Školský vzdelávací program ISCED 1


1 Základná škola Ul. 17. novembra 31, Sabinov Školský vzdelávací program ISCED 1,,Škola pre v&...

0 downloads 9 Views 1MB Size

Recommend Documents


Školský vzdelávací program ISCED 1
1 SPOJENÁ ŠKOLA, POD KALVÁRIOU 941, TOPOĽČANY Školský vzdelávací program ISCED 1 organizačná z...

Školský vzdelávací program ISCED 1
1 Základná škola, Jarná 20, Žilina Školský vzdelávací program ISCED 1 Motto: Vyučovanie m&aac...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zák...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zá...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zá...

Vzdelávací program Stupeň vzdelania ISCED 1
1 Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ Motto školy : Každý človek je od prírody obdaren...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1
1 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zák...

Inovovaný školský vzdelávací program. pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou Dolné Orešany č.209, Dolné Orešany Tel. /fax : 033/ , I...

ISCED 1 ISCED 2. Školský vzdelávací program pre 1. a 2. stupeň ZŠ
1 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16, internet: tel.: 051/ , fax:. 051/ Školský vzdel&...Základná škola Ul. 17. novembra 31, 083 01 Sabinov

Školský vzdelávací program ISCED 1

,,Škola pre všetkých – škola s úsmevom a bez hraníc,,

Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Druh školy Dátum schválenia Miesto vydania Koordinátor ŠkVP ISCED 1 IČO Kontakt Fax E-mail Web stránka

ISCED 1 - primárne vzdelávanie ISCED 1 4 roky denná slovenský štátna 25.august 2008 ZŠ, Ul. 17. novembra 31, SABINOV Mgr. Mária Kijovská 36158143 0514521840 0514520739 [email protected] www.zsnovsab.edu.sk

Sko

Vedenie školy Riaditeľka školy - štatutárny orgán Zástupkyňa riaditeľky školy- zástupca štatutárneho orgánu Zástupkyňa riaditeľky školy Zástupca riaditeľky školy

Meno a priezvisko Mgr. Alena Mladá Mgr. Ing. Elena Macková Mgr. Mária Budzáková Mgr. František Baňas

Zriaďovateľ školy Primátor mesta Adresa IČO

Mesto Sabinov Ing. Peter Molčan Námestie slobody 57 00327735

Platnosť ŠkVP Revidovanie ŠkVP Zmeny ŠkVP, dôvod zmeny, inovácia 01.09.2008 Schválený: 25.08.2008 01.09.2009

25.08.2009

01.09.2010

26.08.2010

01.09.2011

25.08.2011

01.09.2012

27.08.2012

01.09.2013

26.08.2013

doplnenie o ŠkVP pre 2.ročník zmeny v dotácii vyučovacích hodín pre 1.ročník personálne zmeny doplnenie o ŠkVP pre 3.ročník zmeny v dotácii vyučovacích hodín pre 1., 2.ročník personálne zmeny vo vedení školy zmena v klasifikácii a hodnotení predmetov kontinuálne vzdelávanie a hodnotenie zamestnancov autoevalvácia školy RUP pre 1.- 4.ročník podľa novej platnej legislatívy personálne zmeny zmeny v rámcových učebných plánoch 0.ročník personálne zmeny doplnenie o platné legislatívne zmeny personálne zmeny

01.09.2014

25.08.2014

doplnenie o platné legislatívne zmeny personálne zmeny

01.09.2015

24.08.2015

koniec platnosti ŠkVP v 1.ročníku personálne zmeny

01.09.2016

25.08.2016

koniec platnosti ŠkVP v 2.ročníku personálne zmeny

01.09.2017

22.06.2017

koniec platnosti ŠkVP v 3.ročníku personálne zmeny

Platnosť dokumentu od : 01. 09.2008

Mgr. Alena Mladá riaditeľka školy

pečiatka školy

Všeobecná charakteristika školy

ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove je od 1.1.1998 rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, od čoho sa odvíja aj jej vystupovanie, konanie, možnosti a rozhodnutia. Poskytuje vzdelávanie a výchovu pre deti na území mesta Sabinov a obce, ktoré patria do školského obvodu. Doterajšie prieskumy demografického vývoja naznačujú, že škola si zachová súčasný trend a počet žiakov sa stabilizuje. ZŠ na Ul. 17 . novembra privítala zmeny vo výchove a vyučovaní a naše smerovanie je sústredené na sledovanie zmien vo výchove a vzdelávaní, aby si rodič mohol vybrať to najlepšie pre svoje dieťa. Napredovanie a strategické ciele sú však často ovplyvňované príčinami, akými sú : častá migrácia mladých učiteľov, nedostatok finančných prostriedkov na bežné výdavky, nárast problémových žiakov, záškolákov, zmeny koncepcií školstva, ktoré mali krátkodobý charakter, zlý technický stav budovy, v prípade našej školy až havarijný, Aj napriek uvedeným nedostatkom naša škola ponúka všetky možnosti variantov učebných plánov, výber nepovinných a voliteľných predmetov, záujmovú činnosť, kvalifikovanú výuku cudzích jazykov, alternatívne autorské vyučovanie, vzdelávanie žiakov v 0-tom ročníku, integráciu žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, čo je dôležitý krok pestrosti ponuky, alternatívnosti a tvorivosti. Špecifikom v zámere našej školy je aj vzdelávanie žiakov s telesným postihnutím, so špecifickými poruchami učenia a správania a žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým poskytujeme odbornú pomoc a spoluprácu so školskou špeciálnou pedagogičkou. Títo žiaci sú vzdelávaní formou integrácie v bežných triedach. V súčasnosti škola prechádza mnohými zmenami. Veríme, že prebiehajúce aktivity a dlho očakávaná obsahová prestavba školstva prinesú konkrétne opatrenia k modernizácii školského systému. Škola však nemôže zaostať, je nutné aby sa stala aktívnou inštitúciou , v ktorej podstatou je silný vzťah spolupráce žiakov, rodičov a učiteľov k celkovému rozvoju školy .Slovensko je členom Európskej únie. Táto skutočnosť otvára žiakom, učiteľom aj rodičom nové dimenzie v oblasti vzdelávania, prijímania nových informácií, zoznamovania sa s rôznymi kultúrami a zároveň im umožňuje zmeniť tradičné chápanie výchovy a vyučovania, používať IKT, obohatiť svoje vedomosti o poznatky potrebné pre život a ďalšiu profesijnú orientáciu, podieľať sa na inovácii obsahu vzdelávania, vyhľadávať a zároveň podchytiť u detí ich silnú stránku osobnosti a stavať tak na nej úspešnú cestu vzdelávania.

1. Veľkosť školy Školský rok

Počet žiakov

Počet tried

Oddelenia ŠKD

Oddelenia ŠSZČ

2008/2009

881

38

3

46

2009/2010

849

39

3

38

2010/2011

810

37

3

30

2011/2012

775

35

3

33

2012/2013

756

34

3

36

ZŠ Ul. 17. novembra 31 v Sabinove je plnoorganizovanou školou, súčasťou školy je školský klub detí a školské stredisko záujmovej činnosti. Škola má k dispozícii okrem kmeňových učební aj oddelenia ŠKD, oddelenia ŠSZČ, odborné učebne fyziky, chémie, 2 učebne výpočtovej knižnicu.

2. Charakteristika žiakov Prevažná väčšina žiakov je zo Sabinova a okolitých obcí patriacich do obvodu mesta. Počet dochádzajúcich žiakov každoročne stúpa. Žiaci z iných obcí navštevujú našu školu hlavne kvôli kvalifikovanej výučbe cudzích jazykov, informatike, prírodovedným predmetom, alternatívnemu vyučovaniu a záujmovej činnosti, ktorú poskytuje školské stredisko záujmovej činnosti.

3. Charakteristika zamestnancov školy 3.1 Pedagogickí zamestnanci Pedagogický zbor je 100, v ktorom sa výborne dopĺňajú mladí a starší skúsení pedagógovia. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. V škole pracuje výchovná poradkyňa, ktorá plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí, asistent výchovnej poradkyne pre dochádzku žiakov a plnenie povinnej školskej dochádzky. Koordinátorka pre prevenciu patologických javov plní úlohy v oblasti prevencie žiakov pred negatívnymi javmi, koordinátor environmentálnej výchovy, koordinátor tvorby projektov a informačných technológii. V škole plánujeme otvoriť 3 oddelenia ŠKD. Všetci učitelia absolvovali školenie IKT, učiteľky I. stupňa absolvovali etickú výchovu, časť pedagógov absolvovala priebežné štúdium k práci s integrovanými žiakmi, väčšina učiteľov sa školí v oblasti nových metód a foriem práce. Škola má aj školskú špeciálnu pedagogičku, ktorá plní úlohy v oblasti vzdelávania a vývinu detí s poruchami učenia, správania a telesne postihnutých detí. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov: vykonanie 1. a 2. atestácie, absolvovanie aktualizačného vzdelávania, absolvovanie inovačného vzdelávania, absolvovanie kvalifikačného vzdelávania. Formovanie pedagogického zboru - ciele : dôsledne realizovať koncepciu školských vzdelávacích programov, motivovať zamestnancov školy k efektívnej práci a k snahe, aby škola bola príťažlivou a atraktívnou pre žiaka a rodiča, umožňovať pedagogickým zamestnancom participovať na dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa zamerania a formovania školy, motivovať pedagogických zamestnancov neustále sa vzdelávať zvyšovať si kvalifikáciu a budovať svoj kariérny postup, umožniť pedagogickým zamestnancom podieľať sa na riadení školy a rozhodovaní v dôležitých veciach výchovy a vzdelávania žiakov, motivovať pedagogických zamestnancov k tomu, aby svoje poznatky získané celoživotným štúdiom zavádzali do tematických výchovno-vzdelávacích plánov, aby využívali vo vyučovaní moderné metódy a formy vzdelávania a výchovy,

