Jaargang 7 - nummer 3 - juli 2007


1 rchieflink Driemaandelijkse nieuwsbrief van't Archief. Gent On Files vzw Jaargang 7 - nummer 3 - juli 2007 Leef-[uimte:_ _ Zoektocht naar een betere...
Author:  Kurt de Vos

0 downloads 115 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


rchieflink Driemaandelijkse nieuwsbrief van't Archief. Gent On Files vzw Jaargang 7 - nummer 3 - juli 2007

Brochure van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, uitgegeven door Kunst en Kennis in 1947, over de Middelbare en Hogere School voor Bouw- en Sierkunsten. Foto van de vergaderzaal van de KASK, omstreeks 1950. SAG, ASK, nr. 284

Leef-[uimte:_---------------_ Zoektocht naar een betere lee omgeving voor

Leef-ruimte is de titel van een in maart 2007 verschenen gelegenheidspublicatie naar aanleiding van een gelijknamige retrospectieve tentoonstelling. De tweede ondertitel van de publicatie en van de tentoonstelling, namelijk een halve eeuwopleiding stedenbouw 1951-2006 is zeer relevant: met de manifestatie en de publicatie wilden een aantal docenten van de voormalige avondopleiding stedenbouw na 55 jaar een mooi orgelpunt plaatsen. Deze opleiding werd onder leiding van Robert Verbanek

opgestart in 1951 binnen de muren van de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en werd afgebouwd in 2006. Bovendien zal, na afloop van het academisch jaar 2006-2007, drie jaar na de omvorming in 2004 van de avondopleiding tot Masteropleiding binnen de Hogeschool Gent, ook de jonge 'Master' worden stopgezet. Vandaar deze terugblik over de boeiende ontwikkeling van deze opleiding, die onmiskenbaar een pioniersrol vervuld heeft in Vlaanderen.

De tentoonstelling en publicatie zijn het werk van de WerkgroepLeef-Ruimte. Deze werkgroep kwam er op initiatief van een aantal Master - docenten en ex-docenten aan de vroegere avondopleiding. Hij was samengesteld uit Herman Rosseau, Guy Quackelbeen, Willem Verbanck, Herwig Verstraete en Patrick Viaene. AI in een vroeg stadium van het project voegde architect Johan Bosschem zich bij de werkgroep. Belangrijk is dat een aantal studenten van de

1

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten onder diens leiding en onder de begeleiding van zijn collega's van de Grafische Vormgeving werkten aan de vormgeving van zowel de publicatie, de promotiemiddelen en de ruimtelijke en grafische vormgeving van de expositie zelf. Deze tentoonstelling en publicatie vormden een uniek gebeuren, niet alleen omdat een thematisch overzicht van het studentenwerk in één opleiding over een periode van meer dan 50 jaar gepresenteerd werd, maar vooral omdat op overzichtelijke wijze de evolutie getoond werd inzake het denken over en het ruimtelijk vormgeven van onze woon- en leefomgeving, zowel bij studenten als bij het docentenkorps. Daarbij was de multidisciplinaire aanpak en het sterk op elkaar afstemmen van theoretische vorming en ruimtelijk vormgeven en ontwerpen zeer bepalend. De manifestatie Leef-

Ruimte was ook uniek omdat het project de vrucht is van nauwe samenwerkingtussen twee departementen van de Hogeschool Gent, namelijk de 'Academie' (waarbinnen de opleiding ontstond) en de 'Industriële Wetenschappen' waar de opleiding sedert een paar jaar (2004) onderdak vond. De manifestatie werd door de Hogeschool Gent en door het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen ondersteund. Inzicht in de 'roots' van de afdeling stedenbouwaan de Gentse Academie verwerft

2

Brochure van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, uitgegeven door Kunst en Kennis in 1947, over de Middelbare en Hogere School voor Bouw- en Sierkunsten. Foto van de zaal met de afgietsels in de jaren '50, later omgevormd tot Zwarte Zaal SAG, ASK, nr. 284

Brochure van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, uitgegeven door Kunst en Kennis in 1947, over de Middelbare en Hogere School voor Bouw- en Sierkunsten. Foto van de bibliotheek in de jaren '50. SAG, ASK, nr. 284

men in het Gentse Stadsarchief, waar de administratieve documenten van de KASK bewaard worden. Deze documenten (bekend als Reeks ASK) hebben vooral betrekking op de periode 1770-1970. Interessant voor Stedenbouw zijn onder meer de jaarlijkse Erelijsten en de Jaarverslagen van de bestuurscommissie.

