Jaargong 75 - juln zie verder pagina 9. Ji. f.. het. allemaal een sleutel hebben van de voonaadka-


1 Jrgong 75 - juln 7999 VO Met de nieuwe Postli, gt rond. HRR en, over de prijs om de tenslolte tot lhoewel de ten worden. Dt moet liteit zijn. HRR ko...
Author:  Saskia Aerts

0 downloads 3 Views 6MB Size

Recommend Documents


No documents

Jaargong 75 - juln 7999

I

I

I

Financiering van het nieuwe clubhuis

&wkiïleunn'

VO Met de nieuwe Postalia, gaat rond. HRR en, over de prijs om de tenslolte tot

zie verder pagina 9 @

f..

'.t I

alhoewel de ten worden. Dat moet liteit zijn. HRR koopt van deel met bijgebouwen. De HRR in bruikleen (gratis) van de Gemeente Den Haag.Wijondernemen nog pogingen om deze ook in eigendom te verkrijgen. Er zal op korte termijn een buitengewone algemene ledenvergadering uitgeschreven moeten worden om toestemming voor de aankoop van de leden te vragen en te krijgen. Alsdan zal het volledige openheid van zaken geven en de plannen presenteren.

it

Ji.

.'r,t i;'r/

Het nieuwe clubhuis kan voor een groot deel uit eigen middelen gefinancierd worden en er zal met een

.

schuin oog naar de Club van 100

worden.

aez

JU'/JJé

[email protected]

verstrekt Golf Duineen lening met een lage Er blijft echter een gat en dat extern ingevu ld moeten worden d.m.v. een hypotheek of iets der-

4a.oa

gelijks.

Hague Royal Ten is (weer) een groot geweest. Helaas was

ik zelf (weer) in

buitenland. De organisatie had op een forse groei van het deelnemerstal gehoopt. Dat is er ditjaar

niet uitgekomen. Waarschijnlijk door het

extreem

mooie weer de dagen ervoor waren de plannen voor de

zondag,

de

wedstrijddag, door

de

afiuezigen al

gemaakt en dat was kennelijk niet hardlopen. Jammer,

want het evenement verdient een forse

groei.

Organisatorisch was het een topjaar. Een geoliede machine zonder hapering. Onze eigen Haagse Courant was m.i. bevangen door de niet aanwezige hitte, want de verslaggeving was dun zonder enige foto. Dat moet

toch anders kunnen en m.i. ook moetenl Al met al, zo heb

dit bedrag zo laag mogelijk te houden is het plan participaties uit te geven voor f 500,- en / 1000,-, gegarandeerd terug te betalen na 10 jaren met een aantrekkelijke rente op een paar participaties. Ton Toet en Marcel den Dulk hadden liquide middelen en hebben een groot clubhart en stelde onmiddellijk een bedrag van / 500,ter beschikking voor participatie nr. 1. Om

HO,f ROAID INFO ln deze Hot Road lnfo rubriek wil het bestuur jullie graag op de hoogte gaan houden van besluiten die genomen zijn in de afgelopen bestuursvergaderingen. Tenminste, eenmaal per maand komt het bestuur bijeen. Echter niet altijd vinden hesluiten plaats,'soíns wordt op een onderwerp wat langer gebroed. Het kan dus we weinig te melden hebhen.

Het bestuur zal een cadeaubon overhandigen voor aanschaf materiaal.

4

Aangezien het onduidelijk

is welke mensen

allemaal een sleutel hebben van de voonaadka-

mer, wordt besloten dat Jelle het slot zal vervangen en de sleutel aan de barcommissie overhandigt.

5

ik mij uitgebreid laten voorlichten, een goed eve-

Op basis van de begroting van de jubileumcommissie voor het lustrumfeest gaat het bestuur akkoord met een bijdrage van

/

Ton Vermolen

Voorzitter

2.500,=

plus kosten genodigden en verzendkosten mai-

de afgelopen 2 vergaderingen:

nement waar iedereen zeer tevreden over was.

lnmiddels zijn er meer dan 10 toezeggingen voor / 500,- of / 1000,- binnen.

ling. De zeer omvangrijke (in aantal)jubileumcommissie is hard aan het werk. Het program is aantrekkelijk. 15 jaar HRR zal op 25 september a.s. de revue passeren.

1

telijk bedanken en

De komende tijd komt er meer informatie naar buiten.

Van mijn kant alvast een oproep: laat onsjubileum een

Gijs Kievith is vanwege medische gestopt met massage. Het bestuur

2

knaller zijn. Wij staan bekend om onze swingende feesten. Dat kan alleen als iedereen komt. Is 15 jaar

redenen

wil hem har-

Voor de accommodatiecommissie zullen diverdeskundigen om tafel gaan zitten om de concept overeenkomst met de gemeente grondig door te nemen.

Ton Vermolen,

voonitter

3

I

Het bestuur gaat in principe akkoord met de organisatie Terry Fox. Meer info volgt.

2

Voor de barcommissie zal een

een cadeau overhandigen.

se mensen gevraagd gaan worden. Ton zal met

HRR niet een perfecte reden?

11 mei1999

Conditio heeft haar eerste lustrum op

I april.

macropasje

Ee rctuolgen de hestu u rcverg aderi n gen : 23 juni, 6 juli (beleidsplan voor de vereniging + TC-plan) en 27 juli.

in verband met de van het penningmeesterschap

in het

Bestuur. Ed Biersteker is

gestopt en Frank Soonieus is nu de nieuwe penningmeester. Vandaar dat het adres van de penningmeester ook is veranderd.

Voor de adres van cadeau

ö

VSB

weten? FngSU tijd MStOtrt

We nemen graag de voor je.

getracht een bijdrage te storten op of bankrekening van de vereniging. Velen van u hebben bericht ontvangen dat het geld niet kon worden gestarl. Dit bliikt helaas geen fout onzerzijds te zijn, met de banken.

de giro-

afues van de penningmeester is

Met FreshVision is het dragen van contactlenzen perfect geregeld. Voor een vast bedrag krijg je elk jaar, elke maand of zelfs elke week nieuwe lenzen. En een compleet vloeistoffenpakket, zodat je nooit meer zonder zit. Bovendien zijn alle controles inbegrepen. Zo blijven je ogen (en je

Wil je meer

JUBILEUM HRR

geregeld worden.

Perfect geregeld!

lenzen!) in topconditie.

15 JARIG

coNTAcTLENSILAN

EEN FRISSE KIJK OP CONTACTLENZEN

duooptiek THOMSONLAAN 93 2565H2 DEN HAAG TEL.: 070-3607002

Frank Soonieus Laan van Eik en Duinen 8 2564GT DEN HAAG

Wrj zijn uiteraard reuze blij met uw bijdrage. Alvast hartelijk dank. lVarnens de j u bi leu mcom m

WW-N -$'

iss ie

Hor Rolo Rrvrsru

PAGINA 2

Zorg en Zekerheid circuit Van eind september 1998Um eind april1999

DE LOPERSKNIE

aan de finish. Menig Roadrunner heeft zijn inschrijfgeld

Het "twerdre" kniegewddtt is het gewricht van de

groot aantalRoadrunnen

ruimschoots terugverdiend. Hoewel ik daar helaas niet bij

kniuchijf

mxgedaan methet4e Zorg en Zekerheid circuit

hoorde, heb ik toch bijna alle wedstrijden meegedaan om

Dit circuit bestaat uit een zevental wedstrijden in Leiden en omgeving. le kunt kiezen voor de korte (5 km), midden (10 km) of lange aktand

zo hoog mogelijk in het circuit te eindigen.

hebben

*n

kn). lndien ie minimaal 4 van de 7 wedstrijden heht gelopen, classificeer ie je voor het eindklassement. le krijgt evenvxl punten per wedstrtjd als je klassering en van de 4 wedstrijden metde hoogste notertng wordthet gemiddelde bepaald en op basis van dat gemid-

(15, 20 of 21 ,1

Alle lopen waren goed georganiseerd en verkeersvrij (bij twee wedstrijden op een enkele auto na). Waar ik het meeste over

te

spreken ben

is de uitslagverwerking;

's morgens gelopen en 's middags staan de uitslagen en tussenstanden al op internet.

Roadrunners niet

zo aantrekkelijk is als het 7.org

en

Zekerheid circuit (de geldprijzen buiten beschouwing

lange afstand.

tot de time-trials . 7n

gelaten), omdat

.

3 Oktober Standsbank cross historische binnenstad van

. . . . . .

-

een cross dwars door de

kiden, over de trappen

van

Ter Specke loop

-

een snel parcows langs bos en (kale)

bollenvelden in Lisse

-

Oliebollenloop

SpoÍeon Oostdamloop

-

-

in

het prestatieklassement.

-

Omloop van Noordwijkerhout

-

van deze pees en het feit dat de pees

I loewel FI Den Haag waren. waren The Hague Roadrunners I I rowet kwaliutief als kwanfiatief goed vertegen-

deze lopen niet in de naaste omgeving van

Bij

het kniege-

wichtloopt, buchernd hetlichaam zich door niddel van

en

grootsesanben: de kniesóiif. sreklen van de hxe glUdt

het kraakbeen aan de

ach her

De knieschijf herft een zekere hefboomwer-

Overpronatie van de voet leidt ook tot deze klachten. Het ver-

oozaah het naar binnen draaien van het

scheenbeen, zodat de

kniepersaanherhting en daardoor ook het kmeschrjfgewricht verdraaid wordt ten opzichte van het minder meedraaiende bovenbeen.

br1

pr

De lmieschijfklachten wisselen

De 5e sdrtie van het Zorg en Zekerheid circuit begint 26

oplopen tot driemaal het lichaamsgewicht. Het is dan ook met

aan ienlrjk. Soms vermindert de

penoon qua klachten vaak

pijn zdanig dat de sprter

lriden. Ik

verwonderlijk dat knakbeenbeschadi$ngen, staldafrrijkingen

weer langere tijd zonder pijn kan [ainen. Trainingsaanpassingen

hoop dat dan nog meer Roadrunners met het circuit zullen

en functieveranderingen van de knieschijf tot chronische klach

zoals minder intensief

meedoen.

ten kunnen lijden. De kiachten bestaan uit prln bij het buigen en

heuvelachtige, zachte ondergrond , zijn makkelijk toepasbaar.

strekken van de knie, gelocaliseerd rond en onder de knieschijf.

Dt

Guus Zijdenbos

De knie zwelt niet en is niet instabiel. Vooral traplopen, hurkzrt,

len, en voor leefirgels. Daarmee bdoel ik maatregelen die in

lopn, met een kleinere pas op

een niet-

geldt ook voor schoenconecties, eventueel met spoísteunzc

het dagelijke leven toepasbaar

ajn

en een goede en goedkop

oplossing betekenen ter ontlasting van het kraakbeen van de knieschijf. Denk hieór1 aan:

Theo Timmermans

Afstand

Genid.

Kort

2.25

24

Judy Zhndvliet

Kort

31.75

28

Manie Kan-Broere

Kort

37.50

15

FAZijl

Kort

17.00

17

Avram den Heyer

Kort

18.00

33

Hans Eikenaar

Kort

42.N

4

46

PeterFlemming

Kort

51,25

19

2

Jose Willemse

Kort

1.75

I

Margriet Hoekstra

Kort

3.00

Bema Krans

Kort

6,15

95

strijdgroep waren trouwe deelnemers. Opvallend is dat de

11

Sylvia Kuiper

Kort

14.25

me$te Roadrunners kozen voor de koÍe afstand en dat er

17

Joke Zrjdenbos

Kort

2A.75

bijna geen meedeed met de lange afstand. Mogelijk was

20

Marijke Schatteleijn

Kort

het prijzengeld een motivatie, want v00r de winnaars lag

22

Conie Toet

Kort

per wedstnjd een bedrag van 50 tot 150 gulden te wachten

23

Ineke Gillet

Kort

Zijl en de

komen

hlasting van de gewrichtsvlakken kan groot zijn. Vooral

6

Ed

h

knieschijÍklachten veelvuldig voor na e€n kapsel-, band- of

king, waardoor het heffen van de knie wordt vereenvoudigd. De

3

vn

veel soorten gewdchtsletsel is er zwakte van deze spier, die

de eindsfekking van de knie vezorgd, aanwezig.

meniscusletsel met restverschijnselen, zoals zwelling of mstabi.

van de knieschiji over het kraakbeen van

thvenbern.

wed-

Met name de groep

knieschijf.

liteit.

2l 3l

wffigd.

ovu

hurkzit en een hoog lichaamsgewicht kan de kraakbeenbelasting

3

snel parcours, maar

en

het bovenbeen is hier gevoelg voor. Zwakte van deze spier leidt

Verder ontbreeh epn actuele tussenstand.

