ISCED 1 ISCED 2. Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ


1 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16, internet: tel.: 051/ , fax:. 051/ Školský vzdel&...
Author:  Blanka Bártová

0 downloads 1 Views 943KB Size

Recommend Documents


Školský vzdelávací program pre 1. stupe ZŠ ISCED 1
1 Školský vzdelávací program pre 1. stupe ZŠ ISCED 12 Školský vzdelávací program Z&aacu...

Inovovaný školský vzdelávací program. pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou Dolné Orešany č.209, Dolné Orešany Tel. /fax : 033/ , I...

Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1a ISCED 2
1 Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1a ISCED 22 1. Názov vzdelá...

Školský vzdelávací program. Vzdelanie pre každého. pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Základná škola, Školská ul.č.9, Lovinobaňa Školský vzdelávací program Vzdelanie pre k...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zák...

Školský vzdelávací program. pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 pre nižšie stredné vzdelávanie - ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 pre nižšie stredné vzdel&aacut...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zá...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zá...

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA ISCED 1 - PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 NIŢŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE
1 Štátny pedagogický ústav Bratislava VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA ISCED 1 - P...

Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED 1, ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED 1, ISCED 2 ako samostatná...Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16, 080 01 internet: http:/ www.zsgmik.sk, email: [email protected], tel.: 051/7465 401, fax:. 051/ 7465400

Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ

ISCED 1 ISCED 2

Motto: Pre 1. stupeň ZŠ: Malými krokmi k svätosti Pre 2. stupeň: Škola ako všeľudský kultúrny faktor poznania

Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho programu Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Druh školy IČO školy Dátum schválenia ŠkVP Miesto vydania Platnosť ŠkVP Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho programu Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Druh školy IČO školy Dátum schválenia ŠkVP Miesto vydania Platnosť ŠkVP

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša Duklianska 16, 080 01 Prešov Školský vzdelávací program pre I. stupeň ZŠ ISCED 1 4 roky denná slovenský Plnoorganizovaná - cirkevná 17080151 30. august 2008 G a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16 Od 1. septembra 2008 začínajúc prvým ročníkom Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša Duklianska 16, 080 01 Prešov Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 päťročná denná slovenský Plnoorganizovaná - cirkevná 17080151 30. august 2008 G a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16 Od 1. septembra 2008 začínajúc piatym ročníkom ZŠ

Kontakty pre komunikáciu so školou: Titul, meno, priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón

Fax

e-mail

Iné

PaedDr. Jozef Berta

Riaditeľ

0517465401

0517465400

[email protected] [email protected]

Mobil: 0905 355932

0517465402

0517465400

[email protected] [email protected]

Mobil: 0917 635213

0517465403

0517465400

0517465406

0517465400

0517465412

0517465400

0517465418

0517465400

RNDr. Valika Jacková PaedDr.Róbert Hudák Margita Hudáková Mgr. Jana Mašlejová Mgr. Angela Tulejová

Ekonom.hosp. zástupkyňa Zástupca riaditeľa pre ZŠ Vedúca ŠJ Výchovná poradkyňa Vedúca ŠKD

[email protected] [email protected] .cz [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Mobil: 0917 635214 Mobil: 0917 635209 0944288896 0911222565

Zriaďovateľ: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, ARCIBISKUPSTVO KOŚICE Hlavná 28, 041 83 Košice Kontakty: Mgr. Miroslav Jacko, riaditeľ ABŠÚ Košice Tel.: 055 6228727, e-mail: [email protected]

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: pre 1. stupeň ZŠ Mgr. Zita Sedláková pre 2. stupeň ZŠ Mgr. Monika Čiripová

Prerokované v PR školy 17. septembra 2014 Prerokované v rade školy 1. októbra 2014

V Prešove 12. 9. 2014

PaedDr. Jozef Berta riaditeľ školy (podpis a pečiatka školy)

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: Platnosť ŠkVP Dátum 01. 09. 2008

Revidovanie ŠkVP Dátum 1. 9. 2009 1. 9. 2010 1. 9. 2011 1.9.2012 1.9. 2013 1.9.2014

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

ŠkVP bol od 1. 9. 3013 inovovaný. Bol doplnený o vyhodnotenie cieľov, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a SWOT analýzu. Rámcové učebné plány zostali nezmenené. K 1. 9. 2014 sa v Rámcovom učebnom pláne 1. – 4. ročníka voliteľné predmety hravé čítanie, záţitkové čítanie, čítanie s porozumením integrovali do zvýšeného počtu hodín v predmete slovenský jazyk a zábavná matematika do zvýšeného počtu hodín v predmete matematika. Rámcový učebný plán v 5. -9. ročníku sa nemenil.

I. Všeobecná charakteristika školy 1. Veľkosť školy V školskom roku 2014/2015 Gymnázium sv. Mikuláša Prešov vychováva a vzdeláva ţiakov vo veku od 10 do 18 rokov (15 tried osemročného gymnázia – 345 ţiakov). Škola má aj vlastnú školskú jedáleň, v ktorej sa stravuje 300 stravníkov G. Okrem toho v priestoroch školy sídli aj ZŠ (14 tried ZŠ – 309 ţiakov), 5 oddelení ŠKD – 110 ţiakov, v popoludňajších hodinách CZUŠ, ktorú navštevuje 856 ţiakov. 1. Charakteristika žiakov Väčšina ţiakov školy je z mesta Prešov, ostatní ţiaci dochádzajú do školy z okolitých obcí vzdialených od Prešova pribliţne do 20 km. Ţiaci sú väčšinou z úplných rodín, v ktorých dominuje kresťanská výchova. Škola pracuje s integrovanými ţiakmi - s rôznymi formami špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (disgrafia, dislexia, mierne formy autizmu, hyperaktivita). 2. Charakteristika pedagogického zboru Chod vyučovania v gymnáziu zabezpečujú plne kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí s láskou odovzdávajú svoje vedomosti a zároveň aj sami sa snaţia rásť v oblasti duchovnej. Viacerí spolupracujú aj s inými výchovnými a vzdelávacími inštitúciami (jazykové inštitúty, metodické centrum, koordinačné rady predmetových súťaţí pri MPC), mnohí sú zapojení do rôznych športových, umeleckých a spoločenských aktivít, čo dáva predpoklad kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu. Školský výchovný poradca spolupracuje s triednymi učiteľmi, s pedagogicko-psychologickými poradňami zameranými na pomoc pri realizácii výchovného procesu. Od školského roka 2009/2010 pracuje na škole školský špeciálny pedagóg. Okrem toho v škole pôsobia aj koordinátori pre environmentálnu, protidrogovú výchovu, výchovu k láske a čistote, k ľudským právam, boja proti obezite a finančnú gramotnosť. Učitelia sa vzdelávajú priebeţne, mnohí absolvovali rigorózne skúšky aj I. a niektorí aj II. kvalifikačnú skúšku, jeden absolvoval doktorandské štúdium. Učitelia cudzích jazykov sa pravidelne zúčastňujú jazykových stáţí v zahraničí, čo umoţňuje implementovať do vyučovania cudzích jazykov autentický jazyk cieľových krajín. 3. Dlhodobé projekty Škola sa úspešne zapojila do projektov Sokrates, Digitálni štúrovci, Infovek, Elektronizácia a revitalizácia školskej kniţnice a dvojročného projektu ESF Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov 8-ročného gymnázia formou projektového vyučovania. Realizoval sa aj projekt Digitálna mediatéka. 4. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi Škola úzko spolupracuje s Rodičovskou radou, o čom svedčia aj mnohé jej podporné aktivity v prospech školy (inovácia exteriéru školy, školskej kuchyne....). V spolupráci s učiteľským zborom organizuje školské plesy pre študentov, rodičov, učiteľov a priateľov školy. Nadaných a talentovaných ţiakov podporuje v účasti na rôznych súťaţiach – odmeňuje ţiakov reprezentujúcich školu i ţiakov s výbornými študijnými výsledkami.

