Školský vzdelávací program. ISCED 2, ISCED 3A - gymnázium


1 Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16, internet: tel.: 051/ , fax:. 051/ Školský vzdel&...

0 downloads 4 Views 712KB Size

Recommend Documents


2018 ISCED 3A - gymnázium
1 Gymnázium Alberta Einsteina Einsteinova 35 Bratislava Školský vzdelávací program na školský rok 201...

Vzorový Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium
1 Vzorový Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium 12 Prípadová štúdia &s...

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium. Informatika
1 Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium Informatika I. P a III. T2 Charakteristika predmetu Informatika m...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zák...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zá...

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM. Základná škola ISCED 1 ISCED 2
1 Základná škola s materskou školou, Kočovce 380, Kočovce ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Zá...

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium. Informatika. 4-ročné gymnázium
1 Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium Informatika 4-ročné gymnázium 12 Charakteristika pr...

Denné štúdium pre absolventov ZŠ ISCED 3A
1 Kód a názov študijného odboru Vyučovací jazyk Dĺžka štúdia Forma štúdia Poskytnut&yac...

Denné štúdium pre absolventov ZŠ ISCED 3A
1 Kód a názov študijného odboru Vyučovací jazyk Dĺžka štúdia Forma štúdia Poskytnut&yac...

Školský vzdelávací program. ISCED 3A - gymnázium APLIKOVANÁ EKONÓMIA. 3. ročník
1 Školský vzdelávací program ISCED 3A - gymnázium APLIKOVANÁ EKONÓMIA 3. ročník2 Časová...Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16, 080 01 internet: http:/ www.zsgmik.sk, email: [email protected], tel.: 051/7465 401, fax:. 051/ 7465400

Školský vzdelávací program ISCED 2, ISCED 3A - gymnázium

Motto: Škola - prameň všeľudskej kultúrnosti, poznania

Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho programu Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Druh školy IČO školy Dátum schválenia ŠkVP Miesto vydania Platnosť ŠkVP

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša Duklianska 16, 080 01 Prešov Školský vzdelávací program pre osemročné gymnázium ISCED 3A osemročná denná slovenský cirkevná 17080151 30. august 2008 G a ZŠ sv. Mikuláša Prešov, Duklianska 16 Od 1. septembra 2008 začínajúc prímou

Kontakty pre komunikáciu so školou: Titul, meno, priezvisko PaedDr. Jozef Berta RNDr. Marcel Tkáč RNDr. Valika Jacková Margita Hudáková Mgr. Jana Mašlejová

Pracovná pozícia

Telefón

Riaditeľ

[email protected] 0517465401 0517465400 [email protected]

Fax

Zástupca riaditeľa 0517465403 0517465400 pre gymnázium Ekonom.hosp. 0517465402 0517465400 zástupkyňa Vedúca ŠJ Výchovná poradkyňa

Iné

e-mail

Mobil: 0905 355932

[email protected] [email protected] Mobil: 0917635212 [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] 0517465412 0517465400 [email protected] 0517465406 0517465400

Mobil: 0917635213 Mobil: 0917635209 0944288896

Zriaďovateľ: RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, ARCIBISKUPSTVO KOŚICE Hlavná 28, 041 83 Košice Kontakty: Mgr. Miroslav Jacko, riaditeľ ABŠÚ Košice Tel.: 055 6228727, e-mail: [email protected] Koordinátor pre tvorbu ŠVP: RNDr. Marcel Tkáč Prerokované v PR školy 25. septembra 2014 Prerokované v rade školy 1. októbra 2014

V Prešove 12. 9. 2014 PaedDr. Jozef Berta riaditeľ školy (podpis a pečiatka školy)

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: Platnosť ŠkVP Dátum 01. 09. 2008

Revidovanie ŠkVP Dátum 1. 9. 2009 1. 9. 2010 1. 9. 2011 1. 9. 2012 1. 9. 2013 1. 9. 2014

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

ŠkVP bol od 1. 9. 2013 inovovaný. Bol spracovaný Rámcový učebný plán na celé osemročné štúdium. Oproti ŠVP sa posilnila vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia (práca s informáciami a komunikácia, jazykovokomunikačná výchova, cudzí jazyk, najmä druhý cudzí jazyk), človek a hodnoty (predmet rímskokatolícke náboţenstvo). Posilnila sa aj vzdelávacia oblasť človek a príroda (všetky prírodovené predmety), tieţ vzdelávacia oblasť matematika a informácie (matematika i informatika). Bol doplnený aj o vyhodnotenie cieľov, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a SWOT analýzu. K 1. 9. 2014 sa Rámcový učebný plán nemenil.

I. Všeobecná charakteristika školy 1. Veľkosť školy V školskom roku 2014/2015 Gymnázium sv. Mikuláša Prešov vychováva a vzdeláva ţiakov vo veku od 10 do 18 rokov (15 tried osemročného gymnázia – 345 ţiakov). Škola má aj vlastnú školskú jedáleň, v ktorej sa stravuje 300 stravníkov G. Okrem toho v priestoroch školy sídli aj ZŠ (14 tried ZŠ – 310 ţiakov), 5 oddelení ŠKD – 118 ţiakov, v popoludňajších hodinách CZUŠ, ktorú navštevuje 856 ţiakov. 2. Charakteristika žiakov Väčšina ţiakov školy je z mesta Prešov, ostatní ţiaci dochádzajú do školy z okolitých obcí vzdialených od Prešova pribliţne do 20 km. Ţiaci sú väčšinou z úplných rodín, v ktorých dominuje kresťanská výchova. Škola pracuje s integrovanými ţiakmi - s rôznymi formami špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (disgrafia, dislexia, mierne formy autizmu, hyperaktivita). 3. Charakteristika pedagogického zboru Chod vyučovania v gymnáziu zabezpečujú plne kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí s láskou odovzdávajú svoje vedomosti a zároveň aj sami sa snaţia rásť v oblasti duchovnej. Viacerí spolupracujú aj s inými výchovnými a vzdelávacími inštitúciami (jazykové inštitúty, metodické centrum, koordinačné rady predmetových súťaţí pri MPC), mnohí sú zapojení do rôznych športových, umeleckých a spoločenských aktivít, čo dáva predpoklad kvalitného výchovnovzdelávacieho procesu. Školský výchovný poradca spolupracuje s triednymi učiteľmi, s pedagogicko-psychologickými poradňami zameranými na pomoc pri realizácii výchovného procesu. Od školského roka 2009/2010 pracuje na škole školský špeciálny pedagóg. Okrem toho v škole pôsobia aj koordinátori pre environmentálnu, protidrogovú výchovu, výchovu k láske a čistote, k ľudským právam, boja proti obezite a finančnú gramotnosť. Učitelia sa vzdelávajú priebeţne, mnohí absolvovali rigorózne skúšky aj I. a niektorí aj II. kvalifikačnú skúšku, jeden absolvoval doktorandské štúdium. Učitelia cudzích jazykov sa pravidelne zúčastňujú jazykových stáţí v zahraničí, čo umoţňuje implementovať do vyučovania cudzích jazykov autentický jazyk cieľových krajín. 4. Organizácia prijímacieho konania Škola prijíma ţiakov na štúdium do 1. ročníka (prímy) na základe vlastných kritérií prijímacieho konania. Prijímacie konanie do prímy sa koná v kaţdom kalendárnom roku v máji. Prijímacie konanie pozostáva z písomného testu zo slovenského jazyka, matematiky a všeobecného prehľadu. Bliţšie poţiadavky prijímacích skúšok sú zverejnené na www.zsgmik.sk. 5. Organizácia maturitnej skúšky Maturitná skúška sa koná podľa Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školská zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VYHLÁŠKY Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách č.318/2008 a jej zmeny č. 209/2011 a 157/2013 Z.z. Ţiaci maturitného ročníka si záväzne stanovujú maturitné predmety formou prihlášky na maturitnú skúšku. Maturitná skúška má externú a internú časť.

