k provedeni stavby MC Praha Nebušice. Chodníky 2. část, Praha 6 (K Vizerce)


1 Stejnopis č. /' _ SMLOUVA o DÍLO k provedeni stavby MC Praha Nebušice. Chodníky 2. část, Praha 6 (K Vizerce) čísl...

0 downloads 8 Views 911KB Size

Recommend Documents


No documents


Stejnopis č.

/' „_

SMLOUVA o DÍLO k provedeni stavby MC Praha — Nebušice. Chodníky — 2. část, Praha 6 (K Vizerce) číslo smlouvy objednatele: 22/2017 číslo smlouvy zhotovitele: ............................................. uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha — Nebušice, se sídlem: Nebušická 128,164 00 Praha 6 A Nebušice

IČ: 00231215. DIČ: CZ 00231215. bankovní spojení: číslo účtu: zastoupené: Ing. Viktorem Komárkem. starostou městské části (dále jen "objednatel")

RENEX s.r.o. se sídlem: Veleslavínská 48/39. 162 00 Praha 6

IČ: 27241556 DIČ: CZ27241556 zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C. vložka 106996 bankovní spojení: číslo účtu: zastoupená: lng. Peterem Plošticou (dálejen "zhotovitel")

takto:

L IDENTHTKAČNÍÚDAJE()STAVBĚ Název stavby: MČ Praha — Nebušice. Chodníky — 2. část_ Praha 6 (K Vizerce) Místo stavby: Praha - Nebušice Výkon inženýrské činnosti: ZAVOS s.r.o. Vinohradská 2516/28. 120 00, Praha 2. lČ 60203013

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Sinpps s.r.o.. Dvorecká 387/2. 147 00, Praha 4 . Jan Fiala.

& PŘEDMĚTSMLOUVY l.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo: MČ Praha — Nebušice. Chodníky — 2. část. Praha 6 (K Vizerce). a to v rozsahu předané projektové dokumentace pro vydání SP. realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dilo ze dne 14. 6. 2017, č. j. MCPNE 010233017.

2.

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejnějako byje provedl sám.

Stejnopis č.

V ceně díla. která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla a to zejména. i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně. ale tvoří součást cenyjednotlívých rozpočtových položek a to zejména: a) b) c) d) e)

g)

i) j) k) l) m)

n) o) p) q)

náklady na skládky přebytečného materiálu. vybouraných konstrukcí a hmot. uložení ornice. případně nutné biologické rekultivace výkopové práce. jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění v zadávací dokumentaci náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií cla a další náklady s celním řízením spojené atesty materiálů. potřebné zkoušky. měření a revize. provozní předpisy a řády. zaškolení obsluhy. výstražné tabulky. informační zařízení a schémata výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby zpracování dokumentace skutečného provedeni díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel lMlP ve dvojím vyhotovení projednání záborů veřejných prostranství. projednání dopravních opatření ajejich realizace projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí vytyčení podzemních sítí vymezených projektem ajejich ochrana při realizaci díla zpracování realizační dokumentace

v případě potřeby zajištění pasportizace stávajících objektů náklady na pojištění díla náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

Objednatel se zavazuje dílo proste vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. DOBA PLNĚNÍ Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 75 kalendářních dní ode dne předání staveniště. přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do lO-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předáni staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Celková cena za zhotovení díla (stavby ) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. ll. této smlouvy je stanovena na

základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne l4. 6. 2017_ č. j.: MCPNE 01023/2017 jako cena nejvýše přípustná a činí: Základní cena bez DPH 21 % DPH Cena celkem včetně DPH

2 445 251.03 Kč 513 502.72 Kč 2 958 753.75 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly na tom. že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 90% ceny za dílo vč. DPH Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem vběžne'm měsíci a zjištěných kposlednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí ziišt'ovacím protokolem. doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením

IQ

U-

Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. l .- Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr). která je nedílnou součástí této smlouvy a v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

Stejnopis Č.

b.)

k)

minimálně souhrnné položky. jednotkové ceny. množství a vy'sledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedeny'ch prací zastupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovym dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. “

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla"'. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena \ plné vyší v případě. že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělku. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělku'í Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla. tj. datum podpisu _.Protokolu"_

Veškeré faktury budou v_v staveny na adresu objednatele: Městská část Praha — Nebušice. Nebušická 128. 164 00 Praha 6 — Nebušice.. a ve dvojím vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na adresu objednatele. Doloženy budou zjíšt'ovacím protokolem a soupisem provedených prací.