Finančne a materiálne podporuje voľno časové aktivity ţiakov v jednotlivých krúţkoch. Škola svojimi aktivitami spolupracuje s niektorými rehoľnými spoločenstvami na území mesta, s domovmi dôchodcov, Úniou nevidiacich a s inými inštitúciami, zameranými hlavne na charitu a sociálnu podporu. Okrem toho škola nepriamo spolupracuje aj s rôznymi kultúrnymi a športovými inštitúciami, umoţňuje zapájať sa študentom do vlastných aktivít. 5. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy Škola má zriadené a vyuţíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odborné laboratóriá na vyučovanie fyziky (s centrálnym počítačom a televízorom na prezentáciu učiva, rôznych inštrukcií pre ţiakov), chémie (s moţnosťou prezentácie i aplikácie rôznych inštrukcií notebookom a dataprojektorom) a biológie (miestnosť s 8 počítačmi, a moţnosťou prezentácie i aplikácie rôznych inštrukcií ). Ďalej má moderne vybavenú univerzálnu učebňu na vyučovanie prírodovedných predmetov (B, CH, F - s 8 počítačmi a moţnosťou prezentácie i aplikácie rôznych inštrukcií notebookom, dataprojektorom, zrkadlovým digitálnym fotoaparátom, trinokulárnym mikroskopom s moţnosťou napojenia na CCD kameru, interaktívnou tabuľou - overovanie učiva prírodovených predmetov cez Planétu vedomostí), 2 učebne výpočtovej techniky (24 počítačov s priamym napojením na dataprojektory a s moţnosťou prezentácie i aplikácie rôznych inštrukcií), multimediálnu miestnosť s interaktívnou tabuľou a moţnosťou digitálnej projekcie (15 počítačov), učebne na vyučovanie slovenského, nemeckého, anglického, francúzskeho jazyka a spoločenskovedných predmetov (aj s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a tabletmi) s moţnosťou multimediálnych prezentácií učiva, rôznych inštrukcií pre ţiakov. Škola vlastní 127 počítačov, vo výučbe vyuţíva 115 počítačov, všetky počítače sú napojené na internet, zosieťované. Disponuje aj dostatočným mnoţstvom notebookov pre jednotlivé kabinety i jednotlivých pedagogických zamestnancov, ktoré sa vyuţívajú aj vo vyučovaní na jednotlivých predmetoch, kopírok, skenerov a tlačiarní pre potreby učiteľov aj ţiakov. Pre učiteľov cudzích jazykov, ako aj iných predmetov sú k dispozícii prenosné CD magnetofóny, DVD a video prehrávače, dataprojektory, spätné projektory, najmodernejšie učebné pomôcky na jednotlivé vyučovacie predmety, počítače sú k dispozícii aj v zborovni školy a v jednotlivých kabinetoch. Okrem toho škola disponuje bohato vybavenou kniţnicou s moţnosťou samoštúdia odbornej literatúry. Tieţ veľmi dobre je zariadená vnútorným vybavením (nové moderné ţiacke stoly, stoličky, samostatné skrinky pre kaţdého ţiaka, dvere do tried, vymaľovanie a úprava podláh tried, chodieb, kabinetov, zborovne, odborných učební, soc. zariadení pre ţiakov a zamestnancov. Škola má školskú jedáleň a kuchyňu, ktorá je veľmi dobré vybavená a zároveň aj vyťaţená stravníkmi zo školy. 6. Škola ako životný priestor V škole sú pomerne stiesnené kapacitné podmienky, ale chodby školy sú vţdy upravené, postupne dopĺňané a vyzdobené nástenkami, vitrínami, diplomami, maturitnými tablami. Voľných priestorov na chodbách nie je veľmi veľa, preto je výzdoba presunutá do tried, kde moţno nájsť monotematické nástenky, kvety, triedne aktivity a fotografie. 7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Dvakrát do roka sú ţiaci (na triednických hodinách), všetci zamestnanci školy na PP preškoľovaní so základných predpisov, noriem, podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove, vzdelávaní, pri práci, z poţiarnych a ostatných predpisov a noriem. Všetky odborné učebne, laboratóriá, telocvične, ŠJ majú schválené prevádzkové poriadky, podľa ktorých sa riadia zamestnanci i ţiaci školy. V škole pravidelne (v súlade so zákonnými normami) prebiehajú elektrické a protipoţiarne revízie, tieţ revízie plynárenských rozvodov.

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu na 1. stupni ZŠ Pedagogický princíp školy Cieľom vzdelávania ţiakov na I. stupni ZŠ je: zachovanie demokracie učiť ţiakov umeniu malých krokov k svätosti dať šancu kaţdému ţiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umoţnené zaţiť úspech. Skutočný ţivot je pre deti tým najlepším kurikulom. Kurikulum sa zakladá na skutočnosti, nie na „ vyučovacích predmetoch“ a učebniciach. Učenie je individuálna záleţitosť, preto v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom sa venuje individuálna starostlivosť aj deťom s vývinovými poruchami učenia. Kurikulum pozostáva z pojmov, zručností a postojov (hodnôt), ktoré ţiak môţe získať na základe priamej skúsenosti. Metódy vyučovania, ktoré sa vo vyučovaní realizujú, poskytujú ţiakom moţnosť voliť si to, čo je v súlade s ich jedinečným spôsobom učenia. Kurikulum zahŕňa ďaleko menej „výkladu o“ a je zaloţené na skúmaní, objavovaní a používaní pojmov v skutočnom svete. Na I. stupni sa pouţíva hodnotenie známkou, ale aj slovné hodnotenie. Vyuţíva sa prístup na vytváranie mozgovo súhlasného prostredia, to znamená prostredia, ktoré umoţňuje ţiakovi učiť sa čo najefektívnejšie. Mozgovo súhlasné prostredie tvorí osem zložiek: Neprítomnosť ohrozenia – na dosiahnutie vzájomnej úcty a dôvery učiteľa so ţiakmi a ţiakmi medzi sebou navzájom sa vyuţívajú metódy a postupy kladného riadenia a usmerňovania triedy. Významovosť obsahu – učiteľ sa predpísaný obsah učebných osnov usiluje čo najviac priblíţiť dieťaťu (aby to čo sa dieťa učí, bolo pre neho osobne významné). Primeraný čas – organizácia učiteľ preberaniu stanoveného učiva venuje primeraný čas. Možnosť voľby, výberu aktivít. Obohatené prostredie – trieda má odráţať to, o čom sa deti učia. Má byť obohatená mnoţstvom zdrojov informácií (knihy encyklopedického charakteru, ďalšie informačné zdroje, návšteva odborníkov na preberané učivo a ich vekuprimeraná práca s deťmi). Spolupráca – deti majú vyhradený čas na prácu v skupinách. Tomuto predchádza nácvik zručností (aktívne počúvanie, tolerovanie a oceňovanie odlišností spoluţiakov, riešenie konfliktov a iné), aby skupinová práca mohla prebiehať a aby sa deti naučili spolupracovať s rôznymi typmi spoluţiakov. Okamžitá spätná väzba – učiteľ bude pohotovo náchádzať metódy a postupy, aby čo najviac reagoval na správnosť pochopenia naučeného. Dokonalé zvládnutie (majstrovstvo) – súhrn predchádzajúcich zloţiek, zvládnutie daného učiva na úrovni jeho pouţitia v skutočnom ţivote. Na takéto overenie poznatkov učiteľ vytvára čo najviac príleţitostí, pričom bohato vyuţíva reálne situácie kaţdodenného ţivota.