6. Dlhodobé projekty Škola sa úspešne zapojila do projektov Sokrates, Digitálni štúrovci, Infovek, Elektronizácia a revitalizácia školskej kniţnice a dvojročného projektu ESF Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov 9. ročníka ZŠ a žiakov 8-ročného gymnázia formou projektového vyučovania. Formou výmenných študijných pobytov ţiakov a učiteľov úzko spolupracuje s Feldes Gymnáziom v Miškolci (v Maďarsku). Tieţ sa realizovali tieto projekty:  Myslíme ekonomicky – pod odbornou záštitou Slovenskej sporiteľne a časopisu Trend  Kvalitní v škole – úspešní v živote – garantom projektu je Hayekova nadácia a podnikateľský sektor  Banky v akcii – projekt rovnako zastrešuje Hayekova nadácia  Digitálna mediatéka 7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi Škola úzko spolupracuje s Rodičovskou radou, o čom svedčia aj mnohé jej podporné aktivity v prospech školy (inovácia exteriéru školy, školskej kuchyne....). V spolupráci s učiteľským zborom organizuje školské plesy pre študentov, rodičov, učiteľov a priateľov školy. Nadaných a talentovaných ţiakov podporuje v účasti na rôznych súťaţiach – odmeňuje ţiakov reprezentujúcich školu i ţiakov s výbornými študijnými výsledkami. Finančne a materiálne podporuje voľno časové aktivity ţiakov v jednotlivých krúţkoch. Škola svojimi aktivitami spolupracuje s niektorými rehoľnými spoločenstvami na území mesta, s domovmi dôchodcov, Úniou nevidiacich a s inými inštitúciami, zameranými hlavne na charitu a sociálnu podporu. Okrem toho škola nepriamo spolupracuje aj s rôznymi kultúrnymi a športovými inštitúciami, umoţňuje zapájať sa študentom do vlastných aktivít. 8. Priestorové a materiálno–technické podmienky školy Škola má zriadené a vyuţíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odborné laboratóriá na vyučovanie fyziky (s centrálnym počítačom a televízorom na prezentáciu učiva, rôznych inštrukcií pre ţiakov), chémie (s moţnosťou prezentácie i aplikácie rôznych inštrukcií notebookom a dataprojektorom) a biológie (miestnosť s 8 počítačmi, a moţnosťou prezentácie i aplikácie rôznych inštrukcií ). Ďalej má moderne vybavenú univerzálnu učebňu na vyučovanie prírodovedných predmetov (B, CH, F - s 8 počítačmi a moţnosťou prezentácie i aplikácie rôznych inštrukcií notebookom, dataprojektorom, zrkadlovým digitálnym fotoaparátom, trinokulárnym mikroskopom s moţnosťou napojenia na CCD kameru, interaktívnou tabuľou - overovanie učiva prírodovených predmetov cez Planétu vedomostí), 2 učebne výpočtovej techniky (24 počítačov s priamym napojením na dataprojektory a s moţnosťou prezentácie i aplikácie rôznych inštrukcií), multimediálnu miestnosť s interaktívnou tabuľou a moţnosťou digitálnej projekcie (15 počítačov), učebne na vyučovanie slovenského, nemeckého, anglického, francúzskeho jazyka a spoločenskovedných predmetov (aj s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a tabletmi) s moţnosťou multimediálnych prezentácií učiva, rôznych inštrukcií pre ţiakov. Škola vlastní 127 počítačov, vo výučbe vyuţíva 115 počítačov, všetky počítače sú napojené na internet, zosieťované. Disponuje aj dostatočným mnoţstvom notebookov pre jednotlivé kabinety i jednotlivých pedagogických zamestnancov, ktoré sa vyuţívajú aj vo vyučovaní na jednotlivých predmetoch, kopírok, skenerov a tlačiarní pre potreby učiteľov aj ţiakov. Pre učiteľov cudzích jazykov, ako aj iných predmetov sú k dispozícii prenosné CD magnetofóny, DVD a video prehrávače, dataprojektory, spätné projektory, najmodernejšie učebné pomôcky na jednotlivé vyučovacie predmety, počítače sú k dispozícii aj v zborovni školy a v jednotlivých kabinetoch. Okrem toho škola disponuje bohato vybavenou kniţnicou s moţnosťou samoštúdia odbornej literatúry. Tieţ veľmi dobre je zariadená vnútorným vybavením (nové moderné ţiacke stoly,