vyžadovať od pedagogických zamestnancov využívanie moderných informačných technológii v každodennej praxi, vyžadovať, aby sa učitelia zdokonaľovali v komunikácii v cudzom jazyku, žiadať, aby všetci zamestnanci svojimi postojmi a názormi, prácou a komunikáciou na verejnosti zásadne zastupovali záujmy školy, vytvárali dobré meno školy a udržiavali dobré medziľudské vzťahy na pracovisku, motivovať pedagogických zamestnancov k štúdiu špeciálnej pedagogiky, ktorá bude pri súčasnom trende individuálneho prístupu k žiakom nevyhnutnou formou vzdelania pedagóga. Zdroje pre dosiahnutie cieľov: dostatočné finančné zabezpečenie školy, dobrá spolupráca so zriaďovateľom, kvalita manažmentu školy,stabilita personálneho obsadenia školy, tvorivosť a flexibilita pedagogických zamestnancov, dobrá spolupráca s rodičovskou radou, radou školy, spolupráca s OZ PŠaV Počet pedagogických zamestnancov podľa predmetov vrátane vedenia školy Vyučovací predmet

Počet učiteľov

Vyučovací predmet

Počet učiteľov

I. stupeň

17

Dejepis

4

Matematika

7

Hudobná výchova

1

Slovenský jazyk

8

Telesná výchova

3

Nemecký jazyk

2

Občianska výchova

2

Anglický jazyk

8

Náboženská výchova

4

Fyzika

4

Etická výchova

1 + I. stupeň

Chémia

3

Technické práce

4

Biológia

2

Výtvarná výchova

1

Geografia

1

Informatika

2

ŠKD

3

Asistenti učiteľa

3

Školský špeciálny pedagóg

1

3.2 Nepedagogickí zamestnanci Zaradenie

Počet zamestnancov

Ekonómka

1

Referentka PaM

1

Poznámka

Školník-údržbár

2

Upratovačky

7

Informátorka

1

Vedúca ŠJ

1

Kuchárky

3

Pomocná sila v ŠJ

3

ZŤP

Organizačná štruktúra ZŠ, ŠKD, ŠSZČ, ŠJ

Riaditeľka školy

Zástupca RŠ Špeciálny pedagóg

Koordinát or ŠSZČ

Ekonómka, referentka PaM

Zástupkyňa RŠ

Triedni učitelia 1. st. Vedúci MZ

Zástupkyňa RŠ

Triedni učitelia 2. st.

Vedúca ŠJ

Ved.kuchárka

údržbári

Vedúci PK

koordinátori Kuchárky asistenti

upratovačky

Koordinátor protidrogovej činnosti Vychovávateľky ŠKD

Výchovná poradkyňa

4. Dlhodobé projekty školy Preventívne programy Ich hlavnou úlohou je včasné odhaľovanie rizík podporujúcich užívanie drog medzi deťmi a mládežou a spôsob realizácie preventívnej intervencie. Koncepcia programu je zameraná tak, aby sa prevencia uskutočňovala prostredníctvom žiakov. Program je pre žiakov zameraný tak, aby sme im umožnili aktivizáciu samých seba. Naučiť ich zručnostiam ako vplývať na skupinu spolužiakov a vrstovníkov, aby si vytvárali negatívny postoj k drogám. Program je založený na pozitívnej stimulácii a nácviku spôsobu odmietania. Medzinárodná spolupráca Škola od r.2000 spolupracuje so Základnou školou v Siedlciach v Poľsku, začala sa spolupráca so školami v Meste Čubuk v Turecku Oblasti spolupráce : Výmeny skúseností vo výchovno-vzdelávacej činnosti medzi pedagógmi, najmä v oblasti práce s počítačmi a nových metód a foriem výučby. Športová činnosť: vzájomné športové stretnutia žiakov ( futbal, basketbal.....). Organizovanie kultúrnych akcií pedagógov a žiakov škôl, ktoré sa uskutočňujú v rámci priateľských návštev. Priateľské ( neformálne ) stretnutiach pedagógov a žiakov škôl eTwinning – medzinárodná elektronická spolupráca medzi európskymi školami Strom života, Správaj sa normálne, Tvorivá informatika s Baltíkom Celoeurópska súťaž – Nefajčiarske triedy Projekt Infovek – Školiace centrum Projekt Otvorená škola Projekt Digitálni Štúrovci Spring Day in Europe OP Vzdelávanie – Moderné vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť OP Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na modernú OP Vzdelávanie – Vzdelávanie žiakov z MRK Konto Orange Socrates - Comenius 4. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi a. Spolupráca s rodičmi a Rodičovskou radou Na spolupráci s rodičmi žiakov nám veľmi záleží a podieľajú sa na nej všetci pedagogickí zamestnanci. Hlavnou úlohou v tejto oblasti bude rešpektovanie práv, oprávnených požiadaviek rodičov na činnosť školy a výchovno-vzdelávaciu prácu. Škola bude akceptovať činnosť RZ v súlade so Stanovami RZ. Budeme sa snažiť o skvalitnenie a rozšírenie spolupráce učiteľov a rodičov v oblasti vzájomnej, obojstrannej informovanosti a pôsobením na žiaka v oblasti výchovy, prípravy na vyučovanie a v aktualizácií Národného programu boja proti drogovej závislosti. V r.2007 bolo založené Občianske združenie, ktoré sa uchádzalo o 2 % daní z príimu. Formy spolupráce s rodičmi a RZ  individuálne konzultácie vedenia školy, triednych učiteľov a ostatných pedagogických zamestnancov s rodičmi  spolupráca výchovnej poradkyne s rodičmi problémových žiakov, pri výchove k voľbe povolania / psychol. vyšetrenie žiakov do 15 rokov možno uskutočniť len s písomným súhlasom rodiča/

       

rodinné návštevy pravidelná informácia rodičov triednym učiteľom o prospechu, dochádzke, správaní žiakov triedni učitelia určia hodiny návštev pre rodičov /mesačne aspoň 1x/ otvorené hodiny pre rodičov deň otvorených dverí - návštevy rodičov s možnosťou konzultácií pomoc rodičov škole /sponzorstvo/ spoluúčasť na organizovaní niektorých podujatí príprava akadémie pre rodičov účasť vedenia školy na zasadaní Rodičovskej rady

b. Spolupráca s PPP v Sabinove Spolupráca s PPP v Sabinove je dlhodobo na veľmi dobrej úrovni. Plní úlohy odbornej a psychologickej diagnostiky, odbornej pedagogickej starostlivosti o deti a úlohy v otázkach poradenstva v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného profesijného vývinu. Medzi jej najčastejšie aktivity patria: vyšetrenia školskej zrelosti, diagnostika žiakov pri ťažkostiach s učením a správaním, v krízových situáciách a preventívnych aktivitách. Poskytuje konzultácie, rady a informácie pedagógom školy ako aj rodičom detí. c , Spolupráca so zriaďovateľom Mesto Sabinov vykonáva správu škôl a školských zariadení nielen na uskutočnenie výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj materiálno-technického vybavenia, poskytovanie finančných prostriedkov na prevádzku a údržbu, investičných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Nedostatok financií bráni školám vykonávať požadované práce najmä v oblasti údržby a opráv . Dlhoročná stagnácia v oblasti údržby budov a technologických zariadení sa v súčasnosti prejavuje ich zlým technickým stavom. Mesto Sabinov má veľký záujem na oprave školy, veľmi aktívne podporuje akékoľvek naše snahy v tejto oblasti, o čom svedčí aj úspešnosť projektu z fondov EÚ na celkovú opravu a rekonštrukciu školy. Primátor mesta každoročne oceňuje aktívnych žiakov a pedagógov všetkých škôl v meste. d, Spolupráca s Radou školy Rada školy má 11 členov a bola ustanovená v zmysle zákona, pracuje veľmi pravidelne podľa plánu práce. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Funkčné obdobie rady školy je 4-ročné. Zloženie rady školy : P.č.

Titl.

1.

Mgr.

2.

Mgr.

3.

Meno

Priezvisko

Delegovanie

Erich

Šlosár

zástupca PZ - podpredseda

Mária

Hrabčáková

zástupca PZ

Anna

Štepánková

zástupca NZ - zapisovateľ

4.

Mgr.

Jaroslava

Valkovičová

zástupca rodičov - predseda

5.

Ing.

Juraj

Kormoš

zástupca rodičov

6.

Mgr.

