ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální 12...
Author:  Miluše Bláhová

0 downloads 5 Views 1MB Size

Recommend Documents


No documents
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO OBOR VZDĚLÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1

speciální

Úvod Identifikační údaje Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jiným subjekty Servisní služby Charakteristika školního vzdělávací plánu Na co klademe důraz Zaměření školy Co chceme Specifika Klíčové kompetence Průřezová témata Učební plán I. stupně Učební plán II. stupně Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika Vzdělávací obsah Matematika a její aplikace Charakteristika Vzdělávací obsah Informační a komunikační technologie Charakteristika Vzdělávací obsah Člověk a jeho svět Charakteristika Vzdělávací obsah Člověk a společnost Charakteristika Vzdělávací obsah Člověk a příroda Charakteristika Vzdělávací obsah Umění a kultura Charakteristika Vzdělávací obsah Člověk a zdraví Charakteristika Vzdělávací obsah Člověk a svět práce Charakteristika Vzdělávací obsah

2

4 5 6 6 9 10 10 11 12 13 14 14 17 19 20 22 29 30 31 32 34 64 66 87 88 93 95 115 116 124 125 133 134 155 156 167 168

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro obor vzdělání základní škola speciální Motto: Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat. Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se bojovat. Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat samy sebe. Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru. Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat. Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností, naučí se, co je pravda a spravedlnost. Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě a ostatním. Jestliže děti žijí obklopeny klidem, naučí se pokoji mysli. V čem žijí Vaše děti? -D. L . NOLTEOVÁ –

Motivační název ŠVP:

„SPOLU“ Smysluplné Praktické

otevřené Laskavé Učení

3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace IČO: IZO: REDIZO: PSČ:

60 80 26 69 102 020 167 6000 260 86 792 01 Bruntál

Ředitel školy:

telefon/fax e-mail

Mgr. Pavla Paseková

552 306 850 739 012 627 [email protected] www.zsbr.cz

koordinátoři: zástupce ředitelky: telefon e-mail

Mgr. Veronika Černotová 552 306 851 [email protected] Mgr. Alena Lišková [email protected]

zřizovatel:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ se sídlem Ostrava, ul. 28. října 117

kontakty:

www.kr-moravskoslezsky.cz

platnost dokumentu od:

1. září 2010 aktualizován k 1. 9. 2018

Mgr. Pavla Paseková

4

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

HISTORIE ŠKOLY

Základní škola, Bruntál Rýmařovská 15, příspěvková organizace, je historicky nejmladší školou daného typu v bruntálském regionu. Založena byla jako škola zvláštní ve školním roce 1961/1962. Po nesčetných stěhovacích peripetiích našla svůj konečný azyl v prostorách bývalé sovětské školy (od roku 1972), a to ve školním roce 1997/1998. Od uvedeného data byl komplex sestěhován do tří učebních pavilonů. Dva ze zmíněných učebních pavilonů jsou majetkem zřizovatele školy, tj. Moravskoslezský kraj. Nemovitost detašovaného pracoviště pro výuku I. stupně, Rýmařovská 12, je majetkem města Bruntál. Škola zde přebývá na základě nájemného vztahu. V roce 1997, pod názvem Speciální škola, zde bylo sdruženo: • I. stupeň a II stupeň, zvláštní škola • I., II., a III., stupeň, pomocná škola • Základní škola při nemocnici Bruntál • Mateřská škola při nemocnici Bruntál • Školní jídelna • Školní družina • Speciálně pedagogické centrum Ve školním roce 2006/2007 jsou ve škole vzděláváni žáci dle vzdělávacích programů: č.j. 22 980/97-22, zvláštní škola č.j. 24 035/97-22, pomocná škola Ve školním roce 2007/2008 je započata výuka žáků Základní školy praktické dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA praktická „PULS“. Výuka se týká žáků 1. p. r. a 6. p. r. V dalším letech bude ŠVP nabírat další ročníky. Souběžně s tím bude ukončován stávající vzdělávací program č. j. 22 980/97-22, zvláštní škola. K rekreační, relaxační činnosti je využíváno služeb školní družiny. Stravování žáků a zaměstnanců je zabezpečováno formou výdeje stravy. Poradensko-diagnostická činnost je v kompetenci Speciálně pedagogického centra pro mentálně postižené. Další výše jmenovaná pracoviště postupně zanikala. malé

5

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky. Žáci jsou vzděláváni v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. V postupném ročníku 1. - 7. jsou žáci vzděláváni podle ŠVP IMPULS, žáci 8. a 9. ročníku jsou vzděláváni ve znění Opatření ministryně školství č. j. MŠMT - 28603/2016 podle dobíhajícího ŠVP PULS. Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami je zpracován ŠVP SPOLU, který je realizován v 1. - 10. ročníku a v souladu s RVP pro obor vzdělání Základní škola speciální je rozvržen do dílu I a II. Součástí školy je diagnosticko-poradenské pracoviště Speciálněpedagogické centrum, zaměřené primárně na mentální postižení a vady řeči. Za dobu existence školy se podařilo vybudovat několik odborných učeben, jako například PC učebny na všech třech pavilonech, školní kuchyňky, ošetřovatelský pokoj, pracovní dílny, terapeutickou místnost Snoezelen, školní knihovnu na pavilonu 1. stupně a další. Trvale chybí zejména odpovídající tělocvična, která by byla součástí výukového komplexu. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu. Prostorové členění učeben odpovídá hygienickým požadavkům a zákonným normám ve smyslu výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci do školy dojíždí z několika spádových obcí. Škola je umístěna v klidné, okrajové části Bruntálu, v sousedství tzv. Západní lokality. Učební pavilony jsou obklopeny prostornou školní zahradou.

VYBAVENÍ ŠKOLY

Materiální Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi dle vzdělávacích programů. Kabinety vyučujících jsou postupně dovybavovány moderními učebními pomůckami, progresívní audiovizuální technikou a informativně komunikačními technologiemi. V rámci realizace projektu „PROFESE 2012“-modernizace výukového předmětu praktické práce, vzniklo rekonstrukcí bývalých, málo vyhovujících prostor, CENTRUM pro výuku praktických prací a nové pracovní prostředí pro zahradnické práce. Perspektivně budou zmodernizovány i stávající dřevo a kovo dílny. Realizací projektu „PROFESE 2012“, který byl schválen v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, ESF. Škola získala téměř 3 miliony Kč. Projekt je svým obsahem zaměřen na metodickou pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při volbě povolání. Jedná se o inovativní metody ve vzájemné 6

propojenosti s technikami ICT v návaznosti na praktické získávání zkušeností ve zmodernizovaném výukovém prostředí. Profesně jsou žáci orientováni do 5 učebních oborů: • • • • •

Kuchařské a cukrářské práce Truhlářské práce Údržbářské práce Zahradnické práce Pečovatelské a domácí práce

Škola disponuje dobře vybavenou, každoročně aktualizovanou školní žákovskou knihovnou pro I. a II. stupeň, kterou lze využívat rovněž jako studovnu. V kabinetech vyučujících jsou k dispozici pestré sbírky rozmanitých učebních pomůcek. K materiálnímu zabezpečení rozmanitosti výchovně vzdělávacího procesu je v hojné míře využíváno finančních zdrojů ze sponzorských aktivit. Průběžné se škola zapojuje do vyhlašovaných projektů. Citelně chybí vlastní tělocvična. Potřeba je zřizovateli avizována již od roku 2003. Zpracovaná studie prozatím řešena nebyla z důvodu nedostatku financí. Celkové náklady IV by činily 35 305 000,- Kč Výuka Tv je aktuálně zabezpečována na základě smluvních ujednání se Sportovní halou na ulici Zeyerova, Bruntál.

Prostorové Areál školy je seskupen do tří učebních pavilonů. Dva z nich jsou propojeny spojovací chodbou, jeden učební pavilon je detašovaným pracovištěm přes ulici. Školu obklopuje školní zahrada, na níž je postupně budováno centrum zahradnických prací. Součástí je i parkoviště s vjezdem z vedlejší ulice, které slouží zaměstnancům školy, rodičům, klientské veřejnosti SPC. V hlavní budově jsou umístěny tři třídy a Centrum pro výuku praktických prací. Ostatní prostory jsou vyhrazeny k administrativním účelům. Je zde ředitelna, kancelář zástupce ředitele a účetní školy, kabinet výchovného poradce, sídlí zde také logoped SPC a pracovnice SPC pro autismus. Jsou zde umístěny i odborné učebny pro výuku žáků II. stupně. (knihovna, učebna výpočetní techniky, učebna Vv, Fy, úklidová místnost, sborovna). V přízemí je šatnový prostor, školní jídelna a pracoviště školníka. Na hlavní budovu navazuje spojovací chodbou učební pavilon č. 2, kde jsou ve dvou podlažích, v šesti třídách, umístěni žáci II. stupně. Přízemí slouží zařízení SPC. Je zde vyčleněna jedna místnost pro jednohodinovou výuku Tv - fitcentrum. Součástí každého podlaží je adekvátní sociální zařízení a kabinety pro učitele. Ve sklepní části hlavní budovy se nachází tři dílny pro výuku Pv chlapců. Škola nemá vlastní vývařovnu stravy. Obědy dováží ze Střední odborné školy, ul. Krnovská, Bruntál, příspěvková organizace. Školní zahrada je v případě příznivého počasí využívána jako sportoviště. Součástí zahrady je i relaxační koutek, který lze rovněž využívat k výuce žáků. 7

Škola není bezbariérová, nutné úpravy pro vozíčkáře jsou realizovány svépomocí. Zrekonstruováno je sociální zařízení na učebním pavilonu č. 2 tak, aby vyhovovalo individuálním potřebám imobilních žáků, především klientům SPC. „Růžový“ učební pavilon, ul. Rýmařovská 12, skýtá prostory pro výuku I. stupně ZŠ, ZŠ speciální a ŠD. Technické

Prioritou školy v běžném chodu i ve výuce je postupné rozšiřování a následné využívání informačních a komunikačních technologií v inovativní výuce žáků. Na zmíněných atributech je postavena filosofie školy. Požadavkem doby je bezprostřední a rychlá orientace v běžných životních situacích. Toto krédo je naplňováno modernizací výchovně vzdělávacího procesu zejména zdokonalováním výpočetní techniky. Pro výuku ICT jsou určeny 2 učebny. Jedna na I. stupni, jedna na II. stupni. Škola má 4 interaktivní tabule. Učitelé mají k dispozici PC v učebnách, disponují notebooky. Ve všech kabinetech učitelů je zaveden internet, který je mimo jiné důležitým komunikačním prostředkem. Multifunkční zařízení- čtyři interaktivní tabule slouží žákům v prostorách školní jídelny v hlavní budově a na I. stupni. Počítače jsou propojeny do školní počítačové sítě, přes kterou mají žáci přístup na Internet. Každý pracovník školy a každý žák školy má své přístupové heslo, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou schránku s adresou. Po technické stránce škola disponuje kvalitně vybavenými dílnami, učebnou Vv s keramickou pecí, prostorami pro výuku praktických domácích prací, nově Centrum pro výuku praktických prací.

Hygienické

Pitný režim je zajišťován vlastními zdroji žáků a zaměstnanců školy. Prodej nápojů z automatu se neosvědčil. K relaxaci žáků slouží především zařízení školní družiny (I. stupeň), pestrá nabídka volnočasových aktivit (zejména II. stupeň). Nedílnou součástí relaxačního pobytu žáků je i školní zahrada, která skýtá dostatečné prostory pro odpočinek. Zrekonstruované sociální zařízení je odděleno od sociálního zázemí pro veřejnost.

8

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Celkem:

zařízení

Základní škola

Základní škola speciální

počet zaměstnanců

17 uč.

3 uč. 6 AP

Školní družina

1 vych.

Spec.ped.centrum

7

Technický personál

7

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků je posuzována v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a v souladu s ustanoveními NV č.330/2003Sb., NV č.637/ 2004 Sb. a NV č.469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Kvalifikační předpoklady dle citovaných předpisů vykazuje téměř 100% pedagogů; pouze jedna vyučující je Bc. a perspektivně si doplní požadovanou pedagogickou kvalifikaci dle vyhlášky č.317/2005 Sb. o DVPP, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Sbor je samisen, s převahou žen. Díky různorodosti zaměření pedagogů (Vv, Hv, zájem o environmentální problematiku, keramiku, zdravovědu, soc. patologické jevy, apod.) lze uspokojit velké množství potřeb žáků a to nejen v oblasti výuky, ale také v oblasti volnočasových aktivit. Ve škole je pestrá nabídka zájmových kroužků. Učitelé ochotně pracují nad stanovený rámec pracovních povinností. V hojné míře prezentují své organizační schopnosti, především pořádáním školních akcí pro veřejnost, pro kolegy, pedagogy z jiných škol, pro žáky a jejich zákonné zástupce. Ojedinělý význam má organizace divadelního, hudebního a tanečního festivalu „KYTKA“, kde se v rámci integrace setkávají účinkující z různých typů škol Moravskoslezského kraje.

9

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Jedná se o žáky s diagnózou mentální retardace, což je podle Mezinárodní klasifikace nemocí (Světová zdravotnická organizace Ženeva, 1992) stav zastaveného či neúplného duševního vývoje, který je zvláště charakterizován narušením dovedností, projevujících se během vývojového období, přispívajících k povšechné úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových, pohybových a sociálních schopností. Ve školní praxi tedy jde o sníženou úroveň intelektových funkcí vedoucí ke snížené schopnosti přizpůsobit se denním požadavkům běžného sociálního (školního) prostředí. Lehká mentální retardace Středně těžká mentální retardace Těžká mentální retardace Hluboká mentální retardace

69- 50 49- 35 34- 20 pod 20

Realizované vzdělávací programy odrážejí skutečné potřeby a zájmy mentálně retardovaných dětí, žáků školy. Ve škole je realizován kurz pro dospělé klienty k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální, č.j. 18 965/2005-24. Některým zdravotně handicapovaným žákům je vypracováván individuálně vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován. Třídní učitelé s těmito žáky pracují v gesci vlastního odborného poradenského a diagnostického zařízení – Speciálně pedagogického centra.

DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Témata projektů volí vyučující podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné ročníkové, či školní. O zapojení do malých projektů se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. REALIZACE PROJEKTŮ: školní rok 2009/2010: projekt PROFESE 2012“- modernizace výuky praktických prací, reg. č. GP: CZ.1.07/1.2.10/02.2009 finanční podpora na uvedený projekt byla stanovena na 2.823.333,66 Kč školní rok 2010/2011: projekt CIP-Centra integrované podpory v MSK a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami partner s finančním podílem na rozpočtu podíl na nákladech: 729.284,00 Kč 10

školní rok 2017/2018: projekt Centra kolegiální podpory - pomoc pedagogům z běžných MŠ a ZŠ při vzdělávání žáků s SVP napříč vybranými kraji České republiky. finanční podpora na uvedený projekt byla stanovena na 20.400.766,98 Kč MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Škola spolupracuje se slovenskými a polskými školami např. na projektech Záložka spojuje školy, účastní se festivalu Babel a dalších vzájemných akcí.

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

Rodiče, zákonní zástupci, jsou v plné míře, průběžně, po celý školní rok, informováni o veškerém dění ve škole. Bohužel, jejich zapojování do života školy je minimální, víceméně sporadické. Spolupráce se odehrává převážně v rámci třídních schůzek, které se konají 4x do roka. Míra zodpovědnosti rodičů za zdárný chod školy (výchovně vzdělávacího proces) je tedy zanedbatelná, i když nelze upřít snahu třídním učitelům, kteří o bližší kontakt usilují (vyzvání ke školní návštěvě, telefonické konzultace, osobní pohovory). Následně projevený zájem rodičů je přesto spíše ojedinělý; když je něco zadarmo, případně pokud jde o prezentaci zejména hudebně dramatických dovedností žáků. Velmi dobrá situace v tomto směru je u žáků základní školy speciální. Zde je ovšem odlišná skladba rodin, nežli u žáků základní školy praktické. Pestrá nabídka školních akcí je ze strany zákonných zástupců žáků mnohdy chápána jako samozřejmost. Problémy se vyskytují i s částečnou finanční dotací kulturních akcí za strany rodičů. Tito příliš spoléhají na sponzorské a grantové iniciativy ze strany školy. Mnohdy je tak dobrá vůle školy v tomto směru, evidentně zneužívána. Obdobná situace se jeví i ve směru zájmu rodičů o výchovně vzdělávací proces. Nezřídka se potýkáme zejména s navýšenou neomluvenou absencí, záškoláctvím, kdy rodiče selhávají v péči a zodpovědnosti o řádnou docházku dětí do školy. Nestaví se zodpovědně k přípravě na vyučování, nekontaktují třídní učitele ve smyslu včasného omlouvání chybějících žáků. S jejich plným vědomím je soustavně porušován stanovený léčebný režim. V tomto směru plní škola často roli vychovatele rodičů, osvěta se však trvale míjí účinkem. Ve škole byla zvolena školská rada. Tato se pravidelně schází dle určeného časového harmonogramu. Ve školské radě pracuje kromě 2 pedagogů a 2 zástupců rodičů i vedoucí odboru školství města Bruntál a členka zastupitelstva Moravskoslezského kraje Rodiče, zákonní zástupci i veřejnost mohou využívat možnosti získat bližší informace o životě školy dění na webových stránkách školy. Tyto jsou permanentně aktualizovány. Jsou pestrým obrazem aktuálního dění ve škole. Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15 je uznávaným mediálním pojmem, regionálního 11

i nadregionálního významu. Na území města Bruntálu jsou aktivity školy známy široké občanské veřejnosti. Obec Bruntál každoročně přispívá finančními částkami z GP na rozvoj volnočasových aktivit, potažmo výstupů z nich; divadelní a hudební festival “Kytka“, sociálně zdravotní kurz,“ Zlatokopové 21. století“. Sportovní aktivity finančně zaštiťuje občanské sdružení „Speciální škola dětem“. Spolupráce s jinými subjekty se odvíjí na bázi sportovních a kulturních aktivit. Jedná se zejména o dobré partnerské vztahy s městem Bruntál, odborem životního prostředí města Bruntál, technickými službami, PPP. Dění školy je pravidelně medializováno v regionálním i nadregionálním tisku.

SERVISNÍ SLUŽBY Školní družina Je zařízení, které poskytuje žákům I. stupně relaxační zázemí v době mimo vyučování. Hlavním posláním je organizační zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace mladších žáků. Smysluplné střídání pracovních a relaxačních činností aktivně rozvíjí u žáků zejména kompetence komunikativní. Zmíněné atributy tak v dostatečné míře přispívají k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhají uspokojovat a rozvíjet potřeby a rozmanité zájmy žáků.

Speciálně pedagogické centrum SPC vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku. Poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků mentálně retardovaných. Podílí se na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na začleňování zdravotně postižených žáků do společnosti. SPC hledá optimální způsoby, jak chránit sebevědomí žáka a nezhoršovat jeho postavení mezi vrstevníky (hledá oblasti, ve kterých by mohl být žák úspěšný). Avizuje, jak přizpůsobit školní nároky individuálním možnostem žáků. Za určitých okolností pracuje i s rodinami žáků s nízkou sociokulturní úrovní.

Výdejna stravy

§ §

Zabezpečuje stravování žáků Zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace

12

CHARAKTERISTIKA ŠVP „SPOLU“ Filosofie školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání žáků s těžkým zdravotním postižením ZŠ speciální “ SPOLU „ vychází z obecných cílů a kompetencí RVP pro obor vzdělání základní škola speciální. Je analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Název vyjadřuje myšlenku vzdělávacího programu – smysluplné, perspektivní učení, otevřené všem novátorským proměnám života společnosti. Vize dynamického života školy vychází z poznání, že škola je součástí sociálního systému s mnoha vnějšími i vnitřními vztahy. Pulsující systém společného postupu, spolupráce, tak má šanci fungovat dobře, zdravě a být žákům rodičům i pedagogům prospěšný. Pro úspěšný život dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami má velký význam pobyt v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni žáci s různými osobnostními a výukovými kvalitami z rozličného rodinného prostředí. Individuálním přístupem založeném zejména na získávání praktických dovedností je přirozeně rozvíjen talent, osobnost, sounáležitost zdravotně handicapovaných dětí. .

ZÁK LAD NÍ ŠKO LA

SPOLU

ŠVP

SMYSLUPLNÉ

Praktické

O

tevřené

LASKAVÉ UČENÍ

spe 13

Na co klademe důraz při naplňování našeho vzdělávacího programu: • • • • • • • •

Na propojení výuky v jednotlivých předmětech Na vzdělávání přizpůsobené individuálním potřebám žáků Na respektování osobnosti žáka Na podporu všestranného rozvoje žáka Na zdravý životní styl Na výchovu k celoživotnímu vzdělávání Na rozvoj komunikativních a sociálních dovednosti Na spolupráci s rodiči

„SPOLU“ je vyjádřením myšlenky životaschopného, tepajícího školního organismu. Speciální základní škola svým obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou volnočasových aktivit, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků, zapojením do veřejného života, tvůrčí prací, souladem s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji je pevným pilířem pro následné celoživotní vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením.

Zaměření školy: KÝM JSME ?

partnerem škol podobného zaměření

JSME škola speciální

JSME škola rodinná

Speciální chápeme ve smyslu nutně odlišného přístupu k žákům se sníženými rozumovými schopnostmi, či jinak handicapovaným a ve smyslu využívání speciálních metod a postupů při výuce těchto žáků. Škola poskytuje dětem základní vzdělání, Pojetí ŠVP však zohledňuje individuální limity dané konkrétní mírou postižení či znevýhodnění a její značnou diferenciaci v rámci jednotlivých ročníků. Cílem je tedy dosažení co nejvyšší možné úrovně základního vzdělání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Tato charakteristika se může jevit jako zavádějící vzhledem k nově zavedeným názvům jednotlivých typů škol. „Speciální“ však chápeme ve smyslu nutně odlišného přístupu k žákům se sníženými rozumovými schopnostmi či jinak handicapovaným a ve smyslu využívání speciálních metod a postupů při výuce těchto žáků. Škola poskytuje dětem základní vzdělání, pojetí ŠVP však zohledňuje individuální limity dané konkrétní mírou postižení či znevýhodnění a její značnou diferenciací v rámci jednotlivých ročníků. Cílem je tedy dosažení co nejvyšší možné úrovně základního vzdělání s

14

přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků.

JSME škola otevřená

JSME škola respektu a tolerance

JSME škola pro skutečný život

Otevřenost chápeme nejen jako zpřístupnění informací o naší škole směrem ven, ale i jako permanentní otevření se informacím, novým trendům, podnětům, metodám a široké spolupráci s veřejností, organizacemi a institucemi. Na webových stránkách chceme informovat veřejnost o dění ve škole, o všech významných změnách a o uskutečňovaných i připravovaných akcích. Výhledově pak plánujeme zřídit rubriku věnovanou dotazům, návrhům a připomínkám rodičů i ostatní veřejnosti. Chceme také získávat více sponzorů a sympatizujících jednotlivců či institucí, podílejících se buď na jednotlivých akcích, nebo na zkvalitňování prostředí školy. Pokud dostatečný počet žáků a jejich zákonných zástupců projeví zájem, zajišťujeme v rámci našich možností zájmové kroužky. Pro jejich činnost se škola snaží vytvářet potřebné podmínky a získávat schopné pracovníky z řad našich pedagogů nebo veřejnosti. Touto oblastí je otevřen prostor nejen pro mimoškolní práci učitelů a jejich neformální setkávání se žáky, ale také pro možnou konkrétní pomoc škole ze strany rodičů, zájmových organizací a dalších přátel školy. Zapojení žáků do zájmových kroužků v mimoškolní době má i prokazatelný preventivní význam v oblasti sociálně patologických jevů, neboť dětem otvírá a naznačuje možnosti aktivního a smysluplného využívání volného času. Výsledky naší práce chceme i nadále prezentovat na „otevřených dnech“ (např. vánoční výstava, sportovní soutěže, odpoledne s rodiči aj.) Jsme přesvědčeni, že nejužitečnějším přístupem ke zdolávání obtížných úkolů je takový vztah mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem, v němž jeden respektuje druhého. Ve vzdělávacím procesu nejde pouze o vědomosti, dovednosti a výkony, ale také o postoje, názory a hodnotovou orientaci. Jsme školou s dětmi s různým oslabením, s různým handicapem. Je proto naší povinností snažit se jim být vzorem příkladného chování k druhým, vzorem pro respektování jejich osobnosti a uznávat je „takové, jaké jsou“. Pokládáme za velmi důležité, aby se v průběhu školní docházky nestálé a mnohdy povrchní vztahy mezi spolužáky proměňovaly na skutečně partnerské. Partnerství by se mělo projevovat vzájemnou ohleduplností, tolerancí, ochotou druhému pomoci a povzbudit ho, schopností spolupracovat při práci, ale i zvládáním konfliktních situací. Nechceme dávat žádný prostor agresivitě, šikaně a přetvářce. Chceme hledat možnosti aktivnějšího zapojení do projektů a programů, které jsou zaměřeny na prevenci sociálně patologických jevů – kriminalitě, drogové závislosti a xenofobii. Do projektů, které napomáhají poznávání a chápání kulturních odlišností, rozvoji přátelství a vytváření šetrného vztahu k přírodě i lidským výtvorům. Lidé s jakoukoli formou postižení jsou vždy ve svém životě určitým způsobem znevýhodněni vůči ostatní populaci. Ne jinak je tomu i u našich žáků. Naším cílem je toto znevýhodnění v co největší míře eliminovat a co nejlépe připravit děti pro vstup do reálného života. Kromě přípravy na zvládání běžných i náročných životních situací je to především jejich nasměrování a motivace k dalšímu vzdělávání. Žáci po ukončení docházky v ZŠ speciální nejčastěji nastupují do učebních oborů v odborných učilištích. Vzdělávací program vychází z teoretických poznatků nezbytných pro

15

získání základního vzdělání, směřuje však především k získání praktických návyků a dovedností, důležitých pro zapojení žáků do běžného života a následně i do pracovního procesu, vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Hodinové dotace jsou oproti běžné ZŠ výrazně navýšeny a žáci si tak postupně osvojují základy všech běžných domácích činností, jednoduchých řemeslných dovedností Velký důraz je kladen na rodinnou a sexuální výchovu, péči o dítě a výchovu ke zdravému životnímu stylu. V tomto směru se ve vzdělávacím program prolínají témata několika učebních oblastí. Zvýšená pozornost je věnována pro život nezbytným komunikativním dovednostem. Tomu odpovídá i využití hodin pro rozvoj především verbální komunikace v předmětech Český jazyk a Anglický jazyk.

JSME škola blízká přírodě

Lokalita školy, úpatí Hrubého Jeseníku, znalosti a zkušenosti velké části pedagogů jsou dobrým předpokladem pro netradiční formy výuky a další aktivity směřující k poznávání přírody a k jejímu porozumění v rámci EVVO. Naší snahou je přibližovat dětem skutečnou přírodu, její součásti a zákonitosti, objasnit jim vzájemné propojení a závislosti člověka a přírody. Hlavním cílem je pak vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu živému kolem nás. Tento vztah může být východiskem k utváření ostatních klíčových postojů, vztahů a hodnotových orientací. Vytýčený směr našeho snažení je realizován v rámci výuky příslušných předmětů, výuky v blocích, odpovídajících průřezových témat, školních projektů a praktických činností. V tomto navazuje vzdělávací program na mnohaleté zkušenosti školy a její dlouhodobou profilaci. Výuka zahrnuje kromě teoretických poznatků též prožitkové situace při přímém kontaktu se zvířaty chovanými ve škole (akvarijní ryby,) a veškerou péči o ně. Do přímého kontaktu se živou přírodou přicházejí žáci při vyučovacích hodinách a dalších aktivitách v okolní přírodě. Environmentální výchova zahrnuje kromě jiného důsledné třídění odpadů a soustavné udržování přírodních lokalit v okolí školy. V rámci mezipředmětové spolupráce jsou žáci zapojováni do projektů dlouhodobě zkvalitňujících blízkou přírodu i prostředí školy ( záhony na školním pozemku) a do tématických školních a třídních projektů. V tomto směru ŠVP výrazně propojuje vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a svět

Motivační název ŠVP „SPOLU“ tedy v sobě zahrnuje nezbytné atributy našeho školního života, vystihuje smysluplnou volbu strategií ve vzdělávání, náročnost, zodpovědnost a kvalitu prezentovaného výchovně vzdělávacího procesu, laskavost v komunikaci. Deklaruje vzájemné vztahy bez arogance, ponižování, šikany. Smysluplnost je vyjádřením podstaty pedagogického působení ve smyslu efektivity vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením.

16

Co chceme? Chceme navázat na dobré tradice naší školy, na vysokou prestiž, kterou škola požívá u široké veřejnosti. (výtvarná,sportovní profilace školy)

naše

Chceme dále rozvíjet silné stránky naší školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky Chceme naučit žáky otevřenému způsobu jednání v duchu stanovených pravidel chování dle stanoveného školního řádu v kontextu s Úmluvou o právech dítěte a Listinou lidských práv a svobod chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na prax; chceme zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu chceme vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích, využívat interaktivní tabuli chceme preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu chceme vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; chceme stejnou péči věnovat všem žákům chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a osobnostními vlastnostmi) NECHCEME preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod. chceme se zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde žáci mají možnost se prezentovat a zejména pak při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání

17

ŠVP „SPOLU“

je založen na principech tvořivého, inovativního učení:

Obecně: • Umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivuje je pro celoživotní učení. Žáci si osvojí poznatky o životě kolem sebe (nelze naučit všemu, k čemu lidstvo v poznání došlo). Kvalita vzdělání není určena kvantitou poznatků. Jde především o propojenost, smysluplnost a použitelnost pro další plnohodnotný život. • Podněcuje žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Učivo je pozitivně motivováno tak, aby bylo pro žáky smysluplné, činnostní (zapojení co nejvíce smyslů, preference praktických činností). • Vede žáky k všestranné a účinné komunikaci. Efektivita vzdělávání je založena na principech sebehodnocení žáků, průběžném hodnocení činností žáků, na ověřování schopnosti řešit problémy komplexně ve smyslu celkového rozvoje žákovy osobnosti. Prioritou zůstává pozitivní hodnocení, které vykazuje vyšší motivační hodnotu při zvládání základního vzdělávání. • Rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Metody činnostního, tvořivého, praktického učení podporují u žáků všeobecný rozhled a aplikaci nabytých poznatků v životní praxi - profesní uplatnění na trhu práce. • Připravuje žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Realizace komunitních kruhů, uplatňování metod kritického myšlení při formování hodnotové orientace žáků. • Vytváří u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjí vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě. Využívání projektového vyučování tematicky zaměřeného k získávání zkušeností v praktických činnostech, které žákům přinášejí radost, uspokojení, zážitky, podporuje jejich psychický rozvoj žádoucím směrem. • Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a schopnost být za ně odpovědný. 18

• Vytváření a upevňování poznatků a dovedností žáků v oblasti zdravého životního stylu • Vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učí je žít společně s ostatními lidmi. Multikulturní výchova v Evropských souvislostech. • Pomáhá žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. V podmínkách základní školy speciální získávat užitečné vědomosti, praktické dovednosti a postoje pro následné zodpovědné rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Specifika: • rozvíjení motorických a praktických schopností, dovedností, zručnosti žáků • posílení časové dotace na výuku praktických činností – praktické práce • rozvíjení aktivit ve smyslu profesionální orientace žáků

19

Klíčové kompetence V základní škole speciální tvoří získaný individuální rozsah klíčových kompetencí základ pro další etapy života. Přestavují soubor vědomostí, dovedností, schopností a postojů, kterých může žák se středně těžkým mentálním postižením dle svých schopností a možností dosáhnout. Při jejich utváření je nutné velmi vhodně volit metody a formy výuky, které musí důsledně respektovat individuální zvláštnosti žáků. Pro další život jedinců se středně těžkým mentálním postižením škola klade důraz především na komunikativní, pracovní a sociálně personální kompetence. Absolvent základní školy speciální dosahuje úrovně klíčových kompetencí v rámci svých individuálních možností.