stoličky, samostatné skrinky pre kaţdého ţiaka, dvere do tried, vymaľovanie a úprava podláh tried, chodieb, kabinetov, zborovne, odborných učební, soc. zariadení pre ţiakov a zamestnancov. Škola má školskú jedáleň a kuchyňu, ktorá je veľmi dobré vybavená a zároveň aj vyťaţená stravníkmi zo školy. 9. Škola ako životný priestor V škole sú pomerne stiesnené kapacitné podmienky, ale chodby školy sú vţdy upravené, postupne dopĺňané a vyzdobené nástenkami, vitrínami, diplomami, maturitnými tablami. Voľných priestorov na chodbách nie je veľmi veľa, preto je výzdoba presunutá do tried, kde moţno nájsť monotematické nástenky, kvety, triedne aktivity a fotografie. 10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Dvakrát do roka sú ţiaci (na triednických hodinách), všetci zamestnanci školy na PP preškoľovaní so základných predpisov, noriem, podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove, vzdelávaní, pri práci, z poţiarnych a ostatných predpisov a noriem. Všetky odborné učebne, laboratóriá, telocvične, ŠJ majú schválené prevádzkové poriadky, podľa ktorých sa riadia zamestnanci i ţiaci školy. V škole pravidelne (v súlade so zákonnými normami) prebiehajú elektrické a protipoţiarne revízie, tieţ revízie plynárenských rozvodov.

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

1. Pedagogický princíp školy Škola umoţňuje všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Naším cieľom je pripraviť do ţivota dobre vychovaných tvorivých absolventov, preto v kaţdom predmete vyváţeným spôsobom prepájame teoretické vedomosti s praktickými cvičeniami. Škola kladie dôraz na rozvoj stratégií učenia ako praktickú devízu do ďalšieho štúdia a samoštúdia. Cielene rozvíja všetky kľúčové kompetencie, tvorivé aj logické myslenie a pre potreby doby aj schopnosť orientovať sa v spoločnosti, schopnosť riešiť problémy. Našou prioritou je rozvíjať u ţiakov všeľudskú kultúrnosť, poznanie, vychovať empatického mladého človeka s pevnými morálnymi a hodnotovými zásadami a úprimným vzťahom k Bohu, Cirkvi a tradíciám. Na princípoch lásky a spravodlivosti pestujeme u ţiakov dobro, lásku, pravdu, národnú a kultúrnu spolupatričnosť, hrdosť, vzájomnú úctu, pozitívny vzťah k školskému a rodinnému spoločenstvu. 2. Zameranie školy a stupeň vzdelania Škola je zameraná na rozvoj všetkých kľúčových kompetencií z hľadiska výchovnovzdelávacieho procesu u ţiakov. Kladie dôraz na jazykovokomunikačnú výchovu a prírodovednú oblasť, čo dokumentuje aj zvýšená časová dotácia hodín v jednotlivých ročníkoch. Absolvent školy dosiahne stupeň vzdelania ISCED 2 a ISCED 3A. 3. Profil absolventa 

Profil absolventa Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove determinujú základné tézy Deklarácie Gravisimus educationis pre činnosť katolíckej školy, za pomoci ktorých sa cibria rozumové schopnosti ţiakov, rozvíja správny úsudok, oboznamujú sa s kultúrnym dedičstvom, ktoré nadobudli predchádzajúce generácie, pestuje sa zmysel pre hodnoty, realizuje sa kvalitná príprava na štúdium na vysokých školách, utvárajú sa podmienky pre porozumenie a zosúladenie priateľských interakčných zväzkov medzi ţiakmi rozmanitej povahy a rozličného postavenia, tieţ kvalitné interakčné vzťahy ţiak - učiteľ, učiteľ vedenie školy, učiteľ - rodičia. Medzi spoločenstvom školy sa utvára ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia.

Absolvent gymnázia        

prezentuje múdrosť mysle, zboţnosť srdca a úhľadnosť mravov, čiţe myslí, chce a koná v duchu evanjelia a z blahoslavenstiev si vytvára normu pre ţivot, vytvára harmonickú syntézu medzi kultúrou a vierou, ako aj medzi vierou a ţivotom, vo svetle evanjeliového posolstva vie vzájomne dopĺňať rôzne poznatky z rôznych oblastí ľudského poznania a zároveň rozvíja kresťanské čnosti, prezentuje ţivotný štýl charakteristický pre kresťanov, má pevné kresťanské, etické a mravné zásady s dôrazom na sociálne cítenie, má rozvinuté kritické myslenie – schopnosť utvárať si názor, ale tieţ porozumieť názorom iných a diskutovať, má kultivovaný ústny a písomný prejav, vie sa orientovať v našom a svetovom kultúrnom dianí, dokáţe prijímať hodnoty občianskej spoločnosti a orientovať sa v nich,

  

je zručný pri vyuţívaní informačných a komunikačných technológií na úrovni pokročilého uţívateľa, aktívne ovláda dva cudzie jazyky, je dôkladne pripravený na štúdium na vysokých školách, vie si zhmotniť obsah učiva predpísaný pre gymnázium a vo vybranej oblasti vynikať nad rozsah stanovený štandardom.

4. Pedagogické stratégie Budeme realizovať výučbu s vyuţívaním IKT, didaktickej a počítačovej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. Dôraz budeme klásť na samostatnosť a zodpovednosť za učenie a vyuţívanie IKT vo vyučovaní. Budeme sa snaţiť dôsledne vychádzať z potrieb ţiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Budeme si všímať talent ţiakov v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej moţnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu ţiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Preferovať budeme pozitívne hodnotenie ţiakov, najmä slaboprospievajúcich, sebahodnotenie ţiakov ( zvýšenie vnútornej motivácie). Konkrétne formy a metódy vyučovania a učenia ţiakov sú uvedené v tematických plánoch jednotlivých predmetov. V súlade s profilom a prioritami našej školy kladieme dôraz na rozvoj týchto kľúčových kompetencií: Kompetencie k učeniu Na vyučovaní budeme striedať rôzne efektívne metódy práce, ako skupinovú prácu, samostatnú prácu, problémové vyučovanie, činnostné a záţitkové vyučovanie, projektové vyučovanie. Pouţívaním týchto metód umoţníme ţiakom poznať samých seba a nájsť si vhodnú stratégiu učenia. Vo všetkých predmetoch budeme klásť dôraz na čítanie s porozumením - či uţ pri práci s odborným alebo literárnym textom, na vyhľadávanie informácií z rôznych informačných zdrojov, z médií a na rozlišovanie medzi podstatným a nepodstatným. Kompetencie k riešeniu problémov Rozvoj tejto kompetencie bude sprevádzať celú výuku na gymnáziu. Problémovými úlohami budeme trénovať logické aj tvorivé myslenie ţiakov, podporovať ich samostatnosť v rozhodovaní a zároveň ich učiť získané vedomosti aplikovať v praxi. Ţiakov budeme viesť k tomu, aby príčiny spoločenských a prírodných javov si objavovali sami. Frontálne vyučovanie sa bude optimálne nahradzovať aktivizujúcimi metódami a problémovým vyučovaním. Frontálne vyučovanie v podobe odborných prednášok bude mať však rovnako miesto v našom vyučovacom procese, lebo sa ním u ţiakov trénuje počúvanie s porozumením a zručnosť konspektovania a písania poznámok. Kompetencie občianske Ţiaci budú vedení k aktívnej účasti na školskom ţivote. V škole funguje školský parlament, ţiaci septím budú pripravovať (po organizačnej aj obsahovej stránke) imatrikuláciu kvinťanov, organizovať školský ples, ţiaci oktáv stuţkovú slávnosť. Ţiaci aj učitelia sa budú aktívne zúčastňovať na svätých omšiach ( čítania, príprava obetných darov, zborový spev), spolupracovať pri tvorbe a realizácii kultúrnych a náboţenských programov pri rôznych príleţitostiach.

