, O.M, 22-08-1906 Franz, F.A, 21-12-1905 Franzen-Hoon, S.C, 07-02-1899 Frederich-Djojo, N, 14-03-1893 Frederiks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Frederiksz, E.G, 12-12-1912 Frederiksz, G, 14-09-1909 Frederiksz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2764 2766 2767 2770 2768 2769

Frederiksz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Frederiksz-Clarenbach, E, 13-10-1904 Frederiksz-Cramer, J.G, 09-01-1902 Frederiksz-de Jonge, M.S, 08-08-1911 Frederiksz-Doeve, F.E, 05-06-1895 Frederiksz-Grootenboer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2771 2772 2773 2765 2774 2775 2776 2777 2778 2779

Frederiksz-Lammers van Torenburg, C, 16-10-1883 Frederiksz-Pratje, A.J, 16-01-1909 Frederiksz-Schneider, H, 21-09-1902 Frederiksz-van Angelbeek, J.P, 05-03-1897 Freeke, C.J, 23-04-1913 Frees, A.W, 03-01-1893 Freeth-Eldik, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Freeth-Marschant, E.A, 10-09-1897 Freeth-van Ling, J.F, 09-09-1911 Freichmann, A, 18-04-1900

2.19.219

2.19.219

Pelita

2780 2781 2782 2783 2629

Fremery, A. de, 07-05-1898 Fremouw, J.J, 17-10-1914 Freni-Duval, P, 16-12-1883 Frenkel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Fresen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

2784 2785 2786 2787 2788 2789

Frey-Mesker, J.H, 18-02-1906 Frey-Voorham, I.M, 27-10-1901 Frieman-van Kraanen, G.H.J, 03-07-1899 Frieser, F.F, 07-08-1904 Frieser, J.E, 30-01-1889 Frieser-Leicester, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2790 2791 2792 2793 2799 2794

Frietman-Tong Lim Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Frissart, C.E, 06-09-1902 Fritz-de Rooy, J.C, 30-04-1892 Frölich, L.F.C, 18-05-1902 Froyen, Froyen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

2795 2796

Frühling-Huster, H.L, 19-07-1902 Fruneaux-Waersegers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2811 2812 2813

Fuchs, A.A, 28-07-1896 Fuchs-Townsend, E, 30-11-1906 Füglisthaler, A.S, 17-06-1915 Fuld-Bletterman, C, 07-07-1899 Funcke, A.G.A.M, 27-08-1904 Fundter, M.E.W, 15-11-1892 Fundter-Appel, E.M, 05-02-1904 Funneman-Gruythuyzen, M.A, 03-01-1881 Füren-Martens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Fürste, L.L, 26-02-1904 Furstner-Dupiré, L.E, 25-01-1904 Gaag, F. van der, 09-02-1886 Gaal, J.E, 24-05-1912 Gabain-van Zuylen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

2814 2816

Gabel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Gabriël van der Linden, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2815 2817 2818 2819 2820

Gabriël-Claproth, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Gabriëls, R, 01-09-1910 Gadella, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Gaertner-Novak, E, 26-09-1914 Gagliardi,

109

110

Pelita

2821 2823 2826 2824 2825 2827 2822

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Gailliaert, A.E, 20-07-1907 Galen, W.L.A. van, 04-09-1890 Galen-Celosse, L.M. van, 10-10-1908 Galen-Satink, H.A.M. van, 03-05-1903 Galen-Timmermans, H.P. van, 18-06-1900 Gallert, C.A, 29-04-1894 Gal-Meeuwissen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2828 2829 2830 2831

Ganon-Olrichs, T, 05-09-1896 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Ganswijk, C. van, 27-03-1888 Ganswijk, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2091

Gant, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2832 2833 2834 2835

Garling, A. van, 04-04-1913 Gascard, M.J, 28-02-1915 Gascogne, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Gasper, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

2836 2836

Gaspersz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Gaspersz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

2837 2838 2839 2840 2841 2842 2844 2843

Gaster-van Reyn, M.H, 13-10-1899 Gaston-Rijken, C.P.A, 31-07-1909 Gaveel, J.G, 19-02-1889 Gayet-Goossens, L, 24-03-1902 Gebhardt-Oberweis, L.B.T, 18-12-1906 Geelhoed-Meijer, A.J.E, 11-12-1910 Geenen-Chevalier, C.E, 22-03-1915 Geene-van Rheenen, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852

Geer Boers-Kneefel, E. de, 11-05-1905 Geerlings-Dijkstra, G.B, 03-03-1900 Geertse-Vaane, J, 03-06-1909 Geest-van der Sluis, F. van der, 12-09-1897 Geffen, J.P. van, 31-08-1894 Geil-Verboom, M.A, 31-05-1876 Geisler, A.G.E, 13-01-1913 Geisterfer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

2853 2854 2855 2858

Gelden, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Gelder, B.H.G. van, 10-04-1887 Gelder, D.J.A. de, 17-04-1889 Gelderen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

2856 2857

Gelder-Kerner, M.B. van, 21-11-1897 Gelder-Vreede, van.

2.19.219

2.19.219

Pelita

2859

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Geldmaker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2860 2861

Geldorp-Parlevliet, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Gelpke-de Gruiter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2862 2863 2865 2864

Gemser, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Genderen, C.M. van, 27-07-1888 Genderen, W. van, 04-04-1897 Genderen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

2867 2866 2868 2869 2870 2871 2872 2873

Genderen-Smeets, L.C.E. van, 08-12-1895 Genderen-van Lawick van Pabst, J.A. van, 22-12-1890 Gennep-Grashuis, C.J. van, 19-03-1896 Gennep-Hanibals, S.J.E. van, 06-06-1903 Gennep-Mol, M.M. van, 11-03-1906 Gennep-Schuyl, A.E. van, 03-11-1892 Gent, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

George-den Hartog, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2874 2875

George-Harding, H, 02-04-1903 Geraerts-Pattinama, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2876 2877 2878 2879 2880 2881

Gerard, J.L, 13-11-1898 Gérard, A.H.L, 25-08-1892 Gérard-Ettli, A.F, 27-12-1902 Gerardu, H, 15-02-1904 Gerber, C, 22-03-1887 Gerdez-Tazinem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2882 2883 2884 2885

Gerdingh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Gereke, G.H, 10-02-1902 Gereke-Hartung, M.E/, 21-03-1904 Gerini-Stok, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2898 2899 2897

Gerissen-Drijdijk, A.H.J, 02-07-1914 Gerlach-Aronds, B, 24-09-1900 Gerlach-Donkers, E, 17-01-1890 Gerlo-Kreecker, E, 18-09-1896 Gerretsen-Ochse, E.R, 15-04-1900 Gerrevink-Meinke, M.A. van, 10-03-1915 Gerrit Evelijn Veere, A, 29-03-1900 Gerrits, F.D.O, 25-05-1885 Gerrits, H.G, 29-10-1914 Gerritsen, J, 09-04-1912 Gerritsen, T.W, 06-06-1895 Gerritsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

111

112

Pelita

2900 2901 2895 2896 2902 2903 2904

Gerritsen-de Groot, J, 07-05-1910 Gerritsen-Pattyapon, A.A, 07-12-1912 Gerrits-Hunsche, E.C.M, 19-05-1904 Gerrits-Lilipaly, F.A, 08-04-1910 Gerritsma-Stolk, P, 16-05-1902 Gerritz, H.M, 23-05-1915 Gerrmann-van Sprew, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2905 2906 2906 2907 2908 2909

Gersen, G.J, 09-02-1885 Gersen, I, 03-12-1899 Gersen, P.V, 20-06-1897, pak Gerspach-Cormani, A.W.I, 22-06-1896 Gervais, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Gerve, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921

Gessel, W.L. van, 02-08-1912 Gestel, F.A. van, 25-06-1911 Geugten, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Geul-van Ligten, E, 27-06-1884 Geuns, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Geurtsen-Meyer, J.G.J, 04-01-1901 Geus, de, Geus-de Heus, E.C. de, 30-01-1882 Geus-Huizing, M. de, 26-08-1909 Geway, R.E, 07-11-1912 Geys-de Graat, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Gibson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

2922 2923 2924 2925

Gierman-Meijer, J, 15-05-1894 Giese, A. C.J, 31-12-1894 Giesen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Giesen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2926 2927 2928 2929

Giessen, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Giezen-Nering Bögel, D.L.H, 24-04-1894 Giffard van der Plas, J.A.A, 09-11-1887 Giffen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

2930 4624 3168 3169 3170 3171 3172

Giffen-de Blij, M. van, 01-10-1906 Giffen-Kudding, M.H. van, 13-05-1905 Gijben-van Essen, C.J, 15-06-1910 Gijsbers, E.L, 28-05-1891 Gijsbers, M, 05-02-1897 Gijselman, H.R, 12-09-1902 Gijsing, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

2931 2932 2933 2934 2935 2937 2938 2936 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2956 2957 2958 2959 2960

Gilhuys-Alberti, W.H.M, 06-08-1903 Gillard-Karmidjah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Gillich-Withuis, J, 07-10-1910 Gils, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Gils-Haccou, J.E. van, 11-09-1903 Gils-Meulstee, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Gils-Paria, van, 07-06-1900 Gils-van der Kolk, C.J. van, 09-02-1907 Ginkel, P. van, 02-01-1891 Girard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Gironce, M, 09-08-1907 Giseken van Buren Lensinck, G.P.L.A, 12-10-1907 Gistelinck-Asch, E.M. van, 01-08-1909 Gisteren-Palandos, L.C. van, 26-02-1884 Gitz-Tijsen, W, 17-09-1902 Glas, J.G. van der, 25-06-1909 Glaser, A.F.G, 20-03-1876 Glaser-Bader, E, 15-05-1891 Glaser-Eisman, M, 24-02-1886 Glasius-Rösener Manz, C.J, 31-07-1915 Glättli-Dirksen, W.C, 12-09-1911 Glesener, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Glopper, J.M. de, 16-05-1893 Gnocchi-Visscher, J, 11-03-1901 Gobee, M.L, 22-08-1881 Gobée-Bakhoven, J.H, 28-05-1897 Gobus-de Klerk, M.C, 23-02-1888 Gobus-Meyer, R, 02-10-1894 Goddaëus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2092

2961 2965 2962 2963 2964 2966 2967 2969 2968 2970 2971 2972 2973

Godding-Ruipassa, C, 12-01-1904 Godijn, P.L, 10-04-1902 Godin, J.W, 01-12-1895 Godin, T.O, 02-07-1911 Gods-Dumas, H.A, 16-11-1913 Goede, P.B. de, 08-11-1902 Goederen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Goedhart, L.N, 20-07-1899 Goedhart, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Goedhart-Schat, H.M.J, 02-11-1900 Goedhart-Singerling, J.C, 30-09-1915 Goedhuys-Güntenspergen, J, 18-08-1898 Goei Kim Siong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

113

114

Pelita

2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980

Goelst, C.G, 06-04-1882 Goemans, A.J.A, 28-08-1898 Goemans, T.H, 17-08-1908 Goetsch, J.J.B, 31-10-1887 Goewie, Goezinne, S, 25-05-1910 Gogh-Wilsens, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2955 2982 2981 2983 2984 2985 2986 2987

Go-Kluin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Goldman, Jhr. C.M.N, 21-03-1881 Goldman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Goldman-van der Schoor, E, 10-01-1894 Goldman-van Renesse van Duivenbode, A, 25-10-1896 Goldstein-Hajaningsih, A, 02-02-1911 Gomis, A.R, 13-04-1903 Gommers-Bussenius, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2988 2989 2990 2991

Gonzales, J.A.M, 01-08-1890 Goodsir, H.A, 31-12-1888 Goodsir, S.S, 08-08-1892 Goor den Oosterlingh, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

2992 2993 2994 2995

Goor den Oosterlingh, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Goor den Oosterlingh-van de Pavert, S.L. van, 14-09-1890 Goossens, F.H, 06-12-1907 Goossens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

2996 2997 2998 2999

Goot-Hekkema, A.M.D. van der, 16-12-1883 Gorkum, J.H. van, 22-06-1906 Gorkum-van Straten, H.A. van, 24-01-1906 Görlitz-van Dapperen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

3000 3001

Görs, E, 20-05-1910 Gorter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

3002 3003 3004 3005

Gorter-Franzen, K, 15-07-1904 Gortmaker, H.K.H, 30-06-1915 Görtz, J.A, 28-08-1902 Görtzen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3006 3007 3008 4624 3009 3010 3011 3012

Gosen-Fisscher, A.C, 31-12-1892 Gosenson, A.M, 31-03-1892 Götz van der Vet-Sarpina, S, 16-10-1900 Götz-Lettinga, A.L, 21-03-1876 Goudman, W.H, 06-04-1890 Goudsmit, W, 11-09-1906 Goudsmit-Verhoeven, C.H, 22-09-1889 Goudswaard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

3013 3014 3015

Goudswaart-Stoelman, H, 15-05-1899 Goudzwaard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Gouka, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

3016 3018 3017 3019 3020 3021 3022 3023 3811 3024

Gout, C.R, 28-09-1899 Goutier-Niks, J, 22-11-1908 Gout-Maier, G, 05-10-1888 Gouverneur-Overes, G.M, 24-05-1886 Gouyn, F, 28-10-1883 Goyen-van Dam, M, 06-07-1915 Graaf, H.J. de, 20-06-1910 Graaf, J.P.A. van der, 20-03-1889 Graaf, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

Graaf, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

3026 3027 3035 3036 3039 3040 3037 3038

Graaf-Bouwmeester, C.H.H. de, 16-02-1906 Graaf-Cobet, S.L. de, 06-09-1890 Graaf-de Vries, E. de, 04-02-1892 Graaf-de Vries, E.A. de, 13-06-1900 Graaff, J.F.G. de, 26-07-1893 Graaff, J.G. van de, 19-02-1887 Graaff, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Graaff, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2062

3041 3042

Graaff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Graaff-Fütterer, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

3043 3044 3029 3045 3030 3031 3032 3033 3025 3028 3034 3046 3047 3048

Graaff-Pietersen, C.M. de, 20-03-1906 Graaff-Zeydel, A.M.C. de, 29-05-1877 Graaf-Huijer, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Graafmans-van de Pal, R, 05-10-1914 Graaf-Nolten, de, Graaf-Pot, C.H.G. de, 01-06-1909 Graaf-Radius, A.H. de, 26-10-1907 Graaf-Timmer, A.J. de, 20-06-1891 Graaf-van Bommel, N. de, 30-04-1898 Graaf-van Esch, J.M. de, 23-03-1888 Graaf-Vasenna, A.F.T. de, 19-05-1912 Graaman-Koster, F.W.C.F, 18-04-1907 Grabner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Gramberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

3049 3051 3050

Grandelle-van Es, E.B. van, 09-04-1897 Granpré Moliére-Coorde, E.C, 16-07-1905 Granpré-Moliére, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

115

116

Pelita

3052 3053 3054

Gras-Bakker, A, 11-01-1905 Grashuis, J.W.L, 11-07-1885 Grave, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068

Grave, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Gravenhorst-Gout, A.E, 05-05-1903 Gray, A, 06-02-1892 Gray-Echter, L.M, 05-04-1910 Greeber, R.E, 15-09-1893 Green, J.A, 14-09-1915 Gregoire, W, 09-12-1912 Gregorius-Zaligman, S.F, 12-09-1897 Greidanus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Greve, H.H.W, 10-11-1898 Grève-Troost, M, 23-06-1898 Greving-Badenhausen, M, 13-07-1911 Grieken-Oosterhuis, J. van, 16-12-1912 Griep, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3069 3070 3072 3071 3073 3074

Griffioen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Grift-Soedira, E. van de, 08-05-1913 Grippeling, A, 07-08-1885 Grip-Stuurman, A.E. de, 27-11-1899 Groen, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Groenendijk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

3075 3076 3077 3081 3078 3079

Groenendijk-Baert, E, 12-06-1907 Groeneveld, A, 28-01-1904 Groeneveld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Groenewegen-Koch, C.A.H, 23-06-1913 Groenewout, M.T, 03-04-1912 Groenhout-Rookamie. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3080 3082

Groenhuizen-Bakker, J, 05-11-1908 Groeve, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

3083 3084 3085 3086 3110 3111 3087 3088 3089 3091

Grol-Haarsma, C.A.M, 07-03-1909 Grollé-Bommel, H.J, 11-08-1899 Gronovius-Lim Non Nio, 06-08-1912 Gronthoud, W.A, 15-01-1906 Groot Bleumink, H.C, 07-05-1898 Groot van Embden-Ferns, S.A.E. de, 30-07-1911 Groot, A.W. de, 08-06-1888 Groot, E.M. de, 09-06-1903 Groot, F.D. de, 13-05-1915 Groot, H.A, 24-05-1896

2.19.219

2.19.219

Pelita

3094 3095 3096 3098 3099 3090 3092

Groot, M. de, 07-05-1905 Groot, M. de, 18-12-1902 Groot, S, 14-12-1885 Groot, S.C.J. de, 10-01-1901 Groot, W.H.L. de, 27-08-1911 Groot, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Groot, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3093 3097

Groot, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Groot, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

3101 3109 3112 3113

Groot-Babock, B.L. de, 17-05-1896 Groot-de Zeeuw, C. de, 21-03-1914 Grootenboer-Mouw, S, 23-10-1896 Grootens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3114 3115 3104 3105 3106 3107 3100 3102 3103 3108 3116 3117 3118 3119 3121 3120 3122 3123 3124 3125 3126 3127

Grootes-Peeters, J.L, 12-01-1896 Groothuizen, N, 06-05-1905 Groot-Khoe, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Groot-Knuth, M.E.L. de, 03-06-1907 Groot-Mudstra, B. de, 20-04-1904 Groot-Padberg, E.W. de, 28-02-1913 Groot-van Altenburg, C.M. de, 19-05-1906 Groot-van Beurden, M.M.M, 11-06-1915 Groot-von Grümbkow, P.K. de, 03-12-1913 Groot-Willemsen, J.C. de, 04-12-1910 Groskamp, F.J.P, 16-01-1903 Grouw-Toorop, H, 04-09-1895 Gruiter, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Gruiter-Baay, S.L. de, 06-02-1893 Gruiter-Hooper, D.A. de, 12-10-1892 Gruiter-van Eekelen, A.M.C. de, 06-10-1895 Grum, A.A, 30-08-1907 Grumbkow, J.O.E. von, 13-05-1888 Grumbkow-Würthe, J.J. von, 27-07-1899 Grumke, P.J, 26-09-1891 Grumnagel-Entjin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Grünberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

3128 3129

Gründmann-de Vos, A.J.F, 06-12-1885 Grundt-Gemser, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

3130 3131

Grünewald, E.F.E, 09-06-1914 Gruting-Hippler, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3132 3135

Gruts-Brauckman, C.M, 17-11-1906 Gruyter-de Ling, E.D.W. de, 06-12-1895

117

118

Pelita

3133

Gruyter-Saäni, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3134 3136

Gruyter-Steffin, W. de, 06-09-1913 Gude, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

3137 3139 3138 3140 8279 3166 3142 3141

Gude-Nelissen, E, 15-10-1909 Guerin-Fam A Tjhin, A, 28-02-1911 Guérin-van Heuven van Staereling, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Guerry-ten Cate, C, 29-09-1907 Guicherit-Walle, M, 08-09-1903 Guijkens-Barkey, M.S, 13-06-1908 Guit-Koning, C.F.H, 14-02-1915 Guit-van Alphen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3143 3144 3146 3145 3147 3148

Guldenaar, A, 16-09-1902 Guldenaar, A.W, 22-06-1913 Guldenaar, J.W, 10-12-1913 Guldenaar, Guldenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Guldenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

3150 3151 3149 3152

Guldenaar-Krancher, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Guldenaar-Kroon, A.A, 18-07-1898 Guldenaar-van Cattenburgh, J.E, 30-06-1902 Gulik-Schaap, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

3153 3154

Guljé, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Gums, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

3155 3156

Guns, G.A, 06-10-1893 Guns, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

3157 3158

Gunsch, V.E.L, 22-06-1885 Günthardt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3167 3173 3174 3175

Günther, W.C.A, 12-06-1892 Gurchom, H.A. van, 02-12-1907 Gurp-Heemskerk, C.A. van, 18-06-1912 Gussem, J. de, 28-10-1897 Gustaaf, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Guthschmidt, H.W.A, 23-11-1899 Guttenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Guykens, K.J.L, 01-09-1902 Haacke, R, 14-03-1910 Haacke-Le Fèbre, L.S, 02-04-1900 Haagen, H.J.O. van, 14-04-1909

2.19.219

2.19.219

Pelita

3176 3177 3178 3179 3183 3184 3180

Haagen-de Windt, M. van der, 26-07-1905 Haagsma-Somer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Haak-Kläring, E, 21-09-1898 Haaksma-Elenbaas, T.J, 12-01-1912 Haan, L. de, 07-07-1913 Haan, M.H. de, 07-07-1887 Haan, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

3181 3182

Haan, den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Haan, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3185 3186 3192 3193 3187 3189 3190 3191 3194 3188 3195 3198

Haan, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Haan-Dahman, L.M. de, 30-05-1891 Haan-de Vries, G. de, 17-01-1906 Haan-de Vries, W. den, 09-06-1909 Haan-Franck, M.F.H. de, 08-01-1908 Haan-Heepke, M.T. de, 23-09-1915 Haan-Horst, M. de, 12-12-1908 Haan-Lenkei, M. de, 12-10-1897 Haanraedts-van Polanen Petel, E.H, 22-09-1891 Haan-von Franquemont, M.F. de, 15-09-1896 Haar, J. van der, 04-09-1882 Haaren-Julienne, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3199 3199

Haarlem, F.G, 20-09-1906 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Haarlem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3200 3196

Haarman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Haar-Patsjoesemai, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3197 3201

Haar-Schram, ter. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Haart, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3202 3203 3211 3205 3212 3213

Haas, H.J. de, 09-05-1895 Haas, J.N. de, 14-10-1902 Haasbroek, D.J, 14-08-1894 Haas-Coumans, C.C.G. de, 21-05-1914 Haase, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Haasen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

3214 3215 3206 3207 3208

Haasen-Martere, L.C. van, 11-03-1914 Haasen-Meurs, D.G. van, 28-11-1899 Haas-Freeth, L.A. de, 31-12-1891 Haas-Kalkhoven, I. de, 23-02-1909 Haas-Lefèbre, de.

119

120

Pelita

3216 3209 3210

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Haasman-van Charldorp, H, 28-07-1878 Haas-Neumann, M.N. de, 27-05-1905 Haas-Siti, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3217 3218

Haastert, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Haastert, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3219 3204 3220 3221 3222 2367 3223 3224

Haastert-Simonet, C.T. van, 24-04-1900 Haas-van Alphen, B. de, 27-03-1908 Habets. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Haccou, J, 14-11-1913 Haccou-Block, E, 15-12-1888 Hachtman, M.M, 19-02-1912 Haddat-Wisselink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Haensel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

3225 3226 3227 3228 3229 3230

Haerdtl, A. von, 15-09-1913 Haertlein-Westbroek, C.A.A, 01-07-1907 Hafkenscheid-Heijer, A.W, 25-08-1907 Hageman-Londt Schultz, W, 17-06-1898 Hagen, W, 02-02-1893 Hagenaar-Willemse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2072

3231 3232 3233 3234 3235 3236

Hagenbeek, A.D, 22-04-1905 Hagenbeek, E, 12-06-1908 Hagenbeek, L, 15-10-1906 Hagenbeek, W, 22-09-1884 Hagenstein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Hager-Warbont, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3237 3339 3238 3239

Haighton, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Haije-Sexauer, H.S, 23-07-1881 Haitsma, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Haitsma. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

3240 3242

Hakkert-Hommes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Halewein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3243 3241 3244 3245 3246 3247

Halfhide-Cohen, J.C, 21-05-1908 Hal-Hoefsmit, M.M. van, 26-07-1901 Halkema, F, 01-01-1907 Halkema-Lindeman, S.E, 09-02-1887 Hallegraeff-Voet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Halm, G.W.J, 24-03-1897

2.19.219

2.19.219

Pelita

3249 3250 3248

Ham, C.T.H, 02-11-1903 Ham, D.J.C. van, 13-04-1896 Ham, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3254 3253 3254 3255 3256 3257

Hamar de la Brethonière, A, 06-08-1894 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Hamar de la Brethonière, A.V, 27-08-1915 Hamar de la Brethonière, J, 22-06-1898 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Hamburger, A.A.M.G, 22-12-1910 Hameleers, H.H.P.M, 03-08-1889 Hameling-Anthonij, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

3258 3259 3260 3251 3261 3252 3262 3263 3264 3265 3266 3267

Hamers, W.C, 03-08-1909 Hamilton-Liem, H.M.E, 11-10-1910 Hammacher-Vredeveld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ham-Meyer, M.J.A, 07-04-1897 Hamming, A.W, 26-05-1915 Ham-Simons, A, 27-10-1911 Hamstra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Hamwijk, G.W, 05-07-1912 Han, S.S, 05-05-1908 Handgraaf, J.C, 05-03-1894 Händl, H.P, 18-02-1893 Hanegraaf van de Colff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3268 3269

Hangelbroek, N.J, 26-12-1907 Hanke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3270 3271

Hansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Hansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

3272 3273 3275 3274 3276 3277 3278 3279

Hansen-Coers, N.G.E, 20-10-1901 Hanskamp-Rijsdijk, A, 08-06-1899 Hanssens, K.R.A.K.A.L, 09-12-1893 Hanssens, Hanssens-Kineng, M, 17-05-1906 Hanssens-Tio Ran Nio, R, 04-09-1900 Happel-Hermsen, G.A.C, 30-10-1901 Hardenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286

Harders-Trebels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Harding-van der Meer, R, 06-08-1910 Hardjodirenggo, S, 15-06-1901 Hardy-Antoni, J.M, 22-02-1903 Haring-Ehrenburg, J.M.M, 03-01-1893 Haring-Jutte, H.C, 10-01-1900 Harm, H.W.G, 16-02-1907

121

122

Pelita

3289 3290 3291 3287 3288

Harms-de Meij, H.C, 15-04-1912 Harmsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Harmsen-van Bronckhorst, F, 15-11-1901 Harms-Favre, T, 28-10-1893 Harms-van der Hijde, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3292 3293 3294 3295 3296 3297 3299 2730 3298 3302 3303 3304

Harnisch-de Pineda, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Harrevelt, E.C. van, 04-04-1894 Harris, A.F.J, 23-05-1875 Harst, J, 17-03-1878 Harst-Drege, W, 25-01-1893 Hart, C.M. 't, 07-10-1885 Hart, P.C. 't, 04-05-1892 Hart, S.J.G, 01-01-1892 Hart, 't, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2048

Hartelust-Aronds, A, 01-12-1893 Hartelust-Boonzayer, A.T, 22-09-1890 Harten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

3305 3301

Harten-Harten, G.E, 31-07-1894 Harte-Stevens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3306 3307 3309 3308 3310 3311

Harthoorn, H.J.F, 29-03-1913 Hartingsveldt-Dekker, C, 22-02-1897 Hartman, F.W, 08-04-1913 Hartman, Hartman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Hartman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

3313 3312

Hartman-Coorengel, M.M, 22-12-1894 Hartman-Queijsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3314 3315 3319 3317 3318 3316 3320 3321

Hartog, L.S. den, 16-06-1905 Hartog-Brijker, J, 04-08-1907 Hartogh, den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Hartog-Jacobsz, W.H, 28-08-1900 Hartog-Smal, C. den, 23-06-1897 Hartog-van den Burg, P.C.M, 08-11-1893 Hartsteen, E.L, 03-10-1896 Hartsteen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3322 3323 3324 3300 3325

Hartsteen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Hartt, E. van de, 11-09-1904 Hartt-Schutt, E.M. van der, 17-07-1883 Hart-van Gils, J. ter, 23-01-1904 Hartwig, L, 11-10-1904

2.19.219

2.19.219

Pelita

3326 3327 3329 3330 3328 3331 3332 3333 3334

Hartwig, T.H, 11-10-1902 Hasenjager, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Hasselt-Bruynis, C.M. van, 07-07-1886 Hasselt-Iken, I.J. van, 22-05-1910 Hasselt-van der Burg, J.P. van, 07-03-1905 Hauber, F.G, 17-05-1893 Hauf-Talumantak, L, 13-08-1892 Haumersen, A.P, 19-01-1900 Hausel-Klenteng. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3335 3336 3337 3338

Haverkamp-Hemmers, L.H, 09-11-1893 Haverkate, A.A.C, 21-04-1910 Havinga, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Havinga, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

3342 3340

Haye, J.M.L, 06-09-1912 Haye, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

3341 3343

Haye, de la, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Haye-Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3360 3359 3361 3364 3365

Hayes-Beekveld, A, 11-12-1907 Hayes-Kopp, P.L, 15-09-1867 Hayes-Turpijn, L.C, 29-10-1895 Haze Winckelman, W.E. de, 03-04-1910 Haze Winkelman-Barneveld Binkhuijzen, N.W.G. de, 21-10-1897 Haze Winkelman-de Quack, E.P. de, 04-01-1883 Hazes-Duller, A.E, 01-02-1903 Hecht, E.I, 14-10-1890 Hecking Colenbrander, H.T. van, 21-08-1902 Hedrich von Wiederhold-de Bruin, J.H, 26-11-1902 Heek-de Graaf, A.J.C. van, 14-03-1906 Heel, E. van, 16-10-1914 Heemskerken, T.A. van, 04-08-1908 Heemstra, W.S.G, 04-08-1915 Heemstra-Gossiaux, H.G, 11-09-1896 Heer, S. de, 05-11-1887 Heer, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Heer-Bijvoet, H. de, 02-08-1903 Heerdt, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Heeren-Brouwers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

3366 3367 3362 3368

Heeren-Maaier, W.A.F.H, 02-11-1898 Heerenveen-Jansen, S, 03-02-1905 Heer-Fast, K. de, 24-08-1897 Heerkens-van Hooff, W.H.T.J, 05-01-1914

123

124

Pelita

3363 3369 3370 3371 3373 3372 3374 3375 3376

Heer-Rondaal, J.L.F. van, 03-11-1910 Hees-Schalken, J.M.J. van, 03-05-1913 Heeteren Wedding-Ottenhof, F.C.M. van, 20-09-1908 Heezen-Barendregt, E.M, 19-04-1908 Heezik, G.A. van, 04-05-1893 Heezik, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Heffels, F.H, 22-02-1915 Hehenkamp-Rottier, M, 12-03-1903 Heibel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

3377 3379 3378 3380

Heidanus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Heide, L. van der, 06-10-1903 Heide-Groenevelt, J.W.A. de, 04-03-1906 Heidema-Jaarsma, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3382 3381

Heidenis-Nagglas, L, 24-08-1912 Heiden-Varkevisser, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

3522 3523 3526 3527

Heijblom-Nooij, M.D, 15-06-1911 Heijde, S.L. van der, 30-10-1893 Heijde-Jacob, E.C.J. van der, 15-04-1890 Heijden, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

3531 3532 3543 3548 3383 3384 3385 3386

Heijder, T, 20-05-1893 Heijer-Kuijper, Heijmering, T, 25-02-1906 Heijnis-Stoll, B.F.J, 01-09-1906 Heikoop, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Heil-Koster, A.C, 08-03-1912 Heim, F.W.E, 21-03-1910 Heim, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394

Heim-Heim, C, 21-04-1908 Heim-Stekkinger, J.S, 27-07-1895 Heineman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Heineman-Schoon, G, 02-07-1908 Heins-van Domburg Scipio, J.A, 27-05-1895 Heintjes-Geelen, M.A.C, 10-09-1910 Heintz, K.O, 22-03-1911 Heinze, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

3395 3396

Hek, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Hek-Drijsen, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7051 3397

Hekker, E.J, 27-09-1893 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hekker-van Coppenhagen, M.H, 30-05-1905

2.19.219

2.19.219

Pelita

3398

Hekking, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3399 3400 3401 3402 3404 3403 3405 3406 3407 3408 3409 3410

Helden-Luyken, E. van, 05-10-1913 Helden-Najoan, E.A, 30-01-1906 Helder-de Boer, M.F, 03-03-1896 Helder-Harloff, A.A.E, 06-01-1874 Heldernisse-Grüwel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Helder-Verwoord, E.L, 29-07-1911 Heldt-van Minos, J.H. den, 03-01-1909 Helling, E, 17-02-1882 Helm, A.A. van der, 10-05-1912 Helmers, R, 20-11-1914 Helmhout, M, 09-11-1911 Helmich-Karminten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3412 3411

Helsdingen-Binkhuysen, P. van, 17-02-1882 Helsdingen-Clignet, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3413 3414

Hemel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Hemel-Paisah, van den. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3416 3415

Hemert, E.W. van, 20-12-1915 Hemert, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3417 3418 3419 3420

Hemert, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hemert-Dieffenbach, H.E. van, 18-06-1869 Hemler-Hübner, W.C, 16-09-1914 Hemmer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

3421 3422 3423 3424 3425 3425

Hemmer-Diedrich, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hemmes-Ettli, C.E, 26-01-1907 Hemmes-Gude, E.J, 01-09-1877 Hemmler-Buschkens, Hempel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Hempel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

3426 3426

Hempel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Hempel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

3427 3428 3429 3430

Hempel-Anthonie, A.K, 02-02-1913 Hemsing, W.D, 08-06-1910 Hemsing-te Kolsté, E, 05-05-1910 Hendricks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

3431 3432

Hendrickz, F, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Hendrik, C.W, 25-01-1908

125

126

Pelita

3433

Hendrik-Bonk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3434 3435

Hendrik-Bonk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hendrikman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2048

3436 3437 3438 3439 3441 3440 3442 3443 3444 3445

Hendriks, A.A, 16-12-1900 Hendriks, B, 19-12-1886 Hendriks, T, 15-12-1900 Hendriks-Pieters, J.C, 31-03-1911 Hendriks-Tosia, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2099

Hendriks-van Sprei, L.A, 21-03-1891 Hendriks-Zomers, L, 23-06-1892 Hengel-Govers, C.W. van, 26-11-1893 Hengel-Krol, M. van, 24-09-1913 Hengel-Noordergraaf, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

3446 3447 3448 3449 3451 3450

Hengeveld-Lasut, B.A, 31-12-1908 Hengst, F. den, 12-12-1902 Hengst, F.G. van, 13-04-1906 Hengst, G.L, 24-08-1910 Hengst, T.A.C.O. van, 25-08-1888 Hengst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

3452 3453

Henkel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Henkelman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

3454 3455 3456 3457

Hennesen-Rolf, S.M, 08-04-1910 Henninger-Herman, J.C.B, 07-12-1907 Henrard-Logeman, W, 13-07-1882 Hensbergen-Knebel, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3458 3459 3460 3462 3463 3464 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474

Hensbroek, G, 02-01-1886 Henssen, P.M.W, 22-07-1909 Her, J.A, 25-05-1897 Herben-van Bueren, I, 25-07-1881 Hercules, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Herdt-Smith, L.E.L. de, 07-11-1885 Herf, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Herik, J. van den, 10-12-1903 Herkhuyzen-van Loon, I.A. van, 24-04-1914 Herklots-Manuel, A.J.E, 11-08-1888 Herman-Heur, B, 21-03-1902 Hermans, D, 14-07-1894 Hermans, G.A, 18-12-1885 Hermans, T, 01-03-1891 Hermes-Schuttevaer, A.E, 08-08-1910 Herpt-van Kaam, M.J.A. van, 19-04-1901

2.19.219

2.19.219

Pelita

3475

Herrebrugh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

3476 3477

Herrebrugh-Frederiksz, G.C, 18-08-1908 Herrebrugh-Teffer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

3478 3479

Herrebrugh-van Schuilenburgh, M.J, 26-09-1876 Herrebrugh-Zeeman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3480 3481 3483 3482

Herrnsdorf-Heskes, M.F, 15-03-1903 Herst, J.G, 21-08-1895 Hertel-Ingelse, V, 13-10-1914 Hert-Lucas, van de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3484 3486 3485 3487 3488 3461 3489 3490 3491 3493 3494 3492 3495 3497 3498 3496 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510

Hertog, A.L, 19-02-1886 Hertogh, A.P, 18-09-1905 Hertog-Huffmeijer, A.M.C, 06-02-1913 Hertogh-van der Pal, H.S. de, 01-04-1889 Hertstein-Havinga, D, 10-08-1888 Her-von Winckelman, F.K, 24-12-1911 Herwaarden-Nji Oemi, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Herwerden-Klooster, J.B. van, 02-04-1907 Herwijnen-Nije, M.H. van, 31-08-1879 Heslinga-Mondt, M.C.C, 02-06-1893 Hess Busselaar, J.H, 08-11-1915 Hes-Saving, J.C.E, 20-05-1915 Hesse, A.J. de, 25-08-1912 Hesselaar-Pereira, J, 13-10-1901 Hesselberg-Bloemhard, G.J, 20-09-1892 Hessel-de Groot, Hesselink, J.A.C, 19-06-1907 Hesselink-Clark, E, 24-12-1902 Hesselink-Hesselink, J.F, 02-05-1895 Hessels-Hamers, D.M, 19-02-1904 Hessing, E, 04-09-1903 Hessing, P.C, 11-05-1900 Hessmer-Sina. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hetzel, H.E, 25-06-1901 Hetzel-van Heusden, J.H, 22-06-1898 Heul, A.M. van der, 07-05-1911 Heunks, J.P.A, 02-12-1887 Heupner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517

Heur-Veldt, J.E, 19-02-1902 Heusden-Tobi, P.E. van, 26-01-1892 Heutsz, H.A.J, 20-12-1886 Heuvel, D.P.H. van den, 05-09-1892 Heuvel, J.K. van den, 19-12-1902 Heuvelman, F.H.L, 13-05-1909 Heuvelman-Kreeuseler, A.M, 22-09-1899

127

128

Pelita

3518 3519 3520 3521 3524

Heuvelmans, L.H, 27-08-1892 Heuving-Heijnen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Heuving-Nunes d'Agrella, L, 30-04-1902 Heuving-Riechelman, Heyde, op der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2097

3596 3525

Heyde, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Heyde, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3596 3596

Heyde, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Heyde, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

3969 3528 3529 3530

Heyde-de Vries, E.C. van der, 05-01-1915 Heyden, W.J.A. van der, 25-09-1909 Heyden-Boerendonk, A. van der, 09-07-1893 Heyden-Buis, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

3533 3534

Heyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Heyl, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

3535 3536 3540 3537 3539 3541 3542 3538 3546 3547 3544 3545 3549 3550

Heyl-Brouwer, J.A, 15-01-1912 Heyligers-Eichhorn, R.E.W, 01-05-1901 Heyman Cohen, H.E, 19-11-1900 Heyman, K, 16-10-1887 Heyman-Bitter, J.M, 10-08-1898 Heymans, M.J, 05-01-1898 Heymans-de Jong, M, 03-03-1908 Heyman-van Aagten, M, 12-01-1886 Heynemann-Gerlings, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Heynen-Evers, A, 24-09-1904 Heyne-Thomas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Heyne-Winowattan, G.G, 20-01-1905 Heynneman-Renaud, M.L, 27-03-1899 Heynneman-Roemini, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

3551 3552 3553 3554

Heynneman-van Rossum, A.E, 19-10-1905 Heynsbergen-Oly, G. van, 11-07-1883 Hicks, H.E, 21-01-1897 Hicks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3555 3556 3557 3558 3559

Hidajat-Derrix, J.C.J, 01-11-1890 Hidma-Hoste, H, 01-01-1912 Hielckert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Hielckert-Mensing, C.J, 30-01-1894 Hiemstra,

2.19.219

2.19.219

Pelita

3560

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Hien, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

3562 3561 3853 3854 3855 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569

Hierden, W.J.E. van, 06-10-1903 Hierden, van, Hijde-Bogaardt, L.M. van der, 12-02-1900 Hijmans-Cohen, G, 11-03-1899 Hijningen-Barkmeyer, L.M. van, 03-06-1900 Hildenbrant-Hurkens, J.A.P, 15-02-1907 Hildering-Ran, M.H, 03-09-1889 Hilhorst, A, 23-04-1910 Hiljé, A.F, 27-09-1882 Hilke-Quentin, A.M.H, 30-04-1893 Hille, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hillebrandt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

3570 3572 3571 3573

Hillebrandt-Scipio, C, 10-03-1885 Hilleveld, G.E, 07-07-1900 Hilleveld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Hilleveld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

3574 3575 3576 3577 3578 3579

Hilleveld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hilleveld-Beerhorst, E.J, 17-11-1911 Hillinga, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Hillinga-Toorenman, L.H.R, 10-08-1900 Hilst-Scipio Blüme, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hinne-David, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

3580 3581 3582 3583 3584 3585

Hinsen, F.L, 26-04-1894 Hinsen, J.M, 15-02-1899 Hinte, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hiraki, S, 12-11-1914 Hirschmannn-de Graaf, T.M, 10-06-1909 Hitipeuw, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3586 3587 3588 3589 3590 6502 3592 3591

Hobeijn, H, 31-10-1902 Hobeyn, B, 11-08-1897 Hochstenbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Hoebink-Henrichs, S.H, 28-09-1882 Hoeder-de Jong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Hoedt, F.A, 14-10-1897 Hoedt, P.G, 08-01-1905 Hoedt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

129

130

Pelita

3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599

Hoedt-Ang, J. ten, 14-09-1914 Hoedt-Broekhuis, T.H, 16-07-1874 Hoedt-de Graaf, L.H, 11-11-1902 Hoedt-Sleebos, J.M.B, 31-03-1903 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Hoef, R.G.H. van den, 17-02-1912 Hoeff-Kalumata, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Hoek, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

3600 3602

Hoek, Hoeke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3603 3601 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617

Hoekendijk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Hoek-Jillissen, B.W. van den, 03-03-1915 Hoekstra, J.F, 31-07-1906 Hoekstra-Finken, M.C.E, 02-04-1903 Hoekstra-Luyt, C, 11-07-1908 Hoekstra-Verdonk, J.J.E.L, 11-04-1909 Hoekwater, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Hoelen-Augustijn, M.C, 10-06-1908 Hoemakers, W.J.J, 15-01-1907 Hoenderdaal, C.J.A. van 't, 01-07-1892 Hoenson, D.W.A, 12-09-1887 Hoesel, van, Hoetjer-Klok, A.L, 25-11-1915 Hoetmer, W, 25-12-1898 Hoets-van het Hooft, J.M.J, 23-12-1892 Hoeven, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

3623 3618 3619 3620

Hoevenaar-Hoets, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Hoeven-Jongste, M.A. van der, 19-05-1910 Hoeven-Langhout, T.J. van der, 12-12-1899 Hoeven-Laus, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

3621 3622 3624 3625

Hoeven-Smith, E.V. van der, 02-09-1901 Hoeven-Victor, A. van der, 11-09-1904 Hoezee-Fransz, L.J.F, 25-03-1879 Hoezoo-Joseph, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3628 3629

Hofbaak, V.E, 05-10-1909 Hoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

3631 3634 3635 3636 3632

Hoff-Hilling, C.D.E, 27-08-1897 Hoffman, S.M, 11-11-1888 Hoffman-Ledeboer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Hoffman-Peltzer, M.W.J, 03-08-1895 Hoff-Steenhauer, M.C, 03-08-1911

2.19.219

2.19.219

Pelita

3633 3630 3637 3638 3639

Hoff-Stoovelaar, H.E.C, 18-06-1904 Hoff-van Akerlaken, G.W.L. van der, 16-08-1909 Hofkamp-ten Kroode, S, 04-01-1910 Hofland, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Hofland-Bong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

3640 3642 3643 3641

Hofland-Kuper, J.G.W, 04-11-1903 Hofman, J, 21-03-1903 Hofman, M.A, 23-05-1903 Hofman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

3644 3645 3647 3648

Hofman-Baas, G.W, 29-01-1900 Hofman-Hulshof, J, 10-07-1905 Hofmann-Smith, J.I, 13-01-1915 Hofmans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

3646 3649 3626 3650 3627 3651 3652 3653 3654 3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673

Hofman-Stutz, E.F, 21-11-1896 Hofmeijer, R, 09-05-1891 Hof-Oostenbroek, N. van 't, 01-10-1898 Hofsté-van den Brink, A.J, 16-04-1909 Hof-Wasilah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hogendorp-Hehanussa, A.G, 02-01-1892 Hogendorp-Risakotta, L.D.C, 04-01-1888 Hogenraad, G.H, 10-03-1904 Hogerlinden-van den Bergh, van, Hogervorst, J.G, 18-04-1897 Hogeveen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hoks, J.A.L, 20-03-1904 Holewijn-Claase, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Hollander, A, 08-02-1908 Hollander, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Hollander-van den Donk, S. den, 12-09-1909 Hollard-Hulsman, E.C.E, 23-08-1910 Holleman-Teelen, G.J, 21-10-1894 Hollering, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Hollink-Nowak, V, 04-04-1900 Holman, J.F, 04-01-1892 Holman, P.L.F, 14-10-1889 Holman-Jacobs, P.G, 23-04-1911 Holman-Steenkamp, A, 07-03-1896 Holsboer-Dürr, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Hölscher-Jacobs, M.A, 08-06-1904 Holsheimer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Holshuysen-Thomas, A.F, 15-04-1913

131

132

Pelita

3674 3675 3676 3677 3678

Holslag-Croese, H, 24-12-1898 Holstein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Holstein-van Boeijen, H, 22-11-1901 Holterman-van Loo, J, 06-06-1914 Holthaus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3689 3688 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3702 3704 3706 3705

Holtkamp-Kist, G, 23-09-1902 Holtz, H.C. van, 23-06-1891 Holtzer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Holy, T.M. van, 07-01-1915 Holy-Roumimper, J.G.A. van, 08-12-1904 Homeijer-Stijger, H, 12-12-1884 Hommes, E.H.J, 05-04-1890 Hommes-Slamel, J.W.A, 24-10-1890 Hompe-Welter, M.D.J, 26-01-1890 Hondius, O.P, 13-10-1910 Hond-Rohde, den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Hondt, M. de, 10-01-1882 Honig-Terken, T.C, 19-11-1912 Honig-van Woesik, J.P, 12-08-1906 Honing-Russeler, W.C, 19-09-1910 Honken Ogelwight, K.L, 21-01-1883 Hoo, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hoof, A. van, 21-10-1912 Hoof, H. van, 19-04-1905 Hoof, J.C van, 31-08-1875 Hoog, E.E. de, 21-08-1914 Hoog, M.L. de, 14-09-1911 Hoogeboom-Toemijen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hoogenboom-Warnars, A.M, 31-01-1893 Hoogendijk-van der Vliet, M.M, 19-05-1891 Hoogendoorn-Brantjes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3703 3707 3708 3709 3710 3711

Hoogendoorn-Gieseke, Y.M, 03-10-1914 Hoogenhuyze, H.M. van, 04-03-1913 Hoogenhuyze, R.F. van, 20-04-1887 Hoogenhuyze-Bentinck, L.H. van, 17-09-1911 Hoogers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Hoogervorst-Scheffer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3712 3713 3714 3715 3716

Hoogeveen, R.M, 13-09-1908 Hoogeveen, V, 29-08-1907 Hoogewerff-Rijken, M.G, 28-05-1894 Hoogkamer-Adriaens, T, 23-08-1915 Hoogkamp,

2.19.219

2.19.219

Pelita

3717 3701 3718 3719 3720 3721 3722

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Hoogland, J.R, 25-09-1885 Hoog-Stasse, A. van het, 12-03-1889 Hoogstraat, H.M, 13-08-1894 Hoogstraate, C, 03-05-1912 Hoogte-Bosman, M. van de, 18-10-1891 Hoogvliet-Smith, C.S, 10-04-1903 Hoolhorst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

3724 3723

Hoope-Brittijn, ten, Hoop-Schrooijenstein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

3725 3725

Hoor, ten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Hoor, ten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

3726 3727 3728 3729 3730 3732

Hoor-Mouthaan, N.L. ten, 02-06-1906 Hoorn-Doornweerd, M.J. van, 14-05-1915 Hoorn-Sletering, J, 03-07-1896 Hooy, S.T.M, 31-05-1909 Hooymayers-Kasijem. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hopman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

3733 3731 3735 3736

Hoppe-Bloemink, M.J, 16-03-1905 Hop-Robijn, M.M, 07-01-1902 Hordijk, J.L, 04-12-1907 Horlings, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3737 3738 3740 3741 3742 3739 3743 3744

Horlings-Logher, E, 10-08-1910 Horn, P.J, 20-12-1909 Hornbostel, H.M, 04-05-1891 Hornung, W.F.H, 03-04-1904 Hornung-Moerti. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Horn-van Diepen, C. van, 02-04-1897 Horrocks-Albinus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Horst, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3734 3752

Horst-Centiago, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Horster-van Cann, M.M, 11-06-1907 Horstink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Horstink-Nio, D, 16-08-1910 Horstman, H.E, 27-05-1899 Horstman, H.J, 04-04-1890 Horstmanshoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Hor-Zeylemaker, G.C. van der, 14-06-1905 Hos, G.A, 04-04-1896

133

134

Pelita

3753

Hoselmans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3754 3755 3756 3761

Houben, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hous-Peters, W.J.G. d', 17-08-1915 Hout-Bennink, A.C. van den, 29-10-1897 Houtem-van de Eynde, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3762 3763 3764 3765 3768 3767 3766 3769 3757 3758 3759 3770 3760 3771 3772 3774 3773 3775

Houten, F.J.E. van, 27-01-1895 Houten, L. van, 05-04-1903 Houten, N.D. van, 05-01-1912 Houten, W. van, 24-07-1888 Houtenaarde D, 17-03-1895 Houten-Laman, M.J.C. van, 02-01-1895 Houten-van Houten, P.J. van, 03-09-1901 Houter-Bruins, A.C. den, 23-06-1892 Hout-Geene, R. van, 26-12-1915 Hout-Meeng, A. van der, 05-07-1901 Hout-Rabe, E.R. van der, 20-12-1893 Houtum, G.J. van, 16-06-1906 Hout-Vermeer, W. van der, 29-12-1906 Houwaart, G.M.A, 04-06-1896 Houwer-Amah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Houwing-Meijer, H.E, 26-08-1903 Houwing-van der Berg, W.G, 22-04-1905 Hove, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

3776 3777 3779 3778

Hoven van Genderen, van den, Hoyer, E.M.J.W, 05-02-1893 Hoyer, P.F, 18-12-1912 Hoyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

3778 3778

Hoyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Hoyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

3781 3780 3782 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 3792

Hoyer-de Vries, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Hoyer-Unger, M.C, 26-06-1893 Hozee, A.B, 21-10-1901 Hubbeling-de Keyzer, W.J, 08-02-1906 Hubbeling-Frohn, M.A.A, 23-09-1893 Hubbers-Zipp, C.D.J.A, 05-03-1914 Hubenet-Engelen, E.H, 19-06-1909 Huber, T, 02-05-1888 Huber-Metekohy, S.J.L, 22-02-1903 Huber-Rosbak, A, 17-01-1900 Hublart, J.C, 10-12-1890 Hübner, A.E, 26-08-1900 Hübner,

2.19.219

2.19.219

Pelita

3793

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Hübner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

3794 3795 3796 3797

Hübner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hübner-Crain, M, 25-03-1915 Hubregtse-van der Mull, Huhnholz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

3798 3799 3800 3801 3846 3850 3852 3802

Huidekoper, A.A.J, 11-10-1907 Huidekoper, M.C, 14-01-1910 Huidekoper-Eerdmans, S, 28-10-1883 Huidekoper-Jans, J.E, 21-05-1895 Huijing, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Huijsman-Briët, E, 04-02-1907 Huijts, F.W.M, 30-06-1914 Huisinga-Kasih. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3803 3804 3805 3806 3807 3810 3811 3812 3808 3809 3813 3814

Huisink, L.M, 14-03-1903 Huiskes-Notebaart, J.C, 19-04-1891 Huisman, Huisman-Pangaman, F.E.A, 30-12-1899 Huisman-Roelofs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Huismans, R.R.H, 30-06-1909 Huismans-van der Graaf, A.G, 11-07-1914 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

Huismans-Werner, L.M.H, 14-07-1904 Huisman-van Rooy, T.J, 27-12-1900 Huisman-Wakker, G, 06-04-1872 Huitema-Deleij, M.A, 16-09-1905 Huitink-Launy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3815 3816

Huizen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Huizen-Woltz, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829

Huizer, C, 28-10-1901 Huizer-Windelbandt, W, 21-05-1896 Huizinga-Louwrier, M.N, 26-08-1913 Hulker-Jonkman, A.A, 26-11-1911 Huls-Eusman, C.A, 25-09-1886 Hulskamp-van Spull, A.L, 03-04-1890 Hulskers-Baan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hulsman, S.E, 31-08-1911 Hulswit, H, 26-10-1914 Hulzen, J.A.M. van, 13-10-1899 Humme, J.G, 29-11-1894 Hummel, H.F, 16-06-1884 Hummelgens-van Vleuten,

135

136

Pelita

3830 3831 3832 3833 3834 3835 3836

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Huneveld, Hunnik, J.H. van, 07-03-1901 Hunsinger, A, 22-08-1906 Hupez, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Hupez-Ploem, A, 12-08-1884 Huppertz, A, 17-02-1915 Huslage-van Beek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3837 3838 3839 3840

Husselman-de Borst, Hutmacher-Emmah, M, 12-08-1880 Hutschenruyter, W, 04-10-1894 Hutting, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

3841 3842

Hütting, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Huut-Baumbach, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

3843 3844

Huut-Bleckmann, H.M. van, 08-09-1898 Huwae, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

3845 3847 3848 3849 3851 3856 3857 3858

Huygen-van der Weijde, R, 14-01-1885 Huysdens, M.G, 26-10-1907 Huysenkruyt, P, 14-12-1908 Huysing-Kruijne, A, 01-12-1901 Huysmans-Rasqid, F, 10-12-1904 Ibrahim, A.R, 13-08-1901 Idzardi-Guy, A, 22-02-1906 Idzerda-Rooymans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3859 3860 8465 8468

Ie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Iersel, J.C. van, 27-05-1900 IJsseldijk, F. van, 28-03-1885 IJsseling-Breen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

8469 8470

IJsselmuiden, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

IJzeren, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

8471 3861 3862 3863 3864 3865

IJzerman, den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Iken-Harrebomée, A.C, 15-01-1908 Iken-Zuidema, Y.J, 17-08-1888 Ilcken, A.A, 17-02-1892 Immink-Bentem Sypkens, G.P, 18-08-1908 Indewey Gerlings, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3866 3867

Indorf, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Inen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

2.19.219

2.19.219

Pelita

3868 3869 3871 3872 3870 3873 3874 3875 3876

Ingelse-Pietersz, A, 12-10-1902 Ingen, G.L. van, 17-03-1884 Ingenluyff, J, 03-12-1900 Ingenluyff-Falkenburg, E.E.A, 16-03-1912 Ingen-Omoh, N. van, 15-02-1908 Ingram, G.P, 20-05-1908 Inhoff-Rodiat, R.S, 02-05-1911 Intveld-Stokking, P, 15-11-1904 Isaak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3877 3878 3879 3880

Isaak-Beer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Isaak-Snijders, J.M, 26-04-1901 Isaak-van Slingerlandt, C.L, 01-12-1889 Iseli, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3892 3891

Iserief-Blokpoel, A.E, 22-04-1909 Israel, T.C, 13-10-1903 Israël, A.T, 27-04-1909 Ivens-Diks, H. E, 24-12-1908 Iwema, Y, 17-07-1914 Jaakke-Nji Warsih, 04-02-1914 Jaarsveld-van Hemert, G. van, 26-12-1896 Jackson-Snarff, A, 20-11-1915 Jacksteit-de Leeuw, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jacobi-Braskamp, E.H.L, 09-08-1878 Jacobs, F.W.H, 26-01-1889 Jacobs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

3893 3893

Jacobs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

Jacobs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

3894 3900 3895 3896 3897 3898 3901 3902 3899 3903

Jacobs-Becker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Jacobsen-Kwik, B.N, 03-07-1904 Jacobs-Erdtsieck, S.J, 31-10-1896 Jacobs-Hoep, H.J.M, 16-12-1901 Jacobs-Kahle, J, 12-10-1896 Jacobs-Keuker, C.C, 20-06-1907 Jacobson, F, 26-10-1898 Jacobson-Manuel, J.E, 24-10-1907 Jacobs-Tutuarima, A.C, 01-03-1906 Jacobsz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

3904 3905 3906 3908

Jacobsz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Jacometti, J.J.A, 04-09-1886 Jager, F, 29-09-1889 Jager, J. de, 11-06-1899

137

138

Pelita

3909 3910 3907 3911 3912 3913 3914

Jager, J.A. de, 01-06-1909 Jager, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jager-Coppenrath, E.H, 20-11-1907 Jager-Kierings, J. de, 02-10-1912 Jager-Landegent, B. de, 28-11-1898 Jager-Lapré, E. de, 14-06-1908 Jager-Nemmers, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3916 3917 3915 3918 3919 3920 3921 3922

Jager-Pietrowiez, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jager-Schraven, M.M. de, 24-01-1903 Jager-van Olden, I. de, 15-08-1907 Jagt, B.F. van der, 24-07-1906 Jagt, G.H. van der, 17-03-1901 Jahn-Goller, E, 20-01-1900 Jahreis-Stoové, E.T, 28-07-1904 Jalhay, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3923 3924 3925 3971 3972 3973

Jamin, P.H, 08-02-1904 Jann-Persijn, L.C, 23-10-1904 Jans, T, 28-12-1913 Jansen Eyken Sluyters, E, 24-10-1900 Jansen Schipper, B.V.W, 13-03-1912 Jansen Schipper-Lucardie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3927 3928 3933 3935 3936 3937 3940 3943 3944 3945 3946 3929

Jansen, A, 01-07-1915 Jansen, A.J, 07-02-1880 Jansen, C.J.A, 15-07-1913 Jansen, H, 15-05-1904 Jansen, H.L.F, 25-02-1895 Jansen, H.M, 28-11-1898 Jansen, J.C, 08-07-1891 Jansen, M, 11-05-1889 Jansen, N, 08-08-1903 Jansen, N, 19-12-1913 Jansen, R, 18-10-1907 Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3930 3931

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3932 3934

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

3938 3939

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

3941

Jansen,

2.19.219

2.19.219

Pelita

3942

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

3947 3948

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

3949 3950

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

3951 3952 3953 3954 3967 3969 3955 3957 3958 3959

Jansen-Böck, M.H, 18-08-1911 Jansen-Bommel, A, 02-11-1910 Jansen-Brouwer, A, 09-05-1894 Jansen-Bruins, M.J, 06-04-1913 Jansen-de Rooy, M, 14-06-1893 Jansen-de Vries, M.S, 06-02-1912 Jansen-Eichperger, E.W, 21-10-1889 Jansen-Falck, J, 20-01-1906 Jansen-Gilhuys, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jansen-Jacobs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3960 3962 3963 3965 3968 3966 3956 3964 3961 3970 3926 3974 3987 3975 3976 3977 3978 3981 3979 3980

Jansen-Jansen, J.W, 21-08-1905 Jansen-Kranenburg, E.G, 15-03-1911 Jansen-Lazet, W.P, 13-01-1903 Jansen-Muller, E, 06-01-1891 Jansen-Siti, M, 18-10-1902 Jansen-van der Rest, G.J, 14-08-1901 Jansen-van Es, D.A, 11-07-1902 Jansen-van Lier, J, 18-06-1912 Jansen-von Klitzing, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jansen-Zuidema, G.C, 13-05-1903 Janse-Tauroewan, L.H, 13-01-1909 Jansse-de Jongh, A, 02-08-1909 Janssen Höfelt, H.L, 04-02-1882 Janssen, A.C, 04-01-1914 Janssen, C, 01-08-1900 Janssen, E, 20-11-1905 Janssen, H.J, 15-04-1890 Janssen, M.C, 18-08-1899 Janssen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Janssen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

3982 3983 3984 3985 3988 3986

Janssen-Bastings, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Janssen-Groeneboom, M.E, 02-03-1912 Janssen-Harinck, C.H, 03-01-1893 Janssen-Kropman, J.E, 25-10-1908 Janssens-Kranendonk, J.E, 01-08-1893 Janssen-Weymar, J.R, 23-07-1906

139

140

Pelita

3989 3990 3994 3992 3993 3991 3995 3996 3997 3998 3999 4000 4002 4001 4004

Jansz, J.M.L, 05-12-1886 Jansz, W.A.C, 07-10-1907 Janszen-Röben, A.P, 23-01-1898 Jansz-Jansz, P.Z, 21-06-1887 Jansz-Scherg, E.B, 07-05-1901 Jansz-van Delden, M.C, 21-03-1884 Jarman-Grassnick, W.H, 18-02-1898 Jarman-Kriegenbergh, C, 18-07-1899 Jarman-Rouet, T.B.A, 02-08-1892 Jaroschka Pohl-van Eyk, H. van, 05-02-1904 Jasper, R.A, 25-10-1905 Jasper-de Bruin, A, 28-04-1900 Jellema, M, 18-01-1899 Jellema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Jellema-Drijsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

4003 4005 4006 4007

Jellema-Houwer, A, 24-02-1898 Jellesma-Peter, A.B.E, 16-12-1893 Jeltes-Mayer, J.A, 03-12-1898 Jens-Holzapfel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

4008 4009 4010 4011 4012 4013

Jeremiah-Schulz, E.V.J, 14-01-1901 Jessurun, W, 11-05-1911 Jöbsis-Keasberry, H, 18-11-1897 Jochems, Jochems-Meulenbrug, M.W.G, 23-12-1903 Joenoes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

4014 4015

Johan, I.E.T.W, 06-10-1885 Johann, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

4017 4018 4016 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4029 4030 4032 4034 4035 4038

Johannes, M.D, 29-11-1896 Johannes, W.J.M, 28-06-1906 Johannes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Johannes-Andes, L.H, 04-08-1899 Johannes-Bierlee, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Johannes-van Burg, A.E, 21-12-1903 Johannis-de Neve, E.L, 07-02-1882 Johns-Eras, W.M, 30-07-1914 Jolly-van Renesse van Duivenbode, O.C, 03-02-1904 Jonathans-de Jong, A, 11-02-1911 Jonckheer-Dart, C.H, 17-12-1895 Jong, A.M.C.J. de, 19-06-1914 Jong, A.W.F. de, 01-01-1895 Jong, B. de, 17-08-1913 Jong, C. de, 18-05-1915 Jong, C. de, 24-06-1894 Jong, P. de, 22-10-1892

2.19.219

2.19.219

Pelita

4041 4027 4028

Jong, W.B. de, 05-11-1897 Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

4031 4033

Jong, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jong, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7072 4036

Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

4028 7072

Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

4037 4039

Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

4040 4043 4051 4052 4053 4056 4054 4057 4058 4059 4055 4060 4061 4062

Jong, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jong-Baarslag, A.F. de, 10-05-1898 Jongbloed-Sanger, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Jonge, B. de, 06-03-1891 Jonge-Anhaack, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jongejan-van der Geugten, H, 11-11-1906 Jonge-Meijer, V. de, 07-08-1912 Jongen, J.H, 28-07-1897 Jongeneelen-Zeneve, L.A, 13-07-1896 Jöngerling-van der Haag, T, 16-05-1903 Jonge-van Oest, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Jongh, H.E. de, 09-04-1909 Jongh, L.W. de, 04-12-1913 Jongh, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4063 4064 4065 4066 4067 4044 4045 4068 4069 4046

Jongh-Artz, M. de, 03-02-1914 Jongh-Breeman, M. de, 20-09-1912 Jongh-Sarimah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jongh-van Boeckholtz, M. de, 04-09-1906 Jongh-van Slooten, A. de, 27-07-1885 Jong-Kimmel, A. de, 08-04-1901 Jong-Lützow, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Jongman, H.A, 18-02-1902 Jongmans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Jong-Meerbeek, de.