Zameranie školy a stupeň vzdelania na 1. stupni ZŠ Katolícka škola má nádhernú úlohu, ktorá spočíva v hlásaní radostnej zvesti Evanjelia, dvíhaní povedomia detí, usmerňovaní ich duchovnosti, telesných hodnôt a kultúrnej úrovne. V období veľkých zmien, keď poznatky prírodných, technických i spoločenských vied sa rozvíjajú rýchlym tempom, prvoradým cieľom vzdelávania je naučiť deti sa učiť! Naučiť ich hľadať a vyberať informácie, hodnotiť ich, dávať ich do súvislosti so ţivotom a vedieť ich aj prakticky pouţiť. Stupeň vzdelania ISCED 1 Profil absolventa I. stupňa ZŠ Výchovou a vzdelávaním chceme docieliť, aby ţiaci primárneho stupňa boli čo najlepšie pripravení (tak vedomostne, ako aj charakterovo) k postupu na sekundárny stupeň vzdelávania. Výchovno –vzdelávaciu činnosť bude smerovať hlavne k príprave ţiakov na reálny ţivot (aby boli schopní tvorivo a kriticky myslieť, rýchlo a s účinkom riešiť vzniknuté problémy a úlohy, aby boli schopní kooperovať a pracovať v kolektíve, formovať vytrvalosť a ctiţiadostivosť, aby mali chuť prekonávať sami seba a pracovať na sebe s cieľom dosiahnutia lepších výsledkov). V rámci tvorivej dramatiky sa bude rozvíjať ich emotívna stránka (aby boli schopní sebakritiky, ale aj pozitívneho sebahodnotenia). Ich zručnosti a schopnosti budeme zameriavať na tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, sociálne cítenie, potrebu pomáhať a odpúšťať svojmu blíţnemu). Mali by robiť dobré meno nielen svojej rodine, ale aj svojej škole. Mali by dobre poznať svoju úlohu kresťana a jeho poslanie tak v rodine, ako aj v škole, v kolektíve, v spoločnosti a v cirkvi. V rámci vzdelávania a získavania vedomostí by mali byť schopní vyhľadávať nové informácie, osvojovať si rôzne formy a metódy práce. Mali by pochopiť, prečo sa učia a vnímať význam svojho vzdelávania ako budovania a rozvoja svojej osobnosti. Mali by dokázať prezentovať pred ostatnými svoje vedomosti, projekty a práce. Mali by byť komunikatívni a flexibilní. V rámci čitateľskej gramotnosti by mali vedieť čítať s porozumením umelecký, ako aj vecný text. Mali by vedieť funkčne pouţívať jazyk v rôznych komunikačných situáciách beţného ţivota. Mali by mať na určitej úrovni osvojené verbálne aj neverbálne komponenty. V rámci písomnej komunikácie by primerane svojmu veku mali vedieť vyjadrovať svoje názory a pocity. Primerane svojmu veku by uţ mali byť schopní vnímať aj umenie, snaţiť sa mu porozumieť a vedieť o ňom komunikovať, polemizovať, jednoducho vyjadrovať sa v rámci svojich pocitov. Pedagogické stratégie Cieľom primárneho vzdelávania je zachovanie demokracie a pouţitím rôznych metód a foriem práce učiť ţiakov umeniu malých krokov k svätosti. Pri dosahovaní zvolených výchovnovzdelávacích cieľov budeme postupovať pomocou integrovaného tematického vyučovania. Vzdelanie bude prepojené s výchovou a tento neodlučiteľný zväzok sa bude realizovať cez kresťanské hodnoty a princípy. V oblasti rozumovej výchovy bude naším cieľom rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať rozvíjaním zručností pri práci v skupinách, kde aj ţiaci s vývinovými poruchami učenia zaţijú pocit úspechu. Školský špeciálny pedagóg bude poskytovať odbornú pomoc ţiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

Pri prepojení získaných vedomostí s praktickým ţivotom budeme s odborníkmi realizovať rôzne besedy na preberanú tému. Tu však bude potrebná aktívna spolupráca rodičov. Aktívnou účasťou sa budeme zapájať do rôznych súťaţí výtvarného, matematického alebo literárneho charakteru, podporovať čítanie kvalitnej detskej literatúry, prácu s encyklopédiami a taktieţ vyuţívať IKT v jednotlivých predmetoch. Pri práci v skupinách budeme rozvíjať nácvik zručnosti ţivota (flexibilitu, iniciatívu, integritu, komunikáciu, ohľaduplnosť, participáciu, priateľstvo, riešenie problémov, sebadôveru, spoluprácu, starostlivosť, trpezlivosť, úsilie, vytrvalosť, zmysel pre humor, zodpovednosť, zvedavosť). Vyuţitím tvorivej dramatiky v predmetoch slovenský jazyk a čítanie sa budeme zameriavať na rozvoj emotívnej a duchovnej stránky ţiaka. Ţiakov viac zapojíme do procesu porozumenia prečítaného s vyuţitím Bloomovej taxonómie. Pre ľahšiu sebakontrolu ţiakov a pre lepšiu informovanosť rodičov budeme dosiahnuté výsledky v jednotlivých predmetoch hodnotiť známkou, ale aj slovne. V priebehu kaţdej vyučovacej hodiny budeme na prvom mieste uplatňovať pozitívnu motiváciu, vyuţívať rôzne didaktické hry, súťaţné úlohy, súťaţe s divergentným riešením a rôzne formy výučby (skupinové, individuálne, projektové).

