Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Városföldi Általános Iskolája 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva


1 Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Városföldi Általános Iskolája...
Author:  Gábor Barta

0 downloads 2 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents


Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Városföldi Általános Iskolája 2015-ös évi kompetenciamérésének értékelése Készítette: Knódel Éva

2015. június 17.

I. A telephely épületének állapota és szaktantermi ellátottsága Az épület állaga jó, mint a községi iskolák 45%-ában. Az utóbbi tíz évben a községi iskolák 68%-ában folytak részleges felújítási munkálatok, mint ahogy itt is. A telephelyen nincs tornaterem, könyvtár, nyelvi labor és egyéb szaktanterem. A községi iskolák 28%-ában nincs tornaterem, és 48%-ában nincsenek szaktantermek.

II. A tanulók összetétetele és a tanulási nehézséggel küzdők II.1. A tanulói összetétel alapján képzett index:-0,25. Ez a községi iskolák 80%-ában alacsonyabb értéket mutat.

1. ábra: A tanulói összetétel alapján képzett index alakulása az elmúlt 6 évben

Az 1. ábrán látható, hogy az értékek folyamatosan javuló tendenciát mutattak 2014-ig. Ebben az évben újra negatív zónába került. II.2. A tanulási nehézségekkel küzdők aránya alapján képzett index -1,38, mely az előző évihez képest a „papíros” tanulók nagy mértékű növekedését mutatja. Ez a hasonló populációk 85%-ában jobb értéket mutat.

2. ábra: A tanulási nehézségekkel küzdők aránya alapján képzett index az utóbbi 5 évben II.3. Fegyelem, motiváció

A motivációindex értéke:-3. Országosan az iskolák 10%-áról mondható el ugyanez.

3. ábra: A fegyelem és a motiváció indexének alakulása az utóbbi 5 évben

A diákok fegyelmére vonatkozó index 1, mely a községi iskolák 15%-ában is tapasztalható. A fegyelem 2011-től kezdve mindig pozitív zónában van. Ez azt jelenti, hogy kevéssé fordul elő az iskolában rendbontás az órán, rongálás, fizikai bántalmazás a gyerekek között, verbális agresszió, ordítozás, agresszív magatartás az iskola dolgozóival, dohányzás, vagy esetleg alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, függőség (számítógépes játék, játékgép), lopás.

II.4. A különböző képzési formákban tanulók továbbtanulási aránya

Előző évben nem indult 8. osztály.

III. 6. évfolyam III.1. Létszámadatok Osztály neve

Tanulók száma

összesen:

Összesen SNI

Mentesült tanulók

1

0

7

BTMN tanulók

2

HHH tanulók

Jelentésre jogosult tanulók

A jelentésben szereplők

0

6

6

1. táblázat: A 6. évfolyam létszámadatai

A hatodik évfolyamon 6 tanuló volt a jelentésre jogosultak száma. A tanulók 28,5%-a BTMNes, az SNI-sek aránya 14,2%. 6-an töltötték ki a családi háttérindex kiszámolásához szükséges kérdőívet, ebből 5-en válaszolták meg megfelelő számban a kérdéseket. Ezért nem volt megállapítható a családi háttérindex értéke. Az ötödikes matematika osztályzatokból 17% az elégségesek és a jók aránya33%, 50%-uk közepes. Az átlag 3,16.

4. ábra: Az előző év végi matematika jegyek alakulása

III.2. Matematika A matematika átlageredménye 1452 pont. Ez 1%-ban jobb a kis községi 1441-es átlagától, és 3%-ban az országostól negatív irányban tér el. Országosan az iskoláknak 70%-a hasonlóan és 8%-a gyengébben teljesített, míg a községi iskolák közül csak 144-en teljesítettek rosszabbat és 124-en jobbat ennél az eredménynél a 1180-ból. Az 5. ábra azt mutatja, hogy a tanulók tudásszintje nem túl széles skálán mozog. Az átlagos teljesítményt nyújtók nagy része az országos átlag alatti. 258 pont eltérés mutatkozik a legjobb és a leggyengébb tanuló között. Nincs kiemelkedően jó, a tanulók kétharmada 2. szinten teljesített.

2013.

1602

2014.

1344

5. ábra: A tanulók képességeloszlása Az előző évet figyelve a különbség kisebb a két szélső érték között. Viszont sokkal magasabb volt a legjobb és a leggyengébb pontszám is 2015-ben, mint az előző mérési évben. 2014–hez képest pedig 69 pontos javulás látszik az átlagpontszámokban és a legjobban teljesítő teljesítményében.