Plaats Naam

helaas voor de 5 en 10 geen ronde maar een keerpunt.

goed functioneren van knie

bij kniebuigen tot een verplaatsing van de knieschijf naar buiten.

snel parcours, mede doordat de

fraaie loop langs de Braassem

rol bij het

balans in de krie. Vooral de spier aan de binnen-voozijde van

De resultaten van de Roadrunners van de 4e editie zdn:

afstand iets te kort was op de 5 en 10 km Braassemloop

bij de time-nials en alleen korte wedstnjden wil

lopen nooit hoog eindigen

gewdchtvlak loopt. De bovenbeenspieren spelen een belangrijke

voozijde van het been kunnen de knie strekken doordafde strekpees aan het

l{,Lr1*

een trainer, die geacht wordt te

wordt getrokken en daardoor niet meer soepl in het normale

tiidens de landing.

kiezen voor een afstand en zijn de korte afstanden beperkt

kil

de knieschijf, waardoor brj buiging de knieschijf naar buiten

Vermindering van de kracht van deze spieren hihvloeden de

de zwaarste loop van het cir-

cuit door de duinen bij Kanuijk

Voonchotenloop

gcleekeffi dool*rfuwEing

De bovenbeenspiercn aan de

Fliihet

een bochtig parcours door het leidse

Hout

ten het stug en strak zijn van het nenrerk aan de buitenzijde van

aan

je dan gemotiveerd wordt om met zijn

september 1999 met de Sadsbankcross door

het stadhuis en over de Burcht.

de ahet en door de

allen naar bepaalde wedsrijden te gaan. Helaas kanje niet

helpen De volgende wedstrijden maken deel uit van het circuit:

hetknakben

devoorzijde van het bovenbeen. Dit gevricht wordt belart bij stek-buigbewEingen en bezorgt de hardloper rEelnatig blusuru door het strekken van de knie tijdens opzichte van

scheenbeen vasthecht. Door de grote trekspanning Het is jammer dat het prestatieklassement van The Hague

wordt het eindklassement opgemaakt. Dit kecr was er gecn apart KMAU-klassement op de lange aktand, maar is er wel een indeling gemaaktvoor deveteranen per 5 jaar voor de delde

tu

.

het vermijden van het zitten met gebogen knie, onder andere door het naar achteren plaatsen van de autostoel;

bij fietsen het verhogen van de zadelstand, een lichter vezet

Midden

1.50

Jan Groot

Mid&n

3.75

Ed Bienteker

Midden

27.75

Bij een vezwakking van de spierfrmctie van

Guus Zijdenbos

Midden

28.50

ren is intensieve tnining van deze spier, vooral van de binnenste

Peter Groen

Midden

42.50

kop, van groot belang. Het heffen van het been net gestrekte

Jos de Graaf

Midden

135.00

knie, het aanspannen van de knieschrjf en het oefenen van de

Midden

145.75

eindsnekking (met een kussentje onder de knie) zijn goede

Midden

146.00

methoden. Deze raining dient, bmnen de iniatiegÍens, progres

Midden

29.25

sief (met toenemend gewicht) te worden uitgevoerd.

Maqa van Westervoort Midden

35.50

Tape wordt met wisselend succes toegepast. Hielbij kunnen ver-

AnoukBakker

36.75

103 RodiDruif 104 Piet Zandvliet

26 32 35

.

RonnekeBorsboom

Midden

en het vermijden van kou rond de knie bij koele wrnderige omstandigheden; de bovenbeenspie-

schillende tape{echnieken uitgevoerd worden om de kruesc}ujf-

druk te verminderen. Het aanleggen van een tape*Íookje net

ondu de knieschrjf kan het hwegen van de knieschijf verande fietsen en autonjden is prlnlijk. De knieschijf kraakt

van het Dit dient

redactionele

íukken

ren. De McConnell tape techniek

saÍnen met sperifieke

sprukrachtoefonrngen ervoor dat de lmieschijf blijvend naar

der klachten. Grote, dynamische belasting van de knieschijf door

nenhweeg.

hardlopen, met grote passen op een harde ondergrond met gerin ge schokdemping in de loopschoen ofhardlopen in heuvelachtig

Ook specifieke mobilisatieterlmieken door een fsiothuaput kunnen de hieschijf naar binnen bewegen, maar altrjd in conr

gebied, kunnen de klachten verergeren. De p1n neemt toe tij-

binatie met ape en spierkrachtoefeningen.

blijft

vaak lange tijd na het sprten aanwe-

Alleen brj zetr emstige klachten, waarbrj

spoÍtbeoefening

meestal reeds jaren niet meer mogelijk is, kan een opratieve

initant, evenals fretsen met een gr00t verzet. De pijn is meestal

ingeep helpen. Men tracht dan standaflryijkingen van de knie

diffi:us rond de kmeschrjf-rand voelbaar. De pijnklachten wisse-

schijf te conigeren of het haakbeen te herstellen via het brlscha

len sterk en soms heeft men weken geen last. Er zijn veel facto

ven van het kraakbeen of het opboren van het botweefsel onder

ren in en rond het kniegewricht die tot dezc klachten kunnen lei-

het kraakbeen. Meestal komt het gelukkrg niet zo ver en blijft de

den. Naast em val op de knie kan em afuijkende bouw van de

sprter

Herenstraat 45, 2681 BD

kruesclujf of een hoge gekantelde stand van de knieschijf debet

klachten.

aan drt

prólem

steken

in de

beginfase van wisselend optredende pr.yn

zijn. Rond de knieschijf hvindt zich een net-

werk van kapsels en banden die

br1

bui$ng het stuk bot met

kraakbeen op haa plek houdt. Soms is de oozaak van de klach-

Aanmeten en

OD,bouwen

o'

,.

Dannisvan den Berg

FysiothuaputHRR

Aanmeten en

van

van

[o of Shimano

Karel Roosstraat 8 2571 BH Den Haag Telefoon: 070 - 361 43 43 Telefax: 070 - 360 79 51

fir

Van Herwerden

W

bin

zig. Vooral traplopen en langdurig met gebogen knieën zitten is

Hellen den Dulk,

Boekbinderij Hudéjo/Van der Nat B.V.

z0rg

kweging, maar dit komt ook regelmatig voor bij mensen zon-

dens inspanning en

komen

fon bij

75 - 79

.

2277 AG

.

telefoon.: 070-3861719 of 070-3876360

llor

Ronn Rrvutu

PAGINA 3

Jan Ruigrok, trainer bii Conditio Op een dinsdagmorgen na de training vertelt lan het een en ander over zijn achtergrond als atleet en trainer. Conditio was na het vertrek van Harm Hendriks op zoek naar een nieuwe trainer. Jan van der Roest wist dat de atletiekvereniging Te Werue opgehouden was te bestaan. De trimafdeling van deze vereniging werd geleid door Jan Ruigrok. Hijwerd benaderd en na een eerste kennismaking is tan Ruigrok sinds 1 februari jl. trainer bij Conditio.

I I

bestond het sporten uitsluitend uit voetbalIen. Maar na een aantal blessures kwam hij er bij toeval achter dat hardlopen een goed altematief was en erg leuk om te doen. Dit begin was in 1972. Jan werd lid bij VenLTC (tegenwoordig Haag Atletiek ). Na een aantal jaren training krijgen, vond Jan het tijd worden om training te geven. Er werden vele cursussen gevolgd. Uiteindelijk bleef Jan twaalf jaar bij Haag Atletiek en is nu alweer vier jaar bij Leiden Atletiek.

1

I

Augustus

2

Op de vraag wat Jan belangrijk vindt in een

6

training antwoordt hij:'Loopscholing'. Zeker voor 'ouderen' (de mensen van

25

Time Trial: 5

Summer Beach

Conditio zijn wel jong, maar niet piep) is het

belangrijk om een goede looptechniek te trainen om blessures zoveel mogelijk te voorkomen. En spelenderwijs wordt je er ook sneller van. Elke training wordt van tevoren terdege voorbereid en is dan ook

Oktober

zeer afwisselend.

?? HRR: ALV naiaar

Zelf trunt Jan elke dag volgens een vast en afwisselend schema. Een paar van zijn aansprekende prestaties zijn o.a. dat hij vijf maal de Haarlemmermeerronde heeft gelopen (61 km, snelste tijd was 4u.33). De halve marathon van Etten-Leur liep hij drie keer, waarvan hij één keer eerste werd in de veteranen III klasse. In 1998 werd hij Nederlands kampioen op de 15 km en dit jar 3e (in 1u.08). Jan's favoriete afstand is de marathon. Tot nu toe heeft hij er ongeveer honderd gelopen! Zijn snelste liep hij in

o

N ieLr\r\re leclen Gerard Buytelaar

Jacqueline Elders

Nel de Konink

Max van Herpen

Paulien Rijke

Joop Vissers

Max Nierstrasz

Trix Leemans

de Vy'estland marathon in 2u.50.

,,]..,,'.. ,lll

is

hardlopen. Behalve bij

traint hij drie maal per week een prestatiegerichte atleten bij Leiden en één maal per week een groep

huisvrouwen. Deze verscheidenheid van groepen te trainen, vindt Jan heel boeiend. De atleten uit Leiden worden 'streng' aangepakt, er moet tenslotte gepresteerd worden. Daar zijn leuke trucjes voor te verzinnen. De huisvrouwen die Jan sinds een tijdje traint, konden nog geen honderd meter hardlopen.

Nu lopen zij al een

Coopertest! En bij Conditio? Daar is het gewoon erg gezellig. (Nog) geen schema's, maar er zijn fanatieke lopers bij. Er is een aantal dat al kan zeggen

Edwin C/aassens

lngeborg Krukkert

Toch heeft Jan nog tijd voor andere hobby's.

Hans de Niet

Zo blljart hij nog drie keer in de week en leest hij heel graag. Zljn grote uitdaging voor het jaar 2000 is Nederlands kampioen

Frans Erwich

dat ze een marathon gelopen hebben!

Zijn fanatisme in het hardlopen is eigenlijk pas op latere leeftijd gekomen. Aanvankelijk

Renée van der Roest

q)

Dolly Meijnster

H.AGU{

o

a oa

kerd n aarl eerl de nish? t,

KOK Assurantiën kan u van dienst zijn op het gebied van: 7 Hypotheken; Z Pensioenen (individueel of collectief); Z Financial Planning;

F Employee en personal benefits; F Bedrijfsspaarregelingen; F Verzekeringen van onroerend goed. Inlichtingen: John Agterof

KOK

AssuRANTrËN Het fundnnent c)an uw zekerheid!

KOK Assurantiën B.V. Westblaak 196

Tet. (oro)

Postbus 4ro 3ooo AK Rotterdam

E-mail: [email protected] lnternet: www.tip.n[users/kok

Fax

,,

t$#.r,ard Bal

Francesco Pisani

kleinkinderen liep Jan eerst een ereronde op de atletiekbaan. Er waren totaal 123 atleten die de l0 km uitliepen.

worden op de marathon die in Etten-Leur zal worden gehouden.

Wilt u

Nel van Ameide-van

Vorig jaar vierde Jan zijn 65e verjaardag. Met een smoes werd hij naar Leiden getransporteerd waar hem een grote verrassing wachtte. Zijn schoonzoon had een 'Jan RuigrokJoop' (10 km) georganiseerd. Han Kulker loste het startschot en met zijn vijf

o

4ol 85

01

(oro) 41439 53

o

a 1O a O1

a

aao o aaa

nva

a a ooa

tid

Hor Ronu Rrvrrw

PAGINA 4

1v d 4 seiz.oerr '99/'oO

N HRR

quète is onder de leden een

gehouden om de belangstelling

hehben jullie iets kunnen lezen over het afgelopen 1 v d 4 seizoen en omdat er toch nogal wat leden zijn die niet op de hoogte zijn van de "splregels" van het circuit, leg ik die graag nog een keer uit.

ln het vorige clubblad

punten dus de winnaar

Voor het komende seizoen is er een sponsor gevonden die per wedstrijd wat naturaprij-

te peilen voor trainingstedtnische zaken en voor specifieke activiteiten als themabijeenkomsten. De enquéte werd uitgedeeld op de trainingsavonden. Verheugend is het grote aantal mensen (118) dat de moeite heeft genomen om de enquëte in te leveren. Helaas was echter ieB meer dan de helft van de formulieren helemaal ingevuld. Toch levert de enquëte een schat aan informatie op die ik jullie niet wil onthouden. Hoe waarheidsgetrouw de enquète is ingevuld blijk uit het antwoord op de vraag naar de plaaB in de loopgroep. Zo loopt de helft van de leden in het midden, een l«wart looptvooraan en een kwart loopt achteraan. Kan niet beter of anders zou ik zeggen. Nog een frappant detail is dat iemand aangeeft 40 wedstrijden dan weltrimlopen in 1997 te hebben gelopen. Het is niette geloven maar dit betekent bijna elke wer.,k een wedstrijd voor deze fanatieke atleet. Of zou elke training een wedstrijd zijn? De enquëte is anoniem dus het hoe en waarom is niette achterhalen. Een zeer belangrijk gegeven uit de

enquëte is dat hoe mobiel loperc ook zijn, de mobiliteit tussen loopgroepen zeer gering is. Rond de 85% wil niet doorctromen naar een andere loopgroep. Men heeft het dus klaarbliikelijk zeer naar de zin in de loopgroep, hetgeen een goed teken is voor de trainer die tenslotte de trainingen geeft en de sfeer in de loopgroep. De negatieve kant hieruan is dat lopers in de'eigen" loopgroep blijven meelopen, terwijl ze eigenlijk in een hogere of een lagere groep zouden moeten gaan lopen. Het lopen in een te lage loopgroep leidttot achterblijvende prestaties bij de mogelijkheden, het lopen in te hoge loopgroep kan leiden tot blessures. Voor specifieke activiteiten als een familiedag met kinderen blijkt weinig belangstelling, voor feestavonden daarentegen wel. ln tegenstelling tot de familiedag is de belangstelling voor feestavonden een bevestiging van de feiten. Voor thema bijeenkomsten over bijv. sport en voeding, sportkleding en trainingsaspecten is de interesse zeer groot. Afhankelijk van het thema heeft 70 tot 80% rnteresse. Nog overweldigender is de interesse om zich te begeven onder de snelle mannen en vrouwen via sportcli nics met befaamde atleten.

