JEGYZŐKÖNYV. aljegyző, szervezési osztályvezető


1 Város Képviselő-testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: /242 Fax: Iktatószám: Sz-9...
Author:  Csongor Gáspár

0 downloads 3 Views 562KB Size

Recommend Documents


JEGYZ KÖNYV. Vincze András jegyz, Dr.Sós Csaba aljegyz, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezet,
1 JEGYZKÖNYV Készült: január 30-án du: 15 órakor az Ady Endre Általános Mveldési Közpo...V á ros Ké p vis e lő- test ül et e 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/242 Fax: 06 23 310-135 •E-mail: [email protected] • www.biatorbagy.hu Iktatószám: Sz-90-12/2017. Ügyintéző: Pénzesné Szép Anna

JEGYZŐKÖNYV Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-án, a biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott üléséről. Jelen vannak: Tarjáni István Szakadáti László dr. Kovács András Barabás József Bodorkos Ádám Kecskés László Koleszár Kázmér Lóth Gyula Molnár Tibor Nánási Tamás Sólyomvári Béla Tálas-Tamássy Richárd dr. Szabó Ferenc Benedek Marianne Pomaházi Krisztina Czuczor Orsolya Bérces László Molnár János Szádváriné Kiss Mária Hingyiné Molnár Ildikó Tóth Attila Rack Ferencné dr. Tóth Márton László napirendi pontnál) Balog Gábor Pénzesné Szép Anna

polgármester alpolgármester jegyző képviselő képviselő képviselő (1511 órától) képviselő képviselő képviselő (1. napirendi ponttól) képviselő képviselő képviselő aljegyző, szervezési osztályvezető adóügyi osztályvezető igazgatási osztályvezető pénzügyi osztályvezető beruházási osztályvezető városgondnokság vezető

Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője

Benedek Elek Óvoda vezetője

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

német nemzetiségi önkormányzat elnöke Biatorbágyi Közösségi Média Kft. vezetője (1. felvétel rögzítő jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály)

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes, az ülést 15 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a meghívóval egyezően. Lóth Gyula: Kéri a képviselő-testületet, hogy az általa az ülés előtt kiosztott Kolozsvári utcai sportpálya kivitelezésével, bezárásával, hatósági ügyeivel és a sportélet jövőjével foglalkozó eseti bizottság felállítását kezdeményező egyéni képviselői előterjesztését vegye napirendre. Javaslatát az előző rendkívüli ülésen megfogalmazta már, akkor az SZMSZ miatt szavazni nem tudtak róla, de polgármester úr kérésére írásban is benyújtott, melyet a pénzügyi bizottság múlt heti rendes ülésén tárgyalt. Az anyaggal kapcsolatban negatív észrevételt,

kritikát senki nem fogalmazott meg, illetve el se utasították, melyet köszönettel vesz. Polgármester úrral folytatott személyesnek mondható egyeztetésük alapján abban maradtak, hogy a mai napon napirendre terjeszti az anyagot. Fontos tudni, hogy az előterjesztés és a bizottság szellemisége megegyezik a városvezetés által kommunikált gondolatokkal, miszerint a döntések a nyilvánosság előtt zajlanak, ahogy a döntés előkészítése is. Kéri, hogy támogassák a napirendre vételt! Tarjáni István: Szavazást kér Lóth Gyula javaslatáról. Szavazás: Lóth Gyula képviselő úr javaslata – 3 igen, 3 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem kapta meg a szükséges többséget. Tarjáni István: Az eredeti napirendi javaslatot teszi fel szavazásra. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – a következő napirendet fogadja el: Napirend Állampolgári bejelentések A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 1) A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatáról Előadó: Polgármester 2) Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról Előadó: Polgármester 3) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi csatlakozásról Előadó: Polgármester 4) Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről Előadó: Polgármester 5) Nemes - Nagy Györgyi kérelméről Előadó: Polgármester 6) A Bábosház jogállásáról Előadó: Polgármester 7) Oktatásszervezési kérdésekről 2

Előadó: Polgármester 8) Köznevelési pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelemről Előadó: Polgármester 9) Köznevelési pályázat II. forduló kiírásáról Előadó: Polgármester 10) A Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról Előadó: Polgármester 11) I. világháborús emlékmű pályázatról Előadó: Polgármester 12) „Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról Előadó: Polgármester 13) Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról Előadó: Polgármester 14) A Pro Hungaricum egyesület kérelméről (Benta Baranta kupa) Előadó: Polgármester 15) A temetőről és temetkezésről szóló 20/2007.(12.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Előadó: Polgármester 16) Fővárosi Vízművek Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról Előadó: Polgármester 17) Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felméréséről Előadó: Polgármester 18) Települési ingatlan nyilvántartással kapcsolatos módosításokról Előadó: Polgármester 19) Rozália Park útüzemeltetés CTP részéről Előadó: Polgármester 20) Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy Város közútjainak hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatainak ellátására Előadó: Polgármester 21) Biatorbágy, 6605/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Előadó: Polgármester 22) Biatorbágy 3404/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Előadó: Polgármester 23) Biatorbágy, 3433/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról 3

Előadó: Polgármester 24) Biatorbágy 04/29 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Előadó: Polgármester 25) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló, 12/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Polgármester 26) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségeken kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Előadó: Polgármester 27) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/2001. (06.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Előadó: Polgármester 28) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló Képviselőtestületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: Polgármester 29) Tájékoztatások, javaslatok 30) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések 31) Támogató Szolgálattal kötött együttműködési szerződés módosításáról (zárt) Előadó: Polgármester 32) Javaslattétel az „Ohmüllner Márton Szociális Díj” adományozásáról (zárt) Előadó: Polgármester 33) Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (zárt) Előadó: Polgármester 34) Nemzetiségekért Díjra történő felterjesztésről (zárt) Előadó: Polgármester Kecskés László képviselő úr megérkezett. Tarjáni István: Mielőtt tovább mennének, néhány észrevételt tesz, mivel Lóth Gyula képviselő úr részéről is több hangzott el, mint a napirendre vétel, mivel kommentár is elhangzott hozzá. Annyi történt időközben a kérdéses ügyben, hogy a pályának a lezárását a II. fokú hatóság felülbírálta és egy helyen tartotta meg a lezárást, ez pedig az építménynek az a bővítése, amely a TAO-s keretből került kivitelezésre és azóta a pálya továbbra is ugyanúgy használható, mint korábban, kivéve azt az egy épületrészt, amely abból a TAO-s pályázatból valósult meg. Ez minden építési beruházásnál így történik, ha nem teljes mértékben az engedélyes terveknek megfelelően készül az épület, akkor egy megvalósulási 4

tervet kell benyújtani az építéshatósághoz. Ez megtörtént. Ha lezárult az ügy, arról tájékoztatást fog kapni a testület. Nincs döntési helyzet jelenleg. Állampolgári bejelentések Állampolgári bejelentés nincs. A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak eseményeiről Tarjáni István: A beszámoló kicsit hosszabb lett, mint szokott lenni, hiszen volt egy nyári szünet a két ülés között. Kiegészítésként annyit tesz hozzá, hogy rövid tájékoztatást szeretne majd adni a testvértelepüléseken történt eseményekről. Ha valaki a beszámolót elolvassa, akkor látja, hogy minden testvértelepülésen az elmúlt időszakban személyesen járt a település küldöttségével. Úgy látja, hogy a polgármesteri beszámolóval kapcsolatban nincs észrevétel, felteszi szavazásra a beszámolót. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót – 10 igen, azaz egyhangú szavazás mellett, határozathozatal mellőzésével (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – elfogadja. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tarjáni István: Kötelező feladat a tájékoztató, illetve annak elfogadása. Úgy látja,

hogy a tájékoztatóval kapcsolatban nincs észrevétel, felteszi szavazásra a beszámolót. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót – 10 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (10 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – elfogadja. 1)

A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tarjáni István: A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek módosítással. Köszönti a napirend tárgyalásánál Tóth Mártont, aki szóban is szeretne reagálni a javaslatra. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: dr. Tóth Márton: A Média Kft. részéről nem látták akadályát a módosítás átvezetésének. A Felügyelő Bizottság titoktartási kötelezettsége volt nem egyértelmű az SZMSZ-ben. A kérdéses mondat így hangzik: „A felügyelő bizottság tagjai kötelesek e tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot harmadik személlyel szemben tevékenységük megszűnése után is megőrizni.” A javaslatban nem szerepel a magyarázat, de szerinte ez egyértelmű. A szervezeti ábrában is van egy módosítás a határozati javaslat szerint. Az önkormányzat és a felügyelő bizottság közti kapcsolat nyíllal kerül megjelölésre, ugyanis így egyértelmű, hogy a jogszabályoknak megfelelően a felügyelő bizottság az alapító befolyása alatt működik.

5

Molnár Tibor képviselő úr megérkezett. Tarjáni István: Ez a javaslat egy bizottsági javaslat volt, arról szavaztatnia kell. Szakadáti László: Kérdése, hogy a szervezeti ábrán annyi a különbség, hogy Biatorbágy Város Önkormányzata a tulajdonosi jogok gyakorlója az ügyvezető igazgatóval össze van kötve egy nyíllal? dr. Tóth Márton: Az ábra szerkezetében történt egy kis változás. Az önkormányzat alá került a felügyelő bizottság és köztük megjelent egy nyíl. Szakadáti László: Ez azt jelenti, hogy Biatorbágy Város önkormányzata alá van bejelezve a felügyelő bizottság, az pedig bekötve balra az ügyvezető igazgatóhoz? dr. Tóth Márton: Igen, így van. Lóth Gyula: A bizottságnál is megkérdezte, hogy bejelentésre került a televízió a hivatalnál és kereskedelmi televízióként lett bejegyezve. Ennek indoka, oka, átfutása, időtartama mi lesz és ez alatt fellépő extra kötelezettségek vannak-e, illetve a honlap mikor fog elindulni, ami a bejegyzésben szerepel, mert még mindig egy tesztüzem feltöltés és fejlesztés alatt van. dr. Tóth Márton: A bejelentési eljárásnál az első lépcső az, hogy kereskedelmiként jegyzi be a hatóság. A közösségi médiaszolgáltatásnak követelményei vannak, aminek meg kell felelni. A kereskedelmi egy szabadabb kategória, nincs annyi kötöttség, nincsenek szigorúan meghatározott műsorkvóták. Ahhoz, hogy megkapják a közösségi státuszt, ahhoz 60 napos működésnek kell lenni, amikor beadják a kérelmet a médiahatóság felé. A honlap korábban elindult, a szolgáltatóval voltak változások. Jelenleg a honlap már a web szerveren van és akár holnaptól ismét látható lesz. A többletkötelezettség, ami kérdésként merült fel a kereskedelemmel kapcsolatban, ez egy dologban érinti a Kft-t. Az elindulásnál olyan műsorstruktúrát nyújtottak be a hatóság felé, ami megfelel a közösségi státusznak. A kötelezettségük, hogy médiaszolgáltatási díjat kell fizetni. Ez évi 50 eFt nagyságrend, amit időarányosan kell a hatóság felé megfizetni. Ha a tervek szerint tudnak haladni és az indulástól számított 60 nap után be tudják jelenteni a státuszváltozást és a médiahatóság ezt elfogadja, akkor csak erre az időszakra kell a médiaszolgáltatási díjat megfizetni. Ez az, ami ebből a szempontból érinti a társaságot. Tarjáni István: Időközben kiosztásra került a szervezeti ábra módosított változata. Úgy gondolja, hogy az igazgató úr által prezentált minimális módosítással átalakított bizottsági javaslat mindenki számára elfogadható. Először ezt teszi fel szavazásra. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Márton ügyvezető igazgató által tett módosító javaslatot – 7 igen, 4 tartózkodás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – elfogadja. Tarjáni István: Szavazásra teszi fel az SZMSZ-ről szóló határozati javaslatot. Szavazás: 6

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, 4 tartózkodás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2017.(IX.28.) határozata A Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szabályzatot a melléklete tartalmazza. Felelős: Polgármester Határidő: 2017. október 1. Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 2)

Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tarjáni István: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Úgy látja, nincs hozzászólás, a vitát lezárja, a rendelettervezetet teszi fel szavazásra. Rendeletről lévén szó, minősített többség, 7 igen kell az elfogadáshoz. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet módosításáról szóló 17/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletét – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – megalkotja. Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 3)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi csatlakozásról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tarjáni István: Ehhez hosszú évek óta csatlakozik Biatorbágy, a javaslat szerint most sem történne másképp. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek, hogy csatlakozzanak következő évben is ehhez a rendszerhez. Itt állami és önkormányzati hozzájárulással támogatnak felsőoktatási intézményben tanuló biatorbágyi személyeket. 7

Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2017.(IX.28.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi csatlakozásról Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 1)

2018. évben csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz,

2)

az Önkormányzatot érintő önrészt a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében biztosítja,

3) felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó Csatlakozási Nyilatkozat aláírására és a Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer) történő regisztrálásra, továbbá a pályázat kiírására. Határidő a Csatlakozási Nyilatkozat aláírása és regisztrálás tekintetében: 2017. okt. 2. Határidő a pályázat kiírás megjelentetése tekintetében: 2017. október 3. Felelős: polgármester Végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály vezetője 4)

Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tarjáni István: Szóbeli tájékoztatást ad a bizottsági ülés óta eltelt időszakról, mert időközben két érdekelt önkormányzat még testületi ülést tartott ugyanebben a témában és döntéseket hozott. Herceghalom tekintetében ez azt jelenti, hogy Herceghalom azt a szerződéstervezetet, amelyet megküldtek nekik és előzőleg egyeztetésre került a részükről is, ezt majdnem teljes egészében elfogadta, kisebb módosításokkal, amelyet most az ülés előtt kiosztottak. Tegnap volt ülés Herceghalmán és részükről ez elfogadható. Kéri jegyző urat, hogy erről adjon tájékoztatást, hogy melyek ezek a változások. Etyek korábban döntött arról, hogy egyelőre nem kíván ez ügyben döntést hozni és megkérdezi a lakosságot erről a kérdésről. Itt a következő hónapban várható döntés. Páty tekintetében a mai napon reggel volt testületi ülés és a testület nem támogatta azt a javaslatot, amely ideiglenes szerződés lett volna arra az időre, amíg pontosan nem lehet látni, hogy ez milyen költséggel járna Páty Önkormányzata részére. Egy átalánydíjat javasoltak részükre a korábbi, 3 hónapos igénybevételek alapján, amelyet minden hónapban egy elszámolással pontosítottak volna. Ezt nem fogadta el Páty Képviselő-testülete. Arról tájékoztatott a polgármester úr, hogy a 2 hét múlva tartandó ülésre ismételten napirendre veszik. Most feladat Herceghalmi szerződés kapcsán van, a másik két település esetében pedig tájékoztatási kötelezettsége van az Egészségháznak, hogy október 1-jétől biatorbágyi, illetve herceghalmi betegeken kívül érkezőket térítési díj ellenében tud szakellátásban részesíteni. Ugyanez a feladat a többi önkormányzatnak is megvan. Időben megtették az értesítést. Augusztus hónapban volt egy 8

rendkívüli testületi ülés, ahol erről döntöttek, hogy időben tudják értesíteni az érdekelteket. Ezt Etyek és Páty esetében nem sikerült a megadott október 1-jei határidőig érdemben rendezni, Herceghalom esetében sikerült. Úgy ítéli meg, hogy ez nem rajtuk múlott. Továbbra is az a szándékuk, hogy ez mindkét település esetében rendezett formában tudjon történni. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: dr. Kovács András: Három fontos változás van a kiküldött anyaghoz képest, amelyet szeretne kiemelni és amely érdemi változtatás. Az első, hogy csak herceghalmi állandó lakóhellyel rendelkező személyek ellátását vállalta át Herceghalom Önkormányzata, a tartózkodási engedéllyel rendelkező herceghalmiak nincsenek benne. Aztán, az eredeti 6 hónapos felmondási időt 3 hónapos felmondási időszakra köti ki Herceghalom Önkormányzata. Végül, a finanszírozási összeget maximum havi 500 eFt-ban jelölte meg a testület. Mindhárom változtatás Biatorbágy Város részéről elfogadható. A finanszírozáshoz annyit tesz hozzá, hogy ez eddigi betegforgalmi statisztika szerint kb. 400-450 eFt az, ami fizetendő Herceghalom részéről. Számottevően emelkedés nem valószínűsíthető, így a havi 500 eFt elfogadható, egyébként is elszámolás van a hónap végén. A 3 hónapos felmondást úgy gondolták, hogy a betegellátás és az előjegyzések alapján a 6 hónap megnyugtatóbb Herceghalom részére, de ők maguk a 3 hónapot javasolták. Ez elfogadható. Tarjáni István: Mi van abban az esetben, ha többe kerül a herceghalmi betegek ellátása, mint 500 eFt? Úgy ítéli meg, hogy az első hónapokban biztos, hogy beleesnek ebbe a keretbe, hiszen nem mindenki van bejelentve Herceghalomba és eddig igénybe vette eddig a biatorbágyi szakellátást, de ez idővel módosulhat, mert ez orientálja az ottaniakat, hogy jelentkezzenek be. Erre további feltételt szerinte be kellene iktatni a szerződés felülvizsgálatát illetően. Az elszámolásokat követően, negyed év elteltével, ha az közelít az 500 eFt-hoz, akkor kezdeményezik a szerződés felülvizsgálatát Herceghalommal. Ezt megnyugtatónak tartaná. Ha nem tudnak megegyezni, akkor 3 hónap után felmondásra kerülhet sor. Nyilván egyiküknek sem ez a szándéka, hanem az, hogy korrekt legyen minden szempontból. Kiegészítés nem is kell, hiszen benne van a 3 hónapos felmondási idő, ez ebből a szempontból Biatorbágy számára is kedvezőbb. Bodorkos Ádám: A kontrollálásra a negyed éves átfutási idő jó lesz, hogy megfigyeljék. Kérdése, hogy a 400 eFt az összes idejárónak az összköltsége? Ennyibe ez belefér, amikor nem kapnak támogatást? Visszatérve az önkormányzatokkal való egyeztetésre fontosnak tartja elmondani, hogy a rendkívüli és a rendes bizottsági ülésen is polgármester úr kérte az intézményvezető asszonyt, hogy menjen el az ülésekre és megfelelő tájékoztatást adjon a polgármestereknek és a képviselőknek, mert szerinte csak így tudják ezt a támogatást megadni, hogy érdemben döntés szülessen. Ha ennek ellenére sem fogják tudni ezt támogatni, akkor kiállnak amellett a döntés mellet, hogy biatorbágyi lakosokat lát el az Egészségház, mindenki más fizet érte. Tarjáni István: Ez az összeg azt takarja, amennyit a NEAK állami szerv fizet a betegellátásért Herceghalom tekintetében. Ez jelenleg nem fedezné teljes egészében a szakellátás működését, de perspektívikusan nem is számolhatnak mással. Ha azt a betegszámot eléri, amivel már gazdaságosan működtethető, akkor ez az összeg korrekt összeg. Nem gondolja, hogy most mással kellene számolni, mert az még nehezebbé tenné az együttműködést. Abban maradtak, hogy azzal a térítési díjjal számolnak, amelyet a NEAK 9

a betegek után térítésként fizet. Reményeik szerint ez néhány éven belül eléri azt a szintet, amellyel közel nulla forint önkormányzati hozzájárulással működtethető az Egészségház. Lóth Gyula: Egyetért polgármester úrral. Látott már szerződésben hasonló megfogalmazást, hogy a tárgyhót és az azt megelőző két hónap összevont elszámolási összege amennyiben meghalad egy bizonyos összeget, úgy automatikusan a felek leülnek tárgyalni, mert ezzel a szezonalitást is ki tudják igazítani. Az sem lenne méltányos az ottani képviselő-testület szerint, hogy egyik hónapban 300 eFt, a másikban 600 eFt és elkezdenek reklamálni, hanem, hogy ha átlépik a 1,5 millió Ft-os havi átlagot. Tarjáni István: Kérdezi jegyző urat, hogy kell-e ezt külön pontban kiemelni, hiszen a 3 hónapos felmondás mindkét félre vonatkozik megítélése szerint. Ha 3 hónapos átlagot vizsgálnak és amennyiben az meghaladna a 1,5 milliót, akkor kezdeményezik a szerződés felülvizsgálatát. dr. Kovács András: Így korrekt a másik féllel szemben, ha ezt beleteszik a szerződésbe. Az elszámolást folyamatosan megkapják és a beteglétszámot is, amely alapján tudnak számolni. A korrektség jegyében érdemes ezt az egy mondatot beletenni a II.1.d. pontjába, az 500 eFt mögé. Ebből a döntésből nem tűnik ki, de Herceghalom azzal a kitétellel fogadja el az együttműködési megállapodást, hogy kezdeményezni fogják a területi ellátási kötelezettségük módosítását. Szeretnék, ha Biatorbágy lenne a területi ellátási kötelezett ezen szakrendelések esetében. Ennek a hatósági eljárását elindítják. Az ő döntésük ennyivel több az együttműködési megállapodásnál. Úgy tekintenek erre, hogy átmeneti időszak, amíg a területi ellátási kötelezettség nem kerül megállapításra, addig kell nekik ezt fizetni és onnantól NEAK állami finanszírozásba kerülnek a herceghalmi betegek és az önkormányzatuknak nem lesz költségük. Tarjáni István: Herceghalom eleve úgy állt hozzá, hogy kéri a területi ellátási kötelezettség módosítását a jelenlegi ellátóról Biatorbágyra ezekben a szakellátásokban. Páty ugyanebben a tekintetben nem szerette volna a jelenlegi ellátási kötelezettséget módosítani Biatorbágyra, csak térítési díjat fizetni az itt ellátott betegek esetében. Ott teljesen más lett volna a konstrukció, lehet, hogy ez volt az oka annak, hogy ezt nem fogadta el a testület. Sólyomvári Béla: Egyetért az előző javaslattal, hogy 3 hónapra határozzák meg. Ez egy megállapodás velük. Nem lesz abból baj, hogy utólag belenyúlnak és mást szavaznak meg, mint amit ők kértek? Tarjáni István: Ez a részükről is megtörtént, mert volt egy egyeztetés és nem azt fogadta el a testület, amit egyeztetésként javasoltak. Úgy érzi, hogy nem olyan mértékbe nyúltak bele, hiszen ugyanazt a terminust határozzák meg, csak bővebben kifejtve. Érdemben nem változik semmilyen része a szerződésnek. Szerinte ez a részükre elfogadható. Más észrevétel nincs, így kétféle módosítás kerülne az eredeti szerződéshez képest beépítésre. Az egyik, amelyet Herceghalom Képviselő-testülete elfogadott és jegyző úr ismertette és ezt egészítenék ki azzal, hogy 3 hónapos vizsgálatot követően, amennyiben az ellátott betegek térítési díja meghaladja a 1,5 millió Ft-ot, akkor kezdeményezik a szerződés felülvizsgálatát. A vitát lezárja és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, illetve szerződéstervezetet. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 10

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2017.(IX.28.) határozata az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről - Herceghalom Község Önkormányzatával megkötendő Együttműködési Megállapodásról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 1) Herceghalom Község Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás alapján kötelezettséget vállal a 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségházban a herceghalmi érvényes lakcímmel rendelkező lakosok részéről igénybe venni kívánt járóbeteg-szakellátásra (az együttműködési megállapodás jelen határozat mellékletét képezi); 2) Felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására Határidő: 2017. október 1. Felelős: polgármester Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 5)

Nemes - Nagy Györgyi kérelméről Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tarjáni István: A kérelem az iskolaorvosi ellátás megosztását hivatott újra gondolni. Ezt a doktornő, illetve kolléganőivel egyeztetett javaslatot az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Arról szól, hogy a növekvő gyermeklétszámot hogyan lehet úgy kezelni, hogy azt fizikailag is el tudja látni a két doktornő. Ez az egyezség megszületett és erről kell most dönteni. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Bodorkos Ádám: Kiegészítésként elmondja, hogy a bizottsági ülésen abban maradtak, hogy októberben újra napirendre veszi a bizottság és javasolja majd a képviselő-testületnek, hogy írják ki újra a pályázatot iskolaorvosi pozíció betöltésére. Az előterjesztésben is látható az, hogy doktornő is ezt javasolná, így egyszerűbbé válna a működés. Az évenkénti leosztás folyamatos problémát jelent a doktornők között, így a következő bizottsági ülésen a bizottság tárgyalni fogja az egészségügyi koordinátor bevonásával. Tarjáni István: Jelen időszakban nem egyszerű semmilyen orvosi státuszra pályázót találni. Írtak már ki pályázatot korábban is, nem volt sikeres, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne célszerű kiírni újra. Kísérletet tesznek ennek a pályázatnak az eredményessé tételére. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 11

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2017.(IX.28.) határozata Nemes-Nagy Györgyi kérelme az iskola-egészségügyi feladatok ellátására Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Nemes Nagy Györgyi kérelméről szóló előterjesztést és a hatályos feladat-ellátási szerződések 2.b) pontját az alábbiak szerint módosítja: 1. A ViaDoktor Kft tekintetében: Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám alatti Biatobágyi Általános Iskolában, valamint a Legóvár Óvoda (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) csoportjaiban az iskola-egészségügyi ellátással összefüggő teendőket ellátja. 2. A GRAPHIT Építészeti és Egészségügyi Szolgáltató Kft. tekintetében Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a Csicsergő Óvoda (2051 Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13.), Meserét Óvoda (2051 Biatorbágy, Dévai u. 1.) valamint a 2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. szám alatti Általános Iskolában, továbbá a 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám alatti telephelyen működő Biai Református Általános Iskola és a 2051 Biatorbágy, Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola iskola-egészségügyi ellátással összefüggő teendőket ellátja. 3. A módosított feladat-ellátási szerződések tekintetében felkéri a polgármestert, hogy az NEAK-nál a finanszírozási szerződés módosítását is kezdeményezze. 4. A működési engedélyek illetékét az Önkormányzat a gyermekorvosoktól átvállalja. Az illeték mértéke 30.000Ft/gyermekorvos Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

6)

A Bábosház jogállásáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tarjáni István: A bábosház kb. 1 éve működik jelen állapotában úgy, hogy közben nincs intézményhez csatolva vagy önálló intézményként megnevezve. Ezzel a döntéssel a Juhász Ferenc Művelődési Központ intézmény telephelyeként működik. Hivatalosan is egyeztetve lett az érintettekkel. Az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra, illetve a Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta, szintén támogatólag. Kérdés, észrevétel nem lévén a vitát lezárja és szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 12

Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2017.(IX.28.) határozata A „Bábosház” jogállásáról A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nagy u. 31. szám alatti ingatlant 2018. január 1-jei hatállyal a Juhász Ferenc Művelődési Központ telephelyeként kívánja üzemeltetni. Felkéri a Jegyzőt a Juhász Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának módosítására. Felelős: Jegyző Határidő: 2017. november 1. A végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

7)

Oktatásszervezési kérdésekről Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tarjáni István: Az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 16. pont kivételével, amelyet módosítással javasol a testületnek elfogadni. Kéri, hogy ezt jegyző úr ismertesse. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: dr. Kovács András: A református általános iskola igazgatója, Horgos Vilmos kezdeményezésére került be a 16. pont úgy, hogy a részmunkaidős karbantartónak a heti 10-10 órában álljon az igazgatók rendelkezésére kitétel került bele a szerződésbe. Egy kérése volt még, hogy az előzmények szövegrészből javasolta kivenni a Karinthy Fr. u. 4. sz. alatti iskolát, hiszen se a Biai Református Általános Iskola, se a Czuczor Gergely Iskola nem működik azon a telephelyen. Tarjáni István: Észrevétel, kérdés, javaslat nem lévén a vitát lezárja. Két szerződésről is szavaznak a két iskola tekintetében. Mivel nem volt észrevétel, egyben teszi fel szavazásra mindkét szerződést. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2017.(IX.28.) határozata Oktatásszervezési kérdésekről Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 13

1) elfogadja a határozat mellékletét képező Támogatási Szerződéseket, amelyek a Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola és a Biai Református Általános Iskola közüzemi díjaira, és a természetbeni támogatásaira vonatkozik a 2017/18-as tanévre, 2) felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. (A Támogatási Szerződések a határozat mellékletét képezi.) Határidő: azonnal Felelős: polgármester Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8)

Köznevelési pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelemről Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tarjáni István: Az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Arról szól a kérelem, hogy nem pontosan azokkal a feltételekkel szeretné a pályázó felhasználni a megítélt összeget, mint ahogy eredetileg volt. Mivel ehhez van egy támogatás a bizottságtól, nem hiszi, hogy különösebb érv van amellett, hogy ezt ne támogassák. Amennyiben nincs észrevétel, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2017.(IX.28.) határozata

Köznevelési pályázattal kapcsolatos kifizetési kérelemről Jancsó Klára Katalin számára a 2016. évi Köznevelési pályázaton nyújtott 48 000 Ft támogatás tárgyévben nem került kifizetésre. A képviselő-testület hozzájárul a 2017-ben benyújtott számla értékének átutalásához. Az összeg Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosítására, a jegyzőt az ellenjegyzésére. Felelős: Polgármester A végrehajtásért felelős: Pénzügyi osztály Határidő: 2017. október 31. 9)

Köznevelési pályázat II. forduló kiírásáról 14

Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: Az első kiíráskor meghatározásra került, hogy a II. fordulós kiírás szeptember folyamán fog megtörténni. Ez került az Oktatási és Kulturális Bizottság elé. Itt is tett kiegészítést a bizottság, melyet befogad. Kéri a bizottság elnökét, hogy a bizottsági javaslatról adjon tájékoztatást. Annyit még hozzátesz, hogy a javaslathoz hozzá tartozó keretre a civil keretet fogja javasolni. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Nánási Tamás: Az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolta, hogy emeljék fel újra 4 millió Ft-ra a pályázati keretet, mert annál kevesebb van már ez alatt a címszó alatt a költségvetésbe. Ennek a plusznak a fedezetére mondott polgármester úr helyet. Amit még javasolnak, hogy a pályázati kiírásban a III. Pályázati feltételek közé 3. pontnak kerüljön be az, hogy az érintett intézmények közül csak az pályázhat erre a II. fordulós támogatásra, aki a 2016/2017-es tanévről, illetve a tanévkezdés tapasztalatairól írásos beszámolót nyújt be 2017. október 15-ig az Oktatási és Kulturális Bizottságnak címezve. Tarjáni István: Megerősíti, hogy ezt a bizottsági javaslatot befogadja és a civil keret legyen a néhány százezer forintos hiánynak a forrása. Lóth Gyula: Elnök úrtól kérdez. Jól értette, hogy a 2016/2017-es tanévkezdéssel automatikusan kizárnák azokat, akik utána jöttek vagy ez hogyan működik? Az elmondottak alapján kizárnának mindenkit, aki a 2017/2018-as tanévben kezdett itt tanítani. Nánási Tamás: Pontosít. Az intézményektől arra vonatkozóan várnak beszámolót, ami szóban részben el is hangzott minden intézmény részéről a bizottsági ülésen, hogy írásban várnak beszámolót, hogy a 2016/2017-es tanév és a 2017/2018-as tanév kezdetének a tapasztalatairól. Ez minden esztendőben szokás volt, amit a bizottság megtárgyalt. Most szeretnék ezt a rendet ezzel visszaállítani és működtetni. Tarjáni István: Más javaslat, kérdés, észrevétel nincs, a vitát lezárja. Az így módosított pályázati kiírást teszi fel szavazásra. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2017.(IX.28.) határozata Köznevelési pályázat II. fordulós kiírásáról Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a köznevelési intézmények 2017. évi pályázati támogatását és úgy dönt: 1) meghirdeti a 2017. évi pályázat II. fordulóját a „Szakmai eszközök és intézményi könyvtárfejlesztése” támogatási célra,

15

2) a pályázat fedezete Biatorbágy Város 2017. évi költségvetésében e célra biztosított keret maradványának a civil keretből 4 millió Ft-ra feltöltött kerete 3) felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére, a jegyzőt és a pénzügyi osztály vezetőjét az ellenjegyzésre. Felelős: Polgármester Határidő: A pályázat kiírása: 2017. október 15. A végrehajtást végzi: Kabinet

10) A Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: Az ingatlan megvásárlásáról az elmúlt évben döntött a képviselő-testület és ez év júliusában került az önkormányzat birtokába. Erről az Egészségügyi és Szociális Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság, illetve a Településfejlesztési Bizottság adott javaslatot és mindhárom támogatja, hogy a Családsegítő intézménynek egy telephelyeként működjön a továbbiakban a leírt műszaki feltételekkel. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Lóth Gyula: Kérdése, hogy miért pont ez az épület megy a családsegítőnek? Tudja, hogy szükségük van telephelyre, de miért pont ez? A másik az, hogy kikereste a vásárlás előtti értékbecslést és megnézte annak tartalmát. Hasonló dolgokat írt kevésbé durván megfogalmazva, mint amit itt felújítanának. A végső megállapítás az volt, hogy állapotának megfelelő jó állapotú ingatlant vesznek meg. Ehhez képest, ha jól látja, akkor a pince és a földszint felújítása kerül 15 millió forintba. A következő kérdése, hogy amikor egy korábbi ülésen, amikor szóba került, akkor arról volt szó, hogy a testület döntést fog hozni az ingatlan hasznosításáról. A döntés úgy merült fel a gondolataiba, hogy dönteni akkor tud, ha van több verzió. Itt most arról tud dönteni, hogy igen vagy nem. Felmerült az a verzió is, amit a közlekedésmérnökök is leírtak, hogy a terület közlekedési problémáját megoldaná, ha lebontanák, utat, parkolót építenének a helyére, ezáltal a Karinthy utcai iskola körbejárható lenne. Felmerült több lehetőség, ehhez képest itt azt látja – és nem a variációkat látja –, hogy ki van jelölve valamire. Ha most azt mondja, hogy nem – és ezt fogja mondani – akkor azt fogják mondani, hogy nem akarja, hogy a családsegítőnek legyen egy telephelye. Nem ezt nem akarja, hanem azt szeretné és annak idején a vásárlásnál is szóban ezt tette hozzá, hogy ez arra alkalmas, hogy úgy vegyék meg, hogy lebontják és az ott élő családoknak, illetve az oda járó gyermekek szüleinek kicsit könnyítsenek a közlekedési helyzetén. Minden nap a Karinthy utca végig van a parkoló autókkal. Folyamatosak a problémák most is. Nem olyan hangosak, mint két éve, valamennyit segített a közlekedés átszervezése, de nem oldotta meg a problémát. Majdnem 43-45 millió Ft-nál tartanának egy nagyon régen épült családi ház felújítgatásával úgy, hogy még a tetőtér nincs is rendbe rakva és nincs funkciója. Azt javasolja, hogy a hasznosítás alatt szavazzanak arról is, hogy bontásra ítéljék az épületet a közlekedésmérnökök javaslata alapján. Tarjáni István: Ez egy javaslat, nyilván szavazni fognak róla. Nem ismer ilyen mérnöki javaslatot, de ha képviselő úr igen, akkor adjon tájékoztatást róla. Arra lehet, hogy tettek javaslatot, hogy ha lebontják, akkor körbejárható lehet, ez nem kizárt, csak ennek mi az előnye? Attól, hogy körbe lehet járni egy épületet, attól a közlekedése nem lesz ésszerűbb. 16

Arra a kérdésre lehet, hogy válaszoltak, hogy ha lebontják az épületet, akkor körbe lehet járni, ez most is igaz, de ettől a Karinthy utcai épületnek a közlekedési gondjai nem fognak csökkenni, hiszen nem az a probléma, hogy nem lehet körbejárni az épületet, hanem, hogy nehezen lehet megközelíteni, illetve elhagyni. Ezen a körbejárhatóság semmit nem segít. Barabás József: Nem egészen úgy van, ahogy polgármester úr mondja, hogy nem segítene, mert amikor ezt megvették, akkor arról volt szó, mint ahogy Lóth úr is mondja, hogy a telken belül hátul x parkolót lehetne csinálni és körbe tudnák járni és nem tolatgatnának a hölgyek össze-vissza. Százszor különb lett volna úgy. Most még a 30 milliót ráköltik és ugyanolyan dugó marad, véleménye szerint ezt nagyon meg kellene gondolni. Ebből a pénzből egy másik régi ingatlanon, amit megvettek, már lehetne azon is variálni, mert most már annyi régi házuk van, valamit kellene velük kezdeni. Határozottan emlékszik, hogy Lóth úr már akkor is megmondta, hogy ezt úgy szavazzák meg, hogy lebontás szempontjából. Hallotta a másik verziót is, hogy ebből lesz valami, de ha az ember végignézi a tervrajzok alapján, a lépcsőszerkezet és minden, ami van benne, balesetveszélyes. Családi háznak jó volt, de ilyen szintű dolognak már nem felel meg, ezért kell ennyi mindent átújítani. Meg kellene gondolni! Minden reggel hordta oda az unokáját, az katasztrófa volt. Most már valamit javult, de ha úgy tudnának menni, hogy a kertrészen meg tudna állni 15-20 autó, véleménye szerint több haszon volna belőle. Tarjáni István: Szavazást fog kérni a javaslatról, már ami a bontást illeti. Valóban, parkolót is lehetne kialakítani az ingatlanon, ez is egy javaslat, fog róla szavazni a képviselő-testület. A korábbi döntéskor, hogy ki, mit gondolt hozzá, hogy ebből mit lehet csinálni, az mindenkinek a szuverén joga, de a döntésnek nem volt része, hogy milyen célra veszik meg. Ha képviselő úr úgy gondolta, hogy parkolónak veszik meg, akkor az egy gondolat volt. Abból akkor lesz döntés, ha a képviselő-testület így dönt. Szakadáti László: A Karinthy Frigyes utcai iskola jobb megközelítése érdekében eddig hozott intézkedéseik nem kellően hatásosak. Most is ad hoc ötletekkel jönnek elő, hogy mi lett volna jó, mit kellett volna csinálni, bontsák, ne bontsák. Azt javasolja, hogy ezt a napirendet napolják el, mert látható, hogy nem illeszkedik szervesen sem a közlekedési átalakításhoz, sem pedig ahhoz, hogy a terület értéke mit ér lebontva, illetve mit ér az épület, ha továbbra is ráköltik a felújítási összeget. Igen nagy összeg jön ki valóban már a vásárlási összeggel és a felújítással. Azt gondolja, hogy ezt vegyék le napirendről és érleljék meg jobban ezt a döntést. Tarjáni István: Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szakadáti László alpolgármester ügyrendi javaslatát, mely szerint a képviselő-testület az előterjesztést vegye le a napirendiről – 10 igen, 1 ellenszavazat mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – elfogadja. 11) I. világháborús emlékmű pályázatról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: Ez a korábbiakban már volt a testület előtt. Akkor úgy döntött a testület, hogy nem indul ezen a pályázaton. Ezt most újra megnyitották módosított határidővel, így most 17

eredményesen pályázhatnak. Az Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra. Maximálisan 2,5 millió Ft összegre lehet pályázni. Nincs a pályázatban önrész meghatározva. Plusz pontot ér, amennyiben valaki vállal önrészt, de lehet azt is, hogy önrész nélkül 100%-os támogatást kérnek. Azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy 10%os önrészt vállaljon be és 250 eFt saját forrást szavazzon meg erre a pályázatra, amelynek a forrását a pályázati keretből javasolja hozzárendelni, amelyben még van ennyi összeg. Ennyi módosítás lenne a bizottsági javaslathoz képest, mert akkor a forrás nem volt érdemben megnevezve, illetve az önrészről nem volt egyértelmű döntés. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Lóth: Tegnap estig még értette az anyagot, utána hozzájött egy tájépítészeti terv, ami nincs beárazva. Ez a terv benne van az eredeti 2,5 millióba vagy sem? Tarjáni István: Elnézést kér, amiért sikerült megzavarni a képviselő urat. Szeretett volna részletesebb tájékoztatást adni, mert az előterjesztésben csak egy beárazott költségvetés van és nincs benne, hogy mire szól. Ezért mondta, hogy tegyék mellé, hogy miről szól. Ami be van árazva, az került mellé, ezt fogják megvalósítani belőle. Úgy látja, több észrevétel nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel az általa elmondott feltételekkel a pályázat indulásáról szóló határozati javaslatot. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2017.(IX.28.) határozata az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása című benyújtandó pályázatról Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása című benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1) pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz a KKETTKK-CP-02 kódjelű, az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása című témában a biai I. világháborús emlékmű renoválására, környezetének, talapzatának helyreállítására, 2) a beruházáshoz 10%-os önrészt biztosít a 2017. évi pályázati önerő alap szabad kerete terhére.

