Škola pre všetkých. Školský vzdelávací program ISCED 1


...
Author:  Guest

0 downloads 4 Views 1MB Size

Recommend Documents


Školský vzdelávací program. pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 pre nižšie stredné vzdelávanie - ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie - ISCED 1 pre nižšie stredné vzdel&aacut...

Školský vzdelávací program. Vzdelanie pre každého. pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2
1 Základná škola, Školská ul.č.9, Lovinobaňa Školský vzdelávací program Vzdelanie pre k...

Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1
1 Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Názov: Cesta k zdokonaľovaniu žiaka Vzdelávac&i...

Školský vzdelávací program pre 1. stupe ZŠ ISCED 1
1 Školský vzdelávací program pre 1. stupe ZŠ ISCED 12 Školský vzdelávací program Z&aacu...

Inovovaný školský vzdelávací program. pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou Dolné Orešany č.209, Dolné Orešany Tel. /fax : 033/ , I...

ISCED 1 ISCED 2. Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ
1 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16, internet: tel.: 051/ , fax:. 051/ Školský vzdel&...

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA ISCED 1 - PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 NIŢŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE
1 Štátny pedagogický ústav Bratislava VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA ISCED 1 - P...

Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED 1, ISCED 2
1 Školský vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ISCED 1, ISCED 2 ako samostatná...

Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1a ISCED 2
1 Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1a ISCED 22 1. Názov vzdelá...

Školský vzdelávací program ISCED 1
1 SPOJENÁ ŠKOLA, POD KALVÁRIOU 941, TOPOĽČANY Školský vzdelávací program ISCED 1 organizačná z...Škola pre všetkých Školský vzdelávací program ISCED 1

Základná škola s materskou školou, M.Nešpora12/1, 97245 Bystričany 1.9.2008

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, 972 45 Bystričany – 1. stupeň „Škola pre všetkých“ Vzdelávací program Stupeň vzdelania ISCED 1 Dĺžka štúdia 4-ročná Vyučovací jazyk: slovenský Študijná forma : denná Druh školy: štátna Predkladateľ: Mgr. Kamil Šteiner Názov školy: Základná škola s materskou školou, M. Nešpora 12/1, 97245 Bystričany Adresa: M. Nešpora 12/1 IČO: 36126659 Riaditeľ školy: Mgr. Kamil Šteiner Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Ivana Plachá Ďalšie kontakty:

Email: [email protected] Tel.: 046/5493235, 046/5493031

Zriaďovateľ: Obec Bystričany Adresa: M. Nešpora 1, Bystričany 972 45 Kontakty:

Email: [email protected]

Tel.: 046/5493120, 046/5493009 Fax: 046/5493122 Platnosť dokumentu od 1. 9. 2008 Podpis riaditeľa

Obsah 1

2

Všeobecná charakteristika školy ..................................................................................................... 6 1.1

Charakteristika školy ............................................................................................................... 6

1.2

Charakteristika žiakov ............................................................................................................. 6

1.3

Charakteristika pedagogického zboru ..................................................................................... 6

1.4

Spolupráca školy s inými organizáciami ................................................................................. 6

1.5

Priestorové a materiálno technické vybavenie ........................................................................ 7

1.6

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a zdravia ........................................................................ 7

Charakteristika školského vzdelávacieho programu ....................................................................... 7 2.1

Pedagogické princípy školy..................................................................................................... 7

2.2

Zameranie školy ...................................................................................................................... 8

2.3

Profil absolventa ...................................................................................................................... 8

2.4

Výchovno-vzdelávacie stratégie školy .................................................................................... 9

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa ........................................................................................ 9 Kompetencia sociálno-komunikačná............................................................................................. 10 Kompetencia uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky ............................................................................................................... 10 Kompetencia v oblasti komunikačných technológií...................................................................... 10 Kompetencia riešiť problémy ........................................................................................................ 10 Kompetencie občianske ................................................................................................................. 11 Kompetencie sociálne a personálne............................................................................................... 11 Kompetencie pracovné .................................................................................................................. 11 Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry ................................... 11 2.5 3

Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov so špeciálnymi potrebami ........................ 12

Vnútorný systém hodnotenia ......................................................................................................... 13 3.1

Hodnotenie žiakov ................................................................................................................. 13

Cieľom hodnotenia je: ................................................................................................................... 13 Všeobecné pravidlá a kritériá pre hodnotenie žiakov .................................................................... 13 Pravidlá pre hodnotenie v predmetoch .......................................................................................... 13 Pravidlá pre hodnotenie správania................................................................................................. 14 3.2

Hodnotenie školy ................................................................................................................... 14

Stanovenie cieľov .......................................................................................................................... 14 Podklady pre spracovanie vlastného hodnotenia školy ................................................................. 14 Oblasti hodnotenia školy ............................................................................................................... 15 Materiálno-technické podmienky vzdelávania .............................................................................. 15

3

Priebeh vzdelávania ....................................................................................................................... 15 Hodnotenie žiakov ......................................................................................................................... 16 Spolupráca školy s rodičmi, vplyv vzájomných vzťahov školy, žiakov, rodičov a ďalších osôb na vzdelávaní...................................................................................................................................... 17 Riadenie školy, kvalita personálnej práce, kvalita ďalšieho vzdelávanie pedagogických pracovníkov ................................................................................................................................... 17 3.3 4

Hodnotenie pedagogických pracovníkov .............................................................................. 18

Školský učebný plán ...................................................................................................................... 19 4.1

Návrh tematických okruhov voliteľných predmetov ............................................................. 19

4.2

Začlenenie prierezových tém................................................................................................. 20

4.3

Prehľad využitia týždňov v školskom roku ........................................................................... 21

4.4

Učebné plány pre 1. ročník.................................................................................................... 23

Učebné osnovy predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA .......................................... 23 Učebné osnovy predmetu MATEMATIKA .................................................................................. 24 Učebné osnovy predmetu PRÍRODOVEDA................................................................................. 26 Učebné osnovy predmetu TELESNÁ VÝCHOVA....................................................................... 29 Učebné osnovy predmetu ETICKÁ VÝCHOVA.......................................................................... 31 Učebné osnovy predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA .................................................................... 33 Učebné osnovy predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA ............................................................. 34 Učebné osnovy predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA .................................................................. 42 4.5

Učebné plány pre 2. ročník.................................................................................................... 46

Učebné osnovy predmetu Slovenský jazyk a literatúra ................................................................. 46 Učebné osnovy predmetu MATEMATIKA .................................................................................. 50 Učebné osnovy predmetu PRÍRODOVEDA................................................................................. 56 Učebné osnovy predmetu INFORMATICKÁ VÝCHOVA .......................................................... 58 Učebné osnovy predmetu VLASTIVEDA .................................................................................... 60 Učebné osnovy predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA .................................................................. 63 Učebné osnovy predmetu TELESNÁ VÝCHOVA....................................................................... 66 Učebné osnovy predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA .................................................................... 68 Učebné osnovy predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA ............................................................. 70 Učebné osnovy predmetu ETICKÁ VÝCHOVA.......................................................................... 77 4.6

Učebné plány pre 3. ročník.................................................................................................... 81

Učebné osnovy predmetu MATEMATIKA .................................................................................. 81 Učebné osnovy predmetu Slovenský jazyk a literatúra ................................................................. 90 Učebné osnovy predmetu predmetu informatická výchova .......................................................... 92 Učebné osnovy predmetu PRÍRODOVEDA................................................................................. 97

4

Učebné osnovy predmetu VLASTIVEDA .................................................................................. 101 Učebné osnovy predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA .................................................................. 102 Učebné osnovy predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA ........................................................... 106 Učebné osnovy predmetu ETICKÁ VÝCHOVA........................................................................ 111 Učebné osnovy predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA ................................................................ 114 4.7

Učebné plány pre 4. ročník.................................................................................................. 117

Učebné osnovy predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ........................................ 117 Učebné osnovy predmetu MATEMATIKA ................................................................................ 129 Učebné osnovy predmetu Anglický jazyk ................................................................................... 133 Učebné osnovy predmetu INFORMATICKÁ VÝCHOVA ........................................................ 136 Učebné osnovy predmetu ETICKÁ VÝCHOVA........................................................................ 138 Učebné osnovy predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA .................................................................. 142 Učebné osnovy predmetu PRACOVNÉ VYUČOVANIE .......................................................... 148 Učebné osnovy predmetu VLASTIVEDA .................................................................................. 158 Učebné osnovy predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA................................................................ 163

5

1 Všeobecná charakteristika školy 1.1

Charakteristika školy

Základná škola s materskou školou Bystričany je plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou s 9-timi triedami v každom ročníku s jednou triedou. V obci Bystričany je jedinou školou. Priemerný počet žiakov je 158, čo je priemerne 17 žiakov na triedu. Základná škola a materská škola sú umiestnené v oddelených areáloch vzdialených od seba približne 500 m. Základnú školu tvoria: hlavná budova (triedy, špeciálne učebne) telocvičňa školská jedáleň (kuchyňa, cvičná kuchynka) školský areál (školský pozemok, školský park, relaxačná zóna, viacfunkčné ihrisko s umelým povrchom, odkrytý zimný štadión)

1.2

Charakteristika žiakov

Prevažná väčšina žiakov má trvalý pobyt v obci Bystričany vrátane častí Chalmová a Vieska, odkiaľ dochádzajú verejnou autobusovou dopravou.

1.3

Charakteristika pedagogického zboru

Pedagogický zbor tvorí priemerne 12 pedagogických zamestnancov. Z toho sú 4 učitelia na prvom stupni a 8 učitelia na druhom stupni. Všetci spĺňajú podmienky vyhlášky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti. Chod školského klubu detí (ďalej len ŠKD) zabezpečujú spravidla 2 vychovávateľky z toho 1 na plný pracovný úväzok v závislosti od počtu prihlásených detí. V škole je jeden výchovný poradca so zameraním na prácu s integrovanými žiakmi, žiakmi s poruchami správania a žiakmi s vývinovými poruchami, koordinátor protidrogovej prevencie a koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie. V škole pracujú 3 predmetové komisie (komisia pre prírodovedné predmety, komisia pre výchovné predmety, komisia pre cudzie jazyky) a metodické združenie ročníkov 1. – 4. Všetci pracovníci sú zapojení do vzdelávania v súvislosti s ich zameraním. Rozširujú a dopĺňajú si kvalifikáciu priebežným vzdelávaním, ktoré je organizované krajskými Metodickopedagogickými centrami. V súčasnosti sa zameriavame na zvyšovanie pedagogickej spôsobilosti v jazykoch a informatike.

1.4

Spolupráca školy s inými organizáciami

Spolupráca s rodičmi sa neustále rozvíja. Cieľom je dosiahnutie maximálnej úrovne vzájomnej komunikácie a vybudovanie pozitívnych vzťahov medzi rodičmi a učiteľmi. Na škole pôsobí Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Bystričany, ktoré sa aktívne podieľa na organizácií rodičovských združení a konzultácií, na príprave spoločných aktivít a vedení krúžkov. Dobre spolupracujeme aj s obcou Bystričany, ktorá zabezpečuje hlavne materiálno-technické vybavenie školy. Podieľame sa na organizácii a zabezpečení kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných obcou. Medzi ďalšie organizácie, s ktorými úspešne spolupracujeme patria Dobrovoľný hasičský zbor Bystričany, TJ Dynamo Bystričany, COOP Jednota Bystričany, Stolnotenisový klub Polstrav Bystričany.

6

1.5

Priestorové a materiálno technické vybavenie

V škole sa nachádza 16 učební, z toho je 5 špecializovaných: učebňa informatiky, multimediálna učebňa, školské dielne, kuchynka, laboratórium. Každý žiak má svoju vlastnú skrinku na odkladanie odevov a obuvi. V telocvični sú k dispozícii šatne na prezliekanie pre dievčatá a chlapcov aj s možnosťou osobnej hygieny. Príslušné kabinety sú vybavené špecializovanými pomôckami, ktoré sa snažíme pravidelne dopĺňať. V učebni informatiky a v multimediálnej učebni sa nachádza 12 žiackych počítačov určených pre našich žiakov a 4 počítače pre učiteľov pripojené do internetu pomocou technológie ADSL. Súčasťou vybavenia je multimediálna technika (datavideoprojektor, televízory, domáce kino). Školský areál ponúka výborné možnosti pre športové vyžitie. K dispozícii je telocvičňa s rozmermi 11 x 22 m, ihrisko s umelým povrchom a prírodný zimný štadión, v lete využívaný ako trávnaté ihrisko. Školský klub detí má dve oddelenia, určené na popoludňajšiu činnosť našich žiakov. V oddelenej budove je školská jedáleň a kuchynka. V školskej jedálni pracujú tri pracovníčky. V škole je umiestnená obecná knižnica. V areáli školy je školský park s náučným chodníkom a relaxačné zóna s altánkom a školský pozemok.

1.6

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a zdravia

Učebne a vybavenie zodpovedajú platným normám. Nevyhnutnosťou je zabezpečenie vhodnej štruktúry pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných noriem – odpovedajúce svetlo, teplo, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim žiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov). Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára, či iných špecialistov. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti. Rezervy máme v zabezpečení bezbariérového prístupu pre telesne postihnutých žiakov. Sme zapojení do projektov Školská mliečna liga s Danone a Škola podporujúca zdravie. Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o vnútornom poriadku vrátane zásad správania sa v špeciálnych učebniach a na športoviskách vykonávame raz ročne. V špecifických prípadoch (škola v prírode, výlety, vychádzky a iné) vykonávame poučenie pred uskutočnením podujatia. Školenia BOZP zamestnancov sa vykonávajú v súlade s plánom BOZP. Školenia zabezpečuje externý zamestnanec. Revízie zariadení sú v súlade s plánom podľa platných noriem a zákonov.

2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu 2.1

Pedagogické princípy školy

Výchovno-vzdelávaciu činnosť chceme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

7

Našim cieľom je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Budeme sa snažiť dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole a zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Dôležité je aby sme formovali u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Chceme vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

2.2

Zameranie školy

Školský vzdelávací program má predovšetkým kvalitne naplňovať vzdelávacie ciele a kompetencie ako sú uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, zároveň však využíva aktuálne možnosti školy a pedagogického zboru, rešpektuje prostredie, v ktorom sa škola nachádza, a predovšetkým sa snaží vyjsť v ústrety požiadavkám rodičov a žiakov. Uvedomujeme si, že naši žiaci majú v rámci svojej individuality veľmi rôznorodé vzdelávacie potreby, ktoré chceme zohľadňovať. Sme partneri a máme spoločný cieľ – získať zodpovedajúce zručnosti, vedomosti a postoje. Snažíme sa v škole vytvoriť demokratickú klímu, aby sme mohli poskytnúť žiakom kvalitné základy moderného všeobecného vzdelania zamerané pre ďalšie štúdium, ale aj k praktickému životu. Usilujeme sa o rozvoj osobnosti každého žiaka na základe pochopenia a prijatia všeobecným platných mravných noriem a princípov s dôrazom na zdravý životný štýl s ovplyvňovaním využitia voľného času žiakov. Nezanedbateľnou súčasťou je práca s modernými informačno-komunikačnými technológiami, ktorá plynule nadväzuje na ostatné komunikačné schopnosti a vedomosti vštepované žiakom. V súčasnosti naša škola poskytuje kvalitné všeobecné vzdelanie, čomu nasvedčujú aj výsledky celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka. Žiaci sú úspešní v prijímaní na stredné školy a v ďalšom pokračovaní štúdia. Škola má všeobecné zameranie, napriek tomu výraznejšie úspechy dosahujeme v prírodovedných predmetoch a v športových súťažiach. Každoročne sa úspešne zúčastňujeme podujatí organizovaných centrami voľného času. Dlhodobým problém na škole je slabé využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní. Do budúcnosti sa chceme zamerať na prehĺbenie vyučovania prírodovedných predmetov, dôraz budeme klásť na medzipredmetové vzťahy a na umelecké vzdelávanie žiakov. Dôležitou devízou našich žiakov bude dobré zvládnutie cudzích jazykov. Posilníme aj časovú dotáciu hodín telesnej výchovy a našou snahou bude rozvinúť u našich žiakov vzťah k celoživotnej športovej aktivite.

2.3

Profil absolventa

Absolvent našej školy si uvedomuje základné humanistické hodnoty, uplatňuje princípy demokracie, chápe význam a zmysel ochrany národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje princípy rasovej, náboženskej, kultúrnej tolerancie, chápe význam ochrany životného prostredia a realizuje ju vo svojom živote, dokáže primerane presadiť svoju individualitu a buduje si vlastnú identitu v rámci celku, osvojil si základné postupy spolupráce v skupine, vie uzatvárať kompromisy,

8

je schopný starať sa o svoje fyzické aj psychické zdravie, je schopný vyhľadávať a používať rôzne zdroje informácií, osvojil si základné postupy pri využívaní informačno-komunikačných technológií, dokáže kriticky prijímať, hodnotiť a posudzovať rôzne informácie, je schopný primerane prezentovať výsledky vlastnej práce, svoje názory a myšlienky, osvojil si základy prírodovednej gramotnosti, používa metódy prírodných vied, dokáže primerane komunikovať vo vlastnom jazyku, vrátane písomného a ústneho prejavu, dokáže primerane komunikovať v dvoch cudzích svetových jazykoch, správa sa kultivovane, primerane veku a situáciám, je pripravený uplatniť sa v zamestnaní, je schopný prevziať zodpovednosť za svoj život.

2.4

Výchovno-vzdelávacie stratégie školy

Výchovno-vzdelávacie stratégie (VVS) školy sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v súlade so zámermi školy. Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek a možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy. Preferovanými metódami sú tímová a samostatná práca, prezentácia a obhajoba výstupov a uplatňovanie IKT vo všetkých oblastiach školskej práce. Sústredíme sa na celoročné aktivity prostredníctvom ročníkových projektov, ktorých témy budú každoročne zvolené v ročnom pláne práce. Pozornosť bude venovaná žiakom z málo podnetného prostredia a žiakom so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami v spolupráci s výchovným poradcom, zriaďovateľom a príslušnými úradmi. Zameriame sa na vyhľadávanie a rozvoj talentu a nadania žiakov v rôznych oblastiach zapojením do súťaží, olympiád.

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa učitelia zadávajú úlohy vyžadujúce myslenie a samostatnú prácu a poskytovať im dostatok času vo všetkých oblastiach vyučovania, učitelia požívajú metódy a formy primerané veku a schopnostiam žiakov, učitelia vytvárajú pozitívnu atmosféru v kolektíve, umožnia vzájomnú spoluprácu žiakom na rôznej úrovni, učitelia kladú dôraz na pozitívnu motiváciu žiaka, učitelia umožnia žiakom vlastné hodnotenie a plánovanie svojej domácej činnosti, učitelia ponúknu žiakom rôzne zdroje informácií, nekladú dôraz len na vlastný výklad, pri vyučovaní sa zamerajú na rozvoj čitateľskej gramotnosti a schopnosti vyhľadávať a spracovávať informácie.

9

Kompetencia sociálno-komunikačná učitelia rozširujú slovnú zásobu žiakov používaním vhodnej odbornej terminológie s prihliadnutím na vek žiakov, učitelia pozitívne hodnotia vhodne formulované a samostatné závery a odpovede žiakov, kladú dôraz na ucelené verbálne a písomné výpovede, učitelia umožňujú žiakom klásť otázky a diskutovať k téme, pričom si vzájomne stanovia pravidlá diskusie, pri komunikácii so žiakmi učitelia dodržujú základné etické normy a vyžadujú ich aj od žiakov, učitelia umožnia žiakom prezentáciu výsledkov práce s možnosťou diskusie a obhajoby.

Kompetencia uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky učitelia umožňujú používať škálu informačných a komunikačných technológií na riešenie praktických problémov každodenného života, učitelia pozitívne hodnotia používanie metód prírodných vied, hypotézy a formulovanie záverov, učitelia umožňujú používanie kalkulačiek, tabuliek, prehľadov a súhrnov poučiek, vzorcov a značiek na vyučovaní, ak to vyžaduje charakter práce, učitelia kladú dôraz na analytické typy úloh, aktivity, laboratórne práce a pozorovania.

Kompetencia v oblasti komunikačných technológií učitelia umožnia žiakom používať informačné a komunikačné technológie pri príprave, získavaní a spracovaní informácií, učitelia používajú vo vyučovaní informačné a komunikačné technológie s prihliadnutím na účelnosť a vhodnosť, učitelia umožnia prezentovať výsledky vlastnej práce s využitím IKT.

Kompetencia riešiť problémy učitelia zaraďujú do vyučovania modelové príklady a situácie, učitelia zadávajú žiakom rôzne typy úloh, pričom kladú dôraz na analytické myslenie, zovšeobecnenie a konkretizáciu, porovnávanie a triedenie poznatkov a abstraktné myslenie podľa veku žiakov, učitelia usmerňujú žiakov na vyhľadávanie súvislostí, používanie medzipredmetových vzťahov a získavanie dodatočných a rozširujúcich informácií, učitelia podporujú rôzne myšlienkové a pracovné postupy pri riešení úloh, učitelia usmerňujú žiakov k tímovej spolupráci na riešení problémov, ku konštruktívnej diskusii a kooperatívnemu riešeniu konfliktov, učitelia pozitívne motivujú žiakov pri riešení problémov, nesprávne riešenia a závery nezavrhujú, upozornia na chyby, učitelia kladú dôraz na plánovanie práce, dokončenie zadaní a dodržiavanie termínovaných úloh.

10

Kompetencie občianske triedni učitelia komunikujú so žiakmi o dianí v triede, umožňujú riešenie úloh a problémov tajným hlasovaním, učitelia rešpektujú sociálne, kultúrne, náboženské a etnické individuality žiakov a vyžadujú to aj od celého žiackeho kolektívu, učitelia vyžadujú od žiakov spoluprácu a prevzatie spoluzodpovednosti za klímu v triede a v škole, pracovné a životné prostredie, pričom sa žiaci aktívne podieľajú na úprave prostredia triedy a školy, učitelia spolupracujú a podporujú prácu žiackeho parlamentu, učitelia pozitívne hodnotia vzájomnú žiacku pomoc a humanitné činy žiakov v škole aj mimo nej, učitelia podporujú zapájanie žiakov do diania v miestnej komunite.

Kompetencie sociálne a personálne učitelia a žiaci spoločne stanovia pravidlá spolupráce v jednotlivých predmetoch, rešpektujúc individuálne potreby žiakov a ciele vyučovania, učitelia dávajú žiakom možnosť na sebahodnotenie a hodnotenie iných žiakov, pričom dohliadajú na rešpektovanie etických noriem a zásad hodnotenia, učitelia dbajú na zapojenie všetkých žiakov do práce a možnosť ich prezentovania, učitelia pozitívne hodnotia spoluprácu a vzájomnú pomoc žiakov v skupine, učitelia umožňujú žiakom podľa ich schopností a veku podieľať sa na plánovaní činnosti skupiny, vyžadujú prevzatie primeranej zodpovednosti za výsledok práce a samostatnosť pri práci.

Kompetencie pracovné učitelia vhodne usmerňujú žiakov k získavaniu poznatkov, zručností a schopností s cieľom prípravy na budúce povolanie, učitelia oboznámia žiakov a trvajú na dodržiavaní bezpečnostných pravidiel a predpisov pri vyučovaní, pri práci v špecializovaných učebniach (dielne, laboratóriá, školský pozemok, telocvičňa, počítačová učebňa...), učitelia oboznámia žiakov s bezpečnými pracovnými postupmi, návodmi na používanie, novou pomôckou alebo materiálom, aby žiaci mohli v prípade potreby pracovať samostatne, učitelia organizujú exkurzie, výlety a besedy so zameraním podporiť uvedomelú prípravu na povolanie, učitelia zaraďujú do vyučovania úlohy z praxe a bežného života.

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry učitelia umožňujú žiakom vyjadrovať svoje pocity a vnemy umeleckými spôsobmi, učitelia rešpektujú pri vyučovaní a hodnotení žiakov v umeleckých predmetoch individuálne schopnosti žiakov, učitelia organizujú v spolupráci so žiakmi výlety a exkurzie s cieľom poznávať umenie a kultúru vo všetkých podobách,

11

učitelia umožnia žiakom prezentovať výsledky umeleckej činnosti na verejnosti primeraným spôsobom, učitelia sa v kontakte so žiakmi správajú podľa pravidiel etikety, primerane situáciám a vyžadujú to aj od žiakov.

2.5

Zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre žiakov so špeciálnymi potrebami

a) žiaci so zdravotným znevýhodnením škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Prievidzi pri zabezpečení starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením, škola môže integrovať žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa požiadaviek zákonných zástupcov, pričom vychádza z možností a podmienok školy, pre integrovaných žiakov škola vypracuje v spolupráci s pedagogicko–psychologickou poradňou individuálny výchovno–vzdelávací program, pri hodnotení žiakov so špeciálnymi potrebami škola vychádza z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, škola zabezpečí pre žiakov so špeciálnymi potrebami učebné a kompenzačné pomôcky podľa potrieb žiaka a možností školy. b) žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola spolupracuje so zriaďovateľom, príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími dotknutými subjektmi, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje škola príslušné úľavy podľa platných zákonov, škola úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. c) žiaci s nadaním škola umožní žiakovi s nadaním rozvíjať nadanie v špecifickej oblasti alebo oblastiach rozšírením vzdelávacích oblastí a tém nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, škola umožní individuálnu integráciu žiakov s nadaním, pri výchove a vzdelávaní žiakov psychologickou poradňou v Prievidzi,

s nadaním

škola

spolupracuje

s Pedagogicko

škola zabezpečí učebné pomôcky pre žiakov s nadaním podľa potrieb žiaka a možností školy.

123 Vnútorný systém hodnotenia 3.1

Hodnotenie žiakov

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Pravidlá hodnotenia našich žiakov sú stanovené pre celé vzdelávania na našej základnej škole pre všetkých 9 ročníkov. Sú záväzné pre všetkých vyučujúcich našej školy. Cieľom hodnotenia je: poskytnúť žiakovi spätnú väzbu pri získavaní požadovaných zručností a vedomostí a o tom ako ich dokáže využiť motivuje žiakov k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu pravidelne informuje rodičov žiaka o práci a správaní žiaka

Všeobecné pravidlá a kritériá pre hodnotenie žiakov žiaci sú priebežne hodnotení formou známok podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl známky môžu byť podľa potreby doplnené slovným hodnotením (ústnym alebo písomným) polročné a koncoročné vysvedčenie na konci každého ročníka sa vydáva so známkami, o použití slovného hodnotenia rozhoduje na začiatku školského roka riaditeľ školy na základe prerokovania v pedagogickej rade hodnotenie je adekvátne veku žiaka a jeho individuálnym schopnostiam integrovaní žiaci sú hodnotení podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami v bežných základných školách na základe psychologického vyšetrenia zákonní zástupcovia žiakov sú zoznámení s hodnotením prospechu a správania žiaka prostredníctvom žiackej knižky, elektronickej žiackej knižky, na rodičovských združeniach a konzultáciách. v prípade výrazných zmien v správaní alebo v prospechu žiaka sú zákonní zástupcovia oboznámení ihneď

Pravidlá pre hodnotenie v predmetoch hodnotenia žiaka v predmete nezahŕňa hodnotenie správania, správanie žiaka je hodnotené zvlášť hodnotené sú zručnosti a vedomosti, ktoré boli v rámci vyučovania už prebrané a precvičené pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a vyučovacie výsledky, ktoré žiak dosiahol za celé klasifikačné obdobie

13

stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok za príslušné obdobie prihliada sa k systematickosti v práci žiaka v priebehu klasifikačného obdobia súčasťou celkového hodnotenia práce žiaka v predmete je i príprava na predmet (príprava pomôcok, vedenie písomností, práca na domácich úlohách, doplňovanie učiva v prípade absencie žiaka, pracovitosť a prístup k vyučovaciemu predmetu...) miera a naplnenia kľúčových kompetencií vo forme plnenia očakávaných výstupov je východiskom pre hodnotenie žiaka v predmete žiaci sú vopred oboznámení s termínom písomných prác trvajúcich viac ako 20 min., zároveň s termínom sú oboznámení aj s témami písomnej práce žiaci sú oboznámení s kritériami ich hodnotenia a majú právo sa k nim vyjadriť žiakom je umožnené sebahodnotenie odpovedajúce ich veku a schopnostiam, forma sebahodnotenia je ponechaná na vyučujúcom minimálny počet známok za polrok je 8 v predmetoch s 3 a viachodinovou dotáciou, minimálne 2 z ostatných predmetov.

Pravidlá pre hodnotenie správania v hodnotení správania žiakov sa neprihliada na prospech v predmetoch škola nehodnotí správanie žiaka mimo školu pri hodnotení správania vychádza škola zo základných spoločenských, etických a hygienických noriem slušného správania, ktorých základy sú súčasťou vnútorného poriadku školy.

3.2

Hodnotenie školy

Stanovenie cieľov ciele výchovy a vzdelávania §4 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 (Školský zákon) ciele, ktoré si stanovila škola zvýšiť účasť rodičov na dianí v škole posilniť demokratickú klímu v škole posilniť a aktualizovať ponuku voľnočasových aktivít podporiť využívanie informačných technológií vo výuke a domácej príprave rozvíjať národné povedomie

Podklady pre spracovanie vlastného hodnotenia školy školský vzdelávací program správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy triedne knihy školský poriadok záznamy z pedagogických rád, metodických združení a predmetových komisií hospitačné záznamy žiacke testy (napr. monitor, inšpekčné testy) protokoly a záznamy o kontrolách a inšpekčné správy

14

personálna a mzdová dokumentácia SWOT analýza dotazníkové prieskumy

Oblasti hodnotenia školy Personálne podmienky vzdelávania odborná kvalifikácia pedagogických zamestnancov odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov

Materiálno-technické podmienky vzdelávania využitie priestorov školy budova školy učebne školské kluby odborné učebne ihriská, telocvičňa areál školy a políčko relaxačná zóna vybavenie priestorov školy vybavenie tried nábytkom vybavenie učebnými pomôckami, športovým náradím, hračkami a hrami (ŠKD) vybavenie žiakov učebnicami a pomôckami vybavenie kabinetov, laboratórií a učební pomôckami vybavenie audiovizuálnou a výpočtovou technikou vybavenie učebnicami a pomôckami pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a pre talentovaných žiakov

Finančné podmienky vzdelávania priame neinvestičné výdavky školy príspevky od zriaďovateľa príspevky na prevádzku investičné dotácie ďalšie zdroje 2 % z dane doplnkové činnosti školy dary

Priebeh vzdelávania Vzdelávací program školský vzdelávací program

15

učebné plány školy individuálne vzdelávacie plány vedenie pedagogickej dokumentácie kontrolná činnosť v oblasti napĺňania učebných plánov Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu rozvrh hodín starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vnútorný poriadok školy informačný systém pre rodičov a žiakov prevencia sociálno-patologických javov klíma školy Plánovanie a príprava vyučovania súlad vyučovania s cieľmi základného vzdelávania vhodná stratégia stanovenia cieľov v jednotlivých triedach rešpektovanie individuálnych potrieb vzdelávania žiakov nadväznosť preberaného učiva medzipredmetové vzťahy Vyučovacie metódy a formy riadenie vyučovania sledovanie a plnenie stanovených cieľov podpora osobnostného a sociálneho rozvoja žiakov možnosť sebarealizácie žiakov, uplatnenie individuálnych možností, potrieb a skúseností využívanie metód aktívneho, zážitkového učenia, experimentovania, objavovania, prác s chybou vyučovanie frontálne, skupinové, individuálne rešpektovanie individuálneho tempa, možnosti relaxácie žiakov odborná správnosť vyučovania Interakcia a komunikácia pravidlá komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi navzájom možnosť vyjadrovania vlastného názoru, argumentácie, diskusie vzájomný rešpekt, výchova k tolerancii vyváženosť verbálneho prejavu učiteľov a žiakov príležitosť k samostatným rečovým prejavom žiakov

Hodnotenie žiakov viď. kapitolu hodnotenie žiakov

16

Spolupráca školy s rodičmi, vplyv vzájomných vzťahov školy, žiakov, rodičov a ďalších osôb na vzdelávaní Spolupráca školy s rodičmi a inými subjektmi rada školy rada rodičov triedne rodičovské združenia a konzultácie pre rodičov konzultácie s výchovným poradcom elektronická žiacka knižka Škola a región prepojenie školy s obcou a regiónom prezentácia školy na verejnosti články o škole v regionálnej tlači Starostlivosť školy o voľný čas žiakov záujmové útvary organizácia jednorazových akcií

Riadenie školy, kvalita personálnej práce, kvalita ďalšieho vzdelávanie pedagogických pracovníkov Organizácia prevádzky školy organizačná štruktúra školy delegovanie právomocí a pracovné náplne poradné a metodické orgány prenos informácií vnútri školy systém vnútorných smerníc a pokynov riaditeľa

Systém vedenia a hodnotenia pracovníkov vedenie pedagogických pracovníkov vedenie začínajúcich a nekvalifikovaných učiteľov vedenie nepedagogických pracovníkov pri zaisťovaní prevádzky školy hospitačná a kontrolná činnosť hodnotenie zamestnancov Finančné a materiálne zabezpečenie školy plánovanie finančnej oblasti plánovanie v oblasti materiálno technickej systém finančnej kontroly inventarizácia majetku Výsledky vzdelávania žiakov úroveň predstavivosti a fantázie v tvorivých činnostiach pohybová úroveň žiakov

17

úroveň komunikačných spôsobilostí mimoriadne výsledky a úspechy žiakov žiacke práce, písomnosti, výrobky vystúpenie, koncerty, výstavy súťaže, olympiády prospech a správanie žiakov pochvaly a výchovné opatrenia hodnotenie úspešnosti prijímania na stredné školy

3.3

Hodnotenie pedagogických pracovníkov Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na týchto kritériách: Pozorovania (hospitácie) Rozhovoru Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.) Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.

18

4 Školský učebný plán 4.1

Návrh tematických okruhov voliteľných predmetov

Vzdelávacia oblasť

predmety

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

1.

2.

3.

4.

spolu

8+1

6+2

6+2

6+2

26+7

3

3

6

4+1

3+1

3+1

14+4

1

1

1

3

1

1

1

3+1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

Prvý cudzí jazyk Matematika a práca s informáciami

Príroda a spoločnosť

Matematika

4+1

Informatická výchova

Prírodoveda

1

Vlastiveda Človek a hodnoty

Etická / Náboženská výchova

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1+1

1+1

1+1

1+1

4+4

Hudobná výchova

1

1

1

1

4

2+1

2+1

2+1

2+1

8+2

1

1

21+5

76+20

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

Spolu

a športová

17+5

19

18+5

20+5

4.2

Začlenenie prierezových tém

Prierezová téma OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

1.ročník

2. ročník

ETV, NBV, SJL, ETV, NAV MAT, HUV

3. ročník ETV, NAV

4. ročník ETV, NAV

ENVIRONMENTÁLNA SJL, VLA, PDA, SJL, VLA, PDA, SJL, VLA, PDA, SJL, VLA, PDA, VYV, HUV VYV, HUV VYV, HUV VYV, HUV VÝCHOVA MEDIÁLNA

SJL,

SJL,

SJL, IFV

SJL, IFV

VYV, HUV,

VYV, HUV, ANJ

VYV, HUV, ANJ

VLA

VLA

VLA

TŠV, VYV

TŠV, VYV

TŠV, VYV, PVC

PDA

PDA, VLA, ANJ, PDA, VLA, SJL, IFV ANJ, IFV

VÝCHOVA

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

OCHRANA ŽIVOTA A TŠV, VYV, SJL ZDRAVIA

TVORBA PROJEKTU PDA, SJL A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Skratky:

SJL – slovenský jazyk a literatúra MAT – matematika VLA – vlastiveda PDA – prírodoveda VYV – výtvarná výchova HUV – hudobná výchova TŠV – telesná výchova ETV – etická výchova NAV – náboženská výchova PVC – pracovné vyučovanie IFV – informatická výchova ANJ – anglický jazyk

20

4.3

Prehľad využitia týždňov v školskom roku

Poznámka: lyžiarsky kurz sa uskutoční v prípade vhodných podmienok, škola v prírode, exkurzie a výlety podľa možností poskytovateľov. Mesiac

Vyučovanie

Exkurzie, výlety

Výchovnovzdelávacie akcie

Spolupráca s verejnosťou

September Účelové cvičenia

Október

Cvičenia v prírode

Rodičovské združenie

Exkurzia CH, TV

Divadelné predstavenie 5.9. r.