141

142

Pelita

4042 4048 4049 4050 4070

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jong-Molenbeek, L.G.H.A. de, 16-10-1904 Jong-Setyar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jong-Smith, J.H. de, 08-07-1904 Jong-Staal, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jongste-Bouwens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4047 4071

Jong-van Milt, L. de, 21-07-1907 Jonker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

4072 4073

Jonker-Grooss, J.C, 21-06-1900 Jonker-Rauch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081

Jonkers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Jonkman-Timah Timah, 06-06-1908 Jonxis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Joost-Falkenburg, A. van, 04-10-1900 Joppart, A.J, 29-08-1887 Jordaan, M, 26-02-1905 Jordan-Gerspach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jordans-Baume, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4082 4083

Jorisch-Katz, R.R, 02-03-1894 Josef, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

4084 4085 4086 4087 4089 4088

Joseph, A.F.F, 12-11-1897 Joseph-Lentze, E, 05-06-1889 Joseph-Tewu, J.W.E, 07-07-1911 Jourdin-Strengnaerts, F.B.L, 05-10-1907 Juch, G.F, 20-10-1912 Juch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 4100 4101

Jullens, F.H, 10-10-1908 Jullens, P.A, 08-10-1906 Jullien-de Quack, M.E, 29-01-1913 Jungst-van Ommen, M.L, 06-05-1906 Jut, M, 16-08-1884 Jut, W.G.F, 08-08-1901 Jut-Frieser, A.T.J, 04-11-1884 Kaak-van der Boom, J, 02-03-1902 Kaathoven-Andreas, E.E.L. van, 20-10-1875 Kaesberry, J.C, 06-02-1893 Kaffer-van Mild, T.W.B, 25-07-1886 Kahle, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

4102 4103

Kähler, F.J.F, 16-07-1890 Kaie-Wits, H.O, 01-10-1899

2.19.219

2.19.219

Pelita

4104 4105 4105

Kaihatu-de Souza, E.F, 21-12-1903 Kailola, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

Kailola, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4120 4121 4119

Kakebeen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Kakiay, Kakum-Ditmarsch, H. van, 10-04-1907 Kalkhove-Kops, D.A, 13-02-1913 Kalkhoven, A.F, 16-11-1909 Kalsbeek-van der Geugten, H.J, 08-11-1882 Kaltofen, G, 01-03-1906 Kamer, C.H.D.T. van de, 22-08-1892 Kamerling-Voetberg, T, 27-06-1896 Kampen, H.J.A, 21-06-1914 Kampen-Kossen, J.J.O. van, 14-01-1898 Kamperdijk, H.J, 06-03-1907 Kamphorst-Warti, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kamphuis, G.S.M, 17-02-1894 Kamphuis, J.G, 13-08-1897 Kamphuis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4134

Kamphuis-Buisman, M, 20-02-1901 Kamphuis-de Clous, A.L.S, 31-05-1906 Kampman-Bertram, M.W.D, 27-06-1888 Kampmeinert, H.E, 02-02-1908 Kampmeinert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Kampmeinert-Hupperts, FT, 25-06-1896 Kampmeinert-Persijn, A.L, 13-10-1913 Kanaar, M.J.B, 04-12-1886 Kandou, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Kanis, W, 12-05-1896 Kanis-Pothast, C.P, 21-11-1897 Kann-Smith, E.L, 16-01-1902 Kantorski, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Kantorski, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

4135 4136 4137 4138 4139 4140

Kapel, C. van, 07-04-1898 Kaper, B, 28-03-1901 Kaper-Schenk, M.A, 26-06-1896 Kaper-Snyder, S.C, 12-04-1906 Kappers-Nolten, E.J, 10-02-1911 Kapteijn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4141 4142

Karamoy-Lans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Karel,

143

144

Pelita

4142

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Karel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

4143 4144

Karres-van Ravensteyn, L.M.W, 14-06-1906 Karsenburg-Hennigfeld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

4145 4145

Karsseboom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Karsseboom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

4145 4146

Karsseboom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Karsseboom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

4150 4147 4148 4149

Karssenboom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Karssen-Cohen, M.C, 23-10-1900 Karssen-Freisewinkel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Karssen-Tjimah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4151 4152 4153 4154

Karst, C, 14-03-1893 Karsten Schüler, C.P, 30-08-1905 Kartman-van der Weide, E, 19-05-1906 Kasioen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

4155 4156 4157 4157

Kat, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Kate, A. ten, 15-05-1913 Kateman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Kateman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167

Kater, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Kater-Brekelmans, Kater-Dunki Jacobs, M.E, 05-12-1907 Katgerman-Linthorst, J.B, 12-10-1912 Kattenburg Schüler, K.F.H, 25-10-1901 Katwijk, E. van, 20-08-1907 Kauffman-Jonker, A.M, 12-12-1897 Kauffmann, Kaulbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kayadoe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

4168 4169 4170 4171 4231 4232

Kayatoe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Kea-van Thiel, C.A.G, 24-08-1904 Keesje-Hillebregt, M.E, 16-04-1905 Kegge-Holman, A, 09-12-1915 Keijer, A.E, 11-09-1883 Keijner, K.A, 29-03-1881

2.19.219

2.19.219

Pelita

4233 4240 4239

Keijner-Bounin, E.S, 31-03-1908 Keijzer, J.H, 12-08-1890 Keijzer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4173 4172

Keilman, W, 11-05-1902 Keilman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

4174 4175 4176 4177

Keim, B.J, 27-08-1895 Keimling-Winter, E.L, 03-02-1908 Keiser-Branderhorst, G, 29-05-1892 Keizer-Rohijah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

2944 4178

Keizer-van Gisteren, A.J.M, 27-06-1906 Keller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4187 4188

Keller-Castein, A.C, 02-04-1880 Keller-Keller, R, 15-05-1893 Kelling, M.A.J, 01-08-1894 Kelterborn, O, 15-03-1890 Kempees, P, 23-08-1905 Kempen, C.D. van, 04-05-1914 Kempen, G. van, 11-12-1898 Kempen, G.W.B.F. van, 27-08-1908 Kempen, J.W.L. van, 01-05-1884 Kempen-Sanein, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4189 4190 4191 4192

Kempen-Schrewelius, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Kemper, A.E, 07-11-1886 Kemper, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Kemper, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4193 4194

Kemper-Franken, A.M.G, 17-11-1873 Kempff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4195 4196

Kempff-Haase, M.C, 02-09-1894 Kempff-Loos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

4197 4198 4199 4200 4201 4203 4202 4204 4205 4206 4207

Kempff-Miolée, L.C, 23-09-1907 Kengen-Zoll, J, 28-07-1901 Kentgens-Cardon, E, 15-03-1900 Kepel, T, 21-04-1883 Kepel-Daniels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Keppel Hesselink, J.H, 17-12-1884 Keppel, H, 16-03-1899 Kerckhoff-van der Wielen, H. van den, 01-05-1897 Kerkhof, J, 15-11-1904 Kerkhoven-van Schaick, E.J, 24-08-1904 Kerkkamp. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

145

146

Pelita

4208 4209 4210 4211 4212

Kerkkamp-Overdijkink, J.A.T, 13-05-1914 Kern-Meijer, H.J, 01-09-1905 Kerrebijn, T, 15-12-1894 Kerstel, J, 16-10-1913 Kerstens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4213 4214 4215 4217 4216 4218 4219 4220 4221 4222 4223 4224

Kerstholt, H.J.R, 02-09-1887 Kervel, E. van, 24-02-1900 Kesnig, J, 31-03-1900 Kesseler, G.A, 20-04-1880 Kessel-Holzapfel, A.J.M. van, 18-07-1909 Kessing-Krancher, C.C, 05-04-1881 Kessing-Neijhoff, H.E, 19-09-1906 Kessler, A.S.C, 12-12-1902 Kessler, M.L, 07-03-1915 Kessler-Gatsonides, T, 28-02-1914 Kesteloo-Schut, T, 22-02-1906 Kesteren-Schmidt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

4225 4226

Ketelaar, A.E, 27-10-1898 Ketting Olivier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

4227 4228 4229 4230

Ketting Olivier-Olyve, A, 31-03-1898 Keulemans-Pieters, L.W.M, 21-01-1907 Keulen, J. van, 12-10-1886 Keuskamp-Maspaitella, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4234 4236 4235 4237 4238 4241 4242 4243 4244 4245

Keyner, W.A, 25-12-1915 Keyner, W.K.J, 30-10-1896 Keyner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Keyser, A.C.T.N, 22-05-1915 Keyser, T, 04-11-1902 Keyzer-van de Wall, L.P, 28-11-1898 Kicken, F.J, 21-11-1902 Kieft, S, 23-04-1887 Kiemeney, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Kiemeney, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4246 4247 4248 4249 4250 4251

Kiesbrink-Kirsch, H.J, 02-10-1914 Kievid-Kooy, M.I.H. de, 08-10-1909 Kievit, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

Kikkert-Hildering, M.A.W, 01-02-1912 Kiksen-Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Kiksen-Winter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

4252 4253

Kiliaan, J.H.N, 29-09-1876 Kiliaan, J.T, 11-09-1900

2.19.219

2.19.219

Pelita

4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 4263 4264

Kilian, J.M, 26-02-1889 Kilian-Doeselaar, E, 02-12-1904 Kilian-Sapardan, L, 25-09-1905 Kilsdonk-Hunt, J.L, 23-04-1903 Kimmel, A.M.J, 26-07-1903 Kingma-Caalen, L.M.C, 16-03-1901 Kins-Bouma, J. van, 01-01-1913 Kinski-Stel, B, 09-11-1899 Kip, D.H, 20-05-1909 Kippenbroek, E.P.H, 05-04-1887 Kirbis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4265 4266

Kissing, B.A.E, 26-02-1905 Kivit, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

4267 4268 4269 4270

Kivit-Revius, L.M.E, 23-12-1911 Klaare-Creutzberg, M, 08-12-1908 Klaarmond, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Klaasen-Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

4271 4273 4274 4272

Klaassen, F.A.A, 02-09-1911 Klaassen, J.J.C, 08-12-1891 Klaassen, J.W, 17-09-1883 Klaassen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

4275 4276 4277 4278 4279 4280 4282 4281

Klaassen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2085

Klaassen-Moojen, W.C, 05-12-1901 Klaassen-Oeki, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Klaauw, L.D. van der, 16-07-1901 Klarenbeek, H.F, 01-10-1892 Klarenbeek-Feist, K.L.A, 13-11-1892 Kläring, E.G, 17-08-1895 Kläring, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290

Kläring-Doeve, S.G, 20-04-1881 Klasser-Vorstman, R.H.P, 25-06-1903 Klaus-Engels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Klaus-Mooyman, A, 19-12-1889 Klaver, J.W, 05-02-1911 Klaver-Veuger, J, 28-06-1896 Kleef, H.J. van, 17-04-1900 Kleef, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

4291 4292 4293 4296

Kleef-Elink Schuurman, L.M. van, 07-03-1894 Kleering van Beerenbergh-Rovroy, E.M, 10-07-1893 Kleian, L.H, 27-01-1909 Kleian, W.E, 03-04-1881

147

148

Pelita

4295

Kleian, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4295 4294

Kleian, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kleian, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

4295 4297 4306 4298 4300 4301 4302 4299

Kleian, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kleimeer, A.G.W, 21-12-1914 Klein Arfman-Tabois, H, 24-01-1904 Klein, A, 01-02-1897 Klein, H, 11-07-1894 Klein, J, 14-03-1903 Klein, J.P.M, 22-12-1889 Klein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

4303 4307 4308 4304 4305 4309 4310 4311

Klein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kleinburink, G, 28-08-1897, pak Kleine-Paulsen, P.M.E.J, 04-03-1893 Klein-Hakkenberg, C.W, 07-11-1892 Klein-Sandel, L.M, 01-06-1894 Kleinstra-Reedeker, M.H, 22-09-1903 Klerck, H. de, 29-10-1875 Klerk, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

4312 4313 4316 4317 4315 4314 4318 4319 4320 4354 4353 4321 4322 4323 5566 4326 4324 4325

Klerk-Bochardt, F.L, 07-11-1897 Klerk-de Beenken, M, 06-06-1896 Klerks, H.P, 17-03-1888 Klerks, P, 27-05-1892 Klerk-Tokaya, J.F.W. de, 14-03-1898 Klerk-van de Putte, A, 31-05-1899 Kley, J.G.P van der, 04-08-1896 Kleyn, A.A. de, 14-03-1911 Kleyn-Kribben, M.A, 02-12-1906 Klijne-Sporry, P. de, 17-03-1911 Klij-Niederer, H.W. van de, 19-09-1908 Klinge-Geul, W, 20-02-1908 Klink, A, 02-11-1900 Klinkenberg-Jansen, K.H, 25-01-1893 Klinkenberg-Muschter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Klinkert, P, 30-10-1904 Klinkert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Klinkert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4328 4329 4327 4330

Klinkert-Brantz, E.F, 06-12-1903 Klinkert-Meyer, C.A, 15-09-1889 Klinkert-van Batenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Klinkhamer, S.E, 22-05-1897

2.19.219

2.19.219

Pelita

4331 4332 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4343 4344 4345 4346 4342 4347 4349 4350

Klinkhamer-Oostenbroek, J, 24-11-1904 Kloe, A. de, 27-04-1905 Kloesman, L, 19-09-1900 Klok, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Klokke van Steenwijk-Clark, A.C, 18-10-1884 Kloor-Tuybens, J.E. van der, 19-12-1911 Klooster, H, 01-06-1909 Klooster, S, 30-06-1897 Kloot-Klaassen, J.J, 16-12-1915 Klootwijk, A, 17-04-1886 Klop, C, 10-05-1910 Kloppenburg-Agerbeek, A.E, 05-03-1908 Kloppenburg-Reinerie, G.J, 28-09-1897 Kloppert-Maas, M, 13-02-1899 Klopstra, Klop-van Braam, L.S, 09-10-1888 Klots-Borst, E.E, 01-09-1912 Kluppell, J.M, 24-04-1904 Kluppell-Haccou, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

4351 4352 7388 4348 4355 4356 4357 4358

Kluss-Antoni, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Klutzow, R.F.W, 09-07-1899 Klutzow-Noya, A.G, 30-08-1880 Kluyskens-Kleian, G.J, 29-10-1890 Knaap, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Knaap-Barské, G.A.C, 08-11-1892 Knaap-Bogaardt, B.P.W, 15-09-1900 Knaebel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

4359 4360 3254 4362 4361 4363

Knape-Elisha, Knapp-Kleine, N.I, 27-05-1913 Knechtmans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Kneefel, E.C, 26-05-1895 Kneefel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2048

Kneefel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

8416 4364 4365 4366

Kneefel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

Kneefel-Ong, E, 27-03-1910 Kneijber-Kastrop, E, 30-03-1879 Knoeff-Feenstra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4367 4369 4368 4370

Knopper-Huisman, M.P, 10-07-1906 Knops, R.G, 30-03-1896 Knops, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Knottenbelt-Raffloer, G.A, 30-08-1905

149

150

Pelita

4371

Knufman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

4374 4372 4373 4375

Knuijt, J.P, 01-12-1888 Knuth-Simons, M.H, 13-02-1888 Knuysting-Potgieter, M.C, 23-07-1893 Ko Khing Djie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

4377 4378 4379 4376

Koch, E.A.V, 16-11-1901 Koch, G.W, 18-11-1892 Koch, H.H, 10-06-1910 Koch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

4381 4382 4380 4386 4383 4384

Koch-Giese, H.C.J, 14-02-1873 Koch-Müller, B, 31-08-1892 Koch-ten Bruggencate, G.M.C, 14-08-1906 Kock van Leeuwen-Komentas, L.T. de, 19-12-1902 Kock, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Kock, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

4385 4387

Kock, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Koeasi-Amoead, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4396 4395 4397 4398 4399 4400 4401 4402 4403 4404 4405 4407 4409 4410 4411 4406 4408

Koeckes-Scheffer, E.R, 22-12-1891 Koek, W.J, 15-04-1914 Koek-Ennen, W, 06-05-1897 Koelewijn, V, 22-02-1890 Koelman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Koenderink-Brugman, M, 13-09-1900 Koenders, W.B.W, 20-12-1888 Koenen. Koene-Ungerer, M.F, 13-05-1899 Koens-Voets, A.M, 14-02-1890 Koert-van der Weyde, W.A.C.J, 16-08-1901 Koes, P.H.J, 15-06-1887 Koesveld-van Koppenhagen, J.G. van, 18-09-1908 Koetsveld-van Amstel, P.J.S. van, 05-05-1907 Kogenschot, H, 17-11-1903 Köhler-Soenpiet, S.A.M, 06-09-1879 Kok, C.Q. de, 18-04-1904 Kok, C.V.O.W, 17-04-1908 Kok, E.J.W, 21-12-1904 Kok, H, 03-04-1906 Kok, H, 04-01-1906 Kok, J.A, 11-03-1903 Kok, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Kok, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

4413 4412 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4424 4422 4423

Kokkelink-Vis, W, 21-04-1914 Kok-Spettman, M.T, 20-02-1903 Kolk, A.E. van der, 12-07-1908 Kolk-Bouwens, C. van der, 24-03-1915 Kolk-Kremer, J.G.C. van der, 15-02-1892 Kolk-Molenaar, M.W. van der, 03-03-1889 Kolk-Petzke, A.A.C. van der, 15-04-1886 Kollewijn-Aveling, J.S, 19-03-1913 Kollewijn-Petersen, S.W.J, 28-03-1891 Kolman-de Villeneuve la Collette, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Kolmus, V.T, 16-02-1906 Kolmus, Kolmus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

3429 4425 4426 4428 4427 4429 4430 4431 4432 4433 4440 4441 4442 4443

Kolsté-Macgillavry, R. te, 21-08-1888 Kolster-van Minos, Kommer, E.H.E.F, 07-06-1904 Kommer, H. van, 09-01-1896 Kommer, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kommer-Kraaijenbrink, M.C, 24-07-1902 König, H.T, 29-11-1914 König, P, 27-03-1913 König, König-Snabiljé, H.W, 02-10-1911 Konijnenberg, A, 25-08-1887 Konijnenburg, C, 24-04-1900 Konijnenburg, C, 24-04-1900 Konijnenburg, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4434 4437

Köning, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Koning-de Roode, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

4435 4438 4439 4436 4444 4445

Koning-Hubner, de, Koning-Soemirah, S, 01-06-1902 Koning-Tatting, J.W. de, 15-01-1898 Koning-van der Most, E, 08-06-1905 Kooderings-Clemens, V.C, 16-02-1902 Kooge, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4446 4447 4448 4449 4450 7440

Kooi, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kooiman-Derks, M, 30-11-1909 Kooistra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Kooistra-Fretscher, M, 28-10-1907 Kool van Langenberghe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Kool,

151

152

Pelita

7440 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458

Kool, Koolhaas Revers-Smit, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Koolhoven-Pesters, A.A.M, 24-08-1905 Koolstra, A, 17-11-1911 Koolstra-Ronkes, L.E, 10-09-1914 Koolwijk-Kerkhof, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Koonen-Wijnekes, A, 03-03-1881 Koopman-Dirksen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Koopman-Jak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4468 4466 4467 4469 4470

Koopmans, A, 22-04-1902 Koops, A.C, 09-03-1903 Koord, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Kooren-Bouwman, M, 05-05-1898 Koornwinder-Hespe, C.G, 04-08-1893 Koot, A.C, 04-10-1901, pak Koot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

Kooten-Remmerswaal, M.M.A.W. van, 22-11-1905 Koot-Roessel, A.M.S, 16-06-1910 Koot-Willemsen, J.L, 23-07-1901 Koper, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Koper, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

4471 4472 4473 4474 7950 4475

Koppel, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Koppelle, J, 11-05-1887 Koppies, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kops, D.I, 17-07-1906 Kops, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kops, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4486

Kops-Dezentjé, 05-09=1905 Kops-Kops, C, 14-02-1875 Kops-Samirih, 15-05-1890 Kordelaar-Wijker, A.M.J. van, 31-07-1910 Koremann, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Korn, P.O, 28-05-1902 Korndörffer-Mulder, A.J, 09-02-1899 Kornmann-Koewé, 17-07-1898 Kors, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Kortekaas-Beyerink, F.S, 03-05-1896 Kortenschijl-de Klerk, S, 03-06-1901

2.19.219

2.19.219

Pelita

4487 4488 4489 4490 4492

Korthals, T, 29-07-1895 Kortman-Hallatu, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Kortum, K.L, 06-07-1908 Korver, J.W, 18-11-1910 Korver-de Kruif, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

4491 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4502 4500

Korver-de la Fonteyne, S.H, 13-03-1887 Korver-Rietveld, C.E, 17-04-1901 Kosian-Morpey, A.F.F, 17-06-1901 Kossen, H.J, 07-04-1899 Kossman-van der Hoop, M.C, 23-10-1902 Koster, D, 21-01-1906 Koster, D, 26-01-1901 Koster, F.A, 16-10-1906 Koster, J, 10-06-1912 Koster, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

4501 4503 4506 4504 4505 4508 4507 4509 4510 4511 4513 4512

Koster, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Koster-Davids, S, 24-08-1885 Koster-de Vries, H.K, 30-04-1905 Koster-Haenelt, J.A.D, 28-02-1890 Koster-Heidel, M.A, 02-11-1908 Koudijs-Kempers, H.S.J, 27-01-1902 Koudstaal-Labrijn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Kouffeld, A.G, 09-03-1905 Koullen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

Kousbroek-van der Stelt, J, 08-04-1907 Kouthoofd, H.C, 21-04-1887 Kouthoofd, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

4514 4515 4516 4517

Kouwen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Kouwenhoven-Leyssenaar, C.J, 20-08-1895 Koymans-de Vincourt, H.J, 18-03-1890 Kraag, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

4518 4520

Kraak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Kraanen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

4520 4520

Kraanen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Kraanen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

4519 4521 4522

Kraan-Willems, H, 29-12-1913 Kraay, A.A. de, 05-06-1909 Kraay, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

153

154

Pelita

4523 4524 4525 4526 4527

Krachun Ott, E.A, 28-05-1892 Krachun Ott, J, 28-05-1880 Krachun Ott, O.R, 07-05-1891 Kraëff-Schepakin, A.A, 01-11-1897 Krafft, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

4528 4529 4530 4531 4533 4532 4534 4535

Krahmer, D.T.Q, 04-04-1893 Krajenbrink, A.M, 16-06-1895 Krajenbrink-Benna, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Krajenbrink-de Bruin, K.N, 27-03-1903 Kraker, J.C. de, 09-08-1908 Krak-van der Heyde, C.H.S, 01-07-1912 Kramer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Kramer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4535 4535

Kramer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kramer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4536 4537 4538 4539 4540 4540

Kramer-Fos, O.K, 13-09-1911 Krancher-Mooijen, C.E, 26-08-1887 Kranenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Kranenburg-Brokopf, H.W, 15-10-1906 Kranendonk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Kranendonk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4555 4549 6425 4548 4550 4551 4553 4552 4554 4556 4557

Krans-Liem Pek Giok, P, 20-05-1906 Kras, M, 11-12-1915 Kraven-Muhlbaum, C.J.M, 18-03-1896 Kreecke-Mauer, 12-01-1887 Kreekel, R.R, 09-02-1900 Kreetz-Koppers, M.H.C.M, 24-09-1911 Kregeler-Damwijk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kreijtz-Tjio, O.N, 27-03-1908 Kremers-Gulpers, M.J, 25-04-1904 Kremer-van Stralendorff, M.C.G, 17-10-1895 Kremer-van Stralendorff, M.C.G, 17-10-1895 Kreuger-Zitter, A.P, 11-04-1898 Kreuseler-van Hasselt, J.G, 25-09-1898 Krevel, J.M. van, 22-05-1911 Krevel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Kreveld-van Wien, R. van, 03-05-1901 Kriegenbergh, J. von, 12-02-1902 Kriegenbergh, von, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

4558

Kriegenbergh-Jourdin, Z. von, 09-11-1892

2.19.219

2.19.219

Pelita

4560

Kriegenbergh-Painem, von. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4559 4561 4562 4564 4563 4617 4616 4601 4603 4604 4605 4608 4602 4606

Kriegenbergh-van Lingen, M.E. von, 18-07-1895, pak Krieger-Huwaë, W, 11-01-1894 Krieke, S. van der, 15-04-1904 Krieken, J.S.C. van, 30-10-1879 Krieken, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Krijgsman van Spangenberg, W.J, 07-10-1893 Krijgsman van Spangenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Krijgsman, A, 08-06-1912 Krijgsman, H.W.E, 18-05-1911 Krijgsman, I.E, 20-12-1896 Krijgsman, K, 17-05-1907 Krijgsman, V.E, 23-02-1886 Krijgsman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Krijgsman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4607 4610 4611 4612

Krijgsman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Krijgsman-Gieseke, H.M, 02-10-1893 Krijgsman-Martiah binti Mardjaki. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Krijgsman-Saeman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

4613 4614

Krijgsman-Stonebrink, J.H.M, 27-05-1894 Krijgsman-Stuip, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

4609 4615 4618 4619 4620 4565 4567 4568 4569 4570 4566 4571

Krijgsman-van den Bron, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Krijgsman-Vieberink, C.J, 17-07-1906 Krijnen,, pak Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Krijnen-Bouwman, A.J, 26-01-1907 Krijthe, N, 10-04-1894 Kristel-Siwy, J.F, 05-10-1905 Kroese, J.C, 13-08-1914 Kroese-Marcar, A, 06-10-1913 Kroese-Reyn, A.R, 03-03-1892 Kroese-Voogd, J.C, 28-04-1908 Kroes-Klerks, J.H.M, 27-08-1891 Kroeze, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4572 4573 4574 4576 4575 4577

Krol, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Krol-Langboom, M.C, 09-12-1894 Krol-van Taalingen, F.A, 10-06-1894 Kromme, J.E, 23-12-1900 Krom-van den Berg, M, 01-03-1909 Krook van Harpen-Evers, J.G, 08-09-1906

155

156

Pelita

5586

Kroon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

4578 4580

Kroon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kroonenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

4579 4581 4582 4583

Kroon-Kaimah, E, 06-04-1882 Kropholler, C.P, 24-12-1893 Krüger-van Rest, C.M.M, 12-04-1901 Kruif, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

4583 4583

Kruif, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Kruif, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

4583 4594 4597 4598 4599 4584

Kruif, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Kruijf-Rekelhof, H.A. de, 16-02-1914 Kruijsdijk-Boon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kruijswijk, D.W, 12-07-1898 Kruijt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kruimel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4585 4586 4588 4589 4587 4592 4590 4590

Kruitbos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Kruithof-Martherus, J.M, 22-05-1900 Kruk, A.F, 23-02-1901 Kruk, B, 05-11-1908 Kruk, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Krul, R.F, 13-08-1901 Krul, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Krul, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

4591 4593 4596 4595 4600 4621 4623 4622

Krul, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kruls-Schulze, M.M, 25-08-1903 Kruysboom-Kakiay, A.A, 16-09-1906 Kruys-Schulze, Q, 27-10-1913 Kruyt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Kubbe, G.D, 20-05-1892 Kudding, W.H, 18-07-1901 Kudding, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

4624 4625 4626 4627

Kudding-Lettinga, M.G, 16-06-1881 Kuen-van de Pal, H/, 10-06-1904 Kühnen-Manduapessy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kühnen-Timmer, H.M, 28-06-1900

2.19.219

2.19.219

Pelita

4628 4655 4656 4657 4658 4662 4629 4630 4631

Kuhuwael, K.L.F, 15-08-1901 Kuijk, H.M. van, 09-09-1912 Kuijken-Milke, F.A.L, 01-06-1904 Kuijlaars, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Kuijp, W.M, 27-05-1895 Kuijten-Priems, A.B.M, 09-04-1915 Kuik-van Zetten, J.J. van, 18-06-1894 Kuilenburg-van Kuilenburg, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Kuiper, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

4632 4633 4634 4635 4637 4636

Kuiper, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Kuiper-de Boef, A, 24-01-1902 Kuiper-Leenstra, E, 15-10-1912 Kuiper-Loth, C.M, 10-03-1899 Kuipers, J. L, 06-01-1901 Kuipers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

4638 4639

Kuipers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Kuipers-Koeners, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 4648 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4660 4659 4661 4663 4664 4665 4666

Kuipers-Paulus, M.T.E, 26-10-1900 Kulker, G.J, 20-12-1907 Küller-Schoevers, C, 21-09-1903 Kummer-Sluyters, L.A.M, 12-01-1899 Kunst, N, 10-10-1915 Kunst-Fredriks, C.P, 06-08-1891 Kunstt, C.F, 02-11-1901 Kunstt, J.H, 28-12-1907 Kunstt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kunz-Lütz, M, 09-07-1907 Kussy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Kust, R.H. van de, 13-06-1895 Kutsche-Hoppe, C.H, 07-07-1885 Kuuhl, L.J, 19-10-1896 Kuyk, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kuyper, L, 12-09-1914 Kuyp-Kuyp, W.E, 03-03-1879 Kuys, M, 31-08-1890 Kwadjo, A, 27-02-1887 Kwast-Martherus, L.A.M, 14-02-1894 Kwast-van Veen, C, 15-09-1904 Kwee San Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

4667 4668

Kwik-Goh Koempel Nio, P, 23-04-1908 Kyaadoe-Rantie, R.G, 31-10-1891

157

158

Pelita

4669 4671 4670 4671 4672 4675 4673 4674 4676 4677 4678 4679 4680

Laan, J. van der, 20-02-1899 Laan, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Laan, van der, Laan, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Laan-Koelemeij, B.C. van der, 15-10-1909 Laanstra, H, 09-10-1895 Laan-van Vleuten, S.M. van der, 07-03-1885 Laan-Westerhoffsels, A.A. van der, 08-05-1906 Laar, D. van, 22-04-1877 Laar, W. van, 27-04-1912 Laar-Arends, L.J. van, 10-11-1881 Laban, H.L, 18-10-1900 Labrijn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

4681 4682 4683 4684 4685 4686

Labrijn-van Motman, A.V.J, 25-09-1914 Ladage, A.L, 19-03-1913 Lafontaine-Augusteijns, A.W, 05-02-1899 Lagendijk, A, 08-03-1891 Lagewaart, S.M, 06-09-1894 Lakatua, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

4687 4688 3505 4689 4690 4691

Lalu, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Lamaar-Verweij, A.L.L. de, 11-11-1897 Lambek-Radim, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lambert-Johan, H.W.T.F, 30-03-1904 Lambertus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Lambertus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

4694 4692 4693 4695 4696 4697 4698 4706 4699 4701 4702 4700 4703 4704 4705 4709 4710

Lameijer, S, 25-12-1896 Lameree-van Rijswoud, M.E, 29-03-1910 Lamers-Eerdmans, L.B, 18-04-1888 Lamie-Schaafsma, M.H, 03-07-1898 Lammerding-Davies, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Lammerding-Leidelmeyer, J.E, 09-11-1901 Lammerding-Winzen, Lammers Lisnet-de Rooy, L.C, 23-12-1898 Lammers, A.H.E, 16-08-1907 Lammers, E.A, 24-08-1893 Lammers, J, 11-10-1899 Lammers, Lammers-Huhnholz, L.M, 11-05-1900 Lammers-Kopp, S, 22-04-1882 Lammers-Steenkamp, H, 18-12-1893 Lammerts van Bueren, E.M, 20-12-1902 Lammerts van Bueren, J, 27-05-1908

2.19.219

2.19.219

Pelita

4707 4708 4711 4713 4712 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4721 4720

Lammerts, H.J, 14-06-1911 Lammerts-Magnée, E.J.M, 01-12-1915 Lamotte-Bodoux, L. de, 10-11-1898 Lampah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Lamp-Brandt Corstius, J.P.M, 06-07-1906 Lampe-Ratiman, R, 20-02-1910 Lamsfus-Brassinga, E, 01-03-1901 Lamslag, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lamslag-Gérin, C, 28-06-1894 Landini-Krans, E.S, 25-03-1898 Landman, A.J, 04-12-1901 Landman, M.L, 03-03-1905 Landman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 4730 4731 4734 4735

Landman-Goedhart, E.V.C, 23-04-1882 Landouw-Raat, H.E.C, 02-01-1908 Landré, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Landré-Peterse, A.G, 18-10-1889 Landzaat, D.J, 02-04-1891 Landzaat-Verbaarschot, W, 28-05-1897 Lang, E.F, 09-06-1905 Lang, G, 28-01-1902 Lang, J. de, 04-12-1905 Lang, W, 02-03-1912 Lange, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Lange, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4736 4738 4739 4732 4741 4742 4740 4744 4745 4746 4743 4747 4737 4748 4733 4749 4750 4751

Lange, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Langeberg, C.J, 04-01-1899 Langeberg-Siahaya, P.C, 30-09-1907 Lang-Eijkelenboom, L, 18-10-1909 Langen, G.F, 13-01-1900 Langen, M.G, 29-02-1888 Langen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Langenberg, E, 04-07-1898 Langenberg, H.T.H, 20-01-1900 Langenberg, T, 16-11-1911 Langen-Bouman, F.E. van, 26-01-1909 Langeraar-Dederichs, E.J, 05-09-1898 Lange-van Leeuwen, G.G. de, 24-08-1909 Langevoort, E, 08-06-1894 Lang-Ponder, J. de, 15-07-1914 Lannee de Betrancourt-Nauta, E, 10-05-1904 Lannoy, L.D.C. de, 09-08-1912 Lannoy-Anthonysz, E. de, 30-11-1886

159

160

Pelita

4752 4754 4756 4753 4755

Lans, B, 10-03-1898 Lans, N, 21-03-1910 Lans, S, 12-06-1906 Lans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Lans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4757 4758 4759 4760

Lans-Bruno, A.P, 17-06-1908 Lanser, F, 16-07-1886 Lantang-de Groot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lantang-Portier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

4762 4761

Lanting, W.G, 08-10-1902 Lanting, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

4763 4764 4765 4767 4766 4769

Lanting-Toby, B, 19-09-1902 Lanzing-Bauer, W.L, 07-08-1890 Lap-Beerman, J.A, 22-10-1904 Lapré, C.G.A, 08-06-1898 Lapré, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Lapré, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

4770 4771 4768 4772

Lapré-Bendeler, E.F, 10-10-1903 Lapré-Jansen, H.B, 22-05-1910 Lapré-Zomers, F, 26-10-1903 Lasar-van der Meer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

4773 4774

Laseur, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Lassay, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4776 4775 4777 4778 4779 4780 4781 4782 4783 4784 4785 4786 4787 4788

Lassay-Ines, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Lassay-Schram, E.E, 07-08-1915 Last, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Last-Bruin, P, 25-03-1908 Lastdrager-Timmerman, H.C, 30-01-1895 Latenstein van Voorst, J.J, 15-10-1908 Latif, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Latoeperissa, A.F, 14-04-1906 Latul-Lilipaly, D.F, 03-01-1907 Latupeirissa-Stobberingh, C.H, 12-05-1903 Latuperissa, A.L, 07-12-1895 Latuperissa-Manuputty, E, 23-03-1907 Lau-de Bruin, J.H. la, 23-09-1896 Laurens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4789

Laurens,

2.19.219

2.19.219

Pelita

4790 4791 4792 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Laurens-Brobbel Dorsman, H.C, 19-05-1912 Laurens-Donck, P.H, 18-02-1910 Laureys, B.C, 07-04-1912 Lavaletta-Weise, A.L.W. de, 16-12-1900 Lawa, J.M, 01-12-1896 Lawa-van Straalen, F.A, 15-03-1907 Lawick van Pabst, P.C.F.W. van, 06-02-1879 Lawick van Pabst, W.S.L. van, 11-08-1894 Lawson, M, 26-10-1909 Lazar, M, 07-12-1908 Lazare, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4800 4801

Lazare, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lazare, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

4802 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 4810 4811 4814 4815 4812 4813 4816 4817 4819 4818

Lazare-Bindeman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Lazare-Klasing, J, 12-06-1905 Lazaron-Hovius, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Leau, E.W.J. de, 23-05-1903 Leau-Coorengel, M. de, 22-12-1897 Lebbe, C.A.C, 06-05-1907 Lebrijn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ledebür, W.L, 12-06-1911 Lee, G.H.J. van der, 08-01-1903 Lee, J.F. van der, 06-02-1904 Leedebuur, C, 04-10-1890 Leedekerken, P.J, 03-04-1884 Lee-Klerk, van der, Lee-Koster, H.C. van de, 02-03-1911 Leemans, T.J, 08-06-1904 Leemker-van Egmond, A.M.A, 31-12-1914 Leendertz, D.M, 13-05-1898 Leen-Hazenkamp, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 4829 4830 4831 4832

Leepel, P.A, 20-06-1914 Leepel-Geway, S, 13-06-1903 Leerdam-Dullaert, M.C. van, 06-04-1883 Leersum-van 't Hoff, H.M.A. van, 22-01-1901 Leertouwer-de Rooy, E.F, 14-02-1911 Leest-Ave, M.A. van der, 21-09-1907 Leeuw-Botellho, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Leeuwe, W.S, 24-04-1906 Leeuwe-Carels, M.V. de, 17-01-1893 Leeuwen, A. van, 17-03-1905 Leeuwen, J.J. van, 18-08-1889

161

162

Pelita

4833 4835 4834

Leeuwen, M.H. van, 19-06-1890 Leeuwen, W.G.J. van, 10-03-1895 Leeuwen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

4836 4843

Leeuwen-Beer, M.G. van, 12-05-1898 Leeuwenberg-van Steenbergen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4837 4838 4839 4840 4841 4842

Leeuwen-Gunsch, G.C.H. van, 27-03-1895 Leeuwen-Ruygrok, M.A. van, 23-07-1889 Leeuwen-Saimah, M. van, 31-12-1899 Leeuwen-Tutuarima, A.F. van, 16-01-1898 Leeuwen-van Vliet, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Leeuwen-Winodrono (Dinkam), van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4844 4827 4828 4845 4846 4847 4848 4849 4850 4851

Leeuwestein-van den Heuvel, M, 22-11-1898 Leeuw-Miah, M. de, 02-06-1905 Leeuw-Wille, H.M.M.A. van der, 08-11-1902 Lefeber, H.F, 18-07-1891 Lefébre, J.H, 22-01-1893 Lefébre-van Hoven, W.H.L, 11-11-1903 Lefébre-van Rossen, J.W, 31-10-1898 Lefeu-Klok, A, 25-02-1906 Lefeu-Sagei, T, 23-09-1907 Lefrandt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

4852 4856

Legemate-Buitenkamp, J, 21-04-1906 Leidelmeijer-Leander, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4857 4853 4854 4855 4908 4909 4913 4912 4915 4917 4918 4859

Leidelmeijer-Manopo, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Leidelmeijer-van den Berg, J.W.C.S, 20-12-1893 Leidelmeyer-Coolen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Leidelmeyer-Klaassen, O.E, 02-06-1904 Leijdekkers-Jacobs, A.W, 14-11-1908 Leijden, H.R.A.J. van, 08-04-1895 Leijendekker, Leijen-Happee, C.H, 30-11-1898 Leijssius, T.W, 20-11-1897 Leijte, G, 22-05-1915 Leijting, H.C, 15-05-1893 Lejeune-Erades, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4860 4861

Leleveld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Lelie, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

4865 4862 4863 4864

Lelijveld-Smit, E.G.W. van, 24-06-1912 Leliveld-Melis, LH.M.P, 01-12-1899 Leliveld-van Houten, H.J, 25-03-1881 Lely, J. van der, 27-10-1902

2.19.219

2.19.219

Pelita

4866

Lemaire, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 4874

Lemette, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Lemette-Pieters, A.M, 28-10-1907 Lemmen, H, 29-06-1895 Lemmens-Dersjant, M.E.F, 29-05-1914 Lems-Niemeijer, C.G, 31-05-1896 Lenders-Simons, H.L, 26-03-1889 Leng-Bumkens, I.C. de, 25-12-1912 Lennep, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4875 4876 4877 4878 4879 4882 4880 4881

Lennep-Burkens, J.C. van, 05-04-1907 Lennep-Sjarisah, 23-07-1909 Lenoir-Koek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lens-Keyner, T.N, 15-12-1910 Lenssen-Overhof, W, 07-01-1907 Lenting, J.C, 02-01-1897 Lenting, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Lenting, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

4883 4884

Lentze, E, 06-06-1890 Lentze, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

4885 4886

Lentze-Coorengel, E.A, 25-12-1911 Lepez-Neijs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

4887 4888 4889 4890

Lepinat, A.G, 19-04-1911 Lepinat, J.J, 05-01-1910 Lepit-Sippens, J.A.W, 15-10-1893 Leroy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4891 4892 4893 4895 4894 4896 4897 4898 4899 4900 4901 4902

Leroy-van Room, M, 10-01-1900 Lesant-Geng Ting Nio, 19-10-1910 Leslie Miller, J.J, 07-02-1886 Letsch, K.F, 28-01-1887 Letsch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Letteboer-Verbart, J, 29-12-1909 Leunen-Janssen, P.C, 12-08-1908 Leuv-Abarbanel, J. van de, 03-06-1898 Leuven-van Leuven, A.M. van, 17-08-1879 Levasier, P.A, 13-11-1880 Leverland, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Lewis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

4903 4904 4905

Lewis-Gersen, J.E.V, 10-05-1894 Ley, W. van der, 01-03-1897 Ley-aan de Kerk, M. van der, 29-09-1904

163

164

Pelita

4906 4858 4910 4911 4914 4916 4919

Ley-Baro, G. van der, 18-07-1894 Leyder, A.M.W, 21-08-1903 Leyder-Havenstroom, F.T, 18-04-1912 Leyder-Idzardi, F.M.I, 20-09-1899 Leyfeldt-Biljouw, A.M, 14-04-1905 Leyssius-van der Linde, C.H.J, 06-04-1915 Leyting, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

4907 4920 4921 4922 4923 4924

Ley-Tjhia, N.T, 10-04-1914 Lezer-Hes, A, 29-11-1886 Lian, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Libosan, H.A.J, 29-11-1899 Lichthelm-van der Valk, E.B, 04-05-1908 Lichtleitner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4925 4927

Liddle, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Lie Ping Wang-van Leeuwen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

4926 4928 4929 4930 4931 4932

Lie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Liebenstein-Daniels, J.P. von, 07-09-1907 Lieber, D, 04-04-1915 Liefheid, G, 03-07-1903 Liefland, M.A. van, 12-08-1908 Lieftink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

4932 4935

Lieftink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Liem A Koem-Dinem. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4933 4934

Liem, P.G, 22-10-1914 Liem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

4936 4937 4938 4939 4940 4941

Lienden, G.T. van der, 05-07-1912 Lier, M.B. van, 20-06-1908 Lier, S. van, 21-08-1895 Lieshout, R.J. van, 19-12-1915 Lieshout-Netscher, C.S. van, 25-07-1897 Lieshout-Reinders, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4943 4942

Liesker van Kesteren, P.W, 13-11-1908 Liesker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4945 4946 4947 4948

Ligten, E. van, 11-12-1901 Ligten, J.P. van, 17-04-1908 Ligten, R.C. van, 06-09-1910 Ligten-Meyjes, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4949 4950

Ligtermoet, A, 04-02-1886 Ligthart, A, 22-04-1909

2.19.219

2.19.219

Pelita

4951 4944 4952

Ligtmans-Breyman, G.B, 24-04-1905 Ligt-Verspoor, E.D. de, 24-12-1886 Ligtvoet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

5107 5108 5109 5110 4953 2590

Lijf, T.M.H. van, 20-08-1896 Lijon, N.A.F. de, 17-06-1908 Lijsse, A.F, 29-08-1907 Lijssen, N, 06-09-1909 Lim, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Limahelu-Engel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4954 4955 4956 4957

Lima-Prins, J.E. de, 28-08-1900 Limbosch-France, P.A, 23-07-1886 Linck-Kolle, N.E, 17-10-1903 Linde, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

4958 4957

Linde, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Linde, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

4958 4959 4960 4961

Linde, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Lindeboom, H.W, 02-09-1911 Lindeman, E.E, 14-10-1903 Lindeman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

4962 4963 4964 4965 4966 4967 4968 4969

Lindeman-van de Eerden, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Linden, A.P. van der, 30-11-1902 Linden, A.W. van de, 27-05-1897 Linden, F. van der, 21-04-1887 Linden-Andela, E.G.N. van der, 18-12-1904 Linden-Douglas, W. van der, 06-12-1904 Linden-Hendrikse, J.G. van der, 20-06-1893 Lindenhovius, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

5445 5445

Lindgreen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Lindgreen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

4970 4972 4971 4973 4974 4975

Lindhout-Neijman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ling, F.W.A. van, 10-08-1908 Ling, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Lingen, A.J.E. van, 11-05-1897 Lingen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lingen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

4976

Lingen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

165

166

Pelita

4977 4978 4979 4980 4981 4982 4983 4984 4985 4987 4986

Lingen-Johannes, A.A. van, 25-04-1907 Linnenbank, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Linning-de Vries, T, 16-07-1902 Lint, B, 11-08-1909 Linthorst-Lemon, H, 08-01-1892 Linthorst-Rijnders, W.J.J, 17-01-1909 Lintvelt, E.W, 31-01-1904 Lioni-Lazare, 20-08-1899 Lips-Hermine, M, 08-04-1894 Lissone, N.A.J.M, 01-07-1889 Lissone, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

4988 4989 4990 4991 4992 4993 4994 4995

List, M.G. van der, 15-02-1902 List-Médart, E.R.J, 25-03-1905 Lit, H.J.F, 01-04-1890 Lith, J.E. van, 29-06-1909 Lith-Scheld, C.F. van, 26-09-1885 Littmann D'adami Rey, C.J.M.D, 16-05-1906 Livain-Simon, H.W.L, 16-02-1901 Lizer, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

4997 4998 4999 4996 5000 5001 5002 5003

Lobato, R.J.T, 29-09-1901 Lobbes-Medema, H, 25-12-1912 Lobbezoo-Briët, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lob-van Parreeren, F.G, 31-05-1885 Lockhorst, R. A, 18-02-1889 Lodens, M.O.C, 10-07-1896 Loderichs-Stollé, M, 30-09-1910 Lodeweges-Smit, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5004 5005 5006 5007 5008 5009

Loermans-Waccarie, H.E, 21-06-1901 Lof-Bouwmeester, C, 22-04-1883 Loff-Ardesch, S, 09-06-1896 Logher, J.A, 02-05-1914 Lohmann-Schreuel, J.J, 18-02-1884 Lokhorst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

5010 5011

Lokker, J.C.A, 20-02-1882 Lolang, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5012 5013 5014 5015

Loman, H.C.M.C.P, 04-01-1875 Loman-Marshall, M, 10-12-1901 Lommen-Linssen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Londong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

5016 5018

Londong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Londt Schultz-Whitton, J, 27-09-1905

2.19.219

2.19.219

Pelita

5017 5019 5020

Londt, Long, M.R. du, 19-12-1892 Long-Fransz, du. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5021 5022 5023 5024

Lonkhuyzen, H.W. van, 22-03-1908 Lontho-Stavers, F.A, 31-10-1901 Loo-Consten, T.H. van, 12-02-1913 Loog-Minah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5025 5026 5027 5028 5029 5030 5032 5031 5035 5033

Lookman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Loomans, A.F.M, 04-02-1895 Loomeijer-Thieme, L.E, 01-06-1908 Loon, C. van, 25-12-1910 Loon, F.H. van, 18-07-1908 Loon, R.E. van der, 05-07-1896 Loon-de Hoog, P.C.A.C. van, 11-10-1885 Loon-Holland, A. van, 09-08-1887 Loonhuis-Hoogeboom, M, 26-06-1910 Loon-Munster, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5034 5036 5037 5038

Loon-Sommerauer, S. van, 22-12-1907 Lootsma-Miedema, M, 13-03-1902 Looze-Boy, H.M.A.I. de, 08-10-1898 Lopies, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

5039 5040 5041 5042

Loppé-Simon, J.W, 08-08-1900 Lorjé, A, 27-04-1901 Lorjé, E.J, 19-03-1895 Loth, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

5043 5044 5045 5046 5047 5048

Loth-Haan, C, 04-09-1912 Loth-Kuyp, J.L, 06-11-1900 Lotman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Lotman-Hoekstra, Lotz, Louhenapessy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

5049 5050

Louhenapessy-Ong, A, 15-07-1905 Louis-Marsiem. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5051 5053 5054 5052 5055 5056 5057 5058

Loupias, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Louwaars, A, 26-02-1913 Louwaars, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Louw-Schmitt, H.G. de, 23-12-1915 Lovius, W.D, 30-05-1903 Loze, G, 14-11-1901 Lubach, W.K, 29-12-1908 Lubach-Krap, J.E, 14-04-1912

167

168

Pelita

5059 5060 5061

Lubbe-Bakker, G.J, 15-10-1911 Lubbers-Schoenmakers, CJ.M, 13-05-1893 Lubbert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

5061 5062

Lubbert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Lübeck-Hulsenboom, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

5063 5064 5065 5068 5069 5070 5066 5067

Lübeck-Ungerer, B, 21-06-1911 Luber, W, 24-12-1894 Lublink Weddik-Rhemrev, A.A, 15-08-1908 Lucardie, G.W.F, 03-12-1903 Lucardie, J.C.P, 30-06-1895 Lucardie, R, 09-01-1915 Lucardie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Lucardie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

5071 5072 5073 5074 5075 5076 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 4510 4510

Lucas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lucas-Ottow, H.M, 03-03-1900 Luchs, U.M, 11-05-1905 Luchtmans, L.A, 20-03-1910 Luders-Paulus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Luderus-Boshoven, J, 04-11-1893 Lufting-Scholte, M, 05-03-1907 Lugten-Florentius, E, 15-08-1909 Lugten-Pakaila, C, 15-10-1905 Luikens-van der Torren, M.O, 24-10-1909 Luitjes-de Vries, A, 13-03-1908 Lukassen-Manuel, A, 02-04-1907 Lukey-Musch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Luksenburg-Teunissen, W.J, 25-09-1894 Lumaindong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

Lumaindong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

4510 4510

Lumaindong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

Lumaindong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2051

5085 5086 5087 5088 5089 5090

Lumanauw-Weydemuller, A, 06-04-1896 Lunbeck, D.J, 29-07-1899 Lunel-Oei, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Luntungan-Dsulud, M, 16-05-1894 Lupgens-van Sittert, M.A, 20-11-1911 Lüschen-Geertsema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5091

Lutke Schipholt, G.H.W, 25-07-1899

2.19.219

2.19.219

Pelita

5093 5094 5092

Lutter, H.G, 28-01-1912 Lutter, O.R, 19-06-1903 Lutter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

5095 5098 5097 5099 5096 5100 5102 5101 5103 5104

Luttmer-Hilarius, J.K, 05-04-1909 Lützow, F.A. von, 16-08-1904 Lützow, von, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Lutzow-Slobbe, J. van, 20-10-1910 Lutz-Winter, R.F, 19-02-1893 Luyk-Beekman, D.C. van, 04-08-1903 Luyke-Pieters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Luyk-Lapré, M.E. van, 30-01-1889 Luyn-Lammeree, C.E. van, 30-05-1897 Luyt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

5105 5106

Luyt-de Angst, C.A, 31-12-1898 Lybaart-Botner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

5111 5113 5112 5114 5116 5117

Maagdelijn-Nibbeling, J, 17-12-1906 Maagdenberg, F, 08-11-1902 Maagdenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Maagdenberg-Schültze, M, 26-03-1876 Maandag-Linah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Maandag-Rhemrev, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

5115 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5127 5125 5124

Maandag-van den Berg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Maanen-Martel, C.L. van, 19-10-1900 Maarhuis, Maarleveld-de Kievit, H, 03-06-1912 Maarseveen, H.C.L. van, 30-12-1910 Maarseveen, H.J. van, 19-12-1915 Maarseveen-Souisa, P.P.C, 15-10-1900 Maas Geesteranus-de Haas, W, 01-10-1911 Maas, J.C, 28-07-1905 Maas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

5126 5128 5129 5131 5132 5133

Maas-Arnold, H, 19-03-1903 Maassen, Maatjes, J.G, 17-05-1895 Macaré, F, 23-07-1891 Macaré-Hagedoorn, M.M, 19-01-1888 Macaré-Hartelust, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

5134 5130 5135

Macaré-Lange, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Macaré-Malasch, J.C, 10-08-1900 Macgillavry, A.L, 24-08-1905

169

170

Pelita

5136

Macgillavry, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

5137 5138

Macgillavry-Lolang, A, 19-06-1907 Macgillavry-Phimphan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5139 5140

Macgillavry-van Zeyl, M.M, 19-07-1880 Machsoes-Riswick, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5141 5142

Mackay-Laurens, M.W, 16-09-1884 Mackee, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

5143 5144 5145 5146 5147 5148

Mackenzie-Woesthoff, E.E, 10-03-1904 Maclaine Pont, H, 21-06-1884 Macville, T, 06-08-1898 Made-Hütten, M.M. van der, 13-12-1902 Madjid, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Maessen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

5149 5150 5151 5152

Mager, E.M, 24-03-1900 Magermans-Mekel, M, 01-11-1903 Mahieu-Barkmeijer, M.A, 12-03-1905 Mahieu-Haver, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5153 5154 5155 5156

Mahieu-van der Els, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Mahieu-Voorduin, S, 24-05-1871 Mahler-Appel, C.M, 06-12-1911 Maidman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

5157 5158

Maidman-Sim, J.N, 01-02-1911 Mailissa, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

5159 5160

Maingay-Kugel, M, 02-11-1910 Maitimo, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 5171 5173

Maitimo-Lapré, V.G, 08-10-1914 Majoor, H.A, 06-01-1903 Majoor, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Makatita-Kessler, M.F, 29-11-1887 Maks, J.A, 13-04-1900 Malaihollo, E.D.H, 14-09-1906 Malasch-Loupias, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Malcorps-de Jong, C, 17-04-1903 Male, A. van, 03-09-1884 Man, A.I.G. de, 22-03-1904 Man, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Manders, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5182 5183 5172 5184 5185

Manders-van der Steen, 31-01-1901 Mangindaän-Merckx, F.H, 29-06-1902 Manikus-Djani, 06-06-1906 Mann, G, 01-07-1909 Mann-Geul, E, 29-05-1899 Manorek, M, 04-01-1912 Manson, S.L, 02-05-1887 Mansoor, D, 27-07-1897 Mansveld-Titaly, D.W, 03-09-1878 Mansvelt Beck, E.A, 02-02-1902 Man-Theeders, J. de, 04-05-1907 Manuel, E, 23-07-1887 Manuel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

5186 5187 5188 5189 5190 5191 5192 5193 5194 5195

Manuel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Manuel-Zitter, M.C, 06-04-1915 Manuputy-Bloemhard, J, 12-10-1895 Manuputy-Leyting, C.I, 20-06-1906 Manusama-Scholtz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Maphar, E.H.W, 05-12-1890 Maquiné-Hildering, A.C, 03-01-1891 March, A.W, 18-02-1899 Marchelinus-Braun, O.R.I, 17-02-1896 Marckelbach-Jo, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

5196 5197

Marcks-Wichers, A, 01-08-1879 Marée, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

5198 5199 5200 5201 5202 5204 5203 5205

Marée, Mariën-van Rumpt, Mariouw-Senstius, A.C, 01-05-1880 Markusse, G.A.D, 11-04-1899 Marle-Ladage, H. van, 20-01-1896 Marlisa, C.O, 09-05-1885 Marlisa, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Mars, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

5206 5207 5208 5209 5210 5213 5214 5215 5212 5216

Marsman-Kropholler, C.E, 21-09-1895 Marsman-Sandbergen, D.A, 16-02-1895 Marten, F, 18-05-1905 Marten, J.A, 08-06-1903 Marten-Görs, Martens, E, 05-10-1882 Martens, J.H.R, 09-11-1897 Martens, L, 11-03-1881 Martens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Martens-Deeders,

171

172

Pelita

5211 5217 5218

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Marten-Severijn, Martens-Juch, R.M, 29-01-1891 Martes-Mainem. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5219 5220 5221 5222 5225 5223

Martherus, J.A, 18-03-1871 Martherus, T.A, 02-06-1893 Martherus-Goedbloed, J.F.A, 31-08-1899 Martherus-van Oost, H.M, 02-11-1895 Martijn-Kemering, J, 29-07-1910 Martin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5224 5226 5227 5228 5229 5230

Martono-Smittenaar, J, 02-07-1910 Marx, M.A, 28-12-1876 Masengi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Mashoud Prawiradipradja, R, 26-06-1904 Masius-Reisig, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Masquerier Hofland-Hoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

5231 5232

Mastenbroek, M. van, 12-11-1901 Mastrigt, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2063

5233 5234 5236 5235 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244

Matagora-d'Ancona, B.C.W, 17-11-1898 Matena-Neuteboom, C.J, 08-07-1899 Mathey van der Hoeven, F.W.A, 21-07-1903 Mathey, T.B, 14-09-1892 Mathies-Kiesewetter, J, 09-02-1882 Matray, B.L.A, 16-05-1914 Mattaar-Andries, S.M.S, 17-03-1904 Mattern-Woudsma, C.A, 21-02-1887 Matthey van de Hoeven-Weyermans, L.E, 06-01-1877 Matthijssen-Vogelsang, J.M.L, 22-10-1901 Matzen-Korteling, B, 21-04-1900 Mauer-Heijne, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5245 5246 5247 5248 5250 5251 5252 5253 5249 5254

Maul, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

Maulany, Maurits, A, 18-03-1907 May, J.G.M, 04-10-1894 Mayer, H, 03-06-1901 Mayer-de Ceuninck van Capelle, A.F, 05-08-1898 Mayer-Schüller, J.W.A, 10-07-1891 Mayer-Weiler, M.J, 20-07-1909 May-Hilling, C.P.A, 16-12-1896 Mazèl-Krammer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5255 5256

Mazijk, M.E. van, 12-09-1907 Mechelen-Hendrick, A, 06-09-1908

2.19.219

2.19.219

Pelita

5257 5258 5259 5260 5261 7974 5262

Medart-Goossens, M, 03-03-1891 Meddens-Wouda, R.V, 07-12-1891 Meelhuijsen, A.H, 31-05-1909 Meelhuijsen-Bittorff, E, 04-08-1903 Meelhuysen, D.F.W.A, 23-07-1904 Meelhuysen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2100

Meelhuysen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

7974 7974

Meelhuysen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2100

Meelhuysen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2100

5263 5264

Meelhuysen-Hartsteen, T.J, 17-01-1903 Meelhuyzen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5265 5266 5267 5268 5269 5272 5271 5270 5273 5274 5275 5276 5277 1339

Meelhuyzen-Courant, L.E, 24-01-1905 Meeng, F.H, 19-04-1903 Meeng-Boele, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Meeng-Sem, J.J.R, 09-06-1878 Meer, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Meerbeek-Floothuis, J.J.M, 14-08-1913, pak Meerbeek-van Beek, I.A, 29-03-1911 Meer-Brendel, B.F.J. van der, 16-11-1909 Meeren, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Meerten-de Hey, A.C.E. van, 24-10-1911 Meerwaldt-Nieuwenhuyzen, 30-11-1902 Meerwijk-Noeban, M, 18-05-1914 Mees, G, 02-09-1914 Meesters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

5278 5279

Meesters-Dien, 08-01-1902 Meeter-Betke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5280 5281 5282 5283 5285 5284 8293 5286 5287 5357

Meeuwen-Borghart, S.W.P. van, 17-07-1897 Meeuwissen, M, 10-05-1882 Meeuwsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Megchelse, D.A, 17-11-1906 Megens-Beers, L, 08-09-1904 Megen-van Hemert, H.J.A. van, 22-06-1885 Mehlbaum, M.E, 19-03-1880 Mehlbaum, R, 16-09-1901 Mehlbaum-Lubach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Meij van Gerwen, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

5358

Meijden-Isah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

173

174

Pelita

5359 5365 5368 5373 5374 5375 5288

Meijden-Pieters, H. L.E. van der, 03-05-1900 Meijer, H, 31-01-1903 Meijer, J, 24-04-1892 Meijer, P, 15-12-1894 Meijer, S, 04-01-1887 Meijer, W.R, 11-04-1894 Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

5361 5362

Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

5363 5364

Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

5366 5367

Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2090

5369 5370

Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

5371 5372

Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

5378 5379 5377 5380 5381 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5402 5388 5376 5403 5290 5291 5292

Meijer-Brugsma, R, 21-05-1907 Meijer-Canter Visscher, J.M, 09-07-1864 Meijer-de Bie, C.G, 25-02-1887 Meijer-Fontaine, M.J.E, 09-10-1885 Meijer-Freeth, R.J, 29-04-1914 Meijer-Heyman, T.J, 01-06-1902 Meijer-Kasriani, 02-01-1902 Meijer-Lindenbergh, C.D.L, 27-10-1906 Meijer-Macaré, V.C, 04-04-1905 Meijer-Martens. M.B.T, 25-05-1891 Meijer-Rudolfs, L.S, 25-09-1904 Meijers, A. N, 20-07-1895 Meijer-Stigters, A, 17-12-1899 Meijer-van den Berg, H.M.C, 23-02-1906 Meijjes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Meima, R, 12-09-1915 Meis, E.E.G, 27-11-1895 Meis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

5293 5294 5295 5296

Meister-Mentel, E.E, 17-07-1891 Mekern-Delcambre, M.A.B, 15-10-1913 Melger, C, 27-09-1908 Melger, F.W, 04-06-1904

2.19.219

2.19.219

Pelita

5297

Melger-de la Croix, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

5298 5299 5300 5301

Melger-Rühland, M.G, 25-03-1911 Mellaart-Petiet, W.H, 30-06-1892 Mellema-Kapteyn, T, 10-08-1900 Meloncelli-Cornets de Groot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5302 5304 5305 5303 5306 5307 5308 5310 5309 5313

Memelink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Mendes da Costa, J.C, 13-07-1907 Mendes da Costa, W, 09-08-1883 Mende-Scholten, D, 08-10-1915 Meng-Fraanje, R.J, 30-11-1914 Menick, F.G, 15-02-1907 Menick-Bikem, B, 06-06-1888 Mens, S.F.M, 05-07-1881 Mens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Mensink-Cornelisz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

5311 5312 5314 5315 5316 5317 5318 5319 5320 5321

Mens-Kolah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Mens-Pelle, J.C, 14-11-1891 Menting, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Menzo, P, 07-08-1892 Mercier-Elfring, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Merckens, C.J.G, 25-01-1901 Merckx, S.W, 05-10-1891 Mereboer-de Meulder, J, 28-08-1913 Mergart-de Brouwer, M.J.N, 15-02-1909 Merghart-Platt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5322 5324 5323 5325 5328 5327

Merkelbach, C.M, 03-04-1898 Merling Meijer-Soerjanan, Merling, W, 15-12-1892 Mertens, A.M, 24-04-1901 Mesker, W.O.G.C, 04-02-1885 Mesker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5329 5330 5331 5326 5332 5333

Mesker-Jackson, J.C, 17-05-1907 Meskes-Bruijn, J.D, 11-02-1900 Mesman-Oosthoek, A.L, 17-05-1889 Mes-Mes, D.A, 10-08-1912 Messak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Messchaert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5334 5335

Messchendorp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Metselaar,

175

176

Pelita

5336

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Metselaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

5337 5338 5339 5340

Metselaar-Lohn, P, 07-09-1902 Mettrop, C.M, 28-09-1905 Metzelaar-Tuynman, P.E, 14-12-1907 Meul, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

5342 5343 5344 5344

Meulders-van Pesch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Meulemans, C.L, 13-01-1911 Meulemans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Meulemans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

5344 5345 5348 5349 5350 5347 5346 5341 5351 5352 5354 5355 5353 5360 5390 5391 5395 5389

Meulemans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Meulen, G.J. van der, 09-10-1896 Meulenaarsgraf-Bolland, H.W. van, 16-06-1899 Meulenbroek, P, 10-04-1911 Meulenhoff-Prawiretoemidje, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Meulen-Odenthal, M. van der, 09-07-1915 Meulen-Sitters, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Meul-Tjian Nio, E.M. van der, 12-02-1913 Meurs-van Koopmans, F. van, 10-09-1892 Meurs-van Salk, E.J. van, 01-05-1904 Mey, C.W. van der, 18-03-1897 Mey, L. de, 01-09-1905 Mey, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Meyenfeldt-Beumer, M.P. von, 16-12-1897 Meyer, E.M.l, 26-04-1904 Meyer, F.J.G, 09-06-1901 Meyer, M.M, 13-11-1903 Meyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5394 5392

Meyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Meyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

5394 5393

Meyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Meyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5394 5398 5289 5400 5396 5397

Meyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Meyer-Dekker, L.W.J, 05-12-1901 Meyer-Noya, C.W, 26-10-1907 Meyer-Ribbers, C, 20-06-1908 Meyer-van Angelbeek, J.G, 16-08-1881 Meyer-van Chert, C, 28-11-1907

2.19.219

2.19.219

Pelita

5399 5401 5404 5356 5405

Meyer-van Geffen, M.P.G, 31-05-1890, pak Meyer-Wenniger, J.B, 19-01-1908 Meynne, E, 08-02-1911 Mey-Steinfort, T.J.. de, 03-07-1902 Michael, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

5407 5408

Michaël, A.C, 06-10-1894 Michaelis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

5406 5409 5410 5411 5412 5413

Michael-Koper, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Michel-Apfel, E.F.M, 27-11-1888 Michelhoff, W.H.J, 19-07-1908 Michels, A.C.P, 12-09-1905 Michels, C.J, 30-04-1911 Michielsen-Arends. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5414 5415 5416 5418 5417 5419 5420 5421 5422 5576 5577 5423

Michon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Micka-van Norde, H.E, 19-03-1903 Micola von Fürstenrecht-Salikem, D.S, 12-03-1914 Middeldorp, T.H.M, 15-12-1888 Middel-Duursma, S, 21-10-1912 Midderham, E.J.H, 13-10-1895 Middleton, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Middleton-Pietersen, J, 08-07-1915 Mierop, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Mijer-Eikenboom, L, 18-01-1906 Mijnders, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Millard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

5424 5425

Millard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Milt, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

5426 5427

Miltenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Miltenburg-Zijderveld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

5428 5429

Minah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Minde, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

1443 5430

Minde-Jonathans, L.M. van, 15-11-1889 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Minderhoud, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5431 5432 5433

Minderhoud-de Bont, Minne-de Boer, M. van, 28-02-1910 Minnema,

177

178

Pelita

5434 5435 5436

Miog-Schallig, N, 18-05-1902 Mirrer-Crawford, M.H, 26-07-1893 Misseyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5437 5438 5439 5440 5441 5442 5443 5444 5445 5451 5454 5453

Mist, L.H, 26-03-1895 Modoo, A, 22-08-1902 Moederschein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Moen-Valentijn, C.J, 21-11-1890 Moerdjiman, R.D.W.H, 31-10-1908 Moes, A, 15-03-1905 Mögelin-van der Zanden, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Mohr-Beversluis, C.C, 23-04-1901 Moïze de Chateleux, W.H, 20-04-1884 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Molemans-Frieser, J, 23-09-1875 Molenaar, P, 27-06-1908 Molenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

5455 5456 5457 5458 5452 5461 5459 5462 5463 5460 5447 5446 5448 5449 5450 5464

Molenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Molenaar-van Heeswijk, C.P.L, 12-05-1904 Molenkamp, W, 04-08-1888 Molenkamp-van der Minne, A.T, 12-04-1893 Molen-Ploos van Amstel, W.M. van der, 30-07-1896 Moll Schnitzler-Hesselaar, W.F, 26-03-1887 Moll, F.E, 23-11-1904 Molleman-Maas, J.G, 02-06-1895 Mollenaar, Moll-Lapré, J.C. van, 09-08-1914 Mol-Peterse, C. de, 25-09-1902 Mol-van de Bruggen, C.E, 28-03-1900 Mol-van der Steur, J.H, 08-12-1877 Mol-Verhoef, C.H, 24-12-1906 Mol-Zevenboom, L.E.A. van, 19-12-1886 Mondeel-Gerla, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

5465 5466

Mondt-Oey, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Monfils, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5467 5468 5469 5470 5471 5472

Monod de Froideville, C.L.F. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Monod de Froideville-Sandmann, P.G.M, 06-08-1910 Montanari-van Haren, G.J.H, 22-09-1909 Monté, J, 13-12-1897 Monteiro, K.J, 05-05-1908 Monteiro-Brodie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

5473

Monteiro-Montanari, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

5474 5475 5476 5477 5478 5479 5480

Montijn-van Dolder, A.B.L, 29-07-1889 Moojen, K.G, 07-05-1913 Moojen-de Boer, S.T, 19-05-1914 Moojen-Kasten, A.H, 13-02-1895 Moojen-Uktolseja, H.E, 11-02-1900 Mook, D.F, 31-08-1894 Moonen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

5484 5483

Moormann, J.M.E, 26-02-1887 Moormann, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

5485 5481 5482 5486

Moormann-de Visch Eijbergen, G.M, 11-03-1893 Moorman-van der Tol, H, 10-01-1900 Moorman-von Himmel zu Augisburg, A, 15-04-1900 Moosdijk, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

5487 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494

Moraux-de Vries, E, 18-08-1904 Moreau, Moreaux, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Morel, C.C.A, 10-04-1896 Morel, H.E, 12-04-1892 Morel-Edwards van Muyen, J.C, 17-03-1897 Morgenland-Tit, J.M.J, 23-11-1880 Morjan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

5495 5496

Morper-Masera, 06-06-1892 Morpey, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5497 5499

Morphey-Hessel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Morrees, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

5498 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5512 5510 5511

Morré-Heitinga, G.H.E, 08-12-1901 Morren, C, 17-12-1906 Moscou-de Ruyter, M, 01-12-1898 Mosselman, Mosselman-van Room, F.C, 29-11-1903 Mosseveld, F.T. van, 12-10-1915 Mostert, A.W, 30-05-1888 Mostert, J.C.C, 12-10-1889 Motman, A.F. van, 24-09-1909 Motman, J.T. van, 08-03-1876 Motta, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Mouthaan, W, 07-03-1915 Mouthaan, Mouthaan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5513 5514

Mouthaan-Arnold, M.H.E.E, 14-07-1905 Mouthaan-Hendriks, G, 02-02-1910

179

180

Pelita

5515 5516 5570 5571 5572 5517 5518 5520 5523 5519 5521

Muchall-Tobi, T.H.A, 12-03-1898 Muelhaus-Jansen, C.M, 22-04-1911 Muijen, M. van, 23-10-1892 Muijen-Chevallier, C. van, 07-02-1892 Muijen-Donkers, M. van, 26-04-1892 Muis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Muis-Blaak, M.A, 23-01-1895 Mulder, G.J.L, 12-02-1898 Mulder, P, 06-02-1895 Mulder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Mulder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5522 5524

Mulder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Mulder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5526 5527 5528 5529

Mulder-Coenraad, L.M, 15-05-1899 Mulder-Koeslag, A.E, 12-11-1903 Mulder-Meek, J.W.E, 18-07-1911 Mulder-Rouhard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5530 5531 5525 5533 5532 5534 5536 5538 5540 5543 5544 5537

Mulder-Soedira, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Mulder-Teerink, C, 27-07-1902 Mulder-van Buuren, J.C.J.M, 12-11-1900 Mulder-van Zwanenburg, G.A, 06-12-1909 Mulder-Volder, C.W.R, 04-03-1901 Mulié-Haholy, J, 14-10-1909 Muller, A.A, 12-02-1899 Muller, G.A, 18-03-1893 Muller, L.W, 15-09-1896 Muller, S, 04-05-1908 Muller, W, 11-07-1902 Muller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

5539 5541

Muller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Muller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

5542 5545

Muller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2046

Muller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

5547 5546

Müller, P.H.J, 18-03-1895, pak Müller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

5549 5548 5551 5550

Muller-de Graef, W.I, 19-03-1907 Muller-Felchlin, A.T, 12-07-1910 Muller-Sterckx, C, 21-01-1904 Muller-van Ham, J.E, 19-11-1913

2.19.219

2.19.219

Pelita

5552 5535 5553 5554 5556 5555 5557 5558 5560 5559 5561

Muller-Walpot, A.F.H, 01-06-1893 Mull-Klavert, M.E. van den, 13-05-1893 Mully-Ferdinandus, M, 06-04-1897 Munch, J, 24-08-1912 Munck Mortier-von Ende, A.E. de, 23-05-1915 Munck-Gerth van Wijk, E.H, 23-08-1897 Mündler-Werdmüller von Elgg, J.E, 13-09-1909 Munster, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Munster-Linn Nio, N. van, 07-05-1895 Munster-von Banniseht, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Musch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5562 5563 5564 5565

Musch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Musch-Coenraad, E, , 18-06-1901 Musch-Kroon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Muschner-Dinger, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5566 5567 5568 5569 5573 5574 5575 5578 5579 5580

Muschter-Ballot, L, 18-03-1879 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Muskens-Croes, M.F, 04-09-1902 Mutter, T.C, 06-05-1902 Mutter-Fremouw, E, 22-04-1909 Muylwijk, H. van, 25-10-1915 Muys-Ang San Nio, A, 01-02-1909 Muyzenberg-Kaehs, M. van den, 24-03-1885 Nadort-Wels, R, 15-03-1906 Naerssen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Naerssen-Riemvis, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

5581 5582

Nagel, Nagel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

5583 5584 5585 5586

Nagglas, E.F, 23-04-1907 Nagglas-Netten, J.P, 12-07-1912 Nagtegaal, J, 25-06-1888 Nagtegaal-Soedarno, M, 21-01-1904 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

5587 5588

Nahapiet-Benjamin, A.C.C, 15-02-1908 Nanere, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

5589 5590 5592 5591 5593 5594 5596

Nanlohij, H.C, 17-08-1904 Narold-Disco, A.P, 04-02-1898 Nathans, S.S, 27-12-1911 Nat-Wessel, W. van der, 13-03-1905 Naudin, M.J, 01-10-1895 Nauman-Bamberg, B.P, 20-10-1886 Naumann-Boekholt, A.A, 12-12-1897

181

182

Pelita

5595

Nauman-van Ligten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5597 5598 5599 5600 5601 5602 5603 5604 5629 5630 5631 5605 5606 5607 5608 3136

Nederlof, P, 21-08-1886 Neef, de, Neef-de Gruiter, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Neer-Drinhuyzen, M. van, 06-12-1912 Neervoort, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Neervoort-Evers, J.C, 20-01-1888 Nefkens-van Miert, M.A, 13-12-1896 Neihoff-de la Croix, A, 12-11-1904 Neijs, E.N.W, 26-09-1912 Neijs-Delsine, A, 08-05-1908 Neijs-Vermij, S, 22-01-1894 Neimann, L, 25-08-1880 Neimeier-Viser, W.G, 16-03-1906 Neiteler-Apfel, C, 30-06-1894 Neles-van Rooy, C.A.C, 12-12-1898 Nelissen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

5609 5610 5611 5612 5613 5614 5615 5616 5617 5618 5619 5620

Nelk, J.A, 27-07-1899 Nelk, L.R, 11-03-1901 Nering Bögel, L.A.E, 16-04-1882 Nering Bögel-Pool, J.H.M, 22-10-1900 Nes, J.W. van, 18-11-1892 Neter, G, 23-10-1883 Nettekoven, A.C, 06-06-1904 Nettekoven, J.A.C, 14-11-1900 Netto-Vallentijn, H.C, 19-09-1900 Neugebauer-Ten Haak, M, 28-10-1898 Neumann, C.D, 04-09-1899 Neumann, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

5621 5622

Neuvenheim-Meyboom, C.H, 23-06-1873 Neve, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

5623 5624 5626 5625

Neve-de Chauvigny de Blot, P.J. de, 28-02-1893 Neyman, J.F, 01-05-1909 Neyndorff, D.E.D, 07-09-1888 Neyndorff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

5627 5628 5633 5632

Neyndorff-Cramer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Neyndorff-Roelants, M.E.C, 27-09-1905 Neys, A.F, 29-03-1891 Neys, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

