Investeren in nieuwe sportinfrastructuur? Praktijkvoorbeelden


1 Investeren in nieuwe sportinfrastructuur? Praktijkvoorbeelden2 Praktijkvoorbeelden Een nieuwe sporthal in Veurne Sandy Pinson (sportfunctionaris) Ee...
Author:  Arthur Geerts

0 downloads 1 Views 286KB Size

Recommend Documents


Doorleren werkt. Samen investeren in nieuwe zekerheid
1 Doorleren werkt Samen investeren in nieuwe zekerheid2 3 Doorleren werkt Samen investeren in nieuwe zekerheid Commissie vraagfinanciering mbo 4 april...

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN
1 INFORDOCUMENT INFODOCUMENT INVESTEREN IN MENSEN 12 DE MENS IS DE MAAT Van alle dingen is de mens de maat sprak de Griekse filosoof Protagoras al in ...

Investeren in jongeren = investeren in ieders toekomst
1 Investeren in jongeren = investeren in ieders toekomst2 Antwerpen: een De greep context uit in de België cijfers Het aantal leefloners in Belgi...

Fietspaden in Vlaanderen. Goede praktijkvoorbeelden
1 Fietspaden in Vlaanderen Goede praktijkvoorbeelden2 Voorwoord De Vlaamse Regering heeft het belang van een fietsvriendelijk beleid duidelijk in het ...

Fietsroutes in Vlaanderen. Goede praktijkvoorbeelden
1 Fietsroutes in Vlaanderen Goede praktijkvoorbeelden2 Voorwoord We verplaatsen ons meer en meer en dat over korte afstanden. Ruim de helft van de ver...

11 Redenen om te investeren in een nieuwe website
1 11 Redenen om te investeren in een nieuwe website Als je al een website hebt, dan is het handig als je beschikt over een overzicht van redenen wanne...

RUP SPORTINFRASTRUCTUUR
1 Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Leuven Stad Scherpenheuvel-Zichem Dossiernr December 2010 RUP SPORTINFRASTRUCTUUR Ontwerp plenaire vergaderi...

Programmaboek Investeren in jezelf, is investeren in Curaçao
1 Programmaboek 2016 Investeren in jezelf, is investeren in Curaçao.2 Voorwoord Beste student, Allereerst van harte welkom in Nederland. Voor h...

OKTOBER Investeren in kinderen, is investeren in onze toekomst
1 "Armoede neemt toe in Menen" Meer op pagina 2 #JIJMAAKT MENEN OKTOBER 2017 Investeren in kinderen, is investeren in onze toekomst MEER OP ...

Investeren in Participeren
1 Opdrachtgever Divosa Inspectie SZW SVB SZW UWV Opdrachtnemer KWI Onderzoek Investeren in Participeren Einddatum 15 mei 2013 Categorie Algemeen Inves...Investeren in nieuwe sp ortinfra struc tuur? Pra ktijkvoorb e e ld e n

Praktijkvoorbeelden • Ee n nie uwe sp ortha l in Ve urne – Sa nd y Pinson (sp ortfunc tiona ris)

• Ee n nie uw zwe m b a d in Ee klo – Rik De Boe ve r (sp ortfunc tiona ris – sp ortm a na g e r)

Eeklo Bouw va n e e n nie uw zwe m b a d a a n he t sp ortha lle nc om p le x 1. Afg e le g d tra je c t 2. Inb re ng sp ortd ie nst/ sp ortfunc tiona ris

Eeklo : scholenstad met centrumfunctie -

Ee klo he e ft sle c hts 20 0 0 0 inwone rs = nie t g e fusione e rd Ee klo is c e ntrum sta d in he t Me e tje sla nd La a g soc ia a l e c onom isc h p rofie l = we inig b e la sting sinkom ste n 80 0 0 sc hoolg a a nd e jong e re n , wa a rva n 40 0 0 va n b uite n Ee klo Ruim vrije tijd sa a nb od m e t re g iona le uitstra ling : kunsta c a d e m ie s, sp ort , c ultuur , d ie nste nc e ntrum , b ib liothe e k, je ug d , … Goe d uitg e b ouwd e sp ortd ie nst : 2 d rukb e ze tte ste d e lijke sp ortc e ntra ( sp ortha lle nc om p le x, B.Pusse m ie rstra a t e n zwe m b a d c om p le x , Oostve ld stra a t -50 0 m a fsta nd ), 22 sp ortta kke n in c om p e titie

2007 • Sle c ht ra p p ort va n g e zond he id sinsp e c tie : zwe m b a d ve rtoont fund a m e nte le struc ture le g e b re ke n d ie re c htsre e ks te wijte n zijn a a n d e oud e rd om va n d e infra struc tuur , d ie d a te e rt va n ’6 8 – m ilie uve rg unning ve rva lt in 20 18! • Sc re e ning va n he t zwe m b a d : 6 5% ve rnie uwe n ;ra m ing : 4 m iljoe n€ • Disc ussie : re nove re n of nie uw sp ortc om p le x • Sle c hte fina nc ië le situa tie va n d e sta d