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA na 1. stupni ZŠ Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov na 1. stupni ZŠ Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole bude poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia bude tieţ povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom bude zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na slovné hodnotenie schválené MŠ SR a opierať sa o tieto zásady: Komplexnosť - nebudeme oceňovať kladne len intelekt, ale celú osobnosť (vzťah dieťaťa k predmetu záujem, chuť, city..). Pozitívnu orientáciu - budeme dbať na to, aby kaţdé dieťa zaţívalo úspech. Budeme hodnotiť, chváliť aj to, čo sa dá pochváliť (vţdy sa niečo dá). Budeme sa snaţiť vyhnúť iba stálej kritike. Uprednostňovať budeme pozitívne hodnotenie. Individuálny prístup - kaţdé dieťa budeme posudzovať podľa jeho moţností, ţiadať od neho osobné maximum, a to hodnotiť ako vynikajúci výkon. Otvorenosť - nebudeme škatuľkovať, vynášať súdy, necháme dieťaťu dosť času na zvládnutie. Nebudeme posudzovať jednotlivca negatívne, keď nezvládne úlohu hneď s ostatnými. Tendenciu k sebahodnoteniu - budeme vyţadovať aktívny podiel dieťaťa na hodnotení. Naučíme ho riadiť seba, svoj ţivot, stanovovať si ciele. Rýchlu spätnú väzbu - ţiak ihneď vie, čo sa má naučiť, v čom sa zlepšiť, v čom je vynikajúci. Na chybu sa budeme pozerať ako na ukazovateľ, ďalšiu moţnosť... nie ako výčitku. Budeme ţiaka učiť, ako vyuţiť chybu pre seba (cez chybu prenikať do učiva). Objektivizáciu - ako učitelia budeme brať do úvahy svoje subjektívne vplyvy, haló efekt, vyhýbať sa priskorej typizácii, zovšeobecňovaniu..., vyuţívať diagnostiku (pozorovanie, záznamy...). Hodnotenie autentickej situácii - tu a teraz nie v strese. Budeme minimalizovať klasické skúšanie, ţiaka budeme hodnotiť v skupinovej práci, pri riešení problému...pri pouţívaní vedomostí! Hodnotiť to, čo má zmysel - namiesto toho, čo je ľahko hodnotiť, budeme hodnotiť to, čo bude mať hodnotu v ţivote ţiaka.

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu na 2. stupni ZŠ Pedagogický princíp školy Základná škola na 2. stupni Umoţňuje vychovávať a pripravovať ţiakov v kresťanskom duchu, schopných kriticky, logicky a tvorivo myslieť, riešiť ţivotné problémy v reálnych situáciách. Pripravuje rozhľadených, vytrvalých ţiakov, schopných kooperovať a pracovať v tíme, s motiváciou k celoţivotnému vzdelávaniu. Pripravuje komunikatívnych, flexibilných, tvorivých ţiakov, ktorí si budú vedia vyhľadávať informácie a prezentovať svoju prácu. Podporuje talenty, osobnosť ţiaka. Dáva šancu kaţdému ţiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umoţnené zaţiť úspech. Zabezpečuje podmienky aj na vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, aby mali rovnakú šancu vo vzdelávaní s ostatnými ţiakmi. Kladie dôraz na vytváranie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia ţiaka. V rámci učebného plánu školy štrukturuje hodiny tak, aby sa ţiaci učili učiť, získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a slabé stránky. Na hodinách odbúrava trému, stres a zlé návyky pri učení. Zabezpečuje kvalitnú prípravu ţiakov v jazykovokomunikačnej výchove i v základných otázkach vedy o prírode a človeku so zámerom vychovať dobrého, múdreho, aktívneho a šťastného človeka. Zameranie školy a stupeň vzdelania Základnou filozofiou školy je celý výchovnovzdelávací proces realizovať na báze kresťanských základov. Absolvent tohto stupňa má vedieť uplatniť vedomosti v praxi (v súlade s kresťanskými princípmi). Úlohou je dosiahnuť duchovný, mravný, citový, fyzický, ale aj proporcionálne rozumový rast ţiakov. Profil absolventa Absolvent ZŠ má byť uvedomelým kresťanom, robiť dobré meno škole, vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy, má byť schopný zhodnotiť svoju úlohu v Cirkvi, v škole, v rodine, ale aj v spoločnosti, má vedieť vyhľadávať informácie a vyuţívať ich pri učení a v praktickom ţivote, má byť hrdý na svoju vlasť, ovládať materinský jazyk, starať sa o kultúru svojho národa v súvislosti s globalizáciou má primerane veku ovládať komunikovať najmä v anglickom, ale aj v druhom svetovom jazyku, má byť schopný vnímať umenie , presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, má si byť vedomý svojich kvalít, byť pripravený uplatniť sa v ďalšom štúdiu, v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj ţivot.

Pedagogické stratégie Cieľom rozumovej výchovy je rozvíjať tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín ţiakov so slabšími výchovnovzdelávacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. V spolupráci so školským špeciálnym pedagógom škola bude poskytovať odbornú pomoc ţiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Pri prevencii drogových závislosti sa zameriame na pôsobenie proti fajčeniu a pitiu alkoholických nápojov. Budeme realizovať výučbu s pouţívaním didaktickej a počítačovej techniky, diskusie, rôzne projekty, samostatné práce, prezentácie, praktickú výučbu. Dôraz budeme klásť na samostatnosť a zodpovednosť za učenie a vyuţívanie IKT vo vyučovaní. Budeme sa snaţiť dôsledne vychádzať z potrieb ţiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Budeme si všímať ich talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej moţnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu ţiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Budeme uplatňovať pozitívne hodnotenie ţiakov, najmä slabo prospievajúcich, vnútornú motiváciu. Konkrétne formy a metódy vyučovania a učenia ţiakov sú uvedené v tematických plánoch jednotlivých predmetov. Zabezpečenie výučby so špeciálnymi potrebami Škola realizuje integráciu ţiakov s poruchami učenia. V triedach sú integrovaní ţiaci s rôznymi formami porúch učenia. Pedagógovia majú pre jednotlivých ţiakov (podľa porúch učenia a potrieb ţiakov) vypracované individuálne učebné plány. Škola monitoruje ţiakov so sociálne znevýhodneného prostredia. Pomáha im v spolupráci so sociálnym úradom. V duchu kresťanského charakteru školy sa realizuje aj materiálna pomoc pre sociálne slabšie rodiny. Duchovnú pomoc poskytuje duchovný správca školy. Na škole pracuje aj školský špeciálny pedagóg. Starostlivosť sa venuje predovšetkým ţiakom, ktoré majú najväčšie ťaţkosti a problémy v súvislosti s plnením školských zručností (čítanie, písanie, gramatika a podobne). Pri práci vychádzame zo záverov vyšetrení pedagogicko-psychologickej poradne. Okrem zabezpečenia špeciálno-pedagogického servisu budeme dbať o utvorenie sociálneho prostredia zaloţeného na vzájomnej tolerancii, rešpektovania a spolupatričnosti. U talentovaných ţiakov budeme rozvíjať ich nadpriemerné schopností, a to pouţitím takých úloh, v ktorých môţu rozvinúť svoje potreby a nadanie. Nadaní ţiaci budú (pod vedením pedagógov) pracovať v krúţkoch , zúčastňovať sa súťaţí, olympiád. Školsky špeciálny pedagóg bude so ţiakmi  pracovať jednotlivo a pravidelne  voliť vhodné metódy tak, aby bolo v činnosti zapojených čím viac zmyslov (zrak, hmat, sluch)  poskytovať deťom viac moţností, aby si osvojili spoje medzi zvukovou, písomnou a obsahovou stránkou slov  vyberať pre deti také činnosti, aby mali moţnosť byť úspešní a aby sa rozvíjali ich záujmy  oceňovať a vyzdvihovať u detí aj čiastkové úspechy  všímať si, v čom je jednotlivý ţiak šikovný, posilňovať sebavedomie ţiakov Pri plnení jednotlivých úloh sa bude dodrţiavať individuálny prístup ku kaţdému ţiakovi (podľa druhu a poruchy v jeho poznávacích schopnostiach). Činnosť zameriame na:  individuálnu prácu so ţiakmi