Pályázat benyújtásához dokumentációt összeállítja: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály és a Polgármesteri Kabinet Határidő: 2017. október 15. Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 12) „Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 18

Tarjáni István: A pályázaton az ún. bábosházzal, amelyről az imént döntöttek, tudnának eredményesen pályázni. Ezt tárgyalta az Oktatási és a Pénzügyi Bizottság és itt is azt a javaslatot tette az Oktatási és Kulturális Bizottsági, hogy a pályázati önerő alap legyen ennek a forrása, amely helyett jegyző úr tesz javaslatot, hogy mit javasolnának. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: dr. Kovács András: Kb. 20 millió Ft a pályázati önerő alap. Ennek a fedezetét javasolják az önkormányzati tartalékkeretből olyan formában, hogy a pályázati önerő alapban a Dévay utcai óvoda tetőfedése pályázat nem nyert, ezért annak a keretéből 10 millió Ft-ot, valamint a szabad keretből – az előző döntést nézve – a maradék 10 millió Ft-ot javasolják. Így a 20 millió Ft biztosítható. Tarjáni István: Ez technikai kérdés, hiszen tulajdonképpen mindkettő ugyanazt a forrást takarja. Lóth Gyula: Ha jól tudja, ez a református templom és a Szily-kastély közti egyik ingatlan. Ennek tényleg 40 millió Ft-ba kerül a felújítása, amikor 40 millió Ft-ért komplett házat vesz Biatorbágyon, de épít is egyet. Lát egy előzetes terezői költségbecslést, hogy nyílászárók cseréje 4 millió Ft+ Áfa. Egyáltalán min akarnak indulni és mit akarnak ebből a házból elérni? Ha megnyerik a maximális támogatást, a 40 millió Ft-nál akkor is 20 millió Ft az önrész. 20 millió Ft-ot az elmúlt években még nem költöttek egyetlen ingatlanjuk felújítására sem, ami nagyságrendileg ez a méret. A könyvtárból alig tudták kiizzadni azt a néhány millió Ft-ot, hogy felújítsák, a Faluház állandóan könyörög évek óta egy kazáncseréért. Meglepődött rajta. Nem a bábosház ellen szól, mert az előbb támogatta is, hogy legyen szerves része a művelődési központnak, ellenben fura a 20 millió Ft-os önrész és 40 millió Ft-os felújítás. Nem ért hozzá, de eszméletlen soknak tartja, főleg úgy, hogy egy tetőszerkezet héjazat csere 5 millió Ft + Áfa, nyílászárók 4 millió Ft + Áfa, így 100 eFt körül van egy ablak, de ez 50 ablakot jelent. Úgy tűnik, hogy ide van dobva pár szám, hogy elérjenek egy magas összeget. Tarjáni István: Pénzügyi szemlélettel áll ehhez hozzá képviselő úr. Nem az építési áruházban lehet egy tájház típusú épülethez nyílászárókat vásárolni, hanem azt egyedileg kell legyártani. Nem emlékszik rá ezek szerint, hogy volt egy tájház felújítás, amelyet a német nemzetiség kapott meg és az 50 millió Ft-ba került és volt néhány kastélyfelújítás, ami közelíti az 1 milliárdot. Ez egy másik műfaj. Lehet új építésű házakat építeni m2-enként 300 eFt-ért, de ez nem az a kategória, ezt tudomásul kell venni. Egyébként ez védett ingatlan, a saját értékvédelmi kataszterükben szerepel. Ha az önkormányzat ezt nem újítja fel, akkor elég kérdéses lehet a többi biatorbágyi polgár felé azzal a kéréssel fordulni, hogy a védett ingatlanaikat őrizzék meg és újítsák fel. Úgy ítéli meg, hogy kötelessége Biatgorbágy Önkormányzatának ezt a házat az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani és ez nem azon az áron fog történni, mint amennyiért egy újat lehet építeni. Szakadáti László: Azt gondolta, hogy képviselő úr azt fogja mondani, hogy végre egy arányos pályázat és arányos ház, ugyanis, ismerve a házat, ez nem egy kis ház, hanem hosszú, 35-40 méteres építmény. Ismerve a korábbi felújításaikban tapasztalt árakat, emlékezzenek rá, hogy vannak 800 eFt-os ablakárak is, a Szily-kastélyban az íves, szép ablakok. Az elnyerhető támogatás mértékének van alsó határa, ami 2 millió Ft és maximum 20. Nem feltétlenül 20+20-ra jön ki a nyereség, hanem kijöhet 10+10-re is, pontosabban egy 10 milliós nyerésre és akkor annyit tesznek hozzá, amennyit akarnak. Ez a házat ismerve jó 19

keretösszeg arra, hogy be tudják fejezni. Ha ez kisebb összeg lenne vagy még nagyobb, akkor lehetne kicsit jobban aggódni rajta, de szerinte ez arányos. A problémakör nagysága az adott helyen, illetve az elnyerhető támogatás megítélése szerint arányos. Tarjáni István: Úgy látja, nincs több észrevétel, más javaslat nem volt, az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra, illetve a pályázati forrás kerül módosításra, mert más pályázati forrásból eredne. Szavazást rendel el. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, 4 tartózkodás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2017.(IX.28.) határozata „Népi építészeti emlékek helyreállítása” pályázatról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 1) a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz, a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyban, pályázatot nyújt be, 2) a pályázat tárgyát képező ingatlan: Biatorbágy, Nagy utca 31., 3) a pályázat önereje: bruttó 19.812.000 forint, melyet a 2017. évi költségvetés tartalékkeretből a pályázati önerő alap – Dévay utcai óvoda tetőfedésére elkülönített önerő alap és a szabad keret fedezete terhére biztosítja. Felelős: Polgármester Határidő: 2017. október 9. Végrehajtásért felelős: Kabinet

13) Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatásáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: Minden évben az elmúlt éveket tekintve a testületi ülésen napirendjén szerepel. Így van ez ebben az évben is. Ez konkrétan az alistáli testvértelepülésükön a magyar iskolába iratkozók támogatását jelenti. Gyermekenként 10 eFt-ot jelent. A jelenlegi információk szerint 21 gyermek iratkozott be Alistálon magyar oktatási intézménybe. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Bodorkos Ádám: Nem érti az előterjesztést, de már tudja a választ, hogy a határozati javaslatban a 23 főből hogyan lett 21, de ezek szerint a visszajelzés megérkezett. Tarjáni István: Reményei szerint korrekt a szám, de mivel ezt is többször módosították, most csak azt tudja mondani, hogy erről tudnak szavazni. Amennyiben ez módosul, akkor ezt polgármesteri keretből módosítani fogja azzal a néhány 10 eFt-tal, amennyiben esetleg

20

ez több lesz, mert az ülést megelőzően is többször módosult ez a szám. A jelenlegi információk szerint 21 fő. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2017.(IX.28.) határozata A Rákóczi Szövetség támogatása Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 1) 2017-ben is csatlakozik a Rákóczi Szövetség felhívásához a határon túli magyar ajkú gyermekek beiskolázásának támogatására, 2) Biatorbágy testvérvárosában, Alistálon a Corvin Mátyás Alapiskolába beiratkozott 10 fő és az Alistáli Református Alapiskolába beiratkozott 11 fő részére fejenként 10.000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít a Rákóczi Szövetségen keresztül, 3) a támogatás összege 210.000 Ft., melyet Biatorbágy Város Önkormányzata a Rákóczi Szövetség számára 2017. október 5-éig átutalással teljesít. Felelős: polgármester Határidő: 2017. október 5. A végrehajtást végzi: Pénzügyi Osztály 14) A Pro Hungaricum egyesület kérelméről (Benta Baranta kupa) Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: A Pro Hungaricum Egyesület támogatási kérelmét szeretné a következő évre áthelyezni. Ezt tárgyalta az Oktatási és Kulturális Bizottság és javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Remélik, hogy a következő évben sikeresen meg tudják rendezni ezt a rendezvényt. Észrevétel nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2017.(IX.28.) határozata A Pro Hungaricum kérelméről

21

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatta a Pro Hungaricum egyesület kérelmét, amiben a támogatási szerződésük módosítását kérték, és felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés módosítására. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 15) A temetőről és temetkezésről szóló 20/2007.(12.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy ne módosítsanak a térítési díjakon. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Bodorkos Ádám: Csak részben a napirendhez, hogy tudták akkor is, amikor átkerült a Városgondoksághoz, hogy az ott lévő létszámnak ez egy plusz feladat és nehezen fogják tudni ellátni. Akkor a rendkívüli augusztusi testületi ülésen már akart szólni, hogy próbáljanak már egy kicsit jobban odafigyelni ezekre a területekre, mert ment locsolni és a derekáig ért a gaz. Sajnálja, hogy Molnár János épp nincs itt, de próbáljanak már meg kicsit jobban odafigyelni ezekre a területekre, ha már ők látják el. Tarjáni István: Tolmácsolni fogja a kérést a Városgondnokság vezetője felé. Amennyiben más kérdés, észrevétel, más javaslat nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2017.(IX.28.) határozata A temetőről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 1) a temetőről és a temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendeletében a díjmértékeket, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény 40. § (3) bekezdése szerint felülvizsgálta, 2) a díjmértékeken nem változtat. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Szervezés

22

16) Fővárosi Vízművek Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Nánási Tamás: Szeretné, ha a Gördülő Fejlesztési Terv Biatorbágyra vonatkozó fejezetébe bekerülne egy régi adóssága a vízműveknek, mégpedig a Szent István utcában lévő lakók bekötése, akik kimaradtak a szennyvíz-csatorna rákötésből. Ezek a munkálatok, amint lehetséges, kerüljenek elvégzésre. Olyan utcák, településrészek szerepelnek, amelyek viszonylag újonnan kerültek a településhez, viszont ez egy ősi rész és kezdettől fogva meglévő probléma. Kéri a testületet, hogy támogassa ezt a javaslatot. Tarjáni István: Emlékeztetőül elmondja, hogy ezek az ingatlanok miért maradtak ki. Akkor került felújításra a Szent István utcának ez a szakasza és nem kapott a kivitelező a Magyar Közúttól kezelői hozzájárulást annak a felbontására, ezért akkor a csatornaberuházásból ezek az ingatlanok kimaradtak. Szakadáti László: Úgy emlékszik, hogy ez a terület benne van, tehát szerepel a Szent István utca 19-22 utcában a szennyvízcsatorna építése 13,445 millió Ft-tal. Tehát nem hiányzik a szennyvízellátó rendszer építéséből, mert ez egy régóta akut probléma, tudnak róla. Ez a gördülő tervezés áll ivóvízből és csatorna szakágból és áll beruházásból, illetve ivóvíz és szennyvízrészből. Célszerű annyit megjegyezni, hogy a beruházási részen felsoroltakat az önkormányzatnak a saját pénzéből kell finanszíroznia, akárhány millió Ft szerepel ott, az az önkormányzat saját beruházásában valósulhat meg, amit végrehajt a Fővárosi Vízművek, amennyiben úgy döntenek, hogy azt kérik. Az egyik helyen olvasható az ivóvízterületen a beruházási részen, hogy megvásárolják azt a bizonyos tározót az ÉDV szolgáltatótól, amennyiben úgy döntenek, hogy kell. Ezek olyan témakörök, amelyeket úgy kell kezelni, hogy amennyiben erre pénzt akkumulálnak és kezdeményezik, akkor ezt végrehajtják. Egészen más a felújítás és a pótlás fejezetben felsoroltak. Azért mondja, mert ezek váltakozva és keverve szerepelnek benne, nem annyira tisztán látszik, hogy az ivóvíznél kb. 32 millió Ft-os karbantartás, pótlás szerepel, a szennyvíznél kb. 50 millió, ezeknek pedig az értékcsökkenés adja az alapját. Ezt a vízdíjban elkéri a vízművek, ő maga akkumulálja 80 millió Ft erejéig. Az értékcsökkenés pedig a teljes közművagyonhoz van rendelve, nem a vízdíjhoz vagy a csatornaszolgáltatás díjához. A teljes bevételből a vagyonhoz tartozó ennyi részt különítenek el erre a célra és ezzel érik el – ilyenkor kicsit fájdalmasnak tűnik ez az összeg –, hogy ez a kényes vagyon, amit viziközmű vagyonnak neveznek, értékőrző marad. Ha egy autó elromlik, beviszik a szervizbe, kijavítják és újra üzembe kerül. A viziközmű vagyon nem ilyen, nem lehet megállítani, javítgatni. Ezért írja elő a törvény elég szigorúan és kéri számon, hogy évente költsék rá a tolózárcserét, kritikus szakaszcserét, amelyek miatt az értékállósága megmarad. Ez nem kis szám Biatorbágy esetében. A biatorbágyi bevételekből a Fővárosi Vízművek Zrt. kb. 80 millió Ft-ot költ rá. Azért körülbelül,mert egyik évben kevesebb pár millióval, másik évben esetleg több. Tett arra kísérletet, hogy ebből az értékcsökennésből próbáljanak meg fejlesztési részeket tenni, de kiderült, hogy ezt nem támogatja az energiahivatal. Erről le kell tenni, ehhez a pénzhez a 23