November

Vianočné predstavenie

Exkurzia CH December

Január

Konzultácie s rodičmi Lyžiarsky kurz

Február

Marec

Mesiac knihy, rôzne akcie

Cvičenia v prírode

21

Časová rezerva

Deň narcisov Apríl Konzultácie s rodičmi

Máj Účelové cvičenia

Škola v prírode, týždeň zdravej výživy

Rodičovské združenie

Jún

22

4.4

Učebné plány pre 1. ročník

Učebné osnovy predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Charakteristika predmetu: Jazyk slovenský v 1.ročníku sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. Ostatné zložky slovenského jazyka- literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou súčasťou týchto dvoch základných zložiek. To znamená, že súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy. Ciele predmetu: pestovanie vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, zvyšovanie jazykovej kultúryverbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov, získanie najzákladnejších jazykových a rečových zručností, dosiahnutie plynulého prechodu od reproduktívnej k produktívnej forme komunikácie, rozvíjanie komunikačných a vyjadrovacích schopností žiakov so zameraním sa na kultúru jazyka, rozširovanie slovnej zásoby žiakov, poznávanie pravopisných javov v rozsahu určenom v časti písanie, zoznamovanie sa s rôznymi literárnymi útvarmi, najmä od slovenských autorov. Obsah vyučovania 1. ročník časová dotácia: 9 hod / týždeň, 297 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Samostatne písať s dôrazom na dodržiavanie základných parametrov písma a hygienických návykov.

Téma, Obsahový štandard,

Jazyková komunikácia

samohlásky

Písanie

spoluhlásky

dvojhlásky

Metódy a formy

Výkonový štandard

Analytickosyntetická

Žiak vie: písať podľa predlohy, prepísať tlačený text, písať podľa diktovania

Analytickosyntetická metóda

Žiak pozná:

arabské číslice

Vytvárať základy schopnosti samostatne sa písomne vyjadrovať. Detailne slová pozície v slove.

analyzovať a určovať hlások

Uskutočniť analýzu a syntézu slov Oboznámiť s pojmami samohlásky, spoluhláska, dvojhláska

sa

Pri písomnom i ústnom prejave aplikovať pravopisnú

Zvuková rovina jazyka a pravopis

Písmená: malé, veľké, písané, tlačené

malé a veľké písmená, písané a tlačené písmená

Hlásky, slabiky,slová,

Žiak vie: spájať hlásky do slabík, slabiky do slov

Delenie hlások na samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky

Žiak vie: rozlíšiť hlásky na základe správnej artikulácie Žiak vie: správne

Samohlásky: krátke-dlhé Spoluhlásky: tvrdé – mäkké Dĺžeň,

mäkčeň,

23

použiť diakritické znamienka ( dĺžeň, mäkčeň, bodku) Žiak intonačne správne prečíta vetu a použije vhodné

normu

V praktických činnostiach oboznámiť s funkciou interpunkčných znamienok

Žiak vie: čítať slabiky, slová, ktoré obsahujú slabičné l,ĺ,r,ŕ

Sluchová a zraková analýza

Žiak vie: správne vysloviť a napísať slová s ä

Výslovnosť a výskyt ä

Chápať význam prečítaného textu, vedieť vytvoriť vlastný text

Syntaktická/skladobná rovina

Adekvátne komunikovať s prihliadnutím komunikačnú situáciu.

Sloh

Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť.

Bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka

Slabikotvorné hlásky l,ĺ,r,ŕ

Nácvik správnej výslovnosti a čítania slov s ä

Rozvíjať schopnosť regulovať svoje správanie.

interpunkčné znamienko

Melódia vety: oznam.,rozk., opyt., želacej, zvolacej

Zvládnuť čítanie slabík a slov so spoluhláskovou skupinou

na

vokáň,bodka

Jednoduchá veta Vety podľa obsahu: oznam., opyt., rozkaz., želacia, zvolacia Pozdrav, oslovenie, tykanie, vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba/želanie, poďakovanie, ospravedlnenieústne, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas/nesúhlas, blahoželanieústne/písomné

Žiak vie:rozlíšiť vety podľa obsahu a správne intonačne ich prečítať

Žiak má osvojenézáklady sociálnych zručností

Učebné osnovy predmetu MATEMATIKA Charakteristika predmetu: Učebný predmet matematika je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Predmet zahŕňa: elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi, vytváranie presných učebných návykov, formuje presné myslenie, argumentáciu, rozvíja algoritmické myslenie, vedomosti matematického a informatického poznania dokomentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť Ciele predmetu: vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu k spoločných európskym hodnotám (humánne a demokratické hodnoty, ochrana a zveľaďovanie prírody, starostlivosť o svoje zdravie), rozvíjať také schopnosti, ktoré pripravia žiakov na samostatné získavanie poznatkov,

24

presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia matematickej symboliky, využívanie osvojených pojmov a postupov pri riešení úloh, pri riešení úloh podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti, samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti, rozvíjať numerické zručnosti žiakov, rozvíjať orientáciu v rovine a priestore, budovať vzťah medzi matematikou a realitou, rozvíjať logické a kritické myslenie, spolu s ostatnými predmetmi sa podieľať na rozvíjaní schopností žiakov, používať prostriedky IKT

Obsah vyučovania 1. ročník časová dotácia: 5 hod / týždeň, 165 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy a formy

Presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia matematickej symboliky.

Prirodzené čísla 1-20

Prirodzené čísla 0-20. Počítanie počtu vecí po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí,... od danom počte.

praktická činnosť, vysvetľovanie, didaktická hra,pozorovnie...

Čítanie a písanie čísel 0-20.

vytvoriť skupinu

porovnať čísla a usporiadať ich podľa postupnosti,

Riešenie úloh na porovnávanie ( viac, menej, rovnako)

Budovať vzťah medzi matematikou a realitou.

Žiak vie: určiť počet predmetov danej skupiny,

s daným počtom predmetov,

Porovnávanie čísel.

Získavať skúsenosti na základe tvorby matematických modelov.

Výkonový štandard

orientovať sav číselnom rade, riešiť jednoduché nerovnice

Rozvíjať numerické zručnosti žiakov, logické a kritické myslenie.

Sčítanie a odčítanie

Pozorovanie, vysvetľovanie, praktická činnosť,...

Žiak vie: sčitovať a odčitovať dve a viac čísel v obore do 20,

Vzťah medzi +,-.

Podporiť a upevniť samostatnosť a systematickosť pri riešení úloh.

Rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a priestore na základe skúseností

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.

rozkladať čísla na dva sčítance, pochopiť súvislosť medzi sčítaním a odčítaním

Geometria

Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými tvarmi

Manipulačné, geometrické hlavolamy, pozorovanie,...

25

Žiak vie: identifikovať štvorec, obdĺžnik, trojuholník, kruh a kocku ,guľa, valec

Hodnotenie Metódy a prostriedky

Poznámky

a činností.

a manipulácia s nimi.

Tvoriť matematické modely a tým viesť k poznaniu, že realita je zložitejšia ako matematický model.

Budovať vzťah medzi matematikou a realitou, rozvíjať logické a kritické myslenie.

skladať rovinné útvary do obrazcov, stavať z kociek,

Rozlišovanie priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku.

nakresliť a narysovať čiary

Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar, rysovanie priamych čiar. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie

Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov.

dokresľovať v štvorcovej sieti

Induktívne metódy, praktická činnosť, pozorovanie,...

Dichotomické triedenie predmetov, podľa jedného znaku(modré, nie sú modré).

Žiak vie: na základe pozorovania a skúseností rozhodnúť, zistiť pravdivosť a nepravdivosť situácie, s uplatnením logického myslenia samostatne rozhodovať o danom probléme

Tvorenie stúpajúcej, klesajúcej postupnosti predmetov, čísel a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach pozorovaním.

Učebné osnovy predmetu PRÍRODOVEDA Charakteristika predmetu: Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti: biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode a k samotnej vede.

Ciele predmetu: Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to dovoľuje jeho kognitívna úroveň. uvedomenie si potreby prírodu chrániť a aktívne sa zapojiť do jej ochrany, rešpektovanie vlastného zdravia a jeho aktívna ochrana prostredníctvom zdravého životného štýlu, efektívne a postupné rozvíjanie myslenia dieťaťa,

26

spoznávanie životného prostredia na základe pozorovania, skúmania a hľadania v rôznych informačných zdrojoch, rozvíjanie schopností realizovať jednoduché prírodovedné experimenty klasifikácia informácií získaných pozorovaním, interpretácia získaných informácií objektívne

Obsah vyučovania 1. ročník časová dotácia: 1 hod / týždeň, 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie Vedieť identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky.

Tematický celok Zmeny v prírode

Téma, Obsahový štandard, Cyklus stromu -druhy stromov -listy stromov porovnávanie stromov

Uvedomiť si význam prírody pre človeka.

Projekt- ročné obdobie Prečo padá list zo stromu

Metódy a formy

Pozorovanie, porovnávanie, vysvetľovanie, praktická činnosť,...

Práca s demonštračným obrazom

Kalendár prírody -mesiace v roku charakteristiky počasia

Výkonový štandard Žiak vie: poznať druhy stromov podľa listov porovnať listy jednotlivých stromov Žiak vie: zaznamenávať počasie podľa znakov: vietor, dážď, slnečno uviesť ako sa menia ročné obdobia

-poľné plodiny, ovocie a zelenina

uviesť ako sa mení počasie v jednotlivých mesiacoch v roku rozpoznať druhy ovocia a zeleniny

Rešpektovať vlastné zdravie a prispievať k jeho ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.

Osobná hygiena a psychohygiena

Denný poriadok žiaka Projekt Zostavovanie jedálneho lístka na týždeň – správne stolovanie

Slovné, názorné, praktická činnosť, didaktická hra,...

Žiak pozná: pravidlá pravidelného stravovania a správneho stolovania Vie vysvetliť: dôvody striedania práce a odpočinku

Čistota tela beseda,

Žiak ovláda: zásady osobnej hygieny, vie správne použiť zubnú kefku Žiak vie:

27

Hodnotenie Metódy a prostriedky

Poznámky

rozlíšiť zdravé a zdraviu škodlivé potraviny Zdravá výživa Projekt Potraviny Žiak vie: pripraviť jednoduchý zeleninový šalát

Projekt Potraviny, ktoré človeku škodia Potraviny dôležité pre zdravie Príprava zeleninového šalátu Naučiť sa vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom.

Plynutie času

Čas a jeho trvanie

Slovné, názorné, praktické, pokus

Projekt Príprava presýpacích hodín Hodiny

Žiak vie: vysvetliť plynutie času, porovnať objektívny a subjektívny čas Zoradiť obrázky podľa plynutia času Žiak pozná celé hodiny

Osvojiť si vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody.

Zvieratá

Voľne žijúce zvieratá Domáce zvieratá

Slovné, názorné , pozorovanie vychádzka, ...

Diskutovať na tému ako sa pohybujú zvieratá

Domáce vtáky

Rozvíjať u žiakov citlivý prístup k živej prírode.

Žiak vie: pracovať s encyklopédiou

Klasifikovať domáce zvieratá podľa znakov

Chápať úlohu rodiny v spoločnosti.

Rodina

Moja rodina – členovia rodiny

Slovné, názorné,...

Žiak vie: vymenovať členov rodiny

Význam vody pre každodenný život.

Voda

Voda a rastlinyrastliny v zime

Slovné, názorné, praktická činnosť,...

Žiak vie: porozprávať ako sa staráme o rastliny v zime

Voda a človek

Vedieť posúdiť pozitívne a negatívne vplyvy vedy a techniky.

Vysvetliť potrebu dodržiavania pitného režimu Diskutovať, čo sa stene s vodou, ktorú pijeme?

Citlivo pristupovať k živej prírode.

Rastliny a semená

Semeno Projekt je to semeno

Praktická činnosť

Žiak vie: zasadiť semeno Opísať klíčenia semena

28

Záhadné semená Rozvíjať schopnosť pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a jednuduchých nástrojov. Interpretovať získané informácie objektívne.

Hmota

Ľudia a veciručná a strojová výroba, materiály na výrobu Projekt

Praktická činnosť pozorovanie, experiment, vychádzka,...

Je to hmota

Žiak vie: určiť rôzne druhy hmoty na základe zmyslových vnemov

Je vzduch hmota? vlastnosti hmoty

Učebné osnovy predmetu TELESNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu: Telesná výchova je zameraná na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.

Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. Ciele predmetu: Hlavným cieľom je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. - pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej, - vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho súčasť zdravého životného štýlu, formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie. - osvojiť si elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností. - prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote. Obsah vyučovania 1. ročník časová dotácia: 3 hod / týždeň, 99 hodín ročne 29

Cieľ a kľúčové kompetencie Osvojiť si základné lokomócie pre zvládnutie atletických disciplín, poradové cvičenia a elementárne zručnosti z akrobacie

Tématický celok

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti

Téma, Obsahový štandard,

Metódy a formy

Výkonový štandard

Chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie,

Názorná ukážka, slovné, praktická činnosť, motivačné, cvičenia,...

Žiak vie pomenovať a osvojí si základy techniky behu, skoku a hodu,

kotúľ, stojka

Metódy a prostriedky

vykonať základné polohy a pohyby tela, jeho častí, základy kotúľov, stojok, skokov

Dodržiavať základy bezpečnosti a hygieny pri cvičeniach Manipulačné hry, športové hry, pohybové hry

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, prejavovať pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach

Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry

Slovné, názorné, praktická činnosť,

Žiak pozná a vie

hra...

zvláda techniku základných herných činností,

Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické, intelektuálne, kultúrneumelecké a tvorivé schopnosti

Kreatívne a estetické pohybové činnosti

Tanečná a štylizovaná chôdza, estetické držanie tela, rytmizované pohyby s využitím hudby, pohybová improvizácia

Tvorivá dramatika, praktické čnnosti,...

Žiak pozná, vie pomenovať a osvojí si základy rytmických a tanečných cvičení, tvorivo improvizuje , je kreatívny

Osvojiť si správne držanie a vnímanie tela pri pohybových činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zmeraných na

Psychomotorické cvičenia a hry

Joga, relaxačné,dýchacie a strečingové cvičenie,

Slovné, praktická činnosť,...

Žiak získal elementárne poznatky o ľudskom tele pri pohybovej činnosti,

pomenovať základné herné činnosti,

má poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním, ovláda základné pravidlá hier, dodržiava zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách.

dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny

30

Hodnotenie

Poznámky

vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z turistiky a z letných a zimných športov.

pre zdravie, má osvojené pohybové cvičenia zamerané na koncentráciu a pozornosť, je empatický a vie pracovať v tíme

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti

Turistika, sezónne pohybové aktivity

Slovné, praktická činnosť hra,...

Vytvárať si pozitívny vzťah k prírode.

Žiak má osvojené elementárne poznatky o význame turistiky a sezónnych pohybových aktivít( šmýkanie, kĺzanie sa, sánkovanie, hry so snehom, hry vo vode)

Učebné osnovy predmetu ETICKÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu: Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. Ciele predmetu: viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania primerané veku, umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov, umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy, Je vychovať osobnosť, ktorá: má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť, má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,

31

jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti, má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách, charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu Obsah vyučovania 1. ročník časová dotácia: 1 hod / týždeň, 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Ponúknuť žiakom víziu spolupracujúceho spoločenstva ako základu pre dobré spolužitie

Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov

Viesť žiakov k prosociálnemu správaniu

Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve

Uvedomovať si vlastné hodnoty. Poznať a postupne si uvedomovať povedomie jedinečnosti a nedoknuteľnosti Spoznávať pozitívne vlastnosti svojich najbližších v rodine, v triede.

Téma, Obsahový štandard,

Metódy a formy

Výkonový štandard

Otvorená komunikácia, dôstojnosť ľudskej osoby, pozitívne hodnotenie iných

Slovné, didaktické hry, praktická činnosť,...

Žiak vie nadviazať prvé kontakty v triede, vie sa prezentovať,

Empatia, asertivita

Slovné, hranie rolí, ...

dokáže rešpektovať vytvorené pravidla v skupine Žiak rešpektuje úctu pri komunikácii, Vie pozdraviť, poďakovať a poprosiť, vie si vypočuť názor iného

Ľudská dôstojnosť a sebaúcta

Slovné, názorné, praktické, hry,...

Žiak vie tvoriť progresívne medziľudské vzťahy so zdravou kritickosťou

Pozitívne hodnotenie iných

Slovné, názorné, praktické inscenačné,...

Žiak vie posúdiť správanie iných a vie ho aj zhodnotiť

Verbálne vyjadriť pozitívne hodnotenie iných a prehodnotiť negatívne skutočnosti.

32

Hodnotenie Metódy a prostriedky

Poznámky

Uvedomiť si hodnoty rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť, rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa

Naša rodina

Rodina, v ktorej žijem

Projektová, slovná, práca s PC,...

Žiak pozná príbuzenské vzťahy v rodine a uvedomuje si potrebu rodiny pre jeho rozvoj

Učebné osnovy predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu: Hudobná výchova je predmetom činnostným a zážitkovým. Žiaci sa na báze hudobných hrových činností učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie, rozvíjajú sa vrodené a prirodzené predpoklady detí, sklony k hravosti a spontánnosti. Prevahu majú hudobné prejavy: vokálno-intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne(interpretačné a tvorivé) a hudobno-dramatické činnosti. Ciele predmetu: vychovať žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, vychovávať vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a názorom, poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry, prostredníctvom hudobných aktivít postupne získavať základy hudobných vedomostí, hudobného jazyka, hudobno-estetického vedomia, učiť sa tvorivo pracovať, poznávať slovenské ľudové piesne, slovenské zvykoslovie a pochopiť ich úlohu v živote človeka Obsah vyučovania 1. ročník časová dotácia: 1 hod / týždeň, 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Hudobné činnosti

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Získať základné spevácke a intonačné návyky: spievať čisto a rytmicky presne.

Vokálnointonačné

Detské piesne, SR

Metóda priamej skúsenosti so znejúcou hudbou, hra na telo, tvorivá dramatika, riadený rozhovor,...

Inštrumentálne činnosti

Detské ľudové piesne, rytmické motívy

ľudové hymnu

Poznať slovenské zvykoslovie a chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry v živote človeka Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku

Počúvanie, praktická činnosť,...

a

Výkonový štandard

Poznámky

Metódy a prostriedky

Žiak vie: správne zaspievať 20 detských a ľudových piesní, hier so spevom. Hymnu SR.

Žiak vie: rozlíšiť jednoduché hudobné nástroje Vytvoriť

33

Hodnotenie

Detské hud.nástroje

hrania na ne, sluchom ich rozoznať. Realizovať zvukovú podobu javov, nálad.

jednoduchý sprievod piesni

Vnímať rytmus a vyjadriť ho pohybom a reagovať na zmeny tempa a dynamiky. Realizovať sluchovú výchovu žiakov.

Hudobnopohybové činnosti

Poznať krátke veku primerané hudobné skladby, vedieť verbalizovať, vizualizovať a vyjadriť pohybom hudobný zážitok.

Percepčné činnosti

Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore. Vnímať hudobné nástroje ako prostriedok na vykreslenie postáv a nálad

Hudobnodramatické činnosti

Sluchové hry inštrumentálne , detské piesne skladby

Hudobné skladby a piesne

k

Počúvanie, metóda priamej skúsenosti so znejúcou hudbou, riadený rozhovor,...

Žiak vie: pohybom správne reagovať na hudbu,

Tvorivá dramatika, hudobné hry, sluchové hry počúvanie, riadený rozhovor,

Žiak dokáže:

Vie vyjadriť náladu hudby

vystihnúť náladu piesne a počúvanej hudby

hudobná besiedka

Hudobnopohybové hry, inštrumentálne miniatúry

Počúvanie, hra, spev, tvorivá dramatika,...

Žiak dokáže: na základe predstavivosti a fantázie vyjadriť pohybom hudobný motív, dramatické vystúpenie

Učebné osnovy predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu: Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole. Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou. Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.

34

Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. Ciele predmetu: Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich. Ročníková téma Cesta viery vystihuje sled postupnosti duchovného dozrievania dieťaťa. Dieťa, ktoré si je vedomé, že je milované, je schopné dôverovať a veriť tomu, kto ho miluje. V prítomnosti milujúcej osoby si dieťa dokáže uvedomiť (uznať) aj svoje nedostatky a chyby a pracovať na ich odstraňovaní. V duchovnom rozmere sa táto schopnosť prejavuje základmi viery v Boha, v ktorej nachádza odpovede na otázky, ktoré presahujú rozumové poznávanie človeka. Tento neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Ježišovi Kristovi. V rámci prípravy na sviatosť zmierenia vedieme dieťa k posudzovaniu vlastných činov. Porovnávaním vlastného života dieťaťa a jeho vlastných reakcií s reakciami Ježiša voči ľuďom a udalostiam si prehlbuje vzťah k Ježišovi, ktorého môže s vierou a láskou prijať do svojho života v Eucharistii. Kompetencie a spôsobilosti komunikačné: Žiak je schopný sa stíšiť číta text s porozumením objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie je pripravený na odkrývanie obraznej reči Biblie objavuje v biblických príbehoch o uzdravení zmysel symbolického spôsobu komunikácie chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch kresťanského slávenia k riešeniu problémov: Žiak primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľa na riešení modelových úloh dokáže zvážiť požiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora identifikuje hlavné zložky situačného problému pozná podobnosti predchádzajúcich riešení problémov na základe modelovej situácie dokáže formulovať a klásť si otázky prehodnocuje fakty existenciálne: Žiak disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia o Božom kráľovstve objavuje duchovný rozmer človeka

35

interpretuje biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej reflexii svojich schopností vidieť, konať a počuť rozvíja vlastné svedomie je schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie s vedomím skutočnosti, že Božia láska je silnejšia ako ľudské previnenia prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojím svedomím vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia je pozorný voči rozvoju vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu zhodnotí sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia stotožňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie živote

v jeho

objavuje tajomstvo života z pohľadu paradoxu života a smrti vníma hriech ako previnenie voči sebe, iným ľuďom a Bohu rozvíja chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným a dobrovoľným prerušením vzťahu s Bohom rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia pri zanedbaní dobra je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje objavuje hodnotu pravdy, dobra a krásy dodržiavaním zákona lásky je pozorný voči liturgickému sláveniu a je pripravený vedome sa na ňom podieľať je pripravený na prvé prijatie Eucharistie v spoločenstve rodiny a farnosti vie dať do súvisu uvedené biblické udalosti a chápe ich ako udalosti, ktoré sa stali základom kresťanskej liturgie interpersonálne a sociálne: Žiak buduje vzťah dôvery si uvedomuje svoju jedinečnosť prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc je empatický vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania medzi ľuďmi rozvíja vo svojom živote rozmer slávenia v spoločenstve rodiny a farnosti

občianske: vníma Desatoro ako etický princíp správania sa človeka vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania v ľudskej spoločnosti vníma Ježišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného života človeka

36

intuitívne oceňuje u jednotlivcov prínos viery v Boha pre mravný život spoločnosti angažuje sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije kultúrne: intuitívne vníma prepojenie kresťanskej a židovskej tradície intuitívne vníma symbolickú reč rozprávky, legendy a podobenstva intuitívne vníma krásu umenia v slove a obraze učí sa tolerancii. Počet hodín týždenne: 1 Počet hodín ročne: 33 Obsah učebného predmetu: Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma Obsahový štandard

Popísať a zhodnotiť vlastnosti, I. Som na svete Chceme ktorými sa líši od ostatných. Na z lásky spolu základe pozorovania vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky. Na príklade rozlíšiť využívanie svojich schopností na konanie dobra alebo zla.

Výkonový štandard

Odp. p. h.

byť Uvedomovať si 1 vlastnú jedinečnosť.

Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku rodičov k deťom. Uvedomiť si prejav lásky Boha k človeku v jeho stvorenstve. Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky. Identifikovať sa s človekom (vzorom), ktorý koná dobro. Formovať návyk rozlišovania dobra a zla v konkrétnych situáciách. Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu Rodostrom

Slovne vyjadriť 1 poďakovanie (voči rodičom, súrodencom, učiteľom, kamarátom). Formulovať

37

spontánnu modlitbu poďakovania. Čo dokážem?

Vymenovať 1 najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môže človek vykonať rukami, nohami, ústami, očami, ušami (opozitá).

Moja rodina

Nakresliť a povedať 1 o svojej rodine – význam dobrej a harmonickej rodiny.

Svet v ktorom Citlivo vnímať 1 žijem krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý Boh daroval človeku sa starať o prírodu (starať sa o záhradku, nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.),

38

Očakávanie

Formulovať 1 spontánnu modlitbu poďakovania za dar života.

Kamaráti

Poďakovanie svojich kamarátov.

Svet

Krásy (kvety, hory...)

Chránime prírodu

Triedenie odpadu, 1 skládky, znečistenie vôd a pod.

Vidieť srdcom

Na príklade rozlíšiť 1 dobro od zla.

1

stvorenia 1 stromy,

Hovoríme spolu

Dôležitosť 1 komunikácie medzi ľuďmi – sila slova.

Jednoduchým spôsobom vysvetliť II. Rodina, Modlitba potrebu komunikácie. S pomocou ohnisko lásky učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš. Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom. Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine. Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdraviť pri stretnutí alebo lúčení, poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa). S pomocou učiteľa písomne sformulovať ďakovnú modlitbu (za rodičov, za rodinu).

Modlitba prosby 1 a vďaky za rôzne dobrodenia, ktoré sme dostali.

S pomocou učiteľa III. Dar lásky modlitbu reprodukovať Zdravas Mária. Intuitívne vnímať v legende symbol srdce. Rozvíjať vo svojom živote postoj prijímania a dávania. Vnímať atmosféru adventného a vianočného času.

Vždy môžeme 1 konať dobro alebo napraviť to, čo sme pokazili.

Premena kamenného srdca

Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. Pripraviť darček pre obdarovanie. Stretnutie Alžbetou

s S pomocou učiteľa 1 reprodukovať biblické udalosti zvestovania a narodenia Ježiša a stretnutia Márie s Alžbetou.

Narodenie Ježiša

Nakresliť aspoň dva 1 symboly Vianoc. Vyjadriť vonkajším 1 postojom úctu k Bohu (poklona

Dar pre svet

39

Opísať narodenie 1 Ježiša ako dar Boha človeku.

Pastieri

Na príbehu 1 o pastieroch vysvetliť význam jednoduchosti a úplnej dôvery.

Cesta mudrcov

Na príbehu 1 o mudrcoch vysvetli ťsymboliku darov (zlato, kadidlo a myrhu).

Simeon obetovanie chráme

Povolanie učeníkov

Povolanie 12 1 apoštolov (najbližší spolupracovníci Pána Ježiša).

Ježiš a deti

Na príklade 1 príbehu Ježiš a deti vysvetliť postoj Ježiša k deťom.

Otvorené srdce

Vysvetliť, čo 1 znamená mať otvorené srdce pre iných.

Svadba v Káne

Na príklade príbehu 1 o svadbe v Káne vysvetliť Ježišovu moc.

Počúvať text rozprávky IV. Moc života Prebudenie s porozumením a pokúsiť sa ho a lásky životu prepojiť so svojim životom. biblický príbeh Opísať o vzkriesení Jairovej dcéry a konanie Ježiša ako výzvu k dôvere. Opísať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou Intuitívne vnímať metaforickú reč. Pozorovať zmeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich

40

– Na príbehu 1 v o Simenovovi vysvetliť význam obety v Starom zákone.

k Intuitívne vnímať 1 metaforický spôsob vyjadrovania symbolickej reči.

prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov. Dôverovať Ježišovi, ktorý premohol smrť. Prejaviť vzťah a úctu k životu v prírode. Dôstojným prežehnaním prejaviť úctu ku krížu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim. Pán života smrti

a Opísať biblický 1 príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry. Poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie.

Zmŕtvychvstanie Vysvetliť, čo 1 znamená pre kresťanov Ježišovo zmŕtvychvstanie a víťazstvo nad smrťou. Symboly veľkej Nakresliť 1 noci veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad smrťou . Opísať udalosť zoslania Ducha V.Spoločenstvo Zvony zvolávajú Svätého. Jednoduchým spôsobom lásky vysvetliť zmysel cirkvi ako Božej rodiny. Opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi. Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať pomoc, ktorú Boh posiela ľuďom. Pozorovať prejavy života vo farnosti. Intuitívne vnímať boj dobra a zla v symbolickej reči legendy o sv. Jurajovi. Rozvíjať vo svojom živote postoj prehodnocovania pozitívnych a negatívnych skutočností. Praktizovať oslavu Trojjediného Boha prostred. modlitby Sláva Otcu. Formovať návyk pozornosti voči druhým ľuďom. Formovať návyk bezpečného správania sa

41

Predstaviť kostol 1 ako miesto prebývania Boha a ako miesto stretnutia veriacich ľudí (štruktúra kostola).

v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, povedať nie na negatívne ponuky).

Božia rodina

Vysvetliť štruktúru 1 Cirkvi a kto do nej patrí.

Statočné srdce

Na príklade sv. 1 Juraja vysvetliť, čo znamená „mať statočné srdce“.

Cesta lásky

Kedy máme srdce 1 radostné, statočné, štedré a čo znamená kráčať po ceste lásky.

List Ježišovi

Napísať list 1 Ježišovi ako poďakovanie za dary a milosti, ktoré nám dal.

Učebné osnovy predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu: Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom intenzívnych zážitkov, dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania - rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, fantázie i analytického myslenia. Predmet Výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn, fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá. Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Výtvarné činnosti predstavujú poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Výtvarná výchova má potenciál integrovať poznatky a procesy iných predmetov / hudba, literatúra, dramat. – pohybové umenie.../, angažuje osobnosť žiaka, vychováva gramotného vnímateľa a používateľa vizuálnej kultúry s novým pohľadom na svet.

Ciele predmetu: Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný prejav, rozvíjať manuálne zručnosti, duševné spôsobilosti, vedomosti a postoje - formovanie si vlastného názoru, prístupu a vkusu. Kognitívne ciele - poznávať jazyk vizuálnych médií, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií 42

- pomenovať výraz umeleckých diel, svoj zážitok z nich Senzomotorické ciele - rozvíjať tvorivosť, gramotnosť žiaka prostredníctvom vybratých médií, nástrojov a techník Socioafektívne ciele - formovať kultúrne postoje -

rozvíjať cítenie, vnímanie, zážitkového vyučovania.

intuíciu,

fantáziu

a poznávanie

prostredníctvom

Obsah vyučovania 1. ročník časová dotácia: 2 hod / týždeň, 66 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy a formy

Vyhľadať a doplniť

Výtvarný jazyk – základné prvky výtv. vyjadrovania

Škvrna

slovné, názorné, praktické – hľadanie výtv. riešení, experimentovanie

a tvar

Výkonový štandard

Hodnotenie

Poznámky

Metódy a prostriedky

Žiak vie: Vyhľadať doplniť

a

Ústne, vlastná práca, prezentácia

Výkres, farby/ tuš

Vlastná práca

Pero-

opísať tvar zhodnotiť

Pozorovať a výtvarne vyjadriť obrysy rôznych tvarov Zoznámiť s farbami a farebnou hmotou

sa

Žiak vie:

Obrys

slovné, názorné, praktické, hľadanie výtv. riešení

Farba/

Názorné, hra

Žiak vie:

lokálny tón

s farbou –

Posudzovať

kontrast

rozdielnosti a

Vytvárať stopy kresliť, prostr. linky

kresba

Vlastná práca

Farby Miešanie farieb

príbuznosti far. Vyhľadávať zvolený tvar v neartikulo – vanej textúre

Hľadať, kombinovať, otáčať – fixovať objavený tvar/dokresliť

Výtvarný jazyk – kompozičné

Plocha a tvar

Názorné,

Žiak vie:

Samost.

praktické

Dopľňať neúplné tvary, zmnožovať,

práca

princípy a možnosti kompozície

Pozitívnegatív, Figúrapozadie

priraďovať, konšt.novotvar Vytváranie kompozície z tvarov písmen

Slovné, názorné,

Žiak vie:

Vlastná práca,

experiment

Skladať, kombinovať,

prezent.

„na čo sa podobajú písmená?“

fixovať objavený tvar, dokresľovať

Uvedomovať si, pozorovať

Uvedomenie si formátu

Názorné,

Žiak vie:

Samost.

praktická činnosť

Umiestňovať

činnosť,

Radenie vo vývoj.

zobrazované prvky vo

praktické

rade

radenie

/komiks, pohyb, rozkresba/

formáte účelom vyjadrenia príbehu Zmenšovať a zväčšovať

Mierka

Papierové sady písmen,

Slovné, názorné

Žiak vie:

praktické

Kategorizovať

43

za

prvkov

Operácie mierkou

s

Podnety

predmetné tvary

predmety podľa znakov

Fantazijne dotvárať,

Podnety výtvarného umenia

spájať

Vypočuť, transformovať

Rozprávanie, pozorovanie,

Dotvorenie nájdeného objektu

riešenie úloh

problém.

nakresliť

rozhovor, samostatná pr.

Vypočuť príbeh inšpirovať sa, tvoriť

Podnety výtvarného umenia/výt.

Inšpirácia pravekým umením:

činnosti inšpirované

témami, materiálmi

Samost.

Fantazijne dotvoriť vec,

práca,

Ukážky umenia:

výstavka

Picasso...

hračku...

Poučenie z rozprávky,

Ilustrácia

Žiak vie:

Staré hračky,

Žiak vie:

Vlastná práca

Zobraziť postavy z

dej,

Rozprávka

rozprávky

Beseda

Rozhovor/film

Žiak vie:

povzbudenie,

O pravekom umení_ použitie výt.

zážitkové učenie

Ukážky ilustrácií,

Praktická práca,

Praveké

výstavka

artefakty

umenie,

prác

nástrojov

dejinami umenia Kresliť, vyfarbovať, meniť význam zobrazenia

Podnety fotografie

Dokázať zobraziť postavy pohybe

Podnety filmu a videa

Riešenie problémovej úlohy

Doplniť, pre-

Samost. práca,

kresliť obr.

experiment

Film – rozhovor,

Žiak vie:

Pohyblivý obraz

samost. práca

Zhotoviť pohyblivý obraz

Samotná činnosť, hľadanie výt. riešení

Filmová rozprávka

Príbeh, poučenie

Žiak vie:

Praktické

Ukážka

Príbehová rozprávka a

o technike,

Kombinovať skladať,

metódy

architekt.

Praktická práca

Podnety

Ukážky_ masky

Kolorovanie a dokresľov.

Žiak vie:

Fotografie

do objektu

v

Oboznámiť sa

Podnety

so stavbami z

architektúry

rozprávok, poznať rozmanité

samostatná práca

Fantastická architektúra

experimentovať

príbytky Vymýšľať novotvary zhotoviť výstavku

Podnety

Fantastický/

dizajnu

rozprávkový stroj, nábytok

Poznávať časti

Dizajn a

ľud. tela,

ľudské telo

dizajn tváre

- maska

Vedieť zrealizovať vzor na tričko,

Podnety tradičných remesiel

zdobiť kraslicu Získať základné zručnosti s PC, hra experiment

Farbenie a

Rozhovor – príbeh, hľadanie výtvarného

Žiak vie: Fantazijne dotvoriť výrobok

riešenia Riadený rozhovor, názor.

Žiak vie:

Experiment

Vytvoriť masku tváre

Praktická práca

Slovné, názorné,

Žiak vie:

Práca s prír.

praktická činnosť

Realizovať vzor, zdobiť

materiálom

vykrývanie

vzor látku, kraslice

Kraslice...