Kompetence k učení

Soubor předpokládaných dovedností v této oblasti zahrnuje individuální rozsah základů čtení, psaní a počítání. S dopomocí žák dokáže používat učebních pomůcek a chápe termíny užívané v běžném životě.

Kompetence k řešení problémů

Předkládáním běžných životních situací žáky učíme na základě stereotypů řešit denní problémy, činnosti a povinnosti. Seznamujeme je se způsoby vyhledání pomoci při nezdaru.

Kompetence komunikativní

Během celé docházky je kladen důraz na řečový kontakt, resp. užívání přiměřené alternativní či augmentativní metody komunikace. Vedeme žáky k vyjádření vlastních potřeb a rozvíjíme jejich schopnosti navazování společ. vztahů. Komunikační schopnosti pomocí řečové výchovy směřujeme ke společenské integraci. Žák je po absolvování speciální školy vybaven schopnostmi orientace ve společnosti a prostředí. K tomu je veden fixací základních návyků společenského chování, mezilidských vztahů. Zároveň je dlouhodobě seznamován s nebezpečnými situacemi i formami zneužívání. Třídním kolektivem a vztahy mezi spolužáky res. s TU jsou žáci vedeni k respektu společenských norem, práv a povinností jednotlivců. Denním režimem jsou trvale vedeni k péči o svou

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

20

Kompetence pracovní

osobu a zdraví. Žák disponuje představou o dodržování základních bezpečnostních pravidel. Pro úspěšnou integraci žáků do společnosti jsou žáci ve všech vzdělávacích oborech vedeni k osvojení pracovních a hygienických návyků. Zvládají s nejvyšší možnou mírou sebeobslužné činnosti a pod vedením a s dopomocí dokáží vykonávat jednoduché pracovní činnosti.

Zabezpečení výuky žáků s kombinací postižení

Vzdělávací obsah bude upraven a přizpůsoben individuálním potřebám a možnostem žáků. Formou individuálních vzdělávacích plánů, případně podle Dílu II ŠVP pro ZŠ speciální.

21

Průřezová témata a jejich začlenění do ŠVP SPOLU Průřezová témata reprezentují v ŠVP SPOLU okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se tak nedílnou součástí vzdělávání žáků v základní škole speciální. Obsahová náplň je přizpůsobena snížené úrovni rozumových schopností žáků. Do ŠVP SPOLU jsou implementována dle RVP pro ZŠS následující témata: I. Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma formující osobnost žáka v jeho individuálních potřebách, které je prakticky zaměřené a má každodenní využití v běžném životě. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Prostupuje všemi vzdělávacími oblastmi. Napomáhá ke zdravému sebepojetí, podporuje schopnost komunikovat a podílí se na utváření kladných mezilidských vztahů. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: •

vede k porozumění sobě samému a druhýmnapomáhá zvládání vlastního chovánípřispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo nirozvíjí základní dovednosti komunikaceutváří a rozvíjí základní dovednosti pro vzájemnou spolupráciumožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení různých situací (např. konfliktů)

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: •

pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhýmvede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomocivede k akceptaci různých typů lidí, názorů, přístupů k řešení problémůnapomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a rizikového chování

Tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní rozvoj •

Rozvoj schopností poznávání − cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémůSebepoznání a sebepojetí − já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; moje vztahy k druhým lidemSeberegulace a sebeorganizace − cvičení sebeovládání; organizace vlastního času 22Psychohygiena − dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění – relaxace); hledání pomoci při potížích

Sociální rozvoj •

Poznávací schopnosti − vzájemné poznávání se ve skupině/tříděMezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)Komunikace − řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.)Spolupráce a soutěživost − rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod.); rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se)

Morální rozvoj •

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti − dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů – problémy v mezilidských vztazíchHodnoty, postoje, praktická etika − vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne.

IV. Multikulturní výchova Průřezové téma umožňující žákům seznámení s rozmanitostmi různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Zprostředkovává poznání vlastní kultury a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí charakterové vlastnosti – smysl pro spravedlnost, rovnocennost, solidaritu a toleranci, vede k chápání sociokulturních rozmanitostí. U menšinového etnika rozvíjí jeho kulturní specifika a poznávání kultury společnosti, majoritní většinu seznamuje se základními specifiky ostatních národností a etnických skupin žijících ve společném státě. U obou skupin pak pomáhá nalézt styčné body vzájemného respektování, společných aktivit a spolupráce. Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: •

poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnostiučí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých 23učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jinérozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: •

pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinámovlivňuje jednání žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktuučí žáka vnímat sebe sama jako občana, který se spolupodílí na utváření vztahu společnosti k minoritním skupinám

Tematické okruhy průřezového tématu Tematické okruhy Multikulturní výchovy vycházejí z aktuální situace ve škole, reflektují aktuální dění v místě školy, současnou situaci ve společnosti. Výběr a realizace daného tematického okruhu, popř. tématu mohou být ovlivněny vzájemnou dohodou učitelů, učitelů a rodičů apod. Kulturní rozdíly − jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Lidské vztahy − právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Etnický původ − rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; různé způsoby života V. Environmentální výchova Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: •

rozvíjí porozumění vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředívede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožováníumožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy

24poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředíukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvojenapomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: •

přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnotyvede k odpovědnosti k ochraně přírody a přírodních zdrojůpodněcuje aktivitu, toleranci, a ohleduplnost ve vztahu k prostředípřispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředívede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

Tematické okruhy průřezového tématu Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí. Vede žáky k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. Ekosystémy − les (les v našem prostředí, význam lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru); lidské sídlo − město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Základní podmínky života − voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda); ovzduší (význam pro život na Zemi, čistota ovzduší); půda (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí); ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy; energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, vlivy na prostředí, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí) Lidské aktivity a problémy životního prostředí − zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam vlivu dopravy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž); průmysl a životní prostředí (vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, ochrana přírody při masových sportovních akcích); změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit) Vztah člověka k prostředí − naše obec (přírodní zdroje, způsoby využívání, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci); náš životní styl 25

(spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví)

26

Průřezová témata a způsob jejich realizace ve ŠVP

I. Osobnostní a sociální výchova Všechny tematické okruhy jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů a budou realizovány ve všech projektech veškerých PT. 1.stupeň 2.ročník

3.ročník

Název tematického okruhu

1.ročník

Osobnostní rozvoj 1. Rozvoj schopnosti poznávání 2. Sebepoznání, sebepojetí 3. Seberegulace a sebeorganizace 4. Psychohygiena

Smyslová výchova, terapeutická péče (Snoezelen), návštěvy knihovny, Canisterapie

Sociální rozvoj 5. Poznávací schopnosti, 6. Mezilidské vztahy 7. Komunikace 8. Spolupráce a soutěživost

Projekty: Nocování s Andersenem, Jablíčkobraní, Děd Praděd, Švihadlový král, Srdíčkový den Řečová výchova

Morální rozvoj 9. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 10. Hodnoty, postoje, praktická etika

Smyslová výchova sportovní akce (Supersportovec, Olympiáda)

27

4.ročník

2.stupeň 5.ročník

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

10.ročník

Společenská výchova, terapeutická péče (Snoezelen), návštěvy knihovny, Canisterapie

Společenská výchova sportovní akce (Supersportovec, Olympiáda)

IV. Multikulturní výchova 1.stupeň Název tematického okruhu

1.ročník

2.ročník

3.ročník

2.stupeň

4.ročník

1. Kulturní rozdíly

5.ročník

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

10.ročník

Festival Kytka, Babel – Prudnik, Talentmanie - Krnov

2. Lidské vztahy

Kulturní vystoupení – Domov Pohoda, projekt Záložka spojuje školy, Den pro charitu

3. Etnický původ

Festival Kytka, festival Babel Prudnik

V. Environmentální výchova 1.stupeň Název tematického okruhu

1.ročník

2.ročník

3.ročník

1. Ekosystémy

2. Základní podmínky života

2.stupeň

4.ročník

5.ročník

6.ročník

7.ročník

8.ročník

Projekt Bylinky

Smyslová výchova

Věcné učení

3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Den Země

4. Vztah člověka k prostředí

Canisterapie, Sběrný týden – projekt EVVO

28

9.ročník

10.ročník

4. Učební plán

Učební plán 1. stupeň Předmět 1. roč. 2. roč. Čtení 2 2 Psaní 1 1 Řečová výchova 2 2 Počty 1 1 Počítače Smyslová výchova 3 3 Hudební výchova 2 2 Výtvarná výchova 1+1 1+1 Tělesná výchova 3 3 Pracovní výchova 3+1 3+1 Celkem

20

20

3. roč. 3 2 2 2

4. roč. 5. roč. 6. roč. Celkem 3 3 3 16 2 2 2 10 2 2 2 12 2 3 3 12 1 1 2

3

3

2

2

16

2

2

2

2

12

1+1 3

1+1 3

1+1 3

1+1 3

6+6 18

3+1

4

4

4+1

21+4

23

23

24

25

135

Poznámka: Disponibilní časová dotace využita k posílení časové dotace výtvarné výchovy a pracovní výchovy. Součástí předmětu tělesná výchova je zdravotní tělesná výchova její prvky jsou preventivně využívány v hodinách tělesné výchovy. Zdravotní výchova je součástí předmětu smyslová výchova. Průřezová témata tvoří integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů.

29

Učební plán 2. stupeň Předmět Čtení Psaní Řečová výchova Počty Počítače Společenská výchova Věcné učení Hudební výchova Výtvarná výchova Zdravotní výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Celkem

7.roč. 8. roč. 3 3 2 2 1 1 3 3 1 1 2 2 3 3 1+1 1+1 1 1 0 0 3+1 3+1 5 5 27

27

9. roč. 3 2 1 3 1 2 3 1+1 1 1 3+1 6+1

10. roč. 3 1 1 3 1+1 2 3 1+1 1 1 3+1 6+1

Celkem 12 7 4 12 4+1 8 12 4+4 4 2 12+4 22+2

30

30

114

Poznámka: Disponibilní časová dotace je využita k posílení časové dotace výuky počítačů, hudební výchovy, tělesné výchovy a pracovní výchovy. Součástí předmětu tělesná výchova je zdravotní tělesná výchova, její prvky jsou preventivně využívány v hodinách tělesné výchovy. Průřezová témata tvoří integrativní součást vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů.

30

Díl 1 Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením

31

Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávacího oboru (vyučovacího předmětu): Čtení, Psaní, Řečová výchova

Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace rozvíjí u žáků s mentálním postižením hlavně expresivní stránku řeči. Žáci se učí vnímat různá sdělení, snaží se jim porozumět a podle svých individuálních schopností je reprodukují. Tato oblast zahrnuje učivo zaměřené nejen na rozvoj smyslového vnímání a vyjadřovacích schopností, tedy pragmatickou stránku komunikace, ale i čtení a psaní.

Jazyk a jazyková komunikace je realizována ve vzdělávacích oborech Čtení, Psaní a Řečová výchova.

Obsahem vzdělávacího oboru Čtení je apel na správnou výslovnost a tempo řeči, dále postupné osvojování písmen, slov a vět, které vede ke čtenářským dovednostem, jejich cílem je čtení krátkého textu s porozuměním. První období tohoto oboru se zaměřuje na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání, na orientaci na stránce i řádku. Žáci se učí tvořit věty podle obrázků a chápat obsah krátkých vět, které jsou doplněny obrázky. V druhém období se zaměřujeme na čtení jednoduchých vět s porozuměním a přednes krátkých básniček, dále následuje čtení tiskacích i psacích písmen, rozlišování slov různého významu a reprodukce krátkých textů podle ilustrací a návodných otázek, to vše s ohledem k individuálním dispozicím jednotlivých žáků.

Vzdělávací obor Psaní rozvíjí grafické a grafomotorické dovednosti žáků, jejich jemnou motoriku a tím se snaží stimulovat jejich kognitivní funkce. Cílem Psaní je osvojení si techniky psaní, zvládnutí opisu jednoduchého textu. Největší důraz je kladen na praktické využití získaných dovedností psaní. První období je charakteristické svým zaměřením na zvládnutí hygienických návyků spojených se psaním, nácvikem správného držení psacího náčiní a psaním velkých hůlkových písmen, které vede k dovednosti rozlišit a napodobit své jméno. Druhé období se zaměřuje na psaní písmen, jež si žák osvojil, opis číslic a opis a přepis slabik a jednoduchých slov.

32

Řečová výchova je jedním z dalších oborů vzdělávací oblasti Jazyková komunikace. Rozvíjí komunikační schopnosti a dovednosti žáka, které jsou předpokladem pro jeho integraci do společnosti a krokem k dalšímu vzdělávání. Zahrnuje rozvíjení komunikačních dovedností a individuální logopedickou péči. Logopedická péče je nezbytná pro všechny žáky prvního i druhého stupně. Má svoji nezastupitelnou úlohu při rozvoji komunikačních schopností a dovedností žáků. Vzhledem k individuálním schopnostem je nezbytné rozvíjení a budování řeči přiměřeně věku a možnostem jednotlivých žáků.

Dalším doplňujícím oborem, který navazuje na výše zmíněnou řečovou výchovu je Dramatická výchova, která pozitivně ovlivňuje rozvoj komunikace i sociálních vztahů. Žákům je dána možnost vcítit se do různých životních rolí a mohou tak řešit jindy pro ně neřešitelné situace. Taktéž rozvíjí komunikativní schopnosti verbálního i neverbálního charakteru, podněcuje tvořivé myšlení, působí na spontánní chování a zvýšení sebevědomí žáků. Realizuje se formou hry, kdy dochází k prožívání reálných citových situací a vztahů. Takto zažité a prožité situace mají hluboký a trvalý účinek.

33

Vzdělávací oblast

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Vyučovací předmět: PSANÍ

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním

je seznámen se základními hygienickými návyky při psaní, podle svých individuálních schopností je dodržuje

Učivo

-

-

dodržovat správné držení psacího náčiní

-

byl mu demonstrován správný úchop náčiní

-

zvládne napodobit správný úchop

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

1. Stupeň

základní hygienické návyky při psaní (dodržování os.hygieny rukou, prac. plochy a psacího náčiní) užívání kompenzačních pomůcek) orientace na lavici polohování těla – sed, vzdálenost zrakového analyzátoru od psací plochy, poloha rukou práce paže, lokte dlaně-zraková kontrola osobní hygiena při používání psacího náčiní

TV správné držení těla, koordinace pohybů PV dodržování osobní hygieny, orientace na pracovní ploše, rozvoj jemné motoriky, práce s různým materiálem, výroba pomůcek

1. Období

rozvíjení psychomotorických schopností, jemné motoriky, grafomotoriky a pohyb. koordinace (jednotažky, domalovánky, třídění drobných předmětů, modelování) uvolňovací cviky (ramenní, loketní kloub, zápětí, svaly HK) nácvik správného úchopu směrová orientace, orientace na řádku

HV rozpočitadla, vytleskávání rytmu

34

M -

psaní číslic

SV osobní hygiena

-

1. ROČNÍK

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

psát velká hůlková písmena

-

byl seznámen s pojmem písmeno a psaním hůlkového písma správně napodobí hůlkové písmo

Učivo

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení 1. Stupeň

-

pasivní i aktivní rozeznávání písmen podle indiv. schopností psaní zákl. tahů hůlkového písma, částí opis hůlkového písma orientace na řádku i stránce technika psaní - automatizace

1. Období 2. ROČNÍK

-

odlišovat délku samohlásek

-

podle svých schopností rozliší dlouhé x krátké samohlásky

-

dlouhé x krátké samohlásky zvuková i grafická podoba dl. X kr. samohlásek v textu

-

vyvodit písmena podle obrázků

-

byl seznámen s vyvozováním písmen sluchovým, zrakovým a taktilním analyzátorem

-

obrázky ve tvaru daného písmene návodné obrázky slova + obr. s počátečním vyvozovaným písmenem

2. - 3. ROČNÍK

-

psát a spojovat písmena a tvořit slabiky

-

podle svých indiv. schopností píše a spojuje písmena alternativní nácvik psaní napodobuje číslice podle vzoru

-

obtahování písmen ve zvětšené podobě (prst, křída, štětec psaní ve stoje, v kleku, v sedu obtahování písmen ve standardizované velikosti spojování zafixovaných písmen ve slabiky

2. - 3. ROČNÍK

nácvik jednotlivých písmen jména užití různých technik k fixaci písmen fixování hůlkové podoby jména obtahování jména, opis, samostatné psaní, automatizace - globální resp. genetická metoda

3. ROČNÍK

-

-

-

napsat hůlkovým písmem své jméno

-

byl seznámen s grafickou podobou svého jména a je schopen jej napodobit

-

35

Vzdělávací oblast

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Vyučovací předmět: PSANÍ

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

psát písmena, která umí číst

podle svých individuálních schopností píše písmena, která umí číst (zafixovaná)

Učivo

-

-

soustavné provádění cvičení jemné motoriky nácvik prvků písmen a písmen, která čte současný nácvik písmen ve čtení i psaní využití hůlkové i psací formy písma podle individuálních schopností dítěte opis písmen, která čte zdokonalování techniky psaní samostatné psaní

-

nácvik prvků číslic a číslic samostatné psaní číslic zraková diferenciace

-

-

opsat číslice

-

napodobuje číslice podle vzoru je seznámen s pojmem číslice píše zafixované číslice podle diktátu

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

1. Stupeň

PV dodržování osobní hygieny, orientace na pracovní ploše, práce s drobným materiálem, podpisy vlastních prací, výroba pomůcek

2. Období 4. ROČNÍK

TV koordinace pohybů SV procvičování analyzátorů, osobní hygiena P -

psaní číslic

VV zdokonalování jemné motoriky, úchop malířských potřeb HV procvičování sluchového analyzátoru, grafické ztvárnění hudby, rytmická cvičení -

ovládat psaní hůlkového písma

-

ovládá psaní hůlkového písma fixovaného z 1 období zvládne napsat své jméno

-

grafomtorické cviky zdokonalování úrovně jemné motoriky

36

5. ROČNÍK

-

psát písmena a slabiky podle diktátu

-

je seznámen se všemi písmeny hůlkové abecedy podpis

hůlková abeceda psaní slov, která žák četl v 1. období

-

píše zafixovaná písmena podle diktátu píše slabiky z písmen, která je schopen podle svých schopností spojit

procvičování sluchového analyzátoru sluchové i grafické rozlišování hlásek, písmen slabik psaní písmen a slabik ve standardizované velikosti (předpoklad, která čte)

-

-

opisovat a přepisovat slabiky a jednoduchá slova

-

je seznámen s rozdílem opis x přepis podle svých individuálních schopností opisuje, přepisuje čtené slabiky je schopen opisu a přepisu jednoduchých slov složených ze zafixovaných slabik

-

opis x přepis opis, přepis čtených slabik opis, přepis čtených slov se snadným hláskovým složením

37

6. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Vyučovací předmět: ČTENÍ

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání

-

uvědoměle polohuje jazyk, správně napodobuje pohyby rtů a jazyka zvládá nápodobu dechových cvičení slovně vyjádří obsah obrázku zvládá dějovou posloupnost

Učivo

-

-

Čtení: diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání seznámení s knihou čtení obrázku orientace na stránce vhodná volba alternativního čtení dle individuálních řečových schopností žáka Naslouchání: poslech veršů a říkadel, krátkých pohádek a jednoduchých vyprávění koncentrační cvičení na udržení krátkodobé pozornosti

Přesahy a vazby (PT, MV)

Mezipředmětové vztahy

1. Stupeň

SV obsahové vyjádření obrázku

1. Období

HV dechová cvičení, jednoduché písničky hádání písně podle obrázku hudebně pohybové (rytmické) hry, chůze v rytmu, hra na tělo nácvik textu písní

1. ROČNÍK

TV -

pohybové vyjádření situace

-

orientace na vlastním těla

orientovat se na stránce i řádku

-

zvládá pojem stránka a orientuje se na stránce

-

seznámení s pojmem řádek, na výzvu jej ukáže

-

jmenování obrázků a předmětů zleva doprava

-

Čtení:

-

prostorová orientace (pojmy: nahoře – dole – uprostřed, na začátku – na konci) dějová posloupnost procvičování zrakové koncentrace směrová orientace na řádku (pohyb prstem zleva doprava na řádku) řazení obrázků a předmětů podle vzoru zleva doprava

-

38

Časové rozvržení

-

vykonávání úkonů dle přiměřeně složitých pokynů

VV orientace na stránce komentář vlastního díla, třídní výstavka tvorby PV výroba pomůcek pojmenování pomůcek, skládání obrázků - puzzle, mozaika tvorba písmen z různých materiálů

-

tvořit věty podle obrázků

-

vyhledává obrázky podle návodu řadí obrázky podle vzoru vyhledává obrázky podle děje tvoří jednoduchý doprovod k obrázku

-

-

číst slabiky a dvojslabičná slova, skládat slova ze slabik

-

vyvození jednotl. hlásek a písmen podle ind. schopností třídí písmena a skládá je v slabiky podle předlohy čte slabiky podle individuálních schopností dokáže složit jednoduchá slova ze zafixovaných slabik

-

-

-

-

-

chápat obsah krátkých vět doplněných obrázkem

-

v rámci svých individuálních schopností chápe obsah krátké věty doplněné obrázkem

-

Čtení: poznávání a popis jednotlivých částí obrázků vyhledávání obrázků podle požadavku učitele

2. ROČNÍK

Naslouchání: poslech krátkých pohádek a vyprávění s vyjádřením děje a následnou reprodukcí použití PC programu Čtení: jednotl. hlásky a písmena (vizuální, taktilní a fonetické rozlišení, živá abeceda) A, a,I,i jako spojka mezi obrázky, hláska a písmeno M, m, slabiky ma, má, Ma, má (předpoklad - 1.roč.) písmena a hlásky E,e, O,o, U,u, slabiky me,Me,mé,Mé, mo,Mo,mu,Mu a dvojslabičná slova s těmito slabikami (předpoklad 2.roč.) písmena a hlásky v,V,l,L, otevřené slabiky s těmito písmeny a dvojslabičná slova z otevřených slabik (předpoklad 3.roč.) čtení psacích písmen a psaných slabik třídění písmen spojování písmen ve slabiky spojování slabik v jednoduchá slova vyhledávání písmen, slabik a slov v krátkém textu dělení slov na slabiky s užitím říkanek a rozpočitadel Čtení: tvoření jednoduchých vět podle obrázku

39

1. - 3. ROČNÍK

-

dokáže jednoduše slovně vyjádřit obsah obrázku zvládá elementární porozumění textu

-

odpovědi na otázky týkající se obrázku, vyprávění o obrázku s dopomocí pojmenování činností na obrázku rozvoj slovní zásoby

40

Vzdělávací oblast

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Vyučovací předmět: ČTENÍ

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

číst s porozuměním jednoduché věty

-

dle svých individuálních schopností čte jednoduché věty a je schopen jim porozumět na elementární úrovni na dotaz učitele jednoduše vyjádří obsah věty chápe pojem věta, rozpozná ji v textu čte jednoduché věty vytvořené z již zafixovaných slabik si postupně osvojuje a upevňuje další hlásky a písmena (viz. učivo) dle svých schopností čte dvojslabičná a tříslabičná slova z vyvozených a zafixovaných slabik

Učivo

-

-

přednášet krátké říkanky a básničky

-

podle svých individuálních schopností reprodukuje krátkou říkanku rozumí pojmu básnička byla předvedena recitace krátké básničky zvládá zopakovat verš správně reprodukuje zafixovanou básničku s dopomocí učitele

-

tvoření a čtení jednoduchých vět odpovědi na otázky týkající se čtené věty rozvoj slovní zásoby čtení vět obsahující snadná slova a mající přiměřený obsah čtení elementárních textů s porozuměním prohlížení a čtení dětských časopisů upevňování čtení slov zvládnutých v 1. Období vyvození hlásky a písmene t,T, y,Y, s,S – předpoklad - 4.roč.; j,J, p,P,n,N – předpoklad 5.roč.; š,Š,d,D,z,Z,k,K - předpoklad 6.roč. čtení slov s uzavřenou slabikou, slova dvojslabičná a tříslabičná s otevřenými slabikami z vyvozených a zafixovaných slov trénink krátkodobé a dlouhodobé paměti poslech veršů a říkanek koncentrační cvičení na udržení pozornosti seznamování s literaturou pro děti tematicky laděné básničky a říkanky říkanky spojené s melodií a pohybem cvičení intonace základy recitace v praxi (úklona, název básně, recitace, úklona,

41

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

1. Stupeň

ŔV -

2. Období rozvoj slovní zásoby, stavba věty, tvoření vět, zvukové prostředky řeči (tempo, melodie), otázky a odpovědi, vyprávění podle otázek a obrázků

HV zřetelná výslovnost textů písní a říkadel, vytleskávání rytmu, rytmické taneční prvky, pohybové hry s říkadly a dětskými popěvky SV rozvoj vnímání (rozlišování výšky tónu, dělení vět na slova, dělení slov na slova s pomocí rozpočitadel), koncentrace VV seznámení s ilustracemi některých známých autorů, tematická kresba i malba VU práce s knihou, popis obrázků, vycházky do přírody a pozorování přírody

4. ROČNÍK

-

-

umět reprodukovat krátký text podle ilustrací a návodných otázek

-

správně odpovídá na otázky kladené učitelem tvoří slovní doprovod k ilustracím vyhledává ilustrace podle návodných otázek je schopen element. Konverzace o přečteném textu (učitelem)

-

potlesk) fixování kratších i delších slovních spojení

seznámení s literaturou pro děti a mládež poslech vyprávění, CD, kazet PC program (pohádky doplněné obrázky) prohlížení dětských časopisů a knih čtení jednoduchých vět (textu) doplněných ilustrací odpovědi na otázky týkající se

42

TV nácvik rytmické chůze s udáváním tempa, cvičení zaměřená na soulad pohybu s rytmem hudby, rytmem říkanky

5. ROČNÍK

-

rozlišit stejně znějící slova různého významu

-

je seznámen s dvojím významem některých běžně se užívajících slov rozlišuje dvojí význam slova vyplývajícího z textu nebo obrázku dokáže říci několik (2-4) stejně znějících slov různého významu

-

přečteného textu a následná reprodukce téhož textu tvoření vět k ilustracím rozvoj slovní zásoby diferenciační cvičení analyzátorů (sluch, zrak) pojmenování obrázků přiřazování názvů k několika různým obrázkům (př. Kohoutek, kočičky, zebra) praktická ukázka stejně znějícího slova různého významu ve třídě i blízkém okolí

43

6. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Vzdělávací obor: ŘEČOVÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Žák by měl:

Žák

odpovídat na otázky slovem, větou

-chápe význam dotazu, elementární otázky -rozumí významu použitých slov -dokáže sestavit jednoduchou větu

-každá vyučovací jednota je zahajována dechovými a hlasovými cvičeními -na artikulačních cvičeních rozvíjíme správnou výslovnost -v proudu řeči navozujeme intonační schopnosti

-udrží krátkodobou pozornost při poslechu -chápe význam jednoduchých vět -dokáže rámcově porozumět významu užitých slov a vět

-vyprávění krátkých příběhů s ohledem na zájem žáků -výklad významu slov pro porozumění celé věty -vyvození informačního zisku z obsahové stránky příběhu

Mezipředmětové vztahy:

dokázat se koncentrovat na poslech krátkých pohádek a příběhů

-

reprodukovat krátký text podle otázek

-dokáže zvolit výstižnou odpověď na jednoduchou otázku / slovem, větou/ -dokáže jednoduše vyjádřit obsah -dle schopností sestaví odpověď adekvátní otázce

-rozvoj komunikačních dovedností -vyvozování alternativních komunikačních dovedností -edukace a reedukace řečových schopností a dovedností -výklad sociálních situací -rozšiřování slovní zásoby

popsat jednoduché obrázky

-chápe význam obrázku či kresby -volí odpovídající slovo či slovní spojení -výstižně zvolí pro obrázek název -individuálně dokáže řadit obrázkový příběh

-slovní doprovod situačního obrázku -popis obsahu obrázku -obrázkový příběh- posloupnost děje -dětské obrázkové časopisy -vlastní výtvarná tvorba se slovním

44

Čt artikulační dovednosti a výslovnost při osvojování jednotl. hlásek Ps spojování písmene s hláskou, artikulační obratnost Hv, Tv, Pv Veškerou činnost ve výchovách žák doprovází mluveným slovem Průřezová témata: 1. - 6. ročník OSV I. 7. - Sociální rozvoj komunikace

Časové rozvržení

I. STUPEŇ 1.obodobí

-zvládá obrázkové čtení

reprodukovat jednoduché říkanky a básničky

-se dokáže zapojit do kolektivních her se slovním doprovodem -individuálně zvládne zapamatování základního jednoduchého rýmu -dle schopností dokáže s dopomocí vyprávět jednoduchý příběh -aktivně se zapojuje do předříkávání říkanek a básniček

doprovodem a vyjádřením záměru

-seznámení s lidovými říkadly, přednes TU, společný přednes -rozvíjení intonačních a rytmizačních dovedností -rozvoj fonematického sluchu -zvyšování slovní zásoby -nácvik a reprodukce tematicky zaměřených říkadel a básniček / roční období, koledy, hádanky…/ -dramatizace obsahu, hrajeme divadlo

Žák by měl: domluvit se v běžných situacích

-disponuje slovní zásobou odpovídající jeho individ. schopnostem -dokáže na otázku správně obsahově odpovědět -s dopomocí vyhodnotí danou situaci a volí správná slova -zvládá komunikaci s cizími lidmi

-simulace běžných životních situací, jejich slovní doprovod -hrajeme si na / obchod, poštu, lékaře, řemeslníka/tvoříme věty, vysvětlujeme termíny -opisná forma vyjádření – rozvoj slovní zásoby -návštěva běžných městských institucí a seznámení s formou kontaktu

45

I. STUPEŇ 2. období

popsat osoby, předměty podle reálu nebo vyobrazení za pomoci doprovodných otázek

-dokáže jednoduchým výrazivem popsat předmět, osobu, danou situaci -zvládá registraci a slovní vyjádření rozdílů -dokáže formulovat vlastní pojetí situace, vyjádřit svoje pocity a vnímání

-charakteristické znaky rozlišující kolektiv spolužáků -popis vlastního těla a názvy jeho částí -charakteristické prvky vystihující známé postavy / z pohádek, příběhů, filmů…/ -tematické obrázky -stylistika odpovědi celou větou -artikulační cvičení při víceslabičných slovech -vyprávění podle obrázku, situace

vyprávět jednoduchý příběh podle obrázku

-zvládá soustředění a pozornost pro poslech krátkého příběhu -reaguje na návodné otázky při vyjádření porozumění -jednoduchými větami vyjádří vlastní postřehy a pocity