5634 5635

Ngeinem, 07-04-1900 Nibourg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

5636 5637 5638 5639 5640

Nichting-Voorthuijsen, N, 10-04-1892 Nicolaas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Nicolai, J.L, 11-06-1913 Nicolai-Jackson, H, 06-01-1905 Niederer-Hosten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5641 5642 5643 5644 5645 5646

Niehot, A, 18-05-1892 Nieland-Mioch, H.G. van, 15-02-1895 Niemeyer, W.T, 22-12-1898 Niemeyer-Schoneville, M.A.F, 20-10-1893 Nienhuis, G.H, 06-01-1906 Nienkemper-Damwijk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

5647 5648 5649 5650 5651 5652

Nierop, L. van, 26-03-1882 Niesen, J, 02-06-1907 Niessen, C, 28-03-1911 Niessen-Voll, A, 22-02-1903 Niet, A.W. de, 18-02-1914 Nieukoop, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

5653 5654 5655 5656 5657 5658

Nieuwburg, Nieuwenboom-Noending, C.C.C, 08-07-1897 Nieuwenburg, W.P. van, 18-11-1889 Nieuwenhof, A.L. van den, 19-01-1908 Nieuwenhof-de Mey, W.F.E. van den, 24-10-1905 Nieuwenhoven Helbach, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

5659 5660 5661 5662 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5672

Nieuwenhuis, C, 17-07-1892 Nieuwenhuis, Nieuwenhuis-Lambach, E, 01-09-1891 Nieuwenhuyzen-Jansen, M, 20-02-1894 Nieuwenkamp-Akringa, J.C.W, 15-08-1908 Nieuwenweg-Mulders, G, 01-08-1894 Nieuwkamp, G.A, 20-03-1907 Nieuwkerk-de Does, A.H, 27-04-1898 Nieuwkuijk-Couwenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Nieuwpoort-Asselman, J.F, 13-01-1908 Niewindt-Prommenschenckel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Niggebrugge, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

5671 5672

Niggebrugge, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Niggebrugge, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

5672 5670 5673 5733

Niggebrugge, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Nigg-Mully, A.W.J, 22-09-1891 Nijenhuis-Postuma, K.J.D, 01-04-1912 Nijgh, E.R, 11-04-1912

183

184

Pelita

5734 5735 5737 5738 5739 5736 5740 5741 5742 5674 5743 5744 5745 5746 5675

Nijhof, Nijhoff, H.M, 18-09-1901 Nijland, H.R.T, 25-03-1874 Nijland-Mancino, R, 01-07-1907 Nijman, J.G.J, 01-08-1915 Nijman-Kieftenbelt, J.B.H.H, 25-01-1900 Nijon-Reyns, W.J, 24-05-1894 Nijs, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Nijs-Jansen, E. de, 15-04-1895 Nijs-Kroes, M.A. de, 03-06-1892 Nijs-Rijken, I.P. de, 12-06-1913 Nijssen, L.A, 01-02-1906 Nijst-Bürer, M, 21-06-1886 Nijwenning-Veldman, B, 26-04-1910 Ninaber, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

5676 5677 5678 5679

Ninaber-Tribulawony, P.F, 30-05-1912 Nipperus-Bruynis, J, 22-07-1900 Nispen, D.A.L.K. van, 14-10-1897 Nitschmann-Latumeten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5680 5681 5682 5683 5684 5685 5686 5686

Nivelle, J.A. de, 07-10-1905 Nix, W.J, 23-04-1896 Nix-Beijer, E.H, 29-05-1912 Njio Kik Tjien, L.C, 14-10-1902 Njoo Lian Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Nobel, F.B.R, 15-08-1879 Nobel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Nobel-Artz, A, 11-06-1901 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

5687 5688 5689 5690 5691 5692

Nobels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Noble-de Mol, H.J.M. le, 28-11-1903 Noelanders-Hansen, T.M, 01-06-1895 Noen, G. van der, 16-12-1901 Nolen-Goldie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2081

Noll, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

5693 5694

Nollen-Jacobs, J, 27-01-1909 Nolten-Hanssen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

5695 5716 5717 5697 5698 5699

Nolten-Wagijem, W, 26-06-1880 Nooijen, C. van, 24-09-1890 Nooijen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Noordaa-van Daalen de Jel, M. van der, 21-11-1906 Noordam, M, 06-07-1897 Noordam-Roovers, C.C, 09-08-1909

2.19.219

2.19.219

Pelita

5700 5702 5701 5703 5704

Noordeloos, J.C, 25-05-1913 Noordhoek Hegt-van Dorp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Noordhoek-Kooij, 05-03-1892 Noordhoff-Lemmen, A, 20-02-1914 Noordhoorn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

5705 5706 5707 5709 5710 5696 5708 5711 5712 5713 5714 5715 5718 5719

Noordhoorn-Lie, J, 27-01-1908 Noordhoorn-Schutte, H, 28-02-1901 Noordhoorn-Trouerbach, M, 23-05-1889 Noordijk, F.H, 13-08-1896 Noordijk-van Haselen, J.J.L, 01-01-1891 Noord-Milhaldo, B, 07-03-1895 Noordt, W.E.S. van, 26-10-1908 Noorloos-Heimsoth, L.E, 19-02-1900 Noorman van der Dussen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Noort-Welter, C.E.T. van, 12-12-1898 Nooy, C.A, 05-06-1895 Nooy, H.F, 11-04-1892 Noppen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Noppert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5720 5721

Nort, F.E, 29-09-1896 Nortier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5722 5723 5724 5725

Nouhuys, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Nouwens, T.L.A, 23-11-1902 Nowack, N.E, 13-02-1911 Nowack-Engel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5726 5727

Noy-Niessen, A.A.E, 18-04-1908 Nuis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

5728 5730 5729 5731 5732 5747 5748 5749

Numans, H.M, 02-05-1914 Nuse, P.A, 18-06-1903 Nuse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Nützmann-van Don, L, 09-11-1902 Nuysink, H.G, 27-05-1915 O' Breen, E.L.M, 25-07-1909 Obermayer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Obschlager-Pijpers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

5750 5751 5752 5753

Ochten, A.C.H. van, 10-10-1889 Ockerse-Tideman, L.J, 01-10-1903, pak Odekerken, W.A, 16-08-1913 Odekerken-Krijgsman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

185

186

Pelita

5755 5754 5756

2.19.219

Odenthal, D, 13-07-1907 Odenthal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Oei Hong Kian, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

5757 5758 5759 5760

Oei-Nio, A, 20-08-1890 Oelsnitz-Ludwig, T.B.B. van den, 06-08-1903 Oest, A.M.F.M. van, 17-02-1906 Oest, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

5760 5761

Oest, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Oest, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

5760 5762 5763 5764 5765 5766 5769 5770 5767 5768 5771 5772 5773 5774 5775 5776

Oest, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Oesterman-Abraham, E, 15-03-1891 Oetgene van Waveren Pancras Clifford, P.A, 16-05-1893, pak Oetgens van Waveren Pancras Clifford-Fickel, 21-12-1912 Oetgens van Waveren Pancras Clifford-Friederich, A.G, 22-10-1873 Oever-Bevier, C. van den, 20-04-1899 Oeveren, J.H. van, 20-04-1898 Oeverhaus-Nemeth, T, 05-10-1900 Oever-Roeloff, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Oever-Valentijn, J.I. van den, 25-07-1905 Offerbeek-van Trappe, G, 12-08-1899 Offerman-de Bij, L.W.A, 12-10-1902 Offerman-du Pui, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Ohlenschlager-van Arcken, 19-12-1911 Oldenburger, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Oldenhof-Korver, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5777 5784

Oldhoff-van Dijk, W, 10-10-1895 Olijve, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

5780 5778

Olive, W, 14-07-1899 Olive, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

5779 5781 5782 5783 5785 5786 5787 5789

Olive, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Olive-Meijer, J.H, 09-07-1896 Olivier-Gissot, J.C, 05-12-1907 Oltmans-Soertijem, 05-03-1903 Ommen-Florentinus, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Ommen-Ort, C. van, 21-05-1902 Ommeren, J.W, 07-08-1912 Ong Swie Khiem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

2.19.219

Pelita

5788

Ong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

5790 5791

Onken, J, 23-06-1911 Onselen, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5792 5793

Onverzaagt-Weintré, S.E, 30-10-1890 Onwezen-Arnoldus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

5794 5822 5795 5796 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810

Oogjes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Ooijen-Numans, M. van, 02-10-1912 Ooms-Patty, A.J, 19-04-1908 Oonk-Leijting, J.C, 15-07-1911 Oord, A. van den, 05-11-1909 Oordt, P. van, 03-02-1910 Oorschot, J.F, 19-02-1906 Oorsouw, M. van, 01-03-1891 Oort, D. van, 16-02-1905 Oort-Berg, A. van, 02-01-1912 Oost, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Oostdijk-Stuip, C.C, 07-02-1906 Oosten, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Oostenbrink, J.J, 04-12-1892 Oostenbroek, J, 09-06-1903 Oostenbroek, W.M, 30-11-1900 Oostendorp, A.A.A.A.A, 31-10-1894 Oosterbaan-Kraal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818

Oosterhof, K, 27-01-1893 Oosterhof-Nelo, L.E, 10-12-1898 Oosterhout, W.C. van, 05-07-1892 Oosterhout-Boom, H. van, 19-04-1904 Oosterhuis-Broek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Oosterhuis-Toepa, A, 23-10-1904 Oosterloo-Barkhof, L, 17-05-1898 Oosterman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5819 5820 5821 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829

Oosterveld, H, 04-08-1900 Oostingh-Wiggers, J.M, 09-07-1894 Oostra-Hoeke, E, 25-05-1890 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Opitz, W.A.M, 14-04-1898 Opitz-Slamet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Opstal-Johan, F. van, 30-05-1908 Orie-Hilling, A.L.L, 14-01-1894 Ormel, H.F, 04-04-1897 Ormel-Kühr, E.E, 26-04-1899 Ornek,

187

188

Pelita

5830 5831 5832

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ornek-Lemmens, L.A, 21-10-1907 Orth, J, 05-03-1897 Orthel-Hoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5833 5834 5835 5837 5836 5838 5839 5840

Orval, E.L.A, 16-02-1892 Os, J.T. van, 10-03-1891 Os-Boller, E.F.M. van, 11-02-1899 Osch-Knoots, C. van, 16-02-1910 Os-Dom, J.E.L. van, 07-12-1901 Oskam-Schroder, T.F, 23-05-1912 Ossenbruggen, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ost-van Emster, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

5841 5842 5843 5845 5844 5846 5847 5848 5850 5851

Otten, J.G, 04-09-1903 Ottenhof, H.J, 31-10-1896 Ottenhoff-Zeelig, J.D, 26-01-1908 Ottens, R, 24-01-1904 Ottens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Otterloo, H.O.B. van, 19-10-1882 Otto-Hoezo, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ottow, S.J, 02-11-1904 Oudenaarde, C.M. van, 28-04-1904 Oudenaller, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

5849 5852 5853 5854 5855 5856 5857 5858

Ouden-de Jongh, E.M, 04-03-1913 Oudheusden-Manuputy, E.M. van, 18-03-1895 Oudhoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Oudhuizen-Worthington, J.K.F, 14-09-1884 Oudkerk Pool-Dekker, J.S.E.H, 20-04-1911 Oudraad-Flammang, T, 17-09-1909 Oudraad-Wens, L.S, 08-03-1915 Oudt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

5859 5860 5862 5861

Oven, H.M. van, 08-08-1909 Oven-Huwae, A.G. van, 09-11-1892 Overbeek Bloem-Raes, B.A, 08-12-1899 Overbeek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

5863 5864

Overdijk, S.L, 12-07-1890 Overeem, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

5865 5866 5867 5868 5869 5870

Overhagen, J. van, 11-08-1908 Ovink, T, 14-11-1911 Oyen-Broekers, A.H, 03-01-1899 Paans-Pruissen, A, 15-06-1907 Paap-Dekker, E.G.H, 09-05-1900 Paarsmarkt,

2.19.219

2.19.219

Pelita

5871 5872 5872

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Paarsmarkt-von Staedel, M, 07-04-1913 Paas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Paas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

5872 5872

Paas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Paas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

5872 5873 5874 5876 5877 5875 5878 5879 5880 5881 5882 5883

Paas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Paasschen-Kromhout, T. van, 03-08-1883 Paasse, A.M, 30-11-1897 Paauwe, M.C, 22-07-1905 Paauwe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Paauw-Schaay, M. de, 25-05-1901 Paays, A.H.W.A, 19-01-1907 Pabst, J.G.A, 03-04-1906 Pabst-Peltzer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Padberg, C.E, 21-03-1908 Paehlig, W.A.C.B, 01-07-1892 Pagalotti-Leyssius, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5884 5885

Palings-van Cuyk, B.C, 26-11-1912 Palm, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

5886 5887 5888 5889 5890 5891 5892 5894

Palm-Pijman, J, 07-07-1901 Pamelen, W.M. van, 04-03-1914 Panhuyzen-Karsina, F.H, 09-02-1899 Panhuyzen-Paulus, R.G.A, 25-07-1894 Panman-Post, A, 17-03-1896 Papelard-Damstra, W.C, 03-03-1900 Papo, B, 08-08-1899 Parijs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5895 5896 5893 5897 5898 5900

Parijs-Brugghe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Parijs-Monteiro, E, 07-07-1908 Parren, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Pas, J.G, 30-04-1911 Pas-Berg, E.M, 01-11-1905 Pascaud-Manuputty, A.A, 23-04-1913 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

5901 5902 5899 5903

Pasché, M.F, 10-02-1911 Pasitka-Nadjewni, B, 27-11-1893 Pas-Janssen, J.W.H, 08-12-1895 Passage-Sutherland, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

189

190

Pelita

5904 5905 5906

Passier-de Klerk, A.C, 17-10-1891 Pattipeilohy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pattipeilohy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5907 5909 5908 5910 5912 5911

Pattiselanno-Timmerman, E.E, 11-12-1909 Pattiwael, W.F, 31-08-1902 Pattiwael, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pattiwael-Schnezler, M.J, 19-04-1905 Pattynama, E.R, 15-03-1897 Pattynama, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

5913 5914 5916 5917 5918 5915

Pattynama, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pattynama-Paludanus, C.A, 08-12-1894 Paulus, G.R, 14-07-1902 Paulus, J.C, 28-06-1890 Paulus, L, 01-10-1908 Paulus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5919 5920 5921 5922 5923 5924 5925 5926

Paulus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Paulus-Edgar, V, 28-03-1897 Pausma-Keuhnen, A.A, 12-09-1903 Pauw, C.F. de, 22-11-1913 Pauwe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Pauwert-Kluyt, A. van der, 22-10-1912 Pavert, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Payrable-van den Berg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

5927 5928

Pechler, L.A, 27-10-1899 Pederetti-Keyser, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

5930 5929

Pedrocchi, L.H, 24-12-1898 Pedrocchi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

5931 5932

Peeters, E.G.A, 26-12-1892 Peeters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

5933 5934

Peeters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Peeters-Versteegh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5935 5936 5937 5938 5939 5940

Pelgrom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pelle, V, 04-04-1907 Pelleboer-Jansen, C.J, 06-11-1901 Pellinkhof-de Kat, 28-10-1909 Pelser-Daane, M, 05-11-1914 Pelsmaeker,

2.19.219

2.19.219

Pelita

5941

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Pelsmaker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

5942 5943 5944 5945 5946 5948

Pelsmaker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pelt-Jackstein, A.A.R.R, 14-04-1889 Pelt-Odenthal, T, 21-09-1900 Pelt-Wilke, A.M, 26-10-1893 Peltzer, W.H.H, 21-03-1912 Penning, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5949 5947

Pennink-van der Heyden, F.M.B.C, 07-05-1900 Penn-van Baars, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959

Peoples, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

Peperstraten, H.M. van, 15-08-1915 Peppelaar-de Adelhart Toorop, M.C.C.R.J, 11-04-1899 Pereira, A.C, 09-08-1898 Pereira, J.M.L, 17-04-1914 Pereira, M.C, 31-08-1899 Pereira-Bastiaansen, C.J, 21-09-1910 Pereira-Zimmerman, I, 27-01-1913 Perk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Perk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5960 5962 5961 5963 5964 5965 5966 5966

Pernis Levyssohn, J, 24-04-1898 Perret, A, 24-04-1907 Perret, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Perret-Roest, J.F, 23-04-1903 Persijn, A.L.E.E, 08-07-1884 Persijn, C.H, 01-04-1914 Pesik, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Pesik, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

5966 5967

Pesik, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Peski-Flohr, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

5968 5969 5970 5971 5974 5975 5976 5972

Pessy-Rijborz, A.D, 21-11-1899 Pessy-Tan, N.M, 12-09-1894 Pestel-van Braekel, J.E, 24-12-1912 Peters, E.W.F, 05-06-1887 Peters, J.P.M, 02-07-1899 Peters, N.J, 27-02-1908 Peters, U.F.N, 05-10-1898 Peters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

5973

Peters,

191

192

Pelita

5973

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Peters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

5979 5980 5977 5981 5978 5982 5985 5987 5988 5991 5983 5984

Peterse, C.J, 04-12-1905 Peterse-Briedé, C.E.T, 29-01-1909 Peters-Jager, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Peterson-van Eck, Peters-Theeuws, M.P.E, 01-05-1901 Pezie-van der Meer, N.C.A.J.J.M, 21-03-1899 Pfaff, F.B, 01-06-1888 Pfaff, J.N, 08-02-1898 Pfaff, L.M, 12-02-1911 Pfaff, R.A, 02-04-1904 Pfaff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pfaff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2049

5986 5989

Pfaff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pfaff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

5990 5992

Pfaff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pfaff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

5993 5994 5995 5996 5997 5998

Pfaff-Crawfurd, J, 12-08-1883 Pfaff-Crietee, J, 22-09-1908 Pfeiffer-Roemnasih, , Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Pfennigweerth, V.C, 05-02-1908 Pfennigwerth-Bloemers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2089

Pflug, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

5999 6000 6001 6002 6004 6004

Pfoster, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Phaff-de Ceuninck van Capelle, E.H, 12-01-1886 Phefferkorn, C.F.M, 05-10-1883 Phefferkorn, G, 27-10-1906 Philipse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Philipse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

6003 6005

Philips-Haholy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pichel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

6006 6007

Pichel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Pichel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

6008

Pichel-Bouwens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

2.19.219

2.19.219

Pelita

6009

Pichel-Marlissa, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017

Pichel-Valborth, L.E, 04-06-1888 Pieck, C.J.P, 10-07-1884 Pieloor, J.A, 27-08-1882 Pieloor-Verleg, J.H, 04-08-1905 Pieneman, C, 18-05-1907 Piepers, D.J.A, 29-07-1887 Piepers-de Scheemaker, L.M.H, 13-10-1886 Pieplenbosch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

6018 6019 6020 6021

Pieplenbosch-Persijn, C.W.J, 04-12-1910 Pieroelie-Salomonsz, A.J, 28-06-1892 Piet-Coppen, E, 08-03-1904 Pieter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

6023 6025 6022 6024

Pieters, G, 21-01-1893 Pieters, T.A, 06-10-1894 Pieters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Pieters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6032 6033

Pieterse-Hermsen, J.F, 15-05-1912 Pieterse-Kaian, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

6034 6035 6026 6027 6028 6029

Pietersen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Pietersen-Pieters, E.W, 15-08-1901 Pieters-Ernst, C.J.W, 08-02-1912 Pieters-Frieser, J.J, 22-12-1913 Pieters-Gijsbers, W, 23-03-1899 Pieters-Kasiah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6036 6037

Pietersma, T, 17-05-1887 Pietersma, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

6030 6031

Pieters-Rhemrev, N, 28-11-1910 Pieters-Tilon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6039 6038

Pietersz, J.H, 15-01-1890 Pietersz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

6040 6042

Pietersz-Dumas, L.G, 28-06-1894 Pietersz-Sinjal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6041 6213 6215 6044 6043 6045 6046

Pietersz-van Hulst, S.H, 27-03-1894 Pijl, J.G, 15-06-1903 Pijman-Smit, J.E, 07-08-1910 Piket-van Ham, E.C, 04-06-1903 Pik-van Ieperen, G.S, 16-12-1903 Pilet, J, 29-04-1898 Pilke-Meyer, E.A, 27-09-1897

193

194

Pelita

6047

Pina, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

6048 6049 6050 6051 6052 6053

Pinchetti, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Pinchetti-Agerbeek, A.M, 24-09-1911 Pinchetti-Rijken, Pinke, J.B, 30-01-1887 Pipper-Tumbelaka, A.J.E, 26-05-1913 Piress, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

6054 6055

Piroelie-Sem, J, 02-09-1900 Pirson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6056 6057

Pisters, J, 02-02-1905 Pistoor, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

6058 6059 6060 6061 6062 6063

Pistoor, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pitte, M. van de, 23-03-1896 Pitters, J.S.M, 11-01-1904 Pitters, M, 24-04-1910 Plas-le Comte, J.F, 28-08-1901 Plassaer-de Herdt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

6064 6065 6066 6067 6068 6078 6079 6069 6070 6071

Plat, S.P, 17-08-1903 Plate-Schreuder, E, 31-12-1912 Platt, J.M, 17-05-1908 Platt-Tiskie, D.W.C, 24-09-1888 Pleyte, C.M, 08-09-1901 Plijnaer, M.H, 04-08-1896 Plijnaer-van Kriegenbergh, A.J, 15-02-1906 Plinck, F, 20-11-1892 Plink-van Dijk, Ploeg, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

6073 6072 6074 6075 6076 6077 6080 6082 6081 6083

Ploegh-van der Veer, J, 14-03-1900 Ploeg-Timboling, G.F. van der, 28-03-1898 Ploum-Mienes, A, 08-06-1914 Plugge-de Waal, M.P, 18-09-1904 Pluim-van der Mark, C.M, 10-06-1900 Pluymers-Lufting, C, 16-08-1900 Poel-Leefers, J.L. van de, 11-09-1902 Poels-Schneller, J.E, 19-01-1896 Poel-van de Wal, P.C. van de, 12-12-1898 Poepon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6084 6085

Pol, K. van der, 07-05-1913 Pol, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

6088 6089

Polak-Roothoff, M.C, 22-08-1891 Polak-Schmidt, A.W, 13-06-1890

2.19.219

2.19.219

Pelita

6087 6090 6091 6093 6092

Polak-van Engers, D.E, 11-10-1902 Polak-van Zutphen, A.M.P, 24-05-1887 Polanen Petel, A.H. van, 29-04-1881 Polanen Petel, J.A.A. van, 16-09-1892 Polanen Petel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

6094 6097 6095 6096 6098 6099

Polanen Petel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Polanen Petel-de Vroom, J, 21-09-1905 Polanen Petel-Granpré Molière, J.C. van, 19-10-1912 Polanen Petel-van der Meer, B.E.B. van, 04-01-1898 Polder, J. van de, 13-01-1901 Polderman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

6100 6101 6086 6102 6103 6104

Poll, H.W. van de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Polman, E.J, 17-08-1893 Pol-Ong Giem Nio, M. van de, 11-05-1901 Pols-Grootveld, C.C.T, 29-12-1905 Pompe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pompe-Lamers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6105 6106 6107 6108 6109 6110 6113 6111 6112 6114 6115 6116

Ponder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Ponsioen-Bergmann, E, 31-08-1909 Ponssen-Carnegie, V.D, 28-10-1901 Pont, W.A, 23-11-1912 Pool, A, 12-12-1894 Pool, W, 15-02-1906 Poolman, J.A.F, 03-02-1886 Pool-Posthumus, F.B.S, 10-09-1889 Pool-Visscher, M.J, 25-08-1904 Poorten-Westers, B.J. van der, 17-01-1900 Poot, J, 10-12-1912 Poppeck, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

6117 6118 6119 6120 6122 6123 6124 6125 6127 6128 6121 6126

Popta, V.A, 13-11-1894 Porelli, L.J, 25-04-1889 Portier, A.P, 07-04-1902 Portier, C, 26-06-1907 Portier, E.V.W, 03-11-1906 Portier, J.D, 29-05-1897 Portier, J.W.G, 18-03-1898 Portier, L, 02-01-1912 Portier, O.F, 14-02-1893 Portier, P, 08-04-1887 Portier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Portier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

195

196

Pelita

6129

Portier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6130 6131

Portier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Portier-de Haas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6141 6139 6140

Portier-Gligoor, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Portier-Menick, M.C, 17-07-1907 Portier-Portier, C, 19-11-1904 Portier-Smolderskoot, E, 23-02-1906 Portier-Soedijem, 24-01-1912 Portier-Soemlatoen, 17-10-1892 Post, A.G.J.W, 17-03-1893 Post, M.W, 06-07-1910 Post, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Post, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6146 6147 6148 6149

Postema-van de Boom, Posthumus, C.M.E, 25-05-1901 Posthumus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Posthumus-Dienaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

6142 6143 6150 6151

Post-Leendertse, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Post-Leermakers, E.J.M, 18-03-1910 Postma, J.A, 07-04-1893 Postma, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

6152 6144 6145 6155 6153 6156 6158 6157 6154 6159

Postma-Ihnen, I.C.F, 05-03-1905 Post-Matulessey, M.E.J, 06-06-1909 Post-Zwaan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Potass-Fridt, E, 01-05-1901 Pot-Comijs, Poth, W.C.A, 05-04-1886 Pothoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Poth-Schmidt Weymans, G.P, 19-06-1893 Pot-Ketemeyer, H.A, 25-04-1890 Potman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6160 6161 6162 6163

Potman-van den Berg, C.J, 28-09-1914 Potter, H.M, 24-09-1907 Pottkamp, J.L, 18-09-1907 Pourchez, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

6164 6165 6166

Pouwels, J.F, 01-01-1905 Pouwels-van der Sluis, P, 17-06-1883 Powell-Apel, E.C, 22-05-1900

2.19.219

2.19.219

Pelita

6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6179 6178 6180 6181 6186 6182 6183 6184

Praasterik-Sprijt, W.J, 12-04-1904 Prang, K, 07-03-1900 Prehn, C.M. van, 25-06-1906 Prehn-Baumgarten, C.W.C. van, 28-05-1887 Prehn-Manuel, B.F. van, 18-01-1905 Prelle-Hiljé, W.P.C, 28-02-1912 Preter, C.H. de, 08-06-1897 Priebee-Mecke, F.L.H.M, 03-07-1902 Prillwitz-Houweling, M.M.J.A, 13-05-1885 Prins, A, 13-11-1897 Prins, H.S, 26-01-1887 Prins, W, 10-01-1888 Prins, Prins-Bosma, S, 24-12-1905 Prins-Duret, M.G, 04-01-1911 Prinsen-Roeleven, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Prins-Minie, F, 15-02-1905 Prins-Ngantung, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Prins-Stuy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

6185 6187

Prins-Vos, R, 13-07-1890 Probst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

6188 6189

Prommenschenckel, J.W.V.L, 27-09-1887 Pronk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

6190 6191 6192 6193 6194 6197 6196 6195

Pronk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Pronk-Köhler, E.M, 08-04-1905 Proost, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Pruckmüller-van der Kreek, F.E, 24-08-1893 Prud'homme de Lodder, A.H.L, 22-01-1902 Prud'homme de Lodder, E, 26-08-1911 Prud'homme de Lodder, F.P, 03-01-1914 Prud'homme de Lodder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

6198 6199 6200 6201

Pruijs, S.C, 30-01-1900 Pruyssenaere de la Woestijne, E.F.W. de, 29-06-1904 Puffius, W, 14-06-1897 Puik, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6202 6203

Punt-Tangande, H, 24-10-1893 Purvis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

6204 6205 6206

Purvis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Put, J.M.F. van der, 03-08-1910 Put-Beijen, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

197

198

Pelita

6207 6208 6209 6210 6211 6212 6214

Put-de la Croix, T.C. van, 14-07-1915 Putte, B.F. van de, 14-08-1906 Putten, K.G. van, 01-11-1892 Putten-Camphuizen, G.C. van de, 03-07-1899 Putter, H.T.J, 19-11-1906 Puyt-Ellewanger, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pylipp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6216 6217 6218 6219 6220 6221

Quack, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Quack-Kooymans, J.J. de, 28-09-1885 Quanjer-Ranijem, 17-05-1900 Quant, H.A. de, 03-12-1903 Quant, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Quant, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

6222 6223 6224 6225 6226 6227

Quant-Gerth van Wijk, S.H.A. de, 28-01-1900 Quarles de Quarles-van de Lande, C.J. Baronesse, 10-03-1901 Quentin-Larroque, A.B, 27-01-1896 Quentin-Rijksschroeff, A.J, 17-04-1892 Quijsen, E, 29-10-1881 Raad, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6228 6230

Raadt-van de Meijde, S.H.P. de, 29-08-1912 Raalten-Moerkoert, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6229 6231 6232 6235 6236 6233 6234 6237 6238 6239

Raalten-van der Hoek, M.F. van, 27-03-1912 Raams-Baas, Radder, J.C, 01-04-1893 Rademaker Merion-Elmersdorp, G, 08-08-1909 Rademaker Merion-Wolff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rademaker, F.J, 27-03-1902 Rademaker-Berendhuysen, H.H, 19-04-1914 Raden Mas Soedirman, B, 09-04-1914 Raden Pandji Abdoel Rivai, 23-10-1908 Raden Prawiradmegara, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

6240 6241 6242 6243 6244 6245

Rader, J.C, 20-04-1893 Rader, L.C, 29-03-1900 Radersma-Bos, A, 27-09-1912 Raedt van Oldenbarneveld-in 't Velt, E, 06-11-1895 Raemdonck, A.L. van, 03-01-1909 Raesfeldt-van Koppenhagen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6246 6247 6248 6250

Rakers-Setligt, D, 27-08-1915 Ramaekers-Guntenspergen, G, 12-10-1914 Rambaldo-Prins, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rambelje, F.G.C. de la, 03-08-1902

2.19.219

2.19.219

Pelita

6249

Rambelje, de la, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

6251 6252

Rambelje, de la. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rambelje, de la, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

6253 6254

Rambelje-Cloesmeyer, de la. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rambelje-Ma Ini, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6255 6256 6257 6258 6259 6260 6261 6262

Rambelje-Spruit, I.M. de la, 31-03-1876 Ramp-van Ginkel, F.A, 11-02-1910 Rams, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Ramshorst-Racer, W.H. van, 24-06-1903 Rancuret-Gottenkieny, C.P, 25-07-1910 Rancuret-Jacobs, H.L, 07-08-1901 Ranzow, von. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rap-Amajah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8166 6263 6264 6265 6266 6267

Rapmund, C.S.H, 30-05-1906 Rappard, A.J, 18-11-1912 Rapstok-Gerlagh, H.A, 23-02-1885 Ras-Brits, H.M, 19-04-1908 Rast-Bergmann, J.G, 25-06-1908 Ratulangi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

6268 6269 6271 6272 6270 6273 6274 6275 6276 6278 6277 6279

Ratulangi-Wovor, M.A, 20-07-1905 Rauwerda, A, 15-10-1908 Raven-Laureijs, J.W.A, 24-05-1906 Ravenstein, K. van, 11-12-1911 Raven-van Gent, T.J, 24-03-1902 Ravenzwaay-Bouwmeesters, W.E, 24-04-1897 Rector, M.M, 01-07-1886 Reeb, W.K, 01-01-1904 Reeb-Deuning, J.L.A, 28-05-1910 Reeders-Wieling, C, 09-01-1895 Reede-van Oudshoorn, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Reen-van Polanen Petel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6280 6282 6281 6283 6284 6285 6286 6287

Regenhardt, B, 03-03-1909 Regensburg, W, 24-03-1903 Regensburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Regensburg-Meurs, L.C, 06-11-1902 Regt-Wolff, P.M. de, 29-03-1913 Rehatta-Rosener Manz, W.A, 13-05-1913 Reibel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Reichardt,

199

200

Pelita

6288

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Reichenberger, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6289 6336

Reichman-Reeders, Reijnen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

6338 6339 6291 6292 6290 6293

Reijnhout, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Reijnsdorff, R, 27-06-1896 Reinders Folmer-Muuse, A, 25-06-1911 Reindersma-van Eldik, T.F, 20-02-1892 Reinders-van der Kallen, T.C.M, 13-04-1895 Reinecke-Pabst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

6294 6295 6296 6297

Reintjes-Rinus, A, 17-11-1914 Reisig-Pelt, G.R, 27-01-1914 Reisner, J.W, 15-08-1901 Reith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

6298 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317

Reket-Beckers, M.C, 10-09-1911 Reket-Vink, A.A, 11-12-1901 Remeeüs, H.L, 31-07-1915 Remeeüs, W.M, 18-08-1901 Remery, L.B, 30-07-1915 Remie, J.C, 19-10-1906 Remiens, D.H.L, 27-05-1894, pak Remmers, J.H, 15-01-1904 Remmers-Claasz Coockson, W.C.F, 19-03-1904 Remmers-van Staveren, A, 30-10-1914 Remmerswaal-Bodart, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Remmert, A.W, 24-07-1877 Remst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Remy-Kraus, J, 23-06-1903 Remy-Tan Kiat Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Remy-Vincentie, A.M, 14-09-1899 Renaud, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Renesse van Duivenbode, E. van, 25-06-1901 Renesse van Duivenbode, F. van, 24-06-1915 Renesse van Duivenbode, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324

Renooy-Roest, J.J, 13-11-1907 Rentema-Smit, A, 16-02-1903 Retemeyer-Lensink, A, 04-06-1911 Reugebrink-Lesquillier, A, 10-06-1915 Reumerman, C.L, 20-10-1899 Reuter, Reuvekamp-Gille, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

2.19.219

2.19.219

Pelita

6325 6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6337 6326 6340

Revius, M, 02-11-1884 Reynaert, A.J, 30-09-1906 Reynaert, J.A.C, 10-01-1893 Reynaert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Reynaert-van Drongelen, M, 19-12-1902 Reynaert-van Stietz, J, 04-03-1901 Reynders, K.F, 30-03-1910 Reynecke-van Tienen, C.T.E, 15-05-1910 Reyneke, A.G, 27-01-1891 Reyneke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Reynhart-Monsauret, R.J, 01-05-1896 Reyn-Klatt, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Rhee, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

6341 1268

Rhee-Bayer, A.E. van, 19-05-1909 Rheeden, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2053

1268 6343 6344 6345

Rheeden, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2053

Rheeden-van der Star, C.V. van, 16-04-1912 Rheenen, L. van, 16-08-1914 Rheenen, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6342 6346 6347 6348 6349 6352 6353 6350

Rhee-van der Valk, J. van, 26-02-1877 Rhemrev, E, 29-07-1913 Rhemrev, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Rhemrev-Adriaansz, L.H, 05-02-1885 Rhemrev-Tan A Nio, 05-02-1905 Rhijn, P. van, 16-01-1892 Rhijn-Esche, L.T. van, 30-09-1875 Rhoe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6351 6354 6355 6356

Rhoon-Klaassen, W.M. van, 18-10-1885 Ribbens, E.M.J, 04-07-1890 Ribbens-Worst, C, 09-08-1890 Richards, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

6356 6357 6359 6358 6360 6361 6363 6362

Richards, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

Richters-Minah, 12-08-1890 Ridder-van der Wees, Ridder-van Rhoon, M, 04-12-1900 Riede-Pel, D, 03-08-1909 Riel-Cavelius, E.C.M. van, 09-03-1885 Riemer, P. de, 21-04-1915 Riemer, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

6364

Riemsdijk, A.J. van, 10-07-1901

201

202

Pelita

6366 6365 6367 6368 6369 6370 6371 6372 6373 6374 6375 6376 6377 6589 6590

Riemsdijk, Jhr. J.W. van, 19-09-1914 Riemsdijk, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Riemvis, W.F, 20-02-1893 Rienstra, W, 04-01-1897 Rientsma-Sachs, A, 23-11-1894 Riet, A.T.M.C. van, 26-03-1908 Riet-Bastiaans, J.A.A. van, 01-01-1902 Rietema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Rietkerk, J.H, 24-07-1909 Rietveld, A.C, 10-10-1915 Rietveldt, J, 26-05-1893 Rietvelt-Schilt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rietzschel-van den Berg, C, 25-01-1903 Rijborz, B.E, 01-11-1904 Rijborz-Louwerens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6591 6592

Rijborz-Saoenah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rijck-Conway, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6593 6594 6599 6602 6603 6605 6601 6604

Rijckmans, L.S.P, 23-11-1896 Rijk, A. H.J. de, 02-11-1890 Rijke-Broekhoff, I. de, 09-12-1904 Rijken, E, 28-05-1894 Rijken, M, 27-11-1895 Rijken, T.B, 17-06-1899 Rijken, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Rijken, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

6606 6607

Rijken-Kamphuis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rijken-Mehlbaum, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6608 6600 6609 6596 6598 6611 6612 6610

Rijken-Vreedenburgh, C.M.A, 20-12-1910 Rijke-Pijma, E.J, 26-08-1906 Rijkers, B, 27-04-1881 Rijk-Lampe, D.A, 01-01-1896 Rijk-Rudolph, E.G, 23-10-1881 Rijkschroeff, F, 16-07-1913 Rijkschroeff, W, 24-12-1907 Rijkschroeff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

6613 6614 6615 6616 6595 6597

Rijkse, J, 05-04-1887 Rijksen-Kooij, A.G.M.J, 03-12-1907 Rijksschroeff, F.H, 22-08-1893 Rijksschroeff, H.J, 29-07-1897 Rijk-van Etten, J.C.C, 19-01-1910 Rijk-van Motman, T.M. van, 03-07-1913

2.19.219

2.19.219

Pelita

6617

Rijn, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6618 6619 6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6378 6379 6380

Rijnders, K.F, 30-03-1910 Rijnders-Hubeek, A, 15-12-1894 Rijnders-van der Giesen, P.M, 02-05-1914 Rijnenberg, C.C, 23-09-1889 Rijneveld-Snijders, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rijs-Apon, J, 26-07-1887 Rijsenbrij-Walstra, M.H, 14-03-1904 Rijshouwer-Becker, M.T, 15-02-1911 Rijsinge, J.J. van, 01-04-1914 Rijssel-Stadma, E. van, 29-11-1903 Rijst, J, 20-06-1912 Rikken, B, 27-06-1910 Rikkert-Ockers, F.H, 20-06-1883 Riks-Wever, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6381 6382 6383 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396

Rintel-Ihnen, A.H. van, 03-11-1880 Ripassa, A, 09-06-1892 Ripassa, J.W.M, 06-07-1911 Ripassa-Geysing, B.C, 15-01-1890 Ripassa-Grashuis, I.R.A, 19-01-1911 Ripema-Rondonuwu, B.A.F, 15-09-1895 Ripraad-Schrijn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Risakotta, H, 16-05-1913 Risakotta, T.P, 09-09-1891 Rissik-C.M, 07-12-1884 Ritmeester-Zander, M.W, 18-03-1903 Rittersbusch-Hagenbeek, E, 30-01-1903 Ritzmann-Vogel, J, 09-08-1900 Rivière, van de, Rivière-Revius, W.C. van de, 27-01-1886 Robbemond, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

6397 6398 6400 6399

Robbemond-Heystek, J.M, 20-03-1895 Robbers, A.M, 19-03-1897 Robbers, I.P, 26-03-1914 Robbers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

6401 6403 6402 6405 6406 6404

Robbijns, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Röben, R, 28-12-1895 Röben, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Robert, G.E.E, 26-01-1915 Robert, H.V.E.A, 25-03-1913 Robert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6407

Robert-Seeman, H.J, 28-03-1896

203

204

Pelita

6409 6410 6411 6412 6408

Robijn, M.L, 29-05-1905 Robijn, W, 20-08-1898 Robijn-Drijsen, D, 10-01-1901 Robijn-Mariatin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Robot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

6413 6414 6415 6419 6416 6417 6418 6420 6421 6422 6423 6426

Rochemont-Avè, C.J. de, 05-09-1893 Rochemont-Wissmann, J.T. de, 20-07-1890 Rodenburg, M, 05-10-1906 Rodijk, H.A, 26-08-1899 Rodrigues, A, 28-02-1890 Rodrigues, V, 16-12-1896 Rodriques, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Roe, B, 12-11-1891 Roeby-Gebhard, M.H, 16-04-1902 Roeken, W.A, 10-01-1908 Roelants, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Roelants-de Sera, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

6424 6425 6427 6521

Roelants-Domingo, M.G.C, 26-02-1880 Roelants-Lincklaen Arriëns, E.G, 14-05-1912 Roelof, B.D, 29-09-1899 Roelofs-Achenbach, P.M.P, 26-12-1887 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

6429 6428 6430 6431 6432 6433

Roelofsen-Pieloor, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Roelofs-Haccou, F.B, 17-07-1908 Roem-Smith, M, 14-12-1895 Roest-Erkkelens, P.M. van der, 19-12-1902 Roest-Geeraths, J.F. van der, 09-08-1891 Roest-Schoolbred, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

6434 6435 6436 6437 6438 6439 6440 6441 6442 6443

Roet-van Cleef, K, 13-05-1880 Roeven, M, 11-11-1902 Roever, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Roggeveen-van Beek, B, 06-04-1890 Röhm, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Rol, W, 03-05-1891 Rombout-Rutten, J.A, 19-11-1898 Römer, F.E, 22-09-1903 Romeyn-de Groot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Romkema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

6443 6443

Romkema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Romkema,

2.19.219

2.19.219

Pelita

6444

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Rommel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

6444 6445 6446 6447

Rommel-Preyer, H.W, 01-09-1895 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Rompas, S, 21-06-1904 Rompas-Ogi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Ronde, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

6448 6449 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6456 6457 6458 6459

Rondeau, H, 31-08-1901, pak Rondeau-Lambertus, C.C, 23-11-1896 Ronge-Naglatzki, H.M, 02-10-1907 Ronken, H.H, 16-08-1915 Ronkes, H.R, 31-07-1899 Ronkes-Helder, R, 17-02-1896 Ronteltap-Kamp, B.M.A, 24-09-1896 Roock, C.H. de, 13-04-1900 Roock, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Roodbol, J.H.C, 25-08-1898 Roode, C.J. de, 30-05-1907 Roode, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

6460 6461

Roode-Helder, M. de, 22-01-1915 Roode-Lampoeng, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6463 6464

Roodenburg, H, 26-06-1878 Rooderkerk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

6462 6465 6466 6468 6469 6470 6471 6472

Roode-Samuels, N. de, 23-12-1899 Roodhorst, J, 16-07-1909 Roodselaar, R, 07-02-1886 Rookmaker, O.J, 03-08-1893 Roolker-Pezie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Room, G.J. van, 29-04-1893 Room, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Room, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

6473 6476 6474 6475 6483 6477 6478 6479

Room-Eberhardt, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Roomer, W, 14-09-1889 Room-Lewerissa, S. van, 04-12-1913 Room-Picauly, C.W. van, 24-12-1895 Roos van Raadshoven-van Bronckhorst, C, 06-01-1905 Roos, E.A, 08-06-1895 Roos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Roos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

205

206

Pelita

6480

Roos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

6484 6485 6486 6481 6487 6482 6488 6489 6491 6467

Roosen-Goossens, A.L, 20-10-1909 Roosen-Polak, E, 07-05-1906 Roosmalen-van Schoor, C. van, 02-10-1903 Roos-Pattiranè, M.A, 18-11-1895 Roostee, W.F, 10-04-1883 Roos-Visser, J.M.S. de, 30-03-1899 Rooswinkel-Kreuzfeldt, G.C, 08-06-1890 Roovers-Strous, J, 16-06-1912 Rooy, T. de, 08-08-1897 Rooy, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

6490 6492

Rooy, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rooy, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

6493 6494 6497 6168 6496 6498

Rooy-Berendt, A. de, 22-05-1903 Rooy-David, D. de, 28-03-1896 Rooyen, J.M. van, 19-08-1891 Rooyen, M.J.A. van, 26-01-1905 Rooyen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Rooyen-Vrolijk, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

6495 6499

Rooy-Struver, E. de, 12-02-1907 Rooze-Revius, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

6500 6502 6503 6504

Roquas-JAnsen, J.R, 20-07-1906 Rosario-van Hall, C.C, 27-07-1901 Rosbak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Rosbak. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

6505 6501 6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6519

Rosbak-Schultz, A, 14-10-1908 Ros-de Bruin, F.F, 18-12-1900 Rosdorff-Peters, M.J.C, 26-06-1908 Rosemeier, W.A, 06-06-1895 Rosenberg, E, 09-05-1889 Rosenthal, M.L, 17-09-1914 Rosenthal, M.M, 12-02-1902 Rosier-Boers, P.J.M, 04-08-1904 Roskot-Nobbe, E, 29-01-1910 Roskott, B.N.J, 12-09-1879 Rosmalen-Alting Siberg, J.A. van, 30-04-1892 Roso, L.B.H, 28-02-1902 Ross, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Rothe, J, 16-11-1912 Rothuizen, W, 07-05-1902 Rotscheid-Stufkens, P, 17-06-1904

2.19.219

2.19.219

Pelita

6520 6521 6522 6523 6524 6525 6527

Rotschild-Voigt, E, 15-04-1910 Rötterman-Holthaus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Rotteveel-Soerjopoernomo, S, 11-09-1898 Roukens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Roukens-Yap, J, 09-05-1913 Roumimper-von Bannisseht, H, 15-04-1900 Rous, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

6526 6527

Rous, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Rous, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

6528 6529 6530 6531 6532 6533

Roux, H.M. Le, 10-06-1911 Rövekamp, A.E, 20-01-1906 Rovroy-Kaltofen, O.A.M, 10-11-1906 Royen, A.J.W. van, 03-10-1900 Royen-Tadema Wielandt, van, Rozario, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

6534 6535 6537 6536 6538 6539

Rozema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rozenberg, E, 25-06-1909 Rozenberg-Carli, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Rozenberg-Scheemaker, L.J.M, 08-07-1902 Rozet, L, 17-06-1911 Ruben, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

6540 6541

Rudenko, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Rudenko, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

6544 6542

Rudolph, M.L, 30-09-1895 Rudolph, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

6543 6545 6546 6547 6548 6549

Rudolph, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Rudolph-Block, M, 25-06-1882 Rudolph-van Loo, W.V, 13-07-1901 Rueter-Brocx, E, 12-12-1912 Rufi, J.H, 31-07-1909 Rugebrecht, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6550 6551 6552 6553 6579 6554

Rugebregt, G.A.F, 13-06-1914 Rügebregt-Tentoea, C.H, 19-08-1904 Rugers-Lustberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ruig, D, 03-10-1915 Ruijsenaars-Lutke Schipholt, E, 11-06-1905 Ruis-Witterland, S.A, 03-06-1897

207

208

Pelita

6555 6556 6557 6558 6559

Ruitenbach-Witterland, A.L, 23-02-1891 Ruitenschild, E.G, 27-05-1901 Ruitenschild-Noronha, R.L.E, 14-12-1898 Ruiter, G.A, 31-07-1896 Ruiter-Bezemer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2097

6560 6561

Ruiter-Bogaard, K. de, 18-11-1892 Ruiter-Boromissa, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6562 6563 6564 6565 6566 6568 6567 6569 6571 6570 6572 6576 6575 6573

Ruiter-Coppens, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Rummens-Hatu, A.A, 11-03-1887 Rummens-Mannot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Rundberg, V.W.L, 24-11-1897 Rusch-Doorman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Rusche, T.W.A, 29-05-1896 Rusch-Senik. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ruseler-Kuikman, W.C.H, 17-11-1887 Rutgers van der Loeff-Holvast, J, 29-11-1897 Rutgers-Nix, P, 08-09-1908 Rutte, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Ruttendjie, R.H, 14-03-1915 Ruttendjie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Rutten-Moederscheim, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6574 6577 6578 6580 6581 6585 6586 6583 6582 6584 6587 6588 6629 6630 6631 6632

Rutten-van der Paardt, A, 15-07-1906 Rutting, T, 12-09-1888 Ruygrok-Coenraad, N.C, 03-05-1906 Ruyssenaers, A.J, 09-03-1899 Ruyssenaers, J.W, 22-12-1900 Ruyter de Wildt, A.F.R. de, 11-02-1906 Ruyter de Wildt, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ruyter, J.K. de, 15-06-1904 Ruyter, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ruyter-van Vliet, W.C.M. de, 31-03-1913 Ruyven, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Ruyven-Logeman, B.E.G. van, 03-04-1903 Sabelis, M.K, 25-05-1884 Sachs-Rinsche, B, 17-06-1900 Sackman-Leluly, F, 12-08-1909 Saffrie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

6633

Sahupala-Croes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2.19.219

2.19.219

Pelita

6634 6635 6636

Saire-de Busschère, S.E. de, 04-02-1905 Saleh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Salomonson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

6637 6638 6639 6641 6640 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658

Saltzmann, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Salverda, Z, 05-05-1903 Salzmann, E.C.R, 06-04-1914 Samson, M.J.R, 22-08-1889 Samson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Samson-Sleurink, J, 16-08-1910 Samuël, F, 10-04-1899 Samuels, A.L, 15-02-1910 Samuels, J.G, 12-06-1915 Samuels, N, 08-05-1901 Samuels-Lapré, H.F, 28-06-1902 Samuels-Then Djoen Moy, 30-07-1909 Samuels-Wipperman, I.E, 20-04-1914 Samuelsz-Klaar, J.T.L, 14-12-1900 Samwel-Rossi, C, 12-11-1881 Sande, S.S. van de, 03-06-1881 Sanders, W.H, 06-09-1896 Sanders-Löwenstein, H.P, 05-03-1912 Sanders-Stern, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2089

Santé-Garling, C.A, 07-06-1877 Santy-de Geer Boers, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sapacua, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6659 6660 6661 6662

Saras-Koot, H, 14-11-1902 Sarton-Vermeulen, S, 17-02-1907 Sassen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Sassen-Sie Gioe Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

6663 6664 6665 6666 6667 6668 6669 6670

Sauer, M.A.H, 07-11-1912 Saueressig-Coldenhoff, I.L, 01-08-1915 Sauerland-Mehlbaum, A.E.S, 25-04-1899 Schaad-Kutsch Lojenga, J.W, 22-04-1908 Schaafsma, M.H, 03-03-1895 Schaafsma-Simauw, W.J, 28-10-1904 Schaafsma-Simons, M.L, 29-01-1905 Schaap, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6671 6672

Schaar-van der Roemer, A.J. van der, 18-03-1901 Schaefer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

6673 6674

Schaefers, R.P.H, 15-11-1909 Schaeffer, F, 09-12-1915

209

210

Pelita

6675 6676 6695 6677 6678

Schaft, A. van der, 10-08-1903 Schäftlein, C.R.V, 24-10-1910 Schaijk, C.J.J. van, 22-03-1900 Schaik, A.E, 11-10-1887 Schaik, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

6679 6680 6681 6682

Schalk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Schalker-Parera, B.D, 04-07-1903 Schalkwijk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Schalkx, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6683 6685 6684 6686 6687 6688 6689 6690

Schallig, G, 11-11-1910 Schallig-de Lannoy, V.E, 05-04-1913 Schallig-Djong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Schaper der Alderwereldt van St. John, R.R, 20-05-1910 Schäperkötter-Rob, G, 03-01-1902 Schardijn, E.C.J, 17-09-1888 Schardijn, J.J.W, 18-02-1888 Scharff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

6691 6692 6693 6694 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6703 6704 6702 6705

Scharff-Drijsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Scharrenburg-Timmerman, J.C, 01-07-1914 Schaul, J.L, 02-11-1911 Schauwen-Koch, J.L.W.G, 24-04-1890 Schedler-Floothuis, G.J.J, 20-05-1909 Scheemaker, E.A.S. de, 01-05-1905 Scheemaker, J.E.L. de, 10-03-1879 Scheemaker, J.M.M. de, 11-04-1902 Scheemaker-Freeth, N.W. de, 20-10-1914 Scheening-Sick, C.E, 15-08-1894 Scheepens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2048

Scheepers-Hanibals, H.P.C, 15-12-1911 Scheepe-Tergau, L.H, 30-12-1907 Scheffelaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6708 6706 6707 6709 6710 6711 6712 6715 6713 6716

Scheffers-Nilles, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Scheffer-van den Berg, A.S, 14-09-1905 Scheffer-Verzandvoort, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Scheffmann-Dankmeijer, E.S, 06-11-1912 Scheffmann-Kouthoofd, L.N, 21-04-1910 Schekkerman-Bruining, A.J.C, 24-10-1905 Schenk, J.C, 09-05-1915 Schenke, B.G.T, 18-06-1907 Schenk-Hobeyn, M.C, 17-05-1908 Schenkhuizen-Koekerits, C.M, 24-05-1885

2.19.219

2.19.219

Pelita

6717 6718 6714 6720 6719 6721 6722 6723 6724 6725 6726

Schenkhuyzen-Vink, L, 09-04-1910 Schenkhuyzen-Vrossink, M.C, 01-12-1896 Schenk-Louts, M.N, 08-07-1906 Schepers, P.M, 28-06-1905 Schepers, Schermer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Scherpbier, A, 16-09-1882 Scheveers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Scheybeler-Jansen, D, 23-10-1897 Schieferli Malix, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Schier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6728 6729

Schifferling, L.A, 10-10-1910 Schifferling-Visser, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

6727 6890

Schiffer-Mutter, A.C.L, 10-08-1884 Schijndel, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6730 6731

Schild, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Schilders-Donkel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

6732 6733 6734 6735 6736 6737

Schilling, H, 01-06-1903 Schilstra-Gras, J, 24-02-1888 Schipper-Dazert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Schipper-Hilling, E, 23-01-1904 Schipper-Lager, P.C, 23-04-1899 Schippers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6738 6739 6740 6741 6743 6742 6744 6745 6746 6747

Schlahmilch-Mager, , F.S, 04-12-1890 Schlameisen, A, 13-06-1911 Schlette-Smits, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Schlicht, M.P, 14-06-1911 Schlundt Bodien, L.M, 24-08-1914 Schlundt, A.M.G, 09-03-1900 Schlusen-Lindhout, C.E, 21-03-1912 Schmid-Brouwer, J, 21-09-1911 Schmidt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Schmidt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

6748 6749 6751 6752 6753

Schmidt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Schmidt-Ebeling, T.C.C, 10-11-1909 Schmidt-Leenderts, M.A, 03-03-1905 Schmidt-Mathy, J.W, 07-03-1903 Schmidt-Schulte,

211

212

Pelita

6750 6754 6755 6756 6757 6758 6759

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Schmidt-van Ittersum, P.A, 17-12-1889 Schmits-Rotschild, M.T, 24-10-1880 Schmitt, J.T.H, 02-12-1902 Schmöle-van Eijk, N, 12-03-1901 Schmoller-Pelupessy, J.A, 15-05-1886 Schnaar-Klumpes, N, 28-11-1901 Schneider, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

6760 6761 6762 6763 6764 6765 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6773 6774 6775 6776 6777 6778

Schneider-Camphuisen, E, 02-06-1904 Schneiders-Schräder, W.A.M.I, 11-12-1911 Schnitzler, P.H, 17-04-1897 Schoenmakers, F.H.A, 16-09-1903 Schoeren-Nenen, M.H.H, 13-02-1903 Schoevers-Kunkels, B, 08-09-1900 Schoggers-Lim, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Schol, P, 06-11-1893 Scholma-Levinson, C.P, 27-08-1908 Schols-Holtzhuizer, A.E.W.T, 03-01-1885 Scholte, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Scholte-Braakensiek, M.L, 22-08-1913 Scholte-de Windt, I, 16-02-1906 Scholten, J.H, 18-02-1889 Scholten, P.F, 13-12-1898 Scholten, W.H, 04-08-1891 Scholten-Boender, S.M.A, 26-06-1912 Scholten-Kloeth, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6779 6781 6782 6780 6772 6783

Scholten-Rous, H.E, 04-06-1914 Scholtens, H, 06-05-1906 Scholtens-de Jong, P.J, 03-02-1892 Scholten-Walle, A.M, 01-05-1905 Scholte-Sänger, J.S.D, 07-01-1912 Scholts, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

6784 6786 6787 6785

Scholtz, A, 25-11-1912 Scholtz, B.L, 14-07-1896 Scholtz, C.J, 02-12-1894 Scholtz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6788 6789

Schomper-Radwanski, E.C.M, 09-04-1915 Schompers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

6790 6791 6792 6793

Schönbergen-Claase, W.C.M, 05-05-1894 Schönberger-Sprengers, E.W.J.H, 02-02-1903 Schonenberg, J.T, 06-02-1906 Schönherr, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

6794

Schoolwerth, C.A, 24-07-1890

2.19.219

2.19.219

Pelita

6795 6796 6797 6798 6799 6800 6801 6802 6803

Schooneboom, W.J, 04-08-1894 Schoonen-Rumangkang, B, 28-06-1906 Schoonhoven, Schoonhoven-Graichen, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Schoonhoven-Vos, W, 15-01-1905 Schoor-Romkes, A.C. van, 10-06-1893 Schotborgh, J.C.L, 09-11-1888 Schotel, V, 31-01-1912 Schotel-Rath, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

6804 6805 6806 6807

Schotsman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Schouten, J.F, 20-05-1906 Schouten-Hoogedyk, G, 08-04-1905 Schouw-Roring, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

6808 6809 6810 6811 6812 6813 6814 6816 6815 6817 6818 6827

Schrader, G.G, 14-08-1889 Schräder, M.C.I, 21-08-1907 Schram, C.H, 01-11-1895 Schram-Blätter, R, 11-02-1885 Schram-Lefmann, A.M, 07-04-1904 Schram-Waage, L, 13-08-1909 Schrauwen, G, 18-02-1915 Schrauwen, P.H, 21-12-1911 Schrauwen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Schrauwen-Bizelaar, M.S.A, 25-06-1903 Schreefel, C.L, 17-05-1891 Schreij-Koopman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

6821 6819 6820 6820

Schreuder Peters-de Witte, M.E.M, 09-10-1896 Schreuder, A.J, 12-07-1900 Schreuder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Schreuder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

6820 6822

Schreuder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Schreuders, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6823 6825 6824 6826 6828 6829 6835 6836

Schreuders-de Jongh, G.L, 15-05-1905 Schreurs, H.J.H, 08-09-1912 Schreurs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Schreurs-Wattimena, J.A, 05-09-1914 Schreyner, H, 19-04-1914 Schrieck, R.J. van der, 22-01-1883 Schrijn, F, 11-09-1908 Schrijver-Boudier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

6837

Schrijvers-van Zenden, F.J.L, 14-04-1897

213

214

Pelita

6830 6832 6831

Schrijver-Welboren, M.C, 12-04-1912 Schröder, I.L.M, 28-02-1901 Schröder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

6833 6834

Schröder-Masius, F.E, 08-11-1908 Schrooyesteijn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6838 6839 6840 6841 6842 6843 6846 6847

Schuak-Kivit, A.M, 29-05-1902 Schubert, J.M, 01-06-1913 Schüchner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Schuilenburg de la Croix, E.P, 23-06-1884 Schuilenklopper, I, 11-04-1872 Schuilwerve, J.C, 01-08-1909 Schuitemaker, C.J, 28-05-1898 Schuitevoerder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

6844 6845 6848 6849 6850 6851 6853 6854 6855 6856 6857 6852

Schuit-Hein, J.B.F, 30-08-1913 Schuit-Rumengan, M, 25-12-1895 Schuller tot Peursum-Brinkhorst, E, 12-06-1898 Schüller, A.F, 08-11-1910 Schulpen, K.K, 22-12-1911 Schultz, A.M, 06-01-1904 Schultz, E.M, 13-04-1900 Schultz, F.H, 19-04-1894 Schultz, J.J.E, 26-10-1890 Schultz, J.M, 13-12-1907 Schultz, L, 04-09-1912 Schultz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

7706 6859

Schultz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Schultze-Kwee, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6858 6860 6861 6862 6863 6864

Schultz-van Ingen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Schulze, H.W, 25-06-1906 Schumacher-Pfeifer, H.J.G, 07-11-1884 Schumacher-Schmid, H.E, 07-04-1899 Schuppers-Koenraads, F.J, 12-09-1891 Schürmann-White, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

6866 6867 6865 6868

Schüsler, C, 03-09-1896 Schüsler, J.W, 02-11-1880 Schüsler-Keyner, C.F.C, 16-01-1899 Schussler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

6869 6870 6871 6872

Schut, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Schutte-Agerbeek, A.F.J, 06-05-1898 Schutzmann, B.B, 25-10-1893 Schuurman-Bels, M.E, 14-02-1899

2.19.219

2.19.219

Pelita

6874 6875 6873

Schuurmans, C.J, 30-07-1891 Schuurmans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Schuurman-van der Gragt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2099

6876 6877 6878 6879 6880 6881

Schuyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Schuyl-Cuypers, E, 20-09-1894 Schuylenburch-Court, A.C.J. van, 31-12-1891 Schuylenburg-van der Hart, L.M, 25-12-1888 Schwab-Löwe, P.M, 08-06-1890 Schwalbe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

6882 6883 6884 6885 6886 6887 6888 6889 6891 6894 6892 6893

Schwartz, E, 18-06-1899 Schwartz, H, 04-09-1903 Schwartz-Abels, V, 17-05-1900 Schwarz, C.W, 17-07-1903 Schwarz, J, 15-07-1908 Schwertzel-van Looy Vogel, W.M.J, 25-12-1911 Schwidder-Jaklofsky, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Schwippert-van der Heiden, C.H, 09-01-1896 Scipio, A.M, 04-11-1898 Scipio, G.L, 02-11-1882 Scipio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Scipio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

6895 6896 6897 6898 6899 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908

Scipio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Scipio-Hanssens, L.V, 15-02-1895 Seeman, A.R, 24-05-1893 Seerden-Laure, K, 09-04-1907 Seif-Wagemakers, J.H, 29-09-1914 Seinen-Visser, M.S, 05-01-1900 Sekreve, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Selleger-Nepveu, P.A.J, 17-01-1896 Sellier-Bout, J.F, 07-01-1908 Sendjojo, M.L, 17-07-1907 Senerpont-Domis, de, Senn van Basel, D, 13-10-1898 Senn van Basel-Volkert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Sera, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

6909 6910 6911 6912

Sera, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Serry-van Grieken, C.J.L, 16-08-1880 Servaas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sesink Clee, A, 23-07-1901

215

216

Pelita

6913 6914 6915

Seters-Ponsen, J. van, 30-05-1891 Seth Paul, T, 28-09-1890 Severien-Lux, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

6916 6917 6918 6919

Sevrèn Jacquet-Salama, S. de, 20-04-1906 Seydel-van Zanten, C.M, 19-03-1910 Shamier, B.L, 27-05-1900 Shamier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

6920 6921 6922 6923 6924 6926 6925 6925

Shamier-Günthardt, H, 01-12-1910 Shields, H.A, 27-06-1901 Siau, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Siau, Sibbald, C.W, 27-12-1879 Sibbald, H.J.G.W, 02-05-1905 Sibbald, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

Sibbald, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

6925 6927

Sibbald, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

Sibbald, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

6928 6929

Sibbald, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Sibbald, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

6930 6931 6932 6933 6934 6935 6936 6937

Sibbald-Rademaker, J, 25-02-1890 Sibenius Trip, J.B, 01-12-1904 Sibenius Trip-van Heycop ten Ham, J.N, 04-02-1890 Siccama, J.J, 21-03-1904 Sicherer, G.J.B, 13-10-1889 Siebelder-Burgdorffer, M.W, 10-06-1903 Sieberichs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Siebers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

6938 6939

Siegel, A.W, 17-09-1901 Siegers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

6940 6941 6942 6943 6944 6945 6946 6947 7360

Siegers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sielcken-Stroeve, N.J, 11-06-1896 Siemons-Jacobs, P.M, 20-09-1908 Sieperda, B, 16-07-1909 Siepman, W, 12-05-1886 Siezen-Beek, A.A, 08-05-1911 Sigar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sigmond, E.H.J, 12-12-1909 Sijatauw,

2.19.219

2.19.219

Pelita

7363

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Sijbrandi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7364 7365

Sijmensma-Besselse, F, 07-03-1915 Sijnke-Milané, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

6948 6949 6950 6951 6952 6953

Sim Zecha, S.T.S, 09-05-1888 Simao-Macgillavry, M, 23-06-1902 Simon, A, 26-01-1912 Simon, J.C, 13-07-1893 Simon, L, 01-10-1913 Simon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2087

6954 6955

Simon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Simon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

6956 6957 6959 6960

Simon-Demmink, A.A.H, 24-10-1911 Simon-Kerver, A, 22-11-1892 Simons, A, 15-04-1878 Simons, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

6958 6961 6962 6963

Simon-Schmidt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Simons-Teerlink, E, 10-01-1903 Simons-Titaley, J.V, 09-09-1900 Sinclair de Rochemont, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

6964 6965

Sinninghe Damsté-van Dijl, J.L.W, 01-04-1906 Sipahelut, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

6966 6967 6968 6969 6970 6972 6971 6973 6974 6975 6976 6977 6978 6979 7400 6980 6981

Siregar Gelas Soetan Batangiloeng-Wieringa, M.C.M, 07-10-1906 Sirre-Totays, E, 25-01-1897 Sisoe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sitanals-Galestin, E.L, 26-09-1900 Sitania, P.C, 04-11-1886 Sittrop, S, 15-02-1903 Sittrop, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Sittrop-Erdtsieck, A, 18-06-1901 Slager-Zander, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Slagter, R.P, 21-10-1909 Slagter-Gombert, M.L, 05-03-1899 Slaterus-Fortuin, J.S.H, 14-06-1888 Slee-Binkhuizen, E. van, 14-07-1902 Sleebos, E.L, 06-06-1910 Sleebos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Sleebos-Davidsz, J.R, 22-10-1903 Sleebos-Djasminah,

217

218

Pelita

6982 6983 7004 6984 6985 6986 6987 6988 6989 6990 6992 6991 6993

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Slegtenhorst-Voerman, J.H, 11-12-1903 Sleurink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Slijboom, W.E, 04-02-1906 Slimming-Soeratmienten, Van, 01-04-1895 Slingerland, P.C, 15-10-1903 Slingervoet Ramondt, H.W, 01-02-1907 Slob-Jonxius, M.A, 21-03-1906 Sloot, B, 18-06-1902 Sloot, J.H.P. van der, 03-01-1879 Sloot-Das, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Slooten-Mutter, A.H.H. van, 22-11-1879 Sloot-Vincentie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Slop, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

6994 6995 6996 6997 7000 1092 7003 6998 6999 7001 7002 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7025 7026

Slort, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Slot, S.T.E, 29-03-1896 Slot-Offergeld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Slot-Wermuth, L, 22-03-1894 Sluijp, J.G, 04-04-1896 Sluijs, S.A. van, 29-05-1910 Sluijter, W.J.M, 26-04-1897 Sluis-Bodmer, C.W. van der, 18-02-1899 Slüter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sluys, W. van der, 05-04-1906 Sluys-Kapoh, C. van der, 30-12-1909 Small, T.R, 27-01-1902 Smeele, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Smeenk, F.C, 18-12-1913 Smeets, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Smeets-Wetters, F.H.G, 21-02-1896 Smid, J, 31-01-1915 Smid-Jansen, T, 30-04-1904 Smid-van Lierop, G.G, 01-08-1901 Smissaert-Maas, C.E, 01-06-1904 Smit, B.E, 15-06-1897 Smit, G.G, 29-04-1894 Smit, J, 09-05-1913 Smit, P, 13-12-1915 Smit-Edwards van Muyen, J, 27-01-1910 Smit-Goeman, H.L.G, 03-04-1905 Smith, A, 02-12-1906 Smith, A, 15-08-1886

2.19.219

2.19.219

Pelita

7028 7030 7031 7035 7027

Smith, A.T.M, 19-12-1912 Smith, C.G.N, 15-06-1903 Smith, C.W, 11-02-1910 Smith, M.H, 12-03-1888 Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7029 7032

Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7033 7034

Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7036 7038 7039 7037

Smith-de Crooy, H.F, 23-10-1892 Smith-Drijsen, L.T, 31-01-1885 Smith-Jeanty, E.M, 15-10-1880 Smith-ten Cate, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7020 7021 7022 7023 7040 7041

Smit-Jück, C.E, 28-02-1909 Smit-Möller, J.W.P, 07-10-1909 Smit-Nieuwenhuys, H, 12-05-1899 Smit-Poppe, L.M, 04-10-1913 Smits, A, 09-05-1906 Smits, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

7042 7043 7044 7045 7046 7048 7047 7024 7049 7050 7051 7052 7053 7054

Smits, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Smits-Boelhouwer, W, 13-01-1899 Smits-Camerik, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Smits-Mul, M.H.H.A, 03-10-1895 Smits-Punt, C.M, 05-02-1895 Smitte, C.W.L.H. van der, 29-10-1909 Smitt-Tan, E, 27-04-1885 Smit-Vredevoogd, R, 11-06-1910 Smulders-Baams, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Snabilié-Noordhoorn, E.W, 02-08-1886 Snackey, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sneep, H.W, 06-05-1914 Snel, M.C, 03-05-1907 Snell, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7056 7055 7061 7062 7063 7064 7065

Snelling van den Berg-Cuny, O.D, 03-09-1909 Snell-van Zolingen, E.J, 19-09-1914 Snijboom-Landheer, H, 29-04-1911 Snijder, H, 02-01-1888 Snijders, A.E, 01-03-1903 Snijders, L.K, 04-08-1899 Snijders, W, 20-02-1876

219

220

Pelita

7066 7067 7057

Snijtsheuvel, A.G, 01-01-1905 Snijtsheuvel-Wener, C.J.A, 08-06-1902 Snip, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

7058 7059 7060 7068

Snitker-Winter, B.O.W, 17-09-1904 Snoek-Phwa Giok Tien, 25-07-1908 Snoeren-Halsamer, E.M, 03-04-1912 Sodeike, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7069 7070 7071 7072

Soedjak, A.W, 26-11-1915 Soejitno Mangoen Koesoemo, R, 02-08-1903 Soekinas-Saminah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Soemodinoto, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