6. ábra: A tanulók képességszintek közötti eloszlása

A telephely ábrája szerint senki nem írt 5., 6. és 7. szinten, de 2. szint alatt sem. A családi háttérindex alapján nem volt korrigálható az átlag. Az utolsó 5 év átlagpontszámait figyelve 2010-től folyamatos javulás volt tapasztalható, de 2014-ben jelentős visszaesés mutatkozott. Ebben az évben a javulás nem szignifikáns az előző tanévhez képest.

Alulteljesítők 8. ábra: A tanulók képességeloszlása a működő osztályokban az előző év végi matematikajegy függvényében

A tanulók az érdemjegyeiknek megfelelően – egymáshoz viszonyítva - megfelelően teljesítettek. A két jó éppen csak elérte a megfelelő szintet.

III.3. Szövegértés A szövegértés átlageredménye 1436 pont, mely 52 ponttal alacsonyabb az országosnál és 1%kal jobb a községi általános iskolák eredményeinél. Országosan az iskolák 25%-a jobban, és 8%-a rosszabbul teljesített. A közepes községi iskolák közül 92 teljesített rosszabbul, 5%-kuk jobban – ez 20%-kal jobb, mint tavaly. A tanulók tudásszintje nem széles skálán mozog. 354 pont a különbség a legjobb és a legrosszabb pontszám között. Az előző évvel összehasonlítva kisebb a különbség, Már többen kerültek az országos átlag fölé.

2013. 1623

2014.

1269

9. ábra: A tanulók képességeloszlása

3. szint alatt 2 tanuló írt, és 4. szinten felett senki nem ért el pontszámot. A 10. ábrán a telephely eredményeinek balra tolódása a gyengébben teljesítők magasabb arányát jelzi. A tanulók harmada 2., második harmada 3. szinten és ugyanennyien 4. szinten teljesítettek.

10. ábra: A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

2010-től a folyamatosan javuló tendencia megszakadt – jelentős visszaesés mutatkozik. 202 pont, tehát szignifikáns eltérés van 2009-hez képest 214-ben. ez a tanév kis javulást hozott.

IV. 8. osztály IV.1. Létszámadatok Osztály neve

Összesen

Összesen

17

SNI tanulók

Mentesült BTMN tanulók tanulók

2

1

HHH tanulók

3

3

Jelentésre A jogosult jelentésben tanulók szereplők 15

15

2. táblázat: Létszámadatok

A tanulók mindegyike megírta a dolgozatot. 18% a beilleszkedési és tanulási gonddal küzdő, és 12% a sajátos nevelési igényűek aránya. A korábbi mérésekben eredménnyel 2 tanuló kivételével mindenki rendelkezik. A családi háttérindex számolásához kapcsolódó kérdőívet 16-an töltötték ki, ebből 15 volt használható. A tanulók 40%-a közepest kapott matematikából előző év végén. Egy jeles, két jó és a a harmaduk elégséges ebből a tárgyból.

12. ábra: A matematika év végi osztályzatainak alakulása

IV.2. Matematika A matematika átlageredménye 1573 pont, mely 2%-kal gyengébb az országos /1618/ átlagnál, és 2%-kal jobb a közepes községi általános iskolákénál. Országosan az iskolák 10%-a rosszabbat, 20%-a jobbat írt. 122 közepes községi általános iskola mutatott rosszabb és 70 jobb teljesítményt a 776-ból.

1917

1148

13. ábra: A tanulók képességeloszlása

A legjobb és a leggyengébb pontszám között 769 pont a különbség. Az alsó pontérték alacsonyabb, mint a többi populációnál. A tanulók 53,3%-a írt a megfelelő- 4. szint alatt. 2 tanuló 1800 pont feletti értéket ért el. A 14. ábrán jól látható a balra tolódás, mely a jól teljesítők alacsonyabb arányát jelenti, akár bármely másik populációval összehasonlítva is. Magas az 1. szinten és alatta írók aránya.

14. ábra: A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

A CSH index alapján a várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján 1575 volt, ez 2 ponttal több, mint amit ezek a gyerekek elértek. A községihez viszonyítva pedig 8 ponttal gyengébb ez a 8. osztály.