-předčítání a poslech pohádek a příběhů, zvyšování úrovně pozornosti a soustředění -obrázkové časopisy dle volby žáků -slovní vyjádření komikových situací -hrajeme divadlo na dané téma -vyjádření vlastního zážitku / z domova, procházky, vánoc…/ -rozšiřování slovní zásoby v běžných životních situacích -artikulační cvičení

vyprávět shlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle návodných otázek

-dokáže vyjádřit slovně svůj vlastní zážitek a pocit z divadelního či filmového představení -reaguje na nabízené návodné otázky adekvátně obsahu představení

-návštěva dětského divadelního představení /krátké příběhy a pohádky/ -chování v divadle -využití nabídky filmových záznamů ve videotéce školy -rozšiřování slovní zásoby, gymnastika mluvidel

dramatizovat jednoduchý krátký příběh z oblasti, která je žákům blízká

-zvládá slovní vyjádření situace jednoduchou větou -dokáže smysluplně komunikovat na téma příběhu -vyjádřit se nonverbálně – výstižné

-hrajeme divadlo/ témata dle zájmu žáků/ -charakterizace vystupujících postav a účinkujících -napodobení známých pohádkových postav - předvádíme řemesla, pracovní úkony, běžné

46

polohování, postoje -zvládá prvky posloupnosti v příběhu

životní situace -dechová cvičení při přímé řeči -využití alternativní a augmentativní formy komunikace -dramatizace básničky, písničky

reprodukovat krátké texty podle jednoduché osnovy

-dokáže stylizovat odpověď na jednoduchou otázku -zvládá jednoduché dějové návaznosti -orientuje se v časové posloupnosti

-stylizace výstižné a fakticky správné Odpovědi na jednoznačnou otázku -řazení obrázků podle průběhu a obsahu příběhu -komunikační dovednosti / otázka x odpověď/ na dané téma -hlasová a dechová cvičení při proudu řeči a frázování -společné sestavování osnovy pro zvolený příběh

zvládat formy společenského styku -pozdrav, prosba, poděkování

-rozlišuje situace ve společenském styku -má osvojeny základy společenského styku -samostatně formuluje poděkování -dokáže stylizovat vlastní prosbu -zvládá základní druhy pozdravu a jeho vhodné použití -rozlišuje slavnostní a běžné životní situace

-formou hry a dramatického vyjádření navození situací vyžadujících užití a, pozdravu b, poděkování c, prosby -osvojení správné formulace -základy společenského chování /ke kamarádům, v rodině, ve škole, k dospělým …/ -

47

Vzdělávací oblast

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Vyučovací předmět: ČTENÍ

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

-

číst všechna tiskací i psací písmena

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Žák:

-

pozná a přečte všechna písmena přečte dvojslabičná slova s otevřenými i uzavřenými slabikami umí přečíst tříslabičná a jednoduchá víceslabičná slova

Mezipředmětové vztahy

-

-

poznat všechna písmena malé i velké tiskací i psací abecedy postupné osvojování a upevňování hlásek a písmen f, F, g, G, ř, Ř, ch, CH čtení jednoslabičných slov s uzavřenou slabikou čtení dvojslabičných i tříslabičných slov s otevřenými slabikami čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov, která mají zavřenou slabiku na konci čtení dvojslabičných i víceslabičných slov s otevřenými i uzavřenými slabikami čtení snadných tříslabičných slov

48

M -

čtení slovních úloh a zadání VU

-

vyhledávání informací na PC z dopravy, o ochraně životního prostředí, o své regionu, o své vlasti aj. PŘ

-

četba zajímavostí o rostlinách a zvířatech z dětské encyklopedie, vyhledávání informací z katalogů a určování rostlin HV

-

texty písniček, pohybové hry s říkadly PV

-

seznamování se s návody k vaření a postupy práce

Časové rozvržení

2. STUPEŇ 7. ROČNÍK

UK

-

zvládat čtení krátkého jednoduchého textu

-

dle individuálních schopností dovede přečíst jednoduché věty dokáže zvládnout čtení slov s měkkými slabikami umí složit holou nebo jednoduchou větu přečte krátké texty ve slabikáři

-

čtení slabik, slov, jednoduchých vět a textů čtení slov se souhláskovými skupinami v různé obtížnosti a slov se skupinami di, ti, ni, dě, tě,ně, bě, pě, vě, mě četba holých vět, skládání jednoduchých vět čtení krátkých textů ve slabikáři číst nadpisy v novinách a časopisech

49

-

texty v obrázkových ilustracích, pracovní postupy ŘV

-

vyprávění dle obrázků, tvoření vět na daná slova, rozvoj slovní zásoby

-

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl

Žák:

orientovat se ve čteném textu

-

průběžně se učí číst dle svých schopností krátké říkanky, básničky a texty písniček seznamuje se s obrázkovými knihami a dětskými časopisy dovede se orientovat v textu tichým čtením učí se zpaměti krátké básničky a texty písniček

Učivo

zapamatovat si obsah přečteného textu

-

dovede přečtené slabiky a slova napsat umí porozumět krátkým návodům

Časové rozvržení

8. ROČNÍK -

-

Přesahy a vazby (MV,PT)

-

tiché čtení s porozuměním četba krátkých říkanek, básniček a textů písniček prohlubování čtenářských dovedností čtení obrázkových knih s krátkými texty četba dětských časopisů seznamování se s literaturou pro děti a mládež orientace v textu tichým čtením pokus o četbu leporel, dětských časopisů, reklamních textů čtení krátkých písniček a říkanek tak, aby se je děti naučily zpaměti

čtení slabik a slov, které žáci sami píší tiché čtení s porozuměním různých krátkých návodů k použití výrobků a k různým

50

-

k použití výrobků umí dle svých možností vyhledat na PC dle učitelova návodu různé informace a porozumět jim

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

umět reprodukovat snadný krátký text

-

činnostem vyhledávání na PC dle návodu a stručně popsat co konkrétně žáci sami vyhledali opis textu dle předlohy na PC úprava textu na PC

Školní výstupy

Žák by měl:

-

-

Učivo

Žák:

-

umí vlastními slovy reprodukovat stručný obsah přednesených příběhů nebo pohádek zapojuje se aktivně do dramatizací pohádek účastní se průběžně školních kulturních vystoupení a veřejných akcí

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

9. ROČNÍK

-

-

poslech příběhů, pohádek a recitace s tím, aby děti uměly reprodukovat dle svých individuálních schopností obsah předneseného poslechu společné čtení pohádek a následné vyprávění jejich obsahu dramatizace přečtených pohádek a příběhů další seznamování se literaturou pro děti a mládež a četba úryvků z jednotlivých dětských knih účast na školních kulturních vystoupeních a veřejných akcích pro handicapované děti např. MOSTY Přerov aj.

51

-

přednášet říkanky a básničky

-

průběžně se učí nazpaměť říkanky a básničky s přihlédnutím na jeho individuální schopnosti pamatuje si nejznámější autory dětských básniček zvládá za doprovodu hudebního nástroje zpěv textů naučených písniček i básniček reprezentuje školu na recitačních a pěveckých soutěžích

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

získat pozitivní vztah k literatuře

-

průběžně celého období 1. i 2. st. se učit říkanky a básničky s přihlédnutím na jejich náročnost a na individuální schopnosti jednotlivých žáků zapamatovat si nejznámější autory dětských básniček vyzkoušet melodramat za doprovodu hudebního nástroje učit se i texty jednoduchých písniček účastnit se recitačních soutěží ve škole i na oblastních akcích

Školní výstupy

Žák by měl:

-

-

Učivo

Žák:

-

učí se číst text s akcentem s ohledem na porozumění obsahu čteného textu dle svých schopností a zájmů čte dětské encyklopedie zná některé autory dětských knih zná literární pojmy

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

10. ročník

-

čtení knížek pro děti a mládež, reprodukce textu s akcentem na čtení s porozuměním čtení obrázkových knih encyklopedické povahy a vyhledávání rostlin, zvířat a zajímavostí zapamatovat si nejznámější autory dětských knih čtení časopisů pro mládež a denního tisku poslech povídek a příběhů četba úryvků z knih a jejich přiměřená reprodukce

52

-

orientovat se v jednotlivých návodech

-

měl by umět přečíst a porozumět jednotlivým návodům na obalech výrobků měl by umět sestavit návod k výrobě výrobku dovede se orientovat v turistických mapách, plánech města, v jízdních řádech dle svých možností umí vyhledat různé informace na PC

-

základní literární pojmy – hádanka, báseň, pohádka, pověst, kniha, básník, spisovatel, čtenář, divadlo, film, herec aj. sociální čtení

čtení návodů k různým činnostem a k použití na obalech výrobků samostatně popsat a sestavit návod k výrobě výrobku v PV četba kuchařské knihy čtení turistické mapy, plánu města, kalendáře, poštovních formulářů čtení názvů ulic ve městě, reklamních poutačů, plakátů orientace v jízdních řádech vyhledávání informací a návodů na PC

53

Vzdělávací oblast

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Vyučovací předmět: PSANÍ

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Mezipředmětové vztahy Žák by měl

Žák:

dbát na čitelný písemný projev

-

-

umí dle svých možností napsat všechna písmena psací abecedy nebo velká písmena hůlkovým písmem žák se dokáže správně orientovat na stránce v sešitě nebo na volném listu dbá na pěknou úpravu písemností, na svůj čitelný projev a čistotu píše správné do linek, nepřetahuje, neškrtá zkouší psát na list i bez předepsaných linek

2. stupeň 7. ročník

MA -

Časové rozvržení

-

docvičení obtížnějších malých písmen (p, d, z, k, b, h, f, g, ch) docvičení velkých písmen (U, E, H, K, P, B, R, T, F, S, L, D, G, CH) při poruše jemné motoriky a koordinace nacvičovat výše uvedená písmena hůlkovým písmem orientace na stránce v sešitu nebo na volném listu (vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed) opis a přepis slabik a jednoduchých slov dbát na úpravu v sešitech a gramatickou správnost opisu zkusit psaní na list bez linek

54

-

zápis slovních úloh a odpovědí, psaní čísel a zápis matematických operací a převodů IKT

-

vyhledávání na PC a výpisky zajímavostí a informací VU

-

stručné zápisy do sešitů probíraného učiva a výpisky zajímavostí z encyklopedií PŘ

-

určování rostlin a zvířat z katalogů a zápis názvů PV

-

zápis pracovních postupů při vaření, postupu výroby výrobků v dílnách a

prací na pozemku UK

-

psát slabiky a jednoduchá slova i podle diktátu

-

-

umí napsat formou diktátu všechna písmena psací abecedy popřípadě dle svých omezených schopností všechna písmena hůlkové abecedy napíše dle diktátu slabiky, dvouslabičná slova, své jméno a příjmení i svou adresu měl by zvládnout napsat i víceslabičná slova a holé věty

-

diktát písmen malých i velkých psací abecedou, případně pouze velká písmena hůlkovým písmem diktát snadných dvouslabičných slov napsat své jméno a příjmení, datum a místo narození, adresu svého bydliště adresa a název své školy psaní víceslabičných slov

55

-

zápis textů písniček ČT

-

zápis říkanek a básniček

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

-

opsat slova a jednoduché věty

Učivo

Žák:

-

umí napsat téměř všechna běžná slova a jednoduché věty opíše snadné věty dle psané i tiskací předlohy napíše slova i krátké věty dle diktátu učitele dle individuálních schopností opíše krátké texty z novin, časopisů a PC měl by se naučit upravovat a kopírovat text napsaný na PC

-

-

přepsat krátký jednoduchý text

-

rozumí napsanému textu a umí jej reprodukovat dovede přepsat krátké a jednoduché texty z časopisů a novin přepíše krátkou básničku nebo text písničky vypíše ze slabikáře nebo dětské

Časové rozvržení

8. ROČNÍK

-

-

Přesahy a vazby (MV,PT)

-

individuální docvičování malých písmen docvičování obtížných spojů opakování psaní velkých písmen dle možností žáků případně nácvik hůlkovým písmem psaní slov a jednoduchých vět opis a přepis snadných vět dle psací i tiskací předlohy psaní slov a krátkých vět podle diktátu učitele nácvik psaní jmen a příjmení rodičů a jmen sourozenců dle schopností žáka opsat z novin či časopisů nadpisy a názvy osob, zvířat a věcí opsat krátký text na PC upravit nebo zkopírovat text, který žák napíše na PC

docvičování psaní obtížných spojení a víceslabičných slov psaní dle předlohy napsané jak psacím tak tiskacím textem přečtení a porozumění psanému textu psaní krátkých vět podle diktátu přepsat z novin nebo časopisů krátké texty

56

-

encyklopedie krátké úryvky přepíše si do vlastních poznámek potřebné hledané údaje z PC

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

napsat nebo opsat jednoduché sdělení podle předlohy

-

-

psaní číslic a matematických údajů

Učivo

Žák:

-

-

-

přepsat jednoduché věty ze slabikáře, čítanky nebo knížky pro děti a mládež přepsat z PC hledané údaje

Školní výstupy

Žák by měl:

-

-

-

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

9. ROČNÍK

popíše stručně jednoduchý obrázek nebo návod k práci a provede jednoduchý zápis napíše krátké sdělení spolužákovi napíše dle předlohy krátký dopis nebo pozdrav na pohlednici seznámí se s vyplňováním poštovních poukázek, složenek a jednoduchých dotazník pokud má žák založenu e-mailovou schránku pokusí se poslat krátký vzkaz na PC

-

dle individuálních schopností umí žák napsat základní číslice a

-

-

napsat stručně popis obrázku naučit se napsat krátké sdělení spolužákovi nebo učiteli dle individuálních schopností žáka se pokusit napsat pohlednici s pozdravem nebo krátký dopis podle vzoru seznámit se s vypisováním poštovních poukázek a složenek pokusit se vyplnit krátký dotazník nebo odpovědět písemně na otázky v jednoduchém testu napsat jednoduchý e-mail spolužákovi na PC

napsat číslice a číselné řady dle individuálních možností žáka

57

-

-

číselné řady dovede zapsat základní matematické operace – sčítání, odčítání, násobení a dělení dokáže napsat základní časové, váhové, objemové a délkové jednotky dle svých možností umí opsat jednoduchý slovní příklad a odpověď dovede řešit a zapisovat matematické úlohy na PC měl by umět poznat čas a zapsat jej i v digitální podobě

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl

Žák:

čitelně se podepsat psacím písmem, znát a napsat adresu svého bydliště

-

umí se dle svých schopností podepsat čitelně psacím nebo hůlkovým písmem dokáže napsat adresu svého bydliště i adresu na dopis měl by umět napsat jména svých rodičů, sourozenců i spolužáků umí se podepsat na předepsaný formulář psacím písmem nebo hůlkovými písmeny

-

(průběžný nácvik na 1. i 2. stupni) napsat matematický zápis početních operací zapsat názvy jednotek a jednoduchých převodů umět napsat názvy dnů, měsíců opsat jednoduchý slovní úkol napsat odpověď na vyřešený slovní úkol umět řešit a zapisovat matematické úlohy na PC zapsat slovně kolik je hodin i pomocí digitální podoby času například: čtvrt na deset – 9: 15

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

10. ROČNÍK

-

-

dle individuálních schopností by se měl žák umět podepsat a napsat adresu svého bydliště psacím písmem nebo hůlkovým písmem napsat jména svých rodičů a sourozenců napsat jména a příjmení svých spolužáků napsat adresu na pohlednici nebo na dopis napsat adresu adresáta a odesílatele na poštovní poukázku

58

-

napsat nebo opsat běžné písemnosti – pohlednici, přání, dopis podle vzoru

-

dokáže dle předlohy napsat pohlednici s pozdravem, přání nebo krátký dopis naučí se vyplňovat krátký dotazník nebo test a poštovní poukázku nebo složenku umí si založit svůj deník a podle svých možností si v něm vést osobní zápisky vyzkouší si psaní na psacím stroji a především by měl umět psát na PC a případně posílat mailové zprávy

-

podepsat se na formulář pro občanský průkaz nebo pas

-

napsat pohlednici s pozdravem nebo přání k Vánocům, k svátku, k narozeninám včetně adresy napsat krátký dopis podle vzoru dle individuálních schopností vyplnit krátký dotazník nebo test naučit se vést svůj deník umět vyplnit na poště poštovní poukázku nebo složenku vyzkoušet si psaní na psacím stroji a především umět psát na PC a upravovat text naučit se založit na PC e-mailovou schránku a posílat krátké vzkazy

-

Vzdělávací oblast

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Vyučovací předmět: ŘEČOVÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Učivo

59

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Průřezová témata: Žák by měl:

Žák:

-

-

-

dosáhnout srozumitelného mluveného projevu, širší slovní zásoby, snažit se o zřetelnou výslovnost reagovat na hlas a intonaci dospělé osoby, snažit se o správné dýchání používat věty se správnými gramatickými strukturami

-

dle svých schopností se snaží o dosažení srozumitelného mluveného projevu, dosažení rozvoje širší slovní zásoby a snaží se o zřetelnou výslovnost přiměřeně chápe to, jak používat věty se správnými gramatickými strukturami byl seznámen jak s tím popsat děje, jevy a osoby na obrázcích snaží se převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh a pokouší se o dramatizaci

-

-

-

-

-

sluchová a intonační cvičení, akustická diferenciace, napodobování hlasů a zvuků (Oromotorika = cviky rtů a jazyka), gymnastika mluvidel, dechová a fonační cvičení, nácvik správného dýchání výslovnost, intonace a rytmizace edukace a reedukace řeči; rozvíjení melodie, tempo fonematického sluchu, napodobování zvuků, mimika a gesta zvuková pexesa, program Brepta, smyslové hry, odstraňování vadné výslovnosti. rozšiřování slovní zásoby, základy techniky mluveného projevu – správné dýchání, výslovnost intonace a rytmizace. diagnostika úrovně řeči dechová cvičení odstraňování vadné výslovnosti

7. - 10. ročník OSV I. 7. - Sociální rozvoj komunikace Mezipředmětové vztahy

7. ROČNÍK ČT -

převyprávění příběhů, popis využívání volného času, skládání slov, slovní kopaná

HV -

reprodukce národních a lidových písní, zpěv při kytaře i jiných hudeb. nástrojích

TV -

dechová cvičení, gymnastika mluvidel, popis nářadí a pohybu, cvičení s hudbou a zpěvem, pochodová cvičení s verbálním doprovodem

SV -

60

2. Stupeň

smyslové hry se slovním vyjádřením

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

-

dbát na kulturu mluveného projevu komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla komunikace

-

-

snaží se dbát na kulturu mluveného projevu, v rámci svých schopností a vědomostí komunikovat vhodně v běžných situacích i zvládat základní pravidla komunikace snaží se popsat děje, jevy a osoby na obrázcích je seznámen se základními pravidly neformální i formální komunikace

Učivo

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

-

edukace a reedukace řeči, rozvíjení fonematického sluchu, hlasová cvičení, alternativní způsoby komunikace náprava vadné výslovnosti jednotlivých hlásek rozvíjení sluchového vnímání, diferenciace hlásek ve slově rozvíjení slovní zásoby stavba věty, tvoření vět, nácvik správného dýchání a hlasitosti vyprávění pohádek i pohádkových příběhů správná stavba vět melodie, tempo říkadla, písničky formulace odpovědi cvičení s hudbou vypravování gymnastika mluvidel

61

ČT -

tvorba slov a vět, vyprávění a popis osob a dějů

M -

třídění předmětů s popisem a slovním doprovodem

VV -

omalovánky se slovním popisem

PV -

popis pracovních činností při vlastní tvorbě, vysvětlení popisu

8. ROČNÍK

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl:

Školní výstupy

Učivo

Žák:

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy ČT

-

popsat děje, jevy a osoby na obrázcích vyprávět vlastní zážitky a popsat své zážitky

-

-

v rámci svých schopností dokáže popsat některé jednodušší jevy, dokáže popsat osoby na obrázcích a umí o nich vyprávět za pomoci učitele dokáže reprodukovat a převyprávět své vlastní zážitky a pocity

-

alternativní způsoby komunikace vyprávění podle obrázků, rozvoj slovní zásoby, tempo, melodie způsoby mluvy a komunikace technika čtení, vyprávění podle obrázků popis jevů a osob v různých situacích popis činností i řemesel, popis práce odstraňování vadné výslovnosti cvičení s hudbou napodobení zvuků smyslové hry rozvoj sluchového vnímání správná stavba vět formulování otázky formulace odpovědi popis obrázků pečlivá výslovnost napodobování zvuků

-

62

-

vyprávění pohádek, popis dějů, činností 9. ROČNÍK

HV -

písně, říkadla, ztvárnění pohybu slovy a verbálním projevem

PV -

označování a popis pracovních činností a dějů

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

-

převyprávět vyslechnutý, přiměřeně náročný příběh, divadelní nebo filmové představení dramatizovat jednoduchý příběh nebo pohádku

-

dokáže za pomoci učitele přiměřeně převyprávět jednoduchý i mírně náročný příběh nebo situaci, ve které se mohl nacházet, umí převyprávět jednodušší filmový nebo divadelní děj je seznámen se zásadami dramatizace jednoduchého příběhu nebo pohádky

Učivo

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

-

mimojazykové prostředky řeči-mimika, gesta prostředky pro sdělování svých potřeb a přání verbálním i nonverbálním způsobem způsoby a prostředky vedoucí ke správnému způsobu dýchání i mluvení využívání komunikačních počítačových her zdokonalování techniky čtení dramatizace, hudební pohybová a rytmická průprava konverzační cvičení, kultura mluveného slova dechová cvičení odstraňování vadné výslovnosti rytmická hlasová cvičení s hudbou smyslové hry

63

TV -

vytleskávání do slabik, do slov, rozpočítávání, dramatizace pohádky, soutěživé hry se slovním doprovodem

ČT -

psaní a čtení slov a vět a jejich reprodukování

VU -

vyprávění o jevech a přírodních úkazech, rozvoj schopností a poznávání formou her

10. ROČNÍK

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávacího oboru (vyučovacího předmětu): POČTY Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání. Na naší škole užíváme pro tento vyučovací předmět název Počty. Vyučovací předmět Počty je zaměřen na získávání matematických vědomostí a dovedností, které mohou žáci využít v běžném životě při řešení praktických činností a problémů. Žáci jsou seznamováni se základními matematickými pojmy, symboly, postupy a způsoby jejich užití. Při výuce je využíváno velké množství názorných pomůcek, žáci se učí adekvátně zacházet s různými matematickými a geometrickými pomůckami. Učivo je přizpůsobeno individuálním schopnostem žáků. Vyučovací předmět Počty je rozdělen na 4 tematické okruhy – Řazení a třídění předmětů, Číslo a početní operace, Závislosti, vztahy a práce s daty a Základy geometrie. Tematický okruh Řazení a třídění předmětů se objevuje pouze na I. stupni základního vzdělávání. Žáci se zde učí orientovat v prostoru a na ploše, porovnávají a tvoří skupiny prvků, řadí a třídí předměty dle různých kritérií, rozvíjí si logické myšlení a paměť, učí se spolupracovat s kolektivem. Druhým okruhem, který je již zařazen na I. i II. stupni základního vzdělávání, je tematický okruh Číslo a početní operace. Žáci se dle svých individuálních schopností seznamují s čísly, vytvářejí si konkrétní představu o čísle, učí se zapisovat a rozkládat čísla, používat matematické symboly, osvojují si postupy základních matematických operací, řeší jednoduché slovní úlohy z praktického života. Seznamují se s užíváním kalkulátoru. V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty se žáci učí třídit a seskupovat data dle určených kritérií, orientovat se v prostoru a čase, seznamují se s jednoduchými tabulkami, rozvíjí se samostatnost a vytrvalost, učí se uplatňovat matematické znalosti a dovednosti v běžném životě (např. manipulace s penězi).

64

Tematický okruh Základy geometrie je další významnou součástí matematické vzdělávání. Žáci dle svých schopností poznávají a rozlišují základní geometrické tvary a tělesa, učí se zacházet s geometrickými pomůckami a zdokonalují svůj grafický projev.

65

Vzdělávací oblast

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vyučovací předmět: POČTY Řazení a třízení předmětů

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

třídit předměty podle velikosti, barev, tvaru a obsahu

dokáže tvořit skupiny předmětů podle daných kritérií

Učivo

-

-

-

orientovat se v pojmech všechno-nic, hodně-málo, malý-velký, dlouhý-krátký, stejně-více-méně, širokýúzký

orientovat se v prostoru nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na konci, nahoře-dole

-

-

je seznámen s uvedenými pojmy podle svých individuálních schopností zvládá orientaci v těchto pojmech

s ohledem na individuální schopnost zvládá orientaci v pojmech (nad, pod, před, za, vedle, na začátku, na konci, nahoře-dole)

-

-

-

-

fixace jednotlivých barev (žlutá, červená, zelená, modrá, hnědá, černá) vyvození názvu tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník) základní velikosti (malý-velký, tlustý-tenký, apod.) tvoření skupin dle daných kritérií (všechno-nic, hodně-málo, malývelký=1.ročník, dlouhý-krátký, stejně-více-méně, široký-úzký=2.ročník) názorná demonstrace pojmů manipulace s předměty (kostky, stavebnice, puzzle, hračky, běžné předměty denní potřeby) orientace na ploše a v prostoru (na lavici, stole, v místnosti, v budově, venku) fixace jednotlivých pojmů (nad, pod, před, za, vedle=2. ročník, na začátku, na konci, nahoře-dole=3.ročník) určování poloh předmětů v prostoru

66

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

1.

Stupeň

PV -

1.

Období

SV TV -

praktické využití osvojených barev užití drobného materiálu s uvedenými vlastnostmi modelování z písku a plastelíny z ostatního dostupného materiálu práce s přírodninami práce s drobným materiálem pasivní diferenciace barev a tvarů námětové hry (s využitím známých barev, tvarů … zraková diferenciace (dělení předmětů dle barev, velikostí) tematické hry na početní téma napodobování polohy předmětů na ploše orientace na ploše poznávání předmětů hmatem hmatová diferenciace s i bez zrakové kontroly didaktická hra tvoření skupin (kluci x holky, velcí x malí) námětové hry

1. ROČNÍK

1. - 2. ROČNÍK

2. - 3. ROČNÍK

-

-

řadit předměty zleva doprava

- je seznámen s pojmy pravá x levá - zvládá napodobit řazení předmětů zleva doprava a naopak

-

já „v prostoru“ -uvědomění sama sebe v prostoru (u stolu, v místnosti, mezi spolužáky, lidmi okolo, v budově, ve městě)

řazení předmětů v daném směru posloupnost předmětů (např. obrázky ročního období, růst) vizuomotorická cvičení a uvědomělé pohyby očí dějová posloupnost (vývoj člověka-velikosti postavy)

-

Čt -

míčové a soutěživé hry (např. vybíjená) rytmické pohybové hry, didaktická hra (měla babka…) tvoření skupin podle počtu seberegulační respektování pokynů učitele orientace v prostoru orientace na stránce a v knize vyprávění pohádek (budka, Sněhurka a 7 trpaslíků, apod.) vyprávění reprodukce tematicky laděných pohádek (byl jednou jeden král a ten měl 3 dcery…)

PS nácvik číslic (obor 1-3=1.ročník, obor čísel do 5=2.ročník) HV rozpočítadla tematicky laděné písně a říkanky s čísly

67

3. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vyučovací předmět: POČTY Číslo a početní operace

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl: -

Psát číslice 1-5 i podle diktátu

Školní výstupy

Znát matematické pojmy +, -, = a umět je zapsat

-

-

-

Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 5

-

-

Umět rozklad čísel v oboru do 5

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Žák:

-

-

Učivo

-

1. ROČNÍK

píše individuálně zafixované číslice podle diktátu učitele zvládá opis číslic v oboru 1-3 (1. ročník) 1-5 (2. ročník)

-

je obeznámen s významy základních matematických znamének aktivně nebo pasivně reaguje na pojmy +, -, = graficky znázorní požadované znaménka chápe a prakticky užívá pojmy přidat x ubrat ve spojitosti se znaménky

-

rozlišuje výrazy sčítat a odčítat a operuje s nimi s dopomocí využívá pomůcek a názoru k jednoduchým matematickým operacím sčítá a odčítá se slovním doprovodem

-

je seznamován s pojmem „rozklad“ čísel, praktické příklady rozkládá čísla s názorem aktivně, pasivně nebo s dopomocí

- tvoření skupin prvků podle čísla o počtu v oboru do 5 na názoru vyvození rozkladu a porovnání v oboru do 5 - rozložení čísel na větší, menší a stejné - rozklad čísel s názorem - grafické znázornění rozkladu

diktát číslic s možností přirovnání tvarů: bič =1, husa=2, sněhulák=3… (např. předloha číselné řady) - dle verbálního diktátu využívat příslušné číslice

-

-

zápis znamének podle diktátu Slovní doprovod znamének (více, měně) přidáváme x ubíráme doplňování znamének opis příkladů podle předlohy demonstrace: přidat x ubrat

sčítání s názorem v oboru do 5 Odečítání s názorem v oboru do 5 opis příkladu podle předlohy

68

2. ROČNÍK

-

-

orientovat se v číselné řadě 1 až 10

číst, psát a používat číslice v oboru do 5 a numerace do 10

-

-

je seznámen s čísly a číselnou řadou v oboru 1-10 přiřazuje čísla k prvkům a naopak porovnává čísla chápe pojmy před x za

-

reaguje na již zažité číslice píše a ukazuje číslice dokáže napodobit liniaturu a podle svých schopností píše zafixované číslice

-

-

řazení číslic vzestupně a sestupně číselné řady vzestupné x sestupné Určování počtu doplňování chybějících čísel v číselných řadách opravování chybných číselných řad čtení číslic v oboru 1-10 psaní číslic 1-10 pojmy před x za, hned před x hned za čtení číslic z předlohy psaní číslic znázornění číslic a jejich užívání, na prstech, či počítadle

69

3. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vyučovací předmět: POČTY Závislosti, vztahy a práce s daty

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl: -

modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek

Školní výstupy

Učivo

Žák: -

používat výrazy pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu

-

částečně reaguje na pokyny a respektuje řízenou činnost částečně reaguje na práci se sešitem a knihou částečně zvládá orientaci při řešení úkolů s podporou pomůcek

-

je seznámen s pojmy dokáže využít výrazů v praxi

-

-

doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10

-

Časové rozvržení 1. ROČNÍK

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

byl obeznámen s tabulkami číselná lišta v oboru pro daný ročník byl názorně seznámen s používáním tabulek a schémat při doplňování tabulek, schémat a posloupností využívá pomůcek měl vysvětleny významy používání tabulek, schémat a využití pomůcek

-

didaktická hra práce se sešitem, knihou využití potřebných pomůcek a manipulace s nimi (záložka, pravítko, tužka, guma…) vytváření jednoduchých modelových situací názorná demonstrace řešení situací využívání pomůcek k řešení, manipulace úkoly a hry na orientaci v čase (režim dne:den x noc, ráno x večer, práce x hra x odpočinek) úkoly a hry na orientaci v prostoru (určení polohy daného předmětu, umístění dle návodu učitele, fixace základů /nahoře, dole, před, za/) práce s jednoduchými tabulkami doplňování číselných řad číselné řady vzestupné a sestupné slovní rozbor schémat Skládání číselných řad vzestupně i sestupně

