JAARVERSLAG 2016 STICHTING LEERGELD EMMEN e.o


1 JAARVERSLAG 2016 STICHTING LEERGELD EMMEN e.o.2 3 COLOFON Stichting Leergeld Emmen e.o. Postbus AB EMMEN Telefoon: Website: Rekeningnummer Rabobank:...

0 downloads 83 Views 3MB Size

Recommend Documents


No documents


JAARVERSLAG 2016 STICHTING LEERGELD EMMEN e.o.

COLOFON Stichting Leergeld Emmen e.o. Postbus 97 7800 AB EMMEN Telefoon: E-mail: Website:

06-27 28 99 80 [email protected] www.leergeldemmen.nl

Rekeningnummer Rabobank: Nummer Kamer van Koophandel: Fiscaalnummer:

NL 72 RABO 01284.69.536 04082319 815964080

Bestuur Het bestuur van de Stichting heeft tot taak: • Bepalen van beleid, • Promoten van de doelstellingen bij politiek, bedrijfsleven, maatschappelijk werkveld onderwijs, etc., • Beheer van financiën, • Werven van fondsen, • Communiceren in- en extern, • Zorg voor personeel en organisatie, • Verantwoorden van het beleid aan Leergeld Nederland, gemeente Emmen, sponsoren en donateurs. Samenstelling Het bestuur is op 31 december 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter Mevr. C. Groenhoff Secretaris Mr. F.K. de Vries Penningmeester De heer J. Hengstman Bestuurslid Fondswerving en PR Mevrouw M. Leth Bestuurslid Fondswerving De heer A.W.M. Selten Bestuurslid Mevrouw M. Thalens - Kolker Comité van Aanbeveling I.v.m. het aanvaarden van een nieuwe functie hebben de heer C. Bijl, burgemeester van de gemeente Emmen en de heer K. Versteeg, directeur-bestuurder van het Hondsrug College in Emmen het lidmaatschap van het Comité van Aanbeveling in de loop van 2016 beëindigd. Coördinator Mevrouw Tineke de Roo

www.leergeldemmen.nl

Het jaar 2016 Op 14 juni 2006 passeert de acte voor de oprichting van Stichting Leergeld Emmen e.o. Nu, 10 jaar later, kunnen bestuur en vrijwilligers terugkijken op een boeiende tijd waarin het uiteindelijk gelukt is om met elkaar een financieel gezonde stichting op te zetten en deze vorm en inhoud te geven. Een lokale Stichting Leergeld die in de loop der jaren, mede dankzij veel steun uit de Emmer samenleving en van de gemeente Emmen, voor de kinderen in Emmen veel heeft kunnen betekenen. Inmiddels hebben meer dan 1700 kinderen MEE mogen DOEN en vertrouwen we er op dat hierdoor sociale uitsluiting is voorkomen. In de 10 jaar dat Leergeld Emmen bestaat zien we dat er steeds meer aandacht is voor de armoede onder de kinderen. Zowel op gemeentelijk- als op rijksniveau wordt er vanaf 2014 ingezet op beleid en uitvoering. M.n. de laatste jaren worden daarvoor behoorlijke financiële middelen beschikbaar gesteld. De aandacht voor de armoedeproblematiek is ook op het werk van Leergeld van invloed. Bij de huisbezoeken krijgt de signaalfunctie een grotere betekenis. Daar waar mogelijk geven we de gezinnen voorlichting en wordt men gewezen op ondersteuning die op andere terreinen aanwezig is. Samenwerking met organisaties die eveneens voor onze doelgroep actief zijn neemt in Emmen een steeds grotere plaats in. Op verzoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma werken gemeente Emmen, Leergeld Emmen, Jeugd Sport Fonds/ Jeugd Cultuur Fonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp samen. Onderzocht wordt hoe hulpverlening aan de doelgroep nog beter op elkaar afgestemd kan worden en op welke wijze nieuwe activiteiten in gang gezet kunnen worden. Door het vertrek van burgemeester Cees Bijl kreeg het 10 jarig bestaan van Leergeld Emmen op een bijzondere manier extra aandacht. Vanaf de oprichting in 2006 was de burgemeester lid van het Comité van Aanbeveling. Hij is een bijzonder warm pleitbezorger voor het werk van Leergeld Emmen. Het aanvaarden van een nieuwe functie als Gedeputeerde van Provinciale Staten Drenthe betekende wel dat de band met Leergeld Emmen verbroken moest worden.