Oprávněné vystavená faktura - daňovy' doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smy slu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisu a dále musí obsahovat tyto údaje: údaje objednatele obchodnijméno. sídlo. DIČ udaje zhotovitele. obchodníjméno. sídlo. DIČ

rozsah a předmět plnění evidenční číslo daňového dokladu urovanou částku ve složení základní cena. DPH a cena celkem datum uskutečnění zdanitelného plnění datum vystavení daňového dokladu

razítko a podpis oprávněné osoby. stvrzující oprávněnost. formální a věcnou správnost faktury lČ objednatele a zhotovitele číslo a název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky. oddíl) číslo smlouvy V případě. že faktura nebude vystavena oprávněně. či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě. je objednatel oprávněn vrátit ji zhotov itelí k doplnění. V takovém případě začne nová lhuta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné prace nezbytné pro dokončení stav by nebo požadované na základě kolaudačního řízeni musi byt písemně dohodnuty osobami oprávněnymí jednat ve věcech této smlouvy. Ceny dodatečných prací nezbytny'ch pro dokončení stavby. nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce") budou tvořeny takto: a)

dodatečné práce. které lze zatřídit do kalkulovanych položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovymí cenami kalkulace základní ceny díla.

b)

u dodatecnych prací neobsaženych v kalkulací základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatecnych prací. případně dle cen obvyklych u dalších. v ceníku neuvedených činnosti.

Práce. které nejsou předmětem této smlouvy. provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu sČl. IV. odst. 7 této smlouvy. nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V. PRÁVA A POVINNOSTI

OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (t.j. mandatáře). na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

UJ

Uv

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dni od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

b)

fx)

Stejnopis č.

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody. Objednatel do doby předáni staveniště předázhotoviteli veškeré doklady. které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci dílajak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dilo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele. které by vedly k navýšení ceny díla bez předchozího odsouhlasení objednatelem. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby. popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků Zákona č.309/2006 Sb

VI. PRÁVA A POVINNOSTI

ZHOTOVITELE

.lx)

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy. výchozími podklady objednatele. jeho pokyny. zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

b)

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně. kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prácí bude odpovídat systému jakosti daného ČSN. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení dila zajistí zhotovitel tak. aby odpovídaly platným technickým normám a dohodnutým podmínkám uvedené v projektové dokumentaci.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí. neprodleně odstraní veškerájejich znečištění a poškození. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště. které vyklidí do 21 ti dnů od předání a převzetí dila. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál. nutný k odstranění vad a nedodělků. bude-li s nimi dilo objednatelem převzato. případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky. Zhotovitel souhlasí s tím. že si ponechá dílo ve své péči až do předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejíchž termíny budou oznámeny přípisem. provedeným technickým dozorem investora objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platebni povinnost vůči svým podzhotovitelům. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR). Zhotovitel se zavazuje. že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

VII. ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

Stejnopis č.

!x)

].

Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Tomáš Vászondi, který zabezpečuje zejména tyto činnosti: a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele ajeho subdodav atelů b) vystavuje faktury za provedené práce. včetně příslušných dokladů c) provádí předávání stavebních prací. projektů a díla objednateli d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu 0

vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g)

zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. vplatném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnos ti rozhodné pro plnění smlouvy. zejmena údaje o časovém postupu prací a o překážkách. které brání jejich plynulému

b)

postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Víceprác e mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele sjejich provedením.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele. zástupce projektanta pověřený autorským dozorem. příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy vdeníku přepisovat. škrtat a nelze zněj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavbyi

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta. je povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu svoje vyjádření. jinak se má za to. že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedení m důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Výkon technického dozoru zajišt'uje pro objednatele Ing. Zdeněk Čemušák . Technický dozor objednatele zejména: a) b) c) d)

e)

Průběžně sleduje. zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo. technických norem ajiných předpisů. Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi. Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci. pokud odpověd ný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. Zápis zapsaný ve stavebním deníku. podepsaný stavbyvedoucím a technic kým dozorem. je důkazem o zapsané skutečnosti aje podkladem pro případné smluvní úpravy. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA Dílo je provedeno. je-li řádně V rozsahu projektové dokumen tace stavby a vydaným stavebním povolením dokončeno a předáno. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.

