Jaarverslag


1 Jaarverslag Dit jaarverslag werd opgemaakt door Michiel Hertegonne2 Inleiding was een bijzonder jaar voor de N-VA. De verkiezingsoverwinning bracht ...
Author:  David Christiaens

0 downloads 5 Views 2MB Size

Recommend Documents


No documents


Jaarverslag2010-2011

Dit jaarverslag werd opgemaakt door Michiel Hertegonne

Inleiding 2010-2011 was een bijzonder jaar voor de N-VA. De verkiezingsoverwinning bracht ons enigszins onverhoopt, in de uitgelezen positie naar het doorvoeren van de gewenste en benodigde hervormingen. De euforie maakte snel plaats voor realisme en besef dat de opdracht om tot een regeerakkoord te komen verre van evident zou zijn gezien de grote verschillen tussen ons programma en dat van de winnaar van de verkiezingen ten zuiden van de taalgrens.

Tegelijk vatte het parlementaire jaar opnieuw aan. Eerst en vooral werd ik dankzij de kiezer voorzien van tal van nieuwe en leuke collega-senatoren. Gezien de opstap van mijn vorige medewerker naar de Senaatsfractie betekende dit de opleiding van een nieuwe medewerker. Logischerwijs zette dit een zekere rem op de parlementaire activiteiten. Dit gecombineerd met de onderhandeling zorgde voor een bijzonder intensief maar tegelijk interessant jaar vol nieuwe politieke ervaringen, uitdagingen en realisaties. Beweren dat het parlement tijdens de onderhandelings-impasse stil lag, is de waarheid geweld aandoen. Vandaar dit uitgebreide jaarverslag.

Copyright: Guy Goossens

Onderhandelingen Op tijd en stond werden we dit jaar opgevorderd om te gaan onderhandelen. De ene samenkomst al concreter dan de andere doch iedere keer nam ik me voor om samen met mijn onderhandelingspartner,”sherpa”, perfect voorbereid op het appel te verschijnen. Dit hield dus keer op keer een summiere voorbereiding in. Aangezien de methode van onderhandelen verschilde van informateur over verkenners tot formateurs vroeg iedere onderhandelingsronde om zijn specifieke accenten, zijn specifieke nota’s, andere invalshoeken en andere geplogenheden. Op dit vlak was dit een bijzonder intensief jaar gezien de geringe bewegingsmogelijkheid die bestond tussen de onderhandelende partijen en de fundamenteel verschillende visies om tot degelijke hervormingen te komen. Tijdens deze onderhandelingsronde merkten we dat het vele parlementaire werk van de voorbije jaren zijn vruchten afwierp. De vele vragen die ik de vorige legislatuur stelde, bezorgden me het nodige cijfermateriaal om besparingen uit te tekenen en te berekenen. Dit cijfermateriaal gecombineerd met contacten in het Vlaamse gezondheidszorgveld zorgden ervoor dat ik degelijk onderbouwde eisen op tafel legde in de hoop een toegespitst gezondheidszorgbeleid te kunnen uitstippelen ten voordele van alle Vlamingen. Met de euforie van de verkiezingsuitslag verdween tijdens het najaar ook geleidelijk de hoopvolle onderhandelingssfeer. Gaandeweg kwamen de ideologische verschillen steeds vaker aan de oppervlakte bij de concrete uitwerking van bepaalde thema’s waaronder ook gezondheidszorg. Een eerste concrete poging om tot een duidelijk, en ook voor hen, eerbaar compromis te komen kwam van de hand van Bart De Wever. Op 18/10/2010 stuurde hij zijn nota van de verduidelijker aan de overige partijen. Deze werd na slechts enkele uren afgeschoten door de Franstalige partijen. Het water bleek bijzonder diep. De laatste nota kwam van de hand van Di Rupo was het resultaat van veel oppervlakkige en kortstondige gesprekken. Zo ook voor gezondheidszorg. Na een volledig jaar goede wil en energie te hebben geïnvesteerd om te blijven zoeken naar het zo goed als onverzoenbare, legde Di Rupo een voor Vlaanderen bijzonder karig zelfs negatief werkstuk neer dat geen basis kon zijn voor verdere negociatie. De euforie van het eerste contact had plaatsgemaakt voor het realiteitsgevoel dat de wil tot de broodnodige verandering slechts aan 1 kant van de taalgrens aanwezig bleek te zijn en dan blijkbaar nog niet bij iedereen.

