Jaarverslag stichting PalliaLiefje 2016


1 Jaarverslag stichting PalliaLiefje 20162 Jaarverslag stichting PalliaLiefje 2016 Voorwoord Inleiding Samenstelling bestuur Vergaderdata 2016 en bela...
Author:  Erna de Ridder

0 downloads 81 Views 806KB Size

Recommend Documents


No documents


Jaarverslag stichting PalliaLiefje 2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag stichting PalliaLiefje 2016 Voorwoord ............................................................................................................. 2 1. Inleiding .......................................................................................................... 2 2. Samenstelling bestuur ..................................................................................... 2 3. Vergaderdata 2016 en belangrijkste besluiten ................................................. 3 4. Belangrijke gebeurtenissen en activiteiten ...................................................... 3 5. Producten voorraad- en omzetgegevens .......................................................... 5 6. Marketing Communicatie ................................................................................ 6 7. Vooruitblik naar 2017 ...................................................................................... 6

pagina 1 van 7

Jaarverslag 2016 Jaarverslag stichting PalliaLiefje 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de stichting PalliaLiefje. Als stichting zetten wij ons in om het onderwerp palliatieve zorg bespreekbaar te maken. Wij vinden dat palliatieve zorg een vanzelfsprekend onderdeel zou moeten zijn van het behandeltraject. Het in een vroeg stadium bewust zijn van de keuzes die er zijn geeft rust. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de zoektocht naar nieuwe producten, het vernieuwen van de website www.pallialiefje.nl en het verder professionaliseren van de stichting. De inkomsten van de stichting bestaan uit de opbrengsten uit de verkoop van de PalliaLiefjes, giften, lidmaatschappen en subsidies. Wij vinden het daarom belangrijk om onze activiteiten en bestedingen te verantwoorden aan de stakeholders en andere betrokkenen. Wij hopen dat we u hiermee een beknopt maar volledig beeld geven van de activiteiten en opbrengsten van onze stichting.

1. Inleiding Stichting PalliaLiefje presenteert jaarlijks een jaarverslag. U leest hierin wat het bestuur afgelopen jaar heeft besloten en ondernomen om de doelstellingen van de stichting te verwezenlijken. Het jaarverslag heeft een samenvattend karakter en biedt tevens een doorkijkje naar het volgende jaar.

2. Samenstelling bestuur Het bestuur van stichting PalliaLiefje bestaat uit de volgende personen: - Jolanda Roelands (voorzitter tot december 2016) - Annemarie den Dulk (toegetreden en voorzitter per december 2016) - Hubert Hendriks (penningmeester) - Meta Vrijhoef (secretaris) - Hans Biezemans (algemeen bestuurslid) - Judith Verlind (algemeen bestuurslid) - Vivian van Raaij (gestopt per oktober 2016) Het bestuur doet regelmatig een beroep op vrijwilligers van Hospice Marianahof en vele anderen voor ideeënvorming, ondersteuning bij het logistieke proces, en als klankbord.

pagina 2 van 7

Jaarverslag 2016

3. Vergaderdata 2016 en belangrijkste besluiten In 2016 is het bestuur een aantal keer bij elkaar geweest: - 27 januari; - 29 februari; - 14 maart; - 17 mei; - 26 juli; - 21 september; - 17 oktober; - 28 november. Daarnaast hebben er diverse werkgroepbijeenkomsten en brainstormsessies met een aantal bestuursleden op diverse locaties plaatsgevonden. Brainstormsessie met experts levert waardevolle input Op 28 juni 2016 organiseerden we in het Bravis ziekenhuis een grote brainstormsessie. Met een aantal belangrijke spelers uit de palliatieve zorgverlening in West-Brabant is er nagedacht over de toegevoegde waarde van stichting PalliaLiefje en welke toekomstmogelijkheden we als realistisch en wenselijk zien. Uitgangspunt bij de activiteiten van de stichting is het toerusten van de patiënt om het gesprek aan te gaan. De focus ligt dan minder op de zorgverlener. In het verlengde hiervan was een van de belangrijkste suggesties dan ook het uit (laten) voeren van een patient journey. Een patient journey is bedoeld om de reis van de patiënt in kaart te brengen, van het moment dat hij/zij het bericht krijgt ongeneeslijk ziek te zijn tot aan het overlijden. De patient journey helpt bij het identificeren van voor de patiënt belangrijke momenten, zodat we daar als stichting beter op in kunnen spelen, bijvoorbeeld met een gespreksleidraad en goede informatievoorziening. Deze punten zullen in het jaarplan 2017 dan ook opgenomen worden.

4. Belangrijke gebeurtenissen en activiteiten In 2016 nieuw logo en huisstijl ontwikkeld Het afgelopen jaar is veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Een aansprekend(e) logo en huisstijl zijn essentieel voor het verder uitbouwen van onze activiteiten. De nieuwe huisstijl is onder meer zichtbaar in de vernieuwde website. De nieuwe website heeft een professionele uitstraling en biedt – naast een overzicht van onze producten – een schat aan informatie voor iedereen die te maken krijgt met of meer wil weten over palliatieve zorg. Nieuwe producten aan assortiment toegevoegd Met name in de eerste helft van 2016 is veel tijd besteed aan het zoeken naar alternatieven voor het eerste armbandje. Er is een eigentijds alternatief ontwikkeld; daarnaast is een reversspeld speciaal voor onze stichting ontworpen. pagina 3 van 7

Jaarverslag 2016 De nieuwe huisstijl, website en producten waren naar onze mening een belangrijke randvoorwaarde voor het verder uitbouwen van onze activiteiten en het vergroten van de naamsbekendheid. Immers, de basis moet sterk zijn.