Wat gebeurt er nu met de resultaten van deze enquëte? Met de looptechnische aspecten zal de Technische Commissie rekening houden met zijn beleidsplan. Hieraan wordt de laatste hand gelegd, waarna vervolgens afstemming plaabvindt met het bestuur. De interesse voor de themabijeenkomsten is voor de Technische Commissie aanleiding om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten. Zodra hierover merlr bekend is, zaldit worden gemeld. Peter Kempkes (technische commissie)

v d 4 circuit bestaat uit een serie staat. Er wordt gestreden in verschillende keer een l0 km. wedstrijd die categorieën nl: mannen senioren/ vetera-

zen beschikbaar stelt, die verloot worden onder de deelnemers. Als tegenprestatie verbinden we de komende 2 jaar zijn naam aan

georganiseerd wordt door nenl/ veteranen 2 en veteranen 3 en bij de atletiekverenigingen uit de dames in dames senioren /dames veteranen. regio, dit zijn AV 40 en de Koplopers uit Je geboortejaar is beslissend voor de categoDelft, Sparta, Haag Atletiek , Duizigt rie waarin je meedoet, maar je kan gedurenRunners en The Hague Road Runners uit de het circuit niet meer van categorie wisseDen Haag. len. Dus al je in december veteraan wordt, Het zijn altijd goed bezochte wedstrijden doe je vanaf de eerste wedstrijd al mee als over exact l0 km met een goed parcours. veteraan. Wordt je in januari 40 en heb je al Door minimaal aan drie van deze wedstrij- een wedstrijd meegedaan als senior, blijf je den deel te nemen doe je mee in het indivi- de rest van het seizoen meedoen als senior. duele eindklassement. Doe je alle vier de Nog even voor alle duidelijkheid, dames wedstrijden mee, dat wordt je slechtste worden veteraan op hun 35e , heren op hun resultaat geschrapt. De punten die je met 40e vet.l, bij 50jaar vet.2, en bij 60jaar elke loop kunt verdienen zijn plaatsingspunvet. 3. ten, dus als je l4e wordt, krijg je 14 punten. Dan is er natuurlijk nog het clubklassement, Degenen met de minste punten is dus win- waar alle vier de lopen voor meetellen. De naar. Na elke wedstrijd proberen we zo snel plaatsingspunten van een aantal lopers per mogelijk de uitslagenlijst en de tussenstand categorie (dit is aftrankelijk van het aantal in orde te maken en op het prikbord te han- deelnemers) worden daarvoor bij elkaar gen zodat je precies kan zien hoe je ervoor opgeteld en is de vereniging met de minste

het circuit, zodat het nu dus heet:

RUN2DAYlVID4CIRCUIT Datum wedstrijden

1999 Koplopers in Delft

12 september

24 oktober

1999

12 december

8 maart

1999

2000

Hague Road Runners Sparta

Natuurlijk is er ook nog het Haagse Crosscircuit, waar Peter van Leeuwen in het volgende Clubblad wat over zal veÍellen.

Ik kan wel alvast melden dat de eerste wedstrijd daarvan weer de Clingendaelcross is die gehouden wordt op zondag 7 november 1999. Herman van der Stijl

TERRY FO)( RUN I0URNÉE TERRY FO)( zondag, 12 september 1999 Terry Fox, student en groot sportliefhebber uit Brits-Columbia, werd op

8-jarige leeftijd geconfronteerd met botkanker. Zijn rechterbeen moest boven zijn knie worden afgezet en hij kreeg een kunstbeen. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis werd Terry diep geraakt door het leed van andere jeugdige kankerpatiënten. Hij besloot $ 1 miljoen te weruen voor kankeronderzoek met een sponsorloop van oost naar west Canada. 1

welkom. Meedoen is echter het

nu toe heeft de Terry Fox Run wereld$2ZO miljoen opgebracht. http://www.terryfoxru n.oro

wijd meer dan

belangrijkste. Deelnemers kunnen zich op de dag zelf aanmelden bij de registratiebalie op het terrein. Elke deelnemer ontvangt na afloop een certificaat en kan (kosteloos) deelnemen aan de nevenactiviteiten.

De'Terry Fox Run'wordt in Nederland

dit jaar op zondag 12 september

gehouden in het Sportpark Laan van Poot Haag Atletiek, Laan van Poot 353a, Den Haag. De opbrengst van deze loop komt geheel ten goede aan het kankeronderzoek en,wordt geschonken aan de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina nsieve revalidatie begon Fonds. De Terry Fox Run is een familieop 12 april 1980 zijn loop waar iedereen aan mee kan athon of Hope' in New- doen. Er is geen wedstrijdelement, d. Elke dag startte hij om ieder kan zijn eigen tempo (lopen of half vijf en liep gemiddeld 42 kilome- hardlopen) en afstand bepalen (10 ter. Na 5373 kilometer te hebben km., 5 km. of 1 km.) bepalen. Het parafgelegd in 143 dagen, werd hij ech- cours start vanaf het sportveld en gaat ter gedwongen om in Thunder Bay, grotendeels door de duinen. Naast de Ontario, te stoppen vanwege uitzaai- minimale bijdrage van tien gulden per ing van de ziekte. Toen hij vlak voor deelnemer, is een grotere donatie zijn 23e verjaardag in juni '198'l overleed, had hij meer dan 22 miljoen dolt,ta ï

lar

opgehaald.

ln

navolging

van

Terry's initiatief, wordt er jaarlijks op meer dan 5000 locaties wereldwijd een loop georganiseerd ten bate van kankeronderzoek. ln 1998 vond de Terry Fox Run plaats in 59 landen. Tot

dit jaar voor het eerst georganiseerd in Den Haag door de Canadese Ambassade in samenwerking met The Hague Road De Terry Fox Run wordt

Runners, Haag Atletiek, de Koninklijke Nederlandse Atletiek

Unie, Stichting Promotie Den Haag, de Canadian Tourism Commission en de Canadian Women's Club of the Netherlands. Contadpercoon bij The Hague Road Runners:

télé Groot tel: 070-3246830, ema i I : [email protected] li ne. nl

SLOOPHAMERS TRT LBLOKKEil AS BESTr/ERWIJDERIilGSPR

RS

l{., Oplossingen op maat, nauwkeurig toegesneden op uw specifieke situatie.

Met eigen sen/ieeYËg€nsl reparatiefac iliteiten.

uit alle (het waren er nog geen keuze Het bestuur

tefi nd T«óÈ -oÍg n o

vragen zich over de komen tot de

'n verhuurafdeling en een

:::::::::::

uitgebreid àagazLln voor

...::: :.:

levering à la minute.

Slopen, trillen, vergruizen

/a

a

en asbesilerwjjderen met

Peha(o in uw achterfioofd: zorgeÍozer kunt u de klus

niet kÍaren!

DÉHACo^ Dehaco 8.V., Kruisbaak 25, 21ó5 AJ Lisserbroek. Telefoon 0252 417

ffi

Haagatletiek

Hor Rolo Rrvrrw

PAGI}IA 5

Algemene Ledenvergadering tlub rran 100 d,d,l6april 1999 Elders

in dit blad treft u een bijdrage

sel......met zoveel charme?

aan van Sandra van den Berg over de Algemene Ledenvergadering van de Club van 100 van 16 april jl. De sfeer, muziek en het uitstekende buffet verzorgd door Gilly en Brigitte, h ieri n d u idel ij k besch reven. op zo'n avond, afgezien het rekening en verantwoording door het bestuur over het

beleid, is een heel belangrijke factor. Hiermee wil het bestuur uiting geven aan haar dankbaarheid dat velen reeds jaren de Club van 100 steunen.

4.

Jan van Elswijk. Jan heeft de merlieden in dienst.

5. Duo Optiek

Rob heeft

(Rob

alles wat een in alle prijzen

te hebben

Pingelen is

mogelijkl

6.

f. (100ste lid) De stu-

M.C.Rotteveel kadoors bij

A

7. Shield

Vermolen)

f$$l

ten meldt u

8.

bleek

Het van

dat het 100

(John $$e.oj fundament van zeker-

biedt

bii

de

van verzekerin-

aangetrokken

1. Dehaco (Aad voor en zei dat zijn bestuur

voor

Road

maakt, heeft

een

2.

gaat maken,

C.Bongaertz B.V zorgt voor het

180 leden (ervan

'99 betaal0

soonlijke

3.

in de persoon

Parlevliet. Enthousiaq$, rmette haar plannen uiteen: "iedereen 100,- per maand betalen"ll!

.::

verwijdert het

twee tegenkandidaten

Ben zenuwachtig te Agterof had. verÍeldfur samenwerking met Ben stemde niemand tegen de herbeHet bestuur heeft een tweede PR

bijte

BV

Kok

moest

was.

met

aan)

jaar

de

ae

merken, modellen,

van

te

zigen) mogelijk trum gevierd levende muziek gemaakt is door

nadat hij

april1999.

100,

en auteursrechten (talenIeder jaar zijn wij erin geslaagd sponsors vinden, die deze avond

n!

er

IS

haal-

de

100 de

Zier Running (Zier kundig voorzien

zullen ! Dir

de kas-

in de zaal de jaarrevan de aan-

tot

hij niet wist dat

wezlgen

Ben

de

geleden lid werd hebben

W,m,.

n#prfu'"W,"ffi,""n

op dat reeds gedurende het derde van HRR, dat gevierd wordt op 25

@

ber a.s., onze yoorzitter Ben

kan

aankondigen dat deze mijlpaal

is. U

steunt ons toch?

van de vergadering met een dankwoord van Ton Vermolen en de voorzitter schoof ieder aan voor een lekker buffet. Dit buffet was voortreffelijk verzorgd

door collega's van Justitie en gesponsord door een aantal bedrijven. Er speelde dit keer op voorstel van het senioren gedeelte

hij vijf

van het bestuur geen discoband, maar de rus-

nooit Louise

tige en niet minder sfeervolle band Mister Music. Tot in de kleine uurtjes praatte ieder,

kort over de niet gestoord door decibellen, slechts onderingekomen stukken. Dan was er in de zaal broken door een act van Georgette. een zekere Heer Overdevest, vader van Aad, ondernemer, Gemeenteraadslid van Ik heb mij door het bestuur laten vertellen Wassenaar en voorzitter van een voetbal- dat de entourage van de vergadering reeds 6 clqQ. Alhoewel de voq*pfneE f{ W ,w4p . nieuwe leden heeft opgeleverd. Als je nog aan'gedrorigen had geèn laiffige fragen'te geen lid bent, word lid van de Club van 100. stellen, brak dit heerschap telkens op een Want ook in het volgende millennium humoristische wijze in op zijn betoog. Zo (nieuw clubhuis), kan de HRR een financiële kwamen wij te weten dat Ben Hermans alle injectie gebruiken. 200, bij de heer Overdevest aangeschafte bloembollen persoonlijk op kleur had gecon- Sandra van den Berg troleerd! Gelukkig kwam

dit

verhaal

pas

LidvandeClubvanl00

Met vriendelijke groet,

De hadloop-speciaalzaak

Het Bestuur van de

Laan van Meerdervoort 630 r 2564AK Den Haag Telefoon 070 - 368 86 1 2 r TeleÍax 070 - 323 66 7 1

lohn Agterof,

100

Lopen individualistisch, hoezo? laren geleden dacht ik dat'hard'lopen een individuele aangelegenheid is die nodig is om wat beweging te verkrij-

Landeliik

erk€nd

installateur

GAS EN WATER INSTALLATIES

SANITAIRE INSTALLATIES

ffiffi

M) S

TA L LAT E U R DAKWERK

van Loostraat 140 25A2 XH Den [Ieag telefoon 070 3524388 / 06 54332579

ik in contact kwam met and die zijn sporen heeft end bij de HRR. Die een e loper was en is, ware het

niet dat, evenals in het LOOD EN ZINK WERK

LOODGIETER IN

gen of om de hond wat sneller uit te

C,V, INSTALLATIES

'gewone'

leven, blessureleed niet alleen is voorbehouden aan de minder bedeelde. Ook merkte ik dat er meer was tussen

hemel en aarde dan asfalt, beton, klinkers, harde en onverharde paden. Plotseling waren er bliepjes, piepjes, tijden en aanmoedigingen. Niet alleen mijn mentor, maar zelfs ik begon het

leuk te vinden. Toen ik zo'n anderhalf jaar geleden de PR campagne las over de CPC + The Royal Ten, de strandloop niet te vergeten, stelde mijn lichtlopend voorbeeld de vraag: 'waarom ga je niet naar de Buurtweg?' En zo is 't gekomen. lk merkte dat je met aardige en kundige trainers meer uit jezelf kunt halen dan je voor mogelijk had gehouden en dat wedstrijden en trainingen altijd op een sociale en gezellige wijze geëvalueerd worden. Uit ervaring kan ik nu iedereen aanraden bij de HRR te komen. Lopen individualist Peter Flemming

É

m'n zo

Hor Roln Rnvrxw

PAGINA ó

erbelasting van de peesplaat onder de voet voorkomende klacht bij een stijve en pijnlijke plek onder de hiel. Dit is de plaats waar de peesplaat, de fascia plantaris, onder de voet aanhecht. Als deze aanhechting geïrriteerd en ontstoken raakt,

. . .

ju ist kn ik-platvoeten);

Ondergrond

a

overgewicht; 'te zwaar zijn'; niet of onvoldoende uitvoeren van een cooling-down.

ondergrond (bos, gras). Sportschoenen Draag goed passende sportschoenen met een schokdempende zool, een stevige hielsteun en een hoge soepele hielrand. Realiseer je dat de meeste spikes geen enkele schokdemping of ondersteuning geven. Train dus zoveel mogelijk op je gewone loopschoenen. Als je (geringe) voetafwijkingen hebt (bijvoorbeeld knik-platvoeten), is het raadzaam daar rekening mee te houden bij de aanschaf van nieuwe sportschoenen. Zo zijn schoenen met een anti-pronatie-wig aan te bevelen als de voeten bij de afwikkeling te veel

a

Hoe voorkom je deze blessure?

wordt de blessure 'fascii'tis plantaris' Om deze blessure te voorkomen, is genoemd. Als deze ontsteking lang het raadzaam om onderstaande prebestaat, kan er kalk neerslaan in de ventietips na te leven bij het sporten. pees. Dit is op de röntgenfoto zicht- . Warming-up baar als een 'hielspoor'. Bij lopen treedt deze fascii'tis vrijwel nooit plotseling op, maar nemen de klachten geleidelijk aan toe. Het is dan ook een typisch voorbeeld van een overbelastingsblessure. ln het beginstadium van deze blessure is er slechts sprake van een stijf en/of zeurend pijngevoel (de ochtend) na een zware inspanning of als er met blote voeten op een harde ondergrond wordt gelopen. De aanhechting is vooral pijnlijk als erop gedrukt wordt (zie tekening). Als

er geen

tegenmaatregelen worden genomen, zullen ook pijnklachten optreden bij het begin van de inspanning. Deze klachten zullen in het begin nog tijdens de warming-up verdwijnen, maar terugkeren na afloop van de sportbeoefening. Als er toch door gesport wordt, zullen de pijnklachten niet meer verdwijnen na de warming-up en uiteindelijk dusdanig toenemen, dat lopen niet meer mogelijk is. Genezing van de blessure zal dan in het algemeen maanden gaan duren.