7073 7074 7075 7076 7077 7078

Soentjes-Stotbering, H, 08-01-1915 Soerink-Robert, E.G, 22-09-1906 Soesman, V, 23-05-1900 Soesman-Fauck, H.M, 26-04-1894 Soest, L.T.T. van, 01-03-1908 Soest-Portier, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8287 7079 7080 7081 7083 7084 7082 7086 7085 7087 7088 7089

Soest-Scholte, R.G. van, 22-02-1907 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Soeterik, R, 02-02-1882 Soeterik-Sersansie, L.E, 10-06-1914 Sol, J.W.E, 10-06-1881 Solbrig, S.J.A, 30-01-1891 Solcer, C, 24-10-1891 Sol-Wolff, Sommer, W.H, 08-11-1909 Sommer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Son, H. van, 09-06-1907 Sonépouse-Gimpel, A.A, 08-10-1901 Sonkitamnoe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

7090 7091 7092 7093 7094 7095 7096 7097 7098 7100 7101 7102

Sopakuwa-Jopp, E.W.C, 07-09-1891 Soripada, A.S, 11-01-1912 Sörnsen de Koste, R. van, 28-05-1903 Sörnsen de Koste-van Schoor, H.W.A. van, 22-01-1897 Souisa, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Souman, A.G, 17-11-1912 Soumokil-Boulet, A.G, 18-02-1910 Soumokil-Kairupan, J, 18-05-1883 Soute, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Spaandonk-Utrecht, P. van, 27-06-1901 Spalding-Gottschalk, J, 26-08-1908 Spall, A. van, 24-09-1898

2.19.219

2.19.219

Pelita

7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109

Spall, H. van, 10-11-1911 Spall, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Spall-Casand, M.A.A. van, 10-10-1912 Spandaw, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Spangenberg, J, 24-02-1877 Spanjerberg-Tenuyl, J.M.E.W, 12-07-1889 Spape, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7099 7110 7111 7112

Spa-Schets, J, 23-04-1905 Specht, W.E.W, 22-05-1894 Spee, A.J, 08-01-1887 Spee, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

7114 7113

Speet, H.C.F, 25-06-1906 Spee-Vodegel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7115 7116 7118 7117 7120 7119

Spek, J.E. van der, 17-09-1885 Spek-Engelman, W.J. van der, 05-10-1883 Spekman-Weydemuller, A.B, 03-08-1915 Spek-Peterse, C, 06-05-1892 Spel, J.C.M, 16-09-1910 Spel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

7122 7122

Speltie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Speltie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

7122 7121

Speltie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Spelti-Egter van Wissekerke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7123 7124 7125 7126

Speltie-Oey, E.N, 03-08-1911 Spengler, C, 09-11-1904 Spetter-Cohen, K, 27-05-1897 Spiegelaer, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

7127 7128 7129 7130 7133 7135 7134 7131

Spieker, K.L, 26-10-1915 Spiekerman van Weezelenburg-Snijders, L.E, 27-01-1892 Spiekerman van Weezelenburg-Walpot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Spier, A, 09-03-1913 Spiering-Hoekstra, C, J.B, 03-05-1909 Spierings, R.J, 31-12-1910 Spierings, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Spier-Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

7132 7136

Spier-Poillot, N.V, 04-03-1905 Spiessens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

221

222

Pelita

7137 7153 7154

Spiessens-de Haan, C.W, 30-01-1900 Spijker, A.T.E.M, 18-01-1902 Spijker, van het, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

7139 7138

Spits Warnars-Pyloo, D, 22-01-1913 Spits-Snel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7140 7141 7142 7143 7144 7145 7147 7146 7148 7149 7150 7151 7152 7155 7156 7158

Spitters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Spoelstra-Kemler, H.C, 09-02-1908 Spoor, G.E.H.C, 04-07-1910 Sportel, H, 05-06-1899 Sprang, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Sprenkeler, K.J, 21-07-1890 Sprew-Heinemann, S. van, 31-05-1903 Sprew-Klöpfir, J. van, 09-11-1909 Sprey, J, 23-03-1878 Sprokkereef-Beverwijk, H.K, 27-10-1909 Spronk-Meister, M.F, 02-01-1903 Spronsen-Jans, C.E. van, 05-03-1908 Sprooten, S.A, 29-09-1880 Staal, C, 04-11-1897 Staal, J, 28-01-1892 Staalduinen-van Bilderbeek, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

7157 7159

Staal-van Eyk, C.E.A, 02-10-1899 Staas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

7160 7161 7162 7163

Staats, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Stada, J.C, 10-03-1888 Stade, M.N, 04-06-1907 Stade-Hie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

7164 7165

Stadelman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Staden, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7166 7167 7168 7169 7170 7172 7171 7173 7174 7176 7175

Stadt, C. van de, 03-07-1890 Stalder, Stalder-Toekivach. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Stalknegt-Beer, W.A, 21-10-1907 Stals-Mariam, 15-10-1905 Stam, P.Q, 28-01-1891 Stam, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Stam-Courant, E.C, 21-05-1903 Stam-Jager, D, 04-05-1904 Stamkart-Poel, C, 21-02-1903 Stam-Meijer, E, 15-04-1906

2.19.219

2.19.219

Pelita

7177 7178 7179 7180 7181

Stammeshaus-Rusman, M.H, 30-07-1893 Stapel-Moor, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Star, E.J.F. van der, 27-02-1894 Star, J. van der, 15-06-1894 Starre-Mawhiu, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7182 7183 7184 7185 7186 7187 7188 7189 7190 7191

Starrenburg, J.T.W. van, 21-10-1901 Stassen-Pasman, H.B, 30-09-1906 Staudscher-Tadema Wielandt, A.G.E, 18-01-1893 Staudt-Burmania, R, 06-09-1904 Stavast, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Staveren-van de Kolk, J.J. van, 12-11-1915 Staverman-Prins, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Stavers-Veekman, S.E, 27-02-1895 Stecher, G.E, 06-03-1891 Stecher, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

7192 7193 7194 7195

Stecher, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Stecher-Wirbelauer, M.J, 11-12-1904 Steeg-Bech, E.H. van der, 17-01-1915 Steeman-Hopman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7196 7197 7200 7198 7201 7202 7203 7204 7205 7199 7206 7207 7208 7209

Steen, J.B.W, 24-03-1900 Steen, R.R.J. van der, 26-05-1910 Steenaart, K.G.J, 04-06-1899 Steen-Bakker, J.E. van der, 25-02-1909 Steenbergen, G, 08-08-1887 Steenbergen-Schedler, E.E, 21-06-1897 Steengraver, H, 13-12-1895 Steenhard-Phlippen, S, 27-03-1915 Steenhuysen, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Steen-Lerachi, J. van, 11-07-1891 Steenmeijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Steensma-de Munnik, A.M, 17-12-1896 Steensma-Ridder, G.M, 01-02-1903 Steenstra Toussaint, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

7210 7211 7212 7213 7214 7215 7216

Steenstra Toussaint-Jacometti, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Steenwinkel-van Ojen, A.M, 03-09-1913 Steevensz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Steevensz, Steffens, A.M, 02-10-1911 Steffens-Staring, M.J, 14-05-1898 Steffers-Sterk, A.D. van, 29-06-1907

223

224

Pelita

7217 7218 7219 7245 7222

Stegerhoek-O'Brien, M.E, 24-05-1915 Stehn-Binkhorst, A.G, 14-02-1898 Steiginga, C.T, 04-07-1907 Steijerwalt-Houpt, A, 16-06-1891 Stein Callenfels, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

7223 7224

Stein du Prè, J.E, 15-02-1907 Steinfort, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

7225 7220 7226 7227 7221 7228 7229 7230 7231 7232 7233 7234

Steinhaus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Stein-Keijner, J.C, 28-06-1909 Steinmetz, E.W.K, 25-04-1886 Steinmetz-van Bloemen Waanders, F, 15-01-1889 Stein-van Ispelen, J. von, 02-09-1907 Stekkinger-van Hien, W.H, 15-01-1911 Stekkinger-von Walzogen, S, 21-08-1903 Steller-Bartels, H, 04-09-1896 Stello-Verhoeve, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Stenebome-Annink, N, 04-06-1899 Stenekes, B, 24-12-1891 Stenis, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

7236 7235

Stephanus, J.P, 14-11-1897 Stephanus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

7235 7237 7238 7239 7240 7241 7242 7243 7244 7246 7247 7248 7249 7250 7251 7252

Stephanus-van Waardenburg, J.L, 17-02-1894 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Stephen, Paulus, F, 15-04-1893 Sterling, H, 04-07-1894 Sterneberg-Weijermans, H, 07-03-1903 Sternfeld, H.S, 19-10-1908 Stevels-Pitters, J.M.H.L, 22-02-1895 Stevens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Stevens-Haven, J, 25-03-1911 Stevens-Kelner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Steyn, T.C.A. von, 14-10-1905 Stibbe, B, 08-01-1887 Stienstra-de Man, M.W, 07-06-1904 Stietz-Knops, A. von, 09-02-1910 Stikkel-Schultz, H.J, 13-12-1895 Stiksma-Klosser, A.J.H.L, 19-11-1909 Stinissen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7253 7254 7255 7256

Stinissen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Stins-List, J, 25-09-1902 Stiphout-van der Wielen, G.J.M, 08-08-1888 Stobberingh-Oepi, N, 13-04-1900

2.19.219

2.19.219

Pelita

7257 7258 7259

Stock, B.J.A, 09-04-1890 Stoelman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Stoetzer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

7260 7261

Stofberg-Niedeck, G.J, 27-03-1909 Stoffel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7263 7262 7264 7265

Stokking-van de Graaf, D, 30-10-1900 Stok-Kloeth, L.J, 10-01-1911 Stokkum-de Heer, B.R. van, 26-10-1906 Stokvis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

7266 7267 7268 7269

Stollé, F.M, 09-10-1912 Stolsz, N.H.M, 26-04-1900 Stoltink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Stoltz-Keuzekamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7270 7271 7272 7273 7274 7275 7276 7277 7278 7282 7280 7279

Stolze, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Stolze-Tielman, J.F.M, 15-02-1886 Stomps, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Stomps-Ingenhoes, A.M, 19-07-1909 Stoof, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Stoop, M, 31-08-1893 Stooter-Saminah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Stoové, E.G, 01-10-1894 Stoové, J.L.G, 01-08-1884 Storm van 's-Gravesande, E.C, 01-02-1887 Storm, J, 08-11-1914 Storm, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

7281 7283

Storm-Brauns, C.C.G, 11-07-1899 Stornebrink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7284 7285 7286 7286

Story, J, 08-02-1904 Stougje-Huysman, N.E, 18-08-1904 Stout, W, 26-05-1905 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Stout, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

7287 7288 7289 7291 7290 7292

Straalen-Wilm, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Straaten, J.P.J. van, 26-07-1914 Straatman, C, 30-08-1909 Straatman, H.A, 27-08-1903 Straatman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Straatman,

225

226

Pelita

7293 7294 7295 7296 7297 7299 7300 7298 7301

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Straatman-Janssen, H.W, 12-02-1900 Stralendorff, J. van, 02-12-1910 Stralendorff, J.G. van, 02-03-1889 Stralendorff-Roesinah, R. van, 02-03-1894 Stratum-Lingbeek, M. van, 17-10-1911 Straube, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Straube-de Winter, A.C, 12-04-1915 Straub-Steeman, M, 05-06-1910 Strauss, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

7302 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7309

Strauss, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Streefland-Schenk, M, 09-12-1904 Streicher, A, 03-08-1914 Streiff, J.A, 25-07-1913 Streithorst, T.A, 17-01-1903 Strengaerts-Simon, M.F, 15-09-1878 Strengnaerts-Stollé, F.C, 19-02-1899 Strieker-Wichers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

7319 7320

Strijbos, P.W, 23-04-1911 Strijdhorst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

7321 7310 7311 7312 7313 7314 7315 7316 7317 7318

Strijen-van der Putten, M. L. van, 31-10-1897 Strik, T.J, 04-10-1901 Strik-van Rosevelt, P.C.J, 24-11-1911 Stroeve, J.L, 27-07-1905 Struben-Pottinga, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Struby-Brantz, C.J, 09-04-1885 Struby-Hoeke, C.F, 01-09-1890 Struijck-Liebelt, H.O.E, 01-05-1915 Strüwer, W.A, 13-06-1915 Struys-Patang. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7322 7323 7324 7325 7326 7327 7328 7330 7329 7331 7332 7338

Stuers-de Groot, B.E. de, 02-04-1901 Stühmer, J.H.T, 20-12-1901 Stupers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Stürmer, L.E, 03-02-1906 Stürmer-Philips, F, 31-05-1912 Sturtz-Staisch, E, 04-06-1913 Stuur, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Stuurhaan-Oxener, Stuur-Johannes, C.W, 21-11-1889 Stuut, H.T, 23-10-1898 Stuvé-Verkouteren, D.E, 15-08-1906 Suijderhoud-Townsend, S.F.H, 20-03-1906

2.19.219

2.19.219

Pelita

7333 7334 7335

Sülter, E.H, 08-02-1895 Sülter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Sülter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7336 7337 7339 7340 7341 7342 7345 7346 7347 7343 7344 7348 7349 7350 7351 7352

Sutherland-Jacobsz, V.U, 02-03-1902 Suyck-Elia, C.J.P, 03-08-1915 Suykerbuyk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Swart, A.E, 07-08-1884 Swart, G.A, 23-04-1902 Swart, W.H.C, 03-09-1896 Swart-de Wit, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Swarthof-Keppel, G, 10-04-1900 Swartjes, W.H.P.M, 31-08-1898 Swart-Pechler, P.L.J, 03-04-1905 Swart-Ronkes, S.S.J, 23-01-1915 Swartz, G.E, 04-12-1898 Swaving-Hendrik, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Swaving-Rakwange, A, 16-12-1907 Swaving-Straube, E, 09-10-1912 Sweets, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

7353 7354 7355 7356

Swelm, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Swens, S.W, 08-12-1887 Swensen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

Swensen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

7357 7358 7359 7361 7362 7366 7367 7368

Swerissen-Vallet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Swieten, J.A. van, 12-06-1913 Swieten-Antrag, J.S. van, 13-02-1903 Sybesma, K.M, 19-02-1897 Sybesma-Bieri, E.M, 16-08-1903 Szabo, G, 27-07-1910 Taale, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Taale, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7369 7370 7371 7372 7373 7374

Taanom, H.C.C. van, 10-01-1911 Taat, A.D.J, 17-04-1887 Tabak-ten Wolde, D.W, 18-03-1906 Taets van Amerongen, X.A.M, 01-07-1900 Tak, J.C. van der, 13-01-1901 Takarbessy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7375 7376

Takes, J.A.C, 27-02-1903 Talens-Walstra,

227

228

Pelita

7377 7378 7379

Talens-Zwang, D, 13-08-1903 Tamboenan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Tamin Djailin. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7380 7382 7383 7384 7381 7385 7386 7387 7388 7389 7390 7391 7392 7393

Taminiau-Armata, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tan Djin Sik, Tan Kang Bok, 04-08-1898 Tan Tiang Kie-Oey Koentjoeng Nio, 15-07-1900 Tan, T.H, 16-11-1906 Tanahatoe, A.T, 28-11-1907 Tanahatoe-Minah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tanamal-Kaïn, C.H, 10-05-1906 Tanasale, A.I, 21-01-1910 Tanasale-Meliëzer, J.F.E, 15-03-1890 Tangelder-Haven, M, 30-01-1914 Tangerman-Wolf, A.E, 03-10-1910 Tankink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Taribuka-Ponnem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7394 7396 7397 7395 7398 7399 7401 7402 7400 7403

Tas, E. van der, 03-04-1884 Tasche, H.A, 05-05-1913 Taschner-Gieseke, M.E, 16-07-1896 Tas-van der Velden, G.B. van der, 14-03-1906 Tatipikalawan-van Stralendorff, H.A, 05-09-1905 Tatlock-Reyneke, S.C, 24-05-1886 Tausent van Heukelom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tausent van Heukelom-Samels, D.J.W, 17-04-1907 Tausent, J.F, 25-01-1886 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Tayler Perkins, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

7403 7405 7404 7406

Tayler Perkins, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Taylor Parkins, G.W, 25-07-1911 Taylor-Horstman, A.S, 17-12-1886 Tee Boan An, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

7407 7408 7409 7410

Teepe, J, 17-03-1892 Teepe, M.C.A, 21-05-1896 Teerlink, D.A, 07-09-1888 Teeuwen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

7410 7411 7412

Teeuwen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Tehupeiory-Rijkschroeff, D, 18-04-1911 Tellings, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

2.19.219

2.19.219

Pelita

7413 7414 7416 7417 7415 7418 7419 7420 7421 7422 7423 7424 7425 7427 7426 7428 7429 7430 7431

Tels-Beernink, E, 04-08-1901 Temmen, J.H. van, 20-11-1878 Tempelaar-Atmi, H, 13-12-1897 Tempelman-Jeukens, F.M, 01-10-1911 Tempel-Witmond, G, 06-06-1906 Tengbergen-van der Brugghen, E, 01-02-1897 Tengnagell de Raad-Odenthal, T.E.L. van, 20-03-1894 Tenret, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Teppema-Otten, M.H, 05-08-1912 Tergau, A.E, 29-11-1912 Tergouw-Misman, A. van, 13-10-1913 Terlaak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Terlaat-de Korte, M.L, 10-08-1881 Termijtelen-van de Pol, E, 25-10-1899 Termöhlen-Post, H.J.M.P, 04-11-1906 Terpsma-Wiersma, I, 08-08-1903 Terpstra, J, 23-06-1910 Terschegget-Elmensdorp, J.L.C, 14-10-1909 Tessensohn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

7432 7434 7435 7433 7436 7437 7438 7441 7440 7442

Tessensohn-Noordhoorn, M.L, 14-06-1900 Tessers, A, 02-11-1889 Tessers-Gueinzius, J.A.J, 12-11-1904 Tesser-van den Broeke, P, 04-06-1908 Tetterode-Musch, L.I.C, 21-11-1902 Teubert-Spanjaard, C.L, 04-12-1887 Teunenbroek, H.C.A, 25-12-1900 Teunissen, F.R.K, 30-11-1908 Teunissen, Teunissen-Alting Siberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

7443 7444

Teunissen-Jullens, A.C.P, 16-08-1891 Teunissen-Kuylaars, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

7445 7439 7446 7447 7448 7449

Teunissen-Siwy, G.E, 05-04-1909 Teunisse-Pessy, M.M, 05-05-1897 Teyn-Soeters, Thé Lian Hien-Kwee Giok Lian, 04-12-1900 Theim, E, 13-03-1886 Thein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

7450 7451

Theng-van Ginkel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Thenu, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

7452 7453 7454

Thenu-Mager, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Thenu-Pattinama, M.B, 30-09-1898 Thesing, P, 30-07-1903

229

230

Pelita

7455 7456 7457 7458 7459 7460 7461 7462 7463

Theulen-Nji Rokajah, 13-11-1913 Theunissen, G, 15-04-1899 Theunissen-van Brederode, A, 30-09-1897 Theuns-Simon, Theys, C.J.H, 02-02-1903 Theys-von der Oelsnitz, N.E.N, 25-08-1887 Thiel-Bresser, B.W. van, 18-07-1904 Thiel-Samyok, M. van, 22-09-1900 Thiel-Soertininhsih, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

7464 7465 7466 7467 7482 7468 7483 7484 7471 7469

Thiem-de Val, T, 17-05-1910 Thiessen, A.M, 17-04-1903 Thiessen, I.M, 28-08-1912 Thiessen-Grünewald, H.O, 13-12-1912 Thijssen, A.J.M, 11-07-1895 Thijssen, 20-jun-1899 Thijssen-Nijenhof, T.J, 02-06-1894 Thijssen-Pattipeilohy, J.E, 23-12-1907 Thomas, F.A, 28-11-1884 Thomas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

7470 7472

Thomas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Thomas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

7469 7469

Thomas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

Thomas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

7473 7474

Thomas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Thomas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7475 7476 7477 7478 7479 7480

Thomsen-Pechler, G, 21-01-1903 Thomson, M.A, 29-11-1909 Thomson-Verbeet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Thöne, N.J, 14-12-1892 Thoonsen-Blaauw, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Thörig, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7481 7485 7486 7487 7488 7489 7490 7491 7492

Thörig-van Wijk, D, 10-04-1908 Tibbe-de Wilde, C, 14-11-1910 Tiber-Trouerbach, 18-04-1912 Tichelaar-Groot Bramel, J.G, 14-09-1898 Tielenius Kruijhoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tielman, C.L, 06-01-1901 Tielman-Hauwert, H.H.L, 09-07-1906 Tielman-Huivenaar, N.F, 01-03-1908 Tielman-Schöne, T.M, 17-02-1915

2.19.219

2.19.219

Pelita

7493 7494 7495

Tielman-Tan, H.N, 05-05-1915 Tieman-van Waveren, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Tiemens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

7496 7497 7498 7499 7500 7600 7599 7501 7502 7504 7506 7503

Tiemens-Tiemens, A.H, 12-11-1908 Tienen, F.H. van, 11-09-1897 Tienstra-Becker, I, 01-02-1904 Tietz, E.P, 04-06-1909 Tiggelen, C.J. van, 30-06-1914 Tijssen, P, 22-10-1903 Tijs-Wellerdieck, C.H, 10-04-1910 Til-Vismans, M. van, 15-04-1904 Timmens-Baars, H, 05-08-1907 Timmer, J, 15-10-1910 Timmer, R.A, 26-03-1896 Timmer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

7505 7507 7508 7510 7509 7511 7512 7513 7514 7515 7516 7517 7518 7519

Timmer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Timmer-Gallas, M.P, 05-12-1900 Timmer-Macaré, A, 20-09-1894 Timmerman, G.H, 07-01-1892 Timmerman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Timmerman-Kopelle, N.L, 22-08-1915 Timmermans, A.C, 22-09-1907 Timmermans-Denkelaar, C.H, 01-03-1896 Timmermans-Zaterdag, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Timmers, P.F, 17-07-1906 Tinkelenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Tinkelenberg-Stecher, J.C, 04-04-1898 Tinkelenberg-van Velthoven, M.C, 24-06-1894 Tirion, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

7520 7521 7522 7524

Tiwon, C.E.A, 20-07-1908 Tjaberings-Perwez, J.H, 03-01-1892 Tjassen Keiser, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Tjen A Kwoei, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

7523 7525 7526 7527 7528 7529

Tjen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Tjeng A Fa-Hinne, J.C, 12-04-1907 Tjintjelaar-Ernst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tjioe Tjien Tjiang, 07-01-1915 Tjitji, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tjondro Negoro, R.M.T.S, 24-07-1899

231

232

Pelita

7530

Tjwa-Gouw, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

7531 7533 7532 7534 7535 7536 7537 7538 7539 7540

Tobben-Michels, J.C, 13-10-1912 Tobing, C, 21-10-1892 Tobi-Siedijk, A, 16-12-1912 Toelanie, A.F, 30-10-1912 Toers Bijns, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Toers Bijns, Tokaya, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2045

Tollens, C.E.H, 31-03-1896 Toller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Tomassen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

7541 7542 7543 7544 7545 7546 7547 7548

Tönjes, A.A, 16-08-1886 Tönjes, E.B.W, 02-03-1907 Tonnaer-Kühn, A.E, 22-03-1894 Toolen-Goedrie, P.A. van der, 24-12-1896 Toom-de Jong, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Toorop-Bloemhard, P.G, 15-04-1897 Tophoven-Kluijn.C.A, 01-05-1908 Tophoven-Thiel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

7549 7549

Torbal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Torbal, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

7550 7551 7552 7553 7554 7555 7556 7557 7558 7559 7560 7561 7562 7563 7564 7576 7577 7565

Torbal-Cramer, E. de, 11-05-1901 Torjul, A.H, 30-12-1890 Torré-van Buren, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Toussaint-Hildbrand, A.J, 06-08-1898 Touwker, J.E, 27-05-1899 Townsend, H.G, 08-05-1893 Townsend, L.M, 28-02-1890 Traanberg-Goedhart, J.H, 08-08-1890 Traas, L, 07-08-1896 Trappe, H. van, 30-08-1903 Trappe, L. van, 02-09-1897 Trebels-Sadinem, 23-10-1899 Treffers, H.J, 25-05-1912 Treffers-Zwierstra, A, 02-09-1910 Trieling-Jenkins, I.F, 31-12-1889 Trijn, W.P.A, 27-03-1899 Trijssenaar-Vrancken, A.T.E.H, 05-03-1914 Trilk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

7566 7567

Trip-Kon, J, 30-04-1915 Trofimoff-Engel, E.L, 03-02-1911

2.19.219

2.19.219

Pelita

7570 7568 7569 7571 7572

Tromp de Haas-van de Goes, F.J, 29-10-1894 Tromp-Eekhout, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tromp-van Son, J.F.A, 06-11-1907 Tronchin-Harten, W.C. von, 28-08-1889 Trouerbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

7573 7574

Trouerbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Trouerbach-de Kater, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7575 7578

Trouerbach-Wangka, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Tuasala, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

7581 7580 7579 7582

Tuinenburg van Kesteren, A.H, 02-04-1899 Tuinenburg, P.H, 11-10-1915 Tuin-Karto Sumito, M. van der, 20-04-1901 Tuinzing-Hoeke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7583 7584

Tuinzing-Sittrop, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Tulaar-Schühmacher, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

7585 7586 7587 7588 7589 7590 7591 7592 7593 7594 7595 7596

Tulleken-Neijhoff, J.V, 03-12-1906 Tullener, C.H, 17-07-1895 Tulong-Brückner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Tumbelaka, R.F, 02-03-1915 Tumengkol, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tupker-Kohl, C.M, 27-05-1901 Turpijn, E, 05-11-1902 Turpijn-Provoost, J.S, 11-08-1893 Tussensohn, H.C, 19-08-1893 Tutipoly-Tatipikalawan, J, 07-06-1892 Tuybens-Friesch, A.E, 18-02-1897 Tuynman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

7598 7597 7601 7602

Twijsel-Oey Oedip Nio, C, 27-02-1905 Twist-Goudkade, A.M. van, 10-09-1894 Tyssonsk, F.L. de, 05-03-1894 Ubels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

7603 7604

Ubink-Horn, C.C, 11-06-1912 Uden, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

7605 7606 7607 7628 7608

Uden-Roos, M. van, 05-12-1911 Ugolin-van Braam Morris, T.C, 24-10-1911 Uhlenbusch, W.A, 04-07-1907 Uijlings, J.H.A, 05-03-1884 Uitert, van,

233

234

Pelita

7609 7610 7611

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Uithoven, J.A, 25-11-1882 Ujlaki-Klauber, E, 05-06-1902 Umbgrove, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

7612 7613

Umbgrove-Ferouge, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Unen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

7614 7615

Unen-Diek, J.M. van, 03-05-1906 Ungener, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7616 7617 7618 7619

Ungerer-Bos, J.R, 10-04-1899 Ungerer-France, E.C, 30-09-1887 Ungerer-Tawaris, G.J, 29-04-1904 Unsöld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7620 7621

Unverzagt-Boogerd, K, 03-06-1899 Urbach-Hartman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7622 7623

Urk-Hoogeboom, E.J. van, 04-01-1900 Usmany-Daniels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7624 7625

Utermark, K, 21-12-1912 Utrecht, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

7626 7627

Uyleman, H.A.J, 09-07-1900 Uyleman-Tjie Soekei Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7629 7630 7631 7632 7633 7634 7635 7636

Uytenbroek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Vaas-Marsyah, D, 09-11-1902 Vader-Pelt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Vaesen, J.B.M, 08-06-1894 Vaessen, J.W.H, 20-04-1907 Vaessens, P.H, 08-02-1906 Vaessens-Fiévez, E, 16-03-1909 Vaillant, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7638 7637 7639 7640

Valentijn-Lapré, J.G, 16-07-1909 Valentin, C.F.J, 28-11-1906 Valette, S. la, 14-10-1887 Valette-Samuels, la. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7641 7642 7643 7647 7648 7649

Valk, P.C. van der, 13-06-1892 Valk-Bloemhart Mannak, E. de, 18-04-1913 Valk-Cornelissen, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Valkenburg, J.P, 23-09-1893 Valkenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Valkenburg-Kok, B.P.A, 28-06-1899

2.19.219

2.19.219

Pelita

7644 7645 7646 7650 7651 7652 7653

Valk-Günther, H. van der, 13-09-1901 Valk-Kayem, N. de, 18-04-1906 Valk-Timmer, A.S, 25-11-1894 Valois-Nieland, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Vanackere, G.H.G, 23-09-1913 Varenhorst, H.H, 31-10-1889 Varkevisser-Gijsbers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

7654 7655 7656 7657 7658 7659

Varsaniji, T, 23-06-1907 Vatteroth-van Beek, O, 11-03-1911 Vechgel, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Vecht-Smit, E. van der, 03-03-1883 Veckman, E.A, 06-04-1887 Veel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7660 7661 7665 7662

Veen, A.G, 14-05-1909 Veen, A.H. van de, 01-09-1913 Veen, W.J. van de, 01-09-1915 Veen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7663 7664

Veen, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Veen, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7667 7673 7666 7668 7674 7675 7676 7676 7677 7670 7671 7679 7680 7678

Veen-de Groot, A. van der, 30-07-1907 Veenendaal-Suling, L, 26-03-1914 Veen-Füren, E.F.W, 15-03-1906 Veen-Hamburger, R. van der, 12-05-1889 Veenhof-Bethweder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Veenhoven-Jager, T, 03-03-1911 Veenhuyzen, H.G.F, 05-10-1885 Veenhuyzen, M, 04-09-1897 Veenhuyzen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Veen-Kiewiet, H.G. van der, 08-09-1896 Veen-Lübeck, J. van der, 21-01-1892 Veenstra, D.L, 06-09-1915 Veenstra, J, 10-10-1909 Veenstra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

7669 7672 7681 7682 7684 7685 7686 7683

Veen-van der Hart, C.A. van der, 03-02-1892 Veen-Wijnberg, E. van der, 29-04-1908 Veer, J.L.F.W. de, 08-02-1891 Veer, S.T. ter, 20-11-1898 Veeren-Faure, A.E, 28-03-1898 Veerman, E.J, 30-09-1889 Veerman-Damwijk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Veer-Reys, van der,

235

236

Pelita

7687 7688 7689 7690 7691

Veit-Smissaert, A.H, 20-06-1896 Veit-Tehupeiory, M, 20-10-1899 Velberg, F.N.W, 14-11-1898 Velde, H.B. van de, 07-11-1906 Velde, J. van der, 16-05-1909 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

7691 7693 7694 7695

Velde, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Velde-de Vries, K. van der, 22-11-1901 Velden, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Velden-Pieters, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7696 7692 7697 7698 7699 7700

Velden-Seilbergen, L.M, 01-11-1877 Velde-Stortenbeker, L.L. van de, 05-02-1899 Veldhoen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Veldhoen-Oldenampsen, A.H, 24-05-1912 Veldhuis-Kuschel, F.D, 03-09-1896 Veldhuizen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

7701 7702 7703 7704

Veldman, C.M, 28-04-1894 Veldman-Nuhara, A.J, 08-07-1914 Veldman-van der Velden, J.P, 09-02-1904 Veldman-Wessels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

7705 7706

Veldt, 10-12-2007 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2108

Velleman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

7706 7706

Velleman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Velleman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

7706 7706

Velleman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Velleman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

7707 7709 7710 7711 7712 7713 7708 7714 7715 7717

Velsen-Specht, J.H. van, 04-07-1908 Veltens, J.H, 30-04-1893 Velthoven-Miete, J.W. van, 07-08-1893 Velthuis, A.G, 13-09-1901 Velthuis, F, 25-08-1900 Velthuizen-van Doorn, P.O, 09-10-1888 Velt-Monterie, M.R, 18-10-1913 Velzen-van Rossum, H.W. van, 17-12-1893 Ven, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Venema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7718 7719

Venema-Johannes, E, 01-05-1912 Venema-Valkenburg, A, 03-08-1904

2.19.219

2.19.219

Pelita

7716 7720 7721 7722 7723 7724 7725 7726 7727

Ven-Hubner, P.A, van der, 07-07-1892 Venhuis-Mulder, A.B.J, 21-06-1906 Vennen-Loupias, L.C. van der, 24-08-1912 Vente, G. de, 09-12-1901 Verbaan, M.J, 09-11-1913 Verbaarschot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Verbaas-Tjoe Boen Nio, , 13-11-1892 Verbarg, G.H.A, 25-04-1909 Verbeek-Prempri, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

7728 7729 7730 7731 7733 7732

Verbeek-Rijken Rapp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Verbeek-Verkerk, M, 17-05-1905 Verbeet, G, 21-10-1886 Verbist-Lopulalan, A.M, 11-01-1889 Verboom, H.P, 01-03-1895 Verboom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

7734 7735 7736 7737 7738 7739 7740 7741

Verboon-Pieters, E.H.R, 12-01-1888 Verbrugge-Lolowang, E, 07-05-1909 Verbrugh-de Winter, R, 17-10-1874 Verbunt, C.A.L.M, 11-06-1891 Verdaasdonk-Baas, J, 03-05-1910 Verdier, Verdier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Verdier-de Jong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7742 7745 7746 7743 7744 7747 7748 7749 7750 7751

Verdonk, J.C.H, 06-01-1894 Verduijn-Markus, M, 03-03-1909 Verduijn-Pander, H.J, 08-07-1906 Verdult-Rumonder, N.N, 27-10-1907 Verdurmen, A, 24-05-1915 Verduyn Lunel, M.J.F, 06-10-1901 Verduyn Lunel-Tan, H, 28-09-1899 Verduyn Lunel-Thomson, S, 21-06-1895 Vergoes Houwens-Overweel, N.C, 25-05-1893 Verhagen-Verschuere, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

7752 7753 7754 7755 7756 7757

Verhagen-Wessels Beljaars, W, 18-05-1915 Verharen-Pietersen, P.T, 31-07-1910 Verhelst-Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Verheul-de Jong, B.S.C, 20-06-1907 Verheuvel-Kobus, S.A.J.T, 24-09-1899 Verheyen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

7758 7759 7760

Verheyen-Baljet, G, 22-05-1909 Verheyen-Coert, W, 26-12-1888 Verhoef,

237

238

Pelita

7761

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Verhoef, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

7762 7763

Verhoef-Bacas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Verhoeff-Muller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

7764 7766 7765 7767 7768 7769 7771 7770

Verhoeven-Volkert, B.J.C, 23-02-1898 Verkerk Pistorius-Arends, G.A, 01-12-1889 Verkerk-Kole, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Verkouteren, C.A, 02-08-1893 Verkouteren, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Verleun-Peters, C.T, 13-01-1902 Verleye, P.M, 16-08-1905 Verleye, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

7772 7773 7774 7775 7776 7777

Vermaak, J, 27-11-1904 Vermaes, M.J, 11-11-1902 Vermaessen, G.H.L, 03-10-1899 Vermandel, E.J, 01-03-1914 Vermandel-Obdam, J, 09-03-1910 Vermeer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

7783 7781

Vermeeren, M, 31-05-1915 Vermeeren, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

7782 7784

Vermeeren, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Vermeeren, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

7778 7779 7780 7785 7787 7788 7790 7786

Vermeer-Lapré, W, 06-09-1896 Vermeer-Leeman van Kregten, J, 22-07-1910 Vermeer-Lemmers, J.C, 29-07-1907 Vermeersch, E, 03-05-1909 Vermeulen, H.M, 18-02-1908 Vermeulen, J.T, 19-10-1910 Vermeulen, S, 27-04-1906 Vermeulen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

7789 7789

Vermeulen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Vermeulen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

7793 7792 7791 7794 7795 7796 7797

Vermeulen-de Mey, E.F.B, 20-05-1894 Vermeulen-Kailola, B, 29-02-1912 Vermeulen-van Dijk, A.E, 25-11-1914 Vermeulen-Vijftigschild, P.M.C, 17-08-1903 Vernes, E.A, 15-09-1898 Verpalen-Akkermans, L.A.A, 05-02-1901 Verplak-Reurslag, J, 24-11-1894

2.19.219

2.19.219

Pelita

7798 7799 7800 7801 7802

Verploegh Chassé- Malga, G.L, 25-08-1902 Verploegh Chassé-Androg, L, 10-01-1906 Verra-Vieberink, C.W, 21-12-1911 Verrips-Jopse, W.J, 04-11-1912 Verschoor, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7804 7803 7805 7806 7807 7808 7810 7809 7811 7812

Verschoor-Schuurman Volker, R.W, 18-01-1906 Verschoor-van der Kooi, H.A, 05-06-1905 Verschueren-Legerstee, P.A, 04-07-1878 Verschuur-Roussou, A.H, 13-05-1912 Versendaal, P, 27-12-1913 Versigny-Pieters, E.M, 28-12-1905 Versteeg, R.A, 12-11-1902 Versteeg, Versteegh, E.I.M, 06-07-1901 Versteegh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

7813 7814

Versteegh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Versteegh-Lengen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

7815 7816 7817 7818 7819 7820 7821 7822 7823 7826 7824 7825

Verstege, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Verstelle, A.W, 27-06-1905 Verstift, C.J.E.M, 11-01-1891 Verstift, H.F.E, 10-04-1899 Verstift-Drijver, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Verstraete-Ras, L.M, 09-04-1900 Verveer-Hutmacher, C, 13-11-1906 Vervest, C.W, 25-07-1909 Verwer-Broekman, M.E.W, 24-05-1894 Verwijs-Berretty, H.L.E, 08-10-1910 Verwoert, H, 19-04-1910 Verwoord, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

7827 7828

Vestiens-Müller, K.E.A, 04-11-1899 Veth, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

7829 7830 7831 7832 7833 7834 7835 8009 8010 8011

Vetter-Mostert, M.P, 02-04-1906 Veugelers, F.H, 14-03-1888 Veur-de Winter, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Vianen-Meeuwissen, M.P, 20-06-1894 Vianen-Nieraeth, M.L.E. van, 12-02-1897 Vick-Nering Bögel, J.C.A, 04-07-1891 Viëtor-Fricke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Vijsma, R.G, 15-06-1896 Vijsma, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Vijsma-Bobbe, H, 25-01-1906

239

240

Pelita

8012 7836 7839 7838 7837 7840 7841

Vijver-de Roos, L. van de, 10-04-1899 Villeneuve-van der Hoop, C.C.C. de, 29-10-1891 Vincentie-Toussaint Zonnet, L.C, 29-05-1908 Vincent-Snitker, E.W, 24-02-1902 Vincent-van Ham, M.H, 03-02-1901 Vingerhoed, H.G, 09-03-1906 Vink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

7842 7843

Vink-Jansen, Vinkoert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

7844 7845

Vis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Vis-Agterberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7846 7847 7848 7849 7850 7851 7852 7853 7854 7855 7856 7857 7858 7859 7860 7861 7862 7863 7864 7866 7865 7867 7868 7869 7870 7871 7872 7873 7874 7876 7875 7877

Vis-Ariaansz, P, 04-12-1905 Visch Eijbergen, W. de, 03-10-1913 Visman-Hagen, J.C, 07-07-1895 Visscher, A.M, 06-07-1884 Visscher, C.P.J, 10-06-1903 Visscher-Geertsema, A.M. de, 20-09-1892 Visscher-Pielat, J, 04-08-1903 Visscher-van der Veer, H, 20-06-1913 Visser, D, 05-11-1894 Visser, H, 03-11-1884 Visser, S, 20-12-1914 Visser-Aué, M.A, 21-09-1907 Visser-Hassig, E, 14-03-1905 Visser-Hulsbergen, H.J, 17-09-1902 Visser-Jonk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Visser-Laurens, W.J.J, 31-08-1893 Visser-Plaatsman, E.N, 08-08-1901 Visser-Röhrig, M.A, 26-11-1903 Visser-Zeiss, J.D, 29-06-1904 Vitalis, M.H, 28-12-1910 Vitalis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Vivian-van Merkesteyn, G.E, 08-12-1876 Vlaanderen-Brouwer, J.W, 30-08-1900 Vlam-Ham, M, 29-01-1892 Vlegels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Vlek de Coningh, W, 10-09-1889 Vlieger-Fuchs, B, 14-06-1902 Vlierboom, M, 31-01-1872 Vliet, A.C. van, 17-02-1896 Vliet, P.T. van, 27-04-1900 Vliet, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Vliet-Muller, G. van, 26-10-1901

2.19.219

2.19.219

Pelita

7881 7878 7879 7880 7884 7882 7883 7885 7887 7886 7888

Vlietstra, H, 02-06-1890 Vliet-van den Hoek, W. van, 20-08-1905 Vliet-Vermeer, J.W.E. van, 28-10-1913 Vliet-Wolf, H.M. van, 09-08-1894 Vlijmen, J. van, 15-07-1885 Vloten, P.A.R. van, 08-08-1889 Vlugt, W.H. de, 12-08-1904 Voaden, J.A, 11-01-1907 Vodegel, C.F, 20-06-1890 Vodegel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Vodegel, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7889 7890 7891 7895 7892 7893

Vodegel-Waick, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Voebel, L, 26-03-1891 Voermans-Dahler, A, 20-05-1907 Voeten-Loos, M.E, 02-06-1893 Voet-Hettfleisch von Ekrenhelm, R. van der, 01-05-1898 Voet-Mimim, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

7894 7896 7897 7900 7902 7903 7901 7898 7899 7904

Voet-Roeatau, S. van der, 22-09-1906 Vogel, C, 28-03-1912 Vogel-Lazare, M. de, 03-03-1911 Vogels, C.G, 11-08-1890 Vogelsang-Callenfels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Vogelsang-Maas, M, 02-11-1874 Vogels-Carius, 02-09-2001 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2102

Vogel-Solbrig, A.A, 01-05-1879 Vogel-van der Vliet, J.G, 18-09-1908 Vogelzang de Jong-Pello, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

7905 7906

Voges, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Voges-Kagon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7907 7908 7909 7910 7910 7911 7912 7913 7914 7915

Vogt-van den Dungen, J.M, 09-04-1915 Voigt, C.W.H, 01-10-1893, pak Voigt, W.H, 09-04-1901 Volborth, P.M, 06-05-1912 Volborth, R.U, 27-05-1890 Volder, F.W. de, 28-09-1898 Völke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Volkers, Volkert, J.J, 21-01-1883 Volkert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

7916 7917

Volkert-Cornfield, D, 24-09-1893 Volkert-de Rooij, J.C, 07-05-1910

241

242

Pelita

7919

Volkerts van Hoogendaal-de Lizer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

7918 7920 7921 7922 7923 7924 7925 7926 7929 7927 7928 7930 7930 7931 7932 7933 7934 7935 7936 7938

Volkert-van Swieten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Voll-Goose, E.C, 04-12-1901 Volmer, P, 20-09-1890 Volten, J.H, 19-12-1908 Voncken-van Tuijn, A, 20-03-1904 Vonder, G.J, 14-04-1910 Vonno-Tio En Nio, E. van, 16-07-1902 Vons-Fredrikz, A.M, 25-06-1906 Voogd van der Straaten-Hansoul, M.B. de, 21-01-1894 Voogd, B, 16-12-1885 Voogd-Nikijuluw, L.G.M, 26-04-1903 Voogdt, H, 31-03-1913 Voogdt, S, 18-07-1909 Voorden, J.E. ten, 19-10-1900 Vooren-Tude, M.J. van der, 19-05-1903 Voorham-Pfaff, C.W, 07-08-1902 Voorhoeve, P.W, 17-04-1887 Voorhoeve-Swens, M.G, 22-01-1911 Voorjans-Bouvrie, M, 23-09-1914 Voorneman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

7937 7939 7940 7941 7942 7943

Voorn-Ypma, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Voorst, K. van, 11-02-1893 Voort van Zijp, W.B. van der, 21-07-1903 Voorthuysen-van Hogezand, S.E.T. van, 08-02-1906 Vorbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Vorderman-Abels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

7944 7953

Vorsterman van Oyen, K.A, 02-08-1906 Vos de Wael-Rosenbaum, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7954 7945 7947 1805

Vos tot Nederveen Cappel-van Garp, J. de, 12-10-1884 Vos, C, 16-01-1884 Vos, P, 14-12-1908 Vos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

7946 1805

Vos, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Vos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

1805 7948

Vos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Vos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7949 7951 7950

Vos-Chipret, M.C, 19-11-1897 Vos-de Kruyff, H, 31-08-1899 Vos-Kops, E. de, 09-07-1896

2.19.219

2.19.219

Pelita

7955 7956 7957 7958 7952 7959 3260

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Voss-Bakker, S, 17-12-1895 Vossen, G.A, 15-06-1901 Vossen, J.J.L, 06-05-1903 Vossenaar, D.H.A, 19-04-1896 Vos-Wanders, H.A, 24-04-1899 Vredevoogd-Retra, A.E, 05-04-1901 Vree, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

3260 3260

Vree, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Vree, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7961 7960

Vreede, O, 15-03-1894 Vreede, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7990

Vreedenburgh-Schwind, A.M, 02-03-1911 Vreeken-de Lange, Y, 15-08-1891 Vreeswijk, A.J, 21-07-1906 Vrendenborg-Markamah, M, 11-07-1915 Vreugdenhil, L, 06-01-1891 Vreydenberger, O.A, 20-07-1907 Vrieling-Morbeck, C.S, 29-05-1889 Vries Andries-van der Goes, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2048

7969 7971 7972 7973 7974 7977

Vries, C.H. de, 11-09-1903 Vries, G.A.E. de, 04-09-1904 Vries, G.J. de, 25-12-1890 Vries, J. de, 25-07-1906 Vries, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2100

Vries, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

7970 7974

Vries, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Vries, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2100

7974 7975

Vries, de , Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2100

Vries, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

7976 7977

Vries, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Vries, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

7978 7979

Vries-Blokker, M. de, 05-11-1907 Vries-Duijtsch, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

7981 7982

Vries-Grimmius, A. de, 05-07-1903 Vries-Humel, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

7983 7991

Vries-Luurtsema, T. de, 20-10-1906 Vriesmans-Bruns, B.C, 03-09-1902

243

244

Pelita

7984 7985 7986 7987 7980 7989 7988

Vries-Muschter, G.L. de, 02-02-1912 Vries-Slegtenhorst, W. de, 05-12-1888 Vries-Sparenreijk, de, Vries-Timmers, W. de, 06-04-1912 Vries-van Ewijk, E.C. de, 01-04-1905 Vries-van Zijderveld, M. de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Vries-Winia, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

7992 7993 8000 8003

Vrieze-Engelman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Vriezelaar-Goliot, W, 19-03-1909 Vrij, L, 23-04-1905 Vrijens-Mac, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8004 8005 8006 8002 8001 7994

Vrijer, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Vrijer-Jansen, J.H. de, 26-07-1902 Vrijhoef, J.W. van den, 17-10-1886 Vrij-Holland, G.J, 10-02-1893 Vrij-van Es, M. de, 02-03-1865 Vroegop, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

7995 7996 7997 7999 7998 8007

Vrooland-Vrieling, E, 10-12-1902 Vroom-Paul, E.W, 11-03-1893 Vrouwenkelder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Vrugt, G. ter, 23-02-1910 Vrugt, R.W, 17-01-1895 Vunderink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

8008 8013 8014 8016 8017 8015

Vuurpijl, J.P, 08-06-1889 Waaker-de Vries, R, 20-04-1910 Waal, H.E. de, 31-12-1912 Waal, J. van der, 28-04-1895 Waal, S. de, 21-04-1896 Waal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

8018 8019 8020 8021 8023 8025 8026 8024

Waal-Ditmarsch, J.E.M. de, 17-03-1907 Waal-Esche, L.E. de, 03-05-1887 Waal-Wermuth, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Waanders-Korterik, W.C, 21-03-1902 Waarden-Albach, C. van der, 19-11-1884 Waardenburg, W.A.P. van, 25-12-1889 Waardenburg, W.F, 28-07-1907 Waardenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

8028 8029

Waardenburg-de Lannoy, G. van, 06-06-1911 Waardenburg-Specht, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

8027

Waardenburg-van Bronckhorst,

2.19.219

2.19.219

Pelita

8022 8030 8031 8032 8033 8034 8035

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Waard-Mol, W.S. de, 03-07-1901 Waardt, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Wachendorff, B.J, 01-05-1907 Waersegers-Dörr, M.E, 22-03-1899 Waersegers-van Zijl, W.L, 03-05-1886 Wafelbakker-Schrader, M.J, 22-07-1892 Wagelmans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8036 8038 8039 8040 8037 8041

Wagemakers-van den Broek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Wagenaar, H, 03-11-1885 Wagenaar, K.L, 13-07-1885 Wagenaar, L.C.H, 03-02-1880 Wagenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wagenaar-Gronemeier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8042 8043 8044 8045 8046 8047 8048 8049

Wagenaar-Gronemeyer, C.J, 12-10-1897 Wagenaar-Kok, A.C, 15-11-1879 Wagenaar-Tannenbaum, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wageningen, N.J. van, 15-08-1901 Wagenmakers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wagensveld-van Beemen, M.E. van, 27-10-1904 Wagner, P.J, 08-08-1894 Wakelkamp-de Beer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8050 8051 8053 8052

Wakker-Leeder, K, 17-03-1901 Wal, A.J. van de, 19-08-1902 Wal, L.N.J. van de, 11-05-1905 Wal, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

8055 8056 8057 8058

Walangitang, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Walangitang-Mamahit, W, 20-08-1898 Walderveen, van, Waldman-Kramer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8059 8060

Waldt-Shamier, M.H, 29-02-1904 Waleson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

8061 8062 8063 8065 8066 8064 8054

Waleson-Swensen, A.F, 11-03-1894 Walker, J.A.H, 19-05-1898 Walle, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Waller-Diemont, W.H.C, 16-01-1892 Waller-Oosterling, H.L, 19-09-1902 Walle-Siebelhoff, H. van der, 30-05-1904 Wal-Liebenstein, . E. van der, 30-10-1913

245

246

Pelita

8067 8068 8069 8070 8071

Walpot-Vodegel, S.M, 03-02-1892 Walraven-Itih, 07-06-1887 Walsen, A.K, 26-05-1899 Walsen-Gerritsen, J.A, 12-06-1904 Walsen-Verstift, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8072 8073 8074 8075 8076 8077

Walter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Walter-Chornelis, J.E, 15-11-1898 Walter-van Motman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Walther, J.F.E, 01-06-1910 Walther-de Ruiter, H, 12-11-1906 Waltman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8078 8079

Waltz-Jorissen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wamel-Peltzer, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8080 8081 8082 8083 8085 8084

Wamel-van Buchem, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wamsteker-Meylink, A, 26-03-1906 Warbout-Inot. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wardenaar, J.L, 21-09-1896 Wardenaar, K.W.A, 10-09-1893 Wardenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

8086 8087 8088 8089 8090 8091 8092 8093 8094 1448

Wardenaar-Han, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wardenaar-van Zanten, A.W.E.J, 16-07-1905 Warlich, J.C, 28-05-1910 Warlich-Renon, V.A.C, 14-07-1905 Warmelo, W.L. van, 11-11-1898 Warnaar-Brondgeest, E.M.A, 12-06-1913 Warners-Groes, M.C.J, 25-06-1891 Warnink-Picauly, C, 27-12-1894 Warouw, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Wasch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

1448 8096

Wasch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Wasch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

8097 8098 8095 8099 8100 8101

Wasch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Wasch-Stuvé, E, 09-05-1907 Was-Luiting, A.J, 25-09-1881 Wassing-Chavannes, A.E.S, 18-01-1914 Water-de Gruyter, M. toe, 19-08-1905 Waterloo-Tukijen. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

8102

Waterman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

8103 8104 8105 8106

Watson, C, 31-12-1892 Watupongoh, L.O, 01-06-1892 Watuseke, A, 17-07-1906 Waveren, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113 8115 8116 8117 8114 8118 8119 8120 8121 8122 8123 8124 8125 8126 8127 8223 8224 8226 8227 8230 8231 8232 8128 8129 8131 8130 8132 8133 8134 8135 8136 8137 8138

Webb-de Ceuninck van Capellen, A.M, 19-09-1898 Weber-Vallaint, A.C, 07-09-1893 Weber-van Dalfsen, C.H.K, 27-05-1902 Wedde-Pohl, M.F, 09-07-1878 Weeda-Krijgsman, N.A, 03-11-1890 Weele-Bosveld, B.T. van, 29-09-1901 Weening, J, 09-12-1911, pak Weerden, H. van, 20-05-1897 Weerden-Niekerk, N. van, 13-11-1900 Weerdt, J.C. de, 17-11-1894 Weerd-Wagner, E.J. van der, 19-07-1909 Weers, J.W, 08-12-1890 Weert, D. van, 18-10-1903 Weg-Bekkering, M.J. van de, 19-07-1896 Weichelt-Deuning, L.H, 24-01-1908 Weide, J.H. van der, 04-01-1888 Weide, R. van der, 20-05-1885 Weidema, G, 17-07-1897 Weidema, V, 29-10-1909 Weidema-Berndt, F.M, 30-04-1888 Weiffenbach, A.M, 17-07-1906 Weijdert, W, 24-06-1901 Weijer, M.M. van de, 02-05-1900 Weijgers, L.H.F, 24-03-1885 Weijhenke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Weijnschenk, M.A, 17-08-1884 Weijnschenk-Jourdin, A.E, 21-06-1901 Weijnschenk-Pieters, C.E.D, 08-10-1889 Weisman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2047

Weiss, W.J, 17-11-1896 Weisse-Klaasen, J.M, 06-07-1901 Weiss-Freunt, G, 04-01-1892 Weissglas, F.V.L, 16-05-1904 Wel, K.A. van der, 07-08-1911 Weldam, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2046

Welffer, A.A.D, 08-06-1877 Well Groeneveld-van Essen, J.T. van, 12-08-1909 Welle-Brouwer, N. van der, 22-08-1889 Wels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

247

248

Pelita

8140 8139 8141 8142 8143 8144 8145

Welter-Bijl, J, 13-03-1910 Welter-van den Berg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wely-de Jong, A. van, 15-06-1892 Wely-Rabus, J.M.F. van, 16-03-1912 Wempe, A, 03-08-1903 Wendersteyn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2053

Wendt-Israël, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8146 8147 8148 8149 8150 8151 8152 8153 8154 8155 8155 8156

Wener, P.F.A.G, 04-04-1901 Wengel-Meyer, N, 06-12-1902 Wennekendonk-de Groot, S.W, 08-11-1891 Wennekendonk-Hilverdink, S.J.C, 16-01-1904 Wennink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Wens, L, 25-10-1885 Wensveen-van Dijk, A.G.P, 27-09-1914 Wentholt-Mönch, A.P, 17-12-1907 Wentholt-Schneider, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wenz, C.R, 20-01-1896 Wenz, F.C, 18-04-1900 Werd, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

8157 8158 8159 8160 8161 8162 8163 8164

Werdmuller von Elgg, O.R, 25-04-1902 Werdmuller von Elgg, W.C, 15-12-1907 Werdmuller von Elgg-van Kampen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Werdmüller von Elgg-Zondag, L, 28-11-1912 Werenstein-Cithier, J.W, 06-12-1889 Werf, B. van der, 29-11-1884 Werf, G.A. van der, 29-05-1915 Werf, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

8166 8165

Werff, L.F.C. van der, 23-12-1902 Werff, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

8167 8168

Wering, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Werkhoven, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

8169 8170

Wermuth, T, 30-09-1895 Werner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

8171 8172

Wernink-Zeylemaker, D.H, 10-08-1902 Werson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

8173 8176

Werve, P.A. van de, 10-02-1897 Wesselingh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

8175

Wesselingh,

2.19.219

2.19.219

Pelita

8176

Wesselingh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

8180 8177 8178 8179 8174 8181

Wessels Beljaars-Hoedt, C.S, 02-11-1890 Wessels, H.J, 28-02-1905 Wessels-André, M.A, 14-07-1885 Wessels-Leopold, W.E, 01-08-1908 Wessel-Tinkartini, 03-07-1915 Wessendorp-de Kort, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8182 8183 8184 8185 8186 8187 8188 8189

Westbroek-Severijns, E.M.W, 15-10-1897 Westenberg, B.N, 18-04-1897 Westenberg-de Lang, E.O, 16-03-1910 Wester, J, 21-04-1907 Westerhof, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Westerhoff-Fey, M.B, 14-09-1899 Westerhout, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Westerkamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2048

8190 8191 8192 8193 8194 8195 8196 8197 8198 8199

Westerkamp-Adriaens, W.M.T.E, 05-08-1912 Westerkamp-Jansen, M.H, 20-03-1888 Westerkamp-van Motman, H.E.M, 09-05-1913 Westerop-Voogt, J.H, 13-03-1907 Westers-Zoeteman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Westhoff-Swens, A.C, 10-05-1895 Westhoff-Urban, C.A, 08-11-1910 Westmaas-Steenkamp, J.W, 27-09-1911 Westplat, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Westplat, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8200 8201

Westplat-Nikijuluw, C.A.T, 01-01-1901 Westra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

8202 8203

Westra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Westra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

8204 8205 8206 8207

Westra-van Blaricum, A.G.A, 18-11-1907 Wetering, J. van de, 02-08-1912 Wetering, J.F. van de, 05-12-1897 Weterings-Sim, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8208 8209 8210 8211 8212

Wetsels-Ennong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wetshoff-Paulus, M.W, 19-12-1886 Wetterman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wetters, C, 12-03-1882 Wetters-Honer, P, 11-01-1905

249

250

Pelita

8213

Wetzel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

8215 8216

Wetzel-Rudolph, S.M.W, 22-07-1897 Wetzels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

8217 8214 8218 8219 8220 8222 8221 8225 8228 8229 8233 8234 8235 8236 8237 8238

Wetzels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Wetzel-van der Meer, R.F, 24-12-1899 Weverling, F.W.M, 25-02-1897 Wevers, H.C, 14-04-1897 Wevers-van der Hart, D.C.W, 20-01-1905 Weydemuller, G.W.B, 07-08-1897 Weydemuller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Weyergang, M.A.J, 20-10-1895 Weyman-Kind, H, 05-12-1912 Weymarshausen-Ribbels, M.L.J, 09-09-1910 Weynschenk-Plantema, P.E.V.V, 01-04-1898 Weyzig, H, 26-12-1898 Weyzig, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

White, F.E, 18-09-1899 White, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Whitton, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

8239 8240 8241 8242 8243 8245

Wibalda-Witterich, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Wichen-Ligtvoet, C. van, 27-09-1883 Wichers, H.A.L, 16-04-1893 Wichers-Kober, I.L.M, 19-08-1891 Widdershoven, H. van, 30-12-1908 Widjaja, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8246 8247 8248 8244 8249 8250 8251 8252 8253 8254 8255 8256 8257 8258 8259 8260

Widt, G. de, 27-04-1896 Wiebes-Potthoff, H.M, 30-12-1907 Wiedenhoff, G, 12-12-1886 Wiedenhof-Flikkenschild, J.M.E, 23-04-1911 Wieffering, H.L, 14-06-1887 Wiegers, A.W, 31-03-1905 Wiegmans, F.A.L, 22-05-1888 Wiegmans-Kautz, J, 16-06-1906 Wiel, F.B, 25-08-1895 Wieland-Lemmens, R.F, 01-04-1899 Wielandt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wielandt-Weijergang, H.D.J.I, 03-03-1894 Wielen, D.J.H.N. van der, 18-03-1904 Wielen, R.M. van der, 30-05-1899 Wienbeck, F.A, 17-10-1906 Wierdels, F.P, 27-08-1891

2.19.219

2.19.219

Pelita

8261 8263 8262

Wieringen, J. van, 08-07-1886 Wieringen, L. van, 11-02-1909 Wieringen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

8264 8265 8266 8267 8268 8269

Wieringen-Schell, S.H.W. van, 14-09-1893 Wiersma, H.A, 25-10-1876 Wiersma, J, 15-07-1894 Wiersma-van Loghem, J, 07-07-1898 Wiersma-Willemse, J.J, 27-05-1913 Wiewel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

8270 8271 8272 8273

Wigersma Jaring, T, 09-01-1905 Wiggers, D.F.H, 26-01-1885 Wiggers-Inlaoo Klom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Wiggers-Koendeng, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

8430 8431 8433 8434 8435 8437 8438 8436

Wijbenga-Burm, H.L, 13-03-1906 Wijbers-Samuels, M, 07-09-1898 Wijck, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Wijck-Lüdemann, A. van der, 20-04-1903 Wijck-van Nieuwenhuijzen, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wijk, M.W. van, 16-11-1891 Wijk, W.F. van, 24-05-1907 Wijk, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8439 8440 8441 8442 8443 8444 8445 8446

Wijk-Oey, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Wijk-Polak, R.M.H. van, 05-04-1902 Wijk-Sahalangi, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Wijk-Ypey, A, 18-01-1893 Wijmer-Huismans, H.E.M, 22-11-1904 Wijmer-Taunay, W, 31-08-1901 Wijnands, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wijnen Riems-Peries, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8447 8449 8448 8450

Wijngaard, A.W. van de, 17-08-1903 Wijngaarden-Prud'homme de Lodder, T.T.A.L. van, 06-01-1909 Wijngaarden-Visser, S.H. van, 23-01-1899 Wijnkamp-Franken, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

8451 8452 8453 8454 8455

Wijnmalen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Wijnschenk, G, 01-12-1912 Wijnstok, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Wijnstok-Schardijn, J.H.J, 24-11-1900 Wijnvoord,

251

252

Pelita

8456 8459 8458

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Wijs, M. de, 19-08-1894 Wijst, J.J. van der, 15-10-1907 Wijst, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

8457 8460 8461 8275 8276 8277

Wijs-van Wijk, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wijtman, G.B.T, 10-07-1890 Wijtman, M, 10-02-1899 Wilde, G. de, 13-11-1915 Wilde, G. de, 22-02-1895 Wilde-Böck, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8274 8281 8285 8282 8283 8278 8284 8280

Wilde-Flohr, A.J. de, 06-08-1890 Wildenboer, L, 12-01-1906 Wildenboer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Wilderink-de Bie, J.A, 16-02-1889 Wilderink-van der Grinten, M.J, 30-01-1895 Wilde-Roodsen, E.M de, 27-01-1884 Wildervanck, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wilde-van Zitter, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8279 8286 8293 8294 8287 8288

Wilde-Walle, J.C. de, 10-04-1899 Wilkens-Just, C.C, 28-10-1915 Willems, L.T, 22-11-1884 Willems, M.K, 21-08-1905 Willems, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Willems, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

8289 8290 8291 8292

Willems, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Willems, Willems, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Willems, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8295 8299 8301 8300

Willems-de Jongh, A.F, 20-07-1906 Willemse, A.T.M, 10-10-1912 Willemse, J.H, 30-11-1894 Willemse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308

Willemse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Willemse-Karthaus, P.W.E, 20-10-1894 Willemse-Mayer, M.A.F.A.M, 23-12-1893 Willemsen, A.E, 22-07-1913 Willemsen, G.W, 22-02-1885 Willemsen, R.G, 07-01-1912 Willemsen,

2.19.219

2.19.219

Pelita

8309 8310 8312 8311 8296

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Willemsen-Kommer, J, 25-12-1906 Willemsen-Lans, E.M, 23-11-1903 Willemsen-Stoelinga, M, 18-12-1911 Willemsen-van Ree, J.W, 05-02-1914 Willems-Helder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8297 8298 8313 8314 8315 8316

Willems-Kemerling, C, 23-04-1900 Willems-Klaring van Beerenbergh, A.L, 19-06-1903 Willemsz, C, 02-05-1892 Wilm, E.C.A, 04-08-1909 Wilmot, C.F, 20-08-1892 Wilmot-Klink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

8317 8318 8319 8320

Wilschut, D.R, 17-06-1893 Wilting-Bouwman, W.H, 13-09-1901 Winckelmann, E.L.P.A. von, 03-05-1890 Winckler-Moll, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8321 8322 8323 8324

Windhouwer, Windhouwer-Kouwenberg, J.W, 07-11-1902 Windrich, G.V, 25-06-1905 Windrich, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

8325 8326 8327 8328

Windsant, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wingerden, C.M.G. van, 11-09-1900 Winia, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Winia-Bastiaans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8329 8332 8330 8331 8333 8334 8335 8336 8338 8339 8340 8341

Winia-van Renesse vanDuivebode, H.A, 25-05-1898 Winkelaar-van Soest, M.C, 21-12-1890 Winkel-Alblas, M. te, 10-08-1902 Winkel-Kremer, K.H, 09-06-1907 Winkler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Winner-Demmink, A.M, 09-11-1903 Winsser, R, 08-09-1905 Winsser-Bakx, B.J.D, 13-10-1894 Winter, A. de, 09-03-1909 Winter, J, 13-10-1896 Winter, J.G.F, 13-04-1906 Winter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

8342 8343 8344 8337

Winter-Bouquiet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Winter-Kiefman, E.K, 09-10-1904 Winters, J.A, 13-08-1895 Wint-Zwanenbeek, van de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8345

Wip, D.J, 30-06-1901

253

254

Pelita

8346 8347 8348 8350 8349

Wirth, C.L, 13-08-1899 Wiskemuller-Jones, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wissekerke, A, 20-01-1885 Wissekerke, M, 29-10-1892 Wissekerke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

8351 8352 8353 8354 8355 8356 8357 8358 8359 8363 8361 8362 8363 8360

Wissel, J. van der, 21-01-1895 Wit, J.C. de, 14-04-1909 Wit, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Wit-Dierckxsens, P.W. de, 12-06-1911 Wit-Fransz, J.E. de, 24-11-1880 Wit-Fris, M.M, 23-09-1905 Wit-Lamers, M.L. de, 22-03-1891 Wit-Longpré, de M.A, 08-09-1898 Witlox-Dencher, A.H, 14-10-1906 Witt, A. de, 25-02-1897 Witt, A.T.C. de, 16-12-1901 Witt, E.S. de, 07-09-1915 Witt, P. de, 23-09-1894 Witt, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

8366 8368 8369 8370 8367 8371 8364 8365 8372 8373

Witte, G.A.C. de, 19-04-1914 Witteboon, E, 04-05-1887 Witterland, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2095

Witterland-Wilson. N, 02-01-1909 Witte-Staupe, de, Witteveen-Girard, H, 27-07-1915 Witt-Fox, I.E. de, 21-11-1898 Witt-Mundler, J.A. de, 23-01-1903 Woerkom-van den Hart, M.T.M. van, 21-05-1903 Woesik, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8374 8375 8376 8377 8378 8380 8382 8383 8381 8381

Woesik-Sie Thran Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Woesthoff-Kops, A.E, 12-03-1896 Woestijne-Nagtegaal, A.W. van de, 11-08-1902 Wohon, J.E, 16-06-1896 Wolf, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wolff, E.R, 09-04-1895 Wolff, L.R, 06-01-1907 Wolff, W.O.L.F.F, 02-06-1893 Wolff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Wolff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

8384 8385

Wolff-Hityahubessy, J. de, 07-10-1903 Wolff-Hommes, C.A.C, 24-10-1874

2.19.219

2.19.219

Pelita

8386 8387 8379 8388 8389 8390 8391 8392 8393 8395 8394 8396 8569

Wolff-Kollaert, P.A, 08-03-1914 Wolff-Tymes, A, 04-10-1910 Wolf-van Petten, C.H, 05-03-1889 Wollleswinkel, Wollrabe, P.H.A, 03-07-1897 Wollrabe-Kho Podi Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Wollrabe-Mendelsohn, Wollrabe-Rademaker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Wols van der Wel-Varkevisser, P, 27-09-1883 Wolterbeek Muller-Engelenburg, J.J, 15-05-1893 Wolterbeek, A.C.C.H, 05-07-1914 Wolters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wolvekamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2054

8569 8569

Wolvekamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2054

Wolvekamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2054

8569 8569

Wolvekamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2054

Wolvekamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2054

8569 8569

Wolvekamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2054

Wolvekamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2054

8397 8398 8399 8400

Wolvenkamp, D.R, 22-04-1887 Wolzak, Wolzogen, von. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Woordes-van der Hoogen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8401 8402 8403 8404

Woortman, Worm, E.B.L. van den, 27-07-1914 Worries-Allebë, T.E, 22-03-1907 Worthington-Berlauwt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

8405 8406 8407 8408 8409 8410 8411 8412 8414 1908 8413

Woude, E.L. van der, 23-10-1905 Wouden, J.P.T. van der, 08-08-1889 Woudenberg-Henrard, M.W.E, 04-04-1907 Woudstra, J, 03-07-1898 Woudstra, S, 05-11-1894 Wout, F.C.A, 02-11-1901 Wout, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Wouters, D, 10-07-1904 Wouters, J.M, 25-10-1897 Wouters, W.F, 08-05-1889 Wouters, M.A,

255

256

Pelita

8413

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Wouters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

8418 8418

Wouterse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wouterse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8415 8416

Wouters-Kars, J.G.A, 21-02-1902 Wouters-Raaff, H.E, 02-05-1894 Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2050

8417 8419

Wouters-van der Valk, 03-06-1889 Wttewaal van Stoetwegen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

8420 8421

Wulfen, J.P. van, 07-05-1898 Wullur, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

8422 8423

Wulp-Rufi, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Wunderink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

8424 8425 8426 8427

Wurfbain, M.C, 21-11-1896 Wurfbain-de Groot, H, 25-11-1915 Wurtz-Boer, H.A, 05-02-1903 Wüstenhoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8428 8429 8432 8432 8462 8463

Wüstlich, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Wyatt, W.T, 08-04-1904 Wybrandy, A.S, 11-06-1879 Wybrandy, S.P, 02-05-1883 Yap Kie Jan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Ykel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8464 8466 8467 8472 8473 8474 8475 8476

Young, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ysseldijk-Roso, J.R, 29-08-1903 Ysseldijk-ter Hoeven, W, 20-05-1907 Zaalberg, P.C.W, 18-06-1894 Zaalberg-Veenenbos, A.M, 13-07-1877 Zaanen-de Torbal, J. van, 01-11-1904 Zagt-Goudswaard, F, 29-06-1904 Zaiëmsz-Samiah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8477 8478 8479 8480 8481 8482 8483

Zand, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Zande, A. van der, 16-02-1904 Zandvoort-Houwer, J, 28-02-1900 Zange, A.N, 26-03-1891 Zange-Barsenbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Zanten-Prins, M. van, 13-12-1911 Zee, E.P.H. van der, 30-09-1899

2.19.219

2.19.219

Pelita

8484 8485 8488 8486 8487

Zee, F. van der, 24-08-1892 Zee, J.A. van, 03-07-1891 Zee, W.H.L.C. van, 31-08-1896 Zee, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Zee, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

8489 8492 8493 8491 8494 8495 8497 8496

Zee-Bandell, H.H.J. van der, 17-03-1910 Zeeff-Siebelink, M.E, 04-10-1908 Zeehandelaar, L.H, 12-04-1907 Zee-Krull, E.W.L. van der, 06-05-1898 Zeelig-Sommer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Zeeman, B, 08-08-1913 Zeeman, W, 07-11-1906 Zeeman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

8498 8499 8500 8501 8490 8502 8503 8507 8504 8505

Zeemeijer-Lettinga, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Zeep-Feldmann, T.V.R. van der, 07-08-1900 Zeeuw, H. de, 17-10-1905 Zeevaart-Engelmolen, M.W, 22-03-1894 Zee-Vliedorp, C.G. van der, 08-04-1902 Zeggers, G.J.W, 12-03-1907 Zegstroo-van Dam, C, 23-12-1915 Zeijlmans van Emmichoven-Weijermans, L, 27-07-1902 Zeitlin-Andreas, A, 09-08-1906 Zengen-van Engelen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

8506 8508 8509 8575 8576 8577 8578 8579

Zeverijn-Knaus, H, 02-01-1908 Ziems-Pauwels, E.H, 24-02-1900 Ziesel, H.M, 11-10-1899 Zijdemans-Wattimena, E.E, 12-06-1914 Zijll de Jong-Wiersma, M. van, 03-12-1908 Zijlmans, J.A.P, 22-06-1884 Zijlstra, G.W.M, 14-10-1890 Zijlstra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8580 8510

Zijlstra, Zimmer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8511 8513 8512 8515 8516 8514

Zimmerman, J, 07-07-1914 Zimmerman, T, 26-06-1908 Zimmerman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Zimmermann, A.G, 06-10-1895 Zimmermann-Rempt, H.N, 26-01-1896 Zimmerman-van der Heyde, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8517 8518

Zindel-Augura, R, 04-03-1903 Zink, B.H.M.D, 07-11-1891

257

258

Pelita

8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526 8527

Zink, Zinnemers-Kriesz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Zitter, E.E, 05-12-1901 Zitter, J.J.A, 27-01-1895 Zitter-Andreas, S.W, 23-06-1899 Zitter-Claessens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

Zitter-Hoeke, E, 27-01-1914 Zitter-Raminah, 24-02-1906 Zolingen-Lamie, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8529 8530

Zomers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Zomers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

8528 8531 8532 8533 8534 8534

Zomer-ten Kaate, C. de, 02-04-1891 Zondag, F.W, 14-06-1915 Zondag, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Zondag-Heuser, A.E, 25-10-1903 Zondervan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Zondervan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

8534 8535 8536 8537

Zondervan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Zorab, J.H, 08-05-1912 Zorg, L.J, 15-07-1898 Zorgdrager, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

8538 8539

Zorge-Bong Kim Njoen, 11-05-1902 Zoutmulder-Combres. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8540 8542 8541 8548

Zuidberg-Kloer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Zuidema, R, 13-11-1906 Zuidema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Zuijlen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8549 8543 8544 8545

Zuijlen-Totays, M. van, 02-02-1896 Zur Kleinsmiede, H, 28-07-1910 Zutfen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Züther, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

8546 8547 8550 8551

Zuurmond, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

Zuyderhoff-Maier, L, 29-11-1889 Zuylen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Zuylen, van.

