KAJIAN MENGENAI KAEDAH PENC ARIAN MAKLUMAT DI KALANGAN PELAJAR FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT DI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK 1 UNIVERSITITEKNOLOGI MARA


1 KAJIAN MENGENAI KAEDAH PENC ARIAN MAKLUMAT DI KALANGAN PELAJAR FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT DI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK 1 UNIVERSITITEKNOLOGI MARA...
Author:  Yohanes Wibowo

0 downloads 2 Views 4MB Size

Recommend Documents


Keperluan Maklumat dan Kaedah Pencarian Maklumat Pelajar-pelajar IS 223, Fakulti Pengurusan Maklumat, Kampus Puncak Perdana, UiTM Shah Alam
1 Keperluan Maklumat dan Kaedah Pencarian Maklumat Pelajar-pelajar IS 223, Fakulti Pengurusan Maklumat, Kampus Puncak Perdana, UiTM Shah Alam Oleh Sit...

Kajian Mengenai Keberkesanan Subjek Latihan Industri Di Kalangan Pelajar Semester Akhir Fakulti Sains & Teknologi Maklumat, KUIS
1 Kajian Mengenai Keberkesanan Subjek Latihan Industri Di Kalangan Pelajar Semester Akhir Fakulti Sains & Teknologi Maklumat, KUIS Nur Muizz Moham...

MAKLUMAT PROGRAM PENGAJIAN
1 1 Nama Program: IJAZAH SARJANA MUDA DAKWAH DENGAN PENGURUSAN SUMBER INSAN (KEPUJIAN) (R/221/6/0106) 2 Kod Program: BI05 3 Kelulusan Pengendalian ole...

MAKLUMAT PROGRAM PENGAJIAN
1 1 Nama Program: IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN MULTIMEDIA (KEPUJIAN) (N/222/6/0024) 2 Kod Program: BI06 3 Kelulusan Pengendalian oleh Kement...

MAKLUMAT PROGRAM PENGAJIAN
1 1 Nama Program: DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) (R/221/4/0149) 2 Kod Program: IS15 3 Kelulusan Pengendalian oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Mala...

MAKLUMAT PROGRAM PENGAJIAN
1 1 Nama Program: DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (AKIDAH & PEMIKIRAN ISLAM) (R/221/4/0152) 2 Kod Program: IS13 3 Kelulusan Pengendalian oleh Kementerian ...

MAKLUMAT PROGRAM PENGAJIAN
1 1 Nama Program: DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) (R/221/4/0151) 2 Kod Program: IS12 3 Kelulusan Pengendalian oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Mal...

MAKLUMAT PROGRAM PENGAJIAN
1 1 Nama Program: DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA) (R2/481/4/0033) 2 Kod Program: MS36 3 Kelulusan Pengendalian oleh Kementerian Pendidikan Tin...

MAKLUMAT PROGRAM PENGAJIAN
1 1 Nama Program: ASASI PENGURUSAN (R2/010/3/0470) 2 Kod Program: FA02 3 Kelulusan Pengendalian oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia (KPM): (a)...

MAKLUMAT PROGRAM PENGAJIAN
1 1 Nama Program: IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) (R/344/6/0071) 2 Kod Program: BB04 3 Kelulusan Pengendalian oleh Kementerian Pendidikan Ti...KAJIAN MENGENAI KAEDAH PENC ARIAN MAKLUMAT DI KALANGAN PELAJAR FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT DI PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK 1 UNIVERSITITEKNOLOGI MARA SHAH ALAM, SELANGOR

JASLEEBINJUPHU (2000212458)

FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT UNTVERSITI TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM SELANGOR

MEI2003

ISIKANDUNGAN

KANDUNGAN

MUKASURAT

Abstrak Penghargaan

u

BAB 1: PENGENALAN l.OPendahuluan

1-2

1.1 Later Belakang Kajian

3

1.2 Pemyataan Masalah

4

1.3 Objektif Kajian

4

1.4 Persoalan Kajian

5

1.5 Kepentingan Kajian

5

1.6Hipotesis

5

1.7 Skop Kajian

6

1.7.1 Aspek Kajian

6

1.7.2 Responden

6

1.7.3 Lokasi Kajian

7

1.8 Definisi Operasional

8-10

1.8.1 Kaedah Pencarian Sistematik

8

1.8.2 Kaedah Pencarian Secara Bebas

8

1.8.3 Pelajar Fakulti Pengajian Maklumat

8

1.8.4 Perpustakaan Tun Abdul Razak 1

9

1.8.5 Pencarian

9

1.8.6 Maklumat

9

1.8.7Penggunaan

10

1.8.8 Perpustakaan

10

BAB 2: UNJAUAN KAJIAN LEPAS 2.0 Pendahuluan

11

2.1 Ulasan Kajian Lepas

11-16

2.2 Kerangka Teori

16

2.3 Penutup

17

BAB 3: METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan

18

3.1 Reka Bentuk kajian

18

3.2 AlatPenyelidikan

19

3.3 Sampel dan Populasi

19

3.3.1 Sampel

19

3.3.2 Populasi

19

3.4 Pengumpulan Data

20

BAB 4: ANALISIS KAJIAN 4.0 Pendahuluan

21

4.1 Keputusan Penyelidikan

21 -22

4.2 Latar Belakang Responden

22

4.2.1 Responden Mengikut Jantina

23-24

4.2.2 Responden Mengikut Umur

25-26

4.2.3 Responden Mengikut Status

27-28

4.2.4 Responden Mengikut Program

29-30

4.3 Penggunaan Perpustakaan Tun Abdul Razak 1

31

4.3.1 Tujuan Penggunaan Perpustakaan

32-33

4.3.2 Kekerapan Penggunaan Perpustakaan

34-35

4.3.3 Penggunaan Bahan Perpustakaan

36-37

4.3.4 Pengaruh Bidang Yang Diambil

38-39

4.4 Kaedah Pencarian Maklumat Di Kalangan Pelajar 4.4.1 Bentuk Tugasan Pelajar

40-45

4.4.2 Penggunaan Kaedah Pencarian

46-53

4.4.3 Keberkesanan Kaedah Pencarian

54-59

4.4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Kaedah Pencarian Pelajar

60-61

4.4.5 Penggunaan Koleksi Perpustakaan

62-63

4.4.6 Tahap Kepuasaan Penggunaan Perkhidmatan

64-65

4.4.7 Tahap Kepuasan Penggunaan Kaedah

66-67

4.4.8 Masalah Penggunaan Kaedah Pencarian

68-69

ABSTRAK Matlamat utama kajian ini adalah untuk meninjau kaedah pencarian maklumat di kalangan pelajar semester akhir Ijazah Sarjana Muda Pengajian Maklumat (Kepujian), Fakulti Pengajian Maklumat, di Perpustakaan Tun Abdul Razak 1 (PTAR 1), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Secara umumnya, kaedah pencarian maklumat di kalangan pelajar boleh dikategorikan kepada dua jenis kaedah iaitu kaedah pencarian bersistematik dan kaedah pencarian secara bebas. Berdasarkan kepada dua kategori kaedah pencarian ini, kajian ini mendapati bahawa pelajar-pelajar semester akhir Ijazah Sarjana Muda Pengajian Maklumat (Kepujian) telah menggunakan kaedah pencarian yang bersistematik dalam mencari maklumat serta bahan di perpustakaan. Di samping itu, ia juga mengkaji keberkesanan penggunaan kaedah pencarian maklumat yang terdapat di perpustakaan. Kaedah yang paling efektif di PTAR 1 ialah kaedah OPAC (Online Public Access Catalog) atau dalam bahasa melayunya Katalog Umum Atas Talian. Sehubungan itu, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oieh pelajar semasa mencari maklumat di perpustakaan seperti kurang kemahiran mencari maklumat, kurang pengetahuan tentang bidang yang dikaji dan kurang keyakinan dalam menggunakan kaedah pencarian maklumat yang disediakan di perpustakaan. Secara keseluruhannya, kaedah pencarian maklumat di kalangan pelajar adalah berasaskan kepada status bidang pengajian mereka yang mana telah mendorong mereka menjurus kepada penggunaan kaedah pencarian maklumat yang bersistematik.

I

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.