Begin altijd met een goede warming-up. Loop vijf à tien minuten rustig in en voer dan in ieder geval de aangegeven rekkingsoefening. uit. Let goed op de aangegeven uitgangshouding. Je kunt de rekkingsoefening specifieker maken voor de peesplaat onder de voet door de grote teen gelijktijdig op een verhoging te plaatsen. Voer de rekkingsoefening gedurende zo'n tien seconden uit en herhaal iedere oefening twee tot drie maal per voet. Goede trainingsopbouw Zorg voor een goede trainingsopbouw. Voer de intensiteit en de omvang van de trainingen geleidelijk op. Bij verandering van trainingsbelasting past de belastbaarheid van de pees zich slechts langzaam aan. Ook na een blessure- of ziekteperiode moet de training weer (zeer) geleidelijk tot het oude niveau worden opgevoerd. S p ie ruersterken de oefen i ngen

verantwoordelijk voor het ontstaan van een overbelastingsblessure, wat een fasciitis plantaris is. De peesplaat wordt maar matig doorbloed, waardoor het herstel van kleine beschadi-

ffi

o

sportschoenen adviseren. Soms is het noodzakelijk om bij voetafwijkingen of een beenlengteverschil speciale aanpassingen in of onder de sportschoen te laten maken. Dit moet dan wel door een orthopedisch schoenmaker op maat worden gemaakt. Cooling-down Beëindig de training altijd met een cooling-down. Deze bestaat uit enkele minuten rustig uitlopen en in ieder geval uit het uitvoeren van de boven beschreven rekkingsoefening. Lichaamsgewicht Zorg voor een juist lichaamsgewicht. Als er sprake is van een (te) hoog lichaamsvetpercentage, helpt 'afvallen' zeker mee om overbelasting te voorkomen.

a

a

verminderen van belastende trainingsvormen al voldoende zijn om een beginnende peesblessure te laten genezen. De conditie kan op peil gehouden worden met andere bewegingsvormen, waarbij de pees niet te zwaar belast wordt. Denk hierbij aan fietsen, aquajoggen of steppen (met platte voet). Koelen

zinvol zijn om de pijnlijke

plek meerdere keren op een dag te koe-

.

len.

Massage

Als de kuit- en voetspieren stijf

.

zijn, laat dan deze spieren masseren. Je kunt de voetspieren ook zelf masseren, bijvoorbeeld door met de voet over een fles heen te rollen of over een speciaal 'rollerbankje', dat je in verschillende winkels kunt kopen. Vraag sportmedisch advies Als bovenstaande maatregelen niet binnen twee tot vier weken leiden

tot een duidelijke vermindering

Wat kun je doen als deze peesblessure (toch) is ontstaan? Wees alert op het begin van deze blessure. Een zeurende pijn tijdens of (de ochtend na) de sportbeoefening is niet normaal!

o

bovenstaande preventietips uit. Pas de training aan Vaak kan het tijdig aanpassen of

Als de blessure in een beginstadium verkeert, koel de pijnlijke plek dan na de training zo'n vijftien minuten met ijs. Doe dit door de hak op een coldpack of een plastic zakje met kapotgeslagen ijsklontjes te plaatsen. Leg bijvoorbeeld een theedoek tussen de hak en de ijszak ter voorkoming van huidbeschadiging door bevriezing. Als dit koelen een goed effect heeft op de pijnklachten, herhaal dan dit koelen zo'n drie tot vijf keer per dag. Soms valt het resultaat van dit koelen namelijk tegen, doordat de blessure 'te diep' ligt. Ook als de blessure al langer bestaat, kan het

naar binnen wegzakken. Een goede sportspeciaalzaak kan je over de aanschaf van de juiste

Oorzaken van deze blessure Meestal is een samenspel van factoren

gingen langzaam gaat. Deze beschadigingen ontstaan door overbelasting, wat vooral in de hand wordt gewerkt door: o niet (of onvoldoende) uitvoeren van een warming-up; o verkorte of stijve spieren. Dit treedt eerder op als de rekkingsoefeningen niet (of niet goed) uitgevoerd worden. Bij het voorkomen van deze blessure zijn met name de rekkingsoefeningen voor de (diepe) kuitspieren van belang; o in een korte tijd te veel, te vaak en te snel lopen. Met name heuveltraining is berucht; . lopen op een harde ondergrond, zoals asfalt en beton; . dragen van schoenen die onvoldoende de schokken van de landing absorberen of qua ondersteuning niet aan de voetvorm zijn aangepast; inge) standafwijkingen van de (bijvoorbeeld holvoeten of

.

Train zoveel mogelijk op zachte

een beenlengteverschil;

van de klachten, ga dan naar je huisarts of naar een (geregistreerd) sportarts. Deze (sport)arts kan beoordelen of fysiotherapeutische behandeling voor jouw blessure zinvol is.

Voer bovenstaande preventietips uit Voer, voor zover mogelijk, (alsnog) Hs stotk,

W intertrek aÍrangementen

bondsarts KNAIJ

AVONTUURTIJKE VOEÏÏOCHTEN Ook in 1999 kunt u weer kiezen uit diverse korte reizen

tot ro dagen. Vriiwel het gehele iaar door kunt u zen uit rurm 20 verschillende

kie. bestemmingen. Enkele ziin groepsreizen, het

van de korte arrangementen wordt u aangeboden alS individuele reis.

Eifel, Sinai, La Palma, en

Besteed in de training aandacht aan spierversterkende oefeningen voor de voet- en diepe kuitspieren. Hiernaast staat een voorbeeld getekend van de voetspierverster-

troleerd terug met je hak op de grond en herhaal de oefening (ook voor het andere been).

u

0nze

biizondere Binnen het

naar

zowel in Europa als ver daarbuiten. ruim 35 heeft u

diverse

kende oefening. Met de hierna beschreven oefening kun je je

diepe kuitspieren versterken. Ga op één been staan, waarbij je de knie gebogen hebt (en houdt). Kom nu langzaam omhoog tot op de bal van je voorvoet. Zak weer gecon-

Apenn[jnen.

en

lndia

,.99,

tit

#s

&HE

Bel voor onze reisgids 070-363041G

a

ffi

oÍ bezoek www.intertrek.nl

lntertrek Da Costastraat 39,25'13 RN Den Haag

/

Hor Rorn Rrvrrw

PAGINA 7

Waarom mijn vrouw niks rran lopers begr[pten ikdaarwd begrip voor heb!

re kant van het bos moeten de

gen. Applaus, aanmoedigrngen,

Datzietu gima

uit,

nq *nklein

haaft het makkelilk,.,,,., Het

stukkie,

le publi* is niet in

br1

de waming-up elke vrjf minuten flink moet afua-

teÍen. Dat vermindert gelukkig tijdens het half uur

lwgu$e g*tiklZe doen hijna m*r moeite dan ihelf np over & frnish E

passeren we de staÍ en zetten we ons geliefde

helpn. Het wordt sterdis drukku, ilen dik

van 6 minuut per kilometer in. Hier

zijn er;nte

madligu ze meter,

5A0,

ugu, tuh

aan op de Coolsingel.

nog

en

Nq

wudt

de krampscheuten

dibfultie,

fiN

sterdis

1U), 5A,

fi

wachten in het startvak.

kn

paar minuten over twaalf

je

mag

wel gek. H4 iets nieuws, kampl Die houd ik onder

den en honderden stukjes

contole met stevig wandelen en heelrustig dribhlen.

Fantastisch maar jammer dat

Jos, Marian, Henk en Theo langs de kant zie ik de

in mijn

hoop al opgeven als ze me toe roepen vol

h

zich bijna door

schoen

klappn op de schou-

sinaasappel zijn ons deel.

rt

hrer een sinaasapplpit

hijg. Maasboulevar( is die

echt

m

stuk gegaan. Maar we het hebhn gehaald. 4h 52' is

vmr veóetering

vatbaar, maar een kniesoor die daar

al? Het publiek wordt talrijker en blijft maar enttrou-

delnemen achter me. ïhuis doe ik mijn

schoenen

uil

blaar ter

an lopr

ondente-

Eaaf bij zo'n 30 km zet ik nog even een ontspannen

siast. Jos meldt dat Petu al langs is gekomen, een

loopp in. En gelijk wecr hamp. Da Ikalingse Bos is

tweede Kamiell

hhoorlijk strl hrer.

Ik loop

even op met iemand die al

twep zwaÍblauwe teennagels en

grootte van

en

kkker gelopn,

Slechts een enkele

twee keer ondenreg m de bus is gestapt en, omdat het

dit geen dag met een stenege wordt. Ik heb het heeq

goedwillende toeschouwer met banaan of ther. Het is

zo lang duurde voor ze wegreden, beide keren wecr

ie af.

rujn

voeten doen zeer en wat is het nog ver.

ongelooflij[ als ik wandel,

haal ik nog heel wat jog-

doorgegaan is. Over doozetten gesproken. Ik ga bijna

AndlléWmbrhuk

nils,

misschien gaat het over. Wim gaat wat rustiger

gen in. Henk Mollema klepprt voorbrl. Aan de ande-

dood maar draai eent nog even van de Maasboulevard

loqgrq

lopn

en stapt uiteindelijk halfveg uit. Na een plas-

Wq#r*ffirfftrr,;li Pet*r Bamard om op jos zijn sartbewijs (pols gebro ken of zoiets) 25 km te

lopn

als voorbereiding op

New York. En Karel zijn zoon voor de catering. De nainingen van 25 en 30

kn hepn

we in hondenweer

en uitgerekend schijnt de mn. Dat rs me bij een eerdere

pgrng mk

opgebroken en het zit gelijk dan ook

direct vukeerd tussen de oortjes. De goede

voolte

reiding met verl drinken zorgt dat ik al in de uein en

pauze br1

l0

zeg

en

155

tien gulden munt

meter en ook de Manthon kan van mijn líjst-

Ik

zo'n vijf minu-

foto

blij zijn de eente kilometen onge

inderdaad

blijh

naar de finish schreeuwt. Karcl

ten voor mij te zijn gefinished. Die is nog hhoorlijk

op let. Ik ben nuruner 7180 en laat toch nog

en in hwegrng te blijven. Goede tip. Voor de

schonden door te komen. Na 5 kilometer voel

de

lang, wat is die Willemsbrug ver weg, zie ik Tropicana

ze elkaar

ik dat

af richting Coolsingel. En word opgenomen in

massa die me als een verloren zoon ontvangt en mij

houden

lopn

onderurt, daar djdt em hetsertje boven,

temp

lopn

een dolle menigte uitbundige toeschouwen heendrin-

schat?

Ja grng wd.

Peter Banard a.i,

kilometer verdwijnt Peter voor ons uit

het zicht. Vijftien kilometer dat wordt niks. De Erasmusbrug weer op na 22 km en het lampje

h$nt

Rotterdan 42.195 m. leder ziin eigen verhaal

te doven. Ik zit stuk en zeg Karel door te lopn, wat

hij pas na flink aandringen doet Hij

al

wel blij zijn

k

Tccn

stiif vande íress, warm

met zo'n loopmaat na 3 maanden samen trainen. Ik

Rolterdan Manthon

sluit aan

liik andae Rwd

br1

een groepje van de SP dre het poliuek

beter doet dan hier.

Q

de Maashulevard staat Karel

liE

en

half uur langer dan

Henk Brcugom heeft tijdens zijn 9e marathon voor-

al veel leuke herinneringen aan de vele clubleden

Andre heeft dat gelegen aan zijn te korte voorberei-

die hem tot aan de firush ondersteunden. Zo fietste

spondisd kwam ik mensen inhetzo kank-

ding. "61 Weken is te koÍt 0m optimaal aan de start

zijn zoon Ronald praktisch de hele route mes.De

te verschijnen."

opmerkingen vlak voor de eindsfieep waren ook

tegu.

teristieke bordeaux rode dubtenue

ik alvöt

Toch, toen de einduiblag op intemet

ik lijk

uiteindelijk in 4.37.49. Ruim

Sl«ht

Runnen meededen.

zijn zoon met drank, bananen en mijn windjac(e dat maar meeneem. Nog 18 kilometer,

voor de

of et nauwe-

ztln hste tijd. Dat vieldus een beetje tegen. Volgens

ler'lk het

heel hmoedrgend: "Hé HenÏ,

lft

yencheen en ik het computerprognmma liet

MichelTuit liep in R.dam zijn

sel«teren op "Íhe Hague Rmd Runnets",

door een reis naar Zurd-Aftrka had ook hij een te

blerik dat nq20

korte voorhreidingstijd. 0mdat er daarcm geen

cluhgenoten de

eindíreep

hadden gehaald.

marathon. Maar

dnk

was van het heken van em p.r.(3.01.05) heeft hij

je hoeft

alleen nog

maarje ogen dicht te doen, dan benje Kassie Wrllen

!l

Kan

ik

dan

je Ziertje kijgen

goe.d, dan is een eindtijd van

???" Dat doet je

3 u 43 (20 minuten

boven zijn p.r.) van ondergeschih belang. ,....

herrlijk relaxed en vlak kunnen lopen en was hij best heb

je weinig gelegenheid om naar de

van anderen te luisteren.

Ik

tevrden met zijn eindtijd van 3.48.59.