Elektronické médiá

Základné operácie PC

Slovné, názorné, praktické s

Žiak vie: Narábať kresliť

Ukážky ľud. umenia:

prezentácia s PC,

PC, kresliace a maliar.

v skicári,hra

nástroje

s písmom Poznať, vedieť porovnať:film,

Porovnáv.,

Poznávanie

Riešenie problémovej úlohy,

fotografia,

kombinačné

a porovnáv.

porovnávanie

44

Žiak vie: Stvárniť rovnaký motív v kresbe,

Ústna odpoveď, praktická práca,

Umelecké diela

na

socha,kresba,

a súhrnné

rôznych

maľba...

cvičenia

médií

Na základe

Výtv.

hud. skladby dokázať zobraziť náladu,rytmus Využitím hmatu poznať tvar, povrch, vo vzťahu navzájom k motívu Vedieť hrať písmená zo svojich následne situáciu nakresliť

tiel,

Podnety hudby

stvárnenie nálady a rytmu

Synestetické

Hmat

podnety

Podnety rôznych oblastí poznávania

Oživené písmená a

Žiak vie:

Hudobná nahrávka /smútok-

stvárnenie

tvoriť

Počúvanie, samostatná práca, prezentácia

Riešenie zadaných úloh,

Žiak vie:

Názorné,

Modelov.

kompoz. riešenia

hmota

samotná činnosť

Pracovať na základe použitia hmatu

Demonštrácia,

Žiak vie:

Názorné,

Pantomí-

hľadanie výtv.

Hranú situáciu

zážitkové,

ma, živý

riešení

nakresliť

hľadanie

text

Na základe zážitku esteticky

radosť

výtv. riešení

sveta

krajiny

kultúrna

prostredie školy

krajina

bola spojnicou dopredu daných značiek

Riešenie problémovej úlohy, individ.

čísla

Tradícia a identita/

Kresliť tak, aby kresba

prezentácia

hud. skladby

Zobraziť prostredie školy/okol.

Pokúsiť sa zhotoviť portrét, vyjadriť náladu...

maľbe...

Škola v galérii/ galéria škole

Exkurzia

Žiak vie:

Výtvarná

Pozorovanie

reakcia na

Samostatná práca

Reálne zobraziť priestor.

Portrét v galérii/ v

Výtvarné hry

limitované

vychádzka

kompozič. riešenie

Exkurzia

Žiak vie:

Pozorovanie

Čo je portrét, vie vystihnúť

Samostatná práca

výraz tváre Vytváranie

Názorné poznávanie

Riešenie zadaných úloh

pravidlami hry

Návšteva galérie.

Samotná

Portrét.

výraz tváre.

činnosť

Žiak vie:

Poučenie,

Stigmo-

Dodržať pravidlá hry, má

upozor-nenie,

grafické

experiment

kreslenie.

zmysel priestor.

45

Názorné poznávanie

pre

4.5

Učebné plány pre 2. ročník

Učebné osnovy predmetu Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika predmetu Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Jazyk slovenský v 1. a 2. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú v 1. ročníku ZŠ a v ďalších ho prehlbujú. K hlavným aspektom rozvíjania už získaných jazykových zručnosti a návykov patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám a prostredníctvom nich k materinskému jazyku. Písanie je základným nástrojom gramotnosti. Na hodinách písania si žiaci precvičujú už naučené tvary písmen a číslic s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. Žiaci sa učia vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu, stručne reprodukovať prečítaný text, pracovať s textom. Ciele predmetu Cieľom jazykového vyučovania je rozvíjanie a preferovanie komunikačných schopností žiakov, ktoré budú východiskom ich ďalšieho vzdelávania v slovenskom jazyku i v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Preferovať komunikatívno – zážitkový model, podnecovať aktivitu žiakov, vytvárať u žiakov hodnoty a postoje zamerané na príjem umeleckého textu – čítanie, deklamácia, počúvanie, analýza, interpretácia a hodnotenie, budovať sebadôveru žiakov, viesť ich k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie, pozitívnemu vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie. Výsledkom činnosti na hodinách sú projekty, ich verejná prezentácia. Cieľom vyučovania slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ je predovšetkým: v gramatike: • •osvojiť si základy písanej reči (veľké a malé písmená, písané a tlačené písmená, samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky, arabské číslice) získať základné poznatky o zvukovej rovine jazyka a pravopise – hlásky, slabiky, slová, – delenie hlások: samohlásky (krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké), dvojhlásky – diakritické znamienka: dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky – interpunkčné znamienka: bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka – melódia vety: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, zvolacie – slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ, výslovnosť a výskyt ä získať základné poznatky o syntaktickej / skladobnej rovine – jednoduchá veta, vety podľa obsahu: oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia, želacia, zvolaciaosvojiť si návyky správnej výslovnosti

v slohu: •

pozdrav, oslovenie, tykanie - vykanie, predstavenie sa, prosba - želanie, privítanie, rozlúčenie, poďakovanie, ospravedlnenie sa, vyjadrenie súhlasu - nesúhlasu, blahoželanie ústne aj písomné, adresa, pohľadnica, súkromný list, tvorba otázok, žiadosť o informáciu, rozhovor,

46

telefonický rozhovor, osnova, rozprávanie, ústny opis predmetu, ústny opis ilustrácie a obrázka, nápis, nadpis, SMS, e-mail v literárnej výchove: • • • • • •

osvojiť si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej) všeobecné pojmy: ilustrácia, autor - spisovateľ, čitateľ - divák, kniha, časopis, noviny, knižnica, text, bábkové divadlo, bábka literárne žánre: vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka štylizácia textu: zdrobnenina štruktúra diela: nadpis, dej

časová dotácia: 8 hod / týždeň, 264 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Téma a obsahový štandard

Metódy a formy

Výkonový štandard

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:

Hláska a písmeno

• rozlišovanie hlásky a písmena

motivačné rozprávanie a rozhovor,

- vie rozlíšiť hlásku a písmeno

• rozlišovacie znamienka (dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky)

zapamätať si základné informácie a fakty a vedieť ich používať v praxi,

• delenie hlások na samohlásky (krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké) a dvojhlásky

vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi,

• slabikotvorné r, ŕ, l, ĺ, samohláska ä

v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 2. ročník ZŠ

• písanie i, í po mäkkých spoluhláskach a y, ý po tvrdých spoluhláskach v koreni slov

Slabika, slovo, veta

• písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez neho pred e, i, ia, ie, iu • písanie veľkých písmen v menách osôb, zvierat a v zemepisných názvoch • analýza a syntéza slabík, slov a viet • spájanie samohlások, a dvojhlások so spoluhláskami do slabiky

Veta

• jedno a viacslabičné slová • striedanie krátkych a dlhých slabík v slove • rozdeľovanie slov na konci riadka • spájanie slov do viet • písanie veľkých písmen na začiatku vety • interpunkčné znamienka na konci vety (bodka, otáznik, výkričník) • druhy viet (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia) • písanie a nácvik melódie

47

diadaktické hry, projektové zážitkové vyučovanie, samostatná práca , problémová metóda

- vie používať rozlišovacie znamienka (dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky) - vie rozdeliť a vymenovať samohlásky (krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké) a dvojhlásky - vie písať i, í po mäkkých spoluhláskach a y, ý po tvrdých spoluhláskach v koreni slov - vie písať ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez mäkčeňa pred e, i, ia, ie, iu. - vie správne napísať vlastné mená osôb, zvierat a zemepisných názvov

- vie z hlások tvoriť slabiky, zo slabík slová a zo slov vety - vie tvoriť jedno a viacslabičné slová - vie, že po dlhej slabike najčastejšie nasleduje krátka slabika - vie rozdeliť viacslabičné slovo na konci riadku na základe slabičného princípu - vie písať veľké písmená na začiatku vety - pozná interpunkčné znamienka, ktoré sa používajú na konci vety - vie správne vysloviť, zapísať a rozlíšiť oznamovacie, opytovacie,

opytovacích, oznamovacích, rozkazovacích, želacích a zvolacích viet

rozkazovacie, želacie a zvolacie vety

PÍSANIE Cieľ a kompetencie

kľúčové

Motorické zručnosti: samostatne písať jednoduché texty s dôrazom na dodržiavanie základných parametrov písma (písaná a tlačená podoba), podľa predlohy odpísať alebo podľa diktovania napísať arabské číslice v súvislosti

Tematický celok Písmená číslice

a

Téma a obsahový štandard

Metódy a formy

Výkonový štandard

• malé a veľké písmená písanej a tlačenej abecedy

Motivačné rozprávanie a rozhovor,

- vie písať správne tvary veľkej, malej, písanej a tlačenej abecedy

didaktické hry, samostatná práca žiakov

- vie písať správne tvary arabských číslic

• arabské číslic

Vety

• písanie jednoduchých viet

- vie odpisovať, prepisovať jednoduché vety

s matematikou

- vie písať vety podľa diktátu - vie správne začiatok vety

napísať

vie použiť vhodné interpunkčné znamienko

Vlastné mená • písanie vlastných mien osôb, zvierat a zemepisných názvov

- vie správne napísať vlastné mená osôb, zvierat a zemepisných názvov

SLOH Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma a štandard

Tvorivé zručnosti:

Formy spoločenského kontaktu

• osvojenie základov spoločenského kontaktu (zdvorilosť v každodennej komunikácii)

motivačné rozprávanie a rozhovor,

- osvojuje si základy spoločenského styku (učí sa byť zdvorilý)

diadaktické hry,

- vie sa pozdraviť

• pozdrav

projektové zážitkové vyučovanie, samostatná práca , problémová metóda,

- vie vhodne použiť tykanie / vykanie

tvoriť a ústne vlastný text,

prezentovať

napísať a porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh),

obsahový

Metódy formy

a

Výkonový štandard

- vie osloviť iných

porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu),

• oslovenie

dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner,

• privítanie

dramatizovať rozprávku,

• prosba / želanie

dbať na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb

• poďakovanie

- vie sa ospravedlniť

• ospravedlnenie

- vie zablahoželať

• tykanie / vykanie • predstavenie sa • rozlúčenie

• blahoželanie a písomne) Formy písomného kontaktu

dramatizácia

(ústne

• vyjadrenie súhlasu / nesúhlasu

• osvojenie si základov písomného kontaktu

48

- vie sa predstaviť - vie privítať iných - vie sa rozlúčiť vie poďakovať

poprosiť,

- vie vyjadriť svoje stanovisko súhlas / nesúhlas

- vie napísať adresu na list, pohľadnicu - vie

• adresa, adresa odosielateľa, pohľadnica, súkromný list Formy rozhovoru

sformulovať krátky list - vie napísať krátku SMS správu na mobilnom telefóne a emailovú správu na internete

• moderná komunikácia (SMS, e-mail)

vie sformulovať otázky

• tvorba otázok • žiadosť o informáciu • rozhovor

- vie odpovedať otázky

• zásady telefonovania (začiatok a koniec telefonického rozhovoru )

4.5..1

Práca s textom

Komunikačné zručnosti:

adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, vyjadrovať sa a reagovať na komunikáciu,

(slohovým útvarom)

neverbálne neverbálnu

správne a klásť

vie o informáciu

na

požiadať

- vie sa na začiatku telefonického rozhovoru pozdraviť a predstaviť, viesť rozhovor a na záver sa pozdraviť

• ústne rozprávanie podľa osnovy

- vie podľa osnovy vyrozprávať dej

• tvorenie nadpisu

- vie podľa utvoriť nadpis

• ústny opis predmetu, ilustrácie, obrázka • rozlíšenie a nadpisu

obsahu

- vie ústne opísať predmet, ilustráciu, obrázok

nápisu

- vie rozlíšiť a nadpis

• tvorba nápisov

postupne naučiť žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor (na primeranej úrovni žiaka 2. ročníka ZŠ)

nápis

- vie na určený výrobok, tému vymyslieť nápis

LITERÁRNA VÝCHOVA Cieľ a kompetencie

kľúčové

Analytické zručnosti a interpretačné zručnosti: uskutočniť jazykovú analýzu textu, vyhľadávať jazykové javy, vyhodnocovať ich a postupne zatrieďovať, prerozprávať prečítaného textu, vyjadriť a zážitky textu

obsah

svoje pocity z prečítaného

Tematický celok

Téma a štandard

Práca s textom

• pojmy - autor / spisovateľ, ilustrácia, ilustrátor, čitateľ, kniha, časopis, noviny, knižnica, text, zdrobnenina, nadpis, dej

(kniha, noviny, časopis)

• rozdiel medzi detským časopisom a novinami • práca s textom – čítanie s porozumením, dokončenie príbehu, tvorenie nadpisu, hlavné postavy, obsah textu, dej

Technika čítania a verejná prezentácia textu, verejný prejav: správne,

obsahový

Metódy formy motivačné rozprávanie rozhovor,

a

a

diadaktické hry, projektové zážitkové vyučovanie, samostatná práca problémová metóda, dramatizácia

,

Výkonový štandard - pozná pojmy: autor / spisovateľ, ilustrácia, ilustrátor, čitateľ, kniha, časopis, noviny, knižnica, text, zdrobnenina, nadpis, dej - pravidelne navštevuje knižnicu, vie sa v nej orientovať - pozná aspoň piatich spisovateľov alebo básnikov - vie rozlišovať časopisy a noviny, pozná niektoré detské časopisy - vie pracovať s textom (čítať s porozumením, dokončiť príbeh, tvoriť

plynule

49

nadpis, vymenovať hlavné postavy, porozprávať stručný obsah)

a s porozumením čítať nahlas aj potichu na primeranej úrovni žiaka 2. ročníka ZŠ, pri ústnom prejave a hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka 2. ročníka ZŠ

Bábkové divadlo

• návšteva bábkového divadla - ako vzniká bábka, bábkoherec, dojmy z predstavenia

recitovať básne a úryvky z prózy, pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč Informačné zručnosti:

• pojmy – divák, bábkové divadlo, bábka

- navštívi predstavenie v bábkovom divadle - vie porozprávať obsah, vyjadriť svoje dojmy rozprávaním, ilustráciou - pozná pojmy bábka, bábkoherec

Literárne žánre

vedieť využívať možnosti vyhľadania si daných informácii formou kníh, slovníkov, encyklopédií, internetu (na primeranej úrovni žiaka 2. ročníka ZŠ)

• druhy literárnych žánrov (vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka

- pozná a rozlišuje žánre (vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka) - vie pochopiť ich pointu - naučí sa naspamäť aspoň tri vyčítanky, hádanky, básne, ľudové piesne

orientovať sa v školskej knižnici

- vie vyrozprávať obsah rozprávky - pozná niektoré ľudové rozprávky

Učebné osnovy predmetu MATEMATIKA Charakteristika predmetu: Učebný predmet matematika 1-4. ročníka ZŠ je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa: elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko ku všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. Vzdelávací obsah matematika v 1-4. ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami

50

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria a meranie Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika Logika, dôvodenie, dôkazy. Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú. V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa s jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z bežnej reality. Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ je Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich. Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci riešia úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií. Ciele učebného predmetu Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1-4. ZŠ, je naučiť žiakov tým poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód, zodpovedajúcich veku žiakov. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: Veku primerané, presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postojov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh. V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti a písomne rozvíjať numerické zručnosti žiakov. Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. Riešením úloh a problémov, postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručností, postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi.

51

Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov, používať prostriedky IKT (počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií. Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností, súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní, k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa. Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova, dôvera vo vlastné schopnosti a vedomosti a možností, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte. Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov ku spoločenským európskym hodnotám, permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt, vytvorených európskymi štátmi, medzi inými a našim Slovenskom. časová dotácia: 5 hod / týždeň, 165 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma štandard

a obsahový

Vykonáva spamäti a písomne základné počtové výkony, využíva komutatívnosť.

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10

Sčítanie a odčítanie obore do 20

Metódy formy

a

Výkonový štandard

informatívnoreceptívna

Osvojiť si spoje sčítania a odčítania

s prechodom cez základ 10 (aj pomocou

analytickosyntetická,

s prechodom cez základ 10.

Rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie

znázorňovania).

reproduktívna,

Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých

názorná,

Vie spamäti všetky spoje sčítania

a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky

sčítancov napr. 2 + 2 + 2 (aj ako

o číslach a počtových výkonoch.

v

praktická

a odčítania s prechodom cez základ 10 v obore do 20.

propedeutika k budúcemu násobeniu prirodzených čísel) Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Riešenie jednoduchých slovných úloh a na sčítanie a odčítanie prechodom cez

s

základ 10 v obore do 20. Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:

Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu: urči súčet, keď sú dané sčítance. Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu: zväčší dané číslo o niekoľko jednotiek.

- určenie súčtu, keď sú dané sčítance

Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na

- zväčšenie daného čísla o niekoľko

odčítanie typu: urči jedného sčítanca, ak

jednotiek

je daný súčet a druhý sčítanec.

- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet sčítanec

a

druhý

- zmenšenie daného čísla o niekoľko

52

Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek.

- porovnávanie rozdielom.

Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na

Zloženú slovnú úlohu: (a + b + c).

odčítanie typu: porovnávanie rozdielom.

jednotiek Vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov.

Vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie k zápisu (a + b + c).

Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Tvorenie textov k numerickým príkladom.

Riešiť nepriamo sformulované slovné informatívnoreceptívna,

úlohy na odčítanie

analytickosyntetická,

s prechodom cez základ 10 v obore do

reproduktívna,

20.

názorná,

Samostatne tvoriť primeranej situácii

praktická

sčítanie

a

k

(podnetu) príklad (slovnú úlohu) na sčítanie a odčítanie prechodom cez 10

s

v obore do 20. Prirodzené čísla 20 – 100.

Určiť počet predmetov v danej skupine

Predstavy o prirodzenom čísle do 100.

a vyjadriť tento počet v obore do 100.

Počet predmetov, číselný rad,

Priradiť príslušný počet predmetov

dvojciferné číslo, jednotky, desiatky,...

k danému číslu v obore do 100. Vedieť usporiadať čísla od 20 do 100.

Čítanie a písanie čísel 20 – 100. Dvojciferné číslo súčet desiatok

ako

Vedieť čítať a písať čísla v obore do 100.

a jednotiek v obore od 20 do 100.

Rozložiť dvojciferné číslo v obore do 100

Číselný rad v obore do 100, prvý,

(od 10 do 99) na desiatky a jednotky.

druhý...posledný, pred, za, hneď pred,

Zapísať dvojciferné číslo v obore ako

hneď za, najmenšie,...

súčet desiatok a jednotiek a graficky to

najväčšie,

znázorniť. Porovnať a zapísať čísla v obore do 100 pomocou znakov <, >, = (aspoň pomocou znázornenia). Vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára stúpajúcu a

Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100

Určovanie počtu,..., jednom, po dvoch,

po

desiatich, utváranie skupín vecí, o danom

53

informatívnoreceptívna,

Vedieť sa orientovať v číselnom rade

analytickosyntetická,

v obore do 100.

klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov.

počte.

reproduktívna,

Skupiny predmetov, ...

názorná, praktická

Porovnávanie Riešenie úloh na

Vedieť porovnať dvojciferné čísla

čísel.

pomocou radu čísel.

porovnávanie. Slovné úlohy porovnávanie.

Porovnať pomocou znázorneniaa zapísať dvojice dvojciferných čísel

na

Číselná os, o koľko menej, o koľko

v obore do 100 pomocou znakov <, >, =.

viac,...

Vedieť určiť poradie čísel

správne

a poznať vzťahy medzi číslami v obore do 100 (prvý, posledný, hneď

druhý,

pred, hneď za, atď.). Riešiť aspoň ilustračného

pomocou

obrázka jednoduchú slovnú úlohu (viac, menej, rovnako) a zapísať pomocou znakov. Rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine. Pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary. Pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri praktických meraniach.

Geometria

Bod, priamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na

názorná, praktická čínnosť, problémová,

Vie vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare).

priamke a na danom geometrickom útvare..

Označovať ich veľkým tlačeným písmom

Bod, priamka, úsečka, leží, neleží,..

(písmenom A, B, C, atď.) Narysovať a označovať úsečku a priamku.

Jednotky dĺžky – cm, dm, m. Meranie dĺžky

Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky

úsečky. Porovnávanie úsečiek podľa ich

(v cm) a označovať ju.

dĺžky.

Odmerať dĺžku úsečky v cm

Vzdialenosť, dĺžka úsečky, jednotky dĺžky, cm, dm, m, meter ako pomôck na meranie…

Budovanie telies z kociek podľa vzoru alebo podľa obrázka. Stavba jednoduchých telies. Rady, stĺpce, pohľad zo strán, pohľad zvrchu,...

54

s presnosťou centimeter.

na

Porovnať úsečky podľa ich dĺžky. Zostaviť jednoduché stavby (teleso) podľa vzoru alebo podľa obrázka. Vytvárať a opísať jednoduché telesá z kociek.

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100

informatívnoreceptívna,

Vedieť sčítavať spamäti dvojciferné

Sčítanie dvojciferného a jednociferného

analytickosyntetická,

a jednociferné čísla bez prechodu aj

čísla bez prechodu a s prechodom cez

reproduktívna,

s prechodom cez 10 v obore do 100.

základ 10 v obore do 100.

praktická

Sčítanie a odčítanie obore do 100.

Odčítanie čísla od

v

názorná,

jednociferného

od dvojciferného prechodu aj

dvojciferného bez prechodu cez základ 10

100. Riešiť všetky typy príkladov na sčítanie

100. sčítania

a odčítanie dvojciferných čísel spamäti

asociatívnosť). Písomné sčítanie odčítanie dvojciferných

(náročnejšie písomne).

a

Poznať vlastnosti sčítania a vedieť ich

čísel. Počítanie spamäti a písomne.

správne použiť pri riešení príkladov

Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, skúška správnosti.

(komutatívnosť, asociatívnosť).

Sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ,

Vie urobiť skúšku správnosti pri riešení

rozdiel, ...

jednoduchých úloh.

V jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

slovných

ktoré vedú k zápisu a + b + c; a + b - c; a –b – c.

Vedieť riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k zápisu a + b + c; a + b c;a – b – c; v obore do 100.

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na

Vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na

sčítanie a odčítanie do 100.

sčítanie a odčítanie do 100.

Riešenie jednoduchých, zložených úloh,

Prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria.

bez

s prechodom cez základ 10 v obore do

a s prechodom cez základ 10 v obore do Vlastnosti (komutatívnosť,

Vedieť spamäti odčítať jednociferné číslo

Názorný úvod k učivu z logiky. Výroky a tvrdenia činnostiach, obrázkoch

o

a posúdenie ich správnosti. Pravda, pravdivosť, nepravdivosť výrokov,...

heuristická, problémová, názorná, praktická činnosť,

Vedieť primerane rozlíšiť istý a nemožný jav nepravdivý).

(pravdivý,

nepravda, a

negácia

Triediť predmety (veci, prvky) podľa

55

a nemožný jav jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav.

jedného znaku ( napr. podľa farby, tvaru,

Dichotomické triedenie. Tvorba postupnosti

Zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených

podľa daného pravidla.

veľkosti a pod.).

Objavenie a sformulovanie pravidla tvorenia

Vedieť nájsť jednoduché pravidlo

postupnosti čísel.

postupnosti.

predmetov,

Vedieť pokračovať vytvorenej

Triedenie predmetov, vecí, prvkov

udalostí robí jednoduché závery.

vo

postupnosti.

podľa jedného spoločného znaku,... Hľadať všetky možnosti usporiadania dvoch, troch predmetov (vecí, prvkov).

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Úlohy na zbieranie zoskupovanie údajov.

Vedieť vytvoriť systém pri hľadaní

a

a všetky zapísať.

Hľadanie všetkých možností usporiadania

možnosti

Vedieť urobiť získaných

dvoch, troch predmetov, farieb, písmen,

zo

a znázornených udalostí jednoduché

čísel.

závery.

Učebné osnovy predmetu PRÍRODOVEDA Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Prírodoveda učí žiakov vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roka. Počas vyučovania žiaci sledujú prírodu, pozorujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa ročných období, rastlín a stromov v okolí školy, pozorovania oblohy, ochrany životného prostredia. Súčasťou prírodovedy je aj človek, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života. Ciele učebného predmetu Podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí, rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať, diskutovať o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať. 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Zbierať informácie priamo v teréne, triediť ich, vyhodnocovať.

Hmota

Ročné obdobie, zmeny ročných období, kalendár, vietor, padanie lístia, zmeny teploty

opis spojený s pozorovaním

Chápať vzduch ako plynnú látku, chápať vietor ako pohyb vzduchu pomocou

Vzduch, vzduchu teplota

vlastnosti hmota,

56

a

Výkonový štandard Opísať zmeny v priebehu roka, ročné obdobie, Vedieť sa orientovať v kalendári. Porovnať ročné obdobia podľa teploty vzduchu, spôsobu obliekania, činnosti žiakov Pripraviť experiment, ktorým dokáže, že vzduch je hmota, zaznamenávať teplotu vzduchu

Cieľ a kľúčové kompetencie demonštr .pokusov.

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Chápať vietor ako pohyb vzduchu pomocou demonštr pokusov

Osvojiť si základné pestovateľské zručnosti a hygienické návyky, zásady správnej organizácie a bezpečnosti práce

Informovať spolužiakov konfrontovať poznatky

Zelenina ovocie

Poznať a pomenovať vybrané druhý úžitkových a okrasných rastlín; starostlivosť o ne. Voda

a

Slnko, hviezdy,

mesiac,

Príroda, v prírode, stromov ihličnaté,

stromy druhy listnaté,

didaktické hry

Rozoznať stromy listnaté a ihličnaté podľa základných charakteristík

Rastliny, kvety, koreň, stonka, kvet, list, druhy kvetov v okolí školy a obce

didaktické hry

Poznať základné kvety, rastúce v okolí školy a v obci, v parku , na lúke Opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu, čo rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny stromy, vedieť ich porovnať, v čom sa líšia podľa obrázkov popísať rastliny

pozorovanie prírodnín, didaktické hry

Rozlíšiť ovocné stromy od iných stromov. Poznať základné druhy plodov a čím sa líšia

Zelenina, semená, druhy zeleniny, pestovanie zeleniny

pozorovanie prírodnín

Navrhnúť možnosti druhov zeleniny, ktoré je možné pestovať v danej oblasti, vypestovať zeleninu

Rastliny v lese, v parku, v okolí školy starostlivosť o rastliny

pozorovanie prírodnín

Navrhnúť možnosti ochrany lesov v parku, na školskom dvore, kvety a zvieratá v parku, spolužitie Vytvoriť harmonogram ochrany, zapisovanie si údajov o stave počas roka.

Voda v prírode

opis spojený s pozorovaním

Opísať v akých formách sa môže voda nachádzať v prírode. vysvetliť rozdiel medzi riekou a jazerom, poznať aká rieka tečie v okolí obce.

Voda na zemskom povrchu, voda v ovzduší, rieky, jazerá, oblaky, dážď, rosa, sneh, pozorovanie oblakov, druhy oblakov

Vlastnosti vody chuť, farba Cyklus stromu

Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb alebo listov stromov. Tvoriť zbierku, analyzovať, triediť. Vedieť polievať kvety voľne rastúce aj v kvetináčoch,, mať svoj kvet – triedny

Ovocné stromy – ovocie, druhy ovocia

Význam vody pre človeka, znečistenie vody, rozpustné a nerozpustné látky vo vode.

Poznať a triediť živočíchov podľa charakteristických znakov, spôsob života, starostlivosť o ne.

Výkonový štandard

Na základe záznamov zo sledovania počasia v priebehu jedného týždňa vyhodnotiť zmeny počasia, zaznačiť do merania zvolenými znakmi zmeny oblakov, zmeny oblohy,

pestovanie kvetu v škole, správne polievanie a staranie sa o kvet

a svoje

Poznať podoby vody v prírode a jej význam pre človeka i svet.

a

Obloha, počasie, oblaky, pranostika, prvky počasia, predpoveď počasia

Cyklus stromu

Zbieranie informácií z rôznych zdrojov

Metódy formy

metódu otázok a odpovedí, pokusŽivot v prírode Zvieratá v Zvieratá v prostredí školy

pozorovanie oblakov, nakresliť rôzne druhy oblakov a akým počasím sa spájajú jednotlivé druhy oblakov

prírode v lese, okolo

57

Vysvetliť význam vody pre človeka, navrhnúť spôsoby ako chrániť vodu Pripraviť experiment, čo sa vo vode rozpustí, čo sa nerozpustí Pripraviť návrhy ako chrániť vodu

opis spojený s pozorovaním, didaktické hry

Pozorovať živočíchov v okolí školy, nakresliť ich, vedieť ich názvy, zistiť ako žijú , získať informácie z encyklopédie alebo internetu

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Vedieť pochopiť postavenie človeka v prírode a jej význam pre neho.

Rozvíjať o osobnú zdravie

a

Metódy formy

Človek v prírode

rozhovor

a

Ochrana prírody. Nevhodné zasahovanie človeka do prírody U lekára

záujem telesne

Dbať na bezpečné správanie sa v škole i v jej okolí.

Výkonový štandard Uviesť príklady ako využíva človek prírodu.

Život človeka v prírode Prispôsobenie sa človeka životu v prírode.

Vedieť chrániť životné prostredie vlastnou prácou Upevniť vzťah človeka k prírode.

Téma, Obsahový štandard,

Vysvetliť, kedy už človek nevhodne využíva prírodu a začne ju ničiť.

Zdravá príroda, zdravý človek

živé rozprávanie

Navrhnúť spôsoby, ako viesť zdravý spôsob života, starať sa o seba.

Správna životospráva

živé rozprávanie

Poznať návyky správnej životosprávy, vedieť sa správne obliecť podľa počasia, dávať si pozor na ceste, osvojiť si správne hygienické návyky..

Úrazy – v prírode, v škole, doma, nebezpečné miesta.

besedu dialogickú metóduOpísať nebezpečné miesta, poznať v ktorých častiach školy, resp. cesty do školy alebo v obci sú nebezpečné miesta.

Učebné osnovy predmetu INFORMATICKÁ VÝCHOVA Všeobecná časť Charakteristika predmetu Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia problémových úloh. Počítačová gramotnosť je jednou z najdôležitejších kompetencií, vedie k presnému vyjadrovaniu postupov a myšlienok a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch. Poslaním vyučovania informatickej výchovy je aj budovanie informatickej kultúry s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je dôležité dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov a celoškolských programov. Ciele Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku majú žiaci získať základné zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prvouka, matematika, výtvarná výchova, hudobná výchova) sa žiaci zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalšími najtypickejšími druhmi aplikácií. Obsah V predmete informatická výchova sa žiaci pripravujú na pochopenie základných pojmov a mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci sa naučia využívať nástroje internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov:

58

Informácie okolo nás Komunikácia prostredníctvom IKT Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie Princípy fungovania IKT Informačná spoločnosť Výchovné a vzdelávacie stratégie Informatika je ako predmet zaradený vo vybraných ročníkoch, ale v obsahu každého predmetu je zaradené využitie informačno-komunikačných technológií ako nástroja na dosiahnutie cieľov v danom predmete. Súčasťou vyučovania je aj prierezová téma - tvorba projektov a prezenčných zručností. Na hodinách predmetu sa trieda delí na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 12 žiakov, pri jednom počítači sedí jeden žiak. Výchovné a vzdelávacie stratégie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach a formách práce. Mali by rozvíjať najmä aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie sa žiaka. Ich prostredníctvom by mali učitelia doviesť žiakov k vytváraniu a ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií. Hodnotenie predmetu Žiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, praktické zadania úloh, referáty a projekty. Pri praktických aktivitách je vhodné tiež slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť vypracovaných praktických zadaní. Učebné zdroje Pre vyučovanie informatickej výchovy na prvom stupni ZŠ budú používané učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠ SR, prezentované a odporúčané v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR na príslušný školský rok. Demonštračné pomôcky a IKT budú využívané podľa možností školy. Učebné zdroje predstavujú informácie pre žiakov, ich motivácie, získavanie, upevňovanie vedomostí, zručností a postojov. Môžu nimi byť rôzne učebnice, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno – technické a didaktické prostriedky, internet, … Informatická výchova 2. ročník ZŠ 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Poznať možnosti použitia informačných technológií v bežnom živote

Informačná spoločnosť

Informačné a komunikačné technológie okolo nás

Výklad učiteľa, rozhovor, práca s textom.

Bezpečnosť na internete, rešpektovanie autorského zákona

Uvedomiť si potrebu bezpečného správania pri komunikácii cez internet

Poznať základné časti počítača, získať zručnosť pri práci s myšou, vedieť sa prihlásiť do systému, otvoriť súbor, spustiť program; vedieť používať výučbové

Princípy fungovania IKT

softvér/ hardvér, operačný systém, súbory a zložky, práca s výučbovými

59

a

Výkonový štandard Ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu.

Rozhovor, samostatná práca žiakov s programom demonštrácia učiteľom, rozhovor, práca žiakov so súbormi a

Vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač.Samostatne zapnúť a vypnúť počítač

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

programy na CD/DVD Získať zručnosti pri páci s myšou pri kreslení v grafickom prostredí, precvičiť prácu so súbormi a zložkami Vedieť pracovať s pracovným listom, vytvorenom v grafickom editore.

Informácie okolo nás

Získať ďalšie zručnosti pri práci s myšou pri písaní v textovom editore. Vedieť pracovať s pracovným listom, vytvorenom v textovom editore.

Pochopenie spôsobu a mechanizmu vyhľadávania informácií na internete

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

CD/DVD

zložkami

– kreslenie obrázka voľnou rukou, kreslenie s použitím geometrických tvarov, práca s pracovnými listami

priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor, samostatná práca žiakov s jednoduchým grafickým editorom

Pracovať s myšou a klávesnicou. Chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla. Orientovať sa v prostredí jednoduchého grafického i textového editora. Samostatne pracovať s ich jednotlivými nástrojmi.

Výklad učiteľa, priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor, samostatná práca žiakov.

Samostatne si nájsť a prečítať informáciu na internete. Napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky. Poznať niektoré detské webové stránky. Dokončiť začatú prácu.

Základy písania na PC, veľkosť, farba, typ písma, jednoduché formátovanie textu, vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie, mazanie. komunikácia prostredníctvom IKT

Pochopiť mechanizmus komunikácie cez internet.

Internet, internetová adresa, vyhľadávanie na internete, základy správania sa na internete Elektronická komunikácia, edukačné programy a hry, správne používanie hesiel.