In het KASK-archief zelf, een buitengewoon rijk archief bestaande uit tekeningen, schilderijen, foto's en modelboeken, bewaard in het moedergebouw (Academiestraat 2 Gent) is weinig te vinden met betrekking tot de Afdeling Stedenbouw. Het belangrijkste deel van de documenten die inhoudelijk een beeld geven van wat op de afdeling Stedenbouw

gepresteerd werd, bestaat uit een groot aantal originele ontwerpschetsen, -tekeningen en schaalmodellen. Uit deze documenten werd een selectie gepresenteerd op de tentoonstelling. Naar aanleiding van Leef-Ruimte

werd dit schoolarchief door de werkgroep zorgvuldig geordend per student en per studieopdracht, een titanenwerk van vele maanden groepswerk! De documenten uit de periode 1951-2006 bestaan hoofdzakelijk uit met de hand getekende en ingekleurde kaarten en plannen. De laatste jaren, vanaf circa 1995-2000, werden de kaarten en plannen vooral op digitale wijze gerealiseerd. Het opleidingsarchief bestaat ook uit tal van schaalmodellen van stedenbouwkundige ontwerpen. De werkgroep is verheugd dat dit unieke en omvangrijke schoolarchief vermoedelijk binnenkort zalopgenomen worden door het Stadsarchief Gent en zodoende van vernietiging zal gevrijwaard worden.

Patrick Viaene De tentoonstelling Leef-Ruimte liep van 23 maart tot 15 april 2007 in De Zaal, Nonnemeersstraat 26 te 9000 Gent. De publicatie Leef-Ruimte is nog verkrijgbaar op het secretariaat van de KASK, Campus de Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2 te Gent. Een deel van deze documenten werd gepubliceerd in de cataloog 250 Jaar Architecten van de Academie Gent uitgegeven door de Hogeschool Gent in 2001. Het boek is nog beschikbaar op het secretariaat van de KASK.

Edito

De Vriendenkring is, zoals u weet, een vzw. En elke vzw moet jaarlijks een algemene vergadering organiseren. Deze van het GOF vond plaats op 26 april. De samenstelling van de Raad van Bestuur veranderde niet. De bestuurders van wie het mandaat beëindigd was, werden opnieuw verkozen. Wel wensen enkele herverkozen leden dat dit mandaat tevens hun laatste is en willen ze plaats maken voor jongere leden. De financiële situatie is gezond. Hiervoor zijn er meerdere redenen. Er is het zuinig en attent beleid van onze penningmeester. De bestuursleden en de werkende leden nemen gratis veel werk op zich zoals de redactie en de vormgeving van @rchieflink en het actueel houden van de website. In ons zevenjarig bestaan hebben tal van auteurs originele bijdragen voor het tijdschrift geleverd en dit in ruil voor slechts onze eeuwige dank en enkele extra exemplaren. De lezingen of nocturnes werden stuk voor stuk verzorgd door gekwalificeerde en gemotiveerde sprekers. Niemand zalons kwalijk nemen dat we hier spontaan denken aan de nog fris in het geheugen liggende lezing van prof. Monique Van Melkebeek, vernieuwend van inhoud en boeiend gebracht. Voor deze sprekers geen honoraria à la Clinton of Luns. Ook zij krijgen enkel een kleine attentie naast onze eeuwige dank. Dit geldt even goed voor de verantwoordelijken van archief- en documentatiediensten, van bibliotheken en musea die overuren kloppen om ons bezoek aan hun instelling mogelijk te maken. Ten slotte zijn er onze leden en de steunende leden die door hun financiële inspanning onze werking vergemakkelijken. De steunende leden verdienen een bijzondere vermelding. Het zijn Hilda CoppejansDesmedt, Yves de Hemptinne, Christine Duthoit, Gontran Ervynck, de familie Goudet-Hemelaer,Daniël Neyt, Rita Passemiers, René Peeters en de families Veldeman-Keppens en René Vermeir-Binou Buylen. Aan allen onze zeer oprechte dank. Griet Maréchal

p.s. Wie geïnteresseerd is in de statuten van de vriendenkring, officieel 't Archief Gent on Files, kortweg GOF, vindt ze in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2005.