www.leergeldemmen.nl

Voor burgemeester Cees Bijl aanleiding om bij zijn afscheid aan te geven dat hij de Stichting Leergeld Emmen een warm hart toedraagt en een bijdrage voor de Stichting Leergeld Emmen op prijs stelt. Deze wens heeft voor de kinderen van Leergeld Emmen het mooie bedrag van € 6.100.00 opgeleverd. Daar kwam het afscheidscadeau van Junior Kamer ’t Suydevelt, een cheque van € 5.000,00, nog bovenop. Namens de kinderen nogmaals heel veel dank aan ‘oud burgemeester’ Cees Bijl! Al met al was 2016 een mooi jaar. Er is veel werk verzet en ook veel bereikt. Dit is mogelijk dankzij de inzet van onze hechte club vrijwilligers, de coördinator en de zes bestuursleden. Maar ook dankzij allen die Leergeld Emmen een warm hart toedragen en het werk in 2016 financieel of in natura gesteund hebben. Allen heel veel dank, zonder uw steun kan Leergeld Emmen er niet voor zorgen dat alle kinderen ‘Mee mogen Doen en er bij mogen horen’.

Namens het bestuur van Leergeld Emmen, Tina Groenhoff, Voorzitter

De doelstelling van Leergeld Emmen e.o. De doelstelling van Leergeld Emmen is in overeenstemming met de doelstelling van Leergeld Nederland. ‘Voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen vanwege armoede niet kunnen deelnemen aan een sociaal/maatschappelijk leven op en rond de school’. Anders geformuleerd: Leergeld Emmen wil voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar sociaal buitengesloten worden. Dit vertaalt zich in het verlenen van financiële hulp aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die • wonen in de gemeente Emmen; • tekort komen bij hun persoonlijke ontplooiing op school en bij cultureleof sportactiviteiten; • opgroeien in een gezin met een minimum inkomen en dat een beroep heeft gedaan op alle overheids- en gemeentelijke voorzieningen; • opgroeien in een gezin dat te maken heeft met werkloosheid of hoge schulden en valt onder schulddienstverlening of bewindvoering. Leergeld Emmen steunt de gezinnen en de kinderen door hulp in ‘natura’. De gezinnen ontvangen geen geld, de vergoedingen gaan rechtstreeks naar de leverancier van de activiteit of dienst. Door deze werkwijze kunnen de kinderen MEEDOEN en dreigt er geen sociale uitsluiting.

www.leergeldemmen.nl

Leergeld Emmen in cijfers Leergeld Emmen is sinds oktober 2008 operationeel. In de ruim acht jaar dat Leergeld Emmen operationeel is hebben 901 gezinnen voor 1706 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar één of meerdere keren een beroep op Leergeld Emmen gedaan. In 2016 zijn er 86 nieuwe gezinnen met 155 kinderen ingeschreven die voor het eerst een aanvraag voor één of meer kinderen bij Leergeld Emmen hebben ingediend. In 2016 heeft Leergeld Emmen op verzoek van de gemeente Emmen, net als in 2015, ook aanvragen van de 16 en 17 jarige MBO leerlingen in behandeling genomen. In 2016 betrof het 39 leerlingen die vanwege hun leeftijd buiten de regeling voor studiefinanciering MBO vielen. Dankzij de financiële steun van de gemeente en het werk dat Leergeld Emmen heeft verzet, zijn deze 39 leerlingen in september 2016 toch aan hun MBO opleiding begonnen. Inmiddels is bekend geworden dat het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur de MBO scholen voor deze groep extra financiële middelen toekent en de scholen de dienstverlening aan deze groep leerlingen zelf gaan uitvoeren.