Získanie algoritmického myslenia využiteľného aj v bežnom živote, postupy a mechanizmy riešenia úloh

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

postup, recept,

návod,

postupnosť krokov

a

Výkonový štandard

priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor, samostatná práca žiakov Výklad učiteľa, priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor, samostatná práca žiakov

Učebné osnovy predmetu VLASTIVEDA Charakteristika predmetu: Všimli ste si, koľko zaujímavých vecí sa nachádza okolo nás? Málokedy si to uvedomujeme, koľko krás pre nás príroda alebo ľudia vytvorili. Vlastivedou sa môžu žiaci naučiť deti všímať si svoje okolie, obdivovať kvety, stromy, parky, prírodne krásy, budovy, sochy, námestia, všímať si, čo je nové

60

v obci, prípadne, čo sa stratilo alebo zmenilo a ako sa mení svet okolo nás. Vlastiveda v druhom ročníku je učenie sa o priestore, v ktorom žijeme a chceme, aby žiaci odmalička sa učili poznávať, objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede na otázky. Témami vlastivedy sa žiaci pripravujú aj na vyučovanie geografie, tak sa postupne oboznamujú s plánom. V 2. ročníku precvičujeme orientáciu na náčrte alebo pláne obce, umiestnenie jednotlivých objektoch. Cieľom vyučovania vlastivedy v 2. ročníku je: podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, škole, obci, vedieť pracovať s náčrtmi napr. triedy, školy, blízkeho okolia , ktoré vedú k zručnosti pracovať s plánom obce , orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a vysvetľovať, rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať, diskutovať o návrhoch, vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť. Požadovaný výstup žiakov z vlastivedy v 2. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej gramotnosti v oblastiach: čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, triediť, ich, využívať, prezentovať. Získavať údaje z nesúvislých textov –plánov, obrázkov, fotografií. Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť. Pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov. Vlastiveda rozvíja aj kultúrnu gramotnosť, rozvíja zájem o kultúrne tradície svojho regiónu a Slovenska. 1 hodiny týždenne/ 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma a obsahový štandard

Metódy formy

Učiť sa získavať informácie z rôznych zdrojov,

Moja trieda, škola, okolie školy

Trieda, škola,

Správanie škole,

plán triedy, nebezpečné

Zážitkové objavovanie, praktická činnosť,

poznať školu a jej okolie, orientovať sa v nej,

sa

bezpečnosť triede, v škole

v v

poznať svoje práva a povinnosti

miesta, rozmiestnenie miestností v škole, chodby, vchod, moja trieda Svetové strany, poludňajší

Poznať svoju adresu,

Cesta do školy a domov

vedieť opísať cestu do školy,

Poznávanie do školy

naučiť sa dopravné predpisy a pravidlá pre chodcov

rozmiestnenie vecí v triede,

cesty

tieň, krajina, orientácia podľa svetových strán, trieda, škola, dopravné značky,

a

pozorovanie, vychádzka, prezentácia vlastnej kresby

Výkonový štandard Opísať prostredie prostredia triedy, školy. Zakresliť na plánik rozloženie tried na chodbe, v triede rozloženie stolov, tabule a pod. Vyhodnotiť miesta nebezpečné v triede a v škole a určiť pravidlá správania sa pre vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť spolužiakov. Nakresliť schému cesty do školy, vyznačiť na nej objekty, zaujímavé miesta, vyhodnotiť nebezpečné miesta, zakresliť

61

na

ceste

priechody, križovatky, dopravné semafory. Učiť sa získavať informácie z rôznych zdrojov, poznať školu a jej okolie, orientovať sa v nej, poznať svoje práva a povinnosti Vedieť charakterizovať ročné obdobia, pracovať s kalendárom prírody, naučiť sa značky

Škola. Školský dvor,

Okolie školy

objekty v okolí školy, pred Okolie školy bydliska

a

školou, za školou, Prostredie v okolí školy –

(orientácia v okolí).

stromy, budovy

povrch, lesy, lúky, polia,

Les, lúka, park, rieka,

záhrady a okolia Čo

kalendárny rok, mesiace,

parky

rastie v našom okolí, rieka,

jazero, ročné obdobia,

Zážitkové objavovanie, praktická činnosť,

Opísať prostredie školy, určiť čo sa

pozorovanie, vychádzka,

budovy, stromy...

Opísať podľa vlastných záznamov

sviatočné dni, ako prieskum

z prieskumu, čo rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny stromy, vedieť ich

ako sa mení okolie školy

porovnať, v čom sa líšia, podľa obrázkov popísať rastliny

počas roka Ako sa staráme o naše

Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb Krajina, životné prostredie,

prostredie)..

nachádza pred školou, za školou –

prezentácia vlastnej kresby

potok

okolie (a o životné

značky,

znečistené prostredie,

alebo listov stromov. Tvoriť zbierku,

zničené prostredie ochrana

analyzovať, triediť

životného prostredia

Vyhodnotiť miesta v obci alebo v škole, ktoré sú znečistené a navrhnúť

Vedieť čo je životné prostredie, ako ho chránime, hodnotenie krajiny na základe estetických zážitkov

vylepšenie stavu v škole Na základe vlastného prieskumu zistiť, v ktorých častiach obce sú zdevastované cesty, zničené

lavičky,

a pokreslené budovy, vyrúbané stromy. Primerane veku odlíšiť vzťahy prírodného a spoločenského rázu vo svojej obci Ceniť si kultúrne a historické dedičstvo a ľudové tradície

Príroda

Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a prvky prostredia, ktoré vytvoril človek, opísať

Orientácia v náčrte alebo v pláne města

krajinu okolo škol Cesta,náčrt,plán,nákres

Obec Naša obec, história

obec (príbehy rodákoch,

Príbeh, povesť, pamätné budovy, sochy, významné osobnosti histórie, vedy,

deje v našom okolí o

pamätné sochy a i.)

miesta,

história,

povesti,

Rozpoznať, ktoré časti krajiny tvorila príroda, ktoré člověk Zakresliť do náčrtu alebo plánu obce budovy. Orientovať sa na náčrte alebo pláne

jej

a súčasnosť, ćo a ako sa

Vysvetlenie, pozorovanie, praktická činnost, vychádzka

kultúry, športu, umenia

obce, mesta, ktoré domy sú na akej ulici, ktorá cesta vedie k vybranej lokalite, cez aké ulice a okolo ktorých budov prechádza.

Obec, ulice, domy,

62

Vytvoriť informácií

zbierku

piesne,

významné budovy – pošta,

šport a kultúra)

polícia, škola, miestny úrad

Ľudia okolí,

v

o významných ľuďoch obce, vytvoriť portfólio významných miest

mojom

správanie sa ľuďom, úcta k

alebo zaujímavých miest –

k

nakreslených alebo odfotografovaných

starším.

Opísať spôsob života obyvateľov obce,povedať názov svojej obce (i presnúadresu, vysvetliť zásady slušného správania sa na ulici a k obyvateľom obce. Poznať čísla pre záchranu 112, vedieť zoznam nebezpečenstiev a ako sa pred nimi chrániť

Ochrana pred

miesta

Tiesňová linka, postup pri volaní hasičov

Vysvetlenie, rozhovor

Poznať čísla záchranu (112).

pre

nebezpečenstvom (požiar

Vypracovať zoznam nebezpečenstiev

Kam volať o pomoc a kto

a ako sa pred chrániť – neznámi

nám (tiesňové

pomáha

Rozvíjať kultúrne kompetencie žiaka,

linky).

ceniť si kultúrne a historické dedičstvo a ľudové tradície

Zvyky a tradície

Sviatočné dni, tradície Čítanie príbehov, spev piesní, beseda

Tradície

tajomstvá Silvestra, Nového Troch

búrka, silné žiarenie

slnečné známe

rozhraní kalendárnych rokov opísať,

Vianoc, roka

ľudia, prírodné nebezpečenstvá – blesk,

Vymenovať sviatočné dni na

Vianočný čas (Aké sú

nimi

aké tradície sa k nim viažu v ich rodine,

a

v ich obci

kráľov). Veľkonočné sviatky Napísať, nakresliť príbeh na tému čo sa

Čo sa mi v našom kraji

mi v našej obci páči a čo sa mi nepáči

najviac páči

Učebné osnovy predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu: Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom intenzívnych zážitkov, dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania - rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, fantázie i analytického myslenia. Predmet Vv v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn, fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá. Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Výtvarné činnosti predstavujú poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Vv má potenciál integrovať poznatky a procesy iných predmetov / hudba, literatúra, dramat. – pohybové umenie.../, angažuje

63

osobnosť žiaka, vychováva gramotného vnímateľa a používateľ vizuálnej kultúry s novým pohľadom na svet. Ciele predmetu: Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný prejav, rozvíjať manuálne zručnosti, duševné spôsobilosti , vedomosti a postoje - formovanie si vlastného názoru, prístupu a vkusu. Kognitívne ciele - poznávať jazyk vizuálnych médií, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií - pomenovať výraz umeleckých diel, svoj zážitok z nich Senzomotorické ciele - rozvíjať tvorivosť, gramotnosť žiaka prostredníctvom vybratých médií, nástrojov a techník Socioafektívne ciele - formovať kultúrne postoje - rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu a poznávanie prostredníctvom zážitkového vyučovania. 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy a formy

Vyhľadať a doplniť

Výtvarný jazyk – základné prvky výtv. vyjadrovania

Línia /hravé pokusy s rôznymi typmi liniek, ich vzťahmi a charakterom

Pozorovať a výtvarne vyjadriť obrysy rôznych tvarov

Výkonový štandard

Hodnotenie

slovné, názorné, praktické – hľadanie výtv. riešení, experimentovanie

Žiak vie: Vyhľadať a doplniť opísať tvar zhodnotiť

Ústne, vlastná práca, prezentácia

Výkres, farby/ tuš

slovné, názorné, praktické, hľadanie výtv. riešení

Žiak vie:

Vlastná práca

Pero-

Farba,

Názorné, hra

Žiak vie:

s farbou –

Posudzovať

Vlastná práca

Farby

výraz farby

kontrast

rozdielnosti a

Názorné,

Žiak vie:

Samost.

praktické

Dopľňať neúplné tvary, zmnožovať,

práca

Pozitívnegatív,

Línia, plocha, tvar / kresba tvarov prostredníctvom línii z rôznych materiálov a rôznymi nástrojmi

Zoznámiť sa s farbami a farebnou hmotou

Vytvárať stopy kresliť, prostr. linky

Poznámky

Metódy a prostriedky

kresba

Miešanie farieb

príbuznosti far. Vyhľadávať zvolený tvar v neartikulo –vanej textúre

Hľadať, kombinovať, otáčať – fixovať objavený tvar/dokresliť

Výtvarný jazyk – kompozičné princípy a možnosti kompozície

Kompozícia – umiestňovanie vo formáte

Figúrapozadie

priraďovať, konšt.novotvar Tvar a priestor/ plastické tvary

Slovné, názorné,

Žiak vie:

experiment

Skladať, kombinovať, fixovať objavený tvar, dokresľovať

64

Vlastná práca, prezent.

Papierové sady písmen, „na čo sa podobajú písmená?“

Uvedomovať pozorovať

si, Rytmus a pohyb/ arytmia a nehybnost

Názorné,

Žiak vie:

Samost.

praktická činnosť

Umiestňovať

činnosť,

Radenie vo vývoj.

zobrazované prvky vo

praktické

rade

radenie

/komiks, pohyb, rozkresba/

formáte účelom vyjadrenia príbehu Zmenšovať a zväčšovať predmetné tvary

Fantazijne dotvárať,

Podnety výtvarného umenia

spájať

Podnety výtvarného umenia/výt.

Rozprávanie, pozorovanie,

Inšpirácia archaickými písmami /hieroglyfy, piktogrami, transformácie zobrazujúceho znaku na symbol, tajná abeceda

činnosti inšpirované dejinami umenia

Kresliť, vyfarbovať, meniť význam zobrazenia

Podnety fotografie

Dokázať zobraziť postavy v pohybe

Podnety filmu videa

Oboznámiť sa

Podnety

so stavbami z

architektúry

rozprávok, poznať rozmanité príbytky Vymýšľať novotvary zhotoviť výstavku

Asmbláž/ akumulácia

Surrealizmus, fantastický portrét

nakresliť

príbeh sa,

Slovné, názorné

Podnety dizajnu

praktické

Poučenie z rozprávky, rozhovor, samostatná pr.

Vedieť zrealizovať vzor na tričko, klobúk

práca,

Ukážky umenia:

výstavka

Picasso...

hračku...

Staré hračky,

Žiak vie: Zobraziť postavy z

dej,

O pravekom umení_ použitie výt.

učenie

Ukážky ilustrácií, Rozprávka

rozprávky Žiak vie:

zážitkové

Vlastná práca

Beseda Praktická práca,

Praveké

výstavka

artefakty

umenie,

prác

nástrojov

kresliť obr.

experiment

Film – rozhovor,

Žiak vie:

samost. práca

Zhotoviť pohyblivý obraz

Samotná činnosť, hľadanie výt. riešení

Filmová rozprávka

Príbeh, poučenie

Žiak vie:

Praktické

Ukážka

Architektúra ako skladačka , stavebnica, stavba, konštrukcia

o technike,

Kombinovať skladať,

metódy

architekt.

Pohyblivá hračka

Rozhovor – príbeh, hľadanie

Praktická práca

Podnety

Ukážky_ masky

Filmová postava, filmový kostým, fil. herectvo

Podnety tradičných remesiel

Samost.

Fantazijne dotvoriť vec,

Samost. práca,

Telový dizajn/ dizajn tváre, dokomponovanie časti tela

dizajn tváre

Žiak vie:

Kategorizovať

povzbudenie,

Riešenie problémovej úlohy

Žiak vie:

samostatná práca

Klobučníctvo/ vytváranie

Fotografie

experimentovať

riešenia ľud. tela,

Podnety

Rozhovor/film

výtvarného

Poznávať časti

Operácie s mierkou

Doplniť, pre-

Koláž/ montáž z fotografií a

Žiak vie:

prvkov

predmety podľa znakov

riešenie problém. úloh

Vypočuť, transformovať

Vypočuť inšpirovať tvoriť

Symetria a asymetria / tvarov farieb, plôch

za

Žiak vie: Fantazijne dotvoriť výrobok

Riadený rozhovor, názor.

Žiak vie:

Experiment

Vytvoriť masku tváre

Praktická práca

Slovné, názorné,

Žiak vie:

Práca s prír.

praktická činnosť

Realizovať vzor, zdobiť

materiálom

65

Ukážky ľud. umenia:

objektu kopyte Získať základné zručnosti s PC,

Elektronické

hra experiment

médiá

na

Hry s písmom a textom na počítači, aktivity

vzor na látkuklobúk Slovné, názorné, praktické

Žiak vie:

prezentácia

Narábať s PC, kresliť

kresliace

v skicári,hra

nástrojepaint

a maliar.

s písmom Poznať, vedieť porovnať:film,

Porovnáv.,

fotografia, socha,kresba,

kombinačné a súhrnné

maľba...

cvičenia

Na základe hud. skladby dokázať zobraziť náladu, rytmus

Triedenie, zobrazenie predmetov podľa kategórií / porovnávanie Kresbový prepis rôznych rytmov

Podnety hudby

Riešenie problémovej úlohy, porovnávanie

PC,

Žiak vie: Stvárniť rovnaký motív v kresbe,

Ústna odpoveď,

Umelecké diela

praktická práca,

maľbe...

prezentácia

Žiak vie:

Počúvanie, samostatná práca, prezentácia

Hudobná nahrávka /smútok-

Žiak vie:

Názorné,

Modelov.

Pracovať na základe použitia hmatu

kompoz. riešenia

hmota

samotná činnosť

Demonštrácia,

Žiak vie:

Názorné,

Pantomí-

hľadanie výtv.

Hranú situáciu

zážitkové,

ma, živý

riešení

nakresliť

hľadanie

text

Riešenie problémovej úlohy, individ. stvárnenie

Na základe zážitku esteticky

radosť

tvoriť Využitím poznať

hmatu Synestetické

tvar, povrch, vo vzťahu navzájom k motívu Vedieť písmená zo svojich následne nakresliť

podnety

hrať tiel, situáciu

Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite Podnety prvouky: tela

Podnety rôznych oblastí poznávania

časti

Riešenie zadaných úloh,

výtv. riešení

sveta Zobraziť prostredie školy/okol. krajiny

tak,

Pozorovanie

reakcia na

Samostatná práca

kultúrna

prírodniny okolia

Škola v galérii/

z

socha v galérii/ živá socha

Výtvarné hry

Výtvarná činnosť diktát

Názorné poznávanie riešenie

Žiak vie:

Pozorovanie

Čo je portrét, vie vystihnúť

Samostatná práca

Riešenie zadaných úloh ako

vychádzka

kompozič.

Exkurzia

v

aby

bola spojnicou dopredu daných značiek

Reálne zobraziť priestor.

Výtvarná

galéria škole Kresliť kresba

Žiak vie:

Tradícia a identita/ krajina

Pokúsiť sa zhotoviť portrét, vyjadriť náladu...

Exkurzia

Názorné poznávanie

Návšteva galérie.

Samotná

Portrét.

výraz tváre.

činnosť

Žiak vie:

Poučenie,

Stigmo-

upozornenie,

grafické

Dodržať pravidlá má

hry,

kreslenie.

experiment

zmysel pre priestor.

Učebné osnovy predmetu TELESNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu: Telesná výchova je zameraná na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva

66

k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. Ciele predmetu: Hlavným cieľom je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej, vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho súčasť zdravého životného štýlu, formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie. osvojiť si elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku zvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností. prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote. časová dotácia: 3 hod / týždeň, 99 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Téma, Obsahový štandard, Chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, kotúľ, stojka

Metódy a formy Názorná ukážka, slovné, praktická činnosť, motivačné, cvičenia,...

Osvojiť si základné lokomócie pre zvládnutie atletických disciplín, poradové cvičenia a elementárne zručnosti z akrobacie Dodržiavať základy bezpečnosti a hygieny pri cvičeniach

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, prejavovať pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach

Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry

Manipulačné hry, športové hry, pohybové hry

Slovné, názorné, praktická činnosť, hra...

Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické, intelektuálne, kultúrne-umelecké a tvorivé schopnosti

Kreatívne a estetické pohybové činnosti

Tanečná a štylizovaná chôdza, estetické držanie tela, rytmizované pohyby s využitím hudby, pohybová improvizácia

Tvorivá dramatika, praktické čnnosti,...

67

Výkonový štandard Žiak vie pomenovať a osvojí si základy techniky behu, skoku a hodu, vykonať základné polohy a pohyby tela, jeho častí, základy kotúľov, stojok, skokov Žiak pozná a vie pomenovať základné herné činnosti, zvláda techniku základných herných činností, má poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním, ovláda základné pravidlá hier, dodržiava zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách. Žiak pozná, vie pomenovať a osvojí si základy rytmických a tanečných cvičení, tvorivo improvizuje ,

je kreatívny

Osvojiť si správne držanie a vnímanie tela pri pohybových činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zmeraných na vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily

Psychomotorické cvičenia a hry

Joga, relaxačné,dýchacie a strečingové cvičenie,

Slovné, praktická činnosť,...

Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z turistiky a z letných a zimných športov. Vytvárať si pozitívny vzťah k prírode.

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti

Turistika, sezónne pohybové aktivity

Slovné, praktická činnosť hra,...

Žiak získal elementárne poznatky o ľudskom tele pri pohybovej činnosti, dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie, má osvojené pohybové cvičenia zamerané na koncentráciu a pozornosť, je empatický a vie pracovať v tíme Žiak má osvojené elementárne poznatky o význame turistiky a sezónnych pohybových aktivít( šmýkanie, kĺzanie sa, sánkovanie, hry so snehom, hry vo vode)

Učebné osnovy predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA 1. Charakteristika predmetu: Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde sa na báze hudobných činností žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti a spontánnosti. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno - výchovného procesu. Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi. 2. Ciele poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem, prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti , poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel, získať základy hudobného myslenia, empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné názory a postoje, bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty,

68

časová dotácia: 1 hod / týždeň, 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové

Tematický

Téma,

kompetencie

celok

obsahový

Metódy formy

a

Výkonový štandard

štandard Zdokonaľovanie speváckych návykov, vyrovnávanie vokálov, artikulácia, dýchanie.

Vokálno – intonačné činnosti

Od spontánnych napodobivých rytmickopohybových hier prechádzať k zámernej

Vytvárať vzťah k speváckemu prejavu, k slovenskej ľudovej hudbe a detským piesňam, vedieť hodnotiť svoj hudobný prejav a výkon

intonačná,

Chápať ľudovej kultúry človeka.

spolužiakov.

práci s hudobným materiálom. Čistý kultivovaný spev v rozsahu c1-c2, intonácia v priestore 1.-6. stupňa na solmizačné slabiky, karaoke.

Inštrumentálne činnosti

Štylizácia zvukov na detských hudobných nástrojoch. Hra na zobcovej sopránovej flaute v rozsahu g1-d2.

Percepčné činnosti

Pozorne počúvať hudobné skladby, vedieť rozoznávať kontrasty, vyjadriť zážitok z počúvania slovom, pohybom, výtvarne. Sluchovo rozlíšiť známe skladby, predohry, medzihry, dohry. Sluchové rozlišovanie ukončenej a neukončenej melódie. Určiť farbu nástrojov.

poslanie hudobnej v živote

Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché melódie. Reagovať pri speve na taktovacie gestá-nástup, odsadenie, zmena taktu, tempa, dynamiky.

Hra a tvorenie jednoduchých sprievodov na detských hudobných nástrojoch v 2/4 a 3/4 takte z polových, štvrťových, osminových nôt a pomlčiek.

Vedieť pohybom vyjadriť obrys melódie-stúpanie, klesanie. Realizovať hudobno-pohybové hry so spevom. Pohybom vyjadriť hudobný výraz, náladu skladby. Používanie taktovacích gest, vedieť rytmizovať krátke celky v 2/4 a 3/4 takte.

Vedieť správne zaspievať 10 detských a ľudových piesní, hier so spevom.

Hudobno – pohybové činnost

Postupne si vytvárať kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho kolektívneho muzicírovania a spontánneho tvorenia, pociťovať vnútornú potrebu počúvať hudbu a vedieť ju charakterizovať

Riadené objavovanie hudby, improvizácia

Vedieť hrať rytmické motívy, použiť ich pri tvorbe sprievodu k piesňam. Kolektívne hranie na zobcovej sopránovej flautepiesne, úryvky skladieb, známe melódie. Muzicírovanie v rámci triedy a školy.

Spoznávať hudbu rôzneho typu, vedieť ju prežívať a vyjadriť pohybom, tanečným a dramatickým gestom.

Hudobnodramatické činnosti

Vnútorná potreba počúvať hudbu a vedieť ju charakterizovať. Pochopiť morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehovsociologická funkcia.

Skupinové vyučovanie, návšteva hudobných podujatí Návšteva hudobných podujatí, zážitkové metódy.. Projektové, skupinové vyučovanie, metódy hrania rolí.

hudobných

Improvizácia v trojtónovom priestore, vytvorenie priestoru hudbou, zvuková charakteristika postáv.

69

Pohybom správne reagovať na hudbu. Ovládať základné tanečné kroky. Po viacnásobnom vypočutí poznať minimálne 6 hudobných skladieb a ich autorov. Dokázať vystihnúť náladu piesní a počúvanej hudby. Získané vedomosti prepájať s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života (metafora), využitím (kognitívnych) vedomostí z iných predmetov.

Vedieť vytvoriť jednoduchý príbeh s integráciou vokálnej a nástrojovej improvizácie, hry na ozvenu, na otázku a odpoveď, pokus o scénické riešenie.

Učebné osnovy predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA Počet hodín týždenne: 1 Počet hodín ročne: 33 Predmet náboženská výchova vyučujeme jednu hodinu týždenne podľa ŠVP. Prehľad tematických celkov: I. Boh mi dôveruje II. Dôverujem Bohu III. Dôvera v rodine IV. Dôverujeme si navzájom V. Desatoro – pozvanie k slobode a k dôvere VI. Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery Obsah učebného predmetu:

časová dotácia: 1 hod / týždeň, 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma

Výkonový štandard

Obsahový štandard

mi Ďakujeme za prázdniny Porovnať človeka I.Boh s ďalšími Božími dôveruje dielami, zdôrazniť jeho jedinečnosť a zodpovednosť za svet. Reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade. Prostredníctvom symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní dobra. Svet okolo nás

70

Odp. p. h.

Vnímať stvorený svet ako 1 prejav Božej lásky a starostlivosti.

Prejaviť a vďačnosť za dielo stvorenia.

radosť 1 Božie

Človek ako Boží obraz

Uviesť príklady odlišnosti 1 človeka od ostatných živočíchov.

V záhrade života

Porovnať človeka 1 s ďalšími Božími dielami.

Chránime zem, ktorú nám S pomocou učiteľa 1 zveril Boh navrhnúť a realizovať triedny environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, upratanie školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.). Na konkrétnom II. príklade opísať hlavné Dôverujem znaky a prejavy dôvery. Bohu Reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so svojím životom. Na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby. Vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako prejavu úcty a používania Božieho mena ako vyjadrenia Božej blízkosti.

Vidieť srdcom

Jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre človeka. Vnímať človeka veriť.

potrebu niekomu

Objavovať ticho. Vnímať Boha, ktorému môžem veriť ao všetkom mu povedať. Pozorovať životný

71

Vysvetliť na príbehu 1 o kráľovi a pastierovi, čo znamená vidieť srdcom.

rytmus striedania práce a odpočinku. Precvičiť základy sústredenia a stíšenia sa. Jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými slovami. Rozvíjať úctu k Božiemu menu a k predmetom pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy svätých a pod.) Formovať a rozvíjať návyk slávenia. Abrahám – človek, ktorý Reprodukovať biblický 1 hľadal viac príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so svojím životom. Abrahám – človek, ktorý Na konkrétnom príklade 1 dôveroval opísať hlavné znaky a prejavy ľudskej dôvery. Môžem Ťa osloviť Bože?

Vysvetliť potrebu 1 pravidelnosti v modlitbe, význam používania mena v živote človeka. Vysvetliť význam používania Božieho mena ako vyjadrenia Božej blízkosti.

Čas modlitby

Na príklade rozhovoru 1 opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby. Jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými slovami.

Posvätný deň

72

Jednoduchým spôsobom 1 opísať nedeľu ako Boží dar pre človeka.

Nedeľa

Objaviť zmysel slávenia 1 nedele a zapojiť sa do jej slávenia.

Prostredníctvom III. Dôvera v Lucia priniesla do rodiny Na príbehu sv. Lucie 1 príbehu o sv. Lucii rodine svetlo vysvetliť jej odkaz pre opísať. Nakresliť nás. krstné symboly (vodu, sviecu, krstné rúcho).

Opísať význam krstných symbolov a krstného mena. Reprodukovať biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi a prepojiť ho so svojím životom. v sebe Objavovať túžbu po láske, ktorú v sebe nosí každý človek. Vnímať jedinečné v ľudskej rodine.

svoje miesto a Božej

Na biblickom príbehu vnímať dôsledky narušenia dôvery. Pestovať návyk spolupatričnosti k rodine a k farnosti (návyk prejavov úcty a dôvery k rodičom, súrodencom a iným ľuďom). Osvojiť si postoj pre zachovanie vzájomnej dôvery. Advent

Vysvetliť význam 1 adventu ako dobrú prípravu na príchod Pána Ježiša.

Žijem v rodine

Môj domov ako miesto 1 dôvery pre všetkých, ktorý v ňom bývajú, ako

73

miesto dôvery a lásky. Príbeh o jednej rodine

Reprodukovať príbeh 1 o Jakubovi a Ezauovi.

Môj krst

Jednoducho nakresliť 1 symboly krstu. Vysvetliť jednotlivé krstné symboly.

Vysvetliť význam IV. slova pre budovanie Dôverujeme medziľudských si navzájom vzťahov. Na modelovej situácii opísať potrebu čistého srdca. Rozlíšiť osobný majetok od spoločného. Na konkrétnom príklade navrhnúť spôsoby ochrany majetku. Jednoduchým spôsobom prepojiť biblický príbeh O boháčovi a Lazárovi so svojím životom a správnym vzťahom k majetku. Oceniť silu slova pri budovaní vzťahov. Na modelovej situácii vnímať, čo buduje a čo ničí vzájomné vzťahy.

Cirkev – Božia rodina

Kto tvorí Cirkev, kríž ako 1 symbol Pána Ježiša.

Správne počúvať

Na modelovej situácii 1 zdôvodniť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov.

Prostredníctvom príbehu objavovať hodnotu čistého srdca. Objavovať svoj vnútorný svet. Objaviť potrebu prijímania a dávania. Rozvíjať verbálne a neverbálne prejavy

74

pozornosti voči ľuďom (slovom a skutkom). Formovať vedomie vlastnej jedinečnosti. Formovať vedomie úcty k jedinečnosti každého človeka. Formovať návyk čestného postoja k osobnému majetku a k majetku iných. S pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať triedny projekt pomoci ľuďom v núdzi, šetrenia osobného aj spoločného majetku. Správne vidieť

Na modelovej situácii 1 vyjadriť potrebu čistého srdca.

Moje ruky pre druhého

Prepojiť posolstvo 1 biblického príbehu O boháčovi a Lazárovi so svojím životom.

Reprodukovať V. Desatoro Mojžiš - Zmluva na Sinaji biblický príbeh – pozvanie o Mojžišovi. k slobode Spoznávať obsah a k dôvere pojmu zmluva. Opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi. S pomocou učiteľa reprodukovať obsah jednotlivých prikázaní Desatora. Zosumarizovať a aplikovať získané poznatky učiva ročníka a jednoduchým spôsobom ich aplikovať na jednotlivé prikázania. Jednoduchými spôsobom hodnotiť

75

Vysvetliť význam 1 Desatora pre náš život.

svoje konanie v súlade so svojím svedomím. Objaviť pravdu Desatora na modelových príbehoch v ročníku. Stotožniť sa s etickými princípmi Božieho zákona vzťahujúcimi sa na konkrétne životné situácie. Vnímať vnútorný hlas svedomia a načúvať mu. Formovať postoj dôvery k Bohu dodržiavaním Božieho zákona. Pani múdrosť a jej deti

Vnímať hlas svedomia 1 a načúvať mu.

Pani múdrosť a jej sestry Vysvetliť význam pravdy 1 – u sestry pani Pravdy a poukázať na negatívnosť klamstva. Zrkadlo pravdy

Objaviť v sebe ktoré mám.

dary, 1

Okno do duše

Vysvetliť potrebu pomoci 1 iným, zvlášť tým, ktorí to potrebujú.

Pani múdrosť a jej sestry Hodnotiť jednoduchým 1 – u sestry pani Krásy spôsobom svoje

konanie v súlade svedomím. Strom múdrosti

Reprodukovať biblickú udalosť O milosrdnom otcovi. Na správaní márnotratného syna opísať, čo strácam odchodom z domu dobrého Boha. Vlastnými slovami vyjadriť ľútosť nad

VI. Pozvanie Odchod z domu otca na hostinu – obnovenie dôvery

76

Intuitívne obrazný vyjadrovania.

so

vnímať 1 spôsob

Reprodukovať biblický 1 príbeh „O milosrdnom otcovi“.

vykonaným zlom. Otvoriť sa pre obraz dobrého a milosrdného Boha. V ev. príbehu objaviť možnosť návratu, odpustenia, zmierenia a obnovenia dôvery s milosrdným Bohom. Vnímať sv. zmierenia ako hostinu lásky čakajúceho Otca. Rozvíjať postoj nádeje v Božiu dobrotu a milosrdenstvo. Formovať návyk ospravedlnenia sa, priznania si chyby, vyjadrenia ľútosti. Návrat do domu otca

1 Jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa márnotratného syna a vlastným rozhodovaním sa.

Hostina, na ktorú je každý Zmierenie ako cesta ku 1 pozvaný šťastiu. Cesta dôvery

Vysvetliť, čo znamená 1 slovo „dôvera“.

Byť svetlom

Čo znamená byť svetlom 1 pre iných.

Učebné osnovy predmetu ETICKÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu: Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

77

Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorem komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. Ciele predmetu: viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho správania primerané veku, umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov, umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy, Je vychovať osobnosť, ktorá: má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť, má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti, má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách, charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu časová dotácia: 1 hod / týždeň, 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie Osvojiť si základné sociálnokomunikačné zručnosti

Tematický celok Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov

Téma a obsahový štandard

Osvojiť si tvorivé riešenia každodenných situácií v medziľudských vzťahoch

Tvorivosť

Objavovanie vlastných daností talentu - pozitívnych stránok (V čom som výnimočný, čo viem dobre robiť, čo mi ide dobre...), rozvoj fantázie a pozorovacích schopností, tvorivosť, ktorú od nás prijímajú, očakávajú iní (Vymyslieť darček pre súrodencov, rodičov, starých rodičov...), tvorivosť iných, ktorá nás

Pripomenutie si tém a z nich vyplývajúce správanie z prvého ročníka,počúvanie iných ako prvý predpoklad úspešnej spolupráce, sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe od iných,základy spolupráce v skupinách (uvedomovanie si práv a povinností)

78

Metódy a formy slovné, názorné, didaktická hra

praktická činnosť, hanie rolí

Výkonový štandard Chápe a vnútorne akceptuje význam počúvania pre spoluprácu a dobré vzťahy - uvedomuje si spojitosť práv a povinností

Je si vedomý, že má čo ponúknuť zo svojich darov v prospech spoločenstva

Iniciatíva

Rozvíjať a posilňovať komunikačné zručnosti – učiť sa vyjadrovať city. Prežívať radosti z napĺňania potreby byť akceptovaný inými a mať rád iných.

Poznávať svoje práva a povinnosti

Vyjadrovanie citov

Naša trieda – spoločenstvo detí

obohacuje (Ako dobre nám padne, keď nás iní prekvapia niečím novým, zaujímavým – napr. mama novým jedlom...), využitie tvorivosti v živote triedy (tvorba pravidiel správania sa v triede) Iniciatíva v sebapoznaní (Kto som? Aký vplyv má fungovanie môjho tela na moje prežívanie, pohodu, či nepohodu? Prečo reagujem tak, ako reagujem?), iniciatíva vo vzťahu k iným, hľadanie možností akovychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...) a ich realizácia, iniciatíva, ktorá nie je prijatá inými, a iniciatíva iných, ktorá je pre mňa neprijateľná (riešenie problémov – navádzanie na klamstvo, podvádzanie, kradnutie, ohováranie…), iniciatíva, ktorá ohrozuje moje zdravie a osobnú bezpečnosť (fajčenie, alkohol, drogy,sexuálne zneužívanie detí) Vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu verbálne aj neverbálne (Ako si vzájomne vyjadrujeme city v rodine, vo vzťahoch s priateľmi, spolužiakmi?), úcta k žene – matke, sestre, spolužiačke… (Čo sa mi páči a čo sa mi nepáči na ženách a dievčatách?), úcta k mužovi – otcovi, bratovi, spolužiakovi…(Čo sa mi páči, a čo sa mi nepáči na mužoch a chlapcoch?), kultivované vyjadrovanie negatívnych citov Správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a dievčencami – slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie inakosti (Čo sa mi v našej triede najviac páči? Som tu spokojný? Sú iní spokojní so mnou?), kamarátstvo a priateľstvo úprimné a falošné priateľstvo (Čo je dôležité pre priateľstvo? Mám v našej triede priateľov? ), dodržiavanie pravidiel správania v triede – podpora vzájomnosti, spokojnosti, tolerancie a spolupráce (Môžem niečo zmeniť na sebe, aby sa so mnou

79

hranie beseda

rolí,

vie vysvetliť, čo je iniciatíva - vie uviesť príklady prospešnej a škodlivej iniciatívy

dramatické civičenia

- vie vysvetliť spojenie „vyjadrovanie citov“ - vie vysvetliť význam citov v živote človeka - pozná význam slov radosť, smútok, hnev, ľahostajnosť, veselosť, vďačnosť, ochota, láskavosť, obdiv, odpor

slovné, didaktické hry, dramatizácia, praktická činnosť

Vie vysvetliť ,čo je spoločenstvo detí - vie, čo podporuje vzájomnú dôveru, priateľstvo a čo ju narúša - vie rozlíšiť dobrú a zlú klímu v rámci triedy uvedomuje si potrebu rešpektovania odlišnosti iných - chápe túžbu nájsť dobrého priateľa

v našej triede lepšie žilo? Mám dajaký návrh na vylepšenie našich vzťahov?)