Kompetencie sociálno komunikačné Budeme učiť ţiakov prezentovať a obhajovať vlastný názor, počúvať a tolerovať názory iných. Beţnou súčasťou vyučovania jednotlivých predmetov bude prezentácia vlastných produktov práce, či uţ vo forme referátov, elektronických prezentácií, pričom u ţiakov budeme cielene rozvíjať základy rétoriky, trénovať zásady referovania a sprievodného slova. Na všetkých hodinách budú ţiaci vedení ku kultivovanému vyjadrovaniu. Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti Tieto kompetencie sa budú rozvíjať:  prostredníctvom zapájania sa ţiakov do rôznych projektov zameraných na ekonomické, sociologické a psychologické sféry beţného ţivota,  vo výberových seminároch vo vyšších ročníkoch,  v krúţkovej činnosti. Kompetencie sociálne a personálne Tieto kompetencie sa budú rozvíjať:  budovaním vlastnej identity ţiaka individuálnym prístupom k nemu,  skupinovou prácou, ktorá má viesť k uvedomeniu si svojej zodpovednosti v tíme. Kompetencie pracovné Primeranými metódami a formami práce budeme viesť ţiakov k tomu, aby si sami dokázali stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotiť svoje výsledky a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov. Počas vyučovacích hodín budú ţiaci vedení k schopnosti zvládať inovatívne zmeny na základe vlastnej flexibility. Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií Ţiaci sa naučia základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávajú sa k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním sociálnych, právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a produktov. Toto poslanie sa bude realizovať spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní ostatných predmetov a v organizovaní a riadení školy. Kurzy a školenia pre ţiakov a učiteľov budú slúţiť na zvyšovanie počítačovej gramotnosti pri zavádzaní noviniek v oblasti IKT. Ţiaci aj učitelia budú vedení k rešpektovaniu intelektuálneho vlastníctva a autorstva informatických produktov.

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami Výučbu budeme zabezpečovať aj pre integrovaných ţiakov s vývinovými poruchami učenia. Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg. Starostlivosť venujeme predovšetkým ţiakom, ktorí majú najväčšie ťaţkosti a problémy v súvislosti s plnením školských zručností (čítanie, písanie, gramatika a podobne). Pri práci vychádzame zo záverov vyšetrení pedagogicko-psychologickej poradne. Okrem zabezpečenia špeciálno-pedagogického servisu dbáme o utvorenie sociálneho prostredia zaloţeného na vzájomnej tolerancii, rešpektovania a spolupatričnosti. U talentovaných ţiakov budeme rozvíjať ich nadpriemerné schopnosti, a to aplikáciou takých úloh, v ktorých môţu rozvinúť svoje potreby a nadanie. Školsky špeciálny pedagóg bude pracovať so ţiakmi jednotlivo a pravidelne bude voliť vhodné metódy tak, aby bolo v činnosti zapojených čím viac zmyslov (zrak, hmat, sluch), bude poskytovať dostatok moţností, aby si ţiaci osvojili spoje medzi zvukovou, písomnou a obsahovou stránkou slov, bude vyberať také činnosti, aby mali ţiaci mali moţnosť byť úspešní a aby rozvíjali svoje záujmy. Bude oceňovať a vyzdvihovať aj čiastkové úspechy, všímať si, v čom je jednotlivý ţiak šikovný, posilňovať sebavedomie ţiakov.

Pri plnení jednotlivých úloh budeme dodrţiavať individuálny prístup ku kaţdému ţiakovi (podľa druhu a poruchy v jeho poznávacích schopnostiach). Činnosť zameriame na:  individuálnu prácu so ţiakmi  pozorovanie ţiakov pri priamej práci v triede  zostavenie listov pre denné hodnotenie integrovaných ţiakov  osobné pohovory s rodičmi  diagnostický rozbor na základe záverov z vyšetrení PPP, klinické prejavy porúch  osvetovú prácu zameranú na informovanie o otázkach vzdelania a výchovy pre rodičov detí so ŠVVP  kompletizáciu dokumentácie integrovaných ţiakov  spoluprácu s inštitúciami v rôznych oblastiach  pomoc pri formovaní zmien v postojoch intaktnej populácie ku zdravotne postihnutým ţiakom  spoluprácu s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi o vhodnom prístupe k integrovanému ţiakovi  pomoc pri tvorbe IVVP  priebeţné konzultácie s učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní ţiaka v učebnom procese