En dan ikzelf.

kapot, had het koud en wilde zo snel mogelijk

Q

zo'n dag moet alles kloppen: De

voolbereiding. Het weer,

was

ïheo

Hmnderkamp

liep

samen met Jaques

je

darmen, de start, de

vorm vafl de dag, noem maar op. Ik had zo'n dag.

lopn

naal een warme douche en em lekker bieÍje,

Overgauw, Frits lVitrner en Marco Bonboom zijn le

Dan is het

Wachten en zoeken naar "de anderen" is er dan ruet

Marathon. Het duurde lang voor zij uit de hindulijke

tot aan de 35 km.) In tegenstelling tot de anderen,

drukte van de start waren. Jacques en Frits moesten

had rk geen gedrang bij de start. 0p voonpraak van

br1.

Ik

een

tijdp later was ik alsnog hnieuwd

was toen alleen nog met mezelf bezig. Maar naar hun

rond het 15

kn

punt afhaken. Samen met Marco

bij

mijn rainer Roché mocht ik in het startvak van de

lopn

lk tot 0p het

ervaringen. Heb dus de telefoon genomen en ze eens

grng ïheo door, maar

opgebeld Hier is wat ik van een aantal van hen te

man met de hamer op hem te wachten, Kramp zorg-

horen kreeg.

de ervoor dat hij de laatste 7 km nog 6 minuten op

eigen

Marco verloor. Theo staat niet te fapplen om nog

Hans Bongen en Piene van Ireuwen het hele par-

Annie van Heiningen heeft haar 4 marathons

snellere

staÍen, zodat

laatste

moment warm kon lopen en br1 de sart gehlk mijn

temp kon gaan. Roché fietste

samen met

aan

jaa zou ze

voor

hau dochter 0lga een p.r. in l-eiden gaan lopn.

kn

haar kinderen opgedragen. En dit

het 35kn punt $ond de

van de marathon ook niet zwaar.(

tijd onder de 3 u 58.44 moest haalbaar zijn. Maar toen bleek dat

Gnit

van der Veer met een gmpje ging

trainen voor R.dam besloot ze deze maratlnn te gaan doen. De vorige marathons had ze alles alleen gedaan en nu kon ze eindel4k die lange rainingen met ande-

ren samen doen. De voortereiding samen met Peter Remmenwaal, Simon Hack, Rene Haasnoot en Frits Jacobse was dan ook prima. Daar mu het niet aan

ïg-

gen. Toch gng niet alles van een leien dakje. Dmr

het drinken van te koud water vlak voor de staÍ

a

moe$

flLt u ooK ZWAARAANW

ondenveg een aantal malen een sanitaire

ik wel mes

coun mee en voorzag me waar ik maar wilde van

tijd van 3u 20 moet

drinken, In totaal zo'n 1,2 liter. Dat heeft me enorm

geen zin om helemaal uit-

gesteund en me door de laatste zware hlometen van

een marathon te gaan doen:" Dan moet

hter

kn

stop maken en dat is voor lrouwen veel lastiger en

en

dus tijdrovender dan mannen. 0ndanks de steun van

haalbaar zijn.

veel clubleden onderueg luhe het daarom niet om

gewoond en kotsend over de finish te komen."

een offrciele trjd van onder de 4 uur te

lopn.

kunnen trainen.

Ik heb ook

h$

want nu komt ze niet in de ralglijst van de beste

Bas Mullekes is

wouwen in Runnenworld. Toch (en dat is het nadeel

3u.48 min. Hij baalde allem van de massa

van zo'n massale wedstijd) had ze verl tijd verlorcn

het

bij

de

sarl

de Maasboulevard geholpen waar rk toch

zodat haar netto, door de chip gerc$s

kn

nog

hhoorlijk wat tijd verloor. Ondanl.s dat was ik

Balen,

hgin

tevreden met zijn netto tijd van

lopn

in

waardoor hij veel tijd verloor. Toen hij em

onwijs

blij met m'n eindÍjd van

2.40.52. Enn

p.r.vertetering van 5 min. En dat op m'n "ouwe dag'.

benle uit de drukte was, ging hij em tijdje te hard (5

pr

de

Er zijn een aantal dingen die opvallen als je met al

p.r. dus!! Helaas komt dre niet in de kant, terwijl dat

enlhousiaste aanmoedigingen van clubleden die hem

deze mensen praat. Allen hadden moeite met het

toch eigenlijk haar echte tijd is.

elke keu werr opzweqten. Henk Hoogeveen haalde

weer. Tot op het laatste moment was niet duidelijk

halsbrekende toeren uit om hem overal op de fiets te

hoe het weer zou worden. Je wist dus niet wat je

de derde keer R.dam. En

volgen. Hij liep samen met Frans Mdean dre niet in

moe$ aan[ekken. De een liep in korte broek en

slechtste (of zijn minst goede?). Het 1e

de clubuitslag voorkomt, maar toch luushte rn een

singlet, terwijl ik in mijn korte tight en thermoshirt

deel tot aan de brug $ng het pnma met een gemddel-

tijd van 3 u 52. Zij waren elkaar door de drukte al na

met lange mouwen liep. Ton Heerkens

5/6 km kwijt. Bas heeft de smaak te pakken want

vlak voor de surt mijn benen nog met vet inge-

reerde, tijd uitkwam op 3 u 58min. en 23 sec.

Andn Papilaya liep voor dit was zijn

de van

l0 km p/u. Mau

Knmp in

na 35 km was de pijp leeg.

de benen en verl tijd verloren.

Hij fmishte

min

km.) Dat kwam voomamelijk door

nusschien loopt hij van het najaar wel Etten Leur.

smeerd omdat ik bang was om het koud te

hed

n.b.

kijgen.

Wat ook opviel was dat iederecn de steun van veel

)

clubleden als zeer positief heeft ervaren. Overal (en vooral vlakbij Mero ingangen) $onden grote groepen clubleden

je luidruchtig

aan te moedigen. Dat

geeftje een kick en dan vergeetje even de pijn. Dan veer

je even wat rerht 0p en zet er extra de pas in

(om even later weer als een plumpudding door te sjokken).

Ofje

IAAI IE

KEUREN DOOR NEOMED!

nu 2.40 loopt of 4 en em half uur: we hebben

er allemaal een hoop energie in ge$oken. Dat maah

de prestatie voor iedereen even gmot. Zonder de $eun van familie, wienden en trainen hadden we het niet gered. Dat maah de

ADVIES o §(H0l.tNG o

ÍlltDl§ffE

IGURHGEi{

je weer. Toch.....

aal. Als de pijn weg

Bodhuisweg 84,2587 CL Den Hoog. 070 350 41 40 Petervan

g

leeuwen

,

',

Hor Roan Rrvruw

PAGIilA 8

Hieronder volgt het 2e deel van de ervaring van Sue Grinstead over haar Rotterdam Marathon.

Herstel is onmisbaar

The Rotterdam Marathon I DID the Rotterdam Marathon!!!!

lt

was a terrific event, fast and flat, just as it is billed. This was serious running. All the runners seemed to

be there to do a good time, while having a fun time. ln the crush of the start I felt very small, in a crowd of very tall runners, all talking over my head, of their training and goals. At least, that is what I imagined they were talking about. Links!! fieten!!! the limit of my Nederlands,( despite the efforts of my loopgroep) didn't to enter into the chatter.

Sarge, I was delighted to see at the finish line. Beer, being their universal language!!! One of the highlights for me on the route, was to actually witness the wi ning of the marathon as I came off the Erasmus bridge and the winn was turning the corner for the home stretch. I let the energy of the moment carry me along and tried not to think of the km left. I was to double his time!!

During my training I enjoyed the supFrans Perdijk's loopgroep. I

not being able to port of

Bijna vanzelfsprekend gaan lopers ervan uit dat prestatieverbeteri ng alleen een gevolg is van training. Deze gedachte berust zonder twijfel op slechtst de helft van de waarheid. Wie prestatieverbeteri ng a I leen door

(deel

1)

ningen

. . .

training wil bereiken komt vaak bedrogen uit.

onmisbare andere helft van waarheid achter prestatiering is herstel en rust. everbetering is het gevolg van een juiste afwisseling tussen inspanning en herstel. Wanneer we trainen, raken we vermoeid. Het gevolg van deze vermoeidheid is dat het prestatievermogen daalt. We zullen dit verschijnsel allemaal kunnen herkennen. Tijdens trainingen en wedstrijden voe-

variatie in de trainingen periodiseren in de trainingsopbouw opstellen van een jaarplan

Het vakmanschap van een trainer valt

of

staat met de wijze waarop dit

samenspel van inspanning en ontspan-

ning in het trainingsprogramma is opgenomen. Een trainer dient in

goede samenspraak met atleten toe te werken naar een vooraf bepaalde topvorm. Natuurlijk kunnen er tal van factoren zijn die de prestatie die uiteindelijk geleverd wordt beïnvloeden. Goede of slechte prestaties mogen echter niet verklaard worden met het hebben van een goede of slechte dag.

Afwisseling van training en rust.

ulge in my usual nervous was very sorry when Anna van len we ons aan het begin beter in Trainingen hebben alleen effect wanatter, it was impressive to Eeuwijk had pull out of the program staat om het tempo aan te houden neer er een periode van voldoende due to illness and dan aan het eind. Om het prestatie- herstel op volgt. Te veel hersteltijd tusroute líned with very enthusias-

thankful when Robert

supporters, and

continued with the long runs. lt

tic

and Ard

being able to join in. Once again running proved to be the universal language. My own per-

sonal

Robert

proved to be

European

an

running experience, with training runs in Germany, over the CPC weekend, Spain and lreland as a

supporters, Bonte

tourist and the

Dutch, Don King English, the Kramers - Canadians, my non running friend Diane, my husband Bob and dog Euro

Paris

Marathon. §ue Grinstead, Runner/Tourist of The Haque Road Runners

niveau weer op peil te brengen, heeft het lichaam hersteltijd nodig.

Gedurende deze herstelperiode past het lichaam zich aan om eventuele volgende vermoeienissen beter aan te kunnen. Als we voldoende tijd nemen voor herstel, komen we door de aanpassingen in ons lichaam tijdelijk op een hoger prestatieniveau. Dit verschijnsel van tijdelijk toegenomen prestatievermogen na herstel van eerdere inspanningen noemt men supercompensatie.

Het principe om inspanning en ontspanning met elkaar af te wisselen kan op diverse manieren in een trainingsprogramma worden toegepast: . afwisseling van training en rust . afwisseling van zware en lichte trai-

ffiffi111; ;$$=iiBH,

' r

Voetonderzoek en aanpassing van alle sponschoenen

o Steunzolen en sportinlays

Hoeveel herstel er nu precies nodig is hangt af van de trainingsvorm en aan aantal andere factoren. Dit wordt in het volgende clubblad duidelijk gemaakt in deel 2 van "herstel is onmisbaar" Roche Silvius

Een passende

Ofthopedische en Semi-orthopedische schoenen

sen twee trainingen heeft echter tot gevolg dat de stijging van het prestatieniveau weer wegvloeit. Ook kunnen de trainingen te snel achter elkaar gepland staan. Het effect daarvan is dat het prestatieniveau een neerwaartse lijn toont. Prestatieverbetering hangt dus af van een juiste timing in het steeds wederkerend proces van inspanning, vermoeidheid, herstel en supercompensatie.

Inhout,t

keukËil

N# kan geen

confectie aijn

o Revalidatieschoenen o Voetprothesen en

binnenschoenen

Dsffröm vitdr I in *ue J00 m, dat de kc*ircn perlt*t wr:rdt g*:i*. shrwrnom ruim 15 opsrcllingen *rallecrd. Àl rsior ír0 i{ftr riifr Br} vun hrkende srerkEn keukens, ahtief in keuke»s, voot u ds Slrr*rörruo drskrrndig+ +$vlseurs gcvcn u rie dar her resuhart scErstr irrg graag alle tnitrmÉtir rqdai uw *or
AG Den Haag Tel. 070 -363 69 25 HRR clubleden speciale korting.

Beeklaan 223,2562

.ÉJ

"rml ffi*.fuf

t)E E'lloitË!{

Hor Ronn Rrvlrw

PAGINA 9

JubileutTtfeest

GOLDEN TENLOOP DELFT 1999 de datum van de Golden Deze stond op het schema, met bijna de gehele groep naar Het weer zou op voorhand niet in het voordeel zijn van de lopers, maar wat bleek op de dag zelf was het heerlijk loopweer met veel bewolking en af en toe een zonnetje. Zelf was ik al vroeg aanwezig, omdat ik de 5 kilometer wilde lopen, die start was namelijk om 1 uur. Er was nog een Road Runner om

rrrrr vgrder niguws

rfl§

I

uur aanwezig Peter Groen die wilde niet

nog een uur wachten op de start van de wed-

strijd en liep dus de l0 kilometer met

er een uniek T-shirt gemaakt, dat is voor 22,50. Dit T-shirt zal aantal weken voor het jubileumfeest worden aangeboden. Er zal in het clubhuis een inschrijflijst worden opgehangen. Leden die buiten de regio wonen en niet in de gelegenheid zijn om zich in te schrijven voor het T-shirt, kunnen zich telefonisch aanmel-

f

op

ZEVENHEUVELENLOOP

f 20,00. Kaarten voor deze maaltijd kunnen aan de bar worden

veer

besteld. Nadere details volgen nog.

Ook is al bekend welke de band 's avonds een deel van de muziek zal verzorgen. Het zijn de Sonny's inc.. De band is een 7 mans formatie. Deze met conservatorium geschoolde heren zijn in staat het te spelen repertoire in een eigen jasje te steken. Vier jaar geleden hebben een CD uitgebracht met de titel "Celebrate life". Het vertolkt name het enthousiasme van de bandleden, wat sinds die tijd, samen met het repertoire, alleen nog maar gegroeid is. Hierdoor wordt elk optreden een feest! Aan ieder feest geeft zij een swinEen greep

uit het repertoire:

All

lncognito, The Commodores en natuurlijk de welbekende dance classics in een geheel eigentijds jasje.