|x)

Stejnopis č.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů. zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Lu

Dále připraví tyto doklady: — osvědčení o zkouškách použitých materiálů stavební deník prohlášení o shodě na stanovené výrobky Ke kontrole prací. materiálů a konstrukcí. které budou v dalším průběhu prací zakryty. vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovni dny před jejich zakrytim zápisem do stavebního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví. je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bezjeho účasti. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol O předání a převzetí". který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací. soupis případných vad a nedodělků. bude-li s nimi dílo převzato. a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. Odmítne-li objednatel dílo převzít. sepíše se o tom zápis. v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska ajejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady. jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení. nebojestliže sám způsobil. že dílo nevyhovuje. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu. o kterých věděl nebo vědět mohl a to bezodkladně po tom. co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Id

Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce.

9)

Zhotovitel zodpovídá za to. že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy. technickými normami. případně vlastnosti Obvyklé.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu. neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. Reklamace vad je uplatněna včas. pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. ] zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže. že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho Odpovědnost. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo. pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Smluvní strany se dohodly. že vpřípadě vzniku vad díla. je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištěnL písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit. přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

Stejnopis č.

x SMLUVNÍPOKUTszNÁHRADAŠKODY

IQ

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,Kč za každý započatý den prodlení. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení a za

b)

každou vadu a nedodělek. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. I je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 OOO.- Kč za každý den prodlení. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace způsobem uvedeným včl. XIV. nebo vjiném dohodnutém termínu. je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000.— Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě. že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 5 ODD.-Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. Vl.. čl. VII. odst. 2.3.8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy. je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý zjištěny a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy kjeho odstranění dle čl. XIV. V případě. že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní strany výslovně sjednávají. že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady. která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do lS-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy a to na účet objednatele. 10.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.

m. vvššíMoc

IK)

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

smluvních závazků.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti. které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídany'ch a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a maji bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. jedná se především o živelné pohromy, válečné události. případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Nastanou-lí okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

Stejnopis č.

x11. ODSTOUPENÍ on SMLOUVY

Lu

IQ

Práce zhotovitele. které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou. je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě. dohodnuté s objednatelem. takto zjištěné nedostatky neodstranL může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda. je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí. že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele. nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů. materiálů či pracovníků. či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanoveni čl.Il odst. 3 smlouvy. stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě. že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě. může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě. že k porušení ustanoveni Čl. ll odst. ) smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Skodu. která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2. je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC). toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV. Bude-lí zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců. může od smlouvy odstoupit. nebude-li dohodnutojinak. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy. pokud: a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany. b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace. c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy. kdy dojde k okolnostem. které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. Vznik některé ze skutečnosti uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující. jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 4. smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy: protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě. že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou. nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce. jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1. 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem. přičemž tento zápočet provede objednatel. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den. kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran. bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla. který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnáni těchto nároků. je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. Vdalším se vpřípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

Stejnopis č.

XIII. OSTATNÍ_UJEDNÁNÍ

|\)

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

U)

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.

Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 uzavře zhotovitel pojistnou smlouvu a to na celou dobu zhotovování dila až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky bude vminimální výši ceny díla dle čl. IV. odst.l. a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojištění -

bude dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla): požárem, záplavou. povodní, vichřicí, krupobitím, výbuchem. sesuvem půdy, zemětřesením. tíhou sněhu nebo námrazy, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc

Přičemž nesmí být na žádný typ pojistné události sníženo pojistné plnění. Ověřená fotokopie pojistné smlouvy bude přílohou této smlouvy a bude tvořitjejí nedílnou součást. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 10 mil. Kč. Na žádost objednatele je zhotovitel objednateli tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdravi pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky Z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvyje za objednatele oprávněn jednat: - ve věcech smluvních: lng. Viktor Komárek

-

ve věcech technických: lng. Viktor Komárek

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvyje za zhotovitele oprávněn jednat: - ve věcech smluvních: lng. Peter Ploštica - ve věcech technických: Tomáš Vászondi

Stejnopis č.

mv USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

KJ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku. Písemnost se považuje za doručenou okamžikem. kdy se dostala do dispoziční sféry adresáta.

xv ZÁVĚREČNÁ

USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

L')

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných. oboustranně odsouhlasených dodatků. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Pří ukončení smlouvyjsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. zejména si vrátit věci předané k provedení dila. vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení dila a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy: zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu. že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována. jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala & vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy. pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanoveni. jež by nahradilo kolizní ustanovení. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Smlouva. jakož i případné dodatky. nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašuji„ že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně seznámilý, s jejím obsahem souhlasí. a že smlouvu uzavírají svobodně. nikoliv v tísni„ či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr) č.2 Casový harmonogram l

i

V Praze

dne26.6.2017

i

H,.

zhotovitel

lng. Vik

f V

fi‘

- _

,?