6. Začlenenie prierezových tém Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania budú prierezové témy, ktoré sa spravidla budú prelínať cez vzdelávacie oblasti a v rôznej miere vo všetkých predmetoch. Prierezové témy budeme realizovať ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov vo forme aplikácie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Prierezové témy budú implementované najmä v týchto predmetoch: Multikultúrna výchova – slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis, náuka o spoločnosti, katolícke náboţenstvo, geografia, výtvarná a hudobná výchova. Mediálna výchova – slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, náuka o spoločnosti, katolícke náboţenstvo, estetická výchova, výtvarná a hudobná výchova. Osobný a sociálny rozvoj – vo všetkých vyučovacích predmetoch. Environmentálna výchova – slovenský jazyk a literatúra, biológia, geografia, chémia, človek a veda, občianska náuka, výtvarná výchova. Dopravná výchova – telesná výchova, občianska náuka. Ochrana ţivota a zdravia – biológia, kurz ochrany človeka a zdravia, katolícke náboţenstvo. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – vo všetkých vyučovacích predmetoch. 7. Projekty a kurzy KOČAZ – kurz ochrany človeka a zdravia. Jednodňový – realizuje sa pre kaţdý ročník dvakrát v roku. Trojdňový – realizuje sa pre ţiakov septím. Plavecký kurz – pre ţiakov prím – realizuje sa počas 1 týţdňa blokovou výučbou. Lyžiarsky kurz – pre ţiakov tercií a kvínt – realizuje sa počas týţdňového kurzu s výjazdom do lyţiarskeho strediska. Vianočná burza – pre všetkých ţiakov gymnázia – prezentácia vlastných výrobkov spojená s ich predajom. Časť zisku je venovaná na nákup učebných pomôcok. Burza kníh – pre všetkých ţiakov gymnázia – prezentácia nových titulov a predaj antikvariátnych kníh. Časť zisku je venovaná na nákup kníh do školskej kniţnice.

8. Vyhodnotenie cieľov, ktoré si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok: Duchovnú sféru na škole aj v tomto školskom roku rozvíjal a usmerňoval najmä duchovný správca školy (pán kaplán Ján Kulan), učitelia katolíckeho náboţenstva, no pozitívne na ňu vplývali aj všetci pedagogickí zamestnanci školy. Priebeţne sa plnili úlohy v súlade s vypracovaným plánom duchovných akcií. Ţiaci, aţ na malé výnimky, sa dobrovoľne a aktívne zúčastňovali duchovného ţivota, pravidelne sa zúčastňovali na sv. omšiach, modlitbách sv. ruţenca, duchovnej obnove (8. – 10.11. 2013 Vaţec, 07B – 22 ţiakov; 14. – 16. 11. 2013 Vaţec, 06B – 20 ţiakov; 13. – 15.12. 2013 Vaţec, 06A – 18 ţiakov; 20. – 21. 2. 2014 Vysoká nad Uhom, 05A – 15 ţiakov; 27. – 28. 2. 2014 Vysoká nad Uhom, 07A – 15 ţiakov; 14. – 16. 3. 2014 Vysoká nad Uhom, P9A – 14 ţiakov; 18. – 20. 3. 2014 Prešov, 07A, 07B, 06A, 06B, 05A) a ďalších duchovných akciách, ktoré organizovala škola a Farský úrad v Prešove. Zorganizovali sa rôzne charitatívne zbierky, hlavne pre zdruţenie MAGIS, zbierky Boj proti hladu, Biela pastelka, osobitná zbierka pre chudobné deti. V rámci VLČ spolupracujeme s hnutím Fórum ţivota. Zrealizovala sa príprava, organizovanie aktivít propagujúcich hodnoty ţivota na hodinách KNB a Th. a aktívna účasť p. kaplána J. Kulana, učiteľov a ţiakov na Národnom pochode v Košiciach dňa 22. 9. 2013. V máji 2014 sa v Konkatedrále sv. Mikuláša uskutočnilo prvé sväté prijímanie ţiakov tretieho ročníka (P3A,B) a 8.júna 2014 sviatosť birmovania. 19 birmovancov z našej školy pripravoval na prijatie sviatosti birmovania p. kaplán Ján Kulan. Pokračovalo sa v modlitbách za všetky cirkevné školy v našej diecéze, v kaţdodenných modlitbách v kaplnke školy cez veľkú prestávku, modlitbách svätého ruţenca v októbri (kaţdé ráno pred vyučovaním v kaplnke školy), v pôstnom období modlitbách kríţovej cesty v Konkatedrále sv. Mikuláša za účasti p. kaplána a učiteľov, v mesiaci máj (v rámci hod. KNB) modlitbe Loretánskych litánií v kaplnke školy, v mesiaci jún (v rámci hod. KNB) modlitbe litánií k Najsvätejšiemu Srdcu Jeţišovmu v kaplnke školy. V advente sme sa opäť zapojili do projektu „Modlitby za školy.“ Pokračovalo sa v iniciatíve: Európa pre Krista! (kaţdý deň o 12.00hod. modlitba Anjel Pána, hlavne na hod. KNB). 13. – 14. 6. 2014 sme sa zapojili aj do projektu: 3 x M - Modlitby mladých za mladých – celodennou a celonočnou adoráciou a duchovným programom. Počas školského roka sa uskutočnili tieto púte zamestnancov školy: Velehrad – Nitra – Po stopách sv. Cyrila a Metoda, 22. – 24.8. 2013, 42 osôb; Zakopané – Ludzmierz , 26. 10. 2013, 42 osôb; Turín – Lurdy – Ars – Paray-le-Monial – Nevers, 2. – 9. 3. 2014, 43 osôb; Staré Hory – Rajecká Lesná – Šaštín – Hronský Beňadik – Špania Dolina, 26. – 27. 4. 2014; Wadovice – Kalvária Zebrzidowská, 21.6. 2014, 42 osôb; Medžugorje, 8. – 15. 7. 2014, 27 osôb. Pozitívne hodnotíme aj krúţkovú činnosť (tri krúţky viedol pán kaplán - dva pre birmovancov a jeden pre miništrantov). Vyvíjal rôzne aktivity medzi ţiakmi, ale aj učiteľmi (moţnosť duchovného rozhovoru, sviatosti zmierenia bez časového obmedzenia). V arcidiecéznej súťaţi Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane sme dosiahli 1. miesto (krajské kolo). V Biblickej olympiáde sme v okresnom kole získali 3. miesto (ZŠ) a 2. miesto (SŠ). V jednotlivých ročníkoch boli podľa tem. výchovnovzdelávacieho plánu realizované hodiny VČL, hodiny so zameraním na ENV a na prevenciu drog, fajčenia a alkoholu. Dôraz sa kládol na výchovu k správnym postojom v medziľudských vzťahoch, predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. Vo vyučovaní jednotlivých predmetov sa dôsledné dodrţiavali učebné osnovy. Tematické plány vychádzali zo vzdelávacích štandardov s vyčlenením základného učiva. Pri opakovaní učiva a pri tvorbe testov sa vyuţívali exemplifikačné úlohy. V štruktúre vyučovania sa vyuţívala kladná motivácia, pozitívne hodnotenie, medzipredmetové i vnútropredmetové vzťahy, skupinové, projektové vyučovanie, interaktívne záţitkové a skúsenostné učenie, ktoré prepájalo učenie so ţivotom, odbúravalo encyklopedické memorovanie a rozvíjalo kompetencie ţiakov. Funkčne sa striedali rôzne metódy a formy práce, rôzne doplnkové aktivity interaktívneho charakteru na