Bovendien beschikt

de band

over een aantal eigen geschreven num-

mers variërend van gevoelige bal-

lads tot eindeloze Swingmuziek waarvan een ieder uit zijn dak gaat!

!

C zqgt voor een sne//er herste/ bi/ b/esures"

voedingssupplementen c l ooo mg. 35o stuks F1.87.5o

Pletterijstraat

een parkoersrecord, gelopen door Aziz

Verder zal er voorafgaand aan het feest een heerlijk feestmaal worden geserveerd voor de prijs van onge-

Jareau, Lionel Ritchie, Earth Wind & Fire, James Brown, Stevie Wonder,

vitamine

binnen gepraat door Peter Hallensleben, wat een speaker. De wedstrijd over l0 kilometer stond om 2 uur gepland, zelf moest ik nog uitlopen en dat gebeurde gelijk met het inlopen van de rest van de wedstrijdgroep. Even bijpraten over hoe het gegaan was en hun moed inpraten en vertellen hoe het parkoers loopt. De start werd wederom verricht door Marnix en weg waren ze de giganten. Het zou een snelle loop worden. Er viel namelijk

den bij Hellen Hauser 070-3204095

gende invulling.

'Een hoge dosÍs vffomine

in

een scherpe bocht. De Íinish naderde en met veel enthousiasme werd ik sneller

prestatieloop mee. Het startschot werd gegeven door Marnix ten Kortenaar, jawel de schaatser in Oostenrijkse dienst. Na het startschot stoof ik het centrum van Delft uit achter de motoragent en de tijdwagen aan. Ik hoefde tenslotte maar 5 kilometer dus kon ik hard van start gaan. Mijn concurrenten, allen van de koplopers, had ik al afgeschud in de eerste kilometer. Dit was wel prettig maar van een wedstrijd is dan geen sprake meer. Op weg naar de finish haalde ik een paar keer bijna de motorrijder in. Ik kon zowat

944

in het vorige clubblad is gemeld

de

achterop springen, een loper is gewoon wat

31 Den Haag O7O.3.83.98.84.

Bougra. Dit was dezelfde loper die vorig jaar maar net Remon voorbleef bij de Royal Ten. Persoonlijke records werden er ook gelopen door een aantal van de wedstrijdgroep,

namelijk door Remon, Willem,

Hans,

Marcel en Peter van Poelgeest. Peter van Leeuwen deed het iets rustiger aan na zijn geweldige marathon.

Al met al een geslaag-

de dag voor de road runners. Theo Timmermans

Woensdag 9 juni...de'deadline-dag' voor het inleveren van copy voor het clubkrantje. lk staar naar buiten en zit heftig te peinzen wat ik nu eens over een gebeuren van ruim twee weken geleden op papier moet zetten. Wat is er in die tussentijd niet

tal keren omhoog en omlaag.

allemaal gebeurd??

Poelgeest. De rest van de groep was toen al uit beeld verdwenen. Het tweede stuk van 5 km. ging grotendeels op en neer over de alom bekende Zevenheuvelenweg richting Berg en Dal

ijke duizenden bommen

op

en Servië, dioxine-kippen elgië, Pantani met bijzonder k bloed, een Keniaanse win-

Gelukkig zat dat omlaag vooral in de laatste 4 kilometer zodat dat stuk nog een beetje

relaxed door

te

komen was.

Al met

al

een heelmooi parcours. De eerste 5 kilometers gingen in een con-

tinue stijgende lijn Nijmegen uit en dit gedeelte liep ik samen met Peter van

en hier werd al snel duidelijk dat velen

naar in de Royal Ten, een 'bijna-kabinetscrisis', een eerste dag op het strand, tallo-

toch wel wat te snel waren vertrokken. Na in Berg en Dal de ingang van de cam-

ze wolkbreuken met hagel en onweer (maart roert zijn staart, maar juni...???) en last but not least een hele zware eer-

ping waar ik dat weekend 'crepeerde'te zijn gepasseerd (erg verleidelijk om maar meteen te stoppen) ging het terug rich-

ste baantraining!

ting Nijmegen en finish. Verbazingwekkend was het dat ik in dit stuk omlaag pas bij ongeveer 12 km. een Jochie' inhaalde van 3 turven hoog (ik schat hem op zo'n 12 oÍ 13 jaar). Eerst dacht ik nog dat hij een stukje met z'n vader mee rende maar later bleek dat hij door anderen al eerder ingehaald was en

Maar ja, ik kon natuurlijk weer geen nee zeggen toen Hellen mij poesvriendelijk

vroeg om een stukje over het Rijk van Nijmegen te schrijven. "Tuurlijk, Hellen, dat doe ik even. Dat is zo gepiept." En hier zit ik dan met m'n

grote mond... lk kan het natuurlijk over de schitterend mooie omgeving hebben of een indruk

geven van de sfeer in het starUfinish gebied of over de prestaties van de lopers uit mijn groep (Silvius). Of van alles wat....zegt U het maar. Bij aankomst in Nijmegen vanuit Berg en Dal waar ik overnacht had kwam ik al meteen de mannen van mijn groep tegen die gingen inlopen. Natuurlijk sloot ik mij meteen bij hen aan en werden de straten rond de start doorkruist. Een altijd weer erg gezellige bezigheid waarbij onderwijl de overal geplaatste mobiele sanitaire voorzieningen herhaaldelijk bezocht werden. Coach Roché bleef in de buurt om zodoende op het laatste moment T-shirts, jacks en andere eventueel overbodige attributen aan te pakken. Waar vind je nog zo'n trainer! En dan de route, van Nijmegen zuidelijk richting Groesbeek, afslaan richting Berg en Dal (de naam zegt genoeg) en vandaar terug naar Nijmegen. En warempel, er zitten echt een paar aardige heuvels

dus wel degelijk het hele stuk liep. Ongelooflijk!!! En ook (naar mijn mening maar wie ben ik...) onverantwoord.. ! ! Maar daarover zullen de meningen wel altijd verdeeld blijven. Hard ging hij in ieder geval wel.

Bij de finish aangekomen bleek het een klein uurtje later te zijn geworden sinds het vertrek (55 min. om precies te zijn) en kon voldaan het trainingspak weer aangetrokken worden. Om het geheel maar te completeren zal ik ook maar meteen de tijden van andere Silvius-discipelen geven in volgorde van aankomst: Willem 49 min. , Remon 50 min. , Jan (NS) 52 min. , Bart 52 min. , Theo (1e lNGer) 53 min. , Hans 54 min. , Peter 57 min.

Een goede generale voor de Royal Ten zal ik maar zeggen. Al met al een leuke loop met redelijk wat publiek (altijd leuk) alleen nogal massaal (vooral bij de start) wat een echt goede prestatie tegenwerkt.

in.

Met sportieve g

Of het er echt zeven waren weet ik niet maar ik ging ontegenzeggelijk een aan-

Marcel Mientjes

Hor Ronu Rrvrrw

PAGINA I()

zoT ROYAL TEN schema's voor zowel de 5k, 10k als 2'lk gemaakt (dank!) en het Royal Ten

bestuur leverde goed verzorgde boekDe shirts, voorzien van vele royal lions vonden gretig aftrek bij de deelnemers en werden gedragen bij de wedstrijd.

jes.

Net uitgerust van de CPC, zaten ze er weer ... onze trouwe zaterdaglopers. Het was zaterdagochtend 4 april,

waarop een handjevol zich weer inschreef voor de volgende ronde: op naar de Royal Ten en Leiden.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde periode. Vele zaterdaglopers zijn lid geworden en nu (in juni) horen we dat er velen graag doorgaan, maar dan als lid! Het ZOT-comitee (Noor, Sylvia, Boy en ondergetekende) gaat met reces. léjé Groot

af, omdat zomersport gaan doen week later schreven nog aantal in, waaruit bleek dat ze bewust een zaterdag hadden overgeslagen na de CPC. Met de trainers Boy, Han, Herman, Joop, Pieter, Rodi, Fred, Theo en aan de zijlijn de bijzondere ZOT-trainer Henk H. werden zo'n vijftig lopers voorbereid voor onze eigen koninklijke loop. Herman van der Stijl had de

Weken en weken naar toe getraind om op die bewuste dag met mijn eigen 10 kilometer-groep eens een tijd neer te zetten.

l0:30 uur

verzamelen

in

de

om daar in de rij te sluiten voor de inschnjving wel opviel bij de inschrijving was

Uiteraard dient er ook nog een bedankje te gaan naar onze sponsors, zonder hun bijdrage in geld of in natura had deze editie niet gehouden kunnen worden.

Tot slot nog enige feiten van de derde editie van The Hague Royal Ten

. .

(vorig aar

:

meer dan 1500

aantal 1

wlnnaar

Mitei

te

derhalve worden, tot grote

Delta Lloyd. liep

andere

lnformatie over advertentietarieven

gedaan.

parcours tijdens deze 3e editie

Hellen den Dulk, Herenstraat45, 2681 BD MONSTER tel. 0174-240861, E-mail: [email protected] Uiterste inleverdatum copy en advertenties:

20 augustusl 999 lnleveren bij Hellen de Dulk, zie adres hierboven

slagboom naar beneden want er kwam een auto aan, en tenslotte was de parkeerplaats vol. Wat ik toen allemaal gezegd heb zal ik maar niet herhalen, een ding weet ik zeker, hij was in ieder geval een I cellige eikel. Maar goed, terug naar de wedstrijd. 25 min. voor de start naar de vakken, dit duurde weliswaar heel lang om bij deze staÍvakken te komen. Het is nu al de zoveelste keer dat deze loop wordt georganiseerd, en het is

ieder jaar weer hetzelfde liedje. Je staat gewoon 15 a 20 min met een paar honderd

Daarna nog even op pettenjacht, leuke witte petjes van H & M en nog effe een bakkie doen en wat rusteloos heen en weer lopen

man voor een poort te wachten en druppelsgewijs mag je er door. Laten we hopen dat dit volgend jaar beter is.

(he Jeroen).

Eindelijk dan de start, alles komt langzaam

Zo'n dne kwartier van te voren gingen we

maar zeker in beweging, tot ongeveer na 2 a

inlopen, tezamen met onze gastloopster van het TRITEAM Wassenaar, Henny de Kievit.

3 kilometer. Dan gebeurt

wegversmalling

Kamp

hun best

verkrijgbaar bij:

dat het allemaal zo snel ging.

Daarna over de parkeerplaats

Je kon zien dat ze ervaing hadden met het begeleiden van wieler-, Skate-, en hardloopwedstrijden. Ook jullie bedankt.

iiil

Leiden 3 m Marathon (10km).

Begon het op 30 mei met een stralend zonnetje en aangename temperaturen, het eindigde rnet een hoosbui van hier tot het Malieveld. Gelukkig begon die bui pas toen de íneeste vrijwilligers al weer droog thuis waren, echter niet de powerboys van Rob K, Marcel den D. en Lex C. Ze moesten nog de hekken op het Malieveld terugzetten en Berry K. helpen met zijn catering op te ruimen en de kramen af breken. Tot slot natuurlijk ook nog de jongens van de NATRES. Ook zij stonden in de z...regen te AI

!!!!

CPC-lopers haken

Zondag 13luni, eindelijk was het dan zover, de Leiden 3M marathon

Royal Ten houdt het niet droog

er weer iets, een of zo. Zit je lekker in je

teruglopen naar de hal, aldus dat dacht de schrijver van dit stukje dan, want wat gebeurde er. Terwijl wij rustig liepen en babbelden hoorde ik een gil achter me van Georgette (nog bedankt), en voor dat ik om kon kijken wat er aan de hand was, belandde er een slagboom op mijn

tempo gebeurt dit weer. Het parcours is dit jaar veranderd maar wordt er volgens mij alleen maar slechter van, alhoewel het parcours op zich wel veel leuker was. Zou men daar volgens jaar niet iets beters op kunnen

hoofd. Volgens de parkeerwachter moest de

Eugène v.d Berg

niet eerder zo goed afgezet en bemand met zoveel enthousiaste parcoursmedewerkers. Ik heb van een groot aantal recreanten en business-runners het compliment te horen gekregen, dat ze zo leuk waren aangemoedigd door de parcoursmedewerkers. Voor hen een steun om de vijf en tien kilometer fluitend te volbrengen.

loop naar 87 dit

van

jaar het

met de afgelopen'editie''en"'wil"tedereen die daar aan -bjjjë$"ï$ri-ïieëft' nogmaals hartelijk bedanken. de vierde editie wordt gehouden op 4

de

jongens van de motorclub Zoetermeer, waar Henk van L. ook lid is.

Ronald Boekkamp

Voorzitter The Hague Royal Ten

De loopgroep van Jos de Graaf Sinds een tiidje loop ik mee in deze groep met los als trainer. Hij heeft een

trainingsprogramma dat er niet om liegt. We trainen ínet een tamelijk grote groep ( 10/14 mensen gemiddeld).Ondanks de pittige training is het is een gezellige groep. ledereen heeft aandacht voor elkaars blije - maar ook nare gebeurtenis-

te kunnen blijven meedoen. Alhoewel ik van mening ben dat, in welke groep je ook loopt, iedereen een gezamenlijk doel heeft en dat is het lopen met de

HRR,

lk vind dat iedereen gelijk is bij de club. Het doet er niet toe of je snel bent of minder snel als je maar aandacht hebt voor elkaar.

sen.

zijn een aantal leden van

de

tneke Giilet

enige weken geleden op mvisite geweest bij Miranda Scheveningen. Naar wedstrijden gaan we altijd gezamenlijk. We spreken met elkaar af op het station of, als we met de auto gaan, op een

gezamenlijk ontmoetingspunt. Regelmatig praten en drinken we woensdagsavonds nog

wat, na het trainen.

@

De

groep gaat met regelmaat samen uit eten.