80

4.6

Učebné plány pre 3. ročník

Učebné osnovy predmetu MATEMATIKA Charakteristika predmetu: Učebný predmet matematika 1-4. ročníka ZŠ je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa: elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.) vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko ku všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. Vzdelávací obsah matematika v 1-4. ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov: Čísla, premenná a počtové výkony s číslami Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria a meranie Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika Logika, dôvodenie, dôkazy. Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú. V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa s jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z bežnej reality. Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov je Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel. Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich. Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci riešia úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií. Ciele učebného predmetu

81

Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1-4. ZŠ, je naučiť žiakov tým poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód, zodpovedajúcich veku žiakov. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: Veku primerané, presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postojov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh. V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti a písomne rozvíjať numerické zručnosti žiakov. Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. Riešením úloh a problémov, postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručností, postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi. Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov, používať prostriedky IKT (počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií. Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností, súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní, k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa. Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova, dôvera vo vlastné schopnosti a vedomosti a možností, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte. Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov ku spoločenským európskym hodnotám, permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt, vytvorených európskymi štátmi, medzi inými a našim Slovenskom. 4hod. týždenne( 132 hod. ročne) Cieľ a kľúčové kompetencie

Správne aplikovať matematickú symboliku Využívať pochopené pojmy

Tematický celok

Násobenie a delenie prirodzených

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Zavedenie násobenia Pohotovo počítať po 2,3,4,5,...

didaktické hry názorná, praktická

Súvislosť medzi násobením a sčítaním

a

Výkonový štandard

Pohotovo počítať po 2,3,4,5,...

informatívno -receptívna

Pochopiť násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov.

analyticko-

Poznať

82

znak

Hodnoteni e Metódy a prostriedk y

Poznámk y

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a algoritmy pri riešení úloh

čísel v obore

Pochopiť násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov

syntetická,

násobenia(.)

reproduktívn a,

Nácvik násobenia v obore do 20 Poznať znak násobenia(.)

názorná,

Vedieť spamäti všetky spoje násobenia v obore prirodzených čísel do 20

do 20

Prostredníctvo m numerických výpočtov spamäti a písomne rozvíjať numerické zručnosti žiakov

a

praktická

Zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát

Vedieť spamäti všetky spoje násobenia v obore prirodzených čísel do 20 Počítanie spamäti. Automatizácia spojov... Zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát Vedieť násobiť číslom 1 a 0

Výkonový štandard

Vedieť násobiť číslom 1 a 0 vysvetľovani e,

Pochopiť princíp násobenia v závislosti od poradia činiteľov

názorná, praktická

Pochopiť princíp násobenia v závislosti od poradia činiteľov

Riešením úloh a problémov budovať poznatky o vzťahu medzi matematikou a realitou,vies ť k pokusom o matematizác iu reálnej situácie Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie Presne používať materinský a odborný jazyk

Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20

Riešenie slovných úloh na násobenie. Slovná úloha, zápis slovnej úlohy. Propedeutika úloh na násobenie s kombinatoric-kou motiváciou Správnosť riešenia, kontrola správnosti riešenia, výsledok, odpoveď Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie v obore do 20

tvorivosť did. hry výklad, problémová úloha

V obore do 20 riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie typu 1. určiť počet rovnakých sčítancov 2. zväčšiť dané čísla niekoľkokrát

modelové situácie

výklad

83

Matematizovať primerané reálne situácie. Vedieť overiť správnosť riešenia( výsledku) a formulovať odpoveď

Hodnoteni e Metódy a prostriedk y

Poznámk y

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Presne používať materinský a odborný jazyk, postupne rozširovať aplikáciu matematickej symboliky

Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20

Rozvíjať matematické nazeranie, logické myslenie Rozvíjať numerické zručnosti žiakov prostredníctvo m numerických výpočtov spamäti a písomne Vhodne využívať tabuľky grafy

Téma, Obsahový štandard,

Zavedenie delenia. Celok, časť celku, odčítanie, delenie, znak delenia(:),delenec, deliteľ, podiel,niekoľkokrát menej,

Metódy formy

a

názornosť, tvorivosť

Poznať delenia(:).

znak

Vedieť spamäti všetky spoje delenia v obore prir. výklad, vysvetľovani e, precvičovani e

čísel do 20. Deliť číslom 1. Vedieť, že nulou sa nedelí. Zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát.

Nácvik delenia v obore do 20.

Vedieť deliť na rovnaké časti( rozdelenie na daný počet rovnakých častí). Vedieť deliť podľa obsahu

Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením opakovanie

a

Pochopené pojmy , postupy a algoritmy využívať pri riešení úloh

Odčítať od daného čísla postupne niekoľko rovnakých čísel. Pochopiť súvislosť medzi odčítaním a delením.

Propedeutika zlomkov( rozdeľovanie na polovice, tretiny...) Delenie ako postupné odčítanie rovnakého čísla počet rovnakých častí (delenie na), skupina danej veľkosti ä delenie po)

Výkonový štandard

(delenie po, rozdelenie skupiny danej veľkosti)

utvrdzovanie , samostatnosť

Riešením úloh a problémov budovať poznatky žiakov medzi matematikou a realitou

Riešenie slovných úloh na delenie.

Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie

Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na delenie v obore do 20.

modelovanie slovných úloh

V obore do 20 riešiť jednoduché slovné úlohy typu: 1.

2. 3.

84

Rozdelenie daného čísla na daný počet rovnako veľkých častí (delenie na) Delenie podľa obsahu Zmenšenie

Hodnoteni e Metódy a prostriedk y

Poznámk y

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Vytváranie

Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel v obore do 10 000. Zobrazovanie čísel na čísel. Osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky, stovky.

matematizácie reálnej situácie. Rozvíjať logické a kritické myslenie

prirodzených čísel v obore do 10 000

Odhaliť elementárne súvislosti medzi realitou a matematikou . Správne aplikovať postupne sa rozširujúcu sa matematickú symboliku.

Slovné úlohy porovnávanie v obore do

Využívať vhodne číselnú os, grafy a diagramy

na

Matematizovať primerané reálne situácie. Vedieť overiť správnosť riešenia a formulovať odpoveď Riešiť slovné úlohy Vedieť čítať a písať troj a štvorciferné čísla. Počítať po tisícoch, stovkách, desiatkach , jednotkách. Rozložiť troja štvorciferné čísla na tisícky, stovky, desiatky a jednotky aj opačne, t. j. vedieť zapísať pomocou jednotiek, desiatok , stoviek a tisícok troja štvorciferné čísla.

výklad, práca vo dvojiciach

a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000

Zobrazovať a porovnávať čísla na číselnej osi pomocou znakov nerovnosti, =. Riešiť v obore prirodzených. čísel do 10 000 nerovnice typu x je väčšie. menšie než... Získať prvotné poznatky o zaokrúhľovaní prir. čísel. Vedieť zaokrúhľovať prir. čísla na desiatky, ovládať algoritmus pri zaokrúhľovaní čísel na desiatky.

mm, km. Sčítanie

Výkonový štandard

daného čísla niekoľkokrát.

10 000. Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v obore do 10 000. Zavedenie jednotiek dĺžky:

Viesť žiakov k aktivite, racionálnemu učeniu.

a

Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej sústave. Číselná os. Jednotky, desiatky, stovky, tisíce, troja štvorciferné číslo, číselná os, pred, za, rozklad čísla, vzťah pojmov číslo- číslica, vzostupný a zostupný číselný rad, porovnávanie čísel, viac, menej, rovnako, znaky nerovnosti, =, zaokrúhľovanie Nerovnicepropedeutika.

Vytvárať pojem čísla na skúsenostnom základe.

Metódy formy

Jednotky dĺžky mm cm, km a ich premena. Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km, násobky 10, 100,1000, premena jednotiek . Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel. Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej

Riešiť slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000, charakterizované vzťahmi viac, menej, rovnako. Vedieť porovnávať jednotky dĺžky.

85

Hodnoteni e Metódy a prostriedk y

Poznámk y

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

displejom. Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky. Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel.

Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie,

Prostredníctvo m numerických výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov Presne používať odborné matematické výrazy

a

modelová situácia

10 000. Pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000.

Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh. a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000

Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom

Vedieť pohotovo premieňať jednotky dĺžky.

Ovládať algoritmus písomného sčítania a odčítania v obore do

Tvorenie textov k numerickým príkladom.

Sčítanie

Výkonový štandard

Vedieť sčítať a odčítať jednoduché príklady aj spamäti.

Riešenie jednoduchých slovných úloh. Súčet, rozdiel, súčin, podiel...

Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu v rovine. Využívať pochopené postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh.

Metódy formy

názornosť, aktivita

Osvojiť si praktické sčítanie a odčítanie na kalkulačke v obore do 10 000. Vedieť

Jednoduchá slovná úloha, zložená slovná úloha, zápis slovnej úlohy, kontrola správnosti riešenia, súčet, rozdiel, súčin, podiel,

urobiť

kontrolu Riešiť

jednoduché

slovné

úlohy

sčítanie

a odčítanie.

Riešiť

jednoduché

slov.

Zväčšiť a zmenšiť dané číslo...

správnosti

úlohy

Meranie dĺžky v mm a v cm, meranie väčších vzdialeností: -približne( krokmi) s presnosťou na m Odhad dĺžky- kratšej v cm( mm), dlhšej v m. Rysovaniezákladné zásady rysovania.

na

sčítanie 1.určenie

natypu: súčtu

2

sčítancov, výklad, modelová situácia, precvičovani e

2.Dané číslo zväčšiť o... -odčítanie

typu:1.

Určenie sčítanca

jedného zo

súčtu

a druhého sčítanca 2.Dané číslo zmenšiť

Rysovanie priamok a úsečiek.Vyznačova nie úsečiek na priamke a danom geometrickom útvare Rysovanie rovinných geometrických útvarov v štvorcovej sieti.

o... 3.Porovnávanie rozdielom Riešiť zložené slov. úlohy typu: a + b +c, a –b –c,

86

Hodnoteni e Metódy a prostriedk y

Poznámk y

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti.

Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.

Metódy formy

a

a-(b + c), (a + b) – c, modelová situácia

Stavba telies z kociek na základe plánu (obrázka)

Priestor, teleso, kocky, kváder, stavba z kociek, plán... Úlohy na propedeutiku kombinatoriky.

Riešením problémov budovať poznatky o vzťahu medzi matematikou a realitou.

Vytváranie podľa i objaveného Predmet, predmetov, vlastnosť, trojica, systém...

skupín daného pravidla skupina

a + (a + b), a+ ( a –b) Riešiť

nepriamo

sformulované slovné úlohy

Kreslenie plánu stavby z kociek

Na základe induktívnych metód viesť k získavaniu nových vedomostí a zručností.

Výkonový štandard

na

sčítanie

a odčítanie

v obore

do 10 000. Riešenie slov

úloh

s neprázdnym prienikom. upevňovanie , utvrdzovanie

Vedieť

overiť

správnosť

riešenia

a formulovať odpoveď. Matematizovať primerané

dvojica, symbol,

reálne

situácie.

Odmerať

dĺžku

úsečky v mm a cm. Odmerať a porovnať dĺžku

vzdialenosti

v triede

a teréne

krokom a odmeraním v m.

Získať

predstavu

o dĺžke,

porovnať m a cm. Systematicky viesť žiakov k matematizác ii reálnej situácie, tvorby matematickýc h modelovporovnávanie reality a modelu.

Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti ( isté, možné, ale neisté a nemožné udalosti)

Geometria Viesť žiakov k získavaniu zručností

Pravda, istá udalosť, možná udalosť, možná ale neistá udalosť, nepravda, pravdivosť, pravdepodobný, nepravdepodobný... Nepriamo sformulované slovné úlohy. Vytváranie

tabuliek

Osvojiť si a používať pri rysovaní základné zásady(

čistota,

presnosť,

vhodné

rysovacie pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri názorná, tvorivosť, aktivita

rysovaní).zdokonaľo vať

rysovanie

priamok

a ich

označovanie. Narysovať rovinné tvorivosť,

87

útvary

v štvorcovej

Hodnoteni e Metódy a prostriedk y

Poznámk y

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

s rysovacími pomôckami, v súvislosti s procesom učenia, k aktivite

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a

z údajov žiakmi.

získaných

samostatnosť , aktivita

Riešenie delenie

úloh

na

s kombinatorickou motiváciou Zaujímavé a tvorivé úlohy.

Zaujímavé a tvorivé úlohy. Riešenie úloh v tíme.

Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine

Odhaľovať súvislosti medzi realitou a matematikou .

sieti

v štvorcovej -

štvorec,

obdĺžnik. Vedieť

vytvárať

z kociek rôzne stavby problémová, názorná, praktická činnosť,

telies podľa plánu. Nakresliť plán stavby z kociek. Vytvárať

rôzne

skupiny po

predmetov

dvoch,

troch

manipulatívnou

Spotrebiteľské zručnosti .Porovnať zdroje príjmov a výdavky v domácnosti. Príjmy, výdavky, účet, spotrebiteľ...

činnosťou i symbolmi

na

základe spoločnej/rozdielnej charakteristiky, znaku, vlastnosti. modelová situácia

Objaviť

viac

pravidiel

na

vytváranie trojíc

Riešenie

dvojíc,

zo

skupiny

predmetov.

aplikačných

Vedieť si vytvoriť

úloh a úloh

systém

rozvíjajúcich Rozvíjať orientáciu v priestore

Zväčšovať útvary

názorná, praktická činnosť,

Rozlišovanie príjmov a výdavkov.

Rozvíjať predstavivosť žiakov.

sieti.

a zmenšovať rovinné

Práca s učebnými programami na PC Program, vyhľadávač,ukladani e.

Výkonový štandard

pri

vypisovaní možností.

matematické problémová úloha

Rozlišovať

isté,

neisté, Získavať

možné údaje

aj

s využitím internetu. Vedieť

samostatne

spúšťať

a pracovať

v edukačných Riešením úloh a problémov postupne budovať

CD-

Rom. modelovanie , precvičovani e

88

Pružne

využívať

spotrebiteľské

Hodnoteni e Metódy a prostriedk y

Poznámk y

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a

zručnosti

poznatky žiakovo vzťahu medzi matematikou a realitou. Rozvíjať kritické myslenie. Získavať zručnosti v procese učenia, viesť žiakov k aktivite, racionálnemu a samostatném u učeniu sa.

Správne aplikovať matematickú symboliku. Vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy.

Rozvíjať schopnosti žiakov používať prostriedky IKT k vyhľadávani u a uloženiu informácií

Výkonový štandard

nákupoch.

pri Dokázať

porovnať

príjmy

a výdavky v domácnosti primerane veku. Práca s informácia mi

heuristická, problémová, názorná, praktická činnosť,

Rozvoj finančnej gramotnosti

problémová úloha, tvorivosť

názornosť, tvorivosť

89

Pokúsiť vypracovať finančný plán.

sa osobný

Hodnoteni e Metódy a prostriedk y

Poznámk y

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a

Výkonový štandard

Hodnoteni e Metódy a prostriedk y

Poznámk y

. modelové situácie

Podporovať rozvoj finančnej gramotnosti, rozvoj spotrebiteľský ch zručností.

modelové situácie tvorivosť

,

Učiť deti hospodárne zaobchádzať s peniazmi

Učebné osnovy predmetu Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika predmetu Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorú budeme v 3.ročníku prehlbovať. K hlavným aspektom rozvíjania už získaných jazykových zručnosti a návykov patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám a prostredníctvom nich k materinskému jazyku. Písanie je základným nástrojom gramotnosti. Žiaci sa učia vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu, stručne reprodukovať prečítaný text, pracovať s textom. Ciele predmetu Cieľom jazykového vyučovania je rozvíjanie a preferovanie komunikačných schopností žiakov, ktoré budú východiskom ich ďalšieho vzdelávania v slovenskom jazyku i v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Preferovať komunikatívno-zážitkový model, podnecovať aktivitu žiakov, vytvárať u žiakov hodnoty a postoje zamerané na príjem umeleckého textu – čítanie, deklamácia, počúvanie, analýza, interpretácia a hodnotenie, budovať sebadôveru žiakov, viesť ich k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie, pozitívnemu vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie. Výsledkom činnosti na hodinách sú projekty, ich verejná prezentácia.

časová dotácia: 8hod / týždeň, 264 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Prakticky využiť

Abeceda

Tlačené a písané

slovné,

90

a

Výkonový štandard

Žiak ovláda tlačenú

Poznámky

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

poznatky s abecedou pri práci s encyklopédiami a slovníkmi, pri vyhľadávaní nových informácií v tlačovej a elektronickej podobe.

Zapamätať si základné informácie a fakty a vedieť ich používať v praxi,

Téma, Obsahový štandard, písmená abecedy. Radenie slov podľa abecedy. Názvy písmen. Vyhľadávanie slov v slovníku podľa abecedy.

Metódy formy

a

Výkonový štandard

názorné, praktická činnosť

a písanú podobu abecedy. Vie zoradiť slová v abecednom poradí. Vie správne pomenovať všetky písmená. V slovníku(v encyklopédii, v telefónnom zozname) vie vyhľadať slová podľa abecedy.

Delenie slov na slabiky

Slovo, slabika. Rozdeľovanie slov na slabiky. Vytváranie slov prostredníctvom slabikotvorných slabík.

Analytickosyntetická, didaktická hra, praktická činnosť

Žiak rozdeľuje slová na slabiky, zo slabík vie utvoriť slová. Vie, že spoluhlásky l,ĺ,r,ŕ môžu nahradiť samohlásku a vytvoriť slabiku.

Rozšíriť aktívnu slovnú zásobu o vybrané slová a ovládať pravopis v praktických činnostiach.

Obojaké spoluhlásky

Klasifikácia spoluhlások. Definícia vybraných slov a príbuzných slov. Pravopis po obojakých spoluhláskach.

Vysvetľovanie, názorná ukážka, didaktické hry, praktická činnosť

Žiak vie rozoznať a vymenovať obojaké spoluhlásky. Vie zadefinovať vybrané slová a rozoznávať vybrané a príbuzné slová. Ovláda pravopis.

Rozšíriť aktívnu slovnú zásobu o vybrané slová a ovládať pravopis v praktických činnostiach.

Vybrané slová po b,m,p,r,s,v,z

Vybrané slová po obojakých spoluhláskach a príbuzné slová.

Vysvetľovanie, názorná ukážka, didaktické hry, praktická činnosť

Žiak si osvojí pravopis vybraných slov. Vie,v ktorých slovách sa píše y,ý. Vie uplatniť pravopis v príbuzných slovách.

Oboznámiť sa so slovnými druhmi. Spoznať podstatné mená a osvojiť si pravopis vlastných a všeobecných podstatných mien.

Ohybné slovné druhy

Podstatné menádefinícia, rozdelenie, pravopis.

Vysvetľovanie, názorná ukážka, didaktické hry, praktická činnosť

Žiak vie zadefinovať podstatné mená a formálne ich rozlíšiť v texte. Vie uplatniť pravopis v o vlastných a všeobecných podstatných menách.

Spoznať slovesá a ich funkciu vo vete.

Ohybné slovné druhy

Slovesádefinícia. Synonymá.

Vysvetľovanie, názorná ukážka, didaktické hry, praktická činnosť

Žiak vie formálne rozlíšiť slovesá v texte a pozná ich funkciu. Tvorí synonymá.

Spoznať prídavné mená a ich funkciu vo vete.

Ohybné slovné druhy

Prídavné menádefinícia. Antonymá.

Vysvetľovanie, názorná ukážka, didaktické hry, praktická činnosť

Žiak vie formálne rozlíšiť prídavné mená, vie vyhľadať akostné p.m.v texte a pozná ich funkciu. Tvorí antonymá.

Spoznať zámená a vedieť ich zameniť za iné slovné druhy.

Ohybné slovné druhy

Zámenádefinícia.

Vysvetľovanie, názorná ukážka, didaktické hry,

Žiak vie vymenovať bežne používané zámená, vyhľadať ich v texte a používať pri

vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.

91

Poznámky

Cieľ a kľúčové kompetencie

Spoznať číslovky v texte. Vedomosti využiť v medzipredmetových vzťahoch.

Tematický celok

Ohybné slovné druhy

Téma, Obsahový štandard,

Číslovkydefinícia

Metódy formy

a

Výkonový štandard

praktická činnosť

komunikácií s inými ľuďmi.

Vysvetľovanie, názorná ukážka, didaktické hry, praktická činnosť

Žiak pozná jednoduchú definíciu čísloviek. Vie ich vyhľadať v texte a používať v bežnej komunikácií. Vie správne napísať číslovky do tisíc.

Poznámky

Učebné osnovy predmetu predmetu informatická výchova Charakteristika predmetu Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova. Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty. Ciele predmetu Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti). 92

Obsah Vzdelávací obsah pre 3. ročník základnej školy Vzdelávací obsah informatickej výchovy v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov: • Informácie okolo nás • Komunikácia prostredníctvom IKT • Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie • Princípy fungovania IKT • Informačná spoločnosť Informácie okolo nás Pojmy: • textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty • obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: • ukladanie rôznych informácií do súborov (text), • jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka a kurzíva), • základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava obrázkov (kopírovanie, otáčanie), • počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické hlavolamy s číslami, hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do obrázkov do mapy), Komunikácia prostredníctvom IKT Pojmy: • www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe, • bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu. Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: • detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na portáloch, • vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie, • práca s kľúčovým slovom, Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie Pojmy: • postup, návod, recept, • riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov, • detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program, Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: • skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami), • zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu, • v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej postupnosti príkazov, 93riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov, pohyb animovaných obrázkov).

Princípy fungovania IKT Pojmy: • základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica, • tlačiareň, • CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika, • ukladanie informácií, súbor, meno súboru, • vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov, • digitálny fotoaparát Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: • funkcie vybraných klávesov, • práca s tlačiarňou, • práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč, • uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie, • vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov, • základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača. Informačná spoločnosť Pojmy: • informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia) • voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy), • bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: • objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety • využitie komunikačných možností IKT v škole • aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier (výtvarník, skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...) • prečo a pred kým treba chrániť počítač Vzdelávací štandard – výstup pre 3. ročník Obsahový štandard Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie klávesnice, myši. Oboznámenie s prostredím jednoduchého grafického editora – kreslenie obrázka voľnou rukou, s použitím nástrojov, efektívne využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov (kreslenie pomocou geometrických tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania...). Práca s textovým editorom, jednoduché formátovanie textu. Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov. Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej podobe, bezpečné správanie na internete, základy slušného správania na internete. Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie jednoduchých hier. Práca s multimédiami. Získanie základov algoritmického myslenia. Výkonový štandard Žiak je schopný: 94

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • •

vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač, samostatne zapnúť a vypnúť počítač, pracovať s myšou, klávesnicou, správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD, minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho, pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla, digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do priečinku, dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni, ovládať samostatne výučbový SW, spustiť CD, DVD, pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty, obrázky), sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického editora, samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore, samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé nástroje, samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie), nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov, obrázok uložiť a otvoriť, orientovať sa v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete, samostatne si nájsť a prečítať informáciu na internete, rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné. Je oboznámený s neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním, napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky, samostatne si spustiť hru z internetu, pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD..., získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime, riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí, pracovať v prostredí jednoduchého textového editora, samostatne napísať, prepísať jednoduchý text, samostatne text uložiť a otvoriť, upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, farba, efekty, používať nástroje na úpravu textov, vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu, pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého, narábať s multimediálnou informáciou – prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť, ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu, samostatne o svojom konaní a správaní sa rozprávať a odpovedať na kladené otázky, dokončiť začatú prácu.

časová dotácia: 1 hod / týždeň, 33 hodín ročne

95

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Poznať možnosti použitia informačných technológií v bežnom živote Uvedomiť si potrebu bezpečného správania pri komunikácii cez internet

Informačná spoločnosť

Informačné a komunikačné technológie okolo nás. Bezpečnosť na internete, rešpektovanie autorského zákona. Informačné technológie v škole, ich využitie pre rôzne predmety v škole

Výklad učiteľa, rozhovor, práca s textom. Rozhovor, samostatná práca žiakov s programom

Ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu. Samostatne si nájsť a prečítať vhodnú informáciu na internete Samostatne sa o svojom konaní a správaní a odpovedať na kladné otázky.

Poznať základné časti počítača, získať zručnosť pri práci s myšou, vedieť sa prihlásiť do systému, otvoriť súbor, spustiť program; vedieť používať výučbové programy na CD/DVD

Princípy fungovania IKT

softvér, hardvér /myš, klávesnica, základná jednotka, monitor, tlačiareň.../, operačný systém, súbory a zložky, práca s výučbovými CD/DVD/USB – pamäťovým kľúčom. Súbor, priečinok, digitálny fotoaparát.

demonštrácia učiteľom, rozhovor, práca žiakov so súbormi a zložkami

Vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač. Samostatne zapnúť a vypnúť počítač. Pracovať s myšou a klávesnicou. Správne uchopiť a spustiť CD, DVD, pracovať s USB kľúčom.

Získať zručnosti pri práci s myšou pri kreslení v grafickom prostredí, precvičiť prácu so súbormi a zložkami. Vedieť pracovať s pracovným listom, vytvorenom v grafickom editore. Získať ďalšie zručnosti pri práci s myšou pri písaní v textovom editore. Vedieť pracovať s pracovným listom, vytvorenom v textovom editore.

Informácie okolo nás

–kreslenie obrázka voľnou rukou, kreslenie s použitím geometrických tvarov, práca s pracovnými listami. Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, textové efekty. Základy písania na PC, veľkosť, farba, typ písma, jednoduché formátovanie textu, vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie, mazanie. Počítačové didaktické hry.

priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor, samostatná práca žiakov s jednoduchým grafickým editorom

Pracovať s myšou a klávesnicou. Chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla. Orientovať sa v prostredí jednoduchého grafického i textového editora. Samostatne pracovať s ich jednotlivými nástrojmi. Pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou.

Pochopenie spôsobu a mechanizmu vyhľadávania informácií na internete. Pochopiť mechanizmus komunikácie cez internet.

Komunikácia prostredníctvom IKT

Internet, internetová adresa, vyhľadávanie na internete, základy správania sa na internete. Elektronická komunikácia,

Výklad učiteľa, priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor, samostatná

Samostatne si nájsť a prečítať informáciu na internete. Napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky. Poznať niektoré detské webové stránky. Dokončiť začatú prácu.

96

a

Výkonový štandard

Cieľ a kľúčové kompetencie

Získanie algoritmického myslenia využiteľného aj v bežnom živote, postupy a mechanizmy riešenia úloh

Tematický celok

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a

Výkonový štandard

edukačné programy a hry, správne používanie hesiel. www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz.

práca žiakov. priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor, samostatná práca žiakov

Minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho.

postup, návod, recept, postupnosť krokov, riadenie robota, obrázková stavebnica. Detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program.

Výklad učiteľa, priebežná demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor, samostatná práca žiakov

Získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime.

Učebné osnovy predmetu PRÍRODOVEDA Charakteristika predmetu: Predmet prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako biológia, fyzika, chémia, zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného vzdelávacieho procesu. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede. Prírodoveda učí žiakov vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roka. Počas vyučovania žiaci sledujú prírodu, pozorujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa ročných období, rastlín a stromov v okolí školy, pozorovania oblohy, ochrany životného prostredia. Súčasťou prírody je aj človek, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života. Ciele predmetu: Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Prírodoveda má deti viesť k: -

spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody. rozvoju schopností získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch.

97

-

rozvoju schopností pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne. opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním. rozvoju schopností realizovať jednoduché prírodovedné experimenty. nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu. tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy a existencie. uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívneho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje. poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.

Čiastkové ciele predmetu: Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu), je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Tretí a najmä štvrtý ročník sú v prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách. Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby: -

-

-

-

-

si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku ( s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad, čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo, .... si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti ( s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad, čo je magnetizmus, svetlo, zvuk, farba, ..... si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju rozlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie ( s čím súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov, .... si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody ( s čím neskôr súvisí chápanie ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické vzťahy, ... si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah ( s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie, roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ....

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojím správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky: dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej ( prejaví sa najmä motiváciou k poznávaniu).

98

dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie ( prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce). dieťa citlivo pristupuje k živej prírode ( prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom). dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná ( prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou logických princípov myslenia). dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou ( prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách). Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnou pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným. Obsah vyučovania 3. ročník časová dotácia 1hodina/ týždeň, 33 hodín ročne Tematický celok

Téma

Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastností látok, voda, vzduch

Triedenie Vlastnosti látok podľa Určiť vlastnosti látok podľa a rozpoznávanie látok zmyslových vnemov. zmyslových vnemov. podľa ich vlastností. Vedieť zdôvodniť zmeny Zmeny vlastnosti látok. vlastnosti látok – topenie, tuhnutie, vyparovanie, Voda- vlastnosti vody. kondenzácia. Vzduch – čistota, pohyb vzduchu.

Obsahový štandard

Porovnávanie a meranie.

Výkonový štandard

Meranie objemu kvapalín, odmerný Meranie objemu valec, filter na vodu, hmotnosť, fyzikálne kvapalín podľa valca. veličiny, čas, teplota, Meranie hmotnosti. sila. Medzinárodné Fyzikálne veličiny. jednotky fyzikálnych veličín. Hmotnosť, čas, objem, teplota, sila.

Odmerať objem kvapalín podľa odmerného valca. Odmerať hmotnosť. Odmerať teplotu vody a vzduchu laboratórnym teplomerom.

Meranie fyzikálnych veličín meradlami, zápis do tabuliek.

Zosumarizovať výsledky merania do tabuľky.

Odmerať teplotu ľudského tela lekárskym teplomerom. Odmerať silu silomerom.

Pripraviť experiment na zistenie podmienok zmeny látok. Porovnávať vlastnosti látok, sily, hmotnosti žiakov v triede. Zostrojiť filter na čistenie vody. Poznať

99

jednotky

objemu

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard a hmotnosti. Poznať meradlo času. Poznať jednotku teploty, rozumieť znamienku + a – pri označovaní teploty. Uviesť tri príklady pôsobenia sily v našom živote. Poznať meradlo sily, jej jednotku a značku.

Technika, technické objavy.

Zdôvodniť význam techniky v našom živote.

Technika okolo nás.

Páka, kladka, naklonená Poznať princíp fungovania rovina, prevody jednoduchých strojov. ozubených kolies. Zostrojiť pri modelovaní Premiestňovanie funkčný model zariadení, nákladu. ktoré obsahujú jednoduché Ako Egypťania stavali stroje. pyramídy.

Jednoduché stroje. Projekty:

Prevody ozubených kolies v domácnosti. Vytvor svetelný pútač pre ..... Vysvetliť význam elektrickej energie.

Elektrická energia.

Zostaviť jednoduchý elektrický obvod. Vyhľadávať informácie. Živé organizmy.

Človek.

Hlavné vonkajšie časti Poznať pojmy – hlava, krk, ľudského tela. telo, ... schematicky to Podmienky pre život znázorniť. človeka.

Živočíchy.

Vysvetliť vzťah človek, voda, vzduch, pôda.

Vonkajšie časti Poznať vonkajšie časti tela živočíchov, pohyb živočíchov. živočíchov, podmienky života živočíchov.

Výchovné a vzdelávacie stratégie – formy a metódy práce. Využívať v predmete prírodoveda vyučovacie metódy: -

priameho prenosu poznatkov ( živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie, beseda – dialogická metóda, didaktické hry, metódu otázok a odpovedí) sprostredkovaného prenosu poznatkov ( pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia) práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou)

100

-

a iné aktivizujúce metódy ( pojmová mapa, brainstorming,...)

V edukačnom procese prírodovedy by sa mala využívať nielen základná organizačná forma vyučovacej hodiny, ale aj exkurzia, vychádzka. Vyučovanie prírodovedy by malo byť zážitkovým vyučovaním. Učebné zdroje. Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ. ( učebnica) Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ ( metodické poznámky) Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ ( metodické poznámky) a ďalšie odborné publikácie k daným témam prírodovedy, encyklopédie, detské časopisy, atlasy, webové stránky s témami prírodovedy ( www. zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii ( prírodniny, modely, obrazy,....) Hodnotenie predmetu. Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.

Učebné osnovy predmetu VLASTIVEDA Charakteristika predmetu: Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci. Vlastiveda na 1.stupni ZŠ je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). Poznanie svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a prírody. Vnímanie svojej obce, regiónu ale aj celej republiky musí byť spojené s poznaním histórie. Je nevyhnutné zrealizovať vychádzky s vlastivedným námetom (ktorá má motivačný charakter pre vyučovanie vlastivedy. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym, historickým prepojením. Vlastiveda (Objavujeme Slovensko) je rozdelená na dve veľké časti, a to Príroda Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes. V časti Príroda Slovenska je základom spoznanie vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní na základe obrázkov a i. Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o ich zaradení v správnom časovom slede. V časti Cestujeme po Slovensku žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, časti regiónov. Ciele predmetu Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, rozprávaní, pozorovaní, skúmaní, žiaci získavajú vzťah k rodnému kraju – kraju, v ktorom žijú. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku) vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o významných historických udalostiach. Témy nie je nutné preberať v postupnosti ako sú uvedené v učebnej osnove. Je potrebné prispôsobiť sa aktuálnym situáciám.

časová dotácia: 1 hod / týždeň, 33 hodín ročne

101

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a

Výkonový štandard

Získavať informácie z rôznych zdrojov, slovne a písomne ich prezentovať

Ako sa vyznať vo svojom okolí

Krajina Orientácia podľa svetových strán Plán Mapa

Praktické činnosti, práca s mapou,s encyklopédiou

Žiak pozná typy krajín, hlavné a vedľajšie svetové stany, vie určiť smer podľa poludňajšieho tieňa. Pracuje s plánom a mapou.

Vedieť prezentovať získané informácie slovne a písomne

Objavujeme Slovensko

Poloha Slovenska Pohoria a chránené územia Rieky Lesy Zaujímavosti Slovenska Turistická mapa

Práca s mapou, s internetom, s encyklopédoiu

Žiak sa oboznámi s glóbusom, vie pracovať s mapou a orientovať sa v nej

Ceniť si kultúrne a historické dedičstvo

Dejiny Slovenska

Časová priamka Osídľovanie nášho územia Svätopluk – Veľkomoravská ríša Mária Terézia – panovníčka Uhorska Vznik spisovného jazyka A. Bernolák, Ľ. Štúr Slovenksá hymna –Janko Matuška M.R. Štefánik Slovensko a súčasnosť

Práca s internetom, obrázkovým materiálom, návšteva múzea

Žiak chápe dejinné súvislosti a pozná významné osobnosti minulosti

Získať základné informácie o zaujímavostiach Slovenska

Starobylé pamiatky

Vznik miest Slávne mestá Povesti o mestách Hrady a zámky Povesti o hradoch a zámkoch Svetoznáme pamiatky

Práca s internetom, obrázkovým materiálom, návšteva múzea

Žiak vie vymenovať a ukázať na mape naše významné mestá, hrady a zámky

Poznámky

Učebné osnovy predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu Esteticko-výchovnú prácu s piesňou umocňujú rozmanité aktivizujúce hudobné činnosti a v rámci nich je spev ako najprirodzenejší hudobný prejav detí mladšieho školského veku. Centrálne postavenie v hudobných činnostiach majú vokálno-intonačné a sluchové činnosti. Metódy osvojovania piesní položia základy uvedomenia si vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia. Výber piesní a zvolené metodické postupy vedú žiakov k tomu, aby svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel (kam patria aj piesne) vedeli verbalizovať a pri elementárnom rozbore, osvojovaní a precítenej interpretácii piesní si veku primerane vytvárali vlastné názory a postoje v rámci systematicky premyslenej vokálno-intonačnej a sluchovej výchovy, ktorá uprednostňuje hravý

102

spôsob získavania intonačných a sluchových zručností – čo predstavuje základ rozvíjania hudobných schopností – predpokladu úspešnej realizácie všetkých hudobných činností. Zámerom vokálnointonačných činností v 3. ročníku nie je spev z nôt, ale efektívne rozvíjanie hudobných schopností každého žiaka, čo zároveň zefektívni aj rozvoj ich všeobecných schopností a formuje celistvú osobnosť, V rámci hlasovej výchovy, žiaci získavajú základné spevácke zručnosti. V 3. ročníku sú na dôležiţom mieste hudobno-pohybové a inštrumentálne činnosti, ktoré vhodne aktivizujú žiakov a zároveň plnia aj relaxačnú a regeneračnú funkciu.Veľkým pozitívom týchto hudobných činností je, že umožňujú deťom experimentovanie s hudbou. Hudobno-pohybová výchova v 3. ročníku popri tanečnopohybových hrách a jednoduchých ľudových tancoch počíta aj s pohybovou reakciou na počúvanú hudbu, čo „odľahčuje“ a zefektívňuje rozvíjanie hudobného myslenia. Detské hudobné nástroje poskytujú deťom radosť zo sebarealizácie, z individuálneho a kolektívneho elementárneho muzicírovania. Utvárajú atmosféru pesničky, sú vhodne využité na elementárnu tvorivosť aj ako prostriedok výchovy k uvedomenému počúvaniu hudby. Prostredníctvom percepčných činností žiaci 3. ročníka pri tvorivo zameranom počúvaní hlbšie prenikajú do štruktúry veku primeraných hudobných diel. Toto práve optimalizuje zapojenie pohybu a detských hudobných nástrojov do počúvania (napr. „podporenie“ dôležitej hudobnej myšlienky prostredníctvom detského hudobného nástroja). Ciele predmetu: - dokázať chápať význam umenia a estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote, - získať poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre, - mať povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia, - rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr,, - primerane veku si vytvárať vlastné názory a postoje – uplatňovať kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám, - dokázať tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami výtvarného umenia, hudby, písaného a hovoreného slova, pohybového gesta, - formovať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť Obsah vyučovania 3. ročník časová dotácia: 1 hod / týždeň, 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne nasadenie tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek.