precvičovanie prevaţne ústneho prejavu. Vo výchovno-vzdelávacom procese ţiaci funkčne aplikovali svoje názory, postoje, vlastnú argumentáciu i samohodnotenie. Na hodinách cudzích jazykov dominovala cudzojazyčná komunikácia. Osvedčila sa práca s cudzojazyčnými časopismi a povinným čítaním v cudzom jazyku. Komplexne sa aplikovali tri základné ciele – komunikatívny, informatívny a formatívny. Dôraz sa kládol na samostatnosť, tvorivosť, prácu s internetom ako zdrojom poznatkov, odbornou literatúrou pri spracovávaní projektov, vo vyšších ročníkoch seminárnych prác, prezentáciu projektov na vyučovacích hodinách, schopnosť vynájsť sa v rôznych problematických komunikačných situáciách, nácvik rôznych ţánrov písomného styku pre potreby kaţdodenného ţivota, vyuţívanie odbornej literatúry a ďalších informačných zdrojov kniţnice pri samoštúdiu, priebeţnú prípravu ţiakov na MS a na prijímacie skúšky na VŠ. Zlepšilo sa diagnostikovanie talentovaných ţiakov, individuálny prístup k slabším ţiakom. Odbúralo sa memorovanie, encyklopedické vedomosti, prvoradé bolo naučiť ţiakov porozumieť textu, nájsť v ňom estetický záţitok. Vo výchovnovzdelávacom procese sa funkčne vyuţívali moderné informačné technológie. Na veľmi dobrej úrovni bola aktualizácia www stránky školy, je potrebné zlepšiť aktualizáciu jednotlivých kabinetov. Z aspektu výchovného pôsobenia na ţiaka sa rozvíjala vlastenecká výchova, etická výchova, výchova k humanizmu a pokroku, k demokracii, ako aj k všeľudským(kresťanským) hodnotám. K integrovaným ţiakom sa pristupovalo diferencovane, hodnotení boli slovne, mali individuálne tematické výchovnovzdelávacie plány, spolupráca s ich rodičmi bola veľmi dobrá. Dobré výsledky sa dosiahli v monitoringu ţiakov 9. ročníka ZŠ, veľmi dobré v SJL i v matematike i v AJL (v exter. časti pís. MŠ), veľmi dobré výsledky sme dosiahli vo všetkých predmetoch ústnej maturitnej skúšky. Aj informácie o úspešnosti našich ţiakov na prijímacích skúškach na stredné a vysoké školy svedčia o veľmi dobrej príprave ţiakov na vyššie typy škôl. Na škole pracovali ţiaci v krúţkoch v rozdielnych oblastiach (športových, prírodovedných, humanitných, s duchovným obsahom). Škola opätovne dosiahla výborné výsledky najmä v chémii, biológii a geografii, zlepšené a tým aj potešujúce boli výsledky vo fyzike a matematike. Škola bola spoluorganizátorom krajského kola CHO v kategórii Dg. Stále sa ešte vyskytovala istá formálnosť v zasadnutiach PK a výmene pedagogicko-metodických skúseností. Je potešiteľné, ţe u väčšiny vyučujúcich bolo badať záujem zdokonaľovať vlastnú prácu. Je potrebné zlepšiť realizácia a efektívnosť konzultačných hodín a viac hospitovať na vyučovacích hodinách (vedenie školy, ale aj ved. PK). Výchovná poradkyňa kvalitne plnila úlohy v oblasti výchovy, profesijnej orientácie. Kvalitu výchovnej práce v pozitívnom zmysle podporovala aj spolupráca s psychologickou poradňou a zlepšenie informovanosti ţiakov pri voľbe VŠ. Pozitívne hodnotíme aj prácu ŠŠP. Výrazne sa zlepšila funkčnosť a vyuţívanie školskej kniţnice. Naša škola sa tento školský rok v rámci krúţku Mladý knihovník zapojila do celoročného zberu papiera pod názvom "Separujeme s Jeţkom". V tejto regionálnej súťaţi sa naši ţiaci počínali veľmi úspešne a zaradili sa medzi víťazov, čím sme pre školskú kniţnicu získali finančné prostriedky na nákup kníh. Poďakovanie za uvedenú aktivitu patrí vedúcej krúţku Mladý knihovník - p. učiteľke Miriam Kohútovej. Kladne hodnotíme prácu školského a učiteľského zboru, ktorý sa pravidelne prezentoval na svätých omšiach, reprezentoval školu pri rôznych, najmä duchovných akciách, na diecéznych stretnutiach, odpustových slávnostiach a vydávanie školského študentského časopisu Ikváč . Veľká pozornosť sa venovala rozvíjaniu estetického cítenia ţiakov a osvojovaniu základných etických hodnôt. Materiálno-technické vybavenie v kaţdom predmete je veľmi dobré. Pozornosť sa venovala aj úprave interiéru školy. Zrealizovala sa výmena všetkých okien na škole aj v telocvičných priestoroch (aj s potrebnou stavebnou úpravou vnútornej a vonkajšej steny). Zlepšila sa celková vybavenosť školy a materiálno- technická základňa v kaţdom predmete.