70

1. ROČNÍK

2. - 3. ROČNÍK

-

uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi

-

je obeznámen s penězi je seznámen s různými typy platidel

-

poznávání mincí (1, 2, 5, 10) jednoduché početní operace s využitím mincí jako názoru porovnávání mincí

71

3. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vyučovací předmět: POČTY Základy geometrie

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

porovnat délky různých předmětů, rozlišit kratší - delší

-

-

rozlišit základní geometrické tvary na různých předmětech

-

Učivo

třídí rozlišné základní geometrické tvary do skupin dle předlohy byl seznámen s pojmy kratší-delší na názoru vizuálně děl podle požadavku délky předmětů

-

poznává podle svých možností základní geometrické tvary vnímá rozdílnost předmětů podle tvaru

-

třídění předmětů různé délky formou přiřazování porovnávání délek předmětů a jejich dělení srovnávání kratší x delší

-

třídění geometrických tvarů (kruh, čtverec) vkládání geometrických tvarů do předloh (puzzle) vyhledávání geometrických tvarů okolo nás a jejich třídění přiřazení geometrických tvarů k předloze napodobení předlohy sestavené z osvojených geometrických tvarů

2. ROČNÍK

práce s geometrickými tvary seznámení a demonstrace geometrickými tvary poznávání a srovnávání různosti tvarů skládání puzzle, sestavování obrazců z geometrických tvarů vyhledávání geometrických tvarů

3. ROČNÍK

-

-

porovnávat a pojmenovávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník)

-

Časové rozvržení 1. ROČNÍK

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

je srozuměn se základními geometrickými tvary (kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník) byly mu názorně prezentovány základní geometrické tvary pasivně nebo aktivně manipuluje a pracuje s tvary, které pojmenovává dle svých individuálních možností

-

72

Vzdělávací oblast

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vyučovací předmět: POČTY Řazení a třídění předmětů

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

orientovat se na ploše

-

Učivo

rozlišovat vlevo – vpravo, uprostřed

-

dle svých individuálních schopností se orientuje v pojmech nahoře, dole, uprostřed pracuje na ploše podle pokynů učitele

-

orientace na pracovní ploše určování polohy předmětu (obrázku, písmena) na ploše umístění předmětu (obrázku, písmena) na plochu podle pokynů učitele kreslení dle pokynů učitele (nahoře nakresli sluníčko, dole udělej jednu tečku)

-

je seznámen s pojmy vlevo, vpravo, uprostřed dle svých individuálních schopností rozlišuje s využitím názoru pojmy vlevo, vpravo, uprostřed

-

orientace v prostoru, na ploše, v knize směrová orientace – řazení předmětů zleva doprava přikládání předmětu (obrázku, písmena, čísla) na plochu podle učitele s využitím názoru upevňování pojmů vpravo, vlevo, uprostřed čtení obrázků podle jejich umístění (jaké obrázky jsou nalevo /uprostřed/napravo)

-

-

orientovat se v pojmech větší – menší, kratší – delší, širší - užší

-

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

je názorně seznámen s pojmy větší, menší, kratší, delší, širší, užší užívá pojmy velký, malý, krátký, dlouhý, široký, úzký dle svých individuálních schopností s pomocí rozlišuje velikost (malý/velký), délku (krátký/dlouhý), šířku (široký/úzký) předmětů

-

rozlišování pojmů velký/malý, krátký/dlouhý, široký /úzký vyhledávání předmětů podle různých kritérií třídění předmětů podle jejich velikosti, délky, šířky tvoření skupin předmětů podle daných kritérií

73

ČT orientace na stránce PS psaní zafixovaných číslic nebo písmen

1. stupeň 2. období 4. ROČNÍK

VU nakupování, porovnávání peněz VV kreslení obrázků umístěných na plochu podle daných kritérií PV - práce s různými předměty a materiály (třídění, vytváření skupin) TV tvoření skupin žáků při hrách a soutěžích (na molekuly, rozdělení do družstev)

5. ROČNÍK

-

porovnávat množství a tvořit skupiny o daném počtu prvků

-

-

-

třídit předměty podle pořadí ve skupinách

přiřazovat předměty podle číselné osy

-

-

-

kreslení podle daných kritérií (nakresli malé autíčko a vedle něj větší autíčko)

orientuje se v pojmech stejně, více, méně dle svých individuálních schopností samostatně resp. s dopomocí porovnává dvě skupiny prvků vytváří skupiny prvků podle pokynu učitele

-

určování počtů prvků ve skupině vyhledávání obrázků se stejným počtem prvků (obrázky s autíčky, kuličkami, tečkami) porovnávání množství, určování, kde je méně, více (vybarvi/zaškrtni/škrtni,kde je více/méně)

tvoří skupiny předmětu podle pokynů učitele dle svých individuálních schopností třídí předměty podle daných kritérií

-

manipulace s různými předměty vytváření skupin podle daných kritérií třídění různých předmětů (obrázků) podle pokynu učitele

dle svých individuálních schopností se orientuje na číselné ose samostatně resp. s dopomocí řadí skupiny předmětů vzestupně a sestupně

-

doplňování, opravování číselných řad řazení skupiny předmětů podle počtu vzestupně a sestupně přiřazování čísla k danému počtu prvků ve skupině a naopak

-

-

74

6.ROČNK

Vzdělávací oblast

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vyučovací předmět: POČTY Číslo a početní operace

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl: -

číst, psát a porovnávat čísla v oboru do 20 i na číselné ose, numerace do 100

Školní výstupy

Žák: -

-

-

-

umět rozklad čísel do 20 bez přechodu přes desítku

-

zapsat jednoduché příklady v oboru do 20 podle diktátu

-

umět použít kalkulátor

-

-

-

poznává a rozlišuje již zažité číslice dle svých individuálních schopností opíše zafixované číslice v oboru do 20 s pomocí názoru porovnává již zažitá čísla (menší - větší) je seznámen s čísly a číselnou řadou v oboru do 100

Učivo

-

píše jednoduché příklady s použitím zafixovaných číslic dle diktátu učitele s pomocí předlohy opíše jednoduché příklady v oboru do 20

-

zápis příkladů dle pokynů učitele diktát jednoduchých příkladů opis příkladů z tabule, ze sešitu

byl seznámen s kalkulátorem a jeho funkcí přiměřeným způsobem pod dohledem učitele manipuluje s kalkulátorem

-

seznámení s kalkulátorem poznávání číslic a znaků na kalkulátoru vyhledávání a zapisování číslic na kalkulátoru řešení jednoduchých početních příkladů s použitím kalkulátoru

-

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy čtení a psaní již zažitých číslic obkreslování číslic do 100 orientace na číselné ose opisování číslic diktát číslic porovnávání čísel (menší – větší) přiřazování čísel k danému počtu prvků grafické znázornění rozkladu čísel čtení rozkladu čísel do 20 bez přechodu přes desítku rozklad čísel s využitím názoru

dle svých schopností chápe pojem „rozklad čísel“ samostatně resp. s dopomocí rozkládá s použitím názoru již zafixovaná čísla

Přesahy a vazby (PT, MV)

ČT čtení jednoduchých slovních úloh ŘV - říkadla s čísly, rozpočitadla P -

zápis číslic a příkladů

VU učíme se nakupovat PV, VV -obkreslování, vybarvování, vystřihování obrázků a čísly, tvoření číslic z provázku, modelování číslic TV -počet opakování určitých cviků (udělat 5 dřepů, 10krát poskočit, shodit 13 kuželek,…)

-

75

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK

-

psát čísla do 100

-

-

-

-

byl seznámen s grafickou podobou číslic v oboru do 100 dokáže napodobit tvar číslic v oboru do 100 dle svých individuálních schopností zapíše již zafixované číslice

-

obkreslování číslic do 100 opis číslic podle vzoru psaní číslic do 100 opisování a doplňování číselné řady opravování chybných číselných řad

dle svých individuálních schopností operuje s výrazy sčítat a odčítat samostatně resp. s dopomocí sčítá a odčítá s využitím názorných pomůcek

-

sčítání a odčítání s využitím názoru (počitadlo, obrázky) zápis příkladů na sčítání a odčítání

sčítat a odčítat s názorem do 20 s přechodem přes desítku

-

řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20

-

byl seznámen s pojmem slovní úloha s pomocí učitele zapisuje a řeší jednoduché slovní úlohy

-

zvládat snadné příklady v oboru do 100 bez přechodu přes desítku

-

dle svých individuálních schopností zapíše příklady v oboru do 100 bez přechodu přes desítku s pomocí učitele řeší početní příklady v oboru do 100 bez přechodu přes desítku s využitím bankovek jako názoru

-

-

-

-

-

-

jednoduché slovní úlohy z praktického života zápis slovní úlohy opis příkladů podle předlohy řešení jednoduchých příkladů s použitím názoru poznávání bankovek (20Kč, 50Kč, 100Kč) hra na obchod

76

6. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vyučovací předmět: POČTY Závislosti, vztahy a práce s daty

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

používat výrazy vpravo - vlevo

Učivo

rozlišovat pojmy rok, měsíc, den

-

-

určit čas s přesností na celé hodiny

-

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

je seznámen s pojmy vpravo a vlevo dle svých individuálních schopností se s pomocí názoru orientuje v pojmech vpravo, vlevo

-

poznávání pravá/levá ruka s použitím názoru (např. mašlička na pravé ruce) orientace na stránce s využitím názoru (vpravo k oknu, vlevo ke dveřím) určování polohy obrázků, předmětů, písmenek, čísel úkoly a hry na orientaci v prostoru (umístění předmětu podle návodu učitele, hledání obrázků,…)

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

dle svých individuálních schopností chápe pojmy rok, měsíc, den je seznámen s měsíci v roce umí pojmenovat jednotlivá roční období samostatně resp. s pomocí pojmenuje dny v týdnu pojmenuje části dne dle svých individuálních schopností chápe pojem hodina ví, podle čeho se určuje čas je názorně seznámen s určováním času na hodinách

-

vyprávění o ročních obdobích, měsících, dnech v týdnu,… (využití tematicky zaměřených obrázků) kreslení na dané téma (zima) říkanky, básničky, písničky, hry a činnosti typické pro určité období seznámení s kalendářem výroba vlastního kalendáře

-

seznámení s různými druhy hodin (ručičkové, digitální, kukačky, budík,…) poznávání, pojmenování, třídění jednotlivých hodin manipulace s ručičkovými hodinami poznávání a čtení číslic na hodinách znázornění času na ručičkových hodinách zakreslování ručičky v hodinách na obrázku

77

ČT orientace na stránce

4. ROČNÍK

ŘV říkadla, básničky na dané téma PS psaní číslic VU orientace v čase, nakupování, kalendář přírody VV kreslení, malování na dané téma PV - výroba pomůcek (kalendář, vlastní peníze,…) HV tematicky zaměřené písničky TV orientace v prostoru, měření délky skoku, počítání cviků, polohy těla podle pokynu učitele

5. ROČNÍK

-

-

-

doplňovat jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20

-

znát základní jednotky délky a hmotnosti – metr, kilogram

-

uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s penězi

-

-

-

dle svých individuálních schopností používá jednoduché tabulky doplňuje jednoduché tabulky posloupnosti čísel do 20 s využitím názoru

-

práce s jednoduchými tabulkami vyhledávání čísel v tabulce čtení čísel v tabulce doplňování číselné řady doplňování čísel v tabulkách

je seznámen s pojmy metr a kilogram a jejich grafickým zápisem adekvátně používá pojmy metr a kilogram

-

odhad délky měření vzdálenosti měření délky předmětů, výšky žáků porovnávání délky předmětů vážení žáků, různých předmětů odhad váhy zaznamenávání délky, váhy

je seznámen s pojmy mince, bankovka, peníze chápe rozdíl mezi mincí a bankovkou dle svých schopností rozpoznává jednotlivé mince a bankovky manipuluje s penězi adekvátním způsobem

-

poznávání mincí (1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč) – na obrázku, papírové peníze, reálné peníze poznávání bankovek (50Kč, 100Kč) třídění mincí a bankovek porovnávání mincí a bankovek jednoduché příklady s využitím mincí a bankovek jako názoru manipulace s penězi hra na obchod

-

Vzdělávací oblast:

-

5. ROČNÍK

6. ROČNÍK

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vyučovací předmět: POČTY Číslo a početní operace Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl: -číst, psát a používat čísla do 40 -porovnávat čísla v oboru do 40

Žák: -dle svých schopností chápe používání čísel do 40

-přičítání a odčítání jednocifer. č. k dvoucif.č.bez přechodu přes desítku

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

MV

78

Čt – Orientace na stránce a čtení

2. stupeň 7. ročník

- samostatně nebo s dopomocí dokáže porovnávat čísla

v oboru do 40 -určování času - opis čísel -diktát čísel -sčítání a odč. dvoucif. Čísel do 40 bez přechodu přes desítku - početní spoje s nulou -rozklad čísel do 40

- sčítat a odčítat dvoucif. čísla do 40

-s využitím názorných pomůcek dokáže pracovat

- číst, psát a používat čísla do 60 -psát čísla do 200

- dle svých schopností čte, píše a používá čísla -zapisuje čísla na základě pomoci učitele nebo asistentky pedagoga

- orientovat se na číselné ose -používat nás. řady 2 -psát čísla do 500

- s pomocí názoru porovnává čísla - byl seznámen s používáním násoskové řady

-počítání s bankovkami a poznávání bankovek -orientace na číselné ose -znázornění čísel graficky

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:

Žák:

- číst, psát a používat čísla do 80, numerace do 500 po 100

- dle svých schopností chápe pojmy nutné při mat. činnosti

-sčítat a odč. dvoucif. čísla do 80 -používat nás. řady 5 -umět řešit jed. sl.úlohy

-dle svých schopností a možností dokáže používat násobky řady 5 - s pomoci učitele umí řešit jednoduché

-přičítání a odč. jed.k dvoj. č. bez přechodu přes desítku -rozklad čísel do 60 -porovnávání čísel

- diktát jed. příkladů -sčítání a odčítání dvoucif. čísel do 80 bez přechodu přes desítku - opis příkladů z tabule do sešitu -rozklad čísel v oboru do 80

79

slovních úloh Řv – říkadla s čísly, rozpočítadla Vu – učíme se nakupovat manipulace s penězi Pv, Vv – kreslení, stříhání čísel a geometrických tvarů Tv – poskoky a počítání od 20-100 dle roč., dřepy, v dopravní výchově slalom kolem 10 i více kuželek v jízdě na kole Ps-psaní čísel a slovních úloh, nakupování a jed. sl.úloha

Přesahy a vazby (MV,PT)

8. ročník

Časové rozvržení 9. ročník

slovní úlohy - číst psát a používat čísla do 100, numerace do 1000 po 100 -používat nás. řady 10 -psát čísla do 1000 - sčítat a odč. dvoucif. čísla do 100 -pracovat s kalkulátorem -umět řešit praktické poč. příklady

- za pomoci učitele zvládne matematické vztahy a vazby

-byl seznámen s funkcemi kalkulátoru -za pomoci učitele dokáže vyřešit jednoduché praktické i slovní úlohy

-rozklad čísel v oboru do 100 -zápis čísel a příkladů dle pokynů učitele

-sčítání a odčítání dvouciferných čísel do 100 bez přechodu přes desítku -vyhledávání a zapisování čísel na kalkulátoru -jednoduché slovní úlohy -seznámení s funkcemi kalkulátoru

.

80

10. ročník

Vzdělávací oblast:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vyučovací předmět: POČTY Závislosti, vztahy a práce s daty Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl: -znát a užívat základní jednotky délky 1m,(1cm,1km) -

Žák: - poznává a částečně užívá základní jednotky délky -dle svých schopností pracuje s jednotkami délky a používá je

- zvládat základní poč. úkony s penězi (1Kč,5Kč,10Kč)

- zvládne základní početní úkony s penězi -zapíše zjednodušené početní úkony s používáním mincí

- poznávání peněz a orientace s penězi, nákupy v obchodě

-orientovat se v čase -znát a užívat základní jednotky času 1sec,(1min,1hod) -zvládat základní početní úkony s penězi (20Kč,50Kč)

-byl seznámen se základními jednotkami času a dokáže se zhruba orientovat v čase s přesností na půlhodiny

-poznávání jednotek času, - praktické příklady ze života

- dle svých schopností zvládne základní manipulační činnosti s penězi

-poznávání peněz a orientace s penězi při nákupech apod.

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl: -znát a užívat jednotky hmotnosti 1kg (g,1t) -převody jednotek

Žák: -dle svých individuálních schopností zapíše a s pomocí učitele provede

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

-jednotky délky, poznávání na praktických příkladech a používání na názorných příkladech -měření a odhad délky -řešení praktických úloh

MV

2. stupeň 7. ročník

Čt – Orientace na stránce a čtení slovních úloh Řv – říkadla s čísly, rozpočítadla Vu – učíme se nakupovat manipulace s penězi Pv, Vv – kreslení, stříhání čísel a geometrických tvarů Tv – poskoky a počítání do 20, dřepy, v dopravní výchově slalom kolem 10 kuželek v jízdě na kole Ps-psaní čísel a slovních úloh

8. ročník

- jednotky hmotnosti -vážení osob, předmětů

81

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

9. ročník

-

převod jednotek

- doplňování údajů v jednoduché tabulce

- s pomocí učitele řeší jednoduché vyplňování zjednodušených údajů v tabulkách

- doplňování údajů v čase i ostatních údajů do zjednodušených tabulek

- znát a užívat jednotky objemu 1l,1/2l,1/4l (dl, hl)

- s pomocí předlohy i učitele zapíše jednotky objemu a určí je

-praktické příklady určování objemu ze života - nákupy, domácnost, vaření, profese apod. -seznámení s digitálním časem

-zvládat základní početní úkony s penězi (100Kč,1000Kč)

- byl seznámen se základními početními úkony i manipulací s penězi při běžném i praktickém životě

-poznávání peněz a orientace a manipulace s penězi, hospodaření s penězi, šetření, praktické příklady a jednoduché slovní úlohy

82

10. ročník

Vzdělávací oblast

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vyučovací předmět: POČTY Základy geometrie Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

umět zacházet se základními rýsovacími pomůckami a potřebami

Učivo

Přesahy a vazby (PT, MV)

Mezipředmětové vztahy

dle svých indiv. schopností zachází se základními pomůckami a chápe pojmy základních rovinných útvarů

-

rovinné útvary, práce s pravítkem a kružítkem

Čt - Orientace na stránce a čtení slovních úloh Řv - říkadla s čísly, rozpočítadla Vu - učíme se nakupovat, manipulace s penězi Pv, Vv - kreslení, stříhání čísel a geometrických tvarů Tv - poskoky a počítání do 20, dřepy, v dopravní výchově slalom kolem 10 kuželek v jízdě na kole Ps - psaní čísel a slovních úloh

Časové rozvržení 2. Stupeň 7. ROČNÍK

-

znázornit a používat základní rovinné útvary

-

měřit a pojmenovávat délku úsečky rozeznat přímku a úsečku, umět je narýsovat a rozeznat

-

dokáže měřit a pojmenovávat délku úsečky, rozezná přímku od úsečky a umí ji narýsovat

-

přímka, polopřímka, úsečka, kružnice

8. ROČNÍK

-

používat základní geometrické pojmy

-

byl seznámen se základními geometrickými pojmy

-

znázornění a pojmenování základních pojmů

9. ROČNÍK

-

poznat a pojmenovat základní

-

s pomocí učitele dokáže poznat a

-

kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník,

-

10. ROČNÍK

83

geometrická tělesa

pojmenovat základní geometrická tělesa

rychle, koule, válec

84

Vzdělávací oblast

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Vyučovací předmět: POČTY ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

-

znát a užívat základní jednotky délky 1m,(1cm,1km)

zvládat základní poč. úkony s penězi (1Kč,5Kč,10Kč)

-

-

Učivo

poznává a částečně užívá základní jednotky délky dle svých schopností pracuje s jednotkami délky a používá je

-

zvládne základní početní úkony s penězi zapíše zjednodušené početní úkony s používáním mincí

-

poznávání peněz a orientace s penězi, nákupy v obchodě

-

jednotky délky, poznávání na praktických příkladech a používání na názorných příkladech měření a odhad délky řešení praktických úloh

-

orientovat se v čase znát a užívat základní jednotky času1sec,(1min,1hod)

-

byl seznámen se základními jednotkami času a dokáže se zhruba orientovat v čase s přesností na půlhodiny

-

poznávání jednotek času praktické příklady ze života

-

zvládat základní početní úkony s penězi (20Kč,50Kč)

-

dle svých schopností zvládne základní manipulační činnosti s penězi

-

poznávání peněz a orientace s penězi při nákupech apod.

85

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

2. Stupeň

Čt - Orientace na stránce a čtení slovních úloh Řv - říkadla s čísly, rozpočítadla Vu - učíme se nakupovat, manipulace s penězi Pv, Vv - kreslení, stříhání čísel a geometrických tvarů Tv - poskoky a počítání do 20, dřepy, v dopravní výchově slalom kolem 10 kuželek v jízdě na kole Ps - psaní čísel a slovních úloh

7. ROČNÍK

8. ROČNÍK

-

znát a užívat jednotky hmotnosti 1kg (g,1t) převody jednotek

-

dle svých individuálních schopností zapíše a s pomocí učitele provede převod jednotek

-

jednotky hmotnosti vážení osob, předmětů

-

doplňování údajů v jednoduché tabulce

-

s pomocí učitele řeší jednoduché vyplňování zjednodušených údajů v tabulkách

-

doplňování údajů v čase i ostatních údajů do zjednodušených tabulek

-

znát a užívat jednotky objemu 1l,1/2l,1/4l (dl, hl)

-

s pomocí předlohy i učitele zapíše jednotky objemu a určí je

-

praktické příklady určování objemu ze života-nákupy, domácnost, vaření, profese apod. seznámení s digitálním časem

-

-

zvládat základní početní úkony s penězi (100Kč,1000Kč)

-

je seznámen se základními početními úkony i manipulací s penězi při běžném i praktickém životě

-

poznávání peněz a orientace a manipulace s penězi, hospodaření s penězi, šetření, praktické příklady a jednoduché slovní úlohy

86

9. ROČNÍK

10. ROČNÍK

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávacího oboru (vyučovací předmět):

POČÍTAČE

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie je na naší škole realizována jako obor Počítače. Je realizován jak na I. stupni (pouze v II. období), tak na II. stupni. Vzdělávací obor Počítače v sobě zahrnuje základy práce s osobním počítačem (dále PC) a vybraným programovým vybavením. Jedná se zejména o software s oblasti textové – MS Office Word a speciální vzdělávací oblasti, kam zahrnujeme výukové a vzdělávací programy. Ve vyšších ročnících, na II. stupni, se pak setkáme s nadstandardním učivem, ve kterém je zahrnuto učivo z oblastí webového prohlížeče, poštovního klienta či základního grafického rozhraní v programu Malování. Žáci si dle svých individuálních schopností osvojí práci na PC, práci s textovými, výukovými a vzdělávacími programy. Základní uživatelské rozhraní práce na PC se pro ně stává výhodou v praktickém životě, jelikož jim usnadní způsob komunikace.

87

Vzdělávací oblast

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Vyučovací předmět: Počítače

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl:

Žák:

Hygiena a bezpečnost

-

-

-

Dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou

je seznámen s pravidly a bezpečností při obsluze PC a uvědoměle je dodržuje

-

dbání pokynů vyučujícího práce na PC pouze pod dohledem vyučujícího v případě potíží směrovat dotaz na vyučujícího

Hygienické návyky -

je seznámen se základními hygienickými návyky při práci na PC a uvědoměle je dodržuje

-

hygiena před práci na PC správné osvětlení místnosti při práci na PC správný posed při práci na PC správná vzdálenost očí od monitoru správné polohování židle při práci na PC dodržování čistoty a pořádku na pracovní ploše (bez jídla a pití)

Jednotlivé části PC sestavy -

zvládat základní obsluhu PC – zapnutí, vypnutí, práce s myší

-

-

je seznámen s jednotlivými částmi PC sestavy (monitor, skříň, klávesnice, myš) a dokáže je správně pojmenovat je seznámen s tlačítkem zapnout a

-

PC skříň, monitor, klávesnice, myš tlačítko zapnout nabídka start / vypnout PC tlačítko zapnout / vypnout na monitoru levé tlačítko myši – klik, dvojklik a jejich

88

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy Jazyková komunikace - zvládání opisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátu, práce s výukovými programy dle aktuálního archivu kabinetu výpočetní techniky P - osvojování a chápaní matematických postupů,, zvládnutí základních matematických dovedností - rozvíjení spolupráce při společném řešení stanovených úkolů - práce s výukovými programy dle aktuálního archivu kabinetu výpočetní techniky Člověk a jeho svět - vytváření a upevňování hygienických a sebeobslužných návyků Hudební a výtvarná výchova - práce s výukovými programy dle aktuálního archivu kabinetu výpočetní techniky TV - prostorová orientace

1. stupeň

1. období

5. ROČNÍK

-

dokáže jej správně používat je seznámen s nabídkou start – vypnout počítač a umí ji PC správně vypnout je seznámen s tlačítkem zapnout/vypnout na monitoru a umí jej správně používat je seznámen s funkcí levého tlačítka myši – klik, dvojklik a dokáže jej správně používat

-

funkce, správný úchop a pohyb s myší prostředí klávesnice – jednotlivá písmena

Výukové programy -

pracovat s vybranými a přiměřenými výukovými a zábavnými programy dle pokynů

-

je seznámen s vhodnými výukovými programy umí sám zapnout a vypnout výukový program umí správně pracovat dle svých možností s výukovým programem

-

Dětský koutek 4, 5 Výuková pexesa Logická matematika Matematika pro I.- IV. ročník ZŠ Méďa

Práce s klávesnicí -

Zvládat psaní známých písmen na klávesnici

-

je seznámen s prostředím klávesnice a dle osvojených písmen ve čtení dokáže tato používat na klávesnici je seznámen s klávesami enter, backspace, space a dle svých schopností je umí používat je seznámen a dle svých možností užívá klávesy., je seznámen se základním prostředím MS OFFICE – Word

-

Prostředí klávesnice – jednotlivá písmena klávesy enter, backspace, space a jejich význam klávesy čárka, tečka MS OFFICE - Word

89

6. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Vyučovací předmět: Počítače

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

-

dodržovat pravidla bezpečné a zdravotně nezávadné práce s výpočetní technikou

zvládat psaní jednoduchých slov, krátkých vět popřípadě pracovat se základními symboly alternativní komunikace

-

-

je opakovaně seznamován s pravidly bezpečnosti a hygieny při obsluze PC a uvědoměle je dodržuje zvládá základní obsluhu PC je seznámen s prostředím klávesnice je seznámen s nabídkou start umí pracovat s myší

je seznámen s editorem Word zvládá psaní jednoduchých slov umí opsat jednoduchý text dovede pracovat s jednoduchým grafickým softwarem

Učivo

Mezipředmětové vztahy -

-

-

-

zvládat práci s vybranými jednoduchými výukovými a herními programy

-

umí po předchozí informaci používat na doplnění výuky jednoduché výukové programy s pomocí učitele dovede používat vybrané programy z internetu částečně ovládá jednoduché hry a herní programy vyhledané na

Přesahy a vazby (PT, MV)

-

-

pravidla bezpečnosti, řád PC učebny hygienické zásady použití významných kláves a procvičování orientace na klávesnici orientace v nabídce START orientace na ploše možnosti práce s myší

základní funkce textového editoru Word základní editace textu (velká a malá písmena, odklep, vyjmutí a vložení textu, kopírování a barevné rozlišení textové části, psaní číslic do předepsané tabulky, rozložení textu na stránce, velikost písma, druhy písma, úprava stránky zleva i zprava, vytisknutí napsaného textu) malování a grafické kresby seznámení se s dalšími symboly na ploše dostupné výukové programy a softwary pro nižší ročníky základní školy – např. matematika pro nejmenší, zábavné koutky pro děti s výukovou tématikou, pohádky a animované seriály vybrané programy na internetu pro děti – např. 1. pomoc (záchranný kruh),

90

Časové rozvržení

2. stupeň

ČT - Zvládání opisu jednoduchého textu, psaní krátkých slov i podle diktátů, práce s výukovými programy dle archivu kabinetu výpočetní techniky VU

3. období

-

Člověk a čas – dny v týdnu

7. ROČNÍK

-

Místo kde žijeme - orientace

PV - Vyhledávání námětů na keramiku P - práce s výukovými programy dle archivu kabinetu výpočetní techniky PŘ, UK -

práce s výukovými programy prostorová orientace

8. ROČNÍK

-

-

vyhledávat informace na internetu podle pokynů

-

-

vyhledávat informace na internetu podle pokynů

-

-

znát funkce a použití přídavných zařízení počítače

-

-

zvládat základní funkce mobilního telefonu

-

-

další způsoby elektronické

-

internetu umí správně pracovat dle svých možností s výukovým programem

-

dopravní výchova, obrázkové seriály, písničky, příroda kolem nás, zvířata v ZOO, aj. jednoduché herní programy na dostupných softwarech nebo vyhledaných na internetu

za pomoci učitele dovede vyhledat na internetu požadovanou informaci umí se částečně orientovat při výběru potřebné informace z více možností

-

učí se vyhledávat informace na internetu podle pokynů samostatně umí sám použít vyhledaný výukový program dovede částečně zpracovat vyhledané informace pro svou potřebu

-

umí obsluhovat tiskárnu dovede použít sluchátka je seznámen s funkcí skeneru, kopírky, USB umí vložit do PC a vyjmout disketu, CD-ROM, DVD a za pomoci učitele přehrát daná data

-

použití a funkce sluchátek a mikrofonu použití, funkce a obsluha tiskárny základní funkce skeneru a kopírky základní informace o použití diskety použití USB zařízení základní informace o práci s DVD a CD

učí se vzít hovor učí se volat sám učí se odeslat a přijímat zprávu zná částečně další funkce mobilního telefonu je seznámen s MMS

-

-

základní funkce mobilního telefonu na názorné pomůcce, která slouží k nácviku použití nácvik telefonování psaní a odesílání SMS seznámení se s dalšími funkcemi mobilu fotografování a odeslání MMS možnosti připojení mobilního telefonu k internetové síti dostupné služby na mobil

-

založení e-mailové schránky a volba

umí za pomoci učitele založit svou

-

-

-

seznámení se systémem vyhledávání informací na internetu na různých portálech např. Seznamu zadávání hledané informace a výběr potřebného materiálu k dané informaci

základní orientace v prostředí internetu vhodné www stránky vyhledávání pomocí klíčového slova vyhledávání vhodného výukového programu nebezpečí zneužití internetových stránek nevhodné webové stránky pro děti a mládež

91

9. ROČNÍK

10. ROČNÍK

komunikace – e-mail

-

e-mailovou schránku dovede podle svých schopností napsat a poslat e-mail umí s pomocí připojit k e-mailu obrázek nebo další textovou přílohu

-

vhodného hesla psaní a posílání e-mailu připojování dat a obrázků k e-mailu zakládání adresáře vymazání starých e-mailů seznámení s nebezpečím zavirování PC nebezpečí e-mailových zpráv typu SPAM a HOAX seznámení s ICQ a SKYPE

92

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vzdělávacího oboru (vyučovacího předmětu):

SMYSLOVÁ VÝCHOVA

Vyučovací předmět smyslová výchova rozvíjí u žáků vnímání a základní poznatky o okolním světě, o živé a neživé přírodě a o životě společnosti. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, jevy, situace vypozorované z praktických situacích i v běžném životě. Smyslová výchova tak pomáhá žákům získávat dovednosti, jak se co nejsamostatněji orientovat v okolním prostředí a při řešení různých životních situacích. Smyslová výchova je rozčleněna do několika tematických okruhů.