Mária

Baňasová

zástupca rodičov

Eva

Alexiová

zástupca rodičov

7. 8.

Ing.

Jozef

Mačišák

zamestnanec MsÚ

9.

Ing.

Eva

Tulejová

zamestnanec MsÚ

10.

Mgr.

11.

MsÚ – mestský úrad

Jozef

Čičvák

poslanec MsZ

Eva

Motýľová

poslankyňa MsZ

PZ – pedagogický zamestnanec

MsZ – mestské zastupiteľstvo

NZ – nepedagogický zamestnanec

Ciele v oblasti spolupráce: angažovať všetkých zamestnancov školy, aby svoje aktivity zamerali smerom k reprezentácii školy formou súťaží, vernisáži, spolupráce s rodinou, celoživotným vzdelávaním a zvyšovaním si kvalifikácie, propagovať všetky aktivity školy v miestnych, regionálnych, celoslovenských médiách, propagovať prácu školy a informovať verejnosť o jej činnosti na webovom sídle školy, organizovať aktivity pre rodičov a verejnosť mesta, výročnú správu školy publikovať ako verejný dokument na webovej stránke školy, podieľať sa na rozvoji vzdelanostnej úrovne a kultúrnej úrovne obyvateľov mesta, reprezentovať mesto v rámci regiónu, Slovenska a na medzinárodnej úrovni

5. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy Škola má k dispozícii 38 kmeňových učební, 3 oddelenia ŠKD, odborné učebne fyziky, chémie, 2 učebne výpočtovej techniky, školskú dielňu, cvičnú kuchynku, veľkú a malú telocvičňu, posilňovňu a školskú knižnicu. Učebne IKT sú vybavené novými počítačmi, notebookmi pre učiteľov, dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami a DVD prehrávačmi. Učebňa fyziky je moderne zrekonštruovaná a vybavená výpočtovou technikou. Úplne bola zrekonštruovaná aj cvičná kuchynka, v ktorej sa nachádzajú nové elektrospotrebiče a kuchynská linka. Na športové aktivity sa intenzívne využívajú veľká aj malá telocvičňa s moderne zariadenou posilňovňou, ktoré slúžia aj na mimoškolskú činnosť žiakov. Veľkú odozvu u žiakov má otvorenie školskej knižnice, kde sa okrem čítania a požičiavania kníh premietajú filmy, uskutočňujú besedy a rôzne iné kultúrne aktivity. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učené varianty. Škola vytvára dobré priestorové a materiálnotechnické podmienky aj pre činnosť v ŠKD. Vybavenie kabinetov je postačujúce a pravidelne sa dopĺňajú novými modernými učebnými pomôckami. Pri zakupovaní učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Vo všetkých kabinetoch majú vyučujúci k dispozícii výpočtovú techniku. Škola vychádza v ústrety aj telesne postihnutým žiakom a vytvára dobré podmienky na ich začlenenie do kolektívu. Všetci žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, ktorá je v budove školy. Školská jedáleň prešla v minulom roku rekonštrukciou a spĺňa požiadavky na stravovanie v rámci EÚ. V minulom roku sme začali s výmenou okien a vykurovacích telies a rekonštrukciou sociálnych zariadení. Vymenili sme všetky šatňové skrinky a podlahovú krytinu v triedach. V najbližšom období bude prebiehať komplexná rekonštrukcia školy (výmena okien, oprava strechy, zateplenie budovy, výmena podlahovej krytiny na chodbách, paluboviek v telocvičniach, vytvorenie bezbariérového prístupu), vybudovanie športových ihrísk a oddychových priestorov v areáli školy. Vyučovanie cudzích jazykov skvalitnia 2 nové multimediálne učebne. Tieto práce budú financované z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. Vedenie školy sa bude naďalej snažiť vytvárať čo najlepšie priestorové a materiálno-technické podmienky pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti. Rodičia detí ako aj široká verejnosť môžu so školou komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty [email protected] a dianie v škole môžu sledovať na webovej stránke našej školy www.zsnovsab.edu.sk . Škola je zásobovaná pitnou vodou napojením na verejný vodovod a je napojená na verejnú kanalizáciu. Vykurovanie je zabezpečené napojením školy na centrálnu tepelnú dodávku tepla. Odvoz komunálneho odpadu sa zabezpečuje raz týždenne, v prípade potreby podľa požiadaviek školy. Starostlivosť o zdravie žiakov a zamestnancov školy zabezpečuje traumatologický plán a dokumentácia BOZP. Žiaci školy a zamestnanci školy sú pravidelne školení o zásadách BOZP technikom BOZP, s ktorým má škola uzavretú dohodu. Škola má vykonané a platné všetky legislatívne predpísané revízie. Ďalšie opatrenia na

ochranu zdravia žiakov a zamestnancov školy sú uvedené v školskom poriadku pre žiakov, v pracovnom poriadku pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a v prevádzkových poriadkoch špeciálnych učební, laboratórií, školskej dielne, telocvične a učebne výpočtovej techniky, ktoré tvoria prílohy prevádzkového poriadku školy. V škole je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky.

6. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Škola zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane požiarnej prevencie poučením žiakov na začiatku školského roka a školením zamestnancov školy. Žiaci sú tiež poučení o školskom poriadku, vnútornom poriadku školy a o zásadách bezpečnosti pri práci v špeciálnych učebniach (fyzika, chémia, školská dielňa, cvičná kuchynka, multimediálne učebne), v telocvični a v predmete technická výchova. Škola zaistí bezpečnosť žiakov pri hromadných akciách (exkurzie, vychádzky, kultúrne predstavenia, školské výlety, školy v prírode, lyžiarske výcviky, plavecké výcviky, športové podujatia a pod.) a aktivitách mimo vyučovania poučením žiakov. V priestoroch školy sú výrazne označené všetky nebezpečné časti využívaných priestorov a uskutočňuje sa ich pravidelná kontrola. V zákonom stanovených termínoch sa realizujú revízie elektroinštalácie, bleskozvodov, hasiacich prístrojov a hydrantov. Prípadné zistené nedostatky sa postupne odstraňujú. Riaditeľka školy nariadením zaistí zákaz fajčenia, pitia alkoholu, užívania drog a iných zdraviu škodlivých látok. V prípade úrazu škola zabezpečí prvú pomoc vrátane kontaktu na zdravotnícke zariadenie, vyhotoví záznam o školskom úraze, vedie evidenciu školských úrazov. Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu vedenie školy vytvorí vhodnú štruktúru pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodný režim vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia tried a ostatných priestorov školy podľa platných noriem.

6. 1 Ochrana života a zdravia – ISCED 1 Ciele učiva Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov:

a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia; b) odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;

c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií; d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a

celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií; Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a pokrývajú formy správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na spoločenskom živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali ovplyvniť schopnosť žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu pri riešení problémov širšej komunity ľudí. Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú požadované schopnosti potrebné pre občana v oblasti ochrany života a zdravia ( OŽZ ) a to nielen v aktuálnom čase počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe perspektívnej v dospelosti v rôznych zamestnaniach. Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Učivo obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Svojou humánnou podstatou má pre žiakov mimoriadny význam. Ochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva každého občana byť včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, zabezpečený individuálnymi

ochrannými prostriedkami , evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna udalosť môže vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám.Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí , v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu. V obsahu učiva je viac tém, ktoré sa odvíjajú zo základov takých oblastí, ktoré môžu prispieť k rozvoju vedomostí, zručností a návykov pre ochranu človeka a spoločnosti. Pre dosiahnutie cieľov využíva OŽZ daný tematický obsah, vhodné organizačné formy, metódy a prostriedky prispôsobené daným podmienkam. Opakovanie určitých zhodných prvkov a príbuznosti tém treba chápať z hľadiska cieľov v ročníku ( vidieť, poznať, ovládať, získať poznatok a zručnosť ). Obsah a realizácia učiva: Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom : riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana zdravotná príprava pohyb a pobyt v prírode Na realizáciu učiva OŽZ sa využívajú viaceré organizačné formy : Didaktické hry ( DH ) v 1.-4. ročníku sa konajú v prírode 1 krát v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2-4 hodín podľa náročnosti plánovaných činností. Didaktické hry nezamieňame s cvičeniami v prírode v rámci telesnej výchovy -učivo z turistiky. Didaktické hry možno vykonať po ročníkoch - triedach. Na komplexnejšie zabezpečenie uplatňovania učiva je možné využívať ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti školy : vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov – medzipredmetové vzťahy, úlohy objektovej ochrany školy, rešpektovanie vnútorného poriadku školy, požiarne a poplachové smernice, zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci, cvičenia v prírode v rámci TV, príprava učiteľov na proces v DH.