Gegevens over 5 jaar 2012 2013 2014 2015 2016

Aantal gezinnen 315 Aantal kinderen 515 Aantal gehonoreerde aanvragen 787

352 559 988

333 392 377 612 670 650 979 985 982

Bedrijfsvoering en werkwijze Vanwege de toename van de werkzaamheden is het kantoorpersoneel uitgebreid met een extra betaalde kracht voor 12 uur. De gemeente Emmen heeft de subsidie voor de bekostiging van de kosten bedrijfsvoering hiervoor verhoogd. Hierdoor kan het principe dat de fondswervingsgelden voor 100% ingezet worden ten behoeve van de kinderen gehandhaafd blijven. Voor het overige zijn bedrijfsvoering en werkwijze ten opzichte van 2015 niet gewijzigd.

De aanvragen In 2016 zijn er 1009 aanvragen ontvangen, 27 afgewezen en 982 toegewezen. In 2016 zijn voor 650 kinderen door een beoordelingscommissie, bestaande uit twee bestuursleden en de coördinator, op basis van vastgestelde criteria de volgende aanvragen goedgekeurd. • • • • • • • • • •

134 x schoolreisje Primair Onderwijs 38 x excursie/werkweek Voortgezet Onderwijs 26 x schoolkosten 28 x een computer of laptop 122 x een fiets 3 x kinderzomerkamp 8 x scouting 21 x een culturele activiteit 319 x een Sinterklaascadeautje (voor kinderen van 0 tot en met 8 jaar) 283 x sportaanvraag Jeugd Sport Fonds (met Leergeld Emmen als intermediair)

Afgewezen werden zaken die niet binnen de criteria vallen. Dit betreft o.a. de ouderbijdragen, I-Pads, zwemlessen en fietsen voor kinderen onder de zes jaar.

Toegekende bedragen in de laatste 5 jaa

www.leergeldemmen.nl

Toegekende bedragen in de laatste 5 jaar

Aanvragen in € Boekwaarde natura Leergeld Emmen Jeugdsportfonds Totaal door en via LgE toegekend

2012

2013

2014

2015

2016

€ 22.285 € 4.500 € 26.785 € 25.000 € 51.785

€ 24.736 € 6.990 € 31.726 € 50.175 € 81.901

€ 25.375 € 7.830 € 33.205 € 58.500 € 91.705

€ 22.676 € 9.785 € 32.461 € 58.275 € 90.732

€ 36.927 € 5.640 € 42.567 € 62.616 € 105.183

Ontwikkeling in aantal aanvragen In 2016 is het aantal kinderen dat gebruik heeft gemaakt van Leergeld Emmen t.o.v. 2015 met 3.8% gedaald. Deze daling kan worden verklaard door de toenemende bekendheid van de participatiewebshop - www.participatiewebshop.emmen.nl van de gemeente Emmen. Leergeld Emmen verwijst de gezinnen die van deze regeling gebruik kunnen maken eerst naar deze voorliggende voorziening van de gemeente Emmen. Het gaat hierbij om de kinderen die opgroeien in een gezin dat langer dan één jaar in de bijstand zit. Zij kunnen gebruik maken van het aanbod van de participatiewebshop. Een aanbod dat voor een deel de activiteiten van Leergeld overlapt, dit betreft o.a. de schoolreizen primair onderwijs, excursies voortgezet onderwijs, fietsen en computers. Daarnaast kan de terugloop in de leerlingaantallen van het Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs van invloed zijn. Tevens moeten we constateren dat de vele inspanningen om op allerlei niveau’s de naamsbekendheid van Leergeld Emmen te verhogen er niet toe leiden dat we een groter bereik bij de doelgroep hebben. In 2016 is er een verschuiving in de soort aanvragen waar te nemen. We zien de vraag naar ondersteuning bij specifieke schoolkosten toenemen. In de sportaanvragen zit een groei van 8,5% ten opzichte van 2015.