törvény szerint nem lehet hozzáférni. Ez a Gördülő Fejlesztési Terv tartalmaz minden olyan témakört, amit eddig érintettek. Tartalmazza a szennyvíztelep intenzifikálását, 600 millió Ft mértékéig egy új szennyvíztisztító építését is, még akkor is, ha annak az ára ma már nem annyi, hanem az 1 millió Ft-ot közelíti. Mindezek a beruházási részek csak akkor lépnek be, ha ezeket az önkormányzat kezdeményezi. Így kell elfogadni ezt a Gördülő Fejlesztési Tervet. Barabás József: Megértette, amit alpolgármester úr mond, hogy az önkormányzatnak kell fizetni azt a részt, amit megcsinálnak. Ha most ők laknának abba a 8-10 házba, ami akkor nem készült el, a mai napig nincs vizük, mások pedig huszonvalahány éve fizetik, nekik is félre állna a szájuk. Szeretné, ha ez működne, nem bánja, hogy ki fizeti, de azoknak az embereknek is legyen bekötve a vizük, mert ugyanitt élnek, ugyanúgy jogos nekik is. Tarjáni István: A költségvetés tervezésekor van arra lehetőség, hogy erre kitérjenek. Nánási Tamás: Úgy modosítaná alpolgármester úr tájékoztatása alapján a javaslatát – amit köszön – , hogy úgy szerepeljen a tervben, hogy 2019-ben kerüljön sor erre a beruházásra, mert most úgy szerepel, hogy 2012-2022 között. Kéri, hogy legkésőbb 2019-ben kerüljön sor erre a beruházásra. Szakadáti László: Ez az összeg, amely most 13 millió valahány száz, ez valamikor még 7 millió volt. Már akkor is kezdeményezte, de nem tehették meg emiatt az útépítésre vonatkozó műszaki korlátozás miatt, mert a friss út mellett nem lehetett talajt lazítani. Nem azért nem csinálták, mert nem érezték ennek a szükségességét vagy nem szerették volna megoldani, hanem nem tudták az adott körülmények között. Most megtudják és ha akarják, a jövő évi költségvetésbe is betervezhetik ezt az összeget, hiszen még mindig nem olyan katasztrofálisan nagy ez az összeg, mint általában a csatorna beruházások szoktak és látható, hogy csak nő évről évre. Minél hamarabb, annál jobb. Nánási Tamás: Csatlakozik Szakadáti László javaslatához, hogy 2018-ban kerüljön erre sor. Tarjáni István: Befogadja ezt a javaslatot, erről nem fog szavazást kérni. Ez a Gördülő Fejlesztési Tervet jelenti. Ez akkor fog megvalósulni, amikor a költségvetésbe is bekerül. Erre majd figyelemmel kell lenni. Ezzel a módosítással fogja feltenni a fejlesztési terv elfogadását. Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2017.(IX.28.) határozata Fővárosi Vízművek Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 1) jóváhagyja a víziközmű szolgáltató Fővárosi Vízművek Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Tervet a 2018-2032 időszakra, azzal, hogy a Szent István utcában 2018ban kerüljön sor az elmaradt ingatlanok szennyvíz-csatorna bekötési beruházására. 2) a Gördülő Fejlesztési Terv részei: 24

2.1 Felújítási és Pótlási Terv, 2.2 Beruházási Terv, 3) felkéri a Jegyzőt a Gördülő Fejlesztési Tervel kapcsolatos intézkedések megtételére. (A Gördülő Fejlesztési Terv, Felújítási és Pótlási Terv, Beruházási Terv a határozat mellékletét képezi.) Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 17) Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felméréséről Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a testületnek, hogy újabb ajánlatokat kérjenek be. Ez megtörtént. Még további módosító javaslatot szeretne tenni, mert nem egyértelműen összehasonlíthatók a beérkezett ajánlatok. Azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy arra adjanak felhatalmazást, hogy 7 millió Ft keretösszegig szerződést kössenek azzal az ajánlattevővel, aki a legkedvezőbb ajánlatot nyújtja és olyan ajánlati lapot fognak kiküldeni, amely alapján egyértelműen összehasonlíthatók az ajánlatok. A jelenlegi ajánlatok nem összehasonlíthatók és így nem lehet dönteni arról, hogy melyik a legkedvezőbb. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Lóth Gyula: Furának találta a debreceni cég pályázatát. A másik két pályázat környékbeli volt. Debrecenből biztos megéri-e ide kijönni? A pótanyagban felkerült szeptember 25-én érkezett Terra Vox ajánlatát nem tudja mire vélni, hiszen hamarabb kitették a honlapra a többi pályázónak a díjait. Ezt nem tartja sportszerűnek. Nem hasonlította össze, hogy ki, milyen ajánlatot adott le, ellenben péntek délután megjelent a honlapon 3 pályázat, amihez hétfőn nyújtottak be egy negyediket. Kéri, hogy ezt ne vegyék figyelembe, csak azért, mert az első három nyilvános volt. Tarjáni István: Bizottsági javaslat volt, ennek megfelelően jártak el, de saját javaslatával tárgytalanná válik, hiszen az a javaslata, hogy újra kérjenek be ajánlatokat, pontos pályázati feltételekkel. Ha valaki nem annak megfelelően nyújtja be, akkor nem tudják érvényesnek tekinteni. Ha ez elfogadható, képviselő úr javaslata okafogyottá válik. Bodorkos Ádám: Véleménye szerint főépítész úr állítson össze egy anyagot, amit mindenkinek visszaküldenek és akkor egyértelműen össze lehet hasonlítani. Érti az értékhatárt, csak arra pontos árakat fognak látni. Nem tudja, hogy mi sürget arra, hogy mindenképpen adjanak arra polgármester úrnak felhatalmazást ebben a témában? Tarjáni István: Konkrét ügyet nem mond, de július 1-jétől e-közműnyilatkozat kérelmeket kell benyújtani az önkormányzathoz, illetve adni a kérelmezőnek és ehhez geodéziai adatokra van szükség. Ezért van szükség, hogy a lehető leggyorsabban rendelkezésre álljon. Vannak olyan ügyek, amelyek arra várnak, hogy Biatorbágy nyilatkozatot adjon és ezek országos 25

jelentőségű ügyek is. Azért javasolta ezt a határidőt. Szerinte ez a javaslat egy korrekt megoldás arra, hogy a lehető leggyorsabban mérjék fel a területet és nyilván azokat fogják először mérni, ahová a közműnyilatkozatokat bekérték. Legalább azokat a kérelmeket tudják kezelni, amelyek jelenleg erre várnak. Szakadáti László: Annyit a pontosabb kiíráshoz, hogy itt a legfontosabb pontosításra arra lenne szükség, hogy egyik helyen a város területe van felírva, a másik helyen belterülete. A határozati javaslat Biatorbágy Város területén lévő csapadékhálózatról ír, nyílt illetve zárt, ajánlatok között pedig szerepel, hogy Biatorbágy belterülete, illetve ipari park. Tehát még ez is csúszkál, hogy a belterület vagy az egész, vagy nyílt, illetve zárt. Ezt pontosítani kellene, mert nem mindegy, hogy a belterületről vagy az egészről beszélnek. Azt hiszi, hogy most a belterületre gondoltak, de ha az egészre gondoltak, akkor a határozati javaslat a leghibásabb. Ezt nem szabad kétféleképpen használni ebben az anyagban. Tarjáni István: Fejből mondta a határozati javaslatot. Tett egy módosító javaslatot, és abban nem szerepel pontos műszaki specifikáció. Azt rábízná osztályvezető úrra. Azt, hogy milyen feltételekkel küldik ki, azt itt most ne definiálják, mert nem egy testületi ülésnek a feladata. Olyan specifikációt küldjenek ki, amely a legpontosabban fedi a szükséges feladatot, amelyben az is meghatározásra kerül, hogy külterület, belterület. Biatorbágy teljes területére vonatkozik egyébként, nemcsak a belterületre, de még jó néhány más feltétel is kell, hogy szerepeljen benne. Továbbra is fenntartja a javaslatát, nem konkrét feltételeket meghatározva, a beruházási osztály műszaki specifikációja alapján küldjenek ki ajánlatkérőket és csak az érvényes ajánlatokat fogják figyelembe venni. Bodorkos Ádám: Szerinte csinálják meg az újraértékelést valami alapján és utána döntenek az egész témában. Szerinte ez 1 hónapot még tud várni. Július volt, most október lesz belőle, szerinte ez teljesen mindegy. Küldjék be az ajánlatot, elég gyorsan tudnak reagálni a pótanyagot nézve is. Térjenek vissza erre az egészre 1 hónappal később, mert szerinte így felhatalmazást adni 7 millióra és nem látják azt, hogy mi alapján lettek elbírálva, az neki nem egyértelmű. Tarjáni István: Szavaztatni fog arról, hogy a következő ülésre kerüljön vissza, de saját javaslatát fenntartja. Más javaslat nem lévén szavazásra teszi fel Bodorkos Ádám javaslatát, mely szerint ne polgármesteri felhatalmazással, hanem testületi döntéssel erősítve kössék meg a szerződést. Szavazás: Bodorkos Ádám képviselő javaslata – 4 igen, 1 ellenszavazat, 6 tartózkodás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem kapta meg a szükséges többséget. Tarjáni István: Saját módosító indítványát teszi fel szavazásra, mely szerint 7 millió Ft keretösszegig a polgármester felhatalmazást kapjon új pályázati feltételekkel a kiírás megkezdésére, illetve a szerződés megkötésére. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 7 igen, 1 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza.

26

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2017.(IX.28.) határozata Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felméréséről Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta a Csapadékcsatorna hálózat geodéziai felméréséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1)

Biatorbágy Város területén lévő csapadékcsatorna hálózat (nyílt árok, és zárt rendszer) felmérési munkáira a hivatal új feltételekkel újabb ajánlatokat kérjen be.

2) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 7 millió Ft összegig kössön szerződést a legkedvezőbb ajánlattevővel, mely keretösszeg fedezete a 2017. évi általános tartalékkeret. Határidő: azonnali Felelős: Polgármester, Jegyző Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály

18) Települési ingatlan nyilvántartással kapcsolatos módosításokról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a vonatkozó határozati javaslatokat. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatokat hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2017.(IX.28.) határozata Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos módosításokról Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos módosításokról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1) Elfogadja a Biatorbágy 1002/6 hrsz-ú ingatlan művelési ág változását; 2) Az eljárás során felmerülő költségeket vállalja. Határidő: azonnali Felelős: Polgármester, Jegyző Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27

207/2017. (IX. 28.) határozata Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos módosításokról Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos módosításokról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1) Elfogadja a Biatorbágy 2667/15 hrsz-ú ingatlan művelési ág változását; 2) Az eljárás során felmerülő költségeket vállalja. Határidő: azonnali Felelős: Polgármester, Jegyző Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2017. (IX. 28.) határozata Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos módosításokról Biatorbágy Város képviselő-testülete megtárgyalta Települési ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos módosításokról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1) Elfogadja a Biatorbágy 2313/4 hrsz-ú ingatlan megosztását a megvalósult parkoló, buszforduló figyelembe vételével, valamint a változással érintett ingatlanrész művelési ágának változását; 2)

Az eljárás során felmerülő költségeket vállalja.

Határidő: azonnali Felelős: Polgármester, Jegyző Végrehajtásért felel: Beruházási Osztály

19) Rozália Park útüzemeltetés CTP részéről Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Arról van szó, hogy néhány, az önkormányzat által kezelt utat átvenne a jelenlegi tulajdonos és magánútként használná, amely természetesen a közforgalom számára továbbra is megnyitott marad, csak a költség őket terheli. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Lóth Gyula: Mintha az anyagban arról is szó lenne, hogy portaépületet és beléptető rendszert is építenek, tehát annyira nem lesz szabad, csak aki átjut ezen a portán. Mivel szerződést megint nem látnak, kéri, hogy a beruházási osztály szakmai javaslata, ami az előterjesztés utolsó fejezete feltétlenül épüljön be a szerződésbe, ami azt írja le a portaépületre vonatkozóan, hogy annak elhelyezése nem okozhatja sem a beengedésre 28

várakozó kamionok feltorlódását, a Biatorbágy területéről érkező, illetve a többi telephely forgalmának akadályozását, illetve olyan kitétel kerüljön a szerződésbe, hogy amennyiben ez nem valósul meg, akkor azonnali szerződésszegéssel jár. Tarjáni István: Befogadja a javaslatot. A vitát lezárja és ezzel a módosítással teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2017.(IX.28.) határozata Rozália Park útüzemeltetés CTP részéről Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Biatorbágy Rozália Park közúti kapcsolatának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 1) a jelzett útszakasz üzemeltetését átadja CTPark Biatorbágy Kft. részére 3 éves időtartamra, ami a lejáratot követően megújítható. Feltétel a portaépületre vonatkozóan, hogy annak elhelyezése nem okozhatja sem a beengedésre várakozó kamionok feltorlódását a CTPark Biatorbágy Kft. részére kezelésbe kerülő területen kívülre, sem egyéb telephelyek forgalmának akadályozását. 2) felhatalmazza Biatorbágy Város Polgármesterét a Biatorbágy Rozália Park közút helyszínrajz szerinti területére vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötésére három évre szólóan, 3) a szerződés megújítása három évenként esedékes. Felelős: polgármester Határidő: 2017. december 31. Végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyonkezelési Osztály Tarjáni István: Szünetet rendel el. Szünet

Tarjáni István: Folytatják az ülést.

20) Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy Város közútjainak hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatainak ellátására Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: A bizottsági megelőző tárgyalás időpontjában még nem állt teljesen rendelkezésre már a közbeszerzési anyag. Ez pótanyagként kiküldésre került a múlt héten. A bizottság ezért azokat a szempontokat javasolta az anyagban megjeleníteni, amelyek egyébként szerepelnek benne. Kéri, hogy képviselő urak ezeket vegyék figyelembe, mert 29

ezek mind benne vannak, illetve a komplett anyag is már rendelkezésre áll. Ez nyílt közbeszerzés, de ennek ellenére 3 cégnek meg kell küldeni hivatalból az ajánlatkérést. Javasolja a jelenlegi szolgáltatónak, a Budaörsi Településgazdálkodási Kft-nek, a Jáger Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-nek és Multiszint Kft-nek megküldeni – mindkettő budapesti cég – hogy ennek a feltételnek is eleget tegyenek. A teljes dokumentáció a pótanyagban rendelkezésre áll. Az időtartam a korábbi szerződéstől eltérő, nem két, hanem három évre tervezik kiírni. A választások miatt így célszerű, hiszen 2019-ben választások lesznek és az újonnan felálló képviselő-testületnek ne legyen feladata, hogy ezzel foglalkozik, csak emiatt szerepel benne a 3 év. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Barabás József: A jelenlegi céggel véleménye szerint nem volt probléma, legalábbis ott, ahol él. Arra kíváncsi lenne, hogy másnak is ez a véleménye? Tudja, hogy ki kell írni a közbeszerzést, de ezek éjjel is mentek, ha kellett. Nem látott gondot tőlük. Tarjáni István: Hasonló véleményen van. A korábbi évekre visszatekintve ez volt minőségileg a legjobb szolgáltató. Annyi kiegészítést tesz a kiírással kapcsolatban, hogy szigorítottak a korábbi feltételeken. Tehát 3 géppel kell, hogy megjelenjen, ez a korábbiban 2 volt, illetve a reakció idő a bírálati szempontok között szerepel. dr. Kovács András: Nincsenek benne konkrét számok, hanem ez egy bírálati szempont, súlypontként szerepel. Az ár 60, a megérkezési idő percben számítva 20 súlypont és a megérkezendő gépjárművek száma is 20% súlyponttal szerepel a bírálat során. Ezekre kell majd ajánlatot tennie az ajánlattevőknek. Ezeket tartották a legfontosabbaknak. A Városgondnokság vezetője Molnár János az önkormányzatnál a kapcsolattartó és a szolgáltatást igénybe vevő részéről ő tartja legjobban a kapcsolatot a szolgáltatóval. Az ő kéréseit is figyelembe véve ezt a három dolgot találták a legfontosabbnak. A közbeszerzésben már nem elég az ár megjelölése, ezért kellett minimum egy másik szempont és ezeket találták a legmegfelelőbbeknek, amelyek legjobban tudnak a döntésben segíteni. Tarjáni István: Így pontos és korrekt, de a végeredmény ugyanaz lesz, tehát a megjelenés, a gépek száma fog bírálati szempontként szerepelni. Azt hiszi, hogy ez megnyugtató. Bodorkos Ádám: A kiírásban a minimum követelménynél van a 3 autó. Az van benne, hogy rendelkezik legalább kettővel. Most háromra növelik? Akkor miért nem legalább három? A minimum követelmény M.2. Ezt javítani kellene 2-ről 3-ra? dr. Kovács András: Az a minimum követelmény. Legalább két olyan géppel rendelkezik. A bírálati szempontnál nem adnak meg számot, mondhatja azt, hogy a minimum feltételek szerint két gépe megvan, és azt a két gépet a bírálati szempontba beleteszi, de nem zárnák ki, hogy esetleg 4-5, akár 6 géppel is jelentkezzenek. Szerinte a kettő nem zárja ki egymást. A minimum követelmény, hogy legalább két GPS nyomkövetéssel ellátott gépjárművel rendelkezzen. Bodorkos Ádám: Azt akarják, hogy legalább 3 legyen, akkor a minimum a 3 és akkor nem zárják ki a 4-5-öt.

30

dr. Kovács András: Lehet 3-ra módosítani, ha az a javaslat, de a kettő nem zárja ki egymást. Ez egy minimum követelmény, ha ennek megfelel, indulhat. Akár a két gépét beírhatja a bírálati szempontok közé és ha lesz valaki, aki többet tud biztosítani, akkor biztosít. Feltételezik, hogy ezek a cégek nemcsak Biatorbágyon fognak havat kotorni, tehát a bírálati szempont, hogy Biatorbágyra mennyit tud eljuttatni a megfelelő időre. Nincs akadálya, hogy a 2 legyen 3, de nem látja relevánsnak az ügyben. Tarjáni István: Kérdezi, hogy képviselő úr fenntartja-e javaslatát? Bodorkos Ádám: Visszavonja a javaslatát. Tarjáni István: Kérdés, észrevétel nem lévén az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2017.(IX.28.) határozata Közbeszerzési eljárás kiírása Biatorbágy Város közigazgatási területén hóeltakarítási és síkosság mentesítési feladatok ellátására Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény Harmadik Része és a 113. § (1) bekezdése alapján „Biatorbágy Város közigazgatási területén hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására” hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. I. A képviselő-testület az összefoglaló tájékoztatót és a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György út 21. Cégjegyzékszám: 13-09-064364 Adószám: 10639205-2-13 JAGER Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 3. Cégjegyzékszám: 01-09-667203 Adószám: 12042603-2-41 MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1201 Budapest, Attila utca 62. Cégjegyzékszám: 01-09-464358 Adószám: 12086366-2-43 II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása céljából a jelen határozat mellékletét képező összefoglaló tájékoztató és a megjelölt gazdasági szereplők adatainak Közbeszerzési Hatóság részére való feladására. 31

Felelős: polgármester Határidő: 2017. október 15. Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

21) Biatorbágy, 6605/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Szakadáti László: A Kerekdomb utca a Nagyhegy köznek a vége. Állandóan szerepel a problémák között és évek óta tolják maguk előtt ezeknek az utcáknak a rendezését. A Kerekdomb utcában viszonylag kevés telek van, kb. 12. Látható, hogy szépen alakul az utca, leadnak a tulajdonosok a területükből annyit, hogy kialakuljon a szükséges 12 méter széles út, így a hiányzó közművesítés – itt gázközmű, elektromos közmű van és víz-csatorna nincs – megvalósítása elkezdődjön. Erről rendszeresen érdeklődnek, hogy mikor oldják meg. A térkép jól mutatja, hogy lassan az egész utca kialakul a kellő szélességben és akkor tudnak vele érdemben kezdeni valamit. A Naphegy köz, amelyben 2x44 telek van az úttesttől felfelé Északra és Délre, az sokkal problémásabb. Ott 10,5 méter út szükséges „csak”, de kb. 3,5-4 méter van. Nem lehetne-e, valami hasonlót, nem megvárva a lakók kéréseit, mert látható, hogy itt a kevés lakót kivárták, hogy az egyik, másik vagy harmadik jelentkezik, de nem tudják rendezni a Naphegy közt addig, amíg kampányszerűen le nem adnak a telkükből és nem tud kialakulni az a telekszerkezet, ami alapján tovább tudnának lépni. Javasolja, hogy a beruházási osztály kezdeményezze azt, hogy hogyan tudnák felhívni a figyelmüket és elérni ezt a telekleadást. A szerkezeti terven szaggatottan van bejelölve a leadandó terület, jelezve van már ez a szándék. Ne várjanak az idők végeztéig, mert közben egymással sem beszélnek, de az önkormányzatot folyamatosan zaklatják, hogy miért nem oldják meg. Azért nem oldják meg, mert nem tud kialakulni az az utcaszerkezet, amely alapján tudnának cselekedni. Javasolja ez alapján – látható a Kerekdomb sikere, lassan véget ér és megoldódik – kezdeményezzék a Naphegy közben, hogy teljesüljenek a feltételek. Ne várjanak évekig, mert olyan nagyszámú lakók esetében ez már nem valószínű. Kezdeményezze a beruházási osztály, hogy ennek mintájára adják le azt a szükséges területrészt és akkor közelebb tudnak menni a megvalósításhoz. dr. Kovács András: Kiegészítése, hogy a piros vonal az a szabályozási vonal és nem a leadott területeket jelöli. A Naphegy köznél nem áll tétlenül az önkormányzat, hiszen tervezteti a közműveket. A területeknél, ha az önkormányzat keresi meg a tulajdonost, akkor az önkormányzatnak valamilyen ellentételezést kell nyújtania, hiszen területleadásokról van szó. Amit látnak belterületbe vonást, ez mind a tulajdonos kérelmére indul, amelynél az 32

önkormányzatnak egy feltétele az, hogy azt a területet a szabályozási vonalnak megfelelően ki kell szabályozni, azt a területet le kell adni és ebből az önkormányzatnak nem merülhet fel költsége. Ez egy bevett szokás, sokan nem értenek ezzel egyet. A Naphegy közben is látható, hiszen már régen elindították volna ezeket a folyamatokat. Ezek a lakók arra várnak, hogy az önkormányzat majd megkeresi őket, kiszabályozásra kerül és kisajátítással kifizetgeti. Itt lehet kampányt indítani arra, hogy ezek a lakók esetleg máshogy vélekedjenek, de nem fogják tudni az akaratukat megváltoztatni. Ha megkeresik az önkormányzatot, a szabályozási vonalaknak megfelelően a kiszabályozást elindítják, akkor természetesen ezekkel a feltételekkel mindenki el tudja dönteni ezt a kérdést. Ha nem, akkor egyértelműen arra várnak, hogy az önkormányzat egyszer megvásárolja vagy kisajátítja tőlük ezeket a telekrészeket. Azt kell eldönteni, hogy van-e az önkormányzatnak erre pénze, mert ehhez nem kevés pénz kell. Tarjáni István: Van erre szándéka az önkormányzatnak. Szakadáti László: Nem az a kérdés, hogy van-e erre pénz, hiszen azoknak a telektulajdonosoknak nem hiányzik 3 méter a telkükből, mert hosszú telkük van. Mi tartja vissza az önkormányzatot attól, hogy korrekt tájékoztatást adjanak arról, hogy mi a bevált gyakorlat, hogyan tudják elképzelni ezt és arra kérni őket, hogy ezen a módon éljenek a lehetőségeikkel csak azért, hogy legyen az önkormányzat részéről egy biztosan megfogalmazott iránytű. Ha onnantól kezdve úgy gondolják mégis, hogy az önkormányzat így vagy úgy, az egy dolog, de nem hiszi, hogy 44 ember egyformát gondol a kérdésben. Ha megtennék azt a szükséges tájékoztatást, hogy hogyan képzeli el az önkormányzat ennek a megoldását, akkor az önkormányzat részéről megvan fogalmazva egy megoldás. Ha a lakók ezzel nem élnek, arról nem tehetnek, de arról igen, hogy még adjanak nekik egy korrekt tájékoztatást arról, hogy mi a módja a jelenlegi HÉSZ szerint, hogy az a terület rendeződjön. Az önkormányzat akkor adott erre egy megoldási menetrendet. Azt, hogy ők másképp gondolják, az másik variáció, nem okozhat az önkormányzatnak gondot, de adjanak egy korrekt tájékoztatást, mert nincsenek vele tisztában. Egy szabályozási terv vagy egy HÉSZ nem egyértelmű és nem mindenki tudja, hogy miről szól. Úgy gondolják, hogy az önkormányzat valahogy megoldja, de nem tudják a módját. Ha írnak egy levelet, hogy mi a módja, akkor megítélése szerint léptek egy fontosat. Tarjáni István: Javasolja visszatérni a napirendhez, a belterületbe vonáshoz. Úgy látja, hogy ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2017.(IX.28.) határozata Biatorbágy, 6605/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal összhangban támogatja a változási vázrajz szerinti telekalakítást követően kialakuló 6605/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását az alábbi feltételekkel:

33

1) A HÉSZ mellékletét képező szabályozási terv a Kerekdomb utca 12 m-ben meghatározott szélességű kiszabályozását irányozza elő. Kérelmezők vállalják, hogy a HÉSZ-nek és a SZT-nek megfelelő telekalakítási eljárás lefolytatásával végrehajtják a szabályozást és az Önkormányzatnak térítésmentesen átadják a 6605 hrsz-ú ingatlanból a változási vázrajz szerint 6605/1 hrsz-ra kerülő, „kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű területrészt. 2) A kiszabályozott területrészt „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” területként kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezettetni. 3) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével a csapadékvíz elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az útburkolat és a járda kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. 4) A Képviselő-testület a 6605 hrsz-ú ingatlanból kiszabályozásra kerülő, a változási vázrajz szerint 6605/1 hrsz-ú, „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezésű területrészt ajándékként elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására. Jelen határozati javaslat mellékletét képezi a tervezett telekalakítást rögzítő változási vázrajz. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Végrehajtásért felelős: Építési Pont A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 22) Biatorbágy 3404/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: Ugyanaz a javaslat és kérés a Településfejlesztési Bizottság részéről, mint az előző napirendnél. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Bodorkos Ádám: Az előzőhöz nagyon hasonló napirendről van szó, viszont az előzőnél meg volt jelölve, hogy milyen övezetté módosítják át. Itt nem változtatnak semmit? Ha jól látja, akkor 9544 változatlan marad? Az előző Lke-7-be került át. Rendben van ez így a benyújtónak? Ez velük egyeztetésre került? dr. Kovács András: Igen, egyeztetve volt az ingatlantulajdonosokkal. Építési övezetet nem módosítanak, hiszen az rendelet. Itt erről nincs szó. Tarjáni István: Úgy látja, több észrevétel nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Szavazás: 34

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2017.(IX.28.) határozata Biatorbágy 3404/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal összhangban támogatja a 3404/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását az alábbi feltételekkel:

1) A Harkály utca 10 m szélességű kiszabályozása céljából az ingatlan közterülettel határos „telek be nem építhető része” jelölésű telekrészét „kivett, közforgalom elől el nem zárt magán út” területként kell kialakítani és az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni. 2) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével a csapadékvíz elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az útburkolat és a járda kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Végrehajtásért felelős: Építési Pont

23) Biatorbágy, 3433/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Észrevétel nincs, itt is lezárja a vitát. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2017.(IX.28.) határozata Biatorbágy, 3433/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal összhangban támogatja a 3433/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását az alábbi feltételekkel:

35

1) Az ingatlannak az Éger utca felőli részén a szabályozási terven jelölt „telek be nem építhető része” jelölésű telekrészt „kivett, közforgalom elől el nem zárt magán út” területként kell kialakítani és az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni. 2) A belterületbe vonási eljárás lefolytatásával, a közművek bevezetésével a csapadékvíz elvezetés rendezésével, a közvilágítás, az útburkolat és a járda kiépítésével kapcsolatban az önkormányzatnak költsége nem merülhet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Végrehajtásért felelős: Építési Pont 24) Biatorbágy 04/29 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Lóth Gyula: Ez a belterületbe vonás kicsit más számára, mint a többi. Ha csak az anyagot nézi, ez az egy, amihez nincs térképszelvény, se bővebb információ a testület előtt. Érdekelné, hogy a bizottság mi alapján támogatja, ugyanis, ez az a telek, ami a háromszög iskolatelek néven elhíresült négy darab helyrajzi szám egyike. Március 30-án ugyanezt a kérdést feltette, amikor a 04/30-at sorolták át, amire a városnak érvényes szerződése van, a tulajdonosoknak bizonyos összeg ki van fizetve. A törvények szerint a várossal határos helyrajzi számot lehet mindig belterületbe vonni. Akkor a 30-ast megtették, ez most a következő. Most már a terület 4 helyrajzi számából a másodikat teszik belterületté. Ha jól emlékszik, III. hó 30-án polgármester úr azt mondta, hogy tisztük eldönteni, hogy ezt miért kéri az ingatlan tulajdonosa. Ezt elfogadta, továbbra is elfogadja, ellenben felmerül a kérdés, hogy ha el akarja adni az autóját és megvan rá a vevő és a vételár, akkor lecseréli-e a gumikat, lefényezteti-e a kocsit és csinál rajta-e egy teljes motorgenerált vagy megvárja, hogy fizessen? Szerinte nem életszerű a kérés. Továbbra is arra szeretne választ kapni, hogy mi az életszerűség benne, hiszen ez egy 5 éve húzódó szerződés, miért pont most jönnek elő? Erre van-e egyértelmű olyan dolog, amit nem lát? A bólogatásokból ítélve lesz, várja a választ. Tarjáni István: Nagyon egyszerű. Benne van az opciós szerződésben. Ez az opció. Akkor tudják megvásárolni, amennyiben a feltétel beáll. A feltétel akkor fog beállni, ha belterületbe vonják. Ilyen feltétellel kötötték a szerződést, ebben semmi új nincs. El kell olvasni a szerződést, ott van benne, hogy amennyiben belterületbe vonásra kerül és a művelési ágból való kivonáshoz a földhivatal hozzájárul, akkor az önkormányzat megvásárolja az ingatlant. A szándéka továbbra is az az önkormányzatnak, hogy megvásárolja ezt a területet. Ezért történik az egész. Nem az a szándék, hogy ellehetetlenítsék a szerződést, hanem az a szándékuk, hogy megvásárolják ezeket az ingatlanokat. Ezért kötötték ezt a szerződést. Ha képviselő úrnak van egy olyan javaslata, hogy nem szeretné, hogy ezt az önkormányzat 36

megvásárolja, akkor tegyen ilyen javaslatot, de jelenleg van egy érvényes szerződésük, aminek ez a feltétele. Ennek megfelelően cselekszenek, teljesen logikus, semmi furcsaságot nem talál benne. Lóth Gyula: A válasz teljesen kielégítő volt. Akkor már csak azt nem tudja, hogy III. hó 30-án miért nem ugyanez a válasz hangzott el? Tarjáni István: Azt tudja ígérni, hogy visszanézi, hogy mit mondott akkor. Nem tudja. Azt se tudja, mi volt a kérdés és mi volt a válasz ezzel kapcsolatban. Nem emlékszik egy fél évvel ezelőtti kérdésre és arra a válaszra, de akkor is benne volt a szerződésben. Nem módosították azóta sem ezt a szerződést és még tart a hatálya. Barabás József: Elmondja, hogy mi a különbség a többi és e között az ingatlan között. Ez nullás helyrajzi számú és ennek a bevonását eddig nem engedélyezték. Most apránként megpróbálják megoldani, hogy végre, a 8. szerződéshosszabbítás után meg tudják venni. Ezt megérti, meg is fogja szavazni, mert 12 millió Ft bánja eddig is. Tarján István: Pontosít. A belterületbe történő vonása a Helyi Építési Szabályzatban, illetve a Településszerkezeti tervben annak elfogadásakor ez megtörtént. Most ahhoz kell ez a döntés, hogy a földhivatal a művelési ágból kivonáshoz hozzájáruljon. A földhivatalnak ez az eljárási rendje, hogy minden egyes kérelem esetében külön-külön testületi döntést, illetve megerősítést kér. Ennek a birtokában döntenek a művelési ágból való kivonásról. Ha ez is megtörténik, akkor lesz ebből a területből építési telek. Barabás József: Akkor miért nem veszik a harmadikat is? Miért nem lehet egyben elintézni? A testület által tolódik tovább. Ez azért fájó, mert már rég iskolát kellene építeni arra a területre. A vételt 5 éve húzzák. Tarjáni István: Képviselő úr nem egészen tájékozott. Nem az önkormányzat döntésén múlott az, hogy ez a kérés nem került támogatásra a földhivatal részéről. Az önkormányzat részéről a döntést korábban is meghozta és támogatta, a belterületbe vonást a földhivatal utasította el. Ezzel az eljárással, amellyel most viszik tovább, reményeik szerint így van lehetőség arra, hogy végre a földhivatal is hozzájáruljon. Nem az önkormányzat késlekedése volt annak az oka, hogy ez a szerződés még mindig nem tudott teljesítésbe futni. Az önkormányzat részéről megvolt a szándék erre, mindig a földhivatalnál akadt el, de mivel korábban is képviselő volt tudja, hogy ez nem egy egyszerű történet. Néhány szomszédos területnél ugyanez előfordult a földhivatallal. Úgy hiszi, hogy sikeresebbek lesznek, mint a korábbi önkormányzat volt a művelési ágból kivonást illetően. Barabás József: Tudja, hogyan működik, de azt is, hogy a földhivatalnál egy olyan törvény, hogy ha ugyanilyen terület van kivonva és azért nem engedték eddig kivonni eddig a másikat se. Ilyen területe van itt mellette az úriembernek, ő keverte a zsugát, ameddig tudta, míg kis aprója lett belőle – megérti ezt is – de ez azért van, mert amíg ilyen terület van, addig nem lehet kivonni, mert különben az egész határt kivonnák a termelésből, mert valakinek az jó. Reméli, bízhatnak benne, hogy most sikerülni fog. Tarjáni István: Főépítész úrral, illetve szakemberekkel konzultálva ezen az úton indultak el, ezt javasolták. Jelenleg úgy tűnik, hogy eredményre fog vezetni. Úgy látja, kimerítő volt a 37

tájékoztatás, több hozzászóló nincs, a vitát lezárja. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, 3 tartózkodás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2017.(IX.28.) határozata Biatorbágy, 04/29 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a helyi építési szabályzattal összhangban támogatja a 04/29 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonását. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Végrehajtásért felelős: Építési Pont 25) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló, 12/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tarjáni István: Tárgyalta az ügyrendi feladattal megbízott Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság, illetve a Településfejlesztési Bizottság. Mindkettő javasolja a módosítást a képviselő-testületnek elfogadásra. Többször tárgyalták már a bizottságok, testület előtt is volt. Úgy látja, nincs hozzászólás, a vitát lezárja, a rendelettervezetet teszi fel szavazásra. Rendeletről lévén szó, minősített többség, 7 igen kell az elfogadáshoz. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 18/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletét – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – megalkotja. Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

26) A hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségeken kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetett díjakról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 38

Tarjáni István: A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságnak volt néhány javaslata ezzel kapcsolatban, amelyet ismertet. A 2.§ 2.b. pontjában a jelenlegi 15 eFt helyett 25 eFt-ot javasol a bizottság, hogy aki nem biatorbágyi lakos, ennyit fizessen ezért a szolgáltatásért, illetve a további javaslatot jegyző úr ismerteti. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: dr. Kovács András: A bizottsági javaslatnak megfelelően javították a rendelettervezet 2. § 3) - 4) bekezdését, kiküldésre már így került. Amit polgármester úr mondott, egy konkrét javaslat volt, ami az előterjesztéstől eltérő. Ez pedig, a hivatali munkaidőn kívüli hivatali helyiségben történő nem biatorbágyi lakosok esetében bruttó 25 eFt-ban kerülne megállapításra a házasságkötés díja. Tarjáni István: Köszöni a kiegészítést, így korrekt. A javaslatokat befogadja. Úgy látja, nincs hozzászólás, a vitát lezárja, a rendelettervezetet teszi fel szavazásra. Rendeletről lévén szó, minősített többség, 7 igen kell az elfogadáshoz. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletét – 11 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – megalkotja. Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 27) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 8/2001. (06.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: Külső jogi környezet megváltozása miatt van szükség, hogy annak megfelelően módosítsák. Egy részben van lehetősége az önkormányzatnak meghatározni a feltételeket. Ez a népszavazást igénylőknek a mértéke, amely jelenleg 25%. Ezt támogatja a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság is, hogy ez a továbbiakban is így maradjon. Kérdések, hozzászólások, javaslatok: Lóth Gyula: Ugyanazt a javaslatot teszi, mint a pénzügyi bizottságon és csak azért, mert a törvény tól-ig határt határozott meg. Ha jól emlékszik 10-25% között kell döntenie a testületnek. Nem javasolja a legmagasabbat elvi okokból. A pénzügyi bizottsági ülésen 15%ot javasol, most is ezt teszi.