           

pozorovanie ţiakov pri priamej práci v triede zostavenie listov pre denné hodnotenie integrovaných ţiakov osobné pohovory s rodičmi depistáţ u ţiakov diagnostický rozbor na základe záverov z vyšetrení PPP, klinické prejavy porúch osvetovú prácu zameranú na informovanie o otázkach vzdelania a výchovy pre rodičov detí so ŠVVP kompletizáciu dokumentácie integrovaných ţiakov spoluprácu s inštitúciami v rôznych oblastiach pomoc pri formovaní zmien v postojoch intaktnej populácie ku zdravotne postihnutým ţiakom spoluprácu s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi o vhodnom prístupe k integrovanému ţiakovi pomoc pri tvorbe IVVP priebeţné konzultácie s učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní ţiaka v učebnom procese.

Začlenenie prierezových tém Prierezové témy začleníme do učebných osnov jednotlivých predmetov – dejepis, geografia, náuka o spoločnosti, slovenský jazyk. Budú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Projekty a kurzy KOČAZ – kurz ochrany človeka a zdravia. Jednodňový – pre 2. stupeň ZŠ sa realizuje pre kaţdý ročník dvakrát v roku. Plavecký zdokonaľovací kurz – pre ţiakov 5. ročníka ZŠ – realizuje sa počas 1 týţdňa blokovou výučbou. Lyžiarsky kurz – pre ţiakov 7. a 8. ročníka ZŠ – realizuje sa počas týţdňového kurzu s výjazdom do lyţiarskeho strediska. Vianočná burza – pre ţiakov 5. - 9. ročníka ZŠ – prezentácia vlastných výrobkov spojená s ich predajom. Časť zisku je venovaná na nákup učebných pomôcok. Burza kníh – pre ţiakov 5. - 9. ročníka ZŠ – prezentácia nových titulov a predaj antikvariátnych kníh. Časť zisku bude venovaná na nákup kníh do školskej kniţnice.

1. Vyhodnotenie cieľov, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok: Duchovnú sféru na škole aj v tomto školskom roku rozvíjal a usmerňoval najmä duchovný správca školy (pán kaplán Ján Kulan), učitelia katolíckeho náboţenstva, no pozitívne na ňu vplývali aj všetci pedagogickí zamestnanci školy. Priebeţne sa plnili úlohy v súlade s vypracovaným plánom duchovných akcií. Ţiaci, aţ na malé výnimky, sa dobrovoľne a aktívne zúčastňovali duchovného ţivota, pravidelne sa zúčastňovali na sv. omšiach, modlitbách sv. ruţenca, duchovnej obnove (8. – 10.11. 2013 Vaţec, 07B – 22 ţiakov; 14. – 16. 11. 2013 Vaţec, 06B – 20 ţiakov; 13. – 15.12. 2013 Vaţec, 06A – 18 ţiakov; 20. – 21. 2. 2014 Vysoká nad Uhom, 05A – 15 ţiakov; 27. – 28. 2. 2014 Vysoká nad Uhom, 07A – 15 ţiakov; 14. – 16. 3. 2014 Vysoká nad Uhom, P9A – 14 ţiakov; 18. – 20. 3. 2014 Prešov, 07A, 07B, 06A, 06B, 05A) a ďalších duchovných akciách, ktoré organizovala škola a Farský úrad v Prešove. Zorganizovali sa rôzne charitatívne zbierky, hlavne pre zdruţenie MAGIS, zbierky Boj proti hladu, Biela pastelka, osobitná zbierka pre chudobné deti. V rámci VLČ spolupracujeme s hnutím Fórum ţivota. Zrealizovala sa príprava, organizovanie aktivít propagujúcich hodnoty ţivota na hodinách KNB a Th. a aktívna účasť p. kaplána J. Kulana, učiteľov a ţiakov na Národnom pochode v Košiciach dňa 22. 9. 2013. V máji 2014 sa v Konkatedrále sv. Mikuláša uskutočnilo prvé sväté prijímanie ţiakov tretieho ročníka (P3A,B) a 8.júna 2014 sviatosť birmovania. 19 birmovancov z našej školy pripravoval na prijatie sviatosti birmovania p. kaplán Ján Kulan. Pokračovalo sa v modlitbách za všetky cirkevné školy v našej diecéze, v kaţdodenných modlitbách v kaplnke školy cez veľkú prestávku, modlitbách svätého ruţenca v októbri (kaţdé ráno pred vyučovaním v kaplnke školy), v pôstnom období modlitbách kríţovej cesty v Konkatedrále sv. Mikuláša za účasti p. kaplána a učiteľov, v mesiaci máj (v rámci hod. KNB) modlitbe Loretánskych litánií v kaplnke školy, v mesiaci jún (v rámci hod. KNB) modlitbe litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Jeţišovmu v kaplnke školy. V advente sme sa opäť zapojili do projektu „Modlitby za školy.“ Pokračovalo sa v iniciatíve: Európa pre Krista! (kaţdý deň o 12.00hod. modlitba Anjel Pána, hlavne na hod. KNB). 13. – 14. 6. 2014 sme sa zapojili aj do projektu: 3 x M - Modlitby mladých za mladých – celodennou a celonočnou adoráciou a duchovným programom. Počas školského roka sa uskutočnili tieto púte zamestnancov školy: Velehrad – Nitra – Po stopách sv. Cyrila a Metoda, 22. – 24.8. 2013, 42 osôb; Zakopané – Ludzmierz , 26. 10. 2013, 42 osôb; Turín – Lurdy – Ars – Paray-le-Monial – Nevers, 2. – 9. 3. 2014, 43 osôb; Staré Hory – Rajecká Lesná – Šaštín – Hronský Beňadik – Špania Dolina, 26. – 27. 4. 2014; Wadovice – Kalvária Zebrzidowská, 21.6. 2014, 42 osôb; Medžugorje, 8. – 15. 7. 2014, 27 osôb. Pozitívne hodnotíme aj krúţkovú činnosť (tri krúţky viedol pán kaplán - dva pre birmovancov a jeden pre miništrantov). Vyvíjal rôzne aktivity medzi ţiakmi, ale aj učiteľmi (moţnosť duchovného rozhovoru, sviatosti zmierenia bez časového obmedzenia). V arcidiecéznej súťaţi Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane sme dosiahli 1. miesto (krajské kolo). V Biblickej olympiáde sme v okresnom kole získali 3. miesto (ZŠ) a 2. miesto (SŠ). V jednotlivých ročníkoch boli podľa tem. výchovnovzdelávacieho plánu realizované hodiny VČL, hodiny so zameraním na ENV a na prevenciu drog, fajčenia a alkoholu. Dôraz sa kládol na výchovu k správnym postojom v medziľudských vzťahoch, predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. Vo vyučovaní jednotlivých predmetov sa dôsledné dodrţiavali učebné osnovy. Tematické plány vychádzali zo vzdelávacích štandardov s vyčlenením základného učiva. Pri opakovaní učiva a pri tvorbe testov sa vyuţívali exemplifikačné úlohy. V štruktúre vyučovania sa vyuţívala kladná motivácia, pozitívne hodnotenie, medzipredmetové i vnútropredmetové vzťahy, skupinové, projektové vyučovanie, interaktívne záţitkové a skúsenostné učenie, ktoré prepájalo učenie so ţivotom, odbúravalo encyklopedické memorovanie a rozvíjalo kompetencie ţiakov. Funkčne sa striedali rôzne metódy a formy práce, rôzne doplnkové aktivity interaktívneho charakteru na