Obsah tematických celkov v jednotlivých ročníkoch ISCED 1 – primárne vzdelávanie Obsahové zameranie v prvom ročníku a)

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana naša obec – všeobecná charakteristika; evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, miesto zhromaždenia, presun do bezpečného priestoru; signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení; horľaviny a ich následky;

b)

Zdravotná príprava vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej pomoci; nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov; ošetrenie odrenín ruky, nohy, prstov a hlavy; privolanie pomoci k zranenému; význam symbolu „ červený kríž“;

c)

Pohyb a pobyt v prírode orientácia v mieste školy a jej okolí; určenie svetových strán podľa slnka; významné budovy a ich účel – zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, telefón; predajne, železničná a autobusová stanica, miestny úrad; historické objekty našej obce – pamätné domy, zrúcaniny, pamätníky, múzeá, galérie; poznávanie zelene v okolí obce; správanie sa k osamelým zvieratám;

Obsahové zameranie v druhom ročníku a)

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch; zoznámenie sa s detskou ochrannou maskou ( DM-1, CM3-3/h),určenie veľkosti; druhy signálov civilnej ochrany a činnosť žiakov na vyhlásenie varovného signálu „ Všeobecné ohrozenie“; evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom; protipožiarne stanovište, kde sa nachádza zbor požiarnej ochrany a spôsob jeho privolania; nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením; zápalky, zapaľovače a horľaviny;

b)

Zdravotná príprava kedy a kadiaľ do zdravotného strediska; správanie sa v čakárni, u lekára a pri školských lekárskych prehliadkach; pomoc lekárov chorým a zraneným; ochrana pred chorobami, účelné obliekanie; ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, uštipnutí zmijou, osou a včelou;

c)

Pohyb a pobyt v prírode význam vody v prírode, pitie povrchovej vody; jedovaté rastliny, jedovaté huby; zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode; zvieratá vo voľnej prírode, nebezpečenstvo besnoty; značenie turistických chodníkov;

Obsahové zameranie v treťom ročníku a)

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana evakuácia žiakov pri ohrození školy a jej okolia – prírodné katastrofy, živelné pohromy a výhražné správy; varovné signály CO a činnosť žiakov pri ich vyhlásení; druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlasovania; poloha školy, ulice, oboznámenie sa so zdrojmi ohrozenia;

b)

Zdravotná príprava všeobecné zásady ochrany zdravia aplikované na časti ľudského tela a časti tváre; starostlivosť o chrup; hygiena tela, bielizne, šiat; správna životospráva – jedlo, spánok, oddych, učenie; ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, lakťa, oka, hlavy;

c)

Pohyb a pobyt v prírode okolie našej obce, stanovište našej školy; orientácia podľa poludňajšieho tieňa; približné určovanie významných budov a iných dominánt v okolí podľa svetových strán; tvary zemského povrchu – rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, hora, úbočie, svah, úpätie; chránené územie, objekty a prírodné útvary v obci a jej okolí;

Obsahové zameranie vo štvrtom ročníku a)

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana nebezpečné látky v okolí školy ( amoniak, chlór a pod. ), zásady ochrany, prvá pomoc pri zasiahnutí organizmu; použitie detskej ochrannej masky, nasadzovanie spolužiakovi (DM-1, CM3-3/h ); význam a použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany – protichemickej a protiradiačnej; ukážka detského ochranného vaku ( DV-75 ) a detskej kazajky; ( DK-88 ); činnosť pri varovných signáloch CO; zásady vykonania čiastočnej hygienickej očisty;

b)

Zdravotná príprava starostlivosť o vitálne ústroje ľudského organizmu; zdravie a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi; obväzovanie nohy, kolena, lýtka, stehna; jednoduché obväzovanie ovínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, nôh, prstov;

c)

Pohyb a pobyt v prírode určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape; určovanie nadmorských výšok na mape okolia; jednoduchý odhad krátkych vzdialeností; jednoduchý náčrt pochodu, kresba okolia stanovišťa – panoráma; čítanie z mapy- podľa farieb a topografických značiek; určovanie svetových strán na mape a podľa mapy; starostlivosť o lesné zvieratá a vtáctvo; význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu; zásady uhasenia ohniska;

6.2 Dozor nad žiakmi pri výchove a vyučovaní I. Dozor nad žiakmi v škole pred vyučovaním a po vyučovaní Školskú bránu ráno otvára školník najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, kedy je zabezpečený na určených miestach dozor nad žiakmi.Dozor nad žiakmi pri vstupe do areálu školy a v šatni môže vykonávať aj nepedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy. Pred vyučovaním vykonáva dozor nad žiakmi v škole po vstupe na školskú chodbu a do triedy učiteľ. Dozor nad žiakmi sa začína 15 minút pred začiatkom vyučovania. Dozor nad žiakmi končí odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania mimo jej areál. Dozor nad žiakmi v popoludňajších hodinách, ktorí sa zdržiavajú v budove školy s povolením riad. školy vykonáva učiteľ, ktorí vedie krúžok alebo inú mimoškolskú činnosť. II. Dozor nad žiakmi počas prestávok

Počas prestávok dozor nad žiakmi vykonáva učiteľ. Miestom výkonu dozoru nad žiakmi je školská chodba. Triedy môžu byť počas malých prestávok, kedy sa žiaci zdržujú v triede, otvorené a učiteľ, ktorý má pedagogický dozor, priebežne žiakov kontroluje. Počas veľkej prestávky žiaci sa zdržiavajú mimo triedy na chodbe. III. Dozor nad žiakmi pri presune žiakov Pri prechode žiakov z triedy do triedy zabezpečuje dozor nad žiakmi učiteľ, ktorý bude v triede nasledujúcu hodinu vyučovať. Pri prechode žiakov do telocvične dozor nad žiakmi zabezpečuje učiteľ telesnej výchovy, alebo učiteľ, ktorý bude predmet vyučovať ( napr. pri zastupovaní ). Pri prechode žiakov do ŠKD dozor nad žiakmi zabezpečuje vychovávateľka ŠKD. IV. Dozor nad žiakmi pri náhlej nevoľnosti a pri úraze Dozor nad žiakmi pri náhlej nevoľnosti alebo úraze zabezpečuje: v triede učiteľ, ktorý tam momentálne vyučuje, počas prestávok učiteľ, ktorý vykonáva dozor podľa rozvrhu dozorov, riaditeľ školy, zástupca riaditeľa. V. Dozor nad žiakmi pri školských výletoch a iných akciách organizovaných školou Dozor nad žiakmi vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy, ktorí sú povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor na výlete. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na výletoch, treba vopred poučiť o celom programe a organizačných opatreniach výletu, o primeranom výstroji a o tom, ako sa majú správať v mieste výletu. Pri výletoch do hôr musia sprievodcovia so žiakmi postupovať len po určených turistických značkách, nedovoliť žiakom využívať skratky. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. Povinnosťou vedúceho výletu je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov. Dozor nad žiakmi jednej triedy pri účelových cvičeniach v prírode, exkurziách, výletoch a iných činnostiach organizovaných školou v sídle školy vykonáva pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy. Pri odchode na vychádzku je učiteľ, ktorý v triede učí a odchádza so žiakmi na vychádzku, povinný oznámiť riad. školy alebo jeho zástupcovi cieľ a miesto vychádzky, počet žiakov a predpokladaný návrat do školy. Pri vychádzkach, výletoch alebo iných podujatiach organizovaných mimo objektu ŠKD zodpovedá vychovávateľ alebo iný vedúci záujmového útvaru za bezpečnosť žiakov až do rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta konania podujatia možno žiaka uvoľniť len na základe súhlasu zákonného zástupcu.Nemožno zveriť jednému vychovávateľovi viac ako 25 žiakov. VI. Dopravné prostriedky pri výletoch, exkurziách a iných podujatiach Školské zájazdové autobusy musia byť označené viditeľným nadpisom „ ŠKOLSKÝ ZÁJAZD“.

V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia.Harmonogram výletu musí byť zostavený tak, aby sa zabezpečila primeraná regenerácia žiakov. VII. Pedagogický dozor pri školskom stravovaní Dozor nad žiakmi pri školskom stravovaní vykonávajú všetci pedagogickí zamestnanci školy, podľa schváleného rozvrhu dozorov a osobitných predpisov. Dozor je povinný dozerať na kultúru stolovania a spoločenského správania žiakov v jedálni.

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 1. Filozofia Školského vzdelávacieho programu ISCED 1 Slušnosť

Priateľstvo

Vzdelanie

Základnou filozofiou školy je vytvoriť zo školy príjemné a bezpečné miesto, kde učiteľ, žiak a rodič sú partnermi, kde každé dieťaťa má právo sa vzdelávať podľa svojich individuálnych možnosti a potrieb. Chceme rozvíjať tvorivosť, zodpovednosť, toleranciu a schopnosť komunikácie tak, aby dieťaťa bolo schopné ovplyvňovať budúcnosť a nájsť si svoje vlastné miesto v spoločnosti. Našim prianím je, aby škola bola úspešná, aby žiaci, rodičia a zamestnanci boli spokojní. Pedagogický zbor primárneho vzdelávania tvoria pedagógovia , ktorých pedagogická i odborná spôsobilosť spĺňa požiadavky kvalifikovanosti. Pedagogickú skúsenosť a odbornosť spĺňajú aj asistenti učiteľov aj vychovávateľky ŠKD. Pedagogickú prax a skúsenosti budú nadobúdať noví členovia a pod vedením skúsených uvádzajúcich pedagógov osvoja si spôsob práce, flexibilitu a tvorivosť potrebnú pre prácu so žiakmi v ročníkoch 0. – 4. Naše školské priority TOLERANCIA : Každý človek má svoje miesto v spoločnosti. Viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno- kultúrnych hodnôt. TVORIVOSŤ: Podporovanie produkcie nových a hodnotných nápadov, riešení a myšlienok. Podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov. ZODPOVEDNOSŤ: Ja a kolektív, ja a zdravie, ja a príroda, ja a spoločnosť . Naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. KOMUNIKÁCIA: Rešpektovanie pravidiel spolužitia, riešenie problémov pomocou situácií, možnosti sebahodnotenia každého dieťaťa, kultúra vyjadrovania ZMYSLUPLNOSŤ UČENIA: Praktické využitie toho, čo som sa naučil, dôslednosť, trpezlivosť, cieľavedomosť, systematickosť, sebahodnotenie

Ciele primárneho vzdelávania poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie, umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého, podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,

podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu, viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.