Vokálnointonačné činnosti

Téma, Obsahový štandard,

Slovenské ľudové piesne (najmä detské, tanečné, žartovné), piesne susedných

Metódy formy

a

Metóda priamej skúsenosti so znejúcou hudbou, hra na telo, tvorivá dramatika, riadený

103

Výkonový štandard

Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15 piesní, ktoré sú

Hodnotenie Metódy a prostriedk y

Poznámky

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý ostinátny dvojhlas. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich sa v piesňach, realizovať rytmické tvorenie. Dokázať určiť náladu a hlavnú myšlienku piesní, vyvodiť charakteristick é výrazové prostriedky. Intonácia v priestore 1. – 8. (bez 7. stupňa) a dolného 5. stupňa podľa fonogestiky a písmenkových nôt, elementárne tvorenie v tomto priestore. Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich vzťahy v takte. Vedieť tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce charakteru piesní. Zdokonaľovať sa v technike hry na detských hudobných nástrojoch.

Inštrumentáln e činnosti

Vedieť zatancovať

Hudobnopohybové

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

národov, detské tanečné piesne súčasných autorov v rozsahu c¹ – d². Krátke hlasové, intonačnorytmické a sluchové cvičenia, hudobné hry (hra na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické a melodické doplňovačky) .

rozhovor,...

Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry a cvičenia.

Jednoduché

Počúvanie, praktická činnosť,...

Počúvanie, metóda

104

a

Výkonový štandard

Hodnotenie

Poznámky

Metódy a prostriedk y

základom ovládania hudobného materinskéh o jazyka. Intonovať podľa ruky diatonické durové postupy.

Vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam, správne zvoleným detským hudobným nástrojom zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladbe. Vedieť

Detské hud.nástroj e

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový krok, zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne a kultivované telesné pohyby. Dokázať vyjadriť obsah piesní a skladieb pohybom. Elementárna pohybová improvizácia na hudbu. Taktovať 2- a 3-dobý takt.

činnosti

tance.

priamej skúsenosti so znejúcou hudbou, riadený rozhovor,...

Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť a odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej skladbe. Dokázať verbalizovať, výtvarne vyjadriť hudobné zážitky.

Percepčné činnosti

Prežívaním modelových situácií pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu s reálnymi životnými situáciami. Rešpektovať názory iných a stáť si za svojimi

Hudobnodramatické činnosti

Inštruktívne skladby skladateľov 20. a 21. storočia.

a

Tvorivá dramatika, hudobné hry, sluchové hry počúvanie, riadený rozhovor, hudobná besiedka

Hudobnodramatické etudy, hry, jeden hudobnodramatický celok.

Počúvanie, hra, spev, tvorivá dramatika,.. .

105

Výkonový štandard

zatancovať jednoduchý čardáš, mazúrku. Pohybom správne reagovať na hudbu.

Podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb, dokázať vystihnúť ich náladu a odhaliť dominujúce výrazové prostriedky.

Realizovať minimálne 1 hudobnodramatickú etudu (celok).

Hodnotenie Metódy a prostriedk y

Poznámky

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a

Výkonový štandard

Hodnotenie

Poznámky

Metódy a prostriedk y

riešeniami. Vedieť transformovať v hudobných činnostiach získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii improvizácie v hudobnodramatických etudách a celkoch. Prierezové témy – Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova, Dopravná výchova

Učebné osnovy predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA Počet hodín týždenne: 1 Počet hodín ročne:

33

Predmet náboženská výchova vyučujeme jednu hodinu týždenne podľa ŠVP. Prehľad tematických celkov: I. Veriť Bohu II. Ježiš uzdravuje III. Ježiš nám odpúšťa IV. Ježiš nás oslobodzuje V. Ježiš nás pozýva na hostinu Obsah učebného predmetu: Cieľ a kľúčové kompetencie Osvojenie si prejavov vonkajšieho a vnútorného odpustenia a odprosenia, formovať osobný život viery, objavovať zmysel symbolického spôsobu komunikácie, objavenie duchovného rozmeru človeka, budovanie vzťahu dôvery.

Tematický celok I.Veriť Bohu

Téma

Výkonový štandard

Obsahový štandard Viera v Boha, Ježiš o Božom kráľovstve

106

učí

Jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu.

Odp. p. h. 2

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma

Výkonový štandard

Odp. p. h.

Obsahový štandard Biblické obrazy Boha

Porozumieť symbolickému významu reči.

1

Podobenstvo semienku

Reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku.

2

o horčičnom

Na obraze horčičného semienka spoznávať Ježišovo učenie o Božom kráľovstve.

Na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej veci z niečoho nepatrného. Na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst ako významnú udalosť v živote viery. Krst – krstné sľuby

Opísať sľubov.

obsah

krstných

2

Otvoriť sa pre formovanie osobného života viery. Rozvíjať mravný úsudok, objavovať v biblických príbehoch o uzdravení zmysel symbolického spôsobu komunikácie, interpretovať biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej reflexii svojich schopnosti „vidieť, konať a počuť.“

II. Ježiš uzdravuje

Ježišove (uzdravenie hluchonemého, s „vyschnutou ochrnutého)

uzdravenia slepého, rukou“,

Reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, človeka s „vyschnutou rukou“ a ochrnutého.

rozvíjať vlastné svedomie, učiť sa tolerantnosti. Na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať, vidieť to, čo je v živote podstatné.

Identifikovať

107

sa

2

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma

Výkonový štandard

Obsahový štandard

Odp. p. h.

s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie.

Jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu a previnenie. Pochopiť kresťanský pohľad na uznanie viny a odpustenie na podklade podobenstva o márnotratnom synovi. Reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja. Osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia, oceniť sviatostné a mimosviatostné formy pokánia, prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojim svedomím

III .Ježiš nám odpúšťa

Rozvoj mravného cítenia

Byť disponovaný na rozvoj mravného úsudku.

1

Vina, hriech

Jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu.

4

vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia.

Jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu ako uznanie viny a odpustenie. Vnímať vinu ako súčasť života každého človeka. Reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou. Ježiš v dome hriešnika – Zachej

Reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja.

1

Ježiš odovzdáva odpúšťať

Osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia.

3

moc

Prijímať sviatosť zmierenia ako dar.

108

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma

Výkonový štandard

Obsahový štandard

Odp. p. h.

Oceniť mimosviatostné formy pokánia. Oceniť sviatostnú pokánia.

formu

Pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje mravné cítenie. Sviatosť zmierenia

Zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania.

2

Podieľať sa na sviatosti zmierenia. Vnímať starostlivosť Boha o svet a človeka prostredníctvom poznávania Desatora

IV. Ježiš nás oslobodzuje

Hriech a dôsledky hriechu

Na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho dôsledky.

3

Vnímať spôsoby šírenia správ na modelovej ukážke biblickej udalosti o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní, na obraznej reči biblického príbehu vedieť vysvetliť hriech a jeho dôsledky. Vysvetliť pojem dedičný hriech. Reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých prikázaní, nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním. Vysvetliť pojem hriech. Veľká noc – Pascha

Desatoro – pravidlá život v slobode

109

pre

Na základe príbehu – prechod cez Červené more vysvetliť význam Veľkej noci.

1

Reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých

3

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma

Výkonový štandard

Obsahový štandard

Odp. p. h.

prikázaní. Akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život. Stotožniť sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho živote akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život.

Nájsť súvislosť medzi Poslednou večerou a svätou omšou, odlíšiť chlieb od eucharistického chleba, objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom o rozmnožení chleba a sviatosťou Eucharistie, oceniť potrebu slávenia pre život človeka, rozvíjať schopnosť života v spoločenstve, uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie, formovať návyk pre aktívnu komunikáciu s Bohom počas liturgického slávenia. (odpovede, gestá, symboly).

V. Ježiš nás pozýva na hostinu

Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie (podobenstvo o pšeničnom zrne)

Nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním.

1

Nasýtenie – zázrak rozmnoženia chlebov – Jn 6, 1-13

Na príklade zo Sv. Písma vysvetliť príbeh nasýtenia davu.

2

Posúdiť hriech ako stratu Božej blízkosti. Posúdiť hriech a jeho následky ako ublíženie sebe i iným. Na príklade zo Sv. Písma vysvetliť príbeh nasýtenia davu.

110

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma

Výkonový štandard

Odp. p. h.

Obsahový štandard Posledná Eucharistia

večeraNájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou omšou. Odlíšiť chlieb eucharistického chleba.

2

od

Objaviť súvislosť medzi +ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom o rozmnožení chlebov a sviatosťou Eucharistie. Sv. omša ako hostina(hostina spoločenstva, hostina slova, chleba)

Oceniť potrebu slávenia pre život človeka.

1

Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve, -uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie pre svoj duchovný rast.

Učebné osnovy predmetu ETICKÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. Ciele predmetu Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá: má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť, má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými

111

normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti, má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách, charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK: K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života časová dotácia 1 hod hodina/33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Učenie sa efektívne komunikovať s rovesníkmi

Nadobúdanie sociálnych

Tematický celok Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov

Vcítenie sa do prežívania

Téma, Obsahový štandard, -dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania, kvalita otvorenej komunikácie pravdivosť, objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe aj o iných, asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie, nácvik bezpečného správania sa v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na negatívne ponuky). -hľadanie dôvodov na

Metódy a formy

Výkonový štandard

rozprávanie,rozhovor, nácvik, hranie rolí

- vie vysvetliť pojem komunikácia - chápe zmysel a podstatu otvorenej komunikácie, v komunikácii badať snahu o objektívnosť a pravdivosť vie, čo znamená slovo pravda a ako vplýva na kvalitu komunikácie - vie, ktoré sú rizikové situácie v živote dieťaťa, vie sa postaviť voči negatívnym javom (šikanovanie..), odoláva príjemným zvodom na zlé, vie povedať nie

beseda,didaktická hra

rozumie pojmom súcit,

112

Poznámky

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

zručností– asertivita, empatia

iných – empatia

Napomáhanie zvnútorňovania prosociálnych hodnôt a postojov

Riešenie konfliktov výchova k zmierlivosti

Napomáhanie zvnútorňovania prosociálnych hodnôt a postojov

Pomoc, darovanie, delenie sa

Téma, Obsahový štandard, radosť a smútok u seba a u iných, pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných zážitkov (u spolužiakov, a členov rodiny…), odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku najbližších, záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí.

Metódy a formy

-právo na omyl a možnosť nápravy, význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch, rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty, súťaživosť a kooperácia.

rozprávanie, cvičenia, činnosti

-vnímanie a prežívanie prosociálosti (základy starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat), zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou, podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho kolektívu príprava žiakov

rozhovor,beseda,praktické činnosti

Výkonový štandard spolucítenie, vcítenie sa do iného - uvedomuje si význam vlastných zážitkov ako prostriedku pre pochopenie situácií druhých - vie, čo je to omyl v živote človeka a pozná možnosti reagovania na svoj omyl i na omyl iných vie vysvetliť pojem odpušťanie -učí sa vnímať situáciu chorých, starých a zdravotne postihnutých

dramatické praktické

-pri konflikte je ochotný diskutovať, vnímať dôvody druhej strany - vie požiadať o odpustenie a vie odpustiť

113

- vie vysvetliť slovo „pomoc“ a pozná rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou, vie uviesť ich príklady, je ochotný pomáhať - pozná možné reakcie na pomoc (prijatie, odmietnutie)

Poznámky

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Napomáhanie zvnútorňovania prosociálnych hodnôt a postojov

Téma, Obsahový štandard, na možné neprijatie dobra inými. -poznávanie kvalít a predností školy ( Čo by som porozprával o našej škole priateľovi zo zahraničia?), rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej škole – osobnosti, prostredie, atmosféra, učebné predmety (Čo sa mi na našej škole najviac páči? ), účasť žiakov na živote a úspechoch školy (Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry na našej škole? Ktoré problémy na našej škole maznepokojujú? Čo môžem urobiť ja pre vylepšenie

Metódy a formy

Výkonový štandard

Tvorba projektov,prezentačné činnosti,praktická činnosť

-poznáva kvality a prednosti školy,vie o nich hovoriť a teší sa z nich, - vie prispieť k prezentácii školy - má záujem o aktívnu účasť na živote školy

Poznámky

života na našej škole?)

Učebné osnovy predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu: Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom intenzívnych zážitkov, dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania - rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, fantázie i analytického myslenia. Predmet Vv v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn, fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá. Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Výtvarné činnosti predstavujú poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Vv má potenciál integrovať poznatky a procesy iných predmetov / hudba, literatúra, dramat. – pohybové umenie.../, angažuje osobnosť žiaka, vychováva gramotného vnímateľa a používateľ vizuálnej kultúry s novým pohľadom na svet. Ciele predmetu:

114

Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný prejav, rozvíjať manuálne zručnosti, duševné spôsobilosti , vedomosti a postoje - formovanie si vlastného názoru, prístupu a vkusu. Kognitívne ciele - poznávať jazyk vizuálnych médií, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií - pomenovať výraz umeleckých diel, svoj zážitok z nich Senzomotorické ciele - rozvíjať tvorivosť, gramotnosť žiaka prostredníctvom vybratých médií, nástrojov a techník Socioafektívne ciele - formovať kultúrne postoje - rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu a poznávanie prostredníctvom ážitkového vyučovania. časová dotácia 1 hodina týždenne/33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Vyhľadať a doplniť

Výtvarný jazyk – základné prvky výtv. vyjadrovani a

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a

Výkonový štandard

Hodnoteni e

Poznámky

Metódy a prostriedk y Plošné geometrické tvary /figúra, vecné zobrazenie, zobrazenie z geometrických tvarov

slovné, názorné, praktické – hľadanie výtv. riešení, experimentovani e

Žiak vie: Vyhľadať a doplniť opísať tvar zhodnotiť

Ústne, vlastná práca, prezentácia

Výkres, farby/ tuš

Pozorovať a výtvarne vyjadriť obrysy rôznych tvarov

Priestorové geometrické tvary /3D objekt z geometrických tvarov

slovné, názorné, praktické, hľadanie výtv. riešení

Žiak dokáže: jednoduché konštrukčnotechnické úkony s materiálmi

Vlastná práca

Kocky, stavebnica

Zoznámiť sa s farbami a farebnou hmotou

Farba /zosvetľovanie a stmavovanie, svetlostná škála jednotlivých farieb, /tóny sivej farby

Názorné, hra

Žiak vie:

Farby

s farbou –

posudzovať

Vlastná práca

kontrast

rozdielnosti a

Tvar /komponovanie novotvaru na základe prienikov rôznych obrysov /kumulácie tvarov

Názorné,

Žiak vie:

Samost.

praktické

Dopľňať neúplné tvary, zmnožovať,

práca

Pozitívnegatív,

Hľadať, kombinovať, otáčať – fixovať objavený tvar/dokresliť

Mierka

Slovné, názorné,

Žiak vie:

/zoskupovanie predmetných tvarov vo variáciách

experiment

Skladať, kombinovať,

Fantazijne dotvárať,

Paketáž /tvar ako obal/

Vyhľadávať zvolený tvar v neartikulo – vanej textúre

Výtvarný jazyk – kompozičné princípy a možnosti kompozície

Miešanie farieb

príbuznosti far.

Figúra-

priraďovať,

pozadie

konšt.novotvar Vlastná práca,

Papierové sady písmen,

prezent.

„na čo podobajú písmená?“

Žiak vie:

Samost.

Fantazijne tvoriť a operovať s

práca,

Balenie, lepenie, viazanie

fixovať objavený tvar, dokresľovať

spájať

Podnety výtvarného umenia

Rozprávanie, pozorovanie, riešenie

115

výstavka

sa

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Téma, Obsahový štandard,

Podnety výtvarného umenia/výt. činnosti inšpirované dejinami umenia

Kresliť, vyfarbovať, meniť význam zobrazenia

Podnety fotografie

Dokázať zobraziť postavy pohybe

v

Podnety filmu videa

Oboznámiť sa

Podnety

so z

architektúry

stavbami,

a

rozprávok, poznať rozmanité príbytky Vymýšľať novotvary zhotoviť výstavku Vedieť vytvoriť jednoduchú bábku

Získať základné zručnosti s PC, hra experiment Poznať

a

Výkonový štandard

Hodnoteni e

Poznámky

Metódy a prostriedk y

Vypočuť, transformovať , otláčať do model. hmoty

Vypočuť príbeh inšpirovať sa, tvoriť

Metódy formy

Podnety dizajnu

Podnety tradičných remesiel

Elektronick é médiá

problém. úloh

tvarmi

Materiálový reliéf /otláčanie do hliny, odlievanie do sádry

Rozhovor, samostatná práca

Žiak zvládne: základy modelovania predmetných tvarov

Vlastná práca

Ukážky reliéfov sádry

Inšpirácia gréckym umením / témami, procesmi, technikami a materiálmi

Rozhovor/film

Žiak získa: základné vedomosti o starovek. kultúrach

Praktická práca,

Grécke umenie

Dopĺňanie častí fotografie /kresbou, maľbou, reliéfom, kolážou

Riešenie problémovej úlohy

Žiak vie:

Samost. práca,

kresliť , spojiť materiál v koláž/asambláž

experiment

Priestor filmu, rám, filmová scénografia

Film – rozhovor,

Žiak získa prvé vedomosti o vzniku filmu,o akcii a filmovej postave, zhotoví pohyblivý obraz

Samotná činnosť, hľadanie výt. riešení

Filmová rozprávka

Výraz architektúry /architektonický výraz a prostredie / mimikry, historické a pamiatk.prostredi e

Príbeh, poučenie

Žiak získa prvé vedomosti o architektonicko m priestore a tvare, kombinuje, skladá,

Praktické

Ukážka

metódy

architekt.

Praktická práca

Perokresba, koláž, fotomontáž

Práca s prír.

Ukážky umenia

Grafický dizajn /symbol, znak Bábkarstvo /tvorba bábok

Kreslenie prostredníctvom počítača

povzbudenie, zážitkové učenie

samost. práca

o technike, samostatná práca

Doplniť, pre-

zo

výstavka prác

Fotografie, obr. časopisov

Z

experimentuje Zážitkové, skúsenostné, demonštračné, grafické

Žiak vie:

Slovné, názorné,

Žiak vie:

praktická činnosť

Na základe fantázie, s uplatnením zmyslu pre vkus navrhnúť bábku

Slovné, názorné, praktické

Žiak vie:

Fantazijne dotvoriť výrobok, pokúša sa o štyliz. vlastného motívu

Narábať kresliť

ľud.

materiálom

prezentácia s PC,

PC, kresliace a maliar.

v skicári,hra

nástroje-paint

s písmom Riešenie

116

Žiak vie používať

Ústna

Atlas, herbár

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

informácie o obci, regióne

Porovnáv., kombinačné

Téma, Obsahový štandard,

Zbierka /vlastný atlas/

Metódy formy

problémovej úlohy, porovnávanie

a súhrnné

a

Výkonový štandard

informácie, pracovať s nimi a prezentovať ich

Podnety rôz nych oblastí poznávania

Podnety prírodovedy: zmeny látok a ich výtvarné využitie

Rozvíjať si osobné a sociálne spôsobilosti

Výtvarné hry

praktická práca,

Žiak vie:

Názorné,

hľadanie výtv.

výtvarne vyjadriť videnú skutočnosť

zážitkové,

riešení

hľadanie

Sneh, ľad...prírodnin y

výtv. riešení Atribúty ikonografie / čo znamená moje meno

Škola v galérii/ galéria škole

Metódy a prostriedk y odpoveď,

Demonštrácia,

sveta Pokúsiť sa o štylizáciu

Poznámky

prezentácia

cvičenia Overiť si vedomosti prostr. praktických činností

Hodnoteni e

v

Kreslenie na pokračovanie Spoločenská hra

Exkurzia

Žiak vie:

Pozorovanie

Vystihnúť a priraďovať písmo k predmetnému tvaru

Samostatná práca

Riešenie zadaných úloh

Názorné poznávanie Samotná činnosť

Žiak vie:

Poučenie,

Dodržať pravidlá hry, má

upozornenie,

zmysel pre

experiment

Návšteva galérie/ vlastná galéria, tablo

priestor.

Prierezové témy – Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra • • • •

4.7

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti Mediálna výchova Enviromentálna výchova Osobnostný a sociálny rozvoj

Učebné plány pre 4. ročník

Učebné osnovy predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Charakteristika predmetu Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti, a to na úrovni ústnej i písomnej. Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie Považujeme ho i za prostriedok ako preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k

117

materinskému jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu.

Ciel predmetu Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah. Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:

- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania), - poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej reči, - osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a štylistickej, - osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma, - získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka, - osvojiť si návyky správnej výslovnosti, - poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme, - prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa, - jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme, - viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej). Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú používať individuálne. Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho ktorého žiaka. Doteraz bola situácia taká, že mnohí učitelia (a je ich väčšina i dnes)žiadajú presné usmerňovanie, návody na vyučovanie, konkrétne odporúčania, a to tak v metódach a formách ako i v učebných osnovách. Tak sme boli zvyknutí roky v učiteľskej praxi. Bolo to násilné, ale pohodlné, bez akejkoľvek individuálnej zodpovednosti a najmä bez tvorivosti. Tvorivosť je ten prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa. Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania. Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak bude smerovať k hlbšiemu poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkosti sa budú ním aj písomne vyjadrovať.

118

Poznávacie a rečové kompetencie Percepčno-motorické zručnosti: 1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike, 2. odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti: 1. zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi, 2. v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ. Analytické zručnosti:

1. fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, identifikácie rýmu a aliterácií, 2. v prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s využívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. Ovládanie detailnej analýzy slova podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam žiakov v šlabikárovom (nácvičnom) období, a to v stúpajúcej náročnosti od slabík po jednoduché slová. Tvorivé zručnosti: 1. porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh), 2. porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu), 3. dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner, 4. zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu a snažia sa zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb. Verejná prezentácia textu, verejný prejav: 1. pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na (primeranej) úrovni žiaka 1. ročníka ZŠ, 2. osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálných javov, 3. reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ spozoruje, že žiak sa len veľmi ťažko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môže ho vyzvať, aby sa ho naučil aspoň stručne alebo aby ho podrobne zreprodukoval. Informačné zručnosti: 1. naučiť žiaka poznať a používať jazykové slovníky a príručky (platí od 2. ročníka ZŠ a na primeranej úrovni). Komunikačné zručnosti:

119

1. adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 2. vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu, 3. naučiť žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor.

Obsah vyučovania 4. ročník Časová dotácia 8 hodín /týždeň Slovenský jazyk a literatúra – gramatika Cieľ a kľúčové kompetencie Učivo gramatiky prepojiť s učivom slohovým. Využívať slohové témy (opis, inzerát, rozprávanie

Tematický celok Vybrané slová Delenie hlások

Naučiť žiakov učivo o predponách, explicitne ho používať v slohových útvaroch. Rozširovanie slovnej zásoby.

Pojem predpona Delenie predponových slov

Ohybné druhy

Slabičné neslabičné predpony

slovné

a

Téma, Obsahový štandard, Vybrané slová, písanie i,í y,ý, v ďalších vybraných slovách a odvodených slovách. Delenie hlások. Ohybné slovné druhy – podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, základné pojmy, definícia, identifikácia v cvičeniach, určovanie kategórií. Tvorenie slov. Odvodenie slov pomocou predpôn. Pravopis a výslovnosť predponových odvodenín. Slabičné neslabičné predpony

Metódy formy

a

Výkonový štandard

Slovné, názorné, praktické

Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky v už prebratých vybraných slovách a nacvičuje nové vybrané a odvodené slová. Vie ich samostatne používať v cvičeniach, texte, v diktátoch a kontrolných cvičeniach

Projektové, zážitkové, didaktické hry

Žiak vie rozdeliť slová na predponu a slovotvorný základ. Vie tvoriť nové slová prostredníctvom rôznych predpôn. Vie identifikovať slabičné a neslabičné predpony. Pozná význam nových slov a vie ich používať vo vetách, v textoch.

a

Využitie pravopisu vybraných slov pri tvorbe umeleckého a vecného textu, v rôznych komunikačných situáciách.

Pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske

Pravopis ďalších vybraných slov. Príbuzné slová. Poznať ich význam. Geografické názvy s i, í a y, ý po obojakej spoluhláske.

Slovné, názorné, dramatizácia

Získať pravopisné návyky v písaní ďalších vybraných slov a významovo príbuzných slov. Rozšíriť pravopisné zručnosti v písaní geografických názvov.

Praktické využitie v textoch (slohových alebo čítankových). Písanie diktátu a pravopisných cvičení. V tomto učive

Delenie hlások Znelé a neznelé hlásky Spodobovanie na konci slova,

Spodobovanie spoluhlások. Pravopis a správna výslovnosť spoluhlások na

Didaktické hry

Žiak vie vymenovať znelé a neznelé spoluhlásky. Ovláda ich správnu výslovnosť na konci, v strede slov

120

Cieľ a kľúčové kompetencie využívame najmä kognitívne kompetencie.

Tematický celok uprostred slova ,

Žiaci vedia pohotovo využívať učivo o priamej reči v rôznych komunikačných situáciách. Napr. v slohu - v rozhovore na danú tému alebo v interview.

Priama reč Uvádzacia veta Bodkočiarka

Cieľ a kľúčové kompetencie Poznatky o slovných druhoch aplikovať pri tvorbe textov, v jazykových alebo v slohových cvičeniach.

Tématický celok Slovné druhy: Podstatné mená Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá Rozšírenie učiva o základných slovných druhoch. Podstatné mená, funkcia podstatných mien.

Precvičovať motorické, analytické, informačné.

kompetencie: pamäťové, aplikačné,

na hranici slov

Úvodzovky

Gramatické kategórie rod, číslo a pád podstatných mien. Zhoda podstatného a prídavného

Téma, Obsahový štandard, konci slov, na morfematickom švíku, hranici slov. Rozdelenie hlások na znelé a neznelé. Identifikácia spodobovania. Vysvetliť pravidlo písania spoluhlásky f.

Metódy formy

a

Definícia priamej reči. Úvodzovky v priamej reči. Písanie uvádzacej vety (pred, v strede alebo na konci priamej reči). Interpunkcia v priamej reči (bodkočiarka, čiarka, otáznik, výkričník).

Projektové, zážitkové

Výkonový štandard a na hranici dvoch slov. Vie, že pravidlo o spodobovaní platí len pre výslovnosť. V pravopise sa spoluhlásky zapisujú bez spodobenia. Pravidlo o spodobovaní žiak ovláda nielen teoreticky, ale dokáže ho používať najmä prakticky. Žiak vie identifikovať priamu reč v texte. Vie rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči. Vie prakticky pou6ívať priamu reč v písomnom prejave. Správne používa interpunkčné znamienka v priamej reči. Rozozná priamu reč v hovorenom slove.

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Rozšírenie poznatkov o ohybných slovných druhoch. Gramatické kategórie rod, číslo a pád podstatných mien. Triediť a zoskupovať podstatné mená podľa rodu a zakončenia (podľa pádovej prípony a spoluhlásky pred ňou) ako prípravu na vyvodenie systému vzorov vo vyšších ročníkoch.

Slovné, názorné, praktické

Určiť rod, číslo a pád prídavných mien na základe zhody s podstatným menom Zámená – funkcia zámen vo vete. Druhy zámen: osobné a privlastňovacie. Číslovky, definícia, delenie čísloviek na základné a radové. Pravopis čísloviek v obore do 100. Slovesá

121zopakovať

a

Výkonový štandard Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená. Vie uplatniť správny pravopis vo vlastných podstatných menách. Žiak ovláda jednotlivé pády (otázky aj ich latinské názvy). Podľa nich vie vyskloňovať podstatné mená. Ovláda tvary podstatného mien a vie ich používať v texte. Vie určovať gramatické

Cieľ kompetencie

a kľúčové

Tématický celok mena v rode, čísle a páde. Funkcia zámen. Druhy zámen.

Pri neohybných slovných druhoch platia podobné komunikačné ciele ako pri ohybných slovných druhoch.

Neohybné slovné druhy Funkcia neohybných slovných druhov vo vete. Príslovky Predložky Spojky Častice Citoslovcia

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

definíciu slovies. Gramatické kategórie: osoba, číslo, čas slovies. Neurčitok. Časovanie slovies.

Neohybné slovné druhy. Triedenie neohybných slovných druhov. Ich funkcia a následne identifikácia v texte. Príslovky, predložky a spojky – slovné druhy, s ktorými sa žiaci stretli už v minulých ročníkoch. Učivo vyvodíme z cvičenia a textov. Naučíme žiakov pravopis predložiek a ich správnu výslovnosť. Vyvodíme ich z prvotných predložiek s priestorovým významom na,do,v,s/so,z/zo Pravopis a výslovnosť predložiek s/so, z/zo, pravopis a výslovnosť predložiek s/so, k/ku v spojení s osobnými zámenami. Naučíme ţiakov identifikovať v texte spojky Spojky – vyvodiť z textu, z aktívnej lexiky ţiaka. Zameriame sa na najfrekventovanejšie spojky (a, ale, keď, aby, že atď.).

122

Slovné, názorné, praktické, didaktické hry

a

Výkonový štandard kategórie rod, číslo a pád podstatných mien. Rozozná zámená v texte. Vie, ţe nahrádzajú podstatné a prídavné mená. Vie určiť základné druhy zámen. Ţiak vie nielen vyhľadať slovesá v texte a pozná ich funkciu, ale naučí sa aj gramatické kategórie slovies (osoba, číslo a čas).Vie vyčasovať slovesá. Vie určiť u slovies neurčitok. Žiak vie triediť slovné druhy na ohybné a neohybné. Pozná funkciu neohybných slovných druhov a následne ich vie vymenovať. Vie ich identifikovať v cvičeniach, v texte. Žiak ovláda výslovnosť a pravopis predložiek. Vie používať spojky. Pozná spojky, ktoré sa vyskytujú v textoch najčastejšie. Vie ich prakticky používať vo vete. Menej známe neohybné slovné druhy – častice a citoslovcia vie

Cieľ kompetencie

a kľúčové

Tématický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Častice – vyvodiť z textu, upozorniť na najviac pouţívané výrazy súhlasu, nesúhlasu, istoty, pochybnosti (áno/nie, hádam, asi, možno, naozaj, určite a i.).Citoslovcia – vyvodiť z textu, zo zvukomalebných slov.

a

Výkonový štandard identifikovať v texte. Pozná ich funkciu. Vie vymenovať aspoň niektoré a vie ich použiť v hovorenom aj písomnom prejave.

Slovenský jazyk a literatúra – sloh Cieľ a kľúčové kompetencie Na motiváciu používať umelecké texty s CD nahrávkami alebo iné mediálne zdroje. Prezentovať oba druhy textov. V komunikačných prejavoch žiakov dbať na umelecký prednes. Zachytiť kľúčové údaje z písomného textu (formou poznámok). Podporovať tvorivosť na primeranej úrovni. Možno využiť tvorivé písanie.

Tematický celok Umelecký a vecný text

V ústnom prejave využívať verbálne i neverbálne prostriedky. V komunikačných situáciách používať niektoré stratégie na riešenie konfliktu. Napr. naučiť žiakov „hádať sa“ .

Diskusia

Kľúčové slová

Názor

Téma, Obsahový štandard, Poukázať na základné rozdiely medzi umeleckým a vecným textom. Najviac používané kľúčové slová v umeleckom a vecnom texte. Ich vyhľadávanie v texte. Reprodukcia podľa osnovy.

Pojem diskusia a názor. Diskutovať so žiakmi na rôzne témy (najlepšie také, ktoré sú z blízkeho okolia žiaka, zamerané na bežný život). Učiteľ môže umelo vytvoriť konfliktnú situáciu a následne vyzvať žiakov na prejavenie vlastného názoru k danej situácii. Situácia môže byť reálna alebo vymyslená.

123

Metódy formy

a

Výkonový štandard

Slovné, názorné, praktické, problémová

Žiak po prezentácii jednotlivých druhov textu vie každý pomenovať správnym pojmom. Pozná kľúčové slová a následne ich vie použiť v umeleckom alebo vo vecnom texte. Spätne ich vie v texte vyhľadať. Vie k textu vytvoriť osnovu. Ovláda pojem reprodukcia a vie ju prakticky zrealizovať. Žiak vie postrehnúť vecné chyby v počúvanom texte a vie ich opraviť.

Motivačné, slovné, hranie rolí, názorné

žiak vie diskutovať na určitú tému vybratú učiteľom/žiakom. Ovláda pojem diskusia. Dôraz kladie najmä na riešenie konfliktnej situácie. Žiak vie vyriešiť primeranú konfliktnú situáciu. Pozná niektoré stratégie riešenia konfliktu. Vie sa napr. „pohádať“ so spolužiakom o nejakom probléme (primeraným spôsobom a primeranými jazykovými prostriedkami).

Cieľ a kľúčové kompetencie V písomnom prejave využívať metódy tvorivého písania.

Tematický celok Opis osoby, ústne, písomne

Téma, Obsahový štandard, Opis - neučíme definíciu slohového útvaru. žiaci sa s opisom ako slohovým útvarom stretli už v 3. ročníku. Vychádzame z vedomostí, ktoré o opise žiaci majú. Zamerať sa na opis osoby, ústne aj písomne . Všímať si charakteristické črty a vlastnosti osoby.

Využívať kreativitu žiakov. Pripraviť otázky na interview s nejakou známou osobnosťou napr. spisovateľom pre deti a mládež alebo známym športovcom, lekárom a pod.

Cielený rozhovor Interview

Rozvoj zručností -

Metódy formy

a

Výkonový štandard

Motivačné, slovné, názorné, skupinová práca

Žiak vie charakterizovať opis osoby. Vie ústne opísať vonkajšie črty osoby napr. spolužiaka, rodiča, súrodenca, kamaráta. Pozná základné charakterové vlastnosti, povahové črty opisovanej osoby. Veľmi stručne vie danú osobu opísať aj písomne.

Oboznámiť žiakov s cieleným rozhovorom – interview. Ide o nový pojem, s ktorým sa niektorí žiaci ešte nestretli. Tvorba otázok a odpovedí. Cvičenie vzájomnej komunikácie.

Motivačné, slovné, problémová metóda, samostatná činnosť

Žiak pozná definíciu cieleného rozhovoru. Pozná jeho cudzí názov – interview. Vie skoncipovať jednoduché otázky a odpovede. Napr. so spolužiakom zrealizuje krátke interview o aktuálnej udalosti.

Reprodukcia rozprávania, časová postupnosť

Naučiť žiakov pojem reprodukcia textu. Naučiť žiakov reprodukovať nejakú udalosť zo svojho života, alebo života iných ľudí napr. príbuzných, kamarátov a pod. Naučiť žiakov reprodukovať rozprávanie. Dodržať časovú postupnosť deja.

Slovné, dramatizácia, reprodukcia podľa obrázkov

Žiak ovláda pojem reprodukcia rozprávania. Vie ju konkrétne zrealizovať v ústnom podaní. Dodržiava časovú postupnosť- veci, ktoré sa udiali na začiatku, stručný popis udalosti, ukončenie – záver.

Osvojiť si význam pojmu- koncept, rozvoj tvorivých zručností pri jeho realizácií

Koncept

Náčrt alebo koncept. Definícia. Vysvetliť na príklade. Realizácia konceptu v praxi.

Slovné, názorné, praktické

Žiak ovláda definíciu konceptu/náčrtu. Vie vytvoriť náčrt slohového útvaru (teraz neviem akého slohového útvaru sa bude koncept presne týkať).