„''i'. K.+

v

CZK

15,00“. OOO

smžena

2 958 753,75

0.00

21,00"?

Cena s DPH

v'VŠČ dané 513 507,7?

Sazba dané

Zaklad dane

2 445 251,03

2 445 251,03

DIC:

IC:

IČ :

DPH zakladni

Cena bez DPH

Poznámka:

Sinpps sro.

Prmektant:

Uchazeč:

Městská část Praha - Nebušice

62584332

00231215

IČ:

CZ-CPV:

DIC:

7.6.2017 42.11

Datum: CZ—CPA:

Praha 6

45230000-8

Místo:

Zadavatel:

2112

CCVCZ:

822 29 3

KSO:

MČ Praha — Nebušice, chodníky - 2. část, Praha 6

Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU

'

Strana 7 7 7

Sinpps s.r.o.

Prolektant:

Městská část Praha — Nebušice

Zadavatel:

Trubní vedení

20 000.00

VRN7 - Provozní vlivy

VRN6 - Územní vlivy

VRN4 - inženýrská činnost

VRN3 — Zařízení staveniště

85 000.00 15000.00 12 000.00 20 00000

152 000,00

464 871.67 4 408.00 911 291.90 22 865,00 327 446.40 482 293,19 80 074.37

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

998 - Přesun hmot

997 . Přesun sutě

9 — Ostatní konstrukce a práce, bourání

8

5 < Komunikace pozemní

3 — Svislé a kompletní konstrukce

1 - Zemní práce

2 293 251,03

2 445 251,03

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

Kód dílu — Popis

UChaZEČÍ

7.6.2017

Datum:

Praha 6

MČ Praha - Nebušice, chodníky - 2. část, Praha 6

Místo:

Stavba:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

__J .,

MJ

113106161

113107121

113107122

74

81

69

hrubeho drceného, o tl, vrstvy přes 100 do 200 mm

(bran-\ 7 1 "

nebo & naloiemm na dopravou prostředek v ploše jednotlivé do SO 1112 z kamemva

Odatraněnl podkladů nebo krytů s přemrstémm hmot na skladku na vzdalenost do 3 m

nebo & naloženim na dopravm prostředek v ploše jednotlivé do 50 od z kameniva hrubeho drceneho, o tl. vrstvy do 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěni 1 hmot na skládku na vzdalenost do 3 m

odsekú s ložern z kamemva

Rozebram dlažeb a d1l<ů komumkacr pro pěší, vozovek a ploch s přemrsténim hmot na skládku na vzdálenost do 3 rn nebo s naložemm na dopr avni prostředek vozovek a ploch. s jakoukolw vyplm spar v plose jednotlivé do 50 m? z drohnych kostek nebo

oro péšl s ložem z kamemva nebo ž1v|ce a & vyplnr spar ze zamkove dlažby

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložemm na dopravm prostředek komunikam

Fozebrám dlažeb a d1lců komomkam pro pěš1, vozovek a ploch & přemistémm hmot na

m2

1112

1112

ml

113106121

113106123

m?

Rozebranř dlažeb a dílců komumkau pro péš1, vozovek a ploch s přem15tér11m hmot na skládku na vzdalenost do 3 m nebo s naložemm na dopravm prostředek komumkan pro péšl s ložem z kamemva nebo ž1v1ce a s vyplm spar z bemnowch nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

73

1112

SeJmlm drnu tl. do 100 mm, v jakekoliv ploše.

Zemní práce

Práce a dodávky HSV

Popis

111301111

HSV

Náklady soupisu celkem

Kód

Množství

305.000

918,000

120.000

625.000

[CZK]

J.cena

s v

sítina/aa

75 945.00 CS URS 2017 01

152 388.00 CS URS 2017 01

446,40 CS URS 2017 01

5 364.00 CS URS 2017 01

2125000 CS URS 701.7 01

2 664.00 CS URS 201 7 01

2 293 251,03 464 871,67

2 445 251,03

Cena celkem [CZK]

Sínpps s.r.o.