3

Tijdens de jaren 1440-1480 staan de kerkelijke rechtbanken in de Zuidelijke Bourgondische Nederlanden minstens 300 scheidingen van tafel en bed toe aan echtparen van wie het huwelijk strandt. Een scheiding van tafel en bed heeft niet enkel een spiritueel aspect, maar heeft ook grote gevolgen op het materiële vlak. Een van tafel en bed gescheiden echtgenote staat niet meer onder de voogdij van haar echtgenoot. Zij wordt dankzij het kerkelijk vonnis van scheiding van tafel en bed haer sellefs wijf

ofhandelingsbekwaam.Dit betekent dat zij voortaan zelfstandig de roerende en onroerende goederen kan beheren die haar in een boedelverdeling worden toegewezen. Volgens het middeleeuwshuwelijksgoederenrecht van toepassing in het kwartier van Gent, bestaat een huwelijksvermogen uit een beperkte gemeenschap van kate/en of roerende goederen (waaronder huizen in Gent) en van conquesten of onroerende goederen verworven door het echtpaar tijdens hun huwelijk. Naast die beperkte gemeenschap van kate/en en conquesten, zijn er de propres of patrimoniale goederen ingebracht door de echtgenoot en/of de echtgenote op de dag van het huwelijk of geërfd (verstorven goed) tijdens het huwelijk. Het middeleeuwsGents erfrecht bepaalt dat de langstlevende de volle eigendom heeft van de helft van de beperkte gemeenschap (kate/en en conquesten) alsook van de eigen patrimoniale goederen. Daarnaast krijgt de langstlevende het vruchtgebruik of bilevinghe op de helft van de patrimoniale goederen van de overledene. Vraag is hoe

4

De man nachte wyf en mogen niet te rechte staen jeghens elckanderen, ten ware in materie van devortien, aft om ghesepareert te wesene, Costume van Gend, interpretatie en ordonnancien, 17de eeuw SAG, Reeks 95bis, nr. 21, fol. 101.

het huwelijksvermogen wordt verdeeld wanneer niet de dood, maar wel een scheiding van tafel en bed het huwelijk opschort. De zestiende-eeuwse Gentse normatieve bronnen (1546 en 1563) bewaren hierover het stilzwijgen. De Gentse overheid acht het duidelijk niet opportuun om in haar costuimen richtlijnen te geven over de afhandeling van een boedelverdeling na scheiding. Om die materiële gevolgen te achterhalen, is het nodig om praktijkteksten te raadplegen. Voor de vijftiende eeuw zijn dit de jaarregisters van de schepenen van de Keure van Gent. Over een periode van 33 schepenjaren (van 15 augustus 1428 tot 14 augustus 1461) registreren de Gentse schepenen 212 boedelverdelingen. Uit de meerderheid van de dossiers blijkt een harmonieuze samenwerking tussen de kerkelijke rechtbank (officialiteit) van Doornik of van Kamerijk en de schepenbank van Gent.

Zowel de kerkelijke rechtbank als de schepenbank drukken hun voorkeur uit voor een boedelverdeling in der minne. De kerkelijke rechtbank moedigt een voorakkoord over de boedelverdeling aan en hecht dergelijke akte vast aan het vonnis van scheiding van tafel en bed. Aldus kan het echtpaar zich met een zo goed als volledig dossier (voorontwerp van boedelverdeling + vonnis van scheiding van tafel en bed) wenden tot de schepenbank, om aldaar de finale bekrachtiging van hun boedelverdeling te bekomen. Binnen de 212 dossiers van boedelverdelingen zijn er 204 of 96% waar de rol van de schepenen zich beperkt tot het ratificeren en registreren van de boedelverdeling. Hetzijn de boedelverdelingen bij vriendelicheden (vrijwillige rechtspraak). Enkel in 8 dossiers of 4% is het scheidend koppel het niet eens geworden over een voorontwerp en worden de schepenen als rechters ingeschakeld om alsnog de knopen door te hakken

(contentieuze rechtspraak over boedelverdelingen bij wette).