Využiť medzipredmetové vzťahy iných

Plagát

Pojem plagát. Všimnúť si udalosť spoločenského alebo

Motivačné, problémová úloha,

Žiak vie zadefinovať pojem plagát. Vie na aké účely sa používa.

tvorivých

porozprávať krátky príbeh, vlastný zážitok

124

Cieľ a kľúčové kompetencie predmetov: napr. IKT, výtvarná výchova, mediálna výchova. Využiť kreativitu žiakov.

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard, kultúrneho diania, ktorá sa má stať v najbližšom čase. Vytvoriť o nej plagát. Sústrediť sa na text. Všimnúť si prvky, ktoré musí plagát obsahovať. Pokús o vytvorenie plagátu v skupine spolužiakov.

Metódy formy praktická činnosť

a

Výkonový štandard Vie vytvoriť jednoduchý plagát k nejakej aktuálnej udalosti. Žiak realizuje plagát najprv v skupine, potom sám.

Slovenský jazyk a literatúra –čítanie a literárna výchova Cieľ a kľúčové kompetencie Prostredníctvom čítania doplnkovej literatúry žiaci nadobúdajú lepšie čitateľské zručnosti. V prozaických dielach upevňovať čitateľské kompetencie zamerané najmä na čítanie s porozumením. Vyjadriť pocity, zážitky z prečítanej literatúry. Nadobudnúť zručnosti vo vyhľadávaní detskej literatúry – orientácia v knižnici. Talentovaní žiaci sa zúčastnia rôznych literárnych súťaží. Učiteľ pred tým môže zorganizovať súťaž (triedne kolo). Škola alebo trieda sa môže zúčastniť detského divadelného predstavenia. Výchovne využiť správanie žiakov v divadle. Využiť medzipredmetové vzťahy s výtvarnou výchovou, pracovným vyučovaním, zostrojiť si kostýmy k divadelnej hre. Zručnosti využiť pri prezentácii v rámci školskej slávnosti. Využiť kreativitu žiakov.

Tematický celok Umelecká literatúra Divadelná hra

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Oboznámiť žiakov s pojmom umelecká literatúra. Spojiť ho s už prebratými pojmami v 3. ročníku ZŠ: poézia a próza a doplniť o pojem dráma. Učivo zdokumentovať na konkrétnych ukážkach slovenskej aj zahraničnej detskej umeleckej literatúry. Poukázať na rozdiely medzi umeleckou a vecnou (neumeleckou) literatúrou, žiakov tento pojem neučíme.

Slovné, názorné , praktické, dramatizácia

Pojem divadelná hra. Dramatické umenie – dráma je ďalším literárnym druhom. Realizuje sa v divadle. Dramatickým žánrom určeným najmä detskému príjemcovi je bábková hra, bábkové divadlo (maňuškové, marionetové, javajkové). Pojmy bábkového divadla neučíme, iba zopakujeme(opakovanie z 3. ročníka ZŠ). Žiakov oboznámime s najznámejšími autormi divadelných hier a ich dielami pre deti a mládež.. Uviesť príklad divadelnej hry. Naučiť žiakov interpretovať divadelnú hru – dôraz kladieme na dramatizáciu. Dramatizáciu realizovať v triede, zahrať si divadelné predstavenie. Viesť žiakov k tomu, aby si vedeli vytvoriť sami divadelnú hru s jednoduchým námetom a pokúsili sa ju aj zahrať.

a

Výkonový štandard Vedieť pojem umelecká literatúra. Vedieť ho odlíšiť od vecnej poézie. Žiak vie, že k umeleckej literatúre patrí poézia, próza a dráma. Pojem dráma žiak nemusí ovládať. Neskôr ho rozvinieme pri pojme divadelná hra. Žiak vie recitovať jednu - dve básne z tvorby najznámejších slovenských alebo zahraničných básnikov. Dokáže predniesť kratšie prozaické dielo. Dôraz sa kladie na recitáciu, výrazové prostriedky v prednese. Žiak pojem

125

ovláda

Výchovné využitie vhodnosti televíznych a filmových predstavení. Ak má učiteľ možnosť urobí exkurziu do budovy SR,STV.

Rozhlas Televízia Film kino

-

Základné druhy médií. Zavedenie pojmov: rozhlas, televízia a film kino. Vyzdvihnúť ich funkciu pre spoločnosť aj pre jednotlivca. Znaky, ktorými sa navzájom odlišujú. Pojmy nie sú pre žiaka úplne neznáme. Sú integrované z predmetu mediálna výchova. Využiť poznatky z bežného života dieťaťa. Pojmy vyvodiť z reálneho prostredia žiaka. Ich využitie v každodennom živote. Výchovné využitie - vhodnosť a nevhodnosť programov pre deti a mládež. Ich vplyv na duševné zdravie dieťaťa. Niektoré programy (sfilmované príbehy, rozprávky alebo iné dramatické diela) vychádzajú prevažne z umeleckej literatúry, ktorú žiaci poznajú z čítania. Učivo je vhodné prepojiť aj s učivom o divadelnej hre, ktorá sa inscenuje nielen v divadle, ale i v televízii, rozhlase a filme.

126

Slovné, praktické – návšteva filmového predstavenia

divadelná hra. Vie svojimi slovami opísať, čo je divadelná hra, vie to povedať na základe osobnej skúsenosti. Môže povedať názvy divadelných hier, ktoré pozná. Pozná významných slovenských alebo zahraničných autorov divadelných hier. Vie divadelnú hru interpretovať v kolektíve žiakov. Talentovaní žiaci môžu vytvoriť samy kratšiu divadelnú hru so života detí. Vedia ju spoločne zahrať. Žiak pozná pojem rozhlas, televízia, film (média). Vie ich pomenovať a vie ich navzájom od seba odlíšiť. Pozná charakteristické znaky rozhlasu, televízie a filmu. Vie kde sídlia, pozná budovu slovenského rozhlasu, slovenskej televízie (prípadne iných televízií) a filmu (kiná). Film v minulosti a dnes. Vie, že sa film v

minulosti premietal v kinách. V súčasnosti na premietanie filmu slúži aj televízia, prípadne prehrávače DVD, videorekordéry. Žiak pozná niektoré literárne diela, rozprávky alebo iné literárne žánre, ktoré boli sfilmované. Žiak sa vie primerane správať v kine. Pri realizácii dialógu v rámci tvorivosti povzbudzujeme žiakov, aby sami dokázali skoncipovať dialóg, prípadne ho vedeli aj prakticky predniesť. Využívame kompetencie tvorivosti a ústnu prezentáciu.

Dialóg

Dialóg je súvislý rozhovor dvoch alebo viacerých osôb, ktoré sú v priamom a vzájomnom kontakte. Dialóg chápeme najmä v súvislosti s literárnym alebo dramatickým dielom. V súvislosti s dialógom sa vyskytuje prítomnosť pohybových prvkov, ktorými sa jazykový prejav dopĺňa, dokresľuje, obmieňa alebo celkom supluje. Napr. namiesto jazykových prostriedkov sa používajú prostriedky mimojazykové napr. gestikulácia, mimika.

Hranie rolí

Žiak vie pojem dialóg. Vie kedy vzniká a koľko osôb sa na ňom zúčastňuje. Vie ho identifikovať v texte a dokáže ho aj prakticky zrealizovať. Pri dialógu vie využívať gestikuláciu, mimiku.

Pri výučbe a klasifikácii pojmov využívať analytické zručnosti. Realizovať analýzu textu, vyhľadať kapitoly, strofy a rýmy.

Kapitola Strofa

Členenie textu na menšie jednotky. Kapitola – pojem, charakteristické členenie najmä v knižkách. Ide o architektonickú jednotku, menšiu než diel (zväzok). Strofa je skupina veršov oddelená od ďalšej strofy.

Slovné, praktická činnosť, samostatná práca

Žiak ovláda pojmy z učebnice v súvislosti z textom. Vie v básni identifikovať rým, ovláda nielen pojem, ale aj definíciu. To isté platí aj o strofe a kapitole. Žiak vie prakticky rozlišovať v textoch strofy a kapitoly. Ide o pragmatickú stránku výučby. V

Rým

Rým zvuková zhoda slabík na konci veršov.

127

učive o rýme podľa zakončenia rozozná 3 druhy rýmov: združený aabb, abab, abba. Vie ich prakticky v básní vyhľadať. Žiaci pracujú s textami bájok nielen v súvislosti s ich čítaním a interpretáciou, ale snažia sa napríklad aj o ich vyjadrenie prostredníctvom výtvarného prejavu. Využiť medzipredmetové vzťahy výtvarnej výchovy a IKT.

Bájka

Pojem: bájka. Ide o vymyslený príbeh s výchovným zameraním, v ktorom vystupujú zvieratá alebo neživé predmety, ktoré konajú a hovoria ako ľudské bytosti. Z bájky vždy vyplýva ponaučenie. Najznámejším bájkarom a zakladateľom bájky bol Ezop. V našej literatúre J. Záborský.

Návšteva knižnice, samostatná práca

Žiak ovláda pojem bájka. Pozná text, ktorý je bájkou a vie ho odlíšiť od iných textov umeleckej literatúry. Po prečítaní bájky vie povedať ponaučenie, ktoré obsahuje. Pozná meno Ezopa ako najznámejšieho autora bájok a tiež pozná meno J. Záborského – nášho významného bájkara.

Využiť medzipredmetové vzťahy s výtvarnou výchovou, IKT. Komiks môžu žiaci vytvárať aj na hodinách IKT, na počítači. Je potrebné pozornosť zamerať najmä na dejovú a literárnu stránku komiksu, najmä na postupnosť deja (udalosti) vyjadrenej v komikse. Využiť tvorivé písanie.

Komiks

Naučiť žiakov pojem komiks. Je to sekvenčne usporiadaná postupnosť obrázkov alebo graficky spracovaný (kreslený) príbeh. Má svoj dej a na čitateľa pôsobí esteticky. Text môže byť umiestnený alebo v bublinách uprostred textu alebo na okrajovej časti obrázka. Obrázky sú často doplnené zvukomalebnými výrazmi.

Problémová metóda, práca vo dvojiciach

Žiak ovláda pojem komiks. Vie ho odlíšiť od iného druhu detskej literatúry. Vie prečítať dej komiksu. Pozná postupnosť deja. Vie, ktoré obrázky sú pred nejakou udalosťou, a ktoré nasledujú za ňou. Vie usporiadať obrázky podľa sledu deja. Vie sám alebo za pomoci spolužiakov nakresliť krátky komiks a napísať k nemu text.

128

Učebné osnovy predmetu MATEMATIKA časová dotácia 4 hodiny/týždenne 132/ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Pozná obsahovú stránku násobenia a delenia, vie ich aktívne používať spamäti. Rozumie ich vzájomnému vzťahu opačných matematických operácií. Vie ho využiť na popis a riešenie problémov z matematiky i z reálnej situácie.

Násobenie a delenie v obore násobilky

Násobenie a delenie v obore násobilky. Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny, ...) Počítanie spamäti. Automatizácia spojov Násobenie a delenie na kalkulačke v obore násobilky do 100. Komutatívnosť násobenia (propedeutika) Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.

analytickosyntetická, názorná, praktická

Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie (propedeutika).

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. Riešenie jednoduchých slovných úloh typu: porovnanie podielom. Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu: a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d (aj typy úloh z predchádzajúceho ročníka). Tvorenie textov k numerickým príkladom Slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika). Nepriamo sformulované slovné úlohy. Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100.

129

a

Výkonový štandard Vedieť spamäti všetky základné spoje násobenia a delenia v obore násobilky do 100. Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky. Ovládať algoritmus násobenia. Vedieť spamäti násobiť a deliť 10 a 100. Osvojiť si praktické násobenie a delenie na kalkulačke. Vedieť rozlíšiť a použiť správnu počtovú operáciu v úlohách charakterizovaných pojmami koľkokrát viac, o koľko viac, koľkokrát menej, o koľko menej. Chápať súvislosť medzi násobením a delením, násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie. Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie. Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie v obore násobilky do 100 typu: 1. určiť súčet rovnakých sčítancov, 2.zväčšiť dané číslo niekoľkokrát. Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v obore násobilky do 100: 1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých častí (delenie na) 2. Delenie podľa obsahu 3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát Vedieť riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu: porovnanie podielom. Riešiť zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu: a + a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d.

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a

Výkonový štandard Matematizovať primerané reálne situácie. Riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika). Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy. Vytvoriť slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100. Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď.

Pozná obsahovú a formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich využiť na popis a riešenie problémov z reálnej situácie aj z matematiky. Overuje správnosť riešení.

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000

Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 spamäti. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 s využitím kalkulačky. Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie. Počítanie so zaokrúhľovanými číslami.

Informatívnoreceptívna, analytickosyntetická, reproduktívna, názorná, praktická

Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe s pomocou učiteľa. Poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch. Písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000. Spamäti sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000 v jednoduchých prípadoch. Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000 na kalkulačke. Sčítať a odčítať primerané troj- a štvorciferné čísla spamäti. Sčítať a odčítať troj- a štvorciferné čísla pomocou kalkulačky. Chápať súvislosť medzi sčítaním a odčítaním, sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie. Vedieť približne počítať so zaokrúhľovanými číslami na desiatky a stovky.

Skúška správnosti riešenia.

Riešenie slovných úloh. Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom

130

Vedieť urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania v obore do 10 000. Riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard, obore do 10 000. Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel. Riešenie nerovníc.

jednoduchých

131

Metódy formy

a

Výkonový štandard 000. Riešiť všetky typy zložených slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000. Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania. Samostatne zapísať postup riešenia slovnej úlohy. Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď. Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe. Matematizovať a znázorniť primerané reálne situácie. Riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu: 1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance, 2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac). Riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu: 1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. Riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000. Riešiť všetky typy zložených slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000. Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania. Samostatne zapísať postup riešenia slovnej úlohy. Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď. Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe. Matematizovať a znázorniť primerané reálne situácie. Riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu: 1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance, 2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac). Riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu:

Cieľ a kľúčové kompetencie

Ovláda presné meranie dĺžky úsečky, rysovanie úsečky a rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti, rysovanie trojuholníka, ak sú dané dĺžky strán.

Tematický celok

Geometria a meranie

Téma, Obsahový štandard,

Rysovanie – základné zásady rysovania. Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc susedných strán. Obvod štvorca (obdĺžnika) (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika). Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Násobok dĺžky úsečky.

Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov a strán. Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre, na milimetre. Obvod trojuholníka - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika).

Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu s daným stredom a polomerom.

132

Metódy formy

názorná, praktická činnosť, problémová,

a

Výkonový štandard

1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. Osvojiť si a používať pri rysovaní základné zásady (čistota, presnosť, vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní). Vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare). Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v mm; v cm) a označovať ju. Označovať strany a vrcholy veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.). Poznať vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vedieť ich charakterizovať. Vedieť narysovať štvorec (obdĺžnik) vo štvorcovej sieti s danou dĺžkou strany (strán). Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Vedieť vypočítať násobok dĺžky úsečky. Vypočítať a vedieť zapísať obvod štvorca (obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán. Narysovať ľubovoľný trojuholník a pomenovať jeho vrcholy a strany Poznať vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov, strán) Odmerať veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s presnosťou na cm (na mm). Porovnať strany trojuholníka (úsečky) podľa ich dĺžky. Vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán. Poznať základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou. Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Vlastnosti kruhu a kružnice.

Premieňanie jednotiek dĺžky. Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky. Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka). Kreslenie plánov stavieb z kociek.

Rozlíši pravdivosť a nepravdivosť výrokov. Riešenie nepriamo sformulované úloh.

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov.

Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi. Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát (propedeutika). Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou.

Učebné osnovy predmetu Anglický jazyk Obsah vyučovania 4. ročník Časová dotácia: 3 hodín/týždeň, 99 hodín ročne

133

heuristická, problémová, názorná, praktická činnosť

a

Výkonový štandard (kruh) s daným stredom. Narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a polomerom. Vedieť vyznačiť polomer kružnice. Vedieť premieňať jednotky dĺžky. Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky /napr. 4 dm 13 cm na mm/ Vytvárať (budovať) z kociek rôzne stavby telies podľa vzoru a podľa obrázka. Vytvárať a opísať vlastné jednoduché telesá z kociek. Nakresliť plán stavby z kociek Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov. Vedieť vytvoriť pravdivé a nepravdivé tvrdenie. Vedieť zdôvodniť pravdivosť – nepravdivosť výroku. Čítať a nakresliť stĺpcový diagram zo získaných údajov. Vypočítať aritmetický priemer pre menší počet primeraných dát. Vedieť riešiť primerané nepriamo sformulované úlohy. Vedieť získavať a zhromažďovať potrebné údaje Čítať a vytvárať stĺpcový diagram zo získaných údajov. Riešiť slovné úlohy na násobenie s kombinatorickou motiváciou.

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Obsahový štandard

Metódy a formy

Výkonový štandard Žiak vie:

Cieľ: budovanie pozitívneho vzťahu ku škole, vyjadrenie základných informácii o škole, do ktorej chodím

Témy: Škola a jej zariadenie, Učebné predmety Príšerka chce ísť do školy

Kompetencie: vyjadriť svoj názor, informovať, opísať školu

Cieľ: rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov a spoluprácu medzi nimi, rozvoj písomného prejavu Kompetencie: vypočuť si a podať informácie, vybrať si z ponúkaných možností, vyjadriť svoj názor, uistiť sa v rozhovore, že moje slová boli pochopené

Obsahový štandard: názvy učebných predmetov, otázka „What´s your favourite subject?“, názvy dní, opis školy, výslovnosť „o“

Počúvanie a čítanie s porozumením, dialóg, práca s obrázkami, pesnička, básnička, samostatná práca, opakovanie výslovnosti slov, opis, práca s cvičeniami

- vymenovať predmety

učebné

- vymenovať dni - spýtať sa na obľúbený predmet otázkou „What´s your favourite subject?“ a odpovedať na ňu - napísať krátky text o škole Žiak vie:

Témy: Ľudské telo, Fyzické charakteristiky Alicine okuliare

nové

Obsahový štandard: anglická abeceda, prítomný priebehový čas s osobou he/she, opis osoby, opis obrázku

Počúvanie a čítanie s porozumením, práca s obrázkami, samostatná práca, skupinová práca, domáca aktivita, práca s cvičeniami

- vymenovať anglickú abecedu - opísať osobu - vytvoriť jednoduché vety s prítomným priebehovým časom v osobách he/she - opísať obrázok (čo je na ňom, čo sa tam deje) Žiak vie:

Cieľ: upozornenie na negatívny vplyv počítačových hier na deti, rozvoj komunikačných schopností

Témy: Záľuby

Prežitie v džungli

Kompetencie: vyjadriť svoju schopnosť, predstaviť svoje záľuby, vypočuť si a podať informácie

Počúvanie a čítanie s porozumením, opis obrázku, opakovanie výslovnosti, práca s obrázkami, samostatná práca, skupinová práca, domáca aktivita

opísať obrázok pomocou spojenia „There is...“ a porovnať dva obrázky - správne vyslovovať „w“ a „h“ v rôznych slovách - napísať krátky text o svojej obľúbenej počítačovej hre

Témy: Jedlá

Cieľ: rozvíjať interkultúrnu kompetenciu, vedieť si objednať jedlo Kompetencie: nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou, ponúknuť a reagovať na ponuku

Obsahový štandard: popis obrázku pomocou „There is...“, počítačová terminológia, výslovnosť „w“ a „h“, opis obľúbenej počítačovej hry

- použiť počítačovú terminológiu

V reštaurácii

Žiak vie:

Stravovanie,

Obsahový štandard: slovná zásoba k jedlám, objednanie jedla pomocou otázky „Can I have ....., please?“ a odpoveď na ňu, otázka „How many ... have you got?“, práce v kuchyni, výslovnosť „ch“ a „sh“, jedálniček

134

Počúvanie a čítanie s porozumením, dialóg, práca s obrázkami, práca s pesničkou, práca s básničkou, práca s kartičkami, samostatná práca, práca s cvičeniami

- použiť slovnú zásobu k jedlám - objednať si jedlo - spýtať sa na množstvo pomocou otázky „How many....?“ použiť priebehový vyjadrenie v kuchyni

prítomný čas na činností

- zostaviť menu

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Obsahový štandard

Metódy a formy

Výkonový štandard Žiak vie:

Cieľ: budovať pozitívny vzťah k prírode, rozvoj ústneho a písomného prejavu Kompetencie: vybrať si z ponúknutých možností, vypočuť si a podať informácie, vyjadriť svoju schopnosť

Požiar v lese

Témy: Človek a príroda, Zvieratá, Rastliny

- pomenovať zvieratá

Obsahový štandard: pomenovanie druhov zvierat, ročné obdobia, predložky miesta „in, on, under, behind, in front of“, prítomný jednoduchý čas, výslovnosť „b“ a „v“, opis obľúbeného ročného obdobia

- opísať polohu zvierat pomocou predložiek miesta

Témy: a spoločnosť Cieľ: akceptovať odlišnosti ostatných a podporiť ich pri ich obavách Kompetencie: vypočuť si a podať informácie, vybrať si z ponúkaných možností

Zvuky v noci

Kompetencie: vybrať si z ponúkaných možností, vypočuť si a podať informácie

Obsahový štandard: popis denných aktivít s použitím prítomného jednoduchého času,tvorenie viet so spojením „looks like“, spojenie „to be scared of“ – otázka a odpoveď, krátky text o strašidelných veciach

Osamelý drak

Obsahový štandard: opis tela, prídavné mená, otázka „Has it got...?“, výslovnosť „c“, text o rodinnom príslušníkovi

- opísať svoje obľúbené ročné obdobie Žiak vie: Počúvanie a čítanie s porozumením, práca s kartičkami, práca s obrázkami, práca s textom, opis, dialóg

Kompetencie: vypočuť si a podať informáciu, vyjadriť svoj názor

Pirátsky poklad

Obsahový štandard: opis denného režimu v tretej osobe jednotného čísla a v prvej osobe jednotného čísla, svetové strany, otázka „Why can´t....?“ a odpoveď „Because...“,

135

krátkymi vetami rozprávať o denných aktivitách s využitím prítomného jednoduchého času - spýtať sa a povedať, čoho sa bojí - napísať krátky text o strašidelných veciach

Počúvanie s porozumením, pamäťová hra, práca s obrázkami, dialóg, práca s kartičkami, opakovanie výslovnosti, samostatná práca, skupinová práca, práca s gramatickými cvičeniami

Žiak vie: opísať objekt s využitím rôznych prídavných mien - opýtať sa pomocou otázky „Has it got...?“ - správne vyslovovať „c“ v rôznych slovách - napísať krátky text o rodinnom príslušníkovi Žiak vie:

Témy: Rodina a spoločnosť, Záľuby Cieľ: vyzdvihnutie dôležitosti denného režimu

- vytvoriť krátke vety v prítomnom jednoduchom čase vo všetkých osobách - vyslovovať „b“ a „v“ v rôznych slovách

Rodina

Témy: Rodina a spoločnosť, Ľudské telo a starostlivosť o zdravie

Cieľ: rozvoj komunikačného prejavu žiakov

Počúvanie s porozumením, práca s obrázkami a textom, práca s pesničkou, dialóg, samostatná práca

určené

Počúvanie s porozumením, rozprávanie, pohybová hra, dialóg, opis

- povedať svoj denný režim ucelenými vetami s použitím prítomného času jednoduchého orientovať sa pomocou svetových strán - spýtať sa Prečo nemôže...? (Why can´t ....?) a odpovedať na danú otázku

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Obsahový štandard

Metódy a formy

Výkonový štandard Žiak vie:

Cieľ: vyhľadať potrebnú informáciu a uplatniť naučené gramatické javy Kompetencie: vypočuť si a podať informácie, vybrať si z ponúkaných možností, vyjadriť svoj názor

Témy: Multikultúrna spoločnosť, Obliekanie a móda, Rodina a spoločnosť Meč v skale

Obsahový štandard: popis osôb, prídavné mená s „too“, divadelná hra, priraďovanie informácií k obrázkom

Počúvanie a čítanie s porozumením, práca s obrázkami, hranie rolí, motivačné hľadanie

- súvislým rozprávaním opísať vzhľad osôb ako aj ich vlastnosti - priradiť k obrázkom správne charakteristiky - použiť prídavné mená s „too“ povedať o sebe základné informácie

Učebné osnovy predmetu INFORMATICKÁ VÝCHOVA 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard

Metódy a formy

Výkonový štandard

Aktívne ovládať prácu s myšou, pri kreslení v

Informácie okolo nás

– kreslenie

priebežná demonštrácia

Pracovať v prostredí jednoduchého grafického editora. Samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore. Samostatne napísať, prepísať jednoduchý text, uložiť ho a otvoriť, upraviť (kopírovať, mazať, presúvať).

grafickom prostredí a písaní, precvičiť prácu so súbormi a

obrázka voľnou rukou, kreslenie použitím

s

dataprojektor,

geometrických tvarov, práca v textovom dokumente, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty,

zložkami. Vedieť pracovať s pracovným listom, vytvorenom v grafickom editore. Aktívne ovládať prácu s myšou, klávesnicou pri písaní, úprave písma

postupov učiteľom cez samostatná práca žiakov s jednoduchým grafickým editorom

zvuk, zvukový súbor, nahrávanie, animácia

Vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké a malé písmená, dĺžne, mäkčene. Upraviť veľkosť písma, typ písma, farba, efekty. Nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov. Obrázok otvoriť a uložiť. Vložiť obrázok cez schránku. Upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom editore. Vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore.

v textovom prostredí. Naučiť sa prezentovať výsledky svojej práce pred verejnosťou.

Samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt. Ovládať pojem bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu. Ovládať operácie pri práci s textom, obrázkami. Ovládať pojmy a pravidlá

Komunikácia prostredníctvom IKT

Internet, internetová adresa,

Výklad učiteľa,

vyhľadávanie na internete,

postupov učiteľom cez

základy správania sa na internete,

dataprojektor,

edukačné

žiakov.

priebežná demonštrácia

136

samostatná práca

Rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné. Oboznámiť sa s neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním. Orientovať sa v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete. Samostatne si nájsť a prečítať informáciu na

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

potrebné k správnemu používaniu emailovej adresy a internetovej adresy webovej stránky.

Téma, Obsahový štandard programy a hry,

Metódy a formy

Výkonový štandard internete

webový prehliadač, webová stránka, odkaz,

Samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, prevrátenie).

bezpečnosť,

S pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku. Emaily posielať i prijímať. Používať jednoduché zásady písania e-mailov, poznať nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov.

e-mailová komunikácia.

Napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky. Upevňovanie algoritmického myslenia využiteľného aj v bežnom živote, postupy a mechanizmy riešenia úloh. Vedieť riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí. Vedieť v počítačovom prostredí riešiť úlohy podľa robota /...Baltíka/, riešiť vykonávanie príkazov, riešiť vykonávanie príkazov pripravenej postupnosti. Zopakovať si základné časti počítača, upevniť si zručnosť pri práci s myšou, vedieť sa prihlásiť do systému, otvoriť súbor, spustiť program. Získať zručnosť pri manipulácii s CD, DVD. Naučiť sa pracovať vo dvojiciach iv

Postupy, riešenia problémov, algoritmické myslenie

postup, recept,

návod,

výklad učiteľa, priebežná demonštrácia

postupnosť krokov, skladanie podľa návodov, detský programovací jazyk

postupov učiteľom cez dataprojektor, samostatná práca žiakov

Získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime. Riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí. Samostatne zapnúť a vypnúť počítač. Samostatne i podľa návodu nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé nástroje. Pracovať samostatne a v skupine na projekte. Vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt.

Princípy fungovania

softvér/ hardvér, operačný

demonštrácia učiteľom,

IKT

systém, súbory a zložky, práca

rozhovor, žiakov

s výučbovými CD/DVD, USB kľúčom, tlačiarňou, skenerom.

so súbormi a zložkami spoločne i individuálne.

137

práca

Vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač. Samostatne zapnúť a vypnúť počítač. Aktívne pracovať s myšou, klávesnicou. Ovládať ťahanie a klikanie myšou, dvojklik, stláčať pravé a ľavé tlačidlo. Správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD. . Minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho. Digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard

Metódy a formy

tíme.

Výkonový štandard pomoci učiteľa do priečinku. Fotografiu, obrázok vytlačiť na tlačiarni. Na internete vyhľadať obrázky, ukladať ich, kopírovať do priečinka a upravovať ich vo vhodnom prostredí. Pracovať s dvoma oknami – kopírovať z jedného do druhého. Prehrať zvukový záznam, uložiť ho. Zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu. Pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť. Za pomoci učiteľa skenovať. Ovládať samostatne výučbový SW.

Vedieť zodpovedne používať interaktívne médiá, rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú. Snažiť sa využívať rôzne typy edukačných programov pre rôzne predmety. Chápať prečo a pred kým treba chrániť počítač. Vedieť správne spustiť, prehrať, vhodne spracovať multimediálnu informáciu.

Informačná spoločnosť

Bezpečnosť na internete, bezpečnosť počítača. Správne používanie hesiel. Informačné a komunikačné technológie okolo nás, v škole. Voľný čas a IKT.

Výklad učiteľa,

Správanie sa na internete.

priebežná demonštrácia

Bezpečnosť počítača.

postupov učiteľom cez dataprojektor, žiakmi, samostatná práca žiakov

Samostatne z internetu.

si

spustiť

hru

Spustiť CD, DVD cez daný počítač. Pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD... Narábať s multimediálnou informáciou - prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť.

Učebné osnovy predmetu ETICKÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

138

Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. Ciele predmetu viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prv,ky prosociálneho správania primerané veku, umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov, umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy, podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností, formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov. Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá: má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť, má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti, má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách, charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. Časová dotácia 1 hod. /týždeň Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Osvojovanie si sociálnych postojov a zručností v medziľudských vzťahoch.

Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch Tolerancia vo vzťahoch (Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ty iným.) Rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom (rovnoprávnosť pohlaví, rás...)

-vie ako znie Zlaté pravidlo ľudskosti - vie vysvetliť pojmy rovnoprávnosť pohlaví, rás...

Výklad, vysvetľovanie, hranie rolí

- vie vysvetliť základné rozdiely medzi pohlaviami

139

a

Výkonový štandard

Výkonový štandard

- chápe význam zlatého pravidla mravnosti v medziľudských vzťahoch - uvedomuje si význam rovnoprávností ľudí bez ohľadu na rasu, pohlavia - vie pochopiť správanie iného

-v komunikácii so spolužiakmi prejavuje prvky tolerancie - kultivovane prijíma a rešpektuje opačné pohlavie - v správaní

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a

Dôležitosť komunikačných interpersonálnych zručností v medziľudských vzťahoch

Výkonový štandard

Výkonový štandard

pohlavia

badať prijímanie zodpovednosť za svoje rozhodnutia

badať rozvíjanie autonómneho cítenia a myslenia

Kultivované správanie k osobám iného pohlavia (vnímanie rozdielov nielen v stavbe tela a jeho fungovaní, ale aj v myslení, prežívaní, správaní, záujmoch a následné empatické správanie voči osobám iného pohlavia). Prezentovanie prosociálnych vzorov.

Reálne a zobrazené vzory Sloboda a zodpovednosť (každé rozhodnutie nesie so sebou dôsledok) Pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu, počítačových hier…(reklama, akčné filmy, čas strávený pred TV) Prezentácia prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, priatelia rodičov, učitelia, spolužiaci, kamaráti)

-pozná pojmy vzor, vplyv vzoru, pozitívne a negatívne vzory správania - vie verbálne prezentovať aspoň jeden pozitívny a negatívny literárny a mediálny vzor

Slovné, analýza a syntéza

- na vlastnej skúsenosti reflektuje pozitívne i negatívne vplyvy jednotlivých médií - vie rozoznať prosociálne vzory vo svojom okolí.

- je schopný postrehnúť nevhodnosť vplyvu TV a badať snahu o reguláciu jej sledovania - vie si voliť medzi prosociálnym vzorom a negatívnym vzorom - badať na jeho správaní prosociálne prvky

Čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania prosociálnych vzorov (vyhlásenie súťaže o najlepšieho čitateľa – čo a koľko čítaš?). Osvojovanie si sociálnych noriem. Rozvíjanie mravného

Rozvoj tvorivosti a iniciatívy Podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné

-vie vymenovať iniciatívy, kde by mohol preukázať svoj vzťah k ochrane

140

Slovné,praktické činnosti, diaktická hra

- má ochraňujúci a obdivujúci vzťah k prírode a chce chrániť

- je iniciatívny vo vzťahu k ochrane prírody a

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Téma, Obsahový štandard,

úsudku.

kvality (šport, umelecké aktivity, sociálna činnosť, činnosť na ochranu prírody...) Osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca i pre celé spoločenstvo

prírody a životného prostredia

Tvorivosť, iniciatívnosť vytrvalosť riešení každodenných problémov Spoznávanie a uplatňovanie svojich práv a plnenie si svojich povinností.

Metódy formy

a

Výkonový štandard

Výkonový štandard

životné prostredie

životného prostredia

-pozná pojmy „ľudské práva a práva dieťaťa“ - vie vymenovať aspoň 5 práv dieťaťa -pozná rozdiel a podstatu pojmov právo a povinnosť

- osvojuje si sociálne normy - dožaduje sa svojich práv

a pri

Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa Súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli a ich akceptácia v demokratických krajinách, podiel UNESCO na ochrane dieťaťa (Čo znamená mám právo? Čo znamená mám zodpovednosť?) Opčný protokol k právam dieťaťa (medzinárodné spoločenstvo pritvrdilo) Práva dieťaťa v slovenskom právnom poriadku (Ako je to u nás? Ako sa to týka mňa?)

-pozná pojmy „ľudské práva a práva dieťaťa“ - vie vymenovať aspoň 5 práv dieťaťa -pozná rozdiel a podstatu pojmov právo a povinnosť -vie vymenovať aspoň tri situácie nerešpektovania práv detí doma i vo svete

Solidarita a prijatie odlišností (uvedomenie si svojich práv a ich akceptácia v našom prostredí vedie k solidarite s deťmi, ktoré sú vykorisťované, zaťahované do vojnových konfliktov, zneužívané na ťažkú prácu, alebo

141

Slovné,rozbor problému praktická činnosť

-vie vymenovať aspoň tri situácie nerešpektovania práv detí doma i vo svete

- rešpektuje práva iných

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tématický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a

-vie zaradiť svoje bydlisko do lokality okresu

Slovné, projekt a prezentačné činnosti

Výkonový štandard

Výkonový štandard

- poznáva a je hrdý na špecifiká, krásy i možnosti vlastného regiónu

- je iniciatívny pri objavovaní krás a špecifík regiónu, prejavuje ochotu pomôcť zveľadiť ho (prípadná tvorba sociálnych a kultúrnych projektov v danom regióne a účasť na nich)

sexuálne…). Spoznávanie a budovanie hrdosti na rodisko, región a vlasť.

Náš región – vlasť Rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojmu regiónu – k svojej vlasti (Čo sa mi najviac páči na našom regióne, na našom Slovensku? Čo z neho by mi najviac chýbalo?) Iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní vlastného regiónu – dobre poznať svoje bydlisko a jeho okolie - geografiu, kultúru, osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu regiónu chýba, čo by bolo treba v ňom vylepšiť (objavovanie tradícií, ochrana a ich rozvoj)

-vie vymenovať aspoň jednu pozitívnu skutočnosť, ktorá sa viaže na jeho región, rovnako aj jednu známu osobnosť, na ktorú môže byť hrdý

- učí sa vidieť problémy regiónu, je na ne citlivý a hľadá i možnosti vlastného zaangažovania sa pri ich riešení

Ekologické správanie, vzťah k faune a flóre regiónu (Čo sa mi nepáči alebo čo ma trápi na našom regióne? Čo by som mohol urobiť v jeho prospech ja alebo my spoločne).

Učebné osnovy predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.