2008-20 0 9-20 10 - Insc hrijving in Vla a m s sp ortinfra struc tuurp la n :Ee klo e n W e ste rlo b ouwe n nie uw zwe m b a d - Pp s : wa t wille n we , hoe m oe t he t b a d e r uit zie n , hoe ve e l m a g he t koste n - Ke uze = zwe m b a d c luste re n a a n sp ortha lle nc om p le x , ra m ing : 9 m iljoe n € - Be nutte n va n p a rking , g e za m e nlijke uitb a ting b ie d t ve e l voord e le n op vla k va n e xp loita tie

2011 • Uitsc hrijve n uit Vla a m s sp ortinfra struc tuurp la n • Re d e ne n: – PPS form ule voor zwe m b a d is m oe ilijk c om b ine e rb a a r m e t g e m e e nte lijke uitb a ting sp ortha lle nc om p le x – Op voorha nd uitsc hrijve n va n g e d e ta ille e rd c onc e p t is nood za ke lijk – Sub sid ie d ie m e n ontva ng t = m e e rkost va n p p s voor inb ouwe n g a ra ntie s e n le ning sla st

2012 • • • • •

• •

Toe tre d e n tot S d ivisie TMVW ( nu Fa rys) : ste d e lijke sp ortinfra struc tuur word t in e xp loita tie g e g e ve n va n Fa rys Voord e le n : log istie ke ond e rste uning e n te c hnisc he e xp e rtise , ra a m c ontra c te n , m e t 2 a a n d e ze lfd e ka r d uwe n Surp lus : BTW vrijste lling voor e xp loita tie kost e n inve ste ring skoste n Er word t op nie uw e e n ove rle g rond e op g e sta rt ivm ‘p rob le e m zwe m b a d ’ In he t sp ortha lle nc om p le x wijst e e n g rond ig e ve ilig he id ssc re e ning uit d a t b e la ng rijke inve ste ring e n nood za ke lijk zijn om in re g e l te zijn m e t d e ve ilig he id svoorsc hrifte n In e e n e e rst fa se word e n c a m e ra b e wa king , b ra nd m e ld ing e n nood ve rlic hting in ord e g e b ra c ht In e e n volg e nd e fa se zijn b e la ng rijke we rke n nod ig voor c om p a rtim e nte ring

2013 • Nie uwe c oa litie b e slist om d oor Fa rys nie uw zwe m b a d te la te n b ouwe n a a n he t ste d e lijk sp ortha lle nc om p le x voor m a xim um b e d ra g va n 8 m iljoe n€ . He t is d e b e d oe ling om e e n nie uw zwe m b a d te b ouwe n e n g e lijktijd ig he t sp ortha lle nc o m p le x te up g ra d e n • Fa rys sc hrijft we d strijd uit voor a a nste lle n ontwe rp e r • Re sulta a t: ESSA word t a a ng e ste ld a ls ontwe rp b ure a u • In he t d oor Essa voorg e ste ld e c onc e p t word t he t zwe m b a d g e b ouwd op d e stra a t voor he t sp ortha lle nc o m p le x m e t ve rnie uwing va n d e ve roud e rd e kle e d c a b ine s sp ortha l , c e ntra le inkom , nie uwe b ure le n , kra c httra ining sza a l , d a nsza a l e n nie uw c a fe ta ria te p a a rd op b e id e c om p le xe n

2014 • ESSA , sp ortd ie nst , sta d sa rc hite c t e n Fa rys we rke n inte nsie f a a n voorontwe rp • Disc ussie ove r a l d a n nie t kie ze n voor é é n b a d ( m e t b e we e g b a re b od e m s e n ke e rwa nd ) of twe e – of d rie b a d e nc onc e p t • Uite ind e lijk word t g e koze n voor he t d rie b a d e nc onc e p t m e t é é n sp ortb a d ( m e t b e we e g b a re b od e m ) , e e n ruim instruc tie b a d e n e e n p e ute rb a d ( b e id e n m e t wa rm e r wa te r) • He t sc he p e nc olle g e b e slist om d e op p ortunite it te b e nutte n om ook e e n BKO in te p la nte n in he t c om p le x

2015 • He t voorontwe rp word t ve rd e r uitg e we rkt e n he t c om p le x krijg t vorm • BKO e n nie uw sp ortc om p le x word e n g e ra a m d op 9,5 m iljoe n € - he t sc he p e nc olle g e g e e ft g oe d ke uring a a n he t voorontwe rp . • Ind ie ne n d e finitie f ontwe rp te g e n 1 se p te m b e r 20 15 • Sta rt we rke n 1 juni 20 16 • Eind e d e r we rke n 1 juni 20 18