2.19.219

2.19.219

259

Pelita

8552

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Zuylen-Rakini, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8553 8554 8556 8555

Zwaan-Persijn, E. van der, 02-09-1882 Zwakman-Koolbeek, C, 23-09-1913 Zwart, M, 17-08-1895 Zwart, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

8557 8558

Zwart, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2049

Zwart, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

8561 8562

Zwartjes, A, 23-12-1912 Zwartjes-Bänfer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8559 8560 8563 8564 8565 8566 8567 8568

Zwart-Roosmini. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Zwart-van Randeraad, M.C, 23-01-1890 Zweden-Sandee, van, Zweers-Matser, W.B, 26-01-1905 Zweerts-Douglas, J.G, 29-08-1908 Zwerus-Rübcke, E.K, 14-12-1905 Zwerver-Moerdjo, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Zwet, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8569 8570 8571 8572

Zwiers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2054

Zwiers-de Vries, A, 22-09-1909 Zwieten, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Zwieten, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8574 1.3.2 Afdeling Indonesië

8573

Zwijndrecht, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Zwitzer-van dernPoll, F.M, 01-05-1902

1.3.2 AFDELING INDONESIË 8581-9046

Persoonsdossiers. 1947 - 1956 8581-8584

8585

Registratiekaarten. 8581 Abels - Croqué., pak 8582 Dammers - Hughan Godin., pak 8583 Isaaks - Loth., pak 8584 Luca - Zeijl., pak Aardening-Essie. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8586 8587 8588 8589

462 omslagen en 4 pakken

Aben-Davemann, C.C, 17-05-1877 Abkoude-Bronkhorst, F. van, 03-10-1903 Adriaansz, J.A, 15-01-1898 Adriaansz-Lewerian, P, 12-06-1886

260

Pelita

8590

Allaert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8591 8592

Alphons-de Croes, A.B.C, 25-12-1901 Ameron-Toemirah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8593 8594 8595 8596 8597 8598

Anderson, C, 31-01-1897 Andriesen, H.F, 08-01-1880 Andriesse-Milar, E.J.M, 09-03-1915 Anthonio-Keyner, S, 12-12-1900 Ardasur, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Arsad-Maria binti Jusuf Kharie. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8599 8600 8601 8602 8603 8604

Asselmans-Enah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Atasasrie, R.A, 01-01-1913 Augusteijns, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Austermann, J.E.I, 24-01-1888 Avé-van IJsseldijk, E, 26-01-1904 Bahaoedin-Iljas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

8605 8606 8607 8608

Balzar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Bartelings-Swart, A.S.E, 17-08-1880 Bastiaans-Smith, J.G, 02-06-1907 Bauer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2046

8608 8608

Bauer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2046

Bauer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2046

8609 8610

Bax-de Voet, Beekum, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

8611 8612

Beekveld-Toorop, A.B, 22-12-1895 Beers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

8620 8613 8614 8615

Beijdorff, T.H.A, 24-12-1879 Bennewitz, J.H.F, 22-02-1885 Benzonie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Berendhuysen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

8616 8617 8618 8619 8647 8621 8623

Berg, A.J.J, 20-12-1876 Berg, J.A. van de, 26-02-1896 Berg-Scipio, I.P. van den, 11-03-1905 Bergsma, H.T, 28-07-1885 Bijkerk-Minah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bik-de Rooy, A.M, 21-07-1909 Blijenburg, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

2.19.219

2.19.219

Pelita

8622 8624 8625 8626 8627

Blitz-Lewis, A.C, 31-05-1911 Boellaard van Tuyl, G.K.J, 04-06-1878 Bogaard-da Costa, B.A. van den, 18-04-1890 Bontekoe-Lie Kim Nio, 21-08-1890 Boode, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

8628 8629 8630 8631

Bosch-Tengnagel de Raad, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Bosman-Feltzer, C, 22-08-1896 Bouwmeester-Lammerts van Bueren, W, 21-04-1909 Boyd, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

8632 8633 8634 8636 8635 8637 8638 8641 8639 8640 8642 8643

Brasz-Zeemeijer, A.W, 04-03-1908 Brave-Westerkamp, J.M, 01-07-1910 Brederbeek-Sina. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Breedveld, A.J, 05-05-1915 Bree-van Eekhout, R.C. de, 10-04-1892 Broek-Ridder, J. van den, 14-09-1906 Brouw-Assa, J. op den, 29-04-1899 Brouwer van Gonsenbach-Botelho, M.P, 05-01-1903 Brouwer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Brouwer-Debrichy, H.J, 21-04-1903 Brugman-Reep, C.M.L, 23-07-1897 Brühns-Sijem. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8644 8645

Brunnekreeft-Meeng, F.P.M, 26-09-1892 Bullock-Swensen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

8646 8648 8649 8650

Bunge-Eisinger, G.L, 27-09-1888 Byrnes-Goedbloed, J.M, 05-01-1898 Caloh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Carli, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8651 8652 8653 8654 8655 8656 8657 8658 8659 8659

Carter-Mehlbaum, C.C, 18-10-1903 Cayaux, A.M.H, 17-11-1886 Cayaux, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Christoffel-Palmer, E.F, 08-03-1908 Claasz, W.C.J.L, 18-01-1883 Clarisse, F, 04-08-1901 Coester-Coester, H.J.D, 02-03-1895 Colondam-Deunhouwer, J.M, 15-10-1912 Coppiens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Coppiens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

8660 8661 8662

Cosaert, W.C, 07-04-1909 Cramer-Grootings, E, 17-11-1910 Crawfurd,

261

262

Pelita

8663 8664 8665 8666 8667

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Crawfurd-van der Poel, A.S, 09-05-1880 Croese, F.H, 08-05-1872 Crooy, E.H.J. de, 07-06-1880 Damwijk-Damwijk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Damwijk-Rosmanie. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8668 8669

Dekker, E.L.H, 07-06-1912 Delft-Sepingi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8670 8671

Delmaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2044

Dessauvagie-Hardman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8672 8673 8674 8675

Deuning-Dezentjé, S.M.A, 20-11-1908 Deykerhoff-Barthelemy, C, 01-03-1895 Dibbets, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Diephuis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

8676 8685

Diesen-Oey Dortjie Nio, van, 09-11-1906 Dijkstra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

8684 8677

Dijk-Strüben, E.C. van, 02-02-1880 Dinsbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

8678 8679 8608 8680 8681 8682 8683 8686 8687 8688 8689 8690 8691 8692

Doel bin Mioen-Marhani. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Dongen-Berlijn, J.L. van, 22-01-1883 Doorn, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2046

Doorn-Ros, J.C. van, 02-07-1915 Dorssen-Boedri, J.M. van, 05-12-1898 Doucie, A.J, 08-02-1883 Dura, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Ede van der Pals-Zitter, J.E. van, 25-10-1887 Edinger-Loens, M.M, 09-11-1899 Eerhard-Noordhoorn, G.J, 02-11-1893 Ellinger, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Emmerling, G.F.W, 23-08-1903 Erkelens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Ernst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

8693 8694 8695 8696

Esam-van der Paardt, B, 05-08-1905 Falck-Wieling, J.M, 25-09-1887 Felix, J.A, 23-07-1896 Filon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

8697

Fontijn,

2.19.219

2.19.219

Pelita

8698

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Franciscus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8699 8700 8701 8702 8703 8704 8705 8706

Fransz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Freud-Hank, G, 24-06-1902 Frietman-de Jardin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Gabriël-Brust, H.P, 01-11-1895 Galstaun-Johannes, H, 11-08-1881 Geerts-Krijgsman, C.J, 16-06-1894 Gemser-Domini, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Gephardt-Dähler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

8707 8708 8709 8710

Gerungan-Gerungan, P.A, 14-04-1899 Geway, A.D, 20-05-1870 Gheselle-Colin, L. de, 24-07-1907 Gieling-Saliah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8711 8712 8713 8714 8715 8716

Godin-Boers, K.A.C, 16-03-1908 Goedbloed-Weinté, J, 12-06-1876 Gonero Natalia, F, 19-08-1896 Graaf, J.G. de, 21-01-1887 Graaff, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Grand-Soesminah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8717 8718 8719 8720 8721 8722 8723 8724

Grashuis-Walonker, H.S, 27-10-1908 Haas-van Hensbeek, E.W.G. de, 10-12-1886 Haelen-de Lepper, M.T. van, 19-08-1903 Hagenbeek-Claessens, S.F.E, 24-12-1882 Hagger-Debeffe, M, 27-03-1886 Hamar de la Brethonière-Schröder, A.C, 14-11-1912 Hanafiah-Salbiah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hanck-Moerti. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8725 8726

Hanser, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Harahap, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

8727 8728 8729 8730 8731 8734 8732 8733

Hartman-Sitih Aminah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hattu, G, 24-11-1886 Hauber-Ferdinand, G, 17-05-1893 Hees-de Riemer, J.C, 19-01-1880 Heide, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Heijden-Hartwig, C. van der, 13-07-1904 Henderson-Capper, S.N, 01-08-1901 Heuven Staerling-Smit, A.E. van, 16-07-1892

263

264

Pelita

8735

Heynis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

8747 8736 8737 8738 8739 8740 8741 8742 8743 8744 8745 8746 8748 8749 8750 8751

Hijblom-Ohnah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hillebrandt-von Banniseht, H.H, 20-11-1893 Hilling, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Hogerlinden-Baier, E.E. van, 16-08-1872 Holtzapffel, C.A, 18-07-1903 Hoorn-Kramer, H.A, 19-04-1915 Hopmans van Wurmond, Hornstra-Moerni, 16-11-1911 Hoven-Douwes, C. van, 31-12-1899 Hüber, J, 29-04-1881 Hultman-Schouten, L.M, 27-04-1884 Hurip, I, 13-05-1911 Ingen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Jackson-Kasinah, 10-02-1911 Jacob-Bedjah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jacobs-Pyah (Lin Nio Pia), Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8752 8753 8754 8755 8756 8758

Jager-Honing, L.E, 28-11-1906 Janse-van der Wijst, P.W, 06-01-1896 Jirasek-Bogaiewsky, N, 02-08-1903 Jonas, E.G.P.F, 31-08-1887 Jong, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jonge, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

8757 8759

Jong-van Bosse, T.M. de, 26-08-1888 Jut, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

8760 8761

Kain-Emmel, H, 13-02-1907 Kaschitza-Dahlan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8762 8763 8764 8765

Katiandagho-Kansil, H, 06-02-1913 Kempers-Hogenraad, M.C, 14-06-1879 Kessels, L.W.E, 03-03-1879 Kiksen-Karsi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8766 8767 8768 8769

Kiliaan-Ratium. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Klavert-Sleebos, W.F, 28-04-1887 Klein-Waldt, J.A, 05-02-1910 Kneefel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

8770 8771 8772

Koch. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kok-Smit, P.L, 02-05-1908 Koot, L, 17-02-1885

2.19.219

2.19.219

Pelita

8773 8774 8776 8775 8777

Korah-Rotinsulu, A.M, 01-05-1899 Kraus-Leys, A, 11-11-1901 Krijgsman-Boonhajani, E, 14-03-1907 Kroon, P, 14-01-1885 Kudding, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

8778 8779 8780 8781 8782 8783

Kuen, R.K, 19-01-1906 Kuipers-Jansen, M, 20-12-1894 Kussy, L, 06-09-1885 Kuypers-Augusteyns, J.C.C, 23-12-1875 Kwee Jap Seng-Tan Tjoei Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kwee Tjoe Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8784 8785 8786 8787

Laisina-Siahaya, M, 24-09-1907 Lapré-Dasinah, 01-01-1905 Latuheru, I.J.M, 26-05-1907 Latumahina-Kouthoofd, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

8788 8789 8790 8791

Latunij-de Kock, S.J, 08-01-1899 Latuperissa-Latuperissa, A, 07-12-1895 Leenstra-Gassner, A.O.O, 06-02-1908 Leeuwen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

8792 8795 8793 8794

Leihitu, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Leijssius-Oranje, A.M, 15-12-1893 Lewis-Corbet, E.B, 23-07-1893 Lewis-Daniels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8796 8797 8798 8799 8800 8801

Lichten, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Lichthart-Kneefel, E, 17-11-1895 Lie Lae Song-Yong Joe Lim. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lie Tjoei Keng-Tjio Tjoei Nio, 02-09-1910 Liebenstein, W.F. von, 25-03-1881 Lim Ribut Nio-Lie Tjin Liong. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8802 8803 8804 8805

Lim Tjeng Piauw-Tan Giok Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lioew-Sampelan, Louhenapessy-Warella, M, 14-05-1910 Louwaars-Karsinah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8806 8807

Lucardie-Dose, N.A, 19-07-1887 Luderus-Leander, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

8808 8809 8810 8811

Maal-van der Mark, A.M. van der, 19-10-1875 Maass-Weiss, F, 07-10-1904 Maidman, J, 24-08-1874 Mandagie,

265

266

Pelita

8812 8813 8814 8815 8816

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Mann, F.J.W, 10-03-1898 Mariana Lengkong, 15-05-1909 Marks-Kasimah, 13-04-1904 Maroesid-Soerowibowo, Martasentana-Katinah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8817 8818 8819 8820 8821 8826 8825 8827

Mas'ad Njonja. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Masthoff, M.T, 03-03-1879 Matheron, A.W.L, 31-08-1881 Meer-Kreekel, L. van de, 16-04-1891 Mehlbaum-Meijer, C.M, 22-09-1895 Meijer, S, 05-08-1863 Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Meijer-Aardening, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

8828 8829 8830 8822 8823 8824

Meijer-Nji Itjih. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Meijer-Oey Itjis Nio, 15-01-1901 Meijer-Schultz, C.T, 09-08-1894 Mendelsohn-Brugghe, H.J.E, 10-03-1910 Mesman Schultz-van Motman, 25-09-1884 Meulemans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

8831 8832 8833 8834

Moeljadi, 13-01-1913 Mooijman, D.A.E, 18-09-1913 Mossel-Jansen, A, 08-10-1912 Mourik-Melger, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8835 8836 8837 8838 8839 8840 8841 8842

Mukelar. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Muller-Forthriede, E.C, 02-11-1890 Muzerie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Nanlohy-Pelenkahu, L.W, 21-10-1906 Naumann-Pare. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Neiden, W, 20-08-1902 Neunaber, C.J, 15-06-1883 Ngadijem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8843 8844 8845 8846

Nikkel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Nitalessy-Papilaja, H.C.M, 23-03-1910 Noerhati, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Norde, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

8847 8848

Norimarna, N, 28-03-1904 Noya-Salijem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

8849 8850 8851 8852 8853

Noya-Sri Joeni, J, 29-07-1893 Nunung-Markunaka, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Oen Hong Kim-Lie Tjioe Yoen, 01-07-1908 Oen Tjam Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Olak-Toeminah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8854 8855

Osté-Soetini. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Oudhoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

8856 8857

Ouwerkerk-Boijer, V. van, 27-11-1915 Overdijk, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

8858 8859 8860 8861 8862 8863

Paantjes-Lood, E.J, 10-01-1896 Paat-de Rijke, H, 01-07-1908 Pairah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Parinussa-Haumahu, E.C, 25-06-1898 Pasman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Patilaya, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

8864 8865

Patotsky-Verbrugge, M, 19-11-1906 Pattiasina, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8866 8867 8868 8869 8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8886 8878

Pattileamonia, L.M, 23-12-1890 Pattinama-Pattikawa, J, 18-07-1886 Patty-Swensen, M.W, 02-10-1901 Paulusz, J.W, 20-08-1890 Pentury-Karseboom, C.A, 14-09-1891 Pentury-Pazinussa, M, 25-03-1901 Peters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pfaff-Pfaff, G, 30-10-1913 Philippi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Picaulij-Hetarion, J, 10-06-1897 Pieschel-Tan Loen Nio, 15-01-1898 Pieters-Pelsmaeker, L.W, 11-05-1901 Pijsel-Sleebos, S.C.W, 27-07-1898 Plas, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8879 8880

Pleijel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2045

Polack, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

8881 8882 8883 8884

Portier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Portier-Smith, M, 14-10-1876 Purimahua-Pentury, A, 03-03-1912 Pusung-Mewengkang,

267

268

Pelita

8885 8887 8888 8889 8890

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Puy, R.G.H. du, 15-10-1879 Radescy, A.G, 16-11-1886 Ramp-Kroome, M.F, 15-11-1886 Remmers-Claasz Coockson, W.C.F, 19-03-1904 Rhebok, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8891 8892 8901 8893 8894 8895

Rhee-Verburgt, C.N.J. van de, 17-09-1911 Richards-Lucas, J.C, 17-07-1901 Rijborz, A.F, 10-08-1897 Romeijn, J.C, 08-04-1898 Ronkes-Robinson, Roos van den Berg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

8896 8897 8898 8900 8899 8902 8903 8904 8905 8906

Ruben-David, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Rue-Therik, D.A.M.M. de la, 13-04-1911 Runtukahu-Sapar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ruyter de Wildt, J.G. de, 08-08-1880 Ruyter-Liem Siem Kiok Nie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sa-Ani, 15-09-1914 Sahetapy, W.J, 04-06-1902 Sahetapy-Martens, A.M, 13-08-1909 Salamony-Buzey, C, 19-05-1902 Saleh bin Hadji-Abdoelkadir. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8907 8908 8909 8910 8911 8912 8913 8914

Salomon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2041

Sambow-Cumaunang, S, 26-11-1902 Samiah Njonja, 26-03-1894 Sangian, E.M, 30-08-1895 Sasabone-Souisa, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Saulus, F, 22-10-1896 Schenk-Dezentjé, W.H, 05-06-1889 Schiff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

8916 8915

Schmidlen-Nji Tarmiah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Schmid-Rondel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

8917 8918 8919 8920

Schmitz, J, 30-11-1876 Schnuck-Stok, J.M, 04-06-1887 Schoemaker-Westreenen, P.M, 02-04-1906 Scholten-Teunissen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8921 8922

Schönhage-Hartog, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Schra-Samaih. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

8923 8924 8925

Schravendijk, D. van, 18-12-1906 Schreefel-Fredzess, P, 29-01-1906 Schrier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8926 8927

Schuitemaker, C.J, 28-05-1898 Sellier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

8928 8929 8930 8931

Seman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Siahaya-Pelamonia, Siam (van Wijngaarden). Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sibbald-Neng, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8932 8933

Siefken-Stühmer, M.H, 06-11-1909 Siersma, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

8934 8972

Siersma-Tholense, M, 16-06-1906 Sijp-Soeprati, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

8935 8936

Simbar-Mandang, E, 08-04-1908 Sina Teroe-Rawie Sioe. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8937 8938 8939 8940

Siti Chatidjah (djanda Mas Abubakar). Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sjouwke-Tjio Soei Nio, 05-04-1894 Sleebos-Spits Warnars, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Slikboer-Ening Waria. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8941 8942

Slors-Knaap, E.L, 28-10-1904 Sluysveer, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

8946 8947

Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

8944 8943

Smit-Moelijum, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Smit-Moelyem. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8945 8949

Smit-Roeters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Soedijono Sridija, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

8948 8950

Soedira-Wolff, A.J, 15-06-1910 Soegi Bernadoes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

8951 8952

Soekias, A.C.H, 20-07-1886 Soemijah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8953 8954

Soepardi-Sadikin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Soffner, J.H, 14-01-1878

269

270

Pelita

8955

Sofia Njonja, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

8956 8957

Soleman-Dakirah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sopakuwa-van Bronckhorst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

8958 8959

Spier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Spier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

8960 8961

Spier-Westerkamp, L.J, 01-03-1874 Sprangers-Ajani. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8962 8963 8964 8965

Spruyt, H, 13-12-1884 Stalder-Reijnhout, N, 26-02-1894 Stell, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Stenis, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8966 8967

Stiene, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Storm-Emoer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8968 8969

Sturm-van Gessel, M, 20-12-1884 Swart, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

8970 8971

Swaving, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Syarenamaal-Soetika. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8973 8974 8975 8976

Talakua-Souritel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tamaselu, J, 03-01-1900 Tan Eng Hong-Sim Pe Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tan Ing Siek-Liem Biauw Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8977 8978 8979 8980 8981 8982

Tangkau-Pangemanan, A, 13-09-1895 Tankeren, J.H.H. van, 20-09-1898 Tanod-Ticoalu, D, 15-05-1906 Tauran-Corputty, W.C.H, 23-01-1910 Tholense, E.S, 29-10-1901 Thuyns-Nessia. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8983 8984

Tielung Ballo, L.L, 17-12-1885 Timman-Jatmini. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

8985 8986 8987 8988

Tjoa Boen Tiauw-Tjan Onie Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tomasowa-Amanupunnjo, L, 30-11-1897 Tonissen-Soelastriaminah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Touw-Tjen Tjoet Moy. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

8989

Townsend, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

8990 8991

Townsend, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Tumbelaka, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

8992 8993

Tupanno-Watimena, C, 04-06-1878 Turck, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2028

8994 8995

Turner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Turpijn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

8996 8997 8998 8999 9000 9001

Tuwaidan-Tirajoh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Udju, J, 06-06-1915 Verhaar, M.J, 07-10-1904 Verhoekx, T.A, 26-02-1902 Versluis-Kahle, F, 16-05-1883 Victor, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

9002 9003 9004 9005 9007 9006 9008 9009

Vincentie-Werbijn, J.F, 24-04-1885 Vischer, D, 29-09-1903 Vleeschdrager-Kleinman, E, 18-10-1874 Vleugels-Matheus, A.M, 24-03-1878 Vliegendhart, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Vliegen-Raden Ajoe Koesoemaningrat, van, 17-11-1895 Vodegel, A.F, 14-04-1875 Vogel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

9010 9012

Voorham, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Vossen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

9011 9013

Vos-Tawas, W, 30-11-1886 Vries-Moekirah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9014 9015 9016 9017 9018 9019

Wahl-Robijn, D.F, 19-11-1872 Walpot, M.P, 05-05-1867 Warsinah Njonja. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wattimena-Lilipaly, G, 28-02-1904 Weelden, J.W. van, 11-04-1905 Weerden Poelman, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

9027 9020 9021 9022

Weijde, J.J. van der, 16-01-1884 Wendelstigh-Hüttner, C.P, 18-04-1890 Wener, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wener, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

9023

Wenji,

271

272

Pelita

9024 9025 9026 9039 9040 9028 9029

2.19.219

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Werdmüller von Ellg-Versigny, C.M, 07-11-1883 Westenberg-Sadjinem. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wevels-Runtuwena, M.T, 01-10-1883 Wijnmalen-von Boltog, M, 01-01-1901 Wijshijer-Turmes, A.G.A, 22-08-1887 Willemse-Hakyary, C, 13-02-1895 Wilsterman-Herbig, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9030 9031 9032 9033 9034 9035

Wilten-Kreyzer, C.P, 14-01-1900 Winckler-van Dijk, M, 12-02-1907 Winkel, A.J.P. te, 10-06-1891 Witveen-Huber, A.M, 18-07-1894 Woesik-Soemartinah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wolf-Pieters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9036 9037 9038 9041 9042 9043

Wormer-Lim Tin Siang, 15-03-1915 Wouden, J.F.P. van der, 18-12-1898 Wttewaal van Stoetwegen-Vleesblok, S, 19-01-1907 Ypey-Rantong, M.A, 01-08-1892 Zambeaux-Gendoek. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Zuijderhoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

1.3.3 Afdeling Schrijnende Gevallen

9044 9045 9046

Zuylen-Bardenauw, S.T. van, 28-08-1896 Zwarthoofd-Beck, A.W, 28-01-1884 Zwijndrecht-Nieuwenhuizen, E. van, 10-09-1892

1.3.3 AFDELING SCHRIJNENDE GEVALLEN 9047-11624

Persoonsdossiers. 1957 - 1961 9047 Aagten, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9048 9049 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057

Aalbertsberg,J.A,16-01-1907 Aalst,L.H.C. van,25-04-1896 Abbink,L.F,04-09-1892 Abell,J.F,03-06-1897 Abels,A.E,12-09-1913 Abels,W.A.A,08-02-1890 Acherman,A.A.W,01-05-1892 Adeboi,F.X,23-08-1912 Adriaanse-van Hiel,P.W,25-12-1900 Aeckerlin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

9058 9059 9060 9061

Affelen van Saemsfoort-Ketelaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

Affelen van Saemsfoort-Kraag,J. van,13-06-1893 Agaatsz,L,04-11-1904 Agerbeek,

2578 omslagen

2.19.219

Pelita

9063 9062 9064 9065 9066

Akkerman,J.H,13-01-1900 Akkerman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Albinus,R.E,08-06-1906 Albinus-Steffin,N.A,25-06-1903 Albouts, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9067 9068 9069 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 9080 9081 9082

Albouts-Bloem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Albrecht-Bloemers,P,19-12-1911 Alderden,C.L,02-05-1893 Alexander,W.N,15-04-1883 Aliet,H,28-08-1912 Alink-van Teijn,J.C.C,19-11-1890 Alken,A,20-10-1893 Alliaume-Orzeszek,H.A,16-07-1882 Allirol,A.W,23-10-1889 Altena,E.R. van,09-04-1888 Alteren,K.G. van,06-06-1910 Altheer, Altheer-von Franquemont,G.W,10-02-1896 Alting Siberg,E.A,11-11-1893 Alting Siberg-Schöne,E.E,08-02-1913 Ambrosius, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9097 9099 9096 9098 9100 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107

Ameijde-Fisser,J.H.W. van,09-07-1897 Amweg,W.H,25-12-1904 Andela,J.C,13-02-1910 Anderson,F,05-07-1902 Anderson-Trommelen,E.P.A,16-09-1909 Andoetoe-Reijgers,C.A.S,17-09-1898 Andoetoe-White,L.A.C,20-12-1896 Andreas,K,22-03-1883 Andreas-van Houtum,M,22-03-1906 Andriesse,P.H.A,21-08-1902 Andriessen,H,20-02-1907 Angelbeek,E.L. van,26-08-1887 Antheunissen,H.K,12-07-1914 Anthonijs-Goossens,J.W.F,04-09-1906 Anthonijsz,F.C,14-09-1904 Anthonio,G.L.A,06-09-1895 Anthonys,F.J,17-12-1910 Antoni-Blüme,J,31-08-1884 Antonie,A,29-01-1911 Antonie,W.J,04-01-1889 Antonio,F.H,24-04-1914 Anzemberger-Frederik,L.A,11-03-1913 Aoys,J.L,27-06-1914 Appel,J.W,09-06-1911 Appel,P.C,05-01-1906

273

274

Pelita

9108 9109 9110 9111 9112

Arends,A.B,21-02-1886 Arends,C,23-01-1908 Arends,H.W,25-02-1915 Arens-Sterk,M.L.J,31-03-1902 Ariaansz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

9113 9114 9115 9116 9117 9118 9119 9120 9121 9122 9123 9124 9125 9126

Ariës, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Arnaud van Boeckholtz,W. d',12-04-1887 Arns,T,11-09-1894 Artz-Rietzschel,A,09-02-1895 Ashof,A.T.K,02-09-1911 Asten,W.J.D. van,30-05-1896 Aubert,D.R.J,30-11-1889 Aué,E.A. van,05-11-1905 Aué, Auer,J.U,21-07-1888 Auf der Springe-Weerman,D,21-09-1910 Aufn' Orte-van Weerden,E,06-07-1905 Austermann, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Baans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9127 9128

Baarbé,C,27-08-1894 Baardman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9129 9130 9131 9132 9133 9134 9135 9136 9137 9138 9139 9140 9141 9142 9145 9146 9143 9144

Baarsel,J.H. van,15-12-1901 Baarslag,H.J,01-05-1905 Baartmans,J.J,09-12-1896 Baat-Guldenaar,M. de,08-08-1906 Baay,E,14-02-1903 Baay,L.H.A,11-02-1899 Bäck,J.E,28-01-1915 Backers, Badart-Bishorst,E.C,08-12-1880 Baden-Groven,A.M.E,22-02-1904 Baginsky-Fedoroff,E,28-08-1894 Baidenmann,E.A,16-06-1911 Bailly-Jordaan,K.E,09-11-1892 Baker-Plantema,P.O.U,18-06-1892 Bakker,P.A.F,21-02-1893 Bakker,P.J,14-06-1913 Bakker, Bakker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

9147 9148 9149 9150

Bakker-Bartels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Bakx,W,27-12-1912 Bal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Balfour van Burleigh,F.G,09-04-1914

2.19.219

2.19.219

Pelita

9151

Balkema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

9152 9153 9154 9155 9156 9157

Balkema-Aipassa, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Bangert,K.A,27-01-1892 Baning-van Ligten,B.L,20-10-1890 Banning-Willemstijn,E.C,17-06-1908 Bannisscht, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Banse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

9158 9159

Banse-Hillebrandt,L.C,29-07-1895 Barakati-Slagter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

9160 9162 9161 9163 9164 9167

Barbier,B,17-03-1900 Barends,J.P,01-07-1882 Barend-Schmidt,S.A,13-06-1910 Barkey,V,29-09-1896 Barkmeijer,B,08-05-1899 Barneveld Binkhuysen-Portier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

9165 9166 9168 9169 9170 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9179

Barneveld,C.C. van,16-03-1892 Barneveld,D,26-12-1910 Barnstijn-Koening,L,01-03-1886 Baron-Ruitenschild,B.J.H,15-08-1892 Barselaar,G. van den,10-07-1892 Bartels,A,28-08-1910 Bartels-Tumbel,M.C,19-10-1898 Bartstra-Rutherford Greeuw, Bas-Leidelmeyer,J. de,08-05-1912 Bastiaans,F.H,28-01-1905 Bastiaans,J.A.R,07-07-1891 Bastiaans,J.H,27-05-1900 Bastiaans,J.W,21-11-1895 Bastiaans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

9180 9181

Bastiaansen,A.J,09-09-1909 Batenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188 9189 9190 9191 9192 9193

Bats-de Haas,N.A. de,21-12-1906 Bats-Rovroy,E.G. de,16-11-1897 Batten-Léman,H,06-10-1906 Baudoin-Mendelsohn,E.C,26-11-1898 Bauer-van Amstel,C.E,06-07-1900 Baumanns, Baume,R,03-07-1908 Baumgarten,J.B.C,07-11-1892 Baumgarten, Baur,A.W,01-06-1896 Bauwens,C.A,30-04-1912 Bax,A,17-10-1898

275

276

Pelita

9194 9195 9196 9197 9198 9199 9201 9202 9200 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9218 9260 9262 9261 9263 9219 9220 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229 9230 9231 9232 9233 9234 9235

Bax,J.E,26-06-1893 Bax-Bloemhof, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Beaupain-Paulus,E.C,02-08-1892 Bech,C.E,31-01-1895 Beck,D.L,29-10-1894 Beck,L.J,14-06-1904 Beckker,P.J,05-03-1889 Beckman-Lapré,O,06-07-1912 Beck-Quéré,G.M,15-07-1913 Bedeker,W.J.C,12-03-1896 Bedier Prairie-Antrag,H.A,03-12-1905 Beeckman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Beek,A. ter,02-05-1903 Beekhuizen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Beem,W.M.C.E. van,12-12-1910 Beem-Bouwmeester,S.C,02-07-1907 Beer,H.A,26-09-1870 Beer,L.S.P,24-07-1897 Beers,A.J.W. van,29-08-1903 Beers,H. van,18-03-1893 Beers,W.J.C. van,15-01-1908 Beetz,L,26-01-1908 Beezhold,E,14-09-1906 Beezhold,M.A,25-10-1904 Behr,R.L,09-08-1911 Beijen-Rijnenberg,M.J,08-08-1915 Beijerinck,J.L,14-07-1900 Beijer-van Wijhe,M. de,07-06-1913 Beijnink-Apeldoorn,C.A,19-01-1895 Beisser,F.C,29-10-1890 Beiten,A,06-05-1893 Bell, de, Bellmann,C.O.W.J,01-06-1897 Bello,J.T,28-12-1890 Belloni,F.H,22-12-1891 Bender, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Bendsneijder,C.F,15-09-1891 Benjamins,J.A,01-01-1891 Benjamins,P,01-11-1911 Benjamins,P.W,04-08-1907 Bense,J.F,02-10-1890 Benthem- van de Kolk,J.M. van,24-10-1914 Bentley,H,12-09-1895 Benton-Brandisz,E,21-12-1915 Bentum-Oudejans,J.C. van,01-12-1904 Berends,W.F.M,08-03-1900

2.19.219

2.19.219

Pelita

9236 9237 9238 9239 9240 9241 9246 9247 9242

Berends-Saleh,05-10-1905 Berg,F,27-09-1909 Berg,F.N. van den,23-08-1901 Berg,J.A. van den,26-02-1896 Berg,J.F.J.C. van den,12-11-1896 Berg-Abels,J.S.P,05-01-1863 Berge,P. ten,24-05-1903 Bergh,G.J,02-11-1891 Berg-Heesterman, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

9248 9243 9244 9245 9249 9250 9251 9252

Bergh-Menalda,T.S. van den,06-03-1899 Berg-Idema,E.W. van den,02-12-1897 Berg-Smissaert,S.G. van den,28-08-1910 Berg-Vincent,E. van den,16-12-1911 Berkel-Socrates,H.C. van,28-08-1915 Berkhout,L.D,09-08-1904 Bernard,A.F.J,08-06-1904 Bernasco-van Gorkum, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9253 9254 9255 9256 9257 9258 9259 9264

Bernhard-Hillebrandt, Berrety-Emor,E.E,09-09-1892 Bertling-Röhr,M.H,29-10-1901 Besselaar-Kruis,N.C,23-09-1892 Betist,P,05-09-1908 Beude-Verduin,C.F.L,14-12-1900 Beverloo-Anih, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Beyse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

9265 9266

Bezoen-Poepaart,R,14-09-1890 Bezoen-Teunissen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

9267 9268 9269 9270 9462 9463 9464 9271 9272 9273 9274 9275 9276 9277 9278 9279

Bierlee-Dumas,F,03-09-1904 Biesot-Saridjah,N,06-04-1910 Bigot,W.W,19-05-1906 Bigot-Hoen,F.J.A.A,19-04-1907 Bijlsma,J,16-09-1913 Bijmolt,K.A,27-07-1910 Bijvank,J.A,27-09-1907 Bil-Scheelbeek,W.H,15-11-1892 Bink,W.F.T,27-03-1895 Binkhuijsen,G.E,04-06-1897 Bish, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bitter-Kleinjans,P,19-06-1913 Blaaupot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Blaauw-Blaauw,J.W,05-04-1910 Blaney Davidson,J,24-04-1898 Blanken, den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

277

278

Pelita

9280 9281 9282 9283 9284

Blanken-Jansen,C.M,16-06-1898 Blaset,F.C,17-06-1890 Bleeker-Rosier,L.J,01-06-1903 Blei, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bletterman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9285 9303 9304 9305 9286 9287 9288 9289 9290 9291 9292 9293 9294 9295 9296 9297 9298 9299 9300 9301 9302 9306 9307 9308

Bleyie,A,16-08-1896 Blij,A. de,09-10-1911 Blij,J.E.R. de,06-12-1892 Blij,J.F. van der,15-11-1903 Blits,H,31-08-1898 Bloch,T.J.L,25-09-1912 Block-Rudolph,H.W,01-04-1882 Blocks,A.G.G.R,28-06-1903 Bloem-Bloem,L.F,23-02-1902 Bloemhard,O.V,30-10-1895 Bloemhard-Burkens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Blogg,F.E,13-04-1897 Blok,J.C,17-08-1895 Blok-Crietée,A.J,17-11-1894 Blokzeyl,A,12-12-1908 Blom,A,14-08-1914 Blommestein-Hertz,H.A,01-03-1894 Blommestein-Mispelblom Beyer,M.C.A,16-09-1892 Blondeau,V.A,31-01-1909 Blondelle,L,11-02-1909 Blondelle-de Gussem,H,26-02-1901 Bochem,A.G.M.S,01-07-1906 Bochem,V.H,25-11-1890 Bochove, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

9309 9310 9311 9312 9313 9314 9315 9316 9317 9319

Bock,H.C.D. de,09-02-1899 Bock,J. de,05-05-1894 Böck,K,19-01-1901 Bodeman,V.A,14-07-1901 Bodenstaff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Boelaars,J.W.L.M,27-09-1879 Boer,A,14-12-1889 Boer,J.J. de,15-11-1903 Boer,L. de,24-10-1907 Boer-Geijtenbeek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9321 9322 9323 9318 9320

Boer-Kraayeveld,G,16-09-1901 Boer-Pattynama,L.M. de,08-05-1913 Boers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Boer-van Geelen,M. de,29-11-1895 Boer-van Haastert,A.H. de,17-02-1881

2.19.219

2.19.219

Pelita

9324 9325 9326 9327 9329 9328 9330

Boessen-Adebei, Bohré-Just,W,04-06-1914 Bokkem,G. van,25-05-1903 Bolio,F.W,06-09-1895 Bömkens,G.H,06-03-1885 Bom-Meijer,E,18-02-1881 Bonimbie-Loog, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9331 9332 9333 9334 9335 9339

Bonne-Vrolijk,M,24-04-1892 Bonte,H,04-08-1906 Boo,L.J. de,24-02-1896 Boogerd-van Daalen Meyer,M.E,12-08-1893 Boogert-van Breukelen, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Booij-van der Heijden, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

9336 9337 9338 9340 9341 9342 9343 9344 9345 9346 9347 9348

Boom,C,17-06-1890 Boon,E.J,23-04-1888 Boon-Siemes,M,10-07-1910 Bordewijk,D,27-11-1898 Boreel,Jhr. G,02-05-1900 Borg,T.W. van der,03-06-1915 Borgesius, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Borghart,C.H.J,03-05-1891 Bos,B.B. ten,13-08-1908 Bos,C.T,29-11-1886 Bosch,A.P,23-11-1914 Bosch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9349 9350 9351 9352 9353 9354 9355 9356 9357 9358 9359 9360 9361 9362 9363 9364

Boschma,D,23-09-1910 Bosman,A.M.J,21-01-1891 Bosschieter,J.C.A,03-07-1890 Bosstraten,T. van,09-10-1899 Botellho-Gossiaux,J.C,08-09-1906 Boterhoven de Haan,C,20-01-1894 Both, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bothe,A.H,06-02-1891 Botschuijver,A,15-03-1892 Böttger,E.O,07-02-1908 Boudewijns,J,23-07-1900 Bouhuys,A.A.H,02-07-1896 Bouhuys-Cores de Vries, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Bouma,J.F,02-07-1898 Bout,M.C,09-05-1890 Boutmy, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

9365

Bouwens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

279

280

Pelita

9366

Bouwens-Köhler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9367 9368 9369 9370 9371 9372 9373 9374 9375 9376 9377 9378 9379 9380 9381 9382 9383 9384

Bouwens-Lens,W,07-06-1900 Bouwknegt-Huijser,C.E,21-08-1915 Bouwmeester-Doeve,L.M,29-05-1896 Boyd,G,05-05-1895 Boymans-Pechler,W.A,18-02-1902 Braak,A. te,06-09-1899 Braam,P.B. van,29-08-1895 Braam-Morris,D. van,12-10-1907 Brakel,H. van,24-06-1904 Brakel,W. van,27-07-1900 Brand,J.M. van den,13-12-1895 Brandligt,B,12-01-1897 Brandt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Brandt-Makaling,C,26-03-1892 Brantz,T.A,05-04-1898 Bras-Heuvel,W.B,22-12-1909 Brassinga-Gatsonides,J,03-03-1895 Brassinga-König, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

9385 9386 9387 9388 9389 9390 9391 9392 9393 9394 9395 9396 9398 9397 9399 9400 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411

Braun, Breda-Kaltofen,M. van,23-07-1909 Bree,J. de,20-01-1910 Breedveldt Boer-Pauli,B,22-11-1914 Breetvelt,G,09-02-1889 Breidenbach-Isah,H,06-01-1900 Bremer,G,05-10-1911 Brenkman,F.L,19-11-1905 Brenkman,J.E,25-08-1908 Brest van Kempen,A.P.W,16-07-1890 Briët,W,18-05-1907 Brilman,B.J.W.M,02-08-1904 Brinkman,F.W,31-10-1904 Brink-Scheepens Roskott,A. van der,02-02-1896 Brocx,K.T.R,30-03-1909 Broek,C.E. van den,29-09-1894 Broeke,G.P.M. van den,22-03-1884 Broeke,J.S.M.B. van den,07-06-1890 Broekens,H,18-07-1893 Broekhals-Angenent,E.L.M,20-04-1882 Broekhuizen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bröker-Egberts,E.M,14-09-1896 Bronckhorst,D. van,16-06-1907 Bronckhorst,G.U. van,10-10-1912 Bronckhorst,O.L. van,15-10-1912 Bronckhorst,R. van,10-03-1903 Bronkema-Frissart,A.D,31-03-1884

2.19.219

2.19.219

Pelita

9412 9413 9419 9414 9415 9416 9417 9418 9420 9421 9422 9423 9432 9433 9424 9425 9426 9427 9428 9429 9430 9431 9434

Bronswijk,L.A,20-12-1896 Bronts,A,11-07-1912 Brouwer Popkens-Zey,W.H.C.A.M,16-04-1905 Brouwer,E.E,28-08-1886 Brouwer,E.M.F,26-05-1893 Brouwer,H.C,19-09-1890 Brouwer,J.C,15-06-1878 Brouwer,W.R,06-01-1895 Brückner,V.E,21-03-1907 Brugghe,F.A,11-06-1899 Brugman,G.J,03-12-1899 Brugman,J.D,18-02-1900 Bruijn,D.A,05-06-1893 Bruijn, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Bruin,W.G. de,15-03-1906 Bruin-Campert,A.M.C. de,21-03-1907 Bruining,W.J.L,21-07-1886 Bruinssins,H.H,30-10-1886 Brunner,J.M. de,22-06-1904 Bruno,E.H,09-04-1893 Bruno,J.E,11-11-1895 Brust-Sheilds,L,10-05-1902 Bruyn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

9435 9436 9437 9438 9439 9440 9441 9442 9443 9444 9445 9446 9447 9448 9449 9450 9452 9453 9451 9454 9455 9456 9457 9458

Buis,W.A.L.K,01-10-1890 Buisman,J.W.T,12-01-1897 Buissink-Renoult,A,17-07-1898 Buizer,L.B,13-09-1902 Bullens,J.W,26-11-1915 Buman-Eckringa,A,12-06-1879 Buning,H,08-12-1897 Büno Heslinga,N.C.M.H.M,31-05-1890 Burchartz,P.C.A,21-07-1910 Burg,J.A.W. van der,22-03-1908 Burg,J.J.R,31-03-1879 Burgemeestre,E.W,24-08-1894 Burgemeestre,F.C,14-01-1915 Burgemeestre-gravin von Ranzow,C.L.C,21-08-1907 Burghard,L,16-04-1906 Burm,K,26-05-1911 Buschkens,L,09-05-1895 Buschkens-Schreuders,L.A.T.T,27-10-1892 Bus-Knulst,J. de,07-07-1907 Busselaar-van Hek,H.E,09-07-1900 Bussenius,F,18-06-1915 Butteling, Butters Rüben, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Butters Rüben-Martens,M.W,24-08-1898

281

282

Pelita

9459

Butteweg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9460 9461 9465 9466 9467 9468 9469 9470 9471 9472

Büttner-Faulhaber, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2040

Buys,E.J.C,14-10-1913 Calbo, Calbo-van der Valk,M.T,25-04-1897 Caluwe,E.S. de,20-10-1895 Camerink,M.G,13-10-1882 Campagne,J.C,07-08-1891 Campert,H.M,06-02-1904 Canter Visscher,T.J.L,09-01-1907 Capellen, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9473 9474 9475 9476 9477 9478 9479 9480

Carels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Carels-Zitter,E.M,19-05-1915 Carlier,H.E,09-06-1885 Carp-Meyboom,E.C,15-06-1897 Caspel-Paryem Somo,14-05-1906 Cassa,J.W,12-07-1902 Castens-Onrust,W.A.P.J,30-09-1906 Catalani, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9482 9481

Cate,L.F. ten,01-10-1900 Cate, ten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

9483 9484 9487 9485 9486 9488 9489 9490 9491 9492 9493 9494 9495 9496 9497 9498 9499 9500 9501 9502 9503

Catoire, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Cats,J,08-11-1895 Ceijlon,W.F. van,17-04-1890 Celen-Leyfeldt,J.S,03-10-1879 Celosse-Mangindaan,E.M.C,18-08-1903 Chandon,M.F,21-10-1909 Charité,J.J,04-07-1911 Charldorp-Koeners,J.A. van,01-06-1909 Charon de Saint Germain,L.F.L. de,09-10-1894 Charpentier,W.A,23-08-1915 Cheriex-Goofers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Christiaan,W,24-08-1907 Christiaansen-Anemaet,M,28-08-1910 Christoffel,L,21-04-1900 Ciebrant, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Claase,A.M,12-11-1900 Clarenbach,F.C,09-05-1908 Clarenbach,M.G,18-06-1898 Clarisse,W,02-08-1909 Clasie,B,13-05-1890 Clavier-Juch,E,07-05-1880

2.19.219

2.19.219

Pelita

9504 9505 9506

Clercq,P.A. le,09-01-1885 Clignett-Bloemhard,J.E,20-03-1899 Cloesmeijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

9507 9508 9509 9510 9511 9512 9513 9514 9515 9516 9517 9518 9519 9520 9521 9522

Clumper-van Zijll de Jong,C.T,16-08-1896 Cobben,J.W,28-02-1885 Coelijn,W,02-07-1902 Coenraad,C.E,03-03-1893 Coenraad,C.J,29-08-1906 Coenraad,J,10-10-1902 Coenraad,J.L.P,09-10-1895 Coenraad,L,17-04-1894 Coenraad-te Selle,B.J,10-05-1895 Coert,W.J,15-01-1881 Coesel-Lubbers,M.J,17-03-1887 Cohen-Kemper,A.M.V,30-03-1906 Coldenhoff,U,15-02-1890 Comijs,L.V.J,15-12-1911 Coninck,P.W.J. de,21-04-1907 Conté, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9523 9524 9525 9526

Convens,J.B,09-03-1901 Cooke,M.F,02-01-1908 Cooke-de Busschère,I.L,02-05-1909 Coorengel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

9527 9528 9529 9530 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9537 9538 9539 9540 9541 9542 9543 9544 9545 9546 9547 9548

Coppen,J,07-08-1902 Corbet,H.L,13-07-1906 Cordier de Croust-Belder,C.G.J,21-09-1899 Cormane-Meulemans,B.V,31-08-1896 Cornelisse,F.J.C,07-05-1908 Cornet-Oey Priem Nio,22-06-1915 Coronel-Henriques de Souza,R,12-05-1890 Cortenbach,G.H,11-02-1894 Cortenbach,W.J.K,30-01-1913 Coumans,F.J,13-07-1909 Cox-Koritke,H.C,13-06-1902 Cozijn-Meijer,R,21-05-1897 Cranen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Crans,G.J,01-06-1902 Crans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Cress-Jacobs,R.A,18-09-1898 Creteer,W,14-04-1909 Creutzburg,F.F.A,16-06-1896 Crietee,B,13-10-1907 Croese,E.C,25-01-1905 Croese,K.L.E,15-05-1890 Crohe,J.F,04-08-1903

283

284

Pelita

9550 9551 9549

Croix,P. de la,19-12-1880 Croix,W.R. de la,23-08-1907 Croix, de la, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9552 9553 9554 9555 9556 9557

Crompvoets,A.C,20-02-1911 Crompvoets,F.H,24-07-1901 Crooy,H.A,23-07-1908 Crooy-Louts,J.L,08-04-1905 Croqué-Swartjes,J.H,22-09-1902 Cruijff-Cobet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9558 9559 9560 9561 9563 9564 9562 9565 9566 9567 9568 9569 9570 9571 9572 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 9580 9581

Da Thesta Jacobs de Bok,N.A.P,06-07-1905 Daalen,W.K. van,31-12-1881 Dagevos,W.B.H,26-02-1903 Dam,A. van,23-12-1912 Dam,H.J. van,20-12-1896 Dam,J.A. van,20-04-1876 Dam, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Damen,J,22-07-1906 Damstra,C.W,05-05-1906 Damwijk,A.C.S,28-10-1888 Damwijk,J,09-10-1881 Daniel,J.L,08-06-1893 Daniëls,H.W,13-08-1899 Daniëls,S.E,24-09-1889 Davelaar-Metzen,H.C. van,18-09-1890 David,A.J,28-04-1891 Davids-Andreas,H.J,06-05-1903 Davidson,A.P,18-06-1915 Davidson,C.B,03-03-1892 Davidson,W.B,06-09-1897 Davidsz,F.H,23-09-1907 Davies,E.B.R,28-04-1915 Davies,J.H.R,18-09-1911 Davies, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

9582 9583

Davies-Gomis,L,01-09-1892 Davis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9584 9585 9586 9587 9588 9590 9591 9589

Deddes-Odinot,E.J,13-08-1899 Deeders,L.E,17-02-1908 Deelder-Boorsma,P,22-03-1902 Degener,F.H,18-07-1896 Degreef-Lenstra,I,18-02-1912 Dekker,J.W.H.J.P,17-02-1898 Dekker,W,08-11-1909 Dekker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9592

Dekker-Leidelmeyer,J.M. den,16-11-1904

2.19.219

2.19.219

Pelita

9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 9600 9601 9602 9603 9604 9605 9606 9607 9608 9609 9610 9611 9612 9613

Dekkers,J.G.W,28-03-1885 Delasencerie,J.B.F,05-10-1894 Delasencerie-Kepel,L,03-10-1900 Dellenbag,F.E,21-09-1905 Delmaar,J.A.J.G.W,17-11-1879 Deltour,E,16-04-1914 Denker-de Groot,J.G,11-04-1905 Denker-Martino,L.M,08-06-1908 Denninger,T.E.G,27-05-1908 Derksen-Jentink,J.J,13-04-1901 Dernier,C,13-12-1912 Dernier,J,06-07-1911 Detiger,P,14-01-1901 Deuning,J.M,25-09-1885 Dickmann,F.W,29-05-1903 Diemer-Huleu,G.P,18-08-1903 Diephuis,N,09-11-1913 Dierkx,A,12-09-1898 Dieterman,P.C,15-10-1909 Dietrich, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Diets, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

9693 9694

Dijck,H.A. van,08-06-1893 Dijk, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9695 9696 9697 9698 9699 9614

Dijkerman,P.C.H,18-08-1887 Dijkman,W.A.A,20-06-1898 Dijkshoorn,J.G,17-08-1898 Dijkslag,F,07-03-1894 Dijkstra-Rensen, Dingstee-de Klerck, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9615 9616 9617 9618 9619 9620 9621 9622 9623 9624

Dirks,C.D,23-12-1898 Dirksen,C,19-11-1899 Dirksen,R.L,23-04-1896 Dirksen-Westenberg,J.L,25-08-1903 Disse,S,21-06-1893 Dissel-Onbag,J. van,23-02-1908 Dissel-Steinmeijer,C.A,22-11-1896 Ditzel,23-08-1895 Döderlein de Win,J.W,09-05-1902 Does, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9625 9626 9627 9628 9631 9629

Doeve-Dumas,J,11-08-1906 Doff,A,17-03-1900 Dom,F.E,03-03-1903 Dom,J.M,17-10-1900 Domburg Scipio,L.S. van,21-02-1889 Dom-de Keyzer,D,14-11-1900

285

286

Pelita

9632 9633 9630

Dommers,H.C,31-07-1902 Domselaar-Visser,A.C. van,11-02-1906 Dom-Theunissen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9636 9634 9635 9637 9639 9638

Don Griot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Don,A. van,08-07-1892 Don,V.G. van,21-03-1906 Dondorp-Despréz,M.S,22-03-1877 Dongen,A.J. van,26-11-1911 Dongen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

9640 9641 9642 9643 9644 9645 9646 9647 9648 9649 9650 9651

Donhuysen-Simpen. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Donker Curtius-Abels,S.S,15-08-1893 Donkers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Donkersloot,M.E,25-01-1897 Donkersloot,S.J.P,21-01-1901 Donlou-Böcher,C,20-10-1905 Dooren,C.H. van,12-09-1895 Doorman,H.J.D,03-09-1896 Doornweerd, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Doppert,H.C,25-12-1906 Doppert-Gill,C.E,17-05-1914 Dörfel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

9652 9653 9654 9655 9656 9657 9658 9659 9660 9661 9662 9663 9664 9665 9666 9667 9668 9669 9670 9671

Dorp,A.C. van,16-07-1906 Dorrius-Iloen Ursila,02-02-1895 Douma,J,19-01-1904 Doup,G.J,19-12-1914 Douwes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Douwes-Brasz,C.W,29-04-1896 Dragten,Dr. S,07-06-1894 Drayer-Bisschop,J.A,23-06-1910 Drayer-Lange,E.E,20-09-1902 Drielsma,J.C,23-01-1914 Driesen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Driest,C. van den,26-06-1905 Drinhuyzen,A,27-10-1910 Drinhuyzen,C.E.A,13-02-1900 Drinhuyzen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Dröge,J.L,19-04-1903 Drongelen,C.J. van,15-01-1907 Drongelen-Durand,E.L.A,19-03-1886 Droop,F.J,28-04-1911 Drummen,A.J,01-08-1884

2.19.219

2.19.219

Pelita

9672 9673 9674

Druten-Heimsoth,A.F. van,12-11-1893 Dubuy,A.J,09-05-1912 Duin, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9675 9676 9677 9678 9679 9680 9681 9682 9683 9684 9686 9685

Düker,T.D,22-01-1900 Dulm-van Alphen de Veer,H.E. van,03-09-1891 Dumas-Flamand, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Dumont,F.H,14-12-1911 Dumoulin,C.E,01-02-1880 Dumoulin,L.C,11-06-1882 Dümpel,L.G,31-05-1912 Dunki Jacobs-van Gent,S.C,11-05-1895 Dunlop,C.M.C,09-09-1881 Dunlop,J.H.A,11-10-1884 Dupont,O.J.G,27-06-1894 Dupont, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

9687 9688

Dura,H.F. van,04-06-1904 Durant, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

9689 9690

Düren,R,31-10-1903 Dutrieux-Bakker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9691 9692 9700 9702

Duykers,W.J.P,16-05-1897 Duyvenboode Varkevisser,K.D. van,12-10-1896 Easton-van der Goes,A.W,18-06-1887 Ebell, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9703 9701 9704 9705 9706 9707 9708 9709 9710 9711 9712 9713 9714 9715 9716 9754 9755 9757 9717 9718 9719

Ebes,K.T,23-03-1911 Eb-Lenting,M. van der,02-10-1898 Eckenbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Edie,L,17-06-1907 Edwards-Tan Gioh Nio,W,06-12-1899 Eekhof,K.H,15-12-1893 Eekhout,D.L,15-07-1894 Eekhout-Arnold,H. van,12-06-1902 Eekhout-Koelman,D,13-07-1897 Eerden,W.C. van der,28-08-1884 Eersel-van Prehn,C. van,17-09-1911 Egter van Wissekerke-Ennik,R.J,08-05-1906 Egter van Wissekerke-Swensen, Eichholz,J.K,19-01-1905 Eichperger-Groen,J.M,24-09-1891 Eijck,W. van,19-02-1910 Eijk,W. van,26-12-1891 Eijzendoorn,J.F,07-07-1904 Eilers,L.J.G.H,10-04-1904 Eldik,H. van,14-08-1915 Elenbaas,E,19-04-1902

287

288

Pelita

9720 9721 9722 9723 9724 9725 9726 9727 9728 9729 9730 9731 9732 9733 9734 9735 9736 9737 9738 9739 9740 9741 9742 9743 9744 9745 9746 9747 9748 9749 9750 9751 9752 9753 9756 9758 9759 9760 9761 9762 9763

Elenbaas,R.F.N,27-05-1900 Elenbaas-van Mourik,P.W,13-03-1883 Elia-Vodegel,H.A,14-10-1890 Elmensdorp,B.L.K,30-06-1908 Elmensdorp,C.C,11-07-1914 Els,M.L.C. van der,02-09-1889 Emde-de Veer,J. van,15-02-1891 Emmah-Eisinger,E.E,03-05-1907 Emmerich,W.A,30-06-1897 Emmerik-van der Elst,C,12-11-1905 Emmerling-Beck,F,21-03-1910 Emor,A.E.C,12-12-1887 Ende,A.J. von,24-12-1901 Enden-Rommers, v.d, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Engelbregt,F.M,24-12-1887 Engelen,H,08-08-1914 Engelkamp,J.E,26-12-1900 Engels,A,08-08-1915 Ennen,G,29-12-1909 Epke,K.F.W,18-08-1905 Erentreich,A,04-03-1910 Erentreich,F,04-07-1912 Ernsten-de Bout,J.M,27-07-1885 Esch,H.J. van,30-11-1908 Eschweiler,J.A.O,09-11-1904 Essen,G.J.L. van,16-09-1897 Essen,L. van,11-01-1892 Essen-Goedbloed,G.M. van,26-04-1890 Etang-le Bruyn,E.J. de 'l,03-03-1904 Evaz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Evers,G.M,22-07-1905 Evers,J.G.N,03-09-1903 Evers-Dasijem,D,28-02-1907 Evertsen-van Leeuwen,A.E,25-06-1890 Eysden-Sapar,van,02-01-1902 Faber-van de Weghe,E.M,22-03-1905 Fackeldey-Fouquet,M.L.A.C,30-10-1902 Fafiani-Bruno,J.J,24-12-1910 Fagnotti-Aroo,L,23-09-1897 Fanoy-de Ronde,J.H,09-06-1908 Fea, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9764 9765 9766 9767 9768 9769

Feenstra-Pierie,B,12-11-1891 Fehr,C,25-12-1912 Feldbrugge-Asselbergs,M.J,21-04-1910 Fender,K.G,19-05-1883 Feniks,R.D. de,30-11-1894 Feniks-de Razario,A.J. de,03-03-1898

2.19.219

2.19.219

Pelita

9770 9771 9772 9839 9773 9774 9775

Ferouge-van Zwieten,L,12-11-1913 Ferwerda, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Fieten,W,26-11-1895 Fijneman-Lutgens,F.H,08-05-1912 Fikenscher,A.H,11-07-1913 Filippini-Smith,E,19-01-1910 Fiorani-den Daas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

9776 9777

Fischer,F.E,16-09-1893 Fischer-Inem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9778 9779 9780 9781 9782 9783 9784 9785 9786 9787

Fischer-König,E.C.C,04-04-1906 Fisser,J.F,20-08-1893 Flammang,A,17-08-1914 Flanderijn,P.L,16-04-1908 Fleur,F.J,21-05-1893 Fleuren,A.J,16-03-1893 Fliers,C.W,25-05-1908 Fliers,F.H,21-09-1900 Fliers,L,09-10-1892 Flikkenschild, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9788 9789 9791 9793 9790 9792 9794 9795 9796 9797

Flinkerbusch,R.G,10-03-1915 Flissinger,L.A,19-03-1893 Flohr,E.W,08-07-1900 Flohr,L,01-03-1892 Flohr, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Flohr, Flohr, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Flohr-Schram,H.I,09-06-1915 Florentinus,E.M.H,16-09-1907 Florentinus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

9798 9799

Florentinus-Portier,A.H,12-09-1909 Floris, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9800 9801

Fokker,M,28-04-1896 Folmer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9802 9804 9803 9805

Fontein,J.T,14-01-1902 Foss,W.L,18-11-1906 Foss, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Fosse, de la, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

9806 9807 9808 9809

Fourdraine,G.M,05-03-1896 Fraenkel,S.H,08-03-1891 François,E.J.B,05-06-1908 Franeke,

289

290

Pelita

9810 9811 9813 9812 9814 9815 9816 9817 9818 9819 9820 9821 9822 9823 9824 9825 9826

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Franke,Ir. J,07-11-1895 Franken,M.J,31-08-1910 Franquemont,L.G.J.D. von,25-12-1898 Franquemont, von, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Franquemont-Krüger,B. von,09-01-1907 Frans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Fransen,C,01-08-1893 Fransz,E.R,15-06-1913 Franz,C,22-11-1908 Frederik,M.H,20-08-1901 Frederiksz,A.A,28-05-1912 Frederiksz-den Dekker,C.J.L.J.H.S,24-08-1890 Frederikx-Hennion,R.C,26-02-1884 Fredrikz,J,04-03-1901 Fredrikz-Wener,H,06-08-1877 Freeth,R.L,08-11-1893 Freeth, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

9830 9827 9828 9829 9831 9833

Freij, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Freni,P.J,02-12-1888 Fretes,G.E. de,23-02-1910 Freund,K.K.R,03-06-1909 Frieser,L.A.E.H,03-04-1910 Frijling, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9834 9835 9832 9836 9837 9838 9840 9841 9842 9843 9844 9845

Frijlink,F.J.B,05-10-1881 Frijn,R.M,24-12-1914 Fromberg-Pyttersen,P,29-08-1888 Fuchs,E.L,17-02-1901 Fuchter,P,31-03-1891 Fürrer,F.J,25-09-1896 Gaag,F. van der,09-02-1886 Gaag-Tak,M.E.W. van der,01-02-1897 Gabain,H. van,18-01-1909 Gabriël-Bennink,H.J.J,16-06-1896 Gahlen-Risakotta,J.C,08-04-1888 Gailliaert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9846 9847 9848 9849 9850 9851 9852

Gallas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Galles,J.F,24-07-1906 Gamisch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Garling,H.E.F. van,02-07-1907 Garling,J.A.H. van,20-01-1902 Garling,R.M.A. van,27-06-1902 Gase,

2.19.219

2.19.219

Pelita

9853

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Gatsonides, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9854 9855 9856 9857 9858 9859 9860 9861 9862 9864 9863 9865 9866 9867 9868 9869

Geel,P. van,07-11-1894 Geelen,C. van,15-06-1911 Geenen-Palmer,E.C,29-05-1896 Geer Boers,A.J.L. de,12-02-1913 Geeraths,H.R.E,30-06-1903 Geeraths,W.A,22-05-1912 Geerlings-Klützow,M.P,09-02-1895 Gehrke-de la Rambelje,L.H.J,23-04-1901 Geist,M.J,03-03-1885 Gelderen,M.J. van,24-07-1895 Gelder-Roep,C.V. de,11-07-1907 Geldof,E.F,14-01-1915 Gelsing,T.R,21-02-1894 Geluk,C,30-12-1910 Gemen,J.J.N. van,05-12-1887 Gemser, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9870 9871

Genderen,A.J. van,04-11-1909 Genderen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

9872 9873 9874 9875 9876 9878 9877 9879

Gent,M.F.F. van,31-08-1911 Gentis-Scholten,A.C,26-06-1890 Gerards,J.J,29-04-1895 Gerber-Hagen,E.I,16-12-1905 Gerrits,E.T.F,18-11-1892 Gersen,G.J,09-02-1885 Gersen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Gertsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9880 9881 9882 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9973 9974 9975 9889 9890 9891 9892 9893

Gerverdinck-Pohler,M.P.E,05-02-1899 Geugten,A van der,03-12-1911 Geuns,J.H. van,16-08-1891 Geuns,M.F.B. van,24-10-1906 Geway,F.T,02-09-1909 Geysel,B.G.M.J,20-05-1914 Gielen,P.J.A,27-09-1913 Gielkens-Kolvers,C,04-10-1913 Giessen,W.K. van der,02-06-1889 Gijsbers,E.H.F,13-08-1885 Gijsing,J.W,01-07-1891 Gijzel,J.M,28-11-1901 Gill,F.J,22-05-1874 Gils,J.G. van,29-09-1911 Gimberg-Heyden,C.L,11-11-1899 Gingnagel-Bech,M.C,06-01-1902 Ginkel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

291

292

Pelita

9894

Gisbertz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9896 9895 9897 9898 9899 9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906

Glasbergen-van Duyneveldt,E.H,04-07-1908 Glas-Thielsch,E.T,29-03-1903 Gleichmann,J,03-08-1901 Gligoor,G.A,28-05-1915 Go,S.T,29-05-1904 Goard,J.T,08-12-1892 Godewski,E.H,03-04-1904 Goebertus,C.H,04-07-1879 Goedegebuure,C,25-07-1912 Goes-Swart,E. van der,04-10-1903 Goethart J.W,28-02-1895 Goldbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9907 9908 9909 9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919 9920 9921 9922 9924 9925 9923 9926

Golder-Voorstad,B.A,20-11-1908 Gomis,F,17-08-1909 Goose,E.C,04-12-1901 Goossens,G.F,21-04-1897 Goossens,J.M,14-01-1906 Göres,H,01-09-1890 Gorkum, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Gorter-Marien,E.E,10-06-1906 Gortmans-Goodsir,J.A,11-02-1891 Görtz,C,27-05-1908 Gosseling-Hasmus,M,08-05-1913 Goudkade,H,30-12-1895 Goudswaard-Hoff,A.M,06-06-1900 Gout,J.W,29-10-1900 Govers,J.C.M,09-04-1900 Graaf,J. van der,01-12-1914 Graaff,P.F. de,10-11-1913 Graaff-Neli,De,30-04-1902 Graaf-Reeb,E.A. de,13-04-1907 Gräbe-Emeh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

9927 9928 9929 9930 9930 9930 9931 9932 9933 9934 9935 9937

Graça, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Grashuis,J.A,19-12-1897 Grashuis,T.M,06-05-1891 Gray,C,14-09-1908 Gray,E,21-01-1902 Gray,L,08-12-1903 Gremmen,P.J.B,09-10-1907 Griethuijsen,P.J. van,18-02-1883 Gril,M.F. de,14-07-1892 Groen,A.J.W,24-10-1894 Groen,J.F,23-03-1899 Groenevelt,C.M.A,22-05-1899

2.19.219

2.19.219

Pelita

9938 9939 9936 9940 9941 9942 9943 9946 9947 9944 9945 9950 9948 9949 9951 9952 9953