15. ábra: A tanulók a két évvel korábbi mérésben elért átlageredményük alapján várható és tényleges teljesítménye a megyeszékhelyi iskolákkal egybevetve

A tanulók 6 ponttal értek el többet, mint a számított érték volt a 2013-as eredménynél az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes, és 6-tal jobbat a községi iskolákban számítottnál. Az országos trendnek megfelelő a fejlődés, különösen a két évvel korábban alacsonyabb pontszámot íróknál. 200 pont feletti javítás is tapasztalható 5 tanulónál. A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti különbségek 3-nál szignifikánsan jobbak. Az egyes években elért átlageredmények között nincs jelentős különbség. Az utóbbi 5 év legalacsonyabb pontszáma a 2012-es, de az értékek nem térnek el szignifikánsan.

Reziliensek

Alulteljesítők

17. ábra: A tanulók képességeloszlása a működő osztályokban az előző év végi matematikajegy függvényében Az elégségesek közül ketten a jók szintjén írtak. A jók és a közepesek átlaga szinte megegyezik.

18. ábra: A tanulók fejlődése osztályonként

IV.3. Szövegértés A tanulók átlageredménye 1524 pont, ez 3%-kal gyengébb az országosnál, mely 1567 pont. Ez 2%-kal a közepes községi általános iskolákénál /1495/ magasabb érték. Országosan az iskolák 10%-a rosszabbul, és 20%-a teljesített jobban. Hasonló részpopulációval összevetve 121 rosszabb és 44 jobb telephelyet találunk.

1913

1236

19. ábra: A tanulók képességeloszlása

A legjobb és a leggyengébb közötti pontkülönbség 677 pont. A kiemelkedő pontszám magasabb, mint az összes részpopuláció átlaga.

20. ábra: A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

A 4. szint alatt a tanulók 40%-a teljesített. Ketten1800 pont feletti teljesítményt értek el. Az országos és községi regresszió alapján várható eredmény néhány ponttal alacsonyabb, mint a tényleges pontszám a családi háttérindex alapján. A 2013-ashoz képest a várható eredmény az összes telephelyre illesztett regressziós egyenes alapján 31 pontos többletet mutat. 2,3%-kal jobb a községinél is.

21. ábra: Fejlődés 2013. és 2015. között - képességpont-különbségek

Az átlagos fejlődés 100 pont körüli. Senki nem rontott, és 300 pont feletti javítás egy tanulónál tapasztalható. A tanulók tényleges eredménye és a komplex modell alapján becsült, várható eredménye közötti különbségek 3 tanulónál szignifikánsan jobb. Héttel többen írtak jobbat, mint rosszabbat a vártnál. A 2008. óta tartó hullámzó teljesítmény most felfelé ívelő. Csökkent az alacsony pontszámot elérők száma és az 1800 pont felett teljesítőké is.

23. ábra: A tanulók fejlődése a 8. -ban Az országos trendtől eltérően – jobban - fejlődtek a tanulók. Mindenki javított és 1 tanuló ért el 300 ponttal jobb eredményt a két évvel korábbinál.

V. Összefoglalás Matematikából a telephely eredményei az utóbbi 8 évben nagyon hullámzó teljesítményt mutatnak. 2008. volt a csúcs, 2010. a mélypont. 2012-ben az iskolában nem volt 6. osztály, így 2014-ben 8. sem.

11. ábra: A telephelyi átlagok alakulása az elmúlt 8 évben matematikából Szövegértésnél a telephelyen tanulók az országos trendnél nem különbözik szignifikánsan. A korábbi eredmények tükrében nagyon hullámzó a teljesítmény. A nyolcadikosok 2011-ben voltak a legjobbak, a hatodikosok 2009-ben. Szövegértésnél a 2014-es év a mélypont.

12.ábra: A telephelyi átlagok alakulása az elmúlt 8 évben szövegértésből

Alapszintet el nem érők aránya 6. osztály matematika 8. osztály 6. osztály szövegértés 8. osztály

2011 50 13,3 21,4 6,7

2012 81,9 63,7

2013 41,6 44,4 16,6 44,4

2014 71,4 42,9

2015 50 53,3 33,3 40

2. táblázat: Az alapszintet el nem érő tanulók aránya

Az alapszintet el nem érők aránya 2015-ben matematikából mindkét osztályban meghaladja a községi és országos arány átlagát. A minimum szintet el nem érők aránya mindkét évfolyamon megfelelő. Felhasznált irodalom: 1. KIR Tanügyigazgatási szakportál · Az Országos mérés eredményei (2008-tól kezdődően)

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=200920

(2016.

június 17.) 2. KIR Tanügyigazgatási szakportál · Az Országos mérés eredményei (2008-tól kezdődően) (2016. június 17.)

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=200920&th=1

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.