KANALIZAČNÍ ŘÁD S E N O M A T Y


1 KANALIZAČNÍ ŘÁD S E N O M A T Y RAVOS, s.r.o. Kanalizační řád Senomaty Stránka 12 OBSAH 1. Titulní list ka...
Author:  Dominik Toman

0 downloads 5 Views 953KB Size

Recommend Documents


No documents


KANALIZAČNÍ

ŘÁD

SENOMATY

RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 1

OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Cíle kanalizačního řádu 2.2. Odpadní vody 2.3. Vybrané povinnosti producentů odpadních vod vyplývající z kanalizačního řádu 3. Popis území 3.1. Charakter lokality 4. Technický popis stokové sítě 4.1. Popis a hydrotechnické údaje 4.2. Grafické přílohy 5. Údaje o čistírně 5.1. Projektovaná kapacita ČOV 5.2. Limity vypouštění odpadních vod 6. Údaje o recipientu 7. Seznam látek 8. Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace 8.1. Splaškové odpadní vody 8.2. Ostatní odpadní vody 9. Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech 10. Kontrola dodržování kanalizačního řádu 10.1 Povinnosti producentů odpadních vod 10.2 Informace o sledovaných producentech 10.3 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod 11. Aktualizace a revize kanalizačního řádu

RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 2

1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTYSE SENOMATY Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.): Přiváděcí stoky Senomaty: 2121-739081-00244384-3/1 (vlastník městys Senomaty) 2121-747521-00244384-3/2 (vlastník městys Senomaty) 2121-747521-00244384-3/3 (vlastník městys Senomaty) Stoková síť Senomaty: 2121-747521-00244384-3/1 (vlastník městys Senomaty) 2121-747521-47019549-3/1 (vlastník Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka) Přiváděcí stoka Nouzov: 2121-747513-47019549-3/1 (vlastník Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka) Stoková síť Nouzov: 2121-747513-47019549-3/2 (vlastník Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka) Přiváděcí stoka Hostokryje: 2121-747521-47019549-3/2 (vlastník Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka) Stoková síť Hostokryje: 2121-645869-47019549-3/1 (vlastník Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka)

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.): ČOV Rakovník: 2121-739081-47019549-4/1 (vlastník Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka) Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do splaškové stokové sítě městyse Senomaty a jeho místních částí Nouzov a Hostokryje. Veškeré odpadní vody jsou čerpány do stokové sítě města Rakovníka zakončené městskou čistírnou odpadních vod. Vlastník kanalizace:

Městys Senomaty Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka

Identifikační číslo:

00244384 47019549

Sídlo:

nám. K. Buriana 55, Senomaty, 270 31 Františka Diepolta 1870, Rakovník

Provozovatel kanalizace:

RAVOS, s.r.o.

Identifikační číslo:

47546662

Sídlo:

Františka Diepolta 1870, Rakovník

RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 3

Zpracovatel kanalizačního řádu:

Ing. Eva Kršková

Datum zpracování:

únor 2018

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu: Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) rozhodnutím vodoprávního úřadu – Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí

dne……………………………………………………….. pod č.j. ……………………………………………………….

……………………………………………………………….. razítko a podpis úřadu

Důležitá telefonní čísla: - nepřetržitá služba dispečinku provozovatele veřejné kanalizace společnosti RAVOS, s.r.o. tel. 840 111 116 nebo 601 278 278 - ČOV Rakovník 313 512 265 (v pracovní době 7-15 hod) - Hasičský záchranný sbor ČR tel. 150, 112 - vodoprávní úřad – Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí tel. 313 259 237, 313 259 295, havarijní linka 720 960 067 - správce povodí - Povodí Vltavy s.p. tel. 724 067 719 - Česká inspekce životního prostředí, OI Praha tel. 731 405 313

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s právními normami – zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách), v platném znění (dále jen zákon o vodách) a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávních povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci kanalizačního řádu a předmět a vztahy z něj plynoucí: - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 4

-

2.1

(zejména §§ 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34); zákon č. 254/2001 SB., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (§ 16); vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (§§ 9, 14, 24, 26).

CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě tak, aby zejména: - byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu, - nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů, - nedocházelo k poruchám strojního zařízení čerpacích stanic odpadních vod, - bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, - byly odpadní vody odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, - byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě a čistírny odpadních vod.