Hoe verloopt nu de verdeling van het huwelijksvermogen na een scheiding van tafel en bed in de schepenjaren 1428-1461? De beperkte gemeenschap van katelen en conquesten is deelbaar. De gescheiden echtgenoten krijgen elk de helft van die beperkte gemeenschap, waarbij in het bijzonder wat juweelen, inhaven ende habiten betreft, er oog is voor het wederzijds praktisch nut (elc behaut dat hij/zij te hemwaerts/haerwaerts heeft). De propres of de patrimoniale onroerende goederen zijn niet

deelbaar en worden door de respectieve gescheiden partners integraal gerecupereerd. Uit de verdeling van de schulden van baten en van de schulden van commere blijkt grote creativiteit in het uitwerken van mogelijke scenario's, waarbij de factor schuld aan de scheiding ongetwijfeld een rol speelt. Ook de houdenisse van de kinderenvan het van tafel en bed gescheiden echtpaar is een aandachtspunt bij de boedelverdeling en laat nieuwonderzoek toe, ter aanvulling van de houdenisse van wezen (bevoegdheid van de schepenen van Gedele), reeds schitterend in beeld gebracht

door Marianne Danneel (Weduwen en wezenin het Iaat-middeleeuwse Gent, Leuven-Apeldoorn, 1995). Monique VleeschouwersVan Melkebeek

Een uitvoerige tekst verscheen reeds in Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, LlX, Gent, 2005, p. 117 - 133. Daere nochtan den ghetrauden man niet emmer stonde te scheedene. Litigieuze boedelverdelingen voor de schepenen van de Keure van Gent. 1939-1450.

Detailopname uit het Panoramisch gezicht op Gent in 1534 (STAM) waarop reeds het nieuwe laatgotische schepenhuis van de keure te zien is. Foto Dienst Stadsarcheologie

5

Dorsalen, of aantekeningen op de keerzijde van oorkonden, zijn ontstaan uit de praktische nood om de groeiende verzameling van bewaarde oorkonden binnen een instelling te beheersen. Middeleeuwse dorsalen zijn vaak heel slordig, staan door elkaar en op elkaar, verbeteren elkaar of vullen elkaar aan. Toch mogen deze 'krabbels' in hun waarde niet worden onderschat, ze informeren ons immers meer over het middeleeuwse structurele denken dan men vermoedt. Een analyse van de dorsalen op de oorkonden van de Gentse Bijloke (archief Maria Middelares), het ci ste rci ë nze ri n n e n klooste r dat in 1228 op verzoek van de famille Utenhove door gravin Johanna van Constantinopel en haar echtgenoot Ferrand van Portugal werd gesticht, bracht meer inzicht in de manier waarop het archief vanaf zijn ontstaan tot het begin van de zestiende eeuw was georganiseerd en werd beheerd. Soorten dorsalen Dorsale aantekeningen komen in tal van varianten voor. Sommige zijn ontstaan in de entourage van de oorkonder, de meeste echter lijken opgetekend bij de destinataris of bestemmeling, in dit geval de Bijloke. De oudste, dertiende-eeuwse dorsalen zijn zuiver inhoudelijk van aard en omvatten een zeer bondige omschrijving van de contractinhoud die zich op de voorzijde van de oorkonde bevindt. Dit kan variëren van de

6

stichting van het klooster, over een confirmatie van tiendeninkomsten tot een ruil van gronden, een toekenning van een privilege of vrijstelling van een of andere belasting. Heel vaak komt in de beschrijving een toponiem voor, meestal wanneer de oorkonde-inhoud een bezitting of inkomst betreft. Via dergelijke inhoudelijke dorsalen was men in staat in een paar woorden kennis te nemen van de inhoud van het document, zonder het te moeten ontrollen of openvouwen en daarbij het risico te lopen het breekbare zegel

laatste onthullen iets meer over de overleverings- en bewaringsvorm van het document, bijvoorbeeld dat het document een kopie is. Zo zijn sommige Bijloke-oorkonden achteraan gemarkeerd met een vermoedelijk middeleeuwse rode C, die wellicht slaat op copie of copia. Het kopiëren van originele oorkonden op zich vormt daarmee, net als de aanwezigheid van dorsale aantekeningen op de oorkonden, het bewijs van een duidelijke actieve betrokkenheid bij het bewaren en beheren van de oorkondeschat.