Místo, kde žijeme je jedním z tematických okruhů, kde se žáci učí poznávat své okolí, orientovat se v něm a postupně poznávají důležitá místa v obci, regionu. Cílem okruhu je u dětí vytváření citového vztahu k místu, kde žije, k rozšiřování slovní zásoby při pojmenovávání věcí, jevů.

V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci učí základům společenského chování a jednání, a také jak reagovat na setkání s neznámými lidmi a v různých situacích. Cílem okruhu je u dětí osvojování si pravidel slušného chování a jednání, rozvoj myšlení a vyjadřování se.

V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v čase, rozlišovat minulost, budoucnost přičemž je důležité praktické poznávání. Cílem tohoto okruhu je získávání nových poznatků a zkušeností z každodenního života, vytváření mezilidských vztahů.

93

Rozmanitost přírody je tematický okruh, ve kterém se žáci seznamují s přírodou s jejími změnami v průběhu roku. Vytváří si vztah k přírodě a učí se proč je ochrana životního prostředí důležitá. Cílem je utváření kladného vztahu k živé a neživé přírodě a rozšiřování slovní zásoby.

Posledním tematickým okruhem je Člověk a jeho zdraví. Žáci se učí dodržovat hygienické návyky, zvládají sebeobsluhu v rozsahu svých možností a schopností. Učí se pečovat o své tělo a zdraví. Cílem je správné vyvození a upevňování hygienických a sebeobslužných návyků, pojmenovávání činností a získávání nových poznatků.

94

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vyučovací předmět: SMYSLOVÁ VÝCHOVA Místo, kde žijeme

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

poznat a pojmenovat předměty ze svého nejbližšího okolí (domov, třída, škola)

-

-

zvládnout orientaci v okolí svého bydliště, v budově školy a jejím okolí

-

Učivo

Mezipředmětové vztahy

pozná svou školu, třídu umí pojmenovat základní školní potřeby a pomůcky (lavice, židle, tabule, kniha) umí se orientovat v budově školy, třídy (šatna, WC, družina) umí rozlišit rozdíl mezi školou a domovem

-

pozná svou školu umí se orientovat uvnitř školy a vyzná se před školou a kolem školy

-

-

-

-

ovládat základní pravidla bezpečnosti při cestě do školy

-

-

znát název své obce a adresu bydliště

-

zvládá cestu do školy s doprovodem chápe význam pojmu silnice x chodník, přechod pro chodce, zebra reaguje na změnu barvy na semaforu je seznámen s rozdíly chování na silnici x na chodníku

je seznámen s pojmy vesnice a město

Přesahy a vazby (PT, MV)

-

ŘV - rozvoj slovní zásoby - reprodukce pohádky - artikulační dovednosti a obratnost

rozhovor Co děláš celý den – režim dne školáka orientace, používání pojmů před x za x vedle hry Na školu, Co právě dělám, děláš co se změnilo ve třídě, v budově

M - modelovat jednoduché situace - třídění předmětů

-

obrázková publikace město x vesnice didaktická hra Víš, kde bydlíš

-

95

1. Stupeň 1. Období

obrázkové publikace, pojmenovávání jednotlivých činností v průběhu dne hry, na rozvoj orientace názorné provedení školou, seznámení s ostatními místnostmi v budově (družina, WC, šatna…)

upevnění pojmů silnice x chodník a jejich rozdíly obrázky s dopravní tématikou hra Na dopravu, Stůj, pozor červená Člověk a příroda vycházka k semaforu, přechodu pro chodce vycházka ke křižovatce

Časové rozvržení

1. ROČNÍK

ČJ - tvorba vět - dramatizace pohádky

PV - konstruktivní práce, stavebnice, modelování, názorná manipulace, práce s přírodninami

2. ROČNÍK

VV - tematické kresby, malby, kresba postavy, omalovánky TV - hygiena při cvičení, relaxační cvičení, kolektivní hry HV

3. ROČNÍK

-

umí rozpoznat základní prvky město x vesnice zná název svého města, vesnice orientačně zná svou adresu bydliště

-

Na otázku a odpověď, práce s mapou – bydliště žáků hra Na křižovatce, Na čápa – barvy zelená, červená důležitá místa v okolí školy (hasiči, záchranka a telefonní čísla), policie, nemocnice Člověk a příroda – vycházka k důležitýmbodům

96

-

ztvárnění činností pohybem, hra Na ozvěnu, písně a říkadlové melodie

Průřezová témata: 1. - 3. ročník OSV I. 1. – Osobnostní rozvoj – rozvoj schopnosti poznávání

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vyučovací předmět: SMYSLOVÁ VÝCHOVA Lidé kolem nás

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

znát jména svých spolužáků, učitelů

-

mít osvojené základy společenského chování umět pozdravit, poprosit, poděkovat

-

poznat a pojmenovat různé lidské činnosti

-

-

-

-

-

-

Učivo

umí pojmenovat své spolužáky jménem zná jména svých (svého) učitele je seznámen s vedením školy (ředitelka, zástupce školy)

-

je seznámen s pojmy poprosit, poděkovat, pozdravit správně užívá pojmů: děkuji, prosím při různých činnostech, aktivitách pozdrav má dle možností zautomatizovaný

-

je seznámen s pojmem lidská činnost rozezná činnosti v domě, na zahradě, v běžném denním životě umí vyjmenovat činnosti jemu blízké

-

-

-

-

-

vědět, jak se chovat při setkání

-

je mu vysvětlen pojem cizí, neznámý

-

didaktické hry: Hádej, kdo jsem, Řekni,jak se jmenuješ hry Na školu tvoření otázek Kukačko, zakukej (poznávání po hlase) obrázkové publikace – fotky dětí kolektivní hry – vyvolávaná, bumbrlík procvičení znalosti jmen

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Průřezová témata:

1. Stupeň

1. - 3. ročník OSV I. 2. – Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí

1. Období 1. ROČNÍK

vyprávění podle obrázků na téma Ve škole didaktická hra Popros a poděkuj – modelové situace učitel x žák, žák x žák při činnostech umět poprosit, požádat, poděkovat (půjč mi, prosím..) vyprávění – Co je na obrázku- jednotlivá zaměstnání nám. hry Na uklízeče, Na řemeslníky rozhovor na téma“ umíš nějakou činnost? didaktická hra Na hádače-k čemu slouží kladívko, hrábě, utěrka člověk a příroda – návštěva obchodů, pozorování pracích na veřejnosti vyprávění na téma Nebezpečí

97

2. ROČNÍK

s neznámými lidmi

-

znát rodinné příslušníky, rozlišovat jejich stáří (starší, mladší) a blízké příbuzenské vztahy

-

chápe dle svých schopností co je nebezpečí

-

umí pojmenovat jednotlivé členy rodiny zná jejich generační rozdíly dokáže se orientovat v příbuzenských vztazích

-

-

popis obrázkových publikací hra Na otázku a odpověď zhlédnutí vysílání pro školy, DVD atd.

-

popis rodiny z vlastních fotografií nám. hra Na rodinu didaktická hra Ukaž a vyprávěj (maminka x babička) upevňování pojmů starý x mladý rozhovor na téma Já a má rodina (vyjmenovat všechny členy rodiny)

-

98

3. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vyučovací předmět: SMYSLOVÁ VÝCHOVA Lidé a čas

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

zvládnout jednoduchou orientaci v čase (ráno, poledne, večer

-

-

znát rozvržení svých denních činností

-

Učivo

je seznámen s pojmy (ráno, poledne, večer) umí rozpoznat kdy je ráno, poledne, večer dle činností dle svých možností se orientuje v čase

-

je seznámen se standardním režimem, chodem v domácnosti uvědomuje si střídání jednotlivých činnosti během dne

-

-

-

-

-

rozlišit roční období podle charakteristických znaků

znát dny v týdnu

-

je seznámen s pojmem roční období dle svých schopností rozliší jednotlivá roční období ví, kolik ročních období máme

-

umí pracovat s pojmem týden ví, jak jdou dny po sobě

-

obrázkové publikace - Co děláš celý den? vyprávění děje podle obrázků - co kdo právě dělá (ráno, poledne, večer) rozhovor ne téma Co děláš ty? didaktická hra Přiřaď správný obrázek dnes x zítra x večer,

seznámení s rozvrhem hodin námětová hra Na školu didaktická hra Kuba řekl: jdeme cvičit, jdeme číst… pověz, co právě děláš? (popis činnosti, kterou právě vykonává) popis jednotlivých činností (nejen ve škole ale i doma)

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Průřezová témata:

1. Stupeň

1. - 3. ročník OSV I. 3. – Osobnostní rozvoj – seberegulace a sebeorganizace

1. Období 1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

rozhovor nad obrázky s ročním obdobím popis ročního období dle základních znaků didakt. hra Co kam patří, Vyber správný obrázek -

seznámení s běžným kalendářem rozhovor na téma Co děláš v týdnu?

99

3. ROČNÍK

-

rozliší, které dny chodí do školy, kdy je doma (víkend) umí dny v týdnu pojmenovat

-

hra Otázka, odpověď práce se slovy - posloupnost pracovní den x víkend) časové rozložení denních činností škola x kroužek)

100

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vyučovací předmět: SMYSLOVÁ VÝCHOVA Rozmanitost přírody

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Průřezová témata: Žák by měl: -

-

pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny

poznat nejběžnější druhy domácích zvířat

Žák: -

chápe co je to ovoce – zelenina umí rozlišit ovoce od zeleniny ví, proč se jí ovoce a zelenina uvědomuje si důležitosti pro naše zdraví

-

zná pojem zvířata umí rozpoznat a pojmenovat zvířata na obrázku dle svých schopností pozná rozdíly (srst, peří…) zná běžná domácí zvířata

-

-

popsat počasí podle obrázku (déšť, sníh, bouřku, vítr)

-

1. Stupeň -

rozumově chápe co je to počasí dokáže rozlišit rozdíly mezi počasím a změnami umí přiřadit počasí k jednotlivému ročnímu období

-

popis obrázků ovoce – zelenina, pojmenovávání nám. hra Na obchod, Na zahradníky, kde roste zelenina x ovoce didaktická hra kouzelný pytlík hra Na hádače, co právě jíš poznávání dle vůně, tvaru… vytvoření jednoduchého pokrmu - ovocná mísa, zeleninový salát

1. - 3. ročník EV V. 2. – základní podmínky života

1. Období 1. ROČNÍK

obrázkové publikace se zvířaty vyprávění na téma Jaké znáš zvíře didaktická hra Hádej, hádači rozpoznávání dle hlasů zvířat a její nápodoba hra zvířata na dvorku kde žijí, čím se živí, co nám které zvíře dává pexeso zvířata rozhovor: jaké máš zvíře ty?

obrázky o počasí vyprávění na téma Co vidíš na obrázku projevy počasí a jejich charakter didaktická hra: Najdi správné počasí na obrázku vyprávěj: Jaké máš rád počasí Ty přiřazování počasí k ročnímu období

101

2. ROČNÍK

-

-

popsat viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

znát základní zásady pobytu v přírodě

-

-

pěkně x škaredě, sníh x déšť … je seznámen s pojmy bouřka, blesk, hrom, kroupy umí pohybově vyjádřit déšť, vítr, hrom… dokáže přiřadit daný jev k ročnímu období

byl upozorněn na jednotlivá nebezpečí v přírodě (pád stromu, uštknutí… dle svých schopností zvládá základy zdravovědy respektuje rady a pokyny dospělých v přírodě respektuje základy bezpečnosti

-

popis obrázků s jednotlivým ročním obdobím přiřazování obrázků-Víš kam to patří? pozorování změn v přírodě a popis z místnosti televizní vysílání pro školy rozhovor na téma Počasí rozhovor nad obrázky Jak se chovat v přírodě Didaktické hry Co patří, nepatří do přírody vyprávění vlastních zážitků vytvoření koutku živé přírody kouzelný pytlík (přírodniny, plast, papír atd.) Člověk a prostředí- vycházka do přírody

102

3. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vyučovací předmět: SMYSLOVÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

dodržovat zásady osobní hygieny a zvládat základní sebeobsluhu

je seznámen, co je to osobní hygiena zvládá základy osobní hygieny umí se o sebe postarat (sebeobsluha)

Učivo

-

vědět o zásadách bezpečného chování při hrách, na výletech a při koupání

dokázat upozornit na své zdravotní potíže

-

pojmenovat hlavní části

-

-

-

je seznámen s nebezpečími při společenských činnostech částečně si uvědomuje důsledky nebezpečí

chápe potřebu proč dbát o své zdraví umí částečně popsat své zdravotní problémy

umí pojmenovat jednotlivé části

-

-

obrázková publikace - popis hygienických činností -mytí rukou, používání kapesníku, ručníku didaktická hra Na šikovné děti nám. hra Na uklízeče – úklid pomůcek, úklid třídy, svých osobních potřeb rozhovor na téma Jak to děláš ty? (doma, ve škole…)

popis obrázků Co je správné, nesprávné rozhovor na téma-ve škole, na ulici, v lese Člověk a příroda – vycházky do lesa po okolí, vycházka k rybníku - poukázat na nebezpečí (nežduchat se, nic neházet …)

-

vyprávění na téma Nemoc popis obrázků U lékaře didaktická hra, Když Alenka stůně pojmenovat: co bolí, ukázat na modelu vycházka ke zdravot. středisku, hasiči…

-

didaktická hra Řekni co to je,

103

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Průřezová témata:

1. stupeň

1. - 3. ročník OSV I. 9 – Morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti

1. období 1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

lidského těla

-

lidského těla chápe důležitost jednotlivých končetin ví, jak má o sebe pečovat

-

názorné předvedení panenka, panáček nám. hra V nemocnici publikace Lidské tělo – popis jednotlivých částí

104

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vyučovací předmět: SMYSLOVÁ VÝCHOVA Místo, kde žijeme

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

dodržovat zásady bezpečnosti při hrách

-

-

sdělit poznatky a zážitky z výletů a cest

-

je upozorněn na nutnost dodržování bezpečnosti při hrách, v průběhu celého dne je veden k bezpečnosti při hrách a činnostech (třída, tělocvična, pobyt venku, zahrada…) dodržuje bezpečnost při používání pomůcek, nářadí, načiní při kolektivních a společenských hrách

dle svých schopností umí vyprávět své zážitky z výletů, cest umí se orientovat v pojmech dopravní prostředek (vlak, letadlo, autobus…) dokáže popsat způsob cestování v dopravních prostředcích auto, vlak…)

Učivo

-

-

-

znát nejbližší důležitá místa v okolí školy a bydliště

-

umí se orientovat v okolí své školy a v místě svého bydliště je schopen pojmenovat důležitá místa ve svém okolí (nemocnice, pošta, hasiči…) je schopen popsat,

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

popis jednotlivých činností – obrázkové publikace (třída, tělocvična, zahrada..) rozhovor na téma Co je to bezpečnost?) vyprávění příběhů z vlastní zkušenosti zdraví x bezpečnost- souvislost a důsledky Člověk a příroda – vycházky – voda, les…

popis obrázků (ve městě, u vody, v lese..) vyprávění na téma cestování rozhovor o jednotl. doprav. prostředcích (kolo, auto…) hra Na otázku a odpověď učitel x žák, žák x žák didaktická hra: Najdi správný obrázek dle pokynů učitele Člověk a příroda - vycházky, labyrinty popis obrázkových publikací, knih rozhovor Co je na obrázku (zámek, náměstí, pošta…) vyprávěj, jaká znáš místa ty? didaktická hra Otázka, odpověď)

105

-

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

1. stupeň

ČJ - reprodukce krátkého textu dle návodních otázek

2. období

M -

4. ROČNÍK

orientace v textu orientace v čase určování času rozlišovat pojmy (pravá, levá)

ŘV - rozvoj slovní zásoby - rozvoj sluchového vnímání - popis činností dle kladených otázek VV - kresby, malby, modelování PV - konstruktivní stavby (lego, cheva) TV - průpravná cvičení

5. ROČNÍK

charakterizovat některé důležité objekty (pošta, hasiči, zámek…)

-

popsat cestu do školy podle otázek

-

zná pojem cesta je schopen reagovat na otázky kladené uč. zná svou cestu do školy, ze školy dle svých možností by měl být schopen popsat cestu (z bydliště, z autobusové zastávky)

-

-

Člověk a příroda – vycházka do okolí (zámek, náměstí) vycházka k orientační mapě města vysvětlit její důležitost

-

rozhovor na téma Víš, kde bydlíš, důležité body, budovy, stromy…) přiblížení pojmu cesta – názorná ukázka (z okna školy, na tabuli…) nám hra Cesta do školy – vyprávění didak. hra Na otázku a odpověď Člověk a příroda – vycházka k místu bydliště

106

Průřezová témata: 4. - 6. ročník OSV I. 1. – Osobnostní rozvoj – rozvoj schopnosti poznávání 6. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vyučovací předmět: SMYSLOVÁ VÝCHOVA Lidé kolem nás

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

-

dodržovat pravidla pro soužití v rodině, ve škole, mezi kamarády

projevovat toleranci k odlišnostem spolužáků

-

-

Učivo

je seznámen s pojmem pravidla (úcta, pochopení, pomoc) je schopen rozpoznat dobré x špatné vztahy mezi kamarády, lidmi, rodiči

-

je veden k toleranci a pochopení u žáků s odlišnostmi dle svých schopností umí pomoci svým spolužákům

-

-

-

-

pojmenovat nejběžnější pracovní činnosti

-

dle svých schopností chápe pojem pracovní činnost je schopen zvládat jednoduché pracovní činnosti (úklid, mytí nádobí, podlahy, vysávání

-

-

rozpoznat ve svém okolí

-

dle svých schopností dokáže

Přesahy a vazby (PT, MV)

-

obrázkové publikace, knihy – rodina (rodiče, bratr, sestra...) pojmenovávání jednotlivých vlastností (radost, smutek…) rozhovor na téma Umíš pomoci? nám. hry Rodina, škola společenské hry, pexeso, člověče nezlob se

Časové rozvržení

Průřezová témata:

1. Stupeň

4. - 6. ročník OSV I. 2. – Osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí

2. Období 4. ROČNÍK

vyprávění na téma Jak si pomáháme (pomoc, tolerance...) rozhovor nad obrázky (v nemocnici, u lékaře...) zhlédnutí TV pořadů pro školy, DVD – o životě nemocných, postižených společenské a kulturní akce

didaktická hra – ukaž, co rád děláš, praní, mytí… popis pracovních činností na obrázku, v knize … vyprávění o práci svých rodičů pojmenovávání pomůcek při jednotlivých pracov. činnostech smeták, lopatka…) obrázkové publikace, kartičky, popis vlastností lidí (radost, křik, smutek...)

107

5. ROČNÍK

nevhodné jednání a chování vrstevníků a dospělých -

-

vědět, kde hledat pomoc v případě ohrožení vlastní osoby

-

rozpoznat nevhodné chování a jednání částečně chápe rozdíl mezi správným x nesprávným jednáním a chováním) pomoc, šikana, bití .

-

je seznámen s důležitými institucemi (hasiči, bezpečnost…) umí dle svých možností vyjmenovat důležitá telefonní čísla (150,155, 158, 112)

-

-

-

-

reagovat na pokyn dospělých při mimořádných událostech

-

ví, co je nebezpečí oheň, voda, vichřice..) dle svých schopností a možností reaguje na pokyny dospělých

-

poslech a zhlédnutí příběhů – DVD, televize kolektivní hry a činnosti didaktické hry Co je správné x nesprávné (bití, nadávky, obtěžování) popis obrázkových publikací, časopisů s tématem nebezpečí nám. hra Na hasiče, policisty...) rozhovor na téma nebezpečí (zápalky, nůž…) kolektivní hry – znalost důležitých telefonních čísel 150, 155, 158, 112 vyprávění na dané téma besedy se zkušenými lidmi (hasiči, policie) didak. hry poznej a přiřaď číslo (hasiči 150…) zhlédnutí DVD, televizní pořady rozhovor o vlastní zkušenosti (povodeň, oheň...) Člověk a příroda – vycházka k významným budovám (hasiči, policie…) exkurze

108

6. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vyučovací předmět: SMYSLOVÁ VÝCHOVA Lidé a čas

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

znát roční období a měsíce

-

je seznámen s pojmem měsíc, roční období dle svých schopností vyjmenuje roční období (jaro, léto…) s pomocí učitele vyjmenuje jednotlivé měsíce (leden, únor…) je schopen si zapamatovat své datum narození (den, měsíc)

Učivo

-

-

-

rozlišovat děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (včera, dnes, zítra)

poznat, kolik je hodin (celé hodiny)

- je seznámen s pojmy minulost, přítomnost, budoucnost - orientuje se v pojmech včera, dnes, zítra) - dle svých schopností zvládá spojení (minulost – včera...)

-

- dle svých schopností je schopen manipulaci s hodinami (papírové)

-

- je schopen popsat jednotlivé části hodin (ručičky, číslice… - je seznámen s digitálním časem

-

-

poznává roční období podle hlavních znaků (jaro- kvetou stromy, kytky…) rozhovor na téma Jak je dnes venku? pozorování přírody v jednotlivých měsících, obdobích kalendář počasí (slunce, déšť…) Hry a činnosti v jednotlivých obdobích, měsících (léto – koupání, zima sáňkování...) Člověk a příroda – vycházky v jednotlivých obdobích didakt. hra: víš kdy máš narozeniny (den, měsíc)

orientace v čase (včera, dnes, zítra) obrázkové publikace – rozhovor na dané téma osvojování pojmů v souvislosti se dny v týdnu (neděle – včera...) určování děje pomocí kalendáře didaktická hra Na hodináře obrázky s různými typy hodin klasické, digitální, kuchyňské…) papírové hodiny, orientace – číslice, ručičky velká, malá..) určování času na hodinách- celá hodina seznámit s rozdíly klasické x digitální

109

Přesahy a vazby (PT, MV) Průřezová témata: 4. - 6. ročník OSV I. 3. – Osobnostní rozvoj – seberegulace a sebeorganizace

Časové rozvržení 1. Stupeň 2. Období 4. ROČNÍK

5. ROČNÍK

. -

seznámit se s významnými událostmi a pověstmi, které se vztahují k regionu nebo kraji

-

je seznámen s pojmem pověst je schopen dle svých možností popsat známé místo dle svých schopností se orientuje v pojmech město, kraj

-

-

porovnat rozdíly mezi současným způsobem života a života v minulosti podle obrázků

- je seznámen s pojmy současný život x minulost - dle svých schopností je schopen popsat současnost x minulost (obrázkové publikace)

práce s knihou, propagační materiály (významná místa města) obrázky města, fotografie – rozhovor a srovnání četba pověstí Staré pověsti české, pověsti s Pradědovy říše dramatizace na danou pověst Člověk a příroda vycházky, výlety Praděd, Uhlířský vrch…

- obrázkové publikace (současnost x minulost) - vyprávění o minulosti x srovnání se současností - popis jednotlivých činností (strava, oděv, bydlení) - srovnání volný čas a jeho náplň dle obrázků, fotografií (minulost x současnost)

110

6. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vyučovací předmět: SMYSLOVÁ VÝCHOVA Rozmanitost přírody

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

poznat nejběžnější volně žijící zvířata

-

-

rozlišit listnaté a jehličnaté stromy

-

Učivo

je seznámen s pojmem volně žijící zvířata (srna, zajíc) je schopen rozlišit jednotlivá volně žijící zvířata dle charakter. znaků (srst, bodliny, dlouhý ocas...) umí rozpoznat zvířata žijící v lese, na poli

-

je seznámen s rozdíly jehličnatý x listnatý strom rozpozná dle charakter. znaků strom listnatý x jehličnatý list x jehličí dle svých schopností chápe rozdíl mezi stromem ovocným a užitkovým (jabloň jablko, dub – dřevo)

-

-

prohlížení obrázkových publikací – stromy popis stromů listnatý x jehličnatý rozdíly v jednoltiv. obdobích (listí opadává, jehličí ne, pouze modřín) výroba přírodního kalendáře rozhovor na téma strom ovocný x užitkový) ovoce – dřevo Člověk a příroda – vycházky les, sad, park

je seznámen, co je strom x keř je schopen rozpoznat rozdíl mezi

-

obrázkové publikace (stromy x keře) charakteristické znaky strom x keř (kmen,

-

-

obrázkové publikace (zvířata) popis zvířat dle charakter. znaků (srst, bodliny, dlouhé uši...) hádanky o zvířatech pexesa – zvířata didaktic. hra Hádej, koho předvádím? dramatizace pohádek Budka v poli... vyprávění na téma v lese, na poli

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Průřezová témata:

1. Stupeň

4. - 6. ročník EV V. 2. – základní podmínky života

2. Období 4. ROČNÍK

5. ROČNÍK

. -

poznat rozdíly mezi stromy a keři

-

111

6. ROČNÍK

-

stromem x keřem (kmen x bez kmenu) umí pojmenovat podle obrázků některé stromy keře (bříza x šípek)

-

-

vědět o škodlivých vlivech na přírodní prostředí

-

je seznámen s pojmem škodlivý vliv (déšť, mráz, sucho...) dle svých schopností chápe nutnost ochrany přírody

-

-

znát základní pravidla ochrany přírody a životního prostředí

-

je seznámen se základními pravidly ochrany přírody (úklid lesa x třídění odpadů zná možnosti třídění odpadů (barevné označení) umí rozlišit jednotlivé druhy odpadů (papír, sklo, plast)

-

dlouhé větve, bez kmenu, rozvětvené větve) důležitost stromů x keřů v přírodě (ptáci – potrava, hnízda, příroda – kyslík pojmenován í nejznámějších stromů, keřů (lípa, bříza, šípek, zlatý déšť) Člověk a příroda – vycházky

vyprávění na téma Počasí rozhovor nad obrázky – příroda v jednotlivých ročních obdobích (mráz, jinovatka, průtrž mračen…) besedy – myslivec, lesák… DVD, televizní vysílání popis obrázků z přírodní tématikou rozhovor o jednotlivých druzích odpadů (sklo, papír…) didaktic. hra Víš, kam co patří - třídění návštěva podniku pro zpracování odpadů vycházky do přírody

112

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vyučovací předmět: SMYSLOVÁ VÝCHOVA Člověk a zdraví

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl:

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (PT, MV)

Žák:

1. stupeň -

-

uplatňovat hygienické návyky, sebeobslužné dovednosti a zásady zdravé výživy

-

-

je schopen zvládat hygienické návyky a sebeobslužné dovednosti (osobní hygiena, denní režim) je seznámen s pojmem zdravá výživa (pitný režim, správná životospráva...) dle svých možností se umí o sebe postarat (hygiena, sebeobsluha)

-

-

dokázat sdělit a popsat své zdravotní obtíže

-

je seznámen s lidským tělem a jeho částmi (hlava, noha...) umí popsat jednotlivé části těla dle svých možností popíše své zdravotní problémy

-

-

vědět, na koho se obrátit o pomoc

-

je seznámen s důležitostí sdělit o svých problémech (rodiče, kamarád...) dle svých schopností umí hovořit o svých problémech (zdravotní, obtěžování)

Časové rozvržení

-

vyprávění na téma – osobní hygiena, sebeobsluha didaktic. hra Co rád jíš? (nutnost pravidelné stravy) popis jednotlivých pokrmů (zelenina, ovoce…) manipulační hry (papírové panenky) příprava jednoduchého pokrmu dle volby dětí)

4. - 6. ročník OSV I. 9. – Morální rozvoj – řešení problémů a rozhodovací dovednosti

2. období 4. ROČNÍK

publikace Lidské tělo – popis a pojmenovávání jednotlivých částí těla (hlava, krk, zuby...) rozhovor na téma víš, co je rýma, kašel, bolest v krku..? vyprávění podle obrázků (bolest břicha, zubů – zubař.. didaktic. hra otázka x odpověď

vyprávění na téma Co mě trápí? popis obrázkových publikací s různými tématy DVD, různé pořady pro děti besedy s odborníky rozhovor o problémech druhých (rodina, kamarád)

113

5. ROČNÍK

-

zvládnout ošetření drobného poranění

-

je seznámen s jednoduchými poraněními (oděrky, odřeniny...) dle svých možností a schopností zvládá ošetření drobných poranění (omytí, desinfekce, náplast)

-

seznámení dětí s mimořádnými událostmi (požár, doprav. nehoda...) dle svých schopností chápe důležitost respektovat pokyny dospělých

-

obrázkové publikace (požár, povodeň...) rozhovor na dané téma nám. hry Na hasiče, policisty zhlédnutí DVD - nutnost jak se chová

-

rozhovor na téma Na ulici dopravní značky, semafor popis jednotlivých situací (na křižovatce, na ulici) nám. hra Na dopravu didak. hra Kuba řekl (znalost pravé, levé strany) kolektivní hry Člověk a příroda – vycházky (křižovatka, barvy na semaforu)

-

seznámení s jednoduchými zdravotními pomůckami (obvaz, tekutý obvaz, náplast...) popis obrázků ze zdravotního prostředí didaktic. hra Na zdravotníky (vzájemná ošetřování)

. -

reagovat přiměřeně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

-

-

uplatňovat základní pravidla silničního provozu pro chodce -

-

je seznámen s pravidly silničního provozu pro chodce (semafor, dopravní značky...) je schopen poznat a pojmenovat dopravní značky pro chodce (pozor, přechod pro chodce, pozor, děti...) umí dle svých schopností používat pravou, levou stranu chodníku, vozovky

-

114

6. ROČNÍK

ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vyučovacího předmětu: SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA

V přípravě žáků na občanský život hraje utváření a rozvoj osobnosti nezastupitelnou úlohu. Pomáhá žákům s ohledem na jejich možnosti formovat sociální dovednosti a postoje. Nabízí informace o mezilidských vztazích, základech fungování společnosti, nutnosti respektu k ostatním. Seznamuje žáky s přírodním prostředím a jeho ochranou a vede je k poznávání kulturních děl a hodnot. V tematických okruzích

Historie našeho národa Člověk ve společnosti Poznatky o společnosti Péče o občana

se vzdělávací proces zaměřuje na elementární informace z daného okruhu. Rozvíjením kognitivních funkcí má být dosaženo začlenění žáka do společnosti na nejvyšší možné úrovni. Vzdělávání žáka v tomto vyučovacím předmětu směřuje k získání základních poznatků o minulosti i současnosti naší země, změnách ve způsobu života i poznání kulturních památek. Při osvojování základů chování a soužití cílíme snahu k samostatnému zvládání běžných životních situací. Učíme žáky toleranci, pochopení i základům lidských práv a povinností.