Vragen 2010-2011 In tegenstelling tot het vorige jaarverslag waar dit onderdeel eigenlijk een evaluatie was van een hele legislatuur beperk ik mij hier tot het jaar 2010-2011. Zoals reeds gesteld in de inleiding waren de onderhandelingen, het schrijven en analyseren van nota’s, mijn prioriteit gedurende dit jaar. Hierdoor kwam het parlementaire werk op de tweede plaats. Daarenboven groeide mijn vorige medewerker door tot de Senaatsfractie gezien zijn unieke ervaring opgebouwd onder mijn hoede het voorgaande parlementaire jaar. Dit zorgde ervoor dat een nieuwe medewerker ingewerkt moest worden om mijn parlementaire werken te faciliteren. Toch nam ik me voor om ook via deze weg het verschil trachten te maken. Bovenstaande speelt mee dat ik gemiddeld genomen minder vragen stelde als de jaren voorheen. Uiteindelijk eindigde ik dit jaar op 120 vragen. In de Senaat zijn drie soorten vragen mogelijk. Vragen om uitleg die rechtsreeks gesteld worden aan de bevoegde minister in de commissie, schriftelijke vragen die peilen naar een cijfermatige stand van zaken en overzicht van een bepaald beleidsdomein binnen een bepaalde administratie. Tijdens de plenaire zitting bestaat ook de mogelijkheid tot het stellen van mondelinge vragen, deze behandelen meer acute en actuele problemen waarbij dringende behandeling een belangrijke rol speelt.

Vragen 2010-2011 4 52

Vragen om Uitleg Schriftelijke vragen

64

Mondelinge Vragen

De Ebbenhouten Spoor Naar jaarlijkse gewoonte reikte ik voor de vierde maal de Ebbenhouten Spoor uit. Dit jaar sleepte Svetlana Bolshakova, derde op het Europees kampioenschap hink-stap-springen, deze prijs in de wacht. Zoals ieder jaar tracht ik via deze prijs een nieuwe Vlaming in de bloemetjes te zetten die in zijn of haar bezigheden uitmuntende prestaties neerzet. Op deze manier willen we positieve voorbeelden van integratie extra in de verf te zetten in de hoop dat deze personen andere nieuwe Vlamingen en Vlamingen inspireren om hetzelfde te bereiken of op zijn minst na te streven. Svetlana past mooi in de rij naast de andere laureaten vanwege haar persoonlijke en professionele capaciteiten. Haar volhardende houding gedurende een carrière gekenmerkt door blessureleed gaf naast andere belangrijke kenmerken de doorslag om haar deze prijs toe te kennen. Vorige winnaars van de Ebbenhouten Spoor waren respectievelijk Gilbert Nyatanyi, Sugar Jackson, Nasser Nadjmi. Svetlana past dan ook perfect in deze lijst.

Dossiers Degelijk parlementair werk vraagt tijd om enige kennis van zaken op te bouwen. Het voorbije jaar behandelde ik tal van dossiers. Soms mondde dit uit in een wetsvoorstel en soms in vragen aan de minister met of zonder succes. Hier vindt u een overzicht. 

Het belangrijkste dossier annex wetsvoorstel dat door zowel Senaat als Kamer goedgekeurd werd, was het wetsvoorstel rond het optrekken van de leeftijd voor bloeddonatie. De vroegere leeftijdsgrens werd wetgevend arbitrair op 65 gelegd. Dit sloot tal van betrouwbare donoren uit. Met de vergrijzing indachtig werd het dan ook dringend tijd deze leeftijdsgrens op te trekken. Dit realiseerde ik via een wetsvoorstel. De nieuwe wetgeving zet de leeftijd op het eind van het 70ste levensjaar. Dit is mijn eerste gerealiseerde wetsvoorstel.