Profil absolventa primárneho vzdelávania ISCED 1 Absolvent primárneho vzdelania, žiak prvého stupňa základnej školy má mať osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy účinných techník celoživotného učenia sa a rozvíjania spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania štátneho a primárne základy používania jedného cudzieho jazyka. Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie: sociálne komunikačné kompetencie vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor, uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie, chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, v cudzom jazyku je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť teXty, týkajúce sa bežných životných situácií, kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách, je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely), je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, vie používať rôzne vyučovacie programy, získal základy algoritmického myslenia, chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, kompetencia učiť sa učiť sa má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach. uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

kompetencia riešiť problémy vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným, chápavým a spolupracujúcim spôsobom. osobné, sociálne a občianske kompetencie má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času, dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky na úrovni primárneho vzdelávania, uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a postoj, ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka

pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu, etiketu, správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. Primárne vzdelanie ISCED 1 získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania ISCED 1 plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo adekvátnom stupni viacročného gymnázia.

2. Strategické ciele ISCED 1 Vychovávať zdravo sebavedomých a slušných ľudí, ktorí vedia stáť za svojimi názormi a rešpektujú názory druhých. Vytvárať triedy s kvalitným vybavením a personálnym obsadením. Viesť žiakov k zdravému spôsobu života. Naším princípom je viesť žiakov k tvorivému a kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať, vychovávať ich k zodpovednosti, samostatnosti, aby každý žiak zažil v škole úspech. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných so schopnosťou seba hodnotenia. Pri prevencii drogových závislostí sústavne pôsobiť proti fajčeniu, drogám a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. Umožniť žiakom dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov našej školy. Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov Klásť veľký dôraz na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania.

Učebné osnovy, učebné plány, vzdelávacie štandardy a tematické výchovno-vzdelávacie plány sú súčasťou ŠkVP pre ISCED 1 a tvoria jeho prílohu.

3. Organizačné formy a metódy vyučovania Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií, foriem a metód práce vo vyučovacom procese je uvedený v učebných osnovách a v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch jednotlivých predmetov, ktoré tvoria súčasť tohto školského vzdelávacieho plánu. Vo vyučovaní sa budú využívať efektívne formy a metódy práce na vyučovaní, najmä interaktívne vyučovanie, zážitkové učenie, projektové vyučovanie, modulové vyučovanie, riešenie problémov, skupinová práca, individuálne štúdium a ďalšie metódy, ktoré sú pre žiakov príťažlivé. Tieto metódy sa budú využívať vtedy, ak učiteľ dokonale ovláda klasické metódy vyučovania, má ich so žiakmi zvládnuté a prostredníctvom týchto metód môže ďalej realizovať moderný spôsob vyučovania.

4. Začlenenie prierezových tém a voliteľné predmety Prierezové témy sú súčasťou učebných osnov jednotlivých predmetov a sú začlenené do tematických výchovno-vzdelávacích plánov. OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA MEDIÁLNA VÝCHOVA MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Voliteľné predmety : Hravé čítanie : časová dotácia 1h/ 2 h každý týždeň. Dopravna výchova : formou kurzu v mesiacoch september a október Cudzí jazyk: AJ/NJ/RJ: časová dotácia 1 h a 2 hodiny každý týždeň. Triedy sú delené na skupiny a podľa rozhodnutia rodičov majú rozdielny počet hodín cudzieho jazyka Prírodoveda: dotácia 1,5 hodín týždenne v kombinácii s etickou a náboženskou výchovou 0,5 h. Výtvarná výchova: dotácia 2 h každý týždeň Pracovné vyučovanie : dotácia 1 h týždenne.

Regionálna výchova : formou výchovno-vzdelávacích exkurzií

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami V oblasti zabezpečenia procesu edukácie pre žiakov so špeciálnymi potrebami sa škola zameriava na vytváranie adekvátnych edukačných podmienok. Našou snahou je flexibilne poskytnúť vhodné edukačné prostredie nielen pre intaktných žiakov, ale aj pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov s nadaním, či žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dbáme na tzv. otvorenosť školy pre všetkých žiakov, čo sa odzrkadľuje na zavádzaní špeciálnych, alternatívnych postupov do vyučovacieho procesu. a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: Edukácie sa zúčastňujú žiaci so zdravotným znevýhodnením ( telesným, zrakovým, sluchovým), s mentálnym postihnutím, žiaci s vývinovými poruchami učenia a poruchami správania. Pre žiakov so špeciálnymi potrebami a individuálne integrovaných žiakov bola zriadená špecializovaná učebňa špeciálneho pedagóga, kde sa zúčastňujú na individuálnom alebo skupinovom vyučovaní pod vedením špeciálneho pedagóga. Pre žiakov s telesným postihnutím sú postupne bezbariérovo sprístupňované všetky priestory budovy a areálu školy (odstránenie prahov, vybudovanie nájazdových rámp), triedy sú zariaďované vhodným polohovateľným nábytkom a sú prispôsobované potrebám žiakov so zdravotným znevýhodnením. Rekonštrukciou a úpravou prešli aj hygienické zariadenia. Učebne sú postupne vybavované okrem iného moderného materiálneho vybavenia aj kompenzačnými pomôckami podľa aktuálnej potreby žiakov. Počas edukácie pod vedením odborného plne kvalifikovaného tímu odborníkov a pedagógov sa aplikujú alternatívne i tradičné edukačné postupy v bežnom, skupinovom

i individuálnom vyučovaní. V súčasnosti prebieha na škole postupná modernizácia a rekonštrukcia budovy školy a jej areálu. Škola úzko spolupracuje pri riešení problematiky vzdelávania a výchovy žiakov so ŠVVP a individuálne integrovaných žiakov s viacerými centrami výchovného, špeciálno-pedagogického a pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, so špeciálnou základnou školou. Zároveň pre týchto žiakov poskytuje odborné personálne zabezpečenie – nepretržitý servis školského špeciálneho pedagóga a výchovného poradcu, asistentov učiteľa. V spolupráci s poradenskými zariadeniami poskytujeme servis špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda. Pedagogický zbor školy tvorí odborní, plne kvalifikovaný tím pedagógov , ktorí si svoju kvalifikáciu pravidelne zvyšujú absolvovaním odbornej prípravy pedagogických pracovníkov školy. Spolupráca s rodičmi je pravidelne podľa potreby zabezpečovaná v rámci individuálnych stretnutí a rodičovských združení. Škola pri riešení edukačných otázok spolupracuje s Detským centrom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, liečebno-výchovnými a diagnostickými zariadeniami (napr. DPL n.o. Hraň, Diagnostické centrum Košice), prípadne inými inštitúciami. Podľa potreby je možné využívať odborné zázemie Centra ochrany detí. Žiaci majú prístup k učebniciam a pracovným listom pre špeciálnu základnú školu, podľa individuálnej potreby k rôznym kompenzačným a učebným pomôckam a ďalšiemu materiálnemu zabezpečeniu, ktoré skvalitňuje ich výchovno - vzdelávací proces. Každý individuálne začlenený žiak má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP) a individuálny vzdelávací plán (IVP), ktoré vypracúva tím odborníkov (špeciálny pedagóg, triedny učiteľ, predmetový vyučujúci ) v spolupráci so zákonným zástupcom žiaka a poradenským zariadením. Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje komplexné údaje o dieťati, o jeho aktuálnom stave a potrebách, v ktorom sú uvedené základné informácie o edukačných postupoch, kompenzačných pomôckach, atď. Individuálny vzdelávací plán je zameraný na určitý predmet a obsahuje informácie u učive, ktoré by si žiak mal počas školského roka osvojiť. Podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov je klasifikácia len jednou z foriem hodnotenia, preto u žiakov v predmetoch, v ktorých nie je možné výkon objektívne ohodnotiť vzhľadom na postihnutie, pristupujeme na základe odporúčania špeciálneho pedagóga a po prerokovaní s rodičmi žiaka k slovnému hodnoteniu. Slovné hodnotenie možno v krajnom prípade zmeniť na známky podľa klasifikačnej stupnice, pričom sa vychádza z požiadaviek individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Počas edukácie sú žiaci zaradení do bežného vyučovania v bežnej triede. Pod vedením špeciálneho pedagóga sa niekoľko krát do týždňa zúčastňujú individuálnych vyučovacích hodín, kde je im venovaná individuálna špeciálno-pedagogická starostlivosť zameraná na edukáciu, reedukáciu, korekciu a kompenzáciu hendikepu. Žiaci so špeciálnymi potrebami majú možnosť rozvíjať svoje kvality aj pomocou počítačových edukačných a didaktických programov. b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného prostredia sú vytvárané optimálne podmienky zo strany školy pre adaptáciu na školské prostredie a edukačný proces. Častým problémom týchto detí je neabsolvovanie predškolskej prípravy a komunikačné bariéry, preto po odporúčaní Pedagogicko-psychologickej poradne a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu je takéto dieťa zaradené do nultého ročníka, kde je poskytovaný individuálny prístup zo strany tímu odborníkov (špeciálny pedagóg, triedny učiteľ, asistent učiteľa). Žiaci sú vzdelávaní v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi, pričom sa prihliada na SZP. Pre vzdelávanie detí zo SZP sa v škole : podľa potreby vytvára nultý ročník, podľa potreby s informovaným súhlasom rodičov vytvárajú triedy pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, zabezpečí pred vstupom do základnej školy testovanie školskej spôsobilosti výlučne pedagogicko - psychologickými poradňami na základe sociálno-kultúrne nezávislých testov školskej spôsobilosti pre 6 - 7 ročné deti, ktoré rešpektujú špecifiká v oblasti poznania a skúseností detí so sociálne znevýhodneného prostredia, zníži počet žiakov v bežnej triede, aby sa umožnila vyššia miera individuálneho prístupu k žiakovi,