115

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

Vyučovací předmět: SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy Žák by měl

Žák:

Historie našeho národa

-

-

je seznámen s rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí

Ćt, Ps - vyprávění na daná témat, rozvoj slovní zásoby -

poznat rozdíly ve způsobu života pravěkých a současných lidí

pravěk, život v pravěku, první státní útvary na našem území, vyprávění podle obrázku

Rv - rozvoj slovní zásoby a komunikace

Člověk ve společnosti -

mít základní informace o otázkách rod. Života rozlišit postavení a role rod. Příslušníků respektovat pravidla společenského soužití

-

Poznatky o společnosti -

znát symboly našeho státu a jeho hlavní představitele

M - jednoduché početní operace

-

získá základní informace o otázkách rod. Života dokáže rozlišit postavení a role rod. Příslušníků zvládá a respektuje pravidla společenského soužití dle svých indiv. schopností se orientovat na trhu práce je seznámen s pravidly silničního provozu umí třídit odpad je seznámen se symboly našeho státu a jeho hlavními představiteli

-

rodina a škola úcta k rodičům, prarodičům, ke všem lidem pomoc starým a postiženým spoluobčanům učitelé a žáci, vztahy ve škole práva a povinnosti žáků místo, kde bydlím, region, kraj zaměstnání rodičů úcta k lidské práci a jejím produktům různé profese (čím bych chtěl být) doprava, pravidla silničního provozu ochrana životního prostředí prezident republiky, státní orgány a instituce, státní občanství a st. symboly Česká republika – hl. město Praha

116

PŘ - znalosti lidského těla - ochrana životního prostředí - I. pomoc IKT - vyhledávání informací VV - kreslení na dané téma HV - hymna ČR, lidové písně - tematicky laděné písně PV - výroba učebních pomůcek TV - turistické vycházky - zdravý životní styl

2. STUPEŇ

7. ROČNÍK

-

I. pomoc

Průřezová témata: Péče o občana -

dokázat vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádat o radu rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy

-

-

dokáže rámcově vyřizovat své osobní záležitosti, v případě potřeby požádat o radu umí částečně rozeznat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy orientuje se v našem městě

-

je seznámen se zásadami I. pomoci

-

-

-

orientace v místě bydliště nejbližší velké město veřejná zařízení a úřady (pošta, nádraží, zdravotní středisko, lékárna, policie a hasiči orientace v místě, kde je škola, názvy ulic nejdůležitější části lidského těla a jejich funkce změny v období dospívání hygiena v období dospívání sex. vztahy, přátelství, láska, vznik nového života správná životospráva (spánek, odpočinek) sociálně patologické jevy pomoc při poranění, pádu, při záchvatu volnočasové aktivity

117

7. – 10. ročník OSV I. 1. – rozvoj schopnosti poznávání OSV I. 2. – sebepoznání, sebepojetí OSV I. 3. – seberegulace, sebeorganizace OSV I. 9. – řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl

Školní výstupy

Učivo

mít základní poznatky z období českého státu

8. ROČNÍK -

je seznámen se základními poznatky z období českého státu

-

obrázky z historie staré pověsti české

-

dokáže uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného chování zná pravidla komunitního kruhu dle svých individuálních schopností se orientuje v čase umí třídit odpad

-

mezilidské vztahy ve společnosti, základní pravidla společenského chování, mezilidská komunikace úcta k člověku rovnoprávné postavení žen a mužů ve společnosti rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin komunitní kruhy – kultura projevu modely chování v různých situacích doprava, pravidla silničního provozu orientace v čase ochrana živ. prostředí

Člověk ve společnosti -

uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace v různých situacích, rozlišit projevy nepřiměřeného chování

-

-

Poznatky o společnosti -

být seznámen se základními právy a povinnostmi občanů

Časové rozvržení

Žák:

Historie našeho národa -

Přesahy a vazby (MV,PT)

-

je seznámen se základními právy a povinnostmi občanů je schopen rozeznat nežádoucí chování

-

lidská práva, základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana rodinné právo, týrané dítě, zneužívané dítě, šikana

118

Péče o občana - vědět o možnostech sociální péče o potřebné občany

-

ví o základních možnostech sociální péče o potřebné občany dle svých indiv. schopností a dopomocí se orientuje na trhu práce zná orientačně hodnotu peněz je seznámen s výchovou k rodičovství je seznámen se zásadami I. pomoci

-

profese – úcta k práci kvalifikace, rekvalifikace, odměna za práci, nezaměstnanost, pracovní úřady, finanční podpora v nezaměstnanosti peníze a jejich funkce, hospodaření s penězi zdravotní a sociální péče PROHLUBOVÁNÍ nejdůležitější části lidského těla a jejich funkce změny v období dospívání hygiena v období dospívání sex. vztahy, přátelství, láska, vznik nového života správná životospráva (spánek, odpočinek) sociálně patologické jevy zásady první pomoci volnočasové aktivity

119

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

Žák: 9. ROČNÍK

Historie našeho národa -

vědět o významných osobnostech našich dějin

-

má povědomí o významných osobnostech našich dějin

-

obrázky z historie staré pověsti české světové války, jejich důsledky, vznik samostatné ČR vznik československého státu první prezident T.G. Masaryk

Člověk ve společnosti -

znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům

-

Poznatky o společnosti -

uvědomovat rizika a důsledky protiprávního jednání

-

zná hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům zvládá pravidla komunitního kruhu a dle svých ind. schopností rozlišuje správné a nesprávné chování orientuje se v čase pravidla silničního provozu má v základech osvojen je seznámen s riziky protiprávního jednání je seznámen s právními dokumenty občana

-

vztahy lidí v rodině (role otce, matky) vztah dětí k rodičům a sourozencům vznik rodiny, svatební obřad, rozpad rodiny a jeho příčiny, širší rodina mezilidské vztahy ve společnosti, základní pravidla společenského chování, mezilidská komunikace úcta k člověku rovnoprávné postavení žen a mužů ve společnosti rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin komunitní kruhy modely chování v různých situacích doprava orientace v čase ochrana živ. Prostředí

120

-

státní znak, hymna, prezident ČR, hl. město úřady státní správy (městský úřad a jeho odbory) člověk a právo, práva a povinnosti občana, policie, soudy právní dokumenty občana druhy a postihy protiprávního jednání trestní činnost mládeže profese – úcta k práci

Péče o občana -

vědět o možnostech sociální péče o potřebné občany využívat v případě potřeby služeb pomáhajících organizací

-

orientuje se v možnostech sociální péče o potřebné občany je seznámen s možnostmi využívat v případě potřeby služeb pomáhajících organizací uvědomuje si hodnotu peněz je seznámen s výchovou k rodičovství je seznámen se zásadami I.pomoci

-

kvalifikace, rekvalifikace, odměna za práci, nezaměstnanost, pracovní úřady, finanční podpora v nezaměstnanosti peníze a jejich funkce, hospodaření s penězi zdravotní a sociální péče orgány, instituce zdravotnictví a sociální péče PROHLUBOVÁNÍ sexuální vztahy mezi mužem a ženou početí těhotenství, porod odpovědnost v sex. životě, antikoncepce nebezpečí pohlavních chorob, AIDS nebezpečí pohlavního zneužití jak reagovat v situacích v ohrožení sociálně patologické jevy zásady první pomoci volnočasové aktivity

121

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl:

Školní výstupy

Učivo

vědět o významných osobnostech našich dějin

10. ROČNÍK -

má elementární znalosti o významných osobnostech našich dějin

-

zná hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům je seznámen s nebezpečím rasismu a projevech vandalismu dokáže tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti zvládá pravidla komunitního kruhu a dle svých ind. schopností rozlišuje správné a nesprávné chování orientuje se v čase zvládá základní pravidla silničního provozu

-

vznik samostatné ČR vznik československého státu první prezident T. G. Masaryk vznik ČR a vstup ČR do EU

-

rodina mezilidské vztahy ve společnosti, základní pravidla společenského chování, mezilidská komunikace úcta k člověku rovnoprávné postavení žen a mužů ve společnosti rovnocennost a rovnoprávnost národnostních menšin xenofobie, rasismus, vandalismus) komunitní kruhy modely chování v různých situacích doprava, pravidla silničního provozu orientace v čase ochrana živ. Prostředí osobnosti, které proslavili naši vlast státní svátky pošta, spořitelna

Člověk ve společnosti -

-

znát hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a být ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům vědět o nebezpečí rasismu a projevech vandalismu tolerovat názory a zájmy minoritních skupin ve společnosti

-

-

-

Poznatky o společnosti -

uvědomovat rizika a důsledky protiprávního jednání být seznámen s právy občanů ČR v rámci EU

Časové rozvržení

Žák:

Historie našeho národa -

Přesahy a vazby (MV,PT)

-

dokáže posoudit a uvědomit si rizika a důsledky protiprávního jednání je seznámen s právy občanů ČR v rámci EU je informován o základních právních dokumentech občana

-

úřady státní správy (městský úřad a jeho odbory) člověk a právo, práva a povinnosti občana, policie, soudy právní dokumenty občana druhy a postihy protiprávního jednání

122

-

trestní činnost mládeže postavení ČR v rámci EU

-

profese – úcta k práci kvalifikace, rekvalifikace, odměna za práci, nezaměstnanost, pracovní úřady, finanční podpora v nezaměstnanosti peníze a jejich funkce, hospodaření s penězi zdravotní a sociální péče orgány, instituce zdravotnictví a sociální péče PROHLUBOVÁNÍ sexuální vztahy mezi mužem a ženou početí těhotenství, porod odpovědnost v sex. životě, antikoncepce pohlavních chorob, AIDS nebezpečí pohlavního zneužití jak reagovat v situacích v ohrožení sociálně patologické jevy zásady první pomoci volnočasové aktivity

Péče o občana -

mít osvojeny nezbytné dovednosti, potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí

-

má osvojeny nezbytné dovednosti, potřebné k ochraně osob za mimořádných událostí je seznámen využívat v případě potřeby služeb pomáhajících organizací zná hodnotu peněz a dokáže fin. Plánovat je seznámen s výchovou k rodičovství je seznámen se zásadami I.pomoci

-

123

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vyučovacího předmětu: VĚCNÉ UČENÍ

Vzdělávací oblast „ Člověk a příroda“ navazuje na přírodovědné poznatky získané na I. stupni ZŠS. Poskytuje žákům příležitost seznámit se s přírodními zákonitostmi, které ovlivňují běžný život. V praktickém životě by pak měli žáci aplikovat osvojené poznatky k ochraně životního prostředí. Vyučovací předmět v sobě zahrnuje základní informace fyzikální, chemické, přírodovědné a zeměpisné. Nabízené poznatky vycházejí z osobního poznání žáků a plně respektují jejich možnosti a schopnosti. Vzdělávání směřuje k rozvoji vnímání přírodních zákonitostí, přírodních jevů. Ukazuje na sounáležitost člověka s přírodou a jeho povinnost ochrany. Seznamuje se situacemi ohrožujícími život či zdraví a žáci si osvojují dovednosti vyhledávání adekvátní pomoci. Získávání praktických zkušeností s přírodními i umělými látkami a materiály pomáhá k orientaci v jejich běžném užívání.

124

Vzdělávací oblast ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: VĚCNÉ UČENÍ

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl

Školní výstupy

Učivo

Žák:

Základní poznatky z fyziky -

Poznat, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělesu rozeznat zdroje tepla

-

umí uvést těleso do pohybu umí uvést těleso do polohy klidu pozná základní zdroje tepla umí zacházet s ohněm zná základní protipožární opatření

-

Pohyby těles Pohyb a klid těles Druhy energie-

-

rozlišovat druhy vody:pitná, užitková, odpadní rozlišovat rozpustné a nerozpustné látky

2. STUPEŇ

Vv

7. ROČNÍK

-

využití barev, kresby a malby přírodnin Využití barev při poznávání zemského povrchu Modelování přírodnin

M -

umí vyrobit roztok soli a cukru ví, že žula, křemen jsou nerozpustné ví, že domácnosti používají pitnou vodu ví, že užitková voda se používá jen na mytí a praní

-

Voda v přírodě Pitná a užitková voda Odpadní vody Čistota vody Vlastnosti látek-rozpustnost

-

jednoduché sčítání v praktické části poznávání přírodnin

Sv -

Zapojení smyslů při poznávání přírodnin

Základní poznatky z přírodopisu -

získat základní vědomosti o dění v přírodě během ročních období vědět o způsobu péče o rostliny a zvířata během roku poznat naše nejběžnější jedlé a jedovaté houby

-

pozná jednotlivé části těla rostlin: kořen, stonek, list, květ a plod zná 4 roční období zná jejich základní znaky zná ptáky stěhovavé a stálé pomáhá krmit zvěř v zimě umí rozeznat jedlé houby (hřib pravý, liška, kozák, hřib babka, suchohřib, bedla) umí rozeznat základní jedovaté

-

Části rostlinného těla Význam semen Plody-jejich druhy a využití Hospodářské plodiny a zeleniny Houby s plodnicemi Jedovaté houby Jedlé houby Zásady sběru a přechovávání hub Jejich konzervace na zimu

125

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

-

Základní poznatky z chemie -

Přesahy a vazby (MV,PT)

Vu Čt

využití volného času (člověk) Domov a jeho okolí – region Mapa ČR

houby (muchomůrka zelená, tygrovaná, satan)

-

1. pomoc při otravě houbami

-

vyhledávání v encyklopediích a PC

IKT -

Základní poznatky ze zeměpisu -

orientovat se na mapě podle barev, rozlišit vodstvo, hory, nížiny najít na mapě Evropy Českou republiku a její sousedy vědět, co jsou to státní hranice a ukázat je

-

umí najít státní hranice těchto států pozná na mapě vodstvo pozná na mapě hory a nížiny

-

Práce s mapou Evropy Barvy na mapě – orientace podle barev Hory Vodstvo Nížiny Státní hranice Naši sousedé Na mapě ČR najít hory, nížiny, řeky

vyhledávání informací

Tv -

vycházky při praktickém poznávání přírody Sběr rostlin a založení herbáře

Pv -

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Učivo

126

pěstování rostlin (ovoce a zeleniny)

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

Žák by měl:

Žák:

Průřezová témata: 7. - 10. ročník EV V. 2. – základní podmínky života

Základní poznatky z fyziky

-

-

-

rozpoznat jednotlivá skupenství rozeznat zdroje zvuku vědět o vlivu nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka

-

je seznámen s jednotlivými druhy skupenství je seznámen s přeměnami skupenství pozná var je seznámen se zdroji zvuku pozná ozvěnu je seznámen s využitím zvuku u hudebních nástrojů má základní vědomosti o škodlivosti nadměrného hluku

-

Skupenství látek Přeměny skupenství Teplota varu Zdroje zvuku Ozvěna Využití zvuku Škodlivost hluku

je seznámen se vzduchem je seznámen s významem kyslíku pro dýchání

-

Základní vlastnosti látek (skupenství, rozpustnost) Vzduch Složky vzduchu Kyslík Význam kyslíku Čistota ovzduší Smog Ekologické katastrofy

je seznámen bramborami, obilím, slunečnicí, cukrovkou pozná některé rostliny a živočichy je seznámen s významem lesa

-

Základní poznatky z chemie -

rozlišit základní vlastnosti látek vědět o kyslíku jako složce vzduchu vědět o nezbytnosti kyslíku pro živé organizmy

-

-

Základní poznatky z přírodopisu -

vědět o významu hospodářsky důležitých rostlin znát vybrané zástupce rostlin a živočichů

-

-

Hospodářsky významné rostliny okopaniny, olejniny, zeleniny, léčivé rostliny Významní zástupci skupin rostlin

127

8. ROČNÍK

-

-

znát význam lesa, společenství stromů, rostlin a hub

-

Významní zástupci vybraných skupin živočichů Ryby, plazi, ptáci, savci, bezobratlí (podle životního prostředí-voda, vzduch, země) Ochrana živočichů Rozšíření živočichů Hospodářsky důležité druhy živočichů: slepice, husy, krůty, kachny, králíci, prasata, skot, ovce, kozy Les Jehličnaté stromy Listnaté stromy Byliny a keře v lese

Základní poznatky ze zeměpisu -

vyhledat na kraj podle bydliště Orientovat se na mapě města podle významných bodů

-

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

je seznámen s polohou Moravskoslezského kraje orientuje se na mapě našeho města podle významných bodů (nádraží, škola, radnice, pošta) je seznámen s ochranou přírody

-

Kraje, města Doprava Přírodní zajímavosti regionu Zásady ochrany přírody a životného prostředí

Školní výstupy

Učivo

128

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

Žák by měl:

Žák:

9. ROČNÍK

Základní poznatky z fyziky -

být informován o zdrojích elektrického proudu rozpoznat zdroje světla

-

je seznámen s elektrickou energií je seznámen s druhy elektráren je seznámen s ochranou před radioaktivním zářením je seznámen s elektrickými spotřebiči dodržuje pravidla bezpečné práce s elektrickými spotřebiči je seznámen se zdroji světla je seznámen se zrcadly a jejich využitím je seznámen s prací s lupou

-

je seznámen se zdroji znečišťování vody je seznámen se zdroji znečišťování vzduchu zdroje znečištění v našem okolí

-

-

elektrická energie druhy elektráren ochrana před radioaktivním zářením elektrické spotřebiče pravidla bezpečnosti při práci s elektrickými spotřebiči zdroje světla zrcadla a jejich využití lupa, dalekohled

Základní poznatky z chemie -

vědět o znečišťování vody a vzduchu vědět o zdrojích znečišťování v našem nejbližším okolí

-

-

Voda Znečištění vody a její ochrany Znečištění vzduchu a jeho ochrana Zdroje znečištění v našem okolí Mimořádné události - úniky nebezpečných látek Paliva-plyn, uhlí, ropa, příklady využití

Základní poznatky z přírodopisu -

znát jednotlivé části lidského těla

129

-

a umět je pojmenovat, vědět o základních životních funkcích vědět, které činnosti pomáhají životnímu prostředí a které ho poškozují

-

pozná hlavu a orgány na hlavě pozná krk, trup. končetiny je seznámen s životním prostředím a jeho složkami je seznámen s ochranou životního prostředí

-

Lidské tělo Stavba těla Funkce jednotlivých částí těla (orgány) Životní prostředí Složky životného prostředí a jejich ochrana Poškozování a ochrana životního prostředí

Základní poznatky ze zeměpisu -

vědět o druzích a způsobech dopravy v našem regionu na území ČR vědět o přírodních zvláštnostech a kulturních zajímavostech našeho regionu

-

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

zná dopravní prostředky umí se v dopravních prostředcích chovat je seznámen s přírodními zvláštnostmi Bruntálska je seznámen s kulturními zajímavostmi Bruntálska

-

Doprava Přírodní zajímavosti regionu Zásady ochrany přírody a životního prostředí Místní region-poloha, ohraničení vzhledem k okolním regionům Zeměpisná poloha ČR

Školní výstupy

Učivo

130

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

Žák by měl

Žák:

10. ROČNÍK

Základní poznatky z fyziky -

druhy energie znát zásady bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji být seznámen s pohyby planety Země a jejich důsledky střídání dne a noci ročních období

-

je seznámen s druhy energií je seznámen s využitím elektrické energie Dodržuje pravidla bezpečnosti při práci s elektrickými přístroji je seznámen s glóbusem je seznámen s pohyby Země pozná den a noc pozná roční období

-

pozná prací prostředky pozná prostředky na mytí nádobí je seznámen s léky je seznámen s nebezpečím používání neznámých léků a jiných látek

-

-

elektrická energie atomová energie pravidla bezpečnosti při práci s elektrickými spotřebiči planeta Země glóbus pohyby Země střídání dne a noci střídání ročních období

Základní poznatky z chemie -

poznat (podle etikety) chemické výrobky používané v domácnosti a bezpečně s nimi pracovat získat základní vědomosti o léčivech a návykových látkách

-

-

Mycí prostředky Plasty, jejich použití a likvidace Stavební pojiva-cement, vápno, sádra, užití v praxi, bezpečnost při práci Bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny, jejich zdroje, vliv na zdraví člověka Hořlaviny, zásady bezpečnosti, první pomoc při popálení Léčiva a návykové látky

Základní poznatky přírodopisu -

dodržovat základní pravidla

-

je seznámen s chráněným územím

131

-

bezpečného chování při poznávání přírody vědět, jak chránit přírodu na úrovni jednotlivce

-

našeho okolí je seznámen s některými druhy chráněných rostlin a živočichů

-

Ochrana přírody našeho okolí Typy chráněných území Vybrané druhy chráněných rostlin a živočichů Praktické poznávání přírody

-

ČR – hranice, členitost, poloha Živelné pohromy Ochrana člověka při živ. pohromách Chování a jednání při jejich nebezpečí

Základní poznatky ze zeměpisu -

uplatňovat v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě adekvátně jednat při nebezpečí živelné pohromy a ohrožení života

-

umí se bezpečně pohybovat v přírodě je seznámen s jednáním a chováním při živelných pohromách

132

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávacího oborů (vyučovacích předmětů): HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast umění a kultura přispívá k rozvoji žáků, k jejich tvořivým schopnostem. Umožňuje žákům projevit se a působí na jejich estetické vnímání.

Napomáhá k odreagování, ke koncentraci pozornosti a překonávání únavy. Má rehabilitační a relaxační charakter, působí harmonicky, snižuje vnitřní napětí žáků. Napomáhá k rozvoji smyslového vnímání vlastní tvořivostí a vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci a toleranci. Je vhodnou cestou k utváření postojů a hodnot.

Hudební výchova plní několik funkcí. Rozvíjí hudebnost žáků, jejich rytmické a intonační schopnosti, pohybovou kulturu a napomáhá při rozvoji řeči. Cílem hudební výchovy je pomocí hudby získávat sebedůvěru ke kultivovanému vystupování a seznamovat žáky s lidovou, umělou tvorbou a kulturou jiných národů. Je zdrojem etické a estetické kultivace osobnosti.

Výtvarná výchova rozvíjí estetické cítění u žáků a jejich tvořivost. Utváří se volní vlastnosti, schopnosti vyjadřovat své emoce, představy. Pomáhá uplatňovat neverbální komunikaci a zlepšuje jemnou motoriku žáků. Cílem výtvarné výchovy je rozvíjení pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání, k poznání, že umění obohacuje život člověka, a k vytváření tvořivých schopností a dovedností.

133

Vzdělávací oblast

UMĚNÍ A KULTURA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

vnímat, rozlišovat a napodobovat různé nehudební i hudební zvuky

Učivo

sluchem rozlišuje zvuky a tóny dokáže napodobit různé nehudební zvuky

-

-

naučit se správně hospodařit s dechem a snažit se srozumitelně vyslovovat

-

dokáže nápodobou nádech a výdech je veden ke správné výslovnosti dokáže doprovodit danou hlásku výdechem

-

Vokální a instrumentální činnost rozlišování hudebních zvuků (bubínek, dřívka, triangl,…) - rozlišování nehudebních zvuků (voda, klíče, šustění papíru,…) - hra na tělo – tleskání, dupání, hra na jednoduché dětské nástroje - vycházka – poslech a rozlišování zvuků v přírodě - Poslechové činnosti - poslech jednoduchých skladeb (Roční období – Jaro, Léto,…) - Hudebně pohybové činnosti - pohybové ztvárnění zvuků (dupání, tleskání, pleskání, ťukání,…) -

Vokální a instrumentální činnost pravidelné dýchání při hlasovém projevu (říkanky, rozpočitadla,…) nacvičování správné výslovnosti říkadel, textů písní Poslechové činnosti napodobování tempa (zrychlování, zpomalování – vláček) dechová cvičení – délka tónů Hudebně pohybové činnosti pohybové hry s dětskými popěvky

134

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

1. Stupeň

ČT -

1. Období

ŘV VU SV -

VV TV -

tempo řeči, správná výslovnost při zpívaném projevu, poslech a recitace veršů a říkadel dechová cvičení, gymnastika mluvidel tematicky zaměřené písně (roční období, příroda) sluchová cvičení, poznávání zdrojů zvuků, poznávání hlasů a zvuků, nápodoba zvuků, hlasů zvířat námětové obrázky k písním hudebně pohybové hry, tanečky se zpěvem, relaxace při hudbě

1. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

UMĚNÍ A KULTURA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

soustředit se na poslech jednoduché krátké známé písně či skladby

-

je veden k soustředěnému poslechu jednoduché dětské písně je veden k soustředěnému poslechu krátké skladby vnímá rozdíl mezi písní a skladbou dle svých schopností při poslechu hudby dokáže relaxovat

Učivo

reagovat pohybem na hudbu

Časové rozvržení 1. Stupeň

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

-

jednoduché říkanky a básničky doprovází polohami těla a pohyby

-

-

zapojuje se do hudebně pohybových aktivit

-

Vokální a instrumentální činnost ranní chvilky při poslechu hudby (navození příjemné nálady na začátku vyučování) kolektivní zpěv jednoduchých lidových a umělých písní Poslechové činnosti poslech pohádkových melodií poslech relaxační hudby seznámení s hudbou různých etnických skupin Hudebně pohybové činnosti relaxace při poslechu oblíbených skladeb a písní Vokální a instrumentální činnost hra na tělo (tleskání, pleskání,…) při poslechu hudby nebo při zpívání pohyb podle doprovodu rytmických nástrojů (změny tempa, chůze, běh, poskoky) Poslechové činnosti pohybová improvizace při poslechu hudby Hudebně pohybové činnosti pochod podle hudebního doprovodu jednoduché tanečky střídání napětí a uvolnění při hudbě (vojáci/hadrová panenka)

135

1. Období 2. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

UMĚNÍ A KULTURA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

zpívat jednoduché melodie či písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem

-

je seznámen s jednoduchými dětskými písněmi a melodiemi snaží se reprodukovat známou melodii nebo jednoduchou píseň dle svých schopností

Učivo

užívat při hudebních aktivitách různé hudební nástroje přiměřené svým schopnostem a dovednostem

-

je seznámen s jednoduchými hudebními nástroji dle svých možností dokáže použít jednoduché hudební nástroje při poslechových a instrumentálních činnostech

Časové rozvržení 1. Stupeň

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

-

Vokální a instrumentální činnosti rytmizace známých říkadel zpěv písní přiměřených věku a schopnostem dítěte tematicky zaměřený zpěv (zimní písně, písně o zvířatech...) individuální zpěv, skupinové zpívání Poslechové činnosti poslech dětských písní Hudebně pohybové činnosti kolektivní hry s říkadly a tanečky Vokální a instrumentální činnost hra na jednoduché dětské nástroje (bubínek, dřívka, triangl) rytmická cvičení s využitím dětských nástrojů zpěv známých písní s doprovodem hudebních nástrojů Poslechové činnosti rozlišování zvuků známých hudebních nástrojů (klavír, flétna, kytara) poslech hudby na CD, v rádiu Hudebně pohybové činnosti vyjádření hudby pohybem

136

1. Období 3. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

UMĚNÍ A KULTURA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

propojit vlastní pohyb s hudbou, zvládnout jednoduché taneční hry

-

dle svých schopností vnímá hudbu a reaguje na ní dokáže přizpůsobit pohyb těla hudbě v závislosti na svých tělesných možnostech

Učivo

-

-

soustředit se na poslech jednoduchých skladeb

-

je schopen soustředěného poslech rozliší jednoduché skladby (pochod, běh, poskok)

-

Vokální a instrumentální činnosti rytmizace říkadel hra na tělo (vytleskávání, tlučení do lavice, pochodování) Poslechové činnosti rozpoznávání tempa a rytmů jednoduchých skladeb, písní Hudebně pohybové činnosti různé pohybové hry (např. vyjádření písně, vyjádření nálady) tanečky (šla Nanynka do zelí, měla babka čtyři jablka...) pohybový projev dle hudby (diskotéka, taneční soutěž, karneval) Vokální a instrumentální činnosti vyjádření skladeb Orffof. nástroji (pomalu x rychle) tempo skladeb (chůze, poskok….) Poslechové činnosti relaxace dle hudby poslech hudby Hudebně pohybové činnosti pochod podle hudby (magnetofonová nahrávka, DVD) improvizace písní, říkadlové melodie

137

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

1. Stupeň

VV kresba, malba (obsah písní a říkadlových melodií) TV pochod, běh a jednoduché taneční kroky s hudbou ŘV dechová, hlasová cvičení rozvíjení sluchového vnímání

2. Období

-

rozdíly v písničkách, básničkách, říkadlech (indiánská, česká, slovenská, cikánská, anglická, apod.)

4. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

UMĚNÍ A KULTURA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

rozlišit hudební a nehudební zvuk, mluvený a zpívaný hlas, rozeznat tóny: krátké-dlouhé, vyšší-nižší

-

je schopen rozlišit hudební a nehudební zvuk (píseň x hlasy zvířat, dopravních prostředků) je seznámen s rozdíly mezi mluveným a zpívaným hlasem (píseň x báseň) rozlišuje dle svých schopností tóny (krátký x dlouhý, vyšší x nižší)

Učivo

-

-

Vokální a instrumentální činnosti hra na jednoduché nástroje (zvonek, vařečky…) rozlišování tónů dle délky (píseň, říkadlová melodie) rozlišování tonů dle jednotlivých rytmických nástrojů (triangl-vysoký tón, buben-nízký tón) vytleskávání rytmu Poslechové činnosti poslech písní, skladeb, pohádkových melodií (výška, délka, krátký, dlouhý) návštěva koncertů, hudebního divadelního představení poslech říkadel a jednoduchých písní Hudebně pohybové činnosti pochod dle hudebního doprovodu (krátký x dlouhý) improvizace (chůze po špičkách, chůze medvěda, apod.) tělesná cvičení spojená s hudebním doprovodem pohybový projev hudby

-

Vokální a instrumentální činnosti

-

rozlišování rytmických nástrojů podle charakteristických znaků (buben, dřívka, triangl...)

-

popis jednotlivých rytmických nástrojů a

-

-

poznat vybrané rytmické hudební nástroje a užívat je při hudebních aktivitách

-

je schopen poznat rytmické nástroje (buben, triangl, dřívka) dle svých schopností zvládá hru na hudební nástroj dle svých schopností rozezná rytmické nástroje (sluchově a vizuálně)

Časové rozvržení 1. Stupeň

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

138

2. Období 5. ROČNÍK

rozlišování podle zvuků (hudební x nehudební) -

rozlišování tónů (vysoký x nízký) hra na ozvěnu Poslechové činnosti hra na hádače (rozlišování zvuků a tónů-nahrávky, písně) poslech jednoduchých skladeb, písní (poznávání nástrojů) poslech zpěvu a hry na hudební nástroje Hudebně pohybové činnosti pohybové ztvárnění písní a říkadel vyjádření hudby pohybem střídání chůze a běhu podle rytmického doprovodu pohybové zvládnutí tanečních kroků (mazurka)

139

Vzdělávací oblast

UMĚNÍ A KULTURA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

správně, hospodárně a pravidelně dýchat a snažit se o co nejlepší vyslovování při zpěvu i rytmizaci říkadel

-

je schopen zvládnout správné a pravidelné dýchání umí hospodařit s dechem při zpěvu a pohybových hrách snaží se o správnou výslovnost při zpěvu

Učivo

-

-

zpívat písně přiměřené jeho hlasovému rozsahu a individuálním schopnostem

-

je schopen zpívat písně dle svých možností umí zpívat písně dle hlasového rozsahu

Časové rozvržení 1. Stupeň

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

-

Vokální a instrumentální činnosti dechová, artikulační cvičení (říkadla, rozpočítadla rozvoj fonematického sluchu hra na ozvěnu rytmizace říkadel, rozpočítadel, písní hra na tělo (jednoduché písně-tleskání, pleskání, dupání Poslechové činnosti poslech hudby z magnetofonových nahrávek, DVD návštěva divadelního představení spojeného s hudbou poslech dětských písní (roční období) poslech pohádkových melodií Hudebně pohybové činnosti pohybové vyjádření písní, melodií hudebně pohybové hry (na ševce, vrabec a sýkorka) pohybové hry v kruhu (pletla kytku, na Elišku) Vokální a instrumentální činnosti zpěv lidových a umělých písní spojení rytmu a pohybu zpěv písní s doprovodem na Orffovy nástroje vytleskávání rytmu Poslechové činnosti poslech zpěvu a hry na hudební nástroje poslech písní zpívaných spolužáky

140

2. Období 6. ROČNÍK

-

návštěva koncertů, besídek Hudebně pohybové činnosti pohybové ztvárnění věcí, předmětů kolem nás zpěv písní spojené s pohybem hra ha tělo-písně dle svého výběru hádankové hry se zpěvy, říkadlové melodie ...