2.2

ODPADNÍ VODY

V aglomeraci Senomaty mohou vznikat následující odpadní vody: - splaškové odpadní vody: odpadní vody z obytných budov a budov, kde jsou poskytovány služby (vyjma stravovacích), které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, - odpadní vody z občanské vybavenosti (např. školní kuchyně, restaurace a podobná zařízení) a drobné řemeslné výroby, - průmyslové odpadní vody: odpadní vody vznikající při výrobních a podnikatelských činnostech. Do stokové sítě městyse Senomaty je zakázáno odvádět dešťové vody!

RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 5

2.3

-

-

-

-

-

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRODUCENTU VYPLÝVAJÍCÍ Z KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

ODPADNÍCH

VOD

Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. producent, odběratel) v rozporu s tímto kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10, odst. 2, písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích), je neoprávněné a podléhá sankcím. Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci nesmí z pozemku či stavby vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí (tj. pozemků, staveb či zařízení) bez souhlasu provozovatele kanalizace. Nově lze na kanalizaci napojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní vody nepřesahují před vstupem do kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem (viz tabulka č. 1 v kapitole 8). V případě přesahování stanovené míry znečištění je producent povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, popř. předem projednat s provozovatelem podmínky vypouštění těchto odpadních vod. Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem a producentem. Povinnost uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací mají všichni producenti odpadních vod. Další povinnosti vyplývající z kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

3. POPIS ÚZEMÍ 3.1

CHARAKTER LOKALITY

Ve městysi Senomaty bylo k 31. 12. 2017 933 trvale bydlících obyvatel, v místní části Nouzov 141 a v Hostokryjích a Brantu 120 (celkem tedy 1194 obyvatel). Městys Senomaty se nachází 5 km západně od Rakovníka mezi Rakovnickou a Plaskou pahorkatinou v nadmořské výšce 350 - 380 m n.m., katastrální výměra činí 1412 ha, hustota obyvatel 1/km2, od východu k západu městysem protéká Rakovnický potok, zároveň obcí v témže směru prochází komunikace II. třídy č. 228 z Jesenice do Rakovníka. V současné době je v Senomatech obecní úřad, základní a mateřská škola, dvě restaurace a služby občanům poskytuje pošta, dva obchody s potravinami, zahradnictví, kadeřnictví, autoopravna, truhlářství a několik dalších podnikatelů. Odpadní vody jsou odváděny do „hlavní“ čerpací stanice odpadních vod na východním okraji města. Odtud jsou výtlačným řadem kanalizace dopravovány do stokové sítě města Rakovníka a čištěny na městské čistírně odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Rakovnického potoka, který je levostranným přítokem řeky Berounky. Z místní části Nouzov jsou odpadní vody odváděny gravitačně do čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) Nouzov a odtud výtlakem do stokové sítě v Senomatech. RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 6

Z místní části Hostokryje jsou odpadní vody odváděny gravitačně na ČSOV Hostokryje a odtud výtlakem rovněž do stokové sítě v Senomatech. Na stokové síti v Senomatech jsou umístěny další čtyři čerpací stanice odpadních vod tam, kde nebylo možné docílit odvádění odpadních vod gravitačně. V částech Nouzov a Hostokryje jsou některé části odkanalizovány pomocí tlakových větví kanalizace. Zásobení pitnou vodou je realizováno převážně z vodovodu pro veřejnou potřebu a z menší části z lokálních zdrojů – studní individuálního zásobování. Na vodovod je napojeno 1038 obyvatel, v roce 2017 bylo odebráno z veřejného vodovodu v Senomatech a Nouzově průměrně 73 m3 denně, v Hostokryjích 5 m3 denně. V roce 2017 bylo na kanalizaci napojeno 990 obyvatel (v Senomatech 886, v Nouzově 104), množství vypouštěných odpadních vod z Městyse Senomaty a části Nouzov představovalo 94 m3/den (kanalizace v části Hostokryje byla uvedena do provozu v roce 2017 a nemovitosti jejich majitelé začali postupně napojovat v závěru roku).