142

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu. Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať. Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti. Ciele predmetu

Cieľom je prostredníctvom poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity a vlastenectva, postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života. Obsah vyučovania 4. ročník časová dotácia: 1 hod / týždeň, 33 hodín ročne

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne nasadenie tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý ostinátny dvojhlas. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich sa v piesňach,

Vokálnointonačné činnosti

vedieť zaspievať Získať základné spevácke zručnosti návyky.

Metóda priamej skúsenosti so znejúcou hudbou, hra na telo, tvorivá dramatika, riadený rozhovor,...

a

Detské a ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne, adekvátne nálade. Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon a

143

a

Výkonový štandard

Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15 piesní, ktoré sú základom ovládania hudobného materinského jazyka. Intonovať podľa ruky diatonické durové postupy.

Hodnotenie Metódy a prostriedky

realizovať rytmické tvorenie. Dokázať určiť náladu a hlavnú myšlienku piesní, vyvodiť charakteristické výrazové prostriedky. Intonácia v priestore 1. – 8. (bez 7. stupňa) a dolného 5. stupňa podľa fonogestiky a písmenkových nôt, elementárne tvorenie v tomto priestore.

jednoduchý dvojhlas. Poznať delenie slovenských ľudových piesní podľa tematiky a folklórnych oblastí, slovenské zvykoslovie. Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry v živote človeka. Poznať a správne realizovať hodnoty nôt , ( štvrťová, osminová, štvrťová s bodkou, polová + pomlčky), mená nôt h-d2, husľový kľúč, 2/4, 4/4, ¾ takt. Podľa fonogestiky jednoduché durové melódie. Vedieť vytvoriť melodickej otázke odpoveď, k predvetiu závetie. Sluchom rozoznať durové a molové melódie a súzvuky

144

Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich vzťahy v takte. Vedieť tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce charakteru piesní. Zdokonaľovať sa v technike hry na detských hudobných nástrojoch.

Inštrumentálne činnosti

Vedieť zatancovať jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový krok, zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne a kultivované telesné pohyby. Dokázať vyjadriť obsah piesní a skladieb pohybom. Elementárna pohybová improvizácia na hudbu. Taktovať 2- a 3-dobý takt.

Hudobnopohybové činnosti

Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť odlišnosť

Percepčné činnosti

a

Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na ne, sluchom ich rozoznať. Vedieť tvoriť a realizovať jednoduché sprievody k piesňam, rytmické motívy. Pomocou detských hudobných nástrojov (DHN) realizovať zvukovú podobu javov, nálad, podporiť náladu piesne a skladby Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. Taktovať v 2/4 a ¾ takte. Ovládať kroky čardáša, valčíka, mazúrky. Pohybom vyjadriť náladu hudby.

Poznať krátke vekuprimerané hudobné skladby a vedieť

Počúvanie, praktická činnosť,...

Počúvanie, metóda priamej skúsenosti so znejúcou hudbou, riadený rozhovor,...

Tvorivá dramatika, hudobné hry, sluchové hry

145

Vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam, správne zvoleným detským hudobným nástrojom zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladbe.

Vedieť zatancovať jednoduchý čardáš, mazúrku. Pohybom správne reagovať na hudbu.

Podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb, dokázať

hudobných myšlienok v hudobnej skladbe. Dokázať verbalizovať, výtvarne vyjadriť hudobné zážitky.

verbalizovať hudobný zážitok, vedieť ho vizualizovať a vyjadriť pohybom .

počúvanie, riadený rozhovor, hudobná besiedka

Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, totožné, podobné a odlišné motívy a hudobné myšlienky a časti skladby, druhy ľudského hlasu, základné sláčikové, dychové, bicie hudobné nástroje, klavír, druhy speváckych zborov, melódiu a sprievod. Poznať najkrajšie klenoty ľudovej hudby. Spoznať hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách, z hľadiska spoločenského, historického, poznávať a vážiť si hudobnú

146

vystihnúť ich náladu a odhaliť dominujúce výrazové prostriedky.

kultúru svojho národa a iných národov. Verbalizovať svoj názor aj na iné formy tvorivých prejavov, napr. na literatúru, výtvarné umenie. Prežívaním modelových situácií pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu s reálnymi životnými situáciami. Rešpektovať názory iných a stáť si za svojimi riešeniami. Vedieť transformovať v hudobných činnostiach získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii improvizácie v hudobnodramatických etudách a celkoch.

Hudobnodramatické činnosti

Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom tónovom priestore. Hudobné nástroje ako prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobné vyjadrenie kontrastu v príbehu. Vytvorenie jednoduchého príbehu s integráciou vokálnej a nástrojovej improvizácie. Integrácia dramatického textu, piesne a pohybu. Hudobná dramatizácia jednoduchej ľudovej rozprávky. Využitie slovenských ľudových tonálnych a modálnych piesní v dramatickom význame. Pripraviť si

Počúvanie, hra, spev, tvorivá dramatika,...

147

Realizovať minimálne 1 hudobnodramatickú etudu (celok).

jednoduché hudobnodramatické vystúpenie.

Prierezové témy – OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj

ENV – Environmentálna výchova MEV – Mediálna výchova MUV – Multikultúrna výchova DOV – Dopravná výchova OŽZ – Ochrana života a zdravia PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti VMR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu TOL – Tolerancia ĽP – Ľudské práva ŠIK – Šikanovanie

Učebné osnovy predmetu PRACOVNÉ VYUČOVANIE Charakteristika predmetu: Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných predmetov a vzdelávacích oblastí. Predstavuje určitú protiváhou k ostatným predmetom. Predmet pracovné vyučovanie je založený na tvorivej spolupráci žiakov. Ciele predmetu: Pri vymedzení cieľov predmetu vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. Ciele predmetu môžeme charakterizovať v troch navzájom prepojených oblastiach: 1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje), 2. výchova o technike (vedomosti), 3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti). V rovine hodnôt a postojov smerujeme k:

148

- naučeniu sa pracovať v tíme, - poňatiu úlohy techniky v spoločnosti, - uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.), - bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život), - rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky, - rozvíjaniu osobnostných vlastností, - uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov, - vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka, - zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce, - rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku), - rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov, - rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.). V rovine vedomostí smerujeme k: - porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky (materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku primeranej úrovni, - poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác, - poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou, V rovine pracovných činností a zručností smerujeme k: - získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky, - spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky, - získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov, - spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu, - osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti, - pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín, - získavaniu všeobecne využiteľných pracovných skúseností, - využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote, Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním pracovného vyučovania Poznávacia (kognitívna) Rozvíjať podnikateľské myslenie.

Komunikačná Osvojovať základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí

Tvoriť, a spracovať informácie.

Chápať potrebu Organizovať Vyhľadávať recyklácie a plánovať prácu informácie.

149

Interpersonálna

prijať Zodpovednosť za kvalitu svojich a spoločných výsledkov práce.

Kooperovať v skupine.

Intrapersonálna Pochopiť prácu a pracovnú činnosť ako príležitosť k sebarealizácii a k sebavzdelávaniu.

Viesť k vytrvalosti a zodpovednosti

materiálov a produktov

s použitím vhodných nástrojov, náradí a pomôcok pri práci i v bežnom živote.

pri plnení zadaných úloh.

Uplatňovať autentické a objektívne poznanie. okolitého sveta

Vytvárať nové Formulovať svoj postoje vo názor vzťahu k práci a argumentovať. človek, technike a životnému prostrediu.

Tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných.

Chápať potrebu rešpektovať enviromentálne normy.

Osvojiť potrebné poznatky a zručností významné pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu,

Diskutovať Vynakladať úsilie a viesť diskusiu na dosiahnutie o postupe práce. kvalitného výsledku.

Orientovať sa v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce

Realizovať vlastné nápady pri pracovných činnostiach.

Vytvárať primeranú sebadôveru.

Obsah vyučovania a cieľové požiadavky na vedomosti a schopnosti žiakov 4.ročník ( 1 hodina týždenne, 33 hodín za rok) Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Poznávanie vlastností materiálov, získať odbornošpecifické poznatky o materiáloch

Tvorivé využitie technických materiálov

Téma, Obsahový štandard, Papier a kartón

Metódy formy

a

slovné, názorné, praktické – hľadanie výtvarných riešení, experimentova nie

Výkonový štandard

Vedieť vytvoriť jednoduchý predmet riešením problémovej úlohy s uplatnením vlastnej predstavivosti a fantázie Vedieť ako sa strihá, trhá, skladá, lepí papier. Vytvárať priestorové a kruhové vystrihovačky, skladať origamy podľa náčrtu, koláž z kartónu,

150

Hodnotenie

Poznámky

Metódy a prostriedky Ústne, vlastná práca, prezentácia

Trhanie, lepenie, skladanie/ koláž, dom, auto, postava, robot

baliť darčeky a knihy Textil

Praktické činnosti, hodnotenie výstupov

Drevo Praktické činnosti, hodnotenie výstupov

Vedieť vybrať vhodný materiál ,a konštrukciu modelu, urobiť technický náčrt

Základy konštruova nia

Konštrukcie okolo nás

Konštrukcie okolo nás – mosty, budovy, zariadenia

151

Vlastná práca

Strihanie, lepenie, krčenie, páranie,viazanie/ bábika, kvet, koláž, ročné obdobia.

Vlastná práca

Drevo, odrezky dreva/lepenie, oddeľovanie, maľovanie

Samostatná

Hračka, princíp hračky/padák, šarkan, origami, skladačky, hlavolamy

Vedieť vytvoriť jednoduchý predmet riešením problémovej úlohy s uplatnením vlastnej predstavivosti a fantázie Skúmať vlastnosti textílií podľa krčivosti, väzby, stehy na výšivkách, udržateľnosti tepla. Vytvárať výrobky s prvými stehmi, námetmi vyšívania s detskými motívmi, ľudovej kultúry. Vedieť vytvoriť jednoduchý predmet riešením problémovej úlohy s uplatnením vlastnej predstavivosti a fantázie zvieratká, postavy, príbytky. Skúmať vlastnosti drevín, drevených predmetov v triede. Poznať základné symboly pri technickom náčrte (čo znamená plná a prerušovaná čiara,...). Vedieť urobiť technický náčrt.

práca

Poznať základné druhy a hlavné znaky ľudských obydlí. Poznať význam mostov a vedieť konštruovať mosty podľa určitých požiadaviek Práca so stavebnicou /modely s použitím prevodov

Spoluzodpovedn osť za prácu tímu

Poznať spôsob ochrany pred zásahom silného elek. prúdu

Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie

Elektrický obvod

Zhotovenie objektov zo stavebníc alebo z rôznych technických materiálov

Dbať na bezpečnosť práce

Vedieť navrhovať optimálne modely z hľadiska konštrukčného , technologické ho, ekonomického a estetického. Poznať pojmy: elektrický prúd, elektrický obvod, zdroj, spotrebič. Vedieť zostaviť vybrané funkčné elektrické obvody podľa návodu. Rozlišovať vodivé a nevodivé materiály.

Zdroje elektrickej energie a ich vplyv na životné prostredie.

Technické komunikačn é prostriedky

Vedieť vybrať vhodný materiál na konštrukciu určeného modelu.

Poznať spôsob ochrany pred zásahom silného elektrického prúdu.

Historické a moderné komunikačné prostriedky

Oboznamovať ako sa komunikačné prostriedky využívajú.

152

Vlastná práca, prezentácia

Vlastná práca, prezentácia

Charakter hry/výťah, žeriav, traktor,kolotoč, lanovka, veterný mlyn

Vedieť zostaviť vybrané funkčné elektrické obvody podľa návodu/elektroni cké stavebnice pre 3. A 4. ročník

Učiť sa využívať komunikačné prostriedky. Technika v doprave

Osvojiť poznatky zručnosti

si a

Doprava, dopravné prostriedky

Konštrukcia bicykla

Poznať zásady bezpečnej mobility, bezpečnej jazdy na bicykli. Vedieť zistiť technický stav vlastného bicykla.

Praktická časť

Vedieť urobiť jednoduchú údržbu bicykla. Poznať a odborne pomenovať črepníkové rastliny

Starostlivos ť o životné prostredie

Črepníkové rastliny a životné prostredie.

Založiť kútik živej prírody a využívať ho na pestovateľské činnosti, výstavky, pokusy.

Poznanie a odborné pomenovanie črepníkových rastlín.

153

Pomenovať a poznať 10 druhov črepníkových rastlín. Poznať ich nároky na základné životné podmienky a pestované druhy správne ošetrovať. Vedieť založiť jednoduchú množiarničku, poznať jej význam a využitie. Vedieť regulovať podmienky pre zakorenenie odrezkov. Poznať spôsoby vegetatívneho rozmnožovani a rastlín pestovaných v KŢP. Vedieť odoberať a upravovať stonkové odrezky a

Vegetatívne rozmnožovan ie, presadzovani e črep. rastlín

Praktická práca

Zásady hydroponického pestovania rastlín

listové odrezky. Vedieť zasadiť do črepníkov rozmnožené rastliny. Osvojiť si základy hydroponické ho pestovania rastlín Poznanie úžitkových rastlín

Úžitkové rastliny a ich význam pre zdravie a výživu.

Poznať 10 druhov úžitkových rastlín, rozlišovať ich konzumné časti a plody.

Konzumné časti, plody, semená

Poznať význam úžitkových rastlín pre zdravie a výživu. Úžitkové rastliny a ich zatriedenie do pestovateľskýc h skupín.

Spracovať vzorkovnicu semien .

a z priesad Pestovanie zeleniny z priamej sejby

Poznať pestovanie zeleniny z priamej sejby (mrkva, hrach, reďkovka)

prezentácia

Poznať semená na základe vonkajších znakov.

Poznať význam predpestovani a rastlín. Vedieť založiť jednoduché pokusy na overenie základných životných podmienok rastlín.

Pokusy a pozorovania

Podmienky klíčenia semien. Význam vody, tepla a svetla pre pestovanie rastlín. Význam pestovateľský ch podmienok na zakorenenie stonkových a koreňových odrezkov ( teplo, vlhkosť substrátu a vzduchu v množiarničke) Vplyv

V pravidelných intervaloch sledovať pokusné a kontrolné rastlín, zaznamenávať objektívne výsledky pozorovania. Výsledky pozorovaní a pokusov

154

Praktické činnosti

spracovanie vzorkovnice semien

vyhodnotiť.

Osvojiť základné pravidlá aranžovania kvetov

si

Pochopiť význam správnych zásad ošetrenia rezaných kvetov

Naučiť sa viazať kytice

Pestovanie vonkajších okrasných rastlín

Poznávanie vonkajších okrasných rastlín (letničky, dvojročné okrasné rastliny, trvalky

Pestovanie letničiek z predpestovan

Pestovanie letničiek z predpestovaný ch priesad (napr. aksamietnica), ich vysadzovanie do črepníkov, na záhony, ošetrovanie

Rez a úprava kvetín do váz

Poznávanie okrasných rastlín vhodných na aranžovanie (pestované druhy, lúčne druhy). Výstavky okrasných rastlín. Zásady zberu, rezu, prenášania, úpravy, sušenia a uskladnenia rastlinného materiálu. Základné pravidlá výberu a aranžovania okrasných rastlín. Aranžovanie kvetov a

155

ošetrovania rezaných kvetov na dobu ich kvitnutia (úprava stonky, výmena vody, výživno – dezinfekčné prípravky Poznať 5 druhov nových vonkajších okrasných rastlín.

Výskum a bádateľská činnosť

experimentovani e

Vedieť ich zatriediť do pestovateľský ch skupín (letničky, dvojročné okrasné rastliny, trvalky). Dopestovanie okrasných rastlín. Vedieť pomenovať a využívať náradie a pomôcky, osvojovať si postupy bezpečnej práce. Poznať vybrané druhy rastlín vhodných na aranžovanie.

Poznať zásady rezu, prenášania a úpravy rastlinného materiálu

Osvojiť základné

kvety

Rastlinný materiál

doplnkovej zelene do váz a plochých misiek. Viazanie kytíc, vencov. Zásady ošetrovania rezaných kvetov. Výstavky výsledkov aranžovania.

Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti

Dodržiavať základy hygieny a bezpečnosti práce

Stravovanie a príprava jedál

Technika v kuchyni významTechnika kuchyni

Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti

Bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti

Výber, nákup a skladovanie potravín

Potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu. Typické potraviny v iných krajinách.

Vedieť samostatne pripraviť jednoduchý pokrm

v

Príprava jednoduchého jedla

156

pravidlá aranžovania a použitia pomocného materiálu. Aranžovanie kvetín a okrasných rastlín pri významných príležitostiach (vianočné, veľkonočné, rodinné a spoločenské udalosti). Vedieť pomenovať technické prostriedky v kuchyni. Vedieť ich význam pri príprave jedla Vie udržovať poriadok a čistotu pracovných plôch, dodržiava základy hygieny a bezpečnosti práce. Vie poskytnúť pomoc pri úrazoch v kuchyni. Vedieť roztriediť potraviny podľa pôvodu. Vedieť rozlišovať potraviny s ohľadom na zdravú výživu. Poznať niektoré typické potraviny niektorých krajín. Vie samostatne pripraviť jednoduchý pokrm Žiak vie pripraviť stôl pre jednoduché stolovanie

Vhodné správanie sa počas stolovania

Potraviny v supermarketoc h, obalové materiály a identifikačné údaje pre spotrebiteľa

Základy stolovania

Ľudové tradície remeslá

a

Skúmanie vlastnej kultúry

Príprava narodeninovej torty

Vie samostatne pripraviť jednoduchý pokrm Žiak vie pripraviť stôl pre jednoduché stolovanie

Ľudové tradície

Žiak pozná zvyky a tradície svojej rodiny, okolia a krajiny, v ktorej žije. Žiak pozná význam hlavných sviatkov vlastnej kultúry. Žiak spoznáva iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.

Tradície spojené s vianočnými a veľkonočný mi sviatkami

Vianočné tr adície Veľkonočné sviatky

Spoznávanie ľudových remesiel

Ľudové remeslá vlastného regiónu.

Žiak pozná význam Vianoc. Vie zhotoviť produkt symbolizujúci túto tradíciu. Žiak pozná význam Veľkej noci. Vie zhotoviť produkt symbolizujúci túto tradíciu. Poznať minimálne jedno remeslo v regióne.

ĽUDOVÁ TVORBA

Skúmať históriu remesiel regiónu. Na základe získaných poznatkov – originálny výstup pri zhotovení produktov

Zhotovenie produktov starých ľudových remesiel/ drotárstvo...

157

Zhotoviť produkt starých remesiel.

Internetové stránky, exkurzia / drôtené

Pri zhotovení používať rôzne druhy technických a prírodných materiálov, najmä: drevo, drôt, plech, šišky, šúpolie,

výrobky, bábky zo šúpolia

slama, rôzne druhy papiera.

Prierezové témy – Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Tvorba projektu a prezentačné schopnosti Mediálna výchova Environmentálna výchova Osobnostný a sociálny rozvoj Ochrana života a zdravia Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

Učebné osnovy predmetu VLASTIVEDA Charakteristika predmetu Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa žiak bezprostredne pohybuje. Ide o objavovanie reálneho sveta žiakmi v určitom čase a priestore, vzájomné ovplyvňovanie sa človeka a prírody. Je v nich sprostredkovaný aj rozdielny život ľudí v jednotlivých kultúrach. Súčasťou vlastivedy je spoznávanie minulosti, vzácnych predmetov, ktoré nám vypovedajú o živote našich predkov, ale aj významných osobností. Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah ku krajine, v ktorej žiak žije, je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch primárneho vzdelávania. Obsah vlastivedy v primárnom vzdelávaní je naplnený emotívnym poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a dojmov z krajiny, v ktorej žije. Človek aj príroda sa mení v čase, a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu, ale aj celej vlasti musí byť spojené s poznaním histórie. V časti Príroda Slovenska je základom spoznávanie určitých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) prostredníctvom obrázkov, povestí a i. Slovensko v minulosti a dnes- sú historické príbehy. Ich pilier tvoria významné udalosti v histórii Slovákov v istom časovom slede. Žiaci sa oboznamujú s najvýznamnejšími a najatraktívnejšími časťami regiónov. Ciele predmetu Motivácia k objavovaniu prírody a ľudských výtvorov v blízkom, ale i vzdialenom okolí je vo vlastivede dokumentovaná zaujímavým spôsobom učenia sa. Výučba vlastivedy v 4. ročníku ZŠ je zameraná na zážitkové poznávanie oblastí Slovenska. Pre žiakov je pri tom dôležité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s porozumením a rozprávať o obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom, v ktorom žiak žije. Jej hlavným cieľom je podporovať chuť učiť sa, získavať zaujímavé informácie, triediť ich, využívať v kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a vedieť spolupracovať. Akceptovať ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať. Súhrn cieľov:  poznať priestor, v ktorom žiak žije,  orientovať sa v priestore a čase,  orientovať sa v mape, narábať s veku primeranými historickými prameňmi,  rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok,  rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní, objavovaní,

158

 vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa,  využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie,  vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí. Obsah vyučovania 4. ročník Časová dotácia 1 hodina/týždeň

Cieľ a kľúčové kompetencie Rozvoj funkčnej gramotnosti a komunikačnej kompetencie

Tematický celok

Téma, Obsahový štandard

Krajina, v ktorej Čítanie žijeme. Slovenska

Metódy a formy

mapy Názorné, praktickej činnosti –práca s mapou

Výkonový štandard Opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa členitosti. Opísať polohu pohorí a nížin. Vymenovať a ukázať na mape naše najväčšie rieky.

Časová priamka

Územné členenie – kraje. Charakteristika kraja, v ktorom žijem

Práca s mapou, s PC- využiť informácie získané na internete

Porovnať udalosti podľa časovej priamky, určiť, ktorá udalosť sa stala skôr a ktorá neskôr. Usporiadať udalosti svojho života a udalosti v roku na časovej priamke.

Vymenovať podľa mapy kraje SR a ukázať krajské mestá. Vyhľadať regionálne osobitosti vlastného kraja.

Rozvíjať základy personálnej a interpersonálnej kompetencie -vzťah k prírode a ľuďom.

Mestá a dediny.

Charakteristika mesta, dediny.

159

Vychádzka do dediny, beseda s p. starostom na obecnom úrade

Z fotografií, krátkych textov a svojich skúseností opísať charakteristiku

Spoznávanie vlasti prostr. kultúrnej kompetencie.

mesta, resp. dediny a porovnať ich výhody a nevýhody.

Krajské mestá.

Vedieť správne priradiť krajské mestá ku krajom.

Rozvíjať schopnosť pracovať samostatne i tímovo.

Podporovať motiváciu a rôzne stratégie „učiť sa“, hľadať možnosti a limity k samostatnému, sebavedomému vystupovaniu a konaniu, k efektívnej bezproblémovej (nekonfrontačnej) komunikácii, schopnosti objavovať a poznávať všetko, čo žiakov zaujíma

Cestujeme z Bratislavy do Košíc.

Vlakové, autobusové a letecké spojenie.

Cestujeme po Bratislave.

Cestujeme po Košiciach

Názorné, praktickej činnosti

Návšteva knižnice –práca s encyklop. náučnou literatúrou, s internetom, využiť výučbové CD

Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety, Gejzír v Herľanoch

Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by sme tam cestovali v minulosti a dnes.

160

Pripraviť si projekty, prezentácie

Vyhľadať rôzne spoje z cestovných poriadkov (z internetu), orientovať sa v cestovných poriadkoch, vedieť sa spýtať, hľadať alternatívne riešenia. Poznať pravidlá slušného správania sa v dopravnom prostriedku.

Z mapy Bratislavy a dostupných materiálov (sprievodca po Bratislave, po Košiciach, z internetu...) vyhľadať významné pamiatky Bratislavy a Košíc, pripraviť si krátky itinerár sprevádzania návštevy po týchto mestách.

Pripraviť plán cesty zo svojej obce do Bratislavy

a do Košíc. Využiť dostupné cestovné poriadky (IKT).

Sprostredkovať ostatným skúsenosti, zážitky a zaujímavosti z vlastných ciest. Vedieť ich prezentovať rôznymi spôsobmi.

Schopnosť objavovať a poznávať všetko čo žiakov zaujíma

Zaujímavosti zo Slovenska, baníctvo na Slovensku

Kedy a prečo sa začalo baníctvo rozvíjať – ťažba zlata, striebra, rudy, uhlia, soli, travertínu

Exkurzia do B. Štiavnice

Práca baníkov v minulosti a dnes. Spomienky na baníctvo. Čo nám z baníctva zostalo.

Využitím ľudovej slovesnosti výtvarného, hudobného, dramatického, alebo

Tradície a zvyky. Skanzeny.

Historické regióny na Slovensku (Orava, Liptov, Šariš, Spiš...)

161

Porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na Slovensku a akú úlohu zohralo v našich dejinách, čím bolo významné. Odraz minulosti v súčasnosti.

Opísať prácu baníka, aké nástroje používal a porovnať ako sa zmenila práca baníkov v priebehu dejín. Aké pozostatky z minulosti baníctva zostali na Slovensku. Ťažba nerastov, zlata, striebra, opálu. Ich využívanie pri tvorbe šperkov. Banícke múzeum. Využiť výučbové CD, práca s internetom, náuč. literatúrou

Poznať historické regióny Slovenska, vedieť zaradiť zvyky a tradície do príslušných

filmového umenia spoznávať kraj a jeho zvyky..

Zvyky a tradície podľa historických regiónov Život v stredovekom meste Práce na vidieku v minulosti počas leta a počas zimy.

Pestovaním kladného vzťahu k prírode a k ľuďomrozvíjať základy personálnej a interpersonálnej kompetencie

V súlade s prírodou

Skanzeny na Slovensku – čo všetko v skanzene nájdeme. Ideme do hôr – prípravy, horská služba. Pravidlá bezpečného správania sa v horách.

Vychádzka do prírody, beseda s lesníkom

Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes

regiónov, na základe poznatkov zo skanzenov a iných zdrojov. Opísať charakteristické znaky života ľudí v minulosti a porovnať so životom v súčasnosti. Použiť k tomu obrázky, informácie z kníh, časopisov, filmov, ľudovú slovesnosť. Poznať základy ochrany prírody a ochrany zdravia. Zásady bezpečného pohybu v horskom prostredí.

Porovnať na základe informácií z rôznych zdrojov (fotografie, rozprávanie, text), ako ľudia trávili voľný čas v prírode v minulosti a dnes. Zaujať vlastný postoj k dnešnému tráveniu voľného času – ako turizmus ovplyvňuje prírodu.

Kráľova hoľa, Kriváň – povesť, výber Názorné, prakt. činnosti –práca s mapou Vznik riek, formovanie územia riekou, oblasti v povodí

162

Reprodukovať obsah povesti vlastnými slovami a na jej základe vytvoriť krátku dramatizáciu. Opísať rôzne podoby, ktoré

riek Jazerá, gejzír,

Plavíme sa po Dunaji a Dunajci Dunaj pod Devínom, Dunaj v Bratislave, Dunaj v Gabčíkove, Dunaj v Štúrove

môže mať rieka. Posúdiť ako človek technológiami ovplyvňuje tok riek. Podľa mapy ukázať oblasti jazier. Opísať v čom je výnimočný gejzír

Názorná, práca s internetom

Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou-výber

Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom -výber

Hľadať možnosti k samostatnému, sebavedomému vystupovaniu a konaniu, k efektívnej bezproblémovej (nekonfrontačnej) komunikácii

Mini projekt o vlastnom kraji

Súčasnosť a minulosť v našom kraji

Prakt. činnosti

Opísať vybrané úseky Dunaja, čím sú zaujímavé Opísať vybrané úseky Dunajca, porovnať ich s úsekmi Dunaja

Vysvetliť rozdiel medzi prírodnou zaujímavosťou a zaujímavosťou vytvorenou človekom, uviesť príklady a vedieť povedať svoj názor na ňu, v čom sa páči, resp. nepáči. Poznať významné udalosti a osobnosti späté s jeho krajom, uviesť zmeny, ktoré nastali v jeho kraji a systematicky to spracovať vo forme miniprojektu

Učebné osnovy predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu: Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom intenzívnych zážitkov, dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania - rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, fantázie i

163

analytického myslenia. Výtvarná výchova zahŕňa okrem tradičných / kresba, maľba, modelovanie, grafika/ a nových výtvarných disciplín / fotografia, objekt, inštalácia, akčné a konceptuálne umenie/ aj ďaľšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách /výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu/, fotografiu, film, video, architektúru a elektronickú tvorbu obrazu. Výtvarná výchova aplikuje do edukačného procesu aj tvorivé experimentovanie umenia – tým u žiaka rozvíja: súčasné myslenie o svete a jeho vyjadrovanie poznávanie tradície z hľadiska súčasnosti. Ciele predmetu: Cieľom predmetu je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný prejav, rozvíjať manuálne zručnosti, duševné spôsobilosti , vedomosti a postoje - formovanie si vlastného názoru, prístupu a vkusu. Kognitívne ciele - poznávať jazyk vizuálnych médií, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií - pomenovať výraz umeleckých diel, svoj zážitok z nich Senzomotorické ciele - rozvíjať tvorivosť, gramotnosť žiaka prostredníctvom vybratých médií, nástrojov a techník Socioafektívne ciele - formovať kultúrne postoje - rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu a poznávanie prostredníctvom zážitkového vyučovania. Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Vyhľadať a doplniť, úprava zobrazenia

Výtvarný jazyk – základné prvky výtvarného vyjadrovania

Pozorovať a výtvarne vyjadriť obrysy rôznych tvarov

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

a

Výkonový štandard

Hodnote nie

Poznámky

Bod/hravé činnosti s bodmi

slovné, názorné, praktické – hľadanie výtvarných riešení, experimentov anie

Žiak vie: Vyhľadať a doplniť opísať tvar zhodnotiť

Ústne, vlastná práca, prezentác ia

Výkres, farby/ tuš

Štrafúra tieň/budovanie tvaru a priestoru linkou, šrafovaním a tieňovaním textúrami

slovné, názorné, praktické, hľadanie výtvarných riešení

Žiak dokáže: jednoduché konštrukčnotechnické úkony s materiálmi

Vlastná práca

Predmetná kresba

Metódy a prostrie dky

164

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Zoznámiť sa s farbami a farebnou hmotou

Vyhľadávať zvolený tvar v neartikulo – vanej textúre

Výtvarný jazyk – kompozičné

spájať

Podnety výtvarného umenia

Vypočuť, transformova ť, otláčať do model. hmoty

Vypočuť príbeh inšpirovať sa, tvoriť

Metódy formy

a

Podnety výtvarného umenia/výtvar ných Činností inšpirované

Výkonový štandard

Hodnote nie

Farba /farebné kontrasty: teplástudená, tmavásvetlá, doplnkové farby

Názorné, hra

Žiak vie:

s farbou –

posudzovať

kontrast

rozdielnosti a

Materiálové a tvarové kontrasty a súzvuky

Názorné,

Žiak vie:

praktické

Dopľňať neúplné tvary, zmnožovať,

Poznámky

Metódy a prostrie dky Vlastná práca

Farby

Samostat ná

Textúra povrchov

Miešanie farieb

príbuznosti farieb

princípy a možnosti kompozície

Hľadať, kombinovať, otáčať – fixovať objavený tvar

Fantazijne dotvárať,

Téma, Obsahový štandard,

práca

priraďovať, konštruovať novotvar Výstavba proporcií tvarov v priestorovom vyjadrení

Slovné, názorné,

Inšpirácia umením ďalekého východu/Čína, Japonsko

Rozprávanie, pozorovanie,

Materiálový reliéf /otláčanie do hliny, odlievanie do sádry

Rozhovor, samostatná práca

Žiak zvládne: základy modelovania predmetných tvarov

Vlastná práca

Ukážky reliéfov zo sadry

Inšpirácia gréckym umením / témami, procesmi, technikami a materiálmi

Rozhovor/fil m

Žiak získa: základné vedomosti o starovek. kultúrach

Praktická práca,

Grécke umenie

Fotogram/alt. Maľba vývojkou a ustalovačom

Riešenie problémovej úlohy

Žiak vie:

Samostat ná práca,

experiment

Žiak vie:

Vlastná práca,

Skladať, kombinovať,

prezent.

fixovať objavený tvar,

riešenie problém. úloh

povzbudenie, zážitkové

Žiak vie: Fantazijne tvoriť a operovať tvarmi

Samostat ná práca, s

Základy proporčnos ti v modelovan í

Papierový objekt, kaligrafia

výstavka

výstavka prác

učenie

dejinami umenia Kresliť, vyfarbovať, meniť význam zobrazenia

Podnety fotografie

165

Doplniť, prekresliť , spojiť materiál v koláž/asambl áž

experime nt

Fotografie, obrázky z časopiso v, farby/vývo jka, ustalovač

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

Dokázať zobraziť postavy pohybe

Podnety filmu a videa

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Filmový trik, kulisa

Film rozhovor,

asamostatná práca

Podnety

S antropomor fnou architekt.

architektúry

Hodnote nie

Poznámky

Metódy a prostrie dky

v

Oboznámiť sa

Výkonový štandard

Antropo/zoo,fyto/morfná architektúra

Príbeh, poučenie o technike, samostatná práca

Žiak získa prvé vedomosti o vzniku filmu, o akcii a filmovej postave, zhotoví pohyblivý obraz

Samotná činnosť, hľadanie výtvarný ch riešení

Filmová rozprávka

Žiak získa prvé vedomosti o architektonic kom priestore a tvare, kombinuje, skladá,

Praktické

Ukážka

metódy

architekt.

Praktická práca

Perokresba , koláž, fotomontáž

Práca s drôtom

Ukážky ľud. umenia

prezentác ia

PC,

experimentuje Vymýšľať novotvary zhotoviť výstavku

Vedieť vytvoriť jednoduchý výrobok

Získať základné zručnosti s PC,

Podnety dizajnu

Dizajn inšpirovaný organickými tvarmi a telesnými funkciami

Zážitkové, skúsenostné, demonštračné , grafické

Podnety

drotárstvo

tradičných remesiel

/vytváranie drôtu

Elektronické

Maľovanie prostredníctvom počítača

médiá

z

Slovné, názorné, praktická činnosť

Slovné, názorné, praktické

Žiak vie: Na základe fantázie, s uplatnením zmyslu pre vkus vytvoriť dielo Žiak vie: Narábať s PC, kresliť

Porovnávanie cvičenia

Podnety rôz

Syntéza rôznych typov obrazu a zámena prvkov a kompozície Podnety vlastivedy: mapa

Riešenie problémovej úlohy, porovnávanie

Demonštrácia ,

166

kresliace a maliar. nástroje paint

s písmom

a súhrnné

Overiť si vedomosti

Fantazijne dotvoriť výrobok, pokúša sa o štylizáciu vlastného motívu

v skicári, hra

hra experiment Pracovať s informáciami

Žiak vie:

Žiak vie používať informácie, pracovať s nimi a prezentovať ich

Ústna odpoveď,

Žiak vie:

Názorné,

výtvarne

zážitkové

praktická práca,

-

Krajiny a zátišia, príp. portrét

prezentác ia Atlas/mapa

Cieľ a kľúčové kompetencie

Tematický celok

prostredníctv om praktických činností

nych oblastí poznávania

hľadanie výtvarných

sveta

riešení

Pokúsiť sa o štylizáciu

Škola v galérii/

Téma, Obsahový štandard,

Metódy formy

Obraz a život/pokračov anie obrazu

Rozvíjať si osobné a sociálne spôsobilosti

Výtvarné hry

Zábavná koláž/ montáž, asambláž, roláž,frotáž...

Výkonový štandard

Hodnote nie

vyjadriť videnú skutočnosť

hľadanie výtvarný ch riešení

Žiak vie:

Pozorovanie

Vystihnúť a priraďovať /krajina ako žáner a zátišie/portré t/ ako žáner

Riešenie zadaných úloh

Žiak vie: Dodržať pravidlá má zmysel pre priestor.

Prierezové témy – Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Tvorba projektu a prezentačné schopnosti Mediálna výchova Enviromentálna výchova Osobnostný a sociálny rozvoj

167

Poznámky

Metódy a prostrie dky ,

Exkurzia Samostatná práca

galéria v škole

a

Názorné poznávan ie Samotná činnosť

Poučenie , hry,

upozornenie, experime nt

Návšteva galérie/ vlastná galéria, tablo

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.