Oppositie voert zware oppositie • Zwe m b a d is luxe p roje c t e n Ee klo he e ft nie t g e noe g g e ld om a lle p roje c te n te re a lise re n ( nie uw p olitie ka ntoor, ring , d oortoc ht ) • Zwe m b a d le g t hyp othe e k op ontwikke ling va n Ee klo wa nt is ve e l te d uur • Kla c ht b ij p rovinc ie g ouve rne ur : nie t voorzie n in m e e rja re np la nning , ne g a tie f a d vie s MAT … . • Volksra a d p le g ing ? • Alte rna tie f : re g iona a l zwe m b a d a a n ve rb ra nd ing sove n Ba lg e rhoe ke ( g re ns m e t Ma ld e g e m , Sint La ure ins , Ee klo)

W eerwerk bieden = lobbyen • Motive re n va n sp ortd ie nstm e d e we rke rs : uitsc hrijve n va n e e n e xp loita tie m od e l , p a rtic ip a tie b ij uitwe rke n c onc e p t • Zoe ke n va n p a rtne rs b inne n d e org a nisa tie : a a nva nke lijk ve e l we e rsta nd b ij c olle g a ’s op d ie nsthoofd e nove rle g e n in MAT. BKO sp rong op d e ka r , m ilie u volg d e m e t voorste l om d e ze inve ste ring te g e b ruike n a ls a a nze t voor wa rm te ne t • Exp lic ie te vra a g a a n b urg e rp la tform : m oe t e r in Ee klo e e n zwe m b a d zijn? 85% vind t va n we l! • Pra te n m e t p olitie k ve ra ntwoord e lijke n : ve rsc hille nd e sc he p e ne n p a rtic ip e re n in d it d ossie r e n kunne n sc ore n , re g e lm a tig p e rsoonlijk ond e rhoud m e t b urg e m e e ste r voor sta nd va n za ke n • Sp ortra a d m ob ilise re n : d oor d e c luste ring is d it nie t e nke l e e n d ossie r voor zwe m fa na te n m a a r te n d ie nste va n ie d e re e n • Disc ussie ( a l d a n nie t op c a fé ) m e t op p osa nte n

Argumenten -

Zwe m m e n is e e n va a rd ig he id d ie e lk kind m oe t a a nle re n : in 1980 b e d roe g he t a a nta l ve rd rinking e n in Vla a nd e re n p e r ja a r 10 0 . Be g in d e ja re n 90 b e d roe g d it nog ong e ve e r 60 e n rond d e e e uwwis s e ling d a a ld e he t g e m id d e ld a a nta l ve rd rinking e n na a r ong e ve e r 20 s la c htoffe rs p e r ja a r. De s la c hto ffe rs zijn vo o ra l kind e re n tus s e n d e le e ftijd va n 0 e n 5 ja a r .

-

De rg e lijke zwa re inve s te ring e n zijn e nke l te ve ra ntwoord e n a ls e e n g root g e d e e lte va n d e b e volking hie rva n p ro fite e rt: he t g e c lus te rd e s p ortc om p le x za l b e zoc ht word e n d oor g e m id d e ld 80 0 b e zo e ke rs p e r d a g , 7 dage n op 7

-

Be s p a re n d o o r e e rs t te inve s te re n ;d it is e e n voorb e e ld va n d uurza a m inve s te re n : c om p a c t g e b ouw , ve roud e rd e s to o kins ta llatie s wo rd e n ve rva ng e n d oor é é n nie uwe m od e rne ins ta lla tie m e t m od e rne re c up e ra tie te c hnie ke n

-

Ee n g oe d e ko o p m a ns g e e s t ha nte re n : b e s p a re n op p e rs one e ls kos te n d oor s a m e nvoe g e n va n func tie s ( b a lie , ond e rho ud , to e zic ht).

-

Me e r d a n s p o rt : d e s ka te za al is te ve ns e ve ne m e nte nzaal e n he t tone e l va n e e n 20 ta l g rote s oc io c ulture le m a nife s ta tie s ;d e s p o rtc o m p e titie s zorg e n voor b e zoe ke rs va nuit g a ns Vla a nd e re n

-

He t b ove nlo ka le b e la ng va n he t nie uwe c om p le x : b uurg e m e e nte s g e b ruike n he t zwe m b a d voor s c hoolzwe m m e n e n s p o rtka m p e n , d e turnha l is d e e nig e m e t va s te toe s te lop s te lling in he t Me e tje s land , d e inline s ka ting za al is d e e nig e in d e s tre e k . Hoe b uurg e m e e nte s m e e la te n p a rtic ip e re n?

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.