Volgens plan is er met succes actief ingezet op het aanbieden van culturele activiteiten. In 2016 zijn deze nog bekostigd door Leergeld Emmen. Met ingang van 2017 wordt dit gedaan door het Jeugd Cultuur Fonds (JCF). Dit fonds is in december 2016 in Emmen van start gegaan. Leergeld gaat ook voor het JCF optreden als intermediair. Door hoge werkdruk op kantoor is in 2016 de samenwerking met Stichting Jarige Job niet tot stand gekomen. Met ingang van 2017 is dit wel gerealiseerd en gaat de samenwerking voor de jarige Leergeld kinderen beginnen.

Verantwoording Jaarlijks legt Leergeld Emmen verantwoording af aan: • de gemeente Emmen die Leergeld Emmen een subsidie verstrekt voor de dekking van de kosten van de bedrijfsvoering en een subsidie voor de bekostiging van de activiteiten voor de doelgroep. Dit betreft een variabele subsidie die bepaald wordt op basis van het bedrag dat in het voorgaande kalenderjaar aan giften en donaties is ontvangen. Deze subsidie kent een maximum van € 35.000,00. In 2016 was deze subsidie, op basis van de fondswerving in 2015, € 29.017,00; • de Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland in Tilburg die alle gegevens van de 95 operationele stichtingen verzamelt en verstrekt aan de landelijke overheid en andere belanghebbende organisaties; • alle privépersonen, bedrijven, instanties, Serviceclubs en kerkelijke organisaties die Leergeld Emmen in dat jaar financieel of in natura gesteund hebben; • een ieder die zich bij Leergeld Emmen betrokken voelt. Naast de verantwoording over alle activiteiten en de financiën is het ook van belang dat de lokale cijfers van Leergeld Emmen een bijdrage kunnen leveren in de beleidsontwikkeling gericht op armoedebestrijding onder de jeugd. Op gemeentelijk niveau levert Leergeld Emmen hiervoor een bijdrage binnen het Armoedepact. Op landelijk niveau wordt, indien gevraagd of gewenst, informatie verstrekt aan Leergeld Nederland. De verkregen informatie wordt ingezet voor beleidsontwikkeling en overleg op landelijk niveau. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgenomen op de website van Leergeld Nederland onder: http://www.leergeld.nl/locaties/emmen/jaarverslagen

www.leergeldemmen.nl

Extra bijdrage gemeente Emmen voor activiteiten van de doelgroep De gemeente Emmen heeft eind 2015 op grond van de Algemene Subsidie Verordening van de Gemeente Emmen 2013 en de notitie Armoedebeleid 20152018 een extra subsidie van € 70.000,00 beschikbaar gesteld om in te zetten ten behoeve van activiteiten van de doelgroep van Leergeld Emmen.

Fondswerving De totale opbrengst aan donaties en sponsorgelden in 2016 bedraagt € 52.429,06 waarvan € 46.789,06 bijgeschreven op de bankrekening en € 5.640,00 in natura. Nu Leergeld Emmen meerdere jaren actief is, is het goed mogelijk om de ontwikkeling en effecten van de fondswerving in beeld te brengen. Fondswerving Leergeld Emmen over de laatste 5 jaar Totaal 2012 Totaal 2013 Totaal 2014 Totaal 2015 Totaal 2016Financieel € 27.355,36 € 12.710,36 € 29.709,53 € 29.017,00 € 46.789,06

In Natura € 3.550,00 € 5.515,00 € 13.135,00 € 9.785,00 € 5.640,00

N.B. Voor één actie in 2016 vindt de financiële afhandeling plaats in het boekjaar 2017. Deze opbrengst is niet in bovenstaand overzicht opgenomen.