4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 4.1

POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE

Označení (název): splašková stoková síť Senomaty Druh systému: oddílný Tento kanalizační řád zahrnuje gravitační a tlakovou stokovou síť městyse Senomaty a jeho částí Nouzov a Hostokryje včetně výtlaků kanalizace a čerpacích stanic odpadních vod. Přehled stokové sítě městyse Senomaty: Celková délka stokové sítě městyse Senomaty a jeho částí je 15 977,5 m, ke dni 1.1.2018 je připojeno 436 ks přípojek, jejichž celková délka je cca 6 439 m. Kanalizační systém obce je vybudován jako oddílný, charakterem se jedná především o splaškové odpadní vody. Kanalizace Senomaty: Území samotného městyse Senomaty je odkanalizováno sítí gravitačních stok do pěti čerpacích stanic odpadních vod. Kmenová stoka „A“, převážně kopírující silnici č. 228 od východu k západu, je zaústěna do hlavní čerpací stanice odpadních vod (ozn. ČSOV 1). Odtud jsou všechny odpadní vody z městyse i jeho částí odváděny výtlakem do stokové sítě města Rakovníka a čištěny na městské čistírně odpadních vod. Další čtyři ČSOV na síti přečerpávají odpadní vody z níže položených míst do gravitačních větví kanalizace. Tyto větve odvádějí odpadní vody od nemovitostí celého zastavěného území městyse. Kanalizace Nouzov: Území části Nouzov je odkanalizováno sítí gravitačních stok s pomocí dvou tlakových větví kanalizace. Kmenová stoka, probíhající v komunikaci od jihovýchodu k severnímu okraji Nouzova, je zaústěna do ČSOV Nouzov. Odtud jsou odpadní vody dopravovány výtlakem do gravitační kanalizace v lokalitě Na Vyhlídce II. v Senomatech. Do ČSOV Nouzov je dále zaústěn výtlak odpadních vod ze sousední obce Přílepy. RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 7

Pro kanalizační síť v této obci a výtlak do Nouzova byl zpracován samostatný kanalizační řád v roce 2017 a schválen rozhodnutím vodoprávního úřadu Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí dne 4.9.2017 pod spis.zn. OZP01/36853/2017/Sm. Kanalizace Hostokryje: Území části Hostokryje je odkanalizováno sítí gravitačních stok s pomocí tří tlakových větví kanalizace. Kmenová stoka, probíhající částečně v silnici od Senomat, centrem obce a dále místní komunikací mezi přilehlou zástavbou, ústí do ČSOV Hostokryje. Odtud jsou odpadní vody výtlakem dopravovány do gravitační kanalizace v lokalitě Na Hradišti v Senomatech. Přehled jednotlivých stok, materiálů a jejich délek je uveden v následující tabulce: SENOMATY