141

Vzdělávací oblast

UMĚNÍ A KULTURA

Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

využívat pěvecké návyky, podle individuálních schopností a dovedností zvládat správné dýchání a výslovnost při zpěvu i mluveném projevu

-

je schopen vyjádřit rytmus hrou na tělo dupáním, tleskáním a při pochodování rozpozná zvuky vybraných hudebních nástrojů je seznámen s relaxačními technikami je schopen se soustředit na poslech písniček

Učivo

Vokální činnosti a instrumentální činnosti - hra na tělo - tleskání - dupání Poslechové činnosti - rozpoznávání zvuků vybraných hudebních nástrojů - poslech dětských písniček z CD Hudebně pohybové činnosti - pohybové hry s říkadly a popěvky - pochod podle hudby - relaxační techniky

142

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

2. STUPEŇ

ŘV - rytmizace popěvků a říkadel, nácvik správného dýchání

7. ROČNÍK

Sv - smyslové vnímání různých zvuků a tónů TV - pohybové hry, improvizace pohybu na hudbu, psychohygiena VU - písničky o kytičkách, zvířatech a pod.

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

interpretovat vybrané a vzhledem k individuální úrovni Zvládnutelné lidové a umělé písně

-

je schopen interpretovat známé lidové a trampské písně umí reagovat na změnu rytmu a rytmus vyjádřit vy tleskává-ním nebo rytmickými říkadly je schopen rozpoznat zvuky vybraných hudebních nástrojů je schopen improvizovaného pohybu na hudbu

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení 8. ROČNÍK

Vokální činnosti a instrumentální činnosti - lidové a trampské písně - rytmická cvičení a rytmizace říkadel Poslechové činnosti - rozpoznávání zvuků vybraných hudebních nástrojů Hudebně pohybové činnosti - improvizovaný pohyb podle hudby - hudebně pohybové-hry - relaxační techniky-

143

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl

Žák:

-

-

soustředit se na poslech skladeb různých hudebních žánrů

-

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení 9. ROČNÍK

je schopen hudebního doprovodu na Orffův instrumentář soustředí se na poslech písní a vybraných skladeb je schopen se naučit jednoduché hudebně pohybové hry

Vokální činnost a instrumentální činnosti - hudební doprovody na Orffův instrumentář Poslechové činnosti - poslech písní a skladeb různých hudebních žánrů a vybraných ukázek Hudebně pohybové činnosti - muzikoterapie - hudebně pohybové hry

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl

Žák:

-

-

Zvládnout základní kroky jednoduchého tance

-

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

10. ROČNÍK je seznámen se základními hudebními pojmy je seznámen s významnými hudebními skladateli

Vokální činnosti a instrumentální činnosti - seznámení s hudebními pojmy: nota,notová osnova

144

-

dle svých schopností zvládne základní taneční kroky jednoduchých tanců

poslechové činnosti - návštěva koncertu - seznámení s významnými hudebními skladateli Hudebně pohybové činnosti - základní taneční kroky jednoduchých tanců

145

Vzdělávací oblast

UMĚNÍ A KULTURA

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

rozpoznávat, pojmenovat a porovnat s dopomocí učitele barvy, tvary, objekty na příkladech z běžného života a ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních

-

je seznámen se základními barvami (červená, zelená, žlutá, modrá) dle svých schopností poznává základní barvy dokáže rozlišit barvy na předmětech jemu blízkých je seznámen se základními tvary (kruh, čtverec) dle svých schopností pojmenuje tvary je schopen rozlišit tvar na objektech

Učivo

Přesahy a vazby (PT, MV)

Mezipředmětové vztahy -

manipulace s předměty základních barev třídění předmětů podle výrazně odlišných barev cvičení zrakové paměti (pamatování barvy předmětů) vybarvování obrázků dle pokynů učitele vytváření jednotlivých barevných obrázků dle předlohy (mozaiky) poznávání a pojmenování tvarů zrakem a hmatem (hra Kouzelný pytlík) cvičení zrakové paměti – zapamatování dvou stejných tvarů (kostky, míče) obtahování předkreslených tvarů (kruh, čtverec) vybarvování jednoduchých obrázků (auto, domeček) poznávání barev a tvarů objektů (vycházka) práce s leporelem, knihou (barvy, tvary obrázků)

146

Časové rozvržení 1. Stupeň

ČT - ilustrace knih

1. Období

PS - hygiena při výtvarné činnosti, správný úchop náčiní

1. ROČNÍK

SV - rozlišování a třídění tvarů a barev P -

orientace v prostoru, třídění předmětů podle barvy, tvaru

HV - vyjádření nálad pohybem (tanec) TV - improvizace pohybem

-

zvládat nejzákladnější dovednosti pro vlastní tvorbu

-

vnímá jednotlivé části svého těla (hlava, ruka, noha) je schopen napodobit správný posed dle učitele je seznámen s kreslícími a malířskými potřebami dle svých schopností zvládá základní úchop (tužka, pastelka, štětec) je seznámen se správným použitím výtvarného náčiní je schopen jednoduchého výtvarného projevu

-

-

uplatňovat vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech

-

je seznámen s pojmy fantazie X prožitek dle svých schopností dokáže vyjádřit svůj prožitek (kresba, malba) je schopen dle svých schopností výtvarně ztvárnit své zkušenosti, prožitky nebo fantazii

-

hry na poznávání svého těla (hlava, ruka, noha) uvolňovací a protahovací cviky (ruka, paže, zápěstí) napodobování poloh a pohybů rukou uvědomování si pohybu se zavřenýma očima nácvik správného posedu formou her manipulace s kreslícími a malířskými potřebami (otevírání, zavírání barev, skládání pastelek,…) poznávání a pojmenování kreslících a malířských potřeb (na obrázku, v knize) grafomotorická cvičení kresba křídami, voskovými pastelkami malba – barevné skvrny (zapouštění barev, roztírání barvy vodou) malování prstovými barvami práce s knihou, obrázky pohádky, pohádkové příběhy vyjádření pocitů, nálad barvou (kresba, malba) omalovánky, mandaly vnímání prací vlastních i ostatních (výstavky) využití netradičních výtvarných technik (malba na sklo, textil,…) kresba na interaktivní tabuli zapojení se do výtvarných soutěží

147

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

UMĚNÍ A KULTURA

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

uplatňovat základní dovednosti pro vlastní tvorbu

-

dle svých možností je schopen samostatného výtvarného projevu umí použít svých dovedností při různých výtvarných činnostech je schopen použít různé výtvarné techniky (kresba, malba, tradiční, netradiční prostředky)

Učivo

-

kresba voskovými pastely (příroda, zvířata) kresba barevnými křídami – vykreslení plošných obrázků malba a dokreslování barevnou tuží hlavní obrysy modelování tvarů a předmětů vykrajování různých tvarů a předmětů pomocí formiček, dřívek manipulace s drobným materiálem (knoflíky, semínka..) mozaiky – ukládání jednotlivých částí do krabic dle pokynů konstruktivní stavby, prostředky

Přesahy a vazby (PT, MV)

Mezipředmětové vztahy

1. Stupeň

ČT - rozvoj komunikačních schopností hodnocení svých výsledků

2. Období 4. ROČNÍK

ŘV - relaxační cvičení M - vytváření skupin (tvary, předměty) - orientace v prostoru orientace na ploše SV - rozvoj myšlení - chápání významu věcí a jejich vlastností PV - rozvoj estetického cítění TV - kolektivní hry Člověk a příroda - sbírání přírodnin, vytváření staveb…)

148

Časové rozvržení

-

při tvorbě vycházet ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazií

-

je schopen samostatného výtvarného projevu (kresba, malba, modelování…) s pomocí učitele je schopen zvládnout vyjádření vlastních prožitků, fantazie dle svých schopnost umí využívat zrakové, hmatové i sluchové vjemy při výtvar. činnostech

-

-

rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty a uplatnit je podle svých schopností při vlastní tvorbě

-

dle svých schopností rozlišuje, porovnává, třídí, linie, barvy, tvary objekty je schopen rozlišit, pojmenovat, porovnat různé linie na objektech dle svých schopností umí vytvořit různé objekty (špejle, dřívka, konstruktivní stavebnice)

-

kresba vycházející z barevných skvrn příroda, květiny...) zapouštění barev - rozfoukávání(hledání obrazců) modelování složitějších předmětů (pletení vánočky, zvířata) kresba špejlí namáčenou v tuši (objekty, oblíbené věci..) malba – korková technika – dle fantazie dětí sestavování modelů ze stavebnic (šroubování, spojování prvků)

5.ROČNÍK

kreslení předmětů vycházejících tvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník míč, kapesník..) malba vodovými barvami (naše škola, můj dům…) práce s papírem – vystřihování bez předkreslené linie rozkládání a skládání krabic různých velikostí modelování náročnějších tvarů (předměty, věci…) sestavování objektů, tvarů ze špejlí, dřívek školní výstavky - popis prací vycházky k různým objektům (tvar, barva…)

6. ROČNÍK

149

Vzdělávací oblast

UMĚNÍ A KULTURA

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl

Žák:

-

-

uplatňovat základní dovednosti při realizaci a prezentaci vlastní tvorby

-

je seznámen s prostředky k vyjádření svých vjemů je schopen jednoduchým způsobem vyjádřit výtvarnými prostředky je schopen používat podle své fantazie základní tekoucí barvy a formou hry vytvářet výtvarná dílka

Učivo

-

-

Prostředky k vyjádření vjemů, emocí, pocitů a nálad (kresba, malba a kombinace obou technik (akvarel tempera, pastel) námětové výtvarné práce podle ročních období a svátků během roku hry s tekoucí barvou

Přesahy a vazby (MV,PT)

Mezipředmětové vztahy

2. STUPEŇ

ČT

7. ROČNÍK

- Ilustrace učebnic a knih - tvorba vět podle obrázků ŘV -

popis jevů, dějů a osob podle obrázků

M -

použití tvarů a barev při počítání s názorem

PŘ -

používání kresby a malby při ztvárnění přírodnin

SV -

využití barev, tvarů a zvuků při smyslovém vnímání

VU -

150

Časové rozvržení

použití kresby a malby při názorném učiva

TV -

zdravý životní styl, psychohygiena

-

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

Žák: 8. ROČNÍK

-

uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy

-

je schopen rozpoznat předměty kruhového tvaru a využít při vlastní výtvarné činnosti je schopen rozpoznat rozdíly a typické znaky jednotlivých ročních období a svátků umí využít přírodní materiály pro výtvarnou činnost je schopen nakreslit a vystřihnout tvary a použít do koláží

-

kreslení předmětů kruhových tvarů (květiny, knoflíky, ovoce) námětové výtvarné práce podle ročních období a svátků během roku otisky a dekorování přírodních materiálů textilní a papírové koláže nekonvenční výtvarné techniky (frotáž, vyklápění rozsouvání atd.)

151

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl

Žák:

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

9. ROČNÍK -

při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností a představ

-

je schopen rozpoznat předměty oválného tvaru a využít ho k vlastní výtvarné tvorbě dle svých schopností a fantazie dokáže dotvářet kresby z barevných skvrn dokáže vyrobit jednoduchou papírovou matrici s následným tiskem

-

námětové práce podle ročních období a svátků během roku základy grafických technik (tisk z papírové matrice) kreslení předmětů oválných tvarů (velikonoční vajíčka) kresby vycházející z barevných skvrn návštěva výstavy výtvarného umění

152

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

Žák: 10. ROČNÍK

-

hledat a zvolit pro vyjádření vlastních zkušeností a představ nejvhodnější prostředky a postupy s dopomocí učitele

-

je schopen spolupráce na pracích většího formátu umí rozpoznat a výtvarně použít tvar čtverce a obdélníka dokáže rozpoznat odstíny jednotlivých barev umí dle svých schopností vyrobit jednoduchý šperk dle svých schopností je schopen vyrobit jednoduchou matrici z PVC

-

námětové práce podle ročních období a svátků během roku společné práce na velký formát (koláž, asambláž) výroba šperků z korálků, keramiky, kůže a papíru) výroba jednoduché matrice z PVC grafika (tisk na tiskařském lisu) návrhy na bytový textil (prostírání, kapesníčky) s využitím různých odstínů a ladění barev kreslení předmětů ve tvaru čtverce a

153

-

obdélníku návštěva výstavy výtvarného umění

154

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávacího oboru (vyučovacího předmětu): TĚLESNÁ VÝCHOVA, ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví učí žáky základním poznatkům a dovednostem souvisejícím se zdravím. Respektuje celistvost osobnosti žáků, rovnoměrně rozvíjí psychomotorické i psychické schopnosti, pohybové dovednosti a zlepšuje sociální adaptabilitu. Umožňuje rozvoj jejich fyzických a pohybových možností. Vzdělávací obsah této oblasti se prolíná do ostatních vzdělávacích oblastí, které jej doplňují, rozšiřují a využívají. Žáci si osvojují dovednosti a způsoby chování a rozhodování. Tím je zajištěno utváření dovedností a návyků pro uplatnění zdravého životního stylu, osobní a duševní hygieny, výživy, pohybových aktivit apod. Důležité je také rozvíjení pohybových schopností a osvojování pohybových dovedností, ale zároveň i korekce zdravotních oslabení v běžných i specifických formách pohybového učení-v povinné Tělesné výchově, případně ve Zdravotní tělesné výchově (kterou doporučí jednotlivému žákovi lékař). Vyučovací předmět Tělesná výchova umožňuje žákům využívat vlastní pohybové možnosti, v závislosti na jejich individuálních schopnostech. Ve shodě s věkem, s postižením a pohybovými možnostmi vede žáky od spontánního pojetí pohybu, k řízené pohybové aktivitě a vlastní pohybové seberealizaci. Směřuje k eliminování nedostatků v diferenciaci a koordinaci pohybů. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: •

Získávání orientace v základních názorech na zdraví a postupnému uplatňování preventivních činností podporující zdravíPoznávání a chápání fyziologických, psychických i sociálních změn spojených s dospívánímDodržování zásad zdravého způsobu života a ochrany zdravíRozpoznávání základních situací ohrožujících tělesné a duševní zdraví vlastní i druhých a osvojování poznatků, jak jim předcházetOdmítání škodlivých látek neslučitelných se zdravímPoznávání vlastních pohybových možností a omezení, rozvíjení a využívání pohybových schopností a dovednostíVnímáním požitků z pohybové činnosti

155

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

mít kladný postoj k pohybovým aktivitám

vyhledává příležitosti k pohybu účastní se pohybových her aktivně se zapojuje do školních i mimoškolních aktivit (Tv kroužky)

Učivo

-

-

zvládat podle pokynů přípravu na pohybovou činnost

-

je seznámen s jednoduchými pokyny učitele při přípravě k pohybovým aktivitám uvědoměle reaguje na jednoduché povely

-

-

mít osvojeny základní pohybové lokomoce, dovednostmi a prostorovou orientaci podle individuálních předpokladů

-

seznamuje se s jednotlivými částmi těla je veden ke správnému držení těla je seznámen s pojmy nahoře, dole, před, za

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

1. Stupeň

Činnosti ovlivňující zdraví – spontánní pohybové hry a činnosti Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – hudebněpohybové hry s netradičními pomůckami rytmická cvičení sezónní činnosti, výlety Činnosti podporující pohybové učení – pravidla nejjednodušších pohybových her

ŘV - rytmizace, říkanky s pohybem SV - poznávání svého těla

1. Období

Činnosti ovlivňující zdraví – převlékání do sportovního oděvu a obuvi Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – psychomotorická cvičení motivační hry nápodobivé hry soutěže ve třídě Činnosti podporující pohybové učení – polohování souhra horních a dolních končetin postoje nápodobou (stoj, leh, sed,…)

M - orientace v prostoru, uvědomění počtu prvků

Činnosti ovlivňující zdraví – zdravotní cvičení dechová cvičení relaxační cvičení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – chůze, střídání směru, chůze přes překážky, za doprovodu hudby běh, střídání běhu a chůze

156

1. ROČNÍK

HV - pohybové vyjádření hudby PV - oblékání, svlékání, obouvání 1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

-

-

reagovat na základní pokyny a povely k osvojené činnosti

- je schopen dle svých schopností reagovat na nejjednodušší a nejzákladnější pokyny třídního učitele - napodobuje dle svých schopností polohy a pohyby učitele

-

-

dodržovat základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a mít osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách

-

je seznámen s dodržováním základních hygienických návyků respektuje zákazy a příkazy zajištující jeho bezpečnost

-

lezení, přelézání, prolézání tunelem, plazení poskoky Činnosti podporující pohybové učení – pojmenování částí těla pojmy nahoře, dole, před, za

Činnosti ovlivňující zdraví – cvičení pro správné držení těla průpravná, koordinační, kompenzační, relaxační cvičení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pozorování a napodobování učitele pohyby horních a dolních končetin Koordinace končetin Zraková kontrola poloh těla Činnosti podporující pohybové učení – smluvené povely a signály Činnosti ovlivňující zdraví – čistota těla, obuvi a svého okolí vhodná volba oblečení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – pohybové hry sezónní činnosti – hry ve vodě, na sněhu,… cvičení na nářadí – lavička, žebřiny,… honičky, hry s míčem Činnosti podporující pohybové učení – nácvik přecházení silnice dodržování bezpečnosti při hrách

157

3. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

uplatňovat hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohybové činnosti

-

je seznámen s pravidly hygieny před a po pohybové činnosti má předvedeny zásady bezpečného chování v tělocvičně, třídě, na hřišti apod.

Učivo

-

-

-

-

rozvíjet základní pohybové dovednosti podle svých pohybových možností a schopností

-

je obeznámen s růzností cviků dokáže podle svých možností a schopností napodobit různé cviky a snaží se o jejich zlepšení a osvojení si dalších nových cviků

-

-

-

Činnosti ovlivňující zdraví – převlékání do úboru, přezouvání, mytí rukou, popř. sprcha, různost přezůvek (školní, do tělocvičny a venkovní obuv, ve které odchází žák domů, či ve které venku cvičí) Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – seznámení s náčiním v tělocvičně a sdělení případného nebezpečí hrozící při jejich nesprávném používání, nebo manipulace bez dozoru učitele pravidla chování v tělocvičně, třídě, hřišti, na vycházce Činnosti podporující pohybové učení – využití pomůcek, nářadí při pohybové dovednosti (např. žíněnka, karimatka) Činnosti ovlivňující zdraví – rozcvička na začátku hodiny (např. protažení těla = krouživé pohyby rukou, ruce v bok a kroužíme trupem, dřepy, leh na zádech – jedeme na kole apod.) vydýchání a uvolnění – konec hodiny (např. nádech: „kytička roste vzhůru a až je u sluníčka uvadá“ – hluboký předklon, ruce dolů a hluboký výdech Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – hry, protahování a různá pohybová činnosti, která ovlivní zájem žáků, střídání činností

158

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

1. Stupeň

HV - hudba, rytmický doprovod, nebo hra na hudební nástroj při pohybových hrách, soutěžích a různých cviků

2. Období

PV - výroba pomůcek k hrám a soutěžím M - rozpočítávání se, určení počtu (např. skoků, dřepů…)

4. ROČNÍK

-

-

využívat osvojené pohybové dovednosti při hrách a soutěžích

-

-

zvládnout podle pokynů základní přípravu organismu před pohybovou činností uklidnění organismu po ukončení činností

samostatně využívá již osvojené pohybové dovednosti dokáže využít svých pohybových schopností a dovedností při různých hrách byl seznámen s významem slova soutěž, soutěžit využívá dle svých individuálních schopností a možností již naučené, zafixované, sžité dovednosti při soutěžích

- individuálně dokáže napodobit předváděné cviky - aktivně nebo pasivně reaguje na pokyny předváděných cviků - je názorně seznámen s průběhem vyučovací jednotky (začátek rozcvička a konec vyučovací jednotky vydýchání, uvolnění)

-

-

-

-

-

-

-

zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a správné držení těla

- reaguje podle svých schopností na požadavky učitele - má předvedené různé cviky, které na sebe navazují a tím zlepšují jeho

-

pohybová aktivita ve spolupráci s tělovýchovným náčiním (míče, švihadla, matrace, lana, atd.) Činnosti podporující pohybové učení – různé námětové činnosti (např. růst stromu, kočička líže mléko, ježeček v klubíčku) Činnosti ovlivňující zdraví – soustředěnost na správné plnění požadavků učitele a provádění požadované činností Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – využití základních povelů při hře a soutěžích (stůj, pozor, pohov, běž, skoč, pochoduj) Činnosti podporující pohybové učení – námětové hry (např. hra na vojáky, hra na tanečníky, hra na žabky apod.) soutěživé hry (škatule škatule, chodí Pešek okolo, Cukr, káva, limonáda atd.

Činnosti ovlivňující zdraví – seznámení s důležitostí rozcvičky, aby nás nebolely kosti, svaly, abychom si neublížili Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – napodobivé cviky (jak skáče žába, jak chodí pes, jak kočička líže mléko…) vzájemná nápodoba cviků (ukaž nějaký cvik a ostatní jej napodobí) Činnosti podporující pohybové učení – rozcvička (předpažíme, upažíme, vzpažíme, připažíme, předklon, úklon do stran, záklon, apod.) po rychle činnosti jsme zadýchání, přichází uvolnění, vydýchání (nádech x výdech) Činnosti ovlivňující zdraví – učitel slovně naviguje žáka, popřípadě mu pomáhá v činnosti, při cviku, který zrovna provádí

159

5. ROČNÍK

zdatnost, kondici - má vysvětlen pojem správné držení těla a tento pojem mu je názorně předveden

-

-

-

-

podle pokynu uplatňovat v pohybovém režimu kolektivní cvičení v souvislosti s vlastním zdravotním oslabením

-

poznává, napodobuje a sám dle svých schopností provádí dovednosti ostatních žáků okolo sebe žák se dokáže dle svých schopností přizpůsobit a pasivně nebo aktivně se účastní kolektivního cvičení a hry

-

-

-

rozumět základní termínům tělovýchovné terminologie a reagovat na pokyny k provádění vlastní pohybové činnosti

-

-

má zafixovány dle svých schopností některé pojmy, které se využívají v oboru tělesné výchovy (např. pozor, stůj, dřep, běž, skoč apod.) dokáže předvést již osvojené cviky a dle svých schopností je dokáže i popsat

-

-

Začátek u jednoduchých cviků a návazné pokračování (skok snožmo, skok s během, skok přes nižší překážku apod.) Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – důležitost správného držení těla v různých situacích (ve stoje, v sedě, při provádění pohybové činnosti, při chůzi apod.) Činnosti podporující pohybové učení – nácvik správného držení těla (nohy u sebe, ruce podél těla, ramena tlačit dozadu, rovná záda, hlavu vzhůru) chůze s koordinací těla a jeho správným držením (chůze po vnější straně chodidel) Činnosti ovlivňující zdraví turistika (co nejdelší chůze a pobyt na čerstvém vzduchu) Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – běh na krátké vzdálenosti, běh určitým směrem, běh se změnou směru, střídání běhu a chůze chůze s různými polohami rukou, chůze na patách, po špičkách apod. plazení se po břiše Činnosti podporující pohybové učení – skoky přes švihadlo a práce s ním chůze po laně nataženém na zemi, chůze či plazení po lavičkách atd. Činnosti ovlivňující zdraví – opakování základních prvků tělovýchovné terminologie Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností – různé metodické a tematické hry, které vedou žáka k samostatné pohybové činnosti Činnosti podporující pohybové učení – žák opakuje popis cviků učitele, snaží se je sám popisovat a předvádět

160

6. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Vyučovací předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Žák by měl:

Učivo

Školní výstupy

Očekávané výstupy z RVP ZŠS Žák:

Činnost ovlivňující zdraví

-usilovat o zlepšení a udržení úrovně pohybových schopností a zdokonalování základních lokomocí a pohybových dovedností

-účastní se pohybových aktivit a chápe význam pohybu pro zdraví pro zdokonalení se v pohybových dovednostech

-význam pohybu pro zdraví, pohybový režim, pohybové aktivity

-zvládat osvojené pohybové aktivity a dovednosti a využívat je ve hře i soutěži

-je seznámen s pohybovými situacemi a pohybovými hrami s netradičními pomůckami a v rámci možností chápe jejich význam i přínos pro zdraví a snaží se zvládnout získané pohybové dovednosti v rámci svých možností

-pohybové hry s různým zaměřením a netradičními pomůckami

- chápe důležitost dodržování spolupráce v kolektivu či v družstvu

-komunikace v Tv, smluvené signály, povely, gesta základy odborné terminologie vzájemná komunikace, přisvojování pohybových činností

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

Přesahy a vazby (PT, MV)

Mezipředmětové vztahy

- vyjádření pohybu a činnostmi hudbou

3. období

ŘV -pohyb v rytmu s nácvikem říkánek a písniček

Činnost podporující pohybové cvičení -nápodoba pracovních činností a řemesel spojených s profesí a činnostmi P -rozpočítadlo, řady, zástupy, pojmy větší, menší, dole, nahoře, určování počtu nářadí a náčiní

161

2. stupeň

HV

PV -dodržovat dohodnutou spolupráci v družstvu při kolektivních hrách

Časové rozvržení

7. ROČNÍK

PŘ Činnost ovlivňující zdraví -cíleně se připravit na pohybovou činnost a její ukončení

-v rámci svých možností se dokáže připravit na svoji pohybovou činnost

-rozvoj rychlostních, vytrvalostních, silových a komunikačních schopností Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností

- snažit se o nejsprávnější provedení pohybové činnost

-je seznámen s důležitostí co nejlépe a nejpřesněji provést svoji pohybovou činnost

-gymnastická cvičení s náčiním a na vybraném nářadí

-hry na stromy, na zvířata, povrch hřiště a tělocvičny, vnímání přírody

8. ROČNÍK

VU -dny v týdnu formou her, roční období, pohybové hry námětové

Činnost podporující pohybové cvičení -sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony

-je seznámen s činnostmi podporující pohybové cvičení

-historie a současnost sportu, významné sportovní soutěže

-využívat základní kompenzační a relaxační techniky

- zvládá základní relaxační a kompenzační i zdravotně zaměřená cvičení a částečně chápe jejich význam pro své zdraví

Činnost ovlivňující zdraví -prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná kondiční, koordinační a postřehová, kompenzační, vyrovnávací, relaxační cvičení, cvičení ke správnému držení těla a jiná zdravotně zaměřená cvičení

- snažit se o co nejsprávnější provedení pohybové činnosti

- částečně chápe důležitost správného provedení pohybových činností i aktivit

-sledovat určené pohybové prvky pohybové činnosti a výkony

-je seznámen s možnostmi sledování svých sportovních a pohybových činností vedoucí k tělocvičným návykům a stereotypům

-uplatňovat bezpečné chování v přírodě a silničním provozu, znát zásady ošetření drobných poranění, umět požádat o pomoc

-je seznámen s bezpečným chováním v přírodě a se zásadami první pomoci i možnostmi si poradit v některých situacích

9. ROČNÍK

Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností -gymnastická cvičení s náčiním a na vybraném nářadí Činnost podporující pohybové učení -pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her

Činnost ovlivňující zdraví -hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech, vhodný oděv a obuv ve speciálním prostředí

162

10. ROČNÍK

-snažit se o co nejsprávněji provedení pohybové činnosti

-dle svých možností se snaží o co nejsprávnější provedení svých pohybových aktivit

-sledovat určené prvky pohybové činnosti a výkony

-je seznámen s důležitostí být soustředěn při pohybových činnostech a sportovních nebo rekreačních aktivitách

Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností -gymnastická cvičení s náčiním a na vybraném nářadí Činnost podporující pohybové učení -pravidla osvojovaných pohybových činností, základní pravidla her

163

Vzdělávací oblast:

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

Vzdělávací obor“ Zdravotní výchova

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl

-

-

vědět o významu dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny

chápat základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím

Učivo

Žák:

-

-

chápe i rozumí pojmu o důležitosti ve vzájemných vztazích pro utužování kamarádství, vztazích ve dvojicích i v kolektivu a je seznámen s pojmy o uzavření manželství i soužití mimo manželský svazek

-

je poučen o základních životních potřebách o projevech, kterými se vyznačuje puberta a dospívání ve všech jeho aspektech včetně tělesných změn

-

-

vztahy ve dvojici, kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství a rodičovství vztahy a soužití v prostředí rodiny, školy, vrstevnické skupiny

Přesahy a vazby (MV,PT)

Mezipředmětové vztahy:

2. STUPEŇ

TV

9. ROŘNÍK

-

relaxační a pohybové hry na utužení kamarádství

M -

dětství, puberta, dospívání, tělesné změny

slovní úlohy

HV -

vytleskávání ve dvojicích, písničky o lásce a rodině

PV -

164

Časové rozvržení

základní prvky stolování - rodinné vztahy, oblékání, šití, pletení

Žák by měl

Žák:

-

respektovat zdravotní stav svůj i svých vrstevníků, umět popsat své zdravotní problémy a potíže

-

je poučen o zdravotním stavu svém i vrstevníků a dokáže popsat své zdravotní indispozice

-

sexuální dospívání, prevence rizikového a sexuálního chování. antikoncepce, těhotenství, puberta, osobní hygiena

-

znát správné stravovací návyky a v rámci svých možností dodržovat a uplatňovat zásady správné výživy

-

v rámci svých schopností chápe základy správných stravovacích návyků včetně zásad správné výživy, částečně rozumí pojmu významu specifických druhů výživy

-

výživa a zdraví, zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a způsoby stravování na zdraví, specifické druhy výživy

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl

Žák:

-

-

uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a vědět, kde v případě potřeby vyhledat pomoc

je seznámen s ohledem na své individuální schopnosti se zásadami jednání s lidmi v konfliktních situacích a jejich vyhodnocení v krizových situacích a správně reaguje v život ohrožujících stavech

Učivo

-

sexuální kriminalita, formy sexuálního zneužívání dětí, komunikace se službami odborné pomoci-praktické dovednosti, chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v domácnosti a při sportu, na pracovišti a v dopravě)

165

9. ROČNÍK

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

10. ROČNÍK

-

uplatňovat osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy

-

dokáže uplatnit své osvojené sociální dovednosti a v rámci svých schopností a možností se dokáže adekvátně bránit skrytým i otevřeným formám násilí či šikany

-

zaujímat odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí

-

je poučen se postavit ke všem formám brutality a je obeznámen s možnostmi nebezpečí přenosu chorob i úrazu ve všech jeho formách

-

skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, šikana a jiné projevy násilí, ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami a úrazy, bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné pohlavním stykem,HIV/AIDS, hepatitidy), preventivní a lékařská péče

komunikace se službami odborné pomoci a znalosti prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí v případě jakéhokoliv ohrožení

Žák by měl

Žák:

-použít důležitá telefonní čísla v případě potřeby pomoci

-je obeznámen s možnostmi jakým způsobem má a může v případě potřeb i ohrožení použít důležitá telefonní čísla a je poučen jak odvrátit hrozící nebezpečí a jak se má chovat

-

-řídit se pokyny odpovědných osob při mimořádných událostech

-je obeznámen s nutností řídit se pokyny odpovědných osob za mimořádných situací i dodržováním pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví

-

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, ochrana člověka za mimořádných událostí

166

10. ROČNÍK

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vzdělávacího oboru (vyučovacího předmětu):

PRACOVNÍ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje šest tematických okruhů.