precvičovanie prevaţne ústneho prejavu. Vo výchovno-vzdelávacom procese ţiaci funkčne aplikovali svoje názory, postoje, vlastnú argumentáciu i samohodnotenie. Na hodinách cudzích jazykov dominovala cudzojazyčná komunikácia. Osvedčila sa práca s cudzojazyčnými časopismi a povinným čítaním v cudzom jazyku. Komplexne sa aplikovali tri základné ciele – komunikatívny, informatívny a formatívny. Dôraz sa kládol na samostatnosť, tvorivosť, prácu s internetom ako zdrojom poznatkov, odbornou literatúrou pri spracovávaní projektov, vo vyšších ročníkoch seminárnych prác, prezentáciu projektov na vyučovacích hodinách, schopnosť vynájsť sa v rôznych problematických komunikačných situáciách, nácvik rôznych ţánrov písomného styku pre potreby kaţdodenného ţivota, vyuţívanie odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov kniţnice pri samoštúdiu, priebeţnú prípravu ţiakov na MS a na prijímacie skúšky na VŠ. Zlepšilo sa diagnostikovanie talentovaných ţiakov, individuálny prístup k slabším ţiakom. Odbúralo sa memorovanie, encyklopedické vedomosti, prvoradé bolo naučiť ţiakov porozumieť textu, nájsť v ňom estetický záţitok. Vo výchovnovzdelávacom procese sa funkčne vyuţívali moderné informačné technológie. Na veľmi dobrej úrovni bola aktualizácia www stránky školy, je potrebné zlepšiť aktualizáciu jednotlivých kabinetov. Z aspektu výchovného pôsobenia na ţiaka sa rozvíjala vlastenecká výchova, etická výchova, výchova k humanizmu a pokroku, k demokracii, ako aj k všeľudským(kresťanským) hodnotám. K integrovaným ţiakom sa pristupovalo diferencovane, hodnotení boli slovne, mali individuálne tematické výchovnovzdelávacie plány, spolupráca s ich rodičmi bola veľmi dobrá. Dobré výsledky sa dosiahli v monitoringu ţiakov 9. ročníka ZŠ, veľmi dobré v SJL i v matematike i v AJL (v exter. časti pís. MŠ), veľmi dobré výsledky sme dosiahli vo všetkých predmetoch ústnej maturitnej skúšky. Aj informácie o úspešnosti našich ţiakov na prijímacích skúškach na stredné a vysoké školy svedčia o veľmi dobrej príprave ţiakov na vyššie typy škôl. Na škole pracovali ţiaci v krúţkoch v rozdielnych oblastiach (športových, prírodovedných, humanitných, s duchovným obsahom). Škola opätovne dosiahla výborné výsledky najmä v chémii, biológii a geografii, zlepšené a tým aj potešujúce boli výsledky vo fyzike a matematike. Škola bola spoluorganizátorom krajského kola CHO v kategórii Dg. Stále sa ešte vyskytovala istá formálnosť v zasadnutiach PK a výmene pedagogicko-metodických skúseností. Je potešiteľné, ţe u väčšiny vyučujúcich bolo badať záujem zdokonaľovať vlastnú prácu. Je potrebné zlepšiť realizácia a efektívnosť konzultačných hodín a viac hospitovať na vyučovacích hodinách (vedenie školy, ale aj ved. PK). Výchovná poradkyňa kvalitne plnila úlohy v oblasti výchovy, profesijnej orientácie. Kvalitu výchovnej práce v pozitívnom zmysle podporovala aj spolupráca s psychologickou poradňou a zlepšenie informovanosti ţiakov pri voľbe VŠ. Pozitívne hodnotíme aj prácu ŠŠP. Výrazne sa zlepšila funkčnosť a vyuţívanie školskej kniţnice. Naša škola sa tento školský rok v rámci krúţku Mladý knihovník zapojila do celoročného zberu papiera pod názvom "Separujeme s Jeţkom". V tejto regionálnej súťaţi sa naši ţiaci počínali veľmi úspešne a zaradili sa medzi víťazov, čím sme pre školskú kniţnicu získali finančné prostriedky na nákup kníh. Poďakovanie za uvedenú aktivitu patrí vedúcej krúţku Mladý knihovník - p. učiteľke Miriam Kohútovej. Kladne hodnotíme prácu školského a učiteľského zboru, ktorý sa pravidelne prezentoval na svätých omšiach, reprezentoval školu pri rôznych, najmä duchovných akciách, na diecéznych stretnutiach, odpustových slávnostiach a vydávanie školského študentského časopisu Ikváč . Veľká pozornosť sa venovala rozvíjaniu estetického cítenia ţiakov a osvojovaniu základných etických hodnôt. Materiálno-technické vybavenie v kaţdom predmete je veľmi dobré. Pozornosť sa venovala aj úprave interiéru školy. Zrealizovala sa výmena všetkých okien na škole aj v telocvičných priestoroch (aj s potrebnou stavebnou úpravou vnútornej a vonkajšej steny). Zlepšila sa celková vybavenosť školy a materiálno- technická základňa v kaţdom predmete.