 Een tweede belangrijk dossier handelde over het optrekken van het aantal orgaandonoren. In samenwerking met de studiedienst analyseerden we de huidige situatie en wetgeving in België. Het resultaat staat te lezen in het dossier: “Strategieën voor meer orgaandonaties”. Dit kan u vinden op de N-VA webstek. De bevindingen uit het dossier werden verwerkt tot drie wetsvoorstellen die tot op heden in behandeling zijn in de verenigde commissie Sociale Aangelegenheden en Justitie.  Buitenlandse artsen die in België aan zorgverstrekking doen zijn met het openstellen van Europa’s grenzen in aantal toegenomen. We kennen een grote instroom aan Roemeense artsen. In mijn ogen is de talenkennis van deze artsen prioritair in het garanderen van goede, kwalitatieve zorgen. Om deze talenkennis in de toekomst te garanderen diende ik met steun van andere partijen een voorstel van resolutie die ondanks de strenge Europese regelgeving in deze toch een taaltest in te stellen wanneer deze artsen zich hier willen vestigen. Het No Fault-fonds werd in april 2010 in het leven geroepen maar tot dusver kampt dit fonds nog steeds met tal van kinderziekten. Zowel op financieel, juridisch als organisatorisch vlak zijn er uitdagingen. Via schriftelijke vragen en vragen om uitleg volgde ik dit dossier nauwgezet op. Enige gelijkenis is te vinden in het op punt staan van het Asbest fonds na tal van vragen om uitleg gesteld gedurende de vorige legislatuur. Net zoals vorige legislatuur bleef ik met argusogen de bloedplaatjes problematiek volgen. De minister ambieerde om tegen begin juli 2010 het toevoegen van het product Intercept© verplicht te maken voor alle bloedtransfusiecentra in België. Een vraag om uitleg en het antwoord van de minister hierop maakte reeds duidelijk dat men in het duister tast over de veiligheid van het gebruik van dit product bij bloedtransfusie. Omwille hiervan stelde ze toen de verplichting uit. Dit jaar plande ze alsnog de invoering van de verplichting op het gebruik maar een vraag om uitleg hieromtrent resulteerde in een K.B. dat het verplichte gebruik uitstelt tot 2013. Een van de weinige momenten op dezelfde golflengte als minister Onkelinx.

Tijdens het begin van het parlementaire jaar bleek er een probleem te bestaan met ingeplante heupprothesen van een bepaalde producent. Via een mondelinge vraag en een vraag om uitleg zette ik druk op de minister om contact op te nemen met de bewuste producent. De mogelijke gevolgen voor de gezondheidszorg en de verantwoordelijkheid van de producent volgde ik verder op en zal ook volgend jaar aandacht krijgen. Een steeds terugkerend dossier is het hadroncentrum. Al ettelijke jaren klaag ik de bouw van dit centrum aan bij de minister. Er zijn genoeg alternatieven voor handen. Daarenboven valt de hoge kostprijs voor de bouw en het onderhoud van een dergelijk centrum niet te rijmen met het geringe medische wetenschappelijke bewijs aangaande het aantal patiënten dat hierdoor geholpen kan worden. De contingentering blijft een bijzonder aandachtspunt voor zowel artsen als kinesisten. Gezien het ontbreken Bron: ABC Newsletter van een toegangsproef in Wallonië schreven er zich dit jaar meer dan 3000 studenten in aan de Franstalige faculteiten geneeskunde. Dit heeft onvermijdelijk gevolgen voor enerzijds de kwaliteit van de opleiding en anderzijds de betaalbaarheid van de gezondheidszorg op termijn. Volgens bepaalde mensen in de sector van de spoeddiensten zou er een tekort aan spoedartsen zijn. Ik durf dit sterk te betwijfelen. In de eerste plaats is het van belang het oneigenlijk gebruik van spoed tegen te gaan. Dit zou naast de werkdruk een stevige besparing kunnen inhouden voor de gezondheidszorg. Voorts stelde ik geregeld vragen aan de minister in de hoop de BAG-artsen, mits een eventuele herziening van de opleiding, opnieuw in te voeren. Artsen die over een BAG certificaat beschikken, kregen de toelating mee te draaien op spoed. De minister weigert dit alsnog her in te voeren en beperkt daarmee kunstmatig het aantal spoedartsen. Medische huizen zijn huisartspraktijken die op een forfaitaire basis multidisciplinaire gezondheidszorgen verstrekken. Uit een schriftelijke vraag bleek duidelijk dat ook hier weer de taalgrens een zorggrens betekent. In Vlaanderen zijn dergelijk huizen namelijk veel minder in gebruik dan in Wallonië of laat staat Brussel waar hun populariteit ongekende hoogten bereikt. Daarbij komt dat de medische huizen een andere -meer lucratievefinanciering genieten dan de huisartsen die prestatiegebonden werken. Het is van belang hierbij te beseffen dat maar liefst 65% van de huisartsen in Vlaanderen zelfstandig en prestatiegebonden werkt. Hierdoor ontstaat uiteraard een vertekening in de financiering. Diezelfde 65% huisartsen wordt nogmaals gediscrimineerd door de Impulseo- fondsen die de minister vrijmaakt ter ondersteuning van de huisarts. Opnieuw zijn niet alle huisartsen gelijk voor de wet aangezien enkel groepspraktijken in aanmerking komen om van deze voordelen te genieten. Enkel de huisartsen die in een groepspraktijk actief zijn komen in aanmerking voor een toelage uit het Impulseo II fonds. Een vraag om uitleg vorig jaar waarschuwde de minister reeds voor dit discriminerende karakter. Dit draaide uit op een dovemansgesprek. Een advies van de auditeur van de Raad van State en nog een vraag om