Sebeobsluha patří k nejdůležitějším úkolům žáků. Jsou zde upevňovány hygienické návyky a dovednosti a návyky sebeosbsluhy. Při práci s drobným materiálem se rozvíjí jemná motorika a manuální dovednosti. Žáci jsou zde seznamováni s různými materiály a jednoduchými postupy, vedoucími k jejich zpracování. Práce montážní a demontážní kladou důraz na rozvoj motorických schopností, větší samostatnost a přesnost provedení. V pěstitelských pracích jsou žáci seznamováni s nejrůznějšími rostlinami a se základními postupy při jejich pěstování. Práce v domácnosti učí žáky prakticky používat předměty denní potřeby. Vede je k estetickému cítění při úpravě prostředí. Při práci s technickými materiály získávají žáci základní vědomosti o materiálech, volí vhodný postup a učí se používat pracovní nástroje a pomůcky. Při všech těchto činnostech jsou žáci vedeni k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel. Učí se samostatnosti, odpovědnosti, práci v kolektivu. Snaží se o překonávání obtíží a dokončování úkolů. Tím se utvářejí jejich volní vlastnosti a pracovní návyky. Pracovní činnost je vede k samostatnějšímu zapojení do každodenního života, k lepšímu využití volného času. Připravuje je k výkonu budoucího povolání.

167

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA Sebeobsluha

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

-

zvládnout oblékání a svlékání oděvu, skládání a uložení oděvu, obouvání

zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné činnosti

-

-

-

udržovat pořádek ve svých věcech i ve svém okolí

-

pozná svou značku a místo (šatna, třída) zvládá oblékání, svlékání a obouvání dle svých schopností umí věci ukládat na určené místo

Učivo

-

umí používat hygienické potřeby (ručník, kapesník, toaletní papír) částečně zvládá přípravu své svačiny (podložka, hrnek) dle svých schopností umí uklidit nádobí udržuje pořádek na svém místě a ve třídě

-

umí se orientovat ve třídě¨ zvládá uklidit věci, pomůcky snaží se respektovat a dbát pokynů učitele při úklidových pracích

-

-

obrázková publikace – pojmenování oděvů, obuvi názorná manipulace – oblékání, svlékání modelu didaktické hry, Říkej a ukazuj, Ukaž, jak to umíš (správné mytí rukou, obsluha) rozhovor – obrázky s předměty denní potřeby hry Na uklízeče na hospodáře didaktická hra: Znáš to? (vhodné oblečení k počasí) popis v jídelně (stoly, židle, talíře, lžíce…) očista po použití WC námětové hry Na školu, Na pořadníky didaktická hra: Víš, kam to patří? Na otázku a odpověď Úklidové práce (třída, šatna, před školou)

168

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

Mezipředmětové vztahy

1. Stupeň

ČT, PS vyprávění na daná témata

1. Období

ŘV -

rozvoj slovní zásoby

M -

vytváření skupin orientace ve třídě orientace na ploše třídění pomůcek, předmětů

SV -

rozhovor na daná témata

VV -

tematické kresby, malby úklid a údržba pomůcek a materiálů omalovánky

ČLOVĚK A PŘÍRODA sbírání přírodnin, vytváření obrazců z přírodnin

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA Práce s drobným materiálem

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

třídit různé druhy drobného materiálu podle velikosti, tvaru, barev

-

-

zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami

-

-

vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

-

Učivo

je seznámen s různými druhy materiálů (písek, korálky, knoflíky atd.) dle svých schopností rozliší velikost, tvar, barvu zvládá jednoduchou manipulaci zvládá třídění materiálů podle daných kritérií

-

dle schopností zvládá manipulaci s jednoduchými materiály byl poučen o bezpečnosti a správné manipulaci rozpozná jednotlivé materiály (dřevo, sklo, papír,…) dokáže vytvořit jednoduché stavby

-

je upozorněn na správnou manipulaci a bezpečnost umí rozlišit jednotlivé druhy materiálů dle svých schopností rozpozná netradiční materiály (PVC, látka, motouzky, vlna…)

-

-

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

1. ROČNÍK vytváření plošných obrázků dle předlohy (špejle, knoflíky…) kouzelný pytlík – co jsi našel? navlékání korálů dle pokynů didaktická hra: Hádej, co mám? hra Na popelky – třídění jednotlivého materiálu poznávání materiálů dle obrázků hra Na řemeslníky stavebnice Lego, Cheva, dřevěné stavebnice hra Na stavaře přírodní materiály – obrazce, plošné obrázky stavby z jednoduchých materiálů (vršky od PET lahví, kelímky, různé tvary, velikosti)

2. ROČNÍK

navlékání různých materiálů (korálky, vršky z PET lahví, knoflíky…) vytváření koláží z přírodních materiálů výroba jednoduchého dětského nástroje látková koláž

3. ROČNÍK

169

-

pracovat podle slovního návodu

-

je mu přiblížen pojem návod umí reagovat na slovní pokyn zvládá s dopomocí jednotlivé prvky pracovního postupu

-

pracovní postupy plošné vytváření staveb – špejle mozaiky – obrazce dle předlohy modelování práce s papírem – větrník dřevěné stavebnice – stavby dle pokynů

170

3. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA Práce montážní a demontážní

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

zvládat elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi

-

je seznámen s bezpečností při manipulaci s pracovním nářadím a pomůckami dle svých možností používá jednotlivé pomůcky, díly (kladívko, hřebíčky, šroubovák atd.) ví, že pracuje jen s předměty určenými ke zvolené práci

Učivo

-

dřevěné stavebnice, kostky manipulační pult – šroubky, matice, kladívka korkové podložky – kladivo, různé manipulační tvary (zatloukání, vytahování…) molitanové kostky různých tvarů stavby manipulační kostka (rozepínaní, zapínání, šněrování) konstrukční činnosti stavebnice plošné, prostorové sestavování jednoduchých modelů montáž jednoduchých předmětů, věcí

171

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA Pěstitelské práce

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

používat lehké zahradní náčiní

-

-

-

provádět pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích

pečovat o nenáročné rostliny v bytě i na zahradě

-

-

Učivo

je seznámen se zahradním náčiním (hrábě, motyka, kbelík, kolečko…) pozná a pojmenuje jednotlivé zahradní náčiní s dopomocí zvládá správné zacházení a bezpečnosti při užívání zahradního náčiní

-

rozpozná hlavní znaky ročních období umí vyjmenovat jednotlivá roční období (jaro, léto, podzim, zima)

-

je veden ke kladnému vztahu k rostlinám (přírodě) je seznámen s důležitostí rostlin pro život rozezná rostliny v bytě, na zahradě

-

-

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

seznámení se zahradním náčiním – zahrada činnosti ve třídě – zalévání, přesazování kytek v květináčích zahrada – jednoduché činnosti (hrabání, zametání…) práce na záhonku (okopávání, zalévání…)

1. ROČNÍK

popis obrázků k ročním obdobím didaktická hra Jak je dnes venku? přiřazování hlavních znaků k jednotlivému období člověk a příroda – vycházka do lesa, na Kótu

2. ROČNÍK

obrázkové publikace – rostliny x květiny, mrkev x růže… didaktické hry Kam patří tato kytka? hra Na zahradníky (co potřebují rostliny k životu – teplo, světlo, vodu, kyslík) kouzelný pytlík – pojmenování předmětů (konev, motyčka, rýč, hrabě…) práce ve třídě (pozorování klíčení luštěnin a travin na školním záhonku setí semínek, zazvání apod.

3. ROČNÍK

172

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA Práce v domácnosti

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

chovat se vhodně při stolování

-

-

-

upravit stůl pro jednoduché stolování

-

zvládat drobné úklidové práce

-

-

-

-

orientovat se v základním vybavení kuchyně

Učivo

je seznámen s pojmem stolování dle svých schopností používá lžíci, příbor, hrnek… zvládá slušné chování u stolu je seznámen s pravidly ŠJ

-

je seznámen s úpravou stolu (čistý stůl, prostírání…) dle svých schopností upraví stůl

-

je seznámen s jednoduchými pracemi (zametání, mytí nádobí, utírat prach) pozná jednoduché pracovní náčiní (lopatka, smetáček, hadr, zemovka) dokáže s dopomocí úklid svého okolí, pracovního prostoru

- je seznámen s kuchyní a jejím vybavením

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

názorná manipulace, předvedení didaktická hra Na otázku a odpověď, Ukaž, jak to umíš? zhlédnutí televizních představení pro školy školní kuchyně – její vybavení

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

-

popis obrázků – domácnost, stůl, židle, prostírání… didaktická hra: Ukaž, jak to má vypadat? hra Na šikovné děti názorné předvedení úpravy stolu návštěva školní jídelny

-

popis činností – obrázkové publikace názorné předvedení činností námětová hra Na uklízeče didaktická hra Kdo co dělá? úklidové práce ve třídě, před školou… člověk a příroda – práce venku

-

návštěva školní kuchyně pojmenování jednotlivého nádobí a

-

173

3. ROČNÍK

- orientuje se v kuchyni - dle svých schopností používá nádobí, hrnce, vařečky…

-

připravit jednoduchý pokrm

-

dle svých schopností připraví jednoduchý pokrm s dopomocí učitele a spolužáků je veden k bezpečné manipulaci (nůž, vidlička…) dodržuje bezpečnost při přípravě pokrmů

-

kuchyňského vybavení manipulace s jednotlivým nádobím při úklidu námětová hra Na kuchaře školní kuchyňka – výroba rybí pomazánky vaření vanilkového pudingu s ovocem a piškoty vaření zeleninové polévky pečení jablkového závinu (vše s dopomocí učitele za jeho asistence

174

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA Sebeobsluha

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

pečovat o své tělo, svůj zevnějšek i své osobní věci

-

-

dodržovat zásady účelného oblékání

-

-

zvládat běžnou údržbu oděvu i obuvi

-

skládá svůj oděv na určené místo dle svých schopností čistí a skládá obuv po WC, před jídlem zvládá samostatně mytí rukou dle svých schopností chodí upraven, učesán

Učivo

Přesahy a vazby (PT, MV)

Mezipředmětové vztahy -

osobní hygiena (po WC, před jídlem) úklidové práce – třída, šatna obrázková publikace – Moje první slůvka – oblečení obrázky s jednotlivým oblečením námětová hra Na holiče námětová hra Na obchod – s textilem šikovná kostka – zapínání knoflíků, háčků, zipů

dle svých schopností se obléká podle ročního období a teploty dle svých schopností se chrání před sluncem a mrazem snaží se rozlišit slavnostní příležitost od všedního dne a následného vhodného oblékání

-

didaktická hra Předměty denní potřeby návštěva divadelního a jiného kulturního představení (vhodné oblíkání) roční období - oblékání

je seznámen s přisíváním knoflíků snaží se o samostatné zapínání knoflíků, patentek, háčků, zipů dle svých schopností si vyčistí obuv dle svých schopností si vykartáčuje svůj oděv umí věci uložit na své místo

-

udržování svého oděvu i obuvi v čistotě skládání oděvu ukládání obuvi

ŘV - rozvoj komunikace jako prostředek orientace v sociálních a jiných situacích M - orientace na ploše, třídění, přiřazování předmětů

1. Stupeň 2. Období 4. ROČNÍK

Geometrie - základní geometrické tvary, porovnávání délky Člověk a jeho svět - lidé a čas – roční období, měsíce, rozmanitost přírody – druhy ovoce, zeleniny - člověk a zdraví – zásady osobní hygieny, zvládnutí sebeobsluhy Umění a kultura - VV – rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí - rozvíjení tvořivých schopností a dovedností TV - kladný postoj k pohybovým aktivitám - zásady ošetření drobných poranění

175

Časové rozvržení

5. ROČNÍK

6. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA Práce s drobným materiálem

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

-

udržovat pořádek na pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce

pracovat podle předlohy a vytvářet přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z drobných materiálů

-

-

volit vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

-

Učivo

je poučen o bezpečnosti při práci seznámen se zásadami hygieny při pracovních činnostech udržuje své pracovní místo v pořádku je poučen o ošetření drobných poranění

-

je seznámen s pojmem návod a předloha je seznámen s různým druhem materiálu jsou mu přiblíženy vlastnosti různého druhu materiálu dle svých schopností zvládá manipulaci s různým materiálem

-

je seznámen s různými pomůckami a nástroji je mu předvedena pracovní činnost s různými pomůckami a nástroji je seznámen s různým materiálem – drobným i přírodním umí uklidit použité pomůcky a nástroje na své místo

-

-

-

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

Časové rozvržení

4. ROČNÍK námětová hra Na uklízeče hygienická a bezpečnostní pravidla úklidové práce – pracovní stůl, třída, dílna první pomoc při drobném poranění práce se stavebnicí (magnetická, hřibečková, dřevěná, lego, mozaika) práce s papírem - stříhání, lepení, mačkání… práce s přírodním materiálem – listy, kaštany, žaludu, písek… práce s jednoduchým materiálem – špejle, těstoviny, koření, korálky seznámení s nástroji a pomůckami potřebnými k práci seznámení s různým druhem materiálu

176

5. ROČNÍK

-

využívat při tvořivých činnostech fantazii i prvky lidových tradic

- má možnost výběru různých postupů ve své práci - je veden k využití vlastní fantazie při práci - je seznámen s možností kombinací různých materiálů a technik

-

navlékání různých materiálů (přírodniny, knoflíky, korálky, těstoviny) vytváření koláží (přírodní materiál, kůže, textil, koření) využití materiálu s návodem i dle vlastní fantazie

177

6. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA Práce montážní a demontážní

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

udržovat pořádek na svém pracovním místě, dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce

-

spojovat a rozpojovat různé jednoduché věci

-

-

provádět při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž

-

Učivo

-

poučení o bezpečnosti při práci péče o své osobní věci a školní pomůcky rozsvěcování a zhasínání světla úklidové práce (třída, šatna, okolí školy) hygiena po práci

je seznámen s bezpečností při jednoduchých manipulačních činnostech je seznámen s různými druhy materiálu je schopen ukládat a třídit materiál na určené místo snaží se o správný pracovní postup a techniku

-

rozvíjení jemné motoriky (šroubování, navlékání, spojování) demonstrace manipulace s různým materiálem práce s textilem, folií, umělou hmotou, drátem jednoduché techniky a jejich kombinace

je seznámen s pracovním postupem snaží se podle návodu učitele provádět základní kroky k hotovému výrobku snaží se o použití nejjednodušších pracovních pomůcek (nůžky, špachtle, šroubovák)

-

-

-

Časové rozvržení

4. ROČNÍK

je poučen o bezpečnosti při práci zvládá uklidit své pracovní místo dle svých schopností si připraví pomůcky, nástroje a materiál k práci dbá pokynů učitele při vlastní činnosti i úklidových pracích

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

seznámení s nástroji a pomůckami potřebnými k práci seznámení s různým druhem materiálu

5. ROČNÍK

6. ROČNÍK

178

-

pracovat podle slovního návodu, předlohy

- je veden k sledování postupu práce - je schopen zvládnout samostatně jednoduchou pracovní operaci - zvládá jednoduché pracovní techniky

-

stavebnice, mozaiky (slovní návod, předloha) různé pracovní postupy jednoduché techniky a jejich kombinace

179

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA Práce v domácnosti

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

dodržovat pravidla správného stolování a společenského chování při stolování

-

zdržovat pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržovat základy hygieny a bezpečnosti práce v domácnosti

-

-

-

-

-

vědět, jakým způsobem udržovat pořádek v bytě, ve třídě

-

-

znát základní vybavení kuchyně

-

Učivo

Časové rozvržení

4. ROČNÍK

je schopen upravit stůl ke stolování dodržuje pravidla slušného chování během stolování (nehovořit, nedrobit) je schopen si samostatně uklidit po jídle

-

námětová hra Na hospodyňku stolování, protírání, sklízení nádobí příprava svačiny mytí a utírání nádobí

je seznámen s bezpečnostními pravidly při zacházení s kuchyňskými pomůckami má upevněny hygienické návyky (před jídlem umýt ruce) umí střít stůl, lavici samostatně uklidí stůl po stolování

-

námětové obrázky - nádobí, potraviny poučení o bezpečnosti během vaření a přípravy pokrmu vybavení lékárničky první pomoc při drobném poranění

je schopen si samostatně uklidit své pracovní místo umí použít předměty k drobné úklidové práci respektuje a dodržuje pokyny učitele při úklidových pracích

-

péče o nábytek – utírání prachu mytí podlahy vysávání prachu bezpečnosti při použití vysavače zametání třídy, chodby

je seznámen se základním kuchyňským náčiním je poučen o bezpečnosti při používání některých kuchyňských pracovních nástrojů a pomůcek je informován o základních hygienických požadavcích v kuchyni

-

obrázky - kuchyňské náčiní vybavení kuchyně – příbory, nádobí, lednice, sporák, elektrické spotřebiče základy vaření – čaj, vajíčko

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

180

5. ROČNÍK

-

zvládat práci s jednoduchými kuchyňskými nástroji

-

organizace práce příprava jednoduchého jídla úklid použitých nástrojů vybavení lékárničky

- dle pokynů učitele je schopen připravit jednoduché pohoštění - dle svých schopností umí připravit slavnostní tabuli - je poučen o bezpečnosti při použití nože – krájení, mazání

-

stolování, prostírání, sklízení, nádobí zdokonalování ve stolování – užívání příboru, ubrousku základy vaření – čaj, saláty, obložený chlebíček

- pozná, co je zdravé, co je nezdravé - je seznámen s významem ovoce a zeleniny - je mu objasněna důležitost pitného režimu - je schopen dle návodu připravit teplá a studená jídla (podle zásad zdravé výživy)

-

-

-

-

připravit jednoduché pohoštění

uplatňovat zásady správné výživy

je mu převeden postup práce s jednoduchými kuchyňskými nástroji je schopen samostatně pracovat dle pokynu učitele dbá bezpečnostních pravidel při manipulaci s jednoduchými kuchyňskými nástroji

-

-

zhlédnutí televizního pořadu pro školy kartičky – zdravá výživa, nezdravá výživa příprava zeleninového a ovocného salátu

181

6. ROČNÍK

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA Pěstitelské práce

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl:

Žák:

-

-

znát základní podmínky a postup pro pěstování vybraných rostlin

-

-

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce při práci s rostlinami na zahradě

-

-

ošetřovat a pěstovat nenáročné pokojové i venkovní rostliny

-

-

volit podle druhu pěstitelských

Učivo

-

práce s encyklopedií Naše rostliny zřízení koutku živé přírody práce v koutku živé přírody – zalévání, přesazování, kypření

je seznámen se základními bezpečnostními pravidly při práci je seznámen s různými nástroji, potřebnými k práci pozná běžné zahradní rostliny dovede rozlišit dle svých schopností okrasné rostliny, jedovaté rostliny, léčivky, zeleninu…

-

pěstování rostlin – práce na záhonku (příprava záhonu – setí, zalévání, okopávání, pletí, sklízení úrody) ovocné stromy ovocné keře sezonní práce – jaro, léto, podzim příprava pokrmu (zeleninový, ovocný salát)

je veden ke kladnému vztahu k přírodě (chránit rostliny, neničit) je veden k estetickému cítění – krása květin rozeznává pokojové i zahradní rostliny

-

obrázková publikace Živá příroda, Flora ošetřování pokojových rostlin – zalévání, příprava půdy před setím pozorování klíčení semen

-

příprava půdy k setí – kopání, kypření,

- pozná veškeré zahradní náčiní a

Časové rozvržení

4. ROČNÍK

je seznámen s podmínkami pěstování vybraných rostlin je seznámen s rozdílnými druhy rostlin (strom, keř, zahradní květina) dle svých schopností pečuje o rostliny ve třídě (utírání prachu, zalévání)

-

Přesahy a vazby (PT, MV)

5. ROČNÍK

6. ROČNÍK

182

činností správné pomůcky, nástroje a náčiní

-

vědět o léčivkách i jedovatých rostlinách

pomůcky - dodržuje bezpečnostní pravidla při práci - je schopen samostatné práce s různými druhy nástrojů a náčiní - pozná nejznámější léčivé rostliny - dodržuje zásady bezpečnosti ve styku s jedovatými rostlinami - zúčastňuje se sběru léčivých rostlin

-

-

příprava sadby pěstování zeleniny a květin sklizeň, třídění a skladování ovoce a zeleniny obrázkové publikace Léčivé rostliny, Zelená lékárna, Jedovaté rostliny sběr léčivých rostlin zhotovení herbáře rostlin

183

Vzdělávací oblast

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vyučovací předmět: PRACOVNÍ VÝCHOVA

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl

Žák:

-

-

dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky

je seznámen s dodržováním základních hygienických a bezpečnostních pravidel a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky

Učivo

-

seznámit žáky s bezpečnostními předpisy a pravidly

Přesahy a vazby (MV,PT)

Mezipředmětové vztahy

2. STUPEŇ

Ćt, Ps

7. ROČNÍK

-

vyprávění na daná témata

Rv -

Práce s technickými materiály rozlišovat různé druhy materiálů získat základní vědomosti o materiálech a nástrojích

-

měl by dokázat rozlišovat různé druhy materiálů měl by získat základní vědomosti o materiálech a nástrojích a jejich manipulaci

-

-

-

práce s různým materiálem podle podmínek a vybavení školy (Práce s drobným materiálem – kombinované práce s užitím různých materiálů Propichování přírodnin a jiných předmětů a navlékání Práce s papírem - vytrhávání tvarů, lepení papíru, trhání papíru na tenké proužky, vystřihování papíru podle předkreslené linie, vystřihování tvarů Modelování – modelína, keramická hlína – jednoduchých tvarů Práce se dřevem – sbíjení a slepování různých mat., povrchová úprava dřev barvami a laky

184

Časové rozvržení

rozvoj slovní zásoby

M -

vytváření skupin orientace ve třídě orientace na ploše třídění pomůcek, předmětů

Vv -

tematické kresby, malby úklid a údržba pomůcek a materiálů omalovánky

PŘ Práce montážní a demontážní -

dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy sestavit podle návodu a plánu jednoduchý model

-

je seznámen s dodržováním zásad bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostními předpisů dokáže sestavit podle návodu plánu jednoduchý model

-

sbírání přírodnin, vytváření obrazců z přírodnin

stavebnice – konstrukční, sestavování modelů, montáž a demontáž HV -

tematicky laděné písně

IKT Pěstitelské práce -

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě používat vhodné prac. pomůcky volit vhodné prac. postupy při pěstování rostlin pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru

-

-

dokáže dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě je schopen používat vhodné pracovní pomůcky je seznámen s vhodnými prac. postupy při pěstování rostlin ( rýt, plet, okopávat, kypřit, sadit a zalévat půdu) zvládne pěstovat a ošetřovat květiny v interiéru

-

ošetřování pokojových květin příprava záhonů k setí pletí záhonů pěstování květin a zeleniny udržování estetického prostředí ve třídě a okolí školy

-

opakování a zkvalitňování činností souvisejících s os. hygienou stolování, prostírání, mytí a sklízení nádobí po vaření úklidové práce, zametání, utírání prachu základy vaření – čaj, mléko, vajíčka

Práce v domácnosti -

zvládat jednoduché prac. postupy při základních činnostech v domácnosti používat vhodné čisticí prostředky při práci v domácnosti

-

zvládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti umí používat vhodné čisticí prostředky při práci v domácnosti

-

185

vyhledávání informací na PC a v odborné literatuře respektování pokynů učitele

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Žák by měl

Žák:

-

-

umí dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky

-

vyhledává vhodný prac. postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu základní manipulace s materiálem dle zadání

Dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky

Učivo

-

seznámit žáky s bezpečnostními předpisy a pravidly

-

práce s různým materiálem podle podmínek a vybavení školy (Práce s drobným materiálem – kombinované práce s užitím různých materiálů Propichování přírodnin a jiných předmětů a navlékání Práce s papírem - vytrhávání tvarů, lepení papíru, trhání papíru na tenké proužky, vystřihování papíru podle předkreslené linie, vystřihování tvarů, lepení bar. papírů – mozaika Modelování – keramická hlína – jednoduchých a náročnějších tvarů Práce se dřevem – sbíjení a slepování různých mat., povrchová úprava dřev barvami a laky, práce se šroubovákem, řezání dřeva pilkou

Práce s technickými materiály - zvolit vhodný pracovní postup v souladu s druhem zpracovávaného materiálu

-

-

-

Práce montážní a demontážní -

dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní

-

dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní

-

stavebnice – konstrukční, sestavování modelů, montáž a demontáž

186

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

8. ROČNÍK

-

předpisy sestavit podle návodu plánu jednoduchý model

-

předpisy dokáže sestavit podle návodu jednoduchý model

Pěstitelské práce -

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě používat vhodné pracovní pomůcky znát hl. zásady pěstování zeleniny

-

uplatňuje zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě používá vhodné pracovní pomůcky je seznámen s hlavními zásadami pěstování zeleniny (rýt, plet, kypřit, okopávat, sadit, zalévat půdu)

-

ošetřování pokojových květin příprava záhonů k setí pletí záhonů pěstování květin a zeleniny přihnojování úprava zahrady na podzim (práce s kolečkem lopatou) udržování estetického prostředí ve třídě a okolí školy

Práce v domácnosti -

používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat elektrospotřebiče připravit pokrmy dle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy

-

-

je seznámen se základním kuchyňským inventářem a s bezpečným užíváním elektrospotřebičů je seznámen přípravou pokrmů podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy dle schopností manipuluje s šicími potřebami

-

základní a bezpečná manipulace s elektrospotřebiči (vypnout, zapnout) vaření jednoduchých jídel základy šití

187

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Žák by měl

Školní výstupy

Učivo

Přesahy a vazby (MV,PT)

Časové rozvržení

Žák: 9. ROČNÍK

-

dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky

-

dokáže dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky

-

orientuje s e v jednoduchých pracovních postupech a návodech zvládá si vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky rámcově zvládá základní manipulaci s materiálem

-

seznámit žáky s bezpečnostními předpisy a pravidly

-

vrtání ručním vrtákem práce s drátem (ohýbání, štípání, splétání drátu) další materiály a jejich využití (plech, plasty, sklo) zacházení s el. Spotřebiči pravidla bezpečnosti výměna žárovky, Výměna baterií v tranzistorovém přijímači

Práce s technickými materiály -

orientovat se v jednoduchých pracovních postupech a návodech vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky

-

-

Pěstitelské práce -

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě používat vhodné pracovní pomůcky seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát nebezpečí

-

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě používá vhodné pracovní pomůcky je seznámen s běžnými léčivými rostlinami a nebezpečím jedovatých rostlin

-

příprava půdy k setí a sázení, rytí, kopání, kypření, urovnávání půdy, příprava sadby sběr léčivých bylin seznámit žáky s atlasem rostlin, léčivých bylin, vyhledávat na PC

188

-

jedovatých rostlin vědět o způsobu chovu drobných zvířat

-

rámcově zvládá způsob chovu drobných zvířat

-

založení herbáře exkurze na zemědělské farmě

-

dokáže používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat elektrospotřebiče pod vedením připraví pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy je schopen dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu je schopen dle svých individuálních schopností zvládnout dom.prác

-

základní a bezpečná manipulace s elektrospotřebiči (vypnout, zapnout) vaření jednoduchých jídel (nákup potravin, stolování) sklizeň zeleniny (uskladnění, zavařování, třídění a skladování ovoce) sběr padaného ovoce, jeho třídění a využití základy šití ruční praní, sušení a žehlení, exkurze v prádelně úklid domácnosti (zametání, mytí podlahy, utírání prachu, luxování)

Práce v domácnosti -

používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat elektrospotřebiče zvládnout připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu

-

-

189

Očekávané výstupy z RVP ZŠS

Školní výstupy

Učivo

Žák by měl

Žák:

-

-

dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky

-

seznámit žáky s bezpečnostními předpisy a pravidly

-

s pomocí se orientuje v jednoduchých pracovních postupech a návodech dokáže vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky s dopomocí je schopen manipulovat se zákl. materiály

-

vrtání ručním vrtákem práce s drátem (ohýbání, štípání, splétání drátu) další materiály a jejich využití (plech, plasty, sklo) zručnější žáci mohou provádět i prac. úkony s těmito materiály (rovnání, ohýbání a povrchová úprava plechu) zacházení s el. Spotřebiči pravidla bezpečnosti výměna žárovky, výměna baterií v tranzistorovém přijímači

dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při zacházení s elektrospotřebiči a používanými prostředky

-

orientovat v jednoduchých pracovních postupech a návodech vybrat a správně používat vhodné pracovní nástroje a pomůcky

-

-

Pěstitelské práce -

dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě používat vhodné pracovní pomůcky seznámit se s běžnými léčivými rostlinami a znát nebezpečí jedovatých rostlin

-

dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě je seznámen s používáním vhodných pracovních pomůcek je seznámen s běžnými léčivými rostlinami (herbář) a zná nebezpečí jedovatých rostlin je seznámen se způsobem chovu

Časové rozvržení

2. STUPEŇ

Práce s technickými materiály -

Přesahy a vazby (MV,PT)

-

příprava půdy k setí a sázení, rytí, kopání, kypření (údržba zahradního nářadí (urovnávání půdy, příprava sadby založení kompostu sběr léčivých bylin seznámit žáky s atlasem rostlin, léčivých bylin, vyhledávat na PC

190

10. ROČNÍK

drobných zvířat

-

Práce v domácnosti -

používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat elektrospotřebiče dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy

-

-

umí používat základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhovat elektrospotřebiče umí dodržovat základní principy stolování a obsluhy u stolu dle svých individuálních schopností zvládne připravit pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy je schopen dle svých možností zvládnout dom. práce

-

choroby a škůdci ovocných stromů a ochrana proti nim. založení herbáře exkurze na zemědělské farmě základní a bezpečná manipulace s elektrospotřebiči (vypnout, zapnout) jejich údržba vaření jednoduchých jídel (nákup potravin, stolování, chování u stolu a zdobné prvky a květiny) sklizeň zeleniny a ovoce uskladnění, zavařování, sušení třídění a skladování ovoce) základy šití a vyšívání ruční praní, sušení a žehlení, exkurze v prádelně úklid domácnosti (zametání, mytí podlahy, utírání prachu, luxování)

191

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.