realizuje celodenný výchovný systém s možnosťou zmysluplného trávenia voľného času a pomoci pri príprave na vyučovanie za pomoci asistenta učiteľa, zabezpečí asistent učiteľa, ktorý v prípade detí zo zmiešaného národnostného prostredia ovláda aj ich materinský jazyk , vytvorí edukačné prostredie rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové špecifiká detí zo SZP, realizujú programy orientované na zlepšenie spolupráce rodičov detí so základnou školou, zabezpečí spolupráca s neformálnymi komunitnými centrami, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním detí vrátane materských centier pre budúce matky a matky s deťmi, podporí vzdelávacie programy multikultúrnej výchovy a výchovy proti predsudkom, a programy implementovať ako súčasť školského vzdelávacieho programu, vytvoria sa personálne podmienky: pedagóg cielene pripravený na vzdelávanie detí zo SZP, spolupráca so špecialistami - špeciálny pedagóg, psychológ, logopéd, terapeut, asistent učiteľa a iní odborníci , materiálne podmienky: špeciálne doplnkové učebné pomôcky, učebnice, pracovné listy, prípadne iné pomôcky. c) Žiaci s nadaním: V súčasnej dobe sa škola aktívne pripravuje na edukáciu žiakov s nadaním a rozvíjanie ich konkrétneho druhu nadania (intelektové, umelecké, športové, praktické), v prípade potreby vie flexibilne reagovať na edukačné potreby žiakov s nadaním. So vzdelávaním nadaných žiakov plánujeme v školskom roku 2011/2012. Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním je dosiahnuť optimálny rozvoj ich nadania a pripraviť ich na tvorivé využitie tohto nadania v prospech spoločnosti. Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa na úrovni primárneho vzdelávania v našej škole uskutočňuje v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými žiakmi školy formou individuálne integrácie.Ak si rozvoj nadania žiaka bežnej triedy vyžaduje vytvoriť mu na vzdelávanie špeciálne podmienky, jedná sa o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, čo musí byť potvrdené odborným vyšetrením. Začlenenie žiaka do programu pre nadaných žiakov je možné iba s informovaným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Pre začleneného nadaného žiaka je vypracovaný individuálny výchovnovzdelávací program špecializovaným na prácu s nadanými žiakmi. Podľa potreby sa na jeho vypracovaní podieľa príslušný odborný pedagóg a zariadenie výchovného poradenstva a prevencie.Individuálny výchovno-vzdelávací program môže žiakovi v súlade s jeho nadaním umožniť akcelerované vzdelávanie. Okrem postupu do vyššieho ročníka alebo absolvovania dvoch ročníkov v priebehu jedného školského roku možno nadaného žiaka: vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch podľa učebného plánu vyšších ročníkov, postupovať v konkrétnych predmetoch podľa osnov vyššieho ročníka, vzdelávať sa v konkrétnych predmetoch v triedach vyššieho ročníka. Vo všeobecnosti budeme dávať prednosť tzv. rozširujúcemu, resp. obohacujúcemu vzdelávaniu, čo znamená: zaradenie do individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmetov, ktoré nie sú v učebnom pláne bežných žiakov, doplnenie záväzných učebných osnovy jednotlivých predmetov o nové témy zodpovedajúce nadaniu žiaka a možnostiam školy, resp. regiónu. Pre vzdelávanie nadaných žiakov nadaných škola vytvorí: zameranie školy na rozvíjanie konkrétneho druhu nadania, priestorové úpravy, vytvorenie špecializovaných učební, spoluprácu so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, spoluprácu s externými odborníkmi, s učiteľmi školy vyššieho stupňa, služny psychológa a špeciálneho pedagóga, spoluprácu s rodičmi, vrátane ich informovaného súhlasu so začlenením dieťaťa materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie nadaných žiakov, špeciálne učebnice, alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnožovacia technika ,v prípade individuálnej integrácie možnosť pracovať so žiakmi podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu, prípadné špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov nadaných žiakov,

predmety, prípadne vzdelávacie obsahy a témy, ktoré sa na škole vyučujú vo vzdelávaní nadaných žiakov nad rámec štátneho vzdelávacieho programu.

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov Kontrola a hodnotenie je dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a dôležitou funkciou manažmentu školy a pedagogických zamestnancov školy.Cieľom hodnotenia je informovanosť rodičov, zriaďovateľa a verejnosti o tom aké výsledky vo výchovno- vzdelávacom procese škola dosahuje, ako plní ciele stanovené v koncepcii školy, ktorú si stanovila v ŠkVP, ako sa prezentuje na verejnosti a ako sa absolventi školy uplatňujú v ďalšom štúdiu.Kontrolný systém hodnotenia obsahuje: analýzu kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie, ciele a zameranie kontroly, rozdelenie úloh medzi vedúcich zamestnancov v oblasti kontroly, postupy kontroly a časový harmonogram kontroly Vnútorný systém hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania: Hodnotenie školy. Hodnotenie pedagogických zamestnancov. Hodnotenie žiakov . 1. Hodnotenie školy Hlavnými kritériami pre hodnotenie školy sú: hodnotenie plnenia cieľov, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, výsledky vzdelávania , analýza prospechu, správania sa žiakov a dochádzky žiakov, podmienky na výchovu a vzdelávanie , finančné zabezpečenie školy, ekonomické rozbory hospodárenia s rozpočtom školy, materiálno technické zabezpečenie školy, priebeh vzdelávania, vyučovací proces, metódy a formy vyučovania , úroveň výchova a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spokojnosť s vedením školy a učiteľmi, prostredie a klíma školy, prezentácia školy na verejnosti, aktivity v mimoškolskej činnosti, organizovanie výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci vyučovacieho procesu, výsledky žiakov na súťažiach, uplatnenie sa absolventov školy v ďalšom štúdiu, tvorba projektov a ich realizácia . Metódy kontrolnej činnosti: rozbor výsledkov práce žiakov, účasť na zasadnutiach metodických orgánov, štatistické spracovanie, porovnávanie, riaditeľské testy a previerky, dotazníky ankety, vypracovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, kontrola pedagogickej dokumentácie, SWOT analýza, prijímanie korektných opatrení a následná kontrola ich plnenia .

Silné a slabé stránky školy – SWOT analýza Riziká a šance našej školy, v závislosti na vnútorných a vonkajších podmienkach, charakterizujú i mieru ohrozenia školy a príležitosti na jej presadenie sa. Monitorujú vývoj okolia na

poli národného programu vzdelávania, celospoločenských trendov, demografického vývoja , vnútornej sily školy v oblasti personálnej, materiálneho vybavenia, programu školy a pod. SILNÉ STRÁNKY vysoká odbornosť a 100%-ná kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov  vzájomná akceptácia a výborný pracovný kolektív  tvorivosť pedagogických zamestnancov a ich ochota vzdelávať sa  individuálna integrácia žiakov so ŠVVP  zapájanie sa do medzinárodných projektov  silné postavenie školy v rámci mesta, okresu  kvalifikované vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka  záujmová činnosť, mimoškolské aktivity – ŠSZČ  odborné výchovné poradenstvo  vydávanie školských časopisov  vysoké % žiakov z nevýhodného sociálneho prostredia a výborné prostredie pre týchto žiakov  výborná spolupráca so zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami v meste  úspešnosť školy pri podávaní projektov  výborná spolupráca s RR, RŠ, OZ  kvalitná web stránka školy PRÍLEŽITOSTI 

        

dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov výborné podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií kontakty so školami v zahraničí spolupráca s nadáciami, získavanie grantov a tvorba projektov kariérny rast a zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov podpora celoživotného vzdelávania vytváranie podmienok pre vzdelávanie talentovaných žiakov vytváranie podmienok pre vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zabezpečenie výchovnej činnosti v ŠKD

SLABÉ STRÁNKY    

nedostatočné financovanie školy po všetkých stránkach zo strany MŠ SR celkový havarijný stav budovy školy nárast problémových žiakov a nezáujem o riešenie problémov zo strany ich rodičov nedostatok využitia jazykových znalostí / finančné možnosti rodičov/

RIZIKÁ     nepriaznivý demografický vývoj nedostatok finančných prostriedkov a nestabilita rozpočtového prostredia zmeny koncepcií školstva, ktoré majú krátkodobý charakter, častá migrácia mladých učiteľov a ich odchod do lukratívnejších zamestnaní, najmä učiteľov cudzích jazykov migrácia občanov rómskej národnosti a neplnenie si svojich povinností vo vzťahu k škole a plneniu povinnej školskej dochádzky narastajúca agenda a prenášanie úloh na riaditeľov škôl

2. Systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov Hodnotenie pedagogických zamestnancov školy vyplýva zo Zákona 317/2009 Z. z., § 52 a z Pracovného poriadku pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, článku 26, odstavec 1) až 5) a článku 26 a).