Latijnse inhoudelijke dorsaal, 13de-14de eeuw. Archief Bijloke (Maria Middelares), B5.

te beschadigen. Soms werd aan de korte inhoud de naam van de oorkonder of van een of meerdere disposanten of beneficiarissen toegevoegd. De taal waarin de middeleeuwse inhoudelijke dorsalen zijn neergeschreven, varieert van klooster tot klooster. In het Bijlokearchief treft men pas vanaf de zestiende eeuw dorsalen aan in het Middelnederlands, de dorsalen uit de eeuwen daarvoor zijn alle in het Latijn. In het Bijlokearchief treft men de inhoudelijke dorsalen vaak aan in combinatie met latere dorsalen die een eerder archivalisch karakter hebben. Deze

Link tussen het losse document en de gebundelde afschriften De meeste archivalische dorsalen uit het Bijlokearchief verwijzen evenwel specifiek naar het prachtig gedecoreerde veertiende-eeuwse cartularium van de Bijloke, Rooden Boeck getiteld (archief Bijloke/Maria Middelares, plaatsnr. III 1 en III 1 bis). Dit oorkondeboek, waarvan er twee exemplaren zijn bewaard, moet wat de structuur betreft, uiterst efficiënt en gebruiksvriendelijk zijn geweest voor de tijdgenoten die het consulteerden. Het is dan ook

interessant na te gaan welke structuurmethode daarbij door de archivaris is gehanteerd, en wat de link is tussen de dorsalen op de losse oorkonden en de tekststructuur en rubricering van het middeleeuwse cartularium. Het boek vangt aan met een overzicht van de inhoud van acht 'lades', vermoedelijk van een grote kast waarin in de veertiende eeuwalle oorkonden waren opgeborgen, gevolgd door een volwaardige index waarin aan elk oorkondetiteltje een Romeins cijfer van I tot CLXXXVIII (188) is toegekend. Uit de indextiteltjes blijkt dat de oorkonden min of meer zijn gegroepeerd naar de belangrijkste plaatsen waar de Bijloke bezittingen of inkomsten had, maar de numerieke volgorde binnen deze 'groepen' blijkt eerder willekeurig. Er valt geen alfabetische noch chronologische volgorde te bespeuren, en van een rangorde of hiërarchie naar oorkonder, bijvoorbeeld binnen een groep eerst de pauselijke bullen, dan de grafelijke oorkonden, vervolgens de particuliere enzovoort, blijkt evenmin sprake. De Romeinse volgnummers uit het cartularium en de titeltjes waarmee elke oorkonde zowel in de index als boven het eigenlijke afschrift is benoemd, komen in de meeste gevallen ook identiek als dorsale aantekening op de originele oorkonde voor. Naar alle waarschijnlijkheid zijn ze door dezelfde scribent op de oorkonden neergeschreven in de periode dat het cartularium is vervaardigd. Zowel de veertiende-eeuwse proloog van het cartularium als de oorkondetiteltjes in de index en boven de afschriften zijn trouwens, net als de corresponderende

Proloog en eerste pagina van de index uit het Bijloke-cartularium Rooden boeck, 14de eeuw. Archief Bijloke (Maria Middelares), 11/ 1 en 11/ 1 bis.

dorsalen, consequent in het Latijn opgesteld. Verzamelen en bewaren, beheren en organiseren Het middeleeuwse archiefbeheer in de Bijloke getuigt van veel accuratesse en zin voor efficiëntie en toont aan dat men veel belang hechtte aan het verzamelen en bewaren van het diplomatische patrimonium als schriftelijk bewijs voor de rechten en de identiteit van de instelling. Het veertiende-eeuwse cartularium bevat een transparante structuur en blijkt door een bekwame archivaris met veel zorg opgesteld. De link tussen de originele oorkonde en haar afschrift werd niet uit het oog verloren. De referenties uit de index werden als dorsale notitie op het origineel aangebracht, teneinde te kunnen achterhalen van wélke oorkonden een afschrift was gemaakt, en wáár in het cartularium het zich bevond. Of hoe middeleeuwse dorsalen evolueerden van louter inhoudelijke aantekeningen tot ware gesystematiseerde geheugensteunen of 'codes' voor de organisatie van het archief in een periode waarin het verschriftelijkingsproces