Projektant:

Městská část Praha - Nebušice

Zadavatel: Uchazeč:

PČ Typ

7.620”

Datum:

Praha 6

MČ Praha - Nebušice, chodníky - 2. část, Praha 6

Misto:

Stavba:

SOUPIS PRACÍ

„_ 197—

W

005724100

36

260015 "Přepočtene koefíoentem množství

osřvo směs travní parková

utažení parkoveho v rovmé nebo na svahu do 1:5

(br—nn A Av ‘l

k!

m2

Pozprostřent a urovnaní ormce v rovmé nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvusle ploše do 500 1112. tl, vrstvy přes 100 do 150 mm

181301102

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 vysevem včetně

m2

Uprava plane" na stavbách dálnic v zafezech mimo skalnír h se. zhntríením

181102302

181411131

1112

uložen: odpadu kod 1.70504 lemma a kamení

3.3'10 'Přepoc'tene koefíaentem množství

10000 m

1113

1113

111

111

m2

MJ

946201 100

35

62

162701109

61

Příplatek k vodorovnému přemístění vvkopku z hormny tř, 1 až 4 21(1) 1000 rn přes

1 (12 4

Vykopavky v zemmcuch na sufhu s přehozením vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horníné tř. 4 Příplatek k cenam za lepívost hornmv tř. 4

122301409

Vodorovne přemístěni do 10000 m wkopku z homínv t:“

Hloubem zapaženvch í nezapazemmh rvh šířky do 600 mm s urovnamm dna (1o přede-psaneho profllu a spadu v horniné tv'. 4 do 100 m3

132301101

77

162701105

Vykopavkv v zemmcích na sumu s přehozením vvkopku na vzdalenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 1 mne tř. 4 přes 100 do 1 000 m.?-

142301402

32

60

Vytrham obrub s vvboura’nlm lože, s přemístěním hmot na skladku na vzdálenost do 3 m nebo s ríaložemm na dopravní prostředek ( dlažebnírh kostek

113203111

75

Vvtrham obrub s vybomanim lože. r. přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 rn nebo s naloženíírí na dopravm prostředek z kraj íkú nebo obrubníkú stOJatych

m nebo s naloženíní na dopravm prostředek z krajmkú nebo obrubníků stoíatych

Vytrham obrub s vybowamm lože. s přemístěním hmot na skládku na vzdalenost do 3

z betonu prosteho, o tl. vrstvy do 100mm

Odstranění podkladů nebo krvtú s přemístěním hmot na skládku na vzdalenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v plose Jednotlivě přes 50 m2 do 2001112

vrstvy přes SO do 100 mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdalenost do 3 m nebo s naložemm na dopravní prostředek v ploše Jednotlivě do 50 m2 žívičných. o tl,

Poms

113202111A

113202111

113107170

113107142

Kud

76

71

W W;:

0.390

O, 390

26.000

26.000

1 225.000

4,453

33.000

33.000

33.000

30.000

3.000

120.000

460. 000

240.000

250.000

420.000

Mnulslvv

34, 30

20.70

760.00

19.70

252.00

26.00

1 170.00

54. 30

52,60

52.60

47.70

121,00

148.00

[CZK]

J.Lťlld Lenova

soustava

3.5.49 cs URS 201701

364.00 CS URS 2017 01

891.80 CS URS 2017 01

25 357.50 (.S URS 2017 01

712,48

650.10

8 516.00

858.00 CS URS 2017 O1

55100.00LS URS 3C17 0'1

162.90 LS URS 201/ 01

6 312.00 CS UPS 2017 O1

24196.00

11448.00 LS URS 2017 01

30 250.00 CS URS 2017 O1

62160.00 CS URS 2017 01

(.cna celkem [CZK]K

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněnim, po zhutnění tl. 150 mm

564851111

2 O

60 950,00 (8 (IRS 201.7 01 265.00 230.000

m2 n12

dlažba skladebna betonove zakladni pro nevidome 20 x 10 x 6 cm barevna

dlažba skladebna betonova zakladni 20 x 10 x 8 cm barevna

Trubní vedení

592452670A

5924526ó0

8

M

M

31

79

*)