V kontrolno-riadiacej činnosti sa kládol akcent na dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky, uplatňovanie tvorivosti, nápaditosti, iniciatívnosti, samostatnosti, cieľavedomosti a vytváranie tvorivej klímy na škole. Na škole sú rozpracované základné dokumenty. Práva, povinnosti pracovníkov, ich kompetencie sú v nich zreteľne sformulované. Evidentné bolo úsilie o vyváţenosť práv a povinností, o pozitívne výchovné pôsobenie. Štruktúra riadenia bola funkčná, racionálna. V plánovaní prevládala koncepčnosť (s potrebnou mierou operatívy). Plánovanie bolo konzistentné a kooperatívne. Prostredie školy bolo pokojné, vládla organizácia a poriadok. Zamestnancom sa venovala sústavná pozornosť v oblasti profesionálnej, duchovnej, sociálnej, kultúrnej a zdravotnej. Silné stránky školy: V oblasti duchovnej: - Funkčná a efektívna aplikácia vypracovaného Plánu duchovných akcií (formácia učiteľov, ţiakov - duch. obnovy, duch. cvičenia, školské, mimoškolské duch. akcie , celoškolské púte zamestnancov, akadémie, náb. súťaţe - výborné výsledky v rámci diecézy aj Slovenska). Výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacej oblasti: - Pozitívne hodnotenia celoslovenských meraní (testovania našich ţiakov, EČMS, monitoringu) - úspechy ţiakov školy v prírodovedných súťaţiach v celoslovenskom a medzinárodnom meradle - veľmi dobré hodnotenia rodičov i verejnosti - podpora občianskych a charitatívnych aktivít celoslovenského charakteru - aplikácia individuálneho prístupu zo strany učiteľov, ústretovosť voči ţiakom a rodičom - aktívna spolupráca s vedeckými inštitúciami a VŠ - účasť školy v rôznych projektoch - podpora inovatívnych trendov vo vyučovaní (vedením školy) - vysoká miera pracovného nasadenia mnohých učiteľov aj mimo pracovného času - pestrá krúţková činnosť - vydávanie školského študentského časopisu Ikváč - bezproblémový prístup k internetu pre učiteľov a ţiakov školy - vysoká percentuálna úspešnosť prijímania ţiakov na stredné a vysoké školy - študijné pobyty študentov v zahraničí. V oblasti estetickej - Komorný učiteľský zbor, ţiacky zbor (sv. omše, odpustové slávnosti, rôzne duch. programy – školské, farské, charitatívne, náboţenské akadémie, chrámové koncerty) - zábavné popoludnia pre študentov, učiteľov a rodičov. V oblasti telesnej výchovy - Výborné výsledky v súťaţiach – atletika, florbal, šach, futbal, plávanie, basketbal v okresných, diecéznych, regionálnych, celoslovenských kolách. Riešenie primárnej drogovej prevencie, výchovy k manţelstvu a rodičovstvu - k láske a čistote (s akcentom najmä na aplikáciu stvoriteľského zámeru), environmentálnej výchovy a boja proti obezite Prítomnosť špeciálneho pedagóga na škole Fungovanie školského klubu detí Prítomnosť školskej jedálne a školského bufetu Vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou Kvalitne vybavené prírodovedné učebne a laboratóriá, ale aj ostatné odborné učebne Študijné pobyty študentov v zahraničí (USA, Anglicko, Írsko) Kvalifikovaný pedagogický zbor a dobré vzťahy medzi členmi zboru Existencia ZUŠ

Záujem ţiakov o školu Veľmi dobrá pracovná klíma, organizácia a poriadok na pracovisku V kontrolno-riadiacej činnosti evidentné úsilie o vyváţenosť práv a povinností, o pozitívne výchovné pôsobenie; funkčnosť, racionálnosť, koncepčnosť (s potrebnou mierou operatívy) v štruktúre riadenia; konzistentnosť, kooperatívnosť v plánovaní Stabilizovanosť, kvalifikovanosť pedagogických i hospodársko-technických zamestnancov Venovaná sústavná pozornosť zamestnancom v oblasti profesionálnej, duchovnej, sociálnej, kultúrnej a zdravotnej Doriešené vlastníctvo školskej budovy a školského pozemku. Slabšie stránky školy: Menšia účasť ţiakov na ranných sv. omšiach a slabšia disciplína na celoškolských svätých omšiach Občas vyskytujúce sa vulgarizmy, nie vţdy najvhodnejšie obliekanie, úprava zovňajšku, zabúdanie na kresťanský pozdrav v škole aj mimo školy. V niektorých predmetoch niţšia efektívnosť prípravy ţiakov na olympiády, súťaţe, SOČ Formálnosť v zasadnutiach niektorých PK, rezervy v hospitačnej činnosti. Formálny prístup niektorých zamestnancov k plneniu úloh, tvorbe plánov, analýz i zovšeobecnení. Absencia modernej mediatéky. Absencia druhej telocvične. Havarijný stav fasády budovy školy, prístupových chodníkov, prestávkových plôch v areáli školy a školských ihrísk. Príležitosti – šance: Duchovno-formačné poslanie školy Veľmi dobré geografické postavenie školy Rekonštrukcia budovy a jej okolia Záujem ţiakov o školu Veľmi dobré odborno-metodické zabezpečenie predmetov (kvalifikovanými učiteľmi) Výborná materiálno-technická vybavenosť školy Kvalitne predkladané projekty, ich efektívna realizácia s výborným výstupom pre ţiakov, učiteľov, rodičov a verejnosť. Riziká: Nedostatočné financovanie cirkevných škôl Zniţovanie populačnej krivky, moţnosť zníţenia záujmu ţiakov o školu Zmena zákona o prechode ţiakov do osemročného gymnázia z 5.ročníka ZŠ, určovanie počtu tried VUC Zníţenie moţností mimorozpočtových zdrojov Zníţenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti Nedostatok kvalitných pedagógov

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 1. Hodnotenie ţiakov 2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 3. Hodnotenie školy Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole bude poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia tieţ bude povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom bude zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov ţiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme nerozdeľovali ţiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe presných kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj ţiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon. Budeme rozlišovať hodnotenie spôsobilostí a hodnotenie správania. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov Podľa vzoru hodnotenia pedagogických zamestnancov budú priamo nadriadení zamestnanci hodnotiť svojich podriadených zamestnancov. Hodnotiť budeme pomocou:  pozorovania (hospitácie),  rozhovoru,  výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, olympiády, SOČ, ostatné súťaţe, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší stupeň školy a pod.),  sledovania aktivity pri vedení kabinetov, predmetových komisií, zbierok učebných pomôcok, skladu učebníc,  sledovania aktivity pri príprave študentov na olympiády, SOČ, súťaţe,  sledovania pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,  hodnotenie triednickej práce, prístupu k plneniu terminovaných úloh,  hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,  hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy,  hodnotenia učiteľov ţiakmi, rodičmi. Hodnotenie školy Cieľom hodnotenia je, aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú poţiadavky na nich kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele stanovené ŠVP a ŠkVP. Vlastné hodnotenie školy bude zamerané na:  ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôleţitosti,  posúdenie, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v ŠVP a v ŠkVP,  oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,  oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy budú:  dotazníky pre ţiakov a rodičov,  dotazníky pre absolventov školy,  úspešnosť v EČMS a IČMS,  úspešnosť prijatia ţiakov na vysoké školy,  úspešnosť ţiakov na súťaţiach, olympiádach, SOČ. Kritériom tieţ bude :  spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov,  kvalita výsledkov,  záujem ţiakov o školu.

Školský učebný plán ISCED 1: Učebný plán pre 1. – 4. roč. Základnej školy sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16

Vzdelávacia oblasť

Predmet slovenský jazyk a literatúra

Jazyk a komunikácia

prírodoveda Príroda a spoločnosť

Katolícke náboţenstvo ŠVP ŠkVP matematika Matematika a práca s informáciami

2.

3.

4.