zich in onze gewesten in versneld tempo verderzette en een exponentiële groei van geschreven documenten teweegbracht. Deze bijdrage omvat slechts enkele fragmenten uit het artikel getiteld Dorsalen als indicatoren voor het archiefbewustzijn in drie cisterciënzerinnenkloosters: de oorkonden van de Bijloke te Gent en de kloosters van Flines en Marquette (13de - eerste helft 16de eeuw), dat in het najaar 2007 verschijnt in de Handelingen van de Koninklijke ZuidNederlandse Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis, pp. 53-73. Els De Paermentier

( [email protected] be) is sedert november 2004 als assistente verbonden aan de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de Universiteit Gent. Haar doctoraatsthesis handelt over de organisatie van de grafelijke kanselarij tijdens de personele unie van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen ( 11 91-1 244 ).

7

colofon @rchieflink is de driemaandelijkse nieuwsbrief van't Archief. Gent on Files, een ondersteunende vzw voor het Stadsarchief van Gent

Buskruit en Sauerkraut. Oorlogsbronnen in De Zwarte Doos

(20ste eeuw)

Het abonnement is begrepen in de lidmaatschapsbijdrage: 13 euro individuele leden, 15 euro gezin, 25 euro steunende leden en 250 euro ereleden. Een los nummer kost 4 euro.

Nieuw rekeningnummer: 000-3252077 -55

Het Stadsarchief, in samenwerking met de Dienst Stadsarcheologie, nam het initiatief tot een publicatie over de aorlogsbronnen in De Zwarte Doos. De inhoud biedt een zo volledig mogelijk beeld van de beschikbare bronnen voor de studie van de twee wereldoorlogen. De brieven van een Gents soldaat aan het IJzerfront en van de Duitse soldaat Herman Nohl belichten de oorlog op een persoonlijke wijze. Het iconografische materiaal zoals foto's, affiches, prentbriefkaarten en kaarten, krijgt een uitgebreid overzicht. Een afzonderlijke bijdrage belicht het Kriegsalbum met fotografische opnames door de Duitse bezetter (Eerste Wereldoorlog). Een stevig hoofdstuk overloopt systematisch de materiële bronnen in Gent en de ruime omgeving die ons iets vertellen over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Een lijvige bijdrage verschaft een overzicht van de bruikbare overheidsbronnen voor beide oorlogsperiodes. De jadenregisters als bron worden toegelicht aan de hand van een concreet voorbeeld van de lotgevallen van een joods kunstenaar. Naast de vele overheidsbronnen huisvest De Zwarte Doos nog tal van bronnen afkomstig uit privé-bezit. We denken hierbij aan brieven, dagboeken, foto's enz. Eén bijdrage vergelijkt bij wijze van voorbeeld dagboeken van twee Gentenaars uit de Eerste Wereldoorlog. Ook de straatnamen die de herinnering aan de aorlogsperiodes levend houden, worden besproken. Het rijk geïllustreerde boek Buskruit en Sauerkraut. Oorlogsbronnen in De Zwarte Doos (2OSte eeuw) zal voorgesteld worden op de Opendeurdag van 21 oktober 2007. Het zal te koop zijn in De Zwarte Doos en de Stadswinkel. De auteurs zijn Georges Antheunis, André Capiteyn, Leen Charles, Denise De Weerdt, Wout De Vuyst en Marie Christine Laieman.

Adres GOF p.a. De Zwarte Doos Stadsarchief, Oulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge Tel (09)266 57 60 E-mail [email protected] Website: www.archieflinK.centerall.com

Coördinatie en eindredactie Valérie Meillander CHristine DutHoit

Verantwoordel ij ~e IJ itgever Griet MarécHal, Visserij 11, 9000 Gent ISSN - nummer: 1376-2966

Foto's: Storm Calle, tenzij arroers vermeld.

Druk J. Verbeke, Gent

Inhoud • Leef-ruimte

. Edita

3

. Vooght van sinen wive

4

• Dorsalen als indicator voor het arch iefbewustzij n

6

• Link

8

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.