V kontrolno-riadiacej činnosti sa kládol akcent na dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky, uplatňovanie tvorivosti, nápaditosti, iniciatívnosti, samostatnosti, cieľavedomosti a vytváranie tvorivej klímy na škole. Na škole sú rozpracované základné dokumenty. Práva, povinnosti pracovníkov, ich kompetencie sú v nich zreteľne sformulované. Evidentné bolo úsilie o vyváţenosť práv a povinností, o pozitívne výchovné pôsobenie. Štruktúra riadenia bola funkčná, racionálna. V plánovaní prevládala koncepčnosť (s potrebnou mierou operatívy). Plánovanie bolo konzistentné a kooperatívne. Prostredie školy bolo pokojné, vládla organizácia a poriadok. Zamestnancom sa venovala sústavná pozornosť v oblasti profesionálnej, duchovnej, sociálnej, kultúrnej a zdravotnej. Silné stránky školy: V oblasti duchovnej: - Funkčná a efektívna aplikácia vypracovaného Plánu duchovných akcií (formácia učiteľov, ţiakov - duch. obnovy, duch. cvičenia, školské, mimoškolské duch. akcie , celoškolské púte zamestnancov, akadémie, náb. súťaţe - výborné výsledky v rámci diecézy aj Slovenska). Výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacej oblasti: - Pozitívne hodnotenia celoslovenských meraní (testovania našich ţiakov, EČMS, monitoringu) - úspechy ţiakov školy v prírodovedných súťaţiach v celoslovenskom a medzinárodnom meradle - veľmi dobré hodnotenia rodičov i verejnosti - podpora občianskych a charitatívnych aktivít celoslovenského charakteru - aplikácia individuálneho prístupu zo strany učiteľov, ústretovosť voči ţiakom a rodičom - aktívna spolupráca s vedeckými inštitúciami a VŠ - účasť školy v rôznych projektoch - podpora inovatívnych trendov vo vyučovaní (vedením školy) - vysoká miera pracovného nasadenia mnohých učiteľov aj mimo pracovného času - pestrá krúţková činnosť - vydávanie školského študentského časopisu Ikváč - bezproblémový prístup k internetu pre učiteľov a ţiakov školy - vysoká percentuálna úspešnosť prijímania ţiakov na stredné a vysoké školy - študijné pobyty študentov v zahraničí. V oblasti estetickej - Komorný učiteľský zbor, ţiacky zbor (sv. omše, odpustové slávnosti, rôzne duch. programy – školské, farské, charitatívne, náboţenské akadémie, chrámové koncerty) - zábavné popoludnia pre študentov, učiteľov a rodičov. V oblasti telesnej výchovy - Výborné výsledky v súťaţiach – atletika, florbal, šach, futbal, plávanie, basketbal v okresných, diecéznych, regionálnych, celoslovenských kolách. Riešenie primárnej drogovej prevencie, výchovy k manţelstvu a rodičovstvu - k láske a čistote (s akcentom najmä na aplikáciu stvoriteľského zámeru), environmentálnej výchovy a boja proti obezite Prítomnosť špeciálneho pedagóga na škole Fungovanie školského klubu detí

Prítomnosť školskej jedálne a školského bufetu Vybavenosť školy výpočtovou a didaktickou technikou Kvalitne vybavené prírodovedné učebne a laboratóriá, ale aj ostatné odborné učebne Študijné pobyty študentov v zahraničí (USA, Anglicko, Írsko) Kvalifikovaný pedagogický zbor a dobré vzťahy medzi členmi zboru Existencia ZUŠ Záujem žiakov o školu Veľmi dobrá pracovná klíma, organizácia a poriadok na pracovisku V kontrolno-riadiacej činnosti evidentné úsilie o vyváženosť práv a povinností, o pozitívne výchovné pôsobenie; funkčnosť, racionálnosť, koncepčnosť (s potrebnou mierou operatívy) v štruktúre riadenia; konzistentnosť, kooperatívnosť v plánovaní Stabilizovanosť, kvalifikovanosť pedagogických i hospodársko-technických zamestnancov Venovaná sústavná pozornosť zamestnancom v oblasti profesionálnej, duchovnej, sociálnej, kultúrnej a zdravotnej Doriešené vlastníctvo školskej budovy a školského pozemku. Slabšie stránky školy: Menšia účasť žiakov na ranných sv. omšiach a slabšia disciplína na celoškolských svätých omšiach Občas vyskytujúce sa vulgarizmy, nie vždy najvhodnejšie obliekanie, úprava zovňajšku, zabúdanie na kresťanský pozdrav v škole aj mimo školy. V niektorých predmetoch nižšia efektívnosť prípravy žiakov na olympiády, súťaže, SOČ Formálnosť v zasadnutiach niektorých PK, rezervy v hospitačnej činnosti. Formálny prístup niektorých zamestnancov k plneniu úloh, tvorbe plánov, analýz i zovšeobecnení. Absencia modernej mediatéky. Absencia druhej telocvične. Havarijný stav fasády budovy školy, prístupových chodníkov, prestávkových plôch v areáli školy a školských ihrísk. Príležitosti – šance: Duchovno-formačné poslanie školy Veľmi dobré geografické postavenie školy Rekonštrukcia budovy a jej okolia Záujem žiakov o školu Veľmi dobré odborno-metodické zabezpečenie predmetov (kvalifikovanými učiteľmi) Výborná materiálno-technická vybavenosť školy Kvalitne predkladané projekty, ich efektívna realizácia s výborným výstupom pre žiakov, učiteľov, rodičov a verejnosť. Riziká: Nedostatočné financovanie cirkevných škôl Znižovanie populačnej krivky, možnosť zníženia záujmu žiakov o školu Zmena zákona o prechode žiakov do osemročného gymnázia z 5.ročníka ZŠ, určovanie počtu tried VUC Zníženie možností mimorozpočtových zdrojov Zníženie kvality výchovnovzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti Nedostatok kvalitných pedagógov

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 1. Hodnotenie ţiakov 2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 3. Hodnotenie školy Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole bude poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia tieţ bude povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom bude zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov ţiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme nerozdeľovali ţiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na základe presných kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj ţiaka. Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon. Budeme rozlišovať hodnotenie spôsobilostí a hodnotenie správania. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov Podľa vzoru hodnotenia pedagogických zamestnancov budú priamo nadriadení zamestnanci hodnotiť svojich podriadených zamestnancov. Hodnotiť budeme pomocou:  pozorovania (hospitácie),  rozhovoru,  výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, olympiády, SOČ, ostatné súťaţe, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia ţiakov na vyšší stupeň školy a pod.),  sledovania aktivity pri vedení kabinetov, predmetových komisií, zbierok učebných pomôcok, skladu učebníc,  sledovania aktivity pri príprave študentov na olympiády, SOČ, súťaţe,  sledovania pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa,  hodnotenie triednickej práce, prístupu k plneniu terminovaných úloh,  hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.,  hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manaţmentom školy,  hodnotenia učiteľov ţiakmi, rodičmi. Hodnotenie školy Cieľom hodnotenia je, aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú poţiadavky na nich kladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele stanovené ŠVP a ŠkVP. Vlastné hodnotenie školy bude zamerané na:  ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôleţitosti,  posúdenie, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v ŠVP a v ŠkVP,  oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky,  oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení.