Personálna práca v školskej praxi predstavuje nasledovné základné úlohy vedenia školy: výber a prijímanie zamestnancov, motivovanie zamestnancov, vedenie ľudí a organizácia ich práce, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov, starostlivosť o pracovné prostriedky zamestnancov, starostlivosť o profesijný rast zamestnancov, zavádzanie a riadenie zmien v škole, rutinná personalistika (osobná evidencia, interné normy, pracovno-právne vzťahy).

Celkové hodnotenie pedagogických zamestnancov sa skladá z komplexu viacerých hodnotení. Ide o: spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca vedením školy, sebahodnotenie a sebareflexiu pedagogického zamestnanca, hodnotenie pedagogického zamestnanca štátnou školskou inšpekciou. spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca rodičmi, spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca spolupracovníkmi, spätnú väzbu a hodnotenie pedagogického zamestnanca žiakmi , Vedenie školy, bude uplatňovať pri hodnotení demokratické princípy v personálnej práci. So zamestnancami školy sa budú pravidelne realizovať hodnotiace rozhovory s cieľom poznať ich sebahodnotenie a sebareflexiu. Hodnotiace rozhovory s pedagogickými zamestnancami školy sa budú realizovať nielen po hospitácii vyučovacej hodiny, ktorá je súčasťou kontrolnej činnosti vedenia školy, ale aj v pravidelne, najmenej raz za školský rok. Na základe hodnotiacich rozhovorov bude vedenie školy realizovať celkové hodnotenie zamestnanca. Pre účely hodnotenia sú vypracované hodnotiace hárky zamestnanca, ktorý vypĺňa zamestnanec, jeho priamy nadriadený, ktorým je zástupca riaditeľa školy a ktorý schváli riaditeľ školy. Hlavnými kritériami pre hodnotenie sú: pracovný výkon, edukačný proces, vzťah k žiakovi, postoje zamestnanca k výchovno-vzdelávaciemu procesu, iné úlohy súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom. pracovné správanie, v ktorom sa hodnotí profesionálne správanie, dodržiavanie legislatívy a predpisov, sebarozvoj. Metódy kontrolnej činnosti: pozorovania, hospitácie a pohospitačné pohovory, ukladania opatrení a kontrola ich plnenia, osobné pohovory minimálne jedenkrát za rok a spoločná analýza práce zamestnanca, výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje prospech, výsledky v žiackych súťažiach, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň škôl, hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti, hodnotenia pedagogických zamestnancov manažmentom školy a hmotná motivácia osobným ohodnotením zamestnanca, vzájomné hodnotenia učiteľov,

sebahodnotenie, sebareflexia, hodnotenia učiteľov žiakmi a rodičmi oboznamovaním sa so závermi zasadnutí triednych aktívov rodičov.

IV. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov Hodnotenia a klasifikácia žiakov je nepretržitý proces. V priebehu celého školského roka učiteľ sleduje, ako je žiak pripravený, všíma si úroveň jeho vedomostí, schopností a zručností. Využíva ústne a písomné skúšky a projekty, testy, grafické, praktické a pohybové činnosti žiakov. Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu. Jej prostredníctvom získava informáciu o stave zvládnutia danej problematiky, informáciu o tom, ako dokáže zaobchádzať s naučeným, v čom sa zlepšil a v čom ešte chybuje. Treba brať do úvahy individuálne predpoklady, vek, konkrétny stav dieťaťa a prípadné fyzické a psychické ťažkosti dieťaťa, ktorými môže byť jeho výkon ovplyvnený. Hodnotenie sa uskutočňuje systematicky v priebehu celého školského roka. Zaznamenáva sa do žiackej knižky a internetovej žiackej knižky. Dôležité je aj hodnotenie na konci každého štvrťroka. Rodičia budú informovaní o prospechu žiaka na triednych schôdzkach i počas konzultačných hodín. V prípade potreby aj pri individuálnom pohovore. Vo výchovno – vzdelávacom procese budeme hodnotiť žiakov 1. ročníka priebežne a súhrne. Priebežné hodnotenie čiastkových výsledkov žiakov bude mať hlavne motivačný charakter. Súhrne hodnotenie žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutoční na konci I. a II. polroka a čo najobjektívnejšie zhodnotí úroveň ich vedomostí v daných predmetoch. V procese hodnotenia budeme uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakom, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakom. Pri priebežnom hodnotení budeme zohľadňovať individuálne osobitosti žiakov a prihliadať na ich momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. Žiaci budú hodnotení: známkami, ústne, individuálne, frontálne, meraním pohybovej výkonnosti. Hodnotiť sa budú: ústne odpovede, písomné práce, diktáty, praktické aktivity, prezentácie projektov, výstupy projektového a problémového vyučovania. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu budeme získavať: sústavným diagnostickým pozorovaním žiakov sústavným sledovaním výkonov žiakov a ich pripravenosti na vyučovanie analýzou výsledkov rôznych činností žiakov sebahodnotením žiakov 1. Spôsoby hodnotenia žiakov hodnotenie ústneho prejavu slovné hodnotenie hodnotenie pomocou klasifikácie vo všetkých predmetoch a v hodnotení správania celkové hodnotenie žiakov na vysvedčení 2. Základné pravidlá pre použitie klasifikácie na začiatku školského roka sú žiaci aj rodičia oboznámení so spôsobmi a kritériami hodnotenia, v priebehu roka sú okamžite oboznámení s prípadnými zmenami žiakom je daná možnosť podieľať sa na hodnotení, prejaviť tak snahu a schopnosť posúdiť nielen svoju prácu, ale aj vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy hodnotenie smeruje vždy ku konkrétnemu žiakovi, hodnotí jeho individuálne pokroky bez porovnávania s ostatnými žiakmi známka z vyučovacieho predmetu nie je nikdy priemerom hodnotenia z klasifikačného obdobia, vždy prihliada na závažnosť jednotlivého hodnotenia, k celkovej aktivite a dosiahnutia očakávaných výstupov

do hodnotenia sú zahrnuté okrem vedomostí, schopností a postupov aj práca s informáciami, úroveň komunikácie a tvorivosti žiaka známka nikdy nezahrňuje hodnotenie správanie žiaka hodnotí sa vždy len prebrané a precvičené učivo, žiaci majú dostatok času k naučeniu a precvičeniu učebnej látky všetky písomné práce k hodnoteniu sú žiakom oznámené s dostatočným predstihom, aby mali čas na prípravu klasifikáciu sprevádza aj slovné hodnotenie, ktoré oceňuje predovšetkým zlepšenie žiakových výkonov a výtvorov, pomôže k odstráneniu stresu z prípadného neúspechu a ponúkne možnosti k zlepšeniu.

Na základe § 55, ods. (1) a (2), zákona 245/2008 bolo po prerokovaní na pedagogickej rade rozhodnuté, že v primárnom vzdelávaní budeme žiakov klasifikovať alebo neklasifikovať v jednotlivých predmetoch podľa uvedenej tabuľky. Predmety, ktoré sú neklasifikované budú na vysvedčení uvádzané podľa § 18, ods. (10) písm. a) a b) vyhlášky MS SR č. 320/2008. Správanie žiakov bude hodnotené podľa platnej legislatívy. V hodnotení správania sa žiaka bude zohľadňovaná podľa vypracovaných kritérií v školskom poriadku pre žiakov s informovaným súhlasom zákonného zástupcu aj dochádzka žiaka do školy.

V primárnom vzdelávaní budeme postupovať pri klasifikácií žiakov nasledovne: Ročník Nultý Prvý Druhý Tretí Štvrtý

Hodnotenie predmetov Klasifikované predmety Slovné hodnotenie všetky predmety všetky predmety SJL, ANJ, MAT ostatné predmety SJL, ANJ, MAT, VLA,PRI ostatné predmety SJL, ANJ, MAT, PRI,VLA ostatné predmety

Slovné hodnotenie ISCED 1 :

veľmi dobré výsledky / VDV/ dobré výsledky / DV/ uspokojivé výsledky / UV/ neuspokojivé výsledky /NV/

Začlenení žiaci, ktorí sa vzdelávajú v bežnej triede podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy variant A : hodnotenie ich prospechu bude : slovné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov všetkých predmetov Začlenení žiaci, ktorí sa vzdelávajú v bežnej triede podľa učebných osnov základnej školy a majú redukciu alebo modifikáciu učiva: hodnotenenie ich prospechu bude podľa záverov odborných vyšetrení CPPP.