uitleg dit jaar poogden de minister tot inkeer te doen komen maar wederom zonder succes. De zelfstandige huisartsen blijven in de kou staan zolang de Raad van State het ministrieel besluit niet vernietigt. Wordt uiteraard vervolgd. Palliatieve dagcentra bleven ook in 2010-2011 ondergefinancierd. Opnieuw stelde ik dit aan de kaak via een vraag om uitleg. Tegelijk kwam er een vraag naar een euthanasiekliniek. Wij zijn geen voorstander van een centrale euthanisiekliniek maar prefereren een structurele financiering van de palliatieve dagcentra. Los van het federale volg ik ook het Vlaamse Sociaal Beleid op. Naast de Vlaamse Kindpremie houdt dit ook het op poten zetten in van de Vlaamse Hospitalisatieverzekering. Via de Vlaamse Hospitalisatieverzerkering wil ik de opname in het ziekenhuis voor iedere Vlaming betaalbaar houden. Aangezien dit onder de bevoegdheid van de Vlaams minister Jo Vandeurzen valt is het belangrijk dit van nabij op te volgen wil ik hier werkelijk realisaties neerzetten.

Copyright: Guy Goossens

Factie gezondheidszorg Gezien de versnippering van de beleidsdomeinen die te maken hebben met de gezondheidszorg van de Vlamingen is het niet altijd eenvoudig te zien waar collega’s in de andere parlementen mee bezig zijn op vlak van gezondheidszorg. Via het oprichten van de fractie gezondheidszorg trachtte ik alle mandatarissen bezig met dit beleidsdomein bij elkaar te brengen om op een open manier te discussiëren over hangende of nieuwe initiatieven van onze of andere partijen. Een wekelijkse vergadering bracht interessante invalshoeken met zich mee. Orgaandonatie was een eerste dossier dat tot stand kwam in samenwerking met de studiedienst. Dit dossier vond uiteindelijk zijn weg naar het parlement in drie concrete wetsvoorstellen. Een tweede en derde dossier volop in ontwikkeling is ‘Anoniem Bevallen’ en ‘Draagmoederschap’ van de hand van senator en gynaecologe Elke Sleurs. Op tijd en stond wordt een update gegeven via de fractie gezondheidszorg aan de andere parlementairen. Nieuwe invalshoeken en ideeën worden gegeven. Dit dossier belooft een bijzonder rijke inhoud te krijgen en passeerde reeds het partijbestuur. Na het omzetten in wetteksten wordt dit een van de prioriteiten voor het volgende parlementaire jaar. Ook de thuisverplegingssector kreeg aandacht via een dossier opgesteld door Manu Beuselinck en diens medewerker. Voornamelijk de zelfstandige thuisverpleging moet gelijke rechten bekomen inzake accreditatie, opleiding enz. Reinilde Van Moer bestudeerde het dossier van de ‘Interculturele Bemiddelaars.’ Voor dit dossier bleek het parlementsoverschrijdende karakter van de fractie zijn nut te bewijzen aangezien deze problematiek het federale niveau overstijgt en ook ingrepen vereist in het Vlaamse domein.

Lokaal 2012 wordt een belangrijk jaar voor N-VA. Gemeentepolitiek is een vak apart en vergt bijzonder veel inspanningen. Voor mij als nieuwe Zwalmenaar betekent dit het opbouwen van een compleet nieuwe afdeling. Tot voor kort vertoefde N-VA Zwalm onder de Zuid-Oost-Vlaamse koepel. Geleidelijk kwam dit op snelheid. Deze inspanningen leidden tot: 