De hadloop-speciaalzaak Laan van Meerdervoort 630 t 2564 AK Den Haag Telefoon 070 - 368 86 12 r TeleÍax 070 - 323 66 7 i

SPO RTKEURI/VGE/V * Blessure preventie en behondeling * E.C.G. beoordeling ' Bloeddrukmeïing 'Vo2 mox bepoling * Vefpercentoge meting '* Mobiliteitsondezoek Viïole co citeit * odviezen *gïro ng

ASSURANTIEN PENSIOENEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN

TAAG

75

2267 CG Leidschendam Don van Ruiten 00 - Fax: (070) 320

Tel.: (070) 320 6000

groel ln

juni 2000 Ditjaar hebben we veel plezier gehad van

ln april naar Flamingo's Paradise en in juni naar De Chinese Muur bij Drievliet. lk hoop nog lange tijd bij Jos in de groep

verzinnen?

de kidsrun

Soestdryksekode ó84 2574 EA Den Hoog

070 r 3884634

Hor Rolu Rrwrw

PAGINA I I

t05

UITSLAGEN Aslr/rrrrde, Apldoom,

PlMfi

I

27,5 km op f602199

1833

V40

l:44:48

REC

l:45:05

FransMac

BR

l:45:05

ïheo Srrjen

REC

l:45:06

Hans Bongers

REC

l:45:0

Frd

BR

l:45:34

Hanshrurnond

Wesiland halve

M50

l',45.44

Paul van Dunné

1UWg

REC

l:45:55

Maarten Dukzwagu

PIaM

BR

l:4ó:03

Raymond Sprjkennan

REC

1,,46:20

Sunon Hack

M5O

l:46:38

Berry Kramu

M45

l',46í2.

Jos

M45

l:46:42

Kesínaap

10M99

M40

l:41:11

ReinPijpn

Pbtb Cil

REC

l:47:58

BasMullekes

REC

1:48:05

PeterRemmenwaal

REC

l:48:32

PletMeiode§

N{50

l:48:36

Pim Rer.lntles

M50

l:49:M.

René Haasnoot

VSE

1:49.32

PaulaDangeman

REC

1:49:32

Frank Soomeus

M45

1:49:43

Job Baak

NK Weg

BR

l:50:16

Bert Donnan

Plodn

BR

l:50:40

FransPudijk

Cat,

Tijd

Nann

186I

MSE

l:26:14

RonaldSchut(Huizen)

1860 1863 1868

558 M45 2:07',22 LexCabrd 692 M40 2:08:58 HenkMullekes 136 M40 2:09:45 FritsWrfiner 924 M50 2:15:27 BasMullekes 1005 M50

2:16:04 RenéHaasnoot

M45

2:19:21 JoopdenOuden

lllT

I 22 23

A W

MSE l:04:ló MSE l:14:2ó MSE

1957 1960 1973 1998 2l l02N

2W

PetervanderVelden(DES)

2055 2059

JanGroot

zt0,

Manthon Sàoort, Sdaul,

Plo6

l9l8

21,1 km op

Natn

l:14:30 Bartcolijn

CK (definifref), Den Haag,21,l kn op 27/0389

Phali

1 53 56 65

11 IO5

12 ll9

Cal,

TW

Naun

MSE

l:01:ffi

Isaac

Chemoh (Kenia)

BR

l:09:02

AlhÍBe€khxzen

M40

1:0:20

P.

VSE

1:10:02

Cousrn

ChristinaPomacu Eoememe)

MSE MSE

l:10:51 1:14:18

WillemdeGraaf Jan Groot

2175 2194 2246 2288 2345 2516 2315

zffi 2439 2487 2531

REC

151:12

Annie van Heiningen

Iran

Wqtland halve nan$on, Nar,ldiljk,

lUWW

Plo6

38

Cd"

W

REC

0:22:58 BetdeJong

Nan

Hoogwoud

13 3l

U, fiid

I 5 51 78

175

Bram van Westbroek

l8l

I 20

0:36:20 PetervanPoelgeest

RIC

038:16

MarceldenDulk

nan$on, llaldvrik, op Tiid

Nann

MSE

l:0ó:53

Jackmn0mweriflilburg)

M40

l:l

Rut Zoufinan (Olympus 70)

l:18

REC

1"27.29

HenkMullekes

MSE

l:29: l5

PehrKempkes

M40

137:01

Paul van den Berg

ï:37,25

IrxCabml

M45

Vetmren, Edan,

Cd" W M40 M45

1

kn op

5

0:55:48 HermanvanduStijl

REC

l:51:25

Fnts Jacobs

M40

1:15:23

Peler van Leeuwen

2708

REC

1,,5}32

Julio Lasiena

MSE

l:16.24

Rémon van Lunzen

N91

REC

l:53:20

RoelGort

MSE

l:16:29

BaÍColijn

2939

M45

l:Í:30

Hans van

v35

l:16',32

CarlaBeunker» (Ned)

BR

l:54:53

Louise van Delft

I4I

M9

BR

l:16:34

Piene van Leeuwen

3OI8

REC

l:55:43

HenkKoker

117

MSE

l:18:4ó

tr{arulMientles

3n9

M45

l:55:43

Ton Toet

MSE

l:19:25

Has Blokku

M2

REC

156:19

Guus Vogelpoel

M45

1,,19'29

Herman van der Stijl

3IO4

RTC

l:56:48

Rob Scholtes

BR

l:19:45

Steven Post

REC

l:57:06

SylviaKuipr

M40

1,.21:t7

Joop

BR

1"57:51

EdRemrcke

MSE

l:23:06

Erik van Bergen

REC

15759

Cees Crielaard

BR

1:25:42

DerkJan Smid

REC

l:58:ffi

HansEikenaar

REC

l:25'.44

Frans Martens

3129 3193 3195 3197 3225

REC

l:58:16

NathalieVuhaag

MSE

t26:A

MarceldenDulk

329t

M45

l:59:ffi

AlbertRomani

M40

l:27:35

HenkMullekes

l:59:21

EdithMuldu

l:28:ffi

N van Kempn furdenAtl)

M5 TI3

REC

V45

REC

1:59:25

Frankfte

Snasemloop, Roelofatsilsven,

M40

l:28:31

MarcoBorsboom

3510

M50

2:ffi:48

Ben van Kan

11M99

REC

l:29.44

Crerad Paul Haga

3460

REC

2:01:13

PeterlVisse

Pk6

M55

l:29:59

Theo Hoendukamp

3494

V45

2:01:33

Ria van de Berg

BR

l:30:ffi

Nico Dropprt

3505

REC

2:01:51

Ronneke Bonhoom

M40

l:30:20

John van der

REC

2:02:05

Pret Zandvliet

M45

l:30:41

Joop Seiuinger

3520 3589

MSE

2:02:10

RobetBen Tordon

M45

l:31:21

kxCabml

35í,

M45

2:A:40

Bet

V40

1,,32:02

JoséMllemse

3587

REC

2:03:22

LieshthlVerls

MSE

1,,32:19

FritsKolff

REC

2:03:24

Bert van Viegen

66I

BR

l:32:42

Cees

REC

2:03:51

RobVremwr.f

751

M45

1J356

MaartenVeport

REC

2:M:13

Kosla Antoniou

M40

l:34:08

PeterGoen

3590 3612 3630 3635

REC

2':M:15

Andre Papilaja

MSE

135:05

Petei Kempkes

3&3

REC

2:M:22

NellieVerpoort

RIC

l:35:15

AndrcBlok

REC

2:M:36

Sybrand Adema

M45

l:35:18

FritslYinnu

3656 3619

V45

2:M:51

Marja van Westervmt

MSE

l:3552

Jan de N1s

368I

REC

2:05;05

TerryRoel

M50

l:3554

JaquesBeljon

3819

V50

2:08:14

Jane

M55

l:36.42

Henk Breugom

383I

REC

2:0838

Ruudvan

M55

l:31'.29

PeterHoek

3W2

REC

2:08:4ó

Anneke van Kmten

M40

1:37:35

PietBoonma

REC

2:10.24

PraHenkes

Simon Sroo

3925 3931

Vs5

2:10:4ll

Helen van

REC

2:ll:02

Jolanda Spres Resie

4y 45

414 525 549 535 558 514 599 632

U9

]ffi

838 844 873 912 913 982 1079 1014

ll33 ll52 1163

M40

1:38:00

Rip

v45

1:38:15

Conie v Egmond ftriTeam)

3%5

M55

l:38:21

Nol 0vervhet

3943

REC

Z:ll.UZ

M50

2: I

REC

2:14:20

lL91

M55

138:53

Dick van Es

IzM

BR

l:39:05

CorZwaÍ

IU

Knft

REC

139:13

MishaFitié

4018 4O4I 4108

l:38

M55

2:15:01

Braasanlwp, RdoÍarcndsveea

de Jong

Djk

REC 0:17:30 llmTimmermans REC 0:18:26 MarctlMientjes REC 021:40 EddyZrjl REC 0:2152 FrankSoonieus REC 0:23:05 MargretHoehra REC 0:24:53 BemaKrans REC 0:29:56 NathalieBiemans

RIC

0:31:12 MaijkeSchatteleijn

REC 0:33:29 JudyZandvliet REC 033:29 PelerBamard REC 0:34:13 InekeGillet

du

10 km

q

a

TN

Natn

REC

0:33:07

Janftoot

REC

0:38:16

EdBienteku

REC

0:39:20

Guus

REC

0:41):52

PetuGroen

REC

0:47'.49

Anouk Bakku

REC

0:51:43

Piu Zandvliet

REC

0:53:46

Jos de

13

REC

0:Í:41

Ma{a van }Yestervoort

248

REC

0:57:M

RdiDruif

6 40 50 fl 31

207 231

Braasemloop

flw Plaos

Coí

Roelo

Zjdenbos

Graaf

hrerdsvm,

nid

MSE l:0152

12 19

20 km op

Num RamsesBekkink(l,erden

MSE l:ll:0ó

RonaldBreugom

M50

MartienHoogenboom

l:14:06

Poel

96 l3l

M55 M50

133:51 l:43:21

HenkBrcugom JéjéGroot

Kuppns

TimeÏial, Íingendael,

Andre \Yestertuis

HRR

Joop de Gier

Phds

Titus Verhagen

Izaak Luterln

4ï14

REC

2:15:28

Hanneke Dreves

l:40:28

MargietHoeksnu

4182

REC

2,.?5,,14

Jan van der Linden

1330

MSE

l:40:28

John van

BA

BR

l:40:35

Ineke Schnitzlu

Par*loop, Sdroonhoven,

5

M40

l:41:03

Stefan Platteau

Pk$ Cat, Tiid

Nun

M50

l:41:07

PietudeGraaf

VSE

0:17:34 Momquedecoede(Fll)

I4Z

BR

1,,4t:32

lvÍtchiel Turt

V35

034:02 HeidivanZjl

1484

MSE

l:41:41

DadusBar$

I4fl

REC

l:41:43

Willem van Prooijen

0ude Mauloc4., Barendrxht, 21,1 km op

1622 1628 1651 1668

BR

l:43:00

Frankïhuijs

05M99

REC

l:43:M

RobWalteftos

PIM Cd"

BR

l:43: 14

Karel Stolk

V35

l:43:18

Hellen Hauser

169l

v45

l:43:24

Sophre van Geenhuizen

1693 1760 1806

REC

1:43:38

RohÍBontr

REC

l:4412

Noo(eAlhrts

REC

l:44:35

Ronald Kloots

derWele

kn

op

03MW

Nam JosephSiteiuie(Kenia)

JanGoot

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II t2 13 t4 15 16 11 18

U

Tiid

kn op 121W99

5

Nwn

MSE

0:15:44

Rémon van Lunzen

MSE

0:15:50

WillemdeOraaf

M40

0:1656

Peter van Leeuwen

MSE

0:17:57

Ral

MSE

0:18:00

Frans

M40

0:18:26

Steven Post

MSE

0:18:26

Hans

MSE

0:18:44

Jan

MSE

0:18:46

MarcelMientles

MSE

0:1853

Peteivan Poelget$

MSE

0:18:55

Guus

M45

0:18:57

Herman van der Strjl

M45

0:

M50

0:19:45

EddyZ'll

M45

0:19:51

Ton Toet

MSE

0:20:03

Karel Stolk

MSE

0:20:05

MistaFitié

MSE

0:20:17

Jemen

l9:3ó

van den Erlnde

MaÍens

Blokker

Stok

Zjdenbos

Maanen Verpoort

Korving

l9 20 2t 22 23 24 25 26 21 28 29 30 3I 32 33 Y 35 36 37 38 39 40 4I A 43 M 45 46 47 48 49 50

0:29:30

Joop

M60

0:2930

\VimC,ottlieb

v40

0,,29'52

Judy

v

0:30:12

Kelly Koopman

Vismn

Zandvliu

0:20:24

M40

0:2030

HelZrr.lvanl

[455

0:20:45

ïheo Hoendertamp

MSE

0:20:57

MichelBoon

MSE

0:21:04

MarcelBelt

M50

0:21',12

Nicovan Wijk

V35

0:21:24

MagruHoeksna

M50

0:21'.39

Ton Heeftens

MSE

0:21:44

Rob Scholtes

M40

0:21:51

Guus Vogelpoel

M50

0:2154

PimReijntjes

114 115 116 117

M50

0:21:56

Jo Knoester

1i8

MSE

0:22:01

RohrtBonte

M50

0:22:M

BerryKramu

LorfunManttpn,ql8M99

MSE

0:22:05

C,erard lYessel

Plofi

MSE

0:22:05

MaaÍen Schamo

I

NÍ50

0:22:13

RrnusWrlma

M45

0:22:11

Kees Knaap

V35

0"22:24

Hellen Hauser

I!ÍSE

0,.22:21

Alex van Bellen

M50

0:22:29

Julio Lasiena

MSE

0:22:40

Eugene van de

Cd. Tiid

Nwn

0:22:41

HesselDmpr

MSE 2:ll:0

JaphetKosgei (Kenia)

0"22.4t

AadOverdevut

VSE

2:22:50

TeglaLoroup (Kenia)