Groenewoud-Bierhuys,M,12-06-1913 Groenhout, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Groen-Kool,C,17-03-1909 Groenwegen,J,07-03-1892 Grondelle,W.W. van,08-01-1904 Gronloh,W.J,28-12-1892 Groot,E. de,10-04-1911 Groot,J.M.J. de,29-04-1908 Groot,N. de,21-08-1897 Groot, de, Groot, de, Grootes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Groot-Klink,D. de,20-02-1902 Groot-Paina, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Grosveld,F.J,08-01-1912 Grotenboer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Gruiter, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

9954 9955 9956 9957 9961 9962 9958 9959

Grumbkow-Westphal,P.L.K. von,07-10-1891 Grümnagel,J,12-06-1907 Gruyter,J.H,09-10-1895 Guit-Laurens,E,15-08-1901 Guldenaar,P,05-09-1904 Guldenaar,P.A,30-08-1888 Guldenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Guldenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

9960 9963 9964 9965 9966 9967 9969 9968

Guldenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Guldenaar-Fransiscus,K.F,17-02-1894 Guley,J,03-07-1901 Guljé,T.L,24-11-1891 Gumster, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Gumster-van der Kerk,H. van,09-04-1899 Güsdorf,G,04-01-1888 Güsdorf, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9970 9971 9972 9976 9978 9977

Güsdorf-de Bats,C.E,03-02-1886 Guttenberg,G,18-03-1908 Guykens,H.T,01-07-1907 Haacke-Schallig,J,09-05-1897 Haagen,R.O.C. van,17-10-1911 Haagen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

9979 9980

Haagman, Haaken-Mariana,M,23-06-1906

293

294

Pelita

9981 9982 9983 9984 9985 9986 9989 9990 9987

Haalebos,C,03-09-1898 Haan,A.K. de,18-02-1914 Haan,W.A. de,08-01-1900 Haan-Frey,T.H. de,06-02-1911 Haard-Edens,A. de,23-10-1892 Haarlem,J.G,14-03-1912 Haas,W.H. de,12-04-1882 Haas,W.H. van der,28-11-1902 Haas, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

9988 9991

Haas, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Haas, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

9992 9998 9999 9994 10001 10002 10000 9995 9996 10003 9993 9997 10004 10005 10006 10007

Haas-de Boer, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Haase,K.A,30-12-1897 Haase,K.P.H,10-12-1898 Haas-Elisa,J.C. van der,29-05-1907 Haasen,H.F. van,05-05-1905 Haasen,R.A.M. van,07-04-1901 Haasen, van, Haas-Freeth,J.M. de,19-09-1895 Haas-Marina, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Haastert-de Rochemont,M.J. de,14-11-1894 Haas-van Ede van der Pals,M.M. de,17-03-1896 Haas-Verboon,J.S. de,25-03-1882 Haensel-Weemering,C.J,13-04-1904 Haenszgen,J.F,22-02-1897 Haertlein-Toengil, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hageman-de Jongh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10008 10010 10011 10012 10013 10009 10014 10015

Hageman-Stennekes,J.A,03-08-1902 Hagenaar,E.F,29-12-1905 Hagenaar-Wijmer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Hagenbeek,C.R,25-09-1901 Hagenbeek,L,13-04-1897 Hagen-Warlich, Hahn-Kraan,T. B,11-12-1899 Haighton-Kotters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

10016 10017

Hakke-Djemikem,D,02-03-1907 Hakker-van Tuinen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10018 10019 10020 10021

Halewijn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Halkema-Gersen,J.W,28-02-1899 Hall,F.C,29-06-1894 Ham,L.A,28-10-1893

2.19.219

2.19.219

Pelita

10022

Hamar de la Brethonière-Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10023 10024 10025 10026 10027 10028 10029 10030 10031 10032 10033 10034 10035 10036 10037 10038 10039 10040 10041 10042 10043 10044 10046 10047

Hamburg,A.L.P,12-12-1907 Hamel,A,24-08-1880 Hamelberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Hamelink-Cuyle,C.M.S,19-08-1902 Hamer,C.J,04-02-1909 Hamer,J,26-01-1900 Hamers,A.J,24-06-1912 Hamwijk,P,18-11-1890 Hamwijk,P,23-12-1913 Hannema,J.H,29-01-1902 Hanoch-Smit, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Hanou-van het Schip,I.A,06-03-1913 Harbord,G.F.A,22-07-1895 Harders,L.J.W,21-11-1899 Harding,L,11-10-1894 Hardy-van den Nieuwenhof,C.L,23-12-1905 Haren,A.J. van,07-03-1896 Harenberg,F.A. van,02-05-1903 Harfsterkamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Harmanus,H.C,28-05-1903 Harms, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Harnisch,R.F.M,01-01-1898 Harten-Annink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Harting, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

10048 10049 10045 10050 10051 10052 10053 10054 10055 10056

Harting-Knoop,D.C.J,12-03-1903 Hartkamp,J,03-02-1902 Hart-Krijgsman, 't, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Hartman,H.W.A,08-03-1895 Hartman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Hartog,J,03-04-1897 Hartog, Hartog-Becker,F.J.J,30-05-1889 Hasenstab,P.M,06-08-1901 Hasselt-Gerth van Wijk, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10057 10058

Hattum,H.R. van,04-02-1898 Havelaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

10059 10060 10061 10062

Haverkamp-Krijgsman,T.A,19-04-1893 Haye,D. de la,17-09-1893 Haze Winkelman,M. de,13-11-1912 Haze Winkelman-Clarisse,H.C. de,11-07-1907

295

296

Pelita

10063 10064 10065 10066 10067 10068 10120 10124 10127 10069 10070 10071 10073 10074 10072 10075 10076 10077 10078 10079 10080 10081 10082 10083 10084 10085 10086

Heck,J.P,10-11-1886 Heel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Heerdt-van Rossum,J.E. van,07-07-1897 Heeren-Maier,W.A.T.H,02-11-1898 Hehl-Soetinah,11-12-1912 Heide,K. van der,13-03-1913 Heije,G.P,27-01-1905 Heijman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Heijmans,I,03-12-1898 Heikens-van de Roemer,W.G.A,15-12-1904 Heim,G.J.W,29-08-1893 Heinicke,H.K.H,07-05-1912 Hekkelman,G.J,26-04-1904 Hekking-Djojodikromo,M,24-11-1908 Hek-Martens,E. van,12-02-1910 Helb,J.L.E,24-03-1880 Held,F.J.W. van der,27-05-1899 Helder,D.R,02-07-1908 Helder-Frederiksz,C.A,30-12-1895 Hellwig,J.C,15-08-1897 Helsdingen,D.P.J. van,26-11-1904 Hemel, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Hemert,L.C. van,22-05-1891 Hemmekam,J.F,18-04-1905 Hendelstigh,H.A,20-07-1882 Hendriks,J.G,12-08-1893 Hendriks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10087 10088 10090 10089

Hendriksz,J.C,12-06-1891 Hendrix-Donius,M.E.M,06-09-1899 Hengst,H.E.N.R.IJ. van,12-11-1891 Hengst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

10091 10092 10094 10095

Henkelman-Soyo,F.J,30-11-1908 Henner,M,24-06-1889 Herbergs, Herbig-Ngatidjah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10096 10097 10098 10099 10100 10101 10102 10103 10105

Hercules,F,20-04-1910 Hercules-Worthington,H.M,22-07-1899 Herf-Woelk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Herk,G.G. van,01-03-1889 Herman-Sahupala,C.R,22-08-1893 Herrebrugh, Herrenauw,J.B,11-01-1904 Herrmann-Schwab,J.D.M,30-09-1894 Hertel-Klein,

2.19.219

2.19.219

Pelita

10104 10093 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10117 10118

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hert-Yap,G.N. van der,12-11-1893 Her-van Wijk,C.M,19-03-1897 Hes,A.F.P,25-09-1886 Hess,G.M,21-04-1914 Hesseling,A.P,06-06-1901 Hesselink,H,20-10-1884 Hessels,J.H,17-07-1893 Heuberger,F.W,30-07-1906 Heuberger-Dunlop,J.H.C,14-08-1912 Heusch de la Zangrije,E.C.C.M.G.A. barones de,14-05-1893 Heusden,H. van,07-06-1892 Heuven van Staereling,G. van,22-01-1893 Heyde,C.G.L. van der,13-02-1901 Heyde,C.P.R. van der,24-12-1896 Heyde, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

10119 10121 10122 10123 10126 10125

Heyde-Lindgreen,R.L. van der,11-12-1895 Heyl,J.N,13-11-1915 Heyligers,F.C,01-06-1890 Heyligers,W.J,29-11-1894 Heyman,W.J,29-03-1891 Heyman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

10129 10128

Heyne,O.F,28-05-1898 Heyne, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10130 10132 10131 10133

Heynneman,J.A.B,12-03-1892 Hicks,R,31-10-1898 Hicks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Hicks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

10134 10135 10136 10137 10138 10139 10141 10140 10142 10143 10144 10145 10146 10148 10149

Hielckert,A.J,07-05-1887 Hielckert,E.S,31-08-1884 Hien,F.E. van,29-03-1898 Hienekamp-Metselaar,M.J,19-12-1899 Hiersteiner,E.H,09-06-1895 Hilhorst-Brunet de Rochebrune,E.M,21-04-1892 Hillebrandt-Mesman,J.M,09-05-1912 Hillebrandt-von Bannisseht,H.H,20-11-1893 Hilliard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Hinsbeeck,H.W.K,19-08-1890 Hirschi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hitz,J.F,16-11-1909 Hoeben-den Dekker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Hoeke,A,26-10-1905 Hoeke,C.S,02-02-1890

297

298

Pelita

10150 10147 10151

Hoeke,F.M,27-05-1912 Hoek-Polak,R. van der,26-11-1895 Hoekwater, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

10152 10153 10154 10156 10157 10158 10159 10160 10155 10161 10162 10163 10164 10165 10166 10167 10168 10169 10170 10171 10172 10173 10174 10175 10176 10177 10178 10179 10180 10181 10182 10183 10184 10185 10186 10187

Hoelen-Malherbe,J.F.H,08-10-1904 Hoemakers-Wiersma,M.W,27-05-1911 Hoestlandt,F,14-05-1896 Hoeven,G.C. van der,25-03-1890 Hoeven,H.J. van der,14-12-1893 Hoeven-Beckker, van der, Hoeven-Falandt,J. van der,27-07-1889 Hoeven-Jaklofsky,G.J. van der,18-07-1913 Hoeve-Taris, ten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Hoff,C.R,14-07-1900 Hoffman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Hoffmann,E,24-09-1910 Hoffmeister,P,07-07-1913 Hofkes,J.M.M,04-01-1901 Hofland,L.W,15-04-1891 Hofmans-Reinholdt,J,15-08-1898 Hofstee-Kimmel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hogendorp,H.J.C.G,27-04-1907 Hogendorp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Hogervorst-Hamal,J.M,10-09-1895 Hollander, Holliger-van Hooydonk,C.M.B,12-12-1891 Holsboer,H.F,27-06-1907 Holslag-Croese,H,24-12-1898 Holtland,D,19-02-1906 Holtz,E.I,15-05-1891 Holtzapffel,C.A,18-07-1903 Holtzapffel,J.C,21-10-1905 Holwerda,A.P.H,25-03-1886 Honig,F.H,06-09-1896 Honing-van Holte, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hoog,A. de,13-06-1882 Hoogenboom-Stiller,M.M,09-07-1892 Hoogendoorn-Slot,L.G.H.W.E,09-10-1894 Hoogerbeets-Huijer,F.P.H,28-01-1907 Hoogkamer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

10188 10189

Hoogveld,E.M,28-01-1908 Hoogwoud-Bekkers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10190 10191

Hoonstra-Jansen,H,07-03-1906 Hooper,

2.19.219

2.19.219

Pelita

10192 10193 10194 10195 10196 10197 10198 10199 10200 10201 10202 10203 10204

299

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Hoorn,T.C,27-06-1892 Hooydonk,B.A.J. van,29-07-1907 Hopmans-Diao,J.A,27-02-1906 Horst,J. van der,06-01-1901 Horst,J.W,19-06-1899 Horst,P.J. van der,21-08-1893 Horst-Dün,M.C. van der,12-08-1897 Horster,A.A.O,28-11-1904 Horster,O.U,27-04-1903 Horster-Trouerbach,F.A,26-03-1905 Horster-Verwoord,F.M.W,20-05-1894 Hösel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Houben, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

10205 10206 10207 10208 10209 10210 10211 10212 10213

Houps,A.J,19-12-1895 Hout-Brouwer,M. van der,22-07-1894 Hout-de Vos van Steenwijk genaamd van Essen,J. van den,29-041913 Houten,F.J.E. van,27-01-1895 Houten,H.J.J. van,12-05-1897 Houwen-von Franquemont,H.E,25-04-1892 Hoyer,A,28-11-1896 Hoyer-de Bont,T.T,22-01-1901 Hoyer-Fredriks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

10214 10215 10216 10217 10218 10219 10220 10221 10222 10223 10224 10225 10226 10228 10227 10229 10230 10231

Hoyer-Robijn,F.P,18-02-1897 Hubenet,D,06-11-1897 Hubers van Assenraad,F,06-12-1908 Hubers van Assenraad,M.D.I,01-06-1915 Hübner,C.C,13-07-1905 Hübner, Huffenreuter,L.J,31-03-1891 Huhnholz,W.A,22-04-1889 Huisman,C.N,23-08-1913 Huisman,H.J.W,07-11-1898 Huisman,L.W,30-03-1897 Huisman-Colin,E,30-10-1907 Huisman-Helmig, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Huismans-Wijmer,J.F,26-10-1902 Huisman-Tuininga,W,14-08-1903 Huizen,J.C,07-06-1909 Huizen,N.A,25-11-1904 Huizen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10232 10233 10234 10235

Huizing-Walstra,J.H,02-05-1893 Hukom,M,15-08-1900 Hulshof-Bijl,R,17-02-1901 Hummel,H,29-05-1897

300

Pelita

10236 10237 10238 10239 10240 10241 10242 10243 10244

Hündling,C.W,07-03-1886 Hunt,J.A,03-09-1889 Hunt-Brückner,H.E,04-11-1905 Hunter,P.M,13-11-1896 Huntley,C.H,25-12-1881 Huppen-Croese,M.N,02-09-1893 Huster,R,21-09-1898 Hutten-von Grumbkow,A.C. van,18-04-1900 Huysing, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

10245 10246 10247 10248 10249 10250 10251 10253 10255 10252

Huysing-Smits,P,10-03-1886 Imbert,G.J,23-03-1893 Immens,A.A.W,12-08-1915 Ingram,O.F,19-05-1906 Isaaks,E,06-08-1910 Ivens,M,26-02-1907 Izendoorn-Klootwijk,T.J,27-02-1915 Jacobs,C.S,20-10-1904 Jacobs,T,28-11-1898 Jacobs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

10254 10256 10258 10257

Jacobs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Jacobs-Lutter,T.W,05-03-1901 Jacobson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Jacobs-Soedira, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

10259 10260 10261 10262 10263 10265 10266 10268 10269 10270 10271 10272 10273 10274 10275 10267

Jacometti,L.T.W.A,06-06-1886 Jager,E,18-03-1914 Jager,P.C. de,24-07-1914 Jagt-Cordier de Croust,T.E.F. van der,30-11-1903 Jagt-Dapet,R. van der,05-03-1883 Janse,H.J,04-02-1914 Jansen,B.A,04-01-1898 Jansen,D,03-01-1908 Jansen,E.A,29-09-1897 Jansen,F,29-12-1900 Jansen,F.J.J,01-10-1896 Jansen,H.M,28-11-1894 Jansen,H.R,22-01-1902 Jansen,M,27-12-1900 Jansen,W.E,06-05-1904 Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10277 10276 10278 10279 10280

Jansen-de Graaf,T.W,30-10-1910 Jansen-Fokkens,C.B.M,18-12-1897 Jansen-Jansen,H.T,17-03-1910 Jansen-van Kampen,H.A,10-06-1901 Jansse-de Jongh,A,02-08-1909

2.19.219

2.19.219

Pelita

10281 10264 10282 10283 10284 10285 10286 10287 10288 10289 10290 10291 10292 10293 10294 10295 10296 10298 10299 10297 10300

Janssen,M.G,18-08-1899 Jans-van Rossum,J.L.C,04-12-1888 Jansz-Ponne,L.M,23-12-1892 Janz,R,28-10-1891 Japin-Westbroek,G.W.J,19-01-1904 Jas, Jenner,J,06-11-1894 Jetten-Younge,B.H,02-07-1901 Jillissen-Markus,B.W,01-01-1894 Joannes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jöbsis,J.L,12-07-1899 Johan,F.H.R,13-09-1915 Johannes,J.A.P.E,22-03-1888 Johannes, Johansen,J.W,25-06-1896 Jolly,A.B,26-06-1894 Jonas,L,26-01-1909 Jong,H. de,03-09-1893 Jong,L.J. de,22-04-1890 Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

10304 10305

Jongeburger,M.W,15-10-1911 Jongen-Wirjodikromo, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10301 10302 10303 10306 10307 10308

Jong-Klerkx,E.A. de,16-11-1912 Jong-Luneau,J.R. de,23-11-1899 Jong-Riaty,de,12-08-1906 Jonkman-Deppenbroek,A.K,06-04-1908 Jordaan,L.A,21-12-1896 Jorissen-Huizen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

10309 10310 10311 10312

Jörns,A.L,09-02-1896 Joseph,A.C,18-02-1895 Joseph,A.J.B,18-08-1914 Joseph, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

10313 10314 10315 10316 10317 10318 10319 10320 10321 10322 10323

Julsing,J.K.H,04-08-1896 Jung,J.P.U,12-11-1913 Jung,P.A,09-11-1894 Kaa-Macaré,P.A. van der,05-03-1903 Kahan,M,01-11-1903 Kahle,J,22-06-1913 Kaitjily,S,07-01-1906 Kalkman,J.A,24-08-1900 Kaltofen-van de Hout,J.P.W,19-09-1873 Kamler,P,06-12-1898 Kämpfer,K.W.E,23-06-1906

301

302

Pelita

10324 10325 10326 10327 10328 10329 10348 10330 10331 10332 10333 10334 10335 10336 10337 10338 10339 10340 10341 10342 10343 10344 10345 10346 10347 10349 10350

Kaptijn,C,29-05-1899 Kas-Geeve,A.E.G. van,29-12-1894 Kat,M,01-01-1883 Katwijk,M. van,22-06-1904 Keasberry, Kees, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Keijer,D.E,04-08-1914 Keim-Ruempol Hamer,C.F.M,10-05-1915 Keizer,E,17-08-1898 Keizer-Blomme,M.C,02-01-1903 Kelleners,H.H,21-01-1890 Keller,G,27-11-1890 Kemper,A.J,21-10-1899 Kempff,T.H,08-09-1915 Kentson,J,23-03-1899 Keppel-Hesselink,J.F,08-01-1905 Kerckhoven,A.H.T. van,29-01-1905 Kerger,W.G,26-02-1912 Kerner,R.G,14-01-1889 Kersch,J.B,06-05-1913 Kersten,L.A,11-03-1914 Kesseler,B.G,15-08-1893 Ketjen-Pieters,E,24-02-1898 Keuls,L.A,11-11-1895 Keydeniers,J.C,26-06-1901 Keylard,J.J,19-08-1903 Keyner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

10351 10352

Keyner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Keyner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

10353 10354 10355 10356 10357 10358 10359 10360 10361 10362 10363 10364 10365 10366 10367 10368

Keyner-Jo,R.N,24-07-1915 Kiemeneij,J,23-04-1899 Kiers,A,21-08-1904 Kiesling-Galwa,L,12-05-1892 Kievit-van Dooremaal,C.G. de,29-02-1904 Kievit-Wijtman,F. de,11-08-1914 Kilsdonk,L.W,26-02-1891 Kingma-Smith,A,26-07-1903 Kip-Gerritsen,M.W,16-08-1894 Kipperman,G,02-05-1895 Kirchof,W,20-09-1893 Klaare,J,19-01-1901 Klaarwater-Dieduksman,D,08-10-1893 Klaasman,E,08-11-1893 Klaassen,E.O.N,18-12-1903 Kläring-Bish, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

2.19.219

2.19.219

Pelita

10369 10370 10371

Klaus,J.C,09-04-1888 Klee, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Klees, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

10380 10381 10373 10374 10372 10375 10376 10377 10378 10379 10382 10383 10384 10385 10386 10387 10388 10389 10390 10391 10392 10393

Kleijn,A.A. de,14-03-1911 Kleijn,G.C,10-03-1899 Klein,P.C,03-05-1910 Klein,W.H,05-09-1902 Klein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Klein-Klaassen,A,18-10-1889 Klerekoper-van Soest, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Klerks,A,10-08-1904 Klerks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Klerks-Dumas,J,12-01-1906 Kleyn,A.M,13-06-1912 Klink,M,28-10-1903 Klink,R,06-10-1899 Kloet-Bokkes,C. van der,11-02-1914 Kloos-de Bont, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Kloot-Evers,C. van der,26-08-1904 Klootwijk,P.W.K,06-02-1914 Kloppenburg,J.F,26-07-1885 Klotsche-van Wieringen,F.E,15-04-1904 Kluge,F.W,05-01-1907 Klunder,C,21-01-1911 Kluss, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

10394 10395 10396 10397 10398 10399 10400 10401 10402 10403

Kluyver-Walter,A.F,02-02-1894 Knaap-Mafficioli del Castelletto,S,06-08-1901 Kneefel,A,11-03-1898 Kneefel,C.F,14-05-1887 Kneefel,F.C,29-08-1912 Kneefel,W.B.E,14-09-1890 Kneefel-Kneefel,M.F,07-12-1894 Kneefel-Smit,A,10-04-1901 Knegt-van Deventer,F.E,28-05-1898 Knobel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

10404 10405

Knollaert,E.A.F,09-07-1903 Knollaert-Pang, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

10406 10407 10408 10409 10410

Knoop,E.V.A,11-07-1895 Koch-Krul,A,28-10-1903 Kock,L.J.H,01-04-1909 Kock-Dibbets,G.G. de,22-07-1912 Kodde-Brackeniers,A.A,15-04-1898

303

304

Pelita

10411 10412 10413 10414 10415

Koelewijn,Z,31-05-1899 Koenders-Kemps,C.C.A.C,03-05-1913 Koene-Baars, Köffler,A.W.F,10-11-1891 Kohlbrugge, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

10416 10417 10418 10419 10420 10421

Kohlbrugge, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Kokke,P,17-11-1907 Kol,W. van,26-04-1891 Koldewijn,S.W,21-05-1907 Kolk-Bouwens,A.M. van der,04-10-1907 Kollaart, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

10422 10423

Kolling-Versteegh,F,11-02-1889 Kolmus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10424 10425

Kolmus-Pieplenbosch,E,29-09-1907 Kolvers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

10426 10427 10428 10429 10430 10431 10432 10433 10434 10435 10436 10437 10438 10439 10440 10441

Kommer,W.F,27-10-1897 Kon,W.H.L,15-05-1912 König, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Koning,W. de,31-01-1895 Koning,W.E. de,23-07-1905 Kooderings Clemens,W.C,30-05-1888 Kool,N.J,15-06-1898 Koomans,A.J,05-03-1889 Koord-Knuflook,J.F. de,28-07-1907 Koot-Thomson,L.A,01-02-1890 Kooymans,H,21-03-1893 Kopetzky,F.R,09-10-1885 Koppenhagen,E.M. van,11-01-1913 Koppenol, Kops,D.I,17-07-1906 Kops, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

10442 10443 10444 10446 10447 10448 10449 10445

Kort,J.M. de,03-01-1910 Kortz,A,19-09-1890 Kost, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Koster,E. de,24-12-1902 Koster,F.L,07-09-1890 Koster,W,28-07-1909 Koster,W.H,26-02-1909 Koster, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

10450 10451

Koster-Keyzer,M. de,10-05-1904 Kraak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2.19.219

2.19.219

Pelita

10452 10453 10454 10456 10455 10457 10458 10459 10460 10461 10462

Krab,F.H,20-07-1905 Krahmer,D.T.Q,04-04-1893 Kramer, Krämer-Stevens,M,10-07-1904 Kramer-Sydow,S.W,31-01-1898 Kraus,C,03-07-1914 Kreefft-Risa,C,16-09-1899 Kregting,C,18-04-1899 Kretzer,H.J,14-09-1899 Kriek,D.W. de,29-06-1906 Krieken, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

10463 10467 10469 10468

Krieken, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Krijgsman,H,23-02-1896 Krijgsman,W.F,04-03-1897 Krijgsman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10464 10466

Kriste,A.M,04-05-1884 Kruijt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

10465 10470 10471 10472 10473 10474 10475 10476 10477 10478 10479 10480 10481 10482 10483 10484 10485 10486 10487 10488 10489 10490 10533 10491 10492 10493 10494 10495

Kruyff-Rotteveel,W,21-02-1901 Kuhbach-Bakker,J.W.C,21-12-1893 Kühr,C.E,27-07-1886 Kuiper-Claase,H,10-05-1894 Kuipers,M.J,23-02-1889 Kunkels,E,17-02-1900 Kunstt, Kuperus-Tasin,S,04-03-1907 Kuyp,K.H,04-04-1886 Kuyper,A.E,29-03-1893 Kuyper,J.H,29-11-1896 Kuypers,W.L,17-01-1899 Kwist-van Lieshout,J.C.E,24-07-1913 Laagewaard,G.A.H,31-08-1889 Laak,C. van de,05-11-1915 Laan,S.C. van der,26-09-1896 Laan-de Buck,H.P,16-02-1882 Laanstra,F.L,14-11-1885 Laar,G.J. van der,27-10-1911 Labordus,W,03-11-1905 Ladage, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Ladage-Huysers,A.J,20-09-1891 Ladage-Huysers,T.H,02-07-1895 Lafleur,W.H.A,03-10-1907 Lakeman,M.L,25-04-1892 Lakeman-Klatt,G.E,25-01-1914 Lamberigts-Augustijn, Lambert,

305

306

Pelita

10496 10497 10498 10499 10501 10500 10502 10503 10504 10505 10506 10507 10508 10509 10510 10511 10512 10513 10514 10515 10516 10517 10518 10519 10520 10522 10521 10523 10524 10525 10526 10527 10528 10529 10530 10531 10532 10534 10535

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Lambertus,P.N,27-10-1890 Lamers,H.C,08-02-1914 Lammerée,H,24-10-1913 Lammerée,W.J.L,05-11-1895 Lammers van Toorenburg,C.M,06-04-1903 Lammers,W.E,25-01-1902 Lammerts van Bueren,P,05-08-1895 Lancy,E. de,13-04-1894 Landegent,K,29-03-1896 Landman,M,07-04-1904 Landouw,T.H,08-04-1883 Landtrecht-Meijer,E.T,15-07-1893 Lang,J.C. de,19-03-1901 Lang,W.E. de,26-07-1911 Lange,G.H.J. de,22-12-1904 Lange,J. de,16-08-1901 Lange,J.B. de,17-03-1913 Langen,E.J. van,30-12-1892 Langeveld,M.O,13-07-1911 Lannoy-Meyer,F.I. de,23-06-1912 Lans,G.J,10-12-1899 Lans-Simon,E.G,10-03-1913 Lantermans-Fioole,C.B,08-04-1897 Laponder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lapperre,G,16-04-1912 Lapré,P.J,25-04-1908 Lapré-Blomme,P.C,31-03-1906 Lataster, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Latuapon,D.S.J,19-09-1894 Laufer-Bresser,H.D.F,12-04-1905 Launy,L.J,20-03-1882 Laurens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Lavalette,M,18-02-1901 Lawa,H.D,08-04-1907 Lawick van Pabst,H.C.W,24-01-1904 Lazar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Lazare,D,01-07-1901 Leden-van der Worm,P. van der,16-06-1915 Leedeman-Ponirah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10536 10537 10538 10539 10542

Leenstra-Gassner,A.A.O,06-02-1908 Leent,A.C.M. van,16-10-1892 Leerdam,J.T. van,06-12-1903 Leeuw,C.F. de,03-02-1893 Leeuwen-Burkhardt,H. van,12-06-1907

2.19.219

2.19.219

Pelita

10544

Leeuwendal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

10543 10540 10541 10545 10546 10547 10548 10549 10550 10551 10563 10552 10553 10554 10555 10556 10557 10558

Leeuwen-Hoekwater,D.E. van,13-11-1915 Leeuw-Hornung,L.H. de,20-05-1901 Leeuw-Vermeulen,H.E. de,22-12-1913 Lefeber,A.E,20-03-1894 Lefen,P.F,14-04-1903 Leffers-Dreyer,J,03-07-1900 Lefrandt,E.H,28-12-1887 Leich-Donkel,H,28-02-1910 Leichel,F.E.H,01-02-1901 Leidelmeyer-Hajema,B.S.S,19-09-1897 Leijen,J.A. van,27-07-1902 Lemaire,G.T,03-12-1904 Lentze,A.D.J,24-05-1902 Lentze-Salomon,W,25-05-1891 Lenzen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Lettinga,W.H,12-09-1889 Leussen,C.J. van,22-05-1896 Leuwener-Bonfrère, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10559 10560 10561 10562 10564 10565 10566 10567 10568 10569 10570 10617 10571 10572 10573 10574 10575 10576 10577 10578 10579 10581 10582 10580

Levens-Satima,08-04-1911 Levintza,V,14-07-1906 Leyder Havenstroom,A.C,06-04-1887 Leyder Havenstroom, Leysius, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Lie,L,17-07-1899 Lie,L.T,29-01-1912 Lier,F.L. van,15-06-1896 Ligten,A.F. van,28-01-1904 Ligten,R. van,07-11-1911 Ligten,W.A.C. van,13-06-1912 Lijtsman,L,21-04-1899 Limburg,J.F,15-04-1898 Linck,C.H.W,22-09-1901 Linck,M.C,20-04-1905 Linck-Hilling,J.A,31-12-1902 Lindeboom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Linden,J.P.C. van der,26-04-1892 Linden,L.H. van der,06-04-1910 Linden-Wychgel,E.N. van der,17-01-1893 Linders,H.A,02-04-1915 Lingen,F. van,11-03-1911 Lingen,H.E. van,13-07-1907 Lingen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

10583

Lingen-Fricke,M.F. van,22-05-1887

307

308

Pelita

10584

Linthout, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

10585 10586 10587 10588 10589 10590 10591 10592 10593 10594

Linthout-van der Meer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Lissone,N.A.J.M,01-07-1889 Livain,J.L,05-06-1908 Lizer,F.J. de,24-11-1894 Lizer-Annen,B.W. de,30-08-1899 Loermans,H,17-10-1905 Loggies,F,20-05-1896 Lohr-van Sprang,M,10-05-1906 Loing,T.I.E,24-10-1893 Lonhard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

10595 10596

Loo,F. van,25-07-1906 Loo-Hamers, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

10597 10598 10599 10600 10602 10601

Looman,J.W,01-05-1905 Loomans,H,11-12-1892 Loon,J.W. van,14-08-1912 Loon-Visser,A.C. van,04-11-1901 Loos,W.P,15-01-1899 Loos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

10603 10604

Loosschilder,J,24-04-1899 Lopulalan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

10605 10606 10607 10608 10609 10610 10611 10612 10613 10614 10615 10616 10618 10619 10620 10621 10622 10623 10624 10626

Loth,A.J,05-03-1888 Louran,J.B,14-03-1914 Lucardie,R,21-10-1911 Lucardie-van Heuven van Staereling,A.N.C,30-11-1908 Lüders,J.G,06-12-1902 Ludwig,F.H,18-02-1901 Luhde-Wulf,A.D.I,20-11-1902 Luin-Welas,M. van,25-05-1895 Lutgens,V.E,18-06-1904 Lutz,L,15-02-1914 Luyt-de Angst,C.A,31-12-1898 Lyon,H.C.A. de,04-12-1910 Maanen,C.M. van,11-08-1892 Maarseveen,R.H.A. van,24-07-1884 Maarseveen-Wiriodikromo,M. van,14-05-1889 Maas,J.A,29-11-1910 Maas,K.J,12-12-1915 Maas,W.G.A,12-02-1904 Maaskamp-Poupaart,M.C.H,13-11-1898 Maassen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

10625 10627 10628

Maass-Weiss,F,07-10-1904 Macpherson,C.J.A,26-05-1890 Maier,W,27-12-1897

2.19.219

2.19.219

Pelita

10629

Majoor-Nji Nentie. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10630 10632 10631 10633

Male,P.G. van,29-06-1888 Mallien,P.E.H.Z,31-03-1914 Mallien, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Mallien-Dekker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

10635 10634 10636 10637 10638 10639 10640 10641 10642 10643 10644 10645 10646 10647 10648 10649 10650 10651 10652 10653 10654 10655 10656 10657

Manneveld,E.C.E,03-09-1902 Mann-Meyers,M,05-03-1911 Mannot-Pyloo,J,18-05-1896 Maphar, Margés-Rademaker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Mariën,M.M,19-04-1908 Mark,K. van der,22-07-1906 Maronier-Canninga,C.W,13-07-1903 Mars,A.J.P,11-04-1885 Marten,J.A,08-06-1903 Martens,F.L,23-02-1897 Martens,G.W,23-10-1914 Martens,H.W.C,14-03-1909 Martens,L,17-07-1912 Martens,R.J,20-09-1891 Martherus,H.A.C,17-11-1912 Martherus,H.L,24-10-1891 Martherus,J.L,23-01-1910 Martin,A.C,22-04-1913 Marx-Hartsteen,A.L,23-01-1909 Mateman-Robinson,J,15-04-1914 Maten,C.A,04-06-1902 Matheus-Drissen,M,11-08-1886 Mathijse-Nieberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10658 10659 10660 10662 10661 10663 10664 10665 10666 10667

Meelhuysen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Meelhuysen-Rhemrev,E.R,02-10-1904 Meeng,F.W,14-12-1902 Meeng-Roepiati,R,25-01-1894 Meeng-van Motman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Meer,C.W.H. van der,18-05-1914 Meerten-de Zinger,C. van,10-01-1906 Meerveld,W. van,04-12-1892 Meeteren van Hemert-Dieffenbach,H.E. van,18-06-1869 Meeuwesen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

10668 10669 10670 10687

Meffert-Jonathans,R.W,18-08-1894 Megens,J.M.L,15-05-1911 Mehlbaum-van Rosmalen,H,31-08-1904 Meijer,A.A,20-07-1911

309

310

Pelita

10688 10689 10690 10692 10691

Meijer,H,04-10-1892 Meijer,L.S,05-08-1864 Meijer,L.W,15-01-1887 Meijer,T,08-06-1890 Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

10695 10696 10700 10697

Meijer-Bolt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Meijer-Entzinger,C.J,20-08-1883 Meijerink,C.G.J,20-05-1905 Meijer-Marsini. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10699 10698

Meijer-van der Vrijhoef,A.L,12-02-1889 Meijer-van Polanen Petel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

10671 10672 10673 10674 10675 10676 10677 10678 10679 10680 10681 10682

Melger,G.D,18-12-1897 Melger,G.L,24-04-1904 Melger,H,30-01-1885 Merkelbach-Snijders,M,12-07-1906 Mertens-Godijn,H,01-09-1885 Merts,A.T,22-06-1898 Metheuver,L.F,23-05-1904 Metzelaar,W.F.H,13-11-1899 Meulen,E.J.H.G. ter,30-06-1885 Meulen,L.S. van der,22-08-1909 Meulen, van der, Meulenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

10683 10684 10685 10686

Meulman,J.H,02-10-1906 Meurs,G. van,04-11-1896 Mey van Gerwen,O. de,28-03-1915 Meyboom-Kamirah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10693 10694 10701 10702 10703 10704 10705 10706 10707 10708 10709 10710 10711 10712 10713 10714 10715

Meyer,F.H,03-01-1907 Meyer,H.A,24-10-1896 Michaëlis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Michon,T.L.V,09-04-1915 Michon,W.G.F,13-10-1874 Micola von Fürstenrecht,A.F,20-06-1902 Micola von Fürstenrecht,F.L,23-02-1910 Middendorp,A,17-06-1902 Middendorp,A.F,04-08-1903 Middleton,C.H,09-11-1895 Middleton,W.H,02-04-1907 Mierling-Moningka,C,07-09-1908 Miete,C.H.A,17-05-1912 Minnen,B.J. van,04-12-1887 Modderman,J.H.F,06-11-1899 Moerdijk-Johan,H.W.T.F,30-03-1904 Moes,H,23-09-1899

2.19.219

2.19.219

Pelita

10716

Moes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

10717 10718 10719 10720 10721 10722 10723 10725 10726 10724 10727 10728 10729 10730 10731 10732 10733 10734 10735 10737 10736 10738 10739 10740 10741 10742 10745 10746 10744 10747 10748 10749 10743 10750 10751 10752 10753 10754 10755 10756 10757 10758 10759

Moet-Cramer,L.C.E. de,29-10-1912 Mol, Mönch,J.T.A,17-12-1896 Monfils,D.T,06-09-1906 Monsma-Sibatara,M,15-05-1901 Monteiro,F.R,23-01-1897 Monterie,H.E,12-08-1901 Mooijen-de Jongh,B,15-04-1895 Mooijman-Daniël, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Mooy,B,12-01-1886 Moquette,J.B,11-07-1906 Moraux,W.K,04-12-1885 Morpurgo-van Drunick,G.L.J,15-11-1898 Mosch,E. du,15-09-1909 Mossembekker-Lee,M.A,13-03-1886 Mossembekker-van Motman,C.A.F,22-09-1906 Mostert,H.N,03-01-1899 Motman-Leidelmeyer,C.A. van,08-11-1896 Motta,A.L,11-10-1907 Motta,J,16-03-1907 Motta, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Mourik,F.J.A. van,08-09-1899 Mouthaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Mulder,A.E,22-02-1890 Mulder,M.H,12-07-1891 Mulder-Hillebrandt,J.L,11-02-1890 Muller,J.A,31-01-1913 Muller,W.L,27-03-1915 Muller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Muller-Anthonijsz,J,27-08-1907 Muller-Barkey, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Müller-Mansveld,J,05-07-1915 Mull-van de Sandt,J.H.B. van der,13-02-1888 Munster,H. van,07-04-1910 Munster-Lim,N.N. van,17-05-1895 Murris,R,13-05-1904 Musegaas-van Schijndel,J.W.J,24-05-1892 Mutter,D,02-09-1906 Naberman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Nagel,J.F.G,21-12-1887 Nagel,W.L.H,03-06-1910 Nahar-Baron,J.E,04-07-1908 Nassenstein,P.J,02-05-1889

311

312

Pelita

10760 10761 10762 10768 10769 10770 10771 10773 10763 10764 10765

Naumann-Paré,03-08-1880 Nauta-de Bruin,J.P,29-11-1899 Neervoort,A.M,16-01-1911 Neijndorff,A.C,16-04-1889 Neijndorff,J.E,07-06-1903 Neijndorff,R.E,02-06-1912 Neijndorff-von Dobschütz,C,26-06-1892 Neijs,L.N,04-07-1915 Nelk,C.A,22-08-1902 Nemmers,A.M,28-09-1900 Netten-Supiati, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10766 10767 10772 10774 10775 10776 10777 10778 10779 10790 10791 10780 10781 10782 10783 10784 10785 10786 10787 10788 10789 10792 10793 10794 10795 10796 10797 10798 10840 10799 10801 10800 10802

Neut, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Neuvenheim,D.L,03-06-1909 Neyndorff-Helder,J.C,14-06-1895 Nicolai,P.A,22-02-1902 Nienkemper,J.L,07-08-1907 Nieuwenhuis,C.C,23-08-1886 Nieuwenhuys,A.J.A,04-05-1900 Niggebrugge-Kennedy van Dam,H.A,08-04-1907 Niggebrugge-van Sprew,E.C,24-04-1906 Nijhoff,C.A,13-05-1906 Nijs-Hubner,A.M. de,17-06-1894 Nikerk,R,02-12-1890 Nix-Hernu,H.P.A,08-02-1887 Nolen,R,05-02-1900 Noll,J.H,20-05-1878 Noll,T.F,29-11-1906 Noll-Montanari, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Nolten,E.P.W,20-08-1892 Noordhoek Hegt-Braun,E.R.J,06-03-1892 Nowack,M.G,15-02-1896 Numan,B,16-02-1893 Obdam,J.C,18-12-1908 Ochtman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Ockerse-Goedhart,C.P,16-12-1898 Odenthal,J.C,16-01-1895 Oerthel, von, Offerbeek-Oudijk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Ogilvie-Ketting,H,15-07-1893 Oijen,J.H. van,24-10-1914 Olden,C.A.A.T. van,07-10-1895 Olij, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Olthof,W,09-12-1910 Ommen,P. van,30-05-1915

2.19.219

2.19.219

Pelita

10803 10804 10805 10806 10807 10808 10814 10809 10810 10811 10812 10813 10815

Onbag,W,29-11-1903 Ondaatje,P.A.H,07-08-1905 Ong,T.S,03-06-1903 Onken,E.H,28-12-1910 Onselen,F.A. van,20-11-1883 Oogjen-Wewengkang, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Ooijen-van Duijneveldt,M.W. van,19-08-1900 Ooms, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Oort,T. van,18-09-1898 Oost,J,22-12-1911 Oosterling,M.E,26-11-1902 Oosthout,P. A,05-09-1891 Oronzo, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

10816 10817 10818 10819

Orth-Geeraths,B.M,06-06-1907 Osinga,J,15-05-1907 Ost,L.F,18-12-1897 Osterwald-Wattenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

10820 10822 10823 10824 10821 10825 10826 10827 10828 10829 10830 10831

Otgaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Otten,E.C,26-11-1908 Otten,J,16-03-1895 Otten,S,20-06-1891 Otten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Otten-de Koord,J,19-07-1890 Ottenhoff,M,26-08-1908 Otto-Mendes da Costa,P,25-01-1907 Ottow,L.A.S,30-04-1892 Oudenampsen,F,15-04-1894 Oudhoff,C.H,30-09-1897 Oudshoorn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10832 10833

Oudsten, den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Ouwerkerk, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10834 10835 10836 10837 10838 10839 10841 10842 10843 10844 10845

Overdijk,M. van,01-04-1891 Overdijk-Bastiaans,J.C,09-05-1893 Overklift Vaupel Kleijn,A.T,03-08-1882 Overklift Vaupel Kleijn-Hornung,H.M,28-09-1909 Overweg,T.L.A.P,25-04-1889 Overzee Gallas,J.A.P,09-09-1906 Pal,R. van der,30-06-1901 Palm,W.C,11-01-1909 Palm,W.F,08-09-1914 Palm-Hercules,J. van der,17-08-1885 Palstra-Swart,L,02-07-1908

313

314

Pelita

10846

Parijs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10847 10848 10849 10850 10851 10852 10855 10853 10854 10856 10857 10858

Pas-Cohen,R.K,10-12-1911 Pasman,A.J,20-02-1888 Pasman-Wijngaarden,A,26-06-1898 Pasqua,F.A,01-12-1895 Pattisina-Tahapary, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Pattiwael,W.F,31-08-1902 Paulus Verburg-van Hooft, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2031

Paulus,G.P,10-08-1903 Paulus-Bastiaans,A.L.H,02-03-1903 Peekstok,P,21-04-1900 Peeters,A,25-10-1884 Peeters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

10859 10860 10861 10862 10863 10864 10865 10866 10867 10868 10869 10870 10871 10872 10873 10874 10875 10876 10877 10878 10880 10881 10882 10883 10879 10885 10884 10886 10931 10932

Pelle-Matray,D.W,25-08-1910 Peltzer-van Domburg,J.M,04-07-1887 Penders, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Peppinck,J.C,07-01-1886 Perez Bik-Reints Bok,R.V. de,16-09-1895 Perret,E,06-01-1913 Persijn,W.P.C,18-03-1894 Peters-Robert,M.L,20-05-1909 Petten,W. van,10-02-1896 Pex,E.A,20-01-1906 Pex,L.E,31-05-1913 Pfaff,A.L,09-09-1893 Pfaff,K.L,17-11-1900 Pfaff,V,19-06-1904 Philipp,P.E.J,16-05-1899 Philippi,A,11-07-1897 Philippi,J.G,07-05-1888 Philips,F.F,26-10-1903 Pichel,W.C.L,09-12-1884 Pierse-Mahila,06-10-1891 Pieters,F,10-06-1889 Pieters,H,24-07-1889 Pieters,M.A,04-05-1896 Pieters,M.H,21-11-1889 Pieters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Pietersen,A.F,31-07-1913 Pieters-Hodisson,L,26-06-1892 Piette,J.M,25-09-1913 Pijl,A,22-04-1889 Pijloo, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

10933

Pijnman,H.J,25-11-1903

2.19.219

2.19.219

Pelita

10934 10887 10888 10889 10890 10891 10892 10893 10894 10895 10896 10897 10898 10899 10900 10902 10901

Pijttersen,A.M,10-09-1913 Piller-Helsmoortel,J.M,23-06-1895 Pino,H.E.M,25-01-1908 Pino,H.G.B,05-10-1892 Pit,W,30-07-1913 Plagter,A. de,14-07-1896 Plantema,H.P.V,01-03-1885 Plantinga-Pufkus,S.H,26-03-1909 Ploos-Neys,G.E,08-05-1910 Plooy,A,26-03-1906 Pluym,van der, Poel, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Poels,G.M,16-05-1914 Pol,L.W.G. van de,07-06-1892 Pol,R.G.J. van der,07-11-1912 Polanen Petel,E.E. van,26-02-1891 Polanen Petel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

10903 10904 10905 10906 10907 10909 10910 10911 10912 10913 10908 10914

Pomeren, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Pommeren,P. van,15-12-1907 Ponder, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Portier,A.G,09-02-1914 Portier,A.J,12-03-1912 Portier,C.W,16-05-1903 Portier,F.H,19-06-1895 Portier,J.C.A,07-08-1905 Portier,L.D,19-08-1911 Portier,O.A,25-04-1898 Portier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Portier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

10915 10916 10917 10918 10919 10920

Portier-van der Kerk,C.L,26-10-1910 Post,D,13-05-1893 Postma,H,13-03-1895 Postma,J,01-04-1903 Pothoff,J.H.W,16-04-1911 Poublon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

10921 10922 10924 10923 10925 10926 10927 10928 10929

Priesterbach-Nagel,A.J,12-07-1896 Prins,B.O,26-02-1913 Prinsen-Roeleven,W,02-09-1908 Prins-Nipius,W.P.H.C,23-11-1897 Proosdij-Lijtsman Piernbouw,C.F. van,02-07-1879 Prud'homme de Lodder,J.B,27-03-1906 Pruis-Zijlstra,A.F,08-10-1899 Putte,H.F. van der,14-01-1904 Puttelaar,H.J. van den,21-12-1894

315

316

Pelita

10930 10935 10936 10937 10938 10946 10939 10940 10942 10941 10943 10944 10945 10947 10948 10949 10950 10951 10952 10953 10954 10955 10956 10957 10968

Putten,H. van,01-03-1893 Quay-Barend,E.J.W. de,18-03-1901 Queljoe-Muller,M.M.R. de,05-03-1893 Queljoe-Pielaat,J.W. de,11-03-1904 Raadshooven-Bastiaans,L.E. van,05-10-1909 Raaff,R,19-05-1914 Raat,M.H,09-09-1881 Raay-Christen,S.G.C. van der,27-12-1915 Rademaker,A.L.P,07-04-1912 Rade-Mulder,N.L.P,17-04-1912 Rader,A.H,18-08-1913 Raes,J.F,07-04-1904 Raes-Gebhardt,J,04-12-1904 Raidenmann,P.A.A,08-03-1899 Raket,J.A,30-06-1905 Ramakers van Praag-van der Put,E,16-12-1907 Rambelje,A.A. de la,06-01-1901 Ramsche,G,04-12-1911 Ranzow, von, Rapmund,F.W.G,18-02-1902 Rappange-Tangkilisan,M,13-08-1888 Rasker-Blatter,C.C.W,03-07-1904 Rebel,J.T,24-06-1894 Reichenfeld-van Riet,A.N,14-12-1901 Reijnders, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

10958 10959 10960 10961 10962 10963 10964 10965 10966 10967 10969 10970 10971 10972 10973 10974 10975 10976 10977 11049

Reisner-van der Brugghen,E.E.M,31-12-1911 Remeeus,J.F,13-11-1898 Remezond,H,12-11-1898 Remmers-Swart,W.F,24-04-1893 Rest,W.J. van der,12-09-1893 Retel Helmrich,F.E,18-03-1903 Reuvenkamp-Alicaris, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Reuvers-Winckler,P.L,03-08-1897 Reygers,H.S,11-05-1897 Reygers,J,06-11-1912 Reynhout,A.A,01-09-1908 Rhemrev,E.E,09-01-1915 Rhemrev,R.E,01-12-1914 Richter,C,02-10-1891 Ridder,M.J,04-01-1890 Riekerk,A,13-07-1910 Riekerk-Fraeijhoven,F.A,30-05-1898 Riel,F.A. van,21-07-1886 Rigault,E.G.A,16-06-1914 Rijck, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11050 11051

Rijf,R,26-05-1910 Rijf,T,16-10-1907

2.19.219

2.19.219

Pelita

11052 11053 11054 11055 10978 10979 10980

Rijk,A.J. de,13-06-1914 Rijke,P.J.C,13-12-1900 Rijnders,J,16-03-1911 Rijnenberg,P.H.M,06-05-1913 Ripassa-Hubeek,V.L,11-08-1895 Ritmeester,N,18-05-1911 Robbemond, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

10981 10982 10983 10984 10985 10986 10987 10988 10989 10990 10991 10992 10993 10994 10995 10996 10997 10998 10999 11000 11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 11011 11012 11013 11014 11015 11016 11017 11019 11018 11020 11021

Robberecht-Doewet,C.P,28-01-1903 Robbers,V,01-02-1909 Robijn,E.G,14-04-1893 Robijn,O.H,14-07-1905 Robijn-Inen,F.W,19-02-1892 Rochemont,L.J. de,03-07-1892 Rochemont-de Gussem,J. de,12-08-1892 Roelands,A.L.N.C,19-06-1906 Roelfs-Boeckholtz,F,02-11-1903 Roessel,W.F.H,20-01-1903 Roessler-Rudolph,M,17-01-1907 Roest,L.W. van der,17-02-1907 Roggen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Rohder, Rohder-Antvelink,W,28-03-1906 Roll-Rosenberg,W,15-08-1890 Rolvink,A.M.F,02-09-1910 Römer-Johannes,T,13-03-1914 Rommy,F.M,28-10-1915 Ronkes,C.G,03-02-1914 Roo,P.J. de,28-01-1915 Roode,E.I. de,09-09-1901 Roomer-Steinfort,M.L.G,30-10-1906 Roos van Raadshoven,E.F,02-06-1907 Roose-Alkema,A,27-09-1905 Roosen,L.W,11-02-1909 Rootselaar,O.J. van,25-05-1902 Rooy,G.H. de,19-09-1882 Rooy,W.A. van,08-07-1911 Roquas,F,06-05-1904 Roquas,J.R,09-05-1909 Roqué-Jap,M.F,28-11-1915 Rosema,L,17-10-1899 Rosenberg,A,28-05-1905 Rosenquist-Fransz,S,25-12-1905 Rosmalen,J.J.T. van,29-03-1899 Roso,G.A,22-11-1910 Rossum du Chattel,C.J.H. van,22-02-1908 Rossum,R.J. van,15-06-1907 Roth,C,04-11-1908 Roth-Jogchems,E,25-06-1882

317

318

Pelita

11022 11023 11024 11025 11026

Rötschke-van Gemert,A.S,23-09-1900 Rottmann,E.E,23-03-1908 Rouffaer,A.F,20-02-1897 Roumimper, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Rouw, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

11027 11028 11029 11030 11031 11032 11033 11034 11035 11036 11037 11048 11038 11039 11040 11041 11042 11043 11044 11045 11046 11047

Roy van Zuydewijn, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Rozario,P.H.W. de,19-10-1909 Rozema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Ruben-Ligeron,H,30-08-1890 Rudolph,D.C,13-05-1911 Rudolph,I.W,19-01-1915 Rudolph,J,04-06-1905 Rudolph, Rufi,E,07-10-1911 Rugebregt,J.R.F,12-01-1884 Rugebregt-Toeginem,J,08-08-1899 Ruijtenbeek,A.W. van de,02-08-1882 Ruitenbach,J.E,07-04-1895 Ruitenschild,W.J,19-09-1890 Ruiter,E.A. de,26-08-1903 Ruiter,J.H.A. de,26-09-1912 Ruiter-Philippi, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Rümemper,S.L,10-09-1907 Rundberg-Hoestlandt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Rüpp,O,02-02-1898 Ruseler, Rusman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11056 11057 11058 11059 11060 11061 11062 11063 11064 11065 11066 11067 11068 11069

Saaleman,P,09-09-1893 Saarloos-Wolken,E.P,24-08-1893 Saat, Sachs-Herst,E,15-12-1895 Saegaert-ten Hoorn,E.W.G,20-01-1905 Saffrie,W.A,12-12-1898 Saliha,J,03-11-1904 Samuels,H.R,17-05-1897 Samuels,J.F,31-03-1882 Sanders,L.J,22-02-1895 Santen,A. van,02-01-1906 Sap,G.J.W.L,24-03-1911 Sassoon,S.H.S,13-11-1914 Satoer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

11070 11071

Satoor de Rootas,T.O.F,26-11-1895 Sauerbier-Verduyn Lunel,G,02-06-1895

2.19.219

2.19.219

Pelita

11072 11079 11073

Schaeffer-Katminah,22-05-1914 Schaijk,J.O. van,13-09-1905 Schalk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

11074 11075 11076 11077

Schäperkötter,A.W,10-05-1896 Schardijn,A,28-06-1914 Schardijn,W.F.W,12-07-1896 Scharenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11078 11081 11080 11082 11083 11084

Schaverbeek,E.F. van,10-06-1904 Scheepe,L,07-03-1891 Scheepe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Scheffers,F.N,10-02-1890 Schell,E.J.L,01-10-1897 Schell, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

11085 11086 11087 11088 11089 11146 11090 11091 11093 11092

Schenk,A.B.J,10-06-1902 Schenkhuizen,J.A,13-09-1910 Schiff,S.A.F,22-12-1906 Schiffer,A.H,12-08-1913 Schifferling,G.F,08-01-1907 Schijvijnck,E.V,15-05-1910 Schild,J.J,08-12-1896 Schilling,A.L.A,25-04-1892 Schilling,O,24-05-1895 Schilling, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

11094 11095 11096 11097 11098 11099 11101 11100

Schillings,J,31-12-1905 Schipper,C,09-08-1901 Schipper,J.A,16-07-1911 Schippers,H.N.P,08-04-1898 Schleenstein,W,27-02-1887 Schleyer,C.E,28-08-1904 Schmidt,W,01-11-1915 Schmidt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11103 11104 11102 11105 11106 11107 11108 11109 11110 11111 11112 11113 11114

Schmitt,J.J,31-05-1891 Schmitt,J.P.G.C,27-05-1901 Schmitt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Schneider-Overdijk,S.C,18-06-1906 Schnitzler,W,22-07-1906 Schnitzler-Ronkes,A.C.J,21-08-1905 Schoeman,S.L.C,03-05-1878 Scholte,L.E,20-07-1900 Scholten,H,23-12-1881 Scholten-de Vries,A,12-08-1894 Scholtmeyer-van Hoof,W,05-09-1908 Scholtz,G.W,11-04-1913 Scholtz,G.W,24-04-1911

319

320

Pelita

11115 11116 11117 11118 11120 11119 11121 11122 11123 11124 11125 11126 11127 11131 11128 11132 11129 11130 11133 11134 11135 11136 11137 11138 11139 11140 11141 11142 11143 11144 11145

Schoonderbeek,T,22-11-1892 Schoonderwal,C,12-01-1913 Schoor,B.L.E. van der,27-11-1904 Schotborgh,A.H,25-03-1889 Schotborgh,H,16-08-1913 Schotborgh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Schrader,J.H.C,07-11-1899 Schram,J,29-10-1913 Schreefel,F.N,20-01-1904 Schreefel,J.S,31-12-1890 Schreefel, Schreuder,B.L,31-03-1890 Schreurs-van der Sluis,J.J,09-03-1906 Schrijen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Schrijver-Kaminten Kariodikromo,E,30-04-1903 Schrijver-Wolleswinkel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Schröder,H.C,30-10-1897 Schroe,H.J,25-08-1911 Schuak,C.A.H,06-10-1892 Schuak-Kivit,A.M,29-05-1902 Schubert,W. van,13-10-1891 Schubert,W.C,25-07-1911 Schubert-Coezijn,E,31-03-1909 Schuitema,F.M,28-10-1909 Schükkmann,L.T. von,26-02-1897 Schut,P.A,07-04-1900 Schütt-Colin,C.E,11-07-1901 Schutter-de Beyl,L.W,20-01-1894 Schwaanhuijser,J.A,15-08-1905 Schwarz,J.C.J,26-09-1900 Schween-Ward, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11147 11148 11149 11150 11151 11152 11153 11154 11155 11156 11157 11158 11159 11160

Scipio,F.H,23-10-1902 Scipio,J.A,26-06-1903 Scipio,J.W,08-10-1910 Seemann,A.D.J,13-10-1889 Seeuwen-Molenaar,W.M,01-10-1908 Seinen,H.R,05-03-1898 Selleger,L.J,31-12-1900 Sellier-Schültze,L,19-01-1908 Sem,R.M,14-09-1896 Senerpont Domis-Perret,E. de,18-09-1905 Sens,A.A.J,16-03-1898 Serlee,H,02-06-1877 Servais,F.J.W,19-12-1905 Seth Paul, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

2.19.219

2.19.219

Pelita

11161 11162 11163 11165 11164 11166 11167 11168 11169 11170 11171 11172 11173 11174 11175 11176 11177 11180 11181 11182 11178

Severijnse,B.J,22-12-1889 Severing,G.C.R,02-11-1890 Seyp-Sips,E. van de,04-12-1902 Shamier,S.L.F,08-01-1914 Shamier, Sheilds,F,13-06-1900 Siau,H.L.P,21-05-1909 Sibbald,C.P,22-03-1913 Sibeyn,F,12-07-1901 Siesage,T.J.F,03-12-1897 Sigmond-David,C.E,20-06-1897 Sigmond-Wanka,S.M,20-12-1909 Silberbusch,J,24-12-1895 Simao, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Simon,C.C.W,17-12-1902 Simon,F,16-11-1912 Simon,F,28-09-1905 Simon,J.F,06-04-1911 Simon,J.H,01-08-1891 Simon,W.H.M,05-01-1890 Simon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

11179 11183 11184 11185

Simon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Simon-Djamiah,D,05-12-1896 Simonis,F.J.P,26-10-1904 Simons, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

11186 11187 11188 11189 11190 11191

Sittrop,A,29-11-1915 Slangen,H,22-03-1914 Slee,J,04-01-1903 Sleebos,E,18-01-1891 Slegt,B.H,23-08-1901 Sletering, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

11192 11193 11194 11195 11196 11197 11198 11199

Sloot, Slootman,J.H,24-01-1911 Slors-Knaap,E.L,11-06-1896 Sluis,J.W. van,06-06-1902 Sluymers,F.C.J,30-06-1899 Sluys Veer,A.M. van der,23-09-1889 Sluys Veer,C.L. van der,13-01-1883 Sluys Veer, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

11200 11201 11202 11204 11205

Smeets,J.H.E,05-01-1889 Smeltzer,C.G.J,05-01-1907 Smit,H.J,03-04-1904 Smit,J.M.L,18-06-1891 Smit,N,31-12-1908

321

322

Pelita

11206 11207 11203

Smit,O.E,25-12-1909 Smit,P.J,17-12-1903 Smit, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

11208 11212 11213 11214 11215 11216 11217 11211

Smit. T.W,13-01-1891 Smith,C.B.T,02-11-1887 Smith,F.G,11-06-1893 Smith,G,17-11-1909 Smith,J.C,24-12-1894 Smith,J.G,30-04-1911 Smith,P.H.L,25-06-1904 Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

11218 11219 11209 11220 11221 11210 11222 11223

Smith-Auf der Springe,M,23-03-1894 Smith-Bosschart,M.C,21-07-1913 Smit-Hendrix,A.E.M,21-08-1892 Smits,C.J,27-04-1901 Smits-Schedler,J.S,04-05-1900 Smit-van Sprang,G.W,15-12-1905 Smolenaers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Smulders, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

11224 11225 11226 11227 11228 11229 11230 11232 11231 11233 11234 11235

Snabilié-Thomson,S.A,22-08-1901 Sneep,J.J,15-12-1911 Snel,M.H,07-09-1878 Snell,V.L.P,28-09-1904 Snell-Verbunt,J.M,07-06-1910 Snels,W.J.B,26-10-1913 Soesman-Simon,P.L,03-05-1876 Soet Frijhof,A.F,24-09-1902 Soet,G.M. de,12-05-1896 Soetbrood Piccardt-Jacobsz,D,13-11-1897 Soetmulder-Timmerman,C.A.A,18-07-1905 Soffner-Minim, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11236 11237 11238 11239 11240 11241 11242 11243 11244 11245 11248 11246

Solbrig-Leyting,M.S,28-02-1892 Solleveld,F.H.A,30-06-1907 Someren,E.R. van,13-06-1915 Sonneville-Noya,E.C.A,22-11-1914 Soumokil,F,08-12-1906 Soumokil,S.P.A,22-04-1903 Spape, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Specht,G.A,01-06-1900 Specht,W.E.W,22-05-1894 Specht-Carels,C.M,29-09-1904 Speijer-Pankau,M.E,14-02-1891 Spek, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11247

Spel,L,08-04-1908

2.19.219

2.19.219

Pelita

11249 11250 11251 11252 11253 11254 11255

Spiekerman van Weezelenburg-Korsting,C.F,17-03-1901 Spier-Westerkamp,L.J,01-03-1874 Spitzers,P.H,05-02-1907 Spork,B.C,21-02-1902 Sprangers-Lim Eng Nio,14-12-1905 Spronse, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Spronsen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

11256 11257

Spuyman,G.H,04-03-1907 Staas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11258 11259 11260 11261 11262 11263 11264 11265

Stadt,A.M,22-05-1887 Stadtman-Schouten,A.H,23-01-1901 Staleman,O.E,10-08-1900 Stam,W.E,15-06-1891 Star,J.F. van der,27-04-1904 Stavers-Soewarti,G,03-01-1906 Steenbergen,J. van,13-05-1906 Steenhard-Winter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

11266 11267 11268 11269 11270 11271 11272 11273 11274 11287 11275 11276 11277 11278 11279 11280 11281 11282

Steenoven,P.F. van de,01-08-1903 Steenstra Toussaint,H.R,08-06-1914 Steffens,J.J.W,28-10-1902 Stegenga-Swaving,E.A,20-08-1905 Stein-Doup,C.E. von,20-10-1893 Stelter,E.J.A,02-09-1903 Stern, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Sterrenburg,B,18-10-1897 Stiemens-Bartman,E,25-05-1910 Stijgeren,J. van,13-08-1913 Stoepman-Meyer,W.L,08-10-1879 Stoffers,J.C.M,30-01-1889 Stok, Stolk,W.F,29-03-1891 Stollé,J.H.E,07-09-1896 Stolp,J,11-12-1901 Stolsz-Joseph, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Stork, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

11283 11284 11285 11286 11288 11289 11290 11291 11292

Strengaerts,F.F,10-05-1894 Strookappe-Hannema,J.J,03-01-1901 Struwer-Jacobs,M.P,05-05-1895 Struys,J. van der,16-01-1903 Sukkel-Tan Hwee Nio,27-04-1897 Swam,T,17-09-1904 Swart,J.E,24-12-1890 Swarthof,J.W,21-05-1901 Swartz,G.L.G,20-05-1894

323

324

Pelita

11293 11294 11295 11296 11297 11298 11299 11300 11301 11302 11303 11304 11305 11306 11307 11308 11309 11310 11311 11312 11313 11314 11315 11316 11317 11318 11319 11320 11321 11322 11323

Swartz-de Vries,L.C.J,23-05-1902 Swaving,C.H,28-04-1898 Sweep,A.A,12-07-1904 Swerissen,A.M,15-02-1915 Synja,A.W,30-04-1893 Tak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Tan,H.N,11-05-1904 Tanihatu,K,03-10-1911 Tavenier,A.M.C,20-07-1909 Tawaris,C.M,04-06-1913 Tawaris-Marijam,02-02-1890 Teekamp,J.W,06-06-1909 Teerlink-Bizelaar,J.M,09-10-1905 Teffer,A.E,29-04-1909 Tekenbroek,J.W,02-06-1892 Tellings-Weidema,W.C,04-06-1896 Tengnagell de Raad-Lugt,A.P. van,04-02-1898 Teppema-van Otten,M.H,13-09-1905 Terlaak,G.P,01-03-1909 Termaat,H,07-01-1896 Tessers,F,20-08-1886 Tessers,K,21-06-1894 Tetenburg,R.A.K,30-04-1901 Thein,A,15-07-1889 Thepass-Brion,A.M.A,04-08-1901 Thiele,W.F,31-12-1890 Thielsch,K.F.H,08-08-1895 Thieme-Dasyem. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Thierry, Tholen,H.C,09-05-1908 Thomson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11324 11325 11326 11328 11327 11329 11330 11331 11352 11332 11333 11334 11335 11336

Thöne, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Thouars,H.A. de,27-10-1901 Tielman,C.E,01-10-1893 Tielman,H.C,09-01-1915 Tielman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Tielman-van Cattenburch,E.C.O,23-05-1890 Tienen-Jonker,M.W.J. van,15-01-1896 Tienen-Stolsz,J.M.E. van,25-12-1902 Tijsenraad,E.W.A,20-02-1896 Timman,J.H,12-05-1895 Timmermans-Bonrath,E.J,08-03-1895 Tjalkens,D.G,26-06-1903 Toelanie,J,24-08-1899 Tokaya,G.A,18-10-1906

2.19.219

2.19.219

Pelita

11337 11338 11339 11340 11341 11342 11343 11344 11345 11346 11347 11348 11349 11350 11351 11353 11354 11355 11356 11357 11358

Tomei,J,01-02-1905 Tonkes-Bahasoan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Tonkes-Tan Tion Nio,06-08-1897 Toorenberg,H.L.J,13-05-1901 Toorenburg,G. van,04-01-1906 Toorop-Flament,A.E,29-11-1904 Toorop-Lugten, Torré,M,24-04-1910 Tortike,W,24-08-1894 Trappe,F. van,04-07-1907 Tremio-de Graaff,A.G,27-10-1909 Triebel-Hobeyn,P.S,26-08-1910 Trommelen,A.T.C,15-12-1913 Tuil, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Twiss,W,24-10-1886 Uil-Andreas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Uitendaal, Uiterwijk-Korenhoff,N,13-05-1893 Uktolseja-Coppen,10-05-1893 Ullrich, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Uyleman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11359 11360 11361 11362 11363 11364 11365 11366 11367 11368 11369 11370 11371 11372 11373 11374 11375 11376 11377 11378 11379 11380 11381 11382

Uyterwijk,G,21-12-1904 Vaags,J.T,13-05-1906 Vaanhold,A.A.M,25-02-1905 Vader,T.F,22-02-1909 Vaessen-Hofbauer,M,18-05-1906 Vaillant,A.C,21-06-1906 Varenkamp,G.A,09-11-1902 Veen,J. van der,20-08-1910 Veenendaal,C,03-02-1906 Veenstra,A.S,16-09-1905 Veenstra,E.A,23-04-1915 Veenstra-van Hartingsveld,J.J.M,28-07-1908 Veer,G,31-12-1887 Veer,J.R. de,03-01-1903 Veerman,P.J,08-07-1910 Velde,H.B. van der,07-11-1906 Veldman,B,06-03-1902 Velthoven,G.W.L. van,09-12-1909 Velthuijsen-Klaus,N.E. van,22-07-1901 Veluwen-Vorstman,G.E. van,03-07-1894 Ven-Crietee,M. van de,23-08-1907 Venema-Croes,K,07-01-1897 Venema-Fens,M,03-02-1890 Vennik,H,27-03-1893

325

326

Pelita

11383 11384 11385 11386 11387 11388 11389 11390 11391 10183 11392 11393 11394 11395 11396 11397 11398 11399 11401 11400 11402 11403 11404 11405 11406

Venselaar,A.M.H,17-05-1904 Verbart,L,17-09-1905 Verbeek-van Gurchom,M.A,18-08-1905 Verboon,M.W,07-11-1885 Verduyn Lunel,C,22-09-1910 Verhaaf,A,27-08-1901 Verhagen,J.G.R.H,25-03-1913 Verhagen,L.C.O,21-06-1903 Verheul,J,01-10-1906 Verheyen-Schmidt,M,11-02-1902 Verhoeve,J.C.F,22-06-1889 Verhoeven,J,22-03-1896 Verhoeven,J.P,30-03-1905 Verkouteren,E.H,10-12-1891 Verlinden-Smith,F.E,25-08-1909 Vermaes,A,22-08-1912 Vermast-Kelch,F.J,21-08-1898 Vermeer,D,17-07-1896 Vermeeren-Huffenreuter,J.H.W,09-03-1914 Vermeer-van Leeuwen,C.C.W,10-05-1899 Vermeesch,H.P,25-02-1896 Vermeesch,P.J,17-05-1904 Vermeulen,C.J,19-03-1878 Vernack,H,09-12-1897 Verschoor, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

11408 11409 11410 11411 11407 11412 11413 11414 11415 11416 11462 11463

Versteegh,F.X,25-04-1892 Versteegh,R,27-12-1915 Versteegh,W.A,09-03-1892 Versteegh-ten Have,C.I,25-04-1906 Versteeg-van der Kleyn,M,19-09-1910 Verstege,E.J.R,12-09-1900 Verweerd,A,23-02-1914 Viane-Melis,A.A.M,18-04-1897 Vieleers-Horster,E.E,06-11-1900 Vignau,F.G. du,25-11-1913 Vijsma, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2035