materiál

název stoky

PE 50 PE 63

PS 1

11,52

PE 90

PE 110 PE 200

PVC 200

PVC 250

PVC 300

PVC 500 PP 200

PP 250

4096

PS 2.1 PS 2.2

PE 75

202 77,79

PS 3

137

PS 6 A

92 116,2

AA

866,58

206,6

AB

7,5

504,05

AB-A AB-B

24,51 82,71

AB-C

79,13

AB-D

81,76

AC

181,53

AC-A

52,4

AD

253,37

AD-A

44,19

B

354,33

BA BB

27,61 60,86

C

589,11

Na Hradišti

314,8

CA

469,72

CA-1

14,39

CA-2

44,68

C-a1

36,67

C-a2

26,55

C-a3

11,77

C-a4

10,56

C-a5

14,62

C-a6

9,3

RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 8

C-a7

11,78

C-a8 CB

11,31 48,36

CC

52,87

CD

505,28

CE

315,26

CE-A

20,32

D

145,7

Na Vyhlídce I

202,9

Na Vyhlídce II

265,8

CELKEM SENOMATY 11,52 306,8

202

4096

95,89

NOUZOV název stoky

781,8

59,07

783,6

1112

PVC250

PVC 300

165,5

4630,81

PVC 500 PP 200

PP 250

materiál PE 50 PE 63

PE 75

PE 90

PS 4 HL.STOKA

PE 110 PE 200 625,2

PVC 200 4,89

10,11

58,66

422,28

KE KAPLIČCE NA NÁMĚSTÍČKO

20,3 439,74

TLAKOVÉ VĚTVE CELKEM NOUZOV

129,5

85

129,5

85

625,2

10,11

HOSTOKRYJE název stoky

4,89

58,66

882,32

materiál PE 50 PE 63

PS 5 + F A

PE 75

PE 90

PE 110 PE 200

PVC 200

PVC 250

PVC 300

PVC 500 PP 200

1136

PP 250

4,55 682,82

B

197,21

B1

204,72

B1a

122,74

C

121,14

D

7,99

D1

12,04

VKP1

45,42

VKP2

118,2

VKP3 CELKEM HOSTOKRYJE

65,46 45,42 183,7 1136

4,55

1348,66

materiál CELÁ SÍŤ

PE 50 PE 63

SUMA

56,94

620

PE 75

PE 90

1338

85

PE 110 PE 200 4722

CELKEM CELÁ SÍŤ

RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

106

PVC 200

PVC 250

PVC 300

63,96

783,6

1112

PVC 500 PP 200 58,66

170,1

PP 250 6861,79 15977,5

Stránka 9

4.2

GRAFICKÁ PŘÍLOHA Grafické přílohy obsahují základní situační údaje o kanalizaci: - Schéma kanalizace Senomaty - Situace kanalizace Senomaty - Situace kanalizace v části Nouzov - Situace kanalizace v části Hostokryje

5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD Kanalizační systém je zakončen mechanicko-biologickou ČOV v Rakovníku sestávající z mechanického stupně čištění (česle, lapák písku, usazovací nádrže), dvojlinky aktivačních nádrží provzdušňovaných jemnobublinným systémem (s předřazenou denitrifikací a nitrifikací čištěných vod), regenerační nádrže a mikrosíta.

5.1

LIMITY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Limity pro vypouštění odpadních vod Jsou dány rozhodnutím vodoprávního úřadu Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 28. 11. 2008 pod č.j. 156657/2008/KUSK/5 a jeho změnou ze dne 17.12.2015 pod č.j. 139800/2015/KUSK s platností do 30.11.2025:

BSK5 CHSKCr NL NC Pc

„p“ (mg.l-1) 14 60 18 -----

„m“ (mg.l-1) 20 100 25 25 3,0

celoroční průměr (mg.l-1) ------14 1,5

bilanční hodnoty (t.r-1) 30 100 35 30 3,5

6. ÚDAJE O RECIPIENTU Název recipientu: Rakovnický potok Číslo hydrologického pořadí: 1-11-03-015 Q355: 60 l.s-1 Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 143132 Říční km výústního objektu: 17,5 Správce toku: Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5, závod Berounka v Plzni, Denisovo nábř. 14 RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 10

7. SEZNAM LÁTEK

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 150/2010 Sb., o vodách, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami: Zvlášť nebezpečné látky s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí. 2. Organofosforové sloučeniny. 3. Organocínové sloučeniny. 4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí. 5. Rtuť a její sloučeniny. 6. Kadmium a jeho sloučeniny. 7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu. 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. Nebezpečné látky 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 1. zinek 6. selen 11. cín 16. vanad 2. měď 7. arzen 12. baryum 17. kobalt 3. nikl 8. antimon 13. berylium 18. thalium 4. chrom 9. molybden 14. bor 19. telur 5. olovo 10. titan 15. uran 20. stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek. 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách. 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky. 5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu. 6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu. 7. Fluoridy. 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany. 9. Kyanidy. 10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 11

Dále 1. látky radioaktivní 2. látky infekční a karcinogenní 3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 5. biologicky nerozložitelné tenzidy 6. zeminy 7. neutralizační kaly 8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění OV na ČOV 10. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky 11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě 12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 13. silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE 8.1 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY Pro splaškové odpadní vody (viz definice v bodě 2.2 kanalizačního řádu) tj. vody z domácností se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje (viz ustanovení § 24 odst. g) vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Míra znečištění těchto vod je dána jejich původem a místem vzniku. Pro producenty splaškových odpadních vod platí obecná ustanovení kanalizačního řádu, platné předpisy (viz bod 2. Kanalizačního řádu) a nejsou povinni sledovat kvalitu vypouštěných odpadních vod. Producenti splaškových odpadních vod platí za vypouštění odpadních vod cenu dle platného cenového výměru pro příslušné kalendářní období (stočné).