V. Strategické ciele školy V budúcnosti chceme pokračovať v tradíciách školy, využiť jej silné stránky a budovať ju v smere zvyšovania ponuky, v ktorej vzdelávanie sa stane súčasťou výchovy. Nositeľmi zmien budú učitelia, žiaci podporovaní rodičmi a širokou verejnosťou. Cieľom výchovy a vzdelávania bude celkový

rozvoj žiaka pri rešpektovaní jeho osobnosti a vytvorenie dobrej pracovnej klímy. Verím, že naša škola aj naďalej bude inštitúciou otvorenou svojim klientom a bude schopná trvalo zlepšovať svoje pracovné výsledky.

Strategické ciele školy : 1. Vychádzať z tradície školy a korekciou pedagogickej koncepcie školy skvalitniť výchovnovzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy. 2. Zabezpečovať vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvárať aj naďalej efektívne pôsobiace motivačné prostredie. 3. Napriek demografickým prognózam a konkurenčnému prostrediu stabilizovať v nasledujúcich rokoch počet žiakov školy. 4. Budovať školu ako otvorený systém a efektívne komunikovať s vonkajším prostredím. 5. Efektívne využívať IKT vo vyučovacom procese, skvalitňovať vyučovanie cudzích jazykov, podporovať mimoškolskú činnosť žiakov.

VI. Koncepcia rozvoja školy Veríme, že prebiehajúce aktivity a dlho očakávané zmeny v obsahovej prestavbe školy prinesú konkrétne opatrenia k modernizácii školského systému. Škola však nemôže zaostať, je nutné aby sa stala aktívnou inštitúciou. Navrhovaná koncepcia sa má stať východiskom pre celú činnosť školy a jej zamestnancov. Vychádzať z tradície školy a korekciou pedagogickej koncepcie školy skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a výchovné pôsobenie školy. Inovácia školského kurikula na základe najnovších trendov – efektívne varianty učebných plánov, výber voliteľných predmetov a záujmových útvarov, analýza dosahu klasifikácie na kvalitu výchovno-vyučovacieho procesu, umelecké aktivity žiakov a učiteľov spojené s prezentáciou na verejnosti, zabezpečenie učebných pomôcok. Práca s nadanými žiakmi – využívať efektívnu integráciu nadaných žiakov , zabezpečiť odbornú prácu s nadanými žiakmi, pripravovať týchto žiakov na vonkajšiu prezentáciu výsledkov a reprezentáciu školy, spolupracovať v rámci PK so strednými školami. Práca s integrovanými žiakmi – aj naďalej zabezpečovať odbornú pomoc a spoluprácu so školskou špeciálnou pedagogičkou, efektívna spolupráca triedneho učiteľa s rodičmi, vymedzenie písomnej agendy pre integrovaného žiaka, tvorba IVP plánov, úprava priestorov školy. Systematické zisťovanie výsledkov vyučovacieho procesu – didaktické testy, kvalitná práca MZ a PK, analýza a hodnotenie podľa predmetov. Výchovné poradenstvo – profesijná orientácia žiakov, dodržiavanie vnútorného poriadku školy, plnenie povinnej školskej dochádzky. Zabezpečovať vysokú odbornosť pedagogického zboru a vytvárať aj naďalej efektívne pôsobiace motivačné prostredie. Podporovať osobnostný a profesijný rast pedagogických zamestnancov – sebavzdelávanie, vzájomná podpora, didaktické projekty, metodické dni, dostatok literatúry, kurzy, školenia. Pestovať hodnoty demokratickej školy - otvorenosť názorov, vzájomná komunikácia, vytváranie priaznivej klímy a motivačného prostredia, transparentnosť odmeňovania, hodnotenie a sebahodnotenie zamestnancov. Napriek demografickým prognózam a konkurenčnému prostrediu stabilizovať v nasledujúcich rokoch počet žiakov školy. Vytváranie priaznivého obrazu školy – prezentácia v médiách na úrovni mesta, regiónu, Slovenska, úspešnosť žiakov na SŠ, využívať najnovšie trendy vyučovania, koncepčná práca so žiakmi, vydávanie informačných materiálov o škole a školských časopisov.

Tradície školy – školská akadémia, Európsky deň rodičov a škôl, Protidrogové dni, Európsky deň jari, vianočný bazár, Deň otvorených dverí, zápis do 1. ročníka, rodičovské besiedky. Budovať školu ako otvorený systém a efektívne komunikovať s vonkajším prostredím. Jasné definovanie noriem a cieľov školy – vnútorný poriadok školy, vnútorné smernice, požiadavky na hodnotenie a klasifikáciu, otvorené hodiny. Inovovať spôsob komunikácie s rodičmi – názory rodičov, ankety, neformálne stretnutia, finančná a hmotná pomoc škole, spolupráca s triednymi dôverníkmi a výborom rodičovskej rady Komunikácia s radou školy, zriaďovateľom a ostatnými inštitúciami v meste Využívanie spätnej väzby – monitorovať silné a slabé stránky školy, vnútroškolská kontrola, organizovať pracovné stretnutia, zapájať sa do medzinárodných projektov, sledovať adaptáciu žiakov na stredných školách, realizovať medzi žiakmi ankety a dotazníky, obnoviť činnosť žiackej rady. Efektívne využívať IKT vo vyučovacom procese, skvalitňovať vyučovanie cudzích jazykov, podporovať mimoškolskú činnosť žiakov. Ešte viac využívať počítačové učebne – podporovať vzdelávanie zamestnancov na prácu s PC, inovovať vyučovací proces s využitím PC, zabezpečovať aj naďalej výukové programy, využívať ich na všetkých vyučovacích hodinách. Organizácia vyučovania cudzích jazykov – zabezpečovať odbornosť, , postupne zaraďovať žiakov do skupín podľa stupňa zvládnutia cudzieho jazyka, zabezpečiť a organizovať výmenné pobyty žiakov v cudzojazyčnom prostredí. Ponuka využívania priestorov školy – Školské stredisko záujmovej činnosti

VII. Hodnotenie školy – autoevalvácia Hlavným cieľom autoevalvácie – hodnotenia školy je zhodnotenie stavu o tom, ako funguje školský vzdelávací program, aké je prostredie školy, v ktorom sa uskutočňuje výuka. Tieto informácie slúžia ako spätná väzba vedúca k skvalitneniu výchovno-vyučovacieho procesu. Ďalšie hodnotenie školy bude prebiehať na základe sledovania a zhromažďovania žiackych prác, dotazníkov pre žiakov a rodičov, ale aj učiteľov. Vlastné hodnotenie školy bude zamerané na : a) ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere rozvoja a školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti b) posúdenie, akým spôsobom plní škola ciele c) oblasti, v ktorých škola dosahuje výborné výsledky, a oblasti, v ktorých je potrebné úroveň zlepšiť, vrátane návrhu opatrení. Hlavné oblasti vlastného hodnotenia školy: a) podmienky na vzdelávanie, b) priebeh vzdelávania, c) podpora školy žiakov, spolupráca s rodičmi, vplyv vzájomných vzťahov, d) výsledky vzdelávania žiakov, e) riadenie školy, kvalita personálne práce, kvalita ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, f) úroveň výsledkov práce školy, hlavne vzhľadom k podmienkam a finančným zdrojom školy. Zdroje získavania informácií :

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

pedagogická dokumentácia (učebné plány, osnovy a pod.) a dokumentácia žiakov, ankety a dotazníky rozhovory, výstupy z vlastnej kontrolnej a hospitačnej činnosti, hospitácie, pozorovania, písomné podklady (posudky, inšpekčné správy, záznamy z kontrol, apod.), štatistické ukazovatele (záujem o školu, úspešnosť žiakov na SŠ a pod.), demografické faktory, problematika zamestnanosti spádových oblastí apod.), externé zdroje (materiály RŠ, RR, obcí apod.), SWOT analýza

Uvedomujeme si, že ciele, ktoré sme si stanovili, dosiahneme len s tímom ľudí, v ktorom budú pod vedením odborne aj ľudsky zdatného manažmentu pracovať kvalifikovaní odborníci. Preto budeme aj naďalej podporovať ich rast v prospech školy, využívať všetky spoločenské príležitosti na upevnenie medziľudských vzťahov založených na vzájomnej úcte a tolerancii. Dobrý imidž sa dá získať rôznymi spôsobmi, ale najúčinnejší je kvalita všetkých činností charakteristických pre školu. Pre imidž neexistuje nič lepšie, ako keď sa meno školy stane meradlom príťažlivosti pre perspektívnych zamestnancov, prostredím pre spontánne stretnutia rodičov, žiakov, predstaviteľov mesta a okolitých obcí s pedagógmi.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.