pagina 4 van 7

Jaarverslag 2016 Grote betrokkenheid vrijwilligers Er zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet in het betrekken van vrijwilligers bij de werkzaamheden van de stichting. In de eerste plaats zijn de vrijwilligers van hospice De Marianahof van Avoord te Etten-Leur bereid gevonden om op de dagen dat zij het kenniscentrum van het hospice bemensen, activiteiten te verrichten in het logistieke proces rondom bestellingen en verzendingen van armbandjes. Daarnaast zijn er twee vrijwilligers geworven die zich – ieder vanuit hun eigen expertise – inzetten op het gebied van marketing, productontwikkeling en communicatie. Profilering PalliaLiefje bij verschillende bijeenkomsten Om de naamsbekendheid binnen de regio West Brabant te vergroten heeft onze stichting bij verschillende bijeenkomsten een stand bemenst. Zo waren we in oktober aanwezig bij de open dag van hospice De Marianahof, waar informatie over onze stichting is verstrekt en de PalliaLiefjes zijn verkocht. Begin december 2016 waren we met een stand aanwezig bij het Nationaal Congres Palliatieve Zorg. Onze aanwezigheid hier – waar experts en zorgverleners uit het hele land aan deelnamen – was een mooie gelegenheid om de naamsbekendheid te vergroten, onze missie en ambities toe te lichten en vooral ook het gesprek aan te gaan. Tijdens de congresdagen zijn er 22 PalliaLiefjes verkocht en ruim 200 reversspelden aan belangstellenden aangeboden. Subsidie CZ & column in CZ Magazine 2016 was ook het jaar waarin we een overeenkomst met zorgverzekeraar CZ hebben gesloten ten aanzien van maatschappelijke sponsoring van PalliaLiefje. De subsidie is onder meer bedoeld om de naamsbekendheid van de stichting verder te vergroten en de inhoudelijke verdieping in onze activiteiten te zoeken. Zie het financieel jaarverslag voor meer informatie over de verstrekte subsidie.

5. Producten voorraad- en omzetgegevens In 2016 zijn in totaal 1752 PalliaLiefjes verkocht, een stijging van bijna 40% ten opzichte van het jaar ervoor. In 2016 is een nieuw, trendy lederen armbandje met een PalliaLiefje-bedel speciaal voor onze stichting ontworpen. Tot slot is ook een reversspeld aan het assortiment toegevoegd. Aan het einde van het jaar is een wijziging in het prijsbeleid doorgevoerd. De marge op de producten was zeer laag. Hoewel de stichting geen winstoogmerk heeft, zijn per 1 december 2016 de prijzen van de PalliaLiefjes verhoogd. Dit moet in 2017 leiden tot het (tenminste) kostendekkend aanbieden van de PalliaLiefjes.

pagina 5 van 7

Jaarverslag 2016

6. Marketing Communicatie Inzet sociale media Sociale media is in deze tijd onmisbaar in het vergroten van de naamsbekendheid van stichting PalliaLiefje. In 2016 zijn de Twitter-activiteiten fors geïntensiveerd (het aantal volgers steeg (van 18 naar 290) en er is een Facebook-pagina ingericht. Daarnaast is eind 2016 een nieuwe vrijwilliger aangetrokken met een achtergrond in communicatie. In 2017 zullen we een communicatieplan uitwerken en de activiteiten verder intensiveren. In 2016 werd een begin gemaakt met de opbouw van mailingbestanden. Een aantal e-mail acties leverde een stijging van de verkoop op. Eind 2016 stonden er ruim 2000 e-mailadressen in het bestand, waaronder die van hospices en ouderenbonden. Een perspublicatie in het CZ magazine van september 2016 resulteerde in een piek in de verkoop van de PalliaLiefjes (250). Deze grote belangstelling sterkt ons in onze overtuiging dat er grote behoefte bestaat aan een symbool, dat helpt bij het bespreekbaar maken van dit lastige thema. Overige communicatiemiddelen In 2016 is onder meer een ‘roll up banner’ aangeschaft, die kan worden ingezet bij stands op open dagen en andere bijeenkomsten. Tevens zijn website banners ontworpen en sjablonen voor PowerPointpresentaties. Per 1 oktober 2016 werd een telefoonlijn geopend zodat geïnteresseerden rechtstreeks telefonisch contact kunnen opnemen.

7. Vooruitblik naar 2017 Voor 2017 heeft de stichting PalliaLiefje belangrijke zaken op de agenda staan, om de naamsbekendheid te vergroten en de activiteiten verder uit te bouwen. Hieronder volgt een korte opsomming van een aantal deelprojecten die gepland zijn: - Productontwikkeling, verdere uitbreiding assortiment. - Inhoudelijk en strategisch traject ten behoeve van betere positionering, hierbij ondersteund door Vintura. - Uitbreiding marketing communicatie: o Uitbreiden adresbestanden t.b.v. e-mail marketing; o Regelmatig persberichten versturen en contacten met Media onderhouden; o aanschrijven ouderenbonden, pensioenfondsen en uitvaartondernemers. - Nieuwsbrieven, 1 x per kwartaal. - Story telling, omdat we geloven in de kracht van verhalen. - Patient journey (laten) uitvoeren. Doel: inzicht krijgen in voor de patiënt belangrijke momenten om zo een betere pagina 6 van 7

Jaarverslag 2016

aansluiting van de activiteiten van PalliaLiefje op de behoeften van patiënten en hun naasten te realiseren Uitbreiding van het aantal vrijwilligers, die ons helpen om onze doelstelling te realiseren (bij voorkeur personen die bekend zijn met online marketing). Aansluiting zoeken bij andere landelijke initiatieven om onze impact te vergroten.

pagina 7 van 7

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 TIXPDF.COM - All rights reserved.