9

7

8

8

32

3

3

6

6 32 9

7

11

11

38

1

1

1

1

4

1

1

1

3

1

2

2

2

7

2

2

2

2

8

2

2

2

2

8

4

5

5

5

19

1

1

1

3

6

6

6

22

1

1

1

1

3 3 6 4 4 14 3

informatická výchova ŠVP ŠkVP

17 4

1

pracovné vyučovanie Človek a svet práce

ŠVP ŠkVP výtvarná výchova

Umenie a kultúra

hudobná výchova ŠVP ŠkVP

Zdravie a pohyb

Spolu povinná časť Voliteľné hodiny Jazyk a komunikácia Spolu : povinná časť + voliteľné hodiny

1 4 1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

4 8 8

telesná výchova /športová príprava/

2

2

2

2

8

ŠVP ŠkVP

2

2

2

2

8

8 76

ŠVP ŠkVP ŚVP ŠkVP Anglický jazyk

Spolu ŠVP 26

vlastiveda ŠVP ŠkVP

Človek a hodnoty

1.

prvý cudzí jazyk (ANJ) ŠVP ŠkVP

Spolu ŠkVP

Ročník

20

21

2 2

2 2

22

23

25

26

92 20 4

25

26

96

96

1.Maximálny počet vyučovacích hodín v týţdni pre ţiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť vyšší ako 23, pre ţiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26. 2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe ţiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa ţiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 3. Prvý cudzí jazyk/anglický jazyk ako povinný vyučovací predmet sa budú ţiaci učiť nasledovne: - ţiaci, ktorí si vybrali v predchádzajúcich ročníkoch prvý cudzí jazyk iný ako anglický jazyk, môţu pokračovať vo vzdelávaní vo vybranom cudzom jazyku, - pre ostatných ţiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk. 4. Trieda sa môţe deliť v kaţdom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. 6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môţe zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 8. Voliteľné hodiny pouţije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môţe ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si ţiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je moţné vyuţiť na: a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu. b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe. c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôţu napredovať v rámci beţných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. d. Špecifické vyučovacie predmety pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18674:1-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.

ISCED 2: Štátny a školský vzdelávací program pre 5. – 9. roč. ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16 Spolu Spolu 5.-9.r 5.-9.r Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník ŠVP ŠkVP 5. 6. 7. 8. 9. 23 slovenský jazyk a literatúra 5 4 4 5 5 23 15 prvý cudzí jazyk (ANJ) 4 4 3 3 4 18 Jazyk a komunikácia 4 druhý cudzí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ 2 2 3 3 10 ŠVP 42 9 10 9 11 12 ŠkVP 51 1

ŠVP ŠkVP dejepis geografia Človek a spoločnosť občianska náuka ŠVP ŠkVP Katolícke náboţenstvo Človek a hodnoty

Matematika a práca s informáciami

ŠVP ŠkVP matematika

1 2

2

1

1

2

4

6

4

hudobná výchova

Zdravie a pohyb

7 17 6

1

2

1

1

1

6 5

1

1

1

1

1

5 4

1

1

1

1

4 15

3

4

3

3

2

15 4

2

2

2

2

2

10 4

2

2

2

2

2

10 19

5

4

4

4

5

22 2

1

1

1

3 21

5

4

5

5

6

25 1

1

1 1 1

1 2

1

1

2 3

1

1

1

3 3

1

1

1

3 1

výchova umením ŠVP ŠkVP telesná výchova a športová výchova ŠVP ŠkVP

5

14

ŠVP ŠkVP

Umenie a kultúra

2

1

technika

výtvarná výchova

2

1

svet práce Človek a svet práce

5

1

5

informatika ŠVP ŠkVP

2

4

chémia biológia

1

1

1 7

2

2

2

1

7 10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

10 10 10

Spolu povinná časť

Voliteľné hodiny

Jazyk a komunikácia Človek a spoločnosť Matematika a práca s informáciami Spolu : povinná časť + voliteľné hodiny

ŠVP ŠkVP ŚVP ŠkVP Práca s informáciami a komunikácia Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry Človek a krajina (environmentalistika)

115 24

27

28

30

28

2

3

2

2

1

1

1

1

1

1

30

30

137 31 9

1

1

Cvičenia z matematiky

1

146 26

30

146

30

1. Škola môţe po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový

počet hodín, najviac však 161. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 146, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týţdni pre ţiakov 5. a 6. ročníka nesmie byť vyšší ako 30, pre ţiakov 7., 8. a 9. ročníka nesmie byť vyšší ako 34. 3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe ţiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa ţiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 4. Trieda sa môţe deliť v kaţdom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole. 6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môţe zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 7. Voliteľné hodiny pouţije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môţe ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si ţiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je moţné vyuţiť na: a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu. b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe. c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôţu napredovať v rámci beţných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. d. Špecifické vyučovacie predmety pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18675:2-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre niţšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.

V. Učebné osnovy pre 1. stupeň ZŠ Vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. Obsahujú: 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 4. Poţiadavky na výstup 5. Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 6. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. 7. Hodnotenie predmetu

Predmety(UO): Slovenský jazyk a literatúra 1 2 3 4 Anglický jazyk 1 2 3 4 Prírodoveda 1 2 3 4 Vlastiveda 2 3 4 Katolícke náboţenstvo 1 2 3 4 Matematika 1 2 3 4 Informatická výchova 2 3 4 Výtvarná výchova 1 2 3 4 Hudobná výchova 1 2 3 4 Telesná a športová výchova 1 2 3 4 Pracovné vyučovanie 4

Predmety(TVVP): Slovenský jazyk a literatúra 1 2 3 4 Anglický jazyk 1 2 3 4 Prírodoveda 1 2 3 4 Vlastiveda 2 3 4 Katolícke náboţenstvo 1 2 3 4 Matematika 1 2 3 4 Informatická výchova 2 3 4 Výtvarná výchova 1 2 3 4 Hudobná výchova 1 2 3 4 Telesná a športová výchova 1 2 3 4 Pracovné vyučovanie 4

VI. Učebné osnovy pre 2. stupeň ZŠ Charakteristika výstupov žiakov 5. ročníka Do 5. ročníka prichádzajú ţiaci z prvého stupňa vzdelávania (ISCED 1). Pri prechode z 1. stupňa na 2. stupeň základnej školy je potrebné ich pripraviť na náročnejší systém učenia sa (naučiť ich učiť sa). Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia ţiaka. Cieľom bude, aby ţiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky. K tomu, aby sa ţiaci naučili riešiť problémy, je potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať problémy, snaţiť sa nájsť odpovede. V 5. ročníku ZŠ bude vyčlenený samostatný učebný predmet (práca s informáciami a komunikácia), zameraný na prácu s informáciami a v kaţdom učebnom predmete budú učitelia pracovať na vysvetľovaní postupov, ako sa správne učiť.

Pedagogické stratégie v 5. ročníku ZŠ Skupinová práca Výklad Práca s informáciami na internete, v odbornej literatúre Brainstorming

Hodnotenie a klasifikácia Ţiaci budú hodnotení zo všetkých predmetov okrem výchov. Učebné osnovy: Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Francúzsky jazyk Ruský jazyk Fyzika Chémia Biológia Dejepis Geografia Občianská náuka Katolícke náboţenstvo Matematika Informatika Technika Svet práce Výtvarná výchova Hudabná výchova Telesná výchova Práca s informáciami a komunikácia Človek a krajina Cvičenia z matematiky Cvičenia zo slovenského jazyka Výchova umením

Tematické výchovno-vzdelávacie plány: Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Francúzsky jazyk Ruský jazyk Fyzika Chémia Biológia Dejepis Geografia Občianská náuka Katolícke náboţenstvo Matematika Informatika Technika Svet práce Výtvarná výchova Hudabná výchova Telesná výchova Práca s informáciami a komunikácia Človek a krajina Cvičenia z matematiky Cvičenia zo slovenského jazyka Výchova umením

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.