8.2 OSTATNÍ ODPADNÍ VODY Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod z občanské vybavenosti a průmyslových odpadních vod vychází z celkové bilance znečištění a množství odpadních vod, které je možné do čistírny odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení čistícího efektu nebo k poškození kanalizační sítě. Nejvyšší přípustná míra znečištění těchto odpadních vod vypouštěných do kanalizace (maximální koncentrační limit) pro jednotlivé ukazatele je dána tabulkou č.1. Producenti, kteří vypouštějí odpadní vody s mírou znečištění nižší či rovnou RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 12

koncentračnímu limitu v tabulce č. 2, platí za vypouštění odpadních vod cenu dle platného cenového výměru pro příslušné kalendářní období (stočné). Producenti, kteří vypouštějí odpadní vody s mírou znečištění vyšší než je koncentrační limit uvedený v tabulce č. 2, musí mít toto s provozovatelem kanalizace sjednané smluvně, přičemž do ceny za likvidaci odpadních vod budou promítnuty zvýšené náklady na čištění odpadních vod. Provozovatel kanalizace je oprávněn odmítnout vypouštění odpadních vod s mírou znečištění vyšší než uvedenou v tabulce č. 2, pokud toto znečištění může ohrozit provoz kanalizace a ČOV, kvalitu vypouštěné odpadní vody z ČOV a kvalitu vzniklého kalu. Tabulka č. 1 ukazatel Reakce vody Teplota Biologická spotřeba kyslíku Chemická spotřeba kyslíku Dusík amoniakální Dusík celkový Fosfor celkový Rozpuštěné látky Nerozpuštěné látky Rozpuštěné anorganické soli Sírany Fluoridy Kyanidy veškeré Kyanidy toxické Uhlovodíky C 10 – C 40 Nepolární extrahovatelné látky Celkové tuky a oleje Fenoly jednosytné Aniontové tenzidy Kationtové tenzidy Neiontové tenzidy Adsorbovatelné organicky vázané halogeny Arzen Kadmium Chrom celkový Chrom šestimocný Kobalt Měď Molybden Rtuť Nikl Olovo

symbol

maximální koncentrační limit (mg/l)

pH °C BSK5 CHSKCr N-NH4 Ncelk Pcelk RL NL RAS SO42FCN-celk. CN-tox. C 10 – C 40 NEL EL FN 1 PAL – A PAL – K PAL – N AOX

5-10 60° 5 000 10 000 200 300 30 5 000 1 000 4 000 600 4 0,4 0,2 20 20 300 2 20 4 20 0,4

As Cd Crcelk. Cr Co Cu Mo Hg Ni Pb

0,4 0,2 0,6 0,2 0,02 2 0,02 0,1 0,2 0,2

RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 13

Selen Zinek

Se Zn

0,02 4

pH °C BSK5 CHSKCr N-NH4 Ncelk Pcelk RL NL RAS SO42FCN-celk. CN-tox. C 10 - C 40 NEL EL FN 1 PAL – A PAL – K PAL – N AOX

koncentrační limit (mg/l) ve 2 hodinovém (směsném) vzorku 6,5 – 8,5 40 800 1 600 45 60 10 1 500 500 1 200 300 2 0,2 0,1 10 5 80 1 10 2 10 0,15

koncentrační limit (mg/l) v bodovém (prostém) vzorku 5-10 50 1 600 3 200 160 200 20 2 500 900 2 000 600 4 0,4 0,2 20 8 160 2 20 4 20 0,3

As Cd Crcelk. Cr Co Cu Mo Hg Ni Pb Se Zn

0,2 0,1 0,3 0,1 0,01 1 0,01 0,05 0,1 0,1 0,01 2

0,4 0,2 0,6 0,2 0,02 2 0,02 0,1 0,2 0,2 0,02 4

Tabulka č. 2

ukazatel

Reakce vody Teplota Biologická spotřeba kyslíku Chemická spotřeba kyslíku Dusík amoniakální Dusík celkový Fosfor celkový Rozpuštěné látky Nerozpuštěné látky Rozpuštěné anorganické soli Sírany Fluoridy Kyanidy celkové Kyanidy toxické Uhlovodíky C 10 – C 40 Nepolární extrahovatelné látky Celkové tuky a oleje Fenoly jednosytné Aniontové tenzidy Kationtové tenzidy Neiontové tenzidy Adsorbovatelné organicky vázané halogeny Arzen Kadmium Chrom celkový Chrom šestimocný Kobalt Měď Molybden Rtuť Nikl Olovo Selen Zinek

symbol

RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 14

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení maximálních koncentračních limitů dle výše uvedené tabulky č. 1, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady škody v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem. Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32-34 zákona o vodovodech a kanalizacích.