_

3, V

(vrána R 1 7

4 665.00 CS URS 2017 01 kus

Vyškova uprava uličniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvyšemm krycího hrnce. _ . soupete nebo hydlantu bez upravy armatur

899431111

K

65

933.00

6 050.00 CS URS 201 I O1 1 210.00 5.000 kus

Výšková uprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm sniženim poklopu

899332111

K

68

5,000

1850.00 CS URS 2017 01 1 570.00 5,000 kus

22 865.00

80 290.00“ UPS 201701

179 270,00 CS URS 2017 01

227 318,00cs wa 201101

Vyškova uprava uličního »stupu nebo vpusti do 200 mm zvyšenim poklopu

259.00

197.00

249.80

_

899331111

310,000

910.000

910.000

K

skupiny A. pro plochy do 501112

Skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 ml

mz

67

D

44 775.00 597.00 75.000

1112

Kladem dlažby z betonovych zamkovych dlaždic komunikací pro péSr s loz'em 2 " ' ' 1‘ l. do 4 Ornm , svyplnenmsparsdvoiitym ' " nebo drcenehot k amenwatezeneho hutnémm. vibrovanrm a ze smetem’m přebytečneho materialu na krajním tl. 80 mm

596211210

K

..

4 770,00 Cs" URS 2017 01

26

„ . “yp

597,00

m2

.

8000

dlažba shladebna betonova zakladní 20 x 10 x 6 cm prirodm

, '

1112

592453080

e

hutnemm, vrbrovanrm a se smetemm prebytecnehp materialu na klajl'llCl (l. 60 mm

_ '

Kladem dlažby z betonovych zamkovych dlaždic komumkacr pro pěší („ ložem z kameni—'a těž ného iebo drceného tl. do 40 mm. s r lnénim & ar s dvo il 1n

dlažba skladebna betonova zakladni pro nevidome ZO x 10 x 6 cm barevna

skupiny A. pro plouhy do 501112

M

2008.00 CS URS 201701

7 Š' S 1 “9 . 3‘ 80 DOC UR 201 01

178 924.90 (S URS 2017 01

911 291.90

4 408.00 CS URS 2017 01

78

251,00

436.0

( onom

soustava

K 596211111

8000

05.000

]

4 408.00

l

„ Lena celkem (ZK

24

3

146,30

11.60

[CZK]

J.1 ona

592452670

n12

n1

1 223.000

1 223.000

380.000

Mnozslvn

M

Kladení dlažby z betonovyrm zamkovych dlaždic komunikacn pro péši s ložem z kameniva téženeho nebo drceneho (i. do 40 mm. s vyplněním spar s dvojitym hutné-nim, vibrovanim a se smetenim přebytečné-ho materiálu na krapnrcr u. 60 mm

Podklad ze směsi strnelene cementem SC bez dilatačmch spar. s rozprostřemm a . , zhutnemmSCC 16120198111.pozhutnemtl. 150mm

m2

m2

MJ

30

71"4 L 112

Komunikace pozemní

5

56

folie multifunkční profi/avant: mopavá/ 0,5 x 20 rn

283230420

918605

Svislé a kompletní konstrukce

p

Po us

3

. Kod

596211110

1

K

K

W

D

M

D

1

29

23

21

39

. Pl

Vodorovná doprava suti na skladku s naloženim na dopravni prostředek a složenim přes 100 ni do 1 km

Vodorovná doprava suti na skladku s naloženim na dopr avrn prostředek a složemm Přrplatek k ceně Ia každy dalši 1 Iapoc'aty 1 km

997006512

997006519

VV

Přesun hmot

998

51

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skladce (skladkovnei

997221855

49

998225195

466. 36 5‘4 'Přepočtene koeficientem mriožstvi

betonovým ZKD 5000 m

Přrplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. živičnym.

nebo živicnvm

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene. monolitickym betonovým

Poplatek za uloženi odpadu z asfa1tovych povrchů na skládce tskladkovnél

997221845

47

998225111

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce rskla'dkovner betonoveho

754,625'20 Přepočtené koeficientem množstvi

Přesun sutě

997

obrubmk betonový univerzalni přirodni 50x8x25 cm

592175090

Bouranl zdiva nadzakladoveho z crhel nebo rvarnic z tvárnic cementovych, na maltu cementovou, objemu do 1 m3