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy budú:  dotazníky pre ţiakov a rodičov,  dotazníky pre absolventov školy,  úspešnosť v EČMS a IČMS,  úspešnosť prijatia ţiakov na vysoké školy,  úspešnosť ţiakov na súťaţiach, olympiádach, SOČ. Kritériom tieţ bude :  spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov,  kvalita výsledkov,  záujem ţiakov o školu. IV. Školský učebný plán Vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a je rozšírený a prispôsobený cieľom nášho školského vzdelávacieho programu Do 1. ročníka (prímy) osemročného gymnázia prichádzajú do našej školy ţiaci z rôznych základných škôl. Pri prechode zo základnej školy na gymnázium je potrebné pripraviť ţiakov na náročnejší systém učenia sa (naučiť ich učiť sa). Chceme to dosiahnuť samostatným učebným predmetom (Práca s informáciami a komunikácia), zameraným na prácu s informáciami a v sústavnej práci učiteľov na vysvetľovaní postupov, ako sa správne učiť vo všetkých učebných predmetoch. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia ţiaka a interakciu ţiak - učiteľ, ţiak – ţiak, na poznanie silných a slabých stránok ţiakov, na naučenie ţiakov správne klásť otázky, pýtať sa, hľadať a riešiť problémy. Na danú problematiku je orientovaný nový predmet – jazykovokomunikačná výchova v 2., 3. a 4. ročníku. Ţiaci budú hodnotení zo všetkých predmetoch. Ročník

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

JAK

prvý cudzí jazyk druhý cudzí jazyk ŠVP ŠkVP hod.

Človek a príroda ČLP

+ 16

ČLS

4.

5.

6.

7.

8.

5

5

5

5

3

3

3

3

30 32 28 4

4

4

4

4

4

4

4

32 12

2

2

3

3

3

3

3

3

22

11

11

12

12

10

10

10

10

-

2

2

2

3

2

2

-

86 13 9

chémia

-

2

2

2

2

2

2

-

12 10

2

2

1

1

2

3

2

-

13 29

+9

2

6

5

5

7

7

6

-

1

1

1

2

2

2

2

-

38 11

dejepis

11 8

geografia

1

občianska náuka ŠVP ŠkVP

3.

10

biológia

Človek a spoločnosť

2.

ŠkVP

70

fyzika

ŠVP ŠkVP hod.

1.

Spolu ŠVP

1

1

1

2

2

1

-

9 6

1

1

1

-

-

1

2

-

6 25

+1

3

3

3

3

4

5

5

26

Človek a hodnoty ČLH

Matematika a práca s informáciami

hod. Katolícke náboţenstvo ŠVP ŠkVP + 11 hod. matematika

5 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

5

5

5

5

-

-

1

1

1

1

1

1

-

ŠVP +7

Umenie a kultúra UMK

hudobná výchova

4

5

5

6

6

6

6

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1 2

-

-

-

-

-

-

-

2 2

1

1

-

-

-

-

-

-

2 1

-

-

1

-

-

-

-

-

umenie a kultúra

1 4

-

Voliteľné hodiny Voliteľné predmety Práca s informáciami a komunikácia Človek a príroda (CH) Jazykovokomunikačná výchova Človek a svet Cvičenia z biológie Cvičenia z chémie Cvičenia z fyziky Cvičenia z matematiky Programovanie Seminár z dejín Seminár z geografie Ekonomika Dejiny filozofie Spoločenskovedný seminár Literárny seminár Konverzácia v CJ (ANJ,NEJ,FRJ) Spolu : povinná časť + voliteľné hodiny

1 2

výchova umením

ŠVP ŠkVP -3 hod. telesná športová výchova ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP

38 2

2

Spolu povinná časť

6 31

ŠVP ŠkVP výtvarná výchova

Zdravie a pohyb ZDP

32 5

MPI

Človek a svet práce ČSP

16 26

informatika

ŠkVP hod. technika

16 5

-

-

-

-

-

1

-

1 9

3

1

1

-

-

-

1

-

2

2

2

2

2

2

2

2

6 16 16 16

2

2

2

2

2

2

2

2

16 187

28

30

30

30

31

32

32

14

227 56

1

1

1

1

1

1

1

31

31

31

17

21

1

29

31

32

32

31

243

248

1. Škola môţe po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 2. Maximálny počet vyučovacích hodín v týţdni v jednom ročníku nesmie byť vyšší ako 36. 3. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe ţiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa ţiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. 4. Trieda sa môţe deliť v kaţdom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie je povinné v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, ďalej v predmetoch telesná a športová výchova, informatika, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení. 6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môţe zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky. 7. Cudzie jazyky - vyučujú sa dva z uvedených jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský. Podľa potreby a moţností školy aj ďalšie cudzie jazyky. 8. Voliteľné hodiny pouţije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Časť z nich môţe ponechať ako voliteľné hodiny, v ktorých si ţiak alebo jeho zákonný zástupca vyberie predmety z ponuky školy. Voliteľné hodiny je moţné vyuţiť na: a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu. b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe. c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôţu napredovať v rámci beţných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. d. Špecifické vyučovacie predmety pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7915/18752:1-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.

Uvedený učebný plán je živým materiálom, ktorý je možný podľa potreby a vychádzajúc zo skúseností upravovať a meniť.

V. Učebné osnovy Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk Francúzsky jazyk Ruský jazyk Fyzika Chémia Biológia Dejepis Geografia Občianska náuka Katolícke náboženstvo Matematika Informatika Technika Výtvarná výchova Hudobná výchova Výchova umením Umenie a kultúra Telesná a športová výchova Práca s informáciami a komunikácia Jazykovokomunikačná výchova

VI. Tematické výchovno-vzdelávacie plány Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk Francúzsky jazyk Ruský jazyk Fyzika Chémia Biológia Dejepis Geografia Občianska náuka Katolícke náboženstvo Matematika Informatika Technika Výtvarná výchova Hudobná výchova Výchova umením Umenie a kultúra Telesná a športová výchova Práca s informáciami a komunikácia Jazykovokomunikačná výchova

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2019 TIXPDF.COM - All rights reserved.