Vijsma-Dinsbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

11417 11418 11419 11420

Vingerling,I.J,16-03-1896 Vink,G.L. de,15-04-1903 Vink-Poth,C.E,14-03-1894 Vink-van der Veen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11421 11422

Visscher, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Visschers-de Jong, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

11423

Visser-Swenne,H.C. de,28-01-1908

2.19.219

2.19.219

Pelita

11424 11425 11426 11427 11428 11429 11430 11431 11432 11433 11434 11435 11436

Vitalis,E,12-03-1901 Vleer,L,20-01-1896 Vlek de Conigh-Anthonio,A.H,14-04-1912 Vliet,C.H. van,17-04-1908 Vliet,P. van der,28-09-1914 Vodegel,E.R,16-12-1912 Vogelesang,H.L,25-03-1885 Volborth, Volkerts van Hoogendaal,M.R,18-04-1904 Voll,H.D.J,17-10-1895 Vollmuller-van Schaik,G,27-12-1900 Voogd,W.J,04-08-1910 Voorstad-Colman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11437 11438 11439 11440

Voort,C.A.E. van der,13-11-1889 Voort-Huffenreuter,M. van der,03-12-1897 Voorthuysen,J.R.L,21-03-1893 Vos van Steenwijk-Circkens, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

11441 11442 11443 11444 11445 11446 11447 11448 11449 11450 11451 11452 11453 11454 11455 11456 11457 11461 11458 11459 11460 11464 11465 11466 11467 11468

Vos,A.A,17-12-1913 Vos,G.J,31-08-1904 Vos,H.M,27-11-1909 Vos,K.F,01-04-1910 Vredevoogd,A.J,28-11-1905 Vree,J.C.H,13-06-1903 Vreede, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Vreeswijk-Hamar de la Brethonière,V.C,05-05-1892 Vreugdenburg,F.M.C,13-07-1900 Vriend-Verdooren,L.M. de,31-03-1898 Vries,C.W.J. de,05-06-1897 Vries,H.F. de,20-07-1904 Vries,J.C.E. de,27-02-1899 Vries,J.M. de,03-05-1902 Vries,T. de,18-04-1890 Vries-van Riemsdijk,T.W. de,05-08-1903 Vrieze,T.A.M. de,06-06-1908 Vrijhoef,H.W. van den,15-05-1911 Vroede,G.K.W. de,06-06-1909 Vrolijk,A,20-04-1897 Vrolijk,T.M,30-07-1910 Waal-Boer, de, Waard,B. de,07-07-1904 Waardenburg,J.D.L. van,31-07-1892 Waccary,J.B,13-05-1899 Wacquier-Fola, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11469 11470 11471

Wagenmakers,W.C,12-06-1900 Wagner,A,06-11-1892 Wakkers,W.G.M,11-08-1909

327

328

Pelita

11473 11475 11474 11472 11476 11477 11478 11479 11480 11481 11482 11483 11484 11485 11486

Waleson,J,13-10-1899 Waller-Diemont,A.G.R,07-04-1895 Wall-Weijzig,J.M. van de,21-08-1880 Wal-Meelhuysen,L.W. van de,27-06-1912 Walsen,E.B.C,02-06-1909 Walter-Chornelis,J.E,15-11-1898 Walters,C.F,04-10-1912 Waltman,J.H,08-03-1905 Wannee,J.A,03-01-1903 Wardenaar,C.A.L,27-09-1913 Warlich,A,19-06-1904 Waterreus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Watrin,E.F,15-02-1899 Wattendorff,A,07-11-1901 Wattimena-Mathiscyk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

11487 11488 11489 11490 11491 11492 11519 11520

Waveren-Grünwolt,K.M.W.C. van,24-10-1893 Weber,E.G,22-06-1914 Weber,J.W,27-11-1905 Weelden,W.A.P. van,04-05-1894 Weele,H.J. van der,06-04-1910 Weiffenbach,A.M,17-07-1906 Weijdemuller-Roelofsen,S.S,05-01-1911 Weijers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

11521 11494 11493 11495 11496 11497 11498 11499 11500 11501 11502 11503 11504 11505 11506 11507 11508 11509 11510 11511

Weijnschenk,J,21-05-1906 Weiss,J.C,29-02-1908 Weiss, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Welcker,U.N,06-12-1914 Well-Jongh,R.H. van,05-10-1879 Wely,A.H.M. van,05-04-1901 Wener,E.R,28-09-1910 Wener,L.J.F,26-09-1911 Wennekes,T.L,26-06-1906 Werdmüller von Elgg,J.B,28-11-1898 Werff,M.F. van der,10-02-1898 Werff,W.H. van der,04-10-1904 Werlemann,R.W,28-01-1886 Werlter-Welter,F.T.C,19-11-1907 Wesdijk,A,03-03-1898 Wessels-Portier,J.E.E,16-05-1903 Wessendorp,L,31-12-1899 Westbroek,A,28-05-1910 Westenberg,C,16-07-1894 Westenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

11512 11513

Westerkamp,E,29-11-1911 Westerkamp,W,04-11-1907

2.19.219

2.19.219

Pelita

11514 11515 11516 11517 11518 11522 11523 11524 11525 11526 11527 11528 11529

Westerveld,G,06-09-1909 Westerwijk Bosdijk,J.B,24-05-1912 Westhoff-Demaker,A.M,24-12-1894 Wetters,E,15-09-1915 Wetzels,W,02-11-1893 Weytingh-van Andel,C.M.H,28-08-1903 Wichen,C.F.H. van,13-09-1886 Wichen-van Silfhout,R. van,03-01-1899 Wiebes-Kalidah,12-02-1892 Wiegmans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Wiel,P. van der,27-09-1904 Wieland,A,18-08-1907 Wielandt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11530 11531

Wieligmans,C.E.E,31-03-1915 Wielinga-Onna, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

11532 11533 11534 11535

Wierenga,J,25-04-1903 Wierenga,T.J,18-02-1909 Wieringen,J.H. van,04-10-1909 Wiersema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

11536 11537 11538 11539 11593 11594 11595 11596 11597 11598

Wiersma,J.N,07-09-1913 Wiersma,L.E,26-12-1914 Wigeri van Edema,G.A.W,28-01-1912 Wiggers,E.F,30-05-1896 Wijbenga,J.J.J,09-06-1902 Wijck,H.O. van der,04-11-1905 Wijk,E. van der,14-11-1897 Wijk,F.M,19-04-1896 Wijk-Westerkamp, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wijnberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

11599 11600

Wijnen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Wijnmalen-Taubel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11540 11541 11542 11543 11544 11545 11546 11547 11548 11549 11550 11551

Wilde,E.J. de,04-03-1912 Wilde,J.C.E. de,10-05-1883 Wilde-de Boer,E. de,21-01-1911 Wilderink-Velsink,V.W,05-02-1894 Willeboordse,J.M.P,09-02-1893 Willems,A.J,01-06-1899 Willems,F.D,24-06-1889 Willems,F.N,06-04-1894 Willems,G.B,19-03-1914 Willems,J.F.H,16-05-1889 Willems-de Boer,C.E,18-01-1913 Willemse,A.F,06-08-1899

329

330

Pelita

11552 11553 11554

Willemse-Butin Bik,S.J,28-04-1898 Willemsen,H.F.R,30-06-1915 Willemsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11555 11556 11557 11558

Willigen, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Wilson,J.T,14-12-1896 Wilson,W.K,30-11-1908 Winckel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11559 11560 11561 11562 11563 11564 11566 11567 11565 11568 11569 11570 11571 11572

Winckelmann,W.E. von,21-05-1908 Winckler,P.A,16-07-1889 Winckler-van Dijck,M,12-02-1907 Winter,C. de,26-11-1887 Winter,F.A,07-05-1898 Winter,J.M. de,09-09-1909 Winter,P.J.M,07-06-1906 Winter,S.P.E,02-12-1909 Winter, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Winzen-de Ruiter,W.S,04-07-1892 Wirth,V.E,29-03-1904 Wit,A.M. de,15-09-1885 Wit, de, Witsiers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2042

11573 11574 11575 11576 11577 11578 11579 11580 11581 11582 11583 11584 11585 11586 11587 11588 11590 11589 11591 11592 11601 11602 11603

Witsiers-Lubbers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Wittchen,K,16-06-1913 Witte-Cenin,N,14-10-1896 Wittop Koning,D.A.M,27-11-1903 Woelderen-van der Plaats,D. van,04-07-1905 Wohlnick-Vodegel,A.A.E,15-11-1908 Wolff,F.E,27-01-1889 Wolff,J,01-01-1895 Wolff-Gironce,S,12-11-1911 Wolff-Hamacher,L.S,31-05-1902 Wolff-Schavers,D.G.J.M,04-01-1897 Wolff-Verbrugge,W,01-06-1903 Wollrabe,B.R,15-01-1910 Wolters-Berndt,H,27-09-1898 Wolthers,J,23-06-1915 Woord,W.A.H. van der,24-05-1913 Woudenberg,C,08-05-1891 Wouden-Vodegel,S. van der,20-11-1902 Wouters-van de Weide, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wuisan,M,11-11-1910 Yo,T.N.L,11-07-1908 Younge,H.G,23-07-1898 Ypeiy,

2.19.219

2.19.219

Pelita

11604 11605 11606

331

Zandstra-Hecht,L,09-09-1907 Zandveld-Witzenrath,J.A,21-03-1889 Zandvoort, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11607 11608 11609 11610 11611 11612 11613 11624 11614 11615 11616 11617 11618 11620 11619 11621 11622 11623

Zanten,D. van,02-02-1904 Zee,W.H.L.C. van,31-08-1896 Zeekaf,S.E,07-11-1909 Zeer,J,08-06-1904 Zerb-Meylink,A,04-09-1908 Zevenboom,M,26-06-1915 Ziesel,L.R.J,20-10-1889 Zijdemans-Coppen,M. S,25-09-1894 Zikken,J,15-09-1893 Zimmerman,E.K,17-06-1902 Zoest,H.J. van,28-05-1905 Zondag,E,08-06-1902 Zopfi,S.J,24-07-1913 Zuijlen,J.W.P. van,29-12-1896 Zutphen,A. van,11-03-1892 Zwart,G.A. de,16-08-1901 Zwarts,J.W,04-02-1886 Zweistra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1.3.4 Afdeling Rehabilitatie Regelingen

1.3.4 AFDELING REHABILITATIE REGELINGEN 11625-12197

Persoonsdossiers. 1950 - 1953 11625 Abels, J.C.R, 01-09-1893 11626 Abels-Ferdinandus, M, 23-08-1892 11627 Achmad Noensie, 04-08-1911 11628 Akerlaken, R.R.R, 09-11-1906 11629 Alexander, 11630 11631 11632 11633 11634 11635 11636

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Alfen, J.A. van, 06-03-1886 Alimamba, A.J, 11-01-1883 Alting Siberg-Hein, A.W, 14-04-1897 Amran Noer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2030

Anderson, C, 31-01-1897 Andreas-Pelt, E.M, 14-06-1889 Ang Sie Sip-Hsia Sioe Lian. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11637 11639 11638 11640 11641 11642 11643

Ang Tjang Hwie, 10-09-1898 Apcar, G.J, 13-08-1877 Apcar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Aponno-Manusama, E.R, 12-03-1901 Arcken, L.C.M. van, 08-03-1904 Arends, D.A, 05-04-1888 Arratoon, T.N, 11-03-1883

573 omslagen

332

Pelita

11644

Auw Goan Tjiang. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11645 11646 11647 11648 11649 11650 11651 11652 11653 11654

Baar van Slangenburgh, F.C. van, 21-03-1887 Balgoy, J.N.A. van, 18-04-1879 Bangert, W.F.B, 20-01-1896 Barend-von Winckelmann, J.E, 13-12-1915 Bastiaans, P, 19-04-1881 Bastide, M. la, 23-02-1902 Bateles, J. van, 21-05-1901 Baumer, O, 01-01-1901 Baümer, W.K, 09-06-1897 Beate, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11655 11656 11657 11658 11659 11660 11723 11662 11663 11661 11664 11665 11666 11667 11668 11669 11670 11671 11672 11674

Beek, S. van, 25-05-1898 Beek-Hansen, A.C. ter, 21-01-1907 Beem-van Noord, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Beetz, A, 06-04-1898 Beetz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Beisser-Guldenaar, L.E, 27-05-1883 Bekker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2045

Belle, L.A, 24-07-1874 Bello, F.E, 04-09-1886 Bel-Smits, C.T. van der, 23-01-1894 Bender-Thijssen, A.M, 14-07-1878 Benjamins, J.F, 21-04-1881 Bennewitz, J.H.F, 22-02-1885 Bensbach, J.J, 22-12-1904 Berg, A.J.J, 20-12-1876 Berg, J. van den, 10-05-1886 Berkel, H.G. van, 11-12-1885 Berkel-van Steen, J.M. van, 31-05-1888 Beverloo, H, 23-03-1899 Bieshorst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11673 11675

Bie-Stekkinger, J.P. de, 08-11-1885 Block, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11676 11677

Bloem, D.A, 29-08-1892 Bloemendal-Schultz, ten. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11678 11679 11680 11681 11682 11683 11684 11685

Bloemers, H.W, 13-10-1905 Bloemhard, U, 22-01-1888 Bloemhard-Duprez, M.M, 24-04-1889 Blommestein, A.M. van, 23-03-1879 Bodde, C, 09-01-1902 Boellaard van Tuyl, G.K.J, 04-06-1878 Boogaard, G.C, 15-01-1880 Boom, A, 26-05-1880

2.19.219

2.19.219

Pelita

11686

Boom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11687 11688 11689 11690

Boss van Charante-Smits, A.C, 27-03-1907 Bosscha, H.H, 18-12-1899 Botter, D, 09-06-1888 Boûret, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

11691 11692 11693 11694 11695 11696 11697 11698 11699 11700

Bouwens, F.J, 28-08-1897 Brandon, W.F, 19-06-1882 Brederode-Gäme, A.C, 26-12-1892 Brender à Brandis, E.F, 20-03-1887 Brink, van den. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Broos-van de Hardt, J.P, 13-03-1900 Brouwers, A.C, 11-12-1901 Bruenner-Dumas, V, 07-09-1899 Brugghen, van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Brugman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

11700 11700

Brugman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

Brugman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

11703 11701

Bruijns, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bruinsma, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

11702 11704 11705 11706

Brussel Assé, J.H.W. de, 16-12-1866 Buman-Eckeringa, A, 12-06-1879 Bunge-Eisinger, G.L, 27-09-1888 Buschkens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11707 11708

Butenaers-Tan Hie Tjie, 08-05-1905 Canon-Olrichs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11709 11710 11711 11712

Carius, A.P.H.A.F, 05-05-1887 Carnier, R.J, 08-11-1907 Catchiek, G.M, 07-09-1885 Catoire, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11713 11714

Cayaux, A.M.H, 17-11-1886 Chan A Pok-Tan Kim Njong. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11715 11716 11717 11718

Chardonnay, M.M, 13-02-1887 Charles, E.F, 12-07-1891 Clarisse, F, 04-08-1901 Clifford-Friedrich, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11719 11720 11721

Coester-Coester, H.J.D, 02-03-1895 Cohen-Bogaard, I.H, 24-05-1905 Cornelissen, M.P, 27-02-1889

333

334

Pelita

11722 11723 11724 11725 11726

Corver, M.C.P, 28-01-1879 Cramer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2045

Cramm, T.E.M, 23-10-1895 Croix-Nettekoven, E.C.A. de la, 17-08-1891 Croon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11727 11728 11729 11730 11731 11732 11733 11734 11735 11736 11737 11738 11739 11740 11741 11742 11743 11744

Dam, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Deighton, J.J, 04-11-1881 Dekker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2029

Delden-Klasing, H. van, 30-09-1908 Dell, W.N, 11-01-1866 Dessauvagie-Landman, L, 24-04-1877 Deuning, S.W, 27-05-1880 Deuning-Dezentjé, S.M.A, 20-11-1908 Deux, E, 24-05-1879 Deventer-Terneus, E. van, 23-09-1876 Dibbits, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2032

Dirickx, L.E, 02-08-1891 Doesburgh, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Döhne-Courant, V, 13-06-1886 Dommers-Reisig, E.W.M, 18-06-1878 Donkers, W.H, 21-07-1898 Doren, F.L.E. van den, 25-09-1888 Dort-Ramaer, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11745 11746 11747 11748 11749 11750 11751 11752 11753 11754 11755 11756 11757 11758 11759 11760 11761 11762 11763 11764

Drinhuijzen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Dumasij, H, 16-07-1881 Dunki Jacobs, S.A, 07-09-1885 Dutrieux-Bouwens, C, 07-12-1891 Echter-Pieter, H, 23-07-1909 Eckhart, F.C, 01-08-1912 Eckhart-Dirksen, C.L, 03-11-1871 Eede-van Eede, S.C.M. van, 24-08-1888 Eerdhard-Noordhoorn, G.J, 02-11-1895 Eichhorn, A, 17-03-1895 Elbers, E.G, 06-09-1900 Elbers-Simon, A.C, 04-11-1914 Elbracht, H.W.G, 25-06-1899 Elias, B.T, 16-02-1876 Ende-van Gent, M.C.A. von, 01-10-1909 Engelken, J.K, 09-02-1903 Engels, H, 26-11-1896 Entzinger-Hoeke, H.L, 22-09-1887 Esam-van der Paardt, B, 05-08-1905 Exter, A.M.E. van, 09-09-1889

2.19.219

2.19.219

Pelita

11765

Exter-Nedela, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11766 11767 11768 11769 11770 11771 11772 11773

Flikkenschild, J.W, 15-03-1880 Flissinger-Kühr, C, 04-05-1878 Flohr, A, 10-04-1887 Flohr, J.E, 24-09-1885 Fokkens, E.R.W, 26-10-1897 Font Freide, C, 16-07-1882 Fraeijhoven, T.W, 02-06-1893 Fransz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

11774 11775 11776 11777

Fredriksz-Beer, L.C, 11-02-1880 Freud-Hank, G, 24-06-1902 Frieser, W.K, 17-11-1913 Fris, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11778 11779 11780 11781 11782 11783 11784 11785 11786 11787

Frits, G.F, 22-02-1898 Gadjali Soemadipradja, R, 21-06-1892 Gasper, G.H.W, 07-11-1900 Geeraths, E.G, 29-05-1889 Gerards, A.E, 07-11-1888 Gerrits, P, 16-06-1884 Gersen, J.F, 16-08-1887 Gestel, F.W. van, 19-06-1900 Geway, H.J, 13-07-1898 Go Le Djiang-Kho Hoen Beng. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11788 11789 11790 11791 11792 11793 11794 11795 11796 11797 11798 11799 11800 11801

Godeé-Soetken, G.M, 22-04-1875 Goei Bian Sioe-Tan Kiem Lian Nio, 19-02-1910 Goei Bie Dhay-Tan Tien Nio, 03-03-1899 Goossens-van Rossum, S.P, 11-04-1903 Graaff, N. de, 01-01-1894 Graaff-Moerinten, N. de, 31-12-1874 Graner, L.G, 06-10-1882 Green, B.A, 13-12-1889 Grobe-Kriwitski, R, 04-11-1886 Haagen-Eschweiler, R.M. van, 16-12-1889 Haasen, M.H. van, 30-01-1894 Habraken-Fleuren, C.A.G, 10-10-1904 Hagelsteens-Entzinger, H.J, 01-12-1882 Hakkaart-de Langen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11802 11803

Halewijn-Bastiaans, F.J.W, 05-11-1902 Ham, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

11804 11805 11806 11807

Hamar de la Brethonière-Bradwolff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Hardjosoegondo, R.S, 10-10-1906 Hasan bin Abdoelmanaf - Hindoen bin Soehari, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hattink, F.W, 06-01-1886

335

336

Pelita

11808 11809 11810 11811 11813 11812 11814 11815 11816 11817 11818 11819 11820 11821 11822 11823 11824

Heeteren-Wedding, J.C. van, 29-12-1898 Heilmann-Hiang Lau Nio, S, 01-06-1905 Hein, W.C, 02-01-1880 Henderson-Cappen, S.N, 01-08-1906 Hengst, W. van, 21-01-1898 Hengst, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Herman-van Zanten, H.J.P, 18-01-1880 Herne, H. o', 20-06-1891 Heskes-Anselin, M.C, 14-03-1887 Heuner, G, 28-05-1881 Heutz-van Bottlenberg, H.E.S.A.M. van, 09-07-1895 Hillebrandt, A.W, 14-11-1880 Hillebrandt, L.T, 27-12-1885 Hilling, M.T, 15-02-1885 Hobeyn, L.A, 15-03-1899 Hochfeldt-Provoost, J.M, 20-11-1881 Hoeke-Hoeke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11825 11826 11827 11828 11829 11830

Hofstede, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Holtzapffel-van Alphen, A.M, 13-10-1897 Hoo Tik Tjay, 01-12-1898 Hoog, C. de, 03-07-1882 Hoogenkamp-Clerkx, P, 15-07-1901 Hoop, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

11830 11830

Hoop, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Hoop, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

11830 11830

Hoop, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

Hoop, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2039

11831 11832

Hurk, E.A.R. van der, 20-05-1892 Husny, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11833 11834 11835 11836 11837 11838

Hutting-Roquas, C.A, 20-05-1875 Hutzen-Cramer, S.T, 23-03-1880 Huut, J. van, 28-01-1883 Huysmans, J, 28-07-1887 Ie Ie Tjhing-Ong Tjhioe Nio, 02-01-1902 Ie Sam Gwan-Sie Siok Pien Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11839 11840

Ie Sam Mian-Go Sam Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Inen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11841 11842 11843

Intveld-Holst, J.A.M, 02-08-1885 Iseger-Sannen, M.H, 02-02-1885 Isken-Visje, E, 25-08-1908

2.19.219

2.19.219

Pelita

11844 11845 11846 11847 11848 11849 11850 11851 11852 11853 11854 11855 11856 11857 11858 11859 11860 11861 11862 11863 11864 11865 11866

Jacobs, J, 13-07-1913 Jacobs, M.R, 08-09-1893 Jaeger-Marinissen, M.L, 22-06-1902 Janssen-Waldburger, E, 17-03-1895 Jansz, W.C.A, 10-12-1894 Jap Kwie Joen. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Jap Swie Siang-Liem Thiap Nio, 24-09-1904 Jo Tjeng Jang-Loa Ek Mong. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Johannes, A.B, 02-08-1886 Johannes-Heinzelmann, M.A.A, 07-06-1892 Johannes-Marleen, J.W.A.L, 04-08-1880 John-Galstaun , A.P.E, 21-08-1882 Jonas, E.G.P.F, 31-08-1887 Jong, A. de, 28-11-1900 Jong-Wintersteyn, J.F.H. de, 13-12-1874 Joseph, B, 08-07-1878 Jut, D.H.J, 29-05-1901 Jut, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

Kahan, M, 01-11-1903 Kailola, J.T.H, 11-06-1903 Kaldenbach-Morée, G.C, 16-07-1897 Kan, H.E. van, 09-06-1896 Kang Giem Swie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11867 11868 11869 11870 11871 11872

Kang Tiang Hay-Be Tjie Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kasteele, F.W. van de, 06-12-1880 Kasyen. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Keasberry, J, 04-07-1898 Kentson-van Ockenburg, M.H.W, 12-05-1905 Kerner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11873 11874 11875 11876

Kesseler-Langeveld, S, 19-07-1910 Kesseling-Leydelmeyer, C, 16-07-1893 Kessels, L.W.E, 03-03-1879 Ketjen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11877 11878

Keyner, D, 18-04-1879 Keyner-Wetterman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11879 11880 11881 11882 11883 11885 11884

Keyzer-Henskes, W.A, 27-04-1885 Kiem Keng Kian, 27-07-1905 Kiliaan, G.H.C, 20-09-1885 Kippers-Woewoeng, N, 17-03-1907 Kissing, W, 29-03-1913 Kleijn-Moersijem, M.D, 13-04-1913 Klerk, P.C.N, 14-05-1888

337

338

Pelita

11886 11887 11888 11889 11890 11891 11892 11893 11894 11895 11896

Kluppel-Pijma, L.J, 25-01-1879 Knies, H.P, 29-07-1911 Knip-Döderlein de Win, E.L.L, 16-03-1895 Knoop, A.E, 01-03-1895 Knuppel-Liem Kiem Bik Nio, 31-07-1887 Kock, A.H.W. de, 15-03-1875 Koningsbruggen, J.G.W. van, 11-11-1879 Koopmans-Runneboom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kooy, K, 15-12-1912 Koster-van Eekelen, J.F.A.C, 02-05-1899 Kotting, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11897 11898 11899 11900

Krahmer, G, 30-05-1899 Krans, A.J.A, 21-10-1882 Kruyer, J, 22-08-1887 Kruys, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11901 11902 11903 11904 11905 11906

Kühn, H, 16-07-1910 Kuneman-Scholten, C, 08-12-1876 Kussy, L, 06-09-1885 Kwa Giok Bwee, 01-05-1915 Kwee Bie Ing. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kwee Kiong Sioe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11907 11908

Kwee Koo Boen-Oi Kwie Hwa, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Kwee Luan Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11909 11910 11911 11912 11913 11914 11915 11916 11917 11918 11919 11920

Kwee Swat Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kwee Tek Sen-Tisa, 06-10-1904 Laminga-Lucas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lang, M.C.L, 23-06-1875 Langenberg-Schardijn, F, 02-09-1896 Lans-Godin, B.E, 11-01-1898 Laros, J, 01-07-1887 Launy-Tiberghien de Moulin, H.E.M.A, 10-07-1895 Lauw Oh-Oey Yoe Moy. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lauw Tam Tjong-Liauw Kim Moy, 14-02-1901 Lebert, L, 14-09-1890 Lecluse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11921 11922 11923 11924 11925

Ledeboer, F.W.C, 14-04-1891 Leeflang-Catoire, C.A.J, 16-02-1900 Lehnkering, L, 25-07-1885 Lenden, B.J.W, 29-04-1880 Lenore, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

11926 11927 11928

Lens-Paasmarkt, J.B, 09-08-1889 Lie Lae Song-Yong Joe Lin. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lie Sioe Gie-Oei Tambah Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11929 11930 11931 11933

Lie Sol Lan Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Lie Tek Lian-Tjoa Sip Nio, 02-01-1906 Lie Tjiong Liong-Be Hing Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Liem Keng Goan-Kim Lan Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11934 11935

Liem Kie Hing-Tan Soen Bwee, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Liem Kim Hwat-Tan Renda Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11936 11937 11932 11932

Liem Than Kioe-Kwik Rame Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Liem Tiong Hien-Kho Kran Nio, 14-11-1909 Liem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Liem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

11947 11938 11939 11940

Lijtsman-Piernbaum, E.G, 10-01-1881 Lim Jang Tjie-Sie Hie Nio, 05-12-1911 Lim Tjing Piauw-Tan Ciok Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Linaerts-Plantema, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11941 11942 11943 11944

Ling, J, 14-06-1910 Lingen, I. van, 15-04-1881 Lion-Sarimanah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Liser de Morsain, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11945 11946 11948 11949 11950 11951

Lo Kong Tjhiang, Lottum, A.T. van, 11-06-1882 Macgillavry-Thiele, A.F, 15-03-1906 Marcks, T, 22-12-1885 Maresh, K, 25-02-1893 Martino, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

11952 11953 11954 11955 11956 11960 11957 11958 11959 11961

Meene, J.H. van de, 10-10-1884 Mehlbaum, M.E, 19-03-1880 Mehlbaum-Geraerts, M.J, 01-01-1896 Mehlbaum-Meijer, C.M, 22-09-1895 Mehlbaum-Volkert, A.L.J, 23-12-1867 Meijer, S.P.M, 22-01-1901 Melger-Schubert, S.F, 15-10-1881 Melis-Koper, A.M, 09-06-1894 Meurs, P, 10-02-1892 Mizak, P, 16-01-1887

339

340

Pelita

11962 11963 11964 11965 11966 11967 11968

Moll, J.S, 10-07-1892 Moll, S, 19-09-1886 Molle-Sitaniapessy, P.P, 09-10-1900 Moné-de Chauvigny de Blot, L, 12-03-1895 Mononutu, J, 27-02-1914 Morbeck, W.R, 11-07-1901 Mul-Gerdessen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11969 11970 11971 11972

Muller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Nanlohy-Mollé, S, 13-03-1909 Ngo A Moy-Boen Njet Joen. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Nierath, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11973 11974

Nieuwenhuyzen-Kruseman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Nikkel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2037

11975 11976 11977 11978

Nio Wan Hian, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Njai Marsih, 02-06-1914 Nji Sawati Bin Hadji Bander, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Njonja Pek Swie Ling-Sie Twee Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11979 11980

Njonja Tjoe Ong Pauw-Lie Njai Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Njoo Djing Tioe-Sie Gin Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11981 11982 11983 11984

Njoo Tjai Hok-Liem Tjai Gwan Nio, 20-09-1910 Noë, P, 05-07-1908 Nooijaart, P.F.A, 27-10-1884 Norde, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2043

11985 11986 11987 11988

Norimarna, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Nouhuys, J. van, 22-11-1877 Obdam, J.T, 03-09-1875 Odenthal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11989 11990

Oe Djien Sing, 13-02-1888 Oei Bing Tjwan. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11991 11992

Oei Tjing Gwan-Liem Swie Lan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Oei Tjioe Kiong-Lian Kam Tjia. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11993 11994

Oei Tjiong Sien-Go Som Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Oey Sen Ik-Jo Zit Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

11995

Ogilvie, J.A, 11-12-1887

2.19.219

2.19.219

Pelita

11996 11997 11998 11999 12001 12000 12002 12003 12003 12004 12005

Olberg, J, 24-12-1893 Oldenboom, F.H.E, 04-06-1895 Ong Ke Hoen-Oey Jan Nio, 15-11-1893 Ong Kioen Hwa-Lie Liang Tjiauw. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ong Tjin Tjoen-Djwa Diam Nio, 10-01-1893 Ong Tjing Soe-Tjoe Kiem Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ong Tjoen Sik, 26-12-1902 Oord, J.E. van der, 02-03-1909 Oord, J.T. van der, 10-09-1905 Oosterink, J, 27-06-1883 Oudshoorn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12006 12007 12008 12009 12010 12011

Ouw Boen Thong. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Ouw Joe Hoa, 16-08-1911 Overdijk, J.F.H, 05-09-1884 Paardt, G.J. van der, 13-06-1876 Parera, L.A, 11-05-1902 Parker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12012 12013 12014 12015 12016 12017 12018 12019

Parlindungan, S.M, 05-02-1891 Pauw, H. de, 02-07-1892 Perera-Landsaat, A.T, 30-09-1900 Persijn-Teuscher, E.J, 25-11-1885 Peters, W.H.A, 16-06-1889 Petsch, M, 29-01-1879 Pfefferkorn, J, 19-10-1886 Philipp-Cornelisse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12020 12021

Pichel-Jans, J.E, 21-05-1895 Pineda-Jansen, de. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12022 12023

Pistorius, E, 20-05-1870 Plaat-Nilah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12024 12025 12026 12027 12028 12029 12030 12031 12032 12033

Plijnaer-Jobse, F, 09-05-1900 Poel-Beyerinck, H.L. van der, 12-01-1864 Polanen Petel-Lutgens, F.H. van, 08-05-1912 Pompe van Meerdervoort, H.C.E.G, 21-08-1888 Ponsele, J.T, 18-11-1891 Portier-Fanny Toemirah, M, 15-06-1884 Poublon, L.E, 13-12-1874 Prud'homme-Middleton, E, 13-01-1909 Pruisen-Jager, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pui Ing Kie-Ong Kien Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12034 12035

Puy, R.G.H. du, 15-10-1879 Raad-Berger, M.C. de, 20-06-1889

341

342

Pelita

12036 12037 12038 12039 12040

Rapaport, J, 19-10-1896 Raymond, E.M, 13-07-1885 Razoux Kühr, J.R, 17-01-1882 Recourt, K, 29-11-1888 Reibel-Asah Wing Tong. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12041 12042 12043 12044 12059 12045 12046 12047 12048 12049 12050 12051 12052 12053 12054 12055

Renders, G, 01-01-1865 Reynaert, F.L.N, 30-12-1891 Reynaert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Riel, P.A. van, 02-08-1890 Rijken, P, 05-10-1909 Ris, J.H, 15-11-1885 Robert-Croes, C.J, 31-12-1912 Robertson-Aandewiel, H.J.P, 05-11-1882 Rockland-Bouwman, L.C, 10-10-1899 Romme, Mr. R.F.E.M, 31-03-1889 Ronde-Wessels Beljaars, J.G.A. de, 15-11-1910 Ronkes, E, 12-12-1898 Roode-Njoo Oen Nio, 05-02-1904 Rooy, B.A. van, 07-10-1887 Rooy-Slotboom, A.M.S. van, 31-01-1879 Rosenquist, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12056 12057

Roumimper, F.W, 19-02-1890 Rudolph, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12058 12060

Rügebregt, G.A.F, 08-11-1889 Rymen-Kellner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12061 12062 12063 12064

Santen-Lie Tiam Nio, Satoor de Rootas, H.L.O, 15-12-1896 Satoor de Rootas, T, 26-11-1895 Saul-Jacobl, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

12065 12066 12067 12068 12069 12070 12071 12072 12073 12074 12075 12076 12077 12078 12079

Sayers-Verhaar, J.F.M, 09-11-1886 Schaad-Janssen, T, 20-02-1881 Schenk-Dezentjé, W.H, 05-06-1889 Scherokosz, K, 17-07-1897 Schieferli Malix-Broschek, M, 13-09-1897 Schif, H, 15-03-1890 Schlette-Tall, A.V, 03-02-1878 Schlundt Bodien, L, 28-11-1905 Schmidt, B, 07-11-1903 Schmitz, J, 30-11-1876 Schoenzetter, K.J, 02-03-1875 Scholten-Misah, C, 16-04-1878 Schöpke-Ran, H, 12-05-1874 Schrauwen-Goewie, E, 10-08-1897 Schreefel-Fredzess, P, 29-01-1906

2.19.219

2.19.219

Pelita

12080 12083 12084 12081 12082 12085 12086

Schröder, F.T, 09-04-1891 Schultz, F.M, 23-10-1881 Schultz, J, 06-05-1914 Schultz, Schultz, Senn van Basel, H.W.A, 13-04-1883 Sentong-Tas. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12087 12088

Sichterman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Sie Lok Tjwang-Liem An. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12089 12092 12090 12091

Sie Tjoen Liang, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Simons-Schultze, M, 07-07-1891 Simon-Tofield, S, 03-10-1878 Simon-Werleman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12093 12094 12095 12096 12097 12098 12099 12100 12101 12102 12103 12104 12105 12106 12107 12108 12109 12110 12111 12112

Siteé-Beer, J, 22-05-1878 Sjouwke-Tjio Soei Nio, 05-04-1892 Sluymers-de Tourton Bruyns, J.M.H.J, 16-05-1872 Smaalen, A. van, 19-05-1895 Smelt, J.F, 25-04-1890 Smelt, J.T.J, 17-05-1895 Smith, A.E, 09-02-1894 Soekias, A.C.H, 20-07-1886 Soffignani, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Solomon-Sassoon, F, 08-09-1888 Sombeek, G, 02-09-1878 Sombeek, P.W, 23-09-1907 Souisa, P.P.A.H, 28-08-1896 Soute R.M, 08-03-1892 Souw Keng Tjie-Lauw Porrie Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Spee, A.J, 08-01-1887 Spykerman-Schotsman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Stalder-Reijnhout, N, 26-02-1894 Stap, A.J, 26-09-1900 Star, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2033

12113 12114 12115 12116 12117 12118 12119 12120 12121

Steiginga, K.T, 10-05-1883 Stelleman, J.D, 31-12-1873 Stenebome, C.G.C.A, 31-05-1899 Stibbe, W.K.H, 06-06-1900 Struby, G.F, 03-08-1883 Stürler, Jhr. L. de, 13-02-1877 Suermondt, W.B, 18-06-1879 Suidgeest-Auf der Springe, C, 02-03-1900 Swens, J, 13-06-1878

343

344

Pelita

12122

Tan Dan Nio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12123 12124

Tan Ging Tjwan-Ong Kiem Tjwan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tan Hing Siem-Kho Lien Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12125 12126 12127 12128 12129 12130 12131 12132

Tan Kiem Soen, 15-01-1889 Tan Soei Lan-Ong Gin Ing Nio, 28-10-1909 Tan Te Lien. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tan Tjong To-Kwee Lien Nio, 13-10-1910 Tech-Lim Tjin Tjai. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Telders, L.J.A, 04-08-1880 The Bo Djwan-Tjoa Tjhan Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

The Giok Swan-Pouw Kang Lioe. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12133 12134 12135 12136 12137 12138

The Tjing Kwie, 24-04-1907 Thomas, W.A.A, 23-09-1887 Timmermans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tjaarda, M, 10-10-1887 Tjan Njat Tjai, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2038

Tjhoa Hoo Liang-Oei Tjhian Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12139 12140

Tjio Tjeng Tjoen-Oey Kim Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tjioe Sing Kwie-Tan Misik Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12141 12142

Tjoa Tjin Hie-Tjio King Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tjong Njoek Djin-Wong Akkin. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12143 12144

Toe Hok Soei-Tan Kim Hwa, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Tong Kau Lie-Tamsirah, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12145 12146

Tong Kau Poo-Tjiong Bie San Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Tong Mei Lioe-Tan Kwat Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12147 12148

Townsend-Kemeriah. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Trouwerbach-Bodemeyer. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12149 12150 12151 12152 12153 12154

Twijsel, A.F.R, 25-10-1909 Tyn-Krijgsman, C.F. van, 13-02-1881 Vallee, J.C.T, 06-11-1888 Vechgel, W.J. van, 13-10-1898 Veen-Seth, G.B, 10-09-1903 Veldhoven, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

2.19.219

2.19.219

Pelita

12155 12156 12157 12158 12159 12160 12161 12162 12163 12164 12165 12166 12167

Veraa-Olmeyer, E.H, 19-04-1880 Verheul-Drescher, C.E.P, 31-01-1878 Verhey, B, 08-08-1890 Vermeer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Versteegh, E.I.M, 06-07-1901 Vlasblom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2034

Vleeschdrager-Kleinman, E, 18-10-1874 Vliet, H. van, 21-01-1892 Volders-John, E, 02-03-1885 Volkert, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Volkert-Nigten, C.J, 03-01-1904 Vollenga-de Jong, A.H.A, 02-08-1889 Vrijdaghs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12168 12169

Waasdijk, P. van, 30-11-1891 Wagenmakers-Oh Tin Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12170 12171

Wall, H.J.A. van de, 18-12-1898 Walter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12172 12173 12174 12175 12180 12181 12176 12177

Walters, E, 12-04-1888 Wardenaar, C.L, 19-11-1876 Wasch-Andreas, S.L.M, 07-08-1900 Wattimena, M, 13-04-1894 Weijers-Alles, M.A, 21-05-1897 Weijzig, R.E, 03-07-1882 Wemaels, M.A, 10-09-1906 Werner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12178 12179

Wessendorp-Johan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Wevels-Runtuwene, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12182 12183 12184 12191 12192 12185 12186 12187 12188 12189 12190 12193

Wiekmeyer-Hoeke, M.E, 11-12-1891 Wiemans-Hamakers, C, 13-03-1876 Wieringen-Lots, W.J. van, 15-05-1876 Wijers-Goldsman, 04-03-1889 Wijmalen-Weissenborn, M.M, 22-03-1889 Willems, J.C, 16-10-1882 Winkelman-Mansveld, C, 06-12-1898 Wit-Velders, H.C. de, 06-01-1900 Wolterbeek-Young, E.F, 16-06-1886 Wolvekamp, J.H.M.A, 16-09-1885 Wrede, J.A.F, 22-07-1902 You Njan Sen-Tjan Teng Nio. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12197 12194

Zijll de Jong- Landman, H.C.F. van, 29-10-1880 Zon-Roelants, E.A.L. van der, 27-07-1907

345

346 12195 12196 1.3.5 Plaatselijke comités

2.19.219

Pelita

Zwart van Kooten-van der Kamp, M.F.J. de, 18-04-1891 Zwijndregt-Nieuwenhuizen, van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

1.3.5 PLAATSELIJKE COMITÉS 12198-12355 Persoonsdossiers. 1947 - 1969

128 omslagen en 30 pakken

12198-12200 Stichting Pelita; comité Alkmaar. 12198 Adamse - Dijckhoff. 12199 Eyk - Pieters. 12200 Rapp - Zwart. 12201-12202 Stichting Pelita; comité Almelo. 12201 Barzuwa - Jacobs. 12202 Klein - Vries. 12203-12204 Stichting Pelita; comité Amersfoort. 12203 Aagten - Engelkamp. 12204 Fauser - Molenaar. 12205-12225 Stichting Pelita; comité Amsterdam. 12205 Abbink - Avis. 12206 Baack - Berg. 12207 Berlauwt - Bolwijn. 12208 Bonger - Buwalda., pak 12209 Caffin - Croes., pak 12210 Dam - Dyk. 12211 Eekelen - Fuld. 12212 Geerlings - Gruyter. 12213 Haan - Huppe., pak 12214 Itallie - Juta. 12215 Kaan - Keyner. 12216 Kiemeney - Kuipers., pak 12217 Lantzius - Luske. 12218 Maks - Nuhoff. 12219 Obdam - Pourcher., pak 12220 Quartel - Rijnders. 12221 Sahupala - Slimmering., pak 12222 Smit - Swart. 12223 Timmer - Verspeten. 12224 Villanueva - Vijver. 12225 Wasch - Zomerdijk., pak 12226-12229 Stichting Pelita; comité Apeldoorn. 12226 Angst - Brouwer. 12227 Ceuninck van Capelle - Eijbergen. 12228 Marle - Postma. 12229 Ree - Windrich.

2.19.219

Pelita

12230-12233 Stichting Pelita; comité Arnhem. 12230 Altmann - Burgers., pak 12231 Jager - Nooy., pak 12232 Parijs - Storbeck., pak 12233 Thiel - Zee. 12234-12239 Stichting Pelita; comité Breda. 12234 Aponno - Broeke. 12235 Caldenhove - Grasstek. 12236 Kam - Leunissen., pak 12237 Malakusea - Purvis. 12238 Rademaker - Stuffertz. 12239 Tangkulung - Zellien., pak 12240-12241 Stichting Pelita; comité Bussum. 12240 Baier - Hopman., pak 12241 Jagt - Witte. 12242 Stichting Pelita; comité Delft: Bernhold - Vredendaal. 12243-12258 Stichting Pelita; comité Den Haag. 12243 Laan - Leeuwendal., pak 12244 Leidelmeijer - Louts. 12245 Meyboom - Munster. 12246 Ockerse - Oyen., pak 12247 Palm - Pinsel. 12248 Plaschek - Puts. 12249 Rochemont - Rijn. 12250 Saleh - Sesink Clee. 12251 Sibenius Trip - Snijders. 12252 Someren - Stevens. 12253 Stille - Sijtveld. 12254 Taco - Twijsel. 12255 Ulrich - Vlugt. 12256 Vogel - Voorneman. 12257 Vreeman - Vuuren. 12258 Willems - Wijst., pak 12259 Stichting Pelita; comité Den Helder: Berg - Wentink. 12260-12261 Stichting Pelita; comité Deventer. 12260 Kerdijk - Oostende. 12261 Regensburg - IJsselmuiden. 12262 Stichting Pelita; comité Ede: Lentze - Zondag., pak 12263-12264 Stichting Pelita; comité Enschede. 12263 Braun - Holtz. 12264 Klits - Wijngaard. 12265-12272 Stichting Pelita; comité Groningen. 12265 Abels - Armstorff. 12266 Baas - Bosman.

347

348

Pelita

12267 12268 12269 12270 12271 12272

Brockholz - Bruinsma. Camps - Fretes. Heim - Jong. Kamstra - Loth. Maanen - Reeders., pak Veldhuis - Wouthuysen., pak

12273-12285 Stichting Pelita; comité Haarlem. 12273 Altman - Aukes. 12274 Bas - Boer. 12275 Bognetteau - Bijl. 12276 Cohen - Drossaers. 12277 Ee - Gunsch. 12278 Haar - Hoolhorst. 12279 Iken - Kesler. 12280 Klaveren - Kruyne. 12281 Lannoy - Mundler. 12282 Nauta - Prins., pak 12283 Rauchbaar - Rijken. 12284 Saveur - Szrama. 12285 Thenu - Zitter. 12286 Stichting Pelita; comité Heerlen: Helling - Wetzels. 12287-12292 Stichting Pelita; comité Helmond. 12287 Görs - Jacobson. 12288 Kasper - Lumbantobing. 12289 Macgillavry - Putte. 12290 Rademaker - Schulz. 12291 Severijn - Struyk., pak 12292 Swart - Wetzel. 12293-12295 Stichting Pelita; comité Hilversum. 12293 Arnaud - Groenhout., pak 12294 Hubregtse - Puyt. 12295 Rees - Wijk. 12296 Stichting Pelita; comité Laren: Alsbach - Wijk. 12297-12301

Stichting Pelita; comité Leeuwarden. 12297 Boers - Derksen. 12298 Edwards - Jonkers. 12299 Kieft - Munster. 12300 Nieuwenhuyzen - Stok. 12301 Tawaris - IJzelman.

12302-12306 Stichting Pelita; comité Leiden. 12302 Anker - Freeth. 12303 Goethem - Jansz. 12304 Kaaden - Mourik., pak 12305 Nahuysen - Stuyfzand. 12306 Thomas - Zuethoff.

2.19.219

2.19.219

Pelita

12307-12309 Stichting Pelita; comité Maastricht. 12307 Alteren - Goedebuuren. 12308 Hek - Lugten. 12309 Molenwijk - Zee. 12310-12311

Stichting Pelita; comité Middelburg. 12310 Bletterman - Hooper. 12311 Kempen - Wilmot.

12312-12315

Stichting Pelita; comité Nijmegen. 12312 Albers - Felen. 12313 Gautsch - Janssen. 12314 Kempff - Reynst. 12315 Schmit - Wijnberg.

12316-12318

Stichting Pelita; comité Oss. 12316 Babock - Heintjes. 12317 Jonathans - Rookus. 12318 Saire - Waardenburg.

12319-12321

Stichting Pelita; comité Roermond. 12319 Jenkins - Rossem. 12320 Schellings - Swaving. 12321 Taihutte - Zwieten.

12322-12331

Stichting Pelita; comité Rotterdam. 12322 Abbink - Blokzeijl., pak 12323 Boer - Buys. 12324 Calicher - Dupont. 12325 Elten - Groot. 12326 Hamerslag - Hopman. 12327 Lagewaard - Müller., pak 12328 Neervoort - Rynenberg. 12329 Saffignani - Stuur. 12330 Tafeiëf - Vos van Steenwijk. 12331 Wijbers - Zanten.

12332-12335

Stichting Pelita; comité Sittard. 12332 Angkuw - Breukelen. 12333 Ceylon - Egter van Wissekerke. 12334 Felix - Goei. 12335 Sassen - Zwarts., pak

12336-12338

12339

Stichting Pelita; comité Tilburg. 12336 Blamey - Klaassen. 12337 Liem - Noya. 12338 Ryck - Wild. Stichting Pelita: comité Venlo: Chia Tek Boen - Veersma.

12340-12341

Stichting Pelita; comité Winterswijk.

349

350

Pelita

12340 12341 12342-12351

Bergen - Muntenaar. Naumann - Vermeeren.

Stichting Pelita; comité Zeist. 12342 Baars - Boester. 12343 Bogaert - Buyten. 12344 Eelen - Fuglistahler. 12345 Gast - Guttenberg., pak 12346 Havelaar - Jonker. 12347 Kalshoven - Kuik., pak 12348 Leeman - Lörzing. 12349 Maarseveen - Nijs. 12350 Peterse - Ruyter., pak 12351 Salm - Steffen., pak

12352-12355 Stichting Pelita; comité Zwolle. 12352 Albrecht - Cuno. 12353 Doorn - Kuyp. 12354 Labrijn - Rugebregt. 12355 Savalle - Zevenboom.

2.19.219

2.19.219

Pelita

351

2 Stichting tot hulpverlening aan ex-krijgsgevangenen van Japan en hun nagelaten betrekkingen

2 STICHTING TOT HULPVERLENING AAN EX-KRIJGSGEVANGENEN VAN JAPAN EN HUN NAGELATEN BETREKKINGEN 12356-14284 Persoonsdossiers. 1962 - 1966 12356 Aa, L. van der, 18-05-1891 12357 Aalbers, M.C, 12-03-1905 12358 Aardema, H, 19-02-1900 12359 Abbink, W.G, 21-02-1900 12360 Abels, A.L, 28-10-1905 12361 Adamse, C, 05-03-1902 12362 Adelhart Toorop, G.P. d', 26-10-1907 12363 Aerts, M.M, 27-10-1914 12364 Agterberg, 12365 Akkerman, A.R.M, 17-01-1914 12366 Albouts, 12367 12368 12369 12370 12371 12372 12373

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Aldenkamp, J.A, 05-10-1907 Alderden, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Alting Siberg, E.R, 22-07-1904 Altman, G.J, 14-05-1906 Amweg, W.H, 25-12-1904 Andel, J. van, 03-02-1894 Anderson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

12375 12374

Andreas, J.R, 04-09-1896 Andreas, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

12377 12376 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12387 12389 12388

Anthonijsz, H, 01-10-1911 Anthonio, J.N, 20-12-1894 Antonie, J.K, 15-07-1902 Antonio, F.H, 24-04-1914 Aperen, J. van, 19-12-1911 Arends, S, 02-04-1900 Arentsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

As, J. van, 09-04-1904 Aspeling, D.J. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Atapary, A, 02-07-1915 Avé, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Baams, C.J.M, 20-03-1908 Baars, F, 04-07-1893 Baars, den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12392 12390 12391

Baas Becking, A.S.H, 11-07-1912 Baas, A.J, 24-08-1908 Baas,

1930 omslagen

352

Pelita

12393

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Baatje, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12394 12395 12396 12397

Badart, F.W, 09-06-1895 Baggen, J.L, 24-10-1903 Bagman, C.G.J, 25-01-1909 Bakel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12398 12399 12403 12400 12401 12402

Bakker, A, 11-11-1912 Bakker, E, 21-05-1899 Bakker, W, 28-03-1894 Bakker, de, Bakker, Bakker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

12404 12405 12406 12407 12408 12409 12410 12411 12412 12413 12414 12416 12415 12417

Balfoort, W, 08-09-1888 Bänfer, K.E, 22-12-1900 Banke, W.A.F, 21-02-1899 Barbier, A.R, 01-08-1909 Barend, G.F.J, 23-01-1906 Barendse, A.F, 26-12-1895 Barkmeijer, W.P, 02-07-1895 Barnaart, B.C, 23-03-1914 Batenburg, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Bausch, F.C, 26-02-1900 Bax, L.A, 13-05-1900 Beck, J.C.J.U, 06-04-1914 Beck, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2046

Becker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

12418 12420 12421 12422 12423 12424 12425 12426 12427 12428 12429 12430 12431 12432

Beckering Vinckers, J, 08-11-1901 Beckx, N.B.E, 23-11-1909 Becude, H.J, 24-12-1896 Bédier de Prairie, O.A, 14-10-1896 Beek, G.W. van, 25-04-1899 Beek, J.W. van, 05-08-1892 Beek, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Beekman, B, 19-07-1905 Beer, B.P. de, 25-06-1886 Beerdsen, T, 27-10-1906 Beerends, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Beers, D, 20-02-1910 Bekker, J.J, 22-02-1903 Bekkers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

12433 12434

Belle, A.N.P, 18-05-1909 Belle, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

2.19.219

2.19.219

Pelita

12435 12436 12437 12438 12439 12442 12443 12444 12445 12440 12441

Benjert, N, 27-03-1913 Berenbak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Berends, J.F.A, 07-11-1915 Berends, W.F.M, 08-03-1900 Berg, A.G.A. ter, 14-12-1900 Berg, J.H.J, 06-09-1904 Berg, R.B. van den, 08-04-1906 Berg, W. van den, 08-08-1902 Berg, W.C.L. van, 26-03-1904 Berg, van den, Berg, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12446 12447 12448 12449

Bergamin, J.A.L, 04-10-1909 Bergman, B, 28-11-1901 Bergmann, E.W.E, 24-08-1899 Berkenbosch, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

12450 12451 12452 12453 12454 12455 12456 12457 12458 12459 12460 12461

Bernhard, G.F, 19-01-1909 Bertrand, A, 20-11-1911 Best, J.C, 05-04-1912 Besten, J. den, 19-09-1907 Betting, V, 09-04-1909 Bettinger, H.C.P, 16-04-1908 Bettinger, M.J.W, 05-01-1911 Beukers, G.A.M, 17-04-1890 Beumer, J.W, 06-01-1912 Beveren, van, Bezooijen, J, 24-12-1885 Bie, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12462 12600

Bigler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Bijleveld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12600 12463 12464 12465 12466 12467

Bijleveld, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Bilt, P.A.J.C. van der, 13-06-1915 Birzwilks, H.J, 20-12-1908 Bisschops, C, 26-05-1884 Blaney Davidson, C, 30-04-1902 Blanken, den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

12468 12469 12470 12471 12473 12472

Bleeker, H.F, 17-03-1910 Blersch, J.K.J.M, 13-07-1914 Block, R.J, 29-11-1902 Bloem, G.L.H, 19-04-1904 Bloemhard, J.H. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Bloemhard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

353

354

Pelita

12474 12475 12476 12419 12477 12478 12479

Bloemhof, Bochardt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Bock, J. de, 05-05-1894 Bockom Maas, P.H.J. van, 28-06-1900 Bodegraven, J. van, 07-03-1904 Boekhorst, te, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Boelen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

12480 12481 12482 12483 12484 12485 12486 12487 12488 12489 12490 12491 12492 12493 12494 12495 12496 12497 12499 12498

Boelens, J.G, 23-12-1897 Boender, J, 28-08-1895 Boer, B, 07-02-1912 Boer, E. de, 25-01-1896 Boer, J.A. de, 15-10-1887 Boer, T. de, 27-05-1903 Boerboom, G.H, 27-01-1910 Boers, J.W, 01-05-1900 Boessen, A.A, 04-03-1905 Bois, A. de, 19-12-1903 Bolk, A.B, 19-02-1900 Bommel, van, Bongaert, J.L.M. van den, 31-10-1901 Bongers, H.J, 26-08-1914 Bons, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Bont, B. de, 11-04-1908 Bont, C.H. de, 04-02-1911 Boogert, J.K. van den, 11-04-1910 Boon, W, 09-08-1898 Boon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

12500 12501 12502 12503 12504 12505 12506 12507 12508 12509 12510 12511 12512 12513 12514 12515

Borch tot Verwolde, baron van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Boreel, Jhr. G, 02-05-1900 Borg, T.W. van der, 03-06-1915 Borgen, A.E, 23-05-1895 Borrendam, F. van, 23-09-1914 Borst-van Raalten, J.M, 25-02-1898 Bos, B.B. ten, 13-08-1908 Bos, G.A.M, 19-08-1897 Bos, J, 20-07-1910 Bos, K.H.G, 30-11-1905 Bos, W.N, 07-01-1906 Bosch, A.J, 27-11-1903 Bosch, F.J.C, 05-06-1913 Bosdijk, J.B.W, 24-05-1912 Bosma, J, 21-07-1907 Bossard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12516

Bosschart, D, 20-08-1900

2.19.219

2.19.219

Pelita

12517 12518 12519 12520 12521 12522 12523 12524 12525 12526 12527 12528 12529 12530 12531 12532 12533 12534 12535 12536 12537

Bosstraten, T. van, 09-10-1899 Bothmer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Boudewijns, C.J, 23-04-1915 Boudier, F.C, 26-08-1894 Bouma, M.M, 16-07-1882 Bouma, W, 16-09-1903 Bouman, C, 20-11-1907 Bouman, F.K, 12-04-1894 Bouw, C.J, 07-10-1909 Bouwer, P, 20-01-1912 Bouwmeester, A.G, 25-11-1910 Bouwmeester, F.H, 22-02-1905 Boxsel, A.J. van, 28-05-1897 Boyd, E, 14-10-1898 Boyd, J, 31-07-1895 Braber, C.J. den, 29-09-1902 Brakkee, P, 19-12-1915 Bralts, F, 03-08-1907 Brand, J.M. van den, 13-12-1895 Brandt, A, 05-12-1898 Brandt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12538 12539 12540 12541 12542 12543 12544 12545 12546 12547 12548 12549 12550 12551 12553 12552

Brave, J.A, 31-03-1903 Breen, F, 28-05-1898 Bremer, G, 05-10-1911 Bremmer, K, 07-06-1905 Brendgen, J.H.J, 16-11-1903 Brenkman, F.L, 19-11-1905 Brenkman, H.L, 27-02-1903 Breton van Groll, A.J.N, 04-08-1897 Breuer, M.F, 25-08-1911 Brillman, D, 09-11-1902 Brink, D. van den, 26-09-1911 Broecks, F.H, 30-11-1889 Broek, A. van den, 26-08-1914 Broek, P. van den, 20-10-1905 Broek, W.F. van den, 25-03-1907 Broek, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12554 12556 12557 12555

Broeke, P. van den, 10-03-1900 Broers, F.H.J.A, 07-08-1911 Broers, G, 25-12-1908 Broers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

12558 12559 12560 12561

Broich, J.F. van, 02-09-1890 Bromelow, G.C.A, 21-03-1890 Bronckhorst, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Brouwer, A.F, 04-11-1904

355

356

Pelita

12562 12563 12564 12565 12566 12567 12568

Brouwer, C.W, 01-05-1897 Brouwer, F.R. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Brouwer, P.H, 21-11-1913 Brouwers, Brückner, A.E, 11-11-1900 Bruggeman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Bruggeman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

12569 12570 12572 12571 12573 12574 12575 12576 12577 12578

Brugman, G.J.W, 25-07-1905 Brugmans, J, 31-05-1904 Bruin Vermeer, P.F. de, 27-10-1897 Bruin, de, Bruinen, D.L, 17-07-1899 Bruininga, E.L, 16-10-1910 Brummelen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Brunner, J.M. de, 22-06-1904 Brus, J.A, 21-04-1913 Brussaard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

12579 12580 12581 12582 12583 12584 12585 12586 12587 12588 12589 12590 12591 12592

Brussel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Brust, H.L, 26-12-1898 Buddingh, W, 11-04-1894 Bulles, C, 31-01-1904 Bunder, J.L.P, 03-06-1914 Bunk, A, 14-11-1902 Bunt, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Buntsma, C, 14-03-1900 Burdinski, Burger, N.T, 24-05-1912 Burgerman, Burghout, Burtner, E.W.F, 25-09-1915 Bury, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12593 12595 12594 12596 12597 12598 12599 12601

Bus, F. du, 17-10-1908 Buschkens, L, 09-05-1895 Buschkens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Busselaar, L.F.M, 10-04-1895 Busselaar, W.J.G, 10-07-1908 Butot, A, 28-02-1911 Bye, L. de la, 22-12-1890 Calis, A.H. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12602 12603

Camonier, M.M, 16-04-1914 Capellen, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

2.19.219

2.19.219

Pelita

12604 12605 12606 12608 12607

Carels, W.P, 09-03-1906 Carli, L.A, 19-10-1900 Carp, H.W, 22-10-1906 Castens, J.R, 01-10-1899 Castens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12609 12611 12612 12610

Cate, A.M. ten, 08-08-1898 Cate, F. ten, 09-12-1898 Cate, F.G. ten, 12-06-1907 Cate, ten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

12613 12614

Cattie, J.R, 16-09-1909 Caubergh, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

12615 12616

Caubergh, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Challik, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

12617 12618

Charlouis, H, 05-03-1908 Charpentier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12619 12620 12621 12622 12623 12624 12625 12626

Chauvigny de Blot, G. de, 23-11-1891 Chauvigny de Blot, L. de, 23-10-1898 Christiaan, E, 05-07-1885 Christoffel, F.O, 12-02-1892 Claase, A.M, 12-11-1900 Claassen, W.C.A, 13-01-1907 Clabbers, W.F.M, 12-07-1907 Clark, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

12627 12628 12629 12630

Clasquin, C.M, 23-09-1908 Clavier, A.G, 31-03-1902 Cleber, J.H.M, 17-07-1888 Clement, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12631 12632 12633 12634

Clercq, E.E. le, 13-10-1898 Clercq, J.J. le, 06-01-1901 Clercq, P.J.R. le, 14-11-1915 Clignett, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

12635 12636 12637 12638 12639 12641 12640 12642

Cobben, A.W, 15-10-1911 Cober, J.H, 21-07-1904 Cobet, P.E.A, 18-04-1902 Coenen, E, 05-09-1914 Coenraad, C.S, 09-07-1895 Coenraad, F.W, 16-05-1899 Coenraad, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Coenraad, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

12643

Coester, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

357

358

Pelita

12644

Coezijn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

12645 12646 12647 12648

Coffa, J.L.E, 17-08-1894 Colenbrander, J.H, 14-02-1901 Colin, A.L.C.H, 08-12-1909 Collard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

12649 12651 12650 12652 12653 12654 12659 12655 12656 12658 12657 12660 12662 12661

Colman, P.A.B, 28-12-1899 Combé, J.F. de la, 22-04-1914 Combé, de la, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Consemulder, A.G, 24-09-1912 Convens, J.B, 09-03-1901 Cooke, R.C.E, 03-08-1897 Coper, W.J, 09-09-1915 Coppen, A.B, 13-05-1908 Coppen, D.D, 16-12-1898 Coppen, L.H, 23-10-1907 Coppen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Corbet, A.E, 10-10-1913 Corneille, P.L.G, 25-02-1894 Corneille, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

12663 12664 12665 12666 12667 12668 12669 12670

Cornelissen, H, 02-08-1904 Cornelisz, A, 03-09-1891 Cornelisz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Cornelius, W, 03-01-1894 Cornfield, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Coronel, S, 23-05-1888 Corputty, O, 10-10-1907 Court, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

12671 12672

Cox, M.A.H, 09-03-1899 Crain, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12673 12674

Cramer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Cramer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12675 12676 12677 12678

Cramm, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Cranen, K, 25-06-1915 Crans, G.J, 01-06-1902 Cress, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

12679 12680

Cristoffels, J.H, 12-08-1896 Croes, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

12681

Croes,

2.19.219

2.19.219

Pelita

12682 12683 12684 12685 12686 12687 12688

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Croix, R.N. de la, 11-11-1903 Croqué, J.C.B, 15-03-1897 Daas, J.L. den, 29-09-1904 Dabroek, J.C, 29-10-1900 Daenen, H.W, 10-04-1906 Daerden, H, 04-12-1899 Dalen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

12690 12689

Dam, J.A. van, 03-01-1912 Dam, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12691 12692 12693 12694 12695 12696 12697 12698 12699 12711 12700 12702 12701 12703 12704 12705

Damboer, M, 24-11-1900 Damen, A.J, 25-05-1900 Damme, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Daniël, A, 05-08-1897 David, A.B.C, 09-06-1899 Deelen, F.A.M, 10-06-1897 Deen, N.E, 08-04-1907 Deetman, G.K.E, 03-11-1898 Degener, Deijs, H.A, 24-08-1913 Dekker, E.L.H, 07-06-1912 Dekker, P.A.E. den, 05-05-1908 Dekker, Delenclos, T, 21-04-1894 Demetrius, W. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Denkelaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

12706 12707 12708 12709 12710 12712 12713 12714 12715 12716 12717 12777 12778 12779 12780 12781 12782 12783

Derks, B, 04-01-1901 Derks, P.T, 15-11-1910 Deuning, C.L, 09-01-1905 Deuning, W.N, 02-02-1906 Deurloo, Dezentjé, J.E.A, 30-01-1898 Dias, F.A, 15-10-1913 Dibbets, J.G.J, 13-07-1909 Dielemans, P, 22-12-1909 Diephuis, G.A, 20-06-1912 Dieters, L, 09-09-1903 Dijk, G. van, 17-01-1902 Dijk, H. van, 09-08-1913 Dijk, J.H.W, 28-02-1898 Dijk, L.J.A. van, 22-11-1910 Dijk, M, 27-05-1910 Dijkhuizen, H.K. van, 04-10-1906 Dijkmans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12784

Dijkstra, W.L, 15-02-1907

359

360

Pelita

12718 12719 12720

Dikker, S.J, 29-05-1899 Diks, B.J, 23-04-1914 Diks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

12721 12722 12723 12724 12725 12726

Dingeman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Dinsbach, E.N, 01-09-1904 Dissel, A.H. van, 26-02-1906 Dixon, J.J.A, 27-01-1915 Doedel, N.G, 12-12-1905 Doesburgh, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

12727 12728 12729 12730 12731 12732 12733 12734

Doeve, D, 12-12-1906 Doeve, G.E, 26-01-1910 Dol, P.M, 17-12-1909 Dol, W.G, 03-03-1901 Dom, A.N, 04-07-1886 Dom, A.N, 27-08-1910 Dongen, W.A. van, 08-03-1898 Donk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

12735 12736 12737 12738

Donk, Donkel, R, 28-03-1913 Donkers, F.C, 07-03-1915 Donkers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12739 12740 12741 12743 12742 12744 12745 12746

Donkersloot, J.W, 22-06-1894 Donkersloot, S.J.P, 21-01-1901 Doorenbos, J, 10-01-1906 Doornbos, A, 16-06-1912 Doppert, J.L, 10-04-1890 Dorré, H.A, 03-01-1900 Dorst, L.J. van, 04-03-1914 Douw van der Krap, J.D. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12747 12748 12749 12750 12751 12752 12753 12754 12755 12757 12756 12758

Dowit, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Doyer, R.H.H.T, 20-12-1899 Drège, K.T, 07-09-1899 Drenth, J, 10-09-1908 Driesen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Driesmans, L.J.M.L.F, 24-08-1904 Driessen, B.E.B, 02-09-1895 Driessen, C.R, 15-03-1892 Driessen, G. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Driessen, O.G, 01-02-1896 Driessen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Drift, J. van der, 10-06-1891

2.19.219

2.19.219

Pelita

12760 12759 12761 12762 12763

Drinkhuyzen, E.A, 13-02-1900 Drinkhuyzen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Dröge, J.L, 12-04-1903 Drongelen, E. van, 17-08-1895 Droste, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12764 12765 12766 12767 12768 12769 12771 12770

Duim, J. van der, 10-09-1906 Dümpel, H.G, 29-12-1902 Dungen Bille, I.W. van den, 24-02-1904 Dungen Bille, L. van den, 24-09-1908 Dunlop, C.E.J.H, 16-05-1902 Dunnewind, J, 10-06-1904 Dupont, O.J.G, 27-06-1894 Dupont, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

12772 12773 12774 12775 12776 12785 12786 12787

Dupuy, A.J, 09-05-1912 Dura, H.F. van, 04-06-1904 Durand, A.L.D, 21-02-1893 Duys, W.A.A, 14-12-1913 Duyx, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Ebeling, M, 02-09-1911 Eckenhausen, F.W, 17-05-1895 Edauw, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

12788 12789

Edeling, G.J, 09-10-1899 Edinger, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

12791 12790 12792 12793 12794 12795 12796 12797

Edwards van Muyen, T.L, 20-09-1901 Edwards, E, 13-03-1900 Ee, B. van, 26-10-1894 Eekhout, C.H, 06-11-1886 Eenschooten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Egeter, F.B, 30-11-1910 Egmond, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Ehbrecht, H. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12798 12832 12833 12834 12799 12800 12801 12802 12803 12804 12805

Eick, W.E. van, 03-05-1899 Eijckman, K.H, 08-08-1898 Eijsbroek, P.L, 22-05-1902 Eijsden, W. van, 29-01-1896 Eikenhorst, A, 10-09-1908 Eilbracht, A, 26-11-1914 Eisenring, E.G, 15-10-1898 Ekels, Eldik, H. van, 14-08-1915 Elisabeth, A.B, 02-12-1898 Elliott,

361

362

Pelita

12806 12807 12808 12809 12810 12811 12812 12813 12814 12815 12816 12817 12818 12819 12820

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Ellis, R, 02-08-1904 Elven, E. van, 21-12-1896 Elzinga, A, 18-06-1894 Emandt, L.H, 02-02-1897 Emmerich, V.H, 30-05-1899 Emor, O.H, 19-02-1906 Emster, F.J, 20-01-1913 Ende, A. van den, 23-11-1895 Engelbert van Bevervoorde, M.G, 16-02-1906 Engelbert van Bevervoorde, W.F.J, 25-08-1892 Engelken, D.P, 07-07-1899 Engels, A.E, 21-03-1913 Enserink, G.A, 09-06-1899 Enting, W.H. den, 17-03-1902 Eppenga, H.J. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12821 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12829 12830 12831 12835 12836 12837

Erentreich, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Erkelens, F.A, 02-09-1914 Erkelens, P.J, 01-08-1890 Ernst, A.G, 10-03-1905 Esch, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Eschweiler, H.C, 23-04-1911 Esters, J, 05-01-1913 Etang, A. de l', 12-06-1903 Etang, A. de l', 19-09-1896 Everdingen, L.P. van, 10-11-1892 Evers, W.A.F, 18-09-1905 Eyzendooren, J.F, 07-07-1904 Faesen Kloet, J, 04-01-1896 Falkenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12838 12839

Faulhaber, J, 21-08-1911 Feenstra, G. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12840 12841 12842 12843

Felix, J.A, 28-07-1901 Felix, J.R, 01-11-1902 Fellinger, Z.L, 30-12-1914 Ferdinandus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

12844 12845 12846 12888

Ferouge, Ferwerda, A, 15-03-1905 Fick, F.W, 27-02-1914 Fijnvandraat, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12847 12848

Fisser, H.C, 14-09-1896 Fitz Verploegh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

12849

Flohr, D.E, 16-03-1913

2.19.219

2.19.219

Pelita

12851 12853 12850

Flohr, H.R, 11-01-1912 Flohr, J, 12-06-1914 Flohr, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12852 12854

Flohr, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Flohr, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12857 12855

Florentinus, J.E.U, 06-10-1914 Florentinus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

12856 12858 12859 12860 12861 12862

Florentinus, Floris, N, 01-02-1905 Foks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Forterie, A, 22-09-1904 Franciscus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Franciscus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

12863 12864

Francke, J, 07-11-1897 Francke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

12867 12869 12865 12866

Franken, H.M, 03-05-1914 Franken, M.J, 31-08-1910 Franken, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Franken, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

12868 12870 12871 12872 12873 12874 12875 12876

Franken, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Franquemont, L.G.J.D. van, 25-12-1898 Frantzmann, L, 22-04-1901 Franz, J.V.W, 19-02-1910 Franzen, A, 20-08-1899 Frederiksz, C.N, 28-07-1910 Fredriksz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Fredriksz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12877 12878 12879 12880

Fredrikz, T.A.E, 13-02-1911 Fremouw, J.J, 17-10-1914 Freund, K.H.R, 03-06-1909 Friebel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12881 12882 12883 12884 12885 12886 12887

Frieling, R.A, 30-03-1908 Frieser, F.F, 07-08-1904 Frohn, N.C.B.M, 13-03-1897 Frölich, H, 31-08-1900 Fruneaux, H, 25-10-1908 Funcke, H, 27-04-1912 Furstner, T, 31-12-1915

363

364

Pelita

12889 12890 12892 12891 12893

Gaag, D. van der, 19-12-1913 Gabain, W. von, 15-01-1912 Gabeler, C.J, 28-08-1909 Gabeler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Gabeler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

12894 12895 12896 12897

Gabriël, J.C, 02-05-1897 Gabriëls, R.H.T, 01-09-1910 Galen, G.A. van, 08-10-1901 Galen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

12898 12899 12900 12901

Galistan, P.A, 14-07-1910 Gamelkoorn, T.A, 10-07-1907 Garling, J.A.H. van, 20-01-1902 Gassman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12902 12903 12904 12905

Gatsonides, M.Y, 26-09-1898 Gayet, F.L, 18-11-1909 Gayet, L.C, 17-02-1898 Gebhardt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

12906 12907 12908 12909 12910 12911 12912 12913 12914 12915 12916 12917

Geelen, J, 18-12-1911 Geelhoed, F.A, 03-01-1914 Geelhoed, T.R, 07-12-1907 Geenen, T, 23-10-1904 Geertse, J. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Geisler, A.G.E, 13-01-1913 Gelder, A.P. van, 26-05-1890 Gelly, E.F, 15-02-1899 Gent, A.C.W. van, 23-03-1915 Gerard, J.L, 13-11-1898 Gerardu, J.H.T. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Gerrisheim, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

12918 12919

Gerrits, C.J.F, 03-07-1908 Gerrits, M. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

12920 12921 12922 12923

Gerritsen, J, 09-04-1912 Gersen, C.G.J, 08-04-1895 Gersen, G.J, 23-03-1890 Gerungan, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

12924 12925 12926 12927 12928 12929

Gerven, T.C.A. van, 20-01-1901 Gestel, L.W. van, 09-08-1898 Geurin, A, 01-10-1900 Geurts, T.J, 01-02-1914 Geus, C.J.H. de, 30-04-1894 Gevers, Jhr. T.J.F, 21-01-1896

2.19.219

2.19.219

Pelita

12930 12931 12932 12981 12982 12933 12934 12935 12936 12937 12938 12939 12940 12941 12942 12943 12944 12945 12946

Geway, F, 04-10-1901 Gielkens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Giezenberg, L.A.J, 13-01-1898 Gijsbertse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Gijzel, J.M, 28-11-1901 Girard, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Gironce, M, 09-08-1907 Glas, C, 18-09-1897 Goede, D.W.M. de, 16-10-1907 Goedhart, W, 12-01-1911 Goedkoop, J.H, 20-04-1904 Goldman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Gomis, A.R, 13-04-1903 Gommers, J.H.A, 14-07-1909 Goosen, A.A, 08-04-1908 Goosen, K.A, 01-08-1913 Goossens, J, 03-10-1900 Goossens, J.A.L, 25-11-1894 Görs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

12947 12948 12949 12950 12951 12953

Gorter, H.A, 14-03-1906 Gortmans, J.W.J, 03-10-1912 Goudsmit, G.A, 25-12-1908 Gout, E.R, 12-11-1895 Gout, M.L, 21-05-1896 Graaf van den Bergh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

12954 12955 12956 12952 12960 12958 12959 12957

Graaf, F.L. de, 23-12-1903 Graaf, J. de, 19-01-1911 Graaf, K. de, 18-12-1911 Graaf, T.L.D, 24-01-1910 Graaff Guilloud, V.M.B. de, 18-05-1890 Graaff, P.A. de, 15-12-1897 Graaff, W.M. de, 30-11-1905 Graaff, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

12961 12962

Graafmans, J.J, 17-02-1914 Graaman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

12963 12964 12965 12966 12967 12968 12970 12971

Graef, H.A. de, 24-08-1914 Greving, L, 26-05-1904 Groen, A, 21-01-1896 Groendijk, J, 29-03-1905 Groenevelt, P.H, 28-07-1907 Groos, D, 02-12-1909 Groot, A.F. de, 16-03-1909 Groot, F.W. de.