BoyGailjaard

M40

2:29:25

A Vassiliev (Rusland)

2:35.?9

A Rodriguez (Spanje)

2:38:45

Freek Pliester (Vet Ned)

2:40:52

Petervan Leeuwen

3:21:15

ftik

3:25.41

Malco Borsb,oom

3:3133

ïheo Hoendukamp

3:37:53

Jaques Overgaauw

3:4050

Peter Hoek

3:41:08

FritsWitner

3:45:28

HenkBreugom

3:48:59

MichielTuit

3:52',19

Bas Mullekes

3:53:13

Grard Paulllaga

3:55:43

Dck

MSE NÍSE

MSE

0,,D:42

Jaap van

108 v40 109 v0 110 v40

0:30:31

LiWalnven

0:31:13

Truus Kalisvaart

0:31:40

Anita van du Stijl

0:32:06

Susan Honigvoort

0:32:31

BafiievanLitlr

0:33:06

Joanni Bosmans

V50

0:33:25

Anne Veth

M60

0:34:43

RdiDmif

V35

0:3632

Yvonne Bal

V

0:37:40

DollyMepster

V

0:38:03

KatjaWillems

lll v fi2V ll3 v55

U W

Nsm

MSE

2:07:57 AMelkalerl'0uziz

VSE

2:23:22 loyceClnphumba(Kenia)

MSE

3:17:55 AndreBlok

(Marokko)

1 0

RrfJrrdanllantt,rin,oplSlMW Bug

Phtfi

M4O

0:l):46

BlReinicke

M40

0:22:52

Srmon Hack

M45

0:D:53

Job Baak

123

V35 M50 M40

M40

0:2):55

Ralf yan Pesen

i620

MSE

M45

0:23:U)

FritsMtmu

1m5

M45

0:23:03

HansvanTmr

239

Mfl

0:23:ffi

PretMeinden

2900

0:23:0

Bart van Hoek

3169

M40

0:,23:12

BeÍ Donnan

3198

M40 M55 M50 M55 M45

M50

0:23:14

Fred Hoogwoud

358i

I{55

MSE

0..23:22

PeterWisse

3846

M50

0"8:fi

René Haasnoot

4151

M40 M50

M40

0',23:28

Rob Vreeswijk

4,41

MSE

0:23:36

Sue Gmnstead

M46

0:23.42

Edwin Classens

4591

3:57:08

PetuRemmenwaal

NISE

0:?3:46

Raymond Sprlkernan

60ffi

M55 M45 M50

4:18:29

René Haasnoot

M55

0:24:06

CorWienma

6l6l

M40

4'.21:35

Simon Hack

M40

0:24:12

John van Asten

6111

MSE

4:37:49

AndrcPaprlala

V40

0:24:17

EdithMuldu

7r80

M50

4:55:25

AndreWesterhuis

M55

0:24',19

BertFitié

M50

0:24.21

Cers Cdelaard

Lievnrt

V40

0:24:23

Mago van der Laan

PIM

M40

0:2430

BertvanAllu

V40

0:24:43

Nellie Verpoort

M50

0:,24:49

KdjndeGraaf

0:25:M

Ingeborg Krukkert

0mlup llnrfuijkuhout,

M50

0:25:09

PetnLmgstr

Plus CaL

N{55

0;25:11

Ton Vemolen

V40

0',25:14

Momque van Meenvijk

VSE

0:25:20

Yvonne Smit

M50

0,,25,23

Frdnk Ofie

0:25:23

Ingnd Vee*,amp

M45

0:25',25

PietZandvliet

V50

0:25:51

Lucie Hoenderkarnp

M45

0"?5"52

Aad van Sraalen

V35

0:25:Í

Magchelien Hol

0,,26:02

Frans Envrch

0:26:07

JmquelineElden

0:26:13

Lydia van Meeteren

52 53 Y 55 56 57V 58M 59 fl 61 62 63 & 65 ffi 61 68 69V 70 7t 12 73 75 74V 76 77 78 79 80M 8l v 82 83 V§ 84 85 8ó 87 88 90 89 9I 92V 93M 94 % v35 95 NV 98V w rm v55 V35

Bonboom

I 26

2 19 I 2 6 14 18 24 25 26 53 28 30 3l 31 4l 57

Comp (1),

van Bergen

van Es

Nalldvttik s0fflln op

U W

l2lMW

Nrum

MSE 15:03/ IosephSitienei(Kenia) MSE 17:52:5 PetervanPoelgeut

TW

5 km op 25t0A199

Naun

REC 0:16:48 ïhmTnmemans REC 020:11 EddyZjl REC 0:20:16 JoselVillemse REC 0:2133 MargretHoekfa REC 0:23:08 Bemakan REC 0:25:10 SylviaKuipr REC 0:26:02 JokeZjdenbos REC 0:27:41 NathaheBiemans

RIC

0:28:05 InekeJonas

REC

0:28:13 MarijkeSchateleijn

RIC

029:10

REC

0:29:27 JudyZandvliet

RIC

0:2950

PeterFlemmrng

InekeGillet

0:26:18

Ronneke

M45

0:26',31

VictorAgreda

I!Í55

0:26:33

John de Gier

V35

0:26:41

Manon van Gnethuran

VSE

0:26:51

Panicia Paech

V45

02658

Ma{a van }Vestervoort

M55

0:27:01

Thm van Veen

V55

0:27:01

Sonja van

MSE

0:27:14

Henk Kokee

Plofi

Cat

Tiid

Nwn

0:27:18

SandraManink

2

REC

0:32.M

Rémon van

0"21.30

Enc Quak

5

REC

033:56

Jan Gmot

0:27:36

Anton Davids

6

REC

0:34:31

WillemdeOraaf

0:27:50

Annet Manders

8

REC

0:35:20

MarcelMientjes

0:27:51

Hanneke Dreves

9

REC

0:35',ï)

Human van der Stijl

0:27:58

Cathenne JohnsonREC

0:40:06

Guus

0:28:21

NelvanAmerlde

37

REC

0:41:32

Ed Biemteku

0:28',22

PeterFlemmrng

5l

REC

0:43:09

PeterGroen

0:2835

Madjke Schattelerjn

59

REC

0"43:42

v50

0:2836

MathalYillemsen

n2

REC

0:47:46

v50

0:2855

Trudy de Lange

143

v45

0:?9:23

MargaElkertnut

M55

V45

M55

l0l t02 lm

t07

Drlk

M

M45

5l

(lridenAtl)

l:40:17

MSE l:0557 MSE l:13:35

3 5 15 17 3 7 l8 20 28 6 30

Arl)

V35

I 16

km op

CtÍ Tiid Nann

Hamsta

REC

TW

Pltil$

I

I3M

I 6

5

11My9 Toor

1r5 1387 1625

M99

0:50:18 Hansvan\Yegen(triathlon)

25fl

Veiloeven

1 1

Nun

Frerk Pliester(VetNd)

194 233 274 342 345 359

kn op

Nam

1:15:06

IM l9r

10

REC

Wesdand halve

deWaardt

nnnhon, NanlMjk

M50

137 142 140

km op

5

104 106

,k

REC 0:29:53 ComeToet REC 032:03 Manie Kan REC 0:32:50 JoanniBosmans REC 032:56 PeterBamard

0nbq

van

[email protected],ilijkethout,

10 km op

25M99 Ilnzen

Zjdenbos

: -$-

PAGII{A

REC REC REC REC

145

r50 42 114

Hor Rolu Ruwnw

I2

0:51:08

PietZandvliet

0:51:41

HansEikenaar

0:55:14 MaqavanlYesterïoort

0:57:13 RdiDruif

0nlwp van llurctwijkuhout PhtA CoL TW Noan

1 m

1 9

MSE l:36J8

FrisKolff

U. Tiid

km op 08fr509

1m

r0l

Mlíl

107 11ó 111

JohnvdWansem(LADB)

AlhrtRomani

10

kn op

Cd"

TN

MSE MSE

0:29:43 Aaiz Bouga (Franhijk)

M40

0:31:59 CharlesTimmermans(Parthenon)

Nam

0:34:56

MarclMientju

BR

0:34:59

Pierre van Leeuwen

MSE

0:35:25

Hans

VSE

0:35:26

BabaraKamp(PAC)

MSE

0:36:37

Peter van Poelgemt

MSE

0:36:48

Jan

M50

0:3755

ï'bh

M40

0:38:36

WillemZondemaam

M40

0:40:51

John van der

M45

0:41;16

Blokker

Stok KÍottje (4V40)

126 163 172 113 176

0?0-3ó56750

Macltan

M40

0'.4412

Frans

V45

0:45:51

Marianne Koopman

BR

0:46:09

Frank Thurjs

BR

0:4ó:10

Paul van Dunné

BR

0:46:14

Eugène van de

I88

BR

0:47:01

Ineke

189

015-36977t2

rRA'ilTRS 070-3824626

Bug

070-3803

Schmtzlu

Marcel den Dulk

VSE

0:47:03

Sonja van Velden

M45

0:47:0ó

Hans van

205

M45

0:48:01

Kees Knaap

Cees Rip

2M

M5O

0:48:09

Jéjé Groot

2W

I\450

0:48:20

Jos de

I\455

0:48:23

Dick van Es

BR

0:48'.29

Julio Lasiena

BR

0:49:ffi

Ralfvan Peercn

MSE

0:49:45

Sybrand Adema

BR

0:51:2ó

AlhrtRomani

BR

0:54:34

Amhrvan Driel

Heidi van-der Veer

BR

l:05:26

Georgere Parlevliet

Genit van.der Veer

BR

1:05:27

Ineke

Kroft

0:41,21

HanvdKoorj(HaagAtl)

M45

0,,42,,33

Fnts lVitrnu

M55

0:42:39

Peter Hoek

M55

0:42:58

Thm Hoende*amp Dingemans (tlaag Atl)

2ll

216 222

N6

0:43:27

S

M45

0:43:28

Bert de Jong

M40

0:43:33

Peter Grcen

t20

M50

0:43.41

Iaakl.uteijn

242 271 299

123

V35

0:4352

Esthu tlarman (Haag Atl)

3M

M50

1

12

070-3973281

r9r

V45

ll9

1610519É

MSE

0174-240861 07 l -5768370

Toor

070-386?300

IYillem HoogsÍarl

}Yaardt

Brn van Kan Marianne Koopman Joop den Ouden

070-3204095

Jacques Overgaauw

Irans Perdijk Roche

Silvius ,

Edzijl -

Gillet

D

r

rBA'IIÍfR5 CONDITIO

0:31:16 Rémonvanlunzrn

EIs v.d. Schoot

Jrn tuigrok

MSE 0J2:0ó WillemdeGraaf MSE 0:33:37 HansBlokker MSE 0:34:08 MarulMienqes

r

ONDËRHOUDSCOMMISSIE

MuctldenDulk

0:35:12 KoosMulden(R'damAtl)

MSE 035:32 PetervanPoelgeest

M40

145 161 180 215 252 291 292

3m

3

M50

M50 M55 M55 M45 M40

0:40',24 FÀdyZ.rjl 0:41:41) JaquesBeljon

0:43:07

PeterHoek

0:44:25 HenkBrcugom

0:4433

BertdeJong

0:48:46

Ralf vanPeeren

Ton Vermolen

STTIELD MaRx

Patrijslaan I I 2566

XL

Den

Regatsburg (Dld), op l6l05t9É

A Tiid Nann M65

070-3216W2

Hellen Hauser

3:46:11 ArthurToomer

Memedeloop, Slredrech

Pbos

Dat andere merkenbureau.

0:35:36 Petervanleeuwen

MSE 0:36:24 DrkJanSmid MSE 0:39:02 MBienteker MSE 0:3956 MarceldenDulk

ttan$on

Htds

|

1

0

kn op

(secretaris)

2264D\t

12105199

Cd"

TN

MSE

0:29:10 JohnKiphumba(Kenia)

M4l) M40

030:51

Nam

Frank Soonieus

(lepenningmeester) 2564GT giro 2636951

PavelKlimes(Tqechie)

0:35:14 PetervanLetuwen

The HaEn Royal

Tu, Mn Hng,

Pk$ Cor Tiid

I 6 7 10 13 15 16

5

0:45:05 JolmKiphumba(Kenia)

Golden Tenloop,

I 5 35

1

Nutn

M40 0:49:26 378 M45 l:21:53

Pht^

2510frW

HuubPragt(tridenAtl)

MSE

I 9 13 14 26 36 55 A U 87

kn op

MSE l:ll:44

Lenteloop, Papendrxhí

Phil$

21,1

20 2I 24 25 35 36 43 49 16 82 MMfl

10

Voor advies over de bescherming van merken, modellen, handelsnamen en auteursrechten.

kn op 300509

Nann

MSE 0:29:29 MiteiKiphumba(Kenia) MSE 0:3231 lVillemdeGraaf MSE 0:32:48 Rémonvanl.unzen MSE 0:3351 JanGroot

M40

0:34:08 JJohnson(Iriathlon)

MSE

0:34:27 BaÍColijn

M40

0:34:3ó Petervanleeuwen

2331 SY Leiden

t79 SHIELD ilARK B.V. THE LARMAG BUILDING OVERSCHIESTRAAT 6I

IOTOARAMSTERDAM TELEFOONTO2O-5lt íAAA

POSTBUS 756A3

FAXTO2O-5ll lSOO

24611

BOUW.

EN AANNE'I'IINGSBEDRIJF

C.BONGAERTZ B.V.

(penningmeester)

Rob l§ahmer

# n ieuwbouw # renovatie # verbouw # sanitaire installaties # gevelreiniging # timmerfabriek

Zwolsestraat 427 4390

Theo Tap

Lid n.v.o.b.

Ed

- 3245497 fax: 070 - 3246874 Waalsdorperlaan 22c Wassenaar ( post: 2244 BN Wassenaar telefooni

Gevers Deynoorreg

zijr

REDACTE

O7O

Herenstraat 45

) Renée van der Roest 2743 CW Waddinxveen

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.