Osazeni zahradmho obrubmku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm 2 betonu prosteho tř. C 12/15 5 bocni opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

916331112

962032253

obrubník hem/10w Chodnikovy silnični Vibrolisovany 100x15x25 (rn

lože z betonu prostého téže značky

Osazeni silničního obrubníku betonového se zr'izemm lože, s wplněnim a zatr‘emm spar cenientovcm maltou stojateho s bOČnl opěrou 1 betonu prosteho tř. C 12/15. do

Ostatní konstrukce a práce. bourání

Vyškova uprava uliřniho vstupu nebo vpusti do 200 mm sniženim krycího hrnce. šoupéte. nebo hydrantu bez upravy armatur

Popis

592174600

916131213

8994 32111

Kod

997221815

VV

K

66

80

lvu

Pt

m3

kus

1“

kus

kus

MJ

1 865,460

1 865,460

466,365

311,350

92.400

344.875

15 092.500

15 092,500

754.625

16.000

760, 000

760,000

5,000

MIIUI'JVI

(mmvd

soustava

205000 cs URS 201,701 ; 246.40 ('St/123201701

130,00

70. 20

28. 50

57. 70

140,00

790,00

160,00

14.00

131.50

53 165.61

26 909.26

80 074.87

43 589.00

72 996,00

55150.00 cs URS 2013 01

21129500 CS URS 2015 01

99 233.19 C5 URS 201501

482 293,19

l

3 540.00 (.3 UPS 2017 01

113 240.00 (SL/RS 201701

149,00

180,00

206 340,00 CS URS 201701

327 446,40

4 300,00 CS URS 2017 01

Cena celkem [CZK]

271.50

860.00

[CZK]

Jtr ('Hd

,.

cké práce při provádění stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce geodeti

po výstavbě \Prúzkumné, geodetické a projektové prace geodetické práce

0122030“)

iOlZlOllII)

013254000

55

57

84

83

59

82

Zařízení staveniště

staveniště Základní rozděleni průvodních c'inností a nákladů zařizení

í značení na staveništi Zařizeni staveniště zabezpečení Staveniště dopravn

Inženýrská činnost

latě-zove inženýrská Cinnost zkoušky a ostatní měření zkoušky

Územní vlivy

ů uzemni vlivy Základní rozdělení próvodmth činností a naklad

Provozní vlivy

provozni vlivy Zakladni rozděleni průvodních Činnosti a nákladů

VRN3

030001000

034403000

VRN4

043134000

VRN6

060001000

VRN 7

070001000

(výkresova a textovai skutečneho provedeni stavby

dokumentace stavby Průzkumné, geodetické a projektove prace proíektove práce

cké práce před výstavbou Průzkumné, geodetické a projektové prace geodeti

012103000

53

Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN1

Km!

Vedlejší rozpočtové náklady

1 yp

VRN

l'l

Popis

KS

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

MJ

1.000

5.000

1,000

1.000

1,000

1.000

1.000

Míitnslvi

20 000,00

20 000,00

2 40000

1400000

1000.00

30 000.00

20 000.00

20 000,00

15 000.00

[CZK]

J t mm

( i-nova soustava

20 000.00 cs URS 2017 01

20 000.00

20 000.00 cs URS 201,7 01

20 000.00

12 000.00 cs URS 2016 01

12 000.00

14 000,00 (5 URS 2016 01

100000 cs URS 2017 01

15 000.00

.30 000,00 CS URS 2016 O1

20 000.00 cs URS 2016 01

20 000.00 cs URS 2016 01

15 000,00 cs URS 2016 01

85 000,00

152 000,00

Lena celkem [CZK]

:

bourání

i konstrukce

Ostatní konstmkce a

Svislé a kom

Zemní

Objekt

Zemní práce Svislé a kompletní konstrukce Komunikace pozemní Ostatní konstrukce a práce. bourání

Objekt

46

47

48

Lhůta výstavby : 75 kalendářních dnů

49

50

5|

52

53

54

55

56

57

58

59

60

6162

2017

7891011121314151617181920'W22

68

2017

()9

70

Harmonogram postupu prací - stavba: MČ Praha - Nebušice, chodníky - 2 část, Praha 6 (K Vizerce

2‘) 30 3| 32 33 34 35

36

37

38

€—

39

~12 Nui—11

41

: až rý .‘

TN

40

\

~83 '

45 _

'. ".

»|

44

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.