Tarjáni István: Szavazást fog kérni erről. Úgy látja, más hozzászólás nincs, akkor először a módosító indítványt teszi fel szavazásra. Szavazás: Lóth Gyula módosító javaslata, mely szerint miszerint helyi népszavazást legalább Biatorbágy Város választópolgárai 15%-nak megfelelő számú választópolgár kezdeményezheti – 5 igen, 4 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett – (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – nem kapta meg a szükséges többséget. 39

Tarjáni István: Úgy látja, nincs hozzászólás, a vitát lezárja. Két rendeletről teszi fel a szavazást, mivel Nsztv. hatályba lépésével egyidejűleg megszűnik a népi kezdeményezés jogintézménye is. Emiatt a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása is szükséges, annak érdekében, hogy a jogintézmény a rendeletből való kivezetésre kerüljön. Rendeletekről lévén szó, minősített többség, 7 igen kell az elfogadásukhoz. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 20/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletét – 8 igen, 3 tartózkodás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – megalkotja. Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 212017.(IX.29.) önkormányzati rendeletét – 7 igen, 4 tartózkodás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – megalkotja. Az elfogadott rendeleteteket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 28) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló Képviselőtestületének 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Tarjáni István: Az elmúlt döntések költségvetésen történő átvezetéséről szól ez a napirend. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Úgy látja, nincs hozzászólás, a vitát lezárja, a rendelettervezetet teszi fel szavazásra. Rendeletről lévén szó, minősített többség, 7 igen kell az elfogadáshoz. Szavazás: Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágy Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 22/2017.(IX.29.) önkormányzati rendeletét – 7 igen, 4 tartózkodás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – megalkotja. Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 29) Tájékoztatások, javaslatok Előadó: polgármester Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. Tarjáni István: Két dologról ad tájékoztatást. Az egyik, a települési arculati kézikönyvről szóló lakossági egyeztetés október 3-ra van meghirdetve, amely a honlapon megtalálható, de itt is szeretné felhívni rá a figyelmet. Ugyanezzel kapcsolatban született egy kormányzati döntés is, hogy az október 1-jei dátumot december 31-re kitolták, ami várható volt ugyanennek a rendeletnek az elfogadása tekintetében, már ami a határidőt illeti. A két ülés közti beszámolóban ígérte, hogy a testvértelepüléseken történt látogatásokról egy rövid, szóbeli beszámolót szeretne tenni. Az első küldöttség Gyergyóremetén volt, mivel július 1jén volt a 18. Falunap. Ez is volt az idei Falunap mottója, hogy nagykorú lett ez a rendezvény. Ami említést érdemel ezen a helyen, hogy az elmúlt évi támogatásuk hivatalos átadása ebben az évben történt meg. Az elmúlt évben egy különleges esemény folytán egy 40

olyan út leszakadt, amely egy rézsű mentén volt és ennek a helyreállítására szavazott meg tavaly 5 millió Ft támogatást a képviselő-testület. Ennek a támfalnak az átadása ennek a Falunapnak a keretében történt meg hivatalos módon, ahol megfelelő protokollt is biztosított ehhez az ottani képviselő-testület. Természetesen írásbeli köszönetet is eljuttattak, illetve egy pénzügyi elszámolást is tettek hozzá abszolút korrekt módon. A szokásoknak megfelelően lezajlott a falunapi rendezvény. Minden egyes eseményről lehet tájékozódni az Önkormányzati TV jelenleg Interneten elérhető adásaiból riportok formájában. A következő célpont Herbrechtingen volt, ahol a korábbi éveknek megfelelő módon zajlott a városünnep. Ugyanazt a korábbi szándékot próbálták erősíteni, hogy ezt a kapcsolatot is, mint ahogy az összes többit is próbálják továbbfejleszteni, élővé tenni. Reméli, hogy ez sikeres marad. A korábbi évben is már a megválasztott polgármester felgyógyulását követően részt tudott venni a városünnepen, ez ebben az évben is így volt, hiszen Biatorbágyon is itt volt már és ott is ő volt az ottani vezetés képviselője. Ezt követően Alistálban jártak, ahol 5 éves volt a testvérvárosi kapcsolat, illetve új testvértelepülési kapcsolatot is kötött Alistál a székelyföldi Csíkpálfalvával. Ezt követően, sok év után Kiti településre látogattak el. Utoljára 2014-ben volt utoljára személyes kapcsolatfelvétel a két település között. Ebben az évben egy kisebb küldöttség ment már azt illetően, ahogy őket fogadták. Polgármester, alpolgármester volt a hivatalos küldöttség része és egy táncospár volt, akit kulturális küldöttség gyanánt vittek magukkal. Az ottani búcsú keretében egy színpadi produkcióval erősítették a kulturális kapcsolatot. Itt is próbálták hivatalos formában felvetni a képviselő-testület tagjainak, hogy hogyan lehetne ezt a kapcsolatot tovább éltetni, további perspektívát vinni ebben. Az ő javaslatuk az volt és erről kell majd egy itteni támogatás is, hogy valamilyen módon a fiatalságot próbálják bevonni valamilyen csere folytán. Szerinte ez elfogadható lehet. A nagydobronyi testvértelepülésen nemrég jártak. Ott pedig a „Magyarnak lenni szülőföldemen konferencia 2.” szekciójára kaptak meghívást. Itt is polgármester, alpolgármester volt vele. Kitiben Varga László alpolgármester kísérte el, Szakadáti László pedig Nagydobronyban. Erről a konferenciáról is lehet képi beszámolót látni. Ez egy jó kezdeményezés megítélése szerint. Kb. 1,5 évvel ezelőtt volt ennek az első szekciója. Akkor az nagyrészt önkormányzati kezdeményezéssel indult minden részről, tehát az összes testvértelepülésüket, illetve aki erre a státuszra esélyes volt, azt meghívták és önkormányzatok próbáltak ebben valamilyen módon egyezségre jutni, hogy milyen módon lehet a szülőföldön maradást elősegíteni az elszakított területeken. A második konferencián sikerült bevonni a Magyar Állam képviselőit is erre a rendezvényre. Ezen felül konkrét támogatási formák is megjelentek már. Ez azt jelenti, hogy azt a feladatot, ami nem önkormányzati feladat, hogy egy másik testvértelepülést olyan módon támogassanak, ami az ottmaradást elősegíti, további lehetőségeket nyújt, hiszen nincs olyan anyagi ereje egy Biatorbágy méretű önkormányzatnak, hogy ezt érdemben tudja befolyásolni, ezt a Magyar Állam tudja és ez a bejelentés most megtörtént. Konkrét támogatásokról hozott információt az ott megjelent kormánybiztos, aki a kárpátaljai területért felelős. Ez pozitív hír, hogy a Magyar Állam nemcsak Nagydobrony esetében, hanem az egész terület tekintetében komoly támogatást nyújt ezen a területen. Örömteli volt, hogy ez nemcsak önkormányzatuk szándéka, hanem komoly állami kötelezettségvállalás is van mögötte. Ez egy olyan kezdeményezés, amely könnyebbséget jelent az önkormányzatnak, hiszen csak saját erejükhöz mérten tudnak segíteni ebben, de igazából ez állami feladat. Lóth Gyula: Arról szeretné tájékoztatni a lakosságot, hogy eddig kétszer próbálta meg benyújtani a Kolozsvári utcával kapcsolatos eseti bizottságra szóló javaslatát. Először formai okok, most pedig érdektelenség miatt nem jutottak képviselő-testület elé. Polgármester úr összefoglalta a jelenlegi helyzetet a napirendi pont tárgyalásakor, ami felületesen érintett egy 41

problémakört, a többi tízet nem. Az a határozat, amivel a hatóság bezáratta, az megfellebbezésre került és új határozat van helyette, de az is kimondja, hogy még további problémák állnak fent. A bizottságnak nemcsak azt a munkát szánta volna, amit itt többen hangsúlyoztak menet közben, hogy ezt az egy ügyet kiderítse, hanem jó lett volna tanulópénznek ez az egész, ha ismerik, hiszen előttük van egy sportcsarnok és egy jégcsarnok építés is, ami hasonlóan több cég közreműködésével és a Viadukt SE szervezésével fog lezajlani. Nagyon sajnálja, hogy ennyire agyon kell hallgatni ezt az ügyet, ahogy azt is sajnálja, hogy a város részéről a kommunikáció is ezzel kapcsolatban mind a képviselő-testület, mind a lakosság felé érdekes módon történik meg. Néha nem raknak fel híreket, néha felraknak híreket, mellétéve egy határozatot, benne lakosok nevével, aztán azt leszedik, aztán azt mondják, hogy itt valakik konkrétan be akarják záratni ezt a területet. Polgármester úrnak köszöni ezúton is, hogy megkapta az anyagot augusztus végén, amiben elvileg megkapott minden erre vonatkozó határozatot, illetve beadványt. Ebben nem látott olyat, hogy bárki is konkrétan bezáratni vagy végleg megszüntetni akarná, stb. kitételt. A maga részéről nagyon sajnálja, hogy így döntött a képviselő-testület. Reméli, hogy egyszer a jövőben majd hajlandóak lesznek erről is érdemben és nem testületi ülésen, hanem, ahogy korábban is hangsúlyozta, hogy egy bizottság ülésén beszéljenek, amelyik csak ezzel foglalkozik, illetve a sportélet jövőjével. Szakadáti László alpolgármester úr az, aki ezt a területet szereti felkarolni. Most ő is azt szavazta meg, hogy mégsem szeretne olyan bizottságot, ami ezzel is foglalkozzon. Napirend előtt nagyon szépen összefoglalta, hogy mi történt az elmúlt 1 hónapba. Most kiegészíti azzal, hogy valótlanságot nem mondott, ellenben nagyon szépen fogalmazta meg azt, hogy a pénzügyi bizottságnak nem volt ellenvetése az előterjesztéshez, hanem igazából hozzá se szóltak. Megfogalmazta úgy, hogy nem marasztalták el, de gyakorlatilag tartózkodott mindenki. Polgármester úrral megegyeztek abban, hogy megpróbálja napirendre vetetni, mert jogszabályi kötelezettsége nincs a polgármesternek arra, hogy napirendre vegye a képviselői előterjesztéseket, így kénytelen volt ezzel az eszközzel is próbálkozni. Az anyaga jelenleg még elérhető a város honlapján a pénzügyi bizottsági meghívók között. Ha valakit érdekel, akkor olvassa el és alkosson magának véleményt. Tarjáni István: Ha már a nyilvánosság szóba került, a későbbiekben is elérhető lesz, mint ahogy minden bizottsági, illetve testületi meghívó esetében így van, illetve az ülésről szóló jegyzőkönyv is elérhető. Szakadáti László: Polgármester úr beszámolóját egészítené ki csak annyival, hogy az az értékes munka, amit tapasztaltak mindketten Kárpátalján, a Magyar Kormánynak az az elszánt törekvése, hogy helyben próbálja tartani az ott született magyarokat, akiké a föld, a történelem, a hagyomány elég lenyűgöző és grandiózus perspektíva az oktatás, a közművelődés, a pályázati rendszerek, a szakképzés szépen átfogja mindazt a területet, ami szükséges a helyben maradáshoz. Erről az Önkormányzati TV stáb készített egy felvételt is, amely adások hasznosak és tanulságosak lehetnek magyarországi más területek számára is. Lóth Gyula beszámolójára válaszol néhány mondatot. A sportélet jelene és jövője megfogalmazásra került, határozatokba került, kialakult az új működési szervezet és a jövő e szerint alakul. Abban tág mozgásterek vannak mindenféle változást illetően, ami a jövőben alakul, akár iskolák épülnek tornatermekkel, akár nyílt pályák épülnek, ott tág lehetőség van, jogi és szervezeti struktúra tér van arra, hogy a sportélet gazdagodjon és növekedjen. Nem szükséges ezt a kialakult struktúrát most elrontani, még nem érték el a határát, nem kell korszerűsíteni. Azért nem támogatta a bizottság megalakítását, mert nem erre van szükség. Nem bizottság és felesleges fecsegés kell, hanem a gyakorlati tettek hiányoznak. Ha 42

képviselő úrnak valamiben hiányérzete van, akkor ezt a hiányérzetet osztja. Gyakorlati tettek szükségesek ahhoz, hogy x, y, z-nek orvosolják a kifogását. Egyiknek zajvédő falat, a másiknak a következőt és a következőt. Ezen a területen van hiányosság és szorgalmazni fogja, hogy minél hamarabb pótolják ezeket. Nem befelé, hanem kifelé kell menni az erdőből. Jól tudják az okát, hogy körülbelül miért alakultak ki ezek a problémák. Tudnak is róla, tanulnak is belőle, de nincs benne semmi titok, amit el kell hallgatni, csak már megfogalmazásra kerültek. Nem szükséges többször ismételni azt, amit majd meg fognak változtatni. Egy kifogásolt terület maradt a bővített öltözőépület részen. A megvalósulási terveknek nemcsak szöveges dokumentálása, hanem rajzi dokumentálása is. Ez a tudomása szerint elindult, felmérik, megfogalmazásra kerül és ezt a részt is pótolják. Más, számottevő elmaradás nincs. Talán még a zöldfelületekre vonatkozó szabályról való megfeledkezés igen, azt viszont a következő HÉSZ módosításnál pótolni kell. Elmulasztották az erre való figyelmet ennyi beruházás között. Ha valaki nem tudja, hogy mennyi beruházást csinálnak, azt tekintse át a beruházási osztály beszámolóját a településfejlesztési bizottság ülésén, azt a kb. 80 témakört, amit görget az önkormányzat és valóban, erről a szempontról megfeledkeztek és fogják javítani, hiszen mind saját területükön és saját hatáskörükben van. Nem érzi ezt a világfájdalmat, amit Lóth Gyula e körül a kérdés körül jelez. Pontosan tudják, hogy mikor, mit kellett volna másképp csinálni és ezt a jövőben így is fogják tenni majd. Nánási Tamás: Azt a kiegészítést teszi az elhangzottakhoz, hogy Biatorbágy lakossága egy módon már állást foglalt a Kolozsvári utcai sportpályával kapcsolatban. Augusztusban indult egy aláírásgyűjtés a sportpálya megnyitása érdekében, ami igen hamar nagyon sok aláírást hozott. Nagyon komoly összefogás és kiállás volt emellett a kezdeményezés mellett. Illik megköszönni azoknak, akik ezt az aláírásgyűjtést elindították, akik ezeket az íveket aláírták, mert biztos, hogy segített abban, hogy ez a bizonyos fellebbezés sikerrel járjon a másodfokú hatóságnál.

30) Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak további kérdése, hozzászólása, észrevétele, javaslata nincs. Tarjáni István: Megköszöni a részvételt, az ülést 1752-kor bezárja, a további napirendi pontok megvitatására zárt ülést rendel el.

K.m.f. Tarjáni István polgármester

dr. Kovács András jegyző

43

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.