365

366

Pelita

12969 12973 12972 12974 12975 12976 12977 12978 12979 12980 12983 12984 12985 12986 12987 12988 12989 12990 12991 12992 12993

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Groot, W. de, 31-08-1915 Groot, W. de, 02-07-1913 Groot, de, Grootenhaar, A, 11-03-1909 Gruiter, B.J. de, 16-06-1915 Gruyter, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Gudema, L.C.J, 23-09-1911 Guerry, J.C, 04-07-1907 Guit, J.J.L, 04-05-1892 Günthardt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Haan, J.H. de, 12-02-1905 Haan, M.H. den, 21-12-1906 Haar, G.E. ter, 14-09-1905 Haarlem, C.J. van, 07-12-1912 Haars, G.M, 23-09-1913 Haas, J. de, 18-10-1915 Haas, J.H. de, 23-10-1892 Haas, J.L. de, 26-05-1906 Haas, J.N. de, 14-10-1902 Haasen, T.H. van, 11-08-1911 Haastert, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

12994 12994

Haastert, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Haastert, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

12995 12996 12997 12998 12999 13000 13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008

Habets, M.H.J, 13-12-1914 Hagemeijer, P, 30-09-1904 Halewijn, A.A. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Halewijn, J.B, 11-07-1903 Hall, A.W. van, 19-05-1903 Halving, L.J. van, 21-08-1896 Ham, J, 05-07-1908 Hamann, T.V, 19-06-1902 Hamar de la Brethonière, J, 17-03-1905 Hamwijk, P, 18-11-1890 Hanssen, J.J, 09-10-1905 Happel, M.J, 15-02-1894 Haren, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Harms, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13010 13009 13011 13012

Hart de Ruyter, H.J, 04-08-1894 Hart, H. ter, 26-08-1896 Hartsteen, C.F, 25-09-1913 Hartsteen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

2.19.219

2.19.219

Pelita

13013

Harwig, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13014 13015 13016 13017 13018 13019 13020 13060 13059 13021

Hausel, J, 09-03-1890 Hauwert, L, 19-02-1913 Havenstroom, J, 14-08-1891 Haze Winkelman, F.J. de, 12-10-1896 Heemskerken, T.R. van, 04-08-1903 Heer, P. de, 26-05-1912 Hehl, A.M.V, 26-05-1907 Heijnen, R.H, 07-12-1914 Heijnen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Hein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13022 13023 13024 13026 13025 13027 13028 13029 13030 13031 13032 13033 13034 13035

Heinis, C, 04-08-1895 Hek, F.E. van, 23-11-1903 Hek, R.A. van, 25-04-1903 Hekker, W.A, 05-09-1895 Hekker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Heldernisse, H, 09-03-1898 Hellwig, J.C, 15-08-1897 Hemerik, K, 14-11-1890 Hemert, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Hemmer, O.H, 29-12-1887 Hempel, F.W.G, 18-11-1900 Henanussa, J, 18-02-1902 Hendriks, J, 10-04-1906 Hengel, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13036 13037 13038 13039 13040 13041 13042 13043 13044 13045 13046 13047

Hengst, G.T.C, 30-09-1905 Hennequin, J, 17-10-1915 Henssen, H.F.J, 26-07-1915 Hent, W, 05-06-1895 Herbergs, Herbig, A.E.E, 10-09-1908 Hermans, J, 04-11-1899 Hermes, E.C, 01-06-1906 Hertel, F.A.L, 14-06-1907 Hertog, G. den, 18-11-1906 Herwaarde, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Hess, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13048 13049 13050 13051 13052 13053

Hess, Hesse, J.T. de, 08-01-1897 Hesseling, A.P, 06-06-1901 Hesselink, J.A.C, 19-06-1907 Hessmer, A, 03-10-1889 Hettinga,

367

368

Pelita

13054

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Heuvel, H.H.J. van den. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13055 13056

Heuvel, T.C. van den, 12-05-1900 Heuvelman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

13057 13058 13061 13062 13063 13131

Heybroek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Heyden, H.J. van der, 22-07-1909 Heynen, C.H, 14-02-1894 Heynneman, E.L.T, 27-05-1895 Hieronimus, I.H. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hijde, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13064 13065 13066 13067 13068 13069 13070 13071 13072 13073 13074 13075 13076 13077 13078 13079

Hillen, G.H, 09-09-1913 Hindriks, H, 19-05-1896 Hingert, J.R, 16-11-1906 Hoebink, T.J.E, 28-02-1912 Hoedt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Hoef, van der, Hoefen Wijsard, J.L. van, 23-06-1913 Hoeka, A.B, 21-07-1902 Hoeke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Hoekwater, A, 21-03-1903 Hoes, L.J, 06-09-1893 Hoeven, F.P. van der, 03-10-1900 Hoeven, J.J. van der, 04-04-1901 Hoeven, M. van der, 24-08-1910 Hoff, W.J. van der, 27-02-1898 Hoffman, F.L. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13080 13081 13082 13083 13084 13085 13086 13087 13088 13089 13090 13091 13092 13093

Hofmann, Hofmeyer, Hogenbijl, H.E. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hogendorn, F.W, 31-07-1903 Hogendorp, C.G.O, 21-05-1894 Hol, J.H.W, 15-05-1910 Hollander, J.G, 15-10-1896 Hollenberg, I, 02-03-1895 Hollering, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Holm, L.E, 21-04-1910 Holman, P, 15-08-1910 Holstein, P.S.L, 21-08-1898 Holwerda, Homeyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13094

Hondelink, H.J, 28-11-1902

2.19.219

2.19.219

Pelita

13095 13096 13097

Hondt, F. d', 11-03-1908 Honer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Hones, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13098 13100 13101 13099

Hoogendoorn, K, 16-11-1914 Hoogvelt, C.J, 05-06-1910 Hoogvelt, H.T.A.A, 11-04-1913 Hoogvelt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

13102 13103 13104 13105 13106 13107 13109 13108

Hoorn, Hooymayers, J.A, 19-02-1888 Hopp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Horst, J. van der, 06-01-1901 Horst, M.E. van der, 03-02-1904 Horst, P.J. van der, 21-08-1893 Horstman, R, 23-04-1908 Horstman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13110 13111 13112 13113 13114 13116 13115 13117 13118 13119

Hout, van den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Houten, F.J.E. van, 27-01-1895 Hövell tot Westerflier, R.O.J.M. baron van, 02-05-1903 Hovens, B.J.J, 21-01-1897 Hoyer, A, 28-11-1896 Hoyer, P.W, 07-11-1896 Hoyer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Hubbers, W.T, 03-05-1911 Hubeek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Hübner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13120 13121 13122 13123

Huizenga, K, 08-06-1908 Huizer, C, 28-10-1901 Huizing, C. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Hulshoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

13124 13125 13126 13127

Hulst, W.F.J. d', 26-11-1903 Hulsthoff, J.W.B, 15-05-1900 Hulsthoff, V.E.F, 01-10-1915 Hupe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13128 13129 13130 13132

Hutuely, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Huvers, P.C, 11-05-1908 Huyvaert, D, 28-10-1895 Idsinga, F. van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13133

Isaaks,

369

370

Pelita

13134 13135 13136 13137 13138

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Isac, H, 04-02-1900 Iskes, H.J.F, 01-12-1892 Jackson, A, 30-09-1898 Jackson, A.C, 20-10-1902 Jackson, E. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13139 13140 13141 13142 13143 13144

Jackson, J, 05-05-1896 Jackson, J.T.F, 19-03-1915 Jacobs, A, 17-03-1910 Jacobs, L, 25-02-1909 Jacquet, D.L, 19-12-1914 Jacquet, K.L. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13145 13146

Jager, A.E, 14-04-1902 Jager, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13147 13148 13149 13150 13152 13153 13154 13157

Jalhay, S.M, 29-09-1892 Jansen, C.J, 01-09-1906 Jansen, C.K.A, 17-02-1913 Jansen, C.P, 12-07-1897 Jansen, H.J.J, 11-02-1905 Jansen, J.E, 07-08-1912 Jansen, J.H.J, 21-06-1892 Jansen, N. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13158 13160 13161 13151

Jansen, P, 27-07-1907 Jansen, W, 16-10-1915 Jansen, W, 27-11-1896 Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13155 13156

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13159 13162 13163 13164 13165 13168 13166 13167

Jansen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Jansse, J.H, 24-05-1901 Janssen, A.L.A, 20-05-1897 Janssen, G.J.H.J, 21-05-1911 Janssen, H.W, 26-11-1907 Janssen, J.J.M, 16-10-1910 Janssen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Janssen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13169 13170

Janssen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Janssen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13171 13172

Janssens, R.F.A, 10-02-1906 Jaroschka Pohl, U.V.S. von, 01-04-1896

2.19.219

2.19.219

Pelita

13173 13174 13175 13176 13177 13178 13179

Jasper, M.C.A.J.C, 23-11-1896 Jilesen, A.H, 18-12-1904 Johannes, W.J, 03-09-1911 Johanzoon, E.J, 09-09-1896 Jong, F.H.H.M. de, 16-12-1899 Jong, K.R. de, 16-06-1904 Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13180 13181 13182 13183 13184 13185 13186 13187

Jong, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Jonge, E. de, 11-06-1893 Jonge, H. de, 01-09-1896 Jongen, J.H, 28-07-1897 Jongenburger, R.G.T, 20-09-1905 Jongeneelen, E, 07-01-1911 Jongh, G.C. de, 08-03-1898 Jonker, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13188 13189 13190 13191 13192 13193 13194 13195

Jonkman, G.A, 26-03-1909 Jordan, F, 21-05-1904 Jörns, A.L, 09-02-1896 Juch, E.R, 01-08-1905 Jung, J.P.U, 12-11-1913 Jüngst, A.O, 11-03-1909 Kahle, R, 20-01-1903 Kaihatu, P.A. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13196 13197 13198 13199

Kainama, D, 13-03-1902 Kaitjily, S, 07-01-1906 Kakerissa, J, 12-07-1906 Kalthoven, A.E.F.J. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13200 13201 13202 13203 13204 13205 13206 13207

Kamler, P, 06-12-1898 Kammen, D.P. van, 24-07-1910 Kampen, H.J.A. van, 21-06-1914 Kamstra, P, 23-12-1908 Kandou, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Kaptijn, C.A, 13-08-1909 Kardol, J, 21-02-1915 Kasteren, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2027

13208 13209 13210 13211 13212 13213 13214

Katgerman, J.W, 27-01-1910 Katwijk, M. van, 22-06-1904 Keasberry, G.H. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Keasberry, P.H, 31-03-1908 Keiser, G, 20-06-1900 Keller, N.H.J, 26-09-1902 Keller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

371

372

Pelita

13215

Kempen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

13216 13217 13218 13219 13220 13221 13222 13224 13223 13225 13226 13227 13228 13229 13230 13231 13232 13233 13234 13235 13236 13237 13238 13239 13240 13241 13242 13243 13244 13245 13246 13247 13248 13249 13250 13251 13252 13253 13254 13255

Kepel, A.F, 04-01-1890 Kerkhof, J, 15-11-1904 Kerkhoven, van, Kerseboom, A.G, 30-08-1911 Kessels, C.J.E, 23-12-1911 Kessels, G.F, 25-11-1905 Kessels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Kessing, V.A, 09-01-1910 Kessing, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Ketwich, K. van, 10-01-1914 Keulemans, M.P, 26-10-1908 Keuren, D, 15-01-1913 Keyser, L.M, 16-10-1909 Keyzer, D.E. de, 15-10-1911 Kiemeney, J, 23-04-1899 Kingma, J.J.K, 13-10-1900 Kingma, P, 19-07-1907 Kirchof, W, 20-09-1893 Kiriwenno, J, 29-10-1888 Klaar, T.H, 22-10-1908 Klaarmond, E.H, 04-09-1906 Klaarwater, Klaarwater, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Klaasse, D, 16-08-1882 Klaassen, A.W.C, 01-01-1904 Klaassen, F.A.A, 02-09-1911 Klaassen, K.O, 12-10-1900 Klaassens, W.T, 21-08-1898 Kläring, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Klaver, N.L, 05-05-1905 Klees, J, 25-10-1895 Klein, J.H, 26-06-1908 Klein, J.R, 15-01-1903 Klerks, C.A, 04-10-1893 Klerks, H.L, 22-11-1897 Klerks, J.F.H, 23-06-1901 Klink, M, 28-10-1903 Klokkers, P.J, 18-09-1901 Kloor, S.J.J. van der, 31-05-1915 Klop, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13256 13257 13258

Klopman Baerselman, S.E, 03-08-1909 Klosser, G.O.J, 20-11-1912 Kluin, G, 10-06-1900

2.19.219

2.19.219

Pelita

13259

Klützow, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

13260 13261 13262 13263 13264 13265 13266 13267 13268 13269 13270 13271 13272 13274 13273 13275 13276 13278 13279 13280 13277 13281

Knape, P, 21-02-1904 Kneefel, H.H.J, 05-05-1903 Knevel, F.J.F, 22-04-1908 Knopper, P, 26-11-1902 Knottenbelt, mr. dr. A, 27-02-1906 Knuppel, C.M, 07-04-1911 Koan, S, 03-08-1910 Kock, H. de, 13-09-1900 Kodde, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Koelewijn, Z, 31-05-1899 Koenderink, A.J, 29-01-1903 Koenders, A.J, 06-03-1902 Koenders, M, 04-09-1899 Koenen, P.R.F, 08-05-1909 Koenen, Kok, T, 17-02-1907 Kolle, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Koning, G, 23-04-1891 Koning, H, 13-02-1907 Koning, H.D, 19-01-1907 Koning, de, Koning, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13282 13283 13284 13285 13286 13287 13288 13289 13290 13291 13292 13293 13294 13295 13296 13297 13298 13299 13300 13301 13302

Kooiman, J.G, 27-05-1908 Kool, H.J, 06-04-1905 Koopman, S. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Koopman, W.J, 16-06-1912 Kooy, R.H. van, 25-03-1902 Koppelle, J.P, 20-03-1914 Koppenhagen, J.G. van, 28-11-1910 Koppenhagen, T. A. van, 25-04-1907 Kops, A.A, 01-03-1902 Kops, P.A, 15-04-1915 Korenromp, H. J, 07-07-1898 Körnmann, Kors, P.C, 10-01-1915 Korstjens, F.J, 24-02-1907 Korte, W, 28-10-1899 Kortman, E.F.J, 21-02-1913 Korver, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2049

Koster, A.D.B, 07-03-1909 Koster, J. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Kotting, Kousbroek, T.J, 01-10-1907

373

374

Pelita

13303

Kraak, A.E. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13304 13305

Kraayeveld, J, 16-02-1902 Kragt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13306 13307 13308 13309 13310 13311 13312 13313 13314 13315 13316 13324

Krahmer, J.J, 23-06-1903 Kramer, F, 26-10-1901 Kramer, F.L, 17-05-1913 Kreecke, R.H, 11-09-1905 Kreeuseler, A.F.W, 11-04-1897 Kreuger, J.A, 14-10-1910 Kribben, F.W.E, 04-12-1901 Kriegenbergh, F. von, 13-12-1897 Kriegenbergh, J. von, 12-02-1902 Kriegenbergh, R. von, 09-12-1912 Krieken, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Krijgsman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13325 13326

Krijthe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Krijthe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13317 13318 13319 13323 13320 13321 13322 13327 13328 13329 13330 13337

Krimpen, W.A.J. van, 20-06-1910 Kröger, F.W, 17-05-1901 Krom, F.J. de, 23-09-1915 Kruijswijk, D.W, 12-07-1898 Kruiningen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Krul, E.F, 10-08-1902 Kruyff-van den Berge, P.C. de, 22-07-1888 Kudding, W.H, 18-07-1901 Kuen, R.K, 19-01-1906 Kühnen, H.O, 29-08-1907 Kuhuwael, K.L.F, 15-08-1901 Kuijlaars, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13331 13332 13333 13334

Kuiper, E.T, 06-05-1907 Kuiper, W, 28-07-1905 Kulenkamplemmers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Kunst Graichen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

13335 13336 13338 13339 13340 13341 13342 13343

Kunstt, Kuyk, W.A. van, 19-01-1908 Kuyp, P.M, 02-08-1899 Kwaak-Blanus, H, 12-09-1892 Kwisthout, B.H.J, 14-08-1910 Laak, J.A.A. de, 16-11-1897 Laar, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Laet, J.C.F. de, 05-09-1908

2.19.219

2.19.219

Pelita

13344 13345 13346

Lambert, J.J.A, 08-10-1891 Lammerée, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Lammerée, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13347 13348 13349 13350 13351 13352

Lammers, C.A.J, 09-04-1906 Lammerts van Bueren, C.A, 17-11-1915 Lamping, A.F, 22-03-1912 Lamsfus, J.C.A, 31-01-1905 Land, op 't, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Landegent, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13353 13354 13355 13356 13357 13358 13359 13360

Landkoer, A.L. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Landman, A, 23-08-1910 Landman, E, 10-04-1909 Lange, G.J.L. de, 26-01-1912 Langenberg, G, 10-02-1906 Langoor, M.J, 28-12-1904 Lankhorst, D, 05-05-1906 Lannee de Bretancourt, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13362 13361

Lapré, R, 07-07-1913 Lapré, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13363 13364

Latupeirissa, F, 02-12-1899 Laurens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13365 13366 13367 13368 13369 13370 13371 13372 13373 13374 13375 13376 13377 13378 13379 13380

Laurijssen, F.A, 18-11-1914 Lavalette, Lavalette, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Lawa, C, 25-09-1905 Leben, W, 13-05-1893 Ledeboer, W, 21-09-1894 Lee, I.H. van der, 15-07-1908 Leemans, N, 07-12-1899 Leemker, H.J, 13-08-1910 Leemkuil, M.A, 06-06-1904 Leeuw, P, 10-06-1904 Leeuwen, L.G.P. van, 23-12-1900 Lefèbre, M.A, 13-08-1908 Legran, E.M.A, 11-10-1895 Lemette, H.A, 02-01-1903 Lemmens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13381 13382 13383 13384

Lenaers, J, 14-02-1907 Lendway, N.J, 27-06-1895 Leng, P. de, 18-06-1912 Lenoir, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

375

376

Pelita

13385 13386 13388 13387 13389

Lenting, G, 07-01-1915 Lépinat, A.G, 19-04-1911 Lesquillier, J.C, 17-04-1914 Lesquillier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Lewis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13390 13391 13392 13393

Leyssius, E.F.G, 20-05-1898 Lezer, S, 31-07-1901 Lichtleitner, F, 17-11-1910 Licumahua, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13394 13436 13395 13396 13397 13398 13399 13400 13401 13403 13402 13404 13405 13406

Lier, J.H. van, 30-09-1901 Lijtsman Pierubaum, Lima, D. da, 09-04-1905 Limbeek, J.C.L. van, 23-07-1910 Linde, G.A. van der, 05-03-1903 Linden, W. ter, 19-09-1900 Lindenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Lindhorst, F.C, 03-11-1903 Ling, van, Lingen, V. van, 15-06-1893 Lingen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Lizer, F.J. de, 24-11-1894 Lizer, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Lobots, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13407 13408

Lobry, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Lodarmasa, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13409 13410

Loermans, P, 20-12-1907 Lont, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13411 13412 13413 13414

Loo, A. van der, 09-12-1912 Loomans, A.F.M, 04-02-1895 Loon, E.A. van, 25-02-1907 Loos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13415 13416

Loth, O.C, 29-11-1897 Lots, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13417 13418

Louisa, P.P.A.H, 29-08-1896 Loupias, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13419 13421 13422

Loveren, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Lübeck, C.G, 30-07-1897 Lübeck, F, 13-12-1909

2.19.219

2.19.219

Pelita

13423 13420 13424 13425 13426 13427 13428

Lübeck, F.F, 25-04-1912 Lübeck, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Luber, W, 24-12-1894 Lucardie, A, 26-12-1909 Lucardie, B.B, 15-12-1915 Lucardie, R, 09-01-1915 Luff, H.J. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13429 13430 13431 13432

Lugten, A.F.C, 04-12-1912 Luiken, T, 04-06-1907 Lumaije Schuld, J.F.L, 02-09-1897 Luurs, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

13433 13434

Lux, C.J.P, 24-03-1898 Luyt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13435 13437 13438 13439 13440 13441 13442 13443

Luytpot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Maaker, P. de, 03-05-1903 Maas, C.G.J, 01-02-1915 Maas, J.A, 29-11-1910 Maas, J.C, 28-07-1905 Maassen, W.G.H, 30-01-1905 Macaré, V, 04-07-1900 Macgillavry, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13444 13445

Maessen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Mahler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13446 13447 13448 13450 13449 13451

Maingay, G, 11-08-1911 Malcorps, N.J.O, 21-10-1906 Mallien, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Man, F.F.F. de, 16-08-1907 Man, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Mandersloot, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13452 13453 13454 13455 13457 13458 13456 13459

Mannak, Mannot, G.H.W, 23-09-1902 Mantouw, C.B.J, 21-10-1886 Maphar, A.H.A, 14-04-1909 Marcks, J.J, 11-07-1902 Marcks, J.R, 13-02-1908 Marcks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Marcks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13460

Marcus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

377

378

Pelita

13461 13462 13463 13464 13465 13466 13467

Mariën, H, 12-11-1895 Mariën, H.W, 24-02-1911 Mariën, M.M, 19-04-1908 Marsman, M.E, 27-11-1900 Marten, B.A.E, 17-10-1901 Martens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Martherus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

13468 13469 13470 13471 13472 13473 13474 13475 13476 13477 13478 13479 13480 13493 13495 13497 13499 13496

Martherus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Martinus, Matheron, Matoke, M, 09-05-1909 Mattheus, F.H, 23-12-1907 Matulessy, H, 27-10-1912 Matwaer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Mauwer, J.H, 09-12-1911 Meelhuysen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Meerkamp van Embden, J, 23-04-1897 Meerzorg, R.L.C, 05-03-1899 Mehlbaum, E, 04-05-1914 Mehlbaum, F.G.F, 02-10-1906 Meij, E.M. de, 06-10-1899 Meijer, A.R.P, 29-03-1910 Meijer, E.N.C, 24-10-1912 Meijer, L.R, 02-04-1915 Meijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13498 13500

Meijer, Meijers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

13501 13481

Meijjes, J. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Meliëzer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

13482 13483 13484 13485

Meng, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Menick, G.J, 15-11-1902 Menke, H, 22-09-1911 Menke, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

13486 13487 13488 13489

Mente, F.L, 06-09-1894 Menxel, E.L. van, 14-06-1915 Mertens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Mesman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13490 13491

Mets, Metsers, T.F.J, 02-09-1887

2.19.219

2.19.219

Pelita

13492 13494 13502

Meurs, A, 04-12-1904 Mey, de, Middelkoop, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13503 13504 13505 13506 13507 13508 13509 13510 13511 13512 13513 13514 13515 13516 13517 13518

Middendorp, A.F, 04-08-1903 Middleton, H.F, 08-10-1903 Mierop, F.A, 14-01-1907 Mik, W.J. de, 15-09-1899 Mikola von Fürstenrecht, J.W.A, 27-03-1906 Minnen, A.K. van, 30-03-1915 Minnen, B.J. van, 04-12-1887 Mispelblom Beyer, J.D, 17-11-1911 Missoorten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Mol, H, 30-12-1915 Moll, J.A, 01-10-1907 Mooi, M, 09-05-1901 Morel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Morsink, J.M, 18-07-1913 Mos, H.P, 19-06-1915 Mosselman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

13519 13520 13521 13522 13524 13526 13527 13528 13529 13530 13523 13525

Most, C.J. van der, 03-07-1903 Motta, A.E, 10-03-1898 Mout, H.A, 10-03-1906 Mouthaan, O.D, 28-12-1895 Muller, C.A, 19-05-1915 Muller, H.A, 13-07-1912 Muller, H.J, 16-12-1888 Muller, J.A, 31-01-1913 Muller, J.C.C, 03-06-1896 Muller, P.C, 28-11-1908 Muller, Müller, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13531 13532 13533 13534 13535 13536

Munnikhoven, W, 03-07-1896 Munsel, L.C.L, 22-05-1899 Munster, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Munters, O.J.A, 15-11-1912 Muskiet, H.F, 25-04-1896 Mutter, D. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13537 13538 13539 13540

Mutter, H.L, 06-05-1902 Mutzer, A. de, 06-11-1901 Nagel, G.A, 09-06-1896 Nanuru, D. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13541

Naumann, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

379

380

Pelita

13542 13543 13544 13545 13546 13547 13548 13549 13550 13551 13552 13553 13560 13561 13562 13554 13555 13556 13557 13558 13559 13563 13564 13565 13566 13567 13568 13569 13570 13571 13572 13573 13574 13575 13576 13577 13578 13579 13580 13581 13582 13583 13584

Nauta, C.H, 07-04-1904 Nemmers, G.J, 08-12-1897 Neumann, O.R, 10-04-1894 Neut, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Ngarbingan, Nicolaas, A, 17-09-1910 Niehot, N.D, 03-11-1901 Niels, A.D.C, 26-03-1901 Nieraeth, Nieuwenhuis, Nieuwenhuyzen, F.A, 28-12-1897 Nievaart, C.E, 07-04-1906 Nijgh, E.R, 11-04-1912 Nijkamp, J, 28-06-1895 Nijssen, J.J, 18-06-1905 Nolten, C, 01-05-1905 Nolten, J.C, 11-03-1915 Noord, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Noteboom, A.J, 20-10-1905 Noya, J.F.A.C, 28-06-1910 Nuissenburg, C. van, 10-08-1914 Obreen, H.L.A, 26-01-1902 Obschlager, A, 08-07-1912 Ockerse, F.W.A, 31-12-1894 Odekerken, J.R, 26-09-1909 Odenthal, J.C, 16-01-1895 Oei Tiam Goan, 31-05-1897 Offermans, G.W, 16-02-1904 Ogilvie, R.A, 06-08-1894 Olberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Olivier, H, 07-05-1915 Olivier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Olphen, A.F.W, 20-06-1898 Olthof, W, 09-12-1910 Oomen, A.J.K. van, 26-10-1914 Oort, T. van, 18-09-1898 Oostdijk, J.C.A, 11-04-1894 Oosterhoff, K, 09-08-1913 Oosterhout, M.M. van, 24-02-1904 Oosterhuis, T, 07-10-1896 Oosterwaal, W, 28-12-1906 Oosthoek, K.E, 27-12-1910 Oostveen, T.M. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13585 13586

Opdam, Ormel, H.F, 04-04-1897

2.19.219

2.19.219

Pelita

13587 13588 13589 13590 13591

Ornek, P.A, 30-01-1902 Ostheim, N. van, 15-02-1914 Otte, C.W, 25-03-1900 Otten, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Ottenhof, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13592 13593 13594 13595

Ottevanger, G.C, 08-01-1908 Otto, G.L.E, 24-05-1910 Oude, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Oudsten, den, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13596 13597 13598 13599 13600 13601

Ouwens, A.B, 24-04-1912 Oven, J. van den, 20-06-1902 Overbeek Bloem, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Paais, J, 31-07-1903 Palm, W.F, 08-09-1914 Pamelen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13602 13603 13604 13605 13606 13607

Pasché, F.J, 24-01-1909 Pasman, A.A, 30-07-1908 Pasman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Passage, J.P.L, 14-05-1885 Passage, T.L, 07-06-1913 Passenier, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13608 13609 13610 13612 13611 13613 13614 13616 13615 13617

Pattiasina, C, 24-09-1903 Pattipeiluhu, J, 17-07-1915 Pattiwael, D.A, 06-12-1915 Paulus, M.W.P, 20-04-1898 Paulus, Pauwert, M.W.L. van der, 31-08-1905 Pechler, A.E, 08-10-1896 Pechler, D, 10-12-1906 Pechler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Peeters, J.M. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13618 13619 13620 13621

Peeters, L.K, 03-06-1899 Pelt, F.J, 13-08-1895 Pereira, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Perez Bik, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13622 13623 13624 13625 13626

Persijn, W.P.C, 18-03-1894 Petten, W. van, 10-02-1896 Pfaff, K.L, 17-11-1900 Pfaff, V, 19-06-1904 Pfaltzgraff, J.H, 11-09-1907

381

382

Pelita

13627 13628 13629 13630 13631

Pfister, G.A.E, 24-03-1906 Pfister, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Phefferkorn, C.E, 08-09-1910 Phefferkorn, C.H, 25-12-1896 Phefferkorn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13632 13633

Philippi, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Philppus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13635 13634

Pielaat, O.M, 02-02-1913 Pielaat, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13636 13637 13638 13639 13640 13642 13643 13645 13641 13644

Pieloor, C.J, 31-10-1911 Pieloor, G.A.J, 06-05-1902 Pieplenbosch, C.L, 29-07-1902 Pierik, J, 17-05-1904 Pieschel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Pieters, J, 20-07-1905 Pieters, M.A, 04-05-1896 Pieters, T.A, 06-10-1894 Pieters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Pieters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13646 13647

Pieterse, M, 25-12-1911 Pimmelaar, C.H. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13648 13649 13650 13651 13652 13654 13653 13655 13656 13658 13657 13661

Pin, J.J, 29-01-1903 Pinchetti, T, 04-04-1894 Pitters, M, 24-04-1910 Plaats, W. van der, 10-08-1895 Plantinga, K.A, 07-09-1910 Poel, P.A.W. van der, 14-06-1898 Poel, W.M.J. van de, 22-06-1907 Poepaart, G.F.T, 09-11-1906 Poestkoke, J.F, 10-12-1882 Poetoehena, P.L, 28-07-1902 Poetoehena, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Pol Brouwer, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13659 13660 13662 13663 13664 13665 13666

Pol, van de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Pol, van der, Polak, L, 28-10-1907 Polanen Petel, H. van, 16-02-1895 Polanen Petel, V.A. van, 30-01-1901 Poncin, Ponssen, F.H, 09-12-1896

2.19.219

2.19.219

Pelita

13672 13667 13668 13669 13670 13671 13673 13674 13675 13676 13677 13678 13679 13680 13681

Portier Gligoor, E, 19-07-1912 Portier, A.D, 25-05-1902 Portier, A.V.H, 19-02-1898 Portier, F.H, 19-06-1895 Portier, H.D, 31-03-1900 Portier, J.M, 27-04-1902 Postma, C.A.W, 17-03-1915 Postumus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Pot, J, 13-04-1901 Priester, G. de, 18-09-1903 Prins, A, 13-11-1897 Prins, W, 01-11-1905 Pruim, P.J.M, 25-03-1909 Pruyssenaere de la Woestijne, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Pruyssenaere de la Woestijne, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

13682 13683 13684 13685 13686 13687 13688 13689 13690 13691

Puil, E.A.J. van der, 04-06-1912 Purvis, F, 26-08-1896 Put, P.F. van der, 12-07-1901 Putnaroebun, M, 06-06-1913 Putte, H.F. van der, 14-01-1904 Putten, H. van, 01-03-1893 Puturuhu, W.D, 31-08-1902 Puyt, C.H, 09-10-1900 Quant, H.A. de, 03-12-1903 Quentemeijer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13692 13693 13694 13695 13696 13697 13698 13699 13700 13701 13702 13703

Quentin, A.J, 14-01-1895 Quentin, R, 04-07-1908 Quilettes, L. de, 17-03-1911 Raaff, B.T, 20-12-1907 Raams, J.A, 04-09-1914 Raats, C.A, 18-01-1896 Rade, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Rademaker, A.L.P, 07-04-1912 Rademaker, W, 04-01-1902 Ramakers van Praag, A.C.M, 08-06-1904 Rambonnet, J.J, 27-08-1895 Rambonnet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13704 13705 13706 13707 13708 13709 13710

Rampart, G.M.A.M, 10-11-1903 Rancuret, J.P.J, 03-01-1903 Ranzow, W.F. von, 17-04-1913 Ras, L.H, 24-02-1908 Razoux Kühr, R, 09-02-1907 Rebel, K, 21-06-1910 Reehorst, C, 11-04-1909

383

384

Pelita

13711 13713 13712

Regensburg, A, 17-12-1907 Regensburg, J.H.J, 30-08-1896 Regensburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13721 13722

Reij, J, 27-07-1906 Reijen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13723 13714 13715 13716 13717 13718 13719 13720

Reijgers, J, 06-11-1912 Reket, A, 29-11-1899 Remmers, M.F, 24-11-1899 Remy, G.T, 05-10-1907 Renooij, D, 08-02-1909 Resink, T.A, 15-03-1902 Reuvekamp Gille, H.N, 19-01-1913 Revermann, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13724 13725 13726 13727

Rheeden, W.A.A. van, 31-08-1904 Rhemrev, E.E.T, 09-01-1915 Rhemrev, J.F, 04-06-1904 Rhemrev, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13728 13729 13791 13793 13792 13794

Richel, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Ricken, L.H, 04-08-1912 Rijff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Rijken Rapp, A.G, 31-05-1908 Rijken, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Rijks, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

13796 13795

Rijkschroeff, W, 24-12-1907 Rijkschroeff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13798 13797

Rijnders, J.L.A, 20-09-1914 Rijnders, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

13799 13800 13801 13730 13731 13732 13733 13735 13736 13734

Rijs, W, 27-08-1906 Rijshouwer, H, 10-09-1900 Rijsinge, J.D. van, 24-08-1905 Risakotta, J, 06-10-1905 Robbers, V, 01-02-1909 Robert, F.H.A, 20-05-1898 Robert, F.W.L. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Robijn, O.H, 14-07-1905 Robijn, P.J.F, 17-08-1896 Robijn, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13737 13738 13739

Rodenhuis, D, 03-08-1896 Rodrigues, S.V, 16-08-1904 Roelants, L.F.G, 15-09-1909

2.19.219

2.19.219

Pelita

13740 13741 13742 13743 13744

Roelfs, R, 12-05-1903 Roest, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Roestenburg, J, 21-12-1914 Roggen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Roldanus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13745 13746 13747 13748 13749 13750 13751 13752

Romeijn, J, 17-01-1909 Romswinckel Guise, Z, 24-08-1911 Ronde, T.J.H. de, 08-07-1901 Ronkes, J.A, 19-06-1899 Ronkes, W.A, 14-06-1913 Roode, H. de, 10-05-1905 Roomer, W, 14-09-1889 Rooseboom, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13753 13755 13754 13756 13757 13758 13759 13761 13760 13762 13763 13764

Roosen, L.W, 11-02-1909 Rooy, G.H. van, 19-09-1882 Rooy, J.D. de, 05-12-1896 Ros, A.H.J, 22-04-1900 Rosenquist, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Rosmalen, A.T. van, 08-04-1906 Rosmalen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Rossum du Chattel, C.J.H. van, 22-02-1908 Rossum, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Rötschke, G.A.C, 01-07-1902 Rotteveel, H.J.J, 03-02-1903 Roumimper, F. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13765 13766 13767 13768

Rous, H.W.T, 20-01-1902 Rous, W.D, 17-11-1898 Rozario, C.W. de, 12-05-1907 Rozenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13769 13770 13771 13772 13773 13789 13790 13774 13775 13776

Rozet, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Rudolph, H, 08-08-1894 Rufi, J.H, 03-07-1909 Rugebregt, G.A.F, 08-11-1889 Rugebregt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Ruijg, G.J, 27-06-1914 Ruijter, G. de, 25-11-1912 Ruis, A, 24-04-1895 Ruis, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Ruitenbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

385

386

Pelita

13777

Ruitenschild, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

13778 13779 13780 13781 13782 13784

Ruiter, E.A. de, 26-08-1903 Rulkens, Rummens, E.F.F, 08-06-1912 Rundberg, R.R, 03-11-1908 Runia, S, 26-12-1897 Rüpp, D. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13783 13785 13786 13787 13788 13802 13803 13804

Rüpp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Rusche, A.H.C, 05-06-1904 Rusche, J.A, 27-09-1907 Ruspanah, S, 31-01-1905 Rutten, H.L.J.M, 15-03-1908 Saarloos, J.A, 27-04-1897 Sabandar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Salomonson, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13805 13806 13807 13808

Samson, H.G.D, 20-11-1897 Samusamu, M, 19-10-1912 Sanakey, J.J, 24-07-1892 Sapulete, J. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13809 13810

Sapuletej, J, 21-06-1898 Sarens, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13811 13812

Saueressig, P.J, 14-10-1898 Saulus, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13813 13814 13815 13816 13817 13818 13819 13820 13821 13822

Saveur, G, 15-10-1912 Savornin Lohman, Jhr. mr. H. de, 05-08-1904 Schaad, W.K, 27-05-1913 Schaap, J, 11-09-1893 Schäfer, H.J, 24-04-1899 Schaft, A. van der, 03-08-1903 Schalk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Schallig, P.H, 31-03-1900 Schansman, B, 08-01-1903 Scheepe, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13823 13824 13825 13826 13827 13828 13829 13830

Scheffer, A.K, 16-02-1903 Scheffman, C.L, 15-06-1909 Schellings, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Schenk, A.B.J, 10-06-1902 Schenk, J.C, 09-05-1915 Schenk, P.M, 24-05-1898 Schenkhuizen, H.L.A, 31-01-1908 Schenkhuizen, R.E, 31-07-1905

2.19.219

2.19.219

Pelita

13831

Schetters, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

13832 13833 13834 13835 13836 13837

Schiff, S.A.F, 22-12-1906 Schifferling, E.V.A, 04-04-1913 Schifferling, G.F, 18-01-1907 Schimmelmann, J.E. van, 30-09-1904 Schipper, J, 15-06-1897 Schipperheyn, H.M. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13838 13839

Schlechter, Schleenstein, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13840 13843 13841 13842 13844 13845 13846 13847 13848 13849 13850 13851

Schmid, F. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Schmidt Weymans, A, 04-11-1902 Schmidt, C, 03-03-1905 Schmidt, D, 05-09-1896 Schmit, W.A, 08-11-1905 Schmitt, J.P.G.C, 27-05-1901 Schoemaker, F.J, 17-07-1897 Schoggers, G.A, 27-02-1908 Scholma, J.D. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Scholman, C.A, 13-10-1912 Schols, T, 25-11-1913 Scholte, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

13852 13853 13854 13855 13856 13857 13858 13859 13860 13861 13862 13863

Schonenberg, J.T, 06-02-1906 Schoonlingen, K, 11-11-1899 Schotel, C.J, 15-10-1908 Schouten, G, 09-08-1915 Schrader, J.H.C, 07-11-1899 Schram, C.W, 21-04-1898 Schram, J, 29-10-1913 Schramm, F.H, 05-06-1905 Schrauwen, J.A, 25-12-1888 Schreuder, A.J.F, 08-04-1909 Schreurs, P.J, 18-12-1913 Schuak, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2088

13864 13865 13866 13867 13868 13870 13869 13871 13872

Schubert, O.F, 03-05-1900 Schuld, L.A, 05-01-1903 Schultz, H.F, 17-08-1908 Schultz, L.F, 24-04-1899 Schüsler, C, 03-09-1896 Schut, P.A, 07-04-1900 Schut, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Schutte, B.J, 30-09-1894 Schuurmans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

387

388

Pelita

13873

Schuurmans, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13874 13875

Schuyl, H.W, 05-04-1895 Schwarzler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13876 13877

Scipio, H, 11-09-1908 Scipio, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

13878 13879 13880 13881 13882 13883 13884 13885 13886 13888 13889 13887

Sebek, A.T, 23-01-1901 Secherling, F.C.G, 13-01-1886 Seerden, P.L.H, 19-10-1904 Segers, H.G, 20-11-1913 Seiler, W.A, 30-08-1912 Seinen, H.R, 05-03-1898 Seket, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Seriere du Bizournet, K.W.P. de, 06-11-1912 Sersansie, C, 28-12-1899 Severijn, A, 21-10-1910 Severijn, N.J.W, 28-11-1894 Severing, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

13890 13891 13894 13892

Seyp, H.H.M. van de, 06-10-1900 Siahaija, E.L.A, 10-09-1915 Sibbald, L.M.W, 21-07-1915 Sibbald, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

13893 13895 13896 13897 13898 13899 14020 13900

Sibbald, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Siberg, A.A, 02-04-1894 Siccama, J.J, 21-03-1904 Siemens, Dr. B.W.L, 01-06-1908 Siemons, A.W, 10-07-1902 Sigtermans, A, 14-03-1893 Sijbesma, E.J, 04-04-1905 Sikman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13905 13901

Simon van Leeuwen, F.B, 14-03-1899 Simon, C.C.W. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13902 13903 13904 13906

Simon, F.H.T, 04-02-1897 Simon, J.F, 15-03-1899 Simon, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Simons, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13907 13908 13909 13910

Sinay, S, 21-08-1910 Sinninghe Damsté, J, 29-07-1899 Sitee, W.C, 16-12-1907 Siwalette, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

13911

Sleebos, W.A.J, 10-10-1895

2.19.219

2.19.219

Pelita

13912

Sleebos, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13913 13914 13923 13924 13925 13915 13917 13916 13918 13919 13920 13921 13922 13926 13927 13930 13928 13929

Slegtenhorst, A, 03-05-1903 Sleurink, L.A, 26-03-1904 Slijboom, W.E, 04-02-1906 Slijpe, F. van, 01-12-1914 Slijt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Slob, J, 22-05-1902 Sloot, P.J, 04-12-1913 Sloot, Slootjes, J.L, 15-11-1900 Slootman, T, 22-11-1904 Slors, E, 15-06-1896 Slosser, Slotboom, H, 16-07-1906 Smeets, H, 13-02-1891 Smets, C.H, 10-12-1897 Smit, J.H, 06-05-1915 Smit, Smit, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

13931 13932

Smit, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Smit, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13934 13935 13936 13938 13939 13933

Smith, A.J, 26-05-1900 Smith, E.W, 21-08-1908 Smith, J.A, 23-11-1912 Smith, P.H.L, 25-06-1904 Smith, W.J, 24-06-1912 Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

13937 13940 13941 13942 13943 13944 13945 13946 13947 13950 13948 13949

Smith, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Smits, J.L.M, 02-12-1903 Smits, P.C, 18-10-1905 Snell, V.L.P, 28-09-1904 Snoek, J.A.W, 29-01-1895 Soelen, F.J. van, 04-04-1894 Soentjes, F.H, 03-11-1908 Soesman, A, 24-06-1892 Soesman, R.L, 15-10-1904 Soffner, T.P, 02-06-1907 Soffner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

Soffner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

13951 13952

Someren, A.E. van, 26-08-1902 Somers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

389

390

Pelita

13953 13954 13955 13956 13957 13958 13959 13960 13961 13962 13963

Son, H. van, 09-06-1907 Sorbach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Soumokil, J.F.P, 19-04-1897 Spaargaren, C.J, 05-11-1903 Spall, C.W.G. van, 30-01-1904 Spall, van, Specht, G.A, 01-06-1900 Spek, J.P.A.A. van der, 23-01-1911 Spel, W, 27-11-1905 Speltie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Spierings, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13964 13965

Spoelstra, H.S.J.J, 27-05-1900 Spuyman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

13966 13967

Staal, van der, Staal-Dingeman, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13968 13969 13970 13971 13972 13973 13974 13975

Staats, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Stakenburg, H, 03-07-1902 Stam, A, 23-10-1908 Staudt, F.M, 04-05-1906 Stavers, F.D, 07-05-1898 Steeg, E. van der, 17-01-1915 Steenbergen, H. van, 26-03-1894 Steendam, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

13976 13977 13978 13979 13980 13981 13989 13983 13982 13984

Steendam, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Steenmeijer, H.A.J, 22-12-1915 Steevensz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Steffin, C.J.F, 05-07-1903 Stegerhoek, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Steiginga, M.M, 02-06-1913 Steijvers, G, 13-08-1908 Stein du Pré, J.E, 15-02-1907 Stein, L.A, 05-05-1911 Steinmetz, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13985 13986 13987 13988 13990 13991

Stelwagen, U, 29-11-1900 Sterrenburg, B, 18-10-1897 Sterrenburg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Stevens, J.P.L, 23-01-1899 Stikkel, S, 30-04-1904 Stobberingh, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

2.19.219

2.19.219

Pelita

13992

Stoep, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

13994 13993 13995 13996 13997 13998

Stok, E.N. van der, 21-10-1906 Stok, K, 23-03-1914 Stokking, J.C, 25-03-1901 Stolk, D, 16-09-1901 Stolte, E.C, 30-03-1901 Stoltink, F. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

13999 14000 14001 14002 14003 14004 14005 14007

Stoové, F.R, 08-03-1912 Storbeck, K.H, 21-03-1894 Strach, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

Stralendorff, A.L.R. van, 23-11-1901 Straube, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Strauss, W.L, 14-11-1905 Streefland, P.A, 15-01-1900 Struijck, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

14006 14008

Struwer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Struyk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015 14016 14017 14018 14019 14021 14022 14023 14024 14025 14026 14027

Struys, J. van der, 16-01-1903 Stuur, A.G.H.T, 09-01-1869 Stuut, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Suchtelen van de Haare, F.H.G. van, 15-10-1915 Suyderhoud, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Swager, P, 08-07-1899 Swan, W.E. van, 19-11-1911 Swart, L.A.E, 24-09-1907 Swart, P, 27-01-1913 Swensen, C.C, 29-12-1902 Swier, J, 21-09-1909 Synja, W.A, 02-04-1895 Taalingen, H.F.A. van, 13-03-1915 Tanahatoe, C.J, 16-06-1914 Tänzer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Tap, W.C.G, 22-07-1902 Tasseron, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Taunay, E.F. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

14028 14029

Tawaris, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Teenstra, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

14030

Teffer, E.L.G, 14-02-1899

391

392

Pelita

14031 14032 14033 14034 14035 14036 14037 14038 14039 14040 14041 14042 14048 14043 14044 14045 14046 14047 14049 14050 14051 14052 14053 14054 14055 14056 14057 14058 14059 14060 14061 14062 14063 14064 14065

Teffer, R, 07-05-1897 Tels, M.K, 19-02-1893 Tengbergen, J, 04-12-1899 Terpsma, T, 01-09-1906 Terpstra, J, 23-06-1910 Tetehuka, A, 12-04-1912 Teunisse, J.W, 10-04-1908 Theben Tervile, G.M.L, 04-04-1899 Theunisz, J.A, 13-03-1909 Thielsch, K.F.W, 08-08-1895 Thierry, P.D.W, 16-10-1914 Thies, H, 30-01-1901 Thijssen, E.M, 15-10-1892 Thomas, W, 30-04-1894 Thoonsen, N, 09-08-1907 Thörig, J.J.W, 27-05-1904 Thouars, H.A. de, 27-10-1901 Thurner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Tiebosch, A.J.H, 08-12-1911 Tielman, C.L, 06-02-1901 Tielman, L.E, 11-06-1895 Timmer, R.N, 12-01-1894 Tirion, H.A, 18-03-1894 Tokaya, E, 26-10-1906 Tokaya, G.A, 18-10-1906 Tongeren, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Tonkes, Tophoven, O.J.O, 25-12-1899 Toussaint, A.J, 30-03-1898 Traas, A.C, 30-12-1904 Trap, M, 28-07-1904 Trappen, F.J. van, 11-09-1900 Tremio, J.P.E, 20-03-1912 Treurniet, R, 27-04-1907 Trieling, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

14066 14067 14068 14069 14070 14071

Trouerbach, F. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Trouerbach, H.P, 04-08-1907 Trouerbach, J.U.A, 01-01-1914 Trouerbach, L.N.M, 17-10-1902 Tuhuteru, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Tuil, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

14072 14073 14074

Tulaseket, D, 06-02-1911 Tunij, P, 19-01-1904 Twijsel, P, 04-09-1910

2.19.219

2.19.219

Pelita

14075 14076 14077 14078 14079 14080 14081 14083 14082

Ungerer, P.S, 24-05-1909 Unverzagt, P.O, 15-03-1898 Uri, Prof. dr. S.P, 21-05-1903 Urich, J.J.W, 09-03-1912 Uyterwijk, G, 21-12-1904 Valenteyn, F.H, 13-05-1903 Valkenburg, C.H, 03-01-1915 Varkevisser, D.E, 05-06-1910 Varkevisser, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

14084 14085 14086 14087 14088 14089 14090 14091 14091 14093

Vecht, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Vedder, R.A, 09-02-1915 Veen, C. van der, 28-12-1902 Veen, E.R.T. van der, 23-05-1915 Veen, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Velde, L.X, 11-02-1911 Velde, W.A.J. van de, 15-10-1910 Velden, E.P.W, 08-06-1905 Velden, T.J, 14-04-1907 Veldhuijzen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

14092 14094 14096 14095 14097 14098 14099 14100

Veldhuizen, L.C.L. van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Veldman, B, 06-03-1902 Velzen, S. van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Velzen, van, Ven, J. van de, 09-04-1902 Venema, J, 03-10-1897 Vente, T, 21-11-1914 Verbrugge, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

14101 14102 14104 14103 14105 14106 14107 14108 14109 14110

Verburgt, M, 18-01-1910 Verburgt, T, 11-11-1894 Verduyn Lunel, G.L, 02-12-1915 Verduyn, F.W, 16-09-1913 Verhaert, G.C, 06-04-1910 Verhagen, E.A, 07-12-1913 Verheuvel, F.H. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Verhoeff, H.A, 14-10-1897 Verhoeven, J, 22-03-1896 Verkouteren, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

14111 14112 14113 14114 14115

Verleun, T.A, 08-03-1895 Vermaes, A.F, 15-04-1906 Vermeeren, A, 29-06-1898 Vermeesch, H.P, 25-02-1896 Vermeesch, P.J, 17-05-1904

393

394

Pelita

14116 14117 14118 14119 14120 14121 14122 14123 14124 14125 14126

Verra, C.W, 05-10-1907 Versendaal, Versluis, J.W, 14-04-1913 Versteeg, C.F, 08-02-1906 Versteegh, I.J.C, 15-02-1898 Verstraeten, P.C. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Verveer, A.B, 23-05-1901 Verwijs, W, 07-12-1915 Veth, C.M.J, 11-02-1905 Vetter, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Vianen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

14127 14128 14168 14129

Vieleers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Viëtor, P.C, 28-11-1905 Vijver, J.J. van de, 30-05-1899 Vincentie, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

14130 14131 14134 14132

Vis, W, 22-11-1899 Visbeen, Visser, N.M, 09-07-1898 Visser, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

14133 14135 14136 14137

Visser, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Vitalis, M.H, 28-12-1910 Vlaanderen, J.W, 15-07-1896 Vlaanderen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

14138 14139

Vliex, E.E, 05-07-1893 Vlist, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

14140 14141 14142 14143

Vodegel, E.R. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Vogelsang, C.J, 26-08-1898 Vogelzang, W.C.M, 14-04-1902 Vogler, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

14144 14145

Vogt, L.E.H, 11-10-1909 Volkers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

14146 14147

Voll, F.M, 05-11-1904 Voll, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

14148 14149 14150 14151 14152 14153

Volmer, P, 20-09-1890 Vonk, G, 24-09-1913 Voogd, G.A.L, 11-05-1909 Voorbij, S, 13-09-1910 Vooren, W.F. van der, 27-03-1894 Voorjans, J, 19-03-1897

2.19.219

2.19.219

Pelita

14154

Voorneman, E.C. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

14155 14156 14157 14158 14159 14160

Voort, R.W. van der. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Voorwald, J.H.A, 30-01-1895 Vorderman, A.G, 10-11-1902 Vorst, J. van der, 28-08-1896 Vos, M, 06-12-1900 Vreede, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

14161 14166

Vreeswijk, A.W. van. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Vries Hoogerwerff, de, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

14162 14163 14164 14165 14167 14169

Vries, A. de, 20-07-1899 Vries, J.C.E. de, 27-02-1899 Vries, J.W. de, 10-05-1897 Vries, W. de, 12-05-1911 Vroom, F, 06-10-1913 Waal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

14170 14171 14172 14173 14174 14175

Waal, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

Waardenburg, J.L, 21-10-1893 Waas, J.W, 18-11-1905 Wagenaar, H.T, 13-03-1886 Wagenaar, J, 02-07-1902 Wagenmakers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

14176 14177

Wagensveld, F.C. van, 03-06-1897 Walangitang, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

14178 14179 14180 14181 14182 14183

Walker, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Walter, F.A, 13-02-1890 Walter, J.T, 04-05-1900 Wamsteker, P.J, 11-06-1897 Wannon, K, 12-07-1899 Wardenaar, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

14184 14185 14186 14187 14188 14189 14190 14191 14192 14209 14193

Warlich, J.A, 12-07-1894 Wassenburg, C.L, 28-04-1902 Waterschoodt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Weber, W, 03-07-1902 Wedding, E.C, 12-09-1898 Wedding, L, 09-02-1904 Weeber, H.L, 04-03-1904 Weele, H.J. van der, 06-04-1910 Weidema, C, 27-05-1903 Weijer, J, 19-10-1903 Wenniger, A.J, 11-02-1903

395

396

Pelita

14194 14195 14196

Wentholt, F.A, 08-01-1901 Werff, E. van der, 04-04-1911 Werner, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

14197 14199

Wernink, W.C, 10-05-1901 Wessels Beljaars, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

14198 14200

Wessels, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

Wessum, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

14201 14202 14203 14204 14206 14205

West, von, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Westenberg, C.J.G, 09-07-1910 Westerhoff, H, 26-10-1901 Westerkamp, F.W, 17-05-1897 Westhoff, G.G.A, 22-05-1912 Westhoff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

14207 14208 14210 14211

Weterings, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Wetzels, F.H.B, 18-07-1902 Weyne, Wichers, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

14212 14213

Wiel, P.B, 25-08-1895 Wielandt, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

14214 14253 14254 14255 14256 14257

Wientjes, J.J, 22-07-1915 Wijburg, R, 25-10-1914 Wijers, J.H, 11-10-1894 Wijk, H. van, 18-12-1913 Wijmer, H.M, 24-10-1897 Wijnandts, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

14258 14259

Wijnen, van, Wijnhamer, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

14260 14215 14216 14217

Wijst, M.F. van der, 03-08-1909 Wilde, G. de, 13-11-1915 Wildenboer, C.J, 19-04-1904 Wilgen, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2026

14218 14219

Wilk, J. van der, 18-06-1915 Willemse, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

14221 14220

Willemsen, W.G, 04-09-1906 Willemsen, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

14222 14223 14224

Willigen, W.F. de, 03-03-1913 Wilson, J.T, 14-12-1896 Wilson,

2.19.219

2.19.219

Pelita

14225 14226 14227

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

Wilten, H.F, 25-02-1893 Winckler, W.C.P, 24-10-1896 Windijk, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

14228 14229

Winkel, J. van, 09-10-1896 Winter, F. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

14230 14231

Winterberg, F.P, 29-09-1893 Winterkamp, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

14232 14233 14234 14235 14236 14237 14238 14239 14241 14242 14240 14243

Wismeier, D.J, 27-05-1908 Witjens, J.C, 19-10-1887 Witlox, A.J, 19-12-1900 Witmer, E, 14-04-1898 Woerkom, L. van, 25-02-1902 Woesthoff, C.P, 13-10-1896 Wolderling, H.C, 09-10-1888 Wolff, K, 06-05-1901 Wolff, O. de, 16-06-1905 Wolff, O.O, 26-02-1897 Wolff, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2021

Wolterbeek, J.D.C. Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

14244 14245 14246 14247

Wolthek, Wortel, C, 24-01-1901 Woude, W.M. van der, 17-12-1900 Wout, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

14249 14248 14250 14251

Wouters, W.F, 08-05-1889 Wouters, Wunderink, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

Wunnik, van, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

14252 14261

Wyatt, W.T, 08-04-1904 Young, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2020

14262 14263 14264 14265 14266 14267

Zal, J.P. van, 13-10-1912 Zandvliet, G.P, 21-10-1911 Zandvoort, J, 15-04-1906 Zanino, J.M, 01-05-1890 Zantvoort, J.B.T, 19-08-1894 Zee, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2023

14268 14269 14270 14271 14272

Zeelenberg, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Zeelig, W.D.G, 10-09-1902 Zegers, H.J, 23-06-1910 Zell, W.P.M, 20-07-1912 Ziel, A.J.C. van der, 11-12-1904

397

398

Pelita

14273 14274 14275 14276 14277 14278 14279 14280 14281

Ziel, Zimmermann, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2024

Zolingen, J. van, 13-12-1901 Zonnenberg, W.F, 16-10-1910 Zuidema, J.O, 05-03-1907 Zuuren, A. van, 25-05-1912 Zwaan, W. van der, 28-06-1902 Zwan, J.B. van der, 11-02-1895 Zwan, van der, Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2022

14282 14283 14284

Zwart, W.J, 17-05-1905 Zwieten, C.A. van, 16-09-1909 Zwolsman, W.H, 16-11-1907

2.19.219

2.19.219

Pelita

399

3 Stichting Zorg voor Gerepatrieerden

3 STICHTING ZORG VOOR GEREPATRIEERDEN 14285-14327 Persoonsdossiers. 1945 - 1966 14285 Aalders - Axt. 14286 Baat - Bediér de Prairie. 14287 Beeftink - Beyer. 14288 Biele - Borst. 14289 Bos - Brodie. 14290 Broedelet - Bijlevelt. 14291 Cabri - Cluese. 14292 Cochius - Crutzen. 14293 Damme - Dompeling. 14294 Donk - Dijkstra. 14295 Ebbink - Est. 14296 Etten - Eysenring. 14297 Faassen - Funcke. 14298 Gaasbeek - Goot. 14299 Gorcum - Gijsbers. 14300 Haacke - Hazes. 14301 Heemstede - Hinten. 14302 Hobeijn - Hoorn. 14303 Horn - Huyvaert. 14304 Idzardi - Jansen. 14305 Janson - Joenoes. 14306 Kahle - Klerks. 14307 Klimek - Koster. 14308 Kraaikamp - Kwast. 14309 Laagewaard - Lerrick. 14310 Lettinga - Luyks. 14311 Maas - Mehlbaum. 14312 Meinke - Muskiet. 14313 Nagel - Nijs. 14314 Obdeyn - Overeem. 14315 Paarsmarkt - Pitton. 14316 Plaats - Put. 14317 Raadt - Rochemont. 14318 Roe - Rynenberg. 14319 Sahanaja - Schouren. 14320 Schrader - Slotboom. 14321 Smeenk - Suruste. 14322 Taen - Uyttenhove. 14323 Vaerst - Verwayen. 14324 Vetter - Vijsma. 14325 Waal - Wetzel. 14326 Wevers - Winckler. 14327 Woelderen - Zijlstra.

43 pakken

400

Pelita

2.19.219

4 Gedeponeerde archieven

4 GEDEPONEERDE ARCHIEVEN

4.1 Werkgroep tot onderzoek naar het corps Binnenlands Bestuur in het voormalige Nederlands-Indië aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam

4.1 WERKGROEP TOT ONDERZOEK NAAR HET CORPS BINNENLANDS BESTUUR IN HET VOORMALIGE NEDERLANDS-INDIË AAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT TE ROTTERDAM 14328-14329 Verslagen van vraaggesprekken met voormalige bestuursambtenaren. 1976 - 1977 14328 Alderwerelt van Rosenburgh - Lycklama,1976 - 1977 14329 Mahler - Zwager,1976 - 1977

2 pakken

4.2 Privé-archief van mr. H.C. van Zanten Jut - Mens Fiers Smeding

4.2 PRIVÉ-ARCHIEF VAN MR. H.C. VAN ZANTEN JUT - MENS FIERS SMEDING 14330-14331

Financiële stukken. 1930 - 1947 14330 1930 - 1937 14331 1938 - 1947

2 pakken

14332-14338 Correspondentie. 1935 - 1948 7 omslagen 14332 Van G.L. Mens Fiers Smeding te 's-Gravenhage aan H.C. van Zanten Jut-Mens Fiers Smeding te Batavia,1935 - 1942 14333 Van C.J. van Zanten Jut te Batavia aan H.C. Mens Fiers Smeding,1936 - 1937 14334 Van C.J. van Zanten Jut te Batavia aan H.C. van Zanten Jut-Mens Fiers Smeding te Buitenzorg,1939 - 1942 Op 8 december 1941 werd C.J. van Zanten in werkelijke dienst geroepen.

14335 14336

14337

14338

Diverse correspondentie,1940 - 1947 Van C.J. van Zanten Jut te Bandoeng aan H.C. van Zanten Jut-Mens Fiers Smeding te Batavia,1945 - 1946 Cornelis Johannes van Zanten Jut, geboren 13 december 1894, zat in het Tjikapitkamp te Bandoeng.

Van A.L. van Waardenburg te Batavia aan G.L. Mens Fiers Smeding te 's-Gravenhage,1946 - 1948 mr. G.L. Mens Fiers Smeding was oud vice-president van het Hooggerechtshof te Batavia.

Van C.J. van Zanten Jut en H.C. van Zanten Jut-Mens Fiers Smeding in Zwitserland aan G.L. Mens Fiers Smeding te 's-Gravenhage,1947 1948

14339

Ontwerp voor een open vuurhaard voor een landhuis te Kopeng bij Salatiga voor mej. Terrvile door Robert Deppe, architect te Batavia. 1938 stuk

14340

Boedelbeschrijvingen van de pensions aan de Koninginnegracht 62 en het Prinsenvinkenpark 3 te 's-Gravenhage, alsmede correspondentie betreffende de verdeling van aandelen Gempol Krep uit het legaat van mr. E.H.Th. Mens Fiers Smeding. 1938 - 1946 omslag

14341

Conclusies en resoluties der conferentie te Malino. 1946

stuk

2.19.219

14342

Pelita

401

Correspondentie tussen M. Veldman van de RAPWI Medische Dienst te Bandoeng en Minister-President Schermerhorn naar aanleiding van een Open brief aan minister Schermerhorn van 2 februari 1946. Afschriften. 1946 omslag De correspondentie werd gefaciliteerd door de familie Van Zanten Jut.

14343

Stukken betreffende de werkzaamheden van H.C. van Zanten Jut-Mens Fiers Smeding voor het Rode Kruis. 1946 - 1947 omslag

14344-14347 Stukken betreffende deelname aan de Pangkalpinang-conferentie in oktober 1946. 1946 - 1983 3 omslagen en 1 stuk Mevrouw van Zanten was deelnemer namens de Vrouwenunie.

14344

Danktelegram van H.M. de Koningin voor deelname aan de conferentie,1946, stuk Het originele telegram werd verzonden aan Luitenant Gouverneur-Generaal Van Mook. Een afschrift hiervan werd namens hem verzonden aan alle deelnemers.

14345 14346 14347

Door het secretariaat voorafgaande en tijdens de conferentie opgemaakte en onder de deelnemers verspreide stukken,1946 Ontwerpmoties en -resoluties, alsmede aantekeningen van mevrouw Van Zanten Jut-Mens Fiers Smeding gedurende de conferentie,1946 Stukken betreffende de deelname van mevrouw mr. J.A. van Zanten Jut-Mens Fiers Smeding aan de conferentie,1946 - 1983

14348

Transcripties van radio-praatjes, voorzien van commentaar door H.C. van Zanten Jut. 1947 - 1948 omslag

14349

Stukken betreffende de overdracht van het archief door mevrouw mr. H.C. van Zanten Jut-mens Fiers Smeding aan Stichting Pelita. 1983 omslag

4.3 Privé-archief van M.M. Vertommen

4.3 PRIVÉ-ARCHIEF VAN M.M. VERTOMMEN 14350

Doopcertificaat afgegeven door het Vicariatus Apostolicus Batavienis te Buitenzorg. Afschrift. 1895 stuk

14351

Geboortecertificaat. 1895

14352

Getuigschrift tot opname als lidmaat van het Protestantse Kerkgenootschap in Nederlands-Indië. 1912 stuk

14353

Uittreksel uit het register tot inschrijving der akten van geboorten te Buitenzorg. 1920 stuk

14354

Optie/Verwerpingsverklaring ingevolge de overeenkomst betreffende de toescheiding van staatsburgers, waarbij M.M. Vertommen de Indonesische

stuk

402

4.4 Privé-archief van C.M. Meek-Eysma

Pelita

2.19.219

nationaliteit verwerpt en opteert voor de Nederlandse, alsmede een brief van de Gemeentesecretarie van 's-Gravenhage waarbij de Nederlandse nationaliteit wordt bevestigd. 1951 omslag 4.4 PRIVÉ-ARCHIEF VAN C.M. MEEK-EYSMA Carla Maria Meek-Eysma, geboren 23 mei 1925 te Bandoeng. Zij was mede-oprichter van de Stichting Sociaal-Cultureel Instituut Indonesië-Nederland.

14355

Getuigschriften en aanstellingen. 1946 - 1971

14356

Memo's en rapporten opgesteld door C.M. Meek-Eysma inzake de opvang van gerepatrieerde gezinnen, kopieën. 1965 - 1971 omslag

14357

Akte van oprichting van de Stichting Sociaal-Cultureel Instituut IndonesiëNederland, kopie. 1972

omslag

stuk

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.