Donaties en giften De donaties en giften zijn afkomstig uit diverse geledingen in de samenleving. In 2016 is de opbrengst aan inkomsten uit acties, donaties en giften in contanten € 46.789,06 In dit bedrag is € 8.920,00 opgenomen van acties uit 2015 die financieel nog niet waren afgehandeld. Acties van scholen 3,58 % Bedrijfsleven 29,15 % Kerkelijke instanties 7,33 % Privépersonen 24,35 % Serviceclubs en Maatschappelijke Organisaties 23,29 % (dit is exclusief de sinterklaasactie)

Verenigingen/Stichtingen

12,30 %

In het voorwoord is al aandacht geschonken aan de donatie uit het resultaat van het afscheid van burgemeester Cees Bijl. Maar er zijn in 2016 veel meer privé personen, organisaties en bedrijven die Leergeld Emmen een warm hart toedragen. Een aantal privé personen en bedrijven steunt Leergeld Emmen al gedurende meerdere jaren met een financiele bijdrage. Daarmee wordt jaarlijks de betrokkenheid bij de kinderen van Leergeld en het werk van onze Stichting getoond. Een geweldige opsteker voor bestuur en alle medewerkers! Regelmatig worden collecteopbrengsten van kerkdiensten aan Leergeld Emmen overgemaakt. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Emmen heeft Leergeld Emmen ook in 2016 weer financieel gesteund met een donatie van € 2.500,00. In 2016 is Leergeld Emmen wederom verkozen tot het goede doel van de jaarlijkse Haringparty georganiseerd door Junior Kamer ’t Suydevelt. Ditmaal als afscheidcadeau voor burgemeester Bijl.

www.leergeldemmen.nl

In Emmen hebben twee Stichtingen het besluit moeten nemen zichzelf op te heffen. Dit zijn de Stichting Werkgroep NK Veldloop en de Stichting Leer- en hobbymarkt. Beide stichtingen hebben uit het eindsaldo aan Leergeld Emmen een bedrag overgemaakt. Bart en Inez Muller hebben vanwege de verhuizing naar het Westen van het land een afscheidsreceptie gehouden. Deze heeft voor de Leergeld kinderen een mooi bedrag opgebracht. Kunstenaar Adri de Fluiter heeft ter gelegenheid van zijn 40 jarig jubileum een kunstveiling gehouden. Een deel van de opbrengst is door Adri aan Leergeld geschonken. Resultaat was een cheque van € 950,00 Oud leerlingen van Scholengemeenschap De Dissel hebben € 2.537,80, de opbrengst van hun reünie, voor het werk van Leergeld bestemd. In natura schonk Fietsspecialist Jan Roosken 17 tweede hands fietsen. Medewerkers van Buurtsupport hebben de fietsen helemaal rijklaar gemaakt. En natuurlijk vond ook in 2016 de geweldige actie van de gezamelijke Service Clubs in Emmen plaats om er voor te zorgen dat alle Leergeld Kinderen tussen 0 en 8 jaar een Sinterklaascadeautje krijgen en er dus echt ‘bijhoren’. Zoals reeds gemeld is er in 2016 ook nog een mooie actie geweest waarvan de financiële afronding niet kon plaats vinden. De leerlingen van het Esdal College ‘Locatie Boermarkeweg’ hebben in december een Kerstactie georganiseerd. Deze heeft € 3.300,00 opgebracht. Een prachtig bedrag voor de kinderen van Leergeld Emmen. Het jaar werd afgesloten met een cheque van € 600,- aangeboden door Hotel Hunzebergen en The Barrel Challenge. Leergeld Emmen is heel blij met alle steun, zowel financieel als steun in natura. Het bestuur dankt een ieder die Leergeld Emmen in 2016 heeft gesteund. Dankzij alle betrokkenheid uit de samenleving kan Leergeld Emmen zich inzetten voor de kinderen in de gemeente Emmen en hebben in 2016 weer veel kinderen kunnen ‘MEEDOEN’.

Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland De Vereniging van Stichtingen Leergeld Nederland is in de 20 jaar dat Leergeld Nederland bestaat uitgegroeid tot een organisatie met 95 stichtingen die actief zijn in 250 gemeenten. Leergeld Nederland streeft in de komende 4 jaar naar het tot stand brengen van een landelijke dekking. Mede op verzoek van de rijksoverheid wordt zowel op landelijk als lokaal niveau de samenwerking met Jeugd Cultuur Fonds, Jeugd Sport Fonds, Stichting Jarige Job en Nationaal Kinderfonds Kinderhulp geïntensiveerd en worden werkzaamheden op elkaar afgestemd. In het Meerjaren Beleidsplan 2017-2020 ‘Vertrouwen en ambitie’ worden op landelijk niveau 5 beleidspunten uitgewerkt. Uiteraard zullen deze punten ook op lokaal niveau in beleid en uitvoering verwerkt worden. De lokale Stichtingen kunnen hierbij altijd rekenen op advies en ondersteuning van het bureau in Tilburg. Bestuur en medewerkers van Leergeld Emmen spreken hierbij de dank en waardering uit voor bestuur, directie en medewerkers van Leergeld Nederland.

Vooruitblik 2017 Actiepunten voor Leergeld Emmen in 2017 zijn: • het continueren van de deelname aan het overleg van het Armoedepact van de gemeente Emmen. Bijdragen aan het bevorderen van samenwerking en afstemming tussen de organisaties die zich actief inzetten voor de doelgroep; • de deelname aan het gemeentelijk overleg over de inzet van de Klijnsma-gelden. Dit betreft een structurele bijdrage van de Rijksoverheid die door de gemeenten ingezet moet worden voor kinderen die opgroeien onder de armoede grens; • de deelname door twee bestuursleden en een beleidsmedewerker van de gemeente Emmen aan een landelijke Pilot over Armoedebeleid en samenwerking tussen organisaties en de gemeente. Hier zijn landelijk 4 Stichtingen Leergeld voor uitgenodigd; • een aandachtspunt blijft het aanboren van een nog ‘verborgen deel’ van de doelgroep. Leergeld Emmen zal zich blijven inzetten op het bereiken van nieuwe gezinnen. De contacten met de scholen, de Infohuizen en Noaberhuizen, medewerkers van Sedna, Woningcorporaties bedrijven in Bewindvoering en Schuldhulp zijn hierbij van essentieel belang;

www.leergeldemmen.nl

• het goed volgen van de start en voortgang van de nieuwe activiteiten van Jeugd Cultuur Fonds en Jarige Job en waar nodig bijstellen; • in aansluiting op het Meerjarenbeleidsplan van Leergeld Nederland in zetten op signalering tijdens de huisbezoeken van problematiek en trends; • scholingsbijeenkomst voor kantoormedewerkers en intermediairs over ‘Laaggeletterdheid’, verzorgd door de Taalpuntcoördinator van de Bibliotheek; • het evalueren en bijstellen/uitbreiden van de beoordelingscriteria

Tot slot Mede namens medewerkers en intermediairs bedankt het bestuur van Leergeld Emmen een ieder die het in 2017 mogelijk heeft gemaakt dat Leergeld Emmen er voor heeft kunnen zorgen dat 650 kinderen in de gemeente mee konden doen met school-, culturele -, maatschappelijke activiteiten of sport. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze trouwe donateurs, alle sponsoren, de Service Clubs en de gemeente Emmen.

Met dank aan …… de 11 Serviceclubs in Emmen voor alle steun en support die Stichting Leergeld Emmen de afgelopen 10 jaar heeft ontvangen. In het bijzonder dank voor de jaarlijkse ‘Sinterklaasactie’, in 2016 alweer voor de 7de keer. Dankzij deze gezamenlijke actie kan Leergeld Emmen er voor zorgen dat alle Leergeld kinderen van 0 tot en met 8 jaar van de Sint een presentje krijgen.

Inner Wheel Zuidoost Drenthe

Junior Kamer ’t Suydevelt

Club Emmen ’t Loo Monarch

ROUND TABLE 55 125

Club Emmen Het Dingspil ’t Suydevelt The Broken Circle

Voor realisatie van dit jaarverslag danken wij:

www.ingoleth.nl

www.leergeldemmen.nl

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.