2 huis-aan-huis-bladen: Deze werden bedeeld over de 3600 brievenbussen in Zwalm en werden gevuld met interessante artikels met een weerslag op de lokale politiek alsook verslagen en aankondigingen van activiteiten.2 aperitiefgesprekken: Met deze zondagse bijeenkomsten trachten we een interessante spreker naar ’t Casino in Dikkele te lokken. In een gezellig en intiem decor krijgt de spreker een vrije tribune om zijn kennis van zaken uit de doeken te doen. Achteraf is er uiteraard plaats voor vragen allerhande. De eerste spreker was Ben Weyts (foto), N-VA ondervoorzitter en kenner van de problematiek in de rand rond Brussel. Als onderhandelaar wist deze het publiek te boeien met een toenmalige stand van zaken. Een tweede aperitiefgesprek vond plaats met Phillippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van het Rode Kruis Vlaanderen. Interessante inzichten werden verstrekt over de werking van het Rode Kruis als organisatie en over het communautaire kantje dat ook in deze organisatie aanwezig is.Tweede Maria-Lichtmiswandeling: Deze activiteit wordt een echte traditie. Net als vorig jaar bereidden we een prachtige wandeling doorheen het landelijke Zwalmse landschap voor. Begin en eindpunt waren net als vorig jaar ’t Casino in Dikkele. Onderweg werd de innerlijke mens versterkt met een drankje.Het Eetfestijn: Samen met N-VA Zottegem organiseerden we een barbecue ter ere van 11 juli. We mochten maar liefst 450 sympathisanten ontvangen voor een bijzonder lekker maaltijd. Naar goede gewoonte nam Matthias Diependaele de tombola voor zijn rekening. Ik deed mijn ding aan de afwas. Een bijzonder geslaagde activiteit. Enkel hopen op meer zon volgend jaar. Dank aan alle medewerkers.

Webstek Sinds vorig jaar staat de webstek www.vlaamsegezondheidszorg.com volledig op punt. Op dit moment tracht dit een mooi overzicht te geven van al mijn bezigheden. Men vindt er artikels, dossiers, het integrale eerste boek, foto’s van de verschillende activiteiten, gestelde vragen, voordrachten, toespraken, wetenschappelijk werk. De webstek telt gemiddeld genomen 150 unieke bezoekers per week. Tevens wil de webstek ook dienst doen als een open forum voor belangrijke spelers in de gezondheidszorg. Zij krijgen vrij spel om hun visie op gezondheidszorg via een column uit de doeken te doen. Tot dusver kwamen volgende klinkende namen aan bod:  Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Vlaanderen  Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van het Rode Kruis Vlaanderen  Hendrik Verbrugge, oud-CD&V burgemeester Alken en nefroloog in het Sint-Trudo Ziekenhuis  Frank Robben, administrateur-generaal bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  Geert Verrijken, hoofdredacteur de Specialisten De webstek wordt ook dagelijks geupdate dus zeker de moeite waard een kijkje te nemen als u zich wil verdiepen in het gezondheidszorgbeleid.

Wetsvoorstellen Ik diende volgende resoluties en wetsvoorstellen in:

  

        

Voorstel van resolutie betreffende de exclusieve verkoop van zuigelingenvoeding in de apotheek Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie 8/12/2010 Voorstel van resolutie betreffende een eenvormig medisch attest om het medisch beroepsgeheim te waarborgen en zowel patiënt als de politiediensten correcte en duidelijke informatie te verschaffen inzake de noodzakelijkheid van het gebruik van medicatie en of middelen en hun invloed op het rijgedrag Voorstel van resolutie inzake de administratiekosten van de gezondheidszorg, van administratitis naar @ministratie Voorstel van resolutie ter bevordering van een grotere onafhandelijkheid voor de adviserend geneesheer Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 122 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 Wetsvoorstel tot het gebruik van het eHealth-platform voor het registreren van orgaandonatie Wetsvoorstel tot het strafbaar stellen van commerciële orgaanhandel en orgaantoerisme Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat het vrijwilligerswerk van personen met een arbeidsongeschiktheid betreft Voorstel van resolutie over de integratie van de Evaluatiecommissie zwangerschapfsafbreking in het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie Voorstel van resolutie ter bevordering van een multidisciplinair samenwerkingsverband voor patiënten met medisch onverklaarde symptomen (MUS) en functioneel somatische aandoeningen zoals het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie (FM) Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door BelgiëWetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten

Pers Sinds de verkiezingen van 13 juni 2010 werd meer dan 300 keer de pers gehaald. Er werd een onderscheid gemaakt tussen geschreven pers en audiovisuele pers.

Geschreven pers 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

79 56

30

30 22

10

5

1

4

18 10 2

15 7

20 1

2

2

4

1

4

In de wetenschap dat Artsenkrant en de Huisarts geen dagbladen zijn maar respectievelijk 2 en 1 maal per week verschijnen is de verschijningsratio in deze vakpers bijzonder hoog. De informatie die ik vergaarde via mijn politieke bezigheden gaven aanleiding tot een bijna wekelijkse publicatie. Deze vakbladen hebben enkel de artsen als doelgroep waardoor dit voor mijn politiek doelpubliek een bijzonder interessant medium is. Bovenstaande cijfers beslaan enkel de publicaties in de papieren versie van deze dagbladen. Gezien de vluchtigheid van het Internet is het bijzonder moeilijk de frequentie van verschijnen op websites in kaart te brengen. Voor de populaire pers zijn de cijfers van het voorbije jaar bemoedigend. Toch dient gezegd dat gezondheidzorg niet het meest mediagenieke onderwerp is waardoor de aandacht soms minimaal is ondanks het belang van het onderwerp. Twee maal werd de voorpagina gehaald. De instroom van Roemeense artsen en de taalproblematiek hieromtrent was goed voor voorpaginanieuws van resp. De Standaard en De Morgen.

Audio Visuele Pers 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

9

2

3

3 1

1

1

1

1

Ook in de audiovisuele pers is dezelfde trend terug te vinden als bij de geschreven pers. De vakpers vertoont de meeste interesse in mijn politieke werk. Het gebeurt evenwel vaak dat de pers wordt gehaald via beeldmateriaal of via initiatieven waar naamsvermelding “over het hoofd werd gezien”.

Diversen 

Zoals u in het persoverzicht kan zien verscheen ik eenmaal in Blokken. Niet als kandidaat maar als antwoord, weliswaar het foutieve antwoord wat leidde tot een grappige situatie. De kandidaat zocht naar Louis Talpe maar eindigde in zijn onderbewustzijn bij Louis Ide. Of dit tot eer en glorie strekt laat ik in het midden maar het is bijzonder aangenaam vast te stellen dat ik rondwaar in het onderbewustzijn van de mensen.

Foto VRTAls senator kreeg ik de unieke kans om Vaclav Klaus te ontmoeten. Deze man maakte deel uit van de beleidsmakers die Tsjechië en Slowakije op een fluwelen wijze wisten te scheiden en het juk van het communisme succesvol konden afwerpen. Een kans die ik niet aan mij voorbij kon laten gaan.

Copyright: Guy GoossensHet essay: ‘Trouw als eeuwige houvast voor de mens’ viel in de prijzen in Oostende. Bij een wedstrijd uitgeschreven door het Willemsfonds kwam dit essay als een van de genomineerden uit de bus. Het essay staat integraal te lezen op www.vlaamsegezondheidszorg.com  Als IPU-voorzitter Afrika ontving ik een Burundese delegatie in het parlement. Mede door mijn verleden bij artsen zonder grenzen was het me een bijzonder groot genoegen de delegatie en de specifieke kenmerken van het land en haar beleid nog beter te leren kennen.

Copyright: Guy GoossensNaast mijn werk als parlementair en als klinisch bioloog gaf ik over heel Vlaanderen tientallen voordrachten. Deze handelden hoofdzakelijk over de Vlaamse Gezondheidszorg en welke weg we hiermee opgaan en op zouden moeten gaan. Daarnaast waren deze voordrachten ook een uitgelezen kans de onderhandeling extra te duiden. Aan de universiteit Gent mocht ik dan weer een gastcollege geven. Voor een groep psychiaters en gerechtsartsen kreeg ik de mogelijkheid om de interneringsproblematiek te duiden. De inhoud van de lezingen komt hoofdzakelijk uit mijn uitgebreide parlementaire werk maar af en toe gaan deze ook over mijn andere professionele bezigheid namelijk de klinische microbiologie.Wetenschappelijke publicatie: Think Mycology! Naast politicus blijf ik actief klinisch bioloog. Dit om mijn wetenschappelijke kennis up to date te houden en contact te blijven houden met de gezondheidszorgsector. Enkel door erin te staan blijf je beter op de hoogte. Het bewuste artikel werd gepubliceerd in de Clinical Microbiology Newsletter wat me toch bijzonder veel plezier doet.Geboorte Augustine. Naast senator en klinisch bioloog ben ik ook een echtgenoot en vader van drie dochters. Dit jaar mochten we een geweldige dochter verwelkomen die tijdens vele slapeloze nachten de relativiteit van de politieke impasse deed inzien.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.