9.

OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A DALŠÍCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Podle místa a příčiny vzniku poruchy (havárie) je nutno příslušná opatření klasifikovat jako: 1. opatření při havarijním úniku znečištění způsobeném uživatelem kanalizace pro veřejnou potřebu, 2. opatření při poruše (havárii) na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu. ad 1. Jedná se o případy úniku tzv. závadných látek (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Obecně je každý, kdo zachází se závadnými látkami, povinen činit opatření, aby nevnikly do vod povrchových a podzemních. Vniknutí takových látek do kanalizace ohrožuje stokovou síť, čistírnu odpadních vod a může ohrozit kvalitu povrchových (popř. podzemních) vod. Každý havarijní únik znečištění je proto třeba hlásit: - dispečinku provozovatele veřejné kanalizace společnosti RAVOS, s.r.o. na tel. čísla 840 111 116 nebo 601 278 278, který zabezpečí vyrozumění odpovědných pracovníků společnosti nebo přímo odpovědnému pracovníkovi panu Týčemu na tel. číslo ČOV 313 512 265 (v běžné pracovní době), - Hasičskému záchrannému sboru ČR (tel. 150, 112), vodoprávnímu úřadu – Městskému úřadu Rakovník, odboru životního prostředí (tel. 313 259 237, 313 259 295, 724 191 241), správci povodí a příp. České inspekci životního prostředí. Obecnou zásadou při likvidaci havarijního úniku je pokud možno zabránit již samotnému vniknutí těchto látek do kanalizace (tj. likvidovat havarijní únik v areálu příslušné nemovitosti např. utěsněním kanalizace, odvedením závadných látek mimo kanalizační vpustě pomocí vykopaných stružek apod.) V případě, že havarijní znečištění pronikne do kanalizace, je původce povinen okamžitě nahlásit provozovateli havarijní únik, spolupracovat na odstraňování následků havárie a na žádost provozovatele poskytnout prostředky včetně pracovních sil k likvidaci havarijního úniku. Podrobné postupy při úniku látek škodlivých vodám upravují plány opatření pro případy havárie (“havarijní plány”) zpracované potenciálními původci znečištění ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, kde jsou definovány činnosti RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 15

zaměřené k odstranění příčin a následků havárie v rámci areálu, nemovitosti.

ad 2. Nastane–li z různých příčin stav bránící odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (včetně případů odstávky čerpací stanice a ČOV) je provozovatel oprávněn (v souladu s platnou legislativou) toto odvádění omezit nebo přerušit. Přitom je povinen o vzniklé situaci neprodleně informovat příslušný vodoprávní úřad a Povodí Vltavy, s.p. Provoz kanalizace pro veřejnou potřebu při povodních se řídí podle Povodňového plánu.

10.

KONTROLA DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., § 9 odst. 3 a 4 a § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

10.1 POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodržován tento kanalizační řád, zákon o vodovodech a kanalizacích, platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod. Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a řádně provozovat předčisticí zařízení včetně lapačů tuků (u kuchyní a restaurací), lapačů olejů a ropných látek (autoopravny, garáže, mytí vozidel, parkoviště). Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod kat. č. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinností s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady. Z uvedeného důvodu je osazování domácích kuchyňských drtičů zakázáno. Vypouštění vod z bazénů do splaškové kanalizační sítě je zakázáno. Vypouštění srážkových vod je prostřednictvím splaškové kanalizace zakázáno. Použité inkontinenční pomůcky (pleny, vložky, přebalovací podložky a papírové nočníky, mísy, bažanty, byť by prošly rozdrcením a následným smícháním s vodou) vlhčené ubrousky a vlhčený toaletní papír jsou odpadem. S odpady se nakládá v režimu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Nejedná se tedy o odpadní vody a z tohoto důvodu je zakázáno výše uvedené pomůcky odvádět do stokové sítě. Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 16

smlouvy. Likvidace odpadů může být předmětem kontroly provozovatele kanalizace (oleje, chemikálie, pevné předměty ad.). Platnou smlouvu o likvidaci olejů a doklady o jejich likvidaci předloží provozovatel kuchyňských a restauračních provozů na vyžádání oprávněným zaměstnancům provozovatele kanalizace včetně 3 roky zpět vedené evidence (především doklady o platbách za likvidaci odpadu aj.). Povinnost instalovat odlučovače tuků jako ochranu kanalizační sítě u odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného původu, určí provozovatel kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod nebo technických možností kanalizačního systému v dané lokalitě. Vývoz odpadních vod ze žump fekálními vozy a jejich následné vypouštění do kanalizační sítě je zakázáno. Odvážení odpadních vod na ČOV je možné pouze pro smluvní vozy provozovatele. Vypouštění se však netýká látek, které nejsou odpadními vodami. Všechny instalované stomatologické soupravy musí být vybaveny separátorem amalgámu s účinností vyšší než 95%. Odběratel (sledovaný producent) je povinen v místě a rozsahu stanoveném ve smlouvě o odvádění odpadních vod kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace dle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Každá změna technologie ve výrobě ovlivňující kvalitu a množství odpadních vod musí být projednána s provozovatelem kanalizace. Povinnosti producenta odpadních vod s mírou znečištění vyšší než jsou koncentrační limity uvedené v tabulce č. 2 (kapitola č. 8.2) a podmínky pro vypouštění OV budou vždy zakotveny v dodatku ke smlouvě mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace, zejména způsob kategorizace odpadních vod a určení příplatku za likvidaci nadměrného znečištění vypouštěného do kanalizace. Podle § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. má provozovatel právo odebírat kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě. Provozovatel je povinen odběratele vyzvat k účasti při odběru vzorků, nabídnout odběrateli část vzorku a sepsat s odběratelem protokol. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel odebere vzorek bez jeho účasti.

10.2 INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH Na stokové síti nejsou v současné době žádní sledovaní (významní) producenti OV. Mezi nepravidelně sledované producenty byli zařazeni: Základní a mateřská škola Senomaty (odběrné místo č. 2059/10), hospoda – kulturní dům Senomaty (OM č. 2059/160), sokolovna (OM č. 2059/180) a ZD Senomaty (OM č. 2059/20).

RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 17

10.3 ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. provádí vybraní odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozbory vzorků vypouštěných odpadních vod. Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin: A. Odběratelé pravidelně sledovaní B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé Pro účely pravidelného sledování (skupina A) nebyl zatím vybrán žádný producent. Odběratelé zařazení do skupiny B jsou však povinni na výzvu provozovatele (maximálně 1x za kalendářní rok) dokladovat soulad kvality vypouštěných odpadních vod s kanalizačním řádem. Kontrolní vzorky Provozovatel kanalizace ve smyslu §26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. může kontrolovat množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných sledovanými odběrateli. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění určí provozovatel. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu, tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou dvouhodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Po dohodě s provozovatelem je v odůvodněných případech možný odběr prostého (bodového) vzorku. Pro překročení limitů tohoto kanalizačního řádu je průkazný jak směsný tak prostý vzorek. Směsný vzorek by měl být navržen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, popř. pracovní doby nebo směny. Způsob odběru vzorků je součástí buď vodoprávního rozhodnutí, smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizace nebo tohoto kanalizačního řádu. Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů úměrných průtoku. Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 1x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace a ČOV. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky: Podmínky: 1) Uvedený dvouhodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 18

2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je, co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti, prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002-6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování. Pokud není stanoveno jinak, provádí se odběr vždy na poslední přístupné kanalizační šachtě před napojením kanalizační přípojky producenta do kanalizační sítě. Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění OV Metodiky jsou shodné s nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod.

11.

AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizaci kanalizačního řádu (jeho změny a doplňky) provádí provozovatel kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, které jsou podkladem pro případné aktualizace. Tuto činnost provádí provozovatel kanalizace průběžně.

RAVOS, s.r.o. – Kanalizační řád